NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE. Inatsisartut ukiumoortumik nalunaarutaat 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE. Inatsisartut ukiumoortumik nalunaarutaat 2006"

Transkript

1 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Inatsisartut ukiumoortumik nalunaarutaat 2006 Landstingets Årsberetning 2006

2 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Inatsisartut ukiumoortumik nalunaarutaat 2006 Landstingets Årsberetning 2006

3 Indhold 1. Forord ved Landstingsformanden Landstingets sammensætning Medlemmer og suppleanter i Landstinget Landstingets samlinger i Landstingets Formandskab og udvalg Øvrige aktiviteter og projekter i Målsætninger for Landstingets betjening Ansatte i Landstingets Bureau Grønlands Hjemmestyres fortjenstmedalje Nersornaat Økonomi Landstingsmedlemmernes individuelle orienteringsrejser Bilag Bilag 1 Uddeling af NERSORNAAT i guld i perioden Bilag 2 Uddeling af NERSORNAAT i sølv i perioden Inatsisartut ukiumoortumik nalunaarutaat 2006 Landstingets Årsberetning 2006 Grønlands Hjemmestyre November 2007 Redaktion: Landstingets Bureau Fotos: Landstingets Bureau, Leiff Josefsen, Info Design aps Layout og grafisk produktion: Info Design aps, Nuuk

4 1. Forord ved Landstingsformanden Beretningen for året der gik skal ses i lyset af Landstingets ønske om åbenhed og gennemskuelighed i lovgivningsprocessen og det politiske samspil mellem Landstinget og Landsstyret. Endvidere giver beretningen mulighed for et indblik i de mange aktiviteter, der optager Landstingets Formandskab og udvalg i årets løb. Landstingets arbejde er organiseret på den måde, at det samlede Landsting afholder mindst to årlige møderækker til forberedelse og behandling af landets lovgivning. Det sker typisk under en forårssamling af 6-7 ugers varighed og en efterårssamling af 8-9 ugers varighed. Derudover arbejder Landstingets udvalg året igennem med anliggender indenfor deres respektive fagområder. Landets borgere og interessegrupper kan til enhver tid henvende sig til udvalgene med henblik på at gøre politikerne opmærksomme på særlige forhold, der menes at fortjene politiske initiativer. Til understøttelse af landstingsarbejdet året igennem råder Landstinget over en organisation, der leverer serviceydelser til Formandskabet, udvalgene og de enkelte Landstingsmedlemmer til forberedelse af lovgivningsarbejdet, gennemførelse af samlinger og udvalgenes løbende arbejde. Denne organisation benævnes Landstingets Bureau og består af en fast medarbejderstab på 26 ansatte. Landstingsformand Jonathan Motzfeldt. Landstingets arbejde understøttes endvidere af de enkelte partiers sekretariater, der får stillet kontorfaciliteter og en partikonsulent til rådighed af Landstinget. Partisekretariaterne samarbejder såvel med Landstingets politiske grupperinger som med Landstingets Bureau om den mest hensigtsmæssige tilrettelæggelse og gennemførelse af Landstingets arbejde. De økonomiske rammer for det politiske arbejde er i 2006 blevet styrket. Landstinget har således med virkning fra 1. juni 2006 vedtaget en ændring af reglerne om tilskud til politisk arbejde. De nye regler indebærer, at tilskuddet til politiske partier, der er repræsenteret i Landstinget, er forhøjet fra kr. årligt pr. mandat til kr. Endvidere er der indført et årligt grundtilskud på kr. til hvert parti, kandidatforbund eller enkeltkandidat, der er repræsenteret i Landstinget. Dette grundbeløb skal sikre, at enhver gruppering i Landstinget, uanset størrelse, har mulighed for at ansætte mindst én konsulent på fuld tid. Samtidig har Landstinget vedtaget en ændring af reglerne vedr. midler til Landstingsmedlemmers individuelle orienteringsrejser. Ændringen indebærer, at midlerne fremover disponeres af det enkelte parti, og altså ikke længere af det enkelte landstingsmedlem. Hensigten er at skabe mulighed for en samlet koordination inden for den enkelte partigruppe, og dermed en forbedret udnyttelse af de samlede midler. Landstingets arbejdsbyrde har i de senere år været stadigt stigende. Året 2006 har ikke været nogen undtagelse. Året har da også været præget af omfattende og betydningsfulde politiske tiltag. Fremhæves kan blandt andet Landstingets principielle tilslutning til en reform af det grønlandske retsvæsen, på grundlag af Retsvæsenskommissionens anbefalinger. Fremhæves kan også Landstingets principielle tilslutning til iværksættelse af en kommunalstruktur-reform, som 5

5 skal reducere antallet af kommuner, og omlægge opgavefordelingen mellem kommunerne og Grønlands Hjemmestyre - begge dele med henblik på en mere effektiv ressourceudnyttelse og en styrkelse af Grønlands muligheder for at opnå en selvbærende økonomi. Kommunalstrukturreformen føjer sig således til en række langsigtede tiltag og strategier, som skal understøtte målet om et økonomisk selvbærende og selvstyrende Grønland. kommissionen har det glædet mig, at det er lykkedes at opnå fuld enighed mellem de grønlandske medlemmer om mål og midler i kommissionens arbejde. Dette har styrket Grønlands position i forhandlingerne, som ofte har været vanskelige, men altid konstruktive - ganske som det er tilfældet med forhandlingerne i Grønlands Landsting. Landstinget har i 2006 fortsat været repræsenteret i Den grønlandsk-danske Selvstyrekommission. Som formand for 7

6 2. Landstingets sammensætning Landstingets medlemmer Landstinget, det grønlandske parlament, består af 31 folkevalgte medlemmer. Landstinget vælges for en fireårig periode, og der har siden indførelsen af Hjemmestyret i 1979 været afholdt valg ni gange, senest 15. november Betingelserne for valgret er, at vælgeren har dansk indfødsret, er fyldt 18 år, ikke er umyndiggjort, samt har haft bopæl i Grønland mindst 6 måneder forud for valget. Ved sidste valg var der stemmeberettigede og af disse afgav deres stemme. Grønland har tidligere været inddelt i otte landstingskredse, men efter ændring af valgloven i 1998 udgør Grønland nu én valgkreds, og der skelnes ikke længere mellem kredsog tillægsmandater. En kandidat kan opstille for et parti, opstille i kandidatforbund med én eller flere kandidater eller opstille som enkeltkandidat. Ved sidste valg opstillede fem partier - Siumut, Inuit Ataqatigiit, Atassut, Demokraterne samt Kattusseqatigiit Partiiat. På denne måde opstillede 217 kandidater. Der er dog kun 31 mandater i Landstinget. De afgivne stemmer skal således fordeles som mandater mellem de opstillede partier, kandidatforbund og enkeltkandidater efter en speciel beregningsmetode, naturligvis med udgangspunkt i antal opnåede stemmer. Denne specielle beregningsmetode gør, at en kandidat, der opstiller for et parti eller kandidatforbund, kan blive valgt ind med få personlige stemmer, hvorimod en enkeltkandidat med flere personlige stemmer ikke vælges. Efter valget i 2005 var Landstingets medlemmer fordelt på 5 partier: Parti Antal A Atassut 6 D Demokraterne 7 IA Inuit Ataqatigiit 7 KP Kattusseqatigiit Partiiat 1 S Siumut 10 I løbet af 2006 valgte et Landstingsmedlem fra Demokraterne, Esmar Bergstrøm, at skifte til Løsgænger. Flere af Landstingets medlemmer har fået bevilget orlov mens de helliger sig jobbet som Landsstyremedlemmer. Dermed indtræder en personlig suppleant i Landstinget så længe orloven løber. I løbet af 2006 drejede det sig om følgende personer: Jørgen W. Johansen, suppleant Jens-Lars Fleischer Siverth K. Heilmann, suppleant Kristian Jeremiassen Asii Chemnitz Narup, suppleant Olga P. Berthelsen Doris Jakobsen, suppleant Otto Jeremiassen Agathe Fontain, suppleant Olga P. Berthelsen Tommy Marø, suppleant Jens-Lars Fleischer Aleqa Hammond, suppleant Tommy Marø 9

7 2006-imi Inatsisartunut ilaasortat sinniisussallu SIUMUT INUIT ATAQATIGIIT ATASSUT DEMOKRAATIT KATTUSSEQATIGIIT PARTIIAT Agnethe Davidsen Hans Enoksen Aleqa Hammond Ruth Heilmann Doris Jakobsen Asii Narup Chemnitz Agathe Fontain Ane Hansen Juliane Henningsen Kuupik Kleist Thomas Kristensen Godmand Rasmussen Augusta Salling Esmar Bergstrøm Per Berthelsen 2006-ip ingerlanerani Inatsisartunut sinniisussaasimasut Anthon Frederiksen Anemarie Schmidt-Hansen Mogens Kleist Emilie Olsen Loritha Henriksen Aqqaluaq Egede 10

8 Medlemmer og suppleanter i Landstinget 2006 SIUMUT INUIT ATAQATIGIIT ATASSUT DEMOKRATERNE KATTUSSEQATIGIIT PARTIIAT Lars Emil Johansen Jørgen Wæver Johansen Kim Kielsen Vittus Mikaelsen Jonathan Motzfeldt Josef Motzfeldt Johan Lund Olsen Ellen Siverth K. Christoffersen Heilmann Finn Karlsen Palle Christiansen Marie Fleischer Jens B. Frederiksen Lene Knüppel Astrid Fleischer Rex Øvrige suppleanter i Landstinget i løbet af 2006 Isak Davidsen Jørgen- Ole Nyboe Nielsen Ole Thorleifsen Otto Steenholdt 11

9 3. Landstingets samlinger i 2006 De ordinære samlinger i 2006 Landstingsåret indledes den 3. fredag i september og varer til samme fredag i det følgende år. Landstinget samles mindst 2 gange i et landstingsår til de ordinære samlinger; efterårssamlingen og forårssamlingen. I 2006 blev der dog tillige afholdt en vintersamling fra den 15. februar 23. marts. Forårssamlingen startede den 21. april og sluttede den 23. maj. Efterårssamlingen startede den 15. september og sluttede den 15. november. Arbejdet i Landstinget under samlingerne i 2006 Vintersamling Forårssamling Efterårssamling Antal mødedage Beslutningsforslag fremsat af Landsstyret Lov- og forordningsforslag fremsat af Landsstyret Redegørelser og beretninger Beslutningsforslag fremsat af Landstingets medlemmer Lov- og forordningsforslag fremsat af Landstingets medlemmer Beslutningsforslag vedr. vestnordiske rekommandationer Forslag til forespørgselsdebat Spørgsmål til Landsstyret Antal forslag i alt Afgivne betænkninger under samlingerne i 2006 Vintersamling Forårssamling Efterårssamling Selvstyreudvalget Erhvervsudvalget Familieudvalget Sundhedsudvalget Finansudvalget Fiskeri-, Fangst- og Landsbrugsudvalget Frednings- og Miljøudvalget Infrastruktur- og Boligudvalget Kultur- og Uddannelsesudvalget Lovudvalget Revisionsudvalget Skatte- og Afgiftsudvalget Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk udvalg Afgivne betænkninger i alt

10 4. Landstingets Formandskab og udvalg 4.1. Landstingets Formandskab Landstinget vælger ved hvert Landstingsårs begyndelse en formand og 4 næstformænd, som tilsammen udgør Landstingets Formandskab. Formandskabet repræsenterer Landstinget udadtil og sikrer, at Landstingets arbejde tilrettelægges og afvikles på forsvarlig vis. Landstingets Formandskab afholdt i 2006 halvfjerds møder. Formandskabet har i 2006 været repræsenteret ved følgende: januar / København Landstingsformanden deltog i Folketingets nytårsreception, præsidiemøde i Vestnordisk Råd, Landsstyreformandens nytårsreception og møde med Folketingets formand. Endvidere åbning af filminstallationen MYLIUS Bryggen samt åbning af islandsk udstilling Erró v/ Svavar Gestsson. 30. januar 3. februar / København Landstingsformanden, tildeling af Nersornaat, møde med næstformanden for Selvstyrekommissionen, møde med forsvarsministeren. Endvidere foredrag om Selvstyrekommissionen for udenlandske journalister samt deltagelse i Aavaat Korets jubilæum. 29. marts 3. april / København Landstingsformanden deltog i et kombineret informationsmøde og debat om samarbejdet mellem Færøerne, Grønland og Danmark, arrangeret af Den Nordatlantiske Gruppe som studenterarrangement på Christiansborg. Endvidere tildeling af Nersornaat. 31. maj 2. juni / Qaqortoq Landstingsformanden deltog i Vestnordisk konference for kvindelige parlamentarikere. 28. juni 2. juli / Sydgrønland Landstingsformanden afholdt Gudstjeneste i Nanortalik i.f.m. jubilæet for fåreholderne. Endvidere tildeling af Nersornaat samt deltagelse i SIK s 50 års jubilæum. 22. september 5. oktober / Danmark Landstingsformanden deltog i Kejserinde Dagmars genbegravelse i Roskilde Domkirke. Endvidere afholdtes møde med Folketingets formand, samt den grønlandsk danske Selvstyrekommission, overværelse af Folketingets åbning samt deltagelse i Svend Aukens 35- års jubilæum som folkevalgt oktober / København Landstingsformanden overværede opførelsen af Polaroid på Taffelloftet i Operaen. 30. oktober 3. november 2006 / København Landstingsformanden deltog i Nordisk Råds 58. session i København november / Oslo, Norge Landstingsformanden deltog i møde med Standing Committee of Parliamentarians of the Arctic Region i det norske Storting December / København Landstingsformanden deltog i International Konference om Sikkerhedspolitik på Christiansborg, afholdt af Den Nordatlantiske Gruppe i Folketinget april / Qaqortoq Landstingsformanden uddelte Nersornaat i Qaqortoq maj / Færøerne og København Landstingsformanden deltog i Grønlænderforeningens 25 års jubilæum samt uddelte Nersornaat i København juni / Kiel, Tyskland Agathe Fontain repræsenterede Formandskabet i Kielerwoche. Den nordligste tyske delstat Schleswig-Holstein har siden 1965 arrangeret årlige parlamentariske møder med repræsentanter fra Østersølandene samt hjemmestyreområderne som led i det europæiske regionale samarbejde. Hovedformålet med parlamentarikermødet er at skabe og vedligeholde kontakter mellem parlamentarikerne i norden og østersøregionen. 9. juli / Alaska Ane Hansen repræsenterede Formandskabet i Inuit Circumpolar Conference. 15

11 4.2. Udvalget for forretningsordenen Udvalget for forretningsorden består af Landstingets Formandskab suppleret med repræsentanter for grupperinger i Landstinget, der ikke i forvejen er repræsenteret i Formandskabet. Udvalget behandler Formandskabets indstilling om forslag til optagelse på Landstingets Finanslov og er bevilgende myndighed for Landstingets anliggender, når Landstinget ikke er samlet. I forlængelse heraf holder udvalget sig løbende orienteret om den generelle økonomiske politik og indgår i drøftelser af overordnede, økonomiske prioriteringer. Finansudvalget indkalder som et led i dette arbejde redegørelser fra Landsstyret, afholder samråd med Landsstyremedlemmer og udbygger sin generelle viden om den grønlandske økonomi gennem orienteringsrejser i Grønland såvel som internationalt De lovpligtige udvalg og Lovudvalget Landstinget nedsætter endvidere en række udvalg. Hvert udvalg vælges efter forholdstalsvalgmetoden (d Hondts metode) og består af 5 medlemmer. Disse må ikke samtidig være medlem af Landsstyret. Tre af Landstingets udvalg er lovpligtige, dette drejer sig om Finansudvalget, Revisionsudvalget og Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk udvalg: Landstingets Finansudvalg Fagområder: Behandle sager henvist til udvalget, Holde sig ajour med den økonomiske udvikling herhjemme og i de dele af verden, som påvirker den grønlandske økonomi, Behandle det årlige finanslovsforslag på Landstingets efterårssamling, og herunder medvirke ved fastlæggelsen af hovedlinierne for den økonomiske politik, Behandle forslag til tillægsbevillingslov på Landstingets første samling i året, Behandle konkrete bevillingsansøgninger fra Landsstyret gennem hele året, Medvirke til at sikre at anvendelsen af bevillingerne sker i overensstemmelse med bevillingsforudsætningerne. Finansudvalget har således en central placering i Hjemmestyrets budget- og bevillingssystem. Finansudvalget søger videre at holde sig orienteret via afholdelse af møder med organisationer og større virksomheder især med henblik på parternes status og planer for fremtiden. Endelig kan Finansudvalget, på vegne af Landstinget, godkende, at Landsstyret i budgetåret afholder udgifter og oppebærer indtægter, som ikke kunne forudses ved finanslovens vedtagelse, jf. Landstingslov om Grønlands Hjemmestyres budget, 1, stk. 2. Finansudvalget har i 2006 haft følgende møder og andre aktiviteter: Der har været afholdt 66 udvalgsmøder. Herudover har Udvalget haft to deputationer og 13 samråd. Udvalget har ikke haft nogen orienteringsmøder med Landsstyret. Udvalget har foretaget en række orienteringsrejser i Dels til Danmark og dels rundt i Grønland. 25. januar 6. februar / Danmark Orienteringsrejse og budgetseminar: Udvalget afholdt budgetseminar vedr. Forslag til Landstingsfinanslov for 2006 (FFL06-II) i Århus. Udvalget afholdt derudover møder i København med: Det Rådgivende Udvalg vedr. Grønlands Økonomi Nationalbanken Det Danske Finansudvalg 6. juni 12. juni / Upernavik Orienteringsrejse: Finansudvalget aflagde besøg og afholdt møder i kommunen. Udvalget aflagde besøg eller holdt møder med: Kommunens økonomiudvalg Upernavik Seafood Great Greenlands skindcenter Sygehuset Børnekollektivet Alderdomshjemmet Kollegiet/Skolehjemmet 23. august 30. august / Sisimiut Orienteringsrejse og budgetseminar: Udvalget afholdt budgetseminar vedr. Forslag til Landstingsfinanslov for 2007 (FFL07). Udvalget aflagde derudover besøg og afholdt møder i kommunen. 17

12 Udvalget aflagde besøg eller holdt møder med: Besøg på alderdomshjemmet Besøg i anstalten Besøg på det nye innovationshus Designskolen på Arnanut ilinniarfik Kommunens Økonomiudvalg Bygge- og anlægsskolen Erhversrådet Pilersuisoq 12. oktober, 17. oktober & 18. oktober / Nuuk Orienteringsbesøg og foretræde: Udvalget gennemførte et antal møder i kommunen med udvalgte parter i forbindelse med Landstingets efterårssamling: Grønlandsbanken Grønlands Arbejdsgiverforening NUSUKA ILIK Tele Greenland Alderdomshjemmet Ippiarsuk ajour med udviklingen og føre tilsyn med, at Landsstyrets forvaltning holder sig inden for de rammer, som følger af lovgivningen og god forvaltningsskik. Fagområder: Bedømme om udgifter og indtægter er disponeret i overensstemmelse med givne bevillinger. Bedømme om Hjemmestyrets værdier er forvaltet økonomisk forsvarligt og stille forslag til interne regler, der forfølger dette sigte. Stille forslag til forbedringer af Landskassens regnskabssystem i det omfang, udvalget finder det påkrævet. Tage stilling til revisionsprotokollater og beretninger modtaget fra ekstern revision samt Landsstyrets redegørelse herfor. Afgive indstilling til Landstinget om regnskabets godkendelse Landstingets Udvalg til Revision af Landskassens Regnskaber Landstingets Udvalg til Revision af Landskassens Regnskaber kaldes i daglig tale Revisionsudvalget. Revisionsudvalgets opgave er i henhold til Forretningsordenen for Grønlands Landsting at behandle de forslag, der af Landstinget henvises til udvalgets behandling. Inden for sit fagområde er Revisionsudvalget forpligtet til blandt andet gennem spørgsmål til Landsstyret at holde sig Landstingets revisionsudvalg har i 2006 haft følgende møder og andre aktiviteter: Udvalget har afholdt 23 udvalgsmøder og haft et samråd. Der har ikke været nogen deputationer eller orienteringsmøder med Landsstyret. Udvalget har afholdt et seminar og haft et orienteringsbesøg i 2006: 6. maj / Buksefjordsværket Orienteringsbesøg: Revisionsudvalget gennemførte sammen med Landstingets Frednings- og Miljøudvalg en orienteringstur til Buksefjordsværket i Nuuk. Udvalgenes medlemmer befandt sig grundet forårssamlingen i forvejen i Nuuk. Udvalgene blev under rundvisningen orienteret om overvejelserne om at udbygge vandkraftværket samt de økonomiske konsekvenser heraf. 25. juli 3. august / Danmark. Regnskabsseminar: Udvalget samles hvert år til et seminar i forbindelse med udvalgets behandling af Landskassens regnskaber. Udvalget afholdt i år sit seminar i København, da dette gav udvalget mulighed for samtidig at mødes med de danske statsrevisorer, Rigsrevisionen og Nationalbanken Landstingets Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Udvalg Landstingets Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Udvalg blev oprettet ved en revision af landstingslov om landsstyret og landstinget i Landsstyret fremsender til Udenrigsog Sikkerhedspolitisk Udvalg redegørelser og oplysninger om udenrigs- og sikkerhedspolitiske emner af interesse for Grønland. Orientering kan endvidere gives mundtligt under møder i udvalget, der ligeledes afgiver udtalelse i sager, som af Landstinget eller Landsstyret er henvist til udval- 19

13 get. Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg drøfter de modtagne oplysninger og fremsætter de spørgsmål og bemærkninger, som materialet og udvalgets overvejelser i øvrigt giver anledning til. Udvalget kan på Landstingets vegne, når Tinget ikke er samlet, godkende forhandlingsoplæg og give bemyndigelse til Landsstyret på områder, hvor dette findes at være påkrævet. Aktivitetsniveauet inden for udvalgets område er de senere år forøget. Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk udvalg har i 2006 afholdt 8 ordinære møder og et orienteringsmøde. Udvalget har deltaget i følgende rejser og arrangementer: februar / International ekspertworkshop i Nuuk Udvalget deltog i den internationale ekspertworkshop om partnerskaber, som Landsstyret arrangerede i et samarbejde med Permanent Forum for Oprindelige Folks Anliggender under titlen: Permanent Forum for Oprindelige Folk - workshop om erfaringer fra og visioner for partnerskaber under FN s Andet 10-År for Oprindelige Folk. Formålet med workshoppen var at udarbejde anbefalinger for forskellige typer af partnerskaber, dels til Permanent Forums arbejde, dels som et bidrag til konkretiseringen af opgaverne i FN s Andet 10-År for Verdens Oprindelige Folk. 15. februar / Nuuk Landstinget var vært ved et arrangement i Katuaq for Landsstyremedlemmer, Landstingsmedlemmer og workshop-deltagere ved Permanent Forum for Oprindelige Folk - workshop om erfaringer fra og visioner for partnerskaber under FN s Andet 10-År for Oprindelige Folk. 16. februar / Møde med Permanent Forums medlemmer Nuuk Landstingets Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Udvalg holdt et møde med medlemmerne af Permanent Forum. 24. april / Nuuk Besøg: Deputy Head of Mission Peter Silberberg fra den tyske ambassade i København, møde med udvalgsformand Lars-Emil Johansen. 9. maj / Nuuk Besøg: Ambassadør James P. Cain fra den amerikanske ambassade i København, møde med næstformand Ellen Christoffersen. 22. september / Møde med Udenrigsminister Per Stig Møller i Nuuk Landstingets Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Udvalg holdt et møde med udenrigsminister Per Stig Møller samt Landsstyremedlem for udenrigsanliggender Josef Motzfeldt i forbindelse med udenrigsministerens årlige besøg i Grønland maj / New York og Washington Orienteringsrejse: Formålet med rejsen var primært at deltage i FN s Permanente Forum for Oprindelige Folks 5. samling i FN, New York. Udvalget holdt desuden en række møder vedrørende Grønlands og USA's relationer, herunder handelsspørgsmål, infrastruktur og trafikforbindelser, opfølgning på Grønlands erhvervsfremstød Washington i 2005 samt arbejdet i Permanent Committee og Joint Committee. Fungerende udvalgsformand Johan Lund Olsen holdt på vegne af Danmark og Grønland en tale på det Permanente Forums 5. samling. Udvalget blev orienteret om det danske medlemskab af Sikkerhedsrådet og FN s reformarbejde samt drøftede fælles aktuelle spørgsmål med medlemmer af FN s Permanente Forum samt med Sametingets vicepræsident Johan Mikkel Sara og repræsentanter fra ICC og IWGIA. Udvalget besøgte Baltimore Lufthavn og i Washington D.C. besøgte Udvalget Pentagon samt US Department of State og Department of Commerce. Fra Missile Defense Agency blev Udvalget orienteret om status vedr. missilforsvar. En drøftelse med stabschefer og internationale rådgivere for Alaskas Guvernør Murkowski, Senator Murkowski og Senator Steven handlede om fjernundervisning, sprogproblematik, klimaforandringer, energi og ressourceudnyttelse samt muligheder og perspektiver for et samarbejde mellem Grønland og Alaska. 5. december / Sikkerhedspolitisk konference i København Konferencen om sikkerheden i Nordatlanten From Ice to Fire var arrangeret af den Nordatlantiske Gruppe og satte fokus på den sikkerhedspolitiske udvikling i de nordatlantiske regioner Landstingets Lovudvalg Landstingets Lovudvalg nedsættes i henhold til Landstingets Forretningsorden på linie med de lovpligtige udvalg. Landstingets Lovudvalg varetager almene retspolitiske opgaver og er ressortansvarlig for forfatningsretlige, forvaltningsretlige, kommunalretlige og formueretlige anliggender samt spørgsmål vedrørende retsvæsenet. Det forfatningsretlige område omfatter Danmarks Riges 15. maj / Nuuk Besøg: Ambassadør Lars Grundberg fra den svenske ambassade i København, møde med Landstingsformand/udvalgsmedlem Jonathan Motzfeldt. 15. juni / Nuuk Besøg: Ambassadør David Walzer fra den israelske ambassade i København, møde med næstformand Ellen Christoffersen. 19. juni / Foredrag om WTO i Katuaq Foredrag om Verdenshandelsorganisationen WTO i Katuaq, arrangeret af Udenrigsdirektoratet. 21

14 Grundlov, Lov om Grønlands Hjemmestyre samt hjemmestyrets egne regler vedrørende Landstinget og Landsstyret, herunder landstingsvalg, landsstyremedlemmers ansvarlighed og spørgsmålet om vederlag til medlemmer af Landstinget og Landsstyret. På det forvaltningsretlige og kommunalretlige område beskæftiger udvalget sig med almene emner, der ikke henhører under Landstingets øvrige stående udvalg, eksempelvis sagsbehandlingsloven, offentlighedsloven, registerlovgivningen, tjenestemænd, hjemmestyrets administration samt kommunernes og bygdernes styrelse. Fra formuerettens område kan nævnes almindelig aftaleog erstatningsret, forsikringsret, immaterielle rettigheder, tinglysning og pant. Retsvæsenet omfatter politiet og domstole, kriminalretten og foranstaltningssystemet. Landstingets Lovudvalg påser overordnede retspolitiske synspunkter vedrørende borgernes retssikkerhed, lovgivningens kvalitet og forvaltningens borgerservice, og udvalget er ressortudvalg for Landstingets Ombudsmands almindelige virksomhed. Udvalget har afholdt 16 møder, samt 1 orienteringsmøde med Landsstyremedlemmet for Familie og Justitsvæsen. Udvalget har ikke afholdt samråd eller modtaget deputationer. Udvalget har ikke afholdt rejser De stående udvalg og de internationale delegationer: Ud over de lovpligtige udvalg nedsætter Landstinget en række stående udvalg, hvis antal og arbejdsområder Landstinget kan fastsætte fra år til år. De stående udvalgs hovedopgave er at gennemgå og afgive indstilling vedrørende de lovforslag, som Landstinget henviser til udvalgsbehandling. Herudover skal udvalgene holde sig ajour med deres arbejdsområde og føre tilsyn med, at Landsstyrets forvaltning holder sig inden for lovens rammer. Udvalgsarbejdets aktiviteter udspringer på de enkelte ressortområder af Landstingets behandling af forslag fra Landsstyret og Landstingets medlemmer. Endvidere diskuteres aktuelle politiske spørgsmål, og udvalgenes forskellige tiltag planlægges på grundlag af udvalgsmøderne. De ordinære udvalgsmøder med samråd, behandling af forslag og planlægning af udvalgsarbejdet foregår for lukkede døre, hvis udvalget ikke har bestemt andet. Formandskabet og udvalgene deltager endvidere årligt i seminarer og konferencer for at holde sig ajour med deres arbejdsområder. Endvidere arrangerer de fleste udvalg årlige 23

15 orienteringsrejser. Udvalgene gennemfører orienteringsrejser for ved drøftelser med kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser, embedsmænd og erhvervsliv at danne sig et indtryk af de politiske, samfundsmæssige og økonomiske forhold på en række aktuelle områder. I møder med repræsentanter for kommuner og bygder kan et Landstingsudvalg ikke forhandle konkrete sager, da dette er Landsstyrets kompetenceområde. I visse tilfælde går et Landstingsudvalg videre med emner og anmoder Landsstyret om redegørelser herom. I forbindelse med den konstituerende samling i december 2005 nedsatte Landstinget følgende stående udvalg og delegationer: Landstingets Dagsordensudvalg (Formandskabet) Landstingets Erhvervsudvalg Landstingets Familieudvalg Landstingets Sundhedsudvalg Landstingets Udvalg for Fiskeri-, Fangst- og Landbrug Landstingets Udvalg for Forretningsordenen Landstingets Frednings- og Miljøudvalg Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg Landstingets Udvalg for Kultur, Uddannelse og Kirke Landstingets Lovudvalg Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg Landstingets Udvalg til Valgs Prøvelse Landstingets Selvstyreudvalg Landstingets Erhvervsudvalg Landstingets erhvervsudvalg arbejder med og skal holde sig ajour på følgende områder: Markedsforhold: Konkurrence. Handel, og hertil knyttede servicekontrakter Næring. Køb/salg. Ind- og udførsel af varer. Vareforsyning. Håndværk. Erhvervsdrivende virksomheder. Bygdeforhold generelt. Produktion og anden virksomhed i bygderne. Beværtningsforhold, salg og udskænkning af alkoholdige drikke. Det veterinære område. Energiforsyning. Erhvervsstøtteforhold. Bank- og forsikringsforhold: Værdipapirhandel. Forbrugerforhold: Forbrugerråd. Markedsføring. Mærkning. Priser. Kreditforhold. Turisme: Turisme i Grønland. Turisterhvervet, finansieringsstøtte. Råstofanliggender: Udnyttelse af mineralske råstoffer i jorden og på havbunden. Internationale handelsrelationer: WTO, mv. Arbejdsmarkedsforhold: Arbejdsmarkedsplanlægning Ligestilling Arbejdsformidling Arbejdsløshedsbekæmpelse Arbejdsskader Arbejdsmiljø I 2006 afholdt erhvervsudvalget i alt 21 møder. Man havde to deputationer, to orienteringsmøder med Landsstyret, fire samråd og et orienteringsbesøg. Udvalget foretog følgende orienteringsrejser: februar / Qeqertarsuaq Destination Disko Turismeseminar: Udvalget var inviteret til at deltage i det regionale turismeseminar. Der blev fremlagt bred og specifik indførelse i en række af de problematikker, tanker og aktiviteter, der er i såvel Diskoområdet som i Grønland som helhed, indenfor turisme april / Sisimiut - Maniitsoq (Fælles rejse med Fiskeriudvalget) Orienteringsrejse: Udvalgenes hensigt med orienteringsrejsen var ved selvsyn at få en nærmere indsigt i den erhvervsudvikling, der foregår i regionen. Udvalgene ønskede tillige input og orienteringer fra lokale erhvervsaktører, således at udvalgene fra førstehånds kilder kunne danne sig et indtryk af de udfordringer og muligheder, som karakteriserer det grønlandske erhvervsliv i dag. I forlængelse af målsætningen for udvalgsrejsen afholdt Udvalgene møder med kommunernes ledelser, erhvervsråd, fiskeri-, fangst- og erhvervsorganisationer. I samme anledning var udvalgene på flere virksomhedsbesøg inden for fiskeribranchen og de landbaserede erhverv. Udvalgene aflagde besøg hos både store og små virksomheder, og privatejede såvel som offentligt ejede virksomheder november / L Anse au Clair, Labrador Seminar: Udvalget var inviteret til seminar arrangeret af NORA. Igennem flere 25

16 årtier er det blevet bestræbt at finde bæredygtige løsninger for kystsamfundenes økonomi. Både regionale og nationale autoriteter i samfundene har udviklet en bred vifte af ideer og mange erfaringer er opnået. Denne konference tilsigtede en platform for udveksling og udvikling af disse ideer for kystsamfundene over hele Nord Atlanten. Fokus var rettet på kystsamfundenes forhold, foretagne strategiudviklinger og på de mulige tværnationale samarbejder for at styrke de lokale og regionale processer. Baseret på best practises blev diskuteret lokale og globale udfordringer af de små kystsamfunds repræsentanter, politikere, forskere og embedsmænd. Meningen var at udnytte forskelligheder og erfaringer, som er repræsenteret i den Nordatlantiske region som helhed Landstingets Familieudvalg Landstingets familieudvalg arbejder med og skal holde sig ajour på følgende områder: Socialvæsenets styrelse og organisation: Tværfagligt socialt samarbejde. Kommunernes indbyrdes betalingsforpligtigelser. Nordisk konvention om social tryghed. Handicapområdet: Hjælp til personer med vidtgående handicap. Døgninstitutioner for personer med vidtgående handicap. Familieretlige regler: Myndighedsloven. Ægteskabets retsvirkninger. Børns retsstilling. Børnetilskud. Underholdsbidrag til børn samt adoptionstilskud. 27

17 Børn og unge-området: Hjælp til børn og unge. Døgninstitutioner for børn og unge. Særlige institutioner for voksne: Særlige institutioner for voksne, herunder Krisecentre. Sociale sikringsydelser: Hjælp fra det offentlige. Hjemmehjælp. Takstmæssig hjælp. Orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption. Offentlig pension. Ældreinstitutioner. Førtidspension og revalidering. Boligsikring og boligbørnetilskud. I 2006 afholdt familieudvalget i alt 24 møder. Endvidere havde udvalget 5 orienteringsmøder med Landsstyremedlemmet, 4 samråd og 1 deputation samt 2 orienteringsmøder med andre parter. Udvalget foretog følgende orienteringsrejser: 2. marts / MIPI, Nuuk Familieudvalget besøgte MIPI (Videnscenter for Børn og Unge) for at blive holdt orienteret om aktiviteterne i institutionen. 26. marts / Debataften, Nuuk Medlemmerne fra Familieudvalget og repræsentanter fra Nuuk kommune deltog i en debataften arrangeret af plejeforældreforeningen i Nuuk om forholdene for plejefamilier juni / Paamiut Orienteringsrejse: Repræsentanter fra Landstinget Familieudvalg og Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg gennemførte en orienteringsrejse til Paamiut med henblik på at holde sig orienteret om forholdene i byen og kommunen indenfor udvalgenes fagområder. Der blev gennemført flere institutions- og virksomhedsbesøg og konkrete besigtigelser, foruden at der blev holdt flere møder med relevante parter. 13. november / Aaqa, Nuuk Repræsentanter fra Familieudvalget besøgte døgninstitutionen Aaqa, Nuuk for at holde sig orienteret om forholdene på døgninstitutionen Landstingets Sundhedsudvalg Landstingets Sundhedsudvalg arbejder med og skal holde sig ajour inden for følgende områder: Sundhedsvæsenet i Grønland: Sundhedsvæsenets styrelse og organisation. Sundhedsvæsenets ydelser. Ansatte i sundhedsvæsenet (læger, sygeplejersker, jordemødre, mv.). Telemedicin. Sygdomme, herunder blandt andet: Fysiske og psykiske lidelser. Vaccinationer. Epidemier og beredskab. Kønssygdomme. HIV/AIDS. Folkesundhed og folkesundhedsprogram. Forebyggelse. Lægemidler. Svangerskab og fødsel: Svangerskabshygiejne og fødselshjælp. Abort og prævention. Tandpleje. Internationale konventioner om sundhed. Tobak og sikring af røgfri miljøer. Kontrol med levnedsmidler (veterinære krav). Landstingets Sundhedsudvalg har ud over konstituerende møde(r) afholdt 9 møder. Udvalget har i forbindelse med behandlingen af Folkesundhedsprogrammet under EM06 afholdt samråd med henholdsvis Landsstyremedlemmet for Sundhed, Landsstyremedlemmet for Kultur og Uddannelse samt Landsstyremedlemmet for Familie. Udvalget har afholdt 2 orienteringsmøder med landsstyremedlemmet. Udvalget har været repræsenteret under 3 seminarer/konferencer: 26. maj / Nuuk Seminar om grønlandsk kost og forurening. 31. maj / Nuuk Sundhedspædagogisk Landskonference "Værdier i Sundhedsarbejdet i Grønland". 13. september / Nuuk Tuberkuloseseminar. Endvidere har udvalget foretaget to udvalgsrejser og aflagt et orienteringsbesøg: 29

18 1. 8. august / Rundrejse i Diskobugten. Orienteringsrejse: I Aasiaat afholdt udvalget møde med kommunalbestyrelsen og aflagde besøg på sygehuset og tandklinikken. I Qasigiannguit afholdt udvalget møde med kommunalbestyrelsen og aflagde besøg på sundhedscenteret, herunder tandklinikken samt på alderdomshjemmet. I bygden Ikamiut aflagde udvalget besøg på medicindepotet. I Qeqertarsuaq afholdt udvalget møde med kommunalbestyrelsen og aflagde besøg på sygehuset og alderdomshjemmet. I Ilulissat afholdt udvalget møde med kommunalbestyrelsen og aflagde besøg på sygehuset, tandklinikken og Qaqiffik december / Danmark Orienteringsrejse: I Danmark besøgte Udvalget: Rigshospitalet, Det grønlandske Patienthjem, Center for Grønlandsforskning i Aalborg, Alborg sygehus, Indkøbscentralen i Aalborg, WHO, Statens Seruminstitut, Sundhedsstyrelsen, Dansk center for Telemedicin og Statens institut for folkesundhed. 10. november / Dronning Ingrids Hospital, Nuuk Orienteringsbesøg: Udvalget mødtes med hospitalsledelsen samt ledende overlæger og fik et indblik i tiltag og procedurer inden for de forskellige områder Landstingets Udvalg for Fiskeri-, Fangst- og Landbrug Landstingets Fiskeri-, Fangst-, og Landsbrugsudvalg arbejder med og skal holde sig ajour inden for følgende områder: Erhvervsmæssigt fiskeri og ikke-erhvervsmæssigt fiskeri. Kontrol med: Al fiskeri (Trawlfiskeri, rejefiskeri, sænkegarnsfiskeri, linefiskeri, laksefiskeri, ørredfiskeri, krabbefiskeri, kammuslingefiskeri, bundgarnsfiskeri m.v.) Licenser. Kvotefordeling. Indhandlingsrapportering, indhandling og produktion af: Fisk. Fangst. Landbrugsprodukter. Erhvervsmæssig fangst og ikke-erhvervsmæssig fangst af: (dog ikke fredningsspørgsmål) Havpattedyr. Landpattedyr. Fugle. Befordringsmidler under jagt. Fangst- og jagtbeviser. Landbrug: Erhvervsmæssig udnyttelser af arealer til planteavl og afgræsning. 31

19 Husdyrhold. Akvakultur. Landstingets Udvalg for Fiskeri-, Fangst- og Landbrug har afholdt 12 møder i Endvidere har udvalget haft to samråd, to orienteringsbesøg og en udvalgsrejse. hermed. Forurening til lands, herunder af Indlandsisen, i luften og i havet. Miljøspørgsmål og konsekvenser i relation til udnyttelse af mineralske råstoffer i jorden og på havbunden. Grønlands Naturinstitut april. Sisimiut/Maniitsoq (Fælles rejse med Erhvervsudvalget) Orienteringsrejse: Udvalgenes hensigt med orienteringsrejsen var ved selvsyn at få en nærmere indsigt i den erhvervsudvikling, der foregår i regionen. Udvalgene ønskede tillige input og orienteringer fra lokale erhvervsaktører, således at udvalgene fra førstehånds kilder kunne danne sig et indtryk af de udfordringer og muligheder, som karakteriserer det grønlandske erhvervsliv i dag. I forlængelse af målsætningen for udvalgsrejsen afholdt Udvalgene møder med kommunernes ledelser, erhvervsråd, fiskeri-, fangst- og erhvervsorganisationer. I samme anledning var udvalgene på flere virksomhedsbesøg inden for fiskeribranchen og de landbaserede erhverv. Udvalgene aflagde besøg hos både store og små virksomheder, og privatejede såvel som offentligt ejede virksomheder Landstingets Frednings- og Miljøudvalg Landstingets Frednings- og miljøudvalg arbejder med og skal holde sig ajour inden for følgende områder: Fredningsbestemmelser vedrørende jordfaste fortidsminder og bygninger. Naturfredning: International handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter. Ind- og udførsel af udryddelsestruede vilde dyr og planter. Fredning af områder, arealer, mv. Flora. Fredningsbestemmelser vedrørende de levende ressourcer, så som: Havpattedyr. Landpattedyr. Fugle. Fisk. Vildtforvaltning. Miljøbeskyttelse på land, herunder Indlandsisen, i luften og i havet. Naturbeskyttelse: Fysisk planlægning. (Erhvervelse til rekreative formål) Kulturmiljø. Befordring og miljømæssige konsekvenser forbundet Affaldshåndtering, mv. Internationale- samt Rigsfælleskabsforhold: Det danske Miljø- og Energiministerium. Dansk Polarcenter. Miljøstyrelsen. Danmarks Miljøundersøgelser Forsøgs- og forskningsstationer i Grønland, såsom Zackenberg med flere. Nordisk Råd. Arktisk Råd. Vestnordisk Råd. Landstingets frednings- og miljøudvalg har i 2006 afholdt 7 udvalgsmøder og to orienteringsmøder med Landsstyremedlemmet for Sundhed og Miljø. Endvidere har udvalget gennemført 10 orienteringsrejser/besøg: 2. marts / Naturinstituttet, Nuuk Orientering om den seneste viden og forskning omkring de levende ressourcer og klima i Grønland og Arktis. 6. maj / Buksefjordsværket, Nuuk Frednings- og Miljøudvalget sejlede sammen med medlemmerne fra Revisionsudvalget til Buksefjordsværket, Nuuk. Formålet med orienteringsturen var for medlemmerne af Frednings- og Miljøudvalget at besigtige et etableret vandkraftværk i det åbne landskab, at blive orienteret om anlægs- og driftsforholdene ved værket, at blive orienteret om værkets kapacitetsudvidelsesplaner set i lyset af Grønlands forpligtigelser i forhold til Kyoto-aftalen. 8. maj / Møde med kommunens Udvalg for Teknik og Miljø, Nuuk Vedrørende affalds- og spildevandshåndtering i Nuuk kommune. Efter mødet besigtigede Frednings- og Miljøudvalget forbrændingsanlægget i Nuuk, den kommende modtagestation for komplekse affaldstyper, anlægget for spildolie, Træ- og Jerndumpen og Kutterkajen. 13. maj / Kapisillit Udvalget og repræsentanter fra Nuuk kommune gennemførte et orienteringsbesøg, hvor der, udover et møde med bygdebestyrelsen, var en orientering om håndtering af natrenovation og der blev gennemført en besigtigelse af bygdens forbrændingsanlæg. Undervejs til Kapisillit blev der mulighed for et kortere ophold i den nedlagte bygd, Qoornoq, hvor der blev informeret om affaldshåndtering i det åbne land. En biolog fra Naturinstituttet deltog på orienteringsturen for at informere om de levende ressourcer i Godthåbsfjorden. Dette særligt omkring situationen for torsk. 16. maj / Seminar om grønlandsk kost og forurening, Nuuk 4 repræsentanter fra Landstingets Frednings- og Miljøudvalg deltog 33

20 i et seminar om grønlandsk kost og forurening. Seminaret var arrangeret af Grønlands Ernæringsråd og Danmarks Miljøundersøgelser. Seminaret havde til formål at komme med anbefalinger til en strategi for formidling af problematikken omkring forurening af grønlandske fødevarer. 16. september / Åbning af Nuuk Kommunes nye modtagestation for miljøfarligt affald. Formanden for Landstingets Frednings- og Miljøudvalg deltog. 5. oktober / Præsentation af den nye bogudgivelse Grønlands vinterhvaler, Nuuk Hovedparten af medlemmerne af Frednings- og Miljøudvalget var repræsenteret blandt øvrige medlemmer af Landstinget, da de var inviteret til Grønlands Naturinstitut for at deltage i præsentationen af den nye bogudgivelse Grønlands vinterhvaler af Seniorforsker, Dr.scient Mads Peter Heide-Jørgensen og Post.doc. Kristin Laidre. 12. oktober / Orienteringsmøde med Nuuk kommunes udvalg for Teknik og Miljø 2. møde i 2006 omkring konkrete miljø- og affaldsproblemstillinger i Nuuk. 15. oktober / Orienteringstur på udvalgte lokaliteter omkring Nuuk Medlemmerne af Frednings- og Miljøudvalget og repræsentanter fra Landstingets Udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke med faglig følgeskab af eksperter fra Grønlands Nationalmuseum og embedsmænd fra Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke gennemførte en orienteringstur på udvalgte lokaliteter omkring Nuuk. Formålet med turen var at modtage konkret viden om tilstanden for vores kulturarv ved at besøge udvalgte lokaliteter og modtage information om problemstillinger i forhold til gældende fredningslovgivning. Samtidig blev der orienteret om nye lovgivningsinitiativer på området. I Ameralikfjorden blev Tuaparsunnguit besøgt. I Kangaq beså udvalgsmedlemmerne fortidsminder og ældre bygninger fra dette århundrede. Fra Kangeq gik turen via den kulturhistoriske lokalitet - Illorpaat - tilbage til Nuuk. 10. november / Orienteringsbesøg hos Asiaq - Grønlands Forundersøgelser, Nuuk Formålet med orienteringsbesøget var særligt at modtage en orientering om virksomhedens aktiviteter indenfor hydrologi, klima, drikkevand og vandkraft. Det vil sige arbejdet med hydrologiske målestationer, automatiske vejrstationer og ikke mindst virksomhedens aktiviteter ved forskningsstationen ved Zackenberg, foruden dataindsamling og analyser om drikkevandssøerne og vandkraftspotentiale Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg arbejder med og skal holde sig ajour på følgende områder: Trafikforhold Beflyvning: Luftfart. Anlæg af landingsbaner. Heliporte. Søfart: Intern og ekstern. Arbejdsvilkår og regler for besætningsmedlemmer. Havne: Anlæg. Vedligeholdelse. Drift. Forsyning: Godstransport. Royal Arctic Line. Bygdeforsyning. Energiforhold: Vandforsyning i byer og bygder. Vandkraft. Elektricitet, herunder elforsyning i byer og bygder. Vedvarende energi og energikilder (vind- og solenergi samt jordvarme). Kommunikationsforhold: Postbesørgelse. Forhold omkring EDB og informationsteknologi. Tele, TV og radioanlæg og udbygning heraf. Forhold vedrørende VHF og anden radiokommunikation. Forhold vedrørende telekommunikation og udbygning heraf. Boligselskabet INI: Administration af udlejningsboliger. Boligstøtte: Afdrag. Terminsrenter. Restancer. Boligudlejning: Vakantboliger. Restancer. Udlejningsboliger. Chefboligpuljen. 35

21 Boliger: Personaleboliger. Renovering. 60/40-byggeri. Andelsboligbyggeri. Bygdeboligprogram. Selvbyggerhuse. 10/40/50-byggeri. Internationale relationer i forhold til udvalgets fagområder. Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg har i 2006 afholdt 11 udvalgsmøder, to orienteringsmøder og to samråd. 16. marts / Nuuk Orienteringsmøde: Deltagelse i et af TELE Greenland arrangeret møde vdr. de økonomiske og tekniske aspekter af en søkabelløsning. 2. maj / Nuuk Orienteringsmøde: Møde med TELE Greenlands ledelse i forbindelse med behandlingen af Forslag til Landstingsforordning om telekommunikation og teletjenester (EM06/10) juni / Paamiut Orienteringsrejse: Repræsentanter fra Landstinget Familieudvalg og Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg gennemførte en orienteringsrejse til Paamiut med henblik på at holde sig orienteret om forholdene i byen og kommunen indenfor udvalgenes fagområder. Der blev gennemført flere institutions- og virksomhedsbesøg og konkrete besigtigelser, foruden at der blev holdt flere møder med relevante parter Landstingets Udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Landstingets Udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke arbejder med og skal holde sig ajour på følgende områder: Kultur- og nyhedsformidling: Aviser. Arkiver. Biblioteker. Bogforlag. Museer. Radio- og fjernsyn. Kirken. Den kirkelige højskole. Menigheden. Præsteuddannelsen. Kateketuddannelsen. Organistuddannelsen. Skole- og Undervisningsvæsen Daginstitutionsområdet. Folkeskolen. Specialskoler. Gymnasierne. Videregående uddannelser. Erhvervsmæssige uddannelser. Fritidsvirksomhed. Folkehøjskoler. Uddannelsesstøtte. Elevindkvartering. Idræt. Forskning: Grønlands Statistik. Ilisimatusarfik. Internationale forhold. Dertil kommer, at udvalget bør holde sig orienteret om udviklingen i kultur- og uddannelsespolitikken i de øvrige nordiske lande og samarbejdet i Vestnorden. I disse sammenhænge kan der være visse konventionsmæssige forpligtelser, rekommandationer, som Hjemmestyret har tiltrådt. I forbindelse med Landstingets samlinger har Kultur- og Uddannelsesudvalget tradition for at besøge institutioner, der hører under deres ressortområde for derved at få en bredere indsigt i, hvad der rører sig på området. I 2006 har Kultur og Uddannelsesudvalget afholdt 29 mø- 37

22 der, fem samråd, to deputationer og et orienteringsmøde med Landsstyret. 16. marts / Besøg på Nuussuup Atuarfia samt Inerisaavik, Nuuk Efter en kort introduktion hos Inerisaavik besøgte udvalget Nuussuup Atuarfia, hvor udvalget fulgte undervisningen i to klasser og herefter talte med lærere og forældrerepræsentanter på skolen. 23. marts / Orienteringsmøde i Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Kirke og Forskning. Udvalget fandt det vigtigt, også at følge med i selve Landsstyreområdets udvikling. På et orienteringsmøde i Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Kirke og Forskning fik udvalget en præsentation af Landsstyremedlemmets ressortområder, samt orientering om udviklingstendensen inden for Landsstyremedlemmets områder august / Kulturseminar på Knud Rasmussens Højskole i Sisimiut. Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg deltog i seminaret Kultur kulturen i overgangsårene, som fandt sted på Knud Rasmussens Højskole i Sisimiut i dagene d. 29. august 1. september På seminaret var temaet bl.a. traditionelle og nye kulturvaner, Hjemmestyrets og kommunernes kulturforvaltning samt hvilken betydning kommunesammenlægningen får for denne. Endvidere blev kulturens rolle som nøglen til uddannelse debatteret. 28. august 6. september / Nordgrønland. Orienteringsrejse: I forlængelse af kulturseminaret på Knud Rasmussens Højskole foretog udvalget en orienteringsrejse til Sisimiut, Aasiaat, Qasigiannguit og Kangaatsiaq med bygder. Udvalget besøgte og beså institutioner primært inden for udvalgets ressortområde. Specielt har udvalget været interesseret i at besøge folkeskolerne i byerne og bygderne. Udvalget besøgte også bygderne Attu og Ikerasaarsuk bl.a. for bedre at få indtryk af implementeringen af Atuarfitsialak i såvel byer som bygder. Udvalget drøftede situationen inden for uddannelse, kultur, kirke og forskning generelt med kommunernes ledelser og institutioner. Udvalget afholdt således møder med borgmestre, kommunalbestyrelserne, ressortudvalgene og bygdebestyrelserne i de byer og bygder, som blev besøgt. Herudover har udvalget besøgt følgende institutioner: Sisimiut: Skindbeklædningsuddannelsen på Arnat Ilinniarfiat, Piareersarfik, HTX, Bygge- og anlægsskolen, Børne- og Kulturforvaltningen, Minngortuunnguup Atuarfia Skole I, Tusilartut atuarfiat Døveskolen, Nalunnguarfiup atuarfia Skole II, Knud Rasmussens Højskole samt Højskolens bestyrelse, Oqaatsinink Pikkorissarfik Sprogskolen. Qasigiannguit: Juunarsip Atuarfia samt møde med skolebestyrelsen, Gudstjeneste i Qasigiannguit Kirke samt møde med menighedsrådet, Piareersarfik, Idrætshallen, Qasigiannguit Museum. Kangaatsiaq: Kangaatsiap Atuarfia, Piareersarfik, Kangaatsiaq Kirke. 15. oktober / Orienteringstur til Kangeq & Illorpaat vedr. kulturarv. Sammen med Landstingets Frednings- og Miljøudvalg deltog udvalget i en orienteringstur til Kangeq og Illorpaat ved Nuuk. Her fik medlemmerne konkret viden om vores Kulturarv ved de udvalgte lokaliteter og modtog information om problemstillinger i forhold til gældende fredningslovgivning, samt blev orienteret om nye lovgivningsinitiativer på området. På turen deltog eksperter / embedsmænd fra Grønlands Nationalmuseum & Arkiv samt fra KIIIP. 2. oktober / Møde med Grønlands Idrætsforbund. Udvalget modtog en generel orientering om Grønlands Idrætsforbund samt specifikt i forhold til medlemsforslag vedrørende idræt på Landstingets Efterårssamling november / Uddannelsesseminar i Nuuk Deltagelse i et uddannelsesseminar i Katuaq, arrangeret af Direktoratet for Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser samt Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Kirke og Forskning Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg arbejder med og skal holde sig ajour på følgende områder: Indkomstskat: Personskat. Selskabsskat. Udbytteskat. Undgåelse af dobbeltbeskatning. Udligningsskat: Den kommunale udskrivningsprocent. Personskatteudligning. Selskabsskatteudligning. Fordeling af fælleskommunal skat. Skattebegunstigede opsparinger. Afgifter: Havneafgifter. Rejeafgifter. Lotteriafgifter. Stempelafgifter. Afgift på automatspil. Indførselsafgifter. Afgifter af motorkøretøjer. Landstingets Skatte- og afgiftsudvalg har i 2006 afholdt 7 udvalgsmøder, en deputation og et samråd. Endvidere har Udvalget haft ét orienteringsbesøg: Attu: Attup Atuarfia, Attu Kirke. Ikerarsaarsuk: Skolen i Ikerasaarsuk, Ikerasaarsuk Kirke og Kapel. Aasiaat: Orienteringsmøde i kommunens byrådssal, besøg i Ado Lyngep Atuarfia, besøg i Nordgrønlands Gymnasiale Skole, besøg i Gammeqarfik og skolehjemmet. 4. maj / Orienteringsbesøg i Skattedirektoratet, Nuuk. Formålet var at modtage en præsentation af landsstyreområdets ansvarsområde, en introduktion til skatte- og afgiftslovgivningen samt en overordnet gennemgang af områdets administration. 39

Tredje mødedag, tirsdag den 16. juni 2009, kl. 10:00. Landstingets Konstituerende samling 2009

Tredje mødedag, tirsdag den 16. juni 2009, kl. 10:00. Landstingets Konstituerende samling 2009 Tredje mødedag, tirsdag den 16. juni 2009, kl. 10:00 Landstingets Konstituerende samling 2009 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsorden. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Landstingets møde er åbnet.

Læs mere

Grønlands Landstings medlemmer af udvalg og repræsentationer samt råd og nævn, 24. september 2008.

Grønlands Landstings medlemmer af udvalg og repræsentationer samt råd og nævn, 24. september 2008. Grønlands Landstings medlemmer af udvalg og repræsentationer samt råd og nævn, 24. september 2008. A D IA S KD L = Atassut = Demokraterne = Inuit Ataqatigiit = Siumut = Kandidatforbundets Parti = Løsgænger

Læs mere

NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE. Inatsisartut ukiumoortumik nalunaarutaat 2007

NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE. Inatsisartut ukiumoortumik nalunaarutaat 2007 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Inatsisartut ukiumoortumik nalunaarutaat 2007 Landstingets Årsberetning 2007 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Inatsisartut ukiumoortumik

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 88 Offentligt RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 20. marts 2007 J.nr.: 415-0001 Indberetning

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 13. mødedag, onsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 57 Beslutningsforslag til landstinget: at landsstyret pålægges at nedsætte et råd, der hurtigst muligt skal komme med koordinerede og samlede

Læs mere

Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament

Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament MarieKathrine Poppel Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet mkp@ii.uni.gl Grønland i verden - kort Introduktion

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 14. marts 2007 J.nr.: 415-0001 Indberetning vedr. Grønlands Landstings forårssamling, onsdag den 14. marts 2007.

Læs mere

Valg til INATSISARTUT

Valg til INATSISARTUT Valg til INATSISARTUT Indhold 1 Valgets grundprincipper.... 4 2 Udskrivelse af valg... 6 3 Hvem kan stille op, hvem kan stemme... 10 4 Valglister og valgkredse.... 16 5 Konstituering.... 24 6 Oversigt

Læs mere

BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg. Landstingets Finansudvalg. vedrørende

BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg. Landstingets Finansudvalg. vedrørende 19. oktober 2007 EM 2007/60,61 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg og Landstingets Finansudvalg vedrørende Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indførselsafgifter

Læs mere

INATSISARTUT DET GRØNLANDSKE PARLAMENT

INATSISARTUT DET GRØNLANDSKE PARLAMENT INATSISARTUT DET GRØNLANDSKE PARLAMENT Udgivet af Bureau for Inatsisartut Januar 2015 Alle billeder: Bureau for Inatsisartut med mindre andet er anført. Bureau for Inatsisartut Postboks 1060 3900 Nuuk

Læs mere

NAMMINERSORNERULLUTIK 0QARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE. Inatsisartut ukiomoortumik nalunaarutaat 2004

NAMMINERSORNERULLUTIK 0QARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE. Inatsisartut ukiomoortumik nalunaarutaat 2004 NAMMINERSORNERULLUTIK 0QARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Inatsisartut ukiomoortumik nalunaarutaat 2004 Landstingets Årsberetning 2004 NAMMINERSORNERULLUTIK 0QARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Inatsisartut ukiomoortumik

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008.

19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008. 19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008. Dagsordenens punkt 142 Færøerne og Island har oprettet generalkonsulater med diplomatstatus i hinandens lande. Vestnordisk Råd opfordrer det grønlandske Landsstyre

Læs mere

Bilag 1. Konto Kontotekst Finanslov Ordinære BO BO BO nummer 1999 ændringsforslag LANDSTINGETS FORMAND: AKTIVITETSOMR

Bilag 1. Konto Kontotekst Finanslov Ordinære BO BO BO nummer 1999 ændringsforslag LANDSTINGETS FORMAND: AKTIVITETSOMR Bilag 1 Konto Kontotekst Finanslov Ordinære BO BO BO nummer 1999 ændringsforslag 2000 2001 2002 LANDSTINGETS FORMAND: AKTIVITETSOMR 01 LANDSTINGETS BUREAU 01.10 Folkevalgte 01.10.10 Landstinget 22.343.000

Læs mere

18. oktober 2007 EM 2007/44 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg

18. oktober 2007 EM 2007/44 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, byggesæt m.v. Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets

Læs mere

23. mødedag, fredag den 10. november 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab)

23. mødedag, fredag den 10. november 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) 23. mødedag, fredag den 10. november 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

Rigsombudsmanden i Grønland

Rigsombudsmanden i Grønland Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 126 Offentligt Rigsombudsmanden i Grønland Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 19. maj 2006 J.nr.: 415-0001 Indberetning

Læs mere

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) 3. mødedag, fredag den 7. marts, 2008 Dagsordens punkt 47. Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om statsautoriserede og

Læs mere

Årsberetningen for Inatsisartut 2009

Årsberetningen for Inatsisartut 2009 Årsberetningen for Inatsisartut 2009 Bureau for Inatsisartut Juni 2010 Årsberetning for Inatsisartut 1.1.2009 til 31.12.2009 Kapitel Indhold 1 Forord ved Formanden for Inatsisartut... 5 2 Aktiviteter i

Læs mere

10. marts 2011 FM 2011/19 (EM 2010/48) BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende

10. marts 2011 FM 2011/19 (EM 2010/48) BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2011 om ændring af landstingslov om vederlag til medlemmer af landstinget og landsstyret m.v.

Læs mere

Rigsombudsmanden i Grønland

Rigsombudsmanden i Grønland Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 114 Offentligt Rigsombudsmanden i Grønland Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 3. maj 2006 J.nr.: 415-0001 Indberetning

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om efterskoler.

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om efterskoler. 22. november 2008 EM2008/152 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingslov om efterskoler. Afgivet til lovforslagets 2. behandling Landstingets Kultur-

Læs mere

27. april 2007 FM 2007/132 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

27. april 2007 FM 2007/132 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende 27. april 2007 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om at Landstyret pålægges at sikre, at udviklingshæmmede unge skal kunne tildeles

Læs mere

Mødeleder: Ruth Heilmann, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Ruth Heilmann, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 10. Mødedag, onsdag den 4. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ruth Heilmann, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Læs mere

Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1.

Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1. 4. mødedag, fredag den 26. september 2008. Dagsordenens punkt 67 Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1. behandling)

Læs mere

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg vedrørende Forslag til Landstingsforordning om boligfinansiering Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling Landstingets Infrastruktur-

Læs mere

Som jeg har sagt er der 13 punkter vi skal behandle i dag. Punkterne er 117, 23, 8, 92, 41, 37, 49, 31, 87, 15 og 26, 32 og 147. Først punkt 117.

Som jeg har sagt er der 13 punkter vi skal behandle i dag. Punkterne er 117, 23, 8, 92, 41, 37, 49, 31, 87, 15 og 26, 32 og 147. Først punkt 117. 23. mødedag onsdag den 18. november 2009 kl. 13.00 Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. Mødeleder, Josef Motzfeldt, formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit I dag er der 13 punkter på

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende 1. nov. 2012 BETÆNKNING Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at sikre, at døve har mulighed for at kontakte alarmcentralen 112

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 26 af 18. november 2010 om Inatsisartut og Naalakkersuisut

Inatsisartutlov nr. 26 af 18. november 2010 om Inatsisartut og Naalakkersuisut Inatsisartutlov nr. 26 af 18. november 2010 om Inatsisartut og Naalakkersuisut Kapitel 1 Selvstyret 1. Grønlands Selvstyre har den lovgivende og udøvende magt inden for overtagne sagsområder. Domstole,

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 62.

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 62. 19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 62. Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges om at tage initiativ til at gøre noget ved de grønlandske studerendes kollegieforhold

Læs mere

Formandskabets Kontaktudvalgsmøde med folketingets præsidium

Formandskabets Kontaktudvalgsmøde med folketingets præsidium INATSISARTUT P a r l i a m e n t o f G r e e n l a n d Nyhedsbrev Af Formanden for Inatsisartut Josef Motzfeldt 2. halvår 2012 Forord Det fjerde arbejdsår for Inatsisartut indenfor denne valgperiode startede

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 150 Offentligt RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 26. september 2007 J.nr.: 415-0001

Læs mere

21. oktober 2007 EM 2007/37 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik

21. oktober 2007 EM 2007/37 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik 21. oktober 2007 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg

Læs mere

Punkt 4 og 5 vedrørende debat om dagsorden bliver behandlet som det sidste punkt.

Punkt 4 og 5 vedrørende debat om dagsorden bliver behandlet som det sidste punkt. 2. mødedag, mandag den 22. september 2008, kl. 10:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstinget Formandskab) Mødeleder: Landstingets Efterårssamling 2008 fortsætter, hvor den anden

Læs mere

Landstingslov nr. 11 af 20. oktober 1988 om landstinget og landsstyret Historisk

Landstingslov nr. 11 af 20. oktober 1988 om landstinget og landsstyret Historisk Landstingslov nr. 11 af 20. oktober 1988 om landstinget og landsstyret Historisk Kapitel I. Landsting, landsstyre, udskrivning af landstingsvalg og habilitet 1. Landstinget træder sammen snarest muligt

Læs mere

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutslov nr. xx af xx.xx.2015 om SIKUKI Nuuk Harbour A/S og anlæg af havn ved Nuuk. Fremsat af formanden for Naalakkersuisut Afgivet

Læs mere

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut skal fremsætte forslag, der skal tydeliggøre forholdene omkring tilsynet med anbragte

Læs mere

24. april 2007 FM 2007/61 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

24. april 2007 FM 2007/61 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at udarbejde en handlingsplan, der skal sikre vore unge - der flytter

Læs mere

Naalakkersuisuts initiativer i forbindelse med Inatsisartuts efterårssamlingen 2014

Naalakkersuisuts initiativer i forbindelse med Inatsisartuts efterårssamlingen 2014 EM 2014 PRESSEMØDE Den 15.september klokken 9.00 Naalakkersuisuts initiativer i forbindelse med Inatsisartuts efterårssamlingen 2014 v/ Aleqa Hammond, Formand for Naalakkersuisut og Naalakkersuisoq for

Læs mere

7. november 2008 EM2008/47 (FM 2008/105) RETTELSE BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

7. november 2008 EM2008/47 (FM 2008/105) RETTELSE BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende RETTELSE BETÆNKNING afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges tiltag for etablering af boliger til rejseledsagere, nære pårørende til

Læs mere

31. oktober 2008 EM2008/23 (FM2008/68) BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

31. oktober 2008 EM2008/23 (FM2008/68) BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende () BETÆNKNING afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges til at arbejde for at få indarbejdet nye retningslinjer for at

Læs mere

NYHEDSBREV. Af Formanden for Inatsisartut Lars-Emil Johansen

NYHEDSBREV. Af Formanden for Inatsisartut Lars-Emil Johansen NYHEDSBREV Af Formanden for Inatsisartut Lars-Emil Johansen 2. halvår 2014 Reception i anledning af Folketingets årlige orienteringsrejse til Grønland Formanden for Inatsisartut samt formanden for Naalakkersuisut

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 25. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab)

19. mødedag, onsdag den 25. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) 19. mødedag, onsdag den 25. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Mødet er åbnet. Først redegørelse for dagsordenen. Demokraterne

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 27. maj 2014 FM 2014/176 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at præcisere og sikre, at børn og unge mellem 16

Læs mere

17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab)

17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab) 17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg 21. november 2008 EM2008/129 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg Forslag til Landstingslov om flyvepladser. (Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer) Afgivet

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 6. oktober 2010 EM 2010/15 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Den gældende forretningsorden er udarbejdet i 1999 med udgangspunkt i landstingslov nr. 11 af 20. oktober 1988

Læs mere

Punkt 97, beslutningsforslag om at tilskud til Grønlands Idrætsforbund for de næste 5 år forhøjes med 10 millioner kroner.

Punkt 97, beslutningsforslag om at tilskud til Grønlands Idrætsforbund for de næste 5 år forhøjes med 10 millioner kroner. 9. mødedag, tirsdag den 3. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Agathe Fontain, 1. næstformand for Landstingets Formandskab,

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 13. mødedag, onsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 85 Beslutningsforslag til, at landsstyret pålægges at undersøge mulighederne for sammen med Danmark at oprette et center for international forskning

Læs mere

Landstingets konstituerende samling 2009. Mødeleder: Josef Motzfeldt, Landstingets Aldersformand, Inuit ataqatigiit.

Landstingets konstituerende samling 2009. Mødeleder: Josef Motzfeldt, Landstingets Aldersformand, Inuit ataqatigiit. Første mødedag, fredag den 12. juni 2009, kl. 11:00 Landstingets konstituerende samling 2009 Dagsordenspunkt 1 Mødets åbning (Landstingets Aldersformand) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Landstingets Aldersformand,

Læs mere

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Vi skal fortsætte Landstingets efterårssamling, 22. mødedag den 19. november.

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Vi skal fortsætte Landstingets efterårssamling, 22. mødedag den 19. november. 22. mødedag onsdag den 19. november 2008, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Ruth Heilmann, Landstingsformand,

Læs mere

5. november 2015 EM2015/164 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

5. november 2015 EM2015/164 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 5. november 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om ændring af Inatsisartutlov om den gymnasiale uddannelse.

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg 30.oktober EM2008/111 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg Forslag til Landstingsforordning om planlægning og arealanvendelse (Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og

Læs mere

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut siulittaasuat Landsstyreformanden Hr. landstingsmedlem Esmar Bergstrøm c/o Landstingets Bureau Her Svar til 36, stk. 1, spørgsmål

Læs mere

25. oktober 2011 EM 2011/52 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

25. oktober 2011 EM 2011/52 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 25. oktober 2011 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til fastsættelse af minimumsregler for

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

Ændringsforslag til forslag til Landstingslov nr. af om Grønlands Ligestillingsråd. Kapitel 1. Nedsættelse af Ligestillingsrådet.

Ændringsforslag til forslag til Landstingslov nr. af om Grønlands Ligestillingsråd. Kapitel 1. Nedsættelse af Ligestillingsrådet. 18. maj 1998 FM 1998/18-3 Ændringsforslag til forslag til Landstingslov nr. af om Grønlands Ligestillingsråd 3. behandling Kapitel 1. Nedsættelse af Ligestillingsrådet. 1. Landsstyret nedsætter et Ligestillingsråd.

Læs mere

Dernæst behandles punkterne 112, 72, 76, 80, 108, 109, 125 og 33.

Dernæst behandles punkterne 112, 72, 76, 80, 108, 109, 125 og 33. 19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Ruth Heilmann, Landstingsformand,

Læs mere

11. mødedag, fredag den 10. marts 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for Dagsordenen (Landstingets Formandskab)

11. mødedag, fredag den 10. marts 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for Dagsordenen (Landstingets Formandskab) 11. mødedag, fredag den 10. marts 2006, kl. 13:00 Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for Dagsordenen (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

Charter for Vestnordisk Råd

Charter for Vestnordisk Råd Charter for Vestnordisk Råd Præambel I erkendelse af At Færøerne, Grønland og Island, det vestnordiske område, har en fælles interesse i bevarelsen og en kontrolleret udnyttelse af landenes levende og

Læs mere

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 27. juni 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstinget pålagde ved landstingsbeslutning på efterårssamlingen 2008 det daværende Landsstyre at undersøge muligheder

Læs mere

13. oktober 2008 EM 2008/ 39 FM 2008/92 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende

13. oktober 2008 EM 2008/ 39 FM 2008/92 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende 13. oktober 2008 EM 2008/ 39 FM 2008/92 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ændre tilbagebetalingspligten af de

Læs mere

Almindelige bemærkninger

Almindelige bemærkninger Almindelige bemærkninger Forslag til ændring af Landstingslov om landstinget og landsstyret indeholder 2 præciseringer af lovteksten. Dels præciseres Landstingets Revisionsudvalgs opgaver dels præciseres

Læs mere

FM 2007/35 RETTELSE. 8. april 2007. Udenrigspolitisk Redegørelse (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) Forelæggelsesnotat

FM 2007/35 RETTELSE. 8. april 2007. Udenrigspolitisk Redegørelse (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) Forelæggelsesnotat RETTELSE 8. april 2007 Udenrigspolitisk Redegørelse (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) Forelæggelsesnotat På Landsstyrets vegne fremlægger jeg hermed den årlige Udenrigspolitiske Redegørelse.

Læs mere

20. mødedag, torsdag den 15. maj 2008, kl. 10:00. Dagsordens punkt 87.

20. mødedag, torsdag den 15. maj 2008, kl. 10:00. Dagsordens punkt 87. 20. mødedag, torsdag den 15. maj 2008, kl. 10:00 Dagsordens punkt 87. Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ind-føre lovgivning, der giver alle under 18 år ret til at have en

Læs mere

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Og så er det landsstyremedlemmet for finanser og udenrigsanliggender, der skal fremlægge.

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Og så er det landsstyremedlemmet for finanser og udenrigsanliggender, der skal fremlægge. 2. mødedag, onsdag den 5. marts 2008. Dagsordenens punkt 42. Forslag til Landstingsbeslutning jævnfør forretningsorden 32 stk. 6, 2 om at de skattemæssige fradrag med mere for 2009 fastsættes således,

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

HÅNDBOG FOR INATSISARTUT 2015 APPENDIX

HÅNDBOG FOR INATSISARTUT 2015 APPENDIX HÅNDBOG FOR INATSISARTUT 2015 APPENDIX APPENDIX Appendix 1: Bistand ved udarbejdelsen af forslag, forespørgsler og spørgsmål... 4 Appendix 2: Forholdstalsvalgmetode (D Hondts metode)... 5 Appendix 3:

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingsforordning om uddannelsesstøtte

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingsforordning om uddannelsesstøtte 11-10-2004 EM 2004/39 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning om uddannelsesstøtte Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 57.

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 57. 19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 57. Forslag til landstingsbeslutning angående FN s børnekonvention bliver til obligatorisk del af undervisningen i folkeskolen. (Landstingsgruppen

Læs mere

Og det er vores sidste mødedag, som vi skal prøve på at færdiggøre.

Og det er vores sidste mødedag, som vi skal prøve på at færdiggøre. 18. mødedag, torsdag den 23. marts 2006, kl. 13:00 Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Mødet er åbnet. Og det er vores sidste mødedag, som vi skal prøve

Læs mere

BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende EM 2017/122: Forslag til: Inatsisartutlov nr. XX af XX. XXX 2017 om ændring af landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde. (Tilskudsforhøjelse)

Læs mere

Det Sociale Ankenævns Årsberetning 2013 29x. How âââbcm. H âââdmw. _ Bmmçmmâ" :mac. _ Forord Det Sociale Ankenævn aflægger den årlige beretning til Naalakkersuisut (Landstinget) i henhold til Landstingsforordning

Læs mere

NYHEDSBREV. Af Formanden for Inatsisartut Lars-Emil Johansen 2. halvår 2013

NYHEDSBREV. Af Formanden for Inatsisartut Lars-Emil Johansen 2. halvår 2013 NYHEDSBREV Af Formanden for Inatsisartut Lars-Emil Johansen 2. halvår 2013 FORORD Valget til Inatsisartut fandt sted den 12. marts 2013 og de konstituerende møder den 5. og 8. april 2013. På grund af tidspunktet

Læs mere

INATSISARTUTLOV OM INATSISARTUT OG NAALAKKERSUISUT. Januar 2014

INATSISARTUTLOV OM INATSISARTUT OG NAALAKKERSUISUT. Januar 2014 INATSISARTUTLOV OM INATSISARTUT OG NAALAKKERSUISUT Januar 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Selvstyret Den lovgivende magt Udenrigs-

Læs mere

NYHEDSBREV. Af Formanden for Inatsisartut Josef Motzfeldt 1. halvår 2012

NYHEDSBREV. Af Formanden for Inatsisartut Josef Motzfeldt 1. halvår 2012 NYHEDSBREV Af Formanden for Inatsisartut Josef Motzfeldt 1. halvår 2012 FORORD Det fjerde arbejdsår for Inatsisartut, indenfor denne valgperiode, begynder med åbningen af efterårssamlingen den 21. september.

Læs mere

5. maj 2008 FM2008/43 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg. vedrørende

5. maj 2008 FM2008/43 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg. vedrørende 5. maj 2008 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning nr. xx af xx 2008 om andelsboliger Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling

Læs mere

Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Mødeleder, Landstingsformand, Siumut.

Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Mødeleder, Landstingsformand, Siumut. 18. mødedag, torsdag den 25. oktober, 2007 kl. 13:00. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Mødeleder, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt, Mødeleder,

Læs mere

Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning onsdag 29. juni 2005 - Sag nr. 01.31.06/05-00119 (Landstyremøde den 24.06.2005, pkt.

Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning onsdag 29. juni 2005 - Sag nr. 01.31.06/05-00119 (Landstyremøde den 24.06.2005, pkt. Inatsisartut Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliaq Landstinget Finansudvalget Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender Ulloq/Dato: J.nr.: 29. juni 2005 01.31.06/05-0119 Orientering til Landsstyret

Læs mere

26. april 2008 FM 2008/48 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende

26. april 2008 FM 2008/48 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende 26. april 2008 FM 2008/48 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af

Læs mere

Forslaget beskriver detaljeret mulighederne for andelsboliger og fungerer som et væsentligt supplement på boligmarkedet.

Forslaget beskriver detaljeret mulighederne for andelsboliger og fungerer som et væsentligt supplement på boligmarkedet. 10. mødedag, fredag den 25. april 2008. Dagsordens punkt 43 Forslag til landstingsforordning om andelsboliger. (Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer) (1. behandling) Mødeleder: Vittus

Læs mere

4. november 2008 EM 2008/10 (EM2007/39) BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. Vedrørende

4. november 2008 EM 2008/10 (EM2007/39) BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. Vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Familieudvalg Vedrørende Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om hjælp til børn og unge. (Hjemmelsbestemmelse til fastsættelse af regler

Læs mere

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende 19. oktober 2006 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende EM 2006/88: Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at hæve lotteriafgiften og automatspilsafgiften således,

Læs mere

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Landstingets efterårsmøde 2008 fortsætter, og det er den 19. mødedag, onsdag den 12. november 2008.

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Landstingets efterårsmøde 2008 fortsætter, og det er den 19. mødedag, onsdag den 12. november 2008. 19. mødedag, onsdag den 12. november 2008, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ruth Heilmann, landstingsformand, Siumut. Ruth Heilmann, Landstingsformand,

Læs mere

ressort bo 00 bo 01 bo 02 DAU-saldo ( ) (1,7) (1,7) (1,7)

ressort bo 00 bo 01 bo 02 DAU-saldo ( ) (1,7) (1,7) (1,7) ressort bo 00 bo 01 bo 02 10.01.01 Landsstyrets Sekretariat, administration 22.558.000 13.01.01 OK 10.01.01 Landsstyrets Sekretariat, administration 22.558.000 (1.450.000) (1,7) (1,7) (1,7)50.01.01 OK

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) 3. mødedag, fredag den 7. marts, 2008 Dagsordens punkt 46. Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om garantifond for skadeforsikringsselskaber.

Læs mere

Grønland i årstal. 2500 f.v.t. Independence-I-kulturen. De første mennesker kommer fra Canada til Grønland og slår sig ned i Nordøstgrønland.

Grønland i årstal. 2500 f.v.t. Independence-I-kulturen. De første mennesker kommer fra Canada til Grønland og slår sig ned i Nordøstgrønland. Grønland i årstal 2500 f.v.t. Independence-I-kulturen. De første mennesker kommer fra Canada til Grønland og slår sig ned i Nordøstgrønland. 2100 f.v.t. Saqqaq-kulturen. Folket der indvandrer fra vest

Læs mere

1. mødedag, fredag den 9. marts 2007, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 1. Mødets åbning. (Landstingets formandskab)

1. mødedag, fredag den 9. marts 2007, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 1. Mødets åbning. (Landstingets formandskab) 1. mødedag, fredag den 9. marts 2007, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 1 Mødets åbning. (Landstingets formandskab) Mødeleder: Mødet er åbnet. Landstingets møde, og det er med stor glæde at jeg kan byde minde

Læs mere

Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Arbejdsgruppen vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål Sekretariatet

Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Arbejdsgruppen vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål Sekretariatet Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Arbejdsgruppen vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål Sekretariatet Beslutningsreferat fra mødet i Arbejdsgruppe vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål den

Læs mere

24. november 2008 EM 2008/15 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. vedrørende

24. november 2008 EM 2008/15 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. vedrørende 24. november 2008 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Familieudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at tage initiativ til at iværksætte kurser til at uddanne samtalepersoner

Læs mere

LANDSTINGETS FORMANDSKAB AKTIVITETSOMRÅDE 01-09

LANDSTINGETS FORMANDSKAB AKTIVITETSOMRÅDE 01-09 LANDSTINGETS FORMANDSKAB AKTIVITETSOMRÅDE 01-09 01.01.01 Landstingets Bureau 20.446.000 2.500.000 01.01.01 Landstingets Bureau 500.000 23.446.000 01.10.10 Landstinget 12.768.000 (500.000) 12.268.000 LANDSSTYREFORMANDEN

Læs mere

24. maj 2015 FM 2015/38 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

24. maj 2015 FM 2015/38 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 24. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at kontakte kommunerne med henblik på at vurdere antallet af,

Læs mere

Bilag 1, bevillingsoversigt FL Landsstyrerok. Landstings- Godkendt af Bevilling Dato for 2007 Bilag 2 beslutning Finansudvalget herefter godk. Sagsnr.

Bilag 1, bevillingsoversigt FL Landsstyrerok. Landstings- Godkendt af Bevilling Dato for 2007 Bilag 2 beslutning Finansudvalget herefter godk. Sagsnr. 01 Landstingets Formandsskab 01 01 01 D Landstingets Bureau 21.358.000 1.018.000 22.376.000 09-11-2007 Landstinget 01 10 10 D Landstinget 34.121.000-1.018.000 33.103.000 09-11-2007 Landstinget 10 Landsstyrets

Læs mere

11. november 2011 EM2011/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke

11. november 2011 EM2011/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges, at udarbejde en national handlingsplan til at afhjælpe

Læs mere

Spørgsmål til Landsstyret vedr. oplysningskampagnen om selvstyre

Spørgsmål til Landsstyret vedr. oplysningskampagnen om selvstyre NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut siulittaasuat Landsstyreformanden Landstingsmedlem Palle Christiansen c/o Landstingets Bureau Her Spørgsmål til Landsstyret vedr.

Læs mere

RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tiltræder ILOkonventionerne;

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende 21. oktober 2016 BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forlag til Inatsisartutbeslutning OlU at Naalald{ersuisut bemyndiges at implementere fiskeindustritakster for levering af og vand for landbaserede

Læs mere

20. oktober 2006 EM2006/39 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

20. oktober 2006 EM2006/39 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende 20. oktober 2006 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Landsstyrets fortsatte arbejde med Folkesundhedsprogrammet

Læs mere

11. november 2016 FM2016/47 EM2016/47 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende

11. november 2016 FM2016/47 EM2016/47 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at nedsætte en kommission, der skal evaluere indretningen af den samlede offentlige administration.

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet til beslutningsforslagets 2. behandling

BETÆNKNING. Afgivet til beslutningsforslagets 2. behandling 9. november 2012 BETÆNKNING Afgivet af udvalget for Kultur-, Uddannelse-, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse om

Læs mere