Lave karakterer øger risikoen for frafald

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lave karakterer øger risikoen for frafald"

Transkript

1 D Indsigt Nummer november 2005 Lave karakterer øger risikoen for frafald A F F O R S K N I N G S C H E F C H A R L O T T E R Ø N H O F, c h d i. d k O G K O N S U L E N T R A S M U S N O R M A N N A N D E R S E N, r n d i. d k Humanister dominerer ledigheden for højtuddannede Danske højtuddannede matcher ikke arbejdsmarkedets behov. Især er det problematisk, at der uddannes for mange humanister uden udsigt til beskæftigelse. Forkort vejen til job for nyuddannede Nyuddannede med en kort eller lang videregående uddannelse har svært ved at få et job. Faktisk har disse unge højere ledighed det første år end personer uden uddannelse. Og når de nyuddannede endelig får job bliver 2 ud af 3 ansat i den offentlige sektor. KVU-reform er kun en halv sejr To år efter reformen af de korte videregående uddannelser viser det sig, at mange af de uddannede fortsat har svært ved at få job. Kun de uddannelser, der retter sig direkte mod specifikke arbejdsfunktioner, har høj beskæftigelse. I stedet går mange i gang med endnu en fuldtidsuddannelse eller får job under deres kvalifikationsniveau. Frafaldet på de videregående uddannelser i Danmark har nået et alarmerende niveau. På mange studier falder 4 ud af fra nogle studier har endda et frafald på halvdelen af de studerende. En ny DI-analyse viser, at studerende optaget med et karaktergennemsnit under 8 har betydelig større risiko for at falde fra. Og at matematiske studenter har den højeste gennemførelsesandel på de videregående uddannelser. Universitetsuddannelserne i Danmark er kendetegnet ved mange studieskift og studieafbrud. Situationen er i dag så alvorlig, at på de fleste bacheloruddannelser afbryder mellem en tredjedel og halvdelen af de studerende uddannelsen. frafald på universitetsuddannelserne opgjort i pct. RUC AAU KU AU SDU Kilde: Rektorkollegiet, 2005 Humaniora Naturvidenskab Samfundsvidenskab Bachelor Det høje frafald har store konsekvenser af både personlig karakter og samfundsøkonomisk betydning. Det er derfor vigtigt at afdække årsagerne til det store frafald Kandidat Lave karakterer har stor betydning for frafald Mellem en fjerdedel og en femtedel af de optagne på universitetsuddannelserne fra starten af 1980 erne og frem til nu havde under 8 i gennemsnit fra den adgangsgivende eksamen. indsigt.di.dk

2 Sammenhæng mellem frafald og karakterniveau pct DFU RUC DTU AAU KVL GNS. HHK KU AU SDU HHÅ Frafald under 8 Frafald over 8 Andel af optagne med under 8 i snit Note.: Figuren er baseret på optaget i 2001 Kilde: Specialkørsel Danmarks Statistik og DI-beregninger Et karaktergennemsnit under 8 øger risikoen for frafald Risikoen for frafald varierer betydeligt på tværs af universiteterne Behov for undersøgelse af forskelle i undervisningspædagogik og krav til de studerende Frafaldsstatistikken viser, at der er en tydelig sammenhæng mellem frafaldet og et karaktergennemsnit under 8 i den adgangsgivende eksamen. Optagne studerende, der har over 8 i deres adgangsgivende eksamen, har betydeligt højere fuldførelsesprocenter end optagne med under 8. I flere tilfælde er fuldførelsesgraden dobbelt så høj for dem med et karaktergennemsnit over 8 i forhold til de der blev optaget med et karaktergennemsnit under 8. Der er betydelig variation på tværs af universiteterne, både hvad angår andelen med karakterer under 8 samt denne gruppes risiko for frafald. Sammenligner man eksempelvis Roskilde Universitetscenter med Københavns og Århus Universitet som alle har omtrent samme karakterniveau i optaget så er frafaldet blandt de optagne studerende med under 8 i gennemsnit næsten dobbelt så højt i København og Århus som på Roskilde Universitetscenter. I forhold til at sikre, at flere unge gennemfører en universitetsuddannelse, vil det derfor være frugtbart at studere ligheder og forskelle mellem de enkelte universiteter. Der er behov for at analysere, om forskellene i frafald kan forklares ud fra undervisningspædagogik eller ud fra forskelle i krav til de studerende. Det vil bidrage til en kortlægning af, hvilke tiltag der fremover kan øge fuldførelsesprocenterne på universiteterne. Matematiske studenter klarer sig bedre Det er dog ikke kun karaktererne, der har en indflydelse på sandsynligheden for at fuldføre studierne. Det har mindst ligeså høj betydning, hvilken adgangsgivende uddannelse de studerende har. Optagne med en matematisk studentereksamen har således generelt bedre muligheder for at gennemføre en universitetsuddannelse end sproglige studenter og HF ere. 2

3 Fuldførelse i forhold til adgangsgivende eksamen og karakterniveau pct Optagelsesår Alm. gym. Mat. >8 Alm. gym. Sprog >8 Alm. gym. Mat. <8 Alm. gym. Sprog <8 Kilde: Specialkørsel Danmarks Statistik og DI-beregninger HF >8 HF <8 En matematisk studentereksamen øger sandsynligheden for gennemførsel Selv om optagne studerende med over 8 i karaktergennemsnit generelt klarer sig bedre end optagne med under 8 i gennemsnit, er det værd at bemærke, at matematiske studenter med under 8, i perioder ikke alene har ligget på niveau med de sproglige studenter, der har over 8, men også har klaret sig bedre end HF ere, som har over 8 i gennemsnit. Frafald fordelt på hovedområder og adgangsgivende eksamen pct Hum Merk Nat Samf Frafald mat Andelen af matematiske studenter med under 8 i snit Frafald sprog Andelen af sproglige studenter med under 8 i snit Note.:Figuren er baseret på optaget i 2001 Kilde: Specialkørsel Danmarks Statistik og DI-beregninger Matematiske studenter har generelt også større sandsynlighed for at gennemføre såvel humanistiske som naturvidenskabelige uddannelser. Og det til trods for, at andelen af matematiske studenter, der optages med under 8 i karaktergennemsnit, generelt er højere end for de sproglige studenter, der optages med under 8 i gennemsnit. Mulighed for forbedring af optagelsessystemet DI s analyse viser, at den nuværende udvælgelsesprocedure baseret alene på karakteren fra den adgangsgivende eksamen er utilstrækkelig. Især i forhold til de studerende, der har under 8 i karaktergennemsnit fra den adgangsgivende uddannelse. 3

4 Studerende med under 8 i gennemsnit skal screenes bedre Analysen viser, at der er behov for at øge indsatsen over for de studerende, der har under 8 i gennemsnit fra den adgangsgivende uddannelse, med henblik på at forøge deres muligheder for at gennemføre en universitetsuddannelse. Optagelsessystemet kunne ændres, så optagelse alene på baggrund af den adgangsgivende eksamen kun kan ske, hvis den studerende har minimum 8 i karaktergennemsnit. Studerende, der har under 8 i gennemsnit, bør derimod gennemgå en nærmere visitation, hvor man vurderer dem i forhold til relevansen af deres fagpakker og karaktererne i relevante fag. På udvalgte områder kunne man også anvende optagelsesprøver eller stille som krav, at den studerende skal gennemføre et adgangseller suppleringskursus, der øger deres faglige niveau og dermed sandsynligheden for, at de kan fuldføre uddannelsen. Sådan har vi gjort: For perioden 1981 til 2001 har vi set nærmere på de optagne universitetsstuderendes baggrund i forhold til adgangsgivende eksamen samt om deres karaktergennemsnit lå over eller under gennemsnitskarakteren 8. Da der ikke er karakteroplysninger til rådighed for studerende fra det tekniske gymnasium (HTX) eller handelsgymnasiet (HHX) er disse ikke medtaget i analysen. For studerende der er optaget i 2001 er deres status som studieaktive eller frafaldne opgjort efter to års studier i Der er således mulighed for, at der sker et yderligere frafald, men frafaldet sker hovedsageligt inden for de første 2 år.

5 Humanister dominerer ledigheden for højtuddannede A F F O R S K N I N G S C H E F C H A R L O T T E R Ø N H O F, c h d i. d k O G K O N S U L E N T R A S M U S N O R M A N N A N D E R S E N, r n d i. d k Ledigheden for højtuddannede er mærkbart højere i Danmark end eksempelvis Sverige og Finland. Det skyldes, at danske højtuddannede ikke matcher arbejdsmarkedets behov. Især er det problematisk, at der ganske enkelt uddannes alt for mange humanister uden udsigt til beskæftigelse, viser DI-analyse. Høj dansk ledighed for højtuddannede i forhold til andre lande I Danmark er ledigheden blandt højtuddannede betydeligt højere end i lande som Sverige, Irland og Østrig. Og I sammenligning med England er der næsten dobbelt så mange højtuddannede ledige herhjemme. Dertil kommer, at højtuddannede danskere, med en gennemsnitlig ledighed på 4,8 pct., har en højere arbejdsløshed end mellemuddannede, der har en gennemsnitlig ledighed på 4,4 pct. Og i Danmark er ledigheden for højtuddannede kun en anelse lavere end for arbejdsstyrken generelt, hvor den gennemsnitlige ledighed er 5,4 pct. Et resultat, der adskiller sig markant fra andre europæiske lande. højtuddannedes beskæftigelse Generel ledighed Mellemuddannede Højtuddannede Østrig 4,1 3,5 1,9 England 4,8 4,8 2,5 Irland 4,5 3,9 2,8 Sverige 5,6 5,3 3,5 Belgien 7,7 8,0 3,8 Finland,5,9 4,2 Danmark 5,4 4,4 4,8 EU25 9,0 9,6 5,0 Tyskland 9,8,0 5,0 Kilde: Destatis (Statistisches Bundesamt Deutschland), 2005 Ledigheden for humanister er markant højere end andre faggrupper Den relativt høje gennemsnitsledighed blandt højtuddannede i Danmark dækker over en stor spredning blandt de enkelte uddannelser og fagområder. Generelt trækkes de højtuddannedes gennemsnitlige ledighed op af, at ledigheden for humanister over en årrække har været markant højere end for andre faggrupper. 5

6 Akademiker-ledighed opdelt på forskellige faggrupper, pct. 12,0,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, Humaniora Naturvidenskab Samfundsvidenskab Tekniske videnskaber Sundhedsvidenskab Kilde: Akademikernes Centralorganisation og DI-beregninger, 2005 Den høje arbejdsløshed blandt humanister forklares ofte med, at virksomhederne i Danmark er for traditionsbundne i deres opfattelse af, hvad de kan bruge humanister til. Ved nærmere eftersyn holder den påstand ikke. Den private sektor har fordoblet antallet af ansatte humanister siden 1993 Beskæftigelsen af humanister i det private erhvervsliv er steget markant i de senere år, og stadig flere humanister finder beskæftigelse i såvel det offentlige som private erhvervsliv. I 2001 var der godt humanister ansat i det offentlige, mens var i privat beskæftigelse. I forhold til 1993 er det en fjerdedel flere i det offentlige, men intet mindre end en fordobling i det private erhvervsliv. Humanistisk overproduktion Det er en positiv udvikling, at vi i Danmark kan omsætte humanisters kompetencer til merværdi mange forskellige steder i samfundet. Men den positive udvikling i beskæftigelsen kan slet ikke følge med produktionen af humanister. Produktionen af humanister er tredoblet siden 1993 Siden 1993 er antallet af nyuddannede humanister næsten tredoblet. Fra 1.8 i 1993 til nye humanistiske kandidater i Ingen anden faggruppe har oplevet et boom i samme størrelsesorden, hvorfor andelen af nyuddannede kandidater med en humanistisk baggrund er steget fra 17 pct. i 1993 til knap 30 pct. i 2003.

7 Nyuddannede kandidater inden for forskellige faggrupper, Kandidater Humaniora Naturvidenskab Samfundsvidenskab Tekniske videnskaber Sundhedsvidenskab Kilde: Undervisningsministeriet, 2005 Danmark i nordisk enegang De seneste års danske opprioritering af humaniora har skilt os markant ud fra vores nordiske broderlande, når det gælder uddannelsesprofilen af de højst uddannede. Fordelingen af nyuddannede kandidater mellem fagområder pct Danmark Finland Sverige Norge Sundhedsvidenskab Samfundsvidenskab Tekniske videnskaber Humaniora Naturvidenskab Kilde: Dansk Industri, ud af kandidater i Danmark er humanister i Sverige og Norge er det 1 ud af Kandidatproduktionen i de nordiske lande viser, at andelen af humanister er klart størst i Danmark. Knap 32 pct. af alle nyuddannede danske kandidater er humanister, mens andelen i Finland er 23 pct. og blot 11 pct. i Sverige og Norge. Ser man på de tekniske videnskaber, udgør andelen i Danmark knap 16 pct., mens den i Finland er 25 pct., Norge 31 pct. og i Sverige hele 38 pct. af samtlige nyuddannede kandidater. Beskæftigelsestallene for de enkelte universitetsuddannelser viser, at mange universitetsuddannelser har en relativt lav beskæftigelse efter et halvt år. Det retter sig dog med tiden. Men det peger på, at kandidaterne har manglende kendskab til erhvervslivet, og at erhvervsvejledningen på universiteterne er mangelfuld. 7

8 Især humanister har svært ved at få job både på kort og mellemlang sigt Det er især humanistiske uddannelser som filosofi, idehistorie og litteraturvidenskab, der både på kort og mellemlang sigt har de største problemer med beskæftigelsen. Men også naturvidenskabelige uddannelser som geografi og biologi har en dårlig forankring på arbejdsmarkedet. Udvalgte uddannelsers beskæftigelse i 2003 Beskæftigelses pct. efter 2,5 år 0 Matematik Cand. polit. Jura, cand.jur Farmaceut Læge IT Cand.oecon. Dyrlæge Idræt Cand.scient.pol. 95 Civilingeniør Fysik Tandlæge Tysk Naturvidenskab Erhvervsøkonomi Cand.scient.adm. Lingvistik m.v. Datalogi Psykologi Engelsk Bioteknologi m.v. Kommunikation Fransk 90 Antropologi Øvrige sprog Film/medievidenskab Biologi Historie Kunsthistorie Geografi m.v. 85 Teologi & Religion Div. hum. Dansk 80 Litteraturvidenskab m.v. Filosofi & Idehistorie Teater/Drama Beskæftigelses pct. efter 0,5 år Kilde: Specialkørsel Danmarks Statistik og DI-beregninger Samtidig med store ledighedsproblemer på flere af de lange videregående uddannelser er der inden for enkelte områder mangel på kvalificeret arbejdskraft. Og der er udsigt til en voksende mangel på ingeniører, læger og visse samfundsvidenskabelige uddannelser. Udsigt til voldsom mangel på ingeniører De seneste fremskrivninger viser, at der frem mod 2020 kan opstå en mangelsituation på mellem og ingeniører. 1 Manglen bliver særlig udtalt efter 20, men allerede på mellemlang sigt kan der opstå en mangel på over ingeniører. Det betyder ikke, at der om 15 år vil være ubesatte stillingsopslag i avisen. Hvis virksomhederne ikke kan rekruttere ingeniører og andre med de nødvendige kompetencer, vil udviklingsafdelinger og andre videnintensive arbejdsopgaver flytte til lande, hvor de nødvendige kompetencer findes. Det understreger betydningen af, at målsætningen om, at flere skal have en videregående uddannelse, ikke må overskygge målet om, at de unge får en uddannelse som arbejdsmarkedet efterspørger. 1 Flere og bedre Ingeniører, maj 2005

9 Forkort vejen til job for nyuddannede A F C H E F K O N S U L E N T D A V I D J E N S E N, d a d i. d k De danske uddannelser er ikke tilstrækkeligt erhvervsrettede. Især nyuddannede med en kort eller lang videregående uddannelse har svært ved at få et job. Faktisk har disse unge højere ledighed det første år end personer uden uddannelse. Og når de nyuddannede endelig får job bliver 2 ud af 3 ansat i den offentlige sektor. Det tager mellem 2 og 6 1/2 år at fuldføre en videregående uddannelse. Den hurtigste vej til arbejdsmarkedet går gennem en kort videregående uddannelse som f.eks. laborant eller politimand. Den længste vej skal tilbagelægges, hvis man vil være læge. I alt bruger samfundet 26 mia. kr. årligt på videregående uddannelser. Nyuddannede med mellemlang uddannelse får job først Der er stor forskel på, hvor hurtigt og i hvilken grad nyuddannede kommer i beskæftigelse. Det afhænger af den konkrete uddannelse. Umiddelbart efter afslutning af en videregående uddannelse får betydeligt flere med en mellemlang uddannelse et job end nyuddannede med en kort eller lang videregående uddannelse. Lang vej til job for nogle Nyuddannede med en kort eller lang videregående uddannelse har en relativt høj ledighed. Blandt personer med ca. to års anciennitet er andelen i beskæftigelse dog 90 pct. pr. ult. november Andel i beskæftigelse, pct. af arbejdsstyrken Korte videregående uddannelser Lange videregående uddannelser Mellemlange videregående uddannelser Anm.: De relativt store udsving i beskæftigelsen for personer med en kort videregående uddannelse skyldes, at der blandt de få uddannelser, hvor uddannelsen afsluttes i ulige kvartaler er uddannelser med markant bedre beskæftigelse end de øvrige. Det drejer sig især om tandplejer, laborant, politifunktionær og fængselsfunktionær. Bemærk endvidere, at en uddannelsesreform fra 2000 indvirker på sammenligningen mellem personer der har hhv. over eller under 19 måneders anciennitet Kilde: Specialkørsel fra Danmarks Statistik og DI-beregninger Videregående uddannelser fører til høj beskæftigelse men der går lang tid Den store forskel i beskæftigelsesandelen blandt nyuddannede aftager efter 1,5 til 2 år. Blandt de, der afsluttede uddannelsen for to år siden, er 90 pct. i beskæftigelse uanset uddannelsesniveau. Til sammenligning kan det nævnes, at beskæftigelsesandelen blandt årige uden anden uddannelse end grundskolen er 85 pct.

10 En kort eller lang videregående uddannelse indebærer højere ledighed det første år efter uddannelsens afslutning end blandt personer, der ikke har en uddannelse. Perioden som sådan er ikke kendetegnet ved gunstige konjunkturer. Og det spiller givet en rolle, at de der har afsluttet en uddannelse i den betragtede periode, har gjort det på et tidspunkt, hvor konjunkturerne ikke har givet de bedste forudsætninger for at komme hurtigt i beskæftigelse. Men det er et forhold, der gælder alle på arbejdsmarkedet ikke kun nyuddannede med en videregående uddannelse. Mange uddannelser forbereder ikke de unge godt nok til arbejdsmarkedet Beskæftigelsen er relativ lav for de nyuddannede de første år på arbejdsmarkedet, fordi mange uddannelser ikke forbereder de studerende tilstrækkeligt godt til arbejdsmarkedet. Det gælder både det faglige indhold og de studerendes manglende kendskab til erhvervslivet. Dertil kommer, at fraværet af målrettet erhvervsvejledning både før, under og efter studiet medfører et betydeligt mismatch mellem uddannelsesvalg og behovene på arbejdsmarkedet. På alle tre niveauer er der såvel generalistuddannelser som professionsrettede uddannelser, der sigter mod ansættelse på det private eller det offentlige arbejdsmarked. Derfor dækker gennemsnittet også over store forskelle mellem de enkelte uddannelser. Den høje beskæftigelsesandel for nyuddannede fra mellemlange videregående uddannelser kan i høj grad forklares ved, at disse uddannelser er professionsrettede. Beskæftigelse på højt beskæftigelsesniveau Den stærkt stigende beskæftigelse i løbet af de første år på arbejdsmarkedet skyldes ikke, at nyuuddannede påtager sig job, som de er overkvalificerede til. Myten om højtuddannede, der kører taxa eller arbejder i børnehave, passer ikke. Langt de fleste, der har fuldført en lang videregående uddannelse, får beskæftigelse på højt kvalifikationsniveau, hvilket typisk forudsætter en akademisk uddannelse. Flere skal have uddannelser der efterspørges Det viser, at behovet for højtuddannede er til stede. Men startvanskelighederne på arbejdsmarkedet viser samtidig, at der er brug for en bedre tilpasning af uddannelserne til arbejdsmarkedet. Det er vigtigt, at flere får en videregående uddannelse, men det er mindst lige så vigtigt, at flere får en uddannelse, der efterspørges på arbejdsmarkedet.

11 Højtuddannede får job på højt niveau Ansættelsesniveau ult. nov. 2003, pct /02 02/03 00/01 02/03 00/01 02/03 KVU MVU LVU Uddannelsesniveau/afslutningsår Højt niveau Mellemhøjt niveau Andre lønmodtagere Ledige Anm.: Højt kvalifikationsniveau (her inkl. selvstændige og ledere) forudsætter typisk en mellemlang eller lang videregående uddannelse, mellemhøjt forudsætter typisk en kort eller mellemlang videregående uddannelse. Andre lønmodtagere omfatter her funktioner, der typisk varetages af faglærte eller personer uden særlige uddannelsesmæssige forudsætninger. Bemærk at kun de sidste to årgange fra KVU indgår pga. reform i Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik og DI-beregninger KVU ere får ikke job på forventet niveau Blandt de uddannede med en kort videregående uddannelse får halvdelen beskæftigelse på et niveau, der ikke umiddelbart modsvarer uddannelsen. Og andelen ændres ikke i takt med, at ledigheden falder. Det skyldes, at arbejdsmarkedet ikke efterspørger disse uddannelser i det omfang eller med det indhold, der udbydes. 2 ud af 3 uddannede ansættes i det offentlige Væksten i samfundet kommer primært gennem et konkurrencedygtigt erhvervsliv. Derfor er det vigtig, at den private sektor kan trække på en tilstrækkelig stor og højt kvalificeret arbejdsstyrke. Her er det afgørende, at vi satser på uddannelser med det rigtige faglige indhold, så erhvervslivets efterspørgsel efter højtuddannede kan tilgodeses. 65 pct. af de uddannede får beskæftigelse i den offentlige sektor Blandt de personer, der har afsluttet en videregående uddannelse i løbet af de sidste tre år, har 2 ud af 3 fået beskæftigelse i brancher, der hører under den offentlige sektor. Det gælder i særlig grad personer fra mellemlange uddannelser. Men også halvdelen af alle, der afslutter en lang videregående uddannelse, finder beskæftigelse i den offentlige sektor. Det skal ses i forhold til, at 2/3-dele af alle på det danske arbejdsmarked er beskæftiget i den private sektor. 11

12 Den offentlige sektor tiltrækker mange højtuddannede Andel uddannede i perioden , der er beskæfiget i offentlige brancher ult. nov Beskæftiget i offentlige brancher, pct Korte videregående uddannelser Mellemlange videregående uddannelser Lange videregående uddannelser Alle videregående uddannelser Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik og DI-beregninger Uddannelse skal understøtte vækst Der er derfor god grund til at overveje, om uddannelsesudbudet og det faglige indhold heri understøtter ønsket om stigende vækst. De danske investeringer i videregående uddannelser de samlede udgifter til undervisning er især rettet mod uddannelser, der henvender sig til den offentlige sektor. Den private sektor er ikke særlig højt prioriteret. vi investerer mest i offentligt rettet uddannelse Uddannelse til privat sektor, 42 pct. af undervisningsudgifter Uddannelse til offentlig sektor, 58 pct. af undervisningsudgifter Anm.: Udgifterne er vægtet på baggrund af de seneste tre årganges ansættelse i hhv. offentlig og private sektor samt bevillingstal for uddannelsesniveauer og områder fra 2003 fra Finansloven og amternes nøgletal. Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik og DI-beregninger Der skal sikres tilstrækkelig med højtuddannet arbejdskraft til den private sektor Den fremtidige prioritering af ressourcerne til uddannelse bliver i særlig grad aktuel i de kommende år, hvor en stor del af de ansatte i den offentlige sektor går på pension, samtidig med at globaliseringen vil øge behovet for højtuddannede. Hvis vi ikke uddanner tilstrækkeligt med højt kvalificerede medarbejdere til den private sektor, risikerer vi at sætte den fremtidige vækst over styr. Regeringens målsætning om, at 50 pct. af alle unge skal have en videregående uddannelser, bør ses i det lys. Fakta om analysen Denne analyse omfatter alle, der har afsluttet en erhvervsuddannelse eller en kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse fra 4. kvartal 2000 til 3. kvartal 2003, der er den seneste uddannelsesårgang, som Danmarks Statistik har arbejdsmarkedsoplysninger for. Arbejdsmarkedsoplysningerne er udtrukket fra Danmarks Statistiks Registerbaserede arbejdsstyrkestatistik opgjort ult. november Personer, der på dette tidspunkt er i gang med en ny fuldtidsuddannelse, indgår ikke i analyserne. 12

13 KVU-reform er kun en halv sejr A F C H E F K O N S U L E N T D A V I D J E N S E N, d a d i. d k Reformen af de korte videregående uddannelser (KVU) fra 2000 skulle målrette disse uddannelser mod mere jobparathed. Her to år efter viser det sig, at mange af de uddannede efter reformen har svært ved at få job. Kun de uddannelser, der retter sig direkte mod specifikke arbejdsfunktioner, har høj beskæftigelse. I stedet går mange i gang med endnu en fuldtidsuddannelse eller får job under deres kvalifikationsniveau. I sommeren 2000 begyndte den første årgang studerende på de nye erhvervsakademiuddannelser. Reformen af de erhvervsrettede korte videregående uddannelser reducerede antallet fra ca. 75 til 15 uddannelser, blandt andet for at øge gennemsigtigheden og dermed optaget til uddannelserne. I de første år med succes. Optaget steg fra ca i årene op til reformen til mere end.000 i reformens første år. Siden er optaget faldet med elever. Svær overgang til arbejdsmarkedet for mange KVU ere Det er nu muligt at følge de første to årgange, der har afsluttet en af de nye erhvervsakademiuddannelser. Deres overgang til arbejdsmarkedet har ikke været nem. Mange af eleverne fra de første årgange svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Stor forskel i beskæftigelsesmulighederne fra erhvervsakademierne Beskæftigelsesandelen for uddannede fra 1. og 2. årgang målt efter hhv. ½, 1 ½ og ½ år Installatør Finansøkonom Produktionsteknolog Procesteknolog Serviceøkonom Designteknolog Jordbrugsteknolog Markedsføringsøkonom Multimediedesigner IT- og elektronikteknolog 1. årgang efter ½ år 1. årgang efter 1½ år 2. årgang efter ½ år Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik og DI-beregninger Optagne studerende med fuldførte erhvervsuddannelser klarer sig godt Der er dog stor forskel mellem de enkelte uddannelser. Blandt de installatøruddannede er knap 90 pct. i beskæftigelse allerede efter et halvt år på arbejdsmarkedet og det gælder både for 1. og 2. årgang. Dertil kommer, at næsten alle fra 1. årgang er i beskæftigelse 1,5 år efter uddannelsen er afsluttet. De gode beskæftigelsesmuligheder hænger blandt andet sammen med, at der kun optages studerende, der har fuldført en erhvervsuddannelse. Det sikrer, at såvel de studerende som uddannelsens faglige sigte, har en umiddelbar kobling til efterspurgte funktioner på arbejdsmarkedet. 13

14 Det samme er ikke tilfældet på uddannelser med ringe beskæftigelsesmuligheder. Her er adgangsgrundlaget typisk en gymnasial uddannelse, og kendskabet til erhvervslivet er derfor begrænset. Især markedsføringsøkonomer, IT- og elektronikteknologer samt multimediedesignere har svært ved at få job De studerende mangler spidskompetencer Beskæftigelsesmulighederne er mindre gode for studerende, der har afsluttet en uddannelse til f.eks. markedsføringsøkonom, IT- og elektronikteknolog eller multimediedesigner. Det gælder såvel 1. som 2. årgang på kort sigt, men til dels også 1. årgang målt efter 1,5 år, hvor andelen i beskæftigelse ligger mellem 70 og 80 pct. på disse tre uddannelser. For IT- og elektronikteknologer og multimediedesignere ser det endog ud til, at beskæftigelsessituationen på kort sigt er forværret fra 1. til 2. årgang. Flere faktorer spiller en rolle. For mange nyuddannede, konjunkturnedgang og virksomhedernes manglende kendskab til uddannelserne kan være medvirkende årsager. Men den væsentligste årsag er, at uddannelserne ikke retter sig mod specifikke arbejdsfunktioner. Virksomhederne får ikke den kombination af brede kompetencer og spidskompetencer, som de efterspørger. Nyuddannede får ikke job på højt niveau Den manglende specialisering viser sig også i karakteristikken af de arbejdsfunktioner, som de nyuddannede varetager. En kort videregående uddannelse vil typisk skulle føre til beskæftigelse på højt eller mellemhøjt niveau. Men reelt er det kun på uddannelserne til produktionsteknolog, procesteknolog og designteknolog, hvor mindst halvdelen efter 1,5 år har fået beskæftigelse på dette niveau. Funktionsniveau efter 1 ½ år på arbejdsmarkedet Installatør Finansøkonom Produktionsteknolog Procesteknolog Serviceøkonom Designteknolog Jordbrugsteknolog Markedsføringsøkonom Multimediedesigner IT- og elektronikteknolog Højt eller mellemhøjt niveau Grundniveau Øvrige lønmodtagere Uoplyst Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik og DI-beregninger Uddannelserne giver ikke job på højt niveau Resten af de nyuddannede er beskæftiget på grundniveau, der typisk forudsætter en faglig uddannelse, eller på niveauer, der forudsætter begrænset eller ingen uddannelse. Eksempelvis er de uddannede multimediedesignere en af de største akademiuddannelser i høj grad beskæftiget under forventet niveau. Hele 30 pct. er beskæftiget med kontorarbejde, pct. med service og omsorgsarbejde og 3 pct. med rengøring eller renovation. 14

15 Op til 3 ud af går i gang med ny fuldtidsuddannelse Mange tager endnu en fuldtidsuddannelse Mange går i gang med en ny fuldtidsuddannelse kort tid efter afslutningen af en erhvervsakademiuddannelse. På de tre uddannelser, hvor beskæftigelsesandelen er lavest, har pct. valgt at fortsætte i en ny uddannelse. mange går i gang med en ny fuldtidsuddannelse Andel af de der afsluttede uddannelsen i 2. kvartal 2002, der ult. nov er gået i gang med en ny fuldtidsuddannelse Installatør Finansøkonom Produktionsteknolog Procesteknolog Serviceøkonom Designteknolog Jordbrugsteknolog Markedsføringsøkonom Multimediedesigner IT- og elektronikteknolog Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik og DI-beregninger KVU ernes mål er et job i stedet går mange i gang med endnu en fuldtidsuddannelse Det sker enten i erkendelse af, at den gennemførte uddannelse ikke giver mulighed for beskæftigelse, at uddannelsen ikke levede op til forventningerne eller fordi evnerne og ambitionerne rækker til at gå videre til uddannelse på højere niveauer. Uanset hvilken årsag der ligger bag, har akademiuddannelserne for disse personer ikke har ført til det forventelige mål, nemlig at få et job, hvor de erhvervede kvalifikationer kan anvendes. Fakta Analyserne viser beskæftigelsesstatus pr. ult. nov og 2003 for de der afsluttede uddannelsen i 2. kvartal samme år. Personer der på opgørelsestidspunktet enten er i gang med en ny fuldtidsuddannelse, eller af andre årsager ikke indgår i arbejdsstyrken, er udeladt af beregningerne. Uddannelser med færre end 30 uddannede indgår ikke. Datamatiker og laborant er hhv. af 2_ og 2 2_ års varighed. Derfor findes kun beskæftigelsesdata for 1. årgang. Beskæftigelsesandelen for datamatikere er 74 pct. og for laboranter

16 DI INDSIGT Erhvervspolitisk nyhedsbrev Ansvarshavende redaktør Poul Scheuer Redaktør DI Medier, Michael Carlsen, Redaktør Troels Krog, Redaktionen slut 7. november indsigt.di.dk Udgives af: Dansk Industri H.C. Andersens Boulevard København V Tlf Fax Tryk Kailow Graphic ISSN Eftertryk tilladt med kildeangivelse 16

fremtiden kalder Uddanner vi nok?

fremtiden kalder Uddanner vi nok? fremtiden kalder Uddanner vi nok? Indhold 3 Forord 5 Resume 9 Fremtidens arbejdsmarked flere ældre, færre unge 19 Manglen på højtuddannede koster dyrt 23 Den globale udfordring 30 Litteraturliste og kilder

Læs mere

De universitetsuddannede og deres arbejdsmarked

De universitetsuddannede og deres arbejdsmarked De universitetsuddannede og deres arbejdsmarked Materiale om de universitetetsuddannedes arbejdsmarked udarbejdet af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Netpublikation 2. udgave September

Læs mere

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011 Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020 juni 2011 1 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Universitetsvej

Læs mere

Intelligent taxameter vil øge produktivitet og vækst

Intelligent taxameter vil øge produktivitet og vækst Milliarder Intelligent taxameter vil øge produktivitet og vækst AF ERHVERVSPOLITISK KONSULENT EMILIE WEDELL-WEDELLSBORG, CAND. SCIENT. POL., CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON OG ANALYSECHEF GEERT

Læs mere

NYE VEJE. Fremtidens videregående uddannelsessystem. analyserapport. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser

NYE VEJE. Fremtidens videregående uddannelsessystem. analyserapport. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser NYE VEJE Fremtidens videregående uddannelsessystem analyserapport Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Publikationen

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

AMS Analyse af akademikeres arbejdsmarked Hovedrapport

AMS Analyse af akademikeres arbejdsmarked Hovedrapport AMS Analyse af akademikeres arbejdsmarked Hovedrapport Oktober 2003 Indhold Side Resumé... 1 Tema 1: Perspektiver for udviklingen i efterspørgslen efter akademisk arbejdskraft1 Tema 2: Den historiske udvikling

Læs mere

El-branchens fremtidige lærlingebehov

El-branchens fremtidige lærlingebehov El-branchens fremtidige lærlingebehov Analyse af el-installationsbranchen og elektrikerne, udviklingen fra 1998-2008 og prognoser for udviklingen frem til 2018 Udført for Tekniq og Dansk El-forbund Januar

Læs mere

Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030

Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030 Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030 Udbud af og efterspørgsel efter samfundsvidenskabelig og erhvervsøkonomisk arbejdskraft Udarbejdet af DAMVAD for Djøf Indhold 1 INDLEDNING... 1 2 RESUMÉ... 3 3 DEN

Læs mere

Kvinders og mænds uddannelser og job. Hvordan bløder vi op på det kønsopdelte uddannelses- og erhvervsvalg og det kønsopdelte arbejdsmarked?

Kvinders og mænds uddannelser og job. Hvordan bløder vi op på det kønsopdelte uddannelses- og erhvervsvalg og det kønsopdelte arbejdsmarked? Kvinders og mænds uddannelser og job Hvordan bløder vi op på det kønsopdelte uddannelses- og erhvervsvalg og det kønsopdelte arbejdsmarked? Redegørelse fra den tværministerielle arbejdsgruppe til nedbrydelse

Læs mere

Magistrenes beskæftigelses- og ledighedsmønstre

Magistrenes beskæftigelses- og ledighedsmønstre Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Magistrenes beskæftigelses- og ledighedsmønstre Analyse af magistre i Østdanmark Januar 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000

Læs mere

Anklageskriftet præsenterer en række indicier for følgende påstand:

Anklageskriftet præsenterer en række indicier for følgende påstand: Anklageskrift Historisk har de danske universiteters uddannelser ændret status fra at være for de få til at være for de mange. Denne udvikling har været rigtig og naturlig i opbygningen af Danmark som

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

KAPITEL II UDDANNELSE. Dansk Økonomi efterår 2003. II.1 Indledning

KAPITEL II UDDANNELSE. Dansk Økonomi efterår 2003. II.1 Indledning Dansk Økonomi efterår 2003 KAPITEL II UDDANNELSE II.1 Indledning Uddannelse er vigtigt Gratis uddannelse forudsætning for lige muligheder og lille lønspredning Gratis uddannelse bygger på implicit kontrakt

Læs mere

Kampen om kompetencerne

Kampen om kompetencerne Kampen om kompetencerne Udgivet af Finansrådet, DEA og CBS Marts 2009 Trykt hos Baurs offset i 250 antal ex. Layout: Finansrådet/Maja Blarke ISBN 978-87-918-8726-0 INDHOLD Indholdsfortegnelse KAPITEL

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

20 udfordringer til dansk uddannelsespolitik

20 udfordringer til dansk uddannelsespolitik 20 udfordringer til dansk uddannelsespolitik INDHOLD INDLEDNING SPOT PÅ HULLERNE I UDDANNELSESSYSTEMET BEHOV FOR LØFT AF KVALIFIKATIONER 1. Restgruppen vokser 2. Folkeskolen svigter de basale færdigheder

Læs mere

MERKANTILE, ØKONOMISKE OG JURIDISKE UDDANNELSER UDDANNELSE ARBEJDSMARKED FREMSKRIVNINGER SAMMENFATNING OG FORSLAG TIL INITIATIVER

MERKANTILE, ØKONOMISKE OG JURIDISKE UDDANNELSER UDDANNELSE ARBEJDSMARKED FREMSKRIVNINGER SAMMENFATNING OG FORSLAG TIL INITIATIVER MERKANTILE, ØKONOMISKE OG JURIDISKE UDDANNELSER UDDANNELSE ARBEJDSMARKED FREMSKRIVNINGER SAMMENFATNING OG FORSLAG TIL INITIATIVER INDHOLD Baggrund og konklusion... 5 1. Efterspørgsel efter arbejdskraft...

Læs mere

6. Uddannelse, vækst og offentlige finanser Nyt kapitel

6. Uddannelse, vækst og offentlige finanser Nyt kapitel 6. Uddannelse, vækst og offentlige finanser Nyt kapitel 6.1 Indledning Uddannelsesniveauet i Danmark er generelt højt, både målt i forhold til andre lande og i et historisk perspektiv. Det bidrager til

Læs mere

Videregående uddannelser i verdensklasse

Videregående uddannelser i verdensklasse November 2005 Videregående uddannelser i verdensklasse - vision og strategi Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet 10.-11. november 2005 1 Strategi for videregående uddannelser i verdensklasse

Læs mere

Center for Regional- og Turismeforskning

Center for Regional- og Turismeforskning Bygge- og anlægsbranchen på Bornholm Baggrundsrapport: En analyse af struktur og udviklingstendenser med fokus på beskæftigelse, uddannelse og generationsskifte Dansk Byggeri, Bornholm Center for Regional-

Læs mere

Produktivitetseffekter af uddannelse og generelt uddannelsesløft i den private sektor

Produktivitetseffekter af uddannelse og generelt uddannelsesløft i den private sektor Produktivitetseffekter af uddannelse og generelt uddannelsesløft i den private sektor - En analyse på baggrund af en detaljeret uddannelsesopdeling juni 2013 Udført i samarbejde mellem og CEBR Centre for

Læs mere

2011 Den nordjyske arbejdsstyrke. Udvikling, kendetegn og perspektiver for vækst og beskæftigelse

2011 Den nordjyske arbejdsstyrke. Udvikling, kendetegn og perspektiver for vækst og beskæftigelse Den nordjyske arbejdsstyrke Udvikling, kendetegn og perspektiver for vækst og beskæftigelse Forord Arbejdsstyrken i Nordjylland har været faldende igennem de seneste år. Dette har givet anledning til bekymring

Læs mere

uddannelse og innovation analyserapport 4

uddannelse og innovation analyserapport 4 uddannelse og innovation analyserapport 4 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Kongens Vænge

Læs mere

Muligheder og barrierer for videregående uddannelse blandt unge med en erhvervsuddannelse (EUD)

Muligheder og barrierer for videregående uddannelse blandt unge med en erhvervsuddannelse (EUD) Torben Pilegaard Jensen, Vibeke Tornhøj Christensen & Britt Østergaard Larsen Muligheder og barrierer for videregående uddannelse blandt unge med en erhvervsuddannelse (EUD) Publikationen Muligheder og

Læs mere

Muligheder og barrierer for videregående uddannelse blandt unge med en erhvervsuddannelse (EUD)

Muligheder og barrierer for videregående uddannelse blandt unge med en erhvervsuddannelse (EUD) Torben Pilegaard Jensen, Vibeke Tornhøj Christensen & Britt Østergaard Larsen Muligheder og barrierer for videregående uddannelse blandt unge med en erhvervsuddannelse (EUD) Publikationen Muligheder og

Læs mere

Akademikernes Centralorganisation. Højtuddannedes veje fra uddannelse til beskæftigelse

Akademikernes Centralorganisation. Højtuddannedes veje fra uddannelse til beskæftigelse Akademikernes Centralorganisation Januar 2007 Akademikernes Centralorganisation Januar 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Hovedkonklusioner 3 2.1 De første år på arbejdsmarkedet portræt af en

Læs mere

Kompetencebehov i Lemvig. Handlingsrettet analyse af den demografiske udfordring

Kompetencebehov i Lemvig. Handlingsrettet analyse af den demografiske udfordring Kompetencebehov i Lemvig Handlingsrettet analyse af den demografiske udfordring Februar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Arbejdsmarkedet i Lemvig...5 2.1 Udviklingen i erhvervsstrukturen...5

Læs mere

Humanistundersøgelsen 2007. Humanisternes veje fra uddannelse til job HOVEDRAPPORT

Humanistundersøgelsen 2007. Humanisternes veje fra uddannelse til job HOVEDRAPPORT Humanistundersøgelsen 2007 Humanisternes veje fra uddannelse til job HOVEDRAPPORT Indhold Forord 3 Historiske muligheder 4 Universiteternes rolle 4 Nogle resultater 3 1. Indledning 5 Undersøgelsens baggrund

Læs mere