NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE. Inatsisartut ukiumoortumik nalunaarutaat 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE. Inatsisartut ukiumoortumik nalunaarutaat 2006"

Transkript

1 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Inatsisartut ukiumoortumik nalunaarutaat 2006 Landstingets Årsberetning 2006

2 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Inatsisartut ukiumoortumik nalunaarutaat 2006 Landstingets Årsberetning 2006

3 Indhold 1. Forord ved Landstingsformanden Landstingets sammensætning Medlemmer og suppleanter i Landstinget Landstingets samlinger i Landstingets Formandskab og udvalg Øvrige aktiviteter og projekter i Målsætninger for Landstingets betjening Ansatte i Landstingets Bureau Grønlands Hjemmestyres fortjenstmedalje Nersornaat Økonomi Landstingsmedlemmernes individuelle orienteringsrejser Bilag Bilag 1 Uddeling af NERSORNAAT i guld i perioden Bilag 2 Uddeling af NERSORNAAT i sølv i perioden Inatsisartut ukiumoortumik nalunaarutaat 2006 Landstingets Årsberetning 2006 Grønlands Hjemmestyre November 2007 Redaktion: Landstingets Bureau Fotos: Landstingets Bureau, Leiff Josefsen, Info Design aps Layout og grafisk produktion: Info Design aps, Nuuk

4 1. Forord ved Landstingsformanden Beretningen for året der gik skal ses i lyset af Landstingets ønske om åbenhed og gennemskuelighed i lovgivningsprocessen og det politiske samspil mellem Landstinget og Landsstyret. Endvidere giver beretningen mulighed for et indblik i de mange aktiviteter, der optager Landstingets Formandskab og udvalg i årets løb. Landstingets arbejde er organiseret på den måde, at det samlede Landsting afholder mindst to årlige møderækker til forberedelse og behandling af landets lovgivning. Det sker typisk under en forårssamling af 6-7 ugers varighed og en efterårssamling af 8-9 ugers varighed. Derudover arbejder Landstingets udvalg året igennem med anliggender indenfor deres respektive fagområder. Landets borgere og interessegrupper kan til enhver tid henvende sig til udvalgene med henblik på at gøre politikerne opmærksomme på særlige forhold, der menes at fortjene politiske initiativer. Til understøttelse af landstingsarbejdet året igennem råder Landstinget over en organisation, der leverer serviceydelser til Formandskabet, udvalgene og de enkelte Landstingsmedlemmer til forberedelse af lovgivningsarbejdet, gennemførelse af samlinger og udvalgenes løbende arbejde. Denne organisation benævnes Landstingets Bureau og består af en fast medarbejderstab på 26 ansatte. Landstingsformand Jonathan Motzfeldt. Landstingets arbejde understøttes endvidere af de enkelte partiers sekretariater, der får stillet kontorfaciliteter og en partikonsulent til rådighed af Landstinget. Partisekretariaterne samarbejder såvel med Landstingets politiske grupperinger som med Landstingets Bureau om den mest hensigtsmæssige tilrettelæggelse og gennemførelse af Landstingets arbejde. De økonomiske rammer for det politiske arbejde er i 2006 blevet styrket. Landstinget har således med virkning fra 1. juni 2006 vedtaget en ændring af reglerne om tilskud til politisk arbejde. De nye regler indebærer, at tilskuddet til politiske partier, der er repræsenteret i Landstinget, er forhøjet fra kr. årligt pr. mandat til kr. Endvidere er der indført et årligt grundtilskud på kr. til hvert parti, kandidatforbund eller enkeltkandidat, der er repræsenteret i Landstinget. Dette grundbeløb skal sikre, at enhver gruppering i Landstinget, uanset størrelse, har mulighed for at ansætte mindst én konsulent på fuld tid. Samtidig har Landstinget vedtaget en ændring af reglerne vedr. midler til Landstingsmedlemmers individuelle orienteringsrejser. Ændringen indebærer, at midlerne fremover disponeres af det enkelte parti, og altså ikke længere af det enkelte landstingsmedlem. Hensigten er at skabe mulighed for en samlet koordination inden for den enkelte partigruppe, og dermed en forbedret udnyttelse af de samlede midler. Landstingets arbejdsbyrde har i de senere år været stadigt stigende. Året 2006 har ikke været nogen undtagelse. Året har da også været præget af omfattende og betydningsfulde politiske tiltag. Fremhæves kan blandt andet Landstingets principielle tilslutning til en reform af det grønlandske retsvæsen, på grundlag af Retsvæsenskommissionens anbefalinger. Fremhæves kan også Landstingets principielle tilslutning til iværksættelse af en kommunalstruktur-reform, som 5

5 skal reducere antallet af kommuner, og omlægge opgavefordelingen mellem kommunerne og Grønlands Hjemmestyre - begge dele med henblik på en mere effektiv ressourceudnyttelse og en styrkelse af Grønlands muligheder for at opnå en selvbærende økonomi. Kommunalstrukturreformen føjer sig således til en række langsigtede tiltag og strategier, som skal understøtte målet om et økonomisk selvbærende og selvstyrende Grønland. kommissionen har det glædet mig, at det er lykkedes at opnå fuld enighed mellem de grønlandske medlemmer om mål og midler i kommissionens arbejde. Dette har styrket Grønlands position i forhandlingerne, som ofte har været vanskelige, men altid konstruktive - ganske som det er tilfældet med forhandlingerne i Grønlands Landsting. Landstinget har i 2006 fortsat været repræsenteret i Den grønlandsk-danske Selvstyrekommission. Som formand for 7

6 2. Landstingets sammensætning Landstingets medlemmer Landstinget, det grønlandske parlament, består af 31 folkevalgte medlemmer. Landstinget vælges for en fireårig periode, og der har siden indførelsen af Hjemmestyret i 1979 været afholdt valg ni gange, senest 15. november Betingelserne for valgret er, at vælgeren har dansk indfødsret, er fyldt 18 år, ikke er umyndiggjort, samt har haft bopæl i Grønland mindst 6 måneder forud for valget. Ved sidste valg var der stemmeberettigede og af disse afgav deres stemme. Grønland har tidligere været inddelt i otte landstingskredse, men efter ændring af valgloven i 1998 udgør Grønland nu én valgkreds, og der skelnes ikke længere mellem kredsog tillægsmandater. En kandidat kan opstille for et parti, opstille i kandidatforbund med én eller flere kandidater eller opstille som enkeltkandidat. Ved sidste valg opstillede fem partier - Siumut, Inuit Ataqatigiit, Atassut, Demokraterne samt Kattusseqatigiit Partiiat. På denne måde opstillede 217 kandidater. Der er dog kun 31 mandater i Landstinget. De afgivne stemmer skal således fordeles som mandater mellem de opstillede partier, kandidatforbund og enkeltkandidater efter en speciel beregningsmetode, naturligvis med udgangspunkt i antal opnåede stemmer. Denne specielle beregningsmetode gør, at en kandidat, der opstiller for et parti eller kandidatforbund, kan blive valgt ind med få personlige stemmer, hvorimod en enkeltkandidat med flere personlige stemmer ikke vælges. Efter valget i 2005 var Landstingets medlemmer fordelt på 5 partier: Parti Antal A Atassut 6 D Demokraterne 7 IA Inuit Ataqatigiit 7 KP Kattusseqatigiit Partiiat 1 S Siumut 10 I løbet af 2006 valgte et Landstingsmedlem fra Demokraterne, Esmar Bergstrøm, at skifte til Løsgænger. Flere af Landstingets medlemmer har fået bevilget orlov mens de helliger sig jobbet som Landsstyremedlemmer. Dermed indtræder en personlig suppleant i Landstinget så længe orloven løber. I løbet af 2006 drejede det sig om følgende personer: Jørgen W. Johansen, suppleant Jens-Lars Fleischer Siverth K. Heilmann, suppleant Kristian Jeremiassen Asii Chemnitz Narup, suppleant Olga P. Berthelsen Doris Jakobsen, suppleant Otto Jeremiassen Agathe Fontain, suppleant Olga P. Berthelsen Tommy Marø, suppleant Jens-Lars Fleischer Aleqa Hammond, suppleant Tommy Marø 9

7 2006-imi Inatsisartunut ilaasortat sinniisussallu SIUMUT INUIT ATAQATIGIIT ATASSUT DEMOKRAATIT KATTUSSEQATIGIIT PARTIIAT Agnethe Davidsen Hans Enoksen Aleqa Hammond Ruth Heilmann Doris Jakobsen Asii Narup Chemnitz Agathe Fontain Ane Hansen Juliane Henningsen Kuupik Kleist Thomas Kristensen Godmand Rasmussen Augusta Salling Esmar Bergstrøm Per Berthelsen 2006-ip ingerlanerani Inatsisartunut sinniisussaasimasut Anthon Frederiksen Anemarie Schmidt-Hansen Mogens Kleist Emilie Olsen Loritha Henriksen Aqqaluaq Egede 10

8 Medlemmer og suppleanter i Landstinget 2006 SIUMUT INUIT ATAQATIGIIT ATASSUT DEMOKRATERNE KATTUSSEQATIGIIT PARTIIAT Lars Emil Johansen Jørgen Wæver Johansen Kim Kielsen Vittus Mikaelsen Jonathan Motzfeldt Josef Motzfeldt Johan Lund Olsen Ellen Siverth K. Christoffersen Heilmann Finn Karlsen Palle Christiansen Marie Fleischer Jens B. Frederiksen Lene Knüppel Astrid Fleischer Rex Øvrige suppleanter i Landstinget i løbet af 2006 Isak Davidsen Jørgen- Ole Nyboe Nielsen Ole Thorleifsen Otto Steenholdt 11

9 3. Landstingets samlinger i 2006 De ordinære samlinger i 2006 Landstingsåret indledes den 3. fredag i september og varer til samme fredag i det følgende år. Landstinget samles mindst 2 gange i et landstingsår til de ordinære samlinger; efterårssamlingen og forårssamlingen. I 2006 blev der dog tillige afholdt en vintersamling fra den 15. februar 23. marts. Forårssamlingen startede den 21. april og sluttede den 23. maj. Efterårssamlingen startede den 15. september og sluttede den 15. november. Arbejdet i Landstinget under samlingerne i 2006 Vintersamling Forårssamling Efterårssamling Antal mødedage Beslutningsforslag fremsat af Landsstyret Lov- og forordningsforslag fremsat af Landsstyret Redegørelser og beretninger Beslutningsforslag fremsat af Landstingets medlemmer Lov- og forordningsforslag fremsat af Landstingets medlemmer Beslutningsforslag vedr. vestnordiske rekommandationer Forslag til forespørgselsdebat Spørgsmål til Landsstyret Antal forslag i alt Afgivne betænkninger under samlingerne i 2006 Vintersamling Forårssamling Efterårssamling Selvstyreudvalget Erhvervsudvalget Familieudvalget Sundhedsudvalget Finansudvalget Fiskeri-, Fangst- og Landsbrugsudvalget Frednings- og Miljøudvalget Infrastruktur- og Boligudvalget Kultur- og Uddannelsesudvalget Lovudvalget Revisionsudvalget Skatte- og Afgiftsudvalget Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk udvalg Afgivne betænkninger i alt

10 4. Landstingets Formandskab og udvalg 4.1. Landstingets Formandskab Landstinget vælger ved hvert Landstingsårs begyndelse en formand og 4 næstformænd, som tilsammen udgør Landstingets Formandskab. Formandskabet repræsenterer Landstinget udadtil og sikrer, at Landstingets arbejde tilrettelægges og afvikles på forsvarlig vis. Landstingets Formandskab afholdt i 2006 halvfjerds møder. Formandskabet har i 2006 været repræsenteret ved følgende: januar / København Landstingsformanden deltog i Folketingets nytårsreception, præsidiemøde i Vestnordisk Råd, Landsstyreformandens nytårsreception og møde med Folketingets formand. Endvidere åbning af filminstallationen MYLIUS Bryggen samt åbning af islandsk udstilling Erró v/ Svavar Gestsson. 30. januar 3. februar / København Landstingsformanden, tildeling af Nersornaat, møde med næstformanden for Selvstyrekommissionen, møde med forsvarsministeren. Endvidere foredrag om Selvstyrekommissionen for udenlandske journalister samt deltagelse i Aavaat Korets jubilæum. 29. marts 3. april / København Landstingsformanden deltog i et kombineret informationsmøde og debat om samarbejdet mellem Færøerne, Grønland og Danmark, arrangeret af Den Nordatlantiske Gruppe som studenterarrangement på Christiansborg. Endvidere tildeling af Nersornaat. 31. maj 2. juni / Qaqortoq Landstingsformanden deltog i Vestnordisk konference for kvindelige parlamentarikere. 28. juni 2. juli / Sydgrønland Landstingsformanden afholdt Gudstjeneste i Nanortalik i.f.m. jubilæet for fåreholderne. Endvidere tildeling af Nersornaat samt deltagelse i SIK s 50 års jubilæum. 22. september 5. oktober / Danmark Landstingsformanden deltog i Kejserinde Dagmars genbegravelse i Roskilde Domkirke. Endvidere afholdtes møde med Folketingets formand, samt den grønlandsk danske Selvstyrekommission, overværelse af Folketingets åbning samt deltagelse i Svend Aukens 35- års jubilæum som folkevalgt oktober / København Landstingsformanden overværede opførelsen af Polaroid på Taffelloftet i Operaen. 30. oktober 3. november 2006 / København Landstingsformanden deltog i Nordisk Råds 58. session i København november / Oslo, Norge Landstingsformanden deltog i møde med Standing Committee of Parliamentarians of the Arctic Region i det norske Storting December / København Landstingsformanden deltog i International Konference om Sikkerhedspolitik på Christiansborg, afholdt af Den Nordatlantiske Gruppe i Folketinget april / Qaqortoq Landstingsformanden uddelte Nersornaat i Qaqortoq maj / Færøerne og København Landstingsformanden deltog i Grønlænderforeningens 25 års jubilæum samt uddelte Nersornaat i København juni / Kiel, Tyskland Agathe Fontain repræsenterede Formandskabet i Kielerwoche. Den nordligste tyske delstat Schleswig-Holstein har siden 1965 arrangeret årlige parlamentariske møder med repræsentanter fra Østersølandene samt hjemmestyreområderne som led i det europæiske regionale samarbejde. Hovedformålet med parlamentarikermødet er at skabe og vedligeholde kontakter mellem parlamentarikerne i norden og østersøregionen. 9. juli / Alaska Ane Hansen repræsenterede Formandskabet i Inuit Circumpolar Conference. 15

11 4.2. Udvalget for forretningsordenen Udvalget for forretningsorden består af Landstingets Formandskab suppleret med repræsentanter for grupperinger i Landstinget, der ikke i forvejen er repræsenteret i Formandskabet. Udvalget behandler Formandskabets indstilling om forslag til optagelse på Landstingets Finanslov og er bevilgende myndighed for Landstingets anliggender, når Landstinget ikke er samlet. I forlængelse heraf holder udvalget sig løbende orienteret om den generelle økonomiske politik og indgår i drøftelser af overordnede, økonomiske prioriteringer. Finansudvalget indkalder som et led i dette arbejde redegørelser fra Landsstyret, afholder samråd med Landsstyremedlemmer og udbygger sin generelle viden om den grønlandske økonomi gennem orienteringsrejser i Grønland såvel som internationalt De lovpligtige udvalg og Lovudvalget Landstinget nedsætter endvidere en række udvalg. Hvert udvalg vælges efter forholdstalsvalgmetoden (d Hondts metode) og består af 5 medlemmer. Disse må ikke samtidig være medlem af Landsstyret. Tre af Landstingets udvalg er lovpligtige, dette drejer sig om Finansudvalget, Revisionsudvalget og Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk udvalg: Landstingets Finansudvalg Fagområder: Behandle sager henvist til udvalget, Holde sig ajour med den økonomiske udvikling herhjemme og i de dele af verden, som påvirker den grønlandske økonomi, Behandle det årlige finanslovsforslag på Landstingets efterårssamling, og herunder medvirke ved fastlæggelsen af hovedlinierne for den økonomiske politik, Behandle forslag til tillægsbevillingslov på Landstingets første samling i året, Behandle konkrete bevillingsansøgninger fra Landsstyret gennem hele året, Medvirke til at sikre at anvendelsen af bevillingerne sker i overensstemmelse med bevillingsforudsætningerne. Finansudvalget har således en central placering i Hjemmestyrets budget- og bevillingssystem. Finansudvalget søger videre at holde sig orienteret via afholdelse af møder med organisationer og større virksomheder især med henblik på parternes status og planer for fremtiden. Endelig kan Finansudvalget, på vegne af Landstinget, godkende, at Landsstyret i budgetåret afholder udgifter og oppebærer indtægter, som ikke kunne forudses ved finanslovens vedtagelse, jf. Landstingslov om Grønlands Hjemmestyres budget, 1, stk. 2. Finansudvalget har i 2006 haft følgende møder og andre aktiviteter: Der har været afholdt 66 udvalgsmøder. Herudover har Udvalget haft to deputationer og 13 samråd. Udvalget har ikke haft nogen orienteringsmøder med Landsstyret. Udvalget har foretaget en række orienteringsrejser i Dels til Danmark og dels rundt i Grønland. 25. januar 6. februar / Danmark Orienteringsrejse og budgetseminar: Udvalget afholdt budgetseminar vedr. Forslag til Landstingsfinanslov for 2006 (FFL06-II) i Århus. Udvalget afholdt derudover møder i København med: Det Rådgivende Udvalg vedr. Grønlands Økonomi Nationalbanken Det Danske Finansudvalg 6. juni 12. juni / Upernavik Orienteringsrejse: Finansudvalget aflagde besøg og afholdt møder i kommunen. Udvalget aflagde besøg eller holdt møder med: Kommunens økonomiudvalg Upernavik Seafood Great Greenlands skindcenter Sygehuset Børnekollektivet Alderdomshjemmet Kollegiet/Skolehjemmet 23. august 30. august / Sisimiut Orienteringsrejse og budgetseminar: Udvalget afholdt budgetseminar vedr. Forslag til Landstingsfinanslov for 2007 (FFL07). Udvalget aflagde derudover besøg og afholdt møder i kommunen. 17

12 Udvalget aflagde besøg eller holdt møder med: Besøg på alderdomshjemmet Besøg i anstalten Besøg på det nye innovationshus Designskolen på Arnanut ilinniarfik Kommunens Økonomiudvalg Bygge- og anlægsskolen Erhversrådet Pilersuisoq 12. oktober, 17. oktober & 18. oktober / Nuuk Orienteringsbesøg og foretræde: Udvalget gennemførte et antal møder i kommunen med udvalgte parter i forbindelse med Landstingets efterårssamling: Grønlandsbanken Grønlands Arbejdsgiverforening NUSUKA ILIK Tele Greenland Alderdomshjemmet Ippiarsuk ajour med udviklingen og føre tilsyn med, at Landsstyrets forvaltning holder sig inden for de rammer, som følger af lovgivningen og god forvaltningsskik. Fagområder: Bedømme om udgifter og indtægter er disponeret i overensstemmelse med givne bevillinger. Bedømme om Hjemmestyrets værdier er forvaltet økonomisk forsvarligt og stille forslag til interne regler, der forfølger dette sigte. Stille forslag til forbedringer af Landskassens regnskabssystem i det omfang, udvalget finder det påkrævet. Tage stilling til revisionsprotokollater og beretninger modtaget fra ekstern revision samt Landsstyrets redegørelse herfor. Afgive indstilling til Landstinget om regnskabets godkendelse Landstingets Udvalg til Revision af Landskassens Regnskaber Landstingets Udvalg til Revision af Landskassens Regnskaber kaldes i daglig tale Revisionsudvalget. Revisionsudvalgets opgave er i henhold til Forretningsordenen for Grønlands Landsting at behandle de forslag, der af Landstinget henvises til udvalgets behandling. Inden for sit fagområde er Revisionsudvalget forpligtet til blandt andet gennem spørgsmål til Landsstyret at holde sig Landstingets revisionsudvalg har i 2006 haft følgende møder og andre aktiviteter: Udvalget har afholdt 23 udvalgsmøder og haft et samråd. Der har ikke været nogen deputationer eller orienteringsmøder med Landsstyret. Udvalget har afholdt et seminar og haft et orienteringsbesøg i 2006: 6. maj / Buksefjordsværket Orienteringsbesøg: Revisionsudvalget gennemførte sammen med Landstingets Frednings- og Miljøudvalg en orienteringstur til Buksefjordsværket i Nuuk. Udvalgenes medlemmer befandt sig grundet forårssamlingen i forvejen i Nuuk. Udvalgene blev under rundvisningen orienteret om overvejelserne om at udbygge vandkraftværket samt de økonomiske konsekvenser heraf. 25. juli 3. august / Danmark. Regnskabsseminar: Udvalget samles hvert år til et seminar i forbindelse med udvalgets behandling af Landskassens regnskaber. Udvalget afholdt i år sit seminar i København, da dette gav udvalget mulighed for samtidig at mødes med de danske statsrevisorer, Rigsrevisionen og Nationalbanken Landstingets Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Udvalg Landstingets Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Udvalg blev oprettet ved en revision af landstingslov om landsstyret og landstinget i Landsstyret fremsender til Udenrigsog Sikkerhedspolitisk Udvalg redegørelser og oplysninger om udenrigs- og sikkerhedspolitiske emner af interesse for Grønland. Orientering kan endvidere gives mundtligt under møder i udvalget, der ligeledes afgiver udtalelse i sager, som af Landstinget eller Landsstyret er henvist til udval- 19

13 get. Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg drøfter de modtagne oplysninger og fremsætter de spørgsmål og bemærkninger, som materialet og udvalgets overvejelser i øvrigt giver anledning til. Udvalget kan på Landstingets vegne, når Tinget ikke er samlet, godkende forhandlingsoplæg og give bemyndigelse til Landsstyret på områder, hvor dette findes at være påkrævet. Aktivitetsniveauet inden for udvalgets område er de senere år forøget. Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk udvalg har i 2006 afholdt 8 ordinære møder og et orienteringsmøde. Udvalget har deltaget i følgende rejser og arrangementer: februar / International ekspertworkshop i Nuuk Udvalget deltog i den internationale ekspertworkshop om partnerskaber, som Landsstyret arrangerede i et samarbejde med Permanent Forum for Oprindelige Folks Anliggender under titlen: Permanent Forum for Oprindelige Folk - workshop om erfaringer fra og visioner for partnerskaber under FN s Andet 10-År for Oprindelige Folk. Formålet med workshoppen var at udarbejde anbefalinger for forskellige typer af partnerskaber, dels til Permanent Forums arbejde, dels som et bidrag til konkretiseringen af opgaverne i FN s Andet 10-År for Verdens Oprindelige Folk. 15. februar / Nuuk Landstinget var vært ved et arrangement i Katuaq for Landsstyremedlemmer, Landstingsmedlemmer og workshop-deltagere ved Permanent Forum for Oprindelige Folk - workshop om erfaringer fra og visioner for partnerskaber under FN s Andet 10-År for Oprindelige Folk. 16. februar / Møde med Permanent Forums medlemmer Nuuk Landstingets Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Udvalg holdt et møde med medlemmerne af Permanent Forum. 24. april / Nuuk Besøg: Deputy Head of Mission Peter Silberberg fra den tyske ambassade i København, møde med udvalgsformand Lars-Emil Johansen. 9. maj / Nuuk Besøg: Ambassadør James P. Cain fra den amerikanske ambassade i København, møde med næstformand Ellen Christoffersen. 22. september / Møde med Udenrigsminister Per Stig Møller i Nuuk Landstingets Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Udvalg holdt et møde med udenrigsminister Per Stig Møller samt Landsstyremedlem for udenrigsanliggender Josef Motzfeldt i forbindelse med udenrigsministerens årlige besøg i Grønland maj / New York og Washington Orienteringsrejse: Formålet med rejsen var primært at deltage i FN s Permanente Forum for Oprindelige Folks 5. samling i FN, New York. Udvalget holdt desuden en række møder vedrørende Grønlands og USA's relationer, herunder handelsspørgsmål, infrastruktur og trafikforbindelser, opfølgning på Grønlands erhvervsfremstød Washington i 2005 samt arbejdet i Permanent Committee og Joint Committee. Fungerende udvalgsformand Johan Lund Olsen holdt på vegne af Danmark og Grønland en tale på det Permanente Forums 5. samling. Udvalget blev orienteret om det danske medlemskab af Sikkerhedsrådet og FN s reformarbejde samt drøftede fælles aktuelle spørgsmål med medlemmer af FN s Permanente Forum samt med Sametingets vicepræsident Johan Mikkel Sara og repræsentanter fra ICC og IWGIA. Udvalget besøgte Baltimore Lufthavn og i Washington D.C. besøgte Udvalget Pentagon samt US Department of State og Department of Commerce. Fra Missile Defense Agency blev Udvalget orienteret om status vedr. missilforsvar. En drøftelse med stabschefer og internationale rådgivere for Alaskas Guvernør Murkowski, Senator Murkowski og Senator Steven handlede om fjernundervisning, sprogproblematik, klimaforandringer, energi og ressourceudnyttelse samt muligheder og perspektiver for et samarbejde mellem Grønland og Alaska. 5. december / Sikkerhedspolitisk konference i København Konferencen om sikkerheden i Nordatlanten From Ice to Fire var arrangeret af den Nordatlantiske Gruppe og satte fokus på den sikkerhedspolitiske udvikling i de nordatlantiske regioner Landstingets Lovudvalg Landstingets Lovudvalg nedsættes i henhold til Landstingets Forretningsorden på linie med de lovpligtige udvalg. Landstingets Lovudvalg varetager almene retspolitiske opgaver og er ressortansvarlig for forfatningsretlige, forvaltningsretlige, kommunalretlige og formueretlige anliggender samt spørgsmål vedrørende retsvæsenet. Det forfatningsretlige område omfatter Danmarks Riges 15. maj / Nuuk Besøg: Ambassadør Lars Grundberg fra den svenske ambassade i København, møde med Landstingsformand/udvalgsmedlem Jonathan Motzfeldt. 15. juni / Nuuk Besøg: Ambassadør David Walzer fra den israelske ambassade i København, møde med næstformand Ellen Christoffersen. 19. juni / Foredrag om WTO i Katuaq Foredrag om Verdenshandelsorganisationen WTO i Katuaq, arrangeret af Udenrigsdirektoratet. 21

14 Grundlov, Lov om Grønlands Hjemmestyre samt hjemmestyrets egne regler vedrørende Landstinget og Landsstyret, herunder landstingsvalg, landsstyremedlemmers ansvarlighed og spørgsmålet om vederlag til medlemmer af Landstinget og Landsstyret. På det forvaltningsretlige og kommunalretlige område beskæftiger udvalget sig med almene emner, der ikke henhører under Landstingets øvrige stående udvalg, eksempelvis sagsbehandlingsloven, offentlighedsloven, registerlovgivningen, tjenestemænd, hjemmestyrets administration samt kommunernes og bygdernes styrelse. Fra formuerettens område kan nævnes almindelig aftaleog erstatningsret, forsikringsret, immaterielle rettigheder, tinglysning og pant. Retsvæsenet omfatter politiet og domstole, kriminalretten og foranstaltningssystemet. Landstingets Lovudvalg påser overordnede retspolitiske synspunkter vedrørende borgernes retssikkerhed, lovgivningens kvalitet og forvaltningens borgerservice, og udvalget er ressortudvalg for Landstingets Ombudsmands almindelige virksomhed. Udvalget har afholdt 16 møder, samt 1 orienteringsmøde med Landsstyremedlemmet for Familie og Justitsvæsen. Udvalget har ikke afholdt samråd eller modtaget deputationer. Udvalget har ikke afholdt rejser De stående udvalg og de internationale delegationer: Ud over de lovpligtige udvalg nedsætter Landstinget en række stående udvalg, hvis antal og arbejdsområder Landstinget kan fastsætte fra år til år. De stående udvalgs hovedopgave er at gennemgå og afgive indstilling vedrørende de lovforslag, som Landstinget henviser til udvalgsbehandling. Herudover skal udvalgene holde sig ajour med deres arbejdsområde og føre tilsyn med, at Landsstyrets forvaltning holder sig inden for lovens rammer. Udvalgsarbejdets aktiviteter udspringer på de enkelte ressortområder af Landstingets behandling af forslag fra Landsstyret og Landstingets medlemmer. Endvidere diskuteres aktuelle politiske spørgsmål, og udvalgenes forskellige tiltag planlægges på grundlag af udvalgsmøderne. De ordinære udvalgsmøder med samråd, behandling af forslag og planlægning af udvalgsarbejdet foregår for lukkede døre, hvis udvalget ikke har bestemt andet. Formandskabet og udvalgene deltager endvidere årligt i seminarer og konferencer for at holde sig ajour med deres arbejdsområder. Endvidere arrangerer de fleste udvalg årlige 23

15 orienteringsrejser. Udvalgene gennemfører orienteringsrejser for ved drøftelser med kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser, embedsmænd og erhvervsliv at danne sig et indtryk af de politiske, samfundsmæssige og økonomiske forhold på en række aktuelle områder. I møder med repræsentanter for kommuner og bygder kan et Landstingsudvalg ikke forhandle konkrete sager, da dette er Landsstyrets kompetenceområde. I visse tilfælde går et Landstingsudvalg videre med emner og anmoder Landsstyret om redegørelser herom. I forbindelse med den konstituerende samling i december 2005 nedsatte Landstinget følgende stående udvalg og delegationer: Landstingets Dagsordensudvalg (Formandskabet) Landstingets Erhvervsudvalg Landstingets Familieudvalg Landstingets Sundhedsudvalg Landstingets Udvalg for Fiskeri-, Fangst- og Landbrug Landstingets Udvalg for Forretningsordenen Landstingets Frednings- og Miljøudvalg Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg Landstingets Udvalg for Kultur, Uddannelse og Kirke Landstingets Lovudvalg Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg Landstingets Udvalg til Valgs Prøvelse Landstingets Selvstyreudvalg Landstingets Erhvervsudvalg Landstingets erhvervsudvalg arbejder med og skal holde sig ajour på følgende områder: Markedsforhold: Konkurrence. Handel, og hertil knyttede servicekontrakter Næring. Køb/salg. Ind- og udførsel af varer. Vareforsyning. Håndværk. Erhvervsdrivende virksomheder. Bygdeforhold generelt. Produktion og anden virksomhed i bygderne. Beværtningsforhold, salg og udskænkning af alkoholdige drikke. Det veterinære område. Energiforsyning. Erhvervsstøtteforhold. Bank- og forsikringsforhold: Værdipapirhandel. Forbrugerforhold: Forbrugerråd. Markedsføring. Mærkning. Priser. Kreditforhold. Turisme: Turisme i Grønland. Turisterhvervet, finansieringsstøtte. Råstofanliggender: Udnyttelse af mineralske råstoffer i jorden og på havbunden. Internationale handelsrelationer: WTO, mv. Arbejdsmarkedsforhold: Arbejdsmarkedsplanlægning Ligestilling Arbejdsformidling Arbejdsløshedsbekæmpelse Arbejdsskader Arbejdsmiljø I 2006 afholdt erhvervsudvalget i alt 21 møder. Man havde to deputationer, to orienteringsmøder med Landsstyret, fire samråd og et orienteringsbesøg. Udvalget foretog følgende orienteringsrejser: februar / Qeqertarsuaq Destination Disko Turismeseminar: Udvalget var inviteret til at deltage i det regionale turismeseminar. Der blev fremlagt bred og specifik indførelse i en række af de problematikker, tanker og aktiviteter, der er i såvel Diskoområdet som i Grønland som helhed, indenfor turisme april / Sisimiut - Maniitsoq (Fælles rejse med Fiskeriudvalget) Orienteringsrejse: Udvalgenes hensigt med orienteringsrejsen var ved selvsyn at få en nærmere indsigt i den erhvervsudvikling, der foregår i regionen. Udvalgene ønskede tillige input og orienteringer fra lokale erhvervsaktører, således at udvalgene fra førstehånds kilder kunne danne sig et indtryk af de udfordringer og muligheder, som karakteriserer det grønlandske erhvervsliv i dag. I forlængelse af målsætningen for udvalgsrejsen afholdt Udvalgene møder med kommunernes ledelser, erhvervsråd, fiskeri-, fangst- og erhvervsorganisationer. I samme anledning var udvalgene på flere virksomhedsbesøg inden for fiskeribranchen og de landbaserede erhverv. Udvalgene aflagde besøg hos både store og små virksomheder, og privatejede såvel som offentligt ejede virksomheder november / L Anse au Clair, Labrador Seminar: Udvalget var inviteret til seminar arrangeret af NORA. Igennem flere 25

16 årtier er det blevet bestræbt at finde bæredygtige løsninger for kystsamfundenes økonomi. Både regionale og nationale autoriteter i samfundene har udviklet en bred vifte af ideer og mange erfaringer er opnået. Denne konference tilsigtede en platform for udveksling og udvikling af disse ideer for kystsamfundene over hele Nord Atlanten. Fokus var rettet på kystsamfundenes forhold, foretagne strategiudviklinger og på de mulige tværnationale samarbejder for at styrke de lokale og regionale processer. Baseret på best practises blev diskuteret lokale og globale udfordringer af de små kystsamfunds repræsentanter, politikere, forskere og embedsmænd. Meningen var at udnytte forskelligheder og erfaringer, som er repræsenteret i den Nordatlantiske region som helhed Landstingets Familieudvalg Landstingets familieudvalg arbejder med og skal holde sig ajour på følgende områder: Socialvæsenets styrelse og organisation: Tværfagligt socialt samarbejde. Kommunernes indbyrdes betalingsforpligtigelser. Nordisk konvention om social tryghed. Handicapområdet: Hjælp til personer med vidtgående handicap. Døgninstitutioner for personer med vidtgående handicap. Familieretlige regler: Myndighedsloven. Ægteskabets retsvirkninger. Børns retsstilling. Børnetilskud. Underholdsbidrag til børn samt adoptionstilskud. 27

17 Børn og unge-området: Hjælp til børn og unge. Døgninstitutioner for børn og unge. Særlige institutioner for voksne: Særlige institutioner for voksne, herunder Krisecentre. Sociale sikringsydelser: Hjælp fra det offentlige. Hjemmehjælp. Takstmæssig hjælp. Orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption. Offentlig pension. Ældreinstitutioner. Førtidspension og revalidering. Boligsikring og boligbørnetilskud. I 2006 afholdt familieudvalget i alt 24 møder. Endvidere havde udvalget 5 orienteringsmøder med Landsstyremedlemmet, 4 samråd og 1 deputation samt 2 orienteringsmøder med andre parter. Udvalget foretog følgende orienteringsrejser: 2. marts / MIPI, Nuuk Familieudvalget besøgte MIPI (Videnscenter for Børn og Unge) for at blive holdt orienteret om aktiviteterne i institutionen. 26. marts / Debataften, Nuuk Medlemmerne fra Familieudvalget og repræsentanter fra Nuuk kommune deltog i en debataften arrangeret af plejeforældreforeningen i Nuuk om forholdene for plejefamilier juni / Paamiut Orienteringsrejse: Repræsentanter fra Landstinget Familieudvalg og Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg gennemførte en orienteringsrejse til Paamiut med henblik på at holde sig orienteret om forholdene i byen og kommunen indenfor udvalgenes fagområder. Der blev gennemført flere institutions- og virksomhedsbesøg og konkrete besigtigelser, foruden at der blev holdt flere møder med relevante parter. 13. november / Aaqa, Nuuk Repræsentanter fra Familieudvalget besøgte døgninstitutionen Aaqa, Nuuk for at holde sig orienteret om forholdene på døgninstitutionen Landstingets Sundhedsudvalg Landstingets Sundhedsudvalg arbejder med og skal holde sig ajour inden for følgende områder: Sundhedsvæsenet i Grønland: Sundhedsvæsenets styrelse og organisation. Sundhedsvæsenets ydelser. Ansatte i sundhedsvæsenet (læger, sygeplejersker, jordemødre, mv.). Telemedicin. Sygdomme, herunder blandt andet: Fysiske og psykiske lidelser. Vaccinationer. Epidemier og beredskab. Kønssygdomme. HIV/AIDS. Folkesundhed og folkesundhedsprogram. Forebyggelse. Lægemidler. Svangerskab og fødsel: Svangerskabshygiejne og fødselshjælp. Abort og prævention. Tandpleje. Internationale konventioner om sundhed. Tobak og sikring af røgfri miljøer. Kontrol med levnedsmidler (veterinære krav). Landstingets Sundhedsudvalg har ud over konstituerende møde(r) afholdt 9 møder. Udvalget har i forbindelse med behandlingen af Folkesundhedsprogrammet under EM06 afholdt samråd med henholdsvis Landsstyremedlemmet for Sundhed, Landsstyremedlemmet for Kultur og Uddannelse samt Landsstyremedlemmet for Familie. Udvalget har afholdt 2 orienteringsmøder med landsstyremedlemmet. Udvalget har været repræsenteret under 3 seminarer/konferencer: 26. maj / Nuuk Seminar om grønlandsk kost og forurening. 31. maj / Nuuk Sundhedspædagogisk Landskonference "Værdier i Sundhedsarbejdet i Grønland". 13. september / Nuuk Tuberkuloseseminar. Endvidere har udvalget foretaget to udvalgsrejser og aflagt et orienteringsbesøg: 29

18 1. 8. august / Rundrejse i Diskobugten. Orienteringsrejse: I Aasiaat afholdt udvalget møde med kommunalbestyrelsen og aflagde besøg på sygehuset og tandklinikken. I Qasigiannguit afholdt udvalget møde med kommunalbestyrelsen og aflagde besøg på sundhedscenteret, herunder tandklinikken samt på alderdomshjemmet. I bygden Ikamiut aflagde udvalget besøg på medicindepotet. I Qeqertarsuaq afholdt udvalget møde med kommunalbestyrelsen og aflagde besøg på sygehuset og alderdomshjemmet. I Ilulissat afholdt udvalget møde med kommunalbestyrelsen og aflagde besøg på sygehuset, tandklinikken og Qaqiffik december / Danmark Orienteringsrejse: I Danmark besøgte Udvalget: Rigshospitalet, Det grønlandske Patienthjem, Center for Grønlandsforskning i Aalborg, Alborg sygehus, Indkøbscentralen i Aalborg, WHO, Statens Seruminstitut, Sundhedsstyrelsen, Dansk center for Telemedicin og Statens institut for folkesundhed. 10. november / Dronning Ingrids Hospital, Nuuk Orienteringsbesøg: Udvalget mødtes med hospitalsledelsen samt ledende overlæger og fik et indblik i tiltag og procedurer inden for de forskellige områder Landstingets Udvalg for Fiskeri-, Fangst- og Landbrug Landstingets Fiskeri-, Fangst-, og Landsbrugsudvalg arbejder med og skal holde sig ajour inden for følgende områder: Erhvervsmæssigt fiskeri og ikke-erhvervsmæssigt fiskeri. Kontrol med: Al fiskeri (Trawlfiskeri, rejefiskeri, sænkegarnsfiskeri, linefiskeri, laksefiskeri, ørredfiskeri, krabbefiskeri, kammuslingefiskeri, bundgarnsfiskeri m.v.) Licenser. Kvotefordeling. Indhandlingsrapportering, indhandling og produktion af: Fisk. Fangst. Landbrugsprodukter. Erhvervsmæssig fangst og ikke-erhvervsmæssig fangst af: (dog ikke fredningsspørgsmål) Havpattedyr. Landpattedyr. Fugle. Befordringsmidler under jagt. Fangst- og jagtbeviser. Landbrug: Erhvervsmæssig udnyttelser af arealer til planteavl og afgræsning. 31

19 Husdyrhold. Akvakultur. Landstingets Udvalg for Fiskeri-, Fangst- og Landbrug har afholdt 12 møder i Endvidere har udvalget haft to samråd, to orienteringsbesøg og en udvalgsrejse. hermed. Forurening til lands, herunder af Indlandsisen, i luften og i havet. Miljøspørgsmål og konsekvenser i relation til udnyttelse af mineralske råstoffer i jorden og på havbunden. Grønlands Naturinstitut april. Sisimiut/Maniitsoq (Fælles rejse med Erhvervsudvalget) Orienteringsrejse: Udvalgenes hensigt med orienteringsrejsen var ved selvsyn at få en nærmere indsigt i den erhvervsudvikling, der foregår i regionen. Udvalgene ønskede tillige input og orienteringer fra lokale erhvervsaktører, således at udvalgene fra førstehånds kilder kunne danne sig et indtryk af de udfordringer og muligheder, som karakteriserer det grønlandske erhvervsliv i dag. I forlængelse af målsætningen for udvalgsrejsen afholdt Udvalgene møder med kommunernes ledelser, erhvervsråd, fiskeri-, fangst- og erhvervsorganisationer. I samme anledning var udvalgene på flere virksomhedsbesøg inden for fiskeribranchen og de landbaserede erhverv. Udvalgene aflagde besøg hos både store og små virksomheder, og privatejede såvel som offentligt ejede virksomheder Landstingets Frednings- og Miljøudvalg Landstingets Frednings- og miljøudvalg arbejder med og skal holde sig ajour inden for følgende områder: Fredningsbestemmelser vedrørende jordfaste fortidsminder og bygninger. Naturfredning: International handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter. Ind- og udførsel af udryddelsestruede vilde dyr og planter. Fredning af områder, arealer, mv. Flora. Fredningsbestemmelser vedrørende de levende ressourcer, så som: Havpattedyr. Landpattedyr. Fugle. Fisk. Vildtforvaltning. Miljøbeskyttelse på land, herunder Indlandsisen, i luften og i havet. Naturbeskyttelse: Fysisk planlægning. (Erhvervelse til rekreative formål) Kulturmiljø. Befordring og miljømæssige konsekvenser forbundet Affaldshåndtering, mv. Internationale- samt Rigsfælleskabsforhold: Det danske Miljø- og Energiministerium. Dansk Polarcenter. Miljøstyrelsen. Danmarks Miljøundersøgelser Forsøgs- og forskningsstationer i Grønland, såsom Zackenberg med flere. Nordisk Råd. Arktisk Råd. Vestnordisk Råd. Landstingets frednings- og miljøudvalg har i 2006 afholdt 7 udvalgsmøder og to orienteringsmøder med Landsstyremedlemmet for Sundhed og Miljø. Endvidere har udvalget gennemført 10 orienteringsrejser/besøg: 2. marts / Naturinstituttet, Nuuk Orientering om den seneste viden og forskning omkring de levende ressourcer og klima i Grønland og Arktis. 6. maj / Buksefjordsværket, Nuuk Frednings- og Miljøudvalget sejlede sammen med medlemmerne fra Revisionsudvalget til Buksefjordsværket, Nuuk. Formålet med orienteringsturen var for medlemmerne af Frednings- og Miljøudvalget at besigtige et etableret vandkraftværk i det åbne landskab, at blive orienteret om anlægs- og driftsforholdene ved værket, at blive orienteret om værkets kapacitetsudvidelsesplaner set i lyset af Grønlands forpligtigelser i forhold til Kyoto-aftalen. 8. maj / Møde med kommunens Udvalg for Teknik og Miljø, Nuuk Vedrørende affalds- og spildevandshåndtering i Nuuk kommune. Efter mødet besigtigede Frednings- og Miljøudvalget forbrændingsanlægget i Nuuk, den kommende modtagestation for komplekse affaldstyper, anlægget for spildolie, Træ- og Jerndumpen og Kutterkajen. 13. maj / Kapisillit Udvalget og repræsentanter fra Nuuk kommune gennemførte et orienteringsbesøg, hvor der, udover et møde med bygdebestyrelsen, var en orientering om håndtering af natrenovation og der blev gennemført en besigtigelse af bygdens forbrændingsanlæg. Undervejs til Kapisillit blev der mulighed for et kortere ophold i den nedlagte bygd, Qoornoq, hvor der blev informeret om affaldshåndtering i det åbne land. En biolog fra Naturinstituttet deltog på orienteringsturen for at informere om de levende ressourcer i Godthåbsfjorden. Dette særligt omkring situationen for torsk. 16. maj / Seminar om grønlandsk kost og forurening, Nuuk 4 repræsentanter fra Landstingets Frednings- og Miljøudvalg deltog 33

20 i et seminar om grønlandsk kost og forurening. Seminaret var arrangeret af Grønlands Ernæringsråd og Danmarks Miljøundersøgelser. Seminaret havde til formål at komme med anbefalinger til en strategi for formidling af problematikken omkring forurening af grønlandske fødevarer. 16. september / Åbning af Nuuk Kommunes nye modtagestation for miljøfarligt affald. Formanden for Landstingets Frednings- og Miljøudvalg deltog. 5. oktober / Præsentation af den nye bogudgivelse Grønlands vinterhvaler, Nuuk Hovedparten af medlemmerne af Frednings- og Miljøudvalget var repræsenteret blandt øvrige medlemmer af Landstinget, da de var inviteret til Grønlands Naturinstitut for at deltage i præsentationen af den nye bogudgivelse Grønlands vinterhvaler af Seniorforsker, Dr.scient Mads Peter Heide-Jørgensen og Post.doc. Kristin Laidre. 12. oktober / Orienteringsmøde med Nuuk kommunes udvalg for Teknik og Miljø 2. møde i 2006 omkring konkrete miljø- og affaldsproblemstillinger i Nuuk. 15. oktober / Orienteringstur på udvalgte lokaliteter omkring Nuuk Medlemmerne af Frednings- og Miljøudvalget og repræsentanter fra Landstingets Udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke med faglig følgeskab af eksperter fra Grønlands Nationalmuseum og embedsmænd fra Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke gennemførte en orienteringstur på udvalgte lokaliteter omkring Nuuk. Formålet med turen var at modtage konkret viden om tilstanden for vores kulturarv ved at besøge udvalgte lokaliteter og modtage information om problemstillinger i forhold til gældende fredningslovgivning. Samtidig blev der orienteret om nye lovgivningsinitiativer på området. I Ameralikfjorden blev Tuaparsunnguit besøgt. I Kangaq beså udvalgsmedlemmerne fortidsminder og ældre bygninger fra dette århundrede. Fra Kangeq gik turen via den kulturhistoriske lokalitet - Illorpaat - tilbage til Nuuk. 10. november / Orienteringsbesøg hos Asiaq - Grønlands Forundersøgelser, Nuuk Formålet med orienteringsbesøget var særligt at modtage en orientering om virksomhedens aktiviteter indenfor hydrologi, klima, drikkevand og vandkraft. Det vil sige arbejdet med hydrologiske målestationer, automatiske vejrstationer og ikke mindst virksomhedens aktiviteter ved forskningsstationen ved Zackenberg, foruden dataindsamling og analyser om drikkevandssøerne og vandkraftspotentiale Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg arbejder med og skal holde sig ajour på følgende områder: Trafikforhold Beflyvning: Luftfart. Anlæg af landingsbaner. Heliporte. Søfart: Intern og ekstern. Arbejdsvilkår og regler for besætningsmedlemmer. Havne: Anlæg. Vedligeholdelse. Drift. Forsyning: Godstransport. Royal Arctic Line. Bygdeforsyning. Energiforhold: Vandforsyning i byer og bygder. Vandkraft. Elektricitet, herunder elforsyning i byer og bygder. Vedvarende energi og energikilder (vind- og solenergi samt jordvarme). Kommunikationsforhold: Postbesørgelse. Forhold omkring EDB og informationsteknologi. Tele, TV og radioanlæg og udbygning heraf. Forhold vedrørende VHF og anden radiokommunikation. Forhold vedrørende telekommunikation og udbygning heraf. Boligselskabet INI: Administration af udlejningsboliger. Boligstøtte: Afdrag. Terminsrenter. Restancer. Boligudlejning: Vakantboliger. Restancer. Udlejningsboliger. Chefboligpuljen. 35

21 Boliger: Personaleboliger. Renovering. 60/40-byggeri. Andelsboligbyggeri. Bygdeboligprogram. Selvbyggerhuse. 10/40/50-byggeri. Internationale relationer i forhold til udvalgets fagområder. Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg har i 2006 afholdt 11 udvalgsmøder, to orienteringsmøder og to samråd. 16. marts / Nuuk Orienteringsmøde: Deltagelse i et af TELE Greenland arrangeret møde vdr. de økonomiske og tekniske aspekter af en søkabelløsning. 2. maj / Nuuk Orienteringsmøde: Møde med TELE Greenlands ledelse i forbindelse med behandlingen af Forslag til Landstingsforordning om telekommunikation og teletjenester (EM06/10) juni / Paamiut Orienteringsrejse: Repræsentanter fra Landstinget Familieudvalg og Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg gennemførte en orienteringsrejse til Paamiut med henblik på at holde sig orienteret om forholdene i byen og kommunen indenfor udvalgenes fagområder. Der blev gennemført flere institutions- og virksomhedsbesøg og konkrete besigtigelser, foruden at der blev holdt flere møder med relevante parter Landstingets Udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Landstingets Udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke arbejder med og skal holde sig ajour på følgende områder: Kultur- og nyhedsformidling: Aviser. Arkiver. Biblioteker. Bogforlag. Museer. Radio- og fjernsyn. Kirken. Den kirkelige højskole. Menigheden. Præsteuddannelsen. Kateketuddannelsen. Organistuddannelsen. Skole- og Undervisningsvæsen Daginstitutionsområdet. Folkeskolen. Specialskoler. Gymnasierne. Videregående uddannelser. Erhvervsmæssige uddannelser. Fritidsvirksomhed. Folkehøjskoler. Uddannelsesstøtte. Elevindkvartering. Idræt. Forskning: Grønlands Statistik. Ilisimatusarfik. Internationale forhold. Dertil kommer, at udvalget bør holde sig orienteret om udviklingen i kultur- og uddannelsespolitikken i de øvrige nordiske lande og samarbejdet i Vestnorden. I disse sammenhænge kan der være visse konventionsmæssige forpligtelser, rekommandationer, som Hjemmestyret har tiltrådt. I forbindelse med Landstingets samlinger har Kultur- og Uddannelsesudvalget tradition for at besøge institutioner, der hører under deres ressortområde for derved at få en bredere indsigt i, hvad der rører sig på området. I 2006 har Kultur og Uddannelsesudvalget afholdt 29 mø- 37

22 der, fem samråd, to deputationer og et orienteringsmøde med Landsstyret. 16. marts / Besøg på Nuussuup Atuarfia samt Inerisaavik, Nuuk Efter en kort introduktion hos Inerisaavik besøgte udvalget Nuussuup Atuarfia, hvor udvalget fulgte undervisningen i to klasser og herefter talte med lærere og forældrerepræsentanter på skolen. 23. marts / Orienteringsmøde i Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Kirke og Forskning. Udvalget fandt det vigtigt, også at følge med i selve Landsstyreområdets udvikling. På et orienteringsmøde i Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Kirke og Forskning fik udvalget en præsentation af Landsstyremedlemmets ressortområder, samt orientering om udviklingstendensen inden for Landsstyremedlemmets områder august / Kulturseminar på Knud Rasmussens Højskole i Sisimiut. Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg deltog i seminaret Kultur kulturen i overgangsårene, som fandt sted på Knud Rasmussens Højskole i Sisimiut i dagene d. 29. august 1. september På seminaret var temaet bl.a. traditionelle og nye kulturvaner, Hjemmestyrets og kommunernes kulturforvaltning samt hvilken betydning kommunesammenlægningen får for denne. Endvidere blev kulturens rolle som nøglen til uddannelse debatteret. 28. august 6. september / Nordgrønland. Orienteringsrejse: I forlængelse af kulturseminaret på Knud Rasmussens Højskole foretog udvalget en orienteringsrejse til Sisimiut, Aasiaat, Qasigiannguit og Kangaatsiaq med bygder. Udvalget besøgte og beså institutioner primært inden for udvalgets ressortområde. Specielt har udvalget været interesseret i at besøge folkeskolerne i byerne og bygderne. Udvalget besøgte også bygderne Attu og Ikerasaarsuk bl.a. for bedre at få indtryk af implementeringen af Atuarfitsialak i såvel byer som bygder. Udvalget drøftede situationen inden for uddannelse, kultur, kirke og forskning generelt med kommunernes ledelser og institutioner. Udvalget afholdt således møder med borgmestre, kommunalbestyrelserne, ressortudvalgene og bygdebestyrelserne i de byer og bygder, som blev besøgt. Herudover har udvalget besøgt følgende institutioner: Sisimiut: Skindbeklædningsuddannelsen på Arnat Ilinniarfiat, Piareersarfik, HTX, Bygge- og anlægsskolen, Børne- og Kulturforvaltningen, Minngortuunnguup Atuarfia Skole I, Tusilartut atuarfiat Døveskolen, Nalunnguarfiup atuarfia Skole II, Knud Rasmussens Højskole samt Højskolens bestyrelse, Oqaatsinink Pikkorissarfik Sprogskolen. Qasigiannguit: Juunarsip Atuarfia samt møde med skolebestyrelsen, Gudstjeneste i Qasigiannguit Kirke samt møde med menighedsrådet, Piareersarfik, Idrætshallen, Qasigiannguit Museum. Kangaatsiaq: Kangaatsiap Atuarfia, Piareersarfik, Kangaatsiaq Kirke. 15. oktober / Orienteringstur til Kangeq & Illorpaat vedr. kulturarv. Sammen med Landstingets Frednings- og Miljøudvalg deltog udvalget i en orienteringstur til Kangeq og Illorpaat ved Nuuk. Her fik medlemmerne konkret viden om vores Kulturarv ved de udvalgte lokaliteter og modtog information om problemstillinger i forhold til gældende fredningslovgivning, samt blev orienteret om nye lovgivningsinitiativer på området. På turen deltog eksperter / embedsmænd fra Grønlands Nationalmuseum & Arkiv samt fra KIIIP. 2. oktober / Møde med Grønlands Idrætsforbund. Udvalget modtog en generel orientering om Grønlands Idrætsforbund samt specifikt i forhold til medlemsforslag vedrørende idræt på Landstingets Efterårssamling november / Uddannelsesseminar i Nuuk Deltagelse i et uddannelsesseminar i Katuaq, arrangeret af Direktoratet for Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser samt Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Kirke og Forskning Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg arbejder med og skal holde sig ajour på følgende områder: Indkomstskat: Personskat. Selskabsskat. Udbytteskat. Undgåelse af dobbeltbeskatning. Udligningsskat: Den kommunale udskrivningsprocent. Personskatteudligning. Selskabsskatteudligning. Fordeling af fælleskommunal skat. Skattebegunstigede opsparinger. Afgifter: Havneafgifter. Rejeafgifter. Lotteriafgifter. Stempelafgifter. Afgift på automatspil. Indførselsafgifter. Afgifter af motorkøretøjer. Landstingets Skatte- og afgiftsudvalg har i 2006 afholdt 7 udvalgsmøder, en deputation og et samråd. Endvidere har Udvalget haft ét orienteringsbesøg: Attu: Attup Atuarfia, Attu Kirke. Ikerarsaarsuk: Skolen i Ikerasaarsuk, Ikerasaarsuk Kirke og Kapel. Aasiaat: Orienteringsmøde i kommunens byrådssal, besøg i Ado Lyngep Atuarfia, besøg i Nordgrønlands Gymnasiale Skole, besøg i Gammeqarfik og skolehjemmet. 4. maj / Orienteringsbesøg i Skattedirektoratet, Nuuk. Formålet var at modtage en præsentation af landsstyreområdets ansvarsområde, en introduktion til skatte- og afgiftslovgivningen samt en overordnet gennemgang af områdets administration. 39

NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE. Inatsisartut ukiumoortumik nalunaarutaat 2007

NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE. Inatsisartut ukiumoortumik nalunaarutaat 2007 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Inatsisartut ukiumoortumik nalunaarutaat 2007 Landstingets Årsberetning 2007 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Inatsisartut ukiumoortumik

Læs mere

Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament

Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament MarieKathrine Poppel Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet mkp@ii.uni.gl Grønland i verden - kort Introduktion

Læs mere

Valg til INATSISARTUT

Valg til INATSISARTUT Valg til INATSISARTUT Indhold 1 Valgets grundprincipper.... 4 2 Udskrivelse af valg... 6 3 Hvem kan stille op, hvem kan stemme... 10 4 Valglister og valgkredse.... 16 5 Konstituering.... 24 6 Oversigt

Læs mere

17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab)

17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab) 17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg vedrørende Forslag til Landstingsforordning om boligfinansiering Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling Landstingets Infrastruktur-

Læs mere

11. mødedag, fredag den 10. marts 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for Dagsordenen (Landstingets Formandskab)

11. mødedag, fredag den 10. marts 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for Dagsordenen (Landstingets Formandskab) 11. mødedag, fredag den 10. marts 2006, kl. 13:00 Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for Dagsordenen (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut skal fremsætte forslag, der skal tydeliggøre forholdene omkring tilsynet med anbragte

Læs mere

HÅNDBOG FOR INATSISARTUT 2015 APPENDIX

HÅNDBOG FOR INATSISARTUT 2015 APPENDIX HÅNDBOG FOR INATSISARTUT 2015 APPENDIX APPENDIX Appendix 1: Bistand ved udarbejdelsen af forslag, forespørgsler og spørgsmål... 4 Appendix 2: Forholdstalsvalgmetode (D Hondts metode)... 5 Appendix 3:

Læs mere

NYHEDSBREV. Af Formanden for Inatsisartut Lars-Emil Johansen

NYHEDSBREV. Af Formanden for Inatsisartut Lars-Emil Johansen NYHEDSBREV Af Formanden for Inatsisartut Lars-Emil Johansen 2. halvår 2014 Reception i anledning af Folketingets årlige orienteringsrejse til Grønland Formanden for Inatsisartut samt formanden for Naalakkersuisut

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 27. maj 2014 FM 2014/176 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at præcisere og sikre, at børn og unge mellem 16

Læs mere

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut siulittaasuat Landsstyreformanden Hr. landstingsmedlem Esmar Bergstrøm c/o Landstingets Bureau Her Svar til 36, stk. 1, spørgsmål

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

5. maj 2008 FM2008/43 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg. vedrørende

5. maj 2008 FM2008/43 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg. vedrørende 5. maj 2008 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning nr. xx af xx 2008 om andelsboliger Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 8.mødedag, tirsdag den 7. oktober 2008. Dagsordenens punkt 137 Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at bane vejen for vandforsyning gennem vandvinding af grundvand. (Landstingsmedlem

Læs mere

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) 3. mødedag, fredag den 7. marts, 2008 Dagsordens punkt 46. Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om garantifond for skadeforsikringsselskaber.

Læs mere

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende 19. oktober 2006 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende EM 2006/88: Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at hæve lotteriafgiften og automatspilsafgiften således,

Læs mere

NYHEDSBREV. Af Formanden for Inatsisartut Lars-Emil Johansen

NYHEDSBREV. Af Formanden for Inatsisartut Lars-Emil Johansen NYHEDSBREV Af Formanden for Inatsisartut Lars-Emil Johansen 1. halvår 2014 NERSORNAAT JANUAR OG JUNI Tildeling af Nersornaat i sølv til Peter Beck 9. januar 2014 Formanden for Inatsisartut Lars- Emil Johansen

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende 1. nov. 2012 EM20121156 BETÆNKNING Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut, at der på FL 2013 og fremover afsættes 2,3 mio. kr. årligt

Læs mere

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. 11. mødedag, torsdag den 29. marts 2007, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

Efter anmodning fra Finansudvalget foreslås 2.behandlingen af tillægsbevillingsloven under punkt 10 fremrykket fra den 16. maj til den 9. maj 2006.

Efter anmodning fra Finansudvalget foreslås 2.behandlingen af tillægsbevillingsloven under punkt 10 fremrykket fra den 16. maj til den 9. maj 2006. 6. mødedag, tirsdag den 02. maj 2006, kl. 13:00 Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13. Referat Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015 Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.00 Deltagere: Delegerede Kommune Kujalleq Kommuneqarfik Sermersooq

Læs mere

Punkt 34. 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009

Punkt 34. 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009 Punkt 34 Forslag til Inatsisartutlov om ændring af landstingsforordning om boligfinansiering. (Medlem af Inatsisartut, Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit) Mødeleder:

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 21. mødedag fredag den 13. november 2009 kl. 13.00 Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Inatsisartuts Formandskab) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Læs mere

8. mødedag, onsdag den 29. september 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab)

8. mødedag, onsdag den 29. september 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) 8. mødedag, onsdag den 29. september 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Agathe Fontain, 1. næstformand for Landstingets Formandskab,

Læs mere

13. mødedag, onsdag den 11. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab)

13. mødedag, onsdag den 11. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) 13. mødedag, onsdag den 11. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

Kopi: Samtlige partier og Landstingets Udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke.

Kopi: Samtlige partier og Landstingets Udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ilaqutariinnermut, Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Familie, Uddannelse, Kultur og Kirke

Læs mere

BETÆNKNING. Vedrørende

BETÆNKNING. Vedrørende 2. Juni 2014 FM2014/155 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at fremkommemed forslag til

Læs mere

Så er det følgende dagsordenspunkter til behandling for i dag:

Så er det følgende dagsordenspunkter til behandling for i dag: 18. mødedag, torsdag den 13. maj 2008 kl. 10.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Ruth Heilmann, Landstingsformand,

Læs mere

3. mødedag, tirsdag den 19. september 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab)

3. mødedag, tirsdag den 19. september 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) 3. mødedag, tirsdag den 19. september 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

Bygdernes betydning for Grønland. Kåre Hendriksen

Bygdernes betydning for Grønland. Kåre Hendriksen Bygdernes betydning for Grønland Kåre Hendriksen Forskning om bygderne Fortalte på Bygdeseminaret i Nuuk: Om bygderne i Nanortalik, Kangaatsiaq, Upernavik, Ammassalik (samt Qaqortoq og Narsaq) distrikter

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges til at undersøge muligheder for at etablere en idrætshøjskole

Læs mere

Vedr. Plejefamilier i relation til Familieudvalgets behandling af FM 2008/89

Vedr. Plejefamilier i relation til Familieudvalgets behandling af FM 2008/89 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ilaqutariinnermut Peqqitssutsimullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Familie og Sundhed Landstingets Familieudvalg Vedr. Plejefamilier i relation

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 17. mødedag, onsdag den 4. november 2009 kl. 11:00 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. Mødet

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

Årsberetning for Inatsisartut 2012

Årsberetning for Inatsisartut 2012 Årsberetning for Inatsisartut 2012 Forsidebillede: Inatsisartut fotograferet i august 2011. Udgivet af Bureau for Inatsisartut Juni 2013 Alle billeder: Bureau for Inatsisartut undtagen billedet på side

Læs mere

14. maj 2010 FM2010/141 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

14. maj 2010 FM2010/141 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af landstingsloven om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser

Læs mere

Punkt 42. 12. mødedag, tirsdag den 20. oktober 2009

Punkt 42. 12. mødedag, tirsdag den 20. oktober 2009 12. mødedag, tirsdag den 20. oktober 2009 Punkt 42 Beslutningsforslag om at Naalakkersuisut pålægges at fastsætte en dato på en national ligestillingsdag i Grønland. (Medlem af Inatsisartut Juliane Henningsen,

Læs mere

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit, forelægger sagen, vær så god.

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit, forelægger sagen, vær så god. 24. mødedag, mandag den 24. november 2008. Dagsordenens punkt 131 Forslag til landstingsbeslutning om at landsstyret pålægges at udarbejde for, at der tilrettelægges en ordning à la sygesikring, for at

Læs mere

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Afgivet til forslagets 2.

Læs mere

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. 15. mødedag, onsdag den 18. april 2007, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 16. mødedag, onsdag den 5. november 2008. Dagsordenens punkt 82 Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at nedsætte en arbejdsgruppe, der har til opgave, inden forårssamlingen 2009,

Læs mere

FÆLLES ANSVAR OG SAMARBEJDE. Koalitionsaftale om implementering

FÆLLES ANSVAR OG SAMARBEJDE. Koalitionsaftale om implementering FÆLLES ANSVAR OG SAMARBEJDE Koalitionsaftale om implementering Siumut - Inuit Ataqatigiit - Atassut har i forbindelse med koalitionsaftalen aftalt følgende implementeringsplan for tiltag i de enkelte landsstyreområder.

Læs mere

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland. Årsberetning 2007

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland. Årsberetning 2007 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Peqqissutsimut Pisortaqarfik Direktoratet for Sundhed Box 1160 3900 Nuuk E-mail:Peqqip@gh.gl Alkohol- og Narkotikarådet i Grønland Årsberetning 2007

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 19. mødedag tirsdag den 10. november 2009 kl. 13.00 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. Josef

Læs mere

13. mødedag, tirsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 6

13. mødedag, tirsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 6 13. mødedag, tirsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 6 Forslag til Landstingslov om Grønlands Råstoffond. (Landsstyremedlem for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer) (2. behandling) Mødeleder: Nu

Læs mere

22. maj 2015 FM2015/42 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende

22. maj 2015 FM2015/42 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Udvalget for Forretningsordenen vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af landstingslov nr. 22 af 18. december

Læs mere

NAALAKKERSUI5UT HER/MAANI. Besvarelse af 37 nr, 198. Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, la

NAALAKKERSUI5UT HER/MAANI. Besvarelse af 37 nr, 198. Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, la Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrlgsanliggender NAALAKKERSUI5UT GOVERNMENT OF GREENLAND Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, la HER/MAANI Besvarelse af 37 nr, 198 1)

Læs mere

HÅNDBOG FOR INATSISARTUT 2015

HÅNDBOG FOR INATSISARTUT 2015 HÅNDBOG FOR INATSISARTUT 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til Inatsisartut... 7 2. Sådan bliver en lov til... 8 2.1 Nu må Inatsisartut gribe ind!... 8 2.2 For at kunne fremsætte et overbevisende

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

Inuit Ataqatigiit Inatsisartuni

Inuit Ataqatigiit Inatsisartuni Inuit Ataqatigiit Inatsisartuni 1. oktober 2007 EM 2007/59.1 Esmar Bergstrøm Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges til EM 2008 at fremsætte forslag til landstingsforordning om omdannelse

Læs mere

Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Formand for Landstinget, Siumut.

Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Formand for Landstinget, Siumut. 10. mødedag, onsdag den 10. oktober, 2007 kl. 13:00 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Formand for Landstinget, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

2. behandlingen af punkterne 18 og 26, er rykket til behandling fra den 17. oktober til den 26. november.

2. behandlingen af punkterne 18 og 26, er rykket til behandling fra den 17. oktober til den 26. november. 1 10. mødedag, torsdag den 9. oktober 2008, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Dagsordensredegørelse (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Tiende mødedag, torsdag den 9. oktober, er åben. I dag er der kun

Læs mere

konkret besvarelse af spørgsmål i betænkningen til 2. behandling af EM 2008/31

konkret besvarelse af spørgsmål i betænkningen til 2. behandling af EM 2008/31 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Attaveqarnermut, Avatangiisinut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer Landstingets Frednings- og

Læs mere

Bilag 2 Side 1 TB 2001 TEKSTANMÆRKNINGER. Landsstyreformanden - Aktivitetsområde 10-19

Bilag 2 Side 1 TB 2001 TEKSTANMÆRKNINGER. Landsstyreformanden - Aktivitetsområde 10-19 Side 1 TB 2001 TEKSTANMÆRKNINGER Landsstyreformanden - Aktivitetsområde 10-19 aktivitetsområde 50: Til hovedkonto 10.13.41 Erhvervsfremme og hovedkonto 10.13.43 Indfrielse af garantier for lån Landsstyret

Læs mere

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland Peqqissutsimut Pitsaaliuinermullu Aqutsisoqarfik PAARISA Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse PAARISA Box 1001 3900 Nuuk E-mail: Paarisa@nanoq.gl Alkohol- og Narkotikarådet i Grønland Årsberetning 2010

Læs mere

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI INTRO SYSTEMATISK OG MÅLRETTET INDSATS I SAMARBEJDE MED GRØNLAND MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders mission i Grønland er at fremme og beskytte menneskerettighederne.

Læs mere

Statistisk Årbog. Offentlige finanser. Offentlige finanser

Statistisk Årbog. Offentlige finanser. Offentlige finanser Statistisk Årbog Offentlige finanser Offentlige finanser Offentlige finanser Formålet med dette afsnit er at give et overblik over den offentlige sektors økonomi, herunder hvor store udgifterne er, hvordan

Læs mere

Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer /HER

Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer /HER NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Kalaallit Nunnaanni Inatsisartut Grønlands Landsting Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer /HER Vedr.: Spørgsmål vedr. Lejer

Læs mere

R E D E G Ø R E L S E. vedrørende. Qasigiannguit Efterskole

R E D E G Ø R E L S E. vedrørende. Qasigiannguit Efterskole R E D E G Ø R E L S E vedrørende Qasigiannguit Efterskole 20. april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Undersøgelsens kommissorium og grundlag side 1 1.1 Kommissorium 1.2 Tilvejebringelse af skriftligt materiale

Læs mere

22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende 22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at arbejde for igangsættelse af projektering af kollegiebyggeri

Læs mere

20. mødedag, fredag den 14.november 2008.

20. mødedag, fredag den 14.november 2008. 20. mødedag, fredag den 14.november 2008. Dagsordenens punkt 11 Forslag til landstingsbeslutning om, at landstinget godkender landskassens regnskab for 2007. (Landstingets revisionsudvalg) (2. behandling)

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 20. maj 2014 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Med henblik på at sikre kvinder og mænd har en ligelig adgang til krisecentre foreslås det, at pålægge Naalakkersuisut at gennemføre

Læs mere

Budgetopfølgning September 2014

Budgetopfølgning September 2014 Budgetopfølgning September 2014 Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender 17. november 2014 1. Indledning Nærværende budgetopfølgning indeholder en gennemgang af indtægter og udgifter i de første

Læs mere

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTESTYRELSEN Marts 2011 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for vejledningen

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema

Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema KANUKOKA s fremtidige struktur Forslag til ændret struktur I forbindelse med arbejdet omkring en ny struktur og strategi

Læs mere

Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut.

Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut. 17. mødedag, fredag den 10. maj 2002, kl. 10.00 Mødets åbning. (Landstingets Formandsskab) Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut. Anders Andreassen, mødeleder, 2. næstformand

Læs mere

ATASSUT EM 2008/65-1 Augusta Salling 26.09.2008

ATASSUT EM 2008/65-1 Augusta Salling 26.09.2008 ATASSUT INATSISARTUNI ATASSUT I LANDSTINGET ATASSUT EM 2008/65-1 Augusta Salling 26.09.2008 Forslag til landstingsfinanslov for 2009. (Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender) Vort lands

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater Erhverv Rekvireret opgave August 2004 Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt Hermed bringes resultaterne fra et pilotprojekt om iværksættere, som oprindeligt blev aftalt mellem Sulisa A/S,

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 8. mødedag, mandag den 26. april 2010, kl. 13.00 Dagsordenspunkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Formandskabet for Inatsisartut) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Læs mere

Tabel 401 (side 1 af 5)

Tabel 401 (side 1 af 5) Tabel 401 (side 1 af 5) Specifikation af statens finanser, driftsudgifter, netto 1. Dronningen 61,5 62,4 64,3 1. Statsydelse 61,5 62,4 64,3 2. Medlemmer af det kongelige hus 20,1 20,4 21,1 1. Årpenge 20,1

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Spørgsmål til Landsstyret i henhold til 36, stk. 1 i Landstingets forretningsorden nr. 2007-94 18. juni 2007

Spørgsmål til Landsstyret i henhold til 36, stk. 1 i Landstingets forretningsorden nr. 2007-94 18. juni 2007 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE GREENLAND HOME RULE Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut Inuussutissarsiutinullu ilinniartitaanermut Naalakkersuisoqarfik Naalakkersuisoq Landsstyreområdet

Læs mere

BETÆNKNING. vedrørende

BETÆNKNING. vedrørende 8. november 2013 EM2013/124 BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landsbrugsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at ændre Hjemmestyrebekendtgørelse

Læs mere

Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. TEKNIKIMIK ILINNIARFIK er en selvstændig offentlig institution uden for Naalakkersuisuts almindelige instruktionsbeføjelse, jf.

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 49 og 52, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Punkt 65. 15. mødedag, fredag den 23. oktober 2009

Punkt 65. 15. mødedag, fredag den 23. oktober 2009 15. mødedag, fredag den 23. oktober 2009 Punkt 65 Forslag til beslutning om at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for at etablere en misbrugsbehandleruddannelse i Grønland. (Atassut s medlemmer af Inatsisartut:

Læs mere

Ulloq/Dato: J.nr.: Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning på møde nr. 97 den 6. april 2004

Ulloq/Dato: J.nr.: Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning på møde nr. 97 den 6. april 2004 Inatsisartut Aningaasaqarn e r m u t ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: 6. april 2004 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 01.31.06/04-00022 Orientering

Læs mere

Svar til spørgsmål vedrørende vedr. Nukissiorfiit

Svar til spørgsmål vedrørende vedr. Nukissiorfiit NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE GREENLAND HOME RULE Inuussutissarsiornermut, Sulisoqarnermut Inuussutissarsiutinullu ilinniartitaanermut Naalakkersuisoqarfik Naalakkersuisoq Landsstyreområdet

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 13. juni 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 13. juni 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 13. juni 2009 12. juni 2009. Nr. 473. Lov om Grønlands Selvstyre VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved

Læs mere

Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk

Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq og Niuernermik

Læs mere

VORES VELSTAND OG VELFÆRD KRÆVER HANDLING NU. Skatte og Velfærdskommissionens betænkning

VORES VELSTAND OG VELFÆRD KRÆVER HANDLING NU. Skatte og Velfærdskommissionens betænkning VORES VELSTAND OG VELFÆRD KRÆVER HANDLING NU Skatte og Velfærdskommissionens betænkning Marts 2011 Forord Naalakkersuisut nedsatte i september 2009 en Skatte og velfærdskommission. Kommissionens hovedopgave

Læs mere

Kære ATASSUT s Landstingsgruppe Tak for jeres spørgsmål. Jeg skal forsøge at svare så fyldestgørende som overhovedet muligt.

Kære ATASSUT s Landstingsgruppe Tak for jeres spørgsmål. Jeg skal forsøge at svare så fyldestgørende som overhovedet muligt. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut Allattoqarfiat Ingerlatseqatigiiffinnut Allattoqarfik Landsstyrets Sekretariat Bestyrelsessekretariatet ATASSUT s Landstingsgruppe

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Redegørelse om. Landstingsforordning om omdannelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger til ejerboliger. »Lejer til ejer ordningen«

Redegørelse om. Landstingsforordning om omdannelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger til ejerboliger. »Lejer til ejer ordningen« NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Landsstyreområdet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer Redegørelse om Landstingsforordning om omdannelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger

Læs mere

Sundhedsberedskabet i Grønland

Sundhedsberedskabet i Grønland Sundhedsberedskabet i Grønland ved afdelingschef, Direktoratet for Sundhed Disposition 1) Lidt fakta om Grønland. 2) Beredskabskommissionen 3) Sundhedsberedskabet. 4) Centrale katastrofeledelse. 5) SAR

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Boligseminar Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Laust Løgstrup Direktør for Økonomi, Teknik og Miljø Qeqqata Kommunia Dagsorden 1. Huslejeniveau 2. Ventelister 3. Byggepriser,

Læs mere

LANDSKASSENS REGNSKAB BILAG GRØNLANDS HJEMMESTYRE

LANDSKASSENS REGNSKAB BILAG GRØNLANDS HJEMMESTYRE LANDSKASSENS REGNSKAB 2007 BILAG GRØNLANDS HJEMMESTYRE INDHOLDSFORTEGNELSE Læsevejledning...3 Oversigt over bevilling og regnskab for 2007...4 Sammenstilling af regnskabsår 2005, 2006 og 2007... 12 01

Læs mere

25. januar 2008 FM 2008/17 16.10.2007 EM 2007/62. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

25. januar 2008 FM 2008/17 16.10.2007 EM 2007/62. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 25. januar 2008 FM 2008/17 16.10.2007 EM 2007/62 1. Baggrunden for forordningsforslaget Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger Forslaget lægger vægt på at skabe mulighed for i videre

Læs mere

Grønlands økonomi i et bosætningsperspektiv (kronik)

Grønlands økonomi i et bosætningsperspektiv (kronik) Grønlands økonomi i et bosætningsperspektiv (kronik) Der foregår en gradvis og positiv udvikling i den ellers så fastlåste debat om bygderne. Dels en begyndende forståelse for, at der er en række byer,

Læs mere

DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2007

DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2007 DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2007 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Ankenævnets lovgrundlag 4 Ankenævnets sammensætning.. 4 Særligt om sekretariatets virke. 5 Ankenævnets virksomhed..6 Modtagne klager

Læs mere

23. april 2010 FM2010/22 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

23. april 2010 FM2010/22 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende Beslutningsforslag om at Naalakkersuisut pålægges at indlede forhandlinger med den danske regering med det formål at styrke samarbejdet mellem det danske og

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

2014 statistisk årbog

2014 statistisk årbog 2014 statistisk årbog Turisme, transport og kommunikation 1. Traditionel transport Traditionel transport Hundeslæde er sammen med kajak og konebåd traditionelle transportmidler. Både kajak og konebåd blev

Læs mere