Budget 2013 Lægeforeningen Læge- og repræsentantskabsmødet april 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2013 Lægeforeningen Læge- og repræsentantskabsmødet april 2012"

Transkript

1 Budget 2013 Lægeforeningen Læge- og repræsentantskabsmødet april 2012

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning Lægeforeningens formål afspejles i økonomien Budgettets forudsætninger 3 2. Hoved og nøgletal for for de fire overordnede formål 4 3. Resultatopgørelse på delformål 5 4. Gennemgang af formålsområderne Sundheds og standspolitisk virksomhed Uddannelsesvirksomhed Særlig medlemsrettet virksomhed Fælles administration Kontingentforudsætninger Indtægter i øvrigt Samlet resultat Personaleressourcer 17 Bilag: 1. Gennemgang af formålsområderne 2. Budget 2013 i tal 2

3 1. Indledning Lægeforeningen anvender en formålsorientering af økonomistyringen. Fordelen er, at det sikrer en større målretning af økonomien i forhold til de formål, som Lægeforeningen skal opfylde. Informationsgraden af rapporteringen søges hermed øget overfor repræsentantskab og medlemmer. Der er valgt en opbygning med 4 hovedformål: Stands og sundhedspolitisk virksomhed Uddannelsesvirksomhed Medlemsrettet virksomhed Fælles administration Hvert formål specificeres dernæst i forskellige delformål/delaktiviteter som f.eks. demokratiske aktiviteter, standspolitiske og sundhedspolitiske aktiviteter. 2. Budgettets forudsætninger 2.1. Uændret aktivitetsniveau Budgettet er udarbejdet med et uændret politisk aktivitetsniveau for øje i forhold til 2011 og 2012, men med korrektion for de beslutninger, der løbende træffes om nye og ændrede aktiviteter. Der sker en videreførelse af investeringer i it efter den flerårsplan, der er lagt og udgifter til it afskrivninger er derfor stigende. Udgift til afskrivninger fra 10 års planen for vedligeholdelse og forbedring af bygningen optræder ligeledes i budgettet, da aktiviteten er ved at være gennemført. Disse udgifter er der i et vist omfang foretaget hensættelser for at kunne imødegå, men Lægeforeningen er overgået til mere gængse regnskabsprincipper, hvor investeringer med en længere levetid afskrives. På trods af de forøgede omkostninger er budgettet i balance før de øremærkede regionale aktiviteter. Der er således kun træk på egenkapitalen vedrørende de regionale aktiviteter, som efter særskilt beslutning skal finansieres af den egenkapital, som Lægeforeningen overtog i forbindelse med fusionen med Lægekredsforeningerne Uændret kontingent og medlemsfremgang Der forventes en lille medlemsfremgang på knap 400 medlemmer. Kontingentniveauet for et fuldtidsbetalende medlem er for 4. år i træk på kr. Af de sidste 5 årgange af nyuddannede læger er ca. 820 om året blevet medlemmer. Den årlige afgang af medlemmer er ca. 400 fordelt ligeligt mellem dødsfald, egen udmeldelse og udmeldelse som følge af restance mv. Der forventes derfor en tilvækst på 410 fuldt betalende medlemmer om året i 2012 og 2013, hvorved der er taget højde for afgang i forbindelse med overgangen til fuld betaling. Dette er en mindre nettotilgang end forudsat i tidligere år. Kontingentindtægterne til Lægeforeningen er baseret på, at Lægeforeningen pr har medlemmer svarende til en fremgang på 895 medlemmer i forhold til antallet af medlemmer pr Antallet af ikkeerhvervsaktive medlemmer har holdt sig konstant de sidste par år på godt I 2011 er der imidlertid sket en forskydning mellem antallet af erhvervsaktive og ikke erhvervsaktive, således at antallet af ikke erhvervsaktive er steget med 256 medlemmer., således at der ultimo 2011 er ikke erhvervsaktive medlemmer. Samlet betyder udviklingen i medlemstallet, herunder ændringen af fordelingen mellem erhvervsaktive og ikkeerhvervsaktive, at stigningen i kontingentindtægter fra budget 2012 til budget 2013 kun forventes at blive på 177 t.kr. 3

4 2.3. Overtagelse af forlagsaktiviteten (Ugeskrift for Læger mv) Pr. 21. september 2011 er aktiviteterne i Publikationsfonden overdraget til Lægeforeningen. Overdragelsen af forlagsaktiviteten er budgetmæssigt håndteret ved, at aktiviteten vises under Lægeforeningens publikationsaktivitet. Ved visningen af udvikling fra 2012 til 2013 er tilgang som følge af overdragelsen vist som en særskilt post, således at kontinuiteten i forhold til tidligere præsenterede tal er bevaret. Overdragelsen har den konsekvens, at Lægeforeningen ikke længere yder tilskud til driften af Ugeskriftet, men i stedet skal dække det driftsmæssige underskud direkte. Den afledte effekt heraf er, at der ikke længere skal betales moms af tilskuddet fra Lægeforeningen til Publikationsfonden. Momsomkostningen hertil udgjorde i budget t.kr. Denne momsomkostning spares således i såvel 2012 som i Der forventes endvidere en afledt besparelse på lønsumsafgift på 385 t.kr. pr. år. Der har til gengæld været betydelige underskud i Publikationsfonden også efter tilskuddet fra Lægeforeningen. I 2010 var underskuddet således på 3,1 mio. kr. og i 2011 frem til overdragelsen var underskuddet på 1,9 mio. kr. Som følge af overdragelsen har Lægeforeningen den samlede drift af forlagsvirksomheden. Gennem de i 2011 gennemførte besparelser i form af elektronisk udgivelse af hvert andet nummer til medlemmerne er der realiseret besparelser, som eliminerer det underskud, som tidligere har ligget i publikationsfonden. Det betyder, at publikationsområdet samlet set for Lægeforeningen kommer til at koste det samme som i budget 2011 og Forlagsaktiviteten er nærmere beskrevet Bilag 1, afsnit Hoved og nøgletal for RESULTATOPGØRELSE Indtægter Kontingentindtægter Øvrige driftindtægter Finansielle indtægter, netto Indtægter i alt Sundheds og standspolitisk virksomhed Uddannelsesvirksomhed Særlig medlemsrettede virksomhed Fælles administration Omkostninger i alt Resultat før skat og aktiviteter hensat under egenkapital Øremærkede regionale aktiviteter Udvikling af efteruddannelsesaktiviteten 491 Skat af årets resultat 309 Resultat efter skat m.v Antal medlemmer primo Antal årsværk (excl Forlag og Vidensråd) 115,1 115,60 115,70 113,25 4

5 4. Resultatopgørelse på delformål I resultatopgørelsen på delformål opgøres nettoomkostningerne for de enkelte formålsområder, dvs. omkostninger henregnet til de enkelte delformål reduceret med direkte henførbare indtægter Note Indtægter: Kontingenter fra medlemmer Nettoomkostninger: Sundheds og standspolitisk virksomhed Demokratiske aktiviteter Standspolitiske aktiviteter Sundhedspolitiske aktiviteter Uddannelsesvirksomhed Uddannelse og forskningspolitik Efteruddannelsesvirksomhed Særlig medlemsrettet virksomhed Publikationer Sekretariatsbistand videnskabelige selskaber Regionale aktiviteter Medlemsstøtte og rådgivning Fælles administration Møde og arrangementsservice Reception og dokumentation Ejendoms og teknisk service Ledelse, økonomi og Human Ressource It service Resultat før finansielle poster Finansielle poster Resultat før skat og aktiviteter hensat under egenkapital Øremærkede regionale aktiviteter Udvikling af efteruddannelsesvirksomheden 491 Skat af årets resultat Årets resultat I bilag 1 redegøres yderligere specificeret for indtægter og omkostninger til de enkelte delformål. 5

6 5. Indtægter i øvrigt Finansielle indtægter består bl.a. af afkast af obligationer og andre værdipapirer. Hertil kommer forrentning af den forventede likviditet. Finansielle udgifter skyldes lån optaget til finansiering af flytning fra Esplanaden samt renovering af ejendommen. Lægeforeningen har en række driftsindtægter. Disse stammer dels fra egentligt salg af møde og kursusvirksomhed, administrative ydelser og serviceydelser (møde og selskabslokaler), der delvist finansierer udgifterne. Hertil kommer omkostningsfordeling af opgaver, der varetages for de forhandlingsberettigede foreninger og andre foreninger. Af den primære drift er 1/3 således indtægtsdækket og 2/3 kontingentfinansieret. Indtægterne er specificeret i de enkelte noter. I det nye formålsbudget er indtægterne henført til de enkelte formål/delaktiviteter. Indtægter forventes at stige fra 2012 til 2013 med netto 5,7 mio. kr. i forhold til Budget 2012, hvoraf andre indtægter end kontingentindtægter tegner sig for en stigning på 5,5 mio. kr. Størstedelen heraf vedrører kursusindtægter, som forventes at stige med 3,8 mio. kr. Denne stigning er nærmere forklaret under kursusvirksomhedens budget (se bilag 1, afsnit 3.5). 6. Skat I regnskabet for 2010 var der en skatteomkostning på 500 t.kr. Denne skatteomkostning var en følge af en ændring i skattereglerne, som medfører, at Lægeforeningen fremadrettet skal betale en højere skat. Baggrunden er, at fradragsreglerne er ændret, så der ikke længere gives fradrag til forrentning af foreningers formue ( konsolideringsfradrag ). I forbindelse med den endelige opgørelse af skatten ved indgivelse af selvangivelsen i juni 2011 er det lykkedes at reducere skatten til betaling for 2010 fra oprindeligt 500 t.kr. til 193 t.kr. Det betyder en skatteindtægt på 307 t.kr. i regnskabet for I lyset af det generelle fald i renteniveauet, forventes der ikke skat til betaling i 2012 og Dette er derfor indlagt som forudsætning i budgettet. Den faktiske skat til betaling afhænger af en række poster og konkrete skøn. Der er derfor en reel mulighed for, at Lægeforeningen kommer til at betale skat i de kommende år, selv om de aktuelle estimater viser, at skatten bliver nul. 7. Samlet resultat Kontingentindtægter Driftsindtægter i alt Indtægter i alt Driftsomkostninger i alt Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter, netto Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat

7 8. Personaleressourcer Personaleudgifterne er det største udgiftsområde og udgør for den rene Lægeforeningsaktivitet (excl. Vidensråd og overdraget aktivitet fra forlaget) knap 76 mio. kr. eller 56 % af de samlede udgifter. Udgifterne til personale henføres til de formålsområder, hvor de hører hjemme. Der er en medarbejdertilgang som følge af overtagelsen af forlagsaktiviteten. Denne er vist særskilt. Der sker løbende tilpasninger og forskydninger i personalestaben. Der foreslås ved naturlig afgang nedlagt 2,5 årsværk i løbet af 2012 til 2013, hvilket bidrager til at nedsætte lønsummen i forhold til Der reduceres indenfor følgende områder: ejendomsområdet og teknisk service mindre justeringer på bl.a. medlemsserviceområdet UFL webassistentstilling opslås ikke som forudsat i budget 2012 Udviklingen i lønningerne følger de statslige overenskomster. Budget Budget Ændringer Organisatorisk tilhørsforhold fra 12 til 13 Sundheds og standspolitisk virksomhed 13,9 14,1 0,3 Demokratiske aktiviteter Bestyrelsen Standspolitiske aktiviteter 3,2 3,2 0,0 Juridisk sekretariat Sundhedspolitiske aktiviteter 10,6 10,9 0,3 Sundheds og kom. Pol. Sekr. Virksomhedsområde Uddannelse 13,7 13,6 0,1 Uddannelse og forskningspolitik 3,8 3,8 0,0 Uddannelse & Karriere Efteruddannelsesvirksomhed 9,9 9,8 0,1 Kursussekretariat Særligt medlemsrettede aktiviteter 45,8 47,1 1,3 Publikationer 11,6 12,5 0,9 Redaktion af UFL, DMB og Bibl. For læger Sekretariatsbistand vid.selskaber 4,1 4,1 0,1 Fællessekretariatet (Udd.afd) Regionale aktiviteter 20,8 21,0 0,2 Regionssekretariater (Sundhedspol. Sekr) Medlemsstøtte og rådgivning 3,9 3,8 0,1 Socialrådgiver, Koll.netværk, Jur. Sekr., Attestudval. Medlemssservice 5,5 5,6 0,1 Medlemssalg og registrering (Økonomiafd.) Fælles administration 39,8 40,8 1,0 Møde og arrangementsservice 4,9 5,1 0,3 Teknisk afdeling Reception og dokumentation 4,1 4,1 Juridisk afdeling Ejendoms og teknisk service 3,5 4,2 0,8 Teknisk afdeling Ledelse, økonomi og HR 12,9 12,9 Direktion, Økonomiafdeling, HR IT service 14,5 14,5 IT drift og support, Metode og lev., Udv. og applik. Lægeforeningen i alt 113,2 115,7 2,5 Vidensråd 5,0 5,0 Finansieret af Trygfonden Forlagsaktivitet, incl. Lægehåndbog 23,9 0,0 23,9 Overdraget fra Publikationsfonden I alt 142,2 120,7 21,5 Der er foretaget justeringer i opgørelsesmetoden i forhold til det fremlagte budget for

8 Bilag 1. Gennemgang af formålsområderne 1. Sundheds og standspolitisk virksomhed De samlede udgifter fordeler sig således: Note Sundheds og standspolitisk virksomhed Demokratiske aktiviteter Standspolitiske aktiviteter Sundhedspolitiske aktiviteter Direkte demokratiske aktiviteter Dette område omfatter udgifter som følge af Lægeforeningens demokratiske organisation: Note 1. Demokratiske aktiviteter Indtægter Bestyrelsen Repræsentantskabet Vedtægtsrelaterede demokratiske aktiviteter Under Bestyrelsen optræder udgifter til honorarer, møder, omkostningsdækning for bestyrelsen, aktivitetspulje, kontingenter til AC, IMCC. Der er regnet med 9 bestyrelsesmøder samt internatmøde i Danmark. Under Repræsentantskabet optræder udgifter til Lægemødet i I budget 2013 budgetteres refusioner modtaget vedrørende lægemøde i modsætning til den tidligere praksis under demokratiske aktiviteter, hvilket er årsagen til indtægterne i budget Beløbet har tidligere været vist som en refusion under fælles administration. Under Vedtægtsrelaterede aktiviteter optræder f.eks. udgifter til Regionsmøder, Lovudvalg og Foreningen af Pensionerede Læger. Der forventes afholdt 3 regionsmøder, hvoraf et afholdes som videomøde. Til Foreningen af Pensionerede Læger er afsat kr. (uændret fra 2012) Standspolitiske aktiviteter Note 2. Standspolitiske aktiviteter Indtægter Administrative omkostninger Aktiviteter og arbejdsgrupper Eksterne samarbejdsrelationer

9 De administrative omkostninger udgøres af udgifter til dele af Juridisk Sekretariat. Under aktiviteter og arbejdsgrupper er budgetteret udgifter til: Lægeetisk Nævn, Etisk Udvalg samt arbejdet med patientklagesystemet. Hertil kommer det nye forebyggende arbejde med selvjustits efter nedlæggelsen af NSL, der afløser udgiften til NSL. Eksterne samarbejdsrelationer omfatter samarbejde med Globale Læger om Rwanda Sundhedspolitiske aktiviteter Indtægter Administrative omkostninger International aktivitet Aktiviteter og arbejdsgrupper Vidensråd, Lægeforeningens andel De administrative omkostninger omfatter udgifter til Sundheds og kommunikationspolitisk Sekretariat. De Internationale udgifter dækker rejse og mødeaktivitet til møder centreret om WMA, CPME, Nordiske møder samt møder i Internationalt Udvalg. Omfatter også kontingenter til de WMA og CPME. Budgetteringen af aktiviteter og arbejdsgrupper forudsætter, at en række igangværende aktiviteter vil være indsatsområder også i Der er afsat midler til kvalitet, lægemidler, sundheds it, forebyggelse, patientlægeforum og Vidensråd. Udgifterne til Vidensråd er i alt væsentligt udgiftsneutralt, idet lønomkostningerne dækkes af Trygfonden og Lægeforeningens bidrag består af husleje og IT støtte mv. Herudover er der afsat kr. 100 t.kr. til nye sundhedspolitiske satsningsområder, således at der er mulighed for at igangsætte nye ad hoc grupper eller initiativer. 2. Uddannelsesvirksomhed Uddannelsesvirksomheden består af to hovedområder: Den uddannelsespolitiske del og den del der er relateret til efteruddannelsesvirksomhed i form af kurser, e learning etc. Note Uddannelsesvirksomhed Uddannelse og forskningspolitik Efteruddannelsesvirksomhed

10 2.1. Uddannelses og forskningspolitik Note 4. Uddannelse og forskningspolitik Indtægter Administrative omkostninger Aktiviteter og arbejdsgrupper Heraf aktiviteter henført under egenkapitalen De administrative omkostninger omfatter sekretariatet, der betjener Lægeforeningens Udvalg vedr. Uddannelse og Forskning, herunder Almen Medicinsk Efteruddannelsesudvalg og en række arbejdsgrupper. Sekretariatet og udvalgene varetager uddannelsespolitiske spørgsmål i relation til præ og postgraduat uddannelse, efteruddannelse samt forskningspolitiske spørgsmål. UUF afholder 4 5 møder årligt samt en årlig temakonference. Udvalgsmedlemmer og sekretariat deltager som suppleanter eller medlemmer i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse samt en række eksterne udvalg, arbejdsgrupper og møder under DNRLV, i Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner mv Efteruddannelsesvirksomhed Note 5. Efteruddannelsesvirksomhed Indtægter Administrative omkostninger Efteruddannelsesaktiviteter Der afholdes årligt mere end 200 kurser og konferencer for foreningens medlemmer med ca deltagere. I 2011 blev afviklet 210 kurser og i 2012 er pt. planlagt 175 kurser. Afdelingen tilrettelægger kurser for specifikke målgrupper, kurser på tværs af specialer og tilhørsforhold og inden for alle lægens 7 roller. Afdelingen yder i den forbindelse pædagogisk bistand, betjener arbejdsgrupper og er ligeledes ansvarlige for driften af de forskellige aktiviteter. Afdelingen afholder politisk bestemte kurser, dvs. TR kurser og lignende aktiviteter, som Lægeforeningen ønsker at tilbyde medlemmerne. Afdelingen bidrager til karrierevejledning, mentorordninger og netværk og gennemfører analyser, udvikler nye uddannelsesforløb og projekter, herunder e læringsaktiviteter og bistår f.eks. med Lægemødet og andre større arrangementer. Markedsføringsaktiviteter er stigende vigtigt i et presset marked. Kurser for praktiserende læger udbydes i samarbejde med AMADEUS og afvikles i 2011 lidt under forventet budget. En medlemsundersøgelse viser, at der er et behov for at kurserne bliver billigere, hvilket der arbejdes 10

11 på. Under forudsætning af uændrede vilkår forventes samme aktivitetsniveau i 2013 med fortsat fokus på at sænke prisen pr. kursist. Kurser for Yngre Læger søges stimuleret med ny kursustype Læger på Tværs, hvortil kommer et mindre antal traditionelle YL kurser. Afdelingen udbyder og afvikler herudover en række aktiviteter og kurser, hvor der ikke er egentlig indtjening, men omkostningsdækning. Det medvirker til en stor samarbejdsflade, høj kendskabsgrad til Lægeforeningen, og at der kan opretholdes en afdeling med et udviklingspotentiale. Også selskaberne er stigende interesserede og er strategiske samarbejdspartnere. Ved fremlæggelsen af budget 2012 var forventningen, at aktivitetsniveauet ikke ville kunne opretholdes. Den forventede samlede kursusindtægt blev derfor reduceret med samlet 3,4 mio. kr. På baggrund af en i forhold til udgangspunktet positiv udvikling i 2011 forventer uddannelsen, at 2013 omsætningsmæssigt vil komme næsten på niveau med Der er i den forbindelse forudsat, at der ikke foretages strukturelle ændringer i kursusudbudet i forhold til det eksisterende. 3. Særlig medlemsrettet virksomhed Note Særlig medlemsrettet virksomhed Publikationer Sekretariatsbistand videnskabelige selskaber Regionale aktiviteter Medlemsstøtte og rådgivning Publikationer Note 6. Publikationer Indtægter Danmarks Læger Danish Medical Bulletin Bibliotek for Læger Ugeskrift for Lægers redaktion Ugeskrift for Lægers produktion m.v Lægeforeningen udgiver en række medlemsrettede publikationer: Ugeskriftet, netpublikationen Danish Medical Bulletin og Bibliotek for Læger. Danmarks Læger er ophørt som selvstændig publikation i Bidraget fra Lægeforeningen til Publikationsfonden blev opgjort i henhold til en aftale mellem Publikationsfonden og Lægeforeningen, som regulerede opgørelsen af det tilskud, d.v.s. den pris som Lægeforeningen betaler Forlaget for at udgive et medlemsblad. Prisen afhang af, hvor store nettoindtægter Ugeskriftet opnåede til at dække produktionsudgifterne. 11

12 Med overdragelsen af forlagsaktiviteten til Lægeforeningen pr. 20. september 2011 vil underskuddet ved driften af forlagsaktiviteten fremadrettet påvirke Lægeforeningens regnskab direkte. Produktion af Ugeskriftet og Ugeskriftets website og andre medier har ind til 20. september 2011 været varetaget gennem Lægeforeningens Publikationsfond. Lægeforeningen forestår udgifter til redaktionen samt har ind til denne dato ydet et bidrag til Ugeskriftet som medlemsblad. Dette bidrag er frem til budget 2013 vist som en del af omkostningen ved Ugeskrift for Lægers redaktion. Samlet set er der lagt op til et uændret udgiftsniveau for publikationsvirksomheden i Lægeforeningen, Dette skal dog ses i lyset af, at der udover omkostningerne i Lægeforeningen har været et underskud i Publikationsfonden. For 2010 var der således et underskud i Publikationsfonden på t.kr. For perioden frem til overdragelsen pr. 20. september 2011 var der et underskud på t.kr. Med likvidationen af Publikationsfonden har Lægeforeningen fremadrettet det fulde resultat af forlagsaktiviteten. Et i det væsentlige uændret resultat i Lægeforeningen er således udtryk for en væsentlig forbedring af det samlede driftsresultat for forlagsvirksomheden. Omkostningerne ville have været 4,3 mio. kr. højere end i det aktuelle 2013 budget, såfremt der ikke var gennemført beslutningen om at lade halvdelen af numrene udkomme elektronisk. Det er i budget 2013 forudsat, at udgivelsesfrekvensen er uændret i forhold til 2. halvår 2011, dvs. at hvert andet nummer fortsat udkommer elektronisk til medlemmerne. Annonceindtægterne er på baggrund af udviklingen i 2011 forudsat at være uændret i budget 2013 i forhold til budget 2012, da 5 års nedgang i annonceindtægterne er vendt i 2011, jf. grafen nedenfor. Udvikling i annonceindtægter ,1 18,6 16,8 15, ,2 10, Der er et igangværende projekt med fornyelse af produktionsplatformen. Dette projekt skal bringe forlaget teknologisk på linie med dagblade mv., som oplever samme glidning i retning af digitalisering. Et væsentligt formål med projektet er at rationalisere forretningsgangene, således at de samme artikler kan anvendes på flere medier (Ugeskrift, Nyhedsbrev og hjemmeside) uden yderligere grafisk behandling. Det vides imidlertid ikke, hvor stort effektiviseringspotentialet er, ligesom realiseringen heraf forudsætter betydelige investeringer i IT løsninger. Der er derfor regnet med uændrede omkostninger til grafisk behandling mv. i budget Den samlede publikationsomkostning for 2013 forventes at være 16,0 mio. kr., hvilket svarer til en omkostning pr. medlem på ca. 605 kr. 12

13 3.2. Bistand til videnskabelige selskaber Note 7. Sekretariatsbistand videnskabelige selskaber Indtægter Fællessekretariatet Fællessekretariatet yder sekretariatsmæssig service til videnskabelige selskaber og organisationer. Sekretariatets 6 medarbejdere (4,5 årsværk) betjener 20 selskaber og organisationer, herunder Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber og Det Københavnske Medicinske Selskab. Fællessekretariatet tilrettelægger årligt over 30 arrangementer for selskaberne med godt deltagere Regionerne Note 8. Regionale aktiviteter Indtægter LF Regioner Øremærkede regionale aktiviteter De regionale aktiviteter består dels af opgaver, som den enkelte region løser for de forhandlingsberettigede foreninger, dels af stands og sundhedspolitiske opgaver i forhold til koordinationsforum, nedsatte udvalg, kollegialt netværk og seniorklubber. Der er indgået aftaler mellem hver af de forhandlingsberettigede foreninger og LF om ressourcetrækket og betalingen. Hovedparten af aktiviteten er knyttet til de forhandlingsberettigede foreninger i form af bistand til tillidsmænd, praksisudvalg og medlemmer i regionerne. Med etablering af den regionale aktivitetspulje er der mulighed for, at det enkelte koordinationsforum kan søge udvalget, der fordeler midlerne, om hel eller delvis dækning af regionale aktiviteter. Det kommer medlemmer fra alle tre foreninger til gode, og midlerne ligger ud over budgettet. Der aflægges særskilt regnskab fra puljen. Trækket på den regionale aktivitetspulje dækkes af en hensættelse under egenkapitalen, som er de tidligere lægekredsforeningers egenkapital ved fusionen med Lægeforeningen minus brugte midler. Regnskabsmæssigt udgiftsføres trækket på aktivitetspuljen imidlertid i Lægeforeningens resultatopgørelse. Det er derfor med virkning fra budget 2013 valgt at vise omkostningerne ved de øremærkede regionale aktiviteter som en særskilt post under de regionale aktiviteter. Omkostninger, brutto Refusioner fra FBF Nettoomkostning Årsværk Indtægter Re gion Hovedstaden 3,8 3, Sjælland 3,0 3, Syddanmark 5,9 5, Midtjylland 4,9 4, Nordjylland 3,5 3, I alt 21,1 20,

14 Regionale aktiviteter (t.kr.) Regional medlemsservice (omk.fordeling) % 25% % 7% Refusioner Indtægter Kontingent LF FAS PLO YL 3.4. Medlemsstøtte og rådgivning Note 9. Medlemsstøtte og rådgivning Indtægter Medlemsstøtte Medlemsrådgivning Medlemsservice Kandidatfester Lægeforeningen yder støtte til medlemmer i forskellige situationer. Under Medlemsstøtte henføres udgifter til Kollegialt netværk, lægeansvarsudvalget og socialrådgiveren. Endvidere er Voldgiftsretten involveret i konfliktløsning mellem medlemmer. Under Medlemsrådgivning er samlet udgifter til Attestudvalgets rådgivning og forhandlingsaktiviteter for alle medlemmer. Medlemsservice omfatter de udgifter og indtægter, der er knyttet til at vedligeholde og udvikle foreningernes medlemsregistre samt forestå kontingentopkrævning for ca. 250 forskellige foreninger. Herudover ydes medlemsservice i forbindelse med de særlige medlemsfordele som Lægeforeningen udbyder som gruppelivsforsikringer, lægeansvarsforsikringer, abonnementer, ID kort etc. Der er ca læger, der udnytter Lægeforeningens forsikringsordninger. Faldet i omkostninger fra 2012 til 2013 skal ses i lyset af, at omkostningen til porto, t.kr. i 2013 er lagt under teknisk service. Den har tidligere været vist under medlemsstøtte og rådgivning. Der påregnes fortsat afholdt kandidatfester i København, Odense og Århus. Der regnes med i alt 845 deltagere til 8 fester. I budget 2013 budgetteres kandidatfester i modsætning til den tidligere praksis brutto, hvilket forårsager en stigning i indtægterne i budget 2013 og samtidig er forklaringen på stigningen i omkostningerne. Stigningen i indtægter i øvrigt skyldes, at det i 2011 har vist sig, at den budgetterede nedgang i indtægterne har kunnet undgås, hvorfor der for 2013 regnes med indtægter på niveau med Den budgetterede reduktion i indtægterne i 2012 hang sammen med, at flere administrationsaftaler skulle genforhandles og der var usikkerhed om, hvorvidt dette ville resultere i bortfald eller reduktion af indtægterne. 14

15 3.5. Fælles administration Det Fællesadministrative område omfatter de fællesfaciliteter, som Lægeforeningen forestår på alle foreningers vegne. Note Fælles administration Møde og arrangementsservice Reception og dokumentation Ejendoms og teknisk service Ledelse, økonomi og Human Ressource It service Møde og arrangementsservice Note 10. Møde og arrangementsservice Indtægter Møde og arrangementsservice Udgifterne til møde og arrangementsservice dækker servicering af møder samt afholdelse af større møder og fester i Domus Medica. Aktiviteten har i 2011 været lidt lavere end normalt pga. renoveringen. Endvidere ydes der også personaleservice i form af kantineordning for alle husets medarbejdere, kaffeordning etc. Der serviceres ca. 25 kurser og konferencer, ca. 800 møder med ca deltagere samt ca. 60 arrangementer, både interne og eksterne, med ca deltagere. Efter overstået ombygning forventes aktivitetsniveauet at komme tilbage på normalniveau i løbet af 2012, som dog også i første halvår vil være påvirket af ombygningen i forbindelse med etablering af ny trappe omkring elevatoren. Der er derfor budgetteret med stigning i indtægterne for Reception og dokumentationsservice Note 11. Reception og dokumentation Indtægter Reception og dokumentation Reception og dokumentationsservice er fælles for hele huset og omfatter modtagelse af gæster, telefonservice, modtageservice og håndtering og distribution af elektronisk korrespondance og andet materiale. 15

16 Ejendoms og teknisk service Note 12. Ejendoms og teknisk service Indtægter Ejendomsservice Teknisk service Ejendomsservice står for ejendommens daglige drift og vedligeholdelse. Udgifter til rengøring, sikring af bygning, husleje, forsikringer, skatter samt løbende vedligeholdelsesudgifter henføres hertil. Herudover er afskrivninger som følge af den 10 årige drifts og vedligeholdelsesplan en del af udgifterne. Da forbedringer gennemført som led i 10 årsplanen afskrives fra ibrugtagningstidspunktet, stiger afskrivningerne fra 2011 til På indtægtssiden indgår salg af kopiservice samt refusioner for fællesudgifter til drift af ejendommen. Teknisk service står for fordeling og afhentning af post, kopieringsopgaver og visse indkøbsområder. Stigningen i omkostninger fra 2012 til 2013 skyldes, at omkostningen til porto, t.kr. i 2013 er lagt under teknisk service. Den har tidligere været vist under medlemsstøtte og rådgivning Ledelse, økonomi og HR Note 13. Ledelse, økonomi og Human Ressource Indtægter Økonomi Ledelse og Human Ressource Ledelse, økonomi og HR omfatter udgifter til direktion, økonomifunktion og HR funktionen. Løn og personaleudgifter afsat til fælles formål som lokallønspulje, barsels og sygdomsudgifter, efteruddannelsesudgifter etc. er henført til Ledelse og HR, men udgiftsføres på relevant omkostningssted. På indtægtssiden budgetteres med refusioner for fællesøkonomi af administrative ydelser samt salg af økonomiafdelingens ydelser til bl.a. selskaber og organisationer. Nedjusteringen i indtægtsbudgettet skyldes, at refusionen vedrørende lægemødet i modsætning til budget 2012 vises under demokratiske aktiviteter. 16

17 It service IT Service omfatter udgifter til drift og udvikling af IT samt af telefoner for alle organisationer. Note 14. It service Indtægter It Administration It Drift og support IT Metode og leverancestyring It Udvikling It Handlingsplan IT afdelingen beskæftiger i alt 14,5 årsværk, som betjener Lægeforeningens medlemmer, ansatte i Lægeforeningen, lægepolitikere samt PLO, YL, FAS. Den interne support til ansatte betjener ca. 210 pc arbejdspladser i Domus Medica og ca. 25 pc arbejdspladser i de regionale afdelinger. Dertil kommer ca. 100 hjemme pc ere til tillidsvalgte og ansatte, som er opkoblet til Lægeforeningen via en fjernadgangsløsning. I 2012 deltager afdelingen i den omfattende udvikling i Ugeskriftet, som indebærer en næsten fuldstændig udskiftning af Ugeskriftets it systemer. Arbejdet med SAP videreføres i 2012 og Der udestår omlægning af medlemsadministrationen, hvor funktioner og data er fordelt på en række ældre it systemer. Parallelt med implementeringen af SAP arbejdes med medlemsrettede tiltag på Læger.dk. I 2012 arbejdes med at etablere nye debatmuligheder samt en bedre it understøttelse af udvalgs og bestyrelsesarbejde. Teknisk arbejder afdelingen med at modernisere den nuværende IT understøttelse. I 2011 er der etableret et nyt netværk, herunder trådløs funktionalitet i hele Domus Medica. I 2012 moderniseres pc arbejdspladsen for ansatte med nye kontorværktøjer. Aktive mailbrugere pr Support til mailløsningen pr.år It-support (inkl. Læge.dk, Sap, intern m.m.) pr år Unikke besøgende pr. md I 2009 skiftede Lægeforeningen til en standard mailløsning baseret på hosted Exchange. Antallet af aktive brugere er steget til ca medlemmer og koster ca. 2,0 mio. kr. Denne omkostning forventes nedbragt i 2013 via genforhandling af kontrakten. 17

18 Bilag 2: Budget 2013 i tal Note Indtægter: Kontingenter fra medlemmer Nettoomkostninger: Sundheds og standspolitisk virksomhed Demokratiske aktiviteter Standspolitiske aktiviteter Sundhedspolitiske aktiviteter Uddannelsesvirksomhed Uddannelse og forskningspolitik Efteruddannelsesvirksomhed Særlig medlemsrettet virksomhed Publikationer Sekretariatsbistand videnskabelige selskaber Regionale aktiviteter Medlemsstøtte og rådgivning Fælles administration Møde og arrangementsservice Reception og dokumentation Ejendoms og teknisk service Ledelse, økonomi og Human Ressource It service Resultat før finansielle poster Finansielle poster Resultat før skat og aktiviteter hensat under egenkapital Øremærkede regionale aktiviteter Udvikling af efteruddannelsesvirksomheden 491 Skat af årets resultat Årets resultat

Budget 2012 Lægeforeningen Læge- og repræsentantskabsmødet april 2011

Budget 2012 Lægeforeningen Læge- og repræsentantskabsmødet april 2011 Budget 2012 Lægeforeningen Læge- og repræsentantskabsmødet april 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning 3 1.1. Lægeforeningens formål afspejles i økonomien 3 1.2. Budgettets forudsætninger 3 2. Hoved

Læs mere

LÆGEFORENINGEN. Budget 2016

LÆGEFORENINGEN. Budget 2016 LÆGEFORENINGEN Budget 2016 Lægemøde 2015 0. Indledning Lægeforeningen anvender en formålsorientering af økonomistyringen. Fordelen er, at det sikrer en større målretning af økonomien i forhold til de formål,

Læs mere

Lægemøde Lægeforeningens budget Læge- og repræsentantskabsmødet april Udkast

Lægemøde Lægeforeningens budget Læge- og repræsentantskabsmødet april Udkast Lægemøde Lægeforeningens budget Læge- og repræsentantskabsmødet 28.-29. april. Udkast Indholdsfortegnelse Indledning 2 Grundlæggende forudsætninger i budgettet 3 Personaleressourcer 4 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010 Side: 1 af 5 Emne: Forslag til budget 2011 og 2012 Ændringsforslag til Orienteringsbilag vedr. Lovændring Forslagsstiller: Vedtægtsændring Hovedbestyrelsen Resolution Udtalelse Øvrige forslag Vedtaget

Læs mere

I budgettet er kontingentet fastholdt på de nuværende 518 kr. for ordinære medlemmer.

I budgettet er kontingentet fastholdt på de nuværende 518 kr. for ordinære medlemmer. 4.1 1/6 EMNE Forslag til budget for 2017-18 FORSLAGSSTILLER Hovedbestyrelsen REGNSKAB X BUDGET RESOLUTION LOVÆNDRING ÆNDRINGSFORSLAG VEDTÆGTSÆNDRING UDTALELSE ØVRIGE FORSLAG ANDET Forslag til budget 2017-18

Læs mere

Økonomisk årsrapport med noter til resultatopgørelse 2015 og budget for 2016

Økonomisk årsrapport med noter til resultatopgørelse 2015 og budget for 2016 Økonomisk årsrapport 2015 med noter til resultatopgørelse 2015 og budget for 2016 ÅRSBERETNING 2015 Årsrapport 2015 med noter til resultatopgørelse 2015 og budget for 2016 Noterne relaterer sig til nøgletallene

Læs mere

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis.

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis. Bilag 3 Til FOTdanmarks repræsentantskab FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk Driftsbudget og forbrug FOTdanmark 2008-2010 Direkte: 33 70 33 70 e-mail: twm@kl.dk ref:

Læs mere

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget.

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. 9.1 Ad dagsordenens punkt 9: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning hertil vedlægges

Læs mere

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 KTO REPRÆSENTANTSKABET Møde: 16. december 2004 Punkt: 5 Bilagsantal: 2 Emne: Sagsfremstilling: Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 Vedlagt følger

Læs mere

FOAs A-kasse Rammebudget

FOAs A-kasse Rammebudget F O A F A G O G A R B E J D E S A K A S S E FOAs A-kasse Rammebudget Ansvarshavende redaktør: Dennis Kristensen Redaktion: Mona Striib og Brian R. Nielsen Layout: GraFOA Maja Honore Foto: Mike Kollöffel

Læs mere

Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Andersson og Maja Honoré

Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Andersson og Maja Honoré Overslagsbudget 2005-2008 Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Andersson og Maja Honoré Layout og indhold: Forbundet af Offentligt Ansatte Oplag: 750 expl. Tryk: FOAs trykkeri Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Hærens Konstabel- og Korporalforening

Hærens Konstabel- og Korporalforening Økonomisk beretning 2009 Hærens Konstabel- og Korporalforening Økonomisk beretning Økonomisk udvikling fra 2007 til 2008 3 Nøgletal 3 Flere indtægter 4 Medlemsudviklingen i 2009 5 Flere udgifter 5 Anvendelsen

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 23.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 23. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2009 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere

Der søges forsat fonde og andre samarbejdspartnere for nye initiativer og tilskud til eksisterende

Der søges forsat fonde og andre samarbejdspartnere for nye initiativer og tilskud til eksisterende Landsmøde 2015 Bilag 2: Regnskab 2014, forventet regnskab 2015 og budget 2016 Bemærkninger til regnskab og budgetter Af Christina Kvist Rydahl, regnskabschef i Cyklistforbundet Regnskabet for 2014 udviste

Læs mere

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014 ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1 Kontingentindtægter m.m. 2.711.395 2.711.000 2.760.926 Omkostninger 2 Kontingentudgifter -277.869-318.000-291.370 3 PO-bladet -92.954-149.000-112.039

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. februar 2014 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere

Regnskab 2010 Lægeforeningen Læge- og repræsentantskabsmødet april 2011

Regnskab 2010 Lægeforeningen Læge- og repræsentantskabsmødet april 2011 Regnskab 2010 Lægeforeningen Læge- og repræsentantskabsmødet april 2011 Lægeforeningen Kristianiagade 12, 2100 København Ø CVR-nr. 12 06 73 13 Årsregnskab for 2010 Godkendt på Lægeforeningens repræsentantskabsmøde

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Hovedbestyrelsens detaljerede kommentarer til budgetforslag for 2017 og 2018

Hovedbestyrelsens detaljerede kommentarer til budgetforslag for 2017 og 2018 Hovedbestyrelsens detaljerede kommentarer til budgetforslag for 2017 og 2018 Budget for Bibliotekarforbundet 2017 og 2018 Forventet Budget Budget INDTÆGTER Kontingenter 22.764.000 22.093.000 21.496.000

Læs mere

Uddrag af årsregnskaber for for TL

Uddrag af årsregnskaber for for TL Uddrag af årsregnskaber for 2012 - for TL Forord til årsregnskaberne På de følgende sider vises uddrag af TL s årsregnskaber for perioden 2012. Årsregnskaberne er revideret af TL s eksterne revision samt

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

BUDGET 2017 D. 18. oktober

BUDGET 2017 D. 18. oktober BUDGET 2017 D. 18. oktober 2016 1 Forudsætninger: Kontingentindtægter Medlemstallet d. 14. september 2016 danner grundlag for kontingenstfastsættelsen. Vi forventer en medlemstilbagegang på 1%, svarende

Læs mere

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015.

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Henrik Visborg Thune 05 Estimat 2 2015 Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning

Læs mere

Budget 2014. Smallegade 4 7400 Herning. Udarbejdet september 2013. Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013

Budget 2014. Smallegade 4 7400 Herning. Udarbejdet september 2013. Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013 Budget 2014 Smallegade 4 7400 Herning Udarbejdet september 2013 Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013 Budgetforudsætninger for driftsbudgettet Nærværende budget 2014 er udarbejdet af Alex Nielsen og

Læs mere

YNGRE LÆGER ÅRSREGNSKAB 2014 DOMUS MEDICA FONDSREGISTER NR

YNGRE LÆGER ÅRSREGNSKAB 2014 DOMUS MEDICA FONDSREGISTER NR YNGRE LÆGER DOMUS MEDICA ÅRSREGNSKAB 2014 FONDSREGISTER NR. 100968 YNGRE LÆGER INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE LEDELSESPÅTEGNING......... 1 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING........... 2 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS.......

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

LÆGEFORENINGEN. Regnskab 2015

LÆGEFORENINGEN. Regnskab 2015 LÆGEFORENINGEN d U t s a k Regnskab 2015 Lægemøde 2016 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 De lægelige revisorers kommentarer 4 Ledelsesberetning

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR DECEMBER 2002 INDTÆGTER OG UDGIFTER VEDR. DRIFT

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR DECEMBER 2002 INDTÆGTER OG UDGIFTER VEDR. DRIFT RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2002 REGNSKAB BUDGET REGNSKAB AFVIGELSE 2001 2002 2002 i KR. INDTÆGTER INDTÆGTER OG UDGIFTER VEDR. DRIFT Kontingenter 28.108 28.010 28.418 408 AKUT-midler

Læs mere

Køreplantimer og passagerantal. Tabel 1 viser den kollektive bustrafik i køreplantimer og passagerantal.

Køreplantimer og passagerantal. Tabel 1 viser den kollektive bustrafik i køreplantimer og passagerantal. Notat: Region Syddanmark FynBus - perioden 2007 til 2015 - udvikling i køreplantimer, passagerantal og økonomi - regionens ramme og konsekvens for fremtiden herunder likviditet Efter Regionens første 2

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Hørsholm Lærerforening

Hørsholm Lærerforening Nyhedsbr Nyhedsbrev nr. 1 marts 2012 Hørsholm Lærerforening Kredsgeneralforsamling Onsdag den 14. marts 2012 kl. 15.15 På Usserød skole (lærerværelset) Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Bilag A til punkt 2 Forretningsudvalgets møde Den 14. april 2015. DANMARKS LÆRERFORENING Uddrag af årsrapport 2014

Bilag A til punkt 2 Forretningsudvalgets møde Den 14. april 2015. DANMARKS LÆRERFORENING Uddrag af årsrapport 2014 Bilag A til punkt 2 Forretningsudvalgets møde Den 14. april 2015 DANMARKS LÆRERFORENING Uddrag af årsrapport 2014 Regnskab Danmarks Lærerforening pr. 31/12-2014 Indholdsfortegnelse Driftsresultat Hovedkassen

Læs mere

Karup Lufthavn. Budget 2014 med bemærkninger.

Karup Lufthavn. Budget 2014 med bemærkninger. Karup Lufthavn med bemærkninger. * Beløb i 1.000 kr. Driftindtægter: Passagerafgift 6.120 9.102 6.120 6.120 6.120 6.120 Securityafgift 3.400 5.050 3.400 3.400 3.400 3.400 Lejeindtægter m.v. 700 700 740

Læs mere

Forbehold - eksempler

Forbehold - eksempler Forbehold - eksempler Væsentlige fejl og mangler (uenighed med ledelsen) Uenighed med ledelsen fortsat drift Ledelsen har aflagt regnskabet under forudsætning om fortsat drift. Som omtalt i årsregnskabets

Læs mere

YNGRE LÆGER ÅRSREGNSKAB 2010 DOMUS MEDICA FONDSREGISTER NR

YNGRE LÆGER ÅRSREGNSKAB 2010 DOMUS MEDICA FONDSREGISTER NR YNGRE LÆGER DOMUS MEDICA ÅRSREGNSKAB 2010 FONDSREGISTER NR. 100968 YNGRE LÆGER INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REVISIONSPROTOKOLLAT...... 1 6 LEDELSESPÅTEGNING.. 7 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 8-9 RESULTATOPGØRELSE

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Resultatopgørelse pr. 31. marts 2013

Resultatopgørelse pr. 31. marts 2013 Bilag 35.5.1. Bestyrelsesmødet 23.04.13 Resultatopgørelse pr. 31. marts 2013 Realiseret Budgetteret Afvigelse ift. budget Sidste år Omsætning 25.814.263 25.790.276 23.987 28.048.431 Løn -15.914.510-16.640.207

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2014 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2014 31. december 2014 Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2015

Læs mere

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling 4. Økonomi efter 1. kvartal Sagsfremstilling Indledende bemærkninger Det indstilles til bestyrelsen under dagsordenens punkt 9, at der optages et realkreditlån på 1mia. kr. i. Det er 500 mio. kr. mere,

Læs mere

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 31716/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Forretningsudvalgsmødet den 9. juni 2009, punkt 1 bilag DANMARKS LÆRERFORENING BILAG TIL ÅRSRAPPORT 2008

Forretningsudvalgsmødet den 9. juni 2009, punkt 1 bilag DANMARKS LÆRERFORENING BILAG TIL ÅRSRAPPORT 2008 Forretningsudvalgsmødet den 9. juni 2009, punkt 1 bilag DANMARKS LÆRERFORENING BILAG TIL ÅRSRAPPORT 2008 Regnskab Danmarks Lærerforening pr. 31/12-2008 Side 1 (i 1.000 kr.) (Bilag 1) Specifikation Hovedkassen

Læs mere

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 1. halvår viser et overskud på godt 65 mio. kr., hvilket er 74 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

Professionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5

Professionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5 Bilag 2.1. Afdeling/enhed: Økonomiadministrationen Oprettelsesdato: 26 - januar - 2010 Sagsbehandler: Journalnummer: Behandles af: Bestyrelsen Mødedato: 9. februar 2010 Budget for 2010 samt budget/prognose

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

Finansielle tilskud (B1) Pantebreve (B2) Langfristede tilgodehavender (B)

Finansielle tilskud (B1) Pantebreve (B2) Langfristede tilgodehavender (B) Notat Bilag 2 Den 30. juli 2006 Nøgletalsbegreberne overskud og finansiel egenkapital Den overordnede økonomistyring i Århus Kommune er baseret på udviklingen i to centrale nøgletal: Over-/underskud på

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

Kalø Golf Club. Regnskab for perioden

Kalø Golf Club. Regnskab for perioden Kalø Golf Club Regnskab for perioden 1. januar - 30. juni 2017 Beretning Bestyrelsen aflægger herved regnskab for første halvår af 2017. Regnskabet indeholder resultatopgørelse sammenlignet med budget

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry DI nr.: 756 CVR-nr.: 26 90 82 56 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning 1 2 3 Den kritiske revisors

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N

Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N Åretsresultaterioverskrifter: Imajlanceredevirapporten TransparencyinCorporateReporting TRAC)som analyseredegennemsigtighedenafde20størstedanskebørsnoteredevirksomheders rapporteringer.tracrapporteneretresultatafetsuccesfuldtsamarbejdemedcems

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

FOTdanmarks budget

FOTdanmarks budget FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk FOTdanmarks budget 2011-2014 Version 2 Årets budget består af to dele. Direkte: e-mail: ref: twm

Læs mere

Center for Administrativ Service

Center for Administrativ Service 1. primære aktiviteter Primære aktiviteter Der er tale om løn, drifts- og udviklingsbudgettet på følgende områder: (generelt) HR & Kommunikation Sekretariat Digitalisering & Effektivisering Økonomi 2.

Læs mere

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6)

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6) Budget 2013-1 Side 1 af 5 1. INDLEDNING J.nr. ØK-0130-0019 2. november 2012 SH/JMP Det er tidligere besluttet at udsætte godkendelse af budget 2013-1 til november måned, da det var forventningen, at Forsyningssekretariatet

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Årsregnskab 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

FOTdanmarks budget

FOTdanmarks budget FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk FOTdanmarks budget 2010-2013 Version 7 Årets budget består af to dele. Direkte: e-mail: ref: twm

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

FORDELING AF VANDVÆRKETS PRIMÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER

FORDELING AF VANDVÆRKETS PRIMÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER BUDGET 2016 FORDELING AF VANDVÆRKETS PRIMÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER Administration 38% Produktion 47% Distribution 15% 1 BUDGETOVERSIGT ENDELIGT REVIDERET OPLÆG TIL RESULTATOPGØRELSE REGNSKAB BUDGET BUDGET

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Landsbestyrelsens forslag til dagsordenspunkt

Landsbestyrelsens forslag til dagsordenspunkt Landsbestyrelsens forslag til dagsordenspunkt 7.1 Budget for 2010 Budgetforudsætninger Rammerne for Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderendes budget fastlægges i Dansk Socialrådgiverforenings

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2013 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2013 31. december 2013 Generalforsamling Tirsdag den 18. marts 2014

Læs mere

RESULTAT 2013 BUDGET 2014 3.202 3.363 5.672 5.700 5.667 3 2 2.225 2.025 2.723. 3.025 Overført fra hensatte midler 1.253

RESULTAT 2013 BUDGET 2014 3.202 3.363 5.672 5.700 5.667 3 2 2.225 2.025 2.723. 3.025 Overført fra hensatte midler 1.253 Landsmøde 21 PUNKT 6.2 Budgetforslag 2-216 ALLE TAL I 1. KR. 213 21 2 A 216 A 2 B 216 B INDTÆGTER 1 Organisationsbidrag 3. 3.363 3.8 3.8 2.1 2.923 2 Offentlige og andre tilskud.672.7.37.667.37.667 3 Indsamlede

Læs mere

5. Investeringsplan for kommende år. 6. Indkomne forslag fra andelshavere

5. Investeringsplan for kommende år. 6. Indkomne forslag fra andelshavere ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 201 DRIFTSBUDGET FOR 201 ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDES ONSDAG, DEN 2. MARTS 201 PÅ POSTGAARDEN KL. 19.30 MED FØLGENDE DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 JWI 07 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet

Læs mere

12. Regnskab efter 3. kvartal 2015 og Prognose for 2015

12. Regnskab efter 3. kvartal 2015 og Prognose for 2015 12. Regnskab efter 3. kvartal 2015 og Prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 3. kvartal udviser et overskud på 70 mio. kr., hvilket er 103 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

Årsregnskab 2007. Rytmisk Musik Silkeborg. Guldbergsgade 54. 8600 Silkeborg. CVR nr. 12 40 63 47 - 1 -

Årsregnskab 2007. Rytmisk Musik Silkeborg. Guldbergsgade 54. 8600 Silkeborg. CVR nr. 12 40 63 47 - 1 - Rytmisk Musik Silkeborg Guldbergsgade 54 8600 Silkeborg CVR nr. 12 40 63 47-1 - INDHOLD Resultatopgørelse side 3 Specificeret resultatopgørelse side 4 Noter til resultatopgørelse side 5 Balance side 6

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 DK-2500 Valby Att.: Louise Bank. Reguleringsregnskab 2013 HMN Naturgas I/S

Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 DK-2500 Valby Att.: Louise Bank. Reguleringsregnskab 2013 HMN Naturgas I/S Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 DK-2500 Valby Att.: Louise Bank 11. juni 2014 Sagsnr.: 2014050034 Reguleringsregnskab 2013 HMN Naturgas I/S Hermed sendes HMN Naturgas I/S reguleringsmæssige

Læs mere

Overslagsbudget for 2005 og 2006 Forbund

Overslagsbudget for 2005 og 2006 Forbund Bilag til dagsordenens punkt 3 bilag 5 Forbundsbudget for det ny forbund Overslagsbudget for 2005 og 2006 Forbund Forord: Budgetoverslagene er udarbejdet med udgangspunkt i det vedtagne fusionsgrundlag,

Læs mere

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN Oplæg 27. SEPTEMBER 2012 PF og medlemstallet PF fyldte 60 år d. 10. maj 2012 PF havde 210 medlemmer pr. 1. januar 2012 600 Medlemmer

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/ / REGNSKABSÅR

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/ / REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/7 2015 30/6 2016 30. REGNSKABSÅR CVR-NR. 16 14 77 37 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/7 2014 30/6 2015 29. REGNSKABSÅR

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/7 2014 30/6 2015 29. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/7 2014 30/6 2015 29. REGNSKABSÅR CVR-NR. 16 14 77 37 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013

Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013 Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013 Generel introduktion Denne læsevejledning er skrevet som en hjælp til at læse og forstå et kirkeregnskab fra den danske folkekirke. Vejledningen hjælper med at introducere

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE 20. september 2004 Af Søren Jakobsen REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE Regeringen har ved flere lejligheder givet udtryk for, at uddannelse skal have høj prioritet. I forslaget til finansloven for 2005 gav

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Notat: De kommunale budgetter 2012 stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Februar 2012 KREVIs nøgletal for kommunernes økonomiske styring er netop blevet opdateret på

Læs mere

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 0 0 Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 Årsrapport 2014/2015 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 26/11 2015 dirigent Indhold Påtegning og erklæringer Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Forord I denne pjece redegøres for hoved tallene i budget 2015 for Det Natur- og Biovidenskabelige

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Skærbæk Boligforening

Skærbæk Boligforening Skærbæk Boligforening Forslag til budget for 01.01.2016-31.12.2016 Organisationsbestyrelsen har i samarbejde med administrationen udarbejdet dette forslag til budget for næste år. Organisationsbestyrelsen

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Kontingentet foreslås uændret i 2016, men med medlemstal for nedadgående (forventer 100 færre om 10 år!) efterlader det på kort sigt 2 muligheder:

Kontingentet foreslås uændret i 2016, men med medlemstal for nedadgående (forventer 100 færre om 10 år!) efterlader det på kort sigt 2 muligheder: Budget 2015 - HLF Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen Vores regnskab for 2014 tegner driftens new-normal efter vores store investering i 2013, lejligheden. Vi har fortsat, som forventet, et underskud på

Læs mere