"####$!%&'%()*!&+*%,!-)*,)*!./'0! 1!+.!2+&'%./'!,)(!34-&!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""####$!%&'%()*!&+*%,!-)*,)*!./'0! 1!+.!2+&'%./'!,)(!34-&!"

Transkript

1 "####$&'()*&+*,-)*,)*./' &'./',)(34-& "52(6,,&'+7*/8 9-&:-)&*2,-/7);9< ;#/-(+,,CD(()&*>+-,&2&

2 E&'#+('25+-,*&(2F 0. Resume Indledning Problemformulering mm Problemformulering... 3 Målgruppe... 3 Afgrænsning... 3 Definitioner... 4 Kilder Retningslinier for sund mad til børn... 4 Retninglinier for sund kost til børn i Danmark de 8 kostråd mm... 4 Energi & makronæringsstofsbehov for børn > 2 år Sondeernæring... 6 Historien om enteral ernæring & hvad den er i dag... 6 Sondeernæringsprodukter til børn... 7 Fordele ved sondeernæring... 8 Ulemper ved sondeernæring Magnus' mad Blendet sondemad Sondemads-menu Sådan bruger du sondemads-menuen Blendet mads næringsindhold sammenlignet med sondeernæring Baggrund for valgte fødevarer til sondemadsmenuen Fordele ved blendet sondemad Ulemper ved blendet sondemad Afsluttende kommentarer Konklusion & Diskussion Bilag 1: Energiberegninger til basis for sondemadsmenu Referencer Resume "#$&'()'*#+,-./$0'1'*('23*4.&'5.'(1'4)3(1',15)'*'4#+*/$4/$,14/.1'4.($4/1)6)3(1''*(7*'1'5*(893*1'.'3$-.',#'*&'1:3,,'*;/'.42*',)4/..'4)3(1''*(7*/($< )3,.($4/1)6(7*/($<1/):-4'*'))+&'.)3,23*1'.'3$-.',#'*&'15.'(1'4)3(1',18"#$&'( #*7)'(4'*'*'()3(1',1),'(-<)+23*7.1*'3$#.'='*'4/.)3(1''*(7*'1'5>*((',43$ :3(:.-1'*')<41'4:*3(/):)B$'5*(#+.($4/1))3(1''*(7*/($<0&/)/,,-(23*)&*'* &'.2-($'*'(1'<:-(('2+(3$.'(7*/($))432)$'&/()4'*&/28':)82B43(-4*/'(4'*3$2/5*'2**/$4/$,18A'41/):-4'*')4/.).-4<3,,():.)4/..')/$4/.2*'1)','14:*3(/):'5>*( #+)3(1''*(7*/($3&'*.'&'*C 1

3 1. Indledning DE00000<'(1'./$(3$'4*/$4/$,1D'*0&1,/()>(<F$(-)G#+H+*<)$1'<10(2/:'( 0=',,'.&'45.'(1'4)-##'2*'4034'.-1'(23*F1*/1<'24'*40&'&7*'4#+)3(1'#*31-:4'4 I'3;4'E1&(;'/JK4/,'*8 "$1'4'*1'41'(('3#$&'0(1.'*3,641'4'*,-./$4<4$/&''45*(#+)3(1''*(7*/($ */$4/$,13$45*('4,7*:'*23*):'..'(L M13&'*45*('4,7*:'*23*):'..'(<'*1'4)3,23*7.1*'4/.2*'1))4/..'(1'42+.3&4/.4$/&')/4 5*(1'()-(1',1<)3,3$)+*')4'(22,/./'()#/)'*8E40(:(2+(B#.-::'4#'*)/..'/ )3,,'*,+('1'*('<(B.$4'7$2*0>()'('3)&8 N'14.&'(3$'42)3(1',1'()'.&:(,('(112>.$':3)4*+123*1():'5>*(O3$#+1'(,+1')/:*')/$'(,'*'3#4/,.:3)44/.)/4:*3(/):)B$'5*(8 F'11'(('3#$&'>():'*='$42+)4./14)B)4',3$4'3*/#+1''*2*/($'*<='$0*2+'4$'((', F$(-)<)3,0*.'&'42)3(1',1)/1'(0(&*?P,+('1'*$,,'.8 A'4)3,$&,/$):-55'44/.4):*/&'3,)3(1''*(7*/($'*Q),<'(./..'4B*:/):#/$'#+ 0.&(1'4+*<)3,0*R#/(.F-):'.E4*32/SRFET./$')3,F$(-)8Q*,(0+*14(3:*,4<)3, F$(-)3$Q),<,/)4'*,()B(:''&('(3,:*/($?6+*).1'*'(<3$1>*4B#/):/(1'(,('*'* 2B.1443+*8 A='$,>14'Q),23*2',,+('1'*)/1'(<0&1'0-(&7*'4#+'()3(1''*(7*/($SI-4*/(/-1'( 2/5'*T<)/1'(0-(&*U,+('1'*$,,'.8V-(.'1223*)43##'.)'<0&1'07&'1'<>,,'5'(3$ 0&1'1'4$'('*'.4/::'*'4$3148 W'$23*4.4'Q),),3*<41'4&*,-./$44$/&')/45*(*/$4/$,1<3$41'':)4* (7*/($))4322'*3$2/5*',+):':-(('20=7.#'23*)43##'.)'(3$23*5'1*'Q),).,'('4*/&)'.8 Q),),3*5'$B(14'4.&'0.&1'.'(2)3(1',1'()'.&O'24'*(3$.')/,#.'*'4(/($)./(/'*O 3$:3,5/('*'1')+1'((',1,'1I-4*/(/S1'4$>*1')41/$T8 V7&'.)'(/5'('('2.143$Q),5'$B(14'4#*-44'8N/&'1/::'<0&3*,'$'42'22':4'(<1'* :3,2*1'((B':3)4<3$/0&/.:'($*11'40(1.'1'3,<4Q),3$)+5'$B(14'42+5'1*' *')#/*43*/):0=7.#8 F'('*2*/($'(2/:,/$4/.40-):'#+<0&3*-3&'*):-'./$4='$3#.'&'1'1'41'($($<='$):-..'/ $($,'1423*)4+3$-1*'$(''('*$/5'03&<),4/1/$,'14='$):-..'23*03.1',/$4/.,/4 5*()1/$(3)'8 A'*23*0(1.'*1'(('3#$&'3$)+3,<0&3*1(,(#*:4/):3$(',4:(:3,5/('*''$'( (B.&'4,1,'11'(:3,,'*;/'..')3(1''*(7*/($8 2

4 2. Problemformulering mm. Problemformulering V&3*1(:(*/$4/$,1:3,5/('*'),'1:3,,'*;/'.)3(1''*(7*/($4/.5>*(#+.($4/1)6 )3(1''*(7*/($CN/.1'4:-(('3#4/,'*'5*('4)(7*/($)/(14$C M(1'*)#>*$),+.'*X 8 V&1'*3#4/,.':3)4,7))/$'*'4(/($)./(/'*23*5>*(/A(,*:C 58 V&1'*3$:(:3,,'*;/'.)3(1''*(7*/($CR4B*:'*3$)&$0'1'*8 ;8 V&1'*3$:(0=',,'.&'4)3(1',1CR4B*:'*3$)&$0'1'*8 18 V&3*1(:(,(*'(4#*:4/):'*)444':3,,'*;/'.)3(1''*(7*/($,'15.'(1'4,1C Målgruppe F/(,+.$*-##''*23*7.1*'Y#.'='*'<)3,$'*('&/..&'*/$4/$,14/.1'4)3(1''*(7*'1'5*(8 W'$0+5'*3$)+<43#$&'(:(/()#/*'*'1/74/)4'*<)3,&'=.'1'*23*7.1*'<1'*$'*('&/..&' (3$'42,1'(4/.1'*'))3(1''*(7*'1'5*(8 Afgrænsning W'$23:-)'*'*#+5>*(,'1'(:*3(/):)B$13,<)3,5'4B1'*<41'0*('1)4'&('4/.4)#/)' '..'*)B(:')'.&3$1'*23*.'&'*2)3(1''*(7*/($3&'*.7($'*'4/1Y0'.'./&'4S.($4/1)6 )3(1''*(7*/($T8G+'($'.):4/.0>*'*1/))'5>*(1'427(3,'(<,(:.1'*D03,''(4'*. (-4*/4/3(D<)3,&'.1/*':4'3&'*)4'*Z)3(1''*(7*/($/0=',,'48Z [2>.$'\/::'];0 1 2*I-4*/;/'*)4>*)4'1'.'(25>*(#+.($4/1)6)3(1''*(7*/($/A(,*: 0(1/:##'1'O1':(0&'^G<Q#/.'#)/<F-):'.)&/(13$(1*'('-*3.3$/):'./1'.)'*8 )4>*)4'1'.'(:*3(/):)B$'5>*(<)3,53*/0=',,'4'..'*#+/()4/4-4/3('*8 E(1*'$*-##'*25>*()3,:(&7*'#+#'*/31'&/))3(1''*(7*/($'*5.885>*(,'10='*4'2'=.< (B*')B$13,,'<;(;'*<,&'Y4*,)B$13,,',&8A/))'5>*(&/.4B#/):5./&''*(7*'4&/'( (7)')3(1'<,'()1'.($4/1)6)3(1''*(7*'1'&/.0&'GQ`S$)4*3(3,/T)3(1'<)3,$+*1/*':4' /(1/,&')7::'(8 W'$5'):724/$'*,/$:-(,'1)3(1''*(7*/($</::'#*'(4.'*(7*/($<0&3*(7*/($))4322'*(' 4/.2>*')/(4*&'(>)4<3$)3,324')4:-($/&')#+03)#/4.'*4/.,/1.'*4/1/$4.&3*./$4)B$'8 W'$23:-)'*'*#+'*(7*/($)5'03&'('03)5>*(#+3&'*J+*8 F/:*3(7*/($))432)5'03&3$2'14)B*'),,'()74(/($/:3)4'(Y1'(:3,,'*;/'..' )3(1''*(7*/($0*='$&.$4/::'4$+/1'4.='*,'18 1 Interview med Rikke Bach, diætist og specialist i Nutricias børnesondeernæringsprodukter, d. 29.april Rikke Bach siger, der ikke er statistik på, hvor mange børn der er på sondeernæring herhjemme, men at 380 er hendes skøn baseret på egne beregninger. 3

5 Definitioner "#$&#'&(#)*V'**'2'*'*'*='$4/.:3,,';/'.42*',)4/..'4)3(1',1<)3,'* 4/.):-1)5'**'4/$'4<)+.7($'.7$'3*1/('*'48a'&'*(1>*'*0'*0=',,''*5.88I')4.'I-4*/4/3(< I-4*/;/3$9*')'(/-)b5/8 +,#$-./"#$01$*V'**'2'*'*'*='$4/.)3(1',1<)3,'*0=',,'.&'43$5)'*'4#+*/$4/$,1 S/)3(1''*(7*/($)./44'*4-*'(:.1')1'4D5.'(1'*/c'12331)DT8 2#-&1,.&#'&(#)*]'4B1'*4,1'(4/.2>*')1/*':4'4/.&'(4*/:.'(S,&'(T'..'*4*,'(8b( &7*'()3$)4*/):<()31-31'(.<='=-(.'..'*$)4*3)43,/)3(1'SGQ`TSV3&'(1.-Y143T8A' 43)/1)4(7&(4':*7&'*:/*-$/):/(1$*'53$$/&'):-(4/.#4/'(4'*<,(23*&'(4'*):.0&' )3(1',1/,'*''(1K-$'*8 Kilder I+*='$)>$'*#+G-5F'1#+',('4D'(4'*.'*(7*/($D'*1'*)4>*)4&/1'():5'./$/(4'*'))'23* '22':4'(2)3(1''*(7*/($#+)B$','(('):'*#+/(4'()/&21'./($'*8F(-(1'*)>$'*28':)83, 1'4$>*(3$'(23*):'.23*/(2':4/3()*4'<1>1'4;83,,(5'$B(1'*)3(1''*(7*/($/(1'(23*1' 2>*)4'JK4/,'*'24'*'(#'*)3(/(1.7$$'),'14*-,'8 W'$:-(('$3140&'47(:4,/$42/(1')4-1/'*#+5>*(3$&3:)('#+.($4/1)6)3(1''*(7*/($8 V&3*1('*1'*').,'('4*/&)'.Cd*/&')4*,'(CQ*1'*5/&/*:(/($'*C '45*()43.'*(;'3&'*23*)3(1',18e';:f'*40):*/&'*<4)'.&3,1'*/,'..', /()4/4-4/3('*Y.(1''*23*):'..'#+<0&3*1(43.'*(;'1'2/('*')<5*-$'*,((3*,.4'(27..') $*-##'#*,'4*')3,5.88/(:.-1'*'*X$)4*3/(4')4/(.'#*,'4*')3,1/**'<-1)#/.'4 513,'(3$)#/*4/3(g,'453.):'#*,'4*')3,5.31#*>&'*23*'(*7::' &/4,/('*Y,/('*.'*g3$(4*3#3,'4*/):'#*,'4*')3,&7$43$0>=1'8 A'4/(4'*'))(4'3$7*$'*./$''*<4,(4B#/):'&.-'*'*)3(1''*(7*/($-12*Z43.'*(;'Z #*,'4*'<1&)8,(5'):724/$'*)/$,'13,,'(('):'44+.'*1'('(4'*.''*(7*/($</::' (>1&'(1/$&/)3,1'44*/&')8W'$0*13$2-(1'4(3$.'2+)4-1/'*<)3,)'*#+2B)/3.3$/):''22':4'* 2.($4/1)6)3(1''*(7*/($#+5.884*,S^-,,/()'48.8?HHPT3$,/:*35/34S5.88"b''2' 3. Retningslinier for sund mad til børn [1'44'2)(/4&/.='$:3*45'):*/&'R-(10'1))4B*'.)'()*'4(/($)./(/'*23*)-(1:3)44/.5>*(8A/))' *'4(/($)./(/'*&/.='$)+)744'3#/,31)3(1''*(7*/($3$5.'(1'4)3(1',1/2)(/4Khi8W'$&/. 3$)+5*-$'1',<13$/,31'*'*'423*,<)3,5)/)23*1'()3(1',1),'(-<='$&/.23*').+8 Retninglinier for sund kost til børn i Danmark de 8 kostråd mm [A(,*:0*&/U:3)4*+1<)3,$7.1'*23*..'3&'*?+*<3,'(1,7($1',7))/$4):.5>*( /::'0&'./$')+)+)43*',7($1'*21'40'.')3,&3:)(' Beskrivelsen af de 8 kostråd bygger på to publikationer (Sundhedsstyrelsen 2009, Fødevarestyrelsen 2009). 4

6 )3,:-(2/(1')/,/(1*',7($1'*/(1*'23*,'*23*:>18 1'43$*-##'*:3*(<3$,/(1)40.&1'.'(25*>1Y$*B():.&7*')3,0&*'$*B(Y*-$5*>18 2'14244/$<1'.)23*45/1*$','1'('*$/<#*34'/(<:-.0B1*4<:3)42/5*'<&/4,/('*)3,]3$Q3$,/('*.'*)3,,$(')/-,<='*(3$=318 K891&.9:./;66&-O/)7*2*)31&(1<)./:3$:$'*8A')-1'(-(1'*)4*'$')<4)-::'*'*0'.4 -(>1&'(1/$423*,/(1*'5>*(8 P891&.9:.8$--4[)7*,744'42'142*,'='*/#*31-:4'*3$:>1):.5'$*7()')<,'()2'142* #.(4'3./'*3$2/)::.1')1'4Z)-(1'Z8A'4$'(4$')$($#+$($/DF14/.)#715>*(3$ i89(/.c1&(&-4n'14)#/)'&*/'*'4<2+*,('(*7::')4322'*-13&'*1':'(14'&/4,/('*3$,/('*.'*<)3,d)(1)b(./$&/)'*$&(./$'23*)-(10'1'(8a/))')4322'*:(,(/::'2+&'14 F1'(3#1'.')/K$*-##'*)3,/(1'03.1'*?_4B#'*,1&*'*X?8 ]*>1<$*B(<:*432.'*<*/)3$#)48 J8 9*-$4<$*>(4)$'*8 _8 b>1<2/):<,7.:<3)4<7$8 K8 a/142'14)4328 A'4(5'2.')<4,(&'10&'*4,+.4/1)#/)'*./142*..'1'2/*'$*-##'*<3$41'4'*&/$4/$44 &*/'*','..',23*):'../$',1&*'*/(1'(23*'($*-##'8 [D,14/.)#715>*(3$),+5>*(D#*7)'(4'*')'(4..'*:'(,31'.)3,&/)-./)'*'*<0&3*1('4 )-(14&*/'*'403&'1,+.4/1):.)'-1XJYP$*>(4)$'*3$2*-$4<JYP5*>1<:*432.'*<*/)3$Y'..'* *'$(','12*-$44/.,'..',,+.4/1'*8V'*-13&'*(5'2.')3$)+'(0.&./4'*,7.:1$./$4 Energi & makronæringsstofsbehov for børn > 2 år F7($1'(2,1'45*(0*5*-$23*207($'*25*('4).1'*<)4>**'.)'3$0&3*,'$'41'4 5'&7$'*)/$8V&/),():.-1*'$(''4/(1/&/1-'.45*()1$./$''('*$/5'03&<)'*,(4B#/): 5

7 :*3#)&7$4<,'()1*'($'#+H+*0*5*-$23*JHP:W#*:$:*3#)&7$4S)8??HT8 93*5>*(7.1*''(1J+*(5'2.'),:*3(7*/($))432)23*1'./($'(4&7*')3,2>.$'*SII\ Sondeernæring [1'44'2)(/4&/.='$2>*)4:3*45'):*/&')3(1''*(7*/($'()0/)43*/'3$1'*(7)4/(4*31-;'*'(3$.'.,/(1'./$45*-$4')3(1''*(7*/($)#*31-:4'*4/.5>*(0'*0=',,'8d/.)/1)4&/.='$1/):-4'*' 23*1'.'3$-.',#'*&'11'(:3,,'*;/'..')3(1''*(7*/($8 Historien om enteral ernæring & hvad den er i dag V/)43*/'( 4 3,'(4'*.'*(7*/($/MRE5'$B(1'*/?UU?,'11'():-1)+*'1'#*7)/1'(4`*2/'.1 2*MRE<)3,3&'*.'&'1'/kH1$'#+*':4.'*(7*/($<)3,5')4312f0/):B<0B1*3.B)'*'45>23$ 2>*)4':3,,'*;/'.42*',)4/..'1')3(1'5.(1/($'*-1&/:.'1'),'1)4>44'2*IERE8A'&* '.','(47*'<1&)8,:*3(-4*/'(4'*/)/,#'.23*,X#*34'/('*)3,,/(3)B*'*<:-.0B1*4)3, $.-;3)'3$2'14:-(/23*,22'143#.>)'./$'&/4,/('*8 [?Hk_:3,#*31-:4'4D[(4;4D)3,&*(7*/($),7))/$4:3,#.'4S2-.1$B.1/$4T<3$'4#*+* )'('*':3,#*31-:4'4D[)3;.D<1'*3&'(/&*/)343(/): 5 <)3,,(#+1'44/1)#-(:4,'(4'&* &/$4/$43$)+/4*,'(8 [(14/.?HUk&*)3(1''*(7*/($2/5'*2*/489/5*'-1$=3*1''44':(/):#*35.',<11' &(13#.>)'./$'2/5*'):54'&/):3)/4'43$1'-3#.>)'./$'4/4.&'1'5-(12.18[1$'*1'*5+1' E4 F",A0&.&#'&(#)/9&'91&1-&. [(1'03.1'*,:*3(-4*/'(4'*/23*,2/)3.4'*2/(4:4#*34'/(<4*/$.B;'*/1'*3$#3.B,'*' :-.0B1*4'*8A'(('23*,23*)3(1''*(7*/($'*Z)4(1*1Z8"24''*#*34'/(1'.'(5)'*'4#+ :)'/(<,'(:(3$)+&7*'5.88&..'<)3=<7*4'*,82.8"),3../4'( 6 3 Fedtfordelingen til børn anbefales at være: 10E mættet fedt, 10-15E mono-umættet fedt og 5-10E flerumættet fedt (heraf skal omega-3 fedtsyrer udgøre mindst 0,5E ) (NNR 2004). 4 Sondeernæringens historie er baseret på kilderne: Campbell 2006 og Shils 2006 kap Osmolalitet = antallet af osmoles/kg (Wikipidia.org). Handler om antallet af opløste partikler i en opløsning. F.eks. en opløsning af proteiner har en laver osmolalitet end en opløsning af samme proteiner i hydroliseret form. 6

8 7 G4 H"#"0&.&#'&(#)/9&'91&1-&.I,0#-'&$('-J. G*34'/('*'*/23*,2#'#4/1'*3$Y'..'*,/(3)B*'*<2'14'*.($:71'1'4*/$.B;'*/1'*'..'*'4,/m2.($Y,'1/-,:71'1'4*/$.B;'*/1'*<3$:-.0B1*4'*/23*,21'.&/)40B1*3.B)'*'4 )4/&'.)'8F3(3,'*)3(1''*(7*/($<23*&'(4')(',,'*'23*1>='./$'(1#3.B,'*<'*1')/$('4 4/.23.:,'1)#';/'..'5'03&28':)8('1)423*1>='.)''..'*..'*$/<3$4/.23.:)3,2+*,1'( 1/*':4'&/4B(14*,'(8N'1),,'(7*/($)4740'1<)3,1'#3.B,'*''*(7*/($)#*31-:4'*< '*3),3../4'(0>='*'/1'(,3(3,'*''*(7*/($<3$,+0'.)4/::'&7*'0>='*''(1 K4 L00;#M/-(0;,&#$.&#'&(#)/9&'91&-&. Q*2-.1$B.1/$3$/(1'03.1'*1')-1'(/(1/&/1-'..'(-4*/'(4'*S/)4>**',7($1'*T<)3,,'(') 4$&('/,,-(23*)&*'48A'4,')45*-$4'#*31-:40'*0=',,'0'11'*[,#;43$ /(1'03.1'*':)4**$/(/(<I_2'14)B*'*3$(-:.'34/1'*SV3&'(1.-Y+*)4.T8 K8 A)$"0//9N(8(66.&#'&(#)/9&'91&1-&. R3(1',11')/$('4)#';/2/:44/.1/5'4')3$)B$13,,'/5.88.'&'*<.-($'*3$(B*'*8 Sondeernæringsprodukter til børn 5>*(''*(7*/($)#*7#*'4'*/Z#*31-:4&'1(3*,.4*,Z3$Z#*31-:4&'1,.5)3*#4/3(Z<0&3* )/1)4(7&(4'4B#/):'*,3(3,'*''*(7*/($)#*31-:4'*5)'*'4#+0B1*3.B)'*'4,7.:'#*34'/(8 93*('1'(0*='$.&'4'(3&'*)/$43&'*(3$.'21'(&'(14':3,#.'44'5>*('6 )3(1''*(7*/($)#*7#*4'*0'*0=',,'8 S'('*$/6 4740'1T G*34'/($ b-.0$ 9'14$ "RF,3), Y:$,744'4X,3(3-,744'4X 2.'*-,744'4 2'14 9/5*' ]',7*:(/($'*X G-3)&) H-)*)&/( 9*')'(/-) b5/ SK8J :WY,.T J<i$ S??QlT V'.#*34'/(?J<P$ SP?QlT K<K$ S_HQlT Sn2/):'3./ (_X(iX?X?<U /(:.QGE3$ 9/5*''*0&'1'1':)4*/(</(-./( 3$;'..-.3)'8 G-3)&) 9&-*D 9*')/(/-) b5/ Si<_ :WY,.T _<U2 S??QlT V'.#*34'/(?U<k$ SP?QlT i<k$ (_X(iX?X?<U /(:.QGE3$ AVE ]>*(,'1':)4* '('*$/5'03&Y('1)4 &7):'5'03&8 E2+2+6-I J6&)+- I')4.' P?J:W SP<?J :WY,.T J<k$SHQlT V'.#*34'/(?k$ SPiQlT K<k$ 2/5'*XDI3&)3-*;'W-(/3*D K+I/, "'8/&I I-4*/(/ SK<J :WY,.T J<P$ E,/(3)B*'*?K<i$ SPUQlT _<P$ S_JQlT (_X(iX?XK :3,7.:)6#*34'/(..'*$/< 2>1'&*'/(43.'*(;',&8 >;< L7'),BM F'1 W30()3( _U?:W S_8iH :WY,.T J<U$ S?_QlT G'#4/1'*Y E,/(3)B*'*??<U$ SP_QlT _<i$ S_iQlT _PlF^d j?+*8 E.&3*./$,.5)3*54/3( 044#XYYfff8I-4*/;/81:<044#XYYfff8)0)6(-4*/4/3(8;3,Y#*31-;4)Y,;4p#'#4/1'p?

9 G*34'/(:/.1'('*23*..'1'(7&(4'#*31-:4'*,7.:S4B#/)::)'/(T<#+(7*F^dG'#1/4'< :-.0B1*4'*(3*,.4,.431':)4*/(3$3./'*)3,(&'(1')'*&'$'45/.):'S*#)<)3.)/::'<F^d S,'1/-,6;0/('14*/$.B;'*/1')T8G*31-:4'*(''*.:43)'3$$.-4'(2*/'8 Fordele ved sondeernæring )3,):.5.(1'),'1&(18F(:()744')3(1''*(7*/($)#3)'(1/*':4'4/.'(#-,#'<)3, -43,4/):2>*'*,1'(/(1/5*('4),&'&/'()3(1').($'8A'4'*)+.'1')(',43$5':&',48 R3(1''*(7*/($'*(7*/($)474<)+1'(2B.1'*/::')+,'$'48A')-1'(:(,(:3(4*3..'*' #*7;/)<0&3*,($':.3*/'*5*('42+*8R+1'*'*'(4*B$0'1O,(&'14'()5*(2+*1'( '('*$/3$1',:*363$,/:*3(7*/($))4322'* 7 1'40*5*-$23*/23*03.14/.)/(.1'*Y&7$4Y)B$13,'4;8"$0&/)5*('4/::':(0+(14'*')43*'&3.-,'*2,1'*1'* #*7#*4'*<)3,:(/,>1':3,,'1'44'5'03&8 \/)/:3'(23*:3(4,/(4/3('*./..'<)+.7($',(0*3#5'&*'4#3)'(,'1)3(1''*(7*/($)3, 23*'):*'&'43$3&'*03.1'*03.15*0'18\/)/:3'(23*:3(4,/(4/3('*./14)4>**'23* )3(1''*(7*/($<1'*2>*)4):.5.(1'),'1&(18F'(1'(.&'*/)/:323*:3(4,/(4/3('* &/$4/$)#';/'.4/23*03.14/.5>*(,'1('1)4/,,-(23*)&*8 R3(1''*(7*/($'('*$*4/)<0&/)1'*'*/(1/:4/3(23*<45*('40*5*-$23*1'(8 Ulemper ved sondeernæring \/::'];02*I-4*/;/23*4.4',/$<4)3(1''*(7*/($'*D,'$'4<,'$'4)-(1'*''(11'(*/$4/$',11():'5>*()#/)'*8DF'1)3(1''*(7*/($'(2+*5>*('('17::'41'*')(7*/($))432)5'03& 4/.2-.1'3$(-<0&3*,(3$)+'*5'$B(144#-44'2/):'3./'3$(1*')4B*:'(1'4/($/ )3(1''*(7*/($'(<:(1'4/::'5./&','$'45'1*'8 "$\/::'];00*0'.4*'4/<45>*(#+)3(1''*(7*/($28':)8).-::'*1'*')4>*)4/&(1S3$,7.:T2*',23*)31&(13$)#*'*#+)-::'*'4<)3,R-(10'1))4B*'.)'((5'2.'*/1'U F'(0&/),(47(:'*#+'(3#4/,.<&*/'*'4:3)4,'15.88,))'*2*-$43$$*>(4<)3, R-(10'1))4B*'.)'(3$)+(5'2.'*<:3,,'*)3(1''*(7*/($4/.:3*4<11'(4B#/):'*5)'*'4#+ ''(4B#'#*34'/(<2+2'14:/.1'*3)&8 F(:(23*')4/..')/$4'('()/1/$'*(7*/($3&'*.7($'*'4/1,+#+&/*:'2B)/3.3$/'(/4*,'( 3$1'*,'11'4)3(1''*(7*'1'5*()4*/&)'.8R3,..'*'1'(7&(4'*1'*/::',($'<1'* 5'):724/$'*)/$,'1:3()':&'()'*('2.($64/1))3(1''*(7*/($<,'((3$.' )4-1/'*Y5'4*$4(/($'*'*1'*8A',&/.='$:3*4$'((',$+X O#&,,.)1/-&"M(#-/-(#1,.6"09,(61-("#&.C$./"#$&#'&(#). 7 Lige m.h.t. mikronæringsstofsindholdet fandt jeg et studie (Johnson et.al., 2002), som kommenterer, at der næsten ikke er viden omkring den optimale mikronutrient fordeling i børne-sondeernæringsprodukter, og at der i vældet af produkter ikke er stor kendskab til bio-tilgængeligheden af de vitaminer og mineraler, som er tilsat produkterne. Studiet kigger derfor netop på børns mikronutrient status efter at have være på sondeernæring minimum et år og konkluderer, at børnenes mikronutrient status er fin, omend rigelig høj for kobber og B12. 8

10 9 N/1'(3,:*/($+*)$'(4/.1'$)4*3/(4')4/(.':3,#./:4/3('*'*324',($'.2-.1S]**'44'48.8 0&3*1(#*35.','4:(.>)')<3,'(1'&/1'()'(5$1/))')4*4'$/'*'*5'$*7()'4S]**'44'48.8 A')4*4'$/'*,(4B#/):5*-$'*'*47(1*')3(1''*(7*/($'()3),3../4'4<4',#'*4-*< 4/.,3(3,'*)3(1''*(7*/($8]**'44'48.8'24'*.B)'*13$'(,'431/)::./(/):4/.$($4/..>)(/($'(2)3(1''*(7*/($)6:3,#./:4/3('* P(1&&. A/**''*'(0B##/$:3,#./:4/3(<3$1'(<1'*'*,')423:-)#+/)3(1''*(7*/($)./44'*4-*'(8 V&3*0B##/$41/**'23*':3,,'*207($'*21'(1'2/(/4/3(#+1/**'1'4'(:'.4')4-1/' 0B##/$0'1'(23*1/**'&'1'(4'*.'*(7*/($)+.'1')&*/'*''4)4'1,'..',J6i_l8 A/**':(0&',($'+*)$'*<5.88,.5)3*#4/3(</(2':4/3('*<5:4'*/'.:3(4,/(4/3(&/ F1-")#.6","#(/&(#). ):*/&'*)+.'1')<40()*')'*;0&/)'*<0&3*1(,'(('):'*#+'(,3(3,'*)3(1''*(7*/($0* '(>$'4*/)/:323*Q,"/-&($(;0.$(88(N(,:3.3(/)'*/($8A'44'):B.1')5.88)3(1''*(7*/($'(),($'. #+)-5)4*44/.2'*,'(4'*/($/4B:4*,'(8V&3*,(2>*0'(0*23*,31'4<40B##/$'/(2':4/3('* ):B.14'):3(4,/(4/3(&/)3(1'/(1$($'():*/&'*"Zb''2'<4Q4.$(88(N(,/(2':4/3('(./$')+ $314:():B.1'))3(1''*(7*/($'(/)/$)'.&8 R#$&-.0(6&"?("-178'&&.?(8($"?16-&(&. E(1*'23*):'*'5'):724/$'*)/$3$)+,'11'(7(1*'1',/:*35/34<,()'*03)1'( )3(1''*(7*'1'8 5/2/135:4'*/'*03)#4/'(4'*#+:3*463$.($4/1))3(1''*(7*/($8Q4)4-1/'2*):','(('):'* #+)3(1''*(7*/($&/)'*<4:3(;'(4*4/3('(2;3.3(5:4'*/'*3$:3*4'2'14)B*':71'*2.14/ )3(1''*(7*/($<1'*/(1'03.142/5'*3$9*-:4363./$36)::*/1'*S9"RT<1'.&/)4:-((',31&/*:' 1'(*'1-:4/3(/5/2/135:4'*/'*3$>$'1'4/.)4'1'&7*'.)'2;.3)4*/1/<)3,,()+,'1)4(1*1 1/&'*)/4'403)i5>*(,'1^0*30()8 A'*'*)+.'1')/(1/:4/3('*#+<4'()3(1'1/74-(1'*)4/,-.'*'*Y7(1*'*,/:*35/34'(8A'44' :(,'12>*'#43$'(:3.3(/)'*/($8Q(('1)4:4/&/4'425/2/135:4'*/'*5'4B1'*5.88('1)4 #*31-:4/3(25B4-*4<'(&/$4/$'('*$/:/.1'4/.;3.3(3;B44'*('S;3.3(;'..'*('T3$4/. 3#*'403.1'.)'2'(&'.2-($'*'(1'4*,)./,0/(1'8 <"&-&.0(6&"C(,,(. Q4)4-1/':/$$'1'#+1'2B)/3.3$/):'7(1*/($'*/4*,'(03))3(1''*(7*'1'S^-,,/()'48.8?HHPT893*):'*('-(1'*)>$4')4*-:4-*3$2-(:4/3(24B(14*,'2>*3$'24'*<1'0&1'&7*'4#+ )3(1''*(7*/($/$'((',)(/4?_-$'*8

11 10 A'2(14<4)3(1''*(7*/($'(,'12>*4''(1'.&/)4*32/24B(14*,'()&/../S2:3*4'4,'1?Y_T 3$'(0'*22>.$'(1'('1)4,3(3)::*/15)3*54/3()'&('<3$5':*724'1')+.'1')4/1./$'*' )4-1/'*<)3,0&1'-(1'*)>$41'4),,'8 93*):'*(','(4'<41'(7(1*'1')./,0/(1')4*-:4-*:-(('):B.1')<4'(4'*.'*(7*/($,'12>*'*Z#33*.-,/(.'..'*,-;3).1*/&'<Z)3,1'1')&7**'/::'1'2/('*'*(7*,'*'<,'( )3,&'.5'4B1'*/*'4(/($2('1)44*,)4/,-.'*/($CA'4'*('43#,($.'(#+4*,)4/,-.'*/($< H1$.?,(C&.-(,.0$(N(#.. 93*./$'4*-(1'2)(/44'42,'1'(0'.4(1'(5'4*$4(/($XR3(1''*(7*/($5'4*$4'))3,,'1/;/():5'0(1./($<3$1'4'*3$)+)+1(1'4)'*-1<(+*,1'(:3,,'*#+#3)'23*,<3$,( :35.'*1'(4/.5*('48F1'*/::'.7($'*',1<./$')3,1'($.71'1'*:(&7*')3,23*7.1*' &'14$/&''()5*((3$'4Z$-2Z23*)&/(1'*8 V&3*1(5*('43#244'*0'.')#/)'3#.'&'.)'(:(,(3$)+2-(1'*'./143&'*8Q*5*('4./$'$.1,'13,1'*'*$-.'*31/)3(1',1'('..'*'=<(+*1'4$/&')&/'()3(1').($'CF$(-) 07&1'*<40(0*'(Z4-($'/,&'(<Z1'*:(),$'<0&11'*:3,,'*1'*('1<,'(,+):''* 1'45*',31'*'()/(13:4*/('*/($CI-:3,,'*1'*/0&'*42.1./143,0&1F$(-))#/)'*L 5. Magnus' mad 4&/1'<4/(1'(23*:3*44/1&/..'0(,/)4')/(')B(:''&('<3$41'4&*'($31/1'42+.$4'(,&')3(1'SGQ`T<,'()4/1&*8V(2/:)/(GQ`<10(&*?P,+('1'*$,,'.8 N/53'1'/b/*3#+1'44/1)#-(:4<F$(-))4*4'1'#+)3(1',1<3$,'$'42&3*')&/1'(3, )B$13,,'(:3,1'*23*2*.7$'*3$23*7.1*'/MRE8 V'*2*2/:&/4&/1'4)&$'RFE5>*(<)3,3&'*.'&'1'2/:'()+:.14q,/(3)B*'1/74r :3,5/('*'4,'1./14*/$4/$,1S)3,13$&*55B,3)#+1+)'T<3$23*7.1*'(5'2.'1' )#';/'.4<4,():-..'-(1$+,7.:'#*31-:4'*3$(1'(:3)4,'1q0'.'#*34'/('*r8[1''(&*<4 =3,'*'.'43#4$'./$,1'(&*<=327**':*724'*5'0>&'1'5>*('('45*-$'#+23*1>='.)'(8 N/:>54'(3$'4,/(3)B*'#-.&'*2*MRES1'40'1d3.'*'mT<3$1'4:3,5/('*'1'='$)+,'1 5.'(1'42*-$43$$*>(48[)4*4'(&*='$*'4#*$,4/):/23*03.14/.1'(,1<F$(-)2/:$'((', )3(1'(8W'$47(:4'<4)+.7($'='$5.'&&'1,'14$/&'0,1'(,1<='$0'.'4/1'(0&1'$/&'4 0,S13$-1'(:>13$,7.:T<:-(('1'4&'./::'$+0'.4$.48 A'4&/0-*4/$45',7*:'1'<1'($($&/1*3##'1',7.:3$:>1&*<40(03.143#,'14)&'1' 3$2$/&'1'(,'$'4:*:4'*/)4/):'*,,'.-$4<RFE5>*(:(0&'8 [1$'*F$(-))+H+*<3$0()1$./$':3)4'*23*4)4'(:3,5/(4/3(2)3(1''*(7*/($)#-.&'* S-1$>*?Y_20()(7*/($)/(14$T3$*/$4/$,1SJY_2'('*$//(14$T8 ",(44'(2+*0('(3,$($)3(1',1)3,5')4+*22*/):#*'))'4=-/;'S4B#/):$-.'*31< *>15'1'<2*-$4<./14$*>(4T5.(1'4,'1'4./14#*34'/(#-.&'*SDM.4*;*'D2*F'4$'(/;)T8

12 ",1$'(2+*0('(:3,5/(4/3(2#*34'/(*/$,1S28':)8.:)<7$<'..'*./()'*T<:3*(S28':)8*/) 3$0&*'$*B(T<2*-$43$$*>(4S28':)85((3$$-.'*31T3$2'14S28':)8&3;133$./14#.(4'3./'T8 A'44'4/.5'*'1'*&/<0'*'24'*5.'(1')1'43$4/.)/1)45.(1')1'4,'1'(#3)'I'3;4'E1&(;' 8 N/$/&'*0,3$)+1$./$423*):'../$':3)44/.):-1<0&3*21'&/$4/$)4''*5>*(',-.4/&/4,/(3$ #*35/34/:<$31'4*,5:4'*/'*)3,$'*('):-..'0=7.#'0,4/.4&'1./$'03.1''($-()4/$,/:*35/ R3,(1*'5>*()/$'* 0()'.&4/./#'*/31'*<0&3*0(&3:)'*3$3#.'&'*':)4*)-.48R+5.'(1'*&/./14':)4*,18[ (1*'#'*/31'*'*0(/::')-.4'(<&/('1=-)4'*'*,1'(<3$$/&'*0,./14':)4*&(1/)4'1'48 F$(-)'*-244'./$4B(1<,'(&3:)'*0>=1',7))/$4)3,0():.<0&/.:'40(.4/10*$=3*48 V('*)+.'1');8?JP;,0>=,'(&'='*4/.$'($7.1:-(?_:$ 10 8Q(&3:)'(<&/:'(1'*,'1 ),,')&7*0'1)$*12)B$13,,'(<&'='*?U:$8R+4&7*')+4B(1'*/::'-)71&(./$4<0&/),('*)+0+*14*,42RFE<)3,F$(-)'*8",'(11'4&/..'&7*'**4<40(0&1'./14,'*' )-.#+:*3##'(/#'*/31'*<0&3*0(5./&'*)B$3$(7)4'(/::'0*(3$'44$/&'28 F$(-)0*'($31:-.>*<$31'('*$/<3$4*/&')2/(4,'11'(:3)4<&/$/&'*0,8N/#.'='*4=3:','1<4F$(-)r#*-44'*.-$4'*,/(1)42..')O3$41'4-1'(4&/&.'**'.4'*'44/.<40(2+*1'(,')4q*'('r:3)4/2,/./'(L Lad os nu se nærmere på, hvordan man kan lave sondemad selv og hvad det er, mad kan (og ikke kan) for det langtids-sondeernærede barn 6. Blendet sondemad [1'44'2)(/4&/.='$#*7)'(4'*''()3(1',1)6,'(-<)3,&/)'*<0&3*1(,(:(.&''( 11 8W'$&/.23*:.*'0&3*1(,'(-'(:(5*-$')3$./143,1'2>1'&*'*1'*/(1$+*8R/1)4&/.='$(7&('23*1'.'3$-.',#'* &'14.&'(3$'42)3(1',1'()'.&8 8 Lige nu vi bruger vi Neocate Advance fra Nutricia, som er en elementær sondeernæring med aminosyrer. Vi er igang med at undersøge mulighederne for et peptidbaseret produkt, som vil have en lavere osmolalitet og være mere letoptageligt, siden netabsorptionen fra di- og tripeptider er mere effektiv end fra aminosyrer (Shils 2006 p. 1556). 9 Her følger vi retningslinier fra en amerikanske læge (Swoboda 2007), som foreslår at SMA børns energibehov skal udregnes udfra barnets højde (37-50 kj/cm) fremfor vægt, som man normalt ville gøre. Da Magnus er 125 cm høj ligger hans energibehov således et sted mellem kj. Ifølge NNRs anbefalinger for 9-årige baseret på vægt (295 kj/kg), ville Magnus der vejer 13 kg have et energibehov på omtrent 3800 kj. 10 For at se om SMA børn trives på den kost de får, skal man se om barnet følger en almindelig vækstkurve for højde. Mht vægt skal man trække fra forventet vægt i forhold til højde, da SMA børn typisk har en muskelsvægt på 5-10 af deres samlede vægt (raske børns muskler vejer omkring 40 af deres samlede vægt) (Kelley 1993)

13 Sondemads-menu R3(1',1),'(-'(S(7)4')/1'T'*5)'*'4#+'(4..'*:'(,31'. 12 <)3,)'*)+1(-1X A'4&/.)/$'<40&/),(4$'*'(#3*4/3()3(1',12*,'(-'(<3$23*1'.'*1'(#+'(4..'*:'( &/..'2*-$43$$*>(42B.1';80.&1'.'(24..'*:'('(<2'143$#*34'/(*/$'2>1'&*'*&/..'2B.1''( 2='*1'1'.<3$:3*(Y:*432.'*&/..'2B.1'1'()/1)4'2='*1'1'.8 d..'*:'(,31'..'(/..-)4*'*'*<0&3*1(,1'(z&/)-'.4z):.)'-123*43#2b.1':*&3,'( (7*/($)*/$3$&*/'*'4:3)48 A'(&/)'*4/.$'($7.1/::'(3$'43,<0&3*,'$'4'('*$/S:WT1''(:'.4'2>1'&*'$*-##'* /(1'03.1'*8Q('*$/,7))/$42B.1'*2*-$43$$*>(4)$'*=3,/(1*''(11'$>*&3.-,',7))/$4 S#$0>=4&(1/(103.1T<,'()1'4'*3,&'(1423*2' /$($,'14&-*1'*''('*$/23*03.1'4,'..',1'#*34'/(*/$'2>1'&*'*<2'14*/$'2>1'&*'*<:3*( 3$2*-$4h$*>(48 W'$(+'1'2*',4/.2>.$'(1':W23*1'./($,'..',1'2/*'2>1'&*'$*-##'* $*,'*1'4C\')-.44'4:()')/5/.$?<)3,&/)'*1'5$&'1./$$'(1'5'*'$(/($'*23*1',7($1'*2>1'&*'*<)3,/(1$+*/)3(1',1),'(-'(8 12 A'((',31'.'*'(,31'*'*'4&'*)/3(2R-(10'1))4B*'.)'()(5'2./($'*23*0&1,15>*(5>*)#/)'3$1'(,31'.<&/*5'=1'*,'1/'*(7*/($)4'*#/'(8Sundhedsstyrelsen har dog ikke explicit en 'fedtkategori' i sin tallerkenmodel (Sundhedsstyrelsen 2009 s. 37), hvilket, når jeg regner efter, betyder at barnets fedtindtag ikke lever op til de officielle anbefalinger, nemlig at børn skal have af deres daglige energiindtag fra fedt. 13?$2'14s_k:W<,'()?$:-.0B1*4'..'*?$#*34'/(s?k:WS2331;3,#81:T8 14 A'((''('*$/23*1'./($/,>1':3,,'*1'1():'*'4(/($)./(/'*3,:*/($1'(3#4/,.''('*$/23*1'./($,'..', 15 En portion sondemad bliver samlet til 470 kj. Jeg har sat den så højt, da man normalt mister omkring 10 ved tilberedning, blendning og sining, hvorefter man er nede på de ca. 420 kj. 12

14 SONDEMADSMENU Protein Korn/kartoffel Frugt/grøntsager Fedt (ca 80 kj) (ca 155 kj) Frugt (ca 150 kj) Grønt (ca 150 kj) (ca 90 kj) 7 g bælgfrugt, f.eks. bønner, linser eller kikærter 10 g gryn, f.eks. havregryn, brune ris, hirseflager 15 g svesker (ca 3 stk) 50 g grønkål, ærter 2 g fedt (1/2 tsk), f.eks. fiskeolie, olivenolie. Max 1-2 tsk dagligt. 10 g fed fisk, f.eks. laks eller makrel 12 g quinoa 20 g avocado 60 g pastinak, jordskok, persillerod 3-4 g nødder & kerner, f.eks. valnød, sesamfrø (skal kværnes) 15 g æg eller kylling 45 g kartoffel eller 50 g sød kartoffel 45 g banan, mango 75 g rødbede, løg, rosenkål, broccoli 12 g avocado 20 g mager fisk, f.eks. torsk, eller tun Evt 10 g bælgfrugt, hvis ikke indgår i proteindelen 75 g æble, melon, bær, kiwi, andre vandige frugter 100 g gulerod, selleri, 15 g oliven u/sten (4-5 oliven) 25 g tofu eller 50 ml soya mælk 60 ml sveskejuice, 75 ml anden juice 125 g blomkål, grønne bønner, hvidkål/150 g spinat 85 ml friskpresset juice, af grønt & frugt bl.a. gulerod 300 g agurk/salat, vandigt grønt (fylder meget) Sådan skal menuen læses: Hver fødevare indenfor en gruppe (protein/korn/frugt&grønt/fedt) er lige energirig. 10g brune ris er energimæssigt lig 45g kartoffel (ca 155 kj); 10 g laks og 15 g æg udgør begge ca 80 kj, osv. En fødevare fra hver gruppe giver et samlet energibidrag ca 470 kj, da der forventes et tab på 10 under tilberedning af sondemaden (tab i blender, si mv.). :"(,)'&)0(122')/',,'()F2("5'&F)$'5G,'(),'56)E"#),'5)8.&) Menu forslag: 100 kcal/420 kj 10 g laks; 10 g brune ris; 45 g banan; 12 g avocado (= 1 portion) 400 kcal/1680 kj: 60 g æg; 90 g kartoffel & 20 g havregryn; 40 g avocado, 50 g ærter & 75 g løg; 15 g valnødder/solsikkefrø (= 4 portioner) Tilføj evt: Lidt mørkegrønt som spinat; lidt knust hvidløg/revet ingefær; en knivspids salt el. lidt miso; et krydderi f.eks. kanel; & lidt citrussaft. Tilføj efter behov: Multivitamin, probiotika m.v. Sådan gør du: Tilbered maden (kog/damp/bag). Blend med ca 25 ml vand (f.eks. kogevandet) pr 420 kj. Si & sæt på køl. Voila 13

15 Sådan bruger du sondemads-menuen "##$&#"'($"#&)"'&#$*#$#+'(&'),-.)-&)$/)$0)1##$2(+-3($'($"#&)"'1)+#$"#-30 4)567/8(,'90#"#'#+'-)--#:77&0'($"#&)"1#")-/(&;3$#+#3$,+#"3#$'#+<+)=1#+)<"#<3+# :7,0)/'B2+(-#3$C.:7,;+*$#+3'B/(+$C.5F,;)$)$B<+*,-?,+>$-C.G-'/(031#$(03#B<#"-C I7,D,B2+(-#3$CK67,+3'.67,=)1+#,+L$B/(+$CK57,)1(4)"(.MF,;+(44(03.JF&0 Q9+&)"#$#+;0#$"#-,("-.'/)0"#$'3#'.'9"#$/)$/(&&#3,#$$#&#$'($"#'0)$,#(,#$"#03, '(&#+&#"-30)-=(0"#&)"#$<+3'/(,03"-#/'-+)1)$"?N*34#.=13'&)$>$'/#+)-D$"+# 567/8;0#$"#-'($"#&)"<L0"#+-L23'/03"-&#+#B:6FR:F7&0C#$"567/8/(&&#+43#0 '/)0=*'/#.)-"#+#+&#+#1)$"3"#$;0#$"#"#'($"#&)".=130/#-;#-L"#+)-&)$/)$,31# T#-#+13,-3,-)-1)+3#+#<>"#1)+#$#.'(&3$",9+3'($"#&)"#$.'9")$)-&)$3//#1D0,#+')&&# T#-#+(,'913,-3,-.)-&)$'(&<(+D0"+#3//#'-+#''#+.<(+"3&)$&)$,0#+#$3$,+#"3#$'<+)#$ Blendet mads næringsindhold sammenlignet med sondeernæring H(+$#"#$=)+N#,')&&#$03,$#-&)/+($D+3$,''-(<'3$"=(0"#-3#-'-)$")+"V '($"##+$D+3$,'2+("*/-&#""#-3;0#$"#-'($"#&)"E /8,W+(-#3$,/*0=L"+)-,<#"- H3;#+3$"=(0" ('&(0)03-#- B#$#+,3-D-=#"C "#$&'&(#&)&'*+ 567/8?:77&0 7 V6F7 H+#'#$3*'X);3 B::AYC BF:AYC BUZAYC,+$'-$. 567/8?:6F&0 U, 0)1#+# /0'-$1*- BU.5/8?&0C B:MAYC BF5AYC B6ZAYC BIAYC S/#&)#-300*'-+#+#+.)-#$#+,3-D-=#"#$#+0)1#+#3"#$;0#$"#"#'($"#&)"B4)U.5/82+&0C#$"3 14

16 A$1D'#$-03,9+'),-30.)-"#$;0#$"#"#'($"#&)"<L0"#+&#+##+'($"#&)"#$'=>N# <3;#+3$"=(0"B4)U,?567/8C P)/+($D+3$,''-(<'<(+"#03$,#$3"#$;0#$"#"#'($"#&)"#+.&#""#<>"#1)+#+N#,=)+-#'-#-3 17 W+(-#3$;3"+),#-#+'90#"#'=>N#+#. T#-#+'1D+-13)+3,-3,&)")-=(0"#2+(-#3$3$"=(0"#-$#"#.'2#43#0-$9+&)$;+*,#+2+(-#3$+3,# /(+$/30"#+<+#&<(+/)+-(<<#0 \13'&)$=)+#-;)+$.'(&=)+;#=(1<(+<D++#2+(-#3$#+.<D++#<3;+#B&3$"+#1(0*&#C#00#+ &#+#<#"-./)$&)$)0-3";+*,#'($"#&)$"'&#$*#$(,;30),:-301*+"#+#.=130/#<>"#1)+#+"#+ Baggrund for valgte fødevarer til sondemadsmenuen 8#,)$;#<)0#+<>"#1)+#+.'(&#+$D+3$,''-D--#.(,"#+<(+/)$=(0"#&D$,"#$)<"#$;0#$"#"# ])$)$(,)1(4)"(#+1#0#,$#"#.'(&*"(1#+)-1D+#$D+3$,'-D--#.-30<>+#+'($"#&)"#$#$ 2+(-#3$,+*22#$2+3(+3-#+#+N#,&)".'(&+#0)-31-$#&-/)$;0#$"#'(,'3#'#00#+'(&;3"+),#+ 3,#$$#&'3#$#$"/L003$,(,,+3'(,"#'*"#$3$"#=(0"#+<#"#<3'/.'(&0)/'."##<-#+-+),-#"# 03$'#+3$"#=(0"#+*"(1#+2+(-#3$,("#<3;+#(,#$=#$'3,-'&D''3,<#"-'L+#')&&#$'D-$3$,3 *"1)0,)</*0=L"+)-=(0"3,#/(+$2+("*/-#+'(&`*3$().;+*$#+3'.(,=)1+#,+L$)-1)+3#+# 16 b3(20#1#+3//#2+(;0#&#+&#""#-=>n#<3;#+3$"=(0"-30p),$*'.'#01(&n#,&93$"+>&&#.)-n#,;0#1(1#++)'/#- (1#+)-'#"#$;0#$"#"#'($"#&)"'+#0)-31-&)$,#<3;+#RU,?567/8BTX)$;#<)0#'U,<3;#+?:777/83<>0,#QQc 17 Denne energifordeling vil naturligvis variere, efter hvilke ingredienser man vælger (se bilag 1). 18 NNR (2004, kap.13) skriver, at selvom et barns (2-17år) proteinbehov reelt kun er 0.9 g protein/kg kropsvægt, får det (ligesom voksne) typisk meget mere protein via kosten. Der står endvidere, at det vigtigste er, at man ikke får dækket mere end 20E fra protein (= øvre grænse for protein-indtag, s. 207). 15

17 16 8#,-30<>+#+)0-3"03"-<+3'/=13"0>,#00#+3$,#<D+-30"#$;0#$"#"#'($"#&)"(,(<-#(,'903"- ;>+$<9+$)-*+03,-,#$$#&&)"#$.(,'(&&#"'-(+')$"'L$03,=#",)1$#+"#+#'=#0;+#"d T#-0>$$#+"#-'3,)-;+*,#9+'-3"#$'B<+3'/#C<+*,-(,,+>$-(,)-,9#<-#+>/(0(,3.'913"- Fordele ved blendet sondemad \1)"#+&*03,=#"#+$#3+3,-3,&)"<+#&<(++#$'($"##+$D+3$,.'(&3<>0,#c3//#])4=BQ*-+343)C <(+1#$-#.)-'-(<<#+3"#+#'$)-*+03,#')&&#$=D$,13+/#+)$"#+0#"#'?=)+'L$#+,3#<<#/-#+.'(& "#$&#'()#)'*+),-"##)'.* HL-($*-+3#$-#+#+)/-31#;3(0(,3'/#'-(<<#+.'(&20)$-#+;+*,#+-30#,#$;#'/L--#0'#(,'(& A23"#&3(0(,3'/#'-*"3#+13'#+.)-'-(+#&D$,"#+<+*,-(,,+>$-3/('-#$=)+#$2+D1#$-31#<<#/- S#01(&"#+<(+&)$,#<L-($*-+3#$-#+'1#"/(&&#$"#'-)"3,&)$,0#+;#13'#+<(+'-(<<#+$#' 2+D43'#13+/$3$,=('&#$$#'/#-.&#$#+N#,."#-1300#1D+#'L$")-*$"0)"#'3$#0)$,-3"'V '($"##+$D+#"#;>+$)-<9"#03"#$$#20)$-#V/#&3/)03#'*22#f /0)#*0))-,1'),,($* '2#/*0#+#'3#$)$"#$13+/$3$,'&9"#.)-<L-($*-+3#$-#+B&#-);(03--#+=#+)<C3'&9&D$,"#+/)$ \13'"#--##+-30<D0"#-./)$&)$<(+#'-300#'3,.)-#$/+(2'(&/*$&>"#+#$&#,#-;#,+D$'#- &D$,"#<L-($*-+3#$-#+13)'($"##+$D+3$,3//#<9+&*03,=#"<(+)-;+*,#)00#'3$#3;(#$"# <9$D+3$,''-(<<#+13)&)"#$.'(&)0-3"/(&&#+3')&&#2)//#?<(+&.#+&#"-30)-;#,+D$'# 2(3')*4(-'$5(66(*7#'$8(.* 1)+3)-3($)<$D+3$,''-(<<#+;0#$"#-'($"#&)"/*$$#-30<>+#-)+&#$/*$$#1D+#&#"-30$#-(2)- >,#-)+&'-3&*0#+3$,#$(,"#+&#"<(+=3$"+##1#$-*#00#'/)"#+29&3/+(13003#+$#d

18 17 Q#'-0#Q*-+3-3($=)+'(&"#$#$#'-#29&)+/#"#-#-2+("*/-B'('(*+4#P3gC."#+3$"#=(0"#+ -(0#+)$4#2+(;0#&#+")k"#$)-*+03,#+91)+#+<+)+3,-3,&)"/)$)<=ND02#-(0#+)$4#2+(;0#&#+ 9&3:)3,8')44)3)*4(-'$+($#7* $D+03,,#$"#)-<(+#'-300#'3,.)-;0#$"#-'($"#&)"+3,29(20>'#03,#(,*(20>'#03,#<3;+#130 ;,"-$,$<(76)*)88)-#*78*'(0#(0*473.* T#'*"#$./)$;0#$"#-'($"#&)"&9'/#1D+#&#"-30)-,31#;)+$#-#-<(+=(0"-30&)".'(&$(,#- Ulemper ved blendet sondemad T#+#+/0)+-$(,0#*0#&2#+1#")-'/*00#0)1#'($"#&)"#$'#01E S($"#&)"#+(,'9"L+#+#<(+"#$3$"313"*#00#<)&303##$""#$-30'/*"';#+#--3,#"# B(,(-$)*8$'*-$#74(7#($ A-=(1#"/+3-3/2*$/-1#";0#$"#-'($"#&)"#+#$>,#-+3'3/(<(+/($-)&3$)-3($(,"#+&#">,#- \13'&)$=)+#-;)+$&#"$#"')-3&&*$<(+'1)+.&9&)$$)-*+03,13'1D,-#&*03,=#"#+$#3"#$

19 18 _3,#,L0"3,=1)".'/)0&)$29=N#&&#<+($-#$'>+,#<(++3,-3,,("/>//#$=L,3#N$#1#" * C,(--)':)3*$4-'(0*>'(0,(3:$63*?*5(,-$,(#)#)* i)&2#00b677ic'/+31#+"#'*"#$ek^'3"#<+(&-=#3+=3,=&34+(;3)00()".=(&#&)"#(+ 3$'-3-*-3($)00L2+#2)+#";0#$"#+3h#"<##"3$,'=)1#;##$<(*$"-(;#*$')-3'<)4-(+L;#4)*'#(< -=#3+*$4#+-)3$$*-+3-3($4(&2('3-3($.2((+=(&(,#$#3-L.)$"=3,=13'4('3-L-=)-3&2#"#'<0(l m'3//#+=#"#$(&/+3$,$d+3$,'3$"=(0"/)$&)$$#"'d--#1#")-;+*,#'($"#&)"'&#$*#$. P#$"#-#+/0)+-.)-'2#43#0-&3/+($D+3$,''-(<'3$"=(0"#-#+*&*03,-)-<)'-'09.(,)-&)$"#+<(+ =*'/#29.'(&-3"03,#+#+#<#+#+#-.)-"#+(,'9#+*'3//#+=#"#+(&/+3$,;3(-30,D$,#03,=#"#$)< S# '/('3-#-#$.#+"#$;0#$"#"#'($"#&)"-L//#+##$"'($"##+$D+3$,B'(&-L23'/#+ 1)$"3,?/03'-+#-C.(,;0#$"#-'($"#&)"#,$#+'3,;#"'--30'($"##+$D+3$,"3+#/-#3$"3 7. Afsluttende kommentarer 3$/0*"#+#-#(+3(&/($'#/1#$'#+)<0)$,-3"'V'($"##+$D+3$,(,=1)"+3,-3,&)",>+1#"('.(, '(&-),#+*",)$,'2*$/-3&)"#$'13'*#00#*"-+L/-30#$.'(&-),#+*",)$,'2*$/-3&)"#$' A$)$"#$*"<(+"+3$,1)+.)-N#,,#+$#13000#;+*,#S*$"=#"''-L+#0'#$'-)00#+/#$&("#0B)<'$3-UC. -)00#+/#$&("#0(23&(""#(<<343#00#+#-$3$,'03$3#+<(+&)/+($D+3$,''-(<'<(+"#03$,.;0#1"#- -L"#03,-)-'90D$,#2+(-#3$,+*22#$3//##/' $/0*"#+#"#<#"-=(0"3,#<>"#1)+#+;#->""#-. '-#"#--(,N#,*",)$,'2*$/-3#$-)00#+/#$<(+"#03$,.'(&3$/0*"#+#+;9"##$2+(-#3$(,#$<#"- P($S*$"=#"''-L+#0'#$#+(2&D+/'(&29.)-=13';>+$#<)&303#+<>0,#+"#$<(+#'09#"# -)00#/#$&("#0.130;>+$#$#.&#"&3$"+#"#'23'#+#-=)1)<('-./(&&#-30)-&)$,0#<#"-d

20 A$"#03,130N#,*$"#+'-+#,#.)-"#-)-;#+#,$#&)/+($D+3$,''-(<'3$"=(0"<(+<>"#1)+#+#+ 8. Konklusion & Diskussion T#$$#(2,)1#=)$"0#+(&.)-"#-#+&*03,-)-0)1#+3,-3,&)"-30;>+$290)$,-3"'V 2+(-#3$+3,,+*22#&#"/(+$2+("*/-#+.<+*,-?,+>$-.(,<#"-+3,#<>"#1)+#+./)$&)$(2$9 S(&<(+D0"#+/)$&)$'#011D0,#.=1(+&#,#-+3,-3,&)"'/)0<L0"#)<;)+$#-'')&0#"#"),03,# Q(,0#)<"#<(+"#0#"#+/)$1D+#1#")-3$/0*"#+#+3,-3,&)"3;)+$#-''($"#&)"#+E - - ;)+$#-<9+#$1)+3)-3($)<<3;+#.'(&/)$&#"13+/#-30#$'*$"&3/+(;3(-) - ;)+$#-/)$;#"+#&("'-9#1#$-*#00#/(&203/)-3($#+1#"0)$,-3"'V'($"##+$D+3$, - ;)+$#-/)$<9#$,0D"#1#"&)"?#-<(+=(0"-30&)"'(&$(,#-)$"#-#$"&#"343$ S(&<(+D0"#+?20#N#+./)$&)$<9-30<+#"''-300#0'#$)<)-,>+#$(,#-)/-31-<(+'3-;)+$(,=)$"0# Q(,0#)<*0#&2#+$#1#";0#$"#-'($"#&)"#+E - "#--),#+-3"(,/+D<-#+.)-'/*00#0)1#&)"#$'# ,-3,&)"/('-#+2#$,#B'($"##+$D+3$,<9+&)$,+)-3'C - "#+#+#$>,#-+3'3/(<(+/($-)&3$)-3($ T#$>,#"#+3'3/(<(+/($-)&3$)-3($1#"=N#&&#0)1#-&)".'/)0-),#')01(+03,-.=13';)+$#-=) (,"#$&)$<9+3$"13)&)1#$d X+($3'/'L,#;>+$29'($"#V#+$D+3$,'/)03//#;)+#(1#+0#1#."#'/)0',*0#1#f 19 19

21 9. Bilag 1: Energiberegninger til basis for sondemadsmenu Krav til beregning af mængde fødevare der skal indgå i sondemadsmenuen: Proteingruppe bidrager med ca 80 KJ, Korngruppe med ca 155 KJ, Frugt & grøntsager med 150 KJ, Fedtgruppe med 90 KJ Proteinrig mad fødevare/ 100 g Energi kj Protein g Fedt g Kulhydrat* g Fibre g Mængde g Energi kj Protein g Fedt g Kulhydrat g Fibre g Bønner, brune, tørre Laks, rå torsk, rå Æg, hele, rå Kylling, kød, rå Tofu Soyamælk** TOTAL GnSnit Korn/kartoffel fødevare/ 100 g Energi kj Protein g Fedt g Kulhydrat g Fibre g Mængde g Energi kj Protein g Fedt g Kulhydrat g Fibre g Havregryn Hel hirse Brune ris Quinoa *** Sød kartoffel Kartoffel TOTAL GnSnit Frugt/grøntsager Energi Protein Fedt Fibre Mængde Kulhydrat fødevare/ 100 g kj g g Kulhydrat g g g Energi kj Protein g Fedt g g Fibre g sveske, tørret Avocado, rå Banan Æble Blåbær, rå Grønne ærter, rå Pastinak Rødbede

22 Broccoli Gulerod, dansk, rå Hvidkål Gulerods juice Sveskejuice TOTAL GnSnit Fedt fødevare/ 100 g Energi kj Protein g Fedt g Kulhydrat g Fibre g Mængde g Energi kj Protein g Fedt g Kulhydrat g Fibre g Sorte oliven u/sten Avocado, rå Sesamfrø, hele, tørrede Valnød Olivenolie Levertran **** TOTAL GnSnit Energi kj Protein g Fedt g Kulhydrat g Fibre g Ved at kombinere en fødevare fra protein/korn/frugt&grønt/fedt opnår man i gennemsnit: Efter 10 tab ved tilberedning: 425 kj 4.2 g 3.3 g 12.1 g 3 g De individuelle makronæringsstoffers energibidrag: Konklusion: En fødevare i angivet vægt under "mængde" fra hver af de fire fødevare grupper giver tilsammen i gennemnsnit 472 kj, med en energifordeling på 17E Protein, 29 E Fedt og 54 E Kulhydrat. 1g protein = 17 kj, 1 g fedt = 37 kj, 1 g tilgængelig kulhydrat = 17 kj, 1 g fiber = 8 kj (foodcomp.dk) KILDE til fødevaredata: Foodcomp.dk, med mindre andet er angivet * g kulhydrat angivet er tilgængeligt kulhydrat ** Provamel, Soya Naturel *** Aurion, økologisk hel quinua **** Nordic Naturals, arctic cod liver oil Eksempel på hvor store mængder der er behov for af mindre næringstætte grøntsager (150 g spinat, 300 g agurk) Spinat Agurk, rå

23 Referencer "#$&'#()*#+,--.+/01$#2#345621'78$ &$2#&$&#9&2#3':&9:*&*6& D45:12D*62#3#6&*1L$2#3+)HMN)H*&#6&M#6&*1N86&+,--J)*#?OEPQQ;R=S,R?.+ O$2#3O4&581*624#'+N86&T12#H&*D6,--.P,RPXRR?XRY+ T&4Z2&"()*3*#*6A>F(T12LL4&$UN+,--J+C26*&K:A#412D'SDA52'6&K(E24*<*21*E2126K*#$ LLD6'4#A*16A+N*6H&4$I:+,--J"83P,.;B=SR--R?XQ+;*E'6&*D6= T8552#'"(TA8O(O*8'6[(TA*#$KG("&3K&2$'()(I4EEW(\21'4#H+RJJY+U*1*E'4&:624#*#$ /21148'"6&4:AK2#H*62#6'ID2<2#3M#6&*1O$2#3+)HMN)H*&#6&M#6&*1N86&+RJJYU*K? )8#PRJ;Q=SRJQ?B+ C*<18K*\(C452#2]8G(U#624#*^(['D86EC(U2DA*8$*[(W8&D7*C(G466&*#$*O+,--.+ V45#6&*1#86&2624#2#DA21$&#S*#RR?K*&_:&2#D`26AXR.:*62#6'+T12#N86&+,--. OEP,Y;R=SRaQ?X+;*E'6&*D6= CWbOc$<*&2#' ,-R-+C*#'7&#'^4'6<*#&,--Q?,--B+ M2'#E&3H+,--,+"#4<&<2`4L$2*&&A*2#6A:*62#6&D2<2#3#6&*1#86&2624#+ G*'6&4#6&41N8&'+,--,U*K?)8#P,Y;Q=SJY?R-X+;*E'6&*D6= O&'#28'^*E2+U*0,--J+M#6&*1N86&2624#+ Oc$<*&'6K&1'#+)*#8*&,--J+^4'6745:*''6d<0#621#'8#$E*1*#D+U2#2'6&26L4& Lc$<*&&(1*#$E&8343L2'7&2+ b#2<&'266'a4':26*1+ 52D&4#86&2#6'6*68'$8&2#3#6&*1L$2#3+"&DAC2'TA21$,--,PB.SXRRdXRY+;*E'6&*D6= ^11KI2DA*&$+RJJQ+ E*D6&2*EK_D18'2<#6&*1#86&2624#8'$646&*6DA21$&#`26AT&4A#h'$2'*'+"125#6 U2#2'6&26L4&Lc$<*&&(1*#$E&8343L2'7&2+,---+C#12111<#$'52$$16*E1+,+&<2$&$ 8$3*<+

MADSPIL FRUGT OG GRØNT

MADSPIL FRUGT OG GRØNT MADSPIL FRUGT OG GRØNT Champignon 120kj Protein 2,9g Kulhydrat 3,4g Fedt 0,3g Kostfibre 1,6g 1RE 2mg 9mg 0,8mg Agurk 51kj Protein 0,7g Kulhydrat 2,1g Fedt 0,1g Kostfibre 0,7g 5RE 14mg 21mg 0,3mg Nektarin

Læs mere

Forslag til dagens måltider

Forslag til dagens måltider Forslag til dagens måltider for en kvinde på 31 60 år med normal vægt og fysisk aktivitet, som ikke indtager mælkeprodukter 8300 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 900 kj/dag svarende til 10 % af energiindtaget

Læs mere

Opslagsværk - daginstitutioner

Opslagsværk - daginstitutioner Opslagsværk - daginstitutioner I oversigten nedenfor har vi udvalgt nogle af de ernærings-emner, der er gode at blive lidt klogere på eller få genopfrisket, når man laver mad til børn. Til hvert emne er

Læs mere

http://www.altomkost.dk/forvaltning_skole_daginstitution/skoler/anbefalinger_for_maden/forside.h tm

http://www.altomkost.dk/forvaltning_skole_daginstitution/skoler/anbefalinger_for_maden/forside.h tm Opslagsværk - skoler I oversigten nedenfor har vi udvalgt nogle af de ernærings-emner, der er gode at blive lidt klogere på eller få genopfrisket, når man laver mad til børn og unge mennesker. Til hvert

Læs mere

Optimal ernæring KVIK TRI, MAJ 2013

Optimal ernæring KVIK TRI, MAJ 2013 Optimal ernæring 1 KVIK TRI, MAJ 2013 Sara Sig Møller Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed med speciale i Ernæring & Fysisk Aktivitet (jan. 2009) Underviser Teknisk Skole, 2009-2010 Foredragsholder,

Læs mere

Ernæring & Udholdenhedssport V A L B Y L Ø B E R N E, J A N U A R 2 0 1 5

Ernæring & Udholdenhedssport V A L B Y L Ø B E R N E, J A N U A R 2 0 1 5 Ernæring & Udholdenhedssport 1 V A L B Y L Ø B E R N E, J A N U A R 2 0 1 5 Hvem er jeg? 2 Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed med speciale i Ernæring & Fysisk Aktivitet (2005-2009) Master in Human

Læs mere

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag.

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag. 1. Spis varieret, ikke for meget og vær fysisk aktiv Varier mellem forskellige typer fisk, magre mejeriprodukter og magert kød hen over ugen. Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter Nøglehulsmærket

Læs mere

Kost i hverdagen - til atleter T R I C L U B D E N M A R K, O K T O B E R 2 0 1 4

Kost i hverdagen - til atleter T R I C L U B D E N M A R K, O K T O B E R 2 0 1 4 Kost i hverdagen - til atleter T R I C L U B D E N M A R K, O K T O B E R 2 0 1 4 Sara Sig Møller Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed med speciale i Ernæring & Fysisk Aktivitet (2005-2009) Master

Læs mere

Program. Den gode kost Måltidssammensætning Energibehov Før, under og efter Kost op til konkurrencer Den søde tand

Program. Den gode kost Måltidssammensætning Energibehov Før, under og efter Kost op til konkurrencer Den søde tand Kost og træning 1 Mig selv Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed med speciale i Ernæring & Fysisk Aktivitet (jan. 2009) Underviser Teknisk Skole, 2009-2010 Foredragsholder, Previa Sundhed, 2010- Kostvejleder,

Læs mere

Kost & Ernæring K1 + K2

Kost & Ernæring K1 + K2 Kost & Ernæring K1 + K2 Kostens betydning for præstationsevnen At være elitesvømmer kræver meget. Meget træning, men også at være en 24-timers atlet, som ikke kun er svømmer når han/hun er i bassinet.

Læs mere

Kostplan. Grøntsager Mos tilberedt af kogte kartofler, gulerødder, broccoli, blomkål, persillerod eller pastinak, squash eller ærter.

Kostplan. Grøntsager Mos tilberedt af kogte kartofler, gulerødder, broccoli, blomkål, persillerod eller pastinak, squash eller ærter. Kostplan 0 6 måneder 4-6 måneder 6-8 måneder Modermælk eller modermælkserstatning. D-vitamin dråber fra 14 dage til 2 år. www.sundhedstjenesten-egedal.dk www.altomkost.dk www.sst.dk Mad til spædbørn &

Læs mere

E-vitamin. E-vitamin er en antioxidant og er derfor en af din krops bedste beskyttere

E-vitamin. E-vitamin er en antioxidant og er derfor en af din krops bedste beskyttere e-vitamin E-vitamin er en antioxidant og er derfor en af din krops bedste beskyttere E-vitamin beskytter dig mod røg og forurening i den luft, du indånder Pigen her har brug for mere E-vitamin, end da

Læs mere

OM DAGEN. Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem

OM DAGEN. Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem OM DAGEN 6 også når du flytter hjemmefra Få gode ideer til hvordan du får 6 om dagen morgen, middag og aften ind i mellem Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem Et af de

Læs mere

Optimal ernæring T R I C L U B D E N M A R K, J U N I 2 0 1 4

Optimal ernæring T R I C L U B D E N M A R K, J U N I 2 0 1 4 Optimal ernæring 1 T R I C L U B D E N M A R K, J U N I 2 0 1 4 Sara Sig Møller Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed med speciale i Ernæring & Fysisk Aktivitet (2005-2009) Master in Human Nutrition,

Læs mere

Kost & Ernæring. K3 + talent

Kost & Ernæring. K3 + talent Kost & Ernæring K3 + talent Kostens betydning for præstationsevnen At være elitesvømmer kræver meget. Meget træning, men også at være en 24-timers atlet, som ikke kun er svømmer når han/hun er i bassinet.

Læs mere

Forslag til dagens måltider for en pige på 10 13 år med normal vægt og fysisk aktivitet

Forslag til dagens måltider for en pige på 10 13 år med normal vægt og fysisk aktivitet Forslag til dagens måltider for en pige på 10 13 år med normal vægt og fysisk aktivitet Ca. 8000 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 600 kj/dag svarende til 7 % af energiindtaget (Svarer til ca. 1900

Læs mere

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Kostfibre hvorfor. De mætter De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Maden flyttes hurtigere gennem kroppen De tager plads for andre fødevarer Tager lang tid at spise giver hurtigere

Læs mere

Grøntsager og kostfibre

Grøntsager og kostfibre Grøntsager og kostfibre Patientinformation Grøntsager Grøntsager, og især de grove grøntsager, indeholder mange kostfibre. Det er derfor godt at spise mange af de grove grøntsager og gerne flere gange

Læs mere

KOPIARK 1-13 5.-6. KLASSETRIN

KOPIARK 1-13 5.-6. KLASSETRIN KOPIARK 1-13 5.-6. KLASSETRIN PIA ROSENLUND & CHRISTINE BENDIX KONSULENTER FOR FØDEVARESTYRELSEN. UDDANNEDE FOLKESKOLELÆRERE MED BACHELOR I HJEMKUNDSKAB ET SUNDERE VALG MED NØGLEHULLET Kopiarkene kan hentes

Læs mere

Der er gemt ca kcal i et kilo kropsmasse og derfor vil du opnå et vægttab på g pr. uge hvis du spiser helt efter planen.

Der er gemt ca kcal i et kilo kropsmasse og derfor vil du opnå et vægttab på g pr. uge hvis du spiser helt efter planen. KOSTPLAN 1400 KCAL Brugsanvisning Denne kostplan på 1400 kcal er beregnet til vægttab. Groft forenklet har de fleste kvinder et dagligt energibehov til vægtvedligeholdelse på ca. 2000 kcal og mænd på ca.

Læs mere

KOPIARK 1-12 2.-4. KLASSETRIN

KOPIARK 1-12 2.-4. KLASSETRIN KOPIARK 1-12 2.-4. KLASSETRIN PIA ROSENLUND & CHRISTINE BENDIX KONSULENTER FOR FØDEVARESTYRELSEN. UDDANNEDE FOLKESKOLELÆRERE MED BACHELOR I HJEMKUNDSKAB ET SUNDERE VALG MED NØGLEHULLET Kopiarkene kan hentes

Læs mere

Hvad indeholder din mad Øvelse 01

Hvad indeholder din mad Øvelse 01 Hvad indeholder din mad Øvelse 1 På de fleste madvarer kan du læse, hvad de indeholder. Heriblandt også hvor meget protein, kulhydrat og fedt madvaren indeholder pr. 1 gram. Beskrivelsen af maden kaldes

Læs mere

1. Hvor mange gange skal du smage på en fødevare, for at vide om du kan lide den? A: 1 gang B: 5 gange C: Mere end 15 gange

1. Hvor mange gange skal du smage på en fødevare, for at vide om du kan lide den? A: 1 gang B: 5 gange C: Mere end 15 gange Alle spørgsmål samlet Spørgsmål til ernæring 1. Hvor mange gange skal du smage på en fødevare, for at vide om du kan lide den? A: 1 gang B: 5 gange C: Mere end 15 gange 2. Er det sundt at spise æg? A:

Læs mere

Af Line Gråkjær, Pb.stud. i ernæring og fysisk aktivitet

Af Line Gråkjær, Pb.stud. i ernæring og fysisk aktivitet Af Line Gråkjær, Pb.stud. i ernæring og fysisk aktivitet Aftenens program John Mikkelsen byder velkommen Chili con carne med grøn salat, brød og smoothies Oplæg v. Line om kost og svømmere - hvad er optimal

Læs mere

KOPIARK 1-10 0.-1. KLASSETRIN

KOPIARK 1-10 0.-1. KLASSETRIN KOPIARK 1-10 0.-1. KLASSETRIN PIA ROSENLUND & CHRISTINE BENDIX KONSULENTER FOR FØDEVARESTYRELSEN. UDDANNEDE FOLKESKOLELÆRERE MED BACHELOR I HJEMKUNDSKAB ET SUNDERE VALG MED NØGLEHULLET Kopiarkene kan hentes

Læs mere

Forslag til dagens måltider for en dreng på 6 9 år med normal vægt og fysisk aktivitet

Forslag til dagens måltider for en dreng på 6 9 år med normal vægt og fysisk aktivitet Forslag til dagens måltider for en dreng på 6 9 år med normal vægt og fysisk aktivitet Ca. 7600 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 550 kj/dag svarende til 7 % af energiindtaget (Svarer til ca. 1815

Læs mere

Kost og ernæring for løbere

Kost og ernæring for løbere Kost og ernæring for løbere 1 Hvad er sund kost? Kilde: Alt om kost - Fødevarestyrelsen 2 Energikrav til marathon Forbrænder ca. 1kcal/kg/km Løber på 75kg: 3165kcal = 13293kJ Realistisk forhold ved MT(ca.75%

Læs mere

De nye Kostråd set fra Axelborg

De nye Kostråd set fra Axelborg De nye Kostråd set fra Axelborg Susan Vasegaard, srh@lf.dk Hanne Castenschiold, hca@lf.dk Line Damsgaard, lda@lf.dk Handel, Marked & Ernæring Landbrug & Fødevarer Nye kostråd 2013 Mejeriprodukterne er

Læs mere

Smag på grøntsager i sæson

Smag på grøntsager i sæson Smag på grøntsager i sæson Elevhæfte 2009 Mad - eller hvad? smag på grøntsager i sæson Grøntsager og frugter er modne på forskellige årstider. Det kalder man, at grøntsager og frugter har sæson. I sæsonen

Læs mere

Forslag til dagens måltider for en mand på 18 30 år med normal vægt og fysisk aktivitet

Forslag til dagens måltider for en mand på 18 30 år med normal vægt og fysisk aktivitet Forslag til dagens måltider for en mand på 18 30 år med normal vægt og fysisk aktivitet Ca. 11.100 kj/dag + råderum på 1200 kj/dag til tomme kalorier svarende til 10 % af energiindtaget (Svarer til ca.

Læs mere

1. Klatkager af ris 2 dl kogte brune ris, 1-2 æg, rismel, kanel, 1 håndfuld mandler, vand

1. Klatkager af ris 2 dl kogte brune ris, 1-2 æg, rismel, kanel, 1 håndfuld mandler, vand Køb økologisk og biodynamisk eller fra områder tæt på dig - så meget din pengepung tillader det. Køb mad som får din krop til at smile, og dine sanser til at frydes. 1. Klatkager af ris 2 dl kogte brune

Læs mere

Forslag til dagens måltider for en kvinde over 74 år med normal vægt og fysisk aktivitet

Forslag til dagens måltider for en kvinde over 74 år med normal vægt og fysisk aktivitet Forslag til dagens måltider for en kvinde over 74 år med normal vægt og fysisk aktivitet Ca. 7400 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 800 kj/dag svarende til 10 % af energiindtaget (Svarer til 1750

Læs mere

Gode Råd til kost & eksempler på måltider

Gode Råd til kost & eksempler på måltider Gode råd (l kost & eksempler på mål(der 2016 Gode Råd til kost & eksempler på måltider Udarbejdet af: Prof. Bachelor i ernæring & sundhed & personlig træner & Pia Skovhøj personlig træner Indhold: Hvad

Læs mere

Morgenmad. Hjemmelavet mysli med yoghurt eller A-38

Morgenmad. Hjemmelavet mysli med yoghurt eller A-38 Morgenmad Hjemmelavet mysli med yoghurt eller A-38 A-38, yoghurt naturel, havregryn, økologiske rosiner, mandler, nødder, bananer, solsikkekerner, hørfrøkerner, græskarkærner, æbler, appelsiner, pærer

Læs mere

Fuldkorn. Kostfibre. Motion. Frugt & grønt. Fedtstoffer. Fisk. Kost & hjertesundhed. Måltider. Rygning. Mad der smager. Alkohol

Fuldkorn. Kostfibre. Motion. Frugt & grønt. Fedtstoffer. Fisk. Kost & hjertesundhed. Måltider. Rygning. Mad der smager. Alkohol Motion Kostfibre Fuldkorn Fisk Fedtstoffer Frugt & grønt Kost & hjertesundhed Taljemål Måltider Alkohol Rygning Mad der smager Problemstillinger Overvægtige Sukkersyge (type-2) For højt kolesterol For

Læs mere

FÅ MERE UD AF TRÆNINGEN MED GODE SPISEVANER MAD TIL MOTION OG MUSKLER

FÅ MERE UD AF TRÆNINGEN MED GODE SPISEVANER MAD TIL MOTION OG MUSKLER FÅ MERE UD AF TRÆNINGEN MED GODE SPISEVANER MAD TIL MOTION OG MUSKLER Spis gode kulhydrater Du får mest ud af træningen, hvis du har fyldt din krops kulhydrat- og væskedepoter. Det gælder både hvis du

Læs mere

Velkommen. Mødegang 10 Dagens program. Velkomst og siden sidst. Mælk og mad til barnet. Pause kl. ca. 18.00 18.20. Syge børn.

Velkommen. Mødegang 10 Dagens program. Velkomst og siden sidst. Mælk og mad til barnet. Pause kl. ca. 18.00 18.20. Syge børn. Velkommen Mødegang 10 Dagens program Velkomst og siden sidst Mælk og mad til barnet Pause kl. ca. 18.00 18.20 Syge børn Evaluering Nu begynder øve perioden Overgangen fra mælk til skemad er en læringsproces

Læs mere

Lille portion (1800-2100 kj)

Lille portion (1800-2100 kj) Ernæringsberegninger af skolemåltiderne Lille portion (1800-2100 kj) til 7-10 årige børn Bestil. nr. 2009207 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Portion/stk. for = serveringsklar

Læs mere

Patientvejledning. Kostplan. 1200 kcal

Patientvejledning. Kostplan. 1200 kcal Patientvejledning Kostplan 1200 kcal Kostplan på 1200 kcal/ 5000 kj Morgen Formiddag ½ skive (25 g) rugbrød ½ skive groft franskbrød skrabet minarine 1 skive ost 30+/18% 150 ml skummetmælk Se forslag ½

Læs mere

Hvor meget energi har jeg brug for?

Hvor meget energi har jeg brug for? Hvor meget energi har jeg brug for? Du bruger energi hele tiden. Når du går, når du tænker, og selv når du sover. Energien får du først og fremmest fra den mad, du spiser. Den kommer fra proteiner, og

Læs mere

1 pakke fuldkornsknækbrød (til alle 4 uger) 1 pakke rugbrød (til uge 1)

1 pakke fuldkornsknækbrød (til alle 4 uger) 1 pakke rugbrød (til uge 1) Indkøbslister til VBK 2.0 Vi har lavet indkøbslister til fase 1, hvor vi anbefaler, at du køber ind hver lørdag og tirsdag. Nogle af varerne vil du kunne bruge hele ugen, fx en pakke fuldkornsrugbrød,

Læs mere

Kostpolitik. Kostplanen skal være tilgængelig ved opslag på stuerne og på børnehavens hjemmeside.

Kostpolitik. Kostplanen skal være tilgængelig ved opslag på stuerne og på børnehavens hjemmeside. Kostpolitik Generelt Det er i barndommen, at de sunde kostvaner skal grundlægges, så hele livet kan blive sundt og godt. Det har stor betydning for børns udvikling og helbred, at de får en god og næringsrigtig

Læs mere

Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet

Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet Ca. 5900 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 300 kj/dag svarende til 5 % af energiindtaget (Svarer til ca. 1435

Læs mere

Fodboldspillerens kosthåndbog

Fodboldspillerens kosthåndbog Fodboldspillerens kosthåndbog Indholdsfortegnelse Basiskost til fodboldspilleren... 3 Protein... 3 Kulhydrater... 3 Fedt... 4 Vitaminer og mineraler... 4 Væske... 5 Glykæmisk indeks Et redskab til måltidsplanlægning...

Læs mere

Velkommen. Mødegang 10 Dagens program. Velkomst og siden sidst. Mælk og mad til barnet. Pause kl. ca Syge børn.

Velkommen. Mødegang 10 Dagens program. Velkomst og siden sidst. Mælk og mad til barnet. Pause kl. ca Syge børn. Velkommen Mødegang 10 Dagens program Velkomst og siden sidst Mælk og mad til barnet Pause kl. ca. 18.00 18.20 Syge børn Tak for i dag Nu begynder øve perioden Overgangen fra mælk til skemad er en læringsproces

Læs mere

Økologi. Kommunen har besluttet at alle institutionskøkkener skal have en økologiprocent på 60 % i 2020. Børneinstitutioner skal have 90%.

Økologi. Kommunen har besluttet at alle institutionskøkkener skal have en økologiprocent på 60 % i 2020. Børneinstitutioner skal have 90%. Økologi Kommunen har besluttet at alle institutionskøkkener skal have en økologiprocent på 60 % i 2020. Børneinstitutioner skal have 90%. Økologiprocenten udregnes ud fra et gennemsnit på indkøbte varer

Læs mere

MENU AÇAI MORGENMAD. Serveres hele dagen. Man-fredag kl Lørdag kl

MENU AÇAI MORGENMAD. Serveres hele dagen. Man-fredag kl Lørdag kl MORGENMAD Man-fredag kl. 7.30-11.00 Lørdag kl. 9.00-14.00 HAFNIA SIGNATUR biodynamisk æg på ølandshvede brød m. pico de gallo & avocado VEGANSK SIGNATUR marinerede portobello svampe på ølandshvedebrød

Læs mere

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Indhold: Tips om fisk... 3 Hvor meget fisk spiser børn?... 3 Anbefalinger om fisk... 4 Opskrifter... 5 Torskesalat... 5 Bagt havørred... 5 Bønnefritter... 6 Mango-dadelsalsa...

Læs mere

Supper og sovse Kartoffelsuppe Grønærtesuppe

Supper og sovse Kartoffelsuppe Grønærtesuppe Supper og sovse Her er nogle ca.opskrifter på Lindehusets supper og sovse. Man kan sagtens udelade nogle af grøntsagerne og evt. bruge andre alt efter hvad man lige har ved hånden. Bare suppen/sovsen smager

Læs mere

GUIDEN. Husk de gode madvaner når du flytter hjemmefra. Se mere på www.ungdomssult.dk

GUIDEN. Husk de gode madvaner når du flytter hjemmefra. Se mere på www.ungdomssult.dk GUIDEN Husk de gode madvaner når du flytter hjemmefra 1 Se mere på www.ungdomssult.dk DEN IDEELLE KOST H vis du er lidt forvirret med hensyn til, hvilken kost der er sund, er det forståeligt nok. Snart

Læs mere

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor.

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Skolens kantine Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Derudover arbejder vi med sundheden, og vi tilbyder dagligt sunde alternativer. Du finder disse alternativer

Læs mere

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Undersøgelse blandt 1800 patienter i 02 viste, at mange ikke havde viden om ernæring ved kræftsygdom og behandling Man ønskede

Læs mere

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød Fredensborg kommune vil være en sund kommune. Vi vil skabe gode rammer for at gøre sunde valg til det nemme valg. Sådan lyder forordene til Fredensborg Kommunes kostpolitik der er udarbejdet i foråret

Læs mere

KURSUS I BASAL SPORTSERNÆRING TD S ERNÆRINGSTEAM 1. DEL TEAM DANMARK S

KURSUS I BASAL SPORTSERNÆRING TD S ERNÆRINGSTEAM 1. DEL TEAM DANMARK S TEAM DANMARK S KURSUS I BASAL SPORTSERNÆRING 1. DEL TD S ERNÆRINGSTEAM KØBENHAVN: ÅRHUS: ANNA OTTSEN KLINISK DIÆTIST E-MAIL: AO@TEAMDANMARK.DK BIRTHE STENBÆK HANSEN KLINISK DIÆTIST E-MAIL: BSH@TEAMDANMARK.DK

Læs mere

Løberens kost og ernæring

Løberens kost og ernæring Løberens kost og ernæring Hvem er jeg? Camilla Birkebæk Master i Fitness og Træning Diætist STOTT pilates instruktør Personlig træner med speciale i udholdenhedsidræt, skader og kropsholdning Camilla.birkebaek@mail.dk

Læs mere

Kostplan En uge fra Diva Light

Kostplan En uge fra Diva Light Kostplan En uge fra Diva Light Mandag 1 æg ½ avokado Peberfrugt 2 tsk pesto eller nøddeolie 20 gram mandler 1 tomat Kog ægget til det er blødkogt eller hårdkogt, vend peberfrugt og avokado i pesto eller

Læs mere

Mad med Fuldkorn. Godt for fordøjelsen. Hvorfor spise fuldkorn? Det forebygger sygdomme. Hånd i hånd med frugt og grønt.

Mad med Fuldkorn. Godt for fordøjelsen. Hvorfor spise fuldkorn? Det forebygger sygdomme. Hånd i hånd med frugt og grønt. Mad med Fuldkorn Hvorfor spise fuldkorn? Der er mange gode grunde til at spise mere fuldkorn. Læs her hvad fuldkorn er godt for. Godt for fordøjelsen Desuden er fuldkorn godt for fordøjelsen og holder

Læs mere

1. Skyr m. friske eller frosne bær 3-5 spsk. skyr, 2 tsk. oil of life women, 1 spsk. afskallede hampefrø, 1 dl. friske eller frosne bær

1. Skyr m. friske eller frosne bær 3-5 spsk. skyr, 2 tsk. oil of life women, 1 spsk. afskallede hampefrø, 1 dl. friske eller frosne bær Køb økologisk og biodynamisk eller fra områder tæt på dig - så meget din pengepung tillader det. Køb mad som får din krop til at smile, og dine sanser til at frydes. 1. Skyr m. friske eller frosne bær

Læs mere

1. Hirsegrød med ingefær og granatæble 1 del hirseflager, frisk ingefær, 1 håndfuld granatæble.

1. Hirsegrød med ingefær og granatæble 1 del hirseflager, frisk ingefær, 1 håndfuld granatæble. Køb økologisk og biodynamisk eller fra områder tæt på dig - så meget som din pengepung tillader det. Køb mad som får din krop til at smile, og dine sanser til at frydes. 1. Hirsegrød med ingefær og granatæble

Læs mere

MAKRONÆRINGSSTOFFER. Fedt, protein og kulhydrat. - inkl. forslag til morgenmad, mellemmåltider og frokost

MAKRONÆRINGSSTOFFER. Fedt, protein og kulhydrat. - inkl. forslag til morgenmad, mellemmåltider og frokost MAKRONÆRINGSSTOFFER Fedt, protein og kulhydrat - inkl. forslag til morgenmad, mellemmåltider og frokost KULHYDRATER Kulhydrater er et næringsstof, som dannes, når fordøjelsessystemet nedbryder de kulhydratholdige

Læs mere

Stor portion (2200-2500 kj)

Stor portion (2200-2500 kj) Ernæringsberegninger af skolemåltiderne Stor portion (2200-2500 kj) til de 11-15 årige børn Bestil. nr. 2009208 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Portion/stk. for = serveringsklar

Læs mere

Sund (og nem) hverdagsmad

Sund (og nem) hverdagsmad Sund (og nem) hverdagsmad fra kostråd til køkkenbord Ved Line Daugaard Nielsen Klinisk diætist Hvad der er sund mad afhænger af hvilken situation du er i og hvilke mål du har Alt er tilladt men med måde

Læs mere

Grønt gnavegrønt, salat eller pålæg

Grønt gnavegrønt, salat eller pålæg GRØNT Gnavegrønt Agurk Avocado Bladselleri Blomkål Bønner Gulerod Kinaradise Majskolbe Minimajs Peberfrugt rød, grøn, gul Radiser Tomat Squash Sukkerærter Ærter i bælg Grønt som salat Råkost Bagte rodfrugter

Læs mere

Kostpolitik for Sorø Dagpleje

Kostpolitik for Sorø Dagpleje Kostpolitik for Sorø Dagpleje Forældrebestyrelsen ønsker med kostpolitikken at synliggøre de principper som vi finder vigtigst i forhold til kosten i dagplejen. Disse principper omhandler blandt andet

Læs mere

Spis efter din alder - Sund mad til 65+ Pia Christensen, Klinisk diætist, MSc, Ph.D, Institut for Idræt og Ernæring

Spis efter din alder - Sund mad til 65+ Pia Christensen, Klinisk diætist, MSc, Ph.D, Institut for Idræt og Ernæring Spis efter din alder - Sund mad til 65+ Pia Christensen, Klinisk diætist, MSc, Ph.D, Institut for Idræt og Ernæring Email: piach@nexs.ku.dk How do they work? Ny forskningsrapport fra DTU udkom 3. maj 2017

Læs mere

Energiindtag. Energiindtag for løbere. Energiindtag generelt. Energiforbrug ved løb. Energibehov for 70 kg løber 07-05-2015. Tom Gruschy Knudsen

Energiindtag. Energiindtag for løbere. Energiindtag generelt. Energiforbrug ved løb. Energibehov for 70 kg løber 07-05-2015. Tom Gruschy Knudsen Kost og marathonløb Tom Gruschy Knudsen Energiindtag Hvordan skal man spise? Generelle anbefalinger Anbefalinger for løbere Marathonløb forberedelse Væske og energiindtag Energiindtag generelt Energifordeling:

Læs mere

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt Enkle råd om at holde vægten oppe 2 Indholdsfortegnelse Side KOL og vægttab 3 Hvilken betydning har energi? 4 Hvilken betydning har protein? 5 Derfor er behovet

Læs mere

Energiindtag. Energiindtag for løbere. Energiindtag generelt. Energiforbrug ved løb. Energibehov for 70 kg løber 30-04-2014. Tom Gruschy Knudsen

Energiindtag. Energiindtag for løbere. Energiindtag generelt. Energiforbrug ved løb. Energibehov for 70 kg løber 30-04-2014. Tom Gruschy Knudsen Kost og marathonløb Tom Gruschy Knudsen Energiindtag Hvordan skal man spise? Generelle anbefalinger Anbefalinger for løbere Marathonløb forberedelse Væske og energiindtag Energiindtag generelt Energifordeling:

Læs mere

KOSTPOLITIK for 0-6 årige børn i daginstitutioner og dagpleje

KOSTPOLITIK for 0-6 årige børn i daginstitutioner og dagpleje Side af 6 KOSTPOLITIK for 0-6 årige børn i daginstitutioner og dagpleje Kosten til 0-6 årige i kommunale dagtilbud skal bygge på et fagligt grundlag. Forældre skal kunne være sikre på, at den mad, børnene

Læs mere

Morgenmad og mellemmåltid

Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad Vælg mellem Skyr med æblemost kanel og nødder Skyr med ingefær og rugbrød Ristet rugbrød med ost og et blødkogt æg Æggepandekage med skinke og ost Knækbrød med ost Spinat

Læs mere

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen.

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen. Kostpolitik I Dr. Alexandrines børnehave vægter vi kosten højt, hvorfor vi har ansat en økonoma, der med sin faglige baggrund har en dybere indsigt i produktionen af mad. Vi har fuldkostordning, hvilket

Læs mere

Basisviden kost og ernæring

Basisviden kost og ernæring Basisviden kost og ernæring Hvorfor skal man tabe sig? Der er mange gode grunde til at smide de overflødige kilo. Fysiologisk set er svær overvægt forbundet med en række følgesygdomme som ledsmerter og

Læs mere

Vejledning til skolemad

Vejledning til skolemad Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Vejledningen er en hjælp til at opfylde anbefalingerne og at gøre det sunde valg let for børnene. Udfordringerne er, at børn spiser for

Læs mere

Beyond ØKOLOGISKE GRØNSAGER I PULVERFORM

Beyond ØKOLOGISKE GRØNSAGER I PULVERFORM Beyond GREENS ØKOLOGISKE GRØNSAGER I PULVERFORM Vi ved godt, at vi skal spise masser af grøntsager. Det er bare ikke altid, at vi får det gjort. Beyond Greens gør det let for dig. Beyond Greens er økologiske

Læs mere

KØD / GRØNSAGS SUPPER

KØD / GRØNSAGS SUPPER KØD / GRØNSAGS SUPPER (OPSKRIFTERNE ER TIL 4 PORTIONER) FRANSK LAMMESUPPE KINESISK KYLLINGSUPPE SPINAT SUPPE CHAMPIGNON SUPPE LØGSUPPE ASPARGSSUPPE BLOMKÅLS SUPPE JULIENNESUPPE KARTOFFELSUPPE TOMATSUPPE

Læs mere

De officielle kostråd

De officielle kostråd De officielle kostråd 2013 De officielle kostråd Fødevarestyrelsen udgav d. 17. september 2013 de nye kostråd Afløse De 8 kostråd De nye kostråd går under betegnelsen De officielle kostråd Bygger på 10

Læs mere

Mad og hjertesvigt. kl. diætist Anette Lange

Mad og hjertesvigt. kl. diætist Anette Lange Mad og hjertesvigt kl. diætist Anette Lange Program Graden af hjertesvigt. Anbefalinger for maden i forhold til graden af hjertesvigt. Vægten? Hvordan handler jeg fornuftigt ind? Aktiv hverdag New York

Læs mere

Inspirationshæfte. - udarbejdet af Trine Jensen og Sofie Kongsgaard

Inspirationshæfte. - udarbejdet af Trine Jensen og Sofie Kongsgaard Inspirationshæfte - udarbejdet af Trine Jensen og Sofie Kongsgaard Opskrifterne er udviklet af studerende på Ernæring og Sundhedsuddannelsen i forbindelse med det sociale mad- arrangement Mad Med Muligheder

Læs mere

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Skræl græskarret. Hvis skallen er tynd, behøver du ikke

Læs mere

I julen er der mange muligheder for at spise fuldkorn både til julefrokosten, og når sneen daler ned fra himlen, og vi skal julehygge inde i varmen.

I julen er der mange muligheder for at spise fuldkorn både til julefrokosten, og når sneen daler ned fra himlen, og vi skal julehygge inde i varmen. PRESSEMEDDELELSE 10. DECEMBER 2013 side 1/5 Jul med fuldkorn Vinterkulden og julestemningen har sænket sig over Danmark. Julen er hyggens og festernes tid, så Fuldkornspartnerskabet giver dig tre nye lækre

Læs mere

Tallerken-modellen til dig der træner meget

Tallerken-modellen til dig der træner meget Tallerken-modellen til dig der træner meget ½ af din tallerken skal være fyldt op med, pasta, ris, kartofler, brød, bulgur og lign ¼ af din tallerken skal være fyldt op med grøntsager ¼ af din tallerken

Læs mere

Scandic klimamenu. Et samarbejde mellem Scandic og Københavns Kommune

Scandic klimamenu. Et samarbejde mellem Scandic og Københavns Kommune Scandic klimamenu Et samarbejde mellem Scandic og Københavns Kommune Du kan gøre en forskel Dit forbrug af mad og drikkevarer påvirker i høj grad klimaet. Ca. 30% af al CO2-udledning kommer fra verdens

Læs mere

Sådan spiser jeg sundt

Sådan spiser jeg sundt EN INFORMATIONS- FOLDER Fredericia Kommunes Sundhedsguide Sådan spiser jeg sundt Sundhedssekretariatet Charlotte Skau Pawlowski Lena Abildgren Petersen 1 Baggrund I Fredericia Kommune vil vi gerne hjælpe

Læs mere

Praktisk madlavning 2. Vægtstopsgruppen

Praktisk madlavning 2. Vægtstopsgruppen Praktisk madlavning 2 Vægtstopsgruppen Syddjurs kommune 2010/2011 Af Jette Jensen Program for 2. gang praktisk madlavning Hvordan går det med vægtstopprojektet? Fortæl om Jeres succeser Hvad gør I, når

Læs mere

Guide. opskrifter. Lene Hansson. Alle i sund og slank version. sider. 16 opskrifter i alt. Marts 2014- Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide. opskrifter. Lene Hansson. Alle i sund og slank version. sider. 16 opskrifter i alt. Marts 2014- Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Claus Bech Guide Marts 2014- Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Lene Hansson opskrifter 8 36 sider Alle i sund og slank version 16 opskrifter i alt INDHOLD I DETTE HÆFTE: Sund: Skøn varm

Læs mere

Grøn og sund inspiration af Lærke Lund Side 1

Grøn og sund inspiration af Lærke Lund  Side 1 Side 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Opskrifter... 4 Vegansk yoghurt... 5 Grøn kick-starter juice... 7 Kikærtespread... 9 Glutenfri pastasalat med pesto... 11 Dahl med bønner og linser... 12 Rå blåbær-muffins...

Læs mere

A Vitamin. B 1 vitamin

A Vitamin. B 1 vitamin A Vitamin Er afgørende for at opretholde vækst stoffer og et godt syn. Det holder skind og knogler sunde. Mangel er ofte årsag til sløvhed, strube lektioner(candida albicans) og dårlige øjne (blindhed).

Læs mere

Små skridt konceptet: Tankegangen og anvendelsesmuligheder

Små skridt konceptet: Tankegangen og anvendelsesmuligheder Kort oprids: Små skridt konceptet: Tankegangen og anvendelsesmuligheder Psykologisk teori: Madens psykologiske betydning, Motivation, adfærdsændringer, overspisning, sukkerafhængighed, psykisk sult. Grundlæggende

Læs mere

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie Aalborg Universitet Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie Publication date: 2010 Document Version Tidlig version også

Læs mere

SUNDHEDSAFDELINGEN. Gode råd om mad og forhøjet kolesterol

SUNDHEDSAFDELINGEN. Gode råd om mad og forhøjet kolesterol SUNDHEDSAFDELINGEN Gode råd om mad og forhøjet kolesterol Hvad er kolesterol Kolesterol er et fedtstof, som har mange vigtige funktioner i kroppen. Det indgår blandt andet i dannelsen af alle vores cellemembraner,

Læs mere

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt Her er opskrifter, så I kan lave mad derhjemme. Det var fantastisk at møde jer. Jeg håber, I huske at bruge Jeres Mad-talenter i køkkenet derhjemme. I kan finde flere opskrifter på www.diaetist-iskov.dk.

Læs mere

Godkendelse som Firmasundt Køkken. Slowfood-fast Evalueringsrapport

Godkendelse som Firmasundt Køkken. Slowfood-fast Evalueringsrapport Firmasund / Frokost.dk Danneskiold-Samsøes Allé 41 1434 København K. Telefon 39 20 97 00 www.firmasund.dk Godkendelse som Firmasundt Køkken Slowfood-fast Evalueringsrapport 27. februar 2015 Udarbejdet

Læs mere

Kost og løb. Energiindtag. Energiindtag. Energiindhold. Energiforbrug. Kostpyramider 22-09-2010. Hvordan skal man spise?

Kost og løb. Energiindtag. Energiindtag. Energiindhold. Energiforbrug. Kostpyramider 22-09-2010. Hvordan skal man spise? Energiindtag Kost og løb Tom Gruschy Knudsen Hvordan skal man spise? Generelle anbefalinger Anbefalinger for løbere Vitamin indtag/tilskud Energiindtag Energifordeling: Ønsket 10-15 E% fra protein Max

Læs mere

Binyrer i form. - tips til din binyresundhed

Binyrer i form. - tips til din binyresundhed Binyrer i form - tips til din binyresundhed Kostforslag Kosten er meget vigtig i forbindelse med behandling af binyretræthed, da stress dræner kroppen for rigtig mange af de livsvigtige vitaminer og mineraler,

Læs mere

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen.

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen. Kostpolitik I Dr. Alexandrines børnehave vægter vi kosten højt, hvorfor vi har ansat en økonoma, der med sin faglige baggrund har en dybere indsigt i produktionen af mad. Vi har fuldkostordning, hvilket

Læs mere

Ernæring for atletikudøvere. Foredrag FIF 4/3 2008

Ernæring for atletikudøvere. Foredrag FIF 4/3 2008 Ernæring for atletikudøvere Foredrag FIF 4/3 2008 Kasper Hansen Kasper Hansen 16 år i BAC Professions bachelor i ernæring og sundhed Speciale: Atletikudøvere og ernæring Tro på mig Sandt eller falsk Hvis

Læs mere

At gå til Prøver / Eksamen

At gå til Prøver / Eksamen Naturfagsprøve 1 1 2 At gå til Prøver / Eksamen 1. Læs opgaven igennem Svar på de spørgsmål som du tænker ikke tager så lang tid 2. Læs Spørgsmålene rigtigt igennem 3. Tidsstyring Brug fx ikke 10 min.

Læs mere

Hvordan kommer jeg i gang med et varigt vægttab. Randers Kommune

Hvordan kommer jeg i gang med et varigt vægttab. Randers Kommune Hvordan kommer jeg i gang med et varigt vægttab Randers Kommune Program Ernæringsteori Måltider og mæthed Indkøbsguide Hvordan kommer jeg så i gang? Afrunding og spørgsmål 2 Randers Kommune - Hvordan kommer

Læs mere

10 LIDT SUNDERE JULESNACKS TIL den SØDE TID... Glædelig jul

10 LIDT SUNDERE JULESNACKS TIL den SØDE TID... Glædelig jul 10 LIDT SUNDERE JULESNACKS TIL den SØDE TID... Glædelig jul Marcipan 4 portioner 1 tsk. mandelessens evt. frugtfarve 100 g kartoffel, kogt 1 tsk. sødemiddel (SØD) Alle ingredienserne moses sammen, tørres

Læs mere

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Aalborg Universitet Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Sansolios, Sanne; Storm Slumstrup, Camilla Published in: Pilot European Regional Interventions

Læs mere