Danmarks Domstoles Handlingsplan 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks Domstoles Handlingsplan 2017"

Transkript

1 1. Introduktion Danmarks Domstoles Handlingsplan 2017 Udgangspunktet for mål- og resultatstyring ved Danmarks Domstole er strategien Danmarks Domstole for ret og retfærdighed. Der er opstillet fire overordnede mål, som er omdrejningspunktet ved fastlæggelsen af de 1-3-årige fokusområder, tilhørende indsatsområder og mål i den årlige handlingsplan. Målene er Korte sagsbehandlingstider Mere ensartethed i opgaveløsningen Tidssvarende kommunikation Fortsat at være en attraktiv offentlig arbejdsplads. Danmarks Domstoles Handlingsplan 2017 beskriver, hvilke områder Danmarks Domstole har valgt at sætte særligt fokus på i For 2017 er der udvalgt 4 fokusområder med tilhørende indsatser. Heraf er 2 af fokusområderne fra 2016 forlænget med ét år. Fokusområderne skal hvert år bidrage til at understøtte og realisere domstolenes fire overordnede mål frem mod De fire mål er gældende frem til udgangen af 2017, hvor der skal tages stilling til nye mål og værdier for det fremtidige arbejde ved Danmarks Domstole. 2. Mål for sagsbehandlingstiderne Med henblik på en konkret udmøntning af det overordnede mål om korte sagsbehandlingstider er der opstillet 13 mål for sagsbehandlingstiderne i civile sager, straffesager, fogedsager og skiftesager ved byretterne. Målene omfatter perioden fra 2015 til For 2017 er målene: Tabel 1: Mål for byretterne sagsbehandlingstider (andel af sager afgjort inden for et tidsinterval) Sagstype - STRAFFESAGER - - CIVILE SAGER - Alle alm. Tilståelsessager og Nævninge- sager, Hovedforh. Hoved- Alle alm. og doms- boligretssager, og boligrets-ledsager doms- alm. sager forhand- straffe- sager u. mands- sager (hfh) småsager sager småsager mænd (hfh) mm. Alle forældreansvars- og ægteskabssager Målepunkt md. 4 md. 4 md. 6 md. 15 md. 9 md. 6 md. Mål i pct. i Sagstype Alm. fogedsager og betalingspåkrav - FOGEDSAGER - - SKIFTESAGER - Tvangsop- Tvangsauktioner Udlevering løsnings- sager Særlige fogedsager solgt efter af bo ekskl. 1. auktion likvidation Gældssanering - dog kun indledte sager Målepunkt md. 2 md. 5 md. 2 md. 3 md. 9 md. Mål i pct. i

2 Der er i 2015 opstillet mål for sagsbehandlingstiderne ved landsretterne for og ved Søog Handelsretten for På nuværende tidspunkt er såvel landsretterne som Sø- og Handelsretten udfordret af mange verserende sager og lange gennemløbstider. De opstillede mål skal ses på denne baggrund. Målene for landsretterne er trådt i kraft i Målene for 2017 fremgår nedenfor. Som følge af forskellige udfordringer ved de to landsretter kan målene være forskellige på de enkelte områder. På længere sigt vil der blive opstillet fælles mål for landsretterne: Tabel 2: Mål for Østre og Vestre Landsrets sagsbehandlingstider (andel af sager afgjort inden for et tidsinterval) Sagstype 6 md. 9 md. 4 md. 6 md. Målepunkt Mål i pct. i 2017, ØL Mål i pct. i 2017, VL Sagstype Nævninge (Hfh) 12 md. 1. instans 18 md. Straffeanke m. bevis (Hfh) 9 md. 11 md. Målepunkt Mål i pct. i 2017, ØL Mål i pct. i 2017, VL md. 12 md. - STRAFFESAGER - Straffeanke u. bevis (Hfh) 4 md. 13 md. 6 md. 3 md. Fængsling 1 dag - CIVILE SAGER - Alm. Anke Familieret Civile kæremål 4 md. 1 uge 6 md. 1 dag 4 uger Andre kæremål 1 uge 6 uger 2 uger 3 md. Målene for Sø- og Handelsretten trådte i kraft den 1. januar De er: Tabel 3: Mål for Sø- og Handelsrettens sagsbehandlingstider (andel af sager afgjort inden for 18 måneder) - CIVILE SAGER - Handelssagesagesagesagesagesagesager Varemærke- Patent- Konkurrence- Markedsførings- Sø- Funktionær- sagstype Målepunkt mdr. Mål i pct. i pct. 3. Økonomien Flerårsaftalen er rammen for domstolenes økonomi i Aftalen dækker perioden 2015 til Der gennemføres en samlet rammereduktion på 77 mio. kr. i løbet af 4-års perioden, hvilket svarer til en årlig reduktion på 1,2 pct. Aftalen om domstolenes økonomi sikrer nye initiativer, herunder i 2017 bunkebekæmpelsesindsats ved landsretterne og etablering af en domsdatabase mv. I øvrigt giver aftalen mulighed for at planlægge mere langsigtet, herunder tage højde for de nye investeringer og aktiviteter, der ønskes gennemført. Her tænkes navnlig på digitaliseringsindsatserne, som er afgørende for realiseringen af domstolenes strategi. 2

3 4. Fokusområderne Danmarks Domstole har prioriteret 2 nye fokusområder for Fokusområderne er Forkyndelse og Ledelsesudvikling. Derudover er fokusområdet om henholdsvis Sikkerhed (oprindeligt et 2- årigt fokusområde) og Digitalisering af de civile sager (oprindeligt et 3-årigt fokusområde) forlænget med ét år. I 2017 vil Danmarks Domstole fortsætte arbejdet med digitalisering af de civile sager, og fokusområdet er forlænget med ét år. Fokusområdet vil dog ikke kun omfatte digitaliseringen af de civile sager, men det vil omfatte et generelt fokus på digitaliseringen ved Danmarks Domstole. Det er meget væsentligt at sikre, at medarbejderne er forberedt til de nye arbejdsgange og på de forandringer, som digitaliseringen medfører. Under hvert fokusområde fremgår en beskrivelse af, hvordan retterne kan bidrage lokalt til fokusområderne. Der vil være en ressourcebeskrivelse, som fastslår, om omfanget af retternes indsats til det konkrete fokusområde vil være lille, mellem eller stor. Der tages generelt forbehold for etablering af den fornødne finansiering. 1. Digitalisering af Danmarks Domstole ( ) Fokusområdet har til formål at bidrage til en modernisering af retternes arbejdsgange og øge den digitale sagsbehandling ved Danmarks Domstole. I det kommende år vil fokusområdet dog ikke kun omfatte digitaliseringen af de civile sager. Det er væsentligt at have fokus på de store ændringer i processer og arbejdsgange, som digitaliseringen skaber for retternes personale. Digitaliseringen omfatter ikke kun de civile sager. Et andet led i digitaliseringen er den digitale hovedforhandling i straffesager, som medfører nye arbejdsgange særligt for dommerne. I 2017 vil fokusområdet, foruden den fortsatte udrulning af civilsystemet, derfor have stort fokus på at sikre, at retternes personale er parate til de digitale forandringer, som domstolene gennemgår. Ligeledes vil en række af de indsatser, der er foreslået i rapporten Kontorpersonalets fremtidige rolle og opgaver ved retterne, indgå i fokusområdet Digitalisering af de civile sager I 2014 påbegyndte det 3-årige fokusområde, hvis formål er at digitalisere de civile sager. Dette sker ved implementering af et nyt it-system, som etablerer mulighed for digital udveksling af information og dokumenter samt digital betaling af retsafgift med eksterne parter via en portal, samt giver retten mulighed for at arbejde fuldt digital med sagerne. Målet er at levere digitale sager fra start til slut til gavn for rettens medarbejdere og eksterne brugere. Det medfører væsentligt ændrede arbejdsgange for alle rettens personalegrupper, og i forbindelse med udrulningen af systemet i 2017 er det nødvendigt at have fokus på at forberede medarbejderne til de forandringer, som digitaliseringen medfører. Det er en forudsætning for, at digitaliseringen understøtter en mere effektiv arbejdsproces, forbedret produktivitet og sikrer kvaliteten i arbejdet. 3

4 Det nye system til behandling af de civile sager er af pilotretterne taget i brug i september 2016, og der blev lukket op for eksterne aktører ved pilotretterne via selvbetjeningsportalen minretssag.dk den 4. oktober Idriftsættelsen af systemets pilottest for både interne og eksterne brugere var en betydningsfuld milepæl i arbejdet med digitaliseringen af Danmarks Domstole. I 2017 forventes det, at Civilsystemet implementeres ved samtlige retter. Udrulningen vil ske trinvist og kan ændres som følge af erfaringerne fra piloten. 1. Pilotdrift og udviklingsforløb af systemet færdiggøres Pilottesten giver mange vigtige erfaringer med systemet, som giver input til forbedringer af systemet. Det er en nødvendig forudsætning for dets færdiggørelse. Erfaringerne er også en hjælp til at sætte fokus på, hvor der konkret er behov for at støtte medarbejderne i de nye arbejdsgange, som systemet medfører. 2. Implementering I 2017 implementeres Civilsystemet i alle retter. Implementeringen er omfattende og betyder nye måder at arbejde på for rigtigt mange medarbejdere ved retterne med forskellige funktioner. Som støtte til retternes ibrugtagning af det nye system gennemføres et omfattende undervisningsforløb for alle medarbejdere samt et særligt intensivt for rettens superbrugere. Uddannelsen gennemføres med undervisere fra retterne, Bedste Praksis og Domstolsstyrelsen. Superbrugere og mellemledere ved retten får en afgørende rolle med at støtte rettens øvrige medarbejdere under implementeringen af det nye system og de dertilhørende ændrede arbejdsgange. 3. Kommunikation til de professionelle brugere De nye arbejdsgange kommunikeres i vejledninger og andet infomateriale, så de professionelle brugere får en god brug af sagsportalen. Kommunikationen tager udgangspunkt i det materiale, som allerede er tilgængeligt i pilotfasen. Der afholdes desuden faste bilaterale møder med advokaternes brancheforeninger samt de væsentligste myndighedsinteressenter (bl.a. Retslægerådet og Statsforvaltningerne). 4. Implementering og tilpasning af support-organisation En forudsætning for implementering af Civilsystemet er løbende tilpasning af supportorganisationen. Dels for at give rettens medarbejdere den nødvendige støtte til at bruge det nye system. Dels fordi supporten i fremtiden også servicerer eksterne brugere Aktiviteterne omkring implementering, tilvænning til systemet og ændrede roller vil blive ressourcekrævende for alle retter. Retterne bør derfor forberede sig på denne ekstra indsats, som også vil kræve en massiv ledelsesindsats. Det er styrelsens forventning, at ressourcetrækket ved retterne under implementeringsfasen vil være stort. 1.2 Digital behandling af straffesager, herunder digitale retsmøder 4

5 I 2017 vil nye digitale arbejdsgange og it-løsninger på straffesagsområdet for alvor skulle tages i brug ved retterne, og i den opgaveløsning har både dommerne og kontorpersonalet en særlig afgørende rolle og ansvar. Da det kommer til at betyde væsentlige ændringer i arbejdsgangene for rettens medarbejdere, er det vigtigt at have fokus på og yde en stærk ledelsesmæssig indsats lokalt for at få de nye arbejdsgange på plads. 1. Kortlægning af den interne digitale straffesagsbehandling Retterne har fået en række digitale løsninger og redskaber, som medvirker til, at der ved retten i højere grad kan gennemføres en digitalt understøttet retssagsbehandling af straffesager, herunder digitale retsmøder. Det skal kortlægges, hvordan disse løsninger og redskaber tilsammen ændrer arbejdsgangene ved retterne, og samtidig skal der ses på mulige forbedringstiltag for at sikre en mere smidig sagsbehandling. Kortlægningen skal medvirke til at få identificeret, hvilke arbejdsgange den enkelte ret skal have særligt fokus på at få implementeret for at øge den digitale retssagsbehandling ved retten, ligesom den skal sikre et relevant niveau af ensartethed i sagsgangene på tværs af retterne nationalt, særligt i relation til snitfladerne med eksterne samarbejdsparter. 2. Kompetenceudvikling Dommerne har en afgørende rolle i at få udbredt brugen af digitale retsmøder, og dommergruppen skal klædes på til at kunne håndtere de digitale forandringer og udnytte de potentialer, der ligger i brugen heraf. Det skal undersøges om, der kan oprettes regionale underviserkorps bestående af ansatte fra retterne med henblik på at undervise lokalt ved retterne. Det er hensigten, at underviserkorpset oprettes og trænes i løbet af 1. halvår af 2017, så korpset er klar til at kunne undervise lokalt i retterne i 2. halvår af Retterne er forpligtet til selv at aftale og koordinere undervisning lokalt ved retterne med underviserkorpset. 3. Implementering af Samarbejdsaftalen Retternes ledelse skal bidrage aktivt til at sikre implementeringen af Samarbejdsaftalen om afvikling af digitale hovedforhandlinger i straffesager og fremme udbredelsen af digitale retsmøder. Retterne skal sikre, at de er klar til kunne modtage et større antal digitale sager, som samarbejdsaftalen vil medføre, når den træder i kraft. Retterne bør opstarte den digitale sagsbehandling af de større straffesager i 1. kvartal 2017, såfremt det ikke allerede er sket. Retterne bør desuden så vidt muligt indgå forpligtende aftaler lokalt om det antal af større sager, der kan gennemføres digitalt. 4. Vejledninger Der udarbejdes vejledninger og huskelister til håndtering af små straffesager internt ved domstolene i 1. kvartal 2017, så retterne er klar til at modtage sagerne digitalt og gennemføre en digital sagsbehandling. Implementering af de digitale arbejdsgange på straffesagsområdet vil kræve en ekstra indsats for alle retter. Det er styrelsens forventning, at ressourcetrækket ved retterne vil være mellem. 5

6 2. Sikkerhed ( ) I 2015 påbegyndte det 2-årige fokusområde, der skal skabe sammenhæng, opmærksomhed og forankring af begrebet sikkerhed på tværs af Danmarks Domstole. Fokusområdet er forlænget med ét år, da der fortsat arbejdes med en række tiltag for at understøtte et passende sikkerhedsniveau. Den midlertidige ordning med fast adgangskontrol fortsætter sideløbende med fokusområdet i 2017, mens risikovurderingen af retsbygninger pågår, og de berørte embeder vil gennemføre en mere ensartet praksis for adgangskontrollen. 1. Sikkerhedstiltag for fogeder Hjemmel til udpantning på kontoret for lovbestemt pant forventes at blive medtaget på et samlelovforslag om ændring af retsplejeloven, som forventes fremsat i anden halvdel af februar Derudover udarbejdes en vejledning om det gode telefonmøde inden udgangen af 2. kvartal 2017, og behovet for en vejledning om udkørende fogedforretninger afdækkes og forventes skrevet inden udgangen af 3. kvartal Risikovurdering af alle retsbygninger Der iværksættes en risikovurdering af alle retsbygninger i Danmark. Formålet er at tilvejebringe et tilfredsstillende beslutningsgrundlag for, om den midlertidige ordning med fast adgangskontrol eventuelt skal fortsætte og udbredes til flere retter, eller om den skal erstattes af eller suppleres med andre sikkerhedsinitiativer. Evalueringen skal ligge klar ved udgangen af 2017 med et overslag over, hvilke initiativer der skal arbejdes videre med. 3. Erfaringsudveksling og koordinering af sikkerhed Domstolene skal udveksle erfaringer og indhente inspiration fra andre europæiske lande i forhold til, hvordan man forbedrer sikkerheden ved Danmarks Domstole. Der skal der internt ske en øget koordinering af sikkerhed ved Danmarks Domstole, herunder udvikles et kursus til vagter og andet sikkerhedspersonale. Kurset skal udvikles og afvikles i ISO27001 Implementeringen af den internationale informationssikkerhedsstandard fortsætter i Implementering af de kontroller, der er valgt i forbindelse med implementering af ISO27001, samt arbejde med evaluering og forbedring af informationssikkerheden. I relation til ISO27001 må retterne forvente at blive inddraget i kvalitetssikringen af arbejdet samt i de årlige risikovurderinger. Endelig kan retterne understøtte med lokale tiltag, som opfølgning på uddannelsen i konflikthåndtering. Det er styrelsens forventning, at ressourcetrækket ved retterne under implementeringsfasen vil være lille til mellem. 3. Forkyndelse ( ) Domstolene overtager pr. 1. marts 2017 opgaven fra politiet med forkyndelse i straffesager. Beslutningen er truffet efter en indstilling fra en arbejdsgruppe med repræsentanter fra 6

7 Justitsministeriet, anklagemyndigheden, Rigspolitiet, Kriminalforsorgen og domstolene. Samtidig indføres forenklet digital forkyndelse via e-boks. Digital forkyndelse ved domstolene skal sikre kortere berammelsestider og mere effektiv forkyndelse, herunder ved anvendelsen af de enkelte forkyndelsesformer digital, telefon og ved stævningsmand. Fokusområdet skal understøtte øget effektivitet og bedre ressourceanvendelse samt kortere sagsbehandlingstider, herunder en mere fleksibel berammelse og bedre udnyttelse af retsdagene. 1. Implementering af digital forkyndelse straffesager Implementering af den digitale forkyndelsesopgave knyttet til straffesagerne skal ske i 1. kvartal af Ordningen skal evalueres ultimo Udarbejdelse af samarbejdsaftale om forkyndelse Der udarbejdes og gennemføres en aftale om samarbejde i straffesagskæden om forkyndelse. En samarbejdsaftale mellem Domstolsstyrelsen og eksterne interessenter forventes at ligge klar primo Mulig digital forkyndelse på øvrige sagsområder Der skal foretages en analyse af mulige forbedringer på forkyndelsesområdet for andre sagsområder i 2017, herunder fastlægges en plan for indførelse af digital forkyndelse på andre sagsområder. Rapport om mulighederne, inkl. omkostninger, for indførelse af forenklet digital forkyndelse på de øvrige sagsområder samt en beslutning herom skal ske inden udgangen af Øvrige tiltag om forkyndelse Der skal udarbejdes vejledninger for fremtidig forkyndelsesindsats ved domstolene, og der skal foretages en revision af stævningsmandsområdet medio Det er styrelsens vurdering, at fokusområdets indsatsfaser kræves et mellem til stort ressourcetræk. Medarbejder ressourcetrækket fra retterne vil være størst i udviklingsfasen. 4. Ledelsesudvikling ( ) Formålet med fokusområdet er at sikre et kompetenceløft af ledelsen og understøtte god ledelse ved Danmarks Domstole, som matcher fremtidens krav og mål. Fokusområdet skal understøtte bedre ledelse, sikre en større ensartethed i roller og opgaver og sikre en offentlig attraktiv arbejdsplads. Fokusområdet skal også bygge på rapporten om kontorpersonalets fremtidige rolle fra Kortlægning og analyse ved retterne 7

8 I et samarbejde mellem retterne og Styrelsen skal der udarbejdes en kortlægning af ledelsesroller, opgaver og kompetencer ved retterne. Denne kortlægning skal munde ud i en rapport inden udgangen af 3. kvartal 2017 med anbefalinger til en fælles strategisk retning for ledelsesudvikling med Danmarks Domstole. Det er en forudsætning, at der skabes mulighed for at tegne et billede af ledelsesroller og opgaver på tværs af retterne. Kortlægningen sker i samarbejde med repræsentanter for præsidenter og den øvrige ledelse. 2. Udvikling af initiativer med særligt fokus på kompetenceudvikling På baggrund af rapportens anbefalinger og en beslutning om en fælles strategisk retning for ledelsesudvikling skal der udvikles kompetenceudviklingsforløb til administrationschefer og sekretariatschefer i 2017 og forløb til funktionschefer og afdelingsledere i Derudover vil der blive udviklet et nyt førlederforløb til implementering i Forløbene skal blandt andet udvikles i samarbejde med repræsentanter for de enkelte ledelsesgrupper. 3. Implementering af kompetenceudvikling for ledere Kompetenceudviklingsinitiativer for administrations- og sekretariatschefer skal gennemføres i løbet af Implementeringen af kompetenceudviklingsinitiativer for funktionschefer og afdelingsledere sker i Ikke alle ledere vil have mulighed for at gennemføre forløbene inden for fokusområdets levetid. 4. Evaluering og opfølgning Der skal ske en evaluering af alle fokusområdets initiativer inden udgangen af Det er styrelsens vurdering, at ressourcetrækket vil variere fra lille til mellem. Det er særligt i forbindelse med analysefasen og interviewrunden, at der i en begrænset periode vil være et mærkbart ressourcetræk på rettens ledere. Derudover forventes alle ledere at gennemføre de udviklede lederforløb. 5. Øvrige væsentlige indsatser Ved siden af fokusområderne og de tilknyttede indsatser vil der desuden i 2017 blive arbejdet med et antal selvstændige projekter og større opgaver. Domsdatabase Formålet med indsatsen er at etablere en offentlig domsdatabase, der sikrer hurtig adgang til afsagte domme og mulighed for løbende indsigt i retspraksis. I 2017 vil fokus være på gennemførelse af udbud samt udviklingen og test af it-løsningen. Tværgående analyse af straffesagskæden Behandlingen af straffesager involverer flere myndigheder på Justitsministeriets område. Der igangsættes i 2017 en tværgående analyse, som har til formål at identificere initiativer, der kan medvirke til en yderligere nedbringelse af sagsbehandlingstiderne i straffesagskæden. Analysen skal både have fokus på samarbejdet mellem myndighederne ved blandt andet sagsoverlevering, men også på at forbedre og optimere sagsgange og -processer internt i de enkelte myndigheder. 8

9 Kommunikation Gennem øget kommunikationsindsats vil vi øge befolkningens kendskab og tillid til domstolene. Der skal afprøves nye måder, indhold og formidlingskanaler, herunder sociale medier. Trivsels- og ledelsesevaluering Domstolsstyrelsen vil i 2017 udvikle et nyt kvalitativt koncept for en kombineret trivsels- og ledelsesevalueringsundersøgelse. Formålet med indsatsen er, at sikre et handlingsorienteret koncept med fokus på konkret og aktiv udvikling, og som gør det lettere for ledere og medarbejdere at udpege trivsels- og ledelsesudfordringer og succeser, og arbejde videre med dem. Konceptet skal pilottestes ved enkelte retter i løbet af Retternes bidrag til handlingsplanen Domstolsstyrelsens bestyrelse vedtager hvert år Danmarks Domstoles handlingsplan for det kommende år. Handlingsplanen omsættes til en række aktiviteter og projekter lokalt ved retterne og i Domstolsstyrelsen, hvor den enkelte ret udarbejder en individuel handlingsplan, der nærmere beskriver, hvilke aktiviteter retten vil igangsætte og gennemføre for at bidrage til at realisere domstolenes overordnede mål. 9

Danmarks Domstoles Handlingsplan 2016

Danmarks Domstoles Handlingsplan 2016 Danmarks Domstoles Handlingsplan 2016 1. Introduktion Udgangspunktet for mål- og resultatstyring ved Danmarks Domstole er strategien Danmarks Domstole for ret og retfærdighed. Der er opstillet fire overordnede

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2017 RETTEN I HOLSTEBRO

HANDLINGSPLAN 2017 RETTEN I HOLSTEBRO HANDLINGSPLAN 2017 RETTEN I HOLSTEBRO Danmarks Domstole har frem til 2018 fastlagt fire overordnede/strategiske mål: Korte sagsbehandlingstider Mere ensartethed i opgaveløsningen Tidssvarende kommunikation

Læs mere

Østre Landsret Præsidenten. Handlingsplan for Østre Landsret 2017

Østre Landsret Præsidenten. Handlingsplan for Østre Landsret 2017 Østre Landsret Præsidenten Den 17/3-2017 J.nr. 42A-ØL-1-16 Handlingsplan for Østre Landsret 2017 Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som Østre Landsret vil iværksætte

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I NÆSTVED

HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I NÆSTVED Fokusområde Forandring Indsats HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I NÆSTVED Resultatmål Procesmål Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Digitaliseringen

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011.

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011. Handlingsplan for Vestre Landsret. Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten vil iværksætte og/eller følge op på i. Den internt ansvarlige for den enkelte

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2014 ekstern udgave

Handlingsplan for Vestre Landsret 2014 ekstern udgave Vestre Landsret Præsidenten J.nr. 21A-VL-22-13 Den 17/02-2014 Handlingsplan for Vestre Landsret 2014 ekstern udgave Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten

Læs mere

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål:

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål: HANDLINGSPLAN 2015 Danmarks Domstole har for 2013-2016 fastlagt fire overordnede/strategiske mål: Korte sagsbehandlingstider Mere ensartethed i opgaveløsningen Tidssvarende kommunikation Fortsat være en

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Esbjerg udøver

Læs mere

Danmarks Domstoles Handlingsplan 2015

Danmarks Domstoles Handlingsplan 2015 Bilag 60/2014 Danmarks Domstoles Handlingsplan 2015 1. Introduktion Udgangspunktet for mål- og resultatstyring ved Danmarks Domstole er strategien Danmarks Domstole for ret og retfærdighed. Der er opstillet

Læs mere

Handlingsplan for Danmarks Domstole 2013 December 2012

Handlingsplan for Danmarks Domstole 2013 December 2012 Handlingsplan for Danmarks Domstole 2013 December 2012 1. Nye mål og værdier for Danmarks Domstole Danmarks Domstole har i 2012 arbejdet med udviklingsprojektet Danmark Domstole værdier og mål. Som led

Læs mere

Handlingsplan for Østre Landsret 2015

Handlingsplan for Østre Landsret 2015 Den 17/02-2015 J.nr. 42A-ØL-1-15 Handlingsplan for Østre Landsret 2015 Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som Østre Landsret vil iværksætte i løbet af 2015. Handlingsplanen

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg]

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I Horsens

HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I Horsens HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I Horsens Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Kvalitet gennem videndeling RAFD: Deltagelse i workshops/kurser

Læs mere

Årsberetning 2016 Københavns Byret

Årsberetning 2016 Københavns Byret Årsberetning 2016 Københavns Byret 1 1. Indledning kort præsentation af retten Københavns Byret er den største af Danmarks 24 byretter. Retten betjener en stor del af Københavns Kommune samt Dragør og

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 Indledning Retten i Roskilde er fortsat placeret i fire bygninger

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Der skete i perioden

Læs mere

Handlingsplan for Danmarks Domstole 2014

Handlingsplan for Danmarks Domstole 2014 December 2013 Handlingsplan for Danmarks Domstole 2014 1. Fokusområder og indsatsområder i 2014 På baggrund af drøftelser i Ledelsesforum i september og november og efterfølgende beslutning i Domstolsstyrelsens

Læs mere

NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal 2015. 1. halvår 2014

NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal 2015. 1. halvår 2014 NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal 2015 1. halvår 2014 NØGLETAL: SAGSFLOW OG SAGSBEHANDLINGSTIDER BYRETTERNE OG TINGLYSNINGSRETTEN 1. kvartal 2015 Modtagne sager Afsluttede sager Bunkeeffekt⁷ 1. kvartal

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) [retten i Odense]

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) [retten i Odense] ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) [retten i Odense] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Marts 2016 2 1. Indledning kort præsentation af retten Vi har her ved retten

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg

ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

1 Strategi for Danmarks Domstole 2011. 2 Indsatser 2011

1 Strategi for Danmarks Domstole 2011. 2 Indsatser 2011 1 Strategi for Danmarks Domstole 2011 Danmarks Domstole har til opgave at udøve dømmende myndighed og løse hertil knyttede opgaver, herunder skifteret, fogedret, tinglysning og administration. Domstolsstyrelsen

Læs mere

Nøgletal for domstolene. November 2013

Nøgletal for domstolene. November 2013 Nøgletal for domstolene 1.-3. kvartal November Sagsflow byretterne Straffesager 1 Modtagne straffesager 99.484 108.635 107.504 110.860 148.677 123.818 100 109 108 111 149 124 - heraf nævningesager 118

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Marts 2016 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011. Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011. Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 Retten i Hjørring - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 1. Indledning kort præsentation af retten 2 Retten i Hjørring blev etableret den 1. januar 2007

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 Retten i Esbjerg

ÅRSBERETNING 2011 Retten i Esbjerg ÅRSBERETNING 2011 Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet Civilret Skifteret Udviklende

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 Bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg

ÅRSBERETNING 2014 Bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg ÅRSBERETNING 2014 Bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2014 RETTEN I Horsens

HANDLINGSPLAN 2014 RETTEN I Horsens HANDLINGSPLAN 2014 RETTEN I Horsens Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Klar-parat-digital Sikre at alle medarbejdere kan betjene

Læs mere

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED Objektivitet, kvalitet og effektivitet Anklagemyndighedens virksomhedsstrategi 2017 SYV FOKUSPUNKTER FOR ANKLAGEMYNDIGHEDEN I de seneste år har vi i anklagemyndigheden gennemført

Læs mere

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden 20 17 Mål- og resultatplan for anklagemyndigheden Indhold Mission og vision 2 Om anklagemyndigheden 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2017 3 Én samlet koncern 4 Kvalitet i straffesagsbehandlingen 4

Læs mere

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden 20 16 Mål- og resultatplan for anklagemyndigheden Indhold Mission og vision 2 Om anklagemyndigheden 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2016 3 Kvalitet i straffesagsbehandlingen 4 Anklagemyndighedens

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2016 2 Indledning 2015 var det første hele år, hvor retten var samlet

Læs mere

Retten i Hillerød Handlingsplan 2015-2016

Retten i Hillerød Handlingsplan 2015-2016 Handlingsplan 2015-2016 Handlingsplan 2 2015-2016 Forord I det følgende præsenteres handlingsplan for 2015-16 for. Handlingsplanen er som tidligere udarbejdet efter KVIK-modellen, som indebærer, at vi

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Marts 2016 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

Københavns Byrets Handlingsplan 2017

Københavns Byrets Handlingsplan 2017 Københavns Byrets Handlingsplan 2017 Side 1 af 21 Indhold 1. Introduktion til handlingsplanen... 3 2. Kort om Københavns Byret og Byrettens organisering... 4 3. Handlingsplan for Danmarks Domstole 2017...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup er kommet

Læs mere

Domstolsstyrelsens handlingsplan for 2003.

Domstolsstyrelsens handlingsplan for 2003. 1 Domstolsstyrelsens handlingsplan for 2003. Ydelser Vores sagsbehandling, afgørelser og andre ydelser er af højeste faglige kvalitet. Sagsbehandlingen skal være grundig, og der afsættes fornøden tid til

Læs mere

Nøgletal for domstolene marts 2011

Nøgletal for domstolene marts 2011 Nøgletal for domstolene 2010 4. marts 2011 Sagsflow ved byretterne Modtagne og afsluttede sager 2006-2010 Antal modtagne sager ved byretterne i alt 599.040 607.626 689.961 774.648 776.685 100 101 115 129

Læs mere

ÅRSNØGLETAL Retten i Horsens. Evt. sammenligning Retten i Kolding Datatabeller 5. bedste KLIK PÅ PILENE FOR AT HOPPE TIL DATA:

ÅRSNØGLETAL Retten i Horsens. Evt. sammenligning Retten i Kolding Datatabeller 5. bedste KLIK PÅ PILENE FOR AT HOPPE TIL DATA: ÅRSNØGLETAL 2015 ten i Horsens 2014 2015 Gnst. BR 2015 Evt. sammenligning ten i Kolding Datatabeller 5. bedste 2015 2014 2015 KLIK PÅ PILENE FOR AT HOPPE TIL DATA: Samlet produktivitet, retten (indeks)

Læs mere

ÅRSBERETNING 2016 Retten på Frederiksberg

ÅRSBERETNING 2016 Retten på Frederiksberg ÅRSBERETNING 2016 Retten på Frederiksberg April 2017 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten på Frederiksberg er en af landets 24 byretter. Retskredsen omfatter Frederiksberg kommune samt visse

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Svendborg

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Svendborg ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Svendborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Svendborg

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 8 4. Produktivitet... 10 5. Sagsbehandlingstider... 13 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

ÅRSBERETNING Retten i Næstved

ÅRSBERETNING Retten i Næstved ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Næstved - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Næstved retskreds omfatter

Læs mere

Den 1. januar 2007 trådte den mest omfattende reform på domstolsområdet i 100 år i kraft.

Den 1. januar 2007 trådte den mest omfattende reform på domstolsområdet i 100 år i kraft. Nye mål for Danmarks Domstole Mål for domstolsreformen (sagsbehandlingstider, kvalitet og service mv.) Januar 2008 2 1. Indledning Den 1. januar 2007 trådte den mest omfattende reform på domstolsområdet

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I HORSENS

HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I HORSENS HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I HORSENS Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Digitaliseringen af de civile sager, JFS Civil Implementering

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 25. august 2015 Kontor:

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015. Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole

HANDLINGSPLAN 2015. Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole HANDLINGSPLAN 2015 Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole 1 Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Kvalitet gennem videndeling Juridisk videndeling Videndeling i hverdagen

Læs mere

Handlingsplan for Retten i Næstved 2013

Handlingsplan for Retten i Næstved 2013 Handlingsplan for Retten i Næstved 2013 Fokusområde RETSAFDELINGEN Det overordnede mål for afdelingen i 2013 er, at få organiseret og implementeret en ny team-model. Dommerne organiseres i 2 teams, som

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2005/2006 (ekstern udgave)

Handlingsplan for Vestre Landsret 2005/2006 (ekstern udgave) Vestre Landsret J.nr. 21A-VL-16-04 Den 21/12-2005 Handlingsplan for Vestre Landsret 2005/2006 (ekstern udgave) Dette er en revideret udgave af Vestre Landsrets handlingsplan for 2005 I, som indeholder

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017 RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017 Mål- og resultatplanen for Fyns Politi 2017 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Fyns Politi. Planen træder i kraft den 1. januar 2017

Læs mere

Sø- og Handelsretten har derfor som sin vision, at retten skal være ERHVERVSLIVETS FORETRUKNE DOMSTOL.

Sø- og Handelsretten har derfor som sin vision, at retten skal være ERHVERVSLIVETS FORETRUKNE DOMSTOL. Handlingsplan 2012 1. Sø- og Handelsrettens visioner 1.1. Retsafdelingen Sø- og Handelsrettens retsafdelings saglige kompetence fremgår af retsplejelovens 225. Af bestemmelsen fremgår også, at næsten alle

Læs mere

Københavns Byrets Handlingsplan 2016

Københavns Byrets Handlingsplan 2016 Københavns Byrets Handlingsplan 2016 Side 1 af 25 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til handlingsplanen... 3 2. Kort om Københavns Byret og Byrettens organisering... 4 3. Overordnet handlingsplan for

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Horsens]

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Horsens] ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Horsens] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 Indledning kort præsentation af retten Retten i Horsens er

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Odense

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Odense ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Overordnet er det et særdeles tilfredsstillende

Læs mere

Handlingsplan for Retten i Horsens 2013

Handlingsplan for Retten i Horsens 2013 Handlingsplan for Retten i Horsens 2013 Danmarks Domstole har i 2012 arbejdet med udviklingsprojektet Danmark Domstole værdier og mål. Som led i dette projekt er der med Danmarks Domstole for ret og retfærdighed

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup

Læs mere

Sø- og Handelsretten. Handlingsplan 2013

Sø- og Handelsretten. Handlingsplan 2013 Sø- og Handelsretten Handlingsplan 2013 2 Indholdsfortegnelse 1. Sø- og Handelsrettens visioner... 3 1.1 Retsafdelingen... 3 1.2 Skifteafdelingen... 3 2. Danmarks Domstoles mål... 4 3. Sø- og Handelsrettens

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om straffesagskæden

Rigsrevisionens notat om beretning om straffesagskæden Rigsrevisionens notat om beretning om straffesagskæden Maj 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om straffesagskæden (beretning nr. 9/2013) 3. maj 2017 RN 1105/17 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Årsberetning 2014 Københavns Byret

Årsberetning 2014 Københavns Byret Årsberetning 2014 Københavns Byret 1 1. Indledning kort præsentation af retten Københavns Byret er den største af Danmarks 24 byretter. Retten betjener en stor del af Københavns Kommune samt Dragør og

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Odense

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Odense ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Odense - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Overordnet har vi på

Læs mere

Københavns Byrets Handlingsplan 2015

Københavns Byrets Handlingsplan 2015 Københavns Byrets Handlingsplan 2015 Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til handlingsplanen... 3 2. Kort om Københavns Byret... 4 3. Byrettens organisation... 5 4. Overordnet handlingsplan

Læs mere

Anbefalinger fra arbejdsgruppen om hurtigere behandling af straffesager, der indbringes for retten

Anbefalinger fra arbejdsgruppen om hurtigere behandling af straffesager, der indbringes for retten Anbefalinger fra arbejdsgruppen om hurtigere behandling af straffesager, der indbringes for retten København, juli 2013 Indledning Arbejdsgruppen om hurtigere behandling af straffesager, der indbringes

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Horsens

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Horsens EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 8 4. Effektivitet (produktivitet)... 9 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 8 4. Produktivitet... 10 5. Sagsbehandlingstider... 13 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 Sag 87/2015 Advokat Keld Parsberg kærer Vestre Landsrets salærafgørelse i sag om værgemål for

Læs mere

1. Nedbringelse af sagsbehandlingstiderne. 2. Hver ret gennemfører mindst et projekt med det formål at forbedre kvaliteten.

1. Nedbringelse af sagsbehandlingstiderne. 2. Hver ret gennemfører mindst et projekt med det formål at forbedre kvaliteten. Handlingsplan 2010 1 Danmarks Domstole har for 2010 fastsat følgende indsatsområder: 1. Nedbringelse af sagsbehandlingstiderne. 2. Hver ret gennemfører mindst et projekt med det formål at forbedre kvaliteten.

Læs mere

ÅRSBERETNING emærkninger til årsnøgletal. bemærkninger. Københavns Byret

ÅRSBERETNING emærkninger til årsnøgletal. bemærkninger. Københavns Byret ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger emærkninger til årsnøgletal Københavns Byret April 2014 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning kort præsentation af retten... 3 2. Resultater i 2013 produktivitet og aktivitet...

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Næstved

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Næstved EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 9 4. Effektivitet (produktivitet)... 10 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

ÅRSBERETNING (bemærkninger til årsnøgletal)

ÅRSBERETNING (bemærkninger til årsnøgletal) ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) - udarbejdet i samarbejde mellem Retten i Svendborg og Domstolsstyrelsen INDHOLD Indledning kort præsentation af retten... 3 Aktivitet og produktivitet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 for Retten i Næstved

ÅRSBERETNING 2012 for Retten i Næstved ÅRSBERETNING 2012 for Retten i Næstved (bemærkninger til årsnøgletal) - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Næstved retskreds

Læs mere

ÅRSBERETNING 2016 (bemærkninger til årsnøgletal) - udarbejdet i samarbejde mellem Retten i Svendborg og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2016 (bemærkninger til årsnøgletal) - udarbejdet i samarbejde mellem Retten i Svendborg og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2016 (bemærkninger til årsnøgletal) - udarbejdet i samarbejde mellem Retten i Svendborg og Domstolsstyrelsen RETTEN I SVENDBORG 1 INDHOLD Indledning kort præsentation af retten... 3 Aktivitet

Læs mere

til brug for besvarelsen torsdag den 5. februar 2015 af samrådsspørgsmål P fra Folketingets Retsudvalg

til brug for besvarelsen torsdag den 5. februar 2015 af samrådsspørgsmål P fra Folketingets Retsudvalg Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 422 Offentligt Administrationsafdelingen Dato: 03. februar 2015 Dok.: 1481057 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen torsdag den 5. februar

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2007 I (ekstern udgave)

Handlingsplan for Vestre Landsret 2007 I (ekstern udgave) Vestre Landsret J.nr. 21A-VL-14-06 Den 19/02-07 Handlingsplan for Vestre Landsret 2007 I (ekstern udgave) Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten vil

Læs mere

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse med Domstolenes Ledelsesforum fastlagt 5 særlige fokusområder indenfor de overordnede mål:

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse med Domstolenes Ledelsesforum fastlagt 5 særlige fokusområder indenfor de overordnede mål: HANDLINGSPLAN 2016 Danmarks Domstole har frem til 2018 fastlagt fire overordnede/strategiske mål: Korte sagsbehandlingstider Mere ensartethed i opgaveløsningen Tidssvarende kommunikation Fortsat være en

Læs mere

Handlingsplan 2011 for Retten i Viborg

Handlingsplan 2011 for Retten i Viborg Handlingsplan 2011 for Retten i Viborg 1. Indledning 2. Strategi 2011 årets indsatsområder 3. Domhuset selvevaluering 2010 4. Rammen Viborgs 5 indsatsområder Bilag: Fællessekretariatets handlingsplan for

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I ESBJERG. Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole

HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I ESBJERG. Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I ESBJERG Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1.Kvalitet gennem videndeling (2014-2015) Deltagelse i videndelingsprojekter

Læs mere

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13. Bilag. Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013.

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13. Bilag. Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013. Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13 Bilag 60 Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013. a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte udviklingen af et nyt itsystem

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Maj 2013 2 Indledning Retten i Horsens er lokal byret for Horsens, Skanderborg

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Maj 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 7 4. Produktivitet... 9 5. Sagsbehandlingstider... 12 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Næstved

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Næstved ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Næstved - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Næstved retskreds omfatter

Læs mere

Handlingsplan II for Vestre Landsret 2004 (ekstern udgave)

Handlingsplan II for Vestre Landsret 2004 (ekstern udgave) Side 1 af 7 Handlingsplan II for Vestre Landsret 2004 (ekstern udgave) Dette er en revideret udgave af landsrettens handlingsplan for 2004, som indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer,

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Aalborg, der

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Der er for 2012 fastsat følgende indsatsområder: 1. Konkrete forbedringer af kvalitet, service og effektivitet i rettens ydelser.

Der er for 2012 fastsat følgende indsatsområder: 1. Konkrete forbedringer af kvalitet, service og effektivitet i rettens ydelser. Handlingsplan 2012 Der er for 2012 fastsat følgende indsatsområder: 1. Konkrete forbedringer af kvalitet, service og effektivitet i rettens ydelser. Der er særlig fokus på indsatser, der forbedrer: 1.

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Odense

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Odense EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 6 4. Effektivitet (produktivitet)... 7 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

mellem retten og Domstolsstyrelsen

mellem retten og Domstolsstyrelsen mellem retten og Domstolsstyrelsen 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Svendborg, der har til huse på Tinghuset, Tinghusgade 43 og på adressen Østre Havnevej 16B i Svendborg, betjener

Læs mere

Højesteret og domstolsreformen

Højesteret og domstolsreformen Den 4. februar 2010 HR j.nr. HR-2010-24-10 Højesteret og domstolsreformen Domstolsreformen Henlæggelsen af nævningesagerne til byretterne og den ændrede instansordning for civile sager, hvorefter landsretterne

Læs mere

Strategi for Danmarks Domstole 2010. Indsatser 2010

Strategi for Danmarks Domstole 2010. Indsatser 2010 Strategi for Danmarks Domstole 2010 Danmarks Domstole har til opgave at udøve dømmende myndighed og løse hertil knyttede opgaver, herunder skifteret, fogedret, tinglysning og administration. Domstolsstyrelsen

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Århus] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Århus] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Århus] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten I årsrapporten for

Læs mere

I - Byrettens organisation

I - Byrettens organisation Overordnet handlingsplan for Københavns Byret 2013 Handlingsplanen for Danmarks Domstole opregner den overordnede målsætning for retterne i perioden 2013 til 2018. Målsætningerne er: Korte sagsbehandlingstider

Læs mere

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse i civile sager og straffesager.

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse i civile sager og straffesager. Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse i civile sager og straffesager. Civile sager 2. instans Anke 253, stk. 4 og 5, jf. stk. 3 368, stk. 2, jf. stk. 1, 2. pkt. Straffesager

Læs mere

Hurtigere vej fra forbrydelse til fængsel. 8 initiativer til at få straffesager hurtigere igennem retssystemet

Hurtigere vej fra forbrydelse til fængsel. 8 initiativer til at få straffesager hurtigere igennem retssystemet Hurtigere vej fra forbrydelse til fængsel 8 initiativer til at få straffesager hurtigere igennem retssystemet 14. januar 2018 Indhold Forord 2 Straffesagskæden 3 erne 4 Sigtede må ikke vælge en forsvarer,

Læs mere

DANMARKS DOMSTOLE ÅRSRAPPORT 2016

DANMARKS DOMSTOLE ÅRSRAPPORT 2016 DANMARKS DOMSTOLE ÅRSRAPPORT 2016 DOMSTOLENE, DOMSTOLSSTYRELSEN OG PROCESBEVILLINGSNÆVNET Hovedkonti på finansloven: 11.41.01. Domstolsstyrelsen (driftsbevilling) 11.41.02. Retterne (driftsbevilling) 11.41.04.

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aalborg

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aalborg ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aalborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere