Hjortholm borgen, der aldrig blev færdig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjortholm borgen, der aldrig blev færdig"

Transkript

1 Hjortholm borgen, der aldrig blev færdig gåden blandt Samsøs middelalderborge AF VIVIAN ETTING, NILS ENGBERG, JØRGEN FRANDSEN, LIS NYMARK OG HANS SKOV Fig.1 Luftbillede over Hjortholm, optaget under udgravningen i august. Aerial view of Hjortholm, shot during the excavation in August. Foto: Hans Skov 2011

2

3 Voldstedet på den lille ø Hjortholm, der ligger i Stavns Fjord på nordsiden af Samsø, har altid været lidt af en gåde. Nationalmuseet har siden 2008 ledet et 5-årigt forskningsprojekt om de middelalderlige borge på Samsø i samarbejde med Moesgård Museum, Kulturarvsstyrelsen og Økomuseum Samsø. Resultaterne af de tidligere undersøgelser på Gl. Brattingsborg, Vesborg og Bisgård er præsenteret i Nationalmuseets Arbejdsmark 2009, 2010 og 2011, og her skal berettes om de spændende udgravninger på Hjortholm i august Øen er ca. ½ km² stor og ligger i et enestående naturområde, der er fredet ifølge Naturbeskyttelsesloven og som særligt fuglebeskyttelsesområde. Desuden er selve borgbanken naturligvis et fredet fortidsminde. Som de øvrige voldsteder ejes Hjortholm af Brattingsborg Gods, og godsejer Anders Danneskiold-Lassen støtter projektet på alle måder. Udgravningen gennemførtes med støtte fra Civilingeniør Knud Nørgaard og Hustru Grethe Nørgaards Fond, som vi skylder en varm tak. I sommeren 2012 blev der gennemført en udgravning med ganske uventede resultater. Det viste sig nemlig, at middelalderborgen aldrig var blevet færdigbygget. Til gengæld blev der afdækket rester af et fornemt, hidtil ukendt renæssancehus neden for borgbanken. Stavns Fjord og Hjortholm i forhistorisk tid Stavns Fjord blev dannet ved havstigninger for omkring år siden. En tid stod havet op til 4,7 m højere end i dag, så dele af det nuværende Samsø bestod af små øer og holme. De høje banker på Hjortholm er morænebakker, der blev skabt, efterhånden som isen trak sig tilbage. Overalt i fjordområdet findes spor efter de folk, der i ældre stenalder opholdt sig her, særlig Ertebøllekulturen fra ca f.kr. Hjortholm har i en årrække haft status som særligt forskningsområde, for øens uberørte natur giver optimale betingelser for undersøgelser inden for botanik, zoologi, geologi og arkæologi. Allerede i 1930 erne påvistes en speciel gruppe oldsager, håndkiler, der var opsamlet ved Stavns Fjord. De tilhører Ertebøllekulturen, og i en årrække fra 1958 udgravede Nationalmuseet en boplads fra denne periode på Hjortholms vestside. Hovedmaterialet stammer fra en køkkenmødding, men diverse fund vidner om menneskelig aktivitet på Hjortholm gennem hele forhistorien. I 1976 blev der fundet flintaffald i det dengang tørlagte kær, Frejas øje, hvilket tyder på, at der gennem stenalderen har været tildannet flint her. Om øen har været opdyrket diskuteres stadig, da der er spor efter afbrænding af vegetation. I den tidlige vikingetid gennemførtes et imponerende ingeniørarbejde ved etableringen af den såkaldte Kanhave-kanal tværs over den smalle landtange mellem den nordlige og sydlige del af Samsø. Den 500 m lange og 11 m brede kanal forbandt Stavns Fjord med Kattegat, og den skal formentlig tolkes som et anlæg, der gjorde det muligt for en flåde inde i fjorden hurtigt at komme ud i Kattegat. Udgravninger i 1960, 1977 og 1979 afdækkede et kraftigt bolværk af planker, der flankerede kanalens sider (fig.2). Årringsdateringer af træværket viser, at kanalen er opført i årene , og enkelte reparationer er blevet foretaget omkring 750. Da har kanalen stadig været i brug, men næppe meget længere. 90 NATIONALMUSEETS ARBEJDSMARK 2012

4 Fig.2 Kanhavekanal, der blev anlagt i årene , er et imponerende ingeniørarbejde fra Vikingetiden. The Kanhave Canal, established in the years , is an impressive feat of engineering from the Viking Era. Photo from the excavation, Foto fra udgravningen Hans Stiesdal Hjortholm dukker frem i historisk tid Navnet er sandsynligvis en enkel kombination af ordene hjort og holm, for Stavns Fjord er kendt for sit dyreliv, og der er stadig mange hjorte i området. Hjortholm omtales første gang i Kong Valdemars Jordebog fra 1231, der er en opgørelse over Kronens ejendomme og skatteindtægter. Hertil blev siden tilføjet en såkaldt Ø-liste, hvor Hjortholm er nævnt blandt de mindre øer. Den betegnes på latin: Due Hiortholm, dvs. to Hjortholm, formentlig fordi øen ved højvande bliver delt i to. Ø-listen omfatter øer, der var ejet af Kronen, og til tider nævnes, hvorvidt der findes et hus. Her omtales dog intet på Hjortholm. Samsø var et populært jagtområde for kongen, f.eks. står der i Saxos Danmarkskrønike fra ca. 1200, at Valdemar den Store var på jagt her i Herefter går der tre hundrede år, før øen igen er nævnt i de bevarede skriftlige kilder. Den omtales i et brev fra 17. juni 1523, hvor Frederik 1. udnævnte en Jørgen Michelsen til at forvalte Søllemarksgård (forgængeren for det nuværende Ny Brattingsborg). Han skulle blandt andet tage sig af kongens heste på Hjortholm og holde Os og vort folk én nat med øl, mad og hestefoder, når vi HJORTHOLM BORGEN, DER ALDRIG BLEV FÆRDIG 91

5 personlig drager frem dér. Det fremgår altså klart, at øen blev brugt til hesteavl, og kravet om passende logi for kongen er særdeles interessant i lyset af udgravningens fund af et fornemt hus fra denne periode. I 1547 omtales hestene på Hjortholm igen i et brev fra Christian 3. til lensmanden på Kalundborg, der nu styrede administrationen af Samsø. Lensmanden bliver formanet om at skaffe gode frisiske heste til Vejrø og Hjortholm uanset prisen. Kongeligt hesteopdræt var nemlig en bekostelig affære, og der var meget prestige forbundet med de prægtige heste fra Frisland (Holland). Det ser ud til, at Hjortholm blev brugt til hesteavl op til begyndelsen af 1600-tallet, hvor man nedlagde de små hestehold rundt i landet og gik over til større stutterier på Sjælland. Sidste gang man hører om heste fra Hjortholm er i 1605, hvor den kongelige stutmester Heinrich Rothkirk sendte en opgørelse over diverse heste til Christian 4. Her nævnes to brune stodheste fra Samsø ved navn Falk og Langmantel, som uden tvivl stammer fra Hjortholm. Herefter blev øen brugt til almindelig græsning, og fra diverse opgørelser fremgår det, at græsningen på øen blev udlejet for en særlig afgift kaldet græspenge. I midten af 1700-tallet var der omkring 50 stude på græs, og i begyndelsen af 1800-tallet blev der opfedet 80 stude. I dag holdes får på øen, men der er planer om at genindføre kreaturholdet. Ingen middelalderlige kilder omtaler en borg på Hjortholm, men siden blev der knyttet en blomstrende sagntradition til stedet. Anders Sørensen Vedel skrev i 1591, at borgen på Hjortholm var opført af kæmper, der havde befæstet den med grave og volde. I 1675 udgav historikeren Peder Resen en beskrivelse af Samsø, der også indeholdt en fantasifuld omtale af Hjortholm. Han mente, at øen var opkaldt efter en vis Hjortvar, som var barnebarn af kong Frode, der levede på Kristi tid. Denne konge var efter Resens mening uden tvivl denne borgs grundlægger. Senere satte arkitekten Laurids de Thurah spørgsmålstegn ved teorien i en ny beskrivelse af Fig.3 Udsnit af Laurids de Thuras kort over Samsø fra På Hjortholm i Stavns Fjord er placeret et stort firfløjet borganlæg, kaldet Hjortholmhus, som dog er ren fantasi. Detail of Laurids de Thura s map of Samsø from A large four-winged castle complex, called Hjortholmhus, has been put on the map on Hjortholm in Stavns Fjord, but it is quite imaginary. Samsø fra Han var dog overbevist om eksistensen af en borg på stedet, og på et kort er ligefrem afsat et stort firfløjet slot kaldet Hjortholmhus (fig.3). De folkelige sagn knytter derimod kong Erik Glippings påståede drabsmand marsk Stig til borgen, og en af historierne fortæller om hans døtres opvækst på Hjortholm. 92 NATIONALMUSEETS ARBEJDSMARK 2012

6 Flydepram, både og gravemaskine Der var store praktiske problemer, der skulle løses, inden udgravningen kunne gå i gang. Først skulle der naturligvis ansøges om dispensationer for de mange fredninger, og derefter stod vi over for problemet, hvordan man får en tung gravemaskine fragtet ud til øen. I samarbejde med havnevæsnet i Langør blev bygget en flydepram, og det lykkedes at få den lille gravemaskine sikkert i land. Den daglige transport ud til øen foregik i små fladbundede joller (fig.4), og Fig.4 Overfarten til Hjortholm foregik i en lille fladbundet jolle. Øens to borgbanker ses tydeligt i baggrunden. The passage to Hjortholm was made in a small flat-bottomed dinghy. The island s two castle mounds can be seen clearly in the background. Foto: Vivian Etting 2011 det krævede mange ture at fragte udstyr, telte og forsyninger. Øens pleje varetages af Samsø Kommune, og vi fik stor hjælp fra Peter Boll til rydning af tjørnekrat forud for udgravningen. Udgravningerne af de to borgbanker Hjortholms to høje kratbevoksede toppe (fig.5) er altid blevet betragtet som borgbanker adskilt af en slugt, der kaldes Kavalergangen. Tidligere var øen stort set blottet for bevoksning, men den nedsatte græsning har givet krat og buske frit spil, og det slører konturerne af de to borgbanker. Heldigvis er det i dag muligt med Lidarscanninger at se gennem vegetationen (fig.6), og dermed studere øens overflade i detaljer. Det fremgår tydeligt, at den nordre borgbanke er omgivet af en ringgrav og en ringvold. Man aner også adgangsvejen, der fra nord går rundt om borgbanken og kommer op på dens topflade fra syd. Omkring en del af den søndre borgbanke er et smalt plateau, der må opfattes som begyndelsen til en ringgrav. De to befæstede banker har næsten samme højde. Den søndre banke er med sine 26 m en anelse højere, og dens topflade måler 31 x 36 m (1.116 m²). Den nordre har en topflade på 23 x 49 m (1.127 m²). HJORTHOLM BORGEN, DER ALDRIG BLEV FÆRDIG 93

7 Fig.5 I 1874 udførte Magnus-Petersen fra Nationalmuseet denne farvelagte tegning af Hjortholm, set fra den sydlige del af øen. På det tidspunkt græssede stadig køer, der holdt vegetationen nede. Plan over voldstedet på Hjortholm, tegnet i sommeren 1874 af Magnus- Petersen under hans rundrejse på Samsø. In 1874 Magnus-Petersen of the National Museum did this coloured drawing of Hjortholm seen from the southern part of the island. At that time cows still grazed and kept the vegetation down. Plan of the mounds on Hjortholm, drawn in the summer of 1874 by Magnus-Petersen during his tour of Samsø. Antikvarisk-Topografisk Arkiv, Nationalmuseet 94 NATIONALMUSEETS ARBEJDSMARK 2012

8 Der har været mange teorier om voldstedets alder. Fagfolk har placeret voldstedet i middelalderen på grund af den typiske konstruktion med to befæstede banker, en forborg og en hovedborg. Lokalt er borganlægget derimod blevet set i sammenhæng med Kanhavekanalen, der ligger blot 3 km væk. Fra den nordre banke er der fuldt overblik over området, og det synes derfor et naturligt sted at placere en udkigspost. Der er imidlertid aldrig fundet genstande eller spor af byggematerialer på bankerne, og heller ikke en opmåling med magnetometer kunne afsløre fundamenter og lignende i jorden. Vi gik derfor til udgravningen med små forventninger. De blev heldigvis gjort til skamme, og da vi forlod øen igen, var det med en god fornemmelse af, at det var lykkedes at fravriste så mange nye oplysninger om øen i historisk tid som muligt. En sikker datering af borgbankerne fik vi ikke, men et bud på en sandsynlig tolkning præsenteres her. Ved bankerne blev udgravet i alt seks søgegrøfter samt en enkelt i den formodede adgangsvej. På den nordre banke blev søgegrøfter lagt på langs og på tværs af topfladen (fig.7), efter at græstørven var blevet gennemgået minutiøst med metaldetektor. Gravemaskinen afrømmede herefter jordlagene i tynde lag, så ingen metalfund eller andre genstande ville blive overset. Resultatet var dog meget magert. Alt hvad der fremkom, var en klinknagle, en jernbarre, samt tand og knogle fra en hest. Ikke så meget som et eneste stykke keramik blev fundet! Fig.6 En såkaldt Lidarscanning af Hjortholm giver et godt indtryk af øens topografi. Denne scanningsteknik med ultraviolet lys gør det muligt at registrere højdeforskelle og dermed lave digitale højdemodeller af arkæologiske lokaliteter, der ellers er skjult af vegetation. A so-called LIDAR scan of Hjortholm gives a good impression of the topography of the island. This scanning technique with ultraviolet light makes it possible to record height differences and thus make digital height models of archaeological sites otherwise hidden by vegetation. Kulturstyrelsen På nordbanken var to tydeligt afgrænsede aktivitetslag, dels fra det befæstede anlægs tid og dels fra et ældre. Ældst var en trindøkse fra yngre Ertebølletid, der fremkom i en grube i den nordøstlige ende af borgbanken. En kogestensgrube i den vestlige del af borgbanken kan være fra enten bronzealder, jernalder eller vikingetid. Borgbankerne i middelalderen Der var ikke kulturlag eller stolpehuller fra det befæstede anlægs tid. I søgegrøfterne både på nord- og sydbanken var det tydeligt, at man har flyttet meget store mængder morænesand for at opbygge de to bankers topflader. For at få en større plan topflade har man på nordbankens top fjernet materiale fra den centrale del og skubbet det ud mod kanterne af banken, som derudover har fået tilført yderligere materiale. Mod øst og nordøst medførte omlægningen af jordlagene, at det oprindelige vækstlag lå begravet omkring 1,6 m under den nuværende overflade. På sydbanken var det endnu mere udtalt. Her var der mod øst lagt et jordlag på op til 4 meters tykkelse oven på bakkens oprindelige overflade, men topfladen er stadig kraftigt skrånende, og man er tilsyneladende stoppet midt i det omfattende entreprenørarbejde. HJORTHOLM BORGEN, DER ALDRIG BLEV FÆRDIG 95

9 Fig.7 Søgegrøfterne på nordbanken anlagdes som et stort kryds over toppen af banken. Her er Vivian Etting i gang med at skovle. The sondage trenches on the north hill are laid out as a large cross over the top of the hill. Here Vivian Etting is busy shovelling. Foto: Hans Skov 2011 Det samme indtryk af et byggestop får man ved at betragte voldgraven omkring nordbanken. Der er ingen tvivl om, at graven er menneskeskabt. Den er gravet igennem de oprindelige lag, og volden på gravens yderside er kunstigt opbygget. Voldgraven er imidlertid ikke blevet ført hele vejen rundt om banken. Den stopper underligt uhensigtsmæssigt, før den når hen i nærheden af adgangsvejen. Heller ikke i Kavalergangen mellem de to banker er arbejdet gjort færdigt (fig.8). En aflang jordbunke, måske en form for arbejdsrampe, er øjensynlig blevet efterladt. Anlæggelsen af borgen er tydeligvis aldrig ført til ende. Det forklarer også, hvorfor der kun er antydning af begyndelsen til en voldgrav ved den søndre banke, og hvorfor der ikke er kulturlag, stolpehuller eller andre bygningsspor på de to borgbanker. Konklusionen er, at et stort befæstningsprojekt er sat i gang, men opgivet igen. Uden en sikker datering kan vi kun gisne om baggrunden, og hvorfor arbejdet i det hele taget blev sat i værk. Vi er overbevist om, at forsvarsværkerne blev skabt i middelalderen men borgen skal næppe betragtes som et værn mod de slaviske vendere, der hærgede Danmark i og 1100-tallet. Ved udgravningen på Gl. Brattingsborg i 2008 kunne vi konstatere, at den netop blev opført i denne periode, og det er usandsynligt, at der var to kongelige borganlæg på øen på samme tid. En anden mulighed kunne være, at borgen skulle være opført som et støttepunkt i kampene mellem dronning Margretes sørøvere og hanseaterne i slutningen af 1300-tallet. Det forekommer dog heller ikke sandsynligt, da disse kampe fortrinsvis fandt sted i Østersøen. Efter vores opfattelse skal Hjortholm ses som en modborg til de borganlæg, som marsk Stig og de fredløse opførte på øen Hjelm i Når man står på nordbanken på Hjortholm, har man udsyn over hele Århusbugten, og Hjelm 96 NATIONALMUSEETS ARBEJDSMARK 2012

10 ses tydeligt mod nordøst. I begyndelsen af 1290 erne, indtil der blev sluttet forlig i 1295 ved forhandlinger på Hindsgavl ved Middelfart, var den danske kongemagt stærkt truet af alliancen mellem den norske konge og de fredløse. I det lys bliver opførelsen af det store borganlæg på Hjortholm logisk. Gl. Brattingsborg var blevet erobret og ødelagt i 1289, og en ny kongelig borg til beskyttelse af Samsø har været nødvendig. Med Hindsgavlforliget blev Hjortholmborgen overflødig, og byggearbejderne standset. Nu var der mere behov for et borganlæg, hvorfra man kunne forvalte kongens interesser på øen, og man gik i gang med anlæggelsen af den borg, som senere fik navnet Bisgård. Udgravningen i 2011 viste tydeligt, at denne borg netop må være anlagt engang i 1290 erne. Fig.8 Søgegrøften på tværs af Kavalergangen mellem de to banker viste tydeligt de store jordarbejder i forbindelse med etableringen af voldgraven. Man er dog tydeligvis standset, før anlæggelsen var færdig. The sondage trench across the Cleavage between the two banks clearly showed the large earthworks in connection with the establishment of the moat. Howe ver, the work evidently stopped before the complex was finished. Foto: Hans Skov HJORTHOLM BORGEN, DER ALDRIG BLEV FÆRDIG 97

11 10 m Fig.9 Plan over udgravningen ved renæssancehuset. Den kraftigt punkterede linje er vores bud på, hvordan grundplanen over huset kan have set ud. Midt i huset lå køkkenet med udvendig rund bageovn og ildsted ind mod beboelsesafdelingen. Her blev fundet kakler fra en kakkelovn og rudeglas. Husets vestlige del blev anvendt som bryggers og værksted. Plan of the excavation at the Renaissance house. The bold dotted line indicates how the plan of the house might have been. The kitchen was in the middle of the house with an outer circular oven and a fireplace inside towards the living room. Tiles from a stove and glass from a window were found here. The western end of the house was used as a scullery and workshop. Tegning: Ib Radoor og Nils Engberg Merete Rude 2012 Renæssancehuset I et forsøg på at få en datering af borgen på Hjortholm blev det besluttet at undersøge den lokalitet nordvest for borgbankerne, der går under betegnelsen marsk Stigs brønd. Der var ikke spor af nogen brønd i den synlige sænkning, men mod vest var græsoverfladen noget ujævn, og der blev lagt to søgegrøfter hen over området. Til vores store overraskelse dukkede en velbevaret hustomt frem lige under græstørven. Husets fundament i form af en række syldsten var for størstedelen bevaret. Desværre var stenene i østenden borte, så husets præcise længde er usikker. Det måler i grundplan ca. 17 m i længden og har en indvendig bredde på 4,8 m i husets østlige del og ca. 6 m i den vestlige del (fig.9). Mod vest har været en udbygning, et udskud, som det kendes fra middelalderens og renæssancens bondehuse, men det kan dog ikke udelukkes, at der i stedet er tale om et vinkelbygget hus, hvor de to dele har været forskelligt konstrueret. Den bedst velbevarede del af huset var køkkenet. Det lå stort set i midten af bygningen med en kraftig stensat bageovn, der ragede ud fra husets nordside, men sådan, at 98 NATIONALMUSEETS ARBEJDSMARK 2012

12 den kunne opvarmes og betjenes inde fra køkkenet. Ovnens rødbrændte lerbund lå oven på en opbygning af store kampesten og så ud, som var den sidste bagning netop blevet færdig. I grundplan målte ovnen 2 m ud fra huset og havde en bredde på 2,5 m. Selve ovnbunden havde en diameter på ca. 1 m. Man bagte ikke brød så tit i gamle dage, men til gengæld store mængder ved hver bagning. Fra køkkenet ud mod østdelen af huset var en opbygning omkranset af mindre sten. Det er rester af ildstedet, hvor man kogte og stegte maden. I hustomten blev fundet en del keramik fra husholdningen, som entydigt peger på en datering til tallet, og i østenden af huset lå store mængder rudeglas og enkelte brudstykker fra ovnkakler (fig.10). Indtrykket af en bygning med en vis social status blev forstærket, da der også dukkede stumper af tagsten op. Bygningen har været opført i bindingsværk, hvor fodremmen var funderet på en stensyld. Det var opdelt med en beboelsesafdeling i den ene ende, mens bryggers og andre arbejdsrum lå placeret i den anden. I beboelsen har der været vinduer med klart, lidt grønligt rudeglas og en kakkelovn af grønglaserede kakler. Bygningen har været afdækket med et rødt tegltag. Hvem der har beboet huset, kan vi kun gætte på. Der er ingen efterretninger heller ikke lokalt om et hus på øen efter middelalderen. Forklaringen skal uden tvivl findes i Kronens hesteavl på øen, og her giver det førnævnte brev fra 1523 en vigtig oplysning. I kongens instruks til den ny forvalter på Søllemarksgård får han ordre til at vogte og vare på Kronens øg, som går på Hjortholm og Vejrø, og tage til sig de føl, som fødes på nævnte øer, holde dem på sit foder til de er to år gamle, og aflægge beretning og regnskab derfor. Desuden skulle han sørge for passende husly, mad og øl, når kongen besøgte stedet. Kongens heste havde høj værdi, og i 1500-tallet fremavledes heste både til krig, turneringer og som trækdyr til fornemme kareter. I de godt hundrede år, hvor Hjortholm blev brugt til kongelig hesteavl, har der åbenbart været bolig for en familie på øen, hvor manden tog sig af avlen på vegne af forvalteren på Søllemarksgård. Det har været en mand med en vis social position i samfundet, så ud over kongens spredte jagtbesøg må det være baggrunden for husets ret høje standard. Fig.10 Fund fra udgravningen af renæssancehuset. Skårene stammer fra en fint ornamenteret og grønglaseret skål fra renæssancen. Den tykke stump af en grønglaseret kakkel vidner om, at der har stået en fornem kakkelovn i huset. Find from the excavation of the Renaissance building. The shards come from a finely ornamented, greenglazed bowl from the Renaissance. The thick fragment of a green-glazed tile is evidence that a fine tiled stove had stood in the house. Foto: Nationalmuseet 2012 HJORTHOLM BORGEN, DER ALDRIG BLEV FÆRDIG 99

13 Udgravningen på Hjortholm gav helt uventede resultater. Det ambitiøse borganlæg med dets to høje banker blev aldrig færdigbygget, og man har brat forladt stedet midt under etableringen af volde og grave. Formodentlig skal forklaringen findes i de urolige år efter mordet på Erik Glipping i Opførelsen af borgen på Hjortholm kan være kongemagtens svar på truslen fra de fredløse og den norske konge, men efter forliget i 1295 var der ikke behov for et borganlæg på dette sted og med en så ubekvem adgang. Man opførte borgen ved Bisgård i stedet. Den store overraskelse var fundet af det fine renæssancehus, der må have tilknytning til Kronens hesteavl på Hjortholm i tallet. Med udgravningen på Hjortholm i 2011 blev endnu en brik føjet til det komplicerede puslespil om kongemagten og dens borge på Samsø. LITTERATUR Engberg, Nils, Vivian Etting, Lis Nymark og Hans Skov: Kongeborg, kirke og borgerkrig på Gl. Brattingsborg i Nationalmuseets Arbejdsmark 2009, s Etting, Vivian, Nils Engberg, Jørgen Frandsen, Lis Nymark og Hans Skov: Vesborg kongeborgen med den korte historie i Nationalmuseets Arbejdsmark 2010, s Etting, Vivian, Nils Engberg, Jørgen Frandsen, Lis Nymark og Hans Skov: Fra bispeborg til kongeborg udgravningen ved Bisgård på Samsø i Nationalmuseets Arbejdsmark 2011, s Nymark, Lis: Samsøs voldsteder i hikuin nr.14, 1988, s Resen, Peder Hansen: Descriptio et illustratio Samsoe insulæ maris baltici, Hafnia Roth Andersen, John: Der ligger en ø Samsø, Tranebjerg Thurah, Laurids de: Omstændelig og tilforladelig Beskrivelse af øen Samsøe, Kiøbenhavn Vedel, Anders Sørensen: It Hundrede Udvaalde Danske Viser, Hansen, Hanne H. og Bent Aaby (red.): Stavns Fjord et natur- og kulturhistorisk forskningsområde på Samsø, København NATIONALMUSEETS ARBEJDSMARK 2012

14 FORFATTEROPLYSNINGER VIVIAN ETTING Museumsinspektør, cand.mag., Danmarks Middelalder og Renæssance, Nationalmuseet NILS ENGBERG Museumsinspektør, cand.mag., Danmarks Middelalder og Renæssance, Nationalmuseet JØRGEN FRANDSEN Arkitekt MAA, Kulturarv og Arkitektur Kulturstyrelsen LIS NYMARK Museumsinspektør, cand.mag., Økomuseum Samsø HANS SKOV Museumsinspektør, cand.mag., Moesgård Museum ENGLISH SUMMARY Hjortholm the castle that was never finished The enigma among the medieval castles of Samsø Since 2008 the National Museum has worked on a research project about the medieval castles on the island of Samsø. There are five castle mounds, and the excavations have produced particularly surprising results. In 2011 it was the turn of the Hjortholm castle mound, which is on a small islet in Stavns Fjord on the north side of Samsø (fig.1). It consists of two castle hills, the northernmost of which is surrounded by a moat with an outer rampart. Excavations have uncovered a Stone Age settlement on the island, but no objects have ever been found from the Middle Ages. Nor do the written sources provide much information. Hjortholm is mentioned in the middle of the 13th century as an island belonging to the King, but after that is not mentioned until a letter from In this the royal administrator on Samsø is enjoined to take care of the King s horses on Hjortholm and to ensure suitable accommodation when the King comes visiting. The excavation was difficult, for the passage over had to be made in flatbottomed dinghies, and a barge had to be built for the excavating machine. Sondage trenches were laid out on the two castle hills and across the moat (figs.7-8). There it quickly became clear that the castle complex had never been finished, and no traces whatsoever of the construction were found. This must be interpreted to mean that the completion of the castle was abandoned for political reasons. Presumably the castle was meant as a response to the threat from the rebellious Marsk Stig and the outlaws after the murder of King Erik Glipping in However, a peace agreement in 1295 ren dered the castle superfluous, and this may be the explanation of the abrupt end to construction. The great surprise was the find of a building from the Renaissance north west of the castle (fig.9). It had been built in half-timbering with a tiled roof, and in the middle there was a kitchen where there were remains of a large baking oven. The finds confirm that the house had certain standards, with glass windows and a fine green-glazed tiled stove (fig.10). This must be where the man who tended the King s valuable horses on Hjortholm lived. HJORTHOLM BORGEN, DER ALDRIG BLEV FÆRDIG 101

15 Nationalmuseets Arbejdsmark 2012 Redaktion: Per Kristian Madsen og Ingrid Wass Nationalmuseet og forfatterne Alle manuskripter underkastes anonym fagfællebedømmelse. Arbejdsmarkens redaktionelle retningslinje: forskning/nationalmuseets-udgivelser/ All papers are subject to anonymous peer refereeing. Editorial guidelines: nationalmuseets-udgivelser/ ISBN: ISSN: Printed in Denmark 2012 Grafisk tilrettelæggelse og sats: Stine Raun Nissen Billedbehandling og tryk: Rosendahls Schultz Grafisk a/s Engelsk oversættelse af billedtekster og resumeer: James Manley Korrektur: Jørgen Lethan Udgivet af: Nationalmuseet Frederiksholms Kanal København K Salg til boghandlere: Nationalmuseets butik Omslag: Der er boret ned gennem den 3 meter tykke, frosne mødding for at få prøver til analyse og installere overvågningsudstyr i forskellige dybder Foto: Henning Matthiesen 2009 Cover: Drillings were made down through the 3 metre thick frozen midden to get specimens for analysis and install monitoring equipment at various depths

Kulturhistorisk Rapport

Kulturhistorisk Rapport Kulturhistorisk Rapport Heraklesvej bopladsspor og grav fra yngre bronzealder og ældre jernalder Af museumsinspektør mag.art. Benita Clemmensen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

Blovstrød Præstegård gennem 800 år

Blovstrød Præstegård gennem 800 år Blovstrød Præstegård gennem 800 år Af Flemming Beyer I forbindelse med istandsættelse af graverkontoret har Nordsjællandsk Folkemuseum i december gennemført en meget givtig arkæologisk undersøgelse ved

Læs mere

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur 1 Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur Martin Mikkelsen og Mikkel Kieldsen 1cm 1cm Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 19 Bygherre: Asger Risgaard ISBN 978-87-87272-57-5 2 Indledning. Nogle

Læs mere

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN - Digital arkæologi Af: Nadja M. K. Mortensen, Forhistorisk arkæolog, GIS-ansvarlig Oversigt over undersøgelsesarealet Digital opmåling og registrering er en vigtig del af

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Dragtsmykke med indlagt guld fra vikingetiden (ca. 800-1000 e. Kr.). Detektorfund fra Hårup.

Dragtsmykke med indlagt guld fra vikingetiden (ca. 800-1000 e. Kr.). Detektorfund fra Hårup. Dragtsmykke med indlagt guld fra vikingetiden (ca. 800-1000 e. Kr.). Detektorfund fra Hårup. Huse og gravsteder Ting, som registreres i felten Ved de arkæologiske udgravninger er der fundet mange spor

Læs mere

Skive Museum, Arkæologisk afdeling. Overvågningsrapport SMS 906A Posthustorvet Skive sogn, Hindborg herred, Viborg amt Stednr.13.04.

Skive Museum, Arkæologisk afdeling. Overvågningsrapport SMS 906A Posthustorvet Skive sogn, Hindborg herred, Viborg amt Stednr.13.04. Skive Museum, Arkæologisk afdeling Overvågningsrapport SMS 906A Posthustorvet Skive sogn, Hindborg herred, Viborg amt Stednr.13.04.09 Inge Kjær Kristensen * 2006 SMS 906A Posthustorvet 2 INDHOLD AUD 2005

Læs mere

Tendenser i national og international borgforskning Ved Museumsinspektør Nils Engberg, Nationalmuseet, 2008.

Tendenser i national og international borgforskning Ved Museumsinspektør Nils Engberg, Nationalmuseet, 2008. Tendenser i national og international borgforskning Ved Museumsinspektør Nils Engberg, Nationalmuseet, 2008. (red. Dorthe Danner Lund) Den internationale borgforskning har fra sin spæde opkomst i 1800-tallet

Læs mere

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 1 Stenshede en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 5 cm Skår til to lerkar samt en del af en flintflække fundet i grube K7. Bygherre: Bjerringbro Kommune Viborg Stiftsmuseum

Læs mere

OBM 3796, Dybdalgård - Arkæologisk forundersøgelse. Af stud. mag. Marie Kanstrup

OBM 3796, Dybdalgård - Arkæologisk forundersøgelse. Af stud. mag. Marie Kanstrup OBM 3796, Dybdalgård - Arkæologisk forundersøgelse Af stud. mag. Marie Kanstrup Indhold: Indledning... 2 Udgravningens forhistorie... 2 Udgravningens hovedresultater... 2 Undersøgelsens perspektiver...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Af Lis Andersen, museumsinspektør, Den antikvariske Samling Ribe - Danmarks ældste by - gemmer på meget store mængder af vores

Læs mere

Flere kældre fra førromersk jernalder - og lidt grave

Flere kældre fra førromersk jernalder - og lidt grave 24 NoMus Flere kældre fra førromersk jernalder - og lidt grave Esben Aarsleff Forud for opførelsen af en større fabriksbygning for Widex til fremstilling af høreapparater ved Vassingerød, nær Allerød,

Læs mere

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag Svinkløv Kulturmiljø nr. 62 Tema Badehotel, helligkilde Sted/topografi Svinkløv-plateauet, der er beliggende ud mod Skagerrak. Kulturmiljøet omfatter arealerne omkring Svinkløv Badehotel inkl. området

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE Ruts Kirke c. 1870 med det gamle tårn og før udvidelse af kirkegården mod vest, Foto; G. Støckel. Ældst kendte foto at Ruts Kirke. Klokketårnets historie og restaureringer NIELS-HOLGER

Læs mere

KBM 4040 Rigshospitalet

KBM 4040 Rigshospitalet KØBENHAVNS MUSEUM ARKÆOLOGISK RAPPORT 2014 KBM 4040 Rigshospitalet Udenbys Klædebo Kvarter (matr.nr. 6210), Simeon-St. Johannes sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt. Kulturstyrelsens j.nr.: 2014-7.24.02/KBM-0001

Læs mere

Hustomter fra 3/500-tallet under omfartsvejen ved Højby Huse

Hustomter fra 3/500-tallet under omfartsvejen ved Højby Huse Hustomter fra 3/500-tallet under omfartsvejen ved Højby Huse Bygherrerapport Fig. 1. Felt II set fra syd. Pløjelaget afrømmes med gravemaskine. I baggrunden ses Højby Huse. Foto: Roskilde Museum. ROM j.nr.

Læs mere

Ølsted strand v. Runde Bakke

Ølsted strand v. Runde Bakke Ølsted strand v. Runde Bakke Beretning over den arkæologiske forundersøgelse af matr. 15a Ølsted By, Ølsted Gennemført d. 15. oktober 2008 (NFHA2772) Af: Pernille Pantmann Beretningens identifikation Museumsnr.:

Læs mere

Samsø Naturskoles. og Blå-Flag Centers. Naturture og aktiviteter Juli - august 2014. Samsø Kommune, Naturafdelingen

Samsø Naturskoles. og Blå-Flag Centers. Naturture og aktiviteter Juli - august 2014. Samsø Kommune, Naturafdelingen Samsø Naturskoles og Blå-Flag Centers Naturture og aktiviteter Juli - august 2014 Samsø Kommune, Naturafdelingen Langørevej 12, 8305 Samsø Tlf.: 86 59 64 54 Samsø Kommunes Naturafdeling byder velkommen

Læs mere

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Kulturarv og kulturmiljø Landskab og byrum Friluftsliv og rekreation Københavns Befæstning skal bevares og udvikles som en sammenhængende attraktion

Læs mere

KØBENHAVNS MUSEUM MUSEUM OF COPENHAGEN / ARCHAEOLOGICAL REPORT. Nikolaj Plads 10 KBM 4014. Jacob Mosekilde

KØBENHAVNS MUSEUM MUSEUM OF COPENHAGEN / ARCHAEOLOGICAL REPORT. Nikolaj Plads 10 KBM 4014. Jacob Mosekilde KØBENHAVNS MUSEUM MUSEUM OF COPENHAGEN / ARCHAEOLOGICAL REPORT Nikolaj Plads 10 KBM 4014 Jacob Mosekilde Københavns Museum Vesterbrogade 59 1620 København V Telefon: +45 33 21 07 72 Fax: +45 33 25 07 72

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015

Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015 Nyhedsbrev fra Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015 Godt nytår. Lokalhistorisk inspirationsdag 2015 Historisk Samfund inviterer igen i år til Lokalhistorisk Inspirationsdag. Denne gang bliver

Læs mere

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde Fredningsforslaget omfatter: Forhus og sidehus Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Udarbejdet af Søren

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

STUBBEKØBING SANKT JØRGENSGÅRD

STUBBEKØBING SANKT JØRGENSGÅRD AR TI KE L S M Ju ÅN li 2 ED 01 E 4 N STUBBEKØBING SANKT JØRGENSGÅRD - Historien bag skelettet i Museum Lolland-Falsters middelalderudstilling Af: Anna-Elisabeth Jensen, souschef, arkæolog Gravnedgravningerne

Læs mere

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver Center for Undervisningsmidler, Esbjerg Lærervejledning Brug af arkæologi-kassen og opgaver Lærervejledningens indhold: Fælles Mål Om materialet Fakta om arkæologi og oldtiden 4 forskellige opgaver: Opgave

Læs mere

Viborgegnens voldsteder II. Vandporten ved Hald Ruin (Hald III)

Viborgegnens voldsteder II. Vandporten ved Hald Ruin (Hald III) Viborgegnens voldsteder II. Vandporten ved Hald Ruin (Hald III) Af Jesper Hjermind Christopher Krabbe og Hald Fra 1889 til 1913 påbegyndte ejeren af Hald Hovedgaard, Christopher Krabbe (1833-1913), en

Læs mere

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker Fræer Kirke. Velkommen til landsbyerne FRÆER Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker To kilo af det pureste guld! Det var fundet, der kom til syne på Fræer Mark en dag tilbage i 1869. Det bestod af fem

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Bygherrerapport for den arkæologiske undersøgelse udført i juli 2006 ved Blomhulevej i Træden

Bygherrerapport for den arkæologiske undersøgelse udført i juli 2006 ved Blomhulevej i Træden Bygherrerapport for den arkæologiske undersøgelse udført i juli 2006 ved Blomhulevej i Træden Matr. nr.: 10e Ejerlav: Træden By Brædstrup kommune Sogn: Træden Herred: Tyrsting herred Gl. Amt: Skanderborg

Læs mere

Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet. Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen

Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet. Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen 1 Uddrag af: Årets Gang 2005. Beretning for Kalundborg og Omegns Museum. Kalundborg 2006. Åmoserne

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Arkæologikasse. Hvad finder du i dette hæfte? Hvad er de forskellige fund? Hvad er flint? Hvad laver en arkæolog?

Arkæologikasse. Hvad finder du i dette hæfte? Hvad er de forskellige fund? Hvad er flint? Hvad laver en arkæolog? Center for Undervisningsmidler, Esbjerg Arkæologikasse Hvad er flint? Hvorfor er der mørke pletter? Hvad finder du i dette hæfte? Hvad er de forskellige fund? Hvad laver en arkæolog? Hvad har man brugt

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

SVANEMØLLEN Svaneke.

SVANEMØLLEN Svaneke. SVANEMØLLEN Svaneke. Løse og nedfaldende egespåner 2010 Tilstand Beklædning, vinduer og døre. Istandsættelse NIELS-HOLGER LARSEN 2013 Indledning. Ved møllen opførelse blev både skrog og hat beklædt med

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Artikel Arkæologisk Forum nr.24, maj 2011. Om at udgrave middelalderlige landbebyggelser med kulturlag

Artikel Arkæologisk Forum nr.24, maj 2011. Om at udgrave middelalderlige landbebyggelser med kulturlag Tørvehuse i Thy Om at udgrave middelalderlige landbebyggelser med kulturlag Charlotte Boje Andersen og Anne-Louise Haack Olsen, Museet for Thy ogvester Hanherred I de senere år er der i ordvestjylland

Læs mere

højere end den østlige ende. De mindre sten på den østlige side står også i mindre afstande fra hinanden.

højere end den østlige ende. De mindre sten på den østlige side står også i mindre afstande fra hinanden. Stenene ved Carnac, Sjælens promenade - en helt klart ikke-astronomisk tolkning. Artiklen er snarere et eksempel på en tradition, som migranter fra det nære Østen bragte med sig til Europa og til det nordafrikanske

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud 2014-2015 Museet Ribes Vikinger Læringstilbud Museet Ribes Vikinger Oplev Ribes spændende historie fra år 700 til år 1700. Rundvisning Tilpasses den enkelte gruppe Museet Ribes Vikinger er placeret på

Læs mere

Om brug af Zostera. Uddrag af: Årets Gang 2004. Beretning for Kalundborg og Omegns Museum. Kalundborg 2005.

Om brug af Zostera. Uddrag af: Årets Gang 2004. Beretning for Kalundborg og Omegns Museum. Kalundborg 2005. Uddrag af: Årets Gang 2004. Beretning for Kalundborg og Omegns Museum. Kalundborg 2005. 75 Taget med tang isolerede tilfælde fra arkæologernes arbejdsmark Om brug af Zostera Af Jens Nielsen Mennesket har

Læs mere

Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340)

Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340) Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340) af Ivan Tafteberg Jakobsen Jakobsstaven er opfundet af den jødiske lærde Levi ben Gerson, også kendt under navnet Gersonides eller Leo de Balneolis, der

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens

ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens Plan og Byg Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Anne Palmgren Juul Dir: 79755696 Mob: e-mail: anne.palmgren.juul @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-106-14

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

ANALYSE OG GENTEGNING

ANALYSE OG GENTEGNING ANALYSE OG GENTEGNING 17-12-2014 Det arkitektoniske værk Schröder House blev bygget i 1924 i Utrecht af den hollandske arkitekt Gerrit Rietveld til Fru- Schröder-Schräder og hendes 3 børn. Efter hendes

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Beretning om udgravning af gravkisten i Klingerhøj

Beretning om udgravning af gravkisten i Klingerhøj Lærer Valdemar Vold fortæller om sin indsats som amatørarkæolog skriver i 1938 om sig selv: I januar 1904 blev jeg ansat som enelærer i Guldbæk skole. Skolebygningen lå, i de 6 år jeg var der, ved nordsiden

Læs mere

Liseborg Høje II Små treskibede huse fra y. stenalder?

Liseborg Høje II Små treskibede huse fra y. stenalder? 1 Liseborg Høje II Små treskibede huse fra y. stenalder? Kamilla Fiedler Terkildsen og Martin Mikkelsen Kulturhistorisk Rapport Viborg Museum 2011 Bygherrerapport nr. 59 Bygherre: Viborg kommune ISBN:

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Markup - Why? How? Espen S. Ore University of Oslo

Markup - Why? How? Espen S. Ore University of Oslo Markup - Why? How? Espen S. Ore University of Oslo What is markup? (My working definition/description) Markup is what is done so that a part of a document (a text, an image, a sound file etc.) can be identified,

Læs mere

Bilag 1 Præsentation af databasen

Bilag 1 Præsentation af databasen Bilag 1 Præsentation af databasen Bilag 1-1 Anna S. Beck - Døre i vikingetidens langhuse Bilag 1-2 Bilag 1 - Præsentation af databasen Præsentation af databasen Databasen indeholder oplysninger om materiale

Læs mere

Her var vikinger. Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark

Her var vikinger. Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark Uanset om man er ung eller gammel, dyrker idræt eller "bare" har brug for en gåtur, så hjælper både ophold i naturen og bevægelse på sundheden. Når skov og

Læs mere

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen 1 Hærvejen Fra Kongeåen til Grænsen Kongeåen Skodborghus Stursbøl Kro / Cafe Ellegård Langdysserne ved Holmstrup Immervad Bro Hærulfstenen Strangelshøj

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Voldsteder og borge Kulturmiljø nr. 7a, b, c, d, e, f, g, h, i, j Kulturmiljø 7d Ågård Voldsted i Jammerbugt Kommune.

Voldsteder og borge Kulturmiljø nr. 7a, b, c, d, e, f, g, h, i, j Kulturmiljø 7d Ågård Voldsted i Jammerbugt Kommune. Voldsteder og borge Kulturmiljø nr. 7a, b, c, d, e, f, g, h, i, j Kulturmiljø 7d Ågård Voldsted i Jammerbugt Kommune. Tema Infrastruktur Emner Forsvarsanlæg og herregårde Sted/topografi Kulturmiljø 7d

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Triangulering af Danmark.

Triangulering af Danmark. Triangulering af Danmark. De tidlige Danmarkskort De ældste gengivelser af Danmark er fra omkring 200 e.kr. Kortene er tegnet på grundlag af nogle positionsangivelser af de danske landsdele som stammer

Læs mere

"Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv).

Centrum i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 "Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). 1 Række af Bedre Byggeskik på Badstuen

Læs mere

KNV206 Næstelsø Præstegård Jordvarme, Næstelsø sogn, Hammer herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.04.07. Sb.nr. 42.

KNV206 Næstelsø Præstegård Jordvarme, Næstelsø sogn, Hammer herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.04.07. Sb.nr. 42. KNV206 Næstelsø Præstegård Jordvarme, Næstelsø sogn, Hammer herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.04.07. Sb.nr. 42. Beretning for forundersøgelse forud for etablering af et stort jordvarmeanlæg beliggende

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

KBM 4012 Nørre Campus

KBM 4012 Nørre Campus KØBENHAVNS MUSEUM / MUSEUM OF COPENHAGEN ARCHAEOLOGICAL REPORT 2013 KBM 4012 Nørre Campus Universitetsparken, Udenbys Klædebo Kvarter (matr.nr. 5735 og 2579), Aldersro sogn, Sokkelund Herred, Københavns

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

KONTEKST PLACERING MARSELISBORG GODS

KONTEKST PLACERING MARSELISBORG GODS KONTEKST PLACERING FOR ET PAR HUNDRED ÅR SIDEN VAR HØRHAVEN ET MEGET AFSIDES STED FJERNT FRA AARHUS, DEN LILLE KØBSTAD VED ÅMUNDINGEN MED NOGLE FÅ TUSINDE INDBYGGERE.2 FEM KILOMETER FRA AARHUS MIDTBY FINDER

Læs mere

Tekstiler fortæller Europas historie

Tekstiler fortæller Europas historie Tekstiler fortæller Europas historie På det gamle Københavns Universitet Amager sidder en gruppe kvinder i et stort lyst lokale med kunstfærdige og farverige billedtæpper på væggene. De har på få år formået

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt Historie Næsten midt mellem Holbæk og Kalundborg ligger den lille havneby Havnsø i bunden af Nekselø bugten. Stedet har formentlig sin oprindelse tilbage i 1300-tallet og har lige fra starten fungeret

Læs mere

Museer udveksler erfaringer

Museer udveksler erfaringer Arkæologisk Forum nr.6, Maj 2002 Museer udveksler erfaringer Etablering af et Arkæologisk Gis Forum Af Niels H. Andersen, overinspektør, Moesgård Museum Den 23. januar 2002 blev der på Moesgård Museum

Læs mere

På www.dkconline.dk kan man se, hvor tæt fortidsminderne ligger omkring Amstrup.

På www.dkconline.dk kan man se, hvor tæt fortidsminderne ligger omkring Amstrup. Fortidsminder Landsbyen Amstrup har en diskret beliggenhed, godt gemt inde bag bakkedrag. Bondefolket valgte at slå sig ned her for at være mindre udsat for overfald fra søsiden. Men der har også været

Læs mere

Dobbelt executive værelse Double executive room

Dobbelt executive værelse Double executive room Dobbelt executive værelse Double executive room Lobby Blandt lindetræer i en fredelig sidegade til Kgs. Nytorv ligger det 3-stjernede Hotel Opera, med naboer som det Det Kgl. Teater og stemningsfulde Nyhavn.

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

NYBORG SLOT RESTAURERING OG NYBYGGERI PROJEKTETS BAGGRUND 9. MARTS 2015

NYBORG SLOT RESTAURERING OG NYBYGGERI PROJEKTETS BAGGRUND 9. MARTS 2015 NYBORG SLOT RESTAURERING OG NYBYGGERI PROJEKTETS BAGGRUND 9. MARTS 2015 Nyborg Slot med nære omgivelser i dag 2 Introduktion Vision Det unikke kulturarvsområde omkring Nyborg slot og rådhustorvet skal

Læs mere

Solens folk. Fortællinger om bronzealderens mennesker og deres verden. M O E S G Å R D M U S E U M S ko l e t j e n e s t e n

Solens folk. Fortællinger om bronzealderens mennesker og deres verden. M O E S G Å R D M U S E U M S ko l e t j e n e s t e n Ældre bronzealder. 2000-1100 før Kristi fødsel Læsetekst for Folkeskolens 3.-6. klassetrin Solens folk Fortællinger om bronzealderens mennesker og deres verden M O E S G Å R D M U S E U M S ko l e t j

Læs mere

Nye udgravninger på Nyborg Slot

Nye udgravninger på Nyborg Slot Nye udgravninger på Nyborg Slot Af Lars Ewald Jensen Jorden gemmer ofte på spændende historier, men i sjælden grad som på Nyborg Slot. I sommeren 2009 og 2010 har Østfyns Museer udført arkæologiske undersøgelser

Læs mere

Fordelingen af mænd og kvinder er ikke helt ens på de to kirkegårde. Kønsfordelingen blandt de udgravede skeletter ses i figuren herunder.

Fordelingen af mænd og kvinder er ikke helt ens på de to kirkegårde. Kønsfordelingen blandt de udgravede skeletter ses i figuren herunder. Månedens skeletfund - januar 2012 Af Peter Tarp, forskningsassistent, ADBOU Denne måneds skeletfund omhandler ikke kun et enkelt individ, men derimod data fra to kirkegårdsudgravninger i Horsens. Fra 2007

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE

Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE TURE Heldagsturen går til det nye Moesgaard Museum tegnet af Henning Larsen Architects. Det er en kulturhistorisk oplevelse i international klasse

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011 Holbæk Arkæologiklub Generalforsamling 2011 Nyhedsbrev nytår 2012 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen havde oprindeligt planlagt at holde møde den 5. december, men på grund af andre mødeaktiviteter måtte det flyttes

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere