SURVEY. Årsregnskaberne Forbehold, supplerende oplysninger samt revisors konklusioner på regnskaberne.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SURVEY. Årsregnskaberne Forbehold, supplerende oplysninger samt revisors konklusioner på regnskaberne."

Transkript

1 Årsregnskaberne Forbehold, supplerende oplysninger samt revisors konklusioner på regnskaberne SURVEY Side FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og 1politisk. af 14

2 OM FSR SURVEY FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser og survey, som tager udgangspunkt i aktuelle og relevante problemstillinger i revisorbranchen og i erhvervslivet mere generelt. Formålet med undersøgelserne er at sætte fokus på relevante emner og nyttiggøre den unikke viden, som foreningens medlemmer besidder. Det er tilladt at citere fra publikationen med tydelig kildeangivelse og med henvisning til FSR danske revisorer. OM DET SAMLEDE SVARPANEL Panelet består af 609 revisorer fordelt ud over hele landet. Størstedelen af de deltagende revisorer arbejder til dagligt som aktive revisorer og har deres daglige gang blandt danske virksomheder. En lille del (6 pct.) arbejder i øjeblikket ikke som revisorer, men som økonomidirektører, controllers med intern revision eller lignende. OM DENNE UNDERSØGELSE 173 godkendte revisorer fra panelet har besvaret dette spørgeskema. Svarprocenten i denne undersøgelse er 28 pct. af det samlede panel. Der er i alt aktive godkendte revisorer i Danmark 1. De 173 respondenter svarer til en stikprøvestørrelse på 4,3 pct. af den samlede population af godkendte revisorer. Revisorerne har netop ved udgangen af maj afsluttet regnskabssæsonen, hvor de har været ude i størstedelen af de over danske selskaber. Dermed har revisorerne er denne survey den første status på resultatet af årets revisioner. Spørgeskemaundersøgelsen er afsluttet i juni KONTAKT Henvendelser angående analysens konklusioner kan ske til: Jakob Holm Kommunikationskonsulent Tlf.: Tal fra januar 2015 Side 2 af 14

3 Hovedpunkter Er der forhold i et regnskab, som ikke er retvisende, eller som revisor ikke kan få tilstrækkelig dokumentation for, skal revisor i sin påtegning tage et forbehold. Et forbehold for enkeltområder, fx om værdiansættelse af et varelager, som ikke har gennemgribende betydning for hele regnskabet, vil resultere i, at revisor i sin konklusion skriver, at bortset fra det, forbeholdet vedrører, er regnskabet retvisende. Lidt over halvdelen (55 pct.) af revisorerne har i forbindelse med årsregnskaberne taget forbehold, der er endt med en bortset-fra - konklusion o 69 pct. angiver utilstrækkelige eller manglende oplysninger i regnskabet om usikkerhed om virksomhedens fortsatte drift (going concern) som den væsentligste årsag til bortset fra-forbehold o 44 pct. angiver manglende mulighed for at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis om væsentlige, men ikke gennemgribende forhold. I andre tilfælde kan forbeholdet være så omfattende, at årsregnskabet i sin helhed ikke er retvisende. I de tilfælde giver revisor en afkræftende konklusion. Hver fjerde revisor (26 pct.) svarer, at de har givet en afkræftende konklusion på 2014-årsregnskaber. o 83 pct. angiver gennemgribende forbehold for fortsat drift som en af de væsentligste årsager o 27 pct. angiver mangelfulde oplysninger i tilknytning til regnskabet o 20 pct. angiver gennemgribende fejlinformation i regnskabet (udover going concern) I nogle situationer er der ikke adgang til de informationer, der kræves for at undersøge, om regnskabet er retvisende. I de tilfælde kan revisor ikke afgive en konklusion på årsregnskabet, da han ikke kan vurdere, om informationerne i årsregnskabet er rigtige. 17 pct. af revisorerne har i forbindelse med revisionen af 2014-regnskaberne erklæret sig ude af stand til at udtrykke en konklusion. o 67 pct. angiver utilstrækkeligt bogholderi som en af de væsentligste årsager o 19 pct. angiver manglende regnskabsmateriale Side 3 af 14

4 Revisor skal give en supplerende oplysning, hvis han er enig i årsregnskabet, men vurderer, at der er forhold, regnskabslæseren skal være særligt opmærksom på, eller hvis ledelsen har overtrådt lovgivningen. Ni ud af 10 revisorer (87 pct.) har givet supplerende oplysninger i revisionspåtegningen på 2014-årsregnskaberne. o 78 pct. angiver væsentlig usikkerhed om virksomhedens fortsatte drift (going concern) som en af de væsentligste årsager o 61 pct. angiver ledelsens overtrædelse af lovgivningen i forbindelse med indeholdelse af skatter og afgifter eller indberetninger til SKAT o 61 pct. angiver et nyt (og måske skattepligtigt) ulovligt kapitalejerlån (aktionærlån) o 34 pct. angiver et ulovligt aktionærlån optaget før august 2012 (ikke skattepligtigt) Hvor hejser revisor advarselsflaget i 2014-regnskaberne Revisors konklusion er en af de mest centrale dele af revisors påtegning på årsregnskaberne. I langt de fleste tilfælde når revisor i sin konklusion frem til, at regnskabet er retvisende. Her vil det af revisors påtegning fremgå, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold, og konklusionen vil være, at regnskabet er retvisende. Dette kaldes også en blank påtegning. Er der oplysninger i årsregnskabet, der ikke giver et retvisende billede, eller mangler der oplysninger, som kan have betydning for, om regnskabet er retvisende, skal revisor tage et forbehold. Revisor skal tage et forbehold, hvis han er uenig i de oplysninger, som ledelsen giver i regnskabet, eller hvis der er oplysninger i regnskabet, hvor revisor ikke har kunnet få tilstrækkeligt og egnet bevis til at vurdere, om oplysningerne er retvisende. I tilfælde, hvor der er forbehold for væsentlige enkeltstående, men ikke gennemgribende dele af regnskabet, vil revisor konkludere, at årsregnskabet, bortset fra den eller de dele, forbeholdet vedrører, er retvisende. Det vil sige, at læserne kan stole på, at resten af årsregnskabet er retvisende. Denne type konklusioner kaldes bortset fra -konklusioner. I andre tilfælde kan årsregnskabet være så gennemgribende forkert eller mangelfuldt, at revisor må konkludere, at årsregnskabet i sin helhed ikke er retvisende. I de tilfælde giver revisor en afkræftende konklusion. Endelig er revisor i andre tilfælde ikke i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet bevis om forhold, der er gennemgribende for regnskabet. Dermed er revisor ude af Side 4 af 14

5 stand til at udtrykke en konklusion om, hvorvidt regnskabet er retvisende, og revisor må afgive en såkaldt manglende konklusion. Over halvdelen af revisorerne har taget forbehold Lidt over halvdelen (55 pct.) af revisorerne i undersøgelsen har i forbindelse med 2014-årsregnskaberne været i en situation, hvor de har taget forbehold, der har ført til bortset fra -konklusioner. Figur 1: Har du taget forbehold ( bortset fra -konklusioner) i en eller flere revisionspåtegninger på 2014-årsregnskaber? (n=159) Ja 45% Nej 55% Manglende oplysninger om usikkerhed om going concern er hovedårsagen til bortset fra -konklusioner Næsten syv ud af 10 (69 pct.) af revisorerne svarer, at de har taget et forbehold ( bortset fra -konklusioner) på grund af manglende eller mangelfuld beskrivelse i regnskabet af usikkerhed om virksomhedens fortsatte drift - også kaldet going concern. Alle regnskaber aflægges som udgangspunkt med den forudsætning, at virksomheden kan fortsætte sin drift som minimum i de næste 12 måneder Det kaldes going concern -forudsætningen. Når revisor tager et forbehold for manglende oplysninger om going concern, betyder det, at revisor vurderer, at der i regnskabet mangler oplysninger omkring væsentlige usikkerheder i forhold til virksomhedens evne til at fortsætte driften i som minimum de næste 12 måneder. Herudover svarer knap halvdelen (44 pct.), at manglende mulighed for at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis om væsentlige, men ikke gennemgribende forhold, er en af de væsentligste årsager til, at de har givet bortset fra -konklusioner. Knap én ud af fire (23 pct.) svarer, at uenighed om værdiansættelse af ejendomme er en væsentlig årsag til, at de har taget et forbehold ( bortset fra -konklusioner). Side 5 af 14

6 Figur 2: Hvad har været de væsentligste årsager til, at du har taget forbehold ( bortset fra -konklusioner) i din revisionspåtegning på dine klienters årsregnskaber? (Angiv gerne flere svar) (n=87) Forbehold for manglende oplysninger om væsentlig usikkerhed om fortsat drift (going concern) Forbehold på grund af manglende mulighed for at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis Forbehold om ejendomme 23% 44% 69% Forbehold for manglende oplysninger i øvrigt Forbehold om at regnskaber fra dattervirksomheder og associerede virksomheder er ikke-reviderede Forbehold om debitorer Forbehold af andre årsager Forbehold om finansielle aktiver, fx datterselskabsaktier eller andre værdipapirer Forbehold om øvrige materielle aktiver, fx maskiner eller varelager Forbehold om goodwill eller øvrige immaterielle aktiver 11% 10% 10% 9% 8% 7% 7% Forbehold for ændring af regnskabspraksis Andre forbehold Ved ikke 1% 1% 1% Going concern har også de to forrige år været den primære årsag til forbehold i revisionspåtegningerne, hvor hhv. 52 pct. i 2014 og 72 pct. i 2013 svarede, at de havde taget forbehold på grund af manglende oplysninger om usikkerhed vedrørende virksomhedens fortsatte drift. Der kan dog ikke sammenlignes direkte mellem 2012 og 2013-tallene til tallene i denne survey, da ordlyden i spørgsmålet er ændret og gjort mere præcis i dette års survey. 2 Om going concern Revisor skal tage et forbehold for manglende oplysninger om going concern, hvis revisor vurderer, at der er væsentlig usikkerhed om, hvorvidt virksomheden kan fortsætte driften i mindst ét år frem, og usikkerheden ikke fremgår tilstrækkeligt klart af oplysningerne i årsregnskabet. Hvis ledelsen i årsregnskabet gør tilstrækkeligt rede for en væsentlig usikkerhed om, hvorvidt virksomheden kan fortsætte driften de næste 12 måneder, skal revisor fremhæve det i en supplerende oplysning og henvise til ledelsens oplysninger. 2 Tidligere år er der spurgt generelt til alle forbehold, hvor der i år er spurgt specifikt til henholdsvis bortset fra -forbehold for manglende oplysninger i regnskabet og til afkræftende konklusioner, når revisor er uenig i selve anvendelsen af forudsætningen om fortsat drift. Side 6 af 14

7 Selv om usikkerheden om going concern fremgår af årsregnskabet, skal revisor tage forbehold for going concern, hvis revisor vurderer, at det er overvejende sandsynligt, at virksomheden ikke kan fortsætte driften i mindst et år frem. I sidstnævnte situation bliver konklusionen afkræftende. I undersøgelsen vurderer en ud af tyve (5 pct.), at de i revisionspåtegningerne på 2014 regnskaberne har taget flere eller mange flere forbehold end året før. Samtidig vurderer knap en ud af fire (23 pct.), at de i 2014 har taget færre eller meget færre forbehold end året før. Figur 3: Har du taget flere eller færre forbehold i dine revisionspåtegninger på årsregnskaberne end året før? (n=159) 69% 20% 1% 4% 3% 3% Mange flere Flere Uændret Færre Meget færre Ved ikke Når revisors forbehold påvirker hele regnskabet Vi har tidligere i undersøgelsen set på bortset fra- konklusioner, hvor revisor tager forbehold for uenighed om eller manglende bevis for dele af regnskabet. I andre tilfælde kan årsregnskabet være så forkert eller mangelfuldt, at revisor må tage forbehold og konkludere, at årsregnskabet i sin helhed ikke er retvisende. I de tilfælde giver revisor en afkræftende konklusion. Hver fjerde revisorer har givet afkræftende konklusioner Hver fjerde revisor (26 pct.) svarer, at deres forbehold har haft en så gennemgribende karakter, at de har givet en afkræftende konklusion i revisionspåtegningen på 2014-årsregnskaber. I de tilfælde, hvor revisor har givet en afkræftende konklusion, er det primært sket på grund af forbehold for fortsat drift (83 pct.). Herefter følger gennemgribende fejlinformation i regnskabet (27 pct.), gennemgribende mangelfulde oplysninger i tilknytning til regnskabet (20 pct.), eller anden årsag (5 pct.). Side 7 af 14

8 Det er dog ikke alle revisorer, som har været nødt til at konkludere, at et regnskab ikke var retvisende i forbindelsen med revisionen af 2014-årsregnskaberne. Tre ud af fire (74 pct.) har ikke givet en afkræftende konklusion på 2014-regnskaberne. Figur 4: Hvad var de væsentligste årsager til, at du gav en afkræftende konklusion i revisionspåtegningen på 2014-årsregnskaberne? (Angiv gerne flere svar) (n=159, n=41) Jeg har ikke givet en afkræftende konklusion 74% Forbehold for fortsat drift (going concern) 83% Gennemgribende fejlinformation i regnskabet 27% Gennemgribende mangelfulde oplysninger i tilknytning til regnskabet 20% Anden årsag 5% Ved ikke 0% I sidste års undersøgelse tilkendegav mere end halvdelen (56 pct.) af revisorerne, at de havde givet en afkræftende konklusion i revisionspåtegningen på 2013-årsregnskaberne. Sammenlignet med svarene for dette års undersøgelse ses det, at der fra til 2014-årsregnskaberne er sket et væsentligt fald i andelen af revisorer, der har givet en afkræftende konklusion - fra 56 pct. til 26 pct. Dette understøttes af, at en del revisorer svarer, at de har givet færre afkræftende konklusioner på 2014-regnskaberne end året før. Figur 5: Har du givet flere eller færre afkræftende konklusioner i dine revisionspåtegninger på årsregnskaberne end året før? (n= 159, n=195) 69% 72% 1% 0% 2% 9% 16% 12% 6% 5% 6% 2% Mange flere Flere Uændret Færre Meget færre Ved ikke Side 8 af 14

9 Ude af stand til at udtrykke en konklusion I nogle situationer har revisorerne ikke adgang til de informationer, der kræves for, at de kan undersøge, om regnskabet giver et retvisende billede. Eksempelvis kan bogholderiet være bortkommet ved brand eller vandskade. Eller ledelsen kan lægge hindringer i vejen for revisors undersøgelse, eller måske slet ikke være tilgængelig. I sådanne tilfælde kan revisor ikke vurdere, om oplysningerne i regnskabet er retvisende. Derfor vil revisor i sin konklusion skrive, at han har været ude af stand til at udtrykke en konklusion om regnskabet. Altså, at revisor har været ude af stand til at vurdere, om informationerne i årsregnskabet er retvisende. 17 pct. af revisorerne har i forbindelse med revisionen af 2014-regnskaberne været i en situation, hvor de har været ude af stand til at udtrykke en konklusion. Af denne gruppe svarer næsten 67 pct., at dette hovedsageligt skyldes utilstrækkeligt bogholderi, mens 19 pct. svarer, at det skyldes, at ledelsen ikke giver adgang til oplysninger, eller manglende regnskabsmateriale fx hændeligt mistet ved brand, vandskade eller lign. Figur 6: Hvad var de væsentligste årsager til, at du var ude af stand til at udtrykke en konklusion på 2014-årsregnskaber? (Angiv gerne flere svar) (n=158, n=27) Jeg har ikke været ude af stand til at udtrykke en konklussion 83% Utilstrækkeligt bogholderi fx manglende bilag / dokumentation 67% Ledelsen giver ikke adgang til oplysninger 19% Manglende regnskabsmateriale fx hændeligt opstået ved brand, vandskade eller lign. 19% Anden årsag 15% Ved ikke 7% Sidste år tilkendegav en ud af tre revisorer (32 pct.), at de i forbindelse med revisionen af 2013-regnskaberne havde været i en situation, hvor de var ude af stand til at udtrykke en konklusion. Sammenlignet med svarene for dette års undersøgelse ses det, at der fra sidste år til i år er sket et fald i denne andel af revisorer. Dette ses også ved, at færre revisorer svarer, at de i flere tilfælde end tidligere har været ude af stand til at konkludere på et 2014-regnskab. Side 9 af 14

10 Figur 7: Har du i flere eller færre tilfælde være ude af stand til at udtrykke konklusion om årsregnskaberne end om året før? (n=158, n=192) 71% 70% 0% 1% 3% 6% 10% 8% 6% 8% 9% 8% Mange flere Flere Uændret Færre Meget færre Ved ikke Going concern og ulovlige lån er hovedårsag til supplerende oplysninger Revisor skal i sin påtegning på årsregnskabet give en såkaldt supplerende oplysning, hvis han/hun er enig i indholdet i årsregnskabet, men vurderer, at der er ting i regnskabet, som regnskabslæseren skal være særligt opmærksom på, eller hvis ledelsen har overtrådt lovgivningen ved fx ulovligt at låne penge i virksomheden (ulovligt aktionærlån). En supplerende oplysning er udelukkende en bemærkning rettet mod regnskabslæserne om forhold, som de skal være opmærksomme på. En supplerende oplysning i revisionspåtegningen påvirker ikke revisors konklusion og forholder sig således ikke til, om oplysningerne i årsregnskabet giver et retvisende billede. Næsten ni ud af 10 revisorer (87 pct.) har været i en situation, hvor de har givet supplerende oplysninger i revisionspåtegningen på 2014-årsregnskaberne. Figur 8: Har du givet en eller flere supplerende oplysninger i dine revisionspåtegninger på 2014-årsregnskaberne? (n=158) 13% Ja Nej 87% Den væsentligste grund til, at revisorerne har givet supplerende oplysninger i forbindelse med 2014-årsregnskaberne, er ligesom ved revisors forbehold for manglende oplysninger væsentlig usikkerhed vedrørende virksomhedens fortsatte drift (going concern). Side 10 af 14

11 Syv ud af 10 (69 pct.) revisorer svarer, at væsentlig usikkerhed om virksomhedens fortsatte drift var årsag til, at de gav supplerende oplysninger i påtegningen på årsregnskaberne. Efter going concern er det oftest skattemæssige forhold, der fører til supplerende oplysninger. Seks ud af 10 (61 pct.) revisorer svarer, at optagelsen af nye ulovlige hovedaktionærlån, der er skattepligtige, var årsag til supplerende oplysninger. Hertil oplyser 14 %, at der er givet supplerende oplysninger om nye aktionærlån, der ikke er skattepligtige. Efter ovenstående har den væsentligste årsag til supplerende oplysninger været: Ledelsens overtrædelse af anden lovgivning i forbindelse med indeholdelse af skatter og afgifter eller indberetninger til SKAT (61 pct.). Her er der typisk tale om A- skat, moms og udbytteskat. Figur 9: Hvad har været de væsentligste årsager til, at du har givet supplerende oplysninger i din revisionspåtegning på 2014-årsregnskaber? (Angiv gerne flere svar) (n=158, n=137) Jeg har ikke givet supplerende oplysninger 13% Supplerende oplysninger om væsentlig usikkerhed om going concern Ledelsen har overtrådt lovgivningen i forbindelse med indeholdelse af skat/afgifter eller indberetninger til SKAT Der er optaget et skattepligtigt ulovligt kapitalejerlån (aktionærlån) Supplerende oplysninger om andre betydelige forhold, der har betydning for regnskabslæsers forståelse af regnskabet fx henvisninger til betydelige forhold Der er før august 2012 optaget et ulovligt aktionærlån 37% 34% 61% 61% 78% Andre supplerende oplysninger om overtrædelse af lovgivningen 24% Der er optaget et - ikke skattepligtigt - ulovligt kapitalejerlån (aktionærlån) 14% Forsvarligheden af udlodning af udbytte fx hvis der udloddes mere udbytte, end der er frie midler til 1% Anden årsag 2% Ved ikke 1% Side 11 af 14

12 I 2012 blev lovgivningen ændret, så ulovlige aktionærlån optaget herefter er skattepligtige, såfremt de er ydet til hovedaktionærer. Derfor har revisorerne i år haft mulighed for svare, at supplerende oplysninger skyldes: 1) at der før 2012 er optaget ulovligt aktionærlån (ikke skattepligtigt). 2) at der er optaget et nyt og skattepligtigt ulovligt aktionærlån 3) at der er optaget et nyt og ikke skattepligtigt lån. Trods beskatningen af de ulovlige hovedaktionærlån, er de skattepligtige lån fortsat årsag til en stor del af de supplerende oplysninger. Status quo i antallet af supplerende oplysninger I undersøgelsen svarer godt seks ud af 10 (63 pct.) revisorer, at antallet af supplerende oplysninger i 2014-regnskaberne er uændret i forhold til sidste år. 19 pct. har svaret, at de har givet flere eller mange flere supplerende oplysninger ved revisionen af 2014-regnskaberne, end de gjorde året før, mens cirka sammen andel (17 pct.) har svaret, at de har givet færre eller meget færre supplerende oplysninger i 2014-regnskaberne, end de gjorde året før. Figur 10: Har du givet flere eller færre supplerende oplysninger i dine revisionspåtegninger på 2014-årsregnskaberne end året før? (n=158) 63% 18% 16% 1% 1% 1% Mange flere Flere Uændret Færre Meget færre Ved ikke I sidste års undersøgelse svarede 28 pct. af revisorerne, at de havde givet flere eller mange flere supplerende oplysninger i deres revision af 2013-årsregnskaberne end året før. Side 12 af 14

13 Information om respondenterne i undersøgelsen Størstedelen af de revisorer, der har svaret på undersøgelsen, har revideret eller medvirket til at revidere over 20 regnskaber fra regnskabsåret Tre ud af 10 (32 pct.) har revideret eller medvirket til at revidere årsregnskaber, 22 pct. har revideret eller medvirket til at revidere årsregnskaber og 15 pct. har revideret eller medvirket til at revidere over 100 årsregnskaber. Kun de revisorer, som har revideret 1-20 eller flere 2014-regnskaber, har besvaret undersøgelsens spørgsmål omkring revision. Figur 11: Hvor mange årsregnskaber for 2014 har du revideret eller medvirket til at revidere? (n=173) 32% 24% 22% 15% 4% > 100 Næsten alle (98 pct.) af revisorerne i undersøgelsen har revideret årsregnskaber for virksomheder i regnskabsklasse B. Knap fire ud af 10 (39 pct.) har revideret for virksomheder i regnskabsklasse A, og lidt over halvdelen (55 pct.) har revideret for virksomheder i regnskabsklasse C. Lidt under hver tiende revisor i undersøgelsen (8 pct.) har revideret børsnoterede eller statslige selskaber (regnskabsklasse D). Figur 12: Hvilke typer virksomheder reviderer du årsregnskaber for? (Angiv gerne flere svar) (n=166) 98% 39% 55% 8% Regnskabsklasse A Regnskabsklasse B Regnskabsklasse C Regnskabsklasse D Side 13 af 14

14 Om Regnskabsklasser: Regnskabsklasse A: Regnskabsklasse B: Regnskabsklase C: Regnskabsklase D: Klasse A dækker virk- Virksomheder med be- Virksomheder med be- Børsnoterede selskaber somheder med person- grænset ansvar samt grænset ansvar samt og aktieselskaber ejet lig hæftelse, der typisk under to af tre størrel- over to af tre størrel- af staten. er små. Det er person- sesgrænser: 50 an- sesgrænser: 50 an- lige virksomheder, satte, nettoomsætning satte, nettoomsætning kommanditselskaber 72 millioner og balan- 72 millioner og balan- og interessentskaber cesum 36 millioner. cesum 36 millioner. med personligt hæftende deltagere, samt mindre virksomheder med begrænset ansvar, der er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. Revisorerne i undersøgelsen repræsenterer et bredt udsnit af revisionsbranchen. En tredjedel (32 pct.) af de adspurgte revisorer arbejder i et revisionsfirma med mindre end 10 ansatte. En fjerdedel (41 pct.) arbejder i et revisionsfirma med 10 til 49 ansatte, 13 pct. arbejder i et revisionsfirma med 50 til 249 ansatte, og 14 pct. arbejder i et revisionsfirma med mere end 249 ansatte. Figur 13: Hvor mange ansatte er der i det revisionsfirma, du arbejder for? (Hvis dit firma har flere kontorer, så angiv antallet af ansatte i dit lokale kontor) (n=165) 32% 41% 13% 14% < >249 Side 14 af 14

SURVEY. Forbehold og supplerende oplysninger i 2012-årsregnskaberne.

SURVEY. Forbehold og supplerende oplysninger i 2012-årsregnskaberne. Forbehold og supplerende oplysninger i 2012-årsregnskaberne SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne 2015 - Korrektioner af skattebetaling i forbindelse med revisionen. www.fsr.dk

SURVEY. Årsregnskaberne 2015 - Korrektioner af skattebetaling i forbindelse med revisionen. www.fsr.dk Årsregnskaberne 2015 - Korrektioner af skattebetaling i forbindelse med revisionen SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne.

SURVEY. Årsregnskaberne Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne. Årsregnskaberne 2013 - Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

SURVEY. Hvilke væsentlige fejl finder revisor i 2012-årsregnskaberne.

SURVEY. Hvilke væsentlige fejl finder revisor i 2012-årsregnskaberne. Hvilke væsentlige fejl finder revisor i 2012-årsregnskaberne SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

Flere revisoranmærkninger i regnskaberne

Flere revisoranmærkninger i regnskaberne Analysenotat på baggrund af survey, juni 2012 Flere revisoranmærkninger i regnskaberne Knap seks ud af 10 revisorer i undersøgelsen (57 pct.) har givet flere supplerende oplysninger i revisionen af årsregnskaberne

Læs mere

SURVEY. Interessen for udvidet gennemgang hos revisors kunder.

SURVEY. Interessen for udvidet gennemgang hos revisors kunder. Interessen for udvidet gennemgang hos revisors kunder SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

SURVEY. Offentlig digitalisering Effekten af offentlig digitalisering på dansk erhvervsliv. Januar 2016 AF OFFENTLIG.

SURVEY. Offentlig digitalisering Effekten af offentlig digitalisering på dansk erhvervsliv. Januar 2016 AF OFFENTLIG. Offentlig digitalisering 2015 - Effekten af offentlig digitalisering på dansk erhvervsliv SURVEY Januar 2016 www.fsr.dk AF OFFENTLIG FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Mistede oplysninger i forbindelse

Mistede oplysninger i forbindelse Mistede oplysninger i forbindelse med fravalg af revision -Analyse af 2014-regnskaberne www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

SURVEY. 2015: Digitalisering og disruption i revisorbranchen.

SURVEY. 2015: Digitalisering og disruption i revisorbranchen. 2015: Digitalisering og disruption i revisorbranchen SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisosiderernes 1 af 7interesser

Læs mere

2016: Fokus på betalingsfrister - betydningen af længere betalingsfrister for SMV er SURVEY. Januar 2016. Side 1 af 8

2016: Fokus på betalingsfrister - betydningen af længere betalingsfrister for SMV er SURVEY. Januar 2016. Side 1 af 8 2016: Fokus på betalingsfrister - betydningen af længere betalingsfrister for SMV er SURVEY Januar 2016 Side 1 af 8 Om FSR survey FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser og survey, som tager

Læs mere

Alternativ finansiering i høj kurs

Alternativ finansiering i høj kurs FSR SURVEY / AUGUST 2016 Alternativ finansiering i høj kurs Familie, venner, crowdfunding, business angels mv. Brugen af alternativ finansiering og crowdfunding FSR danske revisorer har gennemført denne

Læs mere

SURVEY. Fokus på finansiering og investering - og brugen af alternativ finansiering. Side 1 af 7.

SURVEY. Fokus på finansiering og investering - og brugen af alternativ finansiering. Side 1 af 7. Fokus på finansiering og investering - og brugen af alternativ finansiering SURVEY www.fsr.dk Side 1 af 7 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

ANALYSE. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres.

ANALYSE. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

SURVEY. Fokus på ejerskifte MARTS 2014. www.fsr.dk

SURVEY. Fokus på ejerskifte MARTS 2014. www.fsr.dk Fokus på ejerskifte SURVEY www.fsr.dk MARTS 2014 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager 1 revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

Omfang af anmærkninger i revisors

Omfang af anmærkninger i revisors Omfang af anmærkninger i revisors påtegninger Analyse af selskabernes 2015-årsregnskaber Undersøgelse af revisionsanmærkninger i regnskaberne Godt 232.000 selskaber har indleveret et regnskab for 2015

Læs mere

VALG Hvad kan sætte gang i dansk erhvervsliv? FSR survey Juni

VALG Hvad kan sætte gang i dansk erhvervsliv? FSR survey Juni Hvad kan sætte gang i dansk erhvervsliv? VALG 2015 FSR survey Juni 2015 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes

Læs mere

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i - Virksomhedernes adgang til finansiering i 2013 SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

SURVEY. Risici i danske SMV-virksomheder JUNI

SURVEY. Risici i danske SMV-virksomheder JUNI Risici i danske SMV-virksomheder SURVEY JUNI 2015 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen Side 1 af 6 varetager revisorernes interesser

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

SURVEY. Fokus på finansiering. - brugen af alternativ finansiering og crowdfunding. Januar 2015. www.fsr.dk

SURVEY. Fokus på finansiering. - brugen af alternativ finansiering og crowdfunding. Januar 2015. www.fsr.dk Fokus på finansiering - brugen af alternativ finansiering og crowdfunding SURVEY Januar 2015 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

Forbehold og supplerende oplysninger

Forbehold og supplerende oplysninger Forbehold og supplerende oplysninger -Analyse af 2012-regnskaberne www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT

ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT En analyse foretaget af FSR danske revisorer i samarbejde med revisionsfirmaet Beierholm www.fsr.dk FSR - danske revisorer

Læs mere

SURVEY. Sundhedstilstanden i dansk erhvervsliv APRIL Side 1 af 18.

SURVEY. Sundhedstilstanden i dansk erhvervsliv APRIL Side 1 af 18. Sundhedstilstanden i dansk erhvervsliv SURVEY APRIL 2014 www.fsr.dk Side 1 af 18 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

Revisorbranchens Ekspertpanel. Hvad siger årsregnskaberne fra 2009 om virksomhedernes økonomi?

Revisorbranchens Ekspertpanel. Hvad siger årsregnskaberne fra 2009 om virksomhedernes økonomi? Revisorbranchens Ekspertpanel Hvad siger årsregnskaberne fra 29 om virksomhedernes økonomi? April 21 Hvad siger årsregnskaberne fra 29 om virksomhedernes økonomi? FSR har nu gennemført sin første survey-undersøgelse.

Læs mere

Revisionspåtegninger 2017

Revisionspåtegninger 2017 Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d., FSR danske revisorer Side 1 1) REVU s udtalelser 2) Strukturen 3) Udtalelse om ledelsesberetningen 4) Elementer når de er relevante 5) Erklæring

Læs mere

Hvad siger årsregnskaberne fra 2010 om virksomhedernes økonomi juni 2011 SURVEY.

Hvad siger årsregnskaberne fra 2010 om virksomhedernes økonomi juni 2011 SURVEY. Hvad siger årsregnskaberne fra om virksomhedernes økonomi juni 11 SURVEY www.fsr.dk Hvad siger årsregnskaberne fra om virksomhedernes økonomi? FSR danske revisorer har gennemført en survey-undersøgelse

Læs mere

ANALYSE. Honorarer til børsnoterede selskabers revisorer.

ANALYSE. Honorarer til børsnoterede selskabers revisorer. Honorarer til børsnoterede selskabers revisorer ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

ANALYSE. Revisorbranchen i tal. www.fsr.dk

ANALYSE. Revisorbranchen i tal. www.fsr.dk Revisorbranchen i tal ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk. OM FSR ANALYSE

Læs mere

ER VIRKSOMHEDERNE KLAR TIL DIGITALE REGNSKABER?

ER VIRKSOMHEDERNE KLAR TIL DIGITALE REGNSKABER? København, januar 1012 FSR survey januar 2012 ER VIRKSOMHEDERNE KLAR TIL DIGITALE REGNSKABER? www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d. FSR-danske revisorer, medlem af Revisionsteknisk Udvalg

Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d. FSR-danske revisorer, medlem af Revisionsteknisk Udvalg Fællestræk i revisors erklæringer Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d. FSR-danske revisorer, medlem af Revisionsteknisk Udvalg 1. Modifikationer af konklusionen 2. Modifikationer

Læs mere

FONDE REGNSKAB OG REVISION INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

FONDE REGNSKAB OG REVISION INDLEVELSE SKABER UDVIKLING FONDE REGNSKAB OG REVISION FONDE REGNSKAB OG REVISION Erhvervsdrivende fonde Ny årsregnskabslov Udfordringer Ikke-erhvervsdrivende fonde God regnskabsskik Tilsynsforpligtelse Kommunale overvejelser Blandet

Læs mere

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TC HUS HOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/10/2013 Anne Marie Ottesen Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Revisorbranchens Ekspertpanel. Skat

Revisorbranchens Ekspertpanel. Skat Revisorbranchens Ekspertpanel Skat Juni 2 Revisorbranchens Ekspertpanel: Skat Stor viden om skattemæssige forhold er et af de statsautoriserede revisorers varemærke. FSR har på den baggrund spurgt Revisorbranchens

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

ANALYSE. Honorarer til børsnoterede selskabers revisorer.

ANALYSE. Honorarer til børsnoterede selskabers revisorer. Honorarer til børsnoterede s revisorer ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

BOGA 2000 ApS. Jægersborg Alle Charlottenlund. Årsrapport 1. juli juni 2015

BOGA 2000 ApS. Jægersborg Alle Charlottenlund. Årsrapport 1. juli juni 2015 BOGA 2000 ApS Jægersborg Alle 59 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/12/2015 Leif N. Rasmussen

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HUA DENMARK ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/05/2015 De Hua Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Viveros Vang ApS CVR-nr

Viveros Vang ApS CVR-nr CVR-nr. 31 16 30 99 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Mark Jøker Vang Christensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Risici ved erklæringsafgivelse

Risici ved erklæringsafgivelse Risici ved erklæringsafgivelse 1 Underviser Bjarne Aalbæk Registreret revisor FagligAfdeling.dk ActisRevisorer.dk FaktaKurser.dk Tidligere PwC og ND Eksaminator/censor Kvalitetskontrollant Bjarne Aalbæk

Læs mere

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY.

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY www.fsr.dk FSR survey: Virksomhedernes adgang til finansiering FSR danske revisorer har spurgt godt 400 medlemmer, hvilke barrierer de oplever,

Læs mere

Flere små selvstændige kører med underskud

Flere små selvstændige kører med underskud FSR ANALYSE / APRIL 2017 Flere små selvstændige kører med underskud De større selskaber klarer sig fortsat godt 2016 blev det første år siden 2012, hvor andelen af selskaber med underskud er steget. Stigningen

Læs mere

REVISOR- BRANCHEN 2016

REVISOR- BRANCHEN 2016 REVISOR- BRANCHEN 2016 Nøgletal www.fsr.dk Revisorbranchen: Vækst giver største omsætning nogensinde Med en omsætning på knap 17. mia. kroner i 2016 har revisorbranchen opnået den højeste omsætning målt

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende Den 22. maj 2015 blev der i sag nr. 073/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor H afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 5. september 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Revisors erklæringer. Jan Brødsgaard. FSR danske revisorer Side 1

Revisors erklæringer. Jan Brødsgaard. FSR danske revisorer Side 1 Revisors erklæringer Jan Brødsgaard FSR danske revisorer Side 1 Revisors erklæringer Assistance med opstilling Review Udvidet gennemgang Side 2 Opstilling af regnskaber Regulerer revisorlovgivningen erklæringer

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 23 Bilag 5 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF L23 - SELSKABSLOVEN OG ÅRSREGNSKABSLOVEN

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 23 Bilag 5 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF L23 - SELSKABSLOVEN OG ÅRSREGNSKABSLOVEN Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 23 Bilag 5 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF L23 - SELSKABSLOVEN OG ÅRSREGNSKABSLOVEN BAGGRUND FOR FORBUDDET MOD KAPITALEJERLÅN Det er forbudt for kapitalselskaber

Læs mere

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2013 Robert Søe-Jensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

AB HORIZON ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

AB HORIZON ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den AB HORIZON ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Bo Jørgensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 32/2014 SKAT mod Registreret revisor Johnny Per Karleby afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per

Læs mere

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I ReviFaxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads CVR-nr.: 31334470 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 fe

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

ANALYSE. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2014 I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli Side 1 af 9.

ANALYSE. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2014 I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli Side 1 af 9. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2014 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S 2014 www.fsr.dk Side 1 af 9 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske virksomheder I SAMARBEJDE MED EXPERIAN.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske virksomheder I SAMARBEJDE MED EXPERIAN. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske virksomheder ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 4. kvartal 2014 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Januar 2015 www.fsr.dk Side 1 af 8 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

NORA INVEST A/S. Jægersborg Alle Charlottenlund. Årsrapport 1. april marts 2016

NORA INVEST A/S. Jægersborg Alle Charlottenlund. Årsrapport 1. april marts 2016 NORA INVEST A/S Jægersborg Alle 59 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. april 2015-31. marts 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2016 Stig N. Rasmussen

Læs mere

Faxe-Hallerne Den selvejende institution for Faxe og omegn Rådhusvej Faxe. CVR-nr.: Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe-Hallerne Den selvejende institution for Faxe og omegn Rådhusvej Faxe. CVR-nr.: Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I Revs Faxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe-Hallerne Den selvejende institution for Faxe og omegn Rådhusvej 6 4640 Faxe CVR-nr.: 11 89 60 73 Revisionsprotokollat for regnskabsåret

Læs mere

KOGNITIV PSYKIATRISK PRIVATKLINIK ApS

KOGNITIV PSYKIATRISK PRIVATKLINIK ApS KOGNITIV PSYKIATRISK PRIVATKLINIK ApS Årsrapport 5. juli 2011-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/05/2013 Simon Bak Jepsen Dirigent Side

Læs mere

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU Marts, 2012 FSR survey marts 2012 SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes

Læs mere

H.F.N. Holding ApS Axelhusparkeringen Næstved CVR-nr Årsrapport 2016

H.F.N. Holding ApS Axelhusparkeringen Næstved CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Kindhestegade 4-6 4700 Næstved Telefon 55 72 22 58 Telefax 55 77 27 58 www.deloitte.dk H.F.N. Holding ApS Axelhusparkeringen 9 4700 Næstved

Læs mere

kendelse: Den 20. maj 2015 blev der i sag nr. 114/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Karsten Groth Aho-Harpsøe afsagt sålydende

kendelse: Den 20. maj 2015 blev der i sag nr. 114/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Karsten Groth Aho-Harpsøe afsagt sålydende Den 20. maj 2015 blev der i sag nr. 114/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Karsten Groth Aho-Harpsøe afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. december 2014 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

MK-MIDTBYG ApS. Humlevænget Nyborg. Årsrapport 1. januar december 2016

MK-MIDTBYG ApS. Humlevænget Nyborg. Årsrapport 1. januar december 2016 MK-MIDTBYG ApS Humlevænget 22 5800 Nyborg Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/02/2017 Michael Mortensen Dirigent

Læs mere

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forenings Fond Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger 3-5 Anvendt regnskabspraksis 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-11 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

Anders Thomsen Kolding ApS

Anders Thomsen Kolding ApS Anders Thomsen Kolding ApS Hjortøvænget 2, Skærbæk, 7000 Fredericia CVR-nr. 27 30 69 69 Årsrapport for 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. november 2013 Som dirigent:...

Læs mere

Revisionspåtegninger STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB. CVR-nr

Revisionspåtegninger STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.  CVR-nr STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af RSM International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere www.beierholm.dk CVR-nr. 32 89 54 68

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

ANALYSE. Prisudviklingen på HD-uddannelser

ANALYSE. Prisudviklingen på HD-uddannelser udviklingen på HD-uddannelser - 2015 ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen

Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 12. september 2006 (sag nr. 21-2005-R) Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen mod Registreret revisor R Ved

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

YXENBORG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

YXENBORG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den YXENBORG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Claus Gajhede Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015 LK HARBOØRE ApS Havnegade 26, 1 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

Martin Villekjær Krogh Holding ApS CVR-nr

Martin Villekjær Krogh Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 29 80 16 73 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 13.05.14 Martin Villekjær Krogh Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Frie skoler Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af [indsæt relevant

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

K/S Enghave Brygge CVR-nr

K/S Enghave Brygge CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

VVS.DK ApS. Blokken Birkerød. Årsrapport 1. januar december 2016

VVS.DK ApS. Blokken Birkerød. Årsrapport 1. januar december 2016 VVS.DK ApS Blokken 69 3460 Birkerød Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/05/2017 Bo Jacobsen Dirigent Side 2

Læs mere

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr CVR-nr. 27 61 88 55 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.04.14 Henry Bjerg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere