l Sundhedspolitik Godkendt af Byrådet april 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "l Sundhedspolitik Godkendt af Byrådet april 2013"

Transkript

1 l Sundhedspolitik Godkendt af Byrådet april 2013

2 Forord Kommunerne står overfor stadig større udfordringer med at sikre borgerne velfærdsydelser inden for de givne rammer. I Fredensborg Kommune har vi som målsætning, at give alle borgere flere sunde leveår, herunder at give ledige og udsatte borgere større mulighed for at være på arbejdsmarkedet. Sunde borgere skabes af gode rammer og betingelser, som er forankret i mange forskellige kommunale områder. Der er mange enheder i kommunen, hvor man med fordel kan tænke forebyggelse og sundhedsfremme ind i arbejdet. Her kan sundhed blive et middel til at opnå andre mål. I skolerne kan fysisk aktivitet være med til at fremme børn og unges koncentration, som blandt andet forbedrer indlæringen. Inden for beskæftigelsesområdet kan sundhedsfremmende aktiviteter for sygedagpengemodtagere fremme en hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Andelen af ældre borgere er stigende, og de ældres funktionsniveau er afgørende for hvor meget støtte, pleje og genoptræning, de har behov for. Det er derfor vigtigt, at sætte tidligt ind med sundhedsfremmende og forebyggende tilbud. Ligesom det er vigtigt, at sikre et godt samspil om behandling og pleje mellem sygehus, almen lægepraksis og den kommunale indsats. Sundhedsopgaven er derfor ikke kun sundhedsområdet ansvar, men en opgave, der skal løses på tværs af organisationen i samarbejde mellem de kommunale politikområder. Og med relevant inddragelse af både borgere, frivillige organisationer og foreninger, virksomheder og andre mulige aktører - kommunen kan ikke løfte opgaven alene. Der skelnes ofte mellem borgerrettet og patientrettet forebyggelse, men i fremtiden skal vi til at tænke forebyggelse som en flerstrenget indsats, der omfatter alle borgere. For uanset om man er rask, kronisk syg eller handicappet, er vi alle borgere med ret til muligheden for at leve sundt. Sundhedspolitikken udtrykker en politisk prioritering. Den er en forudsætning for det videre arbejde med formulering af strategier og handleplaner, der skal være med til at gøre borgerne i Fredensborg Kommune sundere. En stor tak til alle som har bidraget til udarbejdelsen af politikken. Hans Nissen (A) Formand Social- og Sundhedsudvalget 2

3 Indledning Kommunernes ansvar for den borgerrettede sundhedsfremme 1 er beskrevet i Sundhedsloven 2. Sundhedsaftalerne 3, som indgås med regionen, forpligter kommunen til at samarbejde med Region Hovedstaden om den patientrettede forebyggelse 4. Sundhedspolitikken er et udtryk for Byrådets overordnede visioner, og den er retningsgivende i forhold til planlægning og budgettering af de sundhedsfremmende og forebyggende indsatser. Politikken skal ses i sammenhæng med Fredensborg Kommunes vision og øvrige politikker. Sundhedspolitikken omfatter alle borgere i Fredensborg Kommune raske, kronisk syge eller handicappede og formålet er, at fremme den generelle sundhedstilstand uanset alder, køn, uddannelse, arbejde, etniske baggrund eller helbred. Politikken skal især styrke indsatsen overfor svage og udsatte borgere. Fredensborg Kommune følger Sundhedsstyrelsens officielle anbefalinger for forebyggelsesindsatsen, som den er beskrevet i forebyggelsespakkerne 5. I forhold til den patientrettede forebyggelse henter kommunen inspiration i KL s sundhedspolitiske strategi 6 til etablering af et sundhedsvæsen, der tager udgangspunkt i borgerens egen dagligdag og nærmiljø. Kommunen arbejder efter WHO s definition af sundhed 7, og der anvendes tre forskellige strategier i sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatsen: Strukturel strategi, der handler om at skabe sunde rammer, så det sunde valg bliver det lette valg. Individorienteret strategi, som er etablering af tilbud rettet mod den enkelte borger eller bestemte målgrupper. Massestrategi, der sigter mod at informere om sundere adfærd gennem kampagner og informationsmateriale. Sundhedspolitikken er bygget op omkring fire standpunkter, som favner visionen inden for sundhedsområdet: Flere sunde leveår til alle borgere i alle livsfaser Viden og samarbejde sikrer kvalitet og udvikling Et aktivt liv med bevægelse og samvær Økologi og sunde spisevaner for et godt helbred 1 Borgerrettet sundhedsfremme omhandler rammeskabene aktiviteter og tilbud rettet mod raske borgere for at undgå udvikling af sygdom. 2 Sundhedsloven 119 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne at skabe rammer for sund levevis. 3 Sundhedsaftalerne forhandles hvert 4. år og beskriver opgavefordelingen mellem kommune og region. 4 Den patientrettede forebyggelse omhandler aktiviteter og tilbud, som har til formål at hindre at sygdom udvikler sig yderligere eller at forhindre komplikationer og tilbagefald. 5 Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en række forebyggelsespakker med konkrete anbefalinger til forebyggelsesindsatsen i kommunerne. 6 Det nære sundhedsvæsen, Kommunernes Landsforening Sundhed er en tilstand af fysisk, psykisk og socialt velvære og ikke blot fravær af sygdom eller svækkelse. Sundhedsbegrebet kaldes positivt, fordi det også omfatter den enkeltes opfattelse af livskvalitet. 3

4 Flere sunde leveår til alle borgere i alle livsfaser I Fredensborg Kommune ønsker vi mere lighed i sundhed, og at alle borgere kan føje flere sunde år til levealderen. Vi ved, at sociale forhold som økonomi, uddannelsesniveau og tilknytning til arbejdsmarkedet spiller en væsentlig rolle for den enkeltes sundhedstilstand 8,9. Sundhedsfremmeindsatserne skal derfor i stigende grad integreres i beskæftigelsesindsatsen for at eksempelvis sygemeldte hurtigst muligt kan vende tilbage til arbejdsmarkedet. Et sundt liv starter ved livets begyndelse. Derfor har børn og unges sundhed en særlig prioritet. Vi understøtter udviklingen af sund livsstil og vaner, og vi er bevidste om vigtigheden af voksne rollemodeller, som kan vise vejen. Det gælder både i hjemmet, institutionen, skolen og alle andre steder, hvor børn og unge mødes af voksne. Børn og unge med særlige behov skal have mulighed for personlig udfoldelse, udvikling og sundhed som deres jævnaldrende under hensyntagen til deres individuelle vanskeligheder. Med flere ældre borgere og flere, der lever længere med en kronisk sygdom, vil der i stigende grad være behov for relevant, samordnet behandling og pleje til udsatte og svækkede borgere. Vi ønsker at fremme borgernes livskvalitet og mindske konsekvenserne af sygdom ved at forebygge unødvendige hospitalsindlæggelser og genindlæggelser. Det sker blandt andet gennem tilbud om almen og specialiseret sygepleje, genoptræning eller rehabilitering efter sygdomsforløb. Vi arbejder målrettet for at sikre et godt samspil om behandling og pleje mellem sygehus, almen lægepraksis og den kommunale indsats. Det sker gennem det daglige samarbejde og formelt via sundhedsaftalerne med Region Hovedstaden. Vi arbejder på tværs af organisationen for at skabe bedre sammenhæng i den sundhedsfremmende indsats, og for at udnytte ressourcerne bedst muligt til gavn for alle borgere. Vi tør godt stille spørgsmål til vaner, holdninger og normer, som kan være med til at fastholde en usund livsstil, men vi bruger kærlige puf 10 til at skubbe borgerne i den rigtige retning i stedet for løftede pegefingre. Vi fremmer sunde vaner ved at, tilbyde målrettede forløb til ledige, udsatte og andre udvalgte borgergrupper tilbyde patientrettede forløb til kronisk syge forebygge unødvendige sygehusindlæggelser opkvalificere specialiserede sygeplejekompetencer tilbyde selvtræning, genoptræning og rehabilitering efter sygdomsforløb sætte særligt fokus på børn og unges sundhed sikre en tidlig opsporing af børn og unge med særlige behov give tilbud om sundhedspleje og tandpleje nedbryde sundhedstabuer understøtte lokalt forankrede mad- og bevægelsespolitikker Vidste du, at borgere, der modtager hjemmehjælp, tilbydes et besøg af sygeplejerske efter en hospitalsindlæggelse til forebyggelse af genindlæggelser. Vidste du, at sundhedsplejen tilbyder graviditetsbesøg før fødslen som støtte til familier med særlige behov. 8 Sundhedsprofil 2010 forebyggelse, Region Hovedstaden, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Etniske minoriteters sundhed 2008, Center for folkesundhed, juni Metoden kaldes nudging, som kan oversættes til kærlige puf i dansk tale. 4

5 Viden og samarbejde sikrer kvalitet og udvikling Vidensgrundlaget inden for sundhedsfremme og forebyggelse er ikke fuldt oplyst, men vi baserer altid vores indsatser på aktuelt bedste viden. Vi arbejder systematisk med mål og metoder i indsatserne for at sikre kvalitet og faglighed, så borgerne får mest mulig sundhed for pengene. Vi er en nytænkende kommune i konstant udvikling, som anvender praksisbaserede erfaringer 11 i opgaveløsningen. Vi prioriterer at afprøve nye metoder for at kvalitetssikre indsatserne og gerne i samarbejde med andre forvaltningsområder, kommuner, offentlige og private organisationer, erhvervslivet, almen praksis, frivillige og borgere. Udvikling og videreudvikling af kompetencer er en central del af arbejdet med at udvikle kvaliteten i indsatserne, og som fremadrettet bidrager til en større professionalisering af sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet. Vi fremmer kvaliteten i arbejdet med sundhedsfremme ved at, arbejde vidensbaseret og anvende den aktuelt bedste viden, herunder best practice følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger i Forebyggelsespakkerne, som omfatter emnerne; alkohol, fysisk aktivitet, hygiejne, indeklima i skoler, mad & måltider, mental sundhed, overvægt, seksuel sundhed, solbeskyttelse, stoffer og tobak bidrage til indsamling af dokumentation og afprøvning af nye metoder samarbejde på tværs af sektorer, kommuner, virksomheder og organisationer inddrage frivillige foreninger og organisationer i opgaveløsningen indgå forpligtende samarbejdsaftaler med andre offentlige og private aktører arbejde systematisk med evaluering og videndeling deltage i landsdækkende og kommunale kampagner, pilotundersøgelser og sundhedsprofilundersøgelser kompetenceudvikle personale og frivillige sikre at sundhed tænkes ind i alle politiske handlinger, planer og beslutninger kvalitetsudvikle eksisterende indsatser og udvikle nye gøre indsatserne synlige for borgerne via og brug af forskellige medier og reklamekanaler Vidste du, at instruktørerne på patientuddannelsen Lær at leve med en kronisk sygdom er frivillige borgere, som selv har en kronisk sygdom. Vidste du, at Fredensborg Kommune samarbejder tæt med Naturstyrelsen for at få flere borgere aktive i naturen. Vidste du, at der er uddannet tre hold sundhedsambassadører i samarbejde med det boligsociale projekt Nivå Nu. Læs mere om kommunens sunde indsatser på 11 Praksisbaserede erfaringer - også kaldet Best practice - er afprøvede processer eller metoder, som har demonstreret deres værdi, ved at generere de bedste resultater på et givent område. 5

6 Et aktivt liv med bevægelse og samvær Fredensborg Kommune er kendetegnet ved at indeholde det hele; by-, skov- land- og vandområder. Ressourcer, som rummer et sundhedsfremmende potentiale, hvis de udnyttes rigtigt. Strukturel sundhed 12 og integration af sundhedsfremme i kommunens fysiske planlægning er en udfordring, men også en mulighed for at løfte de kommunale sundhedsindsatser. Udformningen af byens rum og de grønne arealer påvirker det fysiske aktivitetsniveau i hverdagen. Muligheden for at benytte cykel- og gangstisystemer har blandt andet betydning for, om borgerne vælger alternative transportmuligheder frem for bilen. Hensynet til borgernes sundhed indgår som et naturligt element i den kommunale planlægning, der skal inspirere borgerne til en sundere og mere aktiv livsstil. Sundhedsfremme handler dog ikke kun om at skabe rum og rammer for aktivt udeliv. Det handler også om at skabe udendørs mødesteder og trivselsfremmende miljøer, der fremmer dialog og samvær borgerne imellem. Det styrker både den sociale sammenhængskraft og fællesskabet i lokalsamfundene. Vi fremmer borgernes sundhed ved at, tænke hensynet til borgernes sundhed ind i den fysiske planlægning af kommunen udnytte naturens sundhedsfremmende muligheder understøtte, sikre og udbygge borgernes muligheder for ophold og aktiviteter i naturen etablere udendørs mødesteder skabe trivselsfremmende miljøer til forebyggelse af ensomhed og psykiske lidelser inddrage de kulturelle rammer i nye og eksisterende tilbud udbrede kendskabet til fysiske aktivitetsmuligheder i kommunen afmærke stier og cykelruter inddrage borgerne i udviklingen af kommunen Vidste du, at der findes et udendørs motions- og legerum i Knurrenborg Vang med 12 forskellige motionsredskaber til at træne hele kroppen. Vidste du, at der er etableret en rute med 33 poster i Grønholt vang til løb med eller uden GPS. Vidste du, at der findes en matrikelløs naturskole, som har til formål at integrere den omkringliggende natur i alle fag. Vidste du, at der er udarbejdet orienteringskort til seks forskellige motions- og cykelruter med information om kulturelle seværdigheder undervejs. Læs mere om kommunens sunde indsatser 12 Strukturel sundhed er et begreb, der dækker over aktiviteter og rammer, som gør det sunde valg til det lette valg. 6

7 Økologi og sunde spisevaner for et godt helbred I Fredensborg Kommune hænger natur, sundhed og bæredygtig livsstil sammen. Vi fremmer sund og bæredygtig livsstil ved at satse på økologiske lokalproducerede fødevarer, og vi vælger at spise årstidens frugt og grønt til gavn for både helbred, klima og miljø. Sunde spisevaner fremmer et godt helbred, og de spiller en central rolle i forhold til tandsundhed og forebyggelse af livsstilssygdomme. Vi ønsker at understøtte udviklingen og fastholdelsen af sunde spisevaner hele livet igennem uanset om den enkelte borger selv har ansvar for madlavningen, eller at ansvaret overlades til andre. Mad er nydelse, velsmag, samvær og glæde. Måltidet er grundlæggende en social sammenhæng, som forener de mennesker, der mødes i et fællesskab om spisning og samtale. Mad og måltider er også identitetsskabende og fungerer som social og kulturel udtryksform, der styrker fællesskabet. Mad spiller således en central rolle i forhold til både den fysiske og psykiske trivsel, som begge er vigtige elementer i et sundt liv. Vi fremmer sunde mad- og måltidsvaner ved at, følge de officielle anbefalinger for sund kost og ernæring sigte efter minimum 60 pct. økologi i hele den kommunale bespisning arbejde for sundere mad i haller og foreningsliv fremstille sund mad, der stimulerer sanser og madglæde skabe gode rammer for måltidet, der understøtter det sociale element udvikle kompetencer til fremstilling af sund og velsmagende mad undervise og vejlede i sund kost og ernæring bruge naturens ressourcer til at fremme sund madglæde og formidle viden om råvarernes vej fra jord til bord understøtte udarbejdelse af lokalt forankrede mad- og måltidspolitikker Vidste du, at der i gennemsnit anvendes 77 procent økologiske fødevarer i kommunens dagtilbud og at enkelte nærmer sig 100 procent. Vidste du, at kommunen dagligt producerer måltider til over 4000 borgere. Noget af maden er mellemmåltider, men især på omsorgsområdet er alle dagens måltider til ældre ofte tillavet i kommunale køkkener. Læs mere om kommunens sunde indsatser på 7

8 8

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhedspolitik 2014 2018 Sundhed i sammenhæng Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhe Forord Forord udarbejdes efter endt høring, således der også kan takkes for bidrag mv. Af Anny Winther Borgmester

Læs mere

Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune

Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune 2013 Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune I det følgende præsenteres Norddjurs Kommunes sundhedspolitik. Sundhedspolitikken er en overordnet paraply for sundhedsindsatsen i Norddjurs Kommune i de kommende

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik 1 Sundheden skal frem i Holbæk Kommune Sundhed er med til at skabe livskvalitet. Når du er sund og rask, kan du bedre leve dit liv fuldt ud. Du kan

Læs mere

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Vedtaget af Byrådet den 31. august 2011 Indhold Forord.... 3 Forord - Forebyggelsesudvalget....4 Indledning....6 Værdier...8 Målsætninger....9 Principper for arbejdet

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Sundhedspolitik 2013-2016

Frederikshavn Kommune. Sundhedspolitik 2013-2016 Frederikshavn Kommune Sundhedspolitik 2013-2016 5 6 8 14 15 16 17 20 27 Forord Sundhed er mange ting Hvordan har vi det i Frederikshavn Kommune? Andre udfordringer Involvering Eksterne samarbejdspartnere

Læs mere

Sundhedspolitik. 1. Forord. 2. Hvad er sundhed i Hørsholm?

Sundhedspolitik. 1. Forord. 2. Hvad er sundhed i Hørsholm? Sundhedspolitik 1. Forord Sundhedspolitikken udgør fundamentet for Hørsholm Kommuners visioner og mål samt for de konkrete indsatser for borgernes fysiske såvel som psykiske velbefindende. Vi har kortlagt

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Bilag 1: Udkast til Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011-14 Længe Leve København Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011 2014 UDKAST INDHOLD 1. FORORD S. 3 2. LÆNGE LEVE KØBENHAVN S. 4 3. FRA VISION

Læs mere

SUNDHEDSSTRATEGI 2015-2018 - sammen om øget trivsel og sundhed

SUNDHEDSSTRATEGI 2015-2018 - sammen om øget trivsel og sundhed SUNDHEDSSTRATEGI 2015-2018 - sammen om øget trivsel og sundhed 9. marts 2015 Side 0 af 36 Indhold Indledning... 2 Sundhedsstrategiens opbygning... 2 Hvad omfatter Sundhedsstrategien?... 2 Solrød Kommunes

Læs mere

Sundheds- og forebyggelsespolitik

Sundheds- og forebyggelsespolitik Sundheds- og forebyggelsespolitik Det gode og det sunde liv i Rudersdal Kommune Borgernes sundhed og trivsel er i Rudersdal Kommune et fælles ansvar, der løftes af både borgere og kommunens ansatte. Borgerne

Læs mere

Sundere liv for alle

Sundere liv for alle Indhold Sundere liv for alle... 2 Flere gode leveår for alle... 2 Nationale mål for udvikling i danskernes sundhedstilstand 10 år frem i tiden... 2 Sunde rammer skaber sunde valg... 3 Partnerskaber...

Læs mere

Sundhedspolitik 2011-2015

Sundhedspolitik 2011-2015 Sundhedspolitik 2011-2015 Sundhedsafdelingen FORORD Lemvig Kommunes sundhedspolitik er en del af kommunens planstrategi, hvis vision bl.a. er: Udvikling skal baseres på vækst, bæredygtighed og sundhed

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED Det skal være nemt at vælge det sunde ! Fakta om Slagelse Kommune Der er 76.949 borgere fordelt på følgende aldersgrupper: 17.085 i alderen 0-17 år 41.834 i alderen 18-59

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 1 Forord Frederikshavn Kommune har den store glæde at præsentere en samlet sundhedspolitik for kommunens borgere og medarbejdere. Sundhedspolitikken skal

Læs mere

Sundhed og trivsel for alle

Sundhed og trivsel for alle Sundhed og trivsel for alle SUNDHEDSPOLITIK FOR BORGERNE I KOLDING KOMMUNE 2011-2014 OV1_Kvadrat_RØD 1 Indhold SUNDHEDSPOLITIK Forord... 3 1 Sundhed og trivsel for alle i Kolding Kommune... 4 2 Sådan har

Læs mere

SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST. Sundhedspolitik

SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST. Sundhedspolitik SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST Sundhedspolitik 2011-2014 Sundhedspolitik 2011-2014 SUND i Nyborg Nyborg Kommune Maj 2011 Forside: Colourbox Tryk: Nyborg Kommune Oplag: 150 1. udgave Kontaktoplysninger: Sundhedsafdelingen,

Læs mere

Sundhedspolitik. Svendborg Kommune

Sundhedspolitik. Svendborg Kommune Sundhedspolitik Svendborg Kommune UDKAST TIL SUNDHEDSPOLITIK VERSION 16, AF 09.03.07 Indholdsfortegnelse Forord... 1 Vision... 2 Overordnede mål og principper... 2 Politiske strategier... 4 Politik er

Læs mere

Sundhedspolitik Lemvig Kommune

Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik for Lemvig Kommune Forord Lemvig Kommunes sundhedspolitik er en del af kommunens planstrategi og skal danne grundlag for kommunens planlægning af sundhedsrelaterede

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning Det nære sundhedsvæsen sammenfatning Forord Hvordan skal vi indrette vores sundhedsvæsen, så vi får mest sundhed for pengene? Det er et spørgsmål, som flere og flere er optagede af, ikke mindst i en situation

Læs mere

Sundhedsplan 2015-16

Sundhedsplan 2015-16 Sundhedsplan 2015-16 FORORD Kære læser! Denne sundhedsplan beskriver de konkrete prioriteringer og indsatser, der i 2015 og 2016 skal gøre Aabenraa Kommunes Sundhedspolitik 2012-2020 til virkelighed. Sundhedsplan

Læs mere

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2007-10

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2007-10 Sundhedspolitik Skive Kommune 2007-10 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning:...3 1.1 Skive Kommune har følgende definition af sundhed:...3 2. Sundhedstilstanden i Skive Kommune...4 2.1 Sundhedsprofilen

Læs mere

Temaguide Sundhedsområdet

Temaguide Sundhedsområdet Temaguide Sundhedsområdet Indledning Efter kommunalvalget nedsættes de forskellige udvalg i kommunerne. Flere medlemmer er måske gamle kendinge, der har erfaring med det kommunale sundhedsområde, mens

Læs mere

Sunde børn lærer bedre

Sunde børn lærer bedre Sunde børn lærer bedre Hvordan sundhed kan bidrage til, at alle børn trives og bliver så dygtige, som de kan Øget samarbejde for at fremme elevernes læring, sundhed og trivsel Marts 2015 2 Sunde børn lærer

Læs mere

Sundhedspolitik 2008. Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse www.furesoe.dk

Sundhedspolitik 2008. Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse www.furesoe.dk Social & Sundhed Sundhedspolitik 2008 Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse www.furesoe.dk Oplag: 7.000 Udgivet: August 2008 Redaktion: Sundhed & Forebyggelse Billeder: Colourbox m.fl. Tryk: Bendt Wikke

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2011-2014. www.skive.dk

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2011-2014. www.skive.dk Sundhedspolitik Skive Kommune 2011-2014 www.skive.dk Forord Skive Byråd besluttede i 2009, at sundhed skal være et af to prioriterede fokusområder, der skal tænkes ind i alle grene af kommunens virke.

Læs mere