Danmarks Statistik Sejrøgade København Ø. Tlf Kvinder & Mænd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø. Tlf. 39 17 39 17. www.dst.dk dst@dst.dk. Kvinder & Mænd"

Transkript

1 Tlf & 2011 Danmarks Statistik Sejrøgade København Ø & 2011 Danmarks Statistik og mænd_fodgænger_lilla.indd :06:46

2

3 1 TemaPubl 2011:7 & 2011

4 2 & 2011 TemaPubl 2011:7 Udgivet af Danmarks Statistik 19. december 2011 Oplag: 350 Printet af ParitasDigitalService Foto omslag: Mads Jensen / Scanpix Papir-udgave, Pris 100 kr. Kan købes på Tlf ISBN Pdf-udgave Kan hentes gratis på ISBN Adresse: Danmarks Statistik Sejrøgade København Ø Tlf E-post: Signaturforklaring 0 0,0 } Mindre end ½ af den anvendte enhed. Tal kan efter sagens natur ikke forekomme.. Oplysning for usikker til at angives... Oplysning foreligger ikke - Nul Danmarks Statistik 2011 Du er velkommen til at citere fra denne publikation. Angiv dog kilde i overensstemmelse med god skik. Det er tilladt at kopiere publikationen til privat brug. Enhver anden form for hel eller delvis gengivelse eller mangfoldiggørelse af denne publikation er forbudt uden skriftligt samtykke fra Danmarks Statistik. Kontakt os gerne, hvis du er i tvivl. Når en institution har indgået en kopieringsaftale med COPY-DAN, har den ret til inden for aftalens rammer at kopiere fra publikationen.

5 3 Forord & 2011 er en videreførelse af en publikation med samme titel, som udkom i Publikationens formål er at samle oplysninger fra forskellige dele af den eksisterende statistik for at belyse ligheder og uligheder mellem kønnene i Danmark. Oplysningerne er samlede i otte kapitler som belyser: Befolkning, familieliv og børn; Helbred; Uddannelse; Arbejdsmarkedet; Fravær fra arbejde; Indkomst og løn; Kriminalitet; Politisk deltagelse, ledelse og magt. Publikationen er udarbejdet af en redaktion under ledelse af afdelingsdirektør Niels Ploug og med deltagelse af medarbejdere fra alle kontorer i personstatistikafdelingen. Danmarks Statistik, december 2011 Jan Plovsing / Niels Ploug

6 4 Indholdsfortegnelse Milepæle Sammenfatning Befolkning, familieliv og børn Befolkningens sammensætning Fødsler Vielser og skilsmisser Familier Daginstitutioner Børnepasning Anbragte børn og unge Helbred Levetid Dødsårsager, rygning og BMI Sygehusbenyttelse Lægebesøg Selvvurderet helbred Hjemmehjælp Botilbud Uddannelse Uddannelsesniveau Fortsat uddannelse efter grundskolen Fortsat uddannelse efter gymnasiet Grundskolen Gymnasiale uddannelser Erhvervsfaglige uddannelser Korte og mellemlange videregående uddannelser Lange videregående uddannelser Ph.d.-studiet Kurser Arbejdsmarkedet Erhvervsfrekvens Arbejdstid Beskæftigelsesfrekvens Kønsopdeling af arbejdsmarkedet Arbejdsløshed Offentligt forsørgede årige

7 5 5. Fravær fra arbejde Fravær på grund af egen sygdom Fravær på grund af børns sygdom Fravær på grund af barsel Indkomst og løn Socioøkonomisk status Indkomst Pension Løn Kriminalitet Domme Ofre Politisk deltagelse, ledelse og magt Parlamentariske valgte Ministre og borgmestre Ledere i staten Aktieselskabers bestyrelser Partiernes hovedbestyrelser og partiformænd Temapublikationer fra Danmarks Statistik

8 6

9 7 Milepæle 1814: 1857: 1875: 1880: 1882: 1899: 1901: 1903: 1908: 1915: 1919: 1921: 1922: 1924: 1939: Den første folkeskolelov vedtages. Den pålægger begge køn undervisningspligt. Ugifte kvinder bliver fuldmyndige, når de er fyldt 25 år. De får lige arveret med mænd og ret til næringsbrev. Næringsloven vedtages. Det indebærer, at ugifte kvinder får ret til at få næringsbrev på samme vilkår som mænd. får adgang til universitetet undtagen det Teologiske Fakultet. Gifte kvinder får ret til at hæve og administrere deres egen løn. Første vuggestue åbnes i København. Gifte kvinder får samme myndighed som ugifte, og mandens rådighed over fælleseje indskrænkes ved lov., der arbejder i industrien, får ret til fire ugers barselshvile med mulighed for økonomisk støtte uden fattighjælps virkning, dvs. tab af valgret, pligt til tilbagebetaling m.m. opnår stemmeret og bliver valgbare til menighedsrådene. ne opnår kommunal valgret og valgbarhed ligesom mænd. Enker, fraskilte og nygifte får ret til forældremyndigheden over egne børn. får ret til at være vidner ved retshandlinger, og de kan fungere som forlovere. får stemmeret og er valgbare til Rigsdagen på samme betingelser som mænd. Princippet om lige løn for samme arbejde for statsembedsmænd indføres. Lov om kvinders lige adgang til alle offentlige tjenestestillinger og erhverv, med undtagelse af gejstlige og militære poster. Gifte kvinder får sideordnet forældremyndighed over egne børn i ægteskabet, samt ret til at komme i betragtning som indehavere af forældremyndighed ved skilsmisse. Enhver, der er fyldt 65 år, får ret til aldersrente. Beløbet er frem til 1947 lavere for enlige kvinder end for enlige mænd. Den første kvindelige minister udnævnes. Ret til barselshvile otte uger efter fødsel og pligt til fire ugers arbejdsophør med dagpenge efter fødsel.

10 8 1947: 1952: 1957: 1960: 1964: 1966: 1970: 1973: 1976: 1978: 1979: 1980: 1981: 1982: 1983: Det indføres ved lov at kvinder og mænd skal have samme beløb i aldersrente. Gifte kvinder får ret, men ikke pligt, til at underskrive selvangivelsen. ligestilles med mænd med hensyn til ordener. Forældre ligestilles som værger for deres børn. Folketinget vedtager konventionen fra den Internationale Arbejderkonference (ILO) af 1951 vedrørende ligeløn for kvinder og mænd. Der indføres 14 ugers barselshvile for dagpengeforsikrede og to uger for selvstændigt erhvervsdrivende, der er dagpengeforsikrede. Funktionærloven sikrer ligeløn for handels- og kontorfunktionærer samt barselshvile i op til fem måneder, dog kun på halv løn. P-pillen frigives. Kildeskatteloven træder i kraft med bl.a. særlig skatteansættelse for gifte kvinders arbejdsindtægt. Formuleringer om familieoverhovedet forsvinder. Dog fastholdes sambeskatningen som grundprincip. Retten til legal abort sikres ved lov. Princip om ligeløn bliver indført i det faglige system ved overenskomstforhandlinger. Lov om ligestilling af kvinder og mænd for arbejde af samme værdi vedtages. EF-direktiv om ligestilling vedtages. Lov om ligestilling af kvinder og mænd med hensyn til beskæftigelse vedtages. Ligestillingsrådet lovfæstes. Det første af 32 kvindekrisecentre oprettes i Danmark. Graviditetsorlov på fire uger før fødslen og barselsorlov 14 uger efter fødslen. Der bliver ansat 14 ligestillingskonsulenter i AF-systemet. Navneloven bliver kønsneutral. Begge ægtefæller kan vælge den andens efternavn. Efter kommunalvalget er der for første gang kvinder i alle kommunalbestyrelser. Skattelovgivning og navnelovgivning bliver kønsneutral. Barselsorlov forlænges fra 14 til 24 uger. får adgang til at holde fædreorlov i forbindelse med barsel, og der åbnes mulighed for delt forældreorlov.

11 9 1984: 1985: 1988: 1989: 1990: 1992: 1993: 1994: 1995: 1997: 1999: 2002: 2011: får adgang til at holde barselsorlov. Loven giver fædre ret til at holde to ugers fædreorlov umiddelbart efter fødslen samt ret til at tage orlov i op til ti uger fra barnets uge i stedet for moderen. Lov om ligestilling mellem kvinder og mænd ved udpegning af medlemmer til offentlige udvalg, kommissioner o.l. vedtages. Folketinget vedtager, at regeringen skal udarbejde handlingsplan for ligestilling. Lov om ligestilling mellem kvinder og mænd pålægger offentlige myndigheder at fremme ligestillingen. Første kvindelige partileder. Bestyrelsesloven vedtages. Lov om forældreorlovsydelse vedtages. Ligestillingslovgivningen giver Ligestillingsrådet udvidede beføjelser til at undersøge ligelønssager. Første kvindelige økonomiminister. Børnepasningsorlov indføres. Den første kvindelige politidirektør udnævnes. Den første kvindelige direktør for Nationalbanken udnævnes. Den første kvindelige biskop udnævnes. Den første kvindelige vismand indtræder i Det Økonomiske Råd. Fædre får ret til yderligere 14 dages orlov i uge efter fødslen. Danmarks første ligestillingsminister bliver udpeget. Barselsorloven bliver forlænget til i alt 52 uger. Faderen har ret til to ugers fravær fra arbejdet inden for de første 14 dage efter fødslen. Moderen har ret til fravær fra arbejdet fire uger før fødslen og 14 uger efter fødslen. De resterende 32 uger kan de dele mellem sig efter eget valg. Danmark får sin første kvindelige statsminister.

12 10

13 11 Sammenfatning Der er flere mænd end kvinder i alle aldersgrupper under 55 år, men i de højere aldersgrupper er kvinderne i overtal. Tre gange så mange kvinder som mænd var fyldt 90 år i starten af Blandt 49-årige har 20,5 pct. af mændene og 13,6 pct. af kvinderne ikke fået børn. Barnløshed er mere udbredt blandt mænd, som ikke har fået en erhvervskompetencegivende uddannelse. Denne sammenhæng mellem uddannelsesniveau og barnløshed ses ikke blandt kvinderne. Forskellen mellem mænds og kvinders forventede levetid er en del mindre end i begyndelsen af 1980 erne, hvor kvinders middellevetid var 6,1 år højere end mænds. Forskellen er kun 4,1 år i ne overhaler mændene på uddannelsesområdet I 1991 havde 52 pct. af mændene en erhvervskompetencegivende uddannelse, mens det kun gjaldt 40 pct. af kvinderne. I 2011 er kvinderne nået op på niveau med mændene, 58 pct. af både kvinder og mænd har en erhvervskompetencegivende uddannelse. De 35-åriges højeste fuldførte uddannelse giver et tydeligere billede af ændringerne i de unges uddannelsesvalg og de forskydninger, som sker mellem kønnene. En fjerdedel af kvinderne og lidt mere end en ottendedel af mændene i denne gruppe har en mellemlang videregående uddannelse. Samtidig har 13,5 pct. af de 35-årige kvinder en lang videregående uddannelse mod kun 12,9 pct. af mændene. Der er fortsat stor forskel på kvinders og mænds valg af uddannelsesretning. Det ses tydeligst på de erhvervsfaglige uddannelser, hvor der er 91 pct. kvinder på sundhedsområdet, mens mændene udgør 93 pct. inden for bygge og anlæg og 95 pct. inden for jern og metal. På de lange videregående uddannelser er der nu en overvægt af kvinder på medicin- og jurastudiet, som tidligere var mandedominerende, mens de tekniske og naturvidenskabelige studier stadig har en overvægt af mænd. Arbejdsmarkedet s og kvinders erhvervsfrekvens har nærmet sig hinanden de seneste ti år. I 2000 var mændenes erhvervsfrekvens 7,8 procentpoint højere end kvindernes. I 2010 er forskellen reduceret til 4,1 procentpoint, da mændenes erhvervsfrekvens er på 76,5, mens kvindernes er på 72,4 pct. Beskæftigelsesfrekvensen for årige kvinder såvel som mænd med børn er som regel højere end for kvinder og mænd uden børn. Dog har årige kvinder med børn en lavere beskæftigelsesfrekvens end kvinder uden børn. ne er fortrinsvis beskæftiget i den kommunale og den regionale sektor, hvor de udgør 75 pct. af alle beskæftigede. I staten udgør kvinderne omkring halvdelen af de beskæftigede. ene er derimod i

14 12 overtal i de offentlige selskaber og i den private sektor, hvor de udgør mere end 60 pct. af de beskæftigede. Blandt lønmodtagere er der flest mænd på det øverste og nederste færdighedsniveau. ene udgør over 70 pct. af toplederne og 57 pct. af andre lønmodtagere. Andre lønmodtagere beskæftiger sig typisk med ukomplicerede manuelle arbejdsopgaver. s nettoledighed var generelt højere end mændenes frem til 2008, hvor mændenes ledighed steg stærkere end kvindernes. Det betød, at mændenes nettoledighed i 2010 lå på 4,8 pct. af arbejdsstyrken, hvilket er 1,3 procentpoint højere end kvindernes på 3,5 pct. 55 pct. af de offentligt forsørgede årige er kvinder. De udgør ikke overraskende 92 pct. af barselspengemodtagerne, men også blandt modtagere af efterløn og førtidspension udgør de den største andel med henholdsvis 56 og 55 pct. ne har generelt mere fravær fra arbejde på grund af sygdom end mænd. ne har både flere og længere fraværsperioder, bortset fra i staten. Også når børn er syge, er det oftest kvinderne, som er fraværende fra arbejde. Både i den statslige og den private sektor ligger kvindernes fravær på grund af børns sygdom ca. dobbelt så højt som mændenes. I 2009 var alle kvindelige ansatte i gennemsnit fraværende mellem syv og otte dage på grund af barsel, men mændene holdt ca. en dags barsel i gennemsnit. tjener stadig mest Den samlede indkomst før skat i 2009 var kroner for mænd mellem 25 og 59 år, hvilket er kr. mere end for kvinderne. 82,2 pct. af mændenes indkomst kom fra erhvervsarbejde, og 7,6 pct. var overførselsindkomster. Til sammenligning var 76,6 pct. af kvindernes indkomster erhvervsindkomster, mens 14,8 pct. var overførselsindkomster. Generelt var kvinders løn i 2009 stadig lavere end mænds. tjente i gennemsnit 198 kr. i timen, mens mænds gennemsnitsløn var 235 kr. i timen. Det giver en forskel i løn, eller et løngab, på 15,6 pct. Løngabet er størst i den private sektor og mindst i den statslige sektor, og det vokser med stigende uddannelsesniveau. Flest mandlige domme for kriminalitet Fire ud af fem, som dømmes for en lovovertrædelse, er mænd. For begge køn falder de fleste domme i aldersgruppen år. Der har dog været en stor forskel i udviklingen af domme for de yngste. Mens de unge mænd fik 19 pct. færre domme i 2010 end i 2000, fik de unge kvinder 4 pct. flere i perioden.

15 13 Ofre for sædelighedsforbrydelser er i overvejende grad kvinder, især i aldersgruppen år. Ofre for ejendomsforbrydelser er ligeledes i de fleste tilfælde kvinder. Det gælder især aldersgruppen år samt personer over 70 år. Modsat er der blandt ofre for vold en overvægt af mænd. De fleste voldsofre af begge køn er under 40 år. Høj kvindeandel ved seneste valg Ved folketingsvalget i 2011 var 33 pct. af de 804 opstillede kandidater kvinder. Blandt de 175 valgte kandidater var 39 pct. kvinder. Det er den højeste andel af kvinder i Folketinget nogensinde. I 1981 var andelen kun 24 pct. Efter folketingsvalget 15. september 2011 var ni af regeringens 23 ministre kvinder. Det er en andel på 39 pct. Samtidig fik vi Danmarks første kvindelige statsminister. I samtlige aktieselskaber i Danmark er der bestyrelsesmedlemmer. Af dem, som kan opdeles på køn, er 21 pct. kvinder. Af de børsnoterede aktieselskabers bestyrelsesmedlemmer, som er valgt på generalforsamlingerne, er kun 13 pct. kvinder.

16 14

17 15 1. Befolkning, familieliv og børn Befolkningens sammensætning Der bliver født lidt flere drenge end piger. Blandt de levendefødte i perioden var 51,3 pct. drenge. Det højere antal fødte drenge medfører, at mænd er i overtal i de yngre aldersgrupper. har imidlertid en højere dødelighed end kvinder i alle aldersgrupper. Det betyder, at den overrepræsentation, som mændene til at begynde med har, gradvist svinder ind for til sidst at forsvinde helt. I 2011 skal man frem til aldersgruppen årige for at finde en aldersgruppe, hvor der er flere kvinder end mænd. Forskellen er herefter stigende med alderen. Blandt alle personer, der var fyldt 90 år, var der tre gange så mange kvinder som mænd i starten af Figur 1.1. Befolkningens aldersfordeling år år år år år år år år år år år år år år år år år år år 5-9 år 0-4 år De enkelte aldersgruppers andel af hele befolkningen for henholdsvis mænd og kvinder fremgår af befolkningspyramiden. Det ses tydeligt, at de ældste aldersgrupper udgør større andele bland kvinderne end mændene i Derimod er forskellen mindre tydelig for befolkningen i Det skyldes, at der var langt færre, som blev meget gamle både blandt mænd og kvinder. Kønsforskellen i dødelighed var dog i lige så høj grad til stede i 1960 som nu, og i 1960 var det allerede fra aldersgruppen årige, at kvinder udgjorde flertallet af befolkningen. Ser

18 16 man på hele befolkningen er det værd at bemærke, at der var 1,7 pct. flere kvinder end mænd både i 1960 og i Figur 1.2. Aldersfordeling før, nu og i fremtiden år år år år 0-19 år Tendensen i retning af flere ældre i befolkningen forventes at fortsætte. Ifølge den seneste befolkningsfremskrivning vil personer, der er fyldt 65 år, udgøre 22,6 pct. mændene og 25,0 pct. af kvinderne i år I 2011 var andelene 15,1 pct. og 18,4 pct., mens det tilbage i 1960 kun var 9,9 og 11,4 pct. Fødsler Fra slutningen af 1970 erne begyndte en lang periode med stigninger i gennemsnitsalderen for fødende kvinder. Fra 1977 og frem til 2007 steg gennemsnitsalderen for førstegangsfødende fra 24,1 år til 29,2 år. Herefter er der tilsyneladende sket en stagnation på et niveau omkring 29 år. Den tilsvarende udvikling har fundet sted, når man ser på samtlige fødende kvinder og ikke kun førstegangsfødende. Her er der dog ikke fundet en tilsvarende stagnation sted. Figur 1.3. Gennemsnitsalder for fødende kvinder og nybagte fædre Alder Fædre til nyfødte Samtlige fødende kvinder Førstegangsfødende kvinder

19 17 Da mænds fertilitet i langt mindre grad end kvinders er begrænset af aldring, er det ikke overraskende, at fædre til nyfødte i gennemsnit er ældre end mødre. Også blandt fædrene er der sket en stigning i gennemsnitsalderen siden Dengang var en far til en nyfødt i gennemsnit 30,0 år. I 2006 var dette tal steget til 33,0 år. Forskellen i gennemsnitsalderen for nyfødte fædre og mødre er fra 1980 til 2006 blevet indsnævret fra 3,2 år til 2,7 år, hvilket antyder, at mødre og fædre til nyfødte aldersmæssigt er blevet lidt mere jævnbyrdige siden Figur 1.4. Fødte pr mænd og kvinder - fordelt efter forældrenes alder Pr år 20 år 25 år 30 år 35 år 40 år 45 år 50 år Figur 1.5. Andel barnløse 49-årige Grundskole Almengymnasial udd. Erhvervsgymnasial udd. Erhvervsfaglig udd. Kort videregående udd. Mellemlang videregående udd. Lang videregående udd Blandt 49-årige er der 21,0 pct. af mændene og 13,1 pct. af kvinderne, som ikke har fået børn. Det er kun meget få af de 49-årige kvinder, som vil få børn senere i livet, mens der derimod vil være en del mænd, som også får børn efter de er fyldt 49 år, hvorfor kønsforskellen på 7,9 procentpoint kan forventes at falde lidt med alderen. For mændene tyder det på, at barnløshed er mere udbredt blandt dem, der ikke har fået en erhvervskompetencegivende uddannelse. Blandt 49-årige, som kun har afsluttet grundskolen var 28,4 pct. barnløse i For mænd med almengymnasiale og erhvervsgymnasiale uddan-

20 18 nelser var andelene 27,2 og 21,2 pct., mens mænd med erhvervsfaglige uddannelser kun havde en andel på 17,4 pct. Andelene ligger med niveauer omkring 16 pct. endnu lavere for mænd med korte, mellemlange og lange videregående uddannelser. Den samme sammenhæng mellem uddannelsesniveau og barnløshed findes ikke blandt de 49-årige kvinder. Det er kvinder med erhvervsfaglige og mellemlange videregående uddannelser, som har de laveste andele barnløse med omkring 10 pct. Andelen er derimod relativt høj blandt kvinder med lange videregående uddannelser med 16,9 pct. Det er højere end blandt kvinder, der kun har afsluttet en grundskoleuddannelse. I denne gruppe var 13,9 pct. barnløse. Andelen af barnløse er højest blandt kvinder med gymnasiale uddannelser, nemlig 22,7 pct. for kvinder med almengymnasiale uddannelser og 15,5 pct. for kvinder med erhvervsgymnasiale uddannelser. Figur 1.6. Gennemsnitligt antal børn for 49-årige, som har børn Grundskole Almengymnasial udd. Erhvervsgymnasial udd. Erhvervsfaglig udd. Kort videregående udd. Mellemlang videregående udd. Lang videregående udd. 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Gnst. antal børn Der er en tendens til at mænd, som har børn, har lidt flere børn end kvinder. Blandt alle 49-årige med børn har mændene i gennemsnit 2,26 børn mod kvindernes 2,24. Den lille kønsforskel gør sig dog ikke gældende for de 49-årige med grundskole eller almengymnasiale uddannelser, men kan især ses for 49-årige med korte videregående uddannelser, hvor mænd i gennemsnit har 2,23 børn mod kvindernes 2,09. Forskellen mellem uddannelsesniveauerne ser ikke store ud på figuren, men der er dog visse forskelle mellem de enkelte uddannelsesniveauer. med lange videregående uddannelser har flest børn med 2,29 i gennemsnit, mens mænd med almengymnasiale uddannelser har færrest med 2,10. Blandt kvinderne er det personer med grundskoleuddannelser, som har flest børn med 2,29 børn, mens kvinder med erhvervsgymnasiale har færrest med 2,05. med grundskoleuddannelser har både en lav andel barnløse og er den samtidig den gruppe, som har flest børn.

21 19 Vielser og skilsmisser Der er mange forhold, der påvirker det samlede antal vielser i bestemte år. For det første kan det variere, hvor populært det er at gifte sig, men derudover kan befolkningens aldersfordeling og konjunkturelle forhold også spille en stor rolle. I hele perioden fra 1960 til 2010 fandt det største antal vielser sted i 1965 med Herefter startede et langvarigt fald i det årlige antal vielser, som kulminerede i 1982, hvor par blev gift. Herefter indledtes en ny periode med stigninger, der toppede i 2000 med Fra 2008 til 2010 er der sket et brat fald i det årlige antal vielser fra til , som er det laveste niveau siden Figur 1.7. Vielser og skilsmisser Antal Vielser Skilsmisser En tilsvarende voldsom udvikling har ikke fundet sted for skilsmissernes vedkommende. Bortset fra en kraftig stigning fra 1960 til 1971, hvor antallet af skilsmisser blev mere end fordoblet, har de årlige udsving været forholdsvis små. I perioden fra 1960 til 2010 havde 2004 det højeste antal skilsmisser med De fleste personer, der bliver gift, er førstegangsviede. Fra 1990 til 2004 var en lidt højere andel af kvinderne end mændene førstegangsviede. Forskellen var størst i 1999, hvor 77,8 pct. af viede kvinder var førstegangsviede, mens 76,2 pct. af de viede mænd var førstegangsviede. Fra 2006 har der været en lidt højere andel af de viede mænd, som var førstegangsviede. Både blandt mænd og kvinder er der sket et fald i andelen af viede, som bliver viet for første gang. Faldet har været størst for kvinderne, hvor andelen var 2 procentpoint lavere i 2010 end i Blandt mændene var faldet fra 1990 til 2010 kun på 0,9 procentpoint.

22 20 Figur 1.8. Førstegangsviede Ligesom det var tilfældet for gennemsnitsalderen for fødende og nybagte fædre, er der også blandt viede sket en kraftig stigning i gennemsnitsalderen. I perioden fra 1968 til 2008 steg gennemsnitsalderen stort set hvert eneste år for både mænd og kvinder. I 1968 var gennemsnitsalderen blandt de viede mænd og kvinder 26,5 og 23,8 år, mens niveauerne i 2008 var 38,3 og 35,7 år. Fra 2008 til 2010 har der været tale om et svagt fald i de viedes gennemsnitsalder. Figur 1.9. Gennemsnitsalderen for viede Alder Førstegangsviede Alder Samtlige viede Den samme udvikling i retning af højere gennemsnitsalder har naturligvis også fundet sted blandt de førstegangsviede, da de udgør det store flertal af de viede. Dog er forskellen mellem samtlige viede og førstegangsviede steget en smule, hvilket afspejler, at førstegangsviedes overrepræsentation blandt samtlige viede er blevet lidt mindre gennem de seneste 40 år. I gennem hele perioden fra 1968 til 2010 har kønsforskellen i de viedes gennemsnitsalder stort set været på samme niveau. I 1968 var gennemsnitsalderen for viede mænd 2,7 år højere end blandt viede kvinder, mens forskellen mellem de viede mænd og kvinder i 2010 var 2,8 år.

23 21 Familier Samlet set er der i løbet af de seneste 25 år sket en stigning i antallet af familier uden hjemmeboende børn. Andelen var 69 pct. i 1986 og 73 i Enlige udgør hovedparten af familierne uden børn, og det meste af stigningen i den samlede andel familier uden hjemmeboende børn fra 1986 til 2011 kan tilskrives, at enlige mænd uden hjemmeboende børn udgør 23 pct. af alle familier i 2011 mod kun 20 pct. i Figur Familier uden hjemmeboende børn Andre par Ægtepar Enlige kvinder Enlige mænd Figur Familier med hjemmeboende børn Andre par Ægtepar Enlige kvinder Enlige mænd Stigningen i andelen af familier uden hjemmeboende børn modsvares naturligvis af et fald i andelen af familier med hjemmeboende fra 31 pct. i 1986 til 27 pct. i 2011, hvor det største fald fandt sted i løbet af 10- års perioden fra 1986 til Det mest bemærkelsesværdige ved udviklingen i børnefamiliernes sammensætning på familietyper er, at der stort set ikke er sket nogen ændringer i løbet af de seneste 25 år. Der er en svag udvikling i retning af større andele børnefamilier, der består af andre par på bekostning af ægtepar, hvilket blot afspejler, at det er blevet mindre almindeligt at

24 22 gifte sig. Derimod er der ikke sket nogen forskydninger i kvindernes kraftige overrepræsentation blandt enlige børnefamilier. Samlet udgjorde de enlige børnefamilier 5,2 pct. af alle familier i 1986 og 5,7 pct. i De enlige mænds andel af de enlige børnefamilier var 16,7 pct. i 1986 og 16,2 pct. i Når der sker et familiebrud er det altså mest almindeligt, at børn får folkeregisteradresse hos deres mor, og det gælder i 2011 i lige så høj grad som i Figur Enlige med hjemmeboende børn Antal (tusinde) Enlige mænd Enlige kvinder 3 børn + 2 børn 1 barn Selv om enlige mænd med hjemmeboende børn fortsat fylder forholdsvis lidt blandt enlige børnefamilier, er antallet af enlige mænd med hjemmeboende børn på lidt under i 2011 det højeste, der er registreret. Antallet af enlige kvinder med hjemmeboende børn er med et niveau på næsten i 2011 også historisk højt. Ud over at enlige kvinder med børn er en langt mere almindelig børnefamilie end enlige mænd, så har enlige kvinder med børn også flere børn, og her er der sket en udvikling i retning af flere børn over de seneste 25 år. I 2011 har 45 pct. af de enlige kvinder med hjemmeboende børn mindst to børn, mens andelen kun var 37 pct. i Blandt de enlige mænd med hjemmeboende var de tilsvarende andele med mere end et barn henholdsvis 24 pct. i 2011 og 23 pct. i Langt de fleste af de hjemmeboende børn bor i en parfamilie. Andelen var 84,7 pct. i 2011 og 86,2 pct. i Den væsentligste forskel mellem 2011 og 1986 er, at en lidt mindre andel af forældrene er gift i Andelen af de hjemmeboende børn, der bor sammen med en enlig forælder er steget fra 13,8 pct. til 15,3 pct. fra 1986 til 2011, og næsten hele den tilvækst kan tilskrives, at der i 2011 er en større andel børn i en familie med en enlig mor.

25 23 Figur Hjemmeboende børns familietype Andre par Ægtepar Enlig mor Enlig far I 2010 var der i alt , børn i alderen 0 til 16 år, der skiftede familie. Tabellen opdeler børnene på familietype 1. januar 2010 og 1. januar Fx fremgår det, at der var børn, der boede med både deres far og mor 1. januar 2010, mens deres familietype var enlig mor 1. januar Der var til sammenligning kun børn, der skiftede familietype fra far og mor til enlig far. I alt skete der familieskift fra far og mor til en anden familietype. Ud over skift til enlige familier, var der 865 børn, der skiftede til mor og partner, mens 123 skiftede til far og partner. Der var desuden børn, der blev udeboende. Det fremgår, at der også var et enkelt barn, der skiftede familie fra far og mor til far og mor. Det kan se ud som en fejl, men der er her tale om, at barnet har fået en eller to nye forældre. Det kan fx forekomme i forbindelse med adoptioner efter en eller begge forældres død. Tabel årige, der har oplevet familieskift Familietype 1. januar 2011 Familietype 1. januar 2010 Udeboende Far og mor Enlig mor Mor og partner Enlig far Far og partner I alt I alt Udeboende Far og mor Enlig mor Mor og partner Enlig far Far og partner Anm. Indeholder kun oplysninger om 0-16-årige, der boede i Danmark både og Familieskiftene fra far og mor til en familietype med kun den ene af forældrene afspejler for de flestes vedkommende, at forældrene er gået fra hinanden. Der kan dog også være tale om dødsfald blandt en af forældrene eller en forælders midlertidige flytning relateret til arbejde i udlandet eller andre steder langt fra hjemmet. At der for mange er tale

26 24 om et midlertidigt skift fra far og mor, kan ses af tabellen, der bl.a. viser, at der i 2010 var børn, der skiftede familietype fra enlig mor til far og mor. Daginstitutioner En forudsætning for, at kvinderne kan være aktive på arbejdsmarkedet, er, at der er mulighed for at få passet børn. Andelen af børn, der bliver passet i offentlige ordninger, dvs. dagpleje, vuggestue, børnehave, aldersintegrerede institutioner, fritidshjem og skolefritidsordninger, har været stigende i mange år. For børn mellem 3 og 5 år i 2010 bliver 97,4 pct. passet i disse ordninger. Det må stort set betragtes som fuld dækning. Nogle børn vil således mere tilfældigt ikke indgå i opgørelsen, der er fra oktober måned, fordi familien måske netop flytter på tællingstidspunktet. Andre børn opholdt sig måske i en døgninstitution eller på hospitalet på tællingstidspunktet, og var derfor ikke indskrevet i en dagpasningsordning. For de 0-2-årige er dækningsgraden væsentligt lavere. Det skyldes primært, at mange 0-årige ikke er i dagpasning, fordi forældrene især moderen holder barselsorlov. For de 0-årige var dækningsgraden derfor kun på 18 pct., mens den for de 2-årige var på 93 pct. De større børn over 9 år, der ikke går i fritidshjem eller skolefritidsordning, kan i stedet være i fritidsklub eller fx en sportsklub efter skoletid, men da der i sådanne ordninger ikke er tale om egentlig børnepasning, indgår det ikke i denne opgørelse. Figur Dagpasning for børn og unge, dækningsgrad år 3-5 år 6-9 år

27 25 Børnepasning Børnepasning er et typisk kvindefag. I dagplejen, der passer de yngste børn, er hele 98 pct. af de ansatte kvinder. Kvindeandelen i vuggestuerne er også meget høj 92 pct. I de øvrige institutioner, hvor børnene er ældre, falder kvindeandelen, men stadig er der flest kvinder. Mest lige ser det ud i fritidshjemmene, hvor kvinderne udgør 62 pct. Det ser dog ud til, at kvindeandelen er svagt faldende. I 2007 var andelen for alle pasningstyper under ét på 88 pct., og den er nu faldet til 86 pct. Dette lille fald kan genfindes i alle pasningstyper. Til gengæld er der en tendens til, at personalet er lidt ældre, nemlig i gennemsnit 42 år mod 41 år i Figur Personale i daginstitutioner for børn og unge Kommunal dagpleje Vuggestue Børnehave Aldersintegreret institution Skolefritidsordning Fritidshjem Anbragte børn og unge I Danmark er det kommunernes opgave, at tilbyde hjælp efter Serviceloven, hvis et barn har særligt behov for støtte. Det kan eksempelvis ske på grund af barnets nedsatte fysiske eller psykiske funktionsevne, forældrenes manglende evne til at varetage barnets tarv eller problemer for barnet eller den unge fx adfærdsproblemer af den ene eller den anden karakter. Anbringelse uden for hjemmet er den mest indgribende hjælpeforanstaltning. Denne foranstaltning er udtryk for, at myndighederne finder det nødvendigt at sikre barnets trivsel og udvikling ved at placere det i et andet opvækstmiljø end sit eget hjem. Ca. 1 pct. af alle 0-18-årige er anbragt uden for eget hjem, hvilket svarer til ca børn. Det er karakteristisk at andelen der er anbragt stiger med alderen.

28 26 Flere drenge end piger er anbragt uden for hjemmet. Ultimo 2009 var der lidt mere end drenge, som var anbragt uden for eget hjem, hvilket svarer til at 55 pct. af de anbragte børn og unge er drenge. Figur Børn og unge anbragt uden for eget hjem. 31. december Antal Drenge Piger år 3-5 år 6-9 år år år

29 27 2. Helbred Levetid Den forventede levetid for en nyfødt er steget gennem de seneste 50 år for både mænd og kvinder. I de nyeste tal, der vedrører to-årsperioden er den forventede levetid 77,1 år for en nyfødt dreng og 81,2 år for en nyfødt pige. Den forventede levetid for nyfødte er i virkeligheden et mål for dødeligheden i samfundet. Det er kun under den forudsætning, at dødelighederne for perioden er konstante i al fremtid, at det gennemsnitlige antal leveår for nyfødte drenge og piger bliver 77,1 og 81,2 år. Igennem de seneste 50 år har dødeligheden været faldende, og fortsætter den udvikling, hvilket der er meget, som tyder på, vil nyfødte i 2010 i gennemsnit komme til at leve endnu længere. Figur 2.1. Forventet levetid ved fødsel 82 Alder har lavere aldersbetinget dødelighed end mænd og derfor har nyfødte piger en højere forventet levetid. Forskellen mellem mænd og kvinder er dog blevet reduceret en del siden begyndelsen af 1980 erne, hvor kvinders middellevetid var 6,1 år højere end mænd. Forskellen i er kun 4,1 år, hvilket er den laveste siden Tabel 2.1. Middellevetider for udvalgte aldre år... 72,02 74,34 77,05 77,68 78,98 81,22 50 år.. 25,37 27,00 28,99 30,00 30,69 32,55 60 år.. 17,49 18,75 20,70 21,71 22,03 23,71 70 år.. 11,08 11,81 13,30 14,31 14,58 15,65 80 år.. 6,41 6,70 7,39 8,14 8,47 9,04 90 år.. 3,39 3,40 3,63 3,94 4,15 4,43

30 28 Den forventede levetid for 0-årige er det mest anvendte tal, men der beregnes også middellevetider for alle øvrige aldre. I tabellen er vist 0- årige, 50-årige, 60-årige, 70-årige, 80-årige og 90-årige. Fx skal de 13,30 år for 70-årige mænd i tolkes som det antal år, som en mand, der har overlevet til sin 70-års fødselsdag, kan forventes at leve yderligere. Det tilsvarende tal for 70-årige kvinder er 15,65 år. Det svarer til, at en 70-årig kvinde kan forventes at have 18 pct. længere levetid tilbage end en 70-årig mand. Relativt er forskellen i forventet restlevetid mellem mænd og kvinder stigende med alderen. Ud fra middellevetiderne for svarer forskellen ved fødslen til, at kvinder lever 5 pct. længere. Blandt personer, der er blevet 50 år, er kvinders forventede restlevetid 12 pct. højere. Forskellen er 15 pct. blandt 60-årige, 18 pct. blandt 70-årige og 22 pct. både blandt 80-årige og 90-årige Figur 2.2. s procentvise overdødelighed i forhold til kvinders år 10 år 20 år 30 år 40 år 50 år 60 år 70 år 80 år 90 år 100 år Med undtagelse af helt unge personer, hvor der er meget få dødsfald, har mænd en tydelig overdødelighed for alle enkelte alderstrin. Overdødeligheden er højest blandt mænd i 20 erne, hvor dødshyppighederne blandt mænd er op til tre gange så høje som blandt kvinder. Både for mænd og kvinder er dødeligheden blandt personer i 20 erne naturligvis meget lav, men der er en klar kønsforskel, som skyldes, at flere unge mænd dør i forbindelse med ulykker og selvmord. s overdødelighed falder med alderen. Fx har de 60-årige mænd dødshyppigheder, som er 58 pct. højere end 60-årige kvinders, mens mændenes overdødelighed blandt 70-årige, 80-årige og 90-årige er henholdsvis 52 pct., 46 pct. og 33 pct.

31 29 Dødsårsager, rygning og BMI Fordelingen af døde på dødsårsager viser, at hjertesygdommes andel er blevet reduceret kraftigt for både mænd og kvinder fra 1989 til I 1989 kunne 33 pct. af mændenes og 28 pct. af kvindernes dødsfald tilskrives hjertesygdomme. Blandt de døde i 2009 var de tilsvarende andele 16 pct. for mændene og 15 pct. for kvinderne. Kræftsygdommes andel af alle dødsfald er derimod steget fra 1989 til 2009, fra hhv. 26 pct. for mænd og 24 pct. for kvinder i 1989 til hhv. 28 pct. og 26 pct. i Samlet set tyder det på, at opdelingen på dødsårsager er blevet mere sammensat de seneste 20 år. I 2009 findes 26 pct. af mændenes og 29 pct. af kvindernes samlede dødsfald i den store restgruppe øvrige dødsårsager. De tilsvarende andele var 14 og 24 pct. i Figur 2.3. Døde - fordelt efter dødsårsag Hjertesygdomme Kræftsygdomme Karsygdomme i hjernen Lungebetændelse og influenza Bronkitis og astma Sukkersyge Mentale lidelser Motorkøretøjsulykker Andre ulykker Selvmord Øvrige dødsårsager Uoplyst dødsårsag Da der er en sammenhæng mellem rygning og sygdom kan ændringerne i sygdomsmønsteret skyldes, at andelen af rygere i befolkningen har været faldende gennem mange år. I 1970 var 68 pct. af mændene og 47 pct. af kvinderne dagligrygere, mens de tilsvarende andele i 2010 kun var 22 og 21 pct. Faldet har altså været klart størst for mændene. Andelen af rygere, som ryger mindst 15 cigaretter om dagen, er ikke faldet i samme omfang som dagligrygere. I 2010 var 12 pct. af mændene og 9 pct. af kvinderne storrygere.

32 30 Figur 2.4. Rygere i pct. af den voksne del af befolkningen Dagligrygere Storrygere (mere end 15 cigaretter om dagen) BMI er det mest anvendte mål til klassificering af kropsvægt. Det beregnes som vægten i kg divideret med kvadratet på højden målt i meter. En person, der vejer 100 kg og måler 1,8 meter vil fx have et BMI på 100/ (1,8*1,8)=30,9. Figur 2.5. BMI-resultater for personer, der har været til session 25 BMI på (overvægt) BMI på 30+ (svær overvægt) Personer med BMI mellem 25 og 29 betragtes som overvægtige, mens personer med BMI på 30 eller derover klassificeres som svært overvægtige. Fra 2003 og frem er der oplysninger om BMI for mænd, der har været til session, og oplysningerne er derfor en god indikator for omfanget af overvægt blandt 18-årige mænd i befolkningen. I 2003 var 26 pct. af de 18-årige mænd overvægtige, og blandt dem var der omkring en fjerdedel, der også kunne betegnes som svært overvægtige. I var andelen af overvægtige 31 pct. Alene i løbet af de seneste otte år er andelen af overvægtige mænd altså steget med omkring 20 pct.

33 31 Figur 2.6. BMI-resultater for prægravide kvinder 25 BMI på (overvægt) BMI på 30+ (svær overvægt) Blandt kvinderne findes der ikke en tilsvarende opgørelse for 18-årige. Den bedste kilde er BMI udregnet for alle fødende kvinder, hvor det vel at mærke er vægten før graviditeten, som er anvendt ved udregningerne. I 2010 har 36 pct. af de gravide kvinder et BMI, der klassificerer dem som overvægtige, og blandt dem kan lidt over en tredjedel også betegnes som svært overvægtige. Andelen af overvægtige har været stigende siden 2006, hvor 33 pct. af de gravide kvinder havde et BMI på 25 eller derover. Tidligere oplysninger om gravides BMI er desværre ikke tilgængelige. Sygehusbenyttelse Benyttelse af sygehuse kan belyse kvinders og mænds helbredsforhold. Der ses i det følgende alene på indlæggelser på offentlige somatiske sygehuse, mens forskelle i fx ambulante behandlinger og på psykiatriske sygehuse ikke er belyst. Figur 2.7. Andel af befolkningen, der har været indlagt på et sygehus - fordelt efter alder. Alle diagnoser , 1999, 1999, 2009, år år år år år år år år år år

34 32 I aldersgruppen år er en større del af kvinderne indlagt end af mændene. Dette gælder i særlig grad aldersgruppen år, hvor fire gange så mange kvinder som mænd er indlagt. Forklaringen på den store kønsforskel er indlæggelser i forbindelse med graviditet og fødsel. og mænd har nogenlunde lige mange hospitalsindlæggelser frem til 60-års alderen, dog ligger kvinders andel en anelse højere end mændenes. i 60-års alderen og opefter har en stigende tendens til at være hyppigere indlagt end kvinder. Andelen af indlagte mænd i aldersgruppen år er næsten 40 pct. i 2009, mens den tilsvarende andel for kvinder er 34 pct. Desuden er andelen af indlæggelser stigende med alderen. Stigningen i andelen af mænd, der er indlagt, sætter for alvor ind fra 50-års alderen, mens den for kvinder først stiger betydeligt fra 60-års alderen. Efter 95-års alderen sker der et fald i andelen af kvinder og mænd, der er indlagt, hvilket muligvis kan skyldes, at en større andel af de ældste bor på plejehjem eller i plejebolig. I 2009 er der for de 1-9-årige mindre forskel mellem kønnene end der var i 1999, hvor drenge var indlagt lidt hyppigere end piger. Mellem 1999 og 2009 er der sket en stigning i andelen af indlagte personer ældre end 85 år. Stigningen har været lidt større for mænd end for kvinder. Figur 2.8. Andel indlagte personer for udvalgte diagnoser Svulster Sygdomme i kredsløbsorganer Sygdomme i åndedrætsorganer Sygdomme i fordøjelsesorganer Sygdomme i urin- og kønsorganer Traumer, forgiftninger og anden voldelig legemsbeskadigelse Anm. Tilnærmet beregning. Der er set bort fra indlagte personer med sygdomme i svangerskab. Hvis der ses på andelen af indlagte personer med udvalgte diagnoser ses betragtelige kønsforskelle. Figur 2.8 viser andelen af indlagte personer inden for udvalgte diagnoser. 15,5 pct. af de indlagte mænd er indlagt med diagnosen sygdomme i kredsløbsorganer, hvilket er betragtelig mere end for kvinder, hvor 11,1 pct. er indlagt med samme diagnose. Det omvendte billede gør sig gældende ved sygdomme i urin- og kønsorganer, hvor 9,2 pct. af kvinderne er indlagt med denne diagnose mod blot 5,8 pct. af mændene.

35 33 Der er såvel køns- og aldersmæssig variation i risikoen er for hospitalsindlæggelser, og der er også social variation. Kontanthjælpsmodtagere har fx væsentligt højere aldersstandardiserede indlæggelseshyppigheder end fx lønmodtagere på højeste niveau. Befolkningen mellem år som helhed har indeks 100 for hhv. kvinder og mænd. En indlæggelseshyppighed på fx 150 betyder, at der er 50 pct. forøget risiko for indlæggelse i forhold til den samlede gruppe, mens en indlæggelseshyppighed på fx 75 betyder 25 pct. lavere risiko. Der er også social variation i kvinders og mænds indlæggelseshyppigheder. For mænd er der større forskel på indlæggelseshyppighederne end blandt kvinder. Mandlige lønmodtagere på højeste niveau har den laveste indlæggelseshyppighed på 76, mens mandlige kontanthjælpsmodtagere har den højeste indlæggelseshyppighed på 259. For kvinder er det uddannelsessøgende der har den laveste indlæggelseshyppighed på 80, og højst ligger kontanthjælpsmodtagere på 222. Figur 2.9. Indlæggelseshyppigheder - fordelt efter socioøkonomisk status (udvalgte grupper) Topledere Lønm. på højeste niveau Lønm. på mellemniveau Lønm. på grundniveau Arbejdsløse Uddannelsessøgende Kontanthjælpsmodtagere Topledere Lønm. på højeste niveau Lønm. på mellemniveau Lønm. på grundniveau Arbejdsløse Uddannelsessøgende Kontanthjælpsmodtagere Indeks, i alt = 100 Anm.: Aldersstandardiserede indlæggelseshyppigheder for årige Ud over alder og socioøkonomisk status, så er familietype også af betydning for indlæggelseshyppigheden. I nedenstående tabel ses, at personer, der lever alene, har en forhøjet risiko for at blive hospitalsindlagt i forhold til hhv. mænd og kvinder mellem år. Denne forhøjede risiko er særligt udbredt for enlige mænd, hvor indlæggelseshyppigheden er 24 pct. højere end for den mandlige årige befolkning som helhed, mens den for enlige kvinder er 17 pct. større end for kvindelige årige befolkning som helhed. Både mænd og kvinder, der er gift eller samlevende har en lavere indlæggelseshyppighed set i forhold til den samlede gruppe af hhv. mænd og kvinder. Mønsteret har ikke ændret sig væsentligt mellem 1999 og 2009.

36 34 Tabel 2.2. Indlæggelseshyppigheder - fordelt efter familietype Indeks, i alt = 100 I alt Enlige Ægtepar Samlevende par Samboende par Anm.: Aldersstandardiserede indlæggelseshyppigheder for årige. Lægebesøg Til at belyse helbredstilstanden for kvinder og mænd er det relevant udover sygehusbenyttelse at se på lægebesøg. Figur 2.10 viser antallet af kontakter (inkl. telefon og konsultationer) pr. modtager til såvel almen læge som speciallæge og tandlæge/tandplejer. Figur Kontakter til læge mv. pr. modtager Kontakter pr. modtager Almen læge Speciallæge Tandlæge mv. har i gennemsnit 9,5 kontakter til almen læge, hvilket er 33 pct. højere end mænd, som i gennemsnit har 7,2. At kvinder har flere kontakter end mænd skyldes fx graviditet og fødsel. Kønsforskellen er ikke så udbredt blandt de personer, som har kontakt med speciallæge og der er ingen kønsforskel hvad angår tandlæge.

37 35 Selvvurderet helbred Ud over statistikker om sygehusbenyttelse og lægebesøg kan det også være relevant at se på kvinder og mænds egne vurderinger af deres helbred. I den EU harmoniserede spørgeskemaundersøgelse SILC (Statistics on Income and Living Conditions), spørges der bl.a. om hvordan helbredet er i almindelighed, og hvorvidt man har langvarig sygdom. De næste tre figurer viser resultater fra SILC-undersøgelsen i pct. af alle mænd og 67 pct. af alle kvinder vurderer, at de har det virkelig godt eller godt. Vurderingen af godt helbred falder støt med alderen, jo ældre man er, jo mere dårlig føler man sig. I den yngste aldersgruppe vist i figur 2.11, er det kun cirka 5 pct. som vurderer deres helbred som dårligt eller meget dårligt, mens det i den ældste gruppe er omkring 15 pct. vurderer oftere at have det godt end kvinder, men forskellen mellem kønnene varierer med alderen. Fx i aldersgruppen har lige mange mænd og kvinder det virkelig godt eller godt, nemlig 71 pct. For den ældste aldersgruppe fra 76 år vurderer 54 pct. mænd, at de har det godt eller virkelig godt, mens kun 43 pct. af kvinderne vurderer dette. Figur Helbred i almindelighed, selvvurderet. 2010, i alt, i alt Virkelig godt Godt Nogenlunde Dårligt Meget dårligt, år, år, år, år, år, år, 76 år +, 76 år I figur 2.12 fremgår det, at flere kvinder end mænd svarer ja til at have en sygdom eller helbredsproblemer, der har varet eller forventes at vare mindst seks måneder. I alt svarer 33 pct. af kvinderne og 25 pct. af mændene ja til dette. Forskellen mellem mænd og kvinder på 8 procentpoint er på lignende niveau for de årige og lidt højere for personer ældre end 76 år. Der er mindre forskel mellem mænd og kvinder i den yngste aldersgruppe år og for de årige.

Familie og arbejdsliv. Thomas Michael Nielsen Marianne Lundkjær Rasmussen

Familie og arbejdsliv. Thomas Michael Nielsen Marianne Lundkjær Rasmussen Familie og arbejdsliv Thomas Michael Nielsen Marianne Lundkjær Rasmussen Familie og arbejdsliv Udgivet af Danmarks Statistik December 2005 Oplag: 400 Danmarks Statistiks Trykkeri, København Pris: 74,00

Læs mere

Fædres brug af orlov

Fædres brug af orlov Fædres brug af orlov Forord I Danmark er der fleksible regler for, hvordan far og mor kan fordele forældreorloven imellem sig. Regeringen ønsker ikke ny eller ændret lovgivning på området det skal fortsat

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Forbruget af sundhedsydelser København 1998-2000 Nr. 17. 30. juli 2003 Forbruget af sundhedsydelser i København Martha Kristiansen Tlf.: 33 66 28 93

Læs mere

Befolkning og levevilkår

Befolkning og levevilkår Befolkning og levevilkår 3 I dette kapitel gives en kort beskrivelse af befolkningsudviklingen på en række centrale indikatorer af betydning for befolkningens sundhed, sygelighed og dødelighed. Køn og

Læs mere

Sundhed. Sociale forhold, sundhed og retsvæsen

Sundhed. Sociale forhold, sundhed og retsvæsen 2 Sundhed Danskernes middellevetid er steget Middellevetiden anvendes ofte som mål for en befolknings sundhedstilstand. I Danmark har middellevetiden gennem en periode været stagnerende, men siden midten

Læs mere

Køn og arbejdsliv. Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov

Køn og arbejdsliv. Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov Køn og arbejdsliv Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov Køn og arbejdsliv Udgivet af Danmarks Statistik Oktober 2004 Oplag: 400 Danmarks Statistiks Trykkeri, København Pris: 122,00 kr. inkl.

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel De fleste unge er enten i uddannelse eller beskæftigelse. Men der er også et stort antal unge, som ikke er. Næsten 1 pct. i alderen 16-29 år har hverken været i

Læs mere

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet 15.12.2005 Notat 11824 JEHO/MELA Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet Det forlyder ofte, at der i de sidste mange år er sket en stigning i sygefraværet blandt gravide. Til trods herfor er der

Læs mere

Kapitel 2: Befolkning.

Kapitel 2: Befolkning. 7 Kapitel 2: Befolkning. 2.1 Indledning. De danske kommuner har forskellige grundvilkår at arbejde ud fra. Ud fra befolkningens demografiske og socioøkonomiske sammensætning har kommunerne i forskellig

Læs mere

Vielser og skilsmisser

Vielser og skilsmisser Vielser og skilsmisser - børn i skilsmisser Annemette Lindhardt Olsen Dorthe Larsen Anita Lange Vielser og skilsmisser - børn i skilsmisser Udgivet af Danmarks Statistik November 25 Oplag: 5 Danmarks Statistiks

Læs mere

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet { CREAT- EDATE \@ 11824 JEHO/MELA Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet Det forlyder ofte, at der i de sidste mange år er sket en stigning i sygefraværet blandt gravide. Til trods herfor er der

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold ANALYSE Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at undersøge forskelle i hvor mange borgere, der går

Læs mere

Analyse 15. juli 2014

Analyse 15. juli 2014 15. juli 14 Kvinder er mere veluddannede end deres partner, men tjener mindre Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Gennem de senere årtier er der sket et markant løft i kvinders sniveau i

Læs mere

Orientering. Kvindelige efterkommeres beskæftigelse og uddannelsesforhold

Orientering. Kvindelige efterkommeres beskæftigelse og uddannelsesforhold 2006 Orientering Statistisk Kontor 8. maj 2006 Kvindelige s beskæftigelse og uddannelsesforhold 73 pct. af de enlige kvindelige fra ikke-e lande i alderen 18-35 år er enten i beskæftigelse eller under

Læs mere

KAPITEL 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING... 1 1.1. INDLEDNING... 1 1.2. RAPPORTENS STRUKTUR... 3 KAPITEL 2. BEFOLKNING OG ARBEJDSMARKEDSDELTAGELSE...

KAPITEL 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING... 1 1.1. INDLEDNING... 1 1.2. RAPPORTENS STRUKTUR... 3 KAPITEL 2. BEFOLKNING OG ARBEJDSMARKEDSDELTAGELSE... KAPITEL 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING... 1 1.1. INDLEDNING... 1 1.2. RAPPORTENS STRUKTUR... 3 KAPITEL 2. BEFOLKNING OG ARBEJDSMARKEDSDELTAGELSE... 4 2.1. DEN SENESTE BEFOLKNINGSUDVIKLING... 4 2.2. ARBEJDSMARKEDSDELTAGELSE...

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2016

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2016 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2016 Forord Beboere i den almene boligsektor 2016 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37 Befolkning og valg 1. Udviklingen i Danmarks befolkning Figur 1 Befolkningen 197-22 5.4 5.3 5.2 5.1 5. 4.9 4.8 Tusinde 7 75 8 85 9 95 Befolkningens størrelse Siden midten af 7 erne har Danmarks befolkning

Læs mere

TemaPubl 2008:2 Børns familier

TemaPubl 2008:2 Børns familier 1 TemaPubl 2008:2 Børns familier Anne Nærvig Petersen Thomas Michael Nielsen Børns familier TemaPubl 2008:2 Udgivet af Danmarks Statistik September 2008 Oplag: 800 Trykt hos Fihl Jensen Trykt udgave: Pris:

Læs mere

I 2012 havde de 68-årige (årgang 1944) samme beskæftigelsesfrekvens som de 67-årige (årgang 1941) havde i 2008.

I 2012 havde de 68-årige (årgang 1944) samme beskæftigelsesfrekvens som de 67-årige (årgang 1941) havde i 2008. A nalys e Udviklingen i beskæftigelsesfrekvensen for personer i pensionsalderen Af Nadja Christine Andersen En række politiske tiltag har de sidste ti år haft til hensigt at få flere ældre i pensionsalderen

Læs mere

Nøgletal. Ligestilling

Nøgletal. Ligestilling Nøgletal Ligestilling Nøgletal Ligestilling 2010 2011 2012 2013 2014 Orientering 1. Basale rettigheder Ofre for menneskehandel Selvbestemmelse blandt 18 29årige indvandrere og efterkommere med ikkevestlig

Læs mere

Sundhedstilstand for forskellige befolkningsgrupper I dette afsnit er befolkningens sundhedstilstand

Sundhedstilstand for forskellige befolkningsgrupper I dette afsnit er befolkningens sundhedstilstand Kapitel 7. Social ulighed i sundhed Den sociale ulighed i befolkningens sundhedstilstand viser sig blandt andet ved, at ufaglærte i alderen 25-64 år har et årligt medicinforbrug på 2.2 kr., mens personer

Læs mere

Befolkningsudviklingen siden 1960

Befolkningsudviklingen siden 1960 Befolkningsudviklingen siden 196 Af Anita Lange Indledning Befolkningens størrelse og fordeling på alder har på den ene side afgørende betydning for, hvor meget der kan produceres i et samfund, da folketallet

Læs mere

Videre i uddannelsessystemet

Videre i uddannelsessystemet Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Mette Skak-Nielsen Nuri Peker Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Udgivet af Danmarks Statistik Juni 25 Oplag: 5 Danmarks

Læs mere

Arbejdsnotat. Tendens til stigende social ulighed i levetiden

Arbejdsnotat. Tendens til stigende social ulighed i levetiden Arbejdsnotat Tendens til stigende social ulighed i levetiden Udarbejdet af: Mikkel Baadsgaard, AErådet i samarbejde med Henrik Brønnum-Hansen, Statens Institut for Folkesundhed Februar 2007 2 Indhold og

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 190 Offentligt. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Bilag 1

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 190 Offentligt. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Bilag 1 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 190 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Bilag 1 Genindlæggelser Tabel 1-4 er opgørelser over genindlæggelser

Læs mere

Overgang til efterløn. Thomas Michael Nielsen

Overgang til efterløn. Thomas Michael Nielsen Overgang til efterløn Thomas Michael Nielsen Overgang til efterløn Udgivet af Danmarks Statistik Juni 2005 Oplag: 500 Danmarks Statistiks Trykkeri Pris: 126,00 kr. inkl. 25 pct. moms ISBN: 87-501-1478-6

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2017 Forord Beboere i den almene boligsektor 2017 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

3. Børns familiers uddannelse, beskæftigelse, indkomst og bolig

3. Børns familiers uddannelse, beskæftigelse, indkomst og bolig Børns familiers uddannelse, beskæftigelse, indkomst og bolig 61 3. Børns familiers uddannelse, beskæftigelse, indkomst og bolig Næsten alle børns forældre har heltidsjob De fleste børns familier tilhørte

Læs mere

Stor stigning i gruppen af rige danske familier

Stor stigning i gruppen af rige danske familier Stor stigning i gruppen af rige danske familier Gruppen af rige danskere er steget markant siden 2004. Hovedparten af familierne består af to voksne i aldersgruppen 50-65 år uden hjemmeboende børn. Personer

Læs mere

2. Børn i befolkningen

2. Børn i befolkningen 23 2. Børn i befolkningen 2.1 Børnene i relation til resten af befolkningen En femtedel af befolkningen er under 18 år Tabel 2.1 Lidt mere end en femtedel af Danmarks befolkning er børn under 18 år. Helt

Læs mere

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse 14. juni 2017 2017:9 Seks ud af ti i stabil beskæftigelse Af Pernille Stender Beskæftigelsesfrekvensen er en central indikator, når temperaturen på arbejdsmarkedet skal tages. Beskæftigelsesfrekvensen

Læs mere

En mandlig 3F er på efterløn dør 5 år før en akademiker i arbejde

En mandlig 3F er på efterløn dør 5 år før en akademiker i arbejde safskaffelse: Ulighed i levetid mellem forskellige faggrupper En mandlig 3F er på efterløn dør 5 år før en akademiker i arbejde Nye beregninger viser, at der fortsat er stor forskel i levetiden blandt

Læs mere

Kvinders valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten

Kvinders valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten Notat s valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten Den 5. juni 1915 blev det danske riges Grundlov ændret således, at det nu var majoriteten af den voksne befolkning, der fik politisk medborgerskab.

Læs mere

Fakta om førtidspension

Fakta om førtidspension 10-0582 - Mela - 24.08.2010 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Fakta om førtidspension FTF har i en ny analyse undersøgt omfanget af tilkendelser fordelt på alder, diagnose og uddannelse.

Læs mere

Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere

Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere Gennem de sidste år har der været en stor stigning i andelen af mønsterbrydere blandt efterkommere med ikke-vestlig baggrund. Blandt etniske

Læs mere

Tabel 3.4.1 Andel med sygefravær i forhold til socioøkonomisk status. Procent. Lønmodtager. Topleder. højeste niveau

Tabel 3.4.1 Andel med sygefravær i forhold til socioøkonomisk status. Procent. Lønmodtager. Topleder. højeste niveau Kapitel 3.4 Sygefravær 3.4 Sygefravær Dette afsnit omhandler sygefravær. I regeringens handlingsplan for at nedbringe sygefraværet fremgår det, at sygefravær kan have store konsekvenser både for den enkelte

Læs mere

Øremærkning af barselsorlov til mænd

Øremærkning af barselsorlov til mænd Øremærkning af barselsorlov til mænd 07-0988 - SIKO - 02.07.2010 Kontakt: Signe Kofoed - siko@ftf.dk - Tlf: 3336 8844 Langt det meste af barselsorloven holdes af moderen. Selvom forældrene frit kan fordele

Læs mere

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde December 2013 Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde Efter et markant fald i beskæftigelsen blandt indvandrere og efterkommere er den negative udvikling standset. Siden 2008 har der

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet BILAG 2 Dato: 6.oktober 2010 Kontor: Analyseenheden Status og udvikling på integrationsområdet I dette notat beskrives status og udvikling i centrale nøgletal for nydanskeres integration i Danmark. Først

Læs mere

Dokumentation af serviceopgave

Dokumentation af serviceopgave Dokumentation af serviceopgave Datagrundlag Anvendte registre Befolkning pr. 2 kvartal. 2015 http://www.dst.dk/da/statistik/dokumentation/kvalitetsdeklarationer/befo lkningen.aspx Vejregistret for valgdistrikterne

Læs mere

Privatøkonomi og. uddannelse. Martin Jeppesen. analyser på baggrund af forbrugsundersøgelsen 2001-2003

Privatøkonomi og. uddannelse. Martin Jeppesen. analyser på baggrund af forbrugsundersøgelsen 2001-2003 Privatøkonomi og uddannelse analyser på baggrund af forbrugsundersøgelsen 2001-2003 Martin Jeppesen Privatøkonomi og uddannelse Udgivet af Danmarks Statistik Oktober 2005 Oplag: 400 Danmarks Statistiks

Læs mere

6. Børn i sundhedsvæsenet

6. Børn i sundhedsvæsenet Børn i sundhedsvæsenet 123 6. Børn i sundhedsvæsenet Sundhed afhænger af mange forhold En befolkningsgruppes helbredstilstand afhænger af mange forhold som livsstil, arbejdsmæssige og sociale forhold og

Læs mere

ELITEN I DANMARK. 5. marts 2007. Resumé:

ELITEN I DANMARK. 5. marts 2007. Resumé: 5. marts 2007 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 og Jakob Mølgaard Resumé: ELITEN I DANMARK Knap 300.000 personer er i eliten i Danmark og de tjener omkring 60.000 kr. pr. måned. Langt hovedparten

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Levendefødte børn efter statsborgerskab i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Levendefødte børn efter statsborgerskab i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Levendefødte børn efter i København 1992-1998 Nr. 27. 1. september 2 Levendefødte efter Levendefødte børn opgjort efter moderens nationalitet. København

Læs mere

Analyse af graviditetsbetinget fravær

Analyse af graviditetsbetinget fravær Analyse af graviditetsbetinget fravær Maj 2 Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning...2 2. Indledning...3 2.1 Analysens opbygning...4 3. Fraværet blandt gravide er steget...5 3.1 Andelen af gravide, som

Læs mere

Analyse 18. december 2014

Analyse 18. december 2014 18. december 214 Unge efterkommere med ikke-vestlig baggrund halter stadig efter danskere i uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen og Christoffer Jessen Weissert Unge med ikke-vestlig baggrund klarer

Læs mere

Flere ældre i den danske arbejdsstyrke, men færre unge. Dansk inflation er betydeligt lavere end EU-gennemsnittet

Flere ældre i den danske arbejdsstyrke, men færre unge. Dansk inflation er betydeligt lavere end EU-gennemsnittet Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 35 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Flere på lange videregående uddannelser, men færre på erhvervsuddannelser

Læs mere

Sundhedsstatistik : en guide

Sundhedsstatistik : en guide Sundhedsstatistik : en guide Officiel statistik danske hjemmesider og netpublikationer: Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik, der indsamler, bearbejder og

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

KVINDER OG MÆND PÅ ARBEJDSMARKEDET 2009

KVINDER OG MÆND PÅ ARBEJDSMARKEDET 2009 KVINDER OG MÆND PÅ ARBEJDSMARKEDET 29 December 29 1. INTRODUKTION OG SAMMENFATNING...4 1.1. Indledning...4 1.2. Sammenfatning af analyserapportens resultater...4 1.3. Rapportens struktur...7 2. BEFOLKNING...8

Læs mere

SOCIAL ULIGHED I BEFOLKNINGENS SUNDHEDSTILSTAND

SOCIAL ULIGHED I BEFOLKNINGENS SUNDHEDSTILSTAND 13. oktober 2009 af senioranalytiker Jes Vilhelmsen, direkte tlf. 33557721/30687095 Resumé: SOCIAL ULIGHED I BEFOLKNINGENS SUNDHEDSTILSTAND Den sociale ulighed i befolkningens sundhedstilstand viser sig

Læs mere

Sundhed i de sociale klasser

Sundhed i de sociale klasser Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse er der fokus på sundhedstilstanden i de sociale klasser. Der er stor forskel

Læs mere

Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark

Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark Teknisk baggrundsnotat 2013-02 En statistisk belysning af grønlandskfødte personer bosiddende i Danmark

Læs mere

18. oktober H C:\Documents and Settings\hsn\Skrivebord\Hvidbog pdf\pensionsindbetalinger.doc VLRQ

18. oktober H C:\Documents and Settings\hsn\Skrivebord\Hvidbog pdf\pensionsindbetalinger.doc VLRQ 18. oktober 2007! " # %$&'&(())** 3(16,216,1'%(7$/,1*(5 5HVXPp 3HUVRQHUPHOOHPnULQGEHWDOHULJHQQHPVQLWSURFHQWDIEUXWWRLQG NRPVWHQSnSHQVLRQVRSVSDULQJHU'HWWHJHQQHPVQLWG NNHURYHUHQVWRU YDULDWLRQDIK QJLJDIHWQLVNKHUNRPVWLQGNRPVWRJVRFLRJUXSSH'HUHU

Læs mere

4. Selvvurderet helbred

4. Selvvurderet helbred 4. Selvvurderet helbred Anni Brit Sternhagen Nielsen Befolkningens helbred er bl.a. belyst ud fra spørgsmål om forekomsten af langvarig sygdom og spørgsmål om interviewpersonernes vurdering af eget helbred.

Læs mere

7. Fra barn til voksen

7. Fra barn til voksen Fra barn til voksen 137 7. Fra barn til voksen Unge mennesker træder ind i de voksnes rækker med små skridt over en lang periode og i forskellige tempi. De fleste unge flytter hjemmefra, når de er mellem

Læs mere

Demografi og boligbehov frem mod 2040

Demografi og boligbehov frem mod 2040 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Demografi og boligbehov frem mod 24 Teknisk baggrundsrapport 214-2 1 1.1 Sammenfatning Boligpolitikken står overfor store udfordringer i form af udpræget

Læs mere

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Beboernes selvvurderede helbred Spørgeskemaerne til voksne beboere i de seks boligområder og skoleelever fra de skoler, som især har fra de samme boligområder,

Læs mere

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 Århus Kommune Økonomisk Afdeling, Statistisk Kontor Oktober 2003 Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 -------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Studenterhuen giver ingen jobgaranti

Studenterhuen giver ingen jobgaranti Studenterhuen giver ingen jobgaranti Uddannelse er et utroligt vigtigt parameter for, hvordan man klarer sig i livet. Analysen viser, at de unge der afslutter en gymnasial uddannelse, men som ikke kommer

Læs mere

Helbredsproblemer og. arbejdsliv årige, 2. kvartal Vesla Skov. Lars Peter Smed Christensen

Helbredsproblemer og. arbejdsliv årige, 2. kvartal Vesla Skov. Lars Peter Smed Christensen Helbredsproblemer og arbejdsliv 15-66 årige, 2. kvartal 2002 Vesla Skov Lars Peter Smed Christensen Helbredsproblemer og arbejdsliv 15-66 årige, 2. kvartal 2002 Udgivet af Danmarks Statistik Juni 2003

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED

KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED 48 KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED SUNDHED En befolknings sundhedstilstand afspejler såvel borgernes levevis som sundhedssystemets evne til at forebygge og helbrede sygdomme. Hvad angår sundhed og velfærd,

Læs mere

Statistik om unge i alderen år i København. Københavns Kommune Statistisk Kontor

Statistik om unge i alderen år i København. Københavns Kommune Statistisk Kontor Statistik om unge i alderen 18-29 år i København Københavns Kommune Statistisk Kontor September 24 Statistik om unge i København København er en by med mange unge. Der er 126. unge 18-29 årige i København,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN

SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN STATISTISKE EFTERRETNINGER SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN 2009:7 4. juni 2009 Sygehusbenyttelse 2007 Se på www.dst.dk/se100 Resumé: I alt 620.993 personer var i 2007 indlagt en eller flere gange

Læs mere

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser 2. Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser I det følgende beskrives sygdomsforløbet i de sidste tre leveår for -patienter på baggrund af de tildelte sundhedsydelser. Endvidere beskrives

Læs mere

De sociale klasser i Danmark 2012

De sociale klasser i Danmark 2012 De sociale klasser i Danmark 2012 Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Her opdeles befolkningen i fem sociale klasser: Overklassen, den højere middelklasse, middelklassen,

Læs mere

Job for personer over 60 år

Job for personer over 60 år Job for personer over 60 år Af Niels Henning Bjørn, NIHB @kl.dk Seniorerne over 60 år fortsætter i stigende grad på arbejdsmarkedet, men hvilke job er de beskæftiget i, og i hvor høj grad er seniorerne

Læs mere

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner 1. Indledning

Læs mere

6 Sociale relationer

6 Sociale relationer Kapitel 6 Sociale relationer 6 Sociale relationer I litteraturen er det veldokumenteret, at relationer til andre mennesker har betydning for helbredet. Personer med stærke sociale relationer har overordnet

Læs mere

5.6 Overvægt og undervægt

5.6 Overvægt og undervægt Kapitel 5.6 Overvægt og undervægt 5.6 Overvægt og undervægt Svær overvægt udgør et alvorligt folkesundhedsproblem i hele den vestlige verden. Risikoen for udvikling af alvorlige komplikationer, bl.a. type

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Førtidspensionister med ikke-kroniske psykiske lidelser

Førtidspensionister med ikke-kroniske psykiske lidelser 09-0504 19.05.09 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Førtidspensionister med ikke-kroniske psykiske lidelser Seks af de psykiske diagnoser, som kan danne baggrund for førtidspensionstilkendelse,

Læs mere

Hæmsko: 10 sociale faktorer der øger risikoen for at stå uden uddannelse

Hæmsko: 10 sociale faktorer der øger risikoen for at stå uden uddannelse Hæmsko: 1 sociale faktorer der øger risikoen for at stå uden uddannelse AE har undersøgt en lang række sociale og faglige faktorer for at finde frem til barrierer for at få en ungdomsuddannelse. Resultaterne

Læs mere

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel De fleste mellem 18 og 29 år er enten under uddannelse eller i arbejde, men 14 pct. er offentligt forsørgede. Der er særlige udfordringer knyttet til det

Læs mere

Befolkning og folkekirke Lystrup Sogn

Befolkning og folkekirke Lystrup Sogn Befolkning og folkekirke Tabel 1-2011 Antal personer fordelt efter aldersgruppe, køn, etnisk herkomst og medlemskab af folkekirken Alders- Befolkning Af dansk herkomst 00-04 år 199 172 371 185 154 339

Læs mere

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK 7. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELIG OG LEVEVILKÅR Resumé: STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK Der er stor forskel på toppen og bunden i Danmark. Mens toppen, den gyldne

Læs mere

Figur 1. Voksne københavnere opdelt på familieform ultimo

Figur 1. Voksne københavnere opdelt på familieform ultimo KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Besvarelse af uddybende spørgsmål fra Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen ang. lighedsudredning Sagsbeskrivelse Økonomiudvalget

Læs mere

nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse

nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse 16.500 nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse En uddannelse forbedrer sandsynligheden for at komme i job. Men mere end hver femte ung nydansker er hverken i gang med en uddannelse eller

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F BYGGEGRUPPEN Januar 2013 Indhold Når der er familieforøgelse... side 4 Indviklet puslespil... side 6 Barselsorlov til begge forældre...

Læs mere

FOA-medlemmernes sundhed. Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet

FOA-medlemmernes sundhed. Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet F O A f a g o g a r b e j d e Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet FOA-medlemmernes sundhed FOA Fag og Arbejde 1 Politisk ansvarlig:

Læs mere

Førtidspensionisters helbred

Førtidspensionisters helbred s helbred Data og metode Det anvendte datamateriale er baseret på en fuldtælling af den danske befolkning i perioden 22-26. Data stammer fra henholdsvis Danmarks Statistik og Beskæftigelsesministeriet.

Læs mere

Aldersfordeling Restlevetid Pensionsal der Merledighed Folkepensionist Arbejd. Ældrecheck Nettoformue Pensionstillæ

Aldersfordeling Restlevetid Pensionsal der Merledighed Folkepensionist Arbejd. Ældrecheck Nettoformue Pensionstillæ Aldersfordeling Restlevetid Pensionsal der Merledighed Folkepensionist Arbejd ældre løshed Ældrecheck Nettoformue Pensionstillæg Grundbeløb Indkomstinterval Helbredstillæg Boligydelse i tal indvandrer

Læs mere

Beskæftigelsen i fødevareindustrien

Beskæftigelsen i fødevareindustrien DI Den 3. januar 214 Beskæftigelsen i fødevareindustrien 1. Sammenfatning I dette notat beskrives udviklingen i beskæftigelsen i fødevareindustrien. Notatets hovedkonklusioner er følgende: Faldet under

Læs mere

Maskiner og Mennesker: Kvinderetsforkæmper. Skoletjenesten, Arbejdermuseet

Maskiner og Mennesker: Kvinderetsforkæmper. Skoletjenesten, Arbejdermuseet Maskiner og Mennesker: Kvinderetsforkæmper Skoletjenesten, Arbejdermuseet Vigtige kvinde- og familiepolitiske tiltag og love 1683-1999 1683: Danske Lov vedtages. Det indebærer blandt andet, at ægtemandens

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Stx

Viborg Gymnasium og HF Stx HF Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

&' ( & &'& % ( & &'&'& ))! & &'&'" ( * &'&'+, ( $ &'" - ( "" &'"'&! ))! "" &'"'"! ( ". &'"'+,! ( "/

&' ( & &'& % ( & &'&'& ))! & &'&' ( * &'&'+, ( $ &' - (  &''&! ))!  &''! ( . &''+,! ( / " $ % &' ( & &'& % ( & &'&'& & &'&'" ( * &'&', ( $ &'" - ( "" &'"'& "" &'"'" ( ". &'"', ( "/ &' ( Pendleranalyserne gennemføres forud for fire surveys med henholdsvis beboere i bycentre, beboere i landdistrikter,

Læs mere

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden 2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden Antallet af borgere med kronisk sygdom er steget med 5,6 % i Region Hovedstaden fra til 2010 Antallet af borgere med mere end én kronisk sygdom er

Læs mere

Befolkning. Befolkningsfremskrivning Faldende folketal de næste 25 år, med aldrende befolkning

Befolkning. Befolkningsfremskrivning Faldende folketal de næste 25 år, med aldrende befolkning Befolkning Befolkningsfremskrivning 2015-2040 Faldende folketal de næste 25 år, med aldrende befolkning Det samlede folketal kan i de kommende 25 år forventes at falde fra de nuværende 55.984 personer

Læs mere

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen Samlet er der i dag knap. arbejdsløse unge under 3 år. Samtidig er der næsten lige så mange unge såkaldt ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, som

Læs mere

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Antal Ældre - 2017 Ældre Sagen Marts 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

De længst uddannede lever 6 år mere end de ufaglærte

De længst uddannede lever 6 år mere end de ufaglærte De længst uddannede lever år mere end de ufaglærte Levetiden for de pct. af danskere med de længste uddannelser er mere end seks år længere end for de pct. af danskerne med mindst uddannelse. Tilsvarende

Læs mere

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene I dag bor der over en million enlige i Danmark. Udviklingen siden viser, at andelen af singler blandt de --årige er steget fra knap procent til knap

Læs mere

3.1 Region Hovedstaden

3.1 Region Hovedstaden 3.1 Region Hovedstaden I dette afsnit beskrives en række sociodemografiske faktorer for borgere med diabetes, KOL, hjertekarsygdom eller mindst 2 af disse kroniske sygdomme i Region Hovedstaden. På tværs

Læs mere