UDKAST TIL BETÆNKNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST TIL BETÆNKNING"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter /2111(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om EU's proteinunderskud: Hvad er løsningen på et langvarigt problem? (2010/2111(INI)) Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter Ordfører: Martin Häusling PR\ doc PE v02-00 Forenet i mangfoldighed

2 PR_INI INDHOLD Side FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING...3 BEGRUNDELSE...8 PE v /10 PR\ doc

3 FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING om EU's proteinunderskud: Hvad er løsningen på et langvarigt problem? (2010/2111(INI)) Europa-Parlamentet, der henviser til Kommissionens meddelelse af 17. november 2010 med titlen "The CAP towards 2020: meeting the food, natural resource and territorial challenges of the future"(kom(2010)xxxx), der henviser til Rådets afgørelse 93/355/EØF 1 af 8. juni 1993 om indgåelse af et aftalememorandum inden for rammerne af GATT mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater om visse olieafgrøder, som omfatter Blair House aftalen om begrænsning af produktionen af olie- og proteinafgrøder i Den Europæiske Union og fastsættelse af specifikke priser for sådanne afgrøder, der henviser til den rapport, som LMC International i november 2009 forelagde for Kommissionen med titlen "Evaluation of Measures applied under the Common Agricultural Policy to the protein crop sector" der henviser til Rådets forordning (EØF) nr. 1431/82 2 og (EF) nr. 1251/1999 3, som fastsatte særforanstaltninger for proteinafgrøder og indførte det maksimale garantiareal 4, Rådets forordning (EF) nr. 1782/ og artikel i Rådets forordning (EF) nr. 73/ vedrørende afvikling af særlig støtteordninger for proteinafgrøder, og Kommissionens forordning (EF) nr. 1121/2009, som fastsatte detaljerede bestemmelser vedrørende præmien for proteinafgrøder, der henviser til Rådets direktiv 96/25/EF 7, der indeholder bestemmelser vedrørende omsætning og mærkning af fodermidler, der henviser til artikel 68 i Rådets forordning (EF) nr. 73/2009, som giver medlemsstaterne mulighed for at yde støtte til proteinafgrøder på deres område, og specifikt er blevet anvendt af Frankrig, Spanien, Polen og Finland, der henviser til anbefalingerne vedrørende betydningen af forskning og lokal viden, herunder vedrørende bælgfrugter, der er indeholdt i rapporten fra FN's Landbrugspanel (IAASTD) om den globale fødevareforsyning, som er udarbejdet af De Forenede Nationers Udviklingsprogram, FN's Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation (FAO) og Verdensbanken, 1 EFT L 147 af , s EFT L 162 af , s EFT L 160 af , s Vedtagne tekster af denne dato, P6_TA(2009) EUT L 270 af , s EUT L 30 af , s EFT L 125 af , s. 35. PR\ doc 3/10 PE v02-00

4 der henviser til de undersøgelser, som Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter har anmodet om, og som blev forelagt på en workshop den 11. oktober 2010, der henviser til forretningsordenens artikel 48, der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A7-0000/2010), a. Grundlæggende oplysninger om proteinunderskuddet: udbud, efterspørgsel og international handel A. der henviser til, at EU's samlede produktion af proteinafgrøder på indeværende tidspunkt kun omfatter 3 % af Unionens agerjord og kun tegner sig for 30 % af de proteinafgrøder, der bruges til dyrefoder i EU, og at dette underskud i det seneste årti har været stigende, B. der henviser til, at dette betydelige underskud i produktionen af proteinafgrøder kan spores tilbage til tidligere indgåede internationale handelsaftaler, især med De Forenede Stater, som gjorde det muligt for EU at beskytte sin kornproduktion og til gengæld tillod toldfri import af proteinafgrøder og olieafgrøder til EU (GATT og Blair House aftalen af 1992), C. der henviser til, at 70 % (45 millioner tons) af de proteinafgrøder, der forbruges i EU i dag, især sojabønner, importeres fra navnlig Brasilien, Argentina og USA og hovedsagelig bruges til dyrefoder, D. der henviser til, at denne import repræsenterer opdyrkning af arealer på 20 millioner ha uden for EU svarende til mere end 10 % af EU's agerjord, hvilket i nogle lande har ført til ikke-bæredygtig landbrugspraksis på sårbare græsningsarealer og rydning af regnskovsområder med skadelige følger som jorderosion, udtømning af vandressourcerne og forringelse af biodiversiteten, E. der henviser til, at den store andel af importerede proteinafgrøder til dyrefoder har gjort hele husdyrsektoren i EU yderst sårbar over for de ustabile priser og handelsforvridninger, som afspejler den stigende liberalisering af landbrugsmarkederne, F. der henviser til, at forskning og udvikling, uddannelse og opnåelse af praktisk erfaring inden for produktion af proteinafgrøder i EU er blevet forsømt på grund af den lave procentdel, som EU-producerede proteinafgrøder udgør, hvilket har ført til en ringe grad af innovation og en lav produktion af frø, der er tilpasset regionerne i EU, G. der henviser til, at landbrugernes viden om bæredygtig praksis, der kombinerer afgrødeproduktion og husdyravl ved hjælp af en afbalanceret vekseldrift og en fornuftig anvendelse af græsningsarealerne, er i færd med at gå tabt, og at de proteinafgrøder, der dyrkes i EU, derfor ikke giver foderblandinger af den kvalitet, som de forskellige husdyravlssektorer har behov for, PE v /10 PR\ doc

5 b. Grundlæggende udsagn om fordelene ved at reducere proteinunderskuddet H. der henviser til, at en forbedring af balancen mellem forsyninger og forbrug af korn, protein og oliefrø i EU kunne indebære betydelige økonomiske fordele for landbrugerne og fødevare- og foderindustrien samt give forbrugerne en bedre fødevarekvalitet, hvis de politiske rammer for den kommende reform af den fælles landbrugspolitik fuldt ud imødegår de nye udfordringer, som beskrives i Kommissionens meddelelse, I. der henviser til, at hvis proteinafgrøder medtages i foranstaltningerne til bekæmpelse af klimaændringer, forbedring af jordfrugtbarheden og vandforvaltningen og bevarelse af forskellige afgrødesorter, ville disse afgrøder og en udvidet anvendelse af disse i vekseldrift give landbrugsmiljøet en bred vifte af fordele, der imødegår disse nye udfordringer, J. der i en klimaændringsoptik henviser til, at produktion af proteinafgrøder reducerer drivhusgasemissionerne betydeligt gennem assimilering og binding af kvælstof i jorden (op til 100 kg N/ha om måneden) og en deraf følgende mindsket anvendelse af kvælstofgødning, K. der med hensyn til jordfrugtbarhed henviser til, at hvis en større procentdel af proteinafgrøder dyrkes på agerjord som led i en øget vekseldrift, ville det bidrage til en mere afbalanceret oplagring af næringsstoffer, bedre sygdomsresistens og en forbedret jordstruktur (herunder øget energieffektivitet ved jordbehandling) L. der for så vidt angår vandforvaltning henviser til, at brug af bælgfrugtafgrøder ved fremstilling af dyrefoder - f.eks. kløvergræsblandinger eller blandinger af korn og proteinafgrøder - samt permanent plantedække i væsentlig grad kan reducere udvaskningen i grundvandet af næringsstoffer, især nitrater og fosfater, og mindske behovet for kunstvandingssystemer, M. der med hensyn til biodiversiteten i landbruget henviser til, at en øget anvendelse af proteinafgrøder, der er tilpasset europæiske klimaforhold, f.eks. bønner, ærter, linser, lupiner, kikærter, alfalfa/lucerne, Phacelia spp, Lotus corniculatus og esparsette, vil stabilisere og øge diversiteten i produktionssystemet betydeligt og dermed forbedre plantesundheden og sikre en bæredygtig anvendelse af lokalt tilpassede afgrødesorter, hvoraf mange i øjeblikket ikke kan markedsføres eller handles med i henhold til den europæiske lovgivning om markedsføring af såsæd, N. der med hensyn til proteinproduktion og global fødevaresikkerhed henviser til, at der må skabes bedre balance mellem vegetabilsk og animalsk proteinproduktion, særlig i betragtning af den mængde af energi, vand og eksterne hjælpestoffer, der for tiden forbruges ved intensiv produktion af animalsk protein, sammenholdt med forbruget ved produktion af proteinholdige planter til konsum, O. der henviser til, at det, udover gennem brug af lokale proteinafgrøder, også er muligt at forbedre kvaliteten af ikke-importerede foderblandinger ved at anvende kartoffelstivelse og biprodukter af oliefrø som solsikke- og rapsfrø, P. der henviser til, at forbuddet mod brug af animalsk protein i dyrefoder fremstillet af PR\ doc 5/10 PE v02-00

6 affald af animalsk oprindelse og kød- og benmel skal opretholdes, så længe der ikke er nogen garanti for, at tvungen kannibalisme eller overførsel af sygdomme kan udelukkes, c. Grundlæggende udsagn som svar på Kommissionens meddelelse med henblik på at bane vejen for henstillinger og krav Q. der henviser til, at Kommissionens meddelelse, offentliggjort den 17. november 2010, klart understreger behovet for at styrke produktionen af proteinafgrøder som led i et mere integreret vekseldriftssystem (der indsættes en henvisning til den forestående officielle publikation), R. der henviser til, at diverse undersøgelser, som FAO, Kommissionen og kompetente myndigheder i medlemsstaterne har gennemført, har vist, at en forbedret anvendelse af proteinafgrøder i EU's landbrug potentielt kan sikre mere pålidelige forsyninger af dyrefoder gennem brug af landbrugsmiljøforanstaltninger, S. der henviser til, at det fremgik af Kommissionens rapport om den fælles landbrugspolitiks indvirkning på proteinsektoren, at de tre hovedområder, på hvilke det er fordelagtigt for landbrugerne at dyrke proteinafgrøder, er: fremstilling af dyrefoder på bedriften under anvendelse af blandede afgrøder som korn og bønner, fremstilling af proteiner til konsum og økologisk landbrug, T. der henviser til, at medlemsstaterne i øjeblikket har mulighed for at yde særlig støtte til produktion af proteinafgrøder som led i landbrugsmiljøprogrammer og artikel 68- foranstaltninger for at forbedre produktionssystemernes og fødevarernes kvalitet, U. der henviser til, at der i stedet for yderligere at støtte monokulturer af korn eller majs til produktion af foder eller energi kan opnås større miljømæssige og agronomiske fordele ved brug af udvidede vekseldriftssystemer og fremstilling på bedriften af blandede afgrøder og kløvergræsblandinger, da dyrkning af bælgfrugter i et vekseldriftssystem kan forebygge sygdomme og regenerere jorden, V. der henviser til, at de nylige udviklinger i fødevarepriserne og de voldsomme udsving i råvarepriserne i høj grad har givet anledning til bekymring for effektiviteten af de europæiske og globale fødevareforsyningskæder, hvori importeret dyrefoder har spillet en væsentlig rolle, 1. opfordrer Kommissionen til at sikre, at dens lovgivningsmæssige forslag til en reform af den fælles landbrugspolitik indeholder hensigtsmæssige foranstaltninger og instrumenter, som integrerer fremstilling af proteinafgrøder i forbedrede vekseldriftssystemer for at imødegå det nuværende proteinunderskud, forbedre landbrugernes indkomst og takle de væsentlige udfordringer, som landbruget er konfronteret med, såsom klimaændringer, tab af biodiversitet og jordfrugtbarhed samt beskyttelse og bæredygtig forvaltning af vandressourcerne; 2. opfordrer Kommissionen til snarest at forelægge en rapport for Parlamentet og Rådet om potentialet for forøgelse af produktionen af proteinafgrøder i EU, herunder mulighederne med hensyn til importerstatning, den potentielle indvirkning på landbrugernes indkomst, det forventede bidrag til modvirkning af klimaændringerne, indvirkningen på PE v /10 PR\ doc

7 biodiversiteten og jordfrugtbarheden samt potentialet for mindskelse af brugen af nødvendige eksterne hjælpestoffer som mineralske gødningsstoffer og pesticider; 3. opfordrer Kommissionen til at gennemføre en undersøgelse af underskuddene med hensyn til forskning og avl og levering af såsæd til proteinafgrøder og til at foreslå metoder til forbedring af konsulentbistand og uddannelse til landbrugerne i anvendelse af vekseldrift og blandingskulturer med henblik på foderfremstilling på bedriften og oplagring, rensning og tilberedning af foder; 4. opfordrer Kommissionen til at foreslå en ramme af foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, som indfører forbedrede decentraliserede faciliteter til fremstilling af dyrefoder på grundlag af lokale og regionale afgrødesorter, oplagring af disse sorter og forædling og udvikling af såsæd; 5. opfordrer Kommissionen til at gennemføre en evaluering af virkningerne af de gældende importafgifter og handelsaftaler på de forskellige olie- og proteinafgrøder og til at revidere de nuværende strategier, som er vedtaget i multilaterale handelsforhandlinger, hvad angår de såkaldte ikke-handelsmæssige aspekter, herunder landbrugsmiljøaspekterne af en mere udbredt anvendelse af vekseldrift; 6. opfordrer Kommissionen til i samarbejde med medlemsstaterne at revidere definitionen af god landbrugspraksis, således at den også omfatter brug af obligatorisk vekseldrift med lokale proteinafgrøder som en sikkerhedsforanstaltning imod sygdomme og ustabile priser i husdyrsektoren; 7. anmoder Kommissionen om at forelægge en beretning for Europa-Parlamentet om den nuværende brug af slagteaffald, affald af animalsk oprindelse, kød- og benmel og andre animalske proteinkilder i medlemsstaterne, herunder en oversigt (med datoer osv.) over kalorieforbruget, og om at stille forslag om behandling og anvendelse af disse proteinkilder i biogas- og forbrændingsanlæg og til dyrefoder; opfordrer indtrængende til fuld anvendelse af forsigtighedsprincippet i forbindelse med en mulig brug af animalske proteiner i enhver form for dyrefoder; 8. opfordrer Kommissionen til, som en del af forskningen på området landbrug og udvikling af landdistrikterne, at indføre et rammeprogram for decentraliseret landbrugsforskning og uddannelsesprogrammer på bedrifterne til forbedring af avlen af lokalt tilpassede proteinafgrøder; 9. opfordrer Kommissionen til at indføre en supplerende betaling til landbrugere, som dyrker proteinafgrøder, herunder kløvergræs, svarende til 10 % af deres vekseldrift; 10. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen. PR\ doc 7/10 PE v02-00

8 BEGRUNDELSE EU's proteinunderskud En undersøgelse om sektoren for proteinafgrøder, som Europa-Kommissionen for nylig har offentliggjort, afslører en bemærkelsesværdig faldende tendens i produktionen af proteinafgrøder i Den Europæiske Union over de sidste ti år. De vigtigste tørrede bælgfrugter bortset fra sojabønner faldt med 30 %, mens produktionen af sojabønner faldt med 12 %. Denne tendens viser en forøgelse af EU's allerede foruroligende afhængighed af importerede proteinafgrøder, der især bruges til dyrefoder, hvilket indebærer betydelige risici, navnlig for husdyrsektoren i EU, på grund af den stærkt stigende prisustabilitet på de internationale markeder.*(rapporten fra LMC International). Den samlede produktion af proteinafgrøder omfatter på indeværende tidspunkt kun 3 % af Unionens agerjord (bortset fra frugt og grønsager). Til trods for, at der siden 1978 er ydet offentlig støtte til sektoren, er produktionen af tørrede bælgfrugter, som i 1980'erne i en overgang var stigende, igen faldet til ca. 1 million ha i Der importeres årligt over 40 millioner tons proteinafgrøder, hovedsagelig sojabønner og majsglutenfoder, hvilket udgør 80 % af EU's forbrug af proteinafgrøder. Med hensyn til de arealer, der anvendes uden for EU til dyrkning af proteinafgrøder, som importeres til EU, svarer de til 10 % af EU's agerjord eller 20 millioner ha. Baggrunden for underskuddet og følgerne heraf Underskuddet i produktionen af proteinafgrøder kan spores tilbage til tidligere indgåede internationale handelsaftaler (den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) og Blair House aftalen), som gjorde det muligt for EU at beskytte sin kornproduktion og til gengæld tillod toldfri import af proteinafgrøder og olieafgrøder til EU. Produktionen af proteinafgrøder var derfor konkurrencemæssigt meget ringe stillet og faldt følgelig brutalt. Landbrugerne og de lokale forarbejdningsvirksomheder mistede derfor interessen for proteinafgrøder og mistede samtidig den praktiske viden om, hvordan de dyrkes, og hvordan de kan tilføjes merværdi. Planteavlerne holdt op med at udvikle sygdomsresistente sorter med høj ydeevne. Den europæiske forskning på området er også mindsket mærkbart, hvilket afspejler den lave efterspørgsel efter såsæd og teknisk støtte. EU er i færd med at udfase støtten til proteinafgrøder og tørrefaciliteter til lucerne/alfalfa og andre bælgfrugter, der anvendes til foder. Den mest bekymrende omstændighed er, at praktisk erfaring i produktion af proteinafgrøder som en del af udvidet vekseldrift går tabt, herunder forædling på bedriften, oplagring, forarbejdning og anvendelse på bedriften til dyrefoder. Endelig har de erhvervsfolk, der handler med olie og proteinafgrøder, nu opmærksomheden fuldt ud henvendt på import af proteinafgrøder og udviser kun ringe interesse for den hjemlige produktion. Reduktion af EU's proteinunderskud - en vigtig del af reformen af den fælles landbrugspolitik Kommissionen og medlemsstaterne har påvist fordelene ved at skabe bedre balance mellem udbud og forbrug af interne proteinafgrøder som del af en integreret strategi til imødegåelse af nye udfordringer som klimaændringer, tab af biodiversitet i landbruget, udpining af jorden, forurening af grundvandet og ustabile priser på verdensmarkedet for landbrugsprodukter. En PE v /10 PR\ doc

9 udvidet anvendelse af proteinafgrøder i vekseldrift indebærer betydelige fordele med hensyn til landbrugsmiljøet og modvirkning af klimaændringerne. Hvad angår klimaændringerne kan bælgfrugtsorter som ærter, bønner og hestebønner, lupiner, linser, kikærter, men også lucerne/alfalfa og kløver mindske drivhusgasemissionerne betydeligt gennem assimilering og binding af kvælstof i jorden, hvilket kan reducere det månedlige forbrug af kvælstofgødning med op til 100 kg N pr. ha. En højere procentdel af proteinafgrøder i vekseldriften vil forbedre både jordens frugtbarhed og struktur, oplagringen af næringsstoffer og de efterfølgende afgrøders sundhed. Kløvergræsblandinger til dyrefoder og blandinger af korn og proteiner giver et bedre plantedække og reducerer således udvaskningen af næringsstoffer i grundvandet og floderne samt giver bier og andre bestøvende insekter bedre vilkår. Udvidet brug af vekseldrift mindsker behovet for foranstaltninger til beskyttelse af afgrøderne og kan bidrage til bevarelse af diversiteten af vilde og dyrkede arter og sorter. Proteinafgrøder og udvidet vekseldrift mindsker produktionsomkostningerne og gavner miljøet Den udvidede anvendelse af bælgfrugter i vekseldrift mindsker betydeligt behovet for at anvende kvælstofgødning og bidrager dermed til at reducere ikke blot udledningen af drivhusgasser i forbindelse med produktionen, men også landbrugernes samlede produktionsomkostninger. Den globale tendens i retning af stigende råoliepriser indebærer en tilsvarende stigning i priserne på hjælpestoffer til landbruget, herunder brændstoffer. Vekseldrift, der omfatter proteinafgrøder, kan medføre et lavere brændstofforbrug til behandling af jorden, da jordens humusindhold og fugtighed bevares bedre, og den ikke kræver så megen behandling. I en undersøgelse, der for nylig blev offentliggjort af Europa- Parlamentet (PE ), og en undersøgelse, der er udarbejdet af den franske kommission om bæredygtig udvikling under den franske regering (nr.15, december 2009), anslås den årlige reduktion i udgifterne til brug af gødning i Frankrig til op mod 100 mio. EUR. I henhold til de nævnte undersøgelser er der følgende fordele ved at producere proteinafgrøder i en udvidet vekseldrift: øget kvælstofbinding, oprettelse af et afbalanceret C/N-forhold i jorden, et bedre humusindhold, mindre brug af pesticider og ukrudtsbekæmpelsesmidler som følge af reduktionen af plantesygdomme og ukrudtsangreb; forbedret jordstruktur. Kvaliteten af produktionen af proteinafgrøder og foderblandinger Effektiviteten af brugen af proteinafgrøder i produktionen af husdyrfoder afhænger i høj grad af indholdet af essentielle aminosyrer i de forskellige afgrøder og sammensætningen af foderblandingerne. Sojabønner betragtes i øjeblikket som den proteinafgrøde, der har det højeste integrerede indhold af disse aminosyrer, med en sammensætning af næringsstoffer, der er særlig velegnet til svinekøds- og fjerkræproduktion. Indholdet af sojabønner i blandingsfoder til ægge- og fjerkræproduktion er således på omkring 50 %. For produktion af svine- og oksekød ligger sojaindholdet i foderblandinger på henholdsvis ca. 28 % og 21 %. Muligheden for at erstatte importerede sojabønner og andre produkter til husdyrfoder, som ikke er produceret i EU, er i høj grad afhængig af, om der gives nye incitamenter til landbrugerne til dyrkning af disse afgrøder og af, om der findes hensigtsmæssig infrastruktur til at forarbejde dem til dyrefoder. Kommissionen bør derfor undersøge mulighederne for at overvinde det nuværende lave niveau inden for forskning, forædling af såsæd og markedsføring, viden om produktion, oplagring og anvendelse af disse afgrøder til produktion PR\ doc 9/10 PE v02-00

10 af foder på bedriften. Særlig støtte, forskning, konsulentbistand og uddannelse For at give landbrugerne nye incitamenter til at dyrke og anvende proteinafgrøder sammen med korn og oliefrø og biprodukter heraf bør reformen af den fælles landbrugspolitik indeholde horisontale foranstaltninger, som ikke direkte tilbyder en særlig præmie for afgrøder, men som fremmer landbrugspraksis, der tager de nye udfordringer op og samtidig imødegår Unionens proteinunderskud. Artikel 68 i forordning 73/2009 er blevet brugt af en række medlemsstater til at yde særlig støtte til produktion af proteinafgrøder som bidrag til en miljøvenlig landbrugspraksis. Denne mulighed burde imidlertid benyttes i hele EU til imødegåelse af de nye udfordringer. Kommissionen burde overveje at indføre en supplerende betaling ved vekseldrift med obligatorisk sædskifte mellem mindst fire forskellige afgrøder, herunder mindst en proteinafgrøde, samt øget støtte til uopdyrkelige, permanente græsningsarealer, herunder specifikke foderblandinger bestående af græs og bælgfrugter. Disse foranstaltninger ville ikke blot reducere udledninger af drivhusgasser, men også bidrage til en forbedret plante- og dyresundhed. Endvidere bør Kommissionen som led i programmer til udvikling af landdistrikterne overveje at yde særlig støtte til investeringer i regionale, lokale eller bedriftsbaserede faciliteter til oplagring, rensning og behandling på bedriften af proteinafgrøder. Det er også vigtigt at gennemføre en undersøgelse af de aktuelle underskud med hensyn til forskning og produktion af såsæd, herunder behovet for bedre konsulenttjenester, og at overveje en decentraliseret tilgang til forskningsprogrammer, som tager hensyn til landbrugernes lokalkendskab og til bæredygtig landbrugspraksis. Kommissionen kunne også overveje på ny at indføre en landbrugsforskningsenhed i Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. På vej mod en bedre balance mellem vegetabilsk og animalsk proteinproduktion I øjeblikket anvendes en meget stor procentdel af de proteinafgrøder, der produceres, til dyrefoder, mens forbruget af bælgfrugter til konsum konstant har været faldende i EU. Under henvisning til EU's tilsagn om aktivt at bidrage til den globale fødevaresikkerhed og modvirke klimaændringer bør den fremtidige politik for landbrug og udvikling af landdistrikter sigte mod ikke blot at skabe bedre balance mellem vegetabilsk og animalsk proteinproduktion med henblik på at reducere drivhusgasser og udvaskning af næringsstoffer i afvandingsområder, men også på at motivere forbrugerne, de offentlige myndigheder og restaurationssektoren til at vælge og tilbyde en mere afbalanceret, miljøvenlig og varieret kost. Samtidig bør Kommissionen træffe lovgivningsmæssige foranstaltninger for at reducere spild af fødevarer i hele fødevareforsyningskæden, herunder af slagteaffald og andet affald af animalsk oprindelse, hvis anvendelse eller bortskaffelse der stadig ikke findes hensigtsmæssige bestemmelser for. Kommissionen bør konsekvent anvende forsigtighedsprincippet på dette område, men bør samtidig tage lovgivningsmæssige initiativer for at reducere spild af fødevarer og forbedre den samlede balance mellem vegetabilsk og animalsk proteinproduktion med henblik på de nye udfordringer. PE v /10 PR\ doc

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 17.7.2012 2011/0177(APP) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument 8.7.2015 B8-0000/2015 UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 om Ecuadors tiltrædelse

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

Klimabelastning og import af Soya

Klimabelastning og import af Soya Klimabelastning og import af Soya 22. Februar 2012 NOTAT Efter aftale med fødevareministeriet er udarbejdet et kort notat omkring klimaproblematikken ved den store import af soya til foderbrug i dansk

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

DEN FREMTIDIGE LANDBRUGSPOLITIK I EU

DEN FREMTIDIGE LANDBRUGSPOLITIK I EU DEN FREMTIDIGE LANDBRUGSPOLITIK I EU PROREKTOR SØREN E. FRANDSEN DEN AKTUELLE DISKUSSION I EU Fortsat et behov for en CAP-reform en post 2013-CAP (mål og midler) Marked vs. offentlig regulering? EU vs.

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.1.2014 B7-0000/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2014 i henhold til forretningsordenens artikel 115, stk.

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 6.12.2012 2012/2262(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om anvendelse af direktiv 2004/25/EF om overtagelsestilbud 2012/2262 (INI)) Retsudvalget Ordfører: Klaus-Heiner

Læs mere

Eksempler på nye lovende værdikæder 1

Eksempler på nye lovende værdikæder 1 Eksempler på nye lovende værdikæder 1 Biomasse Blå biomasse: fiskeudsmid (discard) og fiskeaffald Fødevareingredienser, proteinrigt dyrefoder, fiskeolie til human brug Lavværdi foder, biogas kystregioner

Læs mere

Hvad koster hveden i 2015 - dansk/europæisk konkurrenceevne. Direktør Torben Harring, DLG

Hvad koster hveden i 2015 - dansk/europæisk konkurrenceevne. Direktør Torben Harring, DLG Hvad koster hveden i 2015 - dansk/europæisk konkurrenceevne Direktør Torben Harring, DLG Disposition Forudsætninger Efterspørgsels og udbudsforventninger Konkurrenceevne Forventninger Jan-04 Jul-04 Jan-05

Læs mere

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.6.2010 KOM(2010)336 endelig 2010/0183 (COD) C7-0157/10 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010 af om ændring af Rådets forordning (EF)

Læs mere

Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger

Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger 1 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger Når Danmark afrapporterer

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER EMNER Økologiske principper for fodring af dyr/kvæg EU reglerne - RFO 834/2007 Oversigt over

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2012/2046(INI) 4.5.2012 UDKAST TIL BETÆNKNING om kvinders arbejdsvilkår i servicesektoren (2012/2046(INI)) Udvalget om Kvinders

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 18.3.2011 2011/0014(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om Den

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0024(COD) 10. april 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 19.9.2012 2012/2134(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om bedre adgang til finansiering for SMV'er 2012/2134 (INI)) Økonomi- og Valutaudvalget Ordfører:

Læs mere

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Europa-Kommissionen ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE om forståelsen af visse bestemmelser om fleksibilitet i hygiejnepakken Ofte stillede spørgsmål Retningslinjer for fødevarevirksomhedsledere

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05.08.2002 KOM(2002) 449 endelig 2002/0198 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer (forelagt af Kommissionen)

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Plantedirektoratet/departement Sagsnr.: PD 11-2221-000001/Dep. sagsnr.: 10815 Den 29. juni 2011 FVM 903 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 2012/2040(INI) 4.6.2012 UDKAST TIL BETÆNKNING om "På vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger" (2012/2040(INI))

Læs mere

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser 25. marts 2004 A5-0155/37 ÆNDRINGSFORSLAG 37 37 Betragtning 10 (10) En sådan lovgivning bør forbyde forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og. Tjenesteydelser

Læs mere

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 18.10.2011 2011/2175(INI) UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om Landbrug og

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. september 2011 (20.09) (OR. en) 14208/11 COMPET 397 FIN 629 IND 104 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Gruppen vedrørende Konkurrenceevne og Vækst til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 11058 Den 14. oktober 2011 FVM 941 REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter FORELØBIG 2004/2193(INI) 16.2.2005 UDKAST TIL BETÆNKNING om forenkling af den fælles markedsordning for frugt

Læs mere

Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt?

Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt? Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt? Fødevarer og den måde, vores mad producereres på, optager mange, og projekter, der beskæftiger sig med disse problemstillinger, udgør over en tredjedel af de initiativer,

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 11.1.2010 2009/0009(CNS) UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF

Læs mere

DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES RETTELSE. Mødedokument

DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES RETTELSE. Mødedokument Mødedokument RETTELSE DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES MED DE ÆNDRINGER, SOM FORMANDEN VIL FORESLÅ VED BEGYNDELSEN AF MØDET ONSDAG DEN 31. MAJ 2006 30/05/06 PE DA DA Forklaring af procedurerne

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01010 Den 17. februar 2012 FVM 014 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring

Læs mere

På vej mod ny EU lovgivning om. plantesundhed frø og planteformeringsmateriale

På vej mod ny EU lovgivning om. plantesundhed frø og planteformeringsmateriale På vej mod ny EU lovgivning om plantesundhed frø og planteformeringsmateriale Evaluering 2010-11 af EU plantesundhedsordningen og markedsføringsreglerne Sikker fødevareforsyning Natur og landskabsværdier

Læs mere

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND Indlæg til Ad-Hoc Arbejdsgruppen om yderligere forpligtelser for parter opført i bilag I til Kyoto-protokollen (AWG-KP) Synspunkter og forslag vedrørende forhold

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

Konsekvenser af økologisk omlægning fødevareforsyning og fødevaresikkerhed

Konsekvenser af økologisk omlægning fødevareforsyning og fødevaresikkerhed Konsekvenser af økologisk omlægning fødevareforsyning og fødevaresikkerhed Hugo Fjelsted Alrøe Forskningscenter for Økologisk Jordbrug (FØJO), Foulum, Postboks 50, DK-8830 Tjele, Danmark Telefon: +45 8999

Læs mere

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007 L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1337/27 af 15. november 27 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 992/95 for så vidt angår fællesskabstoldkontingenter

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Internasjonalt perspektiv på norske målprioriteringer

Internasjonalt perspektiv på norske målprioriteringer Landbruks og matressurcer i samfunnsperspektiv NFR/NILF, Oslo, den 7. april 2010 Internasjonalt perspektiv på norske målprioriteringer Professor, Niels Kærgård, Fødevareøkonomisk Institut, Det Biovidenskabelige

Læs mere

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd P7_TA-PROV(2011)0427 Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd Europa-Parlamentets beslutning af 28. september 2011 om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 565 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 565 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 565 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2015 29-35-00161 / 30634 Den 2. juni 2015 FVM 405 GRUNDNOTAT

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ]( 2012) XXX draft KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

Læs mere

Grønbog om forbedret ophugning af skibe (KOM (2007) 269)

Grønbog om forbedret ophugning af skibe (KOM (2007) 269) Europaudvalget 2006-07 EUU Alm.del EU Note 73 Offentligt Folketinget Europaudvalget, Erhvervsudvalget og Miljø- og Planlægningsudvalget Christiansborg, den 3. august 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 06.07.2012 ARBEJDSDOKUMENT om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 19.9.2012 2012/2223(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Udenrigsudvalget om EU's bestemmelser

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Fremtidens landbrug er mindre landbrug

Fremtidens landbrug er mindre landbrug Fremtidens landbrug er mindre landbrug Af Sine Riis Lund 17. februar 2015 kl. 5:55 FORUDSIGELSER: Markant færre ansatte og en betydelig nedgang i landbrugsarealet er det realistiske scenarie for fremtidens

Læs mere

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU 19-09-2014 UDFORDRINGEN 1.000.000.000 2.500.000.000 PAGE 2 HVAD ER IFU? Selvejende statslig investeringsfond, der drives på

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. Kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2010-20-221-00784/Dep. sagsnr. 7598 Den 14. januar 2011 FVM 852 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kvalitetspakken

Læs mere

NOTAT 5. Globale forudsætninger for udvikling af scenarier for fremtidens landbrug

NOTAT 5. Globale forudsætninger for udvikling af scenarier for fremtidens landbrug NOTAT 5 Globale forudsætninger for udvikling af scenarier for fremtidens landbrug Notat af Tina Søndergaard Thorsen, Bo Normander & Leif Bach Jørgensen, Det Økologiske Råd 3. september 2014 For at kunne

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 29.10.2012 2012/2276(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Nr. 3/2005 Om: Andragende af Maria BRZEZINSKA om forskelsbehandling af polske sygeplejersker

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.12.2008 SEK(2008) 2938 C6-0470/08 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN Ledsagedokument til KOMMISSIONENS FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

Læs mere

SÅDAN PÅVIRKER ENERGIAFGRØDER

SÅDAN PÅVIRKER ENERGIAFGRØDER SÅDAN PÅVIRKER ENERGIAFGRØDER PRISEN PÅ FODER, JORDLEJE OG JORD PLANTEAVLSKONGRES 2013 TIRSDAG D. 15 JANUAR KONTAKT Troels Schmidt trs@agrocura.dk Tlf. 24 94 72 48 Agrocura Finans og Råvarer www.agrocura.dk

Læs mere

Formand for Europa Kommissionen

Formand for Europa Kommissionen Formand for Europa Kommissionen Europa-Parlamentet Hr. formand, Ærede medlemmer, Det er en glæde at komme her igen for at tale til Dem i en uge, der er fyldt med begivenheder og løfter for vor Europæiske

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 25.10.2013 2013/2264(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

Script VNR AGRI Cap REFROM 13 = BLUE Script B-ROLL AGRI CAP reform = BLUE + BLACK. Indledning

Script VNR AGRI Cap REFROM 13 = BLUE Script B-ROLL AGRI CAP reform = BLUE + BLACK. Indledning Script VNR AGRI Cap REFROM 13 = BLUE Script B-ROLL AGRI CAP reform = BLUE + BLACK Indledning I de seneste 50 år har den fælles landbrugspolitik eller CAP (Common Agricultural Policy) gjort det muligt for

Læs mere

Biprodukter som foder? Tag den rigtige beslutning

Biprodukter som foder? Tag den rigtige beslutning Biprodukter som foder? Tag den rigtige beslutning En guide til landmanden Hvad er biprodukter? Biprodukter er rester fra fødevare- og nonfoodindustrien. Der er biprodukter fra produktionen af fødevarer,

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0372 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri DFFE/Departementet EUK/DFFE Sagsnr.: 2405-8-03-23 Den 26. juli 2007 KRVO/TAZM/RAER FVM 453 GRUNDNOTAT

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING Euro-Latin American Parliamentary Assembly Assemblée Parlementaire Euro-Latino Américaine Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana Assembleia Parlamentar Euro-Latino-Americana DEN EURO-LATINAMERIKANSKE

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender * UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender * UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender FORELØBIG 2004/0141(CNS) 8.11.2004 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om

Læs mere

CONSEIL EUROPEEN DES JEUNES AGRICULTEURS. Udvikling af landdistrikterne 2007-2013: nye muligheder for unge landmænd

CONSEIL EUROPEEN DES JEUNES AGRICULTEURS. Udvikling af landdistrikterne 2007-2013: nye muligheder for unge landmænd CONSEIL EUROPEEN DES JEUNES AGRICULTEURS European Council of Young Farmers - Europäischer Rat der Junglandwirte Ref: CEJA-N-018-2008-EN Udvikling af landdistrikterne 2007-2013: nye muligheder for unge

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012 Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3205 - økofin Bilag 4 Offentligt Enhed International Økonomi Sagsbehandler [INI] Koordineret med [INI] Sagsnr. Doknr. Dato Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december

Læs mere

Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet.

Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet. IP/03/1022 Bruxelles, den 16. juli 2003 Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet. Europa-Kommissionen har

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.4.2008 KOM(2008) 223 endelig 2008/0089 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter ARBEJDSDOKUMENT. Tale af Tassos Haniotis, medlem af Franz Fischlers kabinet

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter ARBEJDSDOKUMENT. Tale af Tassos Haniotis, medlem af Franz Fischlers kabinet EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 27. juni 2002 ARBEJDSDOKUMENT om den amerikanske lov om sikkerhed og investering i landdistrikterne Tale af Tassos Haniotis,

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 22.2.2013 2011/0284(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Retsudvalget

Læs mere

BioMaster affaldskværn 3.0. Din madlavning kan blive billigere, hvis du vælger biogas

BioMaster affaldskværn 3.0. Din madlavning kan blive billigere, hvis du vælger biogas BioMaster affaldskværn 3.0 BioMasteren er selve affaldskværnen, eller bio kværnen som den også kaldes, hvor madaffaldet fyldes i. Det er en både let og hygiejnisk måde at bortskaffe madaffald på set i

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

MILJØGEVINSTER. SÅDAN giver dansk landbrugsjord store. uden at give køb på en høj produktion. Conservation Agriculture er fremtidens driftsform

MILJØGEVINSTER. SÅDAN giver dansk landbrugsjord store. uden at give køb på en høj produktion. Conservation Agriculture er fremtidens driftsform SÅDAN giver dansk landbrugsjord store MILJØGEVINSTER uden at give køb på en høj produktion Conservation Agriculture er fremtidens driftsform Det bedste fra økologisk og konventionelt landbrug Lagring af

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1108/2008 af 7. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår minimumskravene til programmer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, 2008 X Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets to direktiver om enklere

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 25.9.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0925/2007 af Joachim Weber, tysk statsborger, om arbejdstidsdirektivet 1. Sammendrag Andrageren

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER NYE FINANSPOLITISKE RAMMER Den statsgældskrise, der truer stabiliteten i Den Økonomiske og Monetære Union, fremhæver det presserende behov for væsentlige forbedringer af den finanspolitiske ramme. En omfattende

Læs mere

Økologerne tager fat om den varme kartoffel

Økologerne tager fat om den varme kartoffel Landbrug og klima : Økologerne tager fat om den varme kartoffel Udgivet af Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret i samarbejde med Landbrug & Fødevarer, Økologisk Landsforening, ICROFS, Kalø Økologiske

Læs mere