UDKAST TIL BETÆNKNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST TIL BETÆNKNING"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter /2111(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om EU's proteinunderskud: Hvad er løsningen på et langvarigt problem? (2010/2111(INI)) Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter Ordfører: Martin Häusling PR\ doc PE v02-00 Forenet i mangfoldighed

2 PR_INI INDHOLD Side FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING...3 BEGRUNDELSE...8 PE v /10 PR\ doc

3 FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING om EU's proteinunderskud: Hvad er løsningen på et langvarigt problem? (2010/2111(INI)) Europa-Parlamentet, der henviser til Kommissionens meddelelse af 17. november 2010 med titlen "The CAP towards 2020: meeting the food, natural resource and territorial challenges of the future"(kom(2010)xxxx), der henviser til Rådets afgørelse 93/355/EØF 1 af 8. juni 1993 om indgåelse af et aftalememorandum inden for rammerne af GATT mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater om visse olieafgrøder, som omfatter Blair House aftalen om begrænsning af produktionen af olie- og proteinafgrøder i Den Europæiske Union og fastsættelse af specifikke priser for sådanne afgrøder, der henviser til den rapport, som LMC International i november 2009 forelagde for Kommissionen med titlen "Evaluation of Measures applied under the Common Agricultural Policy to the protein crop sector" der henviser til Rådets forordning (EØF) nr. 1431/82 2 og (EF) nr. 1251/1999 3, som fastsatte særforanstaltninger for proteinafgrøder og indførte det maksimale garantiareal 4, Rådets forordning (EF) nr. 1782/ og artikel i Rådets forordning (EF) nr. 73/ vedrørende afvikling af særlig støtteordninger for proteinafgrøder, og Kommissionens forordning (EF) nr. 1121/2009, som fastsatte detaljerede bestemmelser vedrørende præmien for proteinafgrøder, der henviser til Rådets direktiv 96/25/EF 7, der indeholder bestemmelser vedrørende omsætning og mærkning af fodermidler, der henviser til artikel 68 i Rådets forordning (EF) nr. 73/2009, som giver medlemsstaterne mulighed for at yde støtte til proteinafgrøder på deres område, og specifikt er blevet anvendt af Frankrig, Spanien, Polen og Finland, der henviser til anbefalingerne vedrørende betydningen af forskning og lokal viden, herunder vedrørende bælgfrugter, der er indeholdt i rapporten fra FN's Landbrugspanel (IAASTD) om den globale fødevareforsyning, som er udarbejdet af De Forenede Nationers Udviklingsprogram, FN's Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation (FAO) og Verdensbanken, 1 EFT L 147 af , s EFT L 162 af , s EFT L 160 af , s Vedtagne tekster af denne dato, P6_TA(2009) EUT L 270 af , s EUT L 30 af , s EFT L 125 af , s. 35. PR\ doc 3/10 PE v02-00

4 der henviser til de undersøgelser, som Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter har anmodet om, og som blev forelagt på en workshop den 11. oktober 2010, der henviser til forretningsordenens artikel 48, der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A7-0000/2010), a. Grundlæggende oplysninger om proteinunderskuddet: udbud, efterspørgsel og international handel A. der henviser til, at EU's samlede produktion af proteinafgrøder på indeværende tidspunkt kun omfatter 3 % af Unionens agerjord og kun tegner sig for 30 % af de proteinafgrøder, der bruges til dyrefoder i EU, og at dette underskud i det seneste årti har været stigende, B. der henviser til, at dette betydelige underskud i produktionen af proteinafgrøder kan spores tilbage til tidligere indgåede internationale handelsaftaler, især med De Forenede Stater, som gjorde det muligt for EU at beskytte sin kornproduktion og til gengæld tillod toldfri import af proteinafgrøder og olieafgrøder til EU (GATT og Blair House aftalen af 1992), C. der henviser til, at 70 % (45 millioner tons) af de proteinafgrøder, der forbruges i EU i dag, især sojabønner, importeres fra navnlig Brasilien, Argentina og USA og hovedsagelig bruges til dyrefoder, D. der henviser til, at denne import repræsenterer opdyrkning af arealer på 20 millioner ha uden for EU svarende til mere end 10 % af EU's agerjord, hvilket i nogle lande har ført til ikke-bæredygtig landbrugspraksis på sårbare græsningsarealer og rydning af regnskovsområder med skadelige følger som jorderosion, udtømning af vandressourcerne og forringelse af biodiversiteten, E. der henviser til, at den store andel af importerede proteinafgrøder til dyrefoder har gjort hele husdyrsektoren i EU yderst sårbar over for de ustabile priser og handelsforvridninger, som afspejler den stigende liberalisering af landbrugsmarkederne, F. der henviser til, at forskning og udvikling, uddannelse og opnåelse af praktisk erfaring inden for produktion af proteinafgrøder i EU er blevet forsømt på grund af den lave procentdel, som EU-producerede proteinafgrøder udgør, hvilket har ført til en ringe grad af innovation og en lav produktion af frø, der er tilpasset regionerne i EU, G. der henviser til, at landbrugernes viden om bæredygtig praksis, der kombinerer afgrødeproduktion og husdyravl ved hjælp af en afbalanceret vekseldrift og en fornuftig anvendelse af græsningsarealerne, er i færd med at gå tabt, og at de proteinafgrøder, der dyrkes i EU, derfor ikke giver foderblandinger af den kvalitet, som de forskellige husdyravlssektorer har behov for, PE v /10 PR\ doc

5 b. Grundlæggende udsagn om fordelene ved at reducere proteinunderskuddet H. der henviser til, at en forbedring af balancen mellem forsyninger og forbrug af korn, protein og oliefrø i EU kunne indebære betydelige økonomiske fordele for landbrugerne og fødevare- og foderindustrien samt give forbrugerne en bedre fødevarekvalitet, hvis de politiske rammer for den kommende reform af den fælles landbrugspolitik fuldt ud imødegår de nye udfordringer, som beskrives i Kommissionens meddelelse, I. der henviser til, at hvis proteinafgrøder medtages i foranstaltningerne til bekæmpelse af klimaændringer, forbedring af jordfrugtbarheden og vandforvaltningen og bevarelse af forskellige afgrødesorter, ville disse afgrøder og en udvidet anvendelse af disse i vekseldrift give landbrugsmiljøet en bred vifte af fordele, der imødegår disse nye udfordringer, J. der i en klimaændringsoptik henviser til, at produktion af proteinafgrøder reducerer drivhusgasemissionerne betydeligt gennem assimilering og binding af kvælstof i jorden (op til 100 kg N/ha om måneden) og en deraf følgende mindsket anvendelse af kvælstofgødning, K. der med hensyn til jordfrugtbarhed henviser til, at hvis en større procentdel af proteinafgrøder dyrkes på agerjord som led i en øget vekseldrift, ville det bidrage til en mere afbalanceret oplagring af næringsstoffer, bedre sygdomsresistens og en forbedret jordstruktur (herunder øget energieffektivitet ved jordbehandling) L. der for så vidt angår vandforvaltning henviser til, at brug af bælgfrugtafgrøder ved fremstilling af dyrefoder - f.eks. kløvergræsblandinger eller blandinger af korn og proteinafgrøder - samt permanent plantedække i væsentlig grad kan reducere udvaskningen i grundvandet af næringsstoffer, især nitrater og fosfater, og mindske behovet for kunstvandingssystemer, M. der med hensyn til biodiversiteten i landbruget henviser til, at en øget anvendelse af proteinafgrøder, der er tilpasset europæiske klimaforhold, f.eks. bønner, ærter, linser, lupiner, kikærter, alfalfa/lucerne, Phacelia spp, Lotus corniculatus og esparsette, vil stabilisere og øge diversiteten i produktionssystemet betydeligt og dermed forbedre plantesundheden og sikre en bæredygtig anvendelse af lokalt tilpassede afgrødesorter, hvoraf mange i øjeblikket ikke kan markedsføres eller handles med i henhold til den europæiske lovgivning om markedsføring af såsæd, N. der med hensyn til proteinproduktion og global fødevaresikkerhed henviser til, at der må skabes bedre balance mellem vegetabilsk og animalsk proteinproduktion, særlig i betragtning af den mængde af energi, vand og eksterne hjælpestoffer, der for tiden forbruges ved intensiv produktion af animalsk protein, sammenholdt med forbruget ved produktion af proteinholdige planter til konsum, O. der henviser til, at det, udover gennem brug af lokale proteinafgrøder, også er muligt at forbedre kvaliteten af ikke-importerede foderblandinger ved at anvende kartoffelstivelse og biprodukter af oliefrø som solsikke- og rapsfrø, P. der henviser til, at forbuddet mod brug af animalsk protein i dyrefoder fremstillet af PR\ doc 5/10 PE v02-00

6 affald af animalsk oprindelse og kød- og benmel skal opretholdes, så længe der ikke er nogen garanti for, at tvungen kannibalisme eller overførsel af sygdomme kan udelukkes, c. Grundlæggende udsagn som svar på Kommissionens meddelelse med henblik på at bane vejen for henstillinger og krav Q. der henviser til, at Kommissionens meddelelse, offentliggjort den 17. november 2010, klart understreger behovet for at styrke produktionen af proteinafgrøder som led i et mere integreret vekseldriftssystem (der indsættes en henvisning til den forestående officielle publikation), R. der henviser til, at diverse undersøgelser, som FAO, Kommissionen og kompetente myndigheder i medlemsstaterne har gennemført, har vist, at en forbedret anvendelse af proteinafgrøder i EU's landbrug potentielt kan sikre mere pålidelige forsyninger af dyrefoder gennem brug af landbrugsmiljøforanstaltninger, S. der henviser til, at det fremgik af Kommissionens rapport om den fælles landbrugspolitiks indvirkning på proteinsektoren, at de tre hovedområder, på hvilke det er fordelagtigt for landbrugerne at dyrke proteinafgrøder, er: fremstilling af dyrefoder på bedriften under anvendelse af blandede afgrøder som korn og bønner, fremstilling af proteiner til konsum og økologisk landbrug, T. der henviser til, at medlemsstaterne i øjeblikket har mulighed for at yde særlig støtte til produktion af proteinafgrøder som led i landbrugsmiljøprogrammer og artikel 68- foranstaltninger for at forbedre produktionssystemernes og fødevarernes kvalitet, U. der henviser til, at der i stedet for yderligere at støtte monokulturer af korn eller majs til produktion af foder eller energi kan opnås større miljømæssige og agronomiske fordele ved brug af udvidede vekseldriftssystemer og fremstilling på bedriften af blandede afgrøder og kløvergræsblandinger, da dyrkning af bælgfrugter i et vekseldriftssystem kan forebygge sygdomme og regenerere jorden, V. der henviser til, at de nylige udviklinger i fødevarepriserne og de voldsomme udsving i råvarepriserne i høj grad har givet anledning til bekymring for effektiviteten af de europæiske og globale fødevareforsyningskæder, hvori importeret dyrefoder har spillet en væsentlig rolle, 1. opfordrer Kommissionen til at sikre, at dens lovgivningsmæssige forslag til en reform af den fælles landbrugspolitik indeholder hensigtsmæssige foranstaltninger og instrumenter, som integrerer fremstilling af proteinafgrøder i forbedrede vekseldriftssystemer for at imødegå det nuværende proteinunderskud, forbedre landbrugernes indkomst og takle de væsentlige udfordringer, som landbruget er konfronteret med, såsom klimaændringer, tab af biodiversitet og jordfrugtbarhed samt beskyttelse og bæredygtig forvaltning af vandressourcerne; 2. opfordrer Kommissionen til snarest at forelægge en rapport for Parlamentet og Rådet om potentialet for forøgelse af produktionen af proteinafgrøder i EU, herunder mulighederne med hensyn til importerstatning, den potentielle indvirkning på landbrugernes indkomst, det forventede bidrag til modvirkning af klimaændringerne, indvirkningen på PE v /10 PR\ doc

7 biodiversiteten og jordfrugtbarheden samt potentialet for mindskelse af brugen af nødvendige eksterne hjælpestoffer som mineralske gødningsstoffer og pesticider; 3. opfordrer Kommissionen til at gennemføre en undersøgelse af underskuddene med hensyn til forskning og avl og levering af såsæd til proteinafgrøder og til at foreslå metoder til forbedring af konsulentbistand og uddannelse til landbrugerne i anvendelse af vekseldrift og blandingskulturer med henblik på foderfremstilling på bedriften og oplagring, rensning og tilberedning af foder; 4. opfordrer Kommissionen til at foreslå en ramme af foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, som indfører forbedrede decentraliserede faciliteter til fremstilling af dyrefoder på grundlag af lokale og regionale afgrødesorter, oplagring af disse sorter og forædling og udvikling af såsæd; 5. opfordrer Kommissionen til at gennemføre en evaluering af virkningerne af de gældende importafgifter og handelsaftaler på de forskellige olie- og proteinafgrøder og til at revidere de nuværende strategier, som er vedtaget i multilaterale handelsforhandlinger, hvad angår de såkaldte ikke-handelsmæssige aspekter, herunder landbrugsmiljøaspekterne af en mere udbredt anvendelse af vekseldrift; 6. opfordrer Kommissionen til i samarbejde med medlemsstaterne at revidere definitionen af god landbrugspraksis, således at den også omfatter brug af obligatorisk vekseldrift med lokale proteinafgrøder som en sikkerhedsforanstaltning imod sygdomme og ustabile priser i husdyrsektoren; 7. anmoder Kommissionen om at forelægge en beretning for Europa-Parlamentet om den nuværende brug af slagteaffald, affald af animalsk oprindelse, kød- og benmel og andre animalske proteinkilder i medlemsstaterne, herunder en oversigt (med datoer osv.) over kalorieforbruget, og om at stille forslag om behandling og anvendelse af disse proteinkilder i biogas- og forbrændingsanlæg og til dyrefoder; opfordrer indtrængende til fuld anvendelse af forsigtighedsprincippet i forbindelse med en mulig brug af animalske proteiner i enhver form for dyrefoder; 8. opfordrer Kommissionen til, som en del af forskningen på området landbrug og udvikling af landdistrikterne, at indføre et rammeprogram for decentraliseret landbrugsforskning og uddannelsesprogrammer på bedrifterne til forbedring af avlen af lokalt tilpassede proteinafgrøder; 9. opfordrer Kommissionen til at indføre en supplerende betaling til landbrugere, som dyrker proteinafgrøder, herunder kløvergræs, svarende til 10 % af deres vekseldrift; 10. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen. PR\ doc 7/10 PE v02-00

8 BEGRUNDELSE EU's proteinunderskud En undersøgelse om sektoren for proteinafgrøder, som Europa-Kommissionen for nylig har offentliggjort, afslører en bemærkelsesværdig faldende tendens i produktionen af proteinafgrøder i Den Europæiske Union over de sidste ti år. De vigtigste tørrede bælgfrugter bortset fra sojabønner faldt med 30 %, mens produktionen af sojabønner faldt med 12 %. Denne tendens viser en forøgelse af EU's allerede foruroligende afhængighed af importerede proteinafgrøder, der især bruges til dyrefoder, hvilket indebærer betydelige risici, navnlig for husdyrsektoren i EU, på grund af den stærkt stigende prisustabilitet på de internationale markeder.*(rapporten fra LMC International). Den samlede produktion af proteinafgrøder omfatter på indeværende tidspunkt kun 3 % af Unionens agerjord (bortset fra frugt og grønsager). Til trods for, at der siden 1978 er ydet offentlig støtte til sektoren, er produktionen af tørrede bælgfrugter, som i 1980'erne i en overgang var stigende, igen faldet til ca. 1 million ha i Der importeres årligt over 40 millioner tons proteinafgrøder, hovedsagelig sojabønner og majsglutenfoder, hvilket udgør 80 % af EU's forbrug af proteinafgrøder. Med hensyn til de arealer, der anvendes uden for EU til dyrkning af proteinafgrøder, som importeres til EU, svarer de til 10 % af EU's agerjord eller 20 millioner ha. Baggrunden for underskuddet og følgerne heraf Underskuddet i produktionen af proteinafgrøder kan spores tilbage til tidligere indgåede internationale handelsaftaler (den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) og Blair House aftalen), som gjorde det muligt for EU at beskytte sin kornproduktion og til gengæld tillod toldfri import af proteinafgrøder og olieafgrøder til EU. Produktionen af proteinafgrøder var derfor konkurrencemæssigt meget ringe stillet og faldt følgelig brutalt. Landbrugerne og de lokale forarbejdningsvirksomheder mistede derfor interessen for proteinafgrøder og mistede samtidig den praktiske viden om, hvordan de dyrkes, og hvordan de kan tilføjes merværdi. Planteavlerne holdt op med at udvikle sygdomsresistente sorter med høj ydeevne. Den europæiske forskning på området er også mindsket mærkbart, hvilket afspejler den lave efterspørgsel efter såsæd og teknisk støtte. EU er i færd med at udfase støtten til proteinafgrøder og tørrefaciliteter til lucerne/alfalfa og andre bælgfrugter, der anvendes til foder. Den mest bekymrende omstændighed er, at praktisk erfaring i produktion af proteinafgrøder som en del af udvidet vekseldrift går tabt, herunder forædling på bedriften, oplagring, forarbejdning og anvendelse på bedriften til dyrefoder. Endelig har de erhvervsfolk, der handler med olie og proteinafgrøder, nu opmærksomheden fuldt ud henvendt på import af proteinafgrøder og udviser kun ringe interesse for den hjemlige produktion. Reduktion af EU's proteinunderskud - en vigtig del af reformen af den fælles landbrugspolitik Kommissionen og medlemsstaterne har påvist fordelene ved at skabe bedre balance mellem udbud og forbrug af interne proteinafgrøder som del af en integreret strategi til imødegåelse af nye udfordringer som klimaændringer, tab af biodiversitet i landbruget, udpining af jorden, forurening af grundvandet og ustabile priser på verdensmarkedet for landbrugsprodukter. En PE v /10 PR\ doc

9 udvidet anvendelse af proteinafgrøder i vekseldrift indebærer betydelige fordele med hensyn til landbrugsmiljøet og modvirkning af klimaændringerne. Hvad angår klimaændringerne kan bælgfrugtsorter som ærter, bønner og hestebønner, lupiner, linser, kikærter, men også lucerne/alfalfa og kløver mindske drivhusgasemissionerne betydeligt gennem assimilering og binding af kvælstof i jorden, hvilket kan reducere det månedlige forbrug af kvælstofgødning med op til 100 kg N pr. ha. En højere procentdel af proteinafgrøder i vekseldriften vil forbedre både jordens frugtbarhed og struktur, oplagringen af næringsstoffer og de efterfølgende afgrøders sundhed. Kløvergræsblandinger til dyrefoder og blandinger af korn og proteiner giver et bedre plantedække og reducerer således udvaskningen af næringsstoffer i grundvandet og floderne samt giver bier og andre bestøvende insekter bedre vilkår. Udvidet brug af vekseldrift mindsker behovet for foranstaltninger til beskyttelse af afgrøderne og kan bidrage til bevarelse af diversiteten af vilde og dyrkede arter og sorter. Proteinafgrøder og udvidet vekseldrift mindsker produktionsomkostningerne og gavner miljøet Den udvidede anvendelse af bælgfrugter i vekseldrift mindsker betydeligt behovet for at anvende kvælstofgødning og bidrager dermed til at reducere ikke blot udledningen af drivhusgasser i forbindelse med produktionen, men også landbrugernes samlede produktionsomkostninger. Den globale tendens i retning af stigende råoliepriser indebærer en tilsvarende stigning i priserne på hjælpestoffer til landbruget, herunder brændstoffer. Vekseldrift, der omfatter proteinafgrøder, kan medføre et lavere brændstofforbrug til behandling af jorden, da jordens humusindhold og fugtighed bevares bedre, og den ikke kræver så megen behandling. I en undersøgelse, der for nylig blev offentliggjort af Europa- Parlamentet (PE ), og en undersøgelse, der er udarbejdet af den franske kommission om bæredygtig udvikling under den franske regering (nr.15, december 2009), anslås den årlige reduktion i udgifterne til brug af gødning i Frankrig til op mod 100 mio. EUR. I henhold til de nævnte undersøgelser er der følgende fordele ved at producere proteinafgrøder i en udvidet vekseldrift: øget kvælstofbinding, oprettelse af et afbalanceret C/N-forhold i jorden, et bedre humusindhold, mindre brug af pesticider og ukrudtsbekæmpelsesmidler som følge af reduktionen af plantesygdomme og ukrudtsangreb; forbedret jordstruktur. Kvaliteten af produktionen af proteinafgrøder og foderblandinger Effektiviteten af brugen af proteinafgrøder i produktionen af husdyrfoder afhænger i høj grad af indholdet af essentielle aminosyrer i de forskellige afgrøder og sammensætningen af foderblandingerne. Sojabønner betragtes i øjeblikket som den proteinafgrøde, der har det højeste integrerede indhold af disse aminosyrer, med en sammensætning af næringsstoffer, der er særlig velegnet til svinekøds- og fjerkræproduktion. Indholdet af sojabønner i blandingsfoder til ægge- og fjerkræproduktion er således på omkring 50 %. For produktion af svine- og oksekød ligger sojaindholdet i foderblandinger på henholdsvis ca. 28 % og 21 %. Muligheden for at erstatte importerede sojabønner og andre produkter til husdyrfoder, som ikke er produceret i EU, er i høj grad afhængig af, om der gives nye incitamenter til landbrugerne til dyrkning af disse afgrøder og af, om der findes hensigtsmæssig infrastruktur til at forarbejde dem til dyrefoder. Kommissionen bør derfor undersøge mulighederne for at overvinde det nuværende lave niveau inden for forskning, forædling af såsæd og markedsføring, viden om produktion, oplagring og anvendelse af disse afgrøder til produktion PR\ doc 9/10 PE v02-00

10 af foder på bedriften. Særlig støtte, forskning, konsulentbistand og uddannelse For at give landbrugerne nye incitamenter til at dyrke og anvende proteinafgrøder sammen med korn og oliefrø og biprodukter heraf bør reformen af den fælles landbrugspolitik indeholde horisontale foranstaltninger, som ikke direkte tilbyder en særlig præmie for afgrøder, men som fremmer landbrugspraksis, der tager de nye udfordringer op og samtidig imødegår Unionens proteinunderskud. Artikel 68 i forordning 73/2009 er blevet brugt af en række medlemsstater til at yde særlig støtte til produktion af proteinafgrøder som bidrag til en miljøvenlig landbrugspraksis. Denne mulighed burde imidlertid benyttes i hele EU til imødegåelse af de nye udfordringer. Kommissionen burde overveje at indføre en supplerende betaling ved vekseldrift med obligatorisk sædskifte mellem mindst fire forskellige afgrøder, herunder mindst en proteinafgrøde, samt øget støtte til uopdyrkelige, permanente græsningsarealer, herunder specifikke foderblandinger bestående af græs og bælgfrugter. Disse foranstaltninger ville ikke blot reducere udledninger af drivhusgasser, men også bidrage til en forbedret plante- og dyresundhed. Endvidere bør Kommissionen som led i programmer til udvikling af landdistrikterne overveje at yde særlig støtte til investeringer i regionale, lokale eller bedriftsbaserede faciliteter til oplagring, rensning og behandling på bedriften af proteinafgrøder. Det er også vigtigt at gennemføre en undersøgelse af de aktuelle underskud med hensyn til forskning og produktion af såsæd, herunder behovet for bedre konsulenttjenester, og at overveje en decentraliseret tilgang til forskningsprogrammer, som tager hensyn til landbrugernes lokalkendskab og til bæredygtig landbrugspraksis. Kommissionen kunne også overveje på ny at indføre en landbrugsforskningsenhed i Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. På vej mod en bedre balance mellem vegetabilsk og animalsk proteinproduktion I øjeblikket anvendes en meget stor procentdel af de proteinafgrøder, der produceres, til dyrefoder, mens forbruget af bælgfrugter til konsum konstant har været faldende i EU. Under henvisning til EU's tilsagn om aktivt at bidrage til den globale fødevaresikkerhed og modvirke klimaændringer bør den fremtidige politik for landbrug og udvikling af landdistrikter sigte mod ikke blot at skabe bedre balance mellem vegetabilsk og animalsk proteinproduktion med henblik på at reducere drivhusgasser og udvaskning af næringsstoffer i afvandingsområder, men også på at motivere forbrugerne, de offentlige myndigheder og restaurationssektoren til at vælge og tilbyde en mere afbalanceret, miljøvenlig og varieret kost. Samtidig bør Kommissionen træffe lovgivningsmæssige foranstaltninger for at reducere spild af fødevarer i hele fødevareforsyningskæden, herunder af slagteaffald og andet affald af animalsk oprindelse, hvis anvendelse eller bortskaffelse der stadig ikke findes hensigtsmæssige bestemmelser for. Kommissionen bør konsekvent anvende forsigtighedsprincippet på dette område, men bør samtidig tage lovgivningsmæssige initiativer for at reducere spild af fødevarer og forbedre den samlede balance mellem vegetabilsk og animalsk proteinproduktion med henblik på de nye udfordringer. PE v /10 PR\ doc

En grøn fødevarepolitik for Europa

En grøn fødevarepolitik for Europa En grøn fødevarepolitik for Europa Styrkelse af den europæiske fødevarekultur (Som vedtaget på De Grønnes Forsamling i Montreuil, Paris, den 9.-12. oktober 2008) 1. Sund og velsmagende mad er politisk

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 10.3.2011 2011/XXXX(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om en effektiv råvarestrategi for Europa (2011/XXXX(INI)) Udvalget om Industri, Forskning

Læs mere

Landbrug. Et partnerskab mellem Europa og landmændene INDBLIK I EU POLITIK

Landbrug. Et partnerskab mellem Europa og landmændene INDBLIK I EU POLITIK INDBLIK I EU POLITIK Landbrug Et partnerskab mellem Europa og landmændene EU s fælles landbrugspolitik: for vores mad, vores landdistrikter og vores miljø 2 I N D B L I K I E U - P O L I T I K INDHOLD

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. december 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. december 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. december 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0288 (COD) 10710/2/14 REV 2 ENER 273 ENV 569 CLIMA 66 ENT 137 TRANS 309 AGRI 426 POLGEN 87 CODEC 1441

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 ENDELIG A6-0145/2005 12.5.2005 * BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 14.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 315/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ændring af direktiv

Læs mere

Klimaændringer: Spørgsmål og svar angående en køreplan for omstillingen til en lavemissionsøkonomi i 2050

Klimaændringer: Spørgsmål og svar angående en køreplan for omstillingen til en lavemissionsøkonomi i 2050 MEMO/11/150 Bruxelles/Strasbourg, den 8. marts 2011 Klimaændringer: Spørgsmål og svar angående en køreplan for omstillingen til en lavemissionsøkonomi i 2050 Hvorfor har Kommissionen opstillet en køreplan

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Økonomi- og Valutaudvalget UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Økonomi- og Valutaudvalget UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Økonomi- og Valutaudvalget 2009 FORELØBIG 2005/0000(INI) 12.4.2005 UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelse af en informations- og kommunikationsstrategi om euroen og

Læs mere

Rådsmøde (energi) den 7. juni 2013

Rådsmøde (energi) den 7. juni 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3243 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt S AM L E N OT AT Klima-. Energi- og Bygningsministeriet 15. maj 2013 Rådsmøde (energi) den 7. juni 2013 Dagsorden 1. Kommissionens

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1991R2092 DA 14.05.2008 031.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2092/91 af 24. juni 1991 om økologisk produktionsmetode

Læs mere

Dagsorden 1. Kommissionens forslag om ændring af Brændstofkvalitetsdirektivet og VE-direktivet (ILUC)

Dagsorden 1. Kommissionens forslag om ændring af Brændstofkvalitetsdirektivet og VE-direktivet (ILUC) Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 129 Offentligt SAMLENOTAT Klima-, Energi- og Bygningsministeriet 6. februar 2013 Rådsmøde (energi) den 22. februar 2013 Dagsorden 1. Kommissionens

Læs mere

TIRSDAG DEN 11. DECEMBER 2007

TIRSDAG DEN 11. DECEMBER 2007 11-12-2007 1 TIRSG DEN 11. DECEMBER 2007 FORSÆDE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ Næstformand 1. Åbning af mødet (Mødet åbnet kl. 9.05) 2. Afgørelse om uopsættelig forhandling Forslag til Rådets forordning

Læs mere

DEL 1 Kapitel 1 Biomassens globale aspekt... 20. Kapitel 2 International markedsanalyse af konsekvenserne ved øget produktion af bioenergi...

DEL 1 Kapitel 1 Biomassens globale aspekt... 20. Kapitel 2 International markedsanalyse af konsekvenserne ved øget produktion af bioenergi... Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Sammenfatning... 12 DEL 1 Kapitel 1 Biomassens globale aspekt... 20 1.1 Indledning... 20 1.2 Den fremtidige globale landbrugsproduktion... 21 1.3 Biobrændstofproduktionen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) L 304/18 Den Europæiske Unions Tidende 22.11.2011 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

PRESSE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. C/05/143 Luxembourg, den 20.-21. juni 2005

PRESSE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. C/05/143 Luxembourg, den 20.-21. juni 2005 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION C/05/143 Luxembourg, den 20.-21. juni 2005 9991/05 (Presse 143) PRESSEMEDDELELSE 2669. samling i Rådet Landbrug og fiskeri Luxembourg, den 20.-21. juni 2005 Formand Fernand

Læs mere

INDBLIK I EU-POLITIK. Miljø. Et sundt og bæredygtigt miljø til de kommende generationer. Nytænkning er en nødvendighed

INDBLIK I EU-POLITIK. Miljø. Et sundt og bæredygtigt miljø til de kommende generationer. Nytænkning er en nødvendighed INDBLIK I EU-POLITIK Miljø Et sundt og bæredygtigt miljø til de kommende generationer Nytænkning er en nødvendighed INDHOLD Hvorfor har vi brug for en miljøpolitik?... 3 INDBLIK I EU-POLITIK Denne publikation

Læs mere

(Meddelelser) KOMMISSIONEN

(Meddelelser) KOMMISSIONEN C 16/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER KOMMISSIONEN Meddelelse fra Kommissionen Midlertidige EF-rammebestemmelser for statsstøtte, der ydes for at lette

Læs mere

Europaudvalget 2006 Det Europæiske Råd 23-24/3-06 Bilag 9 Offentligt

Europaudvalget 2006 Det Europæiske Råd 23-24/3-06 Bilag 9 Offentligt Europaudvalget 2006 Det Europæiske Råd 23-24/3-06 Bilag 9 Offentligt RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 24. marts 2006 (OR. en) 7775/06 CONCL 1 FØLGESKRIVELSE fra: formandskabet til: delegationerne

Læs mere

(Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN 28.6.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 200/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Retningslinjer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 31.7.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 227/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 807/2014 af 11. marts 2014 om supplerende bestemmelser til

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.11.2013 COM(2013) 813 final 2013/0402 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om beskyttelse af fortrolig knowhow og fortrolige forretningsoplysninger

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.6.2008 KOM(2008) 384 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017 L 39/12 Den Europæiske Unions Tidende 9.2.2013 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017 (Tekst af relevans for EØS og

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.11.2003 KOM(2003)657 endelig 2003/0265(CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om gennemførelse af princippet om ligebehandling af kvinder og mænd

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 316/27

Den Europæiske Unions Tidende L 316/27 2.12.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 316/27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1121/2009 af 29. oktober 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår støtteordningerne

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.9.2009 KOM(2009) 467 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - KOM(2005) 521 endelig.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - KOM(2005) 521 endelig. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 27. oktober 2005 (07.11) (OR. fr) 13808/05 LIMITE AGRILEG 160 CODEC 952 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for

Læs mere

2006-2007 VEDTAGNE TEKSTER. fra mødet. tirsdag. den 26. september 2006 P6_TA-PROV(2006)09-26 FORELØBIG UDGAVE PE 378.393

2006-2007 VEDTAGNE TEKSTER. fra mødet. tirsdag. den 26. september 2006 P6_TA-PROV(2006)09-26 FORELØBIG UDGAVE PE 378.393 2006-2007 VEDTAGNE TEKSTER fra mødet tirsdag den 26. september 2006 P6_TA-PROV(2006)09-26 FORELØBIG UDGAVE PE 378.393 INDHOLD TEKSTER VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTET P6_TA-PROV(2006)0359 Beskyttelse af

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2011 KOM(2011) 656 endelig 2011/0298 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om markeder for finansielle instrumenter og ophævelse af Europa-Parlamentets

Læs mere