4-partsaftale 2010 om styrkelse af den beskæftigelsesrettede integration

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4-partsaftale 2010 om styrkelse af den beskæftigelsesrettede integration"

Transkript

1 DA LO Kommunernes Landsforening Beskæftigelsesministeriet Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration 4-partsaftale 2010 om styrkelse af den beskæftigelsesrettede integration 8. oktober 2010 Indledning Regeringen, kommunerne og arbejdsmarkedets parter har indgået en fornyet firepartsaftale om integration. Aftalen skal styrke integrationen af nydanskere 1 på arbejdsmarkedet og skal bidrage til at fremme væksten i Danmark. De fire parter har aftalt, at der gennemføres følgende initiativer: Et praktisk integrationsprojekt, der skal gøre nydanske unge især drenge bedre rustet til at påbegynde og gennemføre en uddannelse En indsats for at styrke ægtefælleforsørgedes beskæftigelse En indsats for at styrke kompetenceafklaringen af nyankomne En indsats der sætter fokus på danskundervisningens kvalitet Parterne indgik i 2002 en aftale, der havde fokus på den virksomhedsrettede integrationsindsats. Et centralt element i aftalen var den trinvise integration på arbejdsmarkedet, den såkaldte trappemodel, der sikrer et udviklingsforløb for den enkelte nyankomne udlænding, som ikke har de nødvendige danskkundskaber eller faglige kvalifikationer til umiddelbart at få et arbejde. Trappemodellen giver mulighed for at anvende en kombination af danskkurser, virksomhedspraktik, løntilskud og ansættelse på særlige løn- og ansættelsesvilkår til at bringe ledige i arbejde. I firepartsaftalen fra 2006 var det vigtigste element jobpakker, der indebærer, at svage ledige gennemgår et sammenhængende opkvalificeringsforløb inden for trappemodellens rammer. På baggrund af firepartsaftalen er der pt. udformet 12 konkrete jobpakker som f.eks. produktionsmedarbejder i industrien, lastbilchauffør og lagerarbejder. DA, LO og KL har på baggrund af firepartsaftalen fra 2006 gennemført integrationsprojektet VIP2 (Virksomhedsrettet IntegrationsProjekt2), hvor en række kommuner og arbejdspladser har afprøvet jobpakkerne. Projektet var en fortsættelse af projektet Virksomhedsrettet integration (PVI) og blev støttet af Integrationsministeriet via satspuljemidler. Projektet er afsluttet, og resultaterne i de deltagende metodekommuner er gode. Ud over jobpakkerne blev der med firepartsaftalen fra 2006 også gennemført en fælles kampagne for at fremme mentorordninger på arbejdspladserne, og der er gennemført en undersøgelse af etniske minoriteters sygdomsmønstre. Der er i bilag 1 opridset en samlet status for hovedinitiativerne, der indgik i aftalen fra Nydanskere defineres her som indvandrere og efterkommere.

2 Status for integration 2010 Integrationen af nydanskere i det danske samfund og på arbejdsmarkedet er i de senere år blevet væsentligt forbedret. En af årsagerne er, at indvandringen til Danmark har ændret karakter, således at der i dag kommer flere indvandrere fra vestlige lande end fra ikke-vestlige lande, og der kommer flere veluddannede. Det medfører, at flere indvandrere bevæger sig direkte ud på det danske arbejdsmarked lige efter deres ankomst. Siden 2004 er over flere nydanskere (ikke-vestlige lande) kommet i beskæftigelse. Beskæftigelsesgabet mellem etniske danskere og personer med indvandrerbaggrund fra ikke-vestlige lande er således faldet fra 30 procentpoint til 23 procentpoint fra 2004 til Den positive udvikling i nydanskeres beskæftigelse i Danmark fremgår også tydeligt, når vi sammenligner os med resten af Europa. Danmarks integration af nydanskere på arbejdsmarkedet ligger nemlig i europæisk top. I 2009 var 61 pct. af indvandrerne i Danmark i job. Dermed er Danmark kun overgået af Italien, Portugal og Grækenland, hvor mellem 63 og 68 pct. af gruppen var i job. I Belgien var det kun 39 pct. af indvandrerne, som var i job. Desuden viser udviklingen i beskæftigelsen, at nydanskere er en stabil arbejdskraft på arbejdsmarkedet nydanskere får fast fodfæste, når de først er kommet i job. Med andre ord går integrationen af nydanskere på arbejdsmarkedet nu langt hurtigere end for 10 år siden. Den positive arbejdsmarkedsintegration hænger bl.a. sammen med de mange beskæftigelsesrettede initiativer, der er blevet lanceret gennem de seneste år. Den beskæftigelsesrettede indsats er blevet mere målrettet, intensiv og virksomhedsrettet. På samme måde er integrationsindsatsen blevet mere målrettet med fokus på hurtigt at opnå ordinær beskæftigelse. Således tilbydes nyankomne flygtninge og familiesammenførte et integrationsprogram. Der indgås fra starten en individuel integrationskontrakt mellem den enkelte og kommunen. Formålet med integrationsprogrammet er, at den nyankomne hurtigst muligt opnår ordinær beskæftigelse eller en uddannelse, som vil kunne bringe pågældende i ordinær beskæftigelse eller øge muligheden herfor. Den positive udvikling præger også uddannelsesområdet. Der er fremgang i antallet af unge med indvandrerbaggrund, der påbegynder en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse. Det er især pigerne, der strømmer ind på uddannelserne, mens drengene fortsat har et stort efterslæb. Hvis man spørger nydanskere selv bekræftes den positive udvikling i integrationen. Antallet af nydanskere, der vurderer, at de har gode danskkundskaber, er steget fra 47 pct. i 2001 til 75 pct. i På danskuddannelserne består mellem pct. af kursisterne i dag deres Prøve i Dansk. Flere nydanskere føler sig ligeledes i dag godt integreret i det danske samfund. Således oplyser 71 pct. i en interviewundersøgelse, at de føler sig godt integreret, hvilket er en fremgang i forhold til 2001, hvor kun 53 pct. følte sig godt integreret. Side 2

3 Der vedlægges et notat (bilag 2), som indeholder uddybende oplysninger om den aktuelle status og udviklingen på integrationsområdet. De nye hovedudfordringer Der er imidlertid fortsat en række udfordringer: Selvom der er kommet over flere nydanskere i arbejde siden 2004 er beskæftigelsesfrekvensen fortsat lavere for nydanskere end for etniske danskere. Flere unge nydanskere påbegynder og gennemfører en uddannelse, men der er stadig udfordringer på uddannelsesområdet. Bl.a. er andelen af unge nydanskere, der ikke består 9. klasses afgangseksamen i mundtlig dansk og matematisk problemløsning 2-4 gange højere for nydanskere end for etnisk danske unge. Problemet er størst for drengene. Lige mange unge mandlige nydanskere og etniske danskere går i gang med en ungdomsuddannelse, men der er fortsat et væsentligt højere frafald blandt unge mandlige nydanskere. De manglende faglige kvalifikationer og frafaldet fra ungdomsuddannelserne giver sig således udslag i, at der blandt de årige nydanskere er en betydeligt lavere andel med en erhvervskompetencegivende uddannelse set i forhold til resten af befolkningen. Dette gælder særligt de nydanske mænd. Endvidere er der fortsat en stor gruppe ægtefælleforsørgede primært kvinder - som ikke er på arbejdsmarkedet og som udgør et uudnyttet beskæftigelsespotentiale. Endelig er der behov for at styrke afklaringen af nyankomnes kompetencer, så den enkelte bliver i stand til at udnytte og om nødvendigt udbygge - sine kompetencer på arbejdsmarkedet hurtigst muligt. Indsatsen på dette område kan gøres mere effektiv og systematisk end i dag. Denne fornyede firepartsaftale indeholder derfor initiativer i forhold til følgende tre målgrupper: unge nydanskere, ægtefælleforsørgede samt nyankomne. Tværgående har parterne også aftalt en opfølgning på danskuddannelse for voksne udlændinge. I. De unge nydanskere Uddannelse er afgørende for, hvordan unge nydanskere kommer til at klare sig på arbejdsmarkedet, og hvordan de bliver integreret i samfundet i øvrigt. De unge nydanskere klarer sig bedre i uddannelsessystemet i dag end for ti år siden, men på en række områder halter de stadig efter de etnisk danske unge. Det gælder særligt unge mandlige nydanskere med ikke-vestlig baggrund. Unge nydanskere, og særligt drengene, har ofte svært ved at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Frafaldet er stort, og overgangen fra folkeskolen til videre uddannelse svær. Årsagerne hertil er primært manglende basale kvalifikationer, sociale faktorer og begrænset netværk. Særligt på erhvervsfaglige uddannelser, hvor frafaldet af nydanskere er størst, er manglende forældreopbakning også en medvirkende årsag. Side 3

4 Undersøgelser viser, at nydanske unge fra ikke-vestlige lande generelt forlader folkeskolens 9. klasse med et markant lavere niveau end deres jævnaldrende etnisk danske skolekammerater. Særligt drengene forlader folkeskolen med så dårlige kvalifikationer, at de har svært ved efterfølgende at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Hvis vi skal nå det nationale mål om, at 95 procent af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015, er det helt afgørende, at vi også får vendt billedet for de unge nydanske drenge. Udfordringen skærpes af, at der i de kommende ungdomsårgange vil være en stadig stigende andel nydanskere. Med de ændrede regler for optagelse på en ungdomsuddannelse stilles der nu krav om, at eleven skal vurderes uddannelsesparat for at blive optaget 2. Det vil forventeligt betyde, at en del unge nydanskere ikke umiddelbart kan starte på en ungdomsuddannelse, men først skal gennemgå et forløb, som gør dem uddannelsesparate. Målrettede og sammenhængende forløb vil derfor kunne motivere ikke mindst nydanske drenge til at opnå færdigheder, som gør dem uddannelsesparate, og således ruste dem til at gennemføre en kompetencegivende uddannelse eller opnå beskæftigelse på ordinære vilkår. Med henblik på at adressere ovennævnte udfordringer er følgende aftalt: DA, LO, og KL iværksætter et praktisk integrationsprojekt, der gennemføres i samarbejde med et begrænset antal kommuner. Projektet vil tage udgangspunkt i de gode erfaringer for samarbejde, kompetenceudvikling og formidling, der er opnået i de tidligere fælles integrationsprojekter (PVI/VIP2) i form af udbredelse af trappemodellen og jobpakkemetoden samt i projektet Welcometo.dk. om modtagelse, fastholdelse og integration af udenlandsk arbejdskraft. Projektet skal samtidig bygge videre på og supplere erfaringer fra andre projekter på området, som f.eks. de ungeprojekter, der gennemføres i regi af både KL og flere ministerier. Regeringen har med navnlig ungepakkerne taget en række initiativer, der sigter mod at styrke ungeindsatsen i kommunerne. Projektet skal understøtte den indsats. Projektet skal således anvende de nuværende redskaber og aktive tilbud. Ydelser og aflønninger af de unge relaterer sig til gældende aftaler og regler. 2 Som led i den politiske aftale Flere unge i uddannelse og job af 5. november 2009, er der fra 1. august 2010 indført en uddannelsesparathedsvurdering for alle unge, der søger en ungdomsuddannelse direkte fra grundskolen eller 10. klasse. Tidligere har dette kun været tilfældet for gymnasier. Kommunerne skal fremover gennem skoler og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) vurdere, om den unge besidder de nødvendige faglige, personlige og sociale kompetencer for at kunne gennemføre en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse. Hvis kommunen vurderer, at den unge ikke har tilstrækkelige forudsætninger for at gennemføre en uddannelse, vurderes det i forbindelse med uddannelsesplanen, hvilke andre tilbud den unge skal tilbydes for herefter at kunne påbegynde en ungdomsuddannelse. Forældrene skal inddrages i udarbejdelsen af uddannelsesplanen og medunderskrive denne. Side 4

5 Målgruppen i projektet er nydanske unge, især drenge, der efter afslutningen af folkeskolen ikke er uddannelsesparate og heller ikke umiddelbart er parate til at gå i gang med et eksisterende uddannelsestilbud. Målgruppen omfatter desuden unge nydanskere som er frafaldet en påbegyndt erhvervsuddannelse. Projektet skal afprøve modeller for, hvordan parterne kan fremme de unges motivation til at blive uddannelsesparate ved, at de unge opnår et kendskab til arbejdsmarkedet samt de muligheder og krav, der stilles, f.eks. ved at gøre brug af korterevarende ophold på arbejdspladser. Centralt i projektet er således, at de unge gennem et sammenhængende forløb, bl.a. med tilknytning til en arbejdsplads, får en ny start, der både kan motivere til uddannelse og være begyndelsen på en kommende karriere. Arbejdspladsens deltagelse i projektet skal være drøftet og udviklet i samarbejde mellem ledelse og medarbejdere, f.eks. i arbejdspladsens samarbejdsudvalg. Herudover bidrager ledelse og medarbejderrepræsentanter på virksomheden undervejs i projektet til afklaring og vurdering af den unges kompetencer og muligheder. Der kan være brug for, at kommunerne med inddragelse af parterne letter introduktionen på arbejdspladsen og dermed gør det attraktivt for de unge og arbejdspladser at deltage i projektet ved f.eks. at sørge for at tilknytte mentorer og lignende. Det foreslås, at partnerskabet DA/LO/KL i fællesskab konkretiserer projektet i lokale samarbejdsaftaler med de medvirkende kommuner. Projektet skal bl.a.: Udvikle praktiske metoder, der kan anvendes i kommunernes vurdering af uddannelsesparathed med henblik på at tilrettelægge forløb, der fremmer, at nydanske unge kan gennemføre en senere uddannelse eller kvalificere sig til ordinært job. Herunder afprøve og understøtte, hvordan kommunerne kan inddrage arbejdspladser som træningsbaner for nydanske unge som redskab til at få afklaret og udviklet de unges reelle kompetencer, ønsker og muligheder i forhold til uddannelse og job Afprøve, hvordan arbejdsmarkedets parter - sammen med kommunen konkret kan bidrage til at skabe muligheder for flere nydanske unge på de lokale arbejdspladser Afprøve og understøtte kommunernes og arbejdspladsernes brug af mentorer i forbindelse med de unges ophold på arbejdspladserne Understøtte kommunernes efterfølgende brug af eksisterende (og nye) uddannelsesmuligheder i lovgivningen, så som 10. klasse kombineret med grundforløb på en erhvervsuddannelse Fremme særligt nydanske forældres reelle inddragelse i udarbejdelsen af deres børns uddannelsesplaner, bl.a. gennem information og opsøgende vejledning Projektet er et udviklingsprojekt. Indsatsen i projektet skal løbende dokumenteres og evalueres. De indsamlede erfaringer vil blive videreformidlet til landets øvrige kommuner med det formål at styrke ungeindsatsen, så flere nydanskere på sigt kvalificerer sig til at gennemføre en ordinær uddannelse eller kvalificerer sig til et ordinært job. Projektet løber over en 3-årig periode i et begrænset antal kommuner. Side 5

6 II. De ægtefælleforsørgede Ægtefælleforsørgede indvandrere udgør et uudnyttet beskæftigelsespotentiale. Gruppen af ægtefælleforsørgede indvandrere er overvejende kvinder, men derudover meget forskellige. Der kan umiddelbart skelnes mellem to grupper. Den ene udgøres overvejende af familiesammenførte indvandrerkvinder, herunder en del som har været i Danmark i en årrække, og som har begrænset arbejdsmarkedserfaring og uddannelse. Den anden udgøres af relativt nytilkomne, som for eksempel medfølgende ægtefæller til indvandrere, som har midlertidigt ophold i Danmark med henblik på beskæftigelse (expats). Ofte er personerne i denne gruppe relativt unge og veluddannede. En række undersøgelser viser, at en stor del af de ægtefælleforsørgede er motiverede for at komme i beskæftigelse. Det gælder for begge grupper, om end motiverne kan være forskellige. Det kan være ønsket om at forbedre familiens økonomiske situation, om at være et godt forbillede for sine børn eller indfri karrieremæssige ambitioner. Ved ændringer af integrationsloven og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er der med virkning fra 1. august 2010 indført pligt for kommunerne til på anmodning at give aktive tilbud til ægtefælleforsørgede. Der skal i forlængelse heraf følges op på og ske understøttelse af kommunernes indsats, så den bliver opsøgende og afdækkende i forhold til potentialerne. Indsatsen hermed kan bygge videre på allerede opnåede erfaringer på området, blandt andet fra projekter gennemført via satspuljen under Integrationsministeriets pulje om en forstærket beskæftigelsesrettet indsats for familiesammenførte flygtninge- og indvandrerkvinder. Følgende er aftalt: Aftaleparterne vil samarbejde om en opsøgende formidlingsindsats overfor kommunerne, bl.a. via allerede etablerede netværk om ægtefælleforsørgede, temadage, regionale møder mv. Hensigten er at videreformidle gode eksempler på, hvordan indsatsen over for de ægtefælleforsørgede kan gribes an. Aftaleparterne vil samarbejde om udarbejdelse af et katalog med best practise fra kommuner, der har gjort en indsats på området, og som kan dokumentere en positiv beskæftigelsesmæssig og økonomisk effekt. Aftaleparterne vil samarbejde om et udviklingsprojekt for et mindre antal kommuner, der ønsker at gennemføre en særlig beskæftigelsesindsats målrettet gruppen af ægtefælleforsørgede. Indsatsen vil bestå af en opsøgende indsats i forhold til målgruppen og fremme en målrettet brug af de eksisterende beskæftigelsesrettede tilbud. I den opsøgende lokale indsats vil der blive anvendt allerede kendte metoder samt blive udviklet nye metoder til at skabe kontakt til målgruppen. De beskæftigelsesrettede tilbud kan eksempelvis være individuel rådgivning, kompetenceafklaring, deltagelse i jobklubber, faglig og sproglig opkvalificering, praktik og løntilskud på arbejdspladser, anvendelse af mentorer mv. Ovennævnte initiativer vil primært være rettet mod ægtefælleforsørgede, der forventer at blive i Danmark på længere sigt og som har begrænsede erhvervserfaring/kompetencer fra en uddannelse. Initiativerne kan dog også omfatte medfølgende ægtefæller til udenlandske arbejdstagere, selv om nogle af disse personer kun påtænker at være i Danmark i en kortere Side 6

7 periode. Der skal i så fald tages højde for denne gruppes særlige forudsætninger og behov. I forhold til denne målgruppe anvendes bl.a. erfaringer fra og initiativer i Workindenmarks ægtefælleindsats, herunder ægtefælle jobbørs og individuel vejledning til ægtefæller. III. De nyankomne Selv om indvandringen til Danmark de senere år har ændret karakter, kommer der fortsat mange nye indvandrere i form af familiesammenførte, men også personer, der opnår asyl. I 2009 drejede det sig om godt 850 voksne, der har fået asyl og voksne familiesammenførte. Integrationen af de nyankomne på arbejdsmarkedet går nu langt hurtigere end for 10 år siden. Det hænger bl.a. sammen med en målretning af integrationsindsatsen med fokus på hurtigt at opnå ordinær beskæftigelse. Således tilbydes nyankomne flygtninge og familiesammenførte et integrationsprogram, der er individuelt konkretiseret i en integrationskontrakt mellem den enkelte og kommunen. Alle nyankomne, som modtager aktive tilbud som led i deres integrationsprogram, kompetenceafklares, og kompetenceafklaring udgør et centralt element i den beskæftigelsesrettede indsats for nyankomne. Nogle nyankomne medbringer formelle kompetencer i form af uddannelser gennemført i hjemlandet. Alle medbringer uformelle kompetencer, det vil eksempelvis sige kompetencer opnået ved erhvervserfaring, sprogkundskaber mv., og alle relevante kompetencer skal medtages i kompetenceafklaringen af nyankomne. Aftaleparterne er enige om, at målretningen af integrationsindsatsen kan styrkes yderligere ved at sætte fokus på kompetenceafklaring af nyankomne i forbindelse med deltagelse i integrationsprogrammet, og i forlængelse heraf, at arbejdet med kompetenceafklaring i kommunerne bør styrkes og fra centralt hold understøttes. Følgende er aftalt: Integrationsministeriet udarbejder et målrettet vejlednings- og inspirationsmateriale til landets kommuner, der medvirker til at styrke og udbrede kendskabet til kompetenceafklaring af nyankomnes medbragte kompetencer. Udover indhentning af en vurdering af medbragte formelle uddannelser hos Styrelsen for internationale uddannelser, kan det være relevant at få udfærdiget en vurdering af ikke-formelle kompetencer hos nyankomne. Det kan i den forbindelse være en god idé, at vurderingen ud over vurderingen af kompetencer på en relevant uddannelsesinstitution omfatter afprøvning af kompetencer på en arbejdsplads. Her bidrager ledelsen og medarbejderne til afklaring og vurdering af den enkeltes kompetencer og muligheder. Virksomhedens deltagelse i vurderingen skal være drøftet mellem ledelse og medarbejdere, f.eks. i virksomhedens samarbejdsudvalg. Aftaleparterne vil i samarbejde formidle de gode lokale erfaringer på dette område Integrationsministeriets Integrationsservice vil gennemføre en række netværksmøder mv. i kommunerne med henblik på at udbrede gode metoder med kompetenceafklaring. Der vil i disse sammenhænge bl.a. være fokus på anvendelsen af værktøjer til at få dokumenteret og synliggjort kompetencerne. Side 7

8 IV. Initiativer vedrørende danskuddannelse Med ændringerne af danskuddannelsen for udlændinge, der er gennemført i 2004, og med de nyeste lovændringer i december 2009 og i foråret 2010, er danskuddannelsen omlagt markant. Uddannelsen er blevet tilpasset målgrupperne, der er kommet fokus på progressionen, og der er indført større fleksibilitet og mere erhvervsrettet undervisning. I de seneste år er kursistgrundlaget i undervisningen ændret betydeligt. Der er kommet langt flere studerende og arbejdstagere, der følger undervisning på højt niveau, og færre kursister fra den gamle målgruppe af flygtninge og familiesammenførte. Som opfølgning på de gennemførte ændringer af rammerne for danskuddannelsen kan det i lyset af denne udvikling være relevant at se på de mere kvalitetsmæssige og pædagogiske aspekter i undervisningen. Spørgsmål om undervisningsmateriale, tilrettelæggelse af undervisningen og de pædagogiske tilgange er det enkelte sprogcenters ansvar, mens der fra centralt hold kan ydes støtte til udvikling og fremme af de gode eksempler. For vedblivende at fremme en hurtig og effektiv integrationsindsats, herunder ikke mindst i forhold til den beskæftigelsesrettede del heraf, er der behov for et fortsat fokus på kvalitetsudvikling af danskuddannelsen for udlændinge. Følgende er aftalt: Integrationsministeriet igangsætter et kvalitetsprojekt for danskuddannelsen, hvor blandt andet følgende temaer kan indgå: Uddannelse og efteruddannelse af lærere, brug af nye undervisningsformer (IT), undervisningsmateriale og overgangen fra danskuddannelse til andre uddannelsestilbud. Der er under Integrationsministeriet afsat en pulje grundkursus i arbejdsmarkedsdansk - på 27 mio. kr. i perioden til tilskud til særlige undervisningsforløb for arbejdstagere. Der gives primært støtte til forløb for udlændinge, der som udgangspunkt har boet i Danmark i en længere periode, men som har behov for en dansksproglig opkvalificering, så de kan fastholde et arbejde eller komme i beskæftigelse. Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk er målrettet den konkrete arbejdsplads, og både kommuner og sprogcentre kan søge om støtte via puljen. Aftaleparterne vil samarbejde om at sikre, at denne ordning i højere grad målrettes arbejdspladsernes behov herunder forenkle ansøgningsproceduren og også gøre det muligt for virksomheder at stå som ansøger og ansvarlig for projekter, der gennemføres i samarbejde med sprogskoler. Brugen af ordningen kan yderligere styrkes ved, at ansøgere får mulighed for at indsende én ansøgning til flere, identiske hold og aflægge én samlet evaluering og ét samlet regnskab. Parterne er i øvrigt enige om at sikre en opfølgning på de lovændringer af danskuddannelsen, der har til hensigt at sikre en mere fleksibel og arbejdsmarkedsrettet undervisning. Opfølgning på aftalen Regeringen, arbejdsmarkedets parter og kommunerne mødes i foråret 2012, hvor de foreløbige erfaringer med initiativerne og behovet for eventuelle nye initiativer drøftes. Side 8

4-partsaftale 2010 om styrkelse af den beskæftigelsesrettede integration

4-partsaftale 2010 om styrkelse af den beskæftigelsesrettede integration DA LO Kommunernes Landsforening Beskæftigelsesministeriet Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration 4-partsaftale 2010 om styrkelse af den beskæftigelsesrettede integration 8. oktober 2010

Læs mere

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet BILAG 2 Dato: 6.oktober 2010 Kontor: Analyseenheden Status og udvikling på integrationsområdet I dette notat beskrives status og udvikling i centrale nøgletal for nydanskeres integration i Danmark. Først

Læs mere

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16 Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF 189 15/16 Med ikrafttrædelse 1.7.2016 Ændring i reglerne vedr. helbredsmæssig vurdering Ændringen indebærer, at kommunalbestyrelsen

Læs mere

Virksomhedspartnerskabet Sammen om integration

Virksomhedspartnerskabet Sammen om integration Virksomhedspartnerskabet Sammen om integration Nina Svanborg, Styrelsen for International Rekruttering, Integrationsministeriet og Helle Aaen, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002.

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002. Firepartsaftale 2006 mellem regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner Som følge af Velfærdsaftalen af 20. juni 2006 har regeringen indbudt arbejdsmarkedets parter til drøftelser

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Nationalt fokus på lokal integration

Nationalt fokus på lokal integration Nationalt fokus på lokal integration -Strategi og retning for den nationale integrationsindsats Karin Ingemann, Integration og Medborgerskab En dansk motorvej i september 2015 Udfordringen: Den nationale

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af integrationsindsatsen over for nyankomne udlændinge. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af integrationsindsatsen over for nyankomne udlændinge. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af integrationsindsatsen over for nyankomne udlændinge April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om effekten

Læs mere

INTEGRATIONSHANDLEPLAN

INTEGRATIONSHANDLEPLAN INTEGRATIONSHANDLEPLAN 2017-18 TEMADRØFTELSE DEN 7. NOVEMBER 2016 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET V. Direktør Michael Baunsgaard Schreiber INDHOLD 1. Rammen om forhandlingerne 2. Vi er på rette

Læs mere

Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov

Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov LO s holdning / den politiske målsætning Hvor stor er udfordringen Hvad skal der til / værktøjer i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere

Integrationspolitik 2014

Integrationspolitik 2014 Integrationspolitik 2014 Kommunalbestyrelsen den 19. august 2014 1. Indledning Integrationspolitikken beskriver rammen for integrationsindsatsen i Norddjurs Kommune. I Norddjurs Kommune er godt 6 % af

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL Danmark modtager i disse år historisk mange flygtninge. Kommunerne forventes alene i år at modtage op mod 17.000 flygtninge, ligesom der også

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Integrationsministeriets informationsmøde. Integrationspuljer 2011

Integrationsministeriets informationsmøde. Integrationspuljer 2011 Integrationsministeriets informationsmøde Integrationspuljer 2011 Program Kl. 14.00 14.45 Velkomst og introduktion til integrationspuljerne Videndeling og erfaringsopsamling Indsatsområder og integrationspuljer

Læs mere

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Integration på arbejdsmarkedet er en helt central del af integrationen i det danske samfund. En forstærket indsats for flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Integrationsgrunduddannelsen (IGU)

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) Integrationsgrunduddannelsen (IGU) Erhvervsrettet uddannelse og integration Temakonference om trepartsaftalens initiativer til arbejdsmarkedsintegration Tirsdag den 20. september 2016 v. Kåre Vind Jensen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

INTEGRATIONSSTRATEGI

INTEGRATIONSSTRATEGI INTEGRATIONSSTRATEGI 2017 2018 ODENSE HAR BRUG FOR ALLE - OGSÅ PÅ ARBEJDSMARKEDET BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET 1 STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER 1. EN GOD START I ODENSE FOR ALLE 2. ALLE ER EN DEL AF ARBEJDSFÆLLESSKABET

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Udfordringer, indsatser og resultater IGU mv

Udfordringer, indsatser og resultater IGU mv Udfordringer, indsatser og resultater IGU mv Beskæftigelsespolitisk konference i Aalborg, RAR Nordjylland den 9. marts 2017 v. kontorchef Nanna Larsen Integrationsudfordringen Flygtningesituationen sætter

Læs mere

Flere flygtninge i job Nye rammer og metoder i integrationsindsatsen. Montra Hotel, Sabro Kro, d. 23. november 2016, v. Direktør Kasper Højvang Kyed

Flere flygtninge i job Nye rammer og metoder i integrationsindsatsen. Montra Hotel, Sabro Kro, d. 23. november 2016, v. Direktør Kasper Højvang Kyed Flere flygtninge i job Nye rammer og metoder i integrationsindsatsen Montra Hotel, Sabro Kro, d. 23. november 2016, v. Direktør Kasper Højvang Kyed Integrationsudfordringen Flygtningesituationen sætter

Læs mere

Flygtninge i Danmark ind på arbejdsmarkedet

Flygtninge i Danmark ind på arbejdsmarkedet Flygtninge i Danmark ind på arbejdsmarkedet Direktør Kasper Højvang Kyed Styrelsen for International Rekruttering og Integration KL s JobCAMP 6. november 2015 Introduktion Hvad er udfordringen? Hvor er

Læs mere

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Indhold Ungepolitik Unge i Jobcentret Uddannelse Kriminalitet Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven. Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner

Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven. Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner Indhold: Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven Integrationsøkonomi Danskuddannelse Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner Status på Vejen Kommunes integrationsindsats.. Indgåelse

Læs mere

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Integration betaler sig både for den enkelte virksomhed og for samfundet som helhed Nye regler i integrationsloven og i en ny danskuddannelseslov

Læs mere

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) Brønderslev, d. 26. oktober 2016, v. Peter Svane

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) Brønderslev, d. 26. oktober 2016, v. Peter Svane Integrationsgrunduddannelsen (IGU) Brønderslev, d. 26. oktober, v. Peter Svane Integrationsudfordringen Flygtningesituationen sætter den kommunale integrationsopgave under pres Ca. 11.000 flygtninge fik

Læs mere

Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune. Alle skal bidrage

Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune. Alle skal bidrage Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune Alle skal bidrage Alle flygtninge og familiesammenførte, der ankommer til Fredericia, udgør en ressource både som almindelige

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Bilag 1: Oversigt over mål 1

Beskæftigelsesplan 2016 Bilag 1: Oversigt over mål 1 Beskæftigelsesplan 2016 Bilag 1: Oversigt over mål 1 Nr. Mål Afrapportering: Unge 1a undersøge mulighederne for øget tværfagligt samarbejde om de unge. Undersøgelsen bliver fremlagt på møde i Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Vision: Alle borgere i Holstebro Kommune uanset etnisk eller kulturel baggrund indgår i og bidrager som aktive medborgere til det fælles samfund med

Læs mere

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet?

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet? Om integrationsprogrammet Dette notat er en gennemgang, af de væsentligste elementer i integrationsprogrammet. Notatet er rettet mod medarbejdere i Integrationsnet, og har primært til formål at tilbyde

Læs mere

Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november

Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november Danske Erhvervsskoler Lederne og Foreningen af Forstandere og Direktører ved AMU- centrene fremsender hermed

Læs mere

Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel beskæftigelsesrettet danskundervisning

Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel beskæftigelsesrettet danskundervisning NOTAT Dato: 2008-10-31 Kontor: Integration J.nr.: 2007/5147-35 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: projektbeskrivelse Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel

Læs mere

Investeringsforslag, Jobcenter Varde

Investeringsforslag, Jobcenter Varde Investeringsforslag, Jobcenter Varde I nærværende notat gennemgås tre investeringsforslag fremsat af Jobcenter Varde. Flere af investeringsforslagene har på forskellige områder fokus på at styrke den virksomhedsrettede

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 18-09-2014 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

Trepartsaftale om arbejdsmarkedsintegration

Trepartsaftale om arbejdsmarkedsintegration Trepartsforhandlinger 2016 Trepartsaftale om arbejdsmarkedsintegration Integration på arbejdsmarkedet er en helt central del af integrationen i det danske samfund. En forstærket indsats for flygtninge

Læs mere

Der skal altid være 20 visiteret unge på uddannelseshjælp. samtale, henvises de unge uddannelsesparate til skraldeindsamling-teamet

Der skal altid være 20 visiteret unge på uddannelseshjælp. samtale, henvises de unge uddannelsesparate til skraldeindsamling-teamet Ministermål 1: Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse Input Beskæftigelsesudvalget Indsatser Indikator/målbare mål Tidslinje Ansvarlig Skraldeprojekt

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget L 189 endeligt svar på spørgsmål 24 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget L 189 endeligt svar på spørgsmål 24 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 189 endeligt svar på spørgsmål 24 Offentligt BILAG ad spm. nr. 24 (L 189) Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, j.nr. 2016/2333 Ændringsforslag

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Mulighed for danskundervisning

Mulighed for danskundervisning Mulighed for danskundervisning Virksomheder, der ønsker at tilbyde danskundervisning til medarbejdere, kan vælge selv at betale for undervisningen eller søge kommunen (eller AF) om økonomisk støtte. Der

Læs mere

N O TAT. Implementering af ungepakken

N O TAT. Implementering af ungepakken N O TAT Implementering af ungepakken Folketinget har før sommerferien vedtaget den såkaldte ungepakke Flere unge i uddannelse og job. I dette notat kan du læse nærmere om målene med ungepakken og de konkrete

Læs mere

Akademikernes bidrag til integration af højtuddannede flygtninge på arbejdsmarkedet

Akademikernes bidrag til integration af højtuddannede flygtninge på arbejdsmarkedet Akademikernes bidrag til integration af højtuddannede flygtninge på arbejdsmarkedet Akademikerne medvirker til at styrke integration og beskæftigelse af flygtninge på det danske arbejdsmarked hurtigt og

Læs mere

Flygtninge som arbejdskraft ressource. Professor Bent Greve KL Job Camp, Ålborg 11. november, 2016

Flygtninge som arbejdskraft ressource. Professor Bent Greve KL Job Camp, Ålborg 11. november, 2016 Flygtninge som arbejdskraft ressource Professor Bent Greve KL Job Camp, Ålborg 11. november, 2016 1 Centrale emner Hvordan ser det ud med beskæftigelsen og udviklingen for flygtninge og indvandrere? Hvad

Læs mere

05.25 O.08 26/2009 Side 1. Aftale om integrations- og oplæringsstillinger

05.25 O.08 26/2009 Side 1. Aftale om integrations- og oplæringsstillinger 05.25 Side 1 Aftale om integrations- og oplæringsstillinger KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse Side 05.25 Side 2 Indledning... 3 1. Aftalens område... 4 2. Formål... 4

Læs mere

Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven) 4, stk. 1:

Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven) 4, stk. 1: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2009/16143 Dato: 16-12-2009 Sag: Indsatsområder for integration i 2010 Sagsbehandler: Hanne Stausgaard Integrationskonsulent Indhold 1. Kommunens opgaver efter

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

1 Strategi Integration Job & Uddannelse. Mål og fokuspunkter i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats i Faaborg- Midtfyn Jobcenter.

1 Strategi Integration Job & Uddannelse. Mål og fokuspunkter i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats i Faaborg- Midtfyn Jobcenter. 1 Mål og fokuspunkter i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats i Faaborg- Midtfyn Jobcenter. At den enkelte udlænding hurtigst muligt opnår varig tilknytning til arbejdsmarkedet på ordinære vilkår,

Læs mere

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed 20. maj 2009 LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed Udviklingen i ungdomsarbejdsløsheden 2008-2009 Sammenlignet med andre europæiske lande har Danmark gennem en lang periode haft en historisk

Læs mere

17. februar 2008, kl , i Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg

17. februar 2008, kl , i Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 76 Offentligt TALEPAPIR Dato: 19. februar 2009 Kontor: Beskæftigelseskontoret J.nr.: 6695 Sagsbeh.: HTA Fil-navn:

Læs mere

Udmøntning af integrationsudspillet "Alle skal bidrage - flygtninge og indvandrere hurtigere i beskæftigelse"

Udmøntning af integrationsudspillet Alle skal bidrage - flygtninge og indvandrere hurtigere i beskæftigelse Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 116 Offentligt N O T A T Udmøntning af integrationsudspillet "Alle skal bidrage - flygtninge og indvandrere hurtigere i beskæftigelse" 19. marts 2015 J.nr.

Læs mere

Resumée. Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e. Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011

Resumée. Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e. Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011 Resumée é Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011 2 RESUMÉ af Uddannelsesparathed og de unges overgang til ungdomsuddannelse

Læs mere

N O TAT. KL s forslag til en bred integrationsreform

N O TAT. KL s forslag til en bred integrationsreform N O TAT KL s forslag til en bred integrationsreform I 2011 fik næsten 60.000 udlændinge nye udlændinge ophold i Danmark. Langt de fleste var EU-borgere, internationale studerende eller højtuddannet arbejdskraft

Læs mere

Integrationspolitik 0

Integrationspolitik 0 Integrationspolitik 0 Faxe Kommune Juni 2015 Foot credit: Colourbox Indledning Integrationspolitikken skal sikre, at Faxe kommunes vision: Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi sundhed, uddannelse

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Status på integrationsindsatsen i Assens kommune I indeværende notat gives en status på integrationsindsatsen i Assens kommune

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

N O TAT. Forslag til lovændringer på integrations- og danskuddannelsesområdet. Integrationsloven

N O TAT. Forslag til lovændringer på integrations- og danskuddannelsesområdet. Integrationsloven N O TAT til lovændringer på integrations- og danskuddannelsesområdet Integrationsloven Krav om 37 timers tilbud for ægtefælleforsørgede INL 17 og 24 c, stk. 5 Hvis ægtefælleforsørgede modtager beskæftigelsesrettede

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for Halsnæs Kommune

Beskæftigelsespolitik for Halsnæs Kommune Beskæftigelsespolitik for Halsnæs Kommune Indledning Byrådet har besluttet at der skal udarbejdes en beskæftigelsespolitik. Udvalget for beskæftigelse har i efteråret 2007 arbejdet med at formulere denne

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

DA's forslag til en ny integrationsindsats 3. december 2015 BTF

DA's forslag til en ny integrationsindsats 3. december 2015 BTF Integration af flygtninge DA's forslag til en ny integrationsindsats 3. december 2015 BTF Dok ID: 71561 Kort fortalt DA har 67 markante anbefalinger til ændring af integrationsindsatsen, som regeringen

Læs mere

Integrationsindsatsen for de nyankomne udlændinge

Integrationsindsatsen for de nyankomne udlændinge Integrationsindsatsen for de nyankomne udlændinge Generelt - Integrationsloven Kommunerne skal tilbyde et treårigt introduktionsprogram til nyankomne flygtninge og familiesammenførte over 18 år. Alle får

Læs mere

Uddannelse og integration. Oplæg ved integrationsdag 9. januar 2008 Lars Haagen Pedersen

Uddannelse og integration. Oplæg ved integrationsdag 9. januar 2008 Lars Haagen Pedersen Uddannelse og integration Oplæg ved integrationsdag 9. januar 08 Lars Haagen Pedersen Det går bedre Markant forbedring i voksne indvandreres integration på arbejdsmarkedet gennem de seneste år En betydeligt

Læs mere

Rammer og muligheder for at rekruttere og integrere flygtninge i virksomheder

Rammer og muligheder for at rekruttere og integrere flygtninge i virksomheder Rammer og muligheder for at rekruttere og integrere flygtninge i virksomheder Jobcenter Holbæk og Jobservice Danmark Program- og afdelingsleder Jette Ammar Kristoffersen Integrationskoordinator Anette

Læs mere

23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed

23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed 23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed 22. januar 2010 Det danske samfund oplever i forlængelse af den finansielle krise en faldende beskæftigelse og hastigt

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: April 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

De overordnede mål for integrationsindsatsen er at:

De overordnede mål for integrationsindsatsen er at: /DQGVRUJDQLVDWLRQHQL'DQPDUN'DQVN$UEHMGVJLYHUIRUHQLQJ %HGUHLQWHJUDWLRQDIIO\JWQLQJHRJLQGYDQGUHUHSnGHWUHJLRQDOH DUEHMGVPDUNHG Det er afgørende, at flere flygtninge og indvandrere kommer i beskæftigelse og

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 20.

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 20. Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 20. Januar 2016 Flygtninge i Herning Kommune Disposition: 1. Status og viden

Læs mere

Redskaber i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats hvad virker?

Redskaber i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats hvad virker? Redskaber i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats hvad virker? Integrationstræf 16 flere flygtninge i job 13 september 2016 Carsten Koch, Beskæftigelsesrådet og Ekspertudvalget vedr. udredning

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 28.

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 28. Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 28. Oktober 2015 Flygtninge i Herning Kommune Disposition: 1. Status og viden

Læs mere

BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration

BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration i samfundet BUDGETNOTAT Baggrund Med refusionsreformen

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

Møde i uddannelsesudvalget på TH. LANGS HF & VUC tirsdag den 25. august 2016

Møde i uddannelsesudvalget på TH. LANGS HF & VUC tirsdag den 25. august 2016 Møde i uddannelsesudvalget på TH. LANGS HF & VUC tirsdag den 25. august 2016 Tidspunkt: Torsdag den 25. august 2016 Kl. 14.00-15.30 Lokale: Mødelokale F4 Dagsorden 1. Godkendelse af referat fra den 19.

Læs mere

Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt

Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt Integrationsprogramg p g Integrationskontrakt Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt Mål: sikre

Læs mere

Aftaleparterne har derfor drøftet mulighederne for at følge op på nogle af disse initiativer.

Aftaleparterne har derfor drøftet mulighederne for at følge op på nogle af disse initiativer. Firepartsaftale 2006 mellem regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner Som følge af Velfærdsaftalen af 20. juni 2006 har regeringen indbudt arbejdsmarkedets parter til drøftelser

Læs mere

DA s høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love

DA s høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love Undervisningsministeriet Simon Kjølby Larsen Vester Voldgade 123 1552 København V efu-vej@uvm.dk DA s høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

DS integrationspolitik

DS integrationspolitik DS integrationspolitik Menneskerettigheder Internationale konventioner DS professionsetik Konkrete høringssvar på diverse lovforslag Kampagnen mod starthjælp Integrationsområdet Integrationsområdet bliver

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Integrationspolitik 0

Integrationspolitik 0 Integrationspolitik 0 Faxe Kommune September 2015 Foot credit: Colourbox Indledning Integrationspolitikken skal sikre, at Faxe kommunes vision: Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi sundhed,

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Baggrund Arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer går på tværs af kommunegrænserne. Formændene for Arbejdsmarkeds-/Beskæftigelsesudvalgene

Læs mere

ungeaftale Følgende partier er med i aftalen enhedslisten (Ø) Radikale venstre (r) socialdemokratiet (s) socialistisk folkeparti (SF) venstre (V)

ungeaftale Følgende partier er med i aftalen enhedslisten (Ø) Radikale venstre (r) socialdemokratiet (s) socialistisk folkeparti (SF) venstre (V) ungeaftale sådan får vi FLEST UNGE I UDDANNELSE April 2015 Følgende partier er med i aftalen enhedslisten (Ø) Radikale venstre (r) socialdemokratiet (s) socialistisk folkeparti (SF) venstre (V) 2015 UNGEAFTALE

Læs mere

Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse)

Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse) KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- Og Integrationsforvaltningen Kontor for Integrationsservice NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse)

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

At flygtninge og indvandrere, på hensynsfuld måde, hurtigst muligt bliver selvforsørgende og opnår et velfungerende familieliv.

At flygtninge og indvandrere, på hensynsfuld måde, hurtigst muligt bliver selvforsørgende og opnår et velfungerende familieliv. Høringssvar fra integrationsrådets formand. Høringsvaret er todelt: den første del angiver integrationsrådets forslag, vedhæftet til sidst er selve forslag integreret i dokumentet. Integrationspolitik,

Læs mere

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan for BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Københavns Integrationspolitik 2011-2014 Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan understøtter

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Gør fleksuddannelsen mere fleksibel

Gør fleksuddannelsen mere fleksibel Gør fleksuddannelsen mere fleksibel Oppositionspartierne (S, SF, R og Ehl) foreslår sammen, at der etableres en fleksuddannelse for unge mellem 15 og 25 år. De folkeoplysende skoleformer hilser forslaget

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

Branchepakker i Silkeborg Kommune - En del af integrationsindsatsen

Branchepakker i Silkeborg Kommune - En del af integrationsindsatsen Branchepakker i Silkeborg Kommune - En del af integrationsindsatsen Agenda: 1. Integrationsindsatsen v. Katrine Rud - Branchepakker: Baggrund og målsætninger - Branchepakker: Organisering og resultater

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

Integrationskontrakt

Integrationskontrakt Integrationskontrakt Vedrørende Cpr.nr. Grundoplysninger ved modtagelsen Dato for kommunalbestyrelsens overtagelse af integrationsansvaret: Tidspunkt for påbegyndelse af introduktionsforløb: I. Opholdsoplysninger

Læs mere

Notat. Anvendelse af midler i 2012. Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012

Notat. Anvendelse af midler i 2012. Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012 Notat Til: Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012 Anvendelse af midler i 2012 Administrationen har på baggrund af mødet i det Lokale Beskæftigelsesråd d. 13. oktober udarbejdet

Læs mere