Budget 2013 Lægeforeningen Læge- og repræsentantskabsmødet april 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2013 Lægeforeningen Læge- og repræsentantskabsmødet april 2012"

Transkript

1 Budget 2013 Lægeforeningen Læge- og repræsentantskabsmødet april 2012

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning Lægeforeningens formål afspejles i økonomien Budgettets forudsætninger 3 2. Hoved og nøgletal for for de fire overordnede formål 4 3. Resultatopgørelse på delformål 5 4. Gennemgang af formålsområderne Sundheds og standspolitisk virksomhed Uddannelsesvirksomhed Særlig medlemsrettet virksomhed Fælles administration Kontingentforudsætninger Indtægter i øvrigt Samlet resultat Personaleressourcer 17 Bilag: 1. Gennemgang af formålsområderne 2. Budget 2013 i tal 2

3 1. Indledning Lægeforeningen anvender en formålsorientering af økonomistyringen. Fordelen er, at det sikrer en større målretning af økonomien i forhold til de formål, som Lægeforeningen skal opfylde. Informationsgraden af rapporteringen søges hermed øget overfor repræsentantskab og medlemmer. Der er valgt en opbygning med 4 hovedformål: Stands og sundhedspolitisk virksomhed Uddannelsesvirksomhed Medlemsrettet virksomhed Fælles administration Hvert formål specificeres dernæst i forskellige delformål/delaktiviteter som f.eks. demokratiske aktiviteter, standspolitiske og sundhedspolitiske aktiviteter. 2. Budgettets forudsætninger 2.1. Uændret aktivitetsniveau Budgettet er udarbejdet med et uændret politisk aktivitetsniveau for øje i forhold til 2011 og 2012, men med korrektion for de beslutninger, der løbende træffes om nye og ændrede aktiviteter. Der sker en videreførelse af investeringer i it efter den flerårsplan, der er lagt og udgifter til it afskrivninger er derfor stigende. Udgift til afskrivninger fra 10 års planen for vedligeholdelse og forbedring af bygningen optræder ligeledes i budgettet, da aktiviteten er ved at være gennemført. Disse udgifter er der i et vist omfang foretaget hensættelser for at kunne imødegå, men Lægeforeningen er overgået til mere gængse regnskabsprincipper, hvor investeringer med en længere levetid afskrives. På trods af de forøgede omkostninger er budgettet i balance før de øremærkede regionale aktiviteter. Der er således kun træk på egenkapitalen vedrørende de regionale aktiviteter, som efter særskilt beslutning skal finansieres af den egenkapital, som Lægeforeningen overtog i forbindelse med fusionen med Lægekredsforeningerne Uændret kontingent og medlemsfremgang Der forventes en lille medlemsfremgang på knap 400 medlemmer. Kontingentniveauet for et fuldtidsbetalende medlem er for 4. år i træk på kr. Af de sidste 5 årgange af nyuddannede læger er ca. 820 om året blevet medlemmer. Den årlige afgang af medlemmer er ca. 400 fordelt ligeligt mellem dødsfald, egen udmeldelse og udmeldelse som følge af restance mv. Der forventes derfor en tilvækst på 410 fuldt betalende medlemmer om året i 2012 og 2013, hvorved der er taget højde for afgang i forbindelse med overgangen til fuld betaling. Dette er en mindre nettotilgang end forudsat i tidligere år. Kontingentindtægterne til Lægeforeningen er baseret på, at Lægeforeningen pr har medlemmer svarende til en fremgang på 895 medlemmer i forhold til antallet af medlemmer pr Antallet af ikkeerhvervsaktive medlemmer har holdt sig konstant de sidste par år på godt I 2011 er der imidlertid sket en forskydning mellem antallet af erhvervsaktive og ikke erhvervsaktive, således at antallet af ikke erhvervsaktive er steget med 256 medlemmer., således at der ultimo 2011 er ikke erhvervsaktive medlemmer. Samlet betyder udviklingen i medlemstallet, herunder ændringen af fordelingen mellem erhvervsaktive og ikkeerhvervsaktive, at stigningen i kontingentindtægter fra budget 2012 til budget 2013 kun forventes at blive på 177 t.kr. 3

4 2.3. Overtagelse af forlagsaktiviteten (Ugeskrift for Læger mv) Pr. 21. september 2011 er aktiviteterne i Publikationsfonden overdraget til Lægeforeningen. Overdragelsen af forlagsaktiviteten er budgetmæssigt håndteret ved, at aktiviteten vises under Lægeforeningens publikationsaktivitet. Ved visningen af udvikling fra 2012 til 2013 er tilgang som følge af overdragelsen vist som en særskilt post, således at kontinuiteten i forhold til tidligere præsenterede tal er bevaret. Overdragelsen har den konsekvens, at Lægeforeningen ikke længere yder tilskud til driften af Ugeskriftet, men i stedet skal dække det driftsmæssige underskud direkte. Den afledte effekt heraf er, at der ikke længere skal betales moms af tilskuddet fra Lægeforeningen til Publikationsfonden. Momsomkostningen hertil udgjorde i budget t.kr. Denne momsomkostning spares således i såvel 2012 som i Der forventes endvidere en afledt besparelse på lønsumsafgift på 385 t.kr. pr. år. Der har til gengæld været betydelige underskud i Publikationsfonden også efter tilskuddet fra Lægeforeningen. I 2010 var underskuddet således på 3,1 mio. kr. og i 2011 frem til overdragelsen var underskuddet på 1,9 mio. kr. Som følge af overdragelsen har Lægeforeningen den samlede drift af forlagsvirksomheden. Gennem de i 2011 gennemførte besparelser i form af elektronisk udgivelse af hvert andet nummer til medlemmerne er der realiseret besparelser, som eliminerer det underskud, som tidligere har ligget i publikationsfonden. Det betyder, at publikationsområdet samlet set for Lægeforeningen kommer til at koste det samme som i budget 2011 og Forlagsaktiviteten er nærmere beskrevet Bilag 1, afsnit Hoved og nøgletal for RESULTATOPGØRELSE Indtægter Kontingentindtægter Øvrige driftindtægter Finansielle indtægter, netto Indtægter i alt Sundheds og standspolitisk virksomhed Uddannelsesvirksomhed Særlig medlemsrettede virksomhed Fælles administration Omkostninger i alt Resultat før skat og aktiviteter hensat under egenkapital Øremærkede regionale aktiviteter Udvikling af efteruddannelsesaktiviteten 491 Skat af årets resultat 309 Resultat efter skat m.v Antal medlemmer primo Antal årsværk (excl Forlag og Vidensråd) 115,1 115,60 115,70 113,25 4

5 4. Resultatopgørelse på delformål I resultatopgørelsen på delformål opgøres nettoomkostningerne for de enkelte formålsområder, dvs. omkostninger henregnet til de enkelte delformål reduceret med direkte henførbare indtægter Note Indtægter: Kontingenter fra medlemmer Nettoomkostninger: Sundheds og standspolitisk virksomhed Demokratiske aktiviteter Standspolitiske aktiviteter Sundhedspolitiske aktiviteter Uddannelsesvirksomhed Uddannelse og forskningspolitik Efteruddannelsesvirksomhed Særlig medlemsrettet virksomhed Publikationer Sekretariatsbistand videnskabelige selskaber Regionale aktiviteter Medlemsstøtte og rådgivning Fælles administration Møde og arrangementsservice Reception og dokumentation Ejendoms og teknisk service Ledelse, økonomi og Human Ressource It service Resultat før finansielle poster Finansielle poster Resultat før skat og aktiviteter hensat under egenkapital Øremærkede regionale aktiviteter Udvikling af efteruddannelsesvirksomheden 491 Skat af årets resultat Årets resultat I bilag 1 redegøres yderligere specificeret for indtægter og omkostninger til de enkelte delformål. 5

6 5. Indtægter i øvrigt Finansielle indtægter består bl.a. af afkast af obligationer og andre værdipapirer. Hertil kommer forrentning af den forventede likviditet. Finansielle udgifter skyldes lån optaget til finansiering af flytning fra Esplanaden samt renovering af ejendommen. Lægeforeningen har en række driftsindtægter. Disse stammer dels fra egentligt salg af møde og kursusvirksomhed, administrative ydelser og serviceydelser (møde og selskabslokaler), der delvist finansierer udgifterne. Hertil kommer omkostningsfordeling af opgaver, der varetages for de forhandlingsberettigede foreninger og andre foreninger. Af den primære drift er 1/3 således indtægtsdækket og 2/3 kontingentfinansieret. Indtægterne er specificeret i de enkelte noter. I det nye formålsbudget er indtægterne henført til de enkelte formål/delaktiviteter. Indtægter forventes at stige fra 2012 til 2013 med netto 5,7 mio. kr. i forhold til Budget 2012, hvoraf andre indtægter end kontingentindtægter tegner sig for en stigning på 5,5 mio. kr. Størstedelen heraf vedrører kursusindtægter, som forventes at stige med 3,8 mio. kr. Denne stigning er nærmere forklaret under kursusvirksomhedens budget (se bilag 1, afsnit 3.5). 6. Skat I regnskabet for 2010 var der en skatteomkostning på 500 t.kr. Denne skatteomkostning var en følge af en ændring i skattereglerne, som medfører, at Lægeforeningen fremadrettet skal betale en højere skat. Baggrunden er, at fradragsreglerne er ændret, så der ikke længere gives fradrag til forrentning af foreningers formue ( konsolideringsfradrag ). I forbindelse med den endelige opgørelse af skatten ved indgivelse af selvangivelsen i juni 2011 er det lykkedes at reducere skatten til betaling for 2010 fra oprindeligt 500 t.kr. til 193 t.kr. Det betyder en skatteindtægt på 307 t.kr. i regnskabet for I lyset af det generelle fald i renteniveauet, forventes der ikke skat til betaling i 2012 og Dette er derfor indlagt som forudsætning i budgettet. Den faktiske skat til betaling afhænger af en række poster og konkrete skøn. Der er derfor en reel mulighed for, at Lægeforeningen kommer til at betale skat i de kommende år, selv om de aktuelle estimater viser, at skatten bliver nul. 7. Samlet resultat Kontingentindtægter Driftsindtægter i alt Indtægter i alt Driftsomkostninger i alt Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter, netto Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat

7 8. Personaleressourcer Personaleudgifterne er det største udgiftsområde og udgør for den rene Lægeforeningsaktivitet (excl. Vidensråd og overdraget aktivitet fra forlaget) knap 76 mio. kr. eller 56 % af de samlede udgifter. Udgifterne til personale henføres til de formålsområder, hvor de hører hjemme. Der er en medarbejdertilgang som følge af overtagelsen af forlagsaktiviteten. Denne er vist særskilt. Der sker løbende tilpasninger og forskydninger i personalestaben. Der foreslås ved naturlig afgang nedlagt 2,5 årsværk i løbet af 2012 til 2013, hvilket bidrager til at nedsætte lønsummen i forhold til Der reduceres indenfor følgende områder: ejendomsområdet og teknisk service mindre justeringer på bl.a. medlemsserviceområdet UFL webassistentstilling opslås ikke som forudsat i budget 2012 Udviklingen i lønningerne følger de statslige overenskomster. Budget Budget Ændringer Organisatorisk tilhørsforhold fra 12 til 13 Sundheds og standspolitisk virksomhed 13,9 14,1 0,3 Demokratiske aktiviteter Bestyrelsen Standspolitiske aktiviteter 3,2 3,2 0,0 Juridisk sekretariat Sundhedspolitiske aktiviteter 10,6 10,9 0,3 Sundheds og kom. Pol. Sekr. Virksomhedsområde Uddannelse 13,7 13,6 0,1 Uddannelse og forskningspolitik 3,8 3,8 0,0 Uddannelse & Karriere Efteruddannelsesvirksomhed 9,9 9,8 0,1 Kursussekretariat Særligt medlemsrettede aktiviteter 45,8 47,1 1,3 Publikationer 11,6 12,5 0,9 Redaktion af UFL, DMB og Bibl. For læger Sekretariatsbistand vid.selskaber 4,1 4,1 0,1 Fællessekretariatet (Udd.afd) Regionale aktiviteter 20,8 21,0 0,2 Regionssekretariater (Sundhedspol. Sekr) Medlemsstøtte og rådgivning 3,9 3,8 0,1 Socialrådgiver, Koll.netværk, Jur. Sekr., Attestudval. Medlemssservice 5,5 5,6 0,1 Medlemssalg og registrering (Økonomiafd.) Fælles administration 39,8 40,8 1,0 Møde og arrangementsservice 4,9 5,1 0,3 Teknisk afdeling Reception og dokumentation 4,1 4,1 Juridisk afdeling Ejendoms og teknisk service 3,5 4,2 0,8 Teknisk afdeling Ledelse, økonomi og HR 12,9 12,9 Direktion, Økonomiafdeling, HR IT service 14,5 14,5 IT drift og support, Metode og lev., Udv. og applik. Lægeforeningen i alt 113,2 115,7 2,5 Vidensråd 5,0 5,0 Finansieret af Trygfonden Forlagsaktivitet, incl. Lægehåndbog 23,9 0,0 23,9 Overdraget fra Publikationsfonden I alt 142,2 120,7 21,5 Der er foretaget justeringer i opgørelsesmetoden i forhold til det fremlagte budget for

8 Bilag 1. Gennemgang af formålsområderne 1. Sundheds og standspolitisk virksomhed De samlede udgifter fordeler sig således: Note Sundheds og standspolitisk virksomhed Demokratiske aktiviteter Standspolitiske aktiviteter Sundhedspolitiske aktiviteter Direkte demokratiske aktiviteter Dette område omfatter udgifter som følge af Lægeforeningens demokratiske organisation: Note 1. Demokratiske aktiviteter Indtægter Bestyrelsen Repræsentantskabet Vedtægtsrelaterede demokratiske aktiviteter Under Bestyrelsen optræder udgifter til honorarer, møder, omkostningsdækning for bestyrelsen, aktivitetspulje, kontingenter til AC, IMCC. Der er regnet med 9 bestyrelsesmøder samt internatmøde i Danmark. Under Repræsentantskabet optræder udgifter til Lægemødet i I budget 2013 budgetteres refusioner modtaget vedrørende lægemøde i modsætning til den tidligere praksis under demokratiske aktiviteter, hvilket er årsagen til indtægterne i budget Beløbet har tidligere været vist som en refusion under fælles administration. Under Vedtægtsrelaterede aktiviteter optræder f.eks. udgifter til Regionsmøder, Lovudvalg og Foreningen af Pensionerede Læger. Der forventes afholdt 3 regionsmøder, hvoraf et afholdes som videomøde. Til Foreningen af Pensionerede Læger er afsat kr. (uændret fra 2012) Standspolitiske aktiviteter Note 2. Standspolitiske aktiviteter Indtægter Administrative omkostninger Aktiviteter og arbejdsgrupper Eksterne samarbejdsrelationer

9 De administrative omkostninger udgøres af udgifter til dele af Juridisk Sekretariat. Under aktiviteter og arbejdsgrupper er budgetteret udgifter til: Lægeetisk Nævn, Etisk Udvalg samt arbejdet med patientklagesystemet. Hertil kommer det nye forebyggende arbejde med selvjustits efter nedlæggelsen af NSL, der afløser udgiften til NSL. Eksterne samarbejdsrelationer omfatter samarbejde med Globale Læger om Rwanda Sundhedspolitiske aktiviteter Indtægter Administrative omkostninger International aktivitet Aktiviteter og arbejdsgrupper Vidensråd, Lægeforeningens andel De administrative omkostninger omfatter udgifter til Sundheds og kommunikationspolitisk Sekretariat. De Internationale udgifter dækker rejse og mødeaktivitet til møder centreret om WMA, CPME, Nordiske møder samt møder i Internationalt Udvalg. Omfatter også kontingenter til de WMA og CPME. Budgetteringen af aktiviteter og arbejdsgrupper forudsætter, at en række igangværende aktiviteter vil være indsatsområder også i Der er afsat midler til kvalitet, lægemidler, sundheds it, forebyggelse, patientlægeforum og Vidensråd. Udgifterne til Vidensråd er i alt væsentligt udgiftsneutralt, idet lønomkostningerne dækkes af Trygfonden og Lægeforeningens bidrag består af husleje og IT støtte mv. Herudover er der afsat kr. 100 t.kr. til nye sundhedspolitiske satsningsområder, således at der er mulighed for at igangsætte nye ad hoc grupper eller initiativer. 2. Uddannelsesvirksomhed Uddannelsesvirksomheden består af to hovedområder: Den uddannelsespolitiske del og den del der er relateret til efteruddannelsesvirksomhed i form af kurser, e learning etc. Note Uddannelsesvirksomhed Uddannelse og forskningspolitik Efteruddannelsesvirksomhed

10 2.1. Uddannelses og forskningspolitik Note 4. Uddannelse og forskningspolitik Indtægter Administrative omkostninger Aktiviteter og arbejdsgrupper Heraf aktiviteter henført under egenkapitalen De administrative omkostninger omfatter sekretariatet, der betjener Lægeforeningens Udvalg vedr. Uddannelse og Forskning, herunder Almen Medicinsk Efteruddannelsesudvalg og en række arbejdsgrupper. Sekretariatet og udvalgene varetager uddannelsespolitiske spørgsmål i relation til præ og postgraduat uddannelse, efteruddannelse samt forskningspolitiske spørgsmål. UUF afholder 4 5 møder årligt samt en årlig temakonference. Udvalgsmedlemmer og sekretariat deltager som suppleanter eller medlemmer i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse samt en række eksterne udvalg, arbejdsgrupper og møder under DNRLV, i Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner mv Efteruddannelsesvirksomhed Note 5. Efteruddannelsesvirksomhed Indtægter Administrative omkostninger Efteruddannelsesaktiviteter Der afholdes årligt mere end 200 kurser og konferencer for foreningens medlemmer med ca deltagere. I 2011 blev afviklet 210 kurser og i 2012 er pt. planlagt 175 kurser. Afdelingen tilrettelægger kurser for specifikke målgrupper, kurser på tværs af specialer og tilhørsforhold og inden for alle lægens 7 roller. Afdelingen yder i den forbindelse pædagogisk bistand, betjener arbejdsgrupper og er ligeledes ansvarlige for driften af de forskellige aktiviteter. Afdelingen afholder politisk bestemte kurser, dvs. TR kurser og lignende aktiviteter, som Lægeforeningen ønsker at tilbyde medlemmerne. Afdelingen bidrager til karrierevejledning, mentorordninger og netværk og gennemfører analyser, udvikler nye uddannelsesforløb og projekter, herunder e læringsaktiviteter og bistår f.eks. med Lægemødet og andre større arrangementer. Markedsføringsaktiviteter er stigende vigtigt i et presset marked. Kurser for praktiserende læger udbydes i samarbejde med AMADEUS og afvikles i 2011 lidt under forventet budget. En medlemsundersøgelse viser, at der er et behov for at kurserne bliver billigere, hvilket der arbejdes 10

11 på. Under forudsætning af uændrede vilkår forventes samme aktivitetsniveau i 2013 med fortsat fokus på at sænke prisen pr. kursist. Kurser for Yngre Læger søges stimuleret med ny kursustype Læger på Tværs, hvortil kommer et mindre antal traditionelle YL kurser. Afdelingen udbyder og afvikler herudover en række aktiviteter og kurser, hvor der ikke er egentlig indtjening, men omkostningsdækning. Det medvirker til en stor samarbejdsflade, høj kendskabsgrad til Lægeforeningen, og at der kan opretholdes en afdeling med et udviklingspotentiale. Også selskaberne er stigende interesserede og er strategiske samarbejdspartnere. Ved fremlæggelsen af budget 2012 var forventningen, at aktivitetsniveauet ikke ville kunne opretholdes. Den forventede samlede kursusindtægt blev derfor reduceret med samlet 3,4 mio. kr. På baggrund af en i forhold til udgangspunktet positiv udvikling i 2011 forventer uddannelsen, at 2013 omsætningsmæssigt vil komme næsten på niveau med Der er i den forbindelse forudsat, at der ikke foretages strukturelle ændringer i kursusudbudet i forhold til det eksisterende. 3. Særlig medlemsrettet virksomhed Note Særlig medlemsrettet virksomhed Publikationer Sekretariatsbistand videnskabelige selskaber Regionale aktiviteter Medlemsstøtte og rådgivning Publikationer Note 6. Publikationer Indtægter Danmarks Læger Danish Medical Bulletin Bibliotek for Læger Ugeskrift for Lægers redaktion Ugeskrift for Lægers produktion m.v Lægeforeningen udgiver en række medlemsrettede publikationer: Ugeskriftet, netpublikationen Danish Medical Bulletin og Bibliotek for Læger. Danmarks Læger er ophørt som selvstændig publikation i Bidraget fra Lægeforeningen til Publikationsfonden blev opgjort i henhold til en aftale mellem Publikationsfonden og Lægeforeningen, som regulerede opgørelsen af det tilskud, d.v.s. den pris som Lægeforeningen betaler Forlaget for at udgive et medlemsblad. Prisen afhang af, hvor store nettoindtægter Ugeskriftet opnåede til at dække produktionsudgifterne. 11

12 Med overdragelsen af forlagsaktiviteten til Lægeforeningen pr. 20. september 2011 vil underskuddet ved driften af forlagsaktiviteten fremadrettet påvirke Lægeforeningens regnskab direkte. Produktion af Ugeskriftet og Ugeskriftets website og andre medier har ind til 20. september 2011 været varetaget gennem Lægeforeningens Publikationsfond. Lægeforeningen forestår udgifter til redaktionen samt har ind til denne dato ydet et bidrag til Ugeskriftet som medlemsblad. Dette bidrag er frem til budget 2013 vist som en del af omkostningen ved Ugeskrift for Lægers redaktion. Samlet set er der lagt op til et uændret udgiftsniveau for publikationsvirksomheden i Lægeforeningen, Dette skal dog ses i lyset af, at der udover omkostningerne i Lægeforeningen har været et underskud i Publikationsfonden. For 2010 var der således et underskud i Publikationsfonden på t.kr. For perioden frem til overdragelsen pr. 20. september 2011 var der et underskud på t.kr. Med likvidationen af Publikationsfonden har Lægeforeningen fremadrettet det fulde resultat af forlagsaktiviteten. Et i det væsentlige uændret resultat i Lægeforeningen er således udtryk for en væsentlig forbedring af det samlede driftsresultat for forlagsvirksomheden. Omkostningerne ville have været 4,3 mio. kr. højere end i det aktuelle 2013 budget, såfremt der ikke var gennemført beslutningen om at lade halvdelen af numrene udkomme elektronisk. Det er i budget 2013 forudsat, at udgivelsesfrekvensen er uændret i forhold til 2. halvår 2011, dvs. at hvert andet nummer fortsat udkommer elektronisk til medlemmerne. Annonceindtægterne er på baggrund af udviklingen i 2011 forudsat at være uændret i budget 2013 i forhold til budget 2012, da 5 års nedgang i annonceindtægterne er vendt i 2011, jf. grafen nedenfor. Udvikling i annonceindtægter ,1 18,6 16,8 15, ,2 10, Der er et igangværende projekt med fornyelse af produktionsplatformen. Dette projekt skal bringe forlaget teknologisk på linie med dagblade mv., som oplever samme glidning i retning af digitalisering. Et væsentligt formål med projektet er at rationalisere forretningsgangene, således at de samme artikler kan anvendes på flere medier (Ugeskrift, Nyhedsbrev og hjemmeside) uden yderligere grafisk behandling. Det vides imidlertid ikke, hvor stort effektiviseringspotentialet er, ligesom realiseringen heraf forudsætter betydelige investeringer i IT løsninger. Der er derfor regnet med uændrede omkostninger til grafisk behandling mv. i budget Den samlede publikationsomkostning for 2013 forventes at være 16,0 mio. kr., hvilket svarer til en omkostning pr. medlem på ca. 605 kr. 12

13 3.2. Bistand til videnskabelige selskaber Note 7. Sekretariatsbistand videnskabelige selskaber Indtægter Fællessekretariatet Fællessekretariatet yder sekretariatsmæssig service til videnskabelige selskaber og organisationer. Sekretariatets 6 medarbejdere (4,5 årsværk) betjener 20 selskaber og organisationer, herunder Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber og Det Københavnske Medicinske Selskab. Fællessekretariatet tilrettelægger årligt over 30 arrangementer for selskaberne med godt deltagere Regionerne Note 8. Regionale aktiviteter Indtægter LF Regioner Øremærkede regionale aktiviteter De regionale aktiviteter består dels af opgaver, som den enkelte region løser for de forhandlingsberettigede foreninger, dels af stands og sundhedspolitiske opgaver i forhold til koordinationsforum, nedsatte udvalg, kollegialt netværk og seniorklubber. Der er indgået aftaler mellem hver af de forhandlingsberettigede foreninger og LF om ressourcetrækket og betalingen. Hovedparten af aktiviteten er knyttet til de forhandlingsberettigede foreninger i form af bistand til tillidsmænd, praksisudvalg og medlemmer i regionerne. Med etablering af den regionale aktivitetspulje er der mulighed for, at det enkelte koordinationsforum kan søge udvalget, der fordeler midlerne, om hel eller delvis dækning af regionale aktiviteter. Det kommer medlemmer fra alle tre foreninger til gode, og midlerne ligger ud over budgettet. Der aflægges særskilt regnskab fra puljen. Trækket på den regionale aktivitetspulje dækkes af en hensættelse under egenkapitalen, som er de tidligere lægekredsforeningers egenkapital ved fusionen med Lægeforeningen minus brugte midler. Regnskabsmæssigt udgiftsføres trækket på aktivitetspuljen imidlertid i Lægeforeningens resultatopgørelse. Det er derfor med virkning fra budget 2013 valgt at vise omkostningerne ved de øremærkede regionale aktiviteter som en særskilt post under de regionale aktiviteter. Omkostninger, brutto Refusioner fra FBF Nettoomkostning Årsværk Indtægter Re gion Hovedstaden 3,8 3, Sjælland 3,0 3, Syddanmark 5,9 5, Midtjylland 4,9 4, Nordjylland 3,5 3, I alt 21,1 20,

14 Regionale aktiviteter (t.kr.) Regional medlemsservice (omk.fordeling) % 25% % 7% Refusioner Indtægter Kontingent LF FAS PLO YL 3.4. Medlemsstøtte og rådgivning Note 9. Medlemsstøtte og rådgivning Indtægter Medlemsstøtte Medlemsrådgivning Medlemsservice Kandidatfester Lægeforeningen yder støtte til medlemmer i forskellige situationer. Under Medlemsstøtte henføres udgifter til Kollegialt netværk, lægeansvarsudvalget og socialrådgiveren. Endvidere er Voldgiftsretten involveret i konfliktløsning mellem medlemmer. Under Medlemsrådgivning er samlet udgifter til Attestudvalgets rådgivning og forhandlingsaktiviteter for alle medlemmer. Medlemsservice omfatter de udgifter og indtægter, der er knyttet til at vedligeholde og udvikle foreningernes medlemsregistre samt forestå kontingentopkrævning for ca. 250 forskellige foreninger. Herudover ydes medlemsservice i forbindelse med de særlige medlemsfordele som Lægeforeningen udbyder som gruppelivsforsikringer, lægeansvarsforsikringer, abonnementer, ID kort etc. Der er ca læger, der udnytter Lægeforeningens forsikringsordninger. Faldet i omkostninger fra 2012 til 2013 skal ses i lyset af, at omkostningen til porto, t.kr. i 2013 er lagt under teknisk service. Den har tidligere været vist under medlemsstøtte og rådgivning. Der påregnes fortsat afholdt kandidatfester i København, Odense og Århus. Der regnes med i alt 845 deltagere til 8 fester. I budget 2013 budgetteres kandidatfester i modsætning til den tidligere praksis brutto, hvilket forårsager en stigning i indtægterne i budget 2013 og samtidig er forklaringen på stigningen i omkostningerne. Stigningen i indtægter i øvrigt skyldes, at det i 2011 har vist sig, at den budgetterede nedgang i indtægterne har kunnet undgås, hvorfor der for 2013 regnes med indtægter på niveau med Den budgetterede reduktion i indtægterne i 2012 hang sammen med, at flere administrationsaftaler skulle genforhandles og der var usikkerhed om, hvorvidt dette ville resultere i bortfald eller reduktion af indtægterne. 14

15 3.5. Fælles administration Det Fællesadministrative område omfatter de fællesfaciliteter, som Lægeforeningen forestår på alle foreningers vegne. Note Fælles administration Møde og arrangementsservice Reception og dokumentation Ejendoms og teknisk service Ledelse, økonomi og Human Ressource It service Møde og arrangementsservice Note 10. Møde og arrangementsservice Indtægter Møde og arrangementsservice Udgifterne til møde og arrangementsservice dækker servicering af møder samt afholdelse af større møder og fester i Domus Medica. Aktiviteten har i 2011 været lidt lavere end normalt pga. renoveringen. Endvidere ydes der også personaleservice i form af kantineordning for alle husets medarbejdere, kaffeordning etc. Der serviceres ca. 25 kurser og konferencer, ca. 800 møder med ca deltagere samt ca. 60 arrangementer, både interne og eksterne, med ca deltagere. Efter overstået ombygning forventes aktivitetsniveauet at komme tilbage på normalniveau i løbet af 2012, som dog også i første halvår vil være påvirket af ombygningen i forbindelse med etablering af ny trappe omkring elevatoren. Der er derfor budgetteret med stigning i indtægterne for Reception og dokumentationsservice Note 11. Reception og dokumentation Indtægter Reception og dokumentation Reception og dokumentationsservice er fælles for hele huset og omfatter modtagelse af gæster, telefonservice, modtageservice og håndtering og distribution af elektronisk korrespondance og andet materiale. 15

16 Ejendoms og teknisk service Note 12. Ejendoms og teknisk service Indtægter Ejendomsservice Teknisk service Ejendomsservice står for ejendommens daglige drift og vedligeholdelse. Udgifter til rengøring, sikring af bygning, husleje, forsikringer, skatter samt løbende vedligeholdelsesudgifter henføres hertil. Herudover er afskrivninger som følge af den 10 årige drifts og vedligeholdelsesplan en del af udgifterne. Da forbedringer gennemført som led i 10 årsplanen afskrives fra ibrugtagningstidspunktet, stiger afskrivningerne fra 2011 til På indtægtssiden indgår salg af kopiservice samt refusioner for fællesudgifter til drift af ejendommen. Teknisk service står for fordeling og afhentning af post, kopieringsopgaver og visse indkøbsområder. Stigningen i omkostninger fra 2012 til 2013 skyldes, at omkostningen til porto, t.kr. i 2013 er lagt under teknisk service. Den har tidligere været vist under medlemsstøtte og rådgivning Ledelse, økonomi og HR Note 13. Ledelse, økonomi og Human Ressource Indtægter Økonomi Ledelse og Human Ressource Ledelse, økonomi og HR omfatter udgifter til direktion, økonomifunktion og HR funktionen. Løn og personaleudgifter afsat til fælles formål som lokallønspulje, barsels og sygdomsudgifter, efteruddannelsesudgifter etc. er henført til Ledelse og HR, men udgiftsføres på relevant omkostningssted. På indtægtssiden budgetteres med refusioner for fællesøkonomi af administrative ydelser samt salg af økonomiafdelingens ydelser til bl.a. selskaber og organisationer. Nedjusteringen i indtægtsbudgettet skyldes, at refusionen vedrørende lægemødet i modsætning til budget 2012 vises under demokratiske aktiviteter. 16

17 It service IT Service omfatter udgifter til drift og udvikling af IT samt af telefoner for alle organisationer. Note 14. It service Indtægter It Administration It Drift og support IT Metode og leverancestyring It Udvikling It Handlingsplan IT afdelingen beskæftiger i alt 14,5 årsværk, som betjener Lægeforeningens medlemmer, ansatte i Lægeforeningen, lægepolitikere samt PLO, YL, FAS. Den interne support til ansatte betjener ca. 210 pc arbejdspladser i Domus Medica og ca. 25 pc arbejdspladser i de regionale afdelinger. Dertil kommer ca. 100 hjemme pc ere til tillidsvalgte og ansatte, som er opkoblet til Lægeforeningen via en fjernadgangsløsning. I 2012 deltager afdelingen i den omfattende udvikling i Ugeskriftet, som indebærer en næsten fuldstændig udskiftning af Ugeskriftets it systemer. Arbejdet med SAP videreføres i 2012 og Der udestår omlægning af medlemsadministrationen, hvor funktioner og data er fordelt på en række ældre it systemer. Parallelt med implementeringen af SAP arbejdes med medlemsrettede tiltag på Læger.dk. I 2012 arbejdes med at etablere nye debatmuligheder samt en bedre it understøttelse af udvalgs og bestyrelsesarbejde. Teknisk arbejder afdelingen med at modernisere den nuværende IT understøttelse. I 2011 er der etableret et nyt netværk, herunder trådløs funktionalitet i hele Domus Medica. I 2012 moderniseres pc arbejdspladsen for ansatte med nye kontorværktøjer. Aktive mailbrugere pr Support til mailløsningen pr.år It-support (inkl. Læge.dk, Sap, intern m.m.) pr år Unikke besøgende pr. md I 2009 skiftede Lægeforeningen til en standard mailløsning baseret på hosted Exchange. Antallet af aktive brugere er steget til ca medlemmer og koster ca. 2,0 mio. kr. Denne omkostning forventes nedbragt i 2013 via genforhandling af kontrakten. 17

18 Bilag 2: Budget 2013 i tal Note Indtægter: Kontingenter fra medlemmer Nettoomkostninger: Sundheds og standspolitisk virksomhed Demokratiske aktiviteter Standspolitiske aktiviteter Sundhedspolitiske aktiviteter Uddannelsesvirksomhed Uddannelse og forskningspolitik Efteruddannelsesvirksomhed Særlig medlemsrettet virksomhed Publikationer Sekretariatsbistand videnskabelige selskaber Regionale aktiviteter Medlemsstøtte og rådgivning Fælles administration Møde og arrangementsservice Reception og dokumentation Ejendoms og teknisk service Ledelse, økonomi og Human Ressource It service Resultat før finansielle poster Finansielle poster Resultat før skat og aktiviteter hensat under egenkapital Øremærkede regionale aktiviteter Udvikling af efteruddannelsesvirksomheden 491 Skat af årets resultat Årets resultat

LÆGEFORENINGEN. Budget 2016

LÆGEFORENINGEN. Budget 2016 LÆGEFORENINGEN Budget 2016 Lægemøde 2015 0. Indledning Lægeforeningen anvender en formålsorientering af økonomistyringen. Fordelen er, at det sikrer en større målretning af økonomien i forhold til de formål,

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010 Side: 1 af 5 Emne: Forslag til budget 2011 og 2012 Ændringsforslag til Orienteringsbilag vedr. Lovændring Forslagsstiller: Vedtægtsændring Hovedbestyrelsen Resolution Udtalelse Øvrige forslag Vedtaget

Læs mere

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget.

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. 9.1 Ad dagsordenens punkt 9: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning hertil vedlægges

Læs mere

FOAs A-kasse Rammebudget

FOAs A-kasse Rammebudget F O A F A G O G A R B E J D E S A K A S S E FOAs A-kasse Rammebudget Ansvarshavende redaktør: Dennis Kristensen Redaktion: Mona Striib og Brian R. Nielsen Layout: GraFOA Maja Honore Foto: Mike Kollöffel

Læs mere

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis.

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis. Bilag 3 Til FOTdanmarks repræsentantskab FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk Driftsbudget og forbrug FOTdanmark 2008-2010 Direkte: 33 70 33 70 e-mail: twm@kl.dk ref:

Læs mere

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 KTO REPRÆSENTANTSKABET Møde: 16. december 2004 Punkt: 5 Bilagsantal: 2 Emne: Sagsfremstilling: Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 Vedlagt følger

Læs mere

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014 ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1 Kontingentindtægter m.m. 2.711.395 2.711.000 2.760.926 Omkostninger 2 Kontingentudgifter -277.869-318.000-291.370 3 PO-bladet -92.954-149.000-112.039

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. februar 2014 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere

Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi

Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi Årsrapport 2014 116. regnskabsår Holstebro Hostrupsvej 4 7500 Holstebro T 9610 6161 Struer Torvegade 2 7600 Struer T 9684 2000 Ulfborg Harbogade 51 6990 Ulfborg

Læs mere

Budget 2014. Smallegade 4 7400 Herning. Udarbejdet september 2013. Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013

Budget 2014. Smallegade 4 7400 Herning. Udarbejdet september 2013. Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013 Budget 2014 Smallegade 4 7400 Herning Udarbejdet september 2013 Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013 Budgetforudsætninger for driftsbudgettet Nærværende budget 2014 er udarbejdet af Alex Nielsen og

Læs mere

Holstebro Handelsstandsforening CVR-nr. 68 87 46 53 Årsregnskab for 2010

Holstebro Handelsstandsforening CVR-nr. 68 87 46 53 Årsregnskab for 2010 CVR-nr. 68 87 46 53 Årsregnskab for 2010 Hostrupsvej 4 7500 Holstebro T 9610 6161 www.kroyerpedersen.dk Medlem af RevisorGruppen Danmark Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Århus Lærerforening D.L.F. kreds 133. Fondsreg.nr. 100.540

Århus Lærerforening D.L.F. kreds 133. Fondsreg.nr. 100.540 Århus Lærerforening D.L.F. kreds 133 Fondsreg.nr. 100.540 Indhold Styrelsens underskrifter 2 Kritisk revisors påtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Resultatopgørelse for året 1. januar til 31.

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Forretningsudvalgsmødet den 9. juni 2009, punkt 1 bilag DANMARKS LÆRERFORENING BILAG TIL ÅRSRAPPORT 2008

Forretningsudvalgsmødet den 9. juni 2009, punkt 1 bilag DANMARKS LÆRERFORENING BILAG TIL ÅRSRAPPORT 2008 Forretningsudvalgsmødet den 9. juni 2009, punkt 1 bilag DANMARKS LÆRERFORENING BILAG TIL ÅRSRAPPORT 2008 Regnskab Danmarks Lærerforening pr. 31/12-2008 Side 1 (i 1.000 kr.) (Bilag 1) Specifikation Hovedkassen

Læs mere

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN Oplæg 27. SEPTEMBER 2012 PF og medlemstallet PF fyldte 60 år d. 10. maj 2012 PF havde 210 medlemmer pr. 1. januar 2012 600 Medlemmer

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Karup Lufthavn. Budget 2014 med bemærkninger.

Karup Lufthavn. Budget 2014 med bemærkninger. Karup Lufthavn med bemærkninger. * Beløb i 1.000 kr. Driftindtægter: Passagerafgift 6.120 9.102 6.120 6.120 6.120 6.120 Securityafgift 3.400 5.050 3.400 3.400 3.400 3.400 Lejeindtægter m.v. 700 700 740

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2014 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2014 31. december 2014 Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2015

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Årsregnskab 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

FOAs A-kasse F O A F A G O G A R B E J D E S A K A S S E

FOAs A-kasse F O A F A G O G A R B E J D E S A K A S S E F O A F A G O G A R B E J D E S A K A S S E FOAs A-kasse Regnskab 2004-2007 Ansvarshavende redaktør: Dennis Kristensen Redaktion: Mona Striib og Brian R. Nielsen Layout: GraFOA Maja Honore Foto: Mike Kollöffel

Læs mere

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 114.961.728 A-skat 56.324.127 Tilgodehavende A-skat 623.559

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 114.961.728 A-skat 56.324.127 Tilgodehavende A-skat 623.559 NOTER 6 1 Forskud / refusion vedr. dagpenge Nettoforskud 1.058.574.728 A-skat 395.076.038 ATP 15.431.309 Lån mod sikkerhed i LG Udlæg til sikring af G-dage Tilgodehavende A-skat 2.333.108 Tilgodehavende

Læs mere

Skærbæk Boligforening

Skærbæk Boligforening Skærbæk Boligforening Forslag til budget for 01.01.2016-31.12.2016 Organisationsbestyrelsen har i samarbejde med administrationen udarbejdet dette forslag til budget for næste år. Organisationsbestyrelsen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Budgetforslag Side 1 af 15 28-10-2014 BUDGETTET ER IKKE I NUL!!! Periode: 1. januar - 31. december 2015 Tilsynsførende kommune: Guldborgsund Kommune Parkvej 37 0 0 Tlf. 54731000 Antal Brutto- Á lejemåls-

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2013 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2013 31. december 2013 Generalforsamling Tirsdag den 18. marts 2014

Læs mere

Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde

Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde Budgetforslag Side 1 af 13 06-06-2013 Periode: 1. januar - 31. december 2014 Tilsynsførende kommune: Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 0 0 Tlf. 65151515 Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdelinger:

Læs mere

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/7 2014 30/6 2015 29. REGNSKABSÅR

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/7 2014 30/6 2015 29. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/7 2014 30/6 2015 29. REGNSKABSÅR CVR-NR. 16 14 77 37 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

r~greve Strands '-..I( Revision Jyllinge Kabel-TV Forening Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Balance 31.

r~greve Strands '-..I( Revision Jyllinge Kabel-TV Forening Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Balance 31. r~ '-..I( vi Registreret Revisor FSR Frank Eliasson Centerholmen 16, 2 2670 Greve Tlf 43 97 03 60 Fax 43 97 03 69 info@greverevision.dk www.greverevision.dk Jyllinge Kabel-TV Forening Årsrapport 1. januar

Læs mere

Hørsholm Lærerforening

Hørsholm Lærerforening Nyhedsbr Nyhedsbrev nr. 1 marts 2012 Hørsholm Lærerforening Kredsgeneralforsamling Onsdag den 14. marts 2012 kl. 15.15 På Usserød skole (lærerværelset) Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Årsregnskab 2007. Rytmisk Musik Silkeborg. Guldbergsgade 54. 8600 Silkeborg. CVR nr. 12 40 63 47 - 1 -

Årsregnskab 2007. Rytmisk Musik Silkeborg. Guldbergsgade 54. 8600 Silkeborg. CVR nr. 12 40 63 47 - 1 - Rytmisk Musik Silkeborg Guldbergsgade 54 8600 Silkeborg CVR nr. 12 40 63 47-1 - INDHOLD Resultatopgørelse side 3 Specificeret resultatopgørelse side 4 Noter til resultatopgørelse side 5 Balance side 6

Læs mere

Årsregnskab for 2014

Årsregnskab for 2014 Årsregnskab for 2014 den selvejende institution Syddjurs Egnsteater Hotellet Hovedgaden 10 8410 Rønde cvr. 31 97 57 27 registreret revisor Knud E. Bendtsen HD-R Vestre Ringgade 186, 1. th., 8000 Århus

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

RESULTAT 2013 BUDGET 2014 3.202 3.363 5.672 5.700 5.667 3 2 2.225 2.025 2.723. 3.025 Overført fra hensatte midler 1.253

RESULTAT 2013 BUDGET 2014 3.202 3.363 5.672 5.700 5.667 3 2 2.225 2.025 2.723. 3.025 Overført fra hensatte midler 1.253 Landsmøde 21 PUNKT 6.2 Budgetforslag 2-216 ALLE TAL I 1. KR. 213 21 2 A 216 A 2 B 216 B INDTÆGTER 1 Organisationsbidrag 3. 3.363 3.8 3.8 2.1 2.923 2 Offentlige og andre tilskud.672.7.37.667.37.667 3 Indsamlede

Læs mere

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009 1. Kontingentindtægter m.m. 2.367.596 2.318 2.223 2. Kontingentudgifter -356.020-359 -352 3. Mødeudgifter m.m. -486.319-464 -403 4. Sekretariatslønninger

Læs mere

Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013

Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013 Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013 Generel introduktion Denne læsevejledning er skrevet som en hjælp til at læse og forstå et kirkeregnskab fra den danske folkekirke. Vejledningen hjælper med at introducere

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Budgetforslag Side 1 af 15 10-12-2012 Periode: 1. januar - 31. december 2013 Tilsynsførende kommune: Guldborgsund Kommune Parkvej 37 0 0 Tlf. 54731000 Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdelinger:

Læs mere

KJÆRULFF CHRISTENSEN. MayDay. (Oplysningsforbundet MayDay) Rundforbivej 2 Trørød 2950 Vedbæk. Arsrapport for 2011 (17.

KJÆRULFF CHRISTENSEN. MayDay. (Oplysningsforbundet MayDay) Rundforbivej 2 Trørød 2950 Vedbæk. Arsrapport for 2011 (17. CHRISTENSEN KJÆRULFF PERSNLIGT ENGAGEMENT STATSAUTRISERET REVISINSAKTIESELSKAB STRE KNGENSGADE 68 PSTBKS 9015 1022 KØBENHAVN K CVR- 15915641 TLF: 33301515 FAX: 33131991 E-MAIL: WEB, CK@CK.DK VIJVVINCK.DK

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 91.303.660 A-skat 44.922.820 Tilgodehavende A-skat

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 91.303.660 A-skat 44.922.820 Tilgodehavende A-skat NOTER 6 1 Forskud / refusion vedr. dagpenge Nettoforskud 644.259.777 A-skat 226.616.842 ATP 8.377.886 Lån mod sikkerhed i LG Udlæg til sikring af G-dage Tilgodehavende A-skat 800.705 Tilgodehavende ATP

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Landsbestyrelsens forslag til dagsordenspunkt

Landsbestyrelsens forslag til dagsordenspunkt Landsbestyrelsens forslag til dagsordenspunkt 7.1 Budget for 2010 Budgetforudsætninger Rammerne for Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderendes budget fastlægges i Dansk Socialrådgiverforenings

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 2013 27. REGNSKABSÅR

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 2013 27. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 27. REGNSKABSÅR CVR-NR. 16 14 77 37 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Masterplan - UCC 2020 Campus København

Masterplan - UCC 2020 Campus København NOTAT Masterplan - UCC 2020 Campus København UCC har i 2011 iværksat tre selvstændige, men sammenhængende programmer eller planer, der skal realisere UCC's strategiske mål og samtidig sikre, at UCC kan

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Greve Strands Revision

Greve Strands Revision v! Registreret Revisor FRR Frank Eliasson Centerholmen 16, 2 2670 Greve Til 43 9703 60 Fax 43 97 03 69 info@greverevision.dk IWNI.greve revision,dk Jyllinge Kabel-TV Forening Årsrapport 1. januar 2014

Læs mere

Budget 2014 FSL Side 1

Budget 2014 FSL Side 1 Budget 2014 FSL Side 1 INDTÆGTER KONTINGENT 10200 Kontingent 46.907.000 45.647.000 44.689.745,00 10201 Afskrevet kontingent 0-146.474,00 Nedsættelse af kont. for ledige 0-206.000 10300 Kredskontingent

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Den danske Landinspektørforening

Den danske Landinspektørforening Den danske Landinspektørforening CVR-nr. 15 26 89 13 Den danske Landinspektørforening 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den politiske revisors påtegning 4 Den uafhængige

Læs mere

OPDATERET UDGAVE PR. 15. NOV. 2013 Forslag til budget 2014 (pkt. 14)

OPDATERET UDGAVE PR. 15. NOV. 2013 Forslag til budget 2014 (pkt. 14) OPDATERET UDGAVE PR. 15. NOV. 2013 Forslag til budget 2014 (pkt. 14) Styrelsen foreslår følgende budget for 2014. Kommentarer til forslag til budget 2014: Omsætning og tipstilskud Det samlede tipstilskud

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordninger. Budget 2015 og 2016

Tandlægernes Tryghedsordninger. Budget 2015 og 2016 Tandlægernes Tryghedsordninger Budget 2015 og 2016 Budget for 2015 og 2016 1.000 kr. Noter Regnskab 2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 Resultat Bidrag fra omsætning med Sygesikringen 1 33.483 37.778

Læs mere

Endeligt Budget 14 Regnskab 13. Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER

Endeligt Budget 14 Regnskab 13. Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER Endeligt Budget 14 Regnskab 13 KONTINGENT - note 1 10200 Kontingent 49.685.000 46.907.000 47.755.412 10201 Afskrevet kontingent -40.000 0-244.851 10300 Kredskontingent

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

BUDGET. E/F Herman Bangs Have. For perioden 01.01.2014 til 31.12.2014. Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

BUDGET. E/F Herman Bangs Have. For perioden 01.01.2014 til 31.12.2014. Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den E/F Herman Bangs Have BUDGET For perioden 01.01.2014 til 31.12.2014 Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 29. april 2014 Dirigent Administrator: Controller: Peter

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Forord I denne pjece redegøres for hoved tallene i budget 2015 for Det Natur- og Biovidenskabelige

Læs mere

Årsregnskab 2003. Rytmisk Musikforening. Lydpotten Guldbergsgade 54 8600 Silkeborg CVR nr. 12406347 - 1 -

Årsregnskab 2003. Rytmisk Musikforening. Lydpotten Guldbergsgade 54 8600 Silkeborg CVR nr. 12406347 - 1 - Årsregnskab Rytmisk Musikforening Lydpotten Guldbergsgade 54 8600 Silkeborg CVR nr. 12406347-1 - INDHOLD Årsregnskab Resultatopgørelse side 3 Specificeret resultatopgørelse side 4 Noter til resultatopgørelse

Læs mere

Bemærkninger til budgetforslag 2014

Bemærkninger til budgetforslag 2014 Bemærkninger til budgetforslag er opstillet på følgende grundlag: Budget ekskl. abonnementsbetaling 27.223.114 + pris- og lønfremskrivning 145.942 - korrektioner -543.739 I alt 26.825.317 Korrektionerne

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Opgørelse af skattepligtig indkomst for indkomståret 2014 (Regnskabsåret 2014)

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Opgørelse af skattepligtig indkomst for indkomståret 2014 (Regnskabsåret 2014) Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Bilag A til punkt 1 Forretningsudvalgets møde Den 10. april 2012. DANMARKS LÆRERFORENING Uddrag af årsrapport 2011

Bilag A til punkt 1 Forretningsudvalgets møde Den 10. april 2012. DANMARKS LÆRERFORENING Uddrag af årsrapport 2011 Bilag A til punkt 1 Forretningsudvalgets møde Den 10. april 2012 DANMARKS LÆRERFORENING Uddrag af årsrapport 2011 Regnskab Danmarks Lærerforening pr. 31/12-2011 Indholdsfortegnelse Driftsresultat Hovedkassen

Læs mere

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Balance pr. 31/12 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendt regnskabspraksis Side 3 Påtegning bestyrelsen 4 Revisionspåtegning

Læs mere

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Årsrapport 2006 Godkendt på årsmødet den 11. juni 2007 ------------------------------------------------- dirigent

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 JWI 07 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde 2011 Generelt Udvalgets ansvarsområde Serviceydelser (Administration) Området dækker forskelligartede delområder, der på udgiftssiden omfatter serviceudgifter til administration, mens indtægtssiden vedrører

Læs mere

Regnskab 2014 Inklusiv Budget forslag 2015

Regnskab 2014 Inklusiv Budget forslag 2015 Regnskab 2014 Inklusiv Budget forslag 2015 2012 Resultat, 2013 Resultat & 2014 Budget (Ikke fuldt sammenlignelige da regnskabets opstilling har været ændret i perioden) Indtægter 2012 Resultat 2013 Resultat

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Kontingentet foreslås uændret i 2016, men med medlemstal for nedadgående (forventer 100 færre om 10 år!) efterlader det på kort sigt 2 muligheder:

Kontingentet foreslås uændret i 2016, men med medlemstal for nedadgående (forventer 100 færre om 10 år!) efterlader det på kort sigt 2 muligheder: Budget 2015 - HLF Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen Vores regnskab for 2014 tegner driftens new-normal efter vores store investering i 2013, lejligheden. Vi har fortsat, som forventet, et underskud på

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

. at FTF's kontingent reguleres med Vzaf udviklingen i nettoprisindeket, oj

. at FTF's kontingent reguleres med Vzaf udviklingen i nettoprisindeket, oj 1.1 KONGRESI5 - TII Ad dagsordenens punkt 1: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF's vedtægter 5 39 stk. 1 fastsætter den ordínære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK INDHOLD FORORD...2 DATAGRUNDLAG...3 HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK...5 DEL 1. HUSLEJEN...7 DEL 2. DE ALMENE BOLIGAFDELINGERS UDGIFTER - BUDGET... 24 DEL 3. DE ALMENE

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune CVR. nr. 17 70 94 37 Odense Kommune Årsrapport 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3-4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse 2009... 6 Balance

Læs mere

EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C

EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C CVR-nr. 20 87 43 84 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent ÅRSRAPPORT 2010/2011 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008

Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008 Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008 4. regnskabsår CVR-nr. 30 09 04 62 Indholdsfortegnelse Påtegning af regnskab Bestyrelsens påtegning 3 Revisors påtegning

Læs mere

BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012

BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012 BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012 Indtægter 1 Kommunale tilskud 1.400.000 1.370.000 1.370.000 1.333.673 2 Statslige tilskud 1.600.000 1.700.000 1.725.000 1.531.972 3

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 d. 01.10.2014 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014. INDHOLD 1 Offentlig

Læs mere

Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende Stiftende generalforsamling, januar 2006. BILAG NR. 4.1, SIDE 1/5 Forslagsstiller:

Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende Stiftende generalforsamling, januar 2006. BILAG NR. 4.1, SIDE 1/5 Forslagsstiller: BILAG NR. 4.1, SIDE 1/5 Bemærkninger til budget 2007 For at SDS kan indgå i elev- og studenterbevægelsen, sikre at medlemskontingentet kommer medlemmerne til gode og i øvrigt opkvalificere det studenterpolitiske

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Intern årsrapport 1/1-31/12 2011 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Daglig

Læs mere

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Eksempel på en fremskrivning

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere