UDKAST TIL BETÆNKNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST TIL BETÆNKNING"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter /2111(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om EU's proteinunderskud: Hvad er løsningen på et langvarigt problem? (2010/2111(INI)) Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter Ordfører: Martin Häusling PR\ doc PE v02-00 Forenet i mangfoldighed

2 PR_INI INDHOLD Side FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING...3 BEGRUNDELSE...8 PE v /10 PR\ doc

3 FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING om EU's proteinunderskud: Hvad er løsningen på et langvarigt problem? (2010/2111(INI)) Europa-Parlamentet, der henviser til Kommissionens meddelelse af 17. november 2010 med titlen "The CAP towards 2020: meeting the food, natural resource and territorial challenges of the future"(kom(2010)xxxx), der henviser til Rådets afgørelse 93/355/EØF 1 af 8. juni 1993 om indgåelse af et aftalememorandum inden for rammerne af GATT mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater om visse olieafgrøder, som omfatter Blair House aftalen om begrænsning af produktionen af olie- og proteinafgrøder i Den Europæiske Union og fastsættelse af specifikke priser for sådanne afgrøder, der henviser til den rapport, som LMC International i november 2009 forelagde for Kommissionen med titlen "Evaluation of Measures applied under the Common Agricultural Policy to the protein crop sector" der henviser til Rådets forordning (EØF) nr. 1431/82 2 og (EF) nr. 1251/1999 3, som fastsatte særforanstaltninger for proteinafgrøder og indførte det maksimale garantiareal 4, Rådets forordning (EF) nr. 1782/ og artikel i Rådets forordning (EF) nr. 73/ vedrørende afvikling af særlig støtteordninger for proteinafgrøder, og Kommissionens forordning (EF) nr. 1121/2009, som fastsatte detaljerede bestemmelser vedrørende præmien for proteinafgrøder, der henviser til Rådets direktiv 96/25/EF 7, der indeholder bestemmelser vedrørende omsætning og mærkning af fodermidler, der henviser til artikel 68 i Rådets forordning (EF) nr. 73/2009, som giver medlemsstaterne mulighed for at yde støtte til proteinafgrøder på deres område, og specifikt er blevet anvendt af Frankrig, Spanien, Polen og Finland, der henviser til anbefalingerne vedrørende betydningen af forskning og lokal viden, herunder vedrørende bælgfrugter, der er indeholdt i rapporten fra FN's Landbrugspanel (IAASTD) om den globale fødevareforsyning, som er udarbejdet af De Forenede Nationers Udviklingsprogram, FN's Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation (FAO) og Verdensbanken, 1 EFT L 147 af , s EFT L 162 af , s EFT L 160 af , s Vedtagne tekster af denne dato, P6_TA(2009) EUT L 270 af , s EUT L 30 af , s EFT L 125 af , s. 35. PR\ doc 3/10 PE v02-00

4 der henviser til de undersøgelser, som Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter har anmodet om, og som blev forelagt på en workshop den 11. oktober 2010, der henviser til forretningsordenens artikel 48, der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A7-0000/2010), a. Grundlæggende oplysninger om proteinunderskuddet: udbud, efterspørgsel og international handel A. der henviser til, at EU's samlede produktion af proteinafgrøder på indeværende tidspunkt kun omfatter 3 % af Unionens agerjord og kun tegner sig for 30 % af de proteinafgrøder, der bruges til dyrefoder i EU, og at dette underskud i det seneste årti har været stigende, B. der henviser til, at dette betydelige underskud i produktionen af proteinafgrøder kan spores tilbage til tidligere indgåede internationale handelsaftaler, især med De Forenede Stater, som gjorde det muligt for EU at beskytte sin kornproduktion og til gengæld tillod toldfri import af proteinafgrøder og olieafgrøder til EU (GATT og Blair House aftalen af 1992), C. der henviser til, at 70 % (45 millioner tons) af de proteinafgrøder, der forbruges i EU i dag, især sojabønner, importeres fra navnlig Brasilien, Argentina og USA og hovedsagelig bruges til dyrefoder, D. der henviser til, at denne import repræsenterer opdyrkning af arealer på 20 millioner ha uden for EU svarende til mere end 10 % af EU's agerjord, hvilket i nogle lande har ført til ikke-bæredygtig landbrugspraksis på sårbare græsningsarealer og rydning af regnskovsområder med skadelige følger som jorderosion, udtømning af vandressourcerne og forringelse af biodiversiteten, E. der henviser til, at den store andel af importerede proteinafgrøder til dyrefoder har gjort hele husdyrsektoren i EU yderst sårbar over for de ustabile priser og handelsforvridninger, som afspejler den stigende liberalisering af landbrugsmarkederne, F. der henviser til, at forskning og udvikling, uddannelse og opnåelse af praktisk erfaring inden for produktion af proteinafgrøder i EU er blevet forsømt på grund af den lave procentdel, som EU-producerede proteinafgrøder udgør, hvilket har ført til en ringe grad af innovation og en lav produktion af frø, der er tilpasset regionerne i EU, G. der henviser til, at landbrugernes viden om bæredygtig praksis, der kombinerer afgrødeproduktion og husdyravl ved hjælp af en afbalanceret vekseldrift og en fornuftig anvendelse af græsningsarealerne, er i færd med at gå tabt, og at de proteinafgrøder, der dyrkes i EU, derfor ikke giver foderblandinger af den kvalitet, som de forskellige husdyravlssektorer har behov for, PE v /10 PR\ doc

5 b. Grundlæggende udsagn om fordelene ved at reducere proteinunderskuddet H. der henviser til, at en forbedring af balancen mellem forsyninger og forbrug af korn, protein og oliefrø i EU kunne indebære betydelige økonomiske fordele for landbrugerne og fødevare- og foderindustrien samt give forbrugerne en bedre fødevarekvalitet, hvis de politiske rammer for den kommende reform af den fælles landbrugspolitik fuldt ud imødegår de nye udfordringer, som beskrives i Kommissionens meddelelse, I. der henviser til, at hvis proteinafgrøder medtages i foranstaltningerne til bekæmpelse af klimaændringer, forbedring af jordfrugtbarheden og vandforvaltningen og bevarelse af forskellige afgrødesorter, ville disse afgrøder og en udvidet anvendelse af disse i vekseldrift give landbrugsmiljøet en bred vifte af fordele, der imødegår disse nye udfordringer, J. der i en klimaændringsoptik henviser til, at produktion af proteinafgrøder reducerer drivhusgasemissionerne betydeligt gennem assimilering og binding af kvælstof i jorden (op til 100 kg N/ha om måneden) og en deraf følgende mindsket anvendelse af kvælstofgødning, K. der med hensyn til jordfrugtbarhed henviser til, at hvis en større procentdel af proteinafgrøder dyrkes på agerjord som led i en øget vekseldrift, ville det bidrage til en mere afbalanceret oplagring af næringsstoffer, bedre sygdomsresistens og en forbedret jordstruktur (herunder øget energieffektivitet ved jordbehandling) L. der for så vidt angår vandforvaltning henviser til, at brug af bælgfrugtafgrøder ved fremstilling af dyrefoder - f.eks. kløvergræsblandinger eller blandinger af korn og proteinafgrøder - samt permanent plantedække i væsentlig grad kan reducere udvaskningen i grundvandet af næringsstoffer, især nitrater og fosfater, og mindske behovet for kunstvandingssystemer, M. der med hensyn til biodiversiteten i landbruget henviser til, at en øget anvendelse af proteinafgrøder, der er tilpasset europæiske klimaforhold, f.eks. bønner, ærter, linser, lupiner, kikærter, alfalfa/lucerne, Phacelia spp, Lotus corniculatus og esparsette, vil stabilisere og øge diversiteten i produktionssystemet betydeligt og dermed forbedre plantesundheden og sikre en bæredygtig anvendelse af lokalt tilpassede afgrødesorter, hvoraf mange i øjeblikket ikke kan markedsføres eller handles med i henhold til den europæiske lovgivning om markedsføring af såsæd, N. der med hensyn til proteinproduktion og global fødevaresikkerhed henviser til, at der må skabes bedre balance mellem vegetabilsk og animalsk proteinproduktion, særlig i betragtning af den mængde af energi, vand og eksterne hjælpestoffer, der for tiden forbruges ved intensiv produktion af animalsk protein, sammenholdt med forbruget ved produktion af proteinholdige planter til konsum, O. der henviser til, at det, udover gennem brug af lokale proteinafgrøder, også er muligt at forbedre kvaliteten af ikke-importerede foderblandinger ved at anvende kartoffelstivelse og biprodukter af oliefrø som solsikke- og rapsfrø, P. der henviser til, at forbuddet mod brug af animalsk protein i dyrefoder fremstillet af PR\ doc 5/10 PE v02-00

6 affald af animalsk oprindelse og kød- og benmel skal opretholdes, så længe der ikke er nogen garanti for, at tvungen kannibalisme eller overførsel af sygdomme kan udelukkes, c. Grundlæggende udsagn som svar på Kommissionens meddelelse med henblik på at bane vejen for henstillinger og krav Q. der henviser til, at Kommissionens meddelelse, offentliggjort den 17. november 2010, klart understreger behovet for at styrke produktionen af proteinafgrøder som led i et mere integreret vekseldriftssystem (der indsættes en henvisning til den forestående officielle publikation), R. der henviser til, at diverse undersøgelser, som FAO, Kommissionen og kompetente myndigheder i medlemsstaterne har gennemført, har vist, at en forbedret anvendelse af proteinafgrøder i EU's landbrug potentielt kan sikre mere pålidelige forsyninger af dyrefoder gennem brug af landbrugsmiljøforanstaltninger, S. der henviser til, at det fremgik af Kommissionens rapport om den fælles landbrugspolitiks indvirkning på proteinsektoren, at de tre hovedområder, på hvilke det er fordelagtigt for landbrugerne at dyrke proteinafgrøder, er: fremstilling af dyrefoder på bedriften under anvendelse af blandede afgrøder som korn og bønner, fremstilling af proteiner til konsum og økologisk landbrug, T. der henviser til, at medlemsstaterne i øjeblikket har mulighed for at yde særlig støtte til produktion af proteinafgrøder som led i landbrugsmiljøprogrammer og artikel 68- foranstaltninger for at forbedre produktionssystemernes og fødevarernes kvalitet, U. der henviser til, at der i stedet for yderligere at støtte monokulturer af korn eller majs til produktion af foder eller energi kan opnås større miljømæssige og agronomiske fordele ved brug af udvidede vekseldriftssystemer og fremstilling på bedriften af blandede afgrøder og kløvergræsblandinger, da dyrkning af bælgfrugter i et vekseldriftssystem kan forebygge sygdomme og regenerere jorden, V. der henviser til, at de nylige udviklinger i fødevarepriserne og de voldsomme udsving i råvarepriserne i høj grad har givet anledning til bekymring for effektiviteten af de europæiske og globale fødevareforsyningskæder, hvori importeret dyrefoder har spillet en væsentlig rolle, 1. opfordrer Kommissionen til at sikre, at dens lovgivningsmæssige forslag til en reform af den fælles landbrugspolitik indeholder hensigtsmæssige foranstaltninger og instrumenter, som integrerer fremstilling af proteinafgrøder i forbedrede vekseldriftssystemer for at imødegå det nuværende proteinunderskud, forbedre landbrugernes indkomst og takle de væsentlige udfordringer, som landbruget er konfronteret med, såsom klimaændringer, tab af biodiversitet og jordfrugtbarhed samt beskyttelse og bæredygtig forvaltning af vandressourcerne; 2. opfordrer Kommissionen til snarest at forelægge en rapport for Parlamentet og Rådet om potentialet for forøgelse af produktionen af proteinafgrøder i EU, herunder mulighederne med hensyn til importerstatning, den potentielle indvirkning på landbrugernes indkomst, det forventede bidrag til modvirkning af klimaændringerne, indvirkningen på PE v /10 PR\ doc

7 biodiversiteten og jordfrugtbarheden samt potentialet for mindskelse af brugen af nødvendige eksterne hjælpestoffer som mineralske gødningsstoffer og pesticider; 3. opfordrer Kommissionen til at gennemføre en undersøgelse af underskuddene med hensyn til forskning og avl og levering af såsæd til proteinafgrøder og til at foreslå metoder til forbedring af konsulentbistand og uddannelse til landbrugerne i anvendelse af vekseldrift og blandingskulturer med henblik på foderfremstilling på bedriften og oplagring, rensning og tilberedning af foder; 4. opfordrer Kommissionen til at foreslå en ramme af foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, som indfører forbedrede decentraliserede faciliteter til fremstilling af dyrefoder på grundlag af lokale og regionale afgrødesorter, oplagring af disse sorter og forædling og udvikling af såsæd; 5. opfordrer Kommissionen til at gennemføre en evaluering af virkningerne af de gældende importafgifter og handelsaftaler på de forskellige olie- og proteinafgrøder og til at revidere de nuværende strategier, som er vedtaget i multilaterale handelsforhandlinger, hvad angår de såkaldte ikke-handelsmæssige aspekter, herunder landbrugsmiljøaspekterne af en mere udbredt anvendelse af vekseldrift; 6. opfordrer Kommissionen til i samarbejde med medlemsstaterne at revidere definitionen af god landbrugspraksis, således at den også omfatter brug af obligatorisk vekseldrift med lokale proteinafgrøder som en sikkerhedsforanstaltning imod sygdomme og ustabile priser i husdyrsektoren; 7. anmoder Kommissionen om at forelægge en beretning for Europa-Parlamentet om den nuværende brug af slagteaffald, affald af animalsk oprindelse, kød- og benmel og andre animalske proteinkilder i medlemsstaterne, herunder en oversigt (med datoer osv.) over kalorieforbruget, og om at stille forslag om behandling og anvendelse af disse proteinkilder i biogas- og forbrændingsanlæg og til dyrefoder; opfordrer indtrængende til fuld anvendelse af forsigtighedsprincippet i forbindelse med en mulig brug af animalske proteiner i enhver form for dyrefoder; 8. opfordrer Kommissionen til, som en del af forskningen på området landbrug og udvikling af landdistrikterne, at indføre et rammeprogram for decentraliseret landbrugsforskning og uddannelsesprogrammer på bedrifterne til forbedring af avlen af lokalt tilpassede proteinafgrøder; 9. opfordrer Kommissionen til at indføre en supplerende betaling til landbrugere, som dyrker proteinafgrøder, herunder kløvergræs, svarende til 10 % af deres vekseldrift; 10. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen. PR\ doc 7/10 PE v02-00

8 BEGRUNDELSE EU's proteinunderskud En undersøgelse om sektoren for proteinafgrøder, som Europa-Kommissionen for nylig har offentliggjort, afslører en bemærkelsesværdig faldende tendens i produktionen af proteinafgrøder i Den Europæiske Union over de sidste ti år. De vigtigste tørrede bælgfrugter bortset fra sojabønner faldt med 30 %, mens produktionen af sojabønner faldt med 12 %. Denne tendens viser en forøgelse af EU's allerede foruroligende afhængighed af importerede proteinafgrøder, der især bruges til dyrefoder, hvilket indebærer betydelige risici, navnlig for husdyrsektoren i EU, på grund af den stærkt stigende prisustabilitet på de internationale markeder.*(rapporten fra LMC International). Den samlede produktion af proteinafgrøder omfatter på indeværende tidspunkt kun 3 % af Unionens agerjord (bortset fra frugt og grønsager). Til trods for, at der siden 1978 er ydet offentlig støtte til sektoren, er produktionen af tørrede bælgfrugter, som i 1980'erne i en overgang var stigende, igen faldet til ca. 1 million ha i Der importeres årligt over 40 millioner tons proteinafgrøder, hovedsagelig sojabønner og majsglutenfoder, hvilket udgør 80 % af EU's forbrug af proteinafgrøder. Med hensyn til de arealer, der anvendes uden for EU til dyrkning af proteinafgrøder, som importeres til EU, svarer de til 10 % af EU's agerjord eller 20 millioner ha. Baggrunden for underskuddet og følgerne heraf Underskuddet i produktionen af proteinafgrøder kan spores tilbage til tidligere indgåede internationale handelsaftaler (den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) og Blair House aftalen), som gjorde det muligt for EU at beskytte sin kornproduktion og til gengæld tillod toldfri import af proteinafgrøder og olieafgrøder til EU. Produktionen af proteinafgrøder var derfor konkurrencemæssigt meget ringe stillet og faldt følgelig brutalt. Landbrugerne og de lokale forarbejdningsvirksomheder mistede derfor interessen for proteinafgrøder og mistede samtidig den praktiske viden om, hvordan de dyrkes, og hvordan de kan tilføjes merværdi. Planteavlerne holdt op med at udvikle sygdomsresistente sorter med høj ydeevne. Den europæiske forskning på området er også mindsket mærkbart, hvilket afspejler den lave efterspørgsel efter såsæd og teknisk støtte. EU er i færd med at udfase støtten til proteinafgrøder og tørrefaciliteter til lucerne/alfalfa og andre bælgfrugter, der anvendes til foder. Den mest bekymrende omstændighed er, at praktisk erfaring i produktion af proteinafgrøder som en del af udvidet vekseldrift går tabt, herunder forædling på bedriften, oplagring, forarbejdning og anvendelse på bedriften til dyrefoder. Endelig har de erhvervsfolk, der handler med olie og proteinafgrøder, nu opmærksomheden fuldt ud henvendt på import af proteinafgrøder og udviser kun ringe interesse for den hjemlige produktion. Reduktion af EU's proteinunderskud - en vigtig del af reformen af den fælles landbrugspolitik Kommissionen og medlemsstaterne har påvist fordelene ved at skabe bedre balance mellem udbud og forbrug af interne proteinafgrøder som del af en integreret strategi til imødegåelse af nye udfordringer som klimaændringer, tab af biodiversitet i landbruget, udpining af jorden, forurening af grundvandet og ustabile priser på verdensmarkedet for landbrugsprodukter. En PE v /10 PR\ doc

9 udvidet anvendelse af proteinafgrøder i vekseldrift indebærer betydelige fordele med hensyn til landbrugsmiljøet og modvirkning af klimaændringerne. Hvad angår klimaændringerne kan bælgfrugtsorter som ærter, bønner og hestebønner, lupiner, linser, kikærter, men også lucerne/alfalfa og kløver mindske drivhusgasemissionerne betydeligt gennem assimilering og binding af kvælstof i jorden, hvilket kan reducere det månedlige forbrug af kvælstofgødning med op til 100 kg N pr. ha. En højere procentdel af proteinafgrøder i vekseldriften vil forbedre både jordens frugtbarhed og struktur, oplagringen af næringsstoffer og de efterfølgende afgrøders sundhed. Kløvergræsblandinger til dyrefoder og blandinger af korn og proteiner giver et bedre plantedække og reducerer således udvaskningen af næringsstoffer i grundvandet og floderne samt giver bier og andre bestøvende insekter bedre vilkår. Udvidet brug af vekseldrift mindsker behovet for foranstaltninger til beskyttelse af afgrøderne og kan bidrage til bevarelse af diversiteten af vilde og dyrkede arter og sorter. Proteinafgrøder og udvidet vekseldrift mindsker produktionsomkostningerne og gavner miljøet Den udvidede anvendelse af bælgfrugter i vekseldrift mindsker betydeligt behovet for at anvende kvælstofgødning og bidrager dermed til at reducere ikke blot udledningen af drivhusgasser i forbindelse med produktionen, men også landbrugernes samlede produktionsomkostninger. Den globale tendens i retning af stigende råoliepriser indebærer en tilsvarende stigning i priserne på hjælpestoffer til landbruget, herunder brændstoffer. Vekseldrift, der omfatter proteinafgrøder, kan medføre et lavere brændstofforbrug til behandling af jorden, da jordens humusindhold og fugtighed bevares bedre, og den ikke kræver så megen behandling. I en undersøgelse, der for nylig blev offentliggjort af Europa- Parlamentet (PE ), og en undersøgelse, der er udarbejdet af den franske kommission om bæredygtig udvikling under den franske regering (nr.15, december 2009), anslås den årlige reduktion i udgifterne til brug af gødning i Frankrig til op mod 100 mio. EUR. I henhold til de nævnte undersøgelser er der følgende fordele ved at producere proteinafgrøder i en udvidet vekseldrift: øget kvælstofbinding, oprettelse af et afbalanceret C/N-forhold i jorden, et bedre humusindhold, mindre brug af pesticider og ukrudtsbekæmpelsesmidler som følge af reduktionen af plantesygdomme og ukrudtsangreb; forbedret jordstruktur. Kvaliteten af produktionen af proteinafgrøder og foderblandinger Effektiviteten af brugen af proteinafgrøder i produktionen af husdyrfoder afhænger i høj grad af indholdet af essentielle aminosyrer i de forskellige afgrøder og sammensætningen af foderblandingerne. Sojabønner betragtes i øjeblikket som den proteinafgrøde, der har det højeste integrerede indhold af disse aminosyrer, med en sammensætning af næringsstoffer, der er særlig velegnet til svinekøds- og fjerkræproduktion. Indholdet af sojabønner i blandingsfoder til ægge- og fjerkræproduktion er således på omkring 50 %. For produktion af svine- og oksekød ligger sojaindholdet i foderblandinger på henholdsvis ca. 28 % og 21 %. Muligheden for at erstatte importerede sojabønner og andre produkter til husdyrfoder, som ikke er produceret i EU, er i høj grad afhængig af, om der gives nye incitamenter til landbrugerne til dyrkning af disse afgrøder og af, om der findes hensigtsmæssig infrastruktur til at forarbejde dem til dyrefoder. Kommissionen bør derfor undersøge mulighederne for at overvinde det nuværende lave niveau inden for forskning, forædling af såsæd og markedsføring, viden om produktion, oplagring og anvendelse af disse afgrøder til produktion PR\ doc 9/10 PE v02-00

10 af foder på bedriften. Særlig støtte, forskning, konsulentbistand og uddannelse For at give landbrugerne nye incitamenter til at dyrke og anvende proteinafgrøder sammen med korn og oliefrø og biprodukter heraf bør reformen af den fælles landbrugspolitik indeholde horisontale foranstaltninger, som ikke direkte tilbyder en særlig præmie for afgrøder, men som fremmer landbrugspraksis, der tager de nye udfordringer op og samtidig imødegår Unionens proteinunderskud. Artikel 68 i forordning 73/2009 er blevet brugt af en række medlemsstater til at yde særlig støtte til produktion af proteinafgrøder som bidrag til en miljøvenlig landbrugspraksis. Denne mulighed burde imidlertid benyttes i hele EU til imødegåelse af de nye udfordringer. Kommissionen burde overveje at indføre en supplerende betaling ved vekseldrift med obligatorisk sædskifte mellem mindst fire forskellige afgrøder, herunder mindst en proteinafgrøde, samt øget støtte til uopdyrkelige, permanente græsningsarealer, herunder specifikke foderblandinger bestående af græs og bælgfrugter. Disse foranstaltninger ville ikke blot reducere udledninger af drivhusgasser, men også bidrage til en forbedret plante- og dyresundhed. Endvidere bør Kommissionen som led i programmer til udvikling af landdistrikterne overveje at yde særlig støtte til investeringer i regionale, lokale eller bedriftsbaserede faciliteter til oplagring, rensning og behandling på bedriften af proteinafgrøder. Det er også vigtigt at gennemføre en undersøgelse af de aktuelle underskud med hensyn til forskning og produktion af såsæd, herunder behovet for bedre konsulenttjenester, og at overveje en decentraliseret tilgang til forskningsprogrammer, som tager hensyn til landbrugernes lokalkendskab og til bæredygtig landbrugspraksis. Kommissionen kunne også overveje på ny at indføre en landbrugsforskningsenhed i Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. På vej mod en bedre balance mellem vegetabilsk og animalsk proteinproduktion I øjeblikket anvendes en meget stor procentdel af de proteinafgrøder, der produceres, til dyrefoder, mens forbruget af bælgfrugter til konsum konstant har været faldende i EU. Under henvisning til EU's tilsagn om aktivt at bidrage til den globale fødevaresikkerhed og modvirke klimaændringer bør den fremtidige politik for landbrug og udvikling af landdistrikter sigte mod ikke blot at skabe bedre balance mellem vegetabilsk og animalsk proteinproduktion med henblik på at reducere drivhusgasser og udvaskning af næringsstoffer i afvandingsområder, men også på at motivere forbrugerne, de offentlige myndigheder og restaurationssektoren til at vælge og tilbyde en mere afbalanceret, miljøvenlig og varieret kost. Samtidig bør Kommissionen træffe lovgivningsmæssige foranstaltninger for at reducere spild af fødevarer i hele fødevareforsyningskæden, herunder af slagteaffald og andet affald af animalsk oprindelse, hvis anvendelse eller bortskaffelse der stadig ikke findes hensigtsmæssige bestemmelser for. Kommissionen bør konsekvent anvende forsigtighedsprincippet på dette område, men bør samtidig tage lovgivningsmæssige initiativer for at reducere spild af fødevarer og forbedre den samlede balance mellem vegetabilsk og animalsk proteinproduktion med henblik på de nye udfordringer. PE v /10 PR\ doc

Europa-Parlamentets beslutning af 8. marts 2011 om EU's proteinunderskud: Hvad er løsningen på et langvarigt problem?

Europa-Parlamentets beslutning af 8. marts 2011 om EU's proteinunderskud: Hvad er løsningen på et langvarigt problem? P7_TA(2011)0084 EU's proteinunderskud Europa-Parlamentets beslutning af 8. marts 2011 om EU's proteinunderskud: Hvad er løsningen på et langvarigt problem? (2010/2111(INI)) Europa-Parlamentet, - der henviser

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 18.7.2013 2013/2097(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om bevarelse af mælkeproduktion i bjergområder, ugunstigt stillede områder

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 29.8.2011 2011/XXXX(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om hvordan madspild kan undgås: strategier for en mere effektiv fødevarekæde

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 2015/2226(INI) 6.4.2016 UDKAST TIL BETÆNKNING om, hvordan den fælles landbrugspolitik kan forbedre beskæftigelsen i landdistrikterne

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.10.2002 KOM(2002) 561 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 14.9.2010 B7-0000/2010 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2010 jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5, om

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om International Handel 20.3.2015 2013/0433(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om International Handel til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 17.7.2012 2011/0177(APP) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2015)0055 EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetkontroludvalget 2016/2242(INI) 6.6.2017 UDKAST TIL BETÆNKNING om kontrol af udgifterne til EU's ungdomsgaranti og overvågning af ordningernes omkostningseffektivitet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer

Læs mere

Økologi og insekter? v/ Sybille Kyed, Landbrugspolitisk chef, Økologisk Landsforening 8. Februar 2017 Dansk Insektnetværk, temadag

Økologi og insekter? v/ Sybille Kyed, Landbrugspolitisk chef, Økologisk Landsforening 8. Februar 2017 Dansk Insektnetværk, temadag Økologi og insekter? v/ Sybille Kyed, Landbrugspolitisk chef, Økologisk Landsforening 8. Februar 2017 Dansk Insektnetværk, temadag EU s økologiforordning 834/2007 2. Denne forordning gælder for følgende

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Transport- og Turismeudvalget 28.1.2011 2010/0301(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Transport- og Turismeudvalget til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed om forslag

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-19

ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 27.5.2015 2015/2074(BUD) ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Giovanni La Via (PE554.828v01-00) Budget 2016 - mandat for trepartsmødet

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 SWD(2013) 252 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 28.1.2013 2012/2189(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 25.9.2013 2013/2174(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om forsikringsdækning af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer (2013/2174(INI)) Økonomi-

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 23.10.2013 2013/0192(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 2011/0332(NLE) 2.4.2012 *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den

Læs mere

Hvor er økologisk produktion udfordret af forbrugernes forventninger og hvor skal vi sætte ind nu?

Hvor er økologisk produktion udfordret af forbrugernes forventninger og hvor skal vi sætte ind nu? Hvor er økologisk produktion udfordret af forbrugernes forventninger og hvor skal vi sætte ind nu? ved Sybille Kyed Landbrugspolitisk Chef Økologisk Landsforening December 2016 Reglernes forankring og

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.7.2017 2017/2705(RSP) UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0000/2017

Læs mere

Autonome handelspræferencer for Republikken Moldova ***I

Autonome handelspræferencer for Republikken Moldova ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2014)0086 Autonome handelspræferencer for Republikken Moldova ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. december

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget PE v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget PE v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Fiskeriudvalget 2009 21.6.2007 PE 390.768v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-23 Udkast til betænkning (PE 378.735v02-00) Carmen Fraga Estévez Opnåelse af bæredygtighed i EU's fiskeri ved hjælp

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.4.2010 KOM(2010)176 endelig 2010/0097 (CNS) C7-0136/10 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastsættelse af bestemmelser vedrørende import til Den Europæiske Union fra

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.6.2012 C(2012) 3717 final KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 11.6.2012 om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

Læs mere

Bæredygtighed produktion fødevarer og udryddelse af sult

Bæredygtighed produktion fødevarer og udryddelse af sult Bæredygtighed produktion fødevarer og udryddelse af sult Professor Jørgen E. Olesen TATION 1 Mål 2: Udrydde sult, opnå fødevaresikkerhed, sikre bedre ernæring og et mere bæredygtigt landbrug 23: afslutte

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0045(COD) 26.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Mødedokument 13.5.2015 B8-0457/2015 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B8-0117/2015 jf. forretningsordenens artikel 128, stk. 5 om udbrud

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2004/162/EF med henblik på anvendelse heraf i Mayotte fra den 1.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2004/162/EF med henblik på anvendelse heraf i Mayotte fra den 1. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.1.2014 COM(2014) 24 final 2014/0010 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF med henblik på anvendelse heraf i Mayotte fra den 1. januar

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 14.1.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 12/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 28/2012 af 11. januar 2012 om fastsættelse af krav vedrørende udstedelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.11.23 KOM(23) 71 endelig 23/275 (CNS) BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om produktionstendenserne i de forskellige medlemsstater og virkningen

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2011 KOM(2011) 443 endelig 2011/0192 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.6.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0308/2012 af F. M., italiensk statsborger, om den skovbrugspolitik, den peruvianske regering fører

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kt./3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01109/Dep. sagsnr. 12932 Den 8. december 2011 FVM 974 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

7144/16 ams/fh/hm 1 DGE 1A

7144/16 ams/fh/hm 1 DGE 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. marts 2016 (OR. en) 7144/16 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet ENV 170 FIN 177 AGRI 136 IND 54 SAN 100 De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

Det økologiske marked

Det økologiske marked Det økologiske marked Udvikling i produktion og forbrug i Danmark og i nærmarkederne Plantekongres 2012 den 11. januar 2012 Seniorkonsulent Ejvind Pedersen, Landbrug & Fødevarer 1 Økologisk areal og bedrifter

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2013-29-25-07117/Dep sagsnr: 25735 Den 16. april 2014 FVM 269 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2016/2223(INI) 8.12.2016 UDKAST TIL BETÆNKNING om initiativ vedrørende ressourceeffektivitet: mindre madspild, større fødevaresikkerhed

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 24.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 326/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1097/2012 af 23. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

DEN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIKS ANDEN SØJLE: POLITIKKEN FOR UDVIKLING AF LANDDISTRIKTERNE

DEN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIKS ANDEN SØJLE: POLITIKKEN FOR UDVIKLING AF LANDDISTRIKTERNE DEN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIKS ANDEN SØJLE: POLITIKKEN FOR UDVIKLING AF LANDDISTRIKTERNE Ved den seneste reform af den fælles landbrugspolitik blev strukturen med denne politiks to søjler bevaret, og udvikling

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2016 COM(2016) 771 final 2016/0383 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 21.6.2013 2013/2077(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om målrettet EU-regulering og nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet - 19. rapport om bedre lovgivning

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 6.12.2012 2012/2286(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 (PE500.404v01-00) om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2011 (2012/2286(INI)) AM\921157.doc

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING *** KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.8.2003 KOM(2003) 525 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 527/2003 om tilladelse til udbud og levering

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0092 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0092 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0092 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.3.2007 KOM(2007) 92 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 527/2003

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D048570/03.

Hermed følger til delegationerne dokument - D048570/03. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. januar 2017 (OR. en) 5664/17 AGRILEG 23 VETER 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 20. januar 2017 til: Komm. dok. nr.: D048570/03 Vedr.:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 17. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D047924/07

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. oktober 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0259 (NLE) 13354/17 N 36 EEE 39 AGRI 560 FORSLAG fra: modtaget: 17. oktober 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 16. januar 2015 2013(0255(APP) UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om oprettelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

Fra Landbrugselev til økologisk fødevareproducent

Fra Landbrugselev til økologisk fødevareproducent Fra Landbrugselev til økologisk fødevareproducent Bæredygtighed i Økologisk produktion V/ Økologikonsulent Malene Kræfting Projektet har modtaget tilskud fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram.

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument 8.7.2015 B8-0000/2015 UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 om Ecuadors tiltrædelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0016 (NLE) 5918/17 FORSLAG fra: modtaget: 2. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: CLIMA 24 ENV 100

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2014 COM(2014) 693 final 2014/0325 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.6.2012 COM(2012) 346 final 2012/0167 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 18.3.2011 2011/0014(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om Den

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 6-56

ÆNDRINGSFORSLAG 6-56 EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om International Handel 21.4.2015 2013/0433(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 6-56 Udkast til udtalelse Jude Kirton-Darling (PE551.861v01-00) om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2012-29-221-01347/Dep. sagsnr. 16346 Den 3. juli 2012 FVM 052 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens

Læs mere

Pesticidforbruget i EU kan halveres uden væsentlige omkostninger

Pesticidforbruget i EU kan halveres uden væsentlige omkostninger Vidste du, at EU har verdens mest intensive pesticidanvendelse? Pesticidforbruget i EU kan halveres uden væsentlige omkostninger Men det kræver en ændring af EU s pesticidpolitik - og at Danmark udnytter

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.1.2014 B7-0000/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2014 i henhold til forretningsordenens artikel 115, stk.

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2015/2259(INI) 26.4.2016 UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelse af forordningen om materialer bestemt til kontakt med fødevarer

Læs mere

Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren

Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren Januar 2005 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 23.2.2011 2010/2088(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om BNP og mere - Måling af fremskridt i en verden i forandring (2010/2088(INI))

Læs mere

Europa-Parlamentets beslutning af 25. november 2010 om situationen i biavlssektoren

Europa-Parlamentets beslutning af 25. november 2010 om situationen i biavlssektoren P7_TA(2010)0440 Situationen i biavlssektoren Europa-Parlamentets beslutning af 25. november 2010 om situationen i biavlssektoren Europa-Parlamentet, - der henviser til Europa-Parlamentets beslutning af

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.01.2002 KOM(2002) 19 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Grækenland til at træffe en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Erklæring fra Sverige

Erklæring fra Sverige Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. september 2015 (OR. en, fr) Interinstitutionel sag: 2015/0028 (COD) 11505/15 ADD 1 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste

Læs mere

Klimabelastning og import af Soya

Klimabelastning og import af Soya Klimabelastning og import af Soya 22. Februar 2012 NOTAT Efter aftale med fødevareministeriet er udarbejdet et kort notat omkring klimaproblematikken ved den store import af soya til foderbrug i dansk

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt EUROPA KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.4.2016 COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1370/2013

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2013/2007(INI) 3.4.2013 UDKAST TIL BETÆNKNING om udryddelsestruede europæiske sprog og den sproglige mangfoldighed i Den Europæiske Union (2013/2007(INI))

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Økologi/DEP/Miljøenheden/ Enheden for EU og internationale forhold Sagsnr.: 11-60111-000001/Dep. sagsnr. 13790 Den 15. marts 2012 FVM

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) PUBLIC 12599/17 LIMITE ECOFIN 755 ENV 776 CLIMA 248 FIN 575 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 15.6.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (51/2011) Om: Begrundet udtalelse fra Republikken Bulgariens nationalforsamling om forslag til Rådets direktiv om ændring

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 276 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Sveriges nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Sveriges konvergensprogram

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2015/0285(NLE) 2.2.2016 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2002 KOM(2002) 741 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilladelse til udbud og levering til direkte konsum af visse vine, der er importeret

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 30.3.2012 2011/2309(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om de industrielle, energimæssige og øvrige aspekter af skifergas og -olie (2011/2309(INI))

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.4.2003 KOM(2003) 186 endelig 2003/0075 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 92/79/EØF og 92/80/EØF med henblik på at bemyndige

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA B8-0250/4. Ændringsforslag. Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou for GUE/NGL-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA B8-0250/4. Ændringsforslag. Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou for GUE/NGL-Gruppen 23.2.2016 B8-0250/4 4 Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou Betragtning A A. der henviser til, at Australien og New Zealand er blandt EU's ældste og tætteste partnere, deler fælles værdier

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.11.2012 COM(2012) 641 final 2012/0304 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken

Læs mere

DEN FREMTIDIGE LANDBRUGSPOLITIK I EU

DEN FREMTIDIGE LANDBRUGSPOLITIK I EU DEN FREMTIDIGE LANDBRUGSPOLITIK I EU PROREKTOR SØREN E. FRANDSEN DEN AKTUELLE DISKUSSION I EU Fortsat et behov for en CAP-reform en post 2013-CAP (mål og midler) Marked vs. offentlig regulering? EU vs.

Læs mere