+-,&2& E&'#+('25+-,*&(2F 0. Resume Indledning Problemformulering mm Problemformulering..." name="description"> +-,&2& E&'#+('25+-,*&(2F 0. Resume Indledning Problemformulering mm Problemformulering...">

"####$!%&'%()*!&+*%,!-)*,)*!./'0! 1!+.!2+&'%./'!,)(!34-&!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""####$!%&'%()*!&+*%,!-)*,)*!./'0! 1!+.!2+&'%./'!,)(!34-&!"

Transkript

1 "####$&'()*&+*,-)*,)*./' &'./',)(34-& "52(6,,&'+7*/8 9-&:-)&*2,-/7);9< ;#/-(+,,CD(()&*>+-,&2&

2 E&'#+('25+-,*&(2F 0. Resume Indledning Problemformulering mm Problemformulering... 3 Målgruppe... 3 Afgrænsning... 3 Definitioner... 4 Kilder Retningslinier for sund mad til børn... 4 Retninglinier for sund kost til børn i Danmark de 8 kostråd mm... 4 Energi & makronæringsstofsbehov for børn > 2 år Sondeernæring... 6 Historien om enteral ernæring & hvad den er i dag... 6 Sondeernæringsprodukter til børn... 7 Fordele ved sondeernæring... 8 Ulemper ved sondeernæring Magnus' mad Blendet sondemad Sondemads-menu Sådan bruger du sondemads-menuen Blendet mads næringsindhold sammenlignet med sondeernæring Baggrund for valgte fødevarer til sondemadsmenuen Fordele ved blendet sondemad Ulemper ved blendet sondemad Afsluttende kommentarer Konklusion & Diskussion Bilag 1: Energiberegninger til basis for sondemadsmenu Referencer Resume "#$&'()'*#+,-./$0'1'*('23*4.&'5.'(1'4)3(1',15)'*'4#+*/$4/$,14/.1'4.($4/1)6)3(1''*(7*'1'5*(893*1'.'3$-.',#'*&'1:3,,'*;/'.42*',)4/..'4)3(1''*(7*/($< )3,.($4/1)6(7*/($<1/):-4'*'))+&'.)3,23*1'.'3$-.',#'*&'15.'(1'4)3(1',18"#$&'( #*7)'(4'*'*'()3(1',1),'(-<)+23*7.1*'3$#.'='*'4/.)3(1''*(7*'1'5>*((',43$ :3(:.-1'*')<41'4:*3(/):)B$'5*(#+.($4/1))3(1''*(7*/($<0&/)/,,-(23*)&*'* &'.2-($'*'(1'<:-(('2+(3$.'(7*/($))432)$'&/()4'*&/28':)82B43(-4*/'(4'*3$2/5*'2**/$4/$,18A'41/):-4'*')4/.).-4<3,,():.)4/..')/$4/.2*'1)','14:*3(/):'5>*( #+)3(1''*(7*/($3&'*.'&'*C 1

3 1. Indledning DE00000<'(1'./$(3$'4*/$4/$,1D'*0&1,/()>(<F$(-)G#+H+*<)$1'<10(2/:'( 0=',,'.&'45.'(1'4)-##'2*'4034'.-1'(23*F1*/1<'24'*40&'&7*'4#+)3(1'#*31-:4'4 I'3;4'E1&(;'/JK4/,'*8 "$1'4'*1'41'(('3#$&'0(1.'*3,641'4'*,-./$4<4$/&''45*(#+)3(1''*(7*/($ */$4/$,13$45*('4,7*:'*23*):'..'(L M13&'*45*('4,7*:'*23*):'..'(<'*1'4)3,23*7.1*'4/.2*'1))4/..'(1'42+.3&4/.4$/&')/4 5*(1'()-(1',1<)3,3$)+*')4'(22,/./'()#/)'*8E40(:(2+(B#.-::'4#'*)/..'/ )3,,'*,+('1'*('<(B.$4'7$2*0>()'('3)&8 N'14.&'(3$'42)3(1',1'()'.&:(,('(112>.$':3)4*+123*1():'5>*(O3$#+1'(,+1')/:*')/$'(,'*'3#4/,.:3)44/.)/4:*3(/):)B$'5*(8 F'11'(('3#$&'>():'*='$42+)4./14)B)4',3$4'3*/#+1''*2*/($'*<='$0*2+'4$'((', F$(-)<)3,0*.'&'42)3(1',1)/1'(0(&*?P,+('1'*$,,'.8 A'4)3,$&,/$):-55'44/.4):*/&'3,)3(1''*(7*/($'*Q),<'(./..'4B*:/):#/$'#+ 0.&(1'4+*<)3,0*R#/(.F-):'.E4*32/SRFET./$')3,F$(-)8Q*,(0+*14(3:*,4<)3, F$(-)3$Q),<,/)4'*,()B(:''&('(3,:*/($?6+*).1'*'(<3$1>*4B#/):/(1'(,('*'* 2B.1443+*8 A='$,>14'Q),23*2',,+('1'*)/1'(<0&1'0-(&7*'4#+'()3(1''*(7*/($SI-4*/(/-1'( 2/5'*T<)/1'(0-(&*U,+('1'*$,,'.8V-(.'1223*)43##'.)'<0&1'07&'1'<>,,'5'(3$ 0&1'1'4$'('*'.4/::'*'4$3148 W'$23*4.4'Q),),3*<41'4&*,-./$44$/&')/45*(*/$4/$,1<3$41'':)4* (7*/($))4322'*3$2/5*',+):':-(('20=7.#'23*)43##'.)'(3$23*5'1*'Q),).,'('4*/&)'.8 Q),),3*5'$B(14'4.&'0.&1'.'(2)3(1',1'()'.&O'24'*(3$.')/,#.'*'4(/($)./(/'*O 3$:3,5/('*'1')+1'((',1,'1I-4*/(/S1'4$>*1')41/$T8 V7&'.)'(/5'('('2.143$Q),5'$B(14'4#*-44'8N/&'1/::'<0&3*,'$'42'22':4'(<1'* :3,2*1'((B':3)4<3$/0&/.:'($*11'40(1.'1'3,<4Q),3$)+5'$B(14'42+5'1*' *')#/*43*/):0=7.#8 F'('*2*/($'(2/:,/$4/.40-):'#+<0&3*-3&'*):-'./$4='$3#.'&'1'1'41'($($<='$):-..'/ $($,'1423*)4+3$-1*'$(''('*$/5'03&<),4/1/$,'14='$):-..'23*03.1',/$4/.,/4 5*()1/$(3)'8 A'*23*0(1.'*1'(('3#$&'3$)+3,<0&3*1(,(#*:4/):3$(',4:(:3,5/('*''$'( (B.&'4,1,'11'(:3,,'*;/'..')3(1''*(7*/($8 2

4 2. Problemformulering mm. Problemformulering V&3*1(:(*/$4/$,1:3,5/('*'),'1:3,,'*;/'.)3(1''*(7*/($4/.5>*(#+.($4/1)6 )3(1''*(7*/($CN/.1'4:-(('3#4/,'*'5*('4)(7*/($)/(14$C M(1'*)#>*$),+.'*X 8 V&1'*3#4/,.':3)4,7))/$'*'4(/($)./(/'*23*5>*(/A(,*:C 58 V&1'*3$:(:3,,'*;/'.)3(1''*(7*/($CR4B*:'*3$)&$0'1'*8 ;8 V&1'*3$:(0=',,'.&'4)3(1',1CR4B*:'*3$)&$0'1'*8 18 V&3*1(:(,(*'(4#*:4/):'*)444':3,,'*;/'.)3(1''*(7*/($,'15.'(1'4,1C Målgruppe F/(,+.$*-##''*23*7.1*'Y#.'='*'<)3,$'*('&/..&'*/$4/$,14/.1'4)3(1''*(7*'1'5*(8 W'$0+5'*3$)+<43#$&'(:(/()#/*'*'1/74/)4'*<)3,&'=.'1'*23*7.1*'<1'*$'*('&/..&' (3$'42,1'(4/.1'*'))3(1''*(7*'1'5*(8 Afgrænsning W'$23:-)'*'*#+5>*(,'1'(:*3(/):)B$13,<)3,5'4B1'*<41'0*('1)4'&('4/.4)#/)' '..'*)B(:')'.&3$1'*23*.'&'*2)3(1''*(7*/($3&'*.7($'*'4/1Y0'.'./&'4S.($4/1)6 )3(1''*(7*/($T8G+'($'.):4/.0>*'*1/))'5>*(1'427(3,'(<,(:.1'*D03,''(4'*. (-4*/4/3(D<)3,&'.1/*':4'3&'*)4'*Z)3(1''*(7*/($/0=',,'48Z [2>.$'\/::'];0 1 2*I-4*/;/'*)4>*)4'1'.'(25>*(#+.($4/1)6)3(1''*(7*/($/A(,*: 0(1/:##'1'O1':(0&'^G<Q#/.'#)/<F-):'.)&/(13$(1*'('-*3.3$/):'./1'.)'*8 )4>*)4'1'.'(:*3(/):)B$'5>*(<)3,53*/0=',,'4'..'*#+/()4/4-4/3('*8 E(1*'$*-##'*25>*()3,:(&7*'#+#'*/31'&/))3(1''*(7*/($'*5.885>*(,'10='*4'2'=.< (B*')B$13,,'<;(;'*<,&'Y4*,)B$13,,',&8A/))'5>*(&/.4B#/):5./&''*(7*'4&/'( (7)')3(1'<,'()1'.($4/1)6)3(1''*(7*'1'&/.0&'GQ`S$)4*3(3,/T)3(1'<)3,$+*1/*':4' /(1/,&')7::'(8 W'$5'):724/$'*,/$:-(,'1)3(1''*(7*/($</::'#*'(4.'*(7*/($<0&3*(7*/($))4322'*(' 4/.2>*')/(4*&'(>)4<3$)3,324')4:-($/&')#+03)#/4.'*4/.,/1.'*4/1/$4.&3*./$4)B$'8 W'$23:-)'*'*#+'*(7*/($)5'03&'('03)5>*(#+3&'*J+*8 F/:*3(7*/($))432)5'03&3$2'14)B*'),,'()74(/($/:3)4'(Y1'(:3,,'*;/'..' )3(1''*(7*/($0*='$&.$4/::'4$+/1'4.='*,'18 1 Interview med Rikke Bach, diætist og specialist i Nutricias børnesondeernæringsprodukter, d. 29.april Rikke Bach siger, der ikke er statistik på, hvor mange børn der er på sondeernæring herhjemme, men at 380 er hendes skøn baseret på egne beregninger. 3

5 Definitioner "#$&#'&(#)*V'**'2'*'*'*='$4/.:3,,';/'.42*',)4/..'4)3(1',1<)3,'* 4/.):-1)5'**'4/$'4<)+.7($'.7$'3*1/('*'48a'&'*(1>*'*0'*0=',,''*5.88I')4.'I-4*/4/3(< I-4*/;/3$9*')'(/-)b5/8 +,#$-./"#$01$*V'**'2'*'*'*='$4/.)3(1',1<)3,'*0=',,'.&'43$5)'*'4#+*/$4/$,1 S/)3(1''*(7*/($)./44'*4-*'(:.1')1'4D5.'(1'*/c'12331)DT8 2#-&1,.&#'&(#)*]'4B1'*4,1'(4/.2>*')1/*':4'4/.&'(4*/:.'(S,&'(T'..'*4*,'(8b( &7*'()3$)4*/):<()31-31'(.<='=-(.'..'*$)4*3)43,/)3(1'SGQ`TSV3&'(1.-Y143T8A' 43)/1)4(7&(4':*7&'*:/*-$/):/(1$*'53$$/&'):-(4/.#4/'(4'*<,(23*&'(4'*):.0&' )3(1',1/,'*''(1K-$'*8 Kilder I+*='$)>$'*#+G-5F'1#+',('4D'(4'*.'*(7*/($D'*1'*)4>*)4&/1'():5'./$/(4'*'))'23* '22':4'(2)3(1''*(7*/($#+)B$','(('):'*#+/(4'()/&21'./($'*8F(-(1'*)>$'*28':)83, 1'4$>*(3$'(23*):'.23*/(2':4/3()*4'<1>1'4;83,,(5'$B(1'*)3(1''*(7*/($/(1'(23*1' 2>*)4'JK4/,'*'24'*'(#'*)3(/(1.7$$'),'14*-,'8 W'$:-(('$3140&'47(:4,/$42/(1')4-1/'*#+5>*(3$&3:)('#+.($4/1)6)3(1''*(7*/($8 V&3*1('*1'*').,'('4*/&)'.Cd*/&')4*,'(CQ*1'*5/&/*:(/($'*C '45*()43.'*(;'3&'*23*)3(1',18e';:f'*40):*/&'*<4)'.&3,1'*/,'..', /()4/4-4/3('*Y.(1''*23*):'..'#+<0&3*1(43.'*(;'1'2/('*')<5*-$'*,((3*,.4'(27..') $*-##'#*,'4*')3,5.88/(:.-1'*'*X$)4*3/(4')4/(.'#*,'4*')3,1/**'<-1)#/.'4 513,'(3$)#/*4/3(g,'453.):'#*,'4*')3,5.31#*>&'*23*'(*7::' &/4,/('*Y,/('*.'*g3$(4*3#3,'4*/):'#*,'4*')3,&7$43$0>=1'8 A'4/(4'*'))(4'3$7*$'*./$''*<4,(4B#/):'&.-'*'*)3(1''*(7*/($-12*Z43.'*(;'Z #*,'4*'<1&)8,(5'):724/$'*)/$,'13,,'(('):'44+.'*1'('(4'*.''*(7*/($</::' (>1&'(1/$&/)3,1'44*/&')8W'$0*13$2-(1'4(3$.'2+)4-1/'*<)3,)'*#+2B)/3.3$/):''22':4'* 2.($4/1)6)3(1''*(7*/($#+5.884*,S^-,,/()'48.8?HHPT3$,/:*35/34S5.88"b''2' 3. Retningslinier for sund mad til børn [1'44'2)(/4&/.='$:3*45'):*/&'R-(10'1))4B*'.)'()*'4(/($)./(/'*23*)-(1:3)44/.5>*(8A/))' *'4(/($)./(/'*&/.='$)+)744'3#/,31)3(1''*(7*/($3$5.'(1'4)3(1',1/2)(/4Khi8W'$&/. 3$)+5*-$'1',<13$/,31'*'*'423*,<)3,5)/)23*1'()3(1',1),'(-<='$&/.23*').+8 Retninglinier for sund kost til børn i Danmark de 8 kostråd mm [A(,*:0*&/U:3)4*+1<)3,$7.1'*23*..'3&'*?+*<3,'(1,7($1',7))/$4):.5>*( /::'0&'./$')+)+)43*',7($1'*21'40'.')3,&3:)(' Beskrivelsen af de 8 kostråd bygger på to publikationer (Sundhedsstyrelsen 2009, Fødevarestyrelsen 2009). 4

6 )3,:-(2/(1')/,/(1*',7($1'*/(1*'23*,'*23*:>18 1'43$*-##'*:3*(<3$,/(1)40.&1'.'(25*>1Y$*B():.&7*')3,0&*'$*B(Y*-$5*>18 2'14244/$<1'.)23*45/1*$','1'('*$/<#*34'/(<:-.0B1*4<:3)42/5*'<&/4,/('*)3,]3$Q3$,/('*.'*)3,,$(')/-,<='*(3$=318 K891&.9:./;66&-O/)7*2*)31&(1<)./:3$:$'*8A')-1'(-(1'*)4*'$')<4)-::'*'*0'.4 -(>1&'(1/$423*,/(1*'5>*(8 P891&.9:.8$--4[)7*,744'42'142*,'='*/#*31-:4'*3$:>1):.5'$*7()')<,'()2'142* #.(4'3./'*3$2/)::.1')1'4Z)-(1'Z8A'4$'(4$')$($#+$($/DF14/.)#715>*(3$ i89(/.c1&(&-4n'14)#/)'&*/'*'4<2+*,('(*7::')4322'*-13&'*1':'(14'&/4,/('*3$,/('*.'*<)3,d)(1)b(./$&/)'*$&(./$'23*)-(10'1'(8a/))')4322'*:(,(/::'2+&'14 F1'(3#1'.')/K$*-##'*)3,/(1'03.1'*?_4B#'*,1&*'*X?8 ]*>1<$*B(<:*432.'*<*/)3$#)48 J8 9*-$4<$*>(4)$'*8 _8 b>1<2/):<,7.:<3)4<7$8 K8 a/142'14)4328 A'4(5'2.')<4,(&'10&'*4,+.4/1)#/)'*./142*..'1'2/*'$*-##'*<3$41'4'*&/$4/$44 &*/'*','..',23*):'../$',1&*'*/(1'(23*'($*-##'8 [D,14/.)#715>*(3$),+5>*(D#*7)'(4'*')'(4..'*:'(,31'.)3,&/)-./)'*'*<0&3*1('4 )-(14&*/'*'403&'1,+.4/1):.)'-1XJYP$*>(4)$'*3$2*-$4<JYP5*>1<:*432.'*<*/)3$Y'..'* *'$(','12*-$44/.,'..',,+.4/1'*8V'*-13&'*(5'2.')3$)+'(0.&./4'*,7.:1$./$4 Energi & makronæringsstofsbehov for børn > 2 år F7($1'(2,1'45*(0*5*-$23*207($'*25*('4).1'*<)4>**'.)'3$0&3*,'$'41'4 5'&7$'*)/$8V&/),():.-1*'$(''4/(1/&/1-'.45*()1$./$''('*$/5'03&<)'*,(4B#/): 5

7 :*3#)&7$4<,'()1*'($'#+H+*0*5*-$23*JHP:W#*:$:*3#)&7$4S)8??HT8 93*5>*(7.1*''(1J+*(5'2.'),:*3(7*/($))432)23*1'./($'(4&7*')3,2>.$'*SII\ Sondeernæring [1'44'2)(/4&/.='$2>*)4:3*45'):*/&')3(1''*(7*/($'()0/)43*/'3$1'*(7)4/(4*31-;'*'(3$.'.,/(1'./$45*-$4')3(1''*(7*/($)#*31-:4'*4/.5>*(0'*0=',,'8d/.)/1)4&/.='$1/):-4'*' 23*1'.'3$-.',#'*&'11'(:3,,'*;/'..')3(1''*(7*/($8 Historien om enteral ernæring & hvad den er i dag V/)43*/'( 4 3,'(4'*.'*(7*/($/MRE5'$B(1'*/?UU?,'11'():-1)+*'1'#*7)/1'(4`*2/'.1 2*MRE<)3,3&'*.'&'1'/kH1$'#+*':4.'*(7*/($<)3,5')4312f0/):B<0B1*3.B)'*'45>23$ 2>*)4':3,,'*;/'.42*',)4/..'1')3(1'5.(1/($'*-1&/:.'1'),'1)4>44'2*IERE8A'&* '.','(47*'<1&)8,:*3(-4*/'(4'*/)/,#'.23*,X#*34'/('*)3,,/(3)B*'*<:-.0B1*4)3, $.-;3)'3$2'14:-(/23*,22'143#.>)'./$'&/4,/('*8 [?Hk_:3,#*31-:4'4D[(4;4D)3,&*(7*/($),7))/$4:3,#.'4S2-.1$B.1/$4T<3$'4#*+* )'('*':3,#*31-:4'4D[)3;.D<1'*3&'(/&*/)343(/): 5 <)3,,(#+1'44/1)#-(:4,'(4'&* &/$4/$43$)+/4*,'(8 [(14/.?HUk&*)3(1''*(7*/($2/5'*2*/489/5*'-1$=3*1''44':(/):#*35.',<11' &(13#.>)'./$'2/5*'):54'&/):3)/4'43$1'-3#.>)'./$'4/4.&'1'5-(12.18[1$'*1'*5+1' E4 F",A0&.&#'&(#)/9&'91&1-&. [(1'03.1'*,:*3(-4*/'(4'*/23*,2/)3.4'*2/(4:4#*34'/(<4*/$.B;'*/1'*3$#3.B,'*' :-.0B1*4'*8A'(('23*,23*)3(1''*(7*/($'*Z)4(1*1Z8"24''*#*34'/(1'.'(5)'*'4#+ :)'/(<,'(:(3$)+&7*'5.88&..'<)3=<7*4'*,82.8"),3../4'( 6 3 Fedtfordelingen til børn anbefales at være: 10E mættet fedt, 10-15E mono-umættet fedt og 5-10E flerumættet fedt (heraf skal omega-3 fedtsyrer udgøre mindst 0,5E ) (NNR 2004). 4 Sondeernæringens historie er baseret på kilderne: Campbell 2006 og Shils 2006 kap Osmolalitet = antallet af osmoles/kg (Wikipidia.org). Handler om antallet af opløste partikler i en opløsning. F.eks. en opløsning af proteiner har en laver osmolalitet end en opløsning af samme proteiner i hydroliseret form. 6

8 7 G4 H"#"0&.&#'&(#)/9&'91&1-&.I,0#-'&$('-J. G*34'/('*'*/23*,2#'#4/1'*3$Y'..'*,/(3)B*'*<2'14'*.($:71'1'4*/$.B;'*/1'*'..'*'4,/m2.($Y,'1/-,:71'1'4*/$.B;'*/1'*<3$:-.0B1*4'*/23*,21'.&/)40B1*3.B)'*'4 )4/&'.)'8F3(3,'*)3(1''*(7*/($<23*&'(4')(',,'*'23*1>='./$'(1#3.B,'*<'*1')/$('4 4/.23.:,'1)#';/'..'5'03&28':)8('1)423*1>='.)''..'*..'*$/<3$4/.23.:)3,2+*,1'( 1/*':4'&/4B(14*,'(8N'1),,'(7*/($)4740'1<)3,1'#3.B,'*''*(7*/($)#*31-:4'*< '*3),3../4'(0>='*'/1'(,3(3,'*''*(7*/($<3$,+0'.)4/::'&7*'0>='*''(1 K4 L00;#M/-(0;,&#$.&#'&(#)/9&'91&-&. Q*2-.1$B.1/$3$/(1'03.1'*1')-1'(/(1/&/1-'..'(-4*/'(4'*S/)4>**',7($1'*T<)3,,'(') 4$&('/,,-(23*)&*'48A'4,')45*-$4'#*31-:40'*0=',,'0'11'*[,#;43$ /(1'03.1'*':)4**$/(/(<I_2'14)B*'*3$(-:.'34/1'*SV3&'(1.-Y+*)4.T8 K8 A)$"0//9N(8(66.&#'&(#)/9&'91&1-&. R3(1',11')/$('4)#';/2/:44/.1/5'4')3$)B$13,,'/5.88.'&'*<.-($'*3$(B*'*8 Sondeernæringsprodukter til børn 5>*(''*(7*/($)#*7#*'4'*/Z#*31-:4&'1(3*,.4*,Z3$Z#*31-:4&'1,.5)3*#4/3(Z<0&3* )/1)4(7&(4'4B#/):'*,3(3,'*''*(7*/($)#*31-:4'*5)'*'4#+0B1*3.B)'*'4,7.:'#*34'/(8 93*('1'(0*='$.&'4'(3&'*)/$43&'*(3$.'21'(&'(14':3,#.'44'5>*('6 )3(1''*(7*/($)#*7#*4'*0'*0=',,'8 S'('*$/6 4740'1T G*34'/($ b-.0$ 9'14$ "RF,3), Y:$,744'4X,3(3-,744'4X 2.'*-,744'4 2'14 9/5*' ]',7*:(/($'*X G-3)&) H-)*)&/( 9*')'(/-) b5/ SK8J :WY,.T J<i$ S??QlT V'.#*34'/(?J<P$ SP?QlT K<K$ S_HQlT Sn2/):'3./ (_X(iX?X?<U /(:.QGE3$ 9/5*''*0&'1'1':)4*/(</(-./( 3$;'..-.3)'8 G-3)&) 9&-*D 9*')/(/-) b5/ Si<_ :WY,.T _<U2 S??QlT V'.#*34'/(?U<k$ SP?QlT i<k$ (_X(iX?X?<U /(:.QGE3$ AVE ]>*(,'1':)4* '('*$/5'03&Y('1)4 &7):'5'03&8 E2+2+6-I J6&)+- I')4.' P?J:W SP<?J :WY,.T J<k$SHQlT V'.#*34'/(?k$ SPiQlT K<k$ 2/5'*XDI3&)3-*;'W-(/3*D K+I/, "'8/&I I-4*/(/ SK<J :WY,.T J<P$ E,/(3)B*'*?K<i$ SPUQlT _<P$ S_JQlT (_X(iX?XK :3,7.:)6#*34'/(..'*$/< 2>1'&*'/(43.'*(;',&8 >;< L7'),BM F'1 W30()3( _U?:W S_8iH :WY,.T J<U$ S?_QlT G'#4/1'*Y E,/(3)B*'*??<U$ SP_QlT _<i$ S_iQlT _PlF^d j?+*8 E.&3*./$,.5)3*54/3( 044#XYYfff8I-4*/;/81:<044#XYYfff8)0)6(-4*/4/3(8;3,Y#*31-;4)Y,;4p#'#4/1'p?

9 G*34'/(:/.1'('*23*..'1'(7&(4'#*31-:4'*,7.:S4B#/)::)'/(T<#+(7*F^dG'#1/4'< :-.0B1*4'*(3*,.4,.431':)4*/(3$3./'*)3,(&'(1')'*&'$'45/.):'S*#)<)3.)/::'<F^d S,'1/-,6;0/('14*/$.B;'*/1')T8G*31-:4'*(''*.:43)'3$$.-4'(2*/'8 Fordele ved sondeernæring )3,):.5.(1'),'1&(18F(:()744')3(1''*(7*/($)#3)'(1/*':4'4/.'(#-,#'<)3, -43,4/):2>*'*,1'(/(1/5*('4),&'&/'()3(1').($'8A'4'*)+.'1')(',43$5':&',48 R3(1''*(7*/($'*(7*/($)474<)+1'(2B.1'*/::')+,'$'48A')-1'(:(,(:3(4*3..'*' #*7;/)<0&3*,($':.3*/'*5*('42+*8R+1'*'*'(4*B$0'1O,(&'14'()5*(2+*1'( '('*$/3$1',:*363$,/:*3(7*/($))4322'* 7 1'40*5*-$23*/23*03.14/.)/(.1'*Y&7$4Y)B$13,'4;8"$0&/)5*('4/::':(0+(14'*')43*'&3.-,'*2,1'*1'* #*7#*4'*<)3,:(/,>1':3,,'1'44'5'03&8 \/)/:3'(23*:3(4,/(4/3('*./..'<)+.7($',(0*3#5'&*'4#3)'(,'1)3(1''*(7*/($)3, 23*'):*'&'43$3&'*03.1'*03.15*0'18\/)/:3'(23*:3(4,/(4/3('*./14)4>**'23* )3(1''*(7*/($<1'*2>*)4):.5.(1'),'1&(18F'(1'(.&'*/)/:323*:3(4,/(4/3('* &/$4/$)#';/'.4/23*03.14/.5>*(,'1('1)4/,,-(23*)&*8 R3(1''*(7*/($'('*$*4/)<0&/)1'*'*/(1/:4/3(23*<45*('40*5*-$23*1'(8 Ulemper ved sondeernæring \/::'];02*I-4*/;/23*4.4',/$<4)3(1''*(7*/($'*D,'$'4<,'$'4)-(1'*''(11'(*/$4/$',11():'5>*()#/)'*8DF'1)3(1''*(7*/($'(2+*5>*('('17::'41'*')(7*/($))432)5'03& 4/.2-.1'3$(-<0&3*,(3$)+'*5'$B(144#-44'2/):'3./'3$(1*')4B*:'(1'4/($/ )3(1''*(7*/($'(<:(1'4/::'5./&','$'45'1*'8 "$\/::'];00*0'.4*'4/<45>*(#+)3(1''*(7*/($28':)8).-::'*1'*')4>*)4/&(1S3$,7.:T2*',23*)31&(13$)#*'*#+)-::'*'4<)3,R-(10'1))4B*'.)'((5'2.'*/1'U F'(0&/),(47(:'*#+'(3#4/,.<&*/'*'4:3)4,'15.88,))'*2*-$43$$*>(4<)3, R-(10'1))4B*'.)'(3$)+(5'2.'*<:3,,'*)3(1''*(7*/($4/.:3*4<11'(4B#/):'*5)'*'4#+ ''(4B#'#*34'/(<2+2'14:/.1'*3)&8 F(:(23*')4/..')/$4'('()/1/$'*(7*/($3&'*.7($'*'4/1,+#+&/*:'2B)/3.3$/'(/4*,'( 3$1'*,'11'4)3(1''*(7*'1'5*()4*/&)'.8R3,..'*'1'(7&(4'*1'*/::',($'<1'* 5'):724/$'*)/$,'1:3()':&'()'*('2.($64/1))3(1''*(7*/($<,'((3$.' )4-1/'*Y5'4*$4(/($'*'*1'*8A',&/.='$:3*4$'((',$+X O#&,,.)1/-&"M(#-/-(#1,.6"09,(61-("#&.C$./"#$&#'&(#). 7 Lige m.h.t. mikronæringsstofsindholdet fandt jeg et studie (Johnson et.al., 2002), som kommenterer, at der næsten ikke er viden omkring den optimale mikronutrient fordeling i børne-sondeernæringsprodukter, og at der i vældet af produkter ikke er stor kendskab til bio-tilgængeligheden af de vitaminer og mineraler, som er tilsat produkterne. Studiet kigger derfor netop på børns mikronutrient status efter at have være på sondeernæring minimum et år og konkluderer, at børnenes mikronutrient status er fin, omend rigelig høj for kobber og B12. 8

10 9 N/1'(3,:*/($+*)$'(4/.1'$)4*3/(4')4/(.':3,#./:4/3('*'*324',($'.2-.1S]**'44'48.8 0&3*1(#*35.','4:(.>)')<3,'(1'&/1'()'(5$1/))')4*4'$/'*'*5'$*7()'4S]**'44'48.8 A')4*4'$/'*,(4B#/):5*-$'*'*47(1*')3(1''*(7*/($'()3),3../4'4<4',#'*4-*< 4/.,3(3,'*)3(1''*(7*/($8]**'44'48.8'24'*.B)'*13$'(,'431/)::./(/):4/.$($4/..>)(/($'(2)3(1''*(7*/($)6:3,#./:4/3('* P(1&&. A/**''*'(0B##/$:3,#./:4/3(<3$1'(<1'*'*,')423:-)#+/)3(1''*(7*/($)./44'*4-*'(8 V&3*0B##/$41/**'23*':3,,'*207($'*21'(1'2/(/4/3(#+1/**'1'4'(:'.4')4-1/' 0B##/$0'1'(23*1/**'&'1'(4'*.'*(7*/($)+.'1')&*/'*''4)4'1,'..',J6i_l8 A/**':(0&',($'+*)$'*<5.88,.5)3*#4/3(</(2':4/3('*<5:4'*/'.:3(4,/(4/3(&/ F1-")#.6","#(/&(#). ):*/&'*)+.'1')<40()*')'*;0&/)'*<0&3*1(,'(('):'*#+'(,3(3,'*)3(1''*(7*/($0* '(>$'4*/)/:323*Q,"/-&($(;0.$(88(N(,:3.3(/)'*/($8A'44'):B.1')5.88)3(1''*(7*/($'(),($'. #+)-5)4*44/.2'*,'(4'*/($/4B:4*,'(8V&3*,(2>*0'(0*23*,31'4<40B##/$'/(2':4/3('* ):B.14'):3(4,/(4/3(&/)3(1'/(1$($'():*/&'*"Zb''2'<4Q4.$(88(N(,/(2':4/3('(./$')+ $314:():B.1'))3(1''*(7*/($'(/)/$)'.&8 R#$&-.0(6&"?("-178'&&.?(8($"?16-&(&. E(1*'23*):'*'5'):724/$'*)/$3$)+,'11'(7(1*'1',/:*35/34<,()'*03)1'( )3(1''*(7*'1'8 5/2/135:4'*/'*03)#4/'(4'*#+:3*463$.($4/1))3(1''*(7*/($8Q4)4-1/'2*):','(('):'* #+)3(1''*(7*/($&/)'*<4:3(;'(4*4/3('(2;3.3(5:4'*/'*3$:3*4'2'14)B*':71'*2.14/ )3(1''*(7*/($<1'*/(1'03.142/5'*3$9*-:4363./$36)::*/1'*S9"RT<1'.&/)4:-((',31&/*:' 1'(*'1-:4/3(/5/2/135:4'*/'*3$>$'1'4/.)4'1'&7*'.)'2;.3)4*/1/<)3,,()+,'1)4(1*1 1/&'*)/4'403)i5>*(,'1^0*30()8 A'*'*)+.'1')/(1/:4/3('*#+<4'()3(1'1/74-(1'*)4/,-.'*'*Y7(1*'*,/:*35/34'(8A'44' :(,'12>*'#43$'(:3.3(/)'*/($8Q(('1)4:4/&/4'425/2/135:4'*/'*5'4B1'*5.88('1)4 #*31-:4/3(25B4-*4<'(&/$4/$'('*$/:/.1'4/.;3.3(3;B44'*('S;3.3(;'..'*('T3$4/. 3#*'403.1'.)'2'(&'.2-($'*'(1'4*,)./,0/(1'8 <"&-&.0(6&"C(,,(. Q4)4-1/':/$$'1'#+1'2B)/3.3$/):'7(1*/($'*/4*,'(03))3(1''*(7*'1'S^-,,/()'48.8?HHPT893*):'*('-(1'*)>$4')4*-:4-*3$2-(:4/3(24B(14*,'2>*3$'24'*<1'0&1'&7*'4#+ )3(1''*(7*/($/$'((',)(/4?_-$'*8

11 10 A'2(14<4)3(1''*(7*/($'(,'12>*4''(1'.&/)4*32/24B(14*,'()&/../S2:3*4'4,'1?Y_T 3$'(0'*22>.$'(1'('1)4,3(3)::*/15)3*54/3()'&('<3$5':*724'1')+.'1')4/1./$'*' )4-1/'*<)3,0&1'-(1'*)>$41'4),,'8 93*):'*(','(4'<41'(7(1*'1')./,0/(1')4*-:4-*:-(('):B.1')<4'(4'*.'*(7*/($,'12>*'*Z#33*.-,/(.'..'*,-;3).1*/&'<Z)3,1'1')&7**'/::'1'2/('*'*(7*,'*'<,'( )3,&'.5'4B1'*/*'4(/($2('1)44*,)4/,-.'*/($CA'4'*('43#,($.'(#+4*,)4/,-.'*/($< H1$.?,(C&.-(,.0$(N(#.. 93*./$'4*-(1'2)(/44'42,'1'(0'.4(1'(5'4*$4(/($XR3(1''*(7*/($5'4*$4'))3,,'1/;/():5'0(1./($<3$1'4'*3$)+)+1(1'4)'*-1<(+*,1'(:3,,'*#+#3)'23*,<3$,( :35.'*1'(4/.5*('48F1'*/::'.7($'*',1<./$')3,1'($.71'1'*:(&7*')3,23*7.1*' &'14$/&''()5*((3$'4Z$-2Z23*)&/(1'*8 V&3*1(5*('43#244'*0'.')#/)'3#.'&'.)'(:(,(3$)+2-(1'*'./143&'*8Q*5*('4./$'$.1,'13,1'*'*$-.'*31/)3(1',1'('..'*'=<(+*1'4$/&')&/'()3(1').($'CF$(-) 07&1'*<40(0*'(Z4-($'/,&'(<Z1'*:(),$'<0&11'*:3,,'*1'*('1<,'(,+):''* 1'45*',31'*'()/(13:4*/('*/($CI-:3,,'*1'*/0&'*42.1./143,0&1F$(-))#/)'*L 5. Magnus' mad 4&/1'<4/(1'(23*:3*44/1&/..'0(,/)4')/(')B(:''&('<3$41'4&*'($31/1'42+.$4'(,&')3(1'SGQ`T<,'()4/1&*8V(2/:)/(GQ`<10(&*?P,+('1'*$,,'.8 N/53'1'/b/*3#+1'44/1)#-(:4<F$(-))4*4'1'#+)3(1',1<3$,'$'42&3*')&/1'(3, )B$13,,'(:3,1'*23*2*.7$'*3$23*7.1*'/MRE8 V'*2*2/:&/4&/1'4)&$'RFE5>*(<)3,3&'*.'&'1'2/:'()+:.14q,/(3)B*'1/74r :3,5/('*'4,'1./14*/$4/$,1S)3,13$&*55B,3)#+1+)'T<3$23*7.1*'(5'2.'1' )#';/'.4<4,():-..'-(1$+,7.:'#*31-:4'*3$(1'(:3)4,'1q0'.'#*34'/('*r8[1''(&*<4 =3,'*'.'43#4$'./$,1'(&*<=327**':*724'*5'0>&'1'5>*('('45*-$'#+23*1>='.)'(8 N/:>54'(3$'4,/(3)B*'#-.&'*2*MRES1'40'1d3.'*'mT<3$1'4:3,5/('*'1'='$)+,'1 5.'(1'42*-$43$$*>(48[)4*4'(&*='$*'4#*$,4/):/23*03.14/.1'(,1<F$(-)2/:$'((', )3(1'(8W'$47(:4'<4)+.7($'='$5.'&&'1,'14$/&'0,1'(,1<='$0'.'4/1'(0&1'$/&'4 0,S13$-1'(:>13$,7.:T<:-(('1'4&'./::'$+0'.4$.48 A'4&/0-*4/$45',7*:'1'<1'($($&/1*3##'1',7.:3$:>1&*<40(03.143#,'14)&'1' 3$2$/&'1'(,'$'4:*:4'*/)4/):'*,,'.-$4<RFE5>*(:(0&'8 [1$'*F$(-))+H+*<3$0()1$./$':3)4'*23*4)4'(:3,5/(4/3(2)3(1''*(7*/($)#-.&'* S-1$>*?Y_20()(7*/($)/(14$T3$*/$4/$,1SJY_2'('*$//(14$T8 ",(44'(2+*0('(3,$($)3(1',1)3,5')4+*22*/):#*'))'4=-/;'S4B#/):$-.'*31< *>15'1'<2*-$4<./14$*>(4T5.(1'4,'1'4./14#*34'/(#-.&'*SDM.4*;*'D2*F'4$'(/;)T8

12 ",1$'(2+*0('(:3,5/(4/3(2#*34'/(*/$,1S28':)8.:)<7$<'..'*./()'*T<:3*(S28':)8*/) 3$0&*'$*B(T<2*-$43$$*>(4S28':)85((3$$-.'*31T3$2'14S28':)8&3;133$./14#.(4'3./'T8 A'44'4/.5'*'1'*&/<0'*'24'*5.'(1')1'43$4/.)/1)45.(1')1'4,'1'(#3)'I'3;4'E1&(;' 8 N/$/&'*0,3$)+1$./$423*):'../$':3)44/.):-1<0&3*21'&/$4/$)4''*5>*(',-.4/&/4,/(3$ #*35/34/:<$31'4*,5:4'*/'*)3,$'*('):-..'0=7.#'0,4/.4&'1./$'03.1''($-()4/$,/:*35/ R3,(1*'5>*()/$'* 0()'.&4/./#'*/31'*<0&3*0(&3:)'*3$3#.'&'*':)4*)-.48R+5.'(1'*&/./14':)4*,18[ (1*'#'*/31'*'*0(/::')-.4'(<&/('1=-)4'*'*,1'(<3$$/&'*0,./14':)4*&(1/)4'1'48 F$(-)'*-244'./$4B(1<,'(&3:)'*0>=1',7))/$4)3,0():.<0&/.:'40(.4/10*$=3*48 V('*)+.'1');8?JP;,0>=,'(&'='*4/.$'($7.1:-(?_:$ 10 8Q(&3:)'(<&/:'(1'*,'1 ),,')&7*0'1)$*12)B$13,,'(<&'='*?U:$8R+4&7*')+4B(1'*/::'-)71&(./$4<0&/),('*)+0+*14*,42RFE<)3,F$(-)'*8",'(11'4&/..'&7*'**4<40(0&1'./14,'*' )-.#+:*3##'(/#'*/31'*<0&3*0(5./&'*)B$3$(7)4'(/::'0*(3$'44$/&'28 F$(-)0*'($31:-.>*<$31'('*$/<3$4*/&')2/(4,'11'(:3)4<&/$/&'*0,8N/#.'='*4=3:','1<4F$(-)r#*-44'*.-$4'*,/(1)42..')O3$41'4-1'(4&/&.'**'.4'*'44/.<40(2+*1'(,')4q*'('r:3)4/2,/./'(L Lad os nu se nærmere på, hvordan man kan lave sondemad selv og hvad det er, mad kan (og ikke kan) for det langtids-sondeernærede barn 6. Blendet sondemad [1'44'2)(/4&/.='$#*7)'(4'*''()3(1',1)6,'(-<)3,&/)'*<0&3*1(,(:(.&''( 11 8W'$&/.23*:.*'0&3*1(,'(-'(:(5*-$')3$./143,1'2>1'&*'*1'*/(1$+*8R/1)4&/.='$(7&('23*1'.'3$-.',#'* &'14.&'(3$'42)3(1',1'()'.&8 8 Lige nu vi bruger vi Neocate Advance fra Nutricia, som er en elementær sondeernæring med aminosyrer. Vi er igang med at undersøge mulighederne for et peptidbaseret produkt, som vil have en lavere osmolalitet og være mere letoptageligt, siden netabsorptionen fra di- og tripeptider er mere effektiv end fra aminosyrer (Shils 2006 p. 1556). 9 Her følger vi retningslinier fra en amerikanske læge (Swoboda 2007), som foreslår at SMA børns energibehov skal udregnes udfra barnets højde (37-50 kj/cm) fremfor vægt, som man normalt ville gøre. Da Magnus er 125 cm høj ligger hans energibehov således et sted mellem kj. Ifølge NNRs anbefalinger for 9-årige baseret på vægt (295 kj/kg), ville Magnus der vejer 13 kg have et energibehov på omtrent 3800 kj. 10 For at se om SMA børn trives på den kost de får, skal man se om barnet følger en almindelig vækstkurve for højde. Mht vægt skal man trække fra forventet vægt i forhold til højde, da SMA børn typisk har en muskelsvægt på 5-10 af deres samlede vægt (raske børns muskler vejer omkring 40 af deres samlede vægt) (Kelley 1993)

13 Sondemads-menu R3(1',1),'(-'(S(7)4')/1'T'*5)'*'4#+'(4..'*:'(,31'. 12 <)3,)'*)+1(-1X A'4&/.)/$'<40&/),(4$'*'(#3*4/3()3(1',12*,'(-'(<3$23*1'.'*1'(#+'(4..'*:'( &/..'2*-$43$$*>(42B.1';80.&1'.'(24..'*:'('(<2'143$#*34'/(*/$'2>1'&*'*&/..'2B.1''( 2='*1'1'.<3$:3*(Y:*432.'*&/..'2B.1'1'()/1)4'2='*1'1'.8 d..'*:'(,31'..'(/..-)4*'*'*<0&3*1(,1'(z&/)-'.4z):.)'-123*43#2b.1':*&3,'( (7*/($)*/$3$&*/'*'4:3)48 A'(&/)'*4/.$'($7.1/::'(3$'43,<0&3*,'$'4'('*$/S:WT1''(:'.4'2>1'&*'$*-##'* /(1'03.1'*8Q('*$/,7))/$42B.1'*2*-$43$$*>(4)$'*=3,/(1*''(11'$>*&3.-,',7))/$4 S#$0>=4&(1/(103.1T<,'()1'4'*3,&'(1423*2' /$($,'14&-*1'*''('*$/23*03.1'4,'..',1'#*34'/(*/$'2>1'&*'*<2'14*/$'2>1'&*'*<:3*( 3$2*-$4h$*>(48 W'$(+'1'2*',4/.2>.$'(1':W23*1'./($,'..',1'2/*'2>1'&*'$*-##'* $*,'*1'4C\')-.44'4:()')/5/.$?<)3,&/)'*1'5$&'1./$$'(1'5'*'$(/($'*23*1',7($1'*2>1'&*'*<)3,/(1$+*/)3(1',1),'(-'(8 12 A'((',31'.'*'(,31'*'*'4&'*)/3(2R-(10'1))4B*'.)'()(5'2./($'*23*0&1,15>*(5>*)#/)'3$1'(,31'.<&/*5'=1'*,'1/'*(7*/($)4'*#/'(8Sundhedsstyrelsen har dog ikke explicit en 'fedtkategori' i sin tallerkenmodel (Sundhedsstyrelsen 2009 s. 37), hvilket, når jeg regner efter, betyder at barnets fedtindtag ikke lever op til de officielle anbefalinger, nemlig at børn skal have af deres daglige energiindtag fra fedt. 13?$2'14s_k:W<,'()?$:-.0B1*4'..'*?$#*34'/(s?k:WS2331;3,#81:T8 14 A'((''('*$/23*1'./($/,>1':3,,'*1'1():'*'4(/($)./(/'*3,:*/($1'(3#4/,.''('*$/23*1'./($,'..', 15 En portion sondemad bliver samlet til 470 kj. Jeg har sat den så højt, da man normalt mister omkring 10 ved tilberedning, blendning og sining, hvorefter man er nede på de ca. 420 kj. 12

14 SONDEMADSMENU Protein Korn/kartoffel Frugt/grøntsager Fedt (ca 80 kj) (ca 155 kj) Frugt (ca 150 kj) Grønt (ca 150 kj) (ca 90 kj) 7 g bælgfrugt, f.eks. bønner, linser eller kikærter 10 g gryn, f.eks. havregryn, brune ris, hirseflager 15 g svesker (ca 3 stk) 50 g grønkål, ærter 2 g fedt (1/2 tsk), f.eks. fiskeolie, olivenolie. Max 1-2 tsk dagligt. 10 g fed fisk, f.eks. laks eller makrel 12 g quinoa 20 g avocado 60 g pastinak, jordskok, persillerod 3-4 g nødder & kerner, f.eks. valnød, sesamfrø (skal kværnes) 15 g æg eller kylling 45 g kartoffel eller 50 g sød kartoffel 45 g banan, mango 75 g rødbede, løg, rosenkål, broccoli 12 g avocado 20 g mager fisk, f.eks. torsk, eller tun Evt 10 g bælgfrugt, hvis ikke indgår i proteindelen 75 g æble, melon, bær, kiwi, andre vandige frugter 100 g gulerod, selleri, 15 g oliven u/sten (4-5 oliven) 25 g tofu eller 50 ml soya mælk 60 ml sveskejuice, 75 ml anden juice 125 g blomkål, grønne bønner, hvidkål/150 g spinat 85 ml friskpresset juice, af grønt & frugt bl.a. gulerod 300 g agurk/salat, vandigt grønt (fylder meget) Sådan skal menuen læses: Hver fødevare indenfor en gruppe (protein/korn/frugt&grønt/fedt) er lige energirig. 10g brune ris er energimæssigt lig 45g kartoffel (ca 155 kj); 10 g laks og 15 g æg udgør begge ca 80 kj, osv. En fødevare fra hver gruppe giver et samlet energibidrag ca 470 kj, da der forventes et tab på 10 under tilberedning af sondemaden (tab i blender, si mv.). :"(,)'&)0(122')/',,'()F2("5'&F)$'5G,'(),'56)E"#),'5)8.&) Menu forslag: 100 kcal/420 kj 10 g laks; 10 g brune ris; 45 g banan; 12 g avocado (= 1 portion) 400 kcal/1680 kj: 60 g æg; 90 g kartoffel & 20 g havregryn; 40 g avocado, 50 g ærter & 75 g løg; 15 g valnødder/solsikkefrø (= 4 portioner) Tilføj evt: Lidt mørkegrønt som spinat; lidt knust hvidløg/revet ingefær; en knivspids salt el. lidt miso; et krydderi f.eks. kanel; & lidt citrussaft. Tilføj efter behov: Multivitamin, probiotika m.v. Sådan gør du: Tilbered maden (kog/damp/bag). Blend med ca 25 ml vand (f.eks. kogevandet) pr 420 kj. Si & sæt på køl. Voila 13

15 Sådan bruger du sondemads-menuen "##$&#"'($"#&)"'&#$*#$#+'(&'),-.)-&)$/)$0)1##$2(+-3($'($"#&)"'1)+#$"#-30 4)567/8(,'90#"#'#+'-)--#:77&0'($"#&)"1#")-/(&;3$#+#3$,+#"3#$'#+<+)=1#+)<"#<3+# :7,0)/'B2+(-#3$C.:7,;+*$#+3'B/(+$C.5F,;)$)$B<+*,-?,+>$-C.G-'/(031#$(03#B<#"-C I7,D,B2+(-#3$CK67,+3'.67,=)1+#,+L$B/(+$CK57,)1(4)"(.MF,;+(44(03.JF&0 Q9+&)"#$#+;0#$"#-,("-.'/)0"#$'3#'.'9"#$/)$/(&&#3,#$$#&#$'($"#'0)$,#(,#$"#03, '(&#+&#"-30)-=(0"#&)"#$<+3'/(,03"-#/'-+)1)$"?N*34#.=13'&)$>$'/#+)-D$"+# 567/8;0#$"#-'($"#&)"<L0"#+-L23'/03"-&#+#B:6FR:F7&0C#$"567/8/(&&#+43#0 '/)0=*'/#.)-"#+#+&#+#1)$"3"#$;0#$"#"#'($"#&)".=130/#-;#-L"#+)-&)$/)$,31# T#-#+13,-3,-)-1)+3#+#<>"#1)+#$#.'(&3$",9+3'($"#&)"#$.'9")$)-&)$3//#1D0,#+')&&# T#-#+(,'913,-3,-.)-&)$'(&<(+D0"+#3//#'-+#''#+.<(+"3&)$&)$,0#+#$3$,+#"3#$'<+)#$ Blendet mads næringsindhold sammenlignet med sondeernæring H(+$#"#$=)+N#,')&&#$03,$#-&)/+($D+3$,''-(<'3$"=(0"#-3#-'-)$")+"V '($"##+$D+3$,'2+("*/-&#""#-3;0#$"#-'($"#&)"E /8,W+(-#3$,/*0=L"+)-,<#"- H3;#+3$"=(0" ('&(0)03-#- B#$#+,3-D-=#"C "#$&'&(#&)&'*+ 567/8?:77&0 7 V6F7 H+#'#$3*'X);3 B::AYC BF:AYC BUZAYC,+$'-$. 567/8?:6F&0 U, 0)1#+# /0'-$1*- BU.5/8?&0C B:MAYC BF5AYC B6ZAYC BIAYC S/#&)#-300*'-+#+#+.)-#$#+,3-D-=#"#$#+0)1#+#3"#$;0#$"#"#'($"#&)"B4)U.5/82+&0C#$"3 14

16 A$1D'#$-03,9+'),-30.)-"#$;0#$"#"#'($"#&)"<L0"#+&#+##+'($"#&)"#$'=>N# <3;#+3$"=(0"B4)U,?567/8C P)/+($D+3$,''-(<'<(+"#03$,#$3"#$;0#$"#"#'($"#&)"#+.&#""#<>"#1)+#+N#,=)+-#'-#-3 17 W+(-#3$;3"+),#-#+'90#"#'=>N#+#. T#-#+'1D+-13)+3,-3,&)")-=(0"#2+(-#3$3$"=(0"#-$#"#.'2#43#0-$9+&)$;+*,#+2+(-#3$+3,# /(+$/30"#+<+#&<(+/)+-(<<#0 \13'&)$=)+#-;)+$.'(&=)+;#=(1<(+<D++#2+(-#3$#+.<D++#<3;+#B&3$"+#1(0*&#C#00#+ &#+#<#"-./)$&)$)0-3";+*,#'($"#&)$"'&#$*#$(,;30),:-301*+"#+#.=130/#<>"#1)+#+"#+ Baggrund for valgte fødevarer til sondemadsmenuen 8#,)$;#<)0#+<>"#1)+#+.'(&#+$D+3$,''-D--#.(,"#+<(+/)$=(0"#&D$,"#$)<"#$;0#$"#"# ])$)$(,)1(4)"(#+1#0#,$#"#.'(&*"(1#+)-1D+#$D+3$,'-D--#.-30<>+#+'($"#&)"#$#$ 2+(-#3$,+*22#$2+3(+3-#+#+N#,&)".'(&+#0)-31-$#&-/)$;0#$"#'(,'3#'#00#+'(&;3"+),#+ 3,#$$#&'3#$#$"/L003$,(,,+3'(,"#'*"#$3$"#=(0"#+<#"#<3'/.'(&0)/'."##<-#+-+),-#"# 03$'#+3$"#=(0"#+*"(1#+2+(-#3$,("#<3;+#(,#$=#$'3,-'&D''3,<#"-'L+#')&&#$'D-$3$,3 *"1)0,)</*0=L"+)-=(0"3,#/(+$2+("*/-#+'(&`*3$().;+*$#+3'.(,=)1+#,+L$)-1)+3#+# 16 b3(20#1#+3//#2+(;0#&#+&#""#-=>n#<3;#+3$"=(0"-30p),$*'.'#01(&n#,&93$"+>&&#.)-n#,;0#1(1#++)'/#- (1#+)-'#"#$;0#$"#"#'($"#&)"'+#0)-31-&)$,#<3;+#RU,?567/8BTX)$;#<)0#'U,<3;#+?:777/83<>0,#QQc 17 Denne energifordeling vil naturligvis variere, efter hvilke ingredienser man vælger (se bilag 1). 18 NNR (2004, kap.13) skriver, at selvom et barns (2-17år) proteinbehov reelt kun er 0.9 g protein/kg kropsvægt, får det (ligesom voksne) typisk meget mere protein via kosten. Der står endvidere, at det vigtigste er, at man ikke får dækket mere end 20E fra protein (= øvre grænse for protein-indtag, s. 207). 15

17 16 8#,-30<>+#+)0-3"03"-<+3'/=13"0>,#00#+3$,#<D+-30"#$;0#$"#"#'($"#&)"(,(<-#(,'903"- ;>+$<9+$)-*+03,-,#$$#&&)"#$.(,'(&&#"'-(+')$"'L$03,=#",)1$#+"#+#'=#0;+#"d T#-0>$$#+"#-'3,)-;+*,#9+'-3"#$'B<+3'/#C<+*,-(,,+>$-(,)-,9#<-#+>/(0(,3.'913"- Fordele ved blendet sondemad \1)"#+&*03,=#"#+$#3+3,-3,&)"<+#&<(++#$'($"##+$D+3$,.'(&3<>0,#c3//#])4=BQ*-+343)C <(+1#$-#.)-'-(<<#+3"#+#'$)-*+03,#')&&#$=D$,13+/#+)$"#+0#"#'?=)+'L$#+,3#<<#/-#+.'(& "#$&#'()#)'*+),-"##)'.* HL-($*-+3#$-#+#+)/-31#;3(0(,3'/#'-(<<#+.'(&20)$-#+;+*,#+-30#,#$;#'/L--#0'#(,'(& A23"#&3(0(,3'/#'-*"3#+13'#+.)-'-(+#&D$,"#+<+*,-(,,+>$-3/('-#$=)+#$2+D1#$-31#<<#/- S#01(&"#+<(+&)$,#<L-($*-+3#$-#+'1#"/(&&#$"#'-)"3,&)$,0#+;#13'#+<(+'-(<<#+$#' 2+D43'#13+/$3$,=('&#$$#'/#-.&#$#+N#,."#-1300#1D+#'L$")-*$"0)"#'3$#0)$,-3"'V '($"##+$D+#"#;>+$)-<9"#03"#$$#20)$-#V/#&3/)03#'*22#f /0)#*0))-,1'),,($* '2#/*0#+#'3#$)$"#$13+/$3$,'&9"#.)-<L-($*-+3#$-#+B&#-);(03--#+=#+)<C3'&9&D$,"#+/)$ \13'"#--##+-30<D0"#-./)$&)$<(+#'-300#'3,.)-#$/+(2'(&/*$&>"#+#$&#,#-;#,+D$'#- &D$,"#<L-($*-+3#$-#+13)'($"##+$D+3$,3//#<9+&*03,=#"<(+)-;+*,#)00#'3$#3;(#$"# <9$D+3$,''-(<<#+13)&)"#$.'(&)0-3"/(&&#+3')&&#2)//#?<(+&.#+&#"-30)-;#,+D$'# 2(3')*4(-'$5(66(*7#'$8(.* 1)+3)-3($)<$D+3$,''-(<<#+;0#$"#-'($"#&)"/*$$#-30<>+#-)+&#$/*$$#1D+#&#"-30$#-(2)- >,#-)+&'-3&*0#+3$,#$(,"#+&#"<(+=3$"+##1#$-*#00#'/)"#+29&3/+(13003#+$#d

18 17 Q#'-0#Q*-+3-3($=)+'(&"#$#$#'-#29&)+/#"#-#-2+("*/-B'('(*+4#P3gC."#+3$"#=(0"#+ -(0#+)$4#2+(;0#&#+")k"#$)-*+03,#+91)+#+<+)+3,-3,&)"/)$)<=ND02#-(0#+)$4#2+(;0#&#+ 9&3:)3,8')44)3)*4(-'$+($#7* $D+03,,#$"#)-<(+#'-300#'3,.)-;0#$"#-'($"#&)"+3,29(20>'#03,#(,*(20>'#03,#<3;+#130 ;,"-$,$<(76)*)88)-#*78*'(0#(0*473.* T#'*"#$./)$;0#$"#-'($"#&)"&9'/#1D+#&#"-30)-,31#;)+$#-#-<(+=(0"-30&)".'(&$(,#- Ulemper ved blendet sondemad T#+#+/0)+-$(,0#*0#&2#+1#")-'/*00#0)1#'($"#&)"#$'#01E S($"#&)"#+(,'9"L+#+#<(+"#$3$"313"*#00#<)&303##$""#$-30'/*"';#+#--3,#"# B(,(-$)*8$'*-$#74(7#($ A-=(1#"/+3-3/2*$/-1#";0#$"#-'($"#&)"#+#$>,#-+3'3/(<(+/($-)&3$)-3($(,"#+&#">,#- \13'&)$=)+#-;)+$&#"$#"')-3&&*$<(+'1)+.&9&)$$)-*+03,13'1D,-#&*03,=#"#+$#3"#$

19 18 _3,#,L0"3,=1)".'/)0&)$29=N#&&#<+($-#$'>+,#<(++3,-3,,("/>//#$=L,3#N$#1#" * C,(--)':)3*$4-'(0*>'(0,(3:$63*?*5(,-$,(#)#)* i)&2#00b677ic'/+31#+"#'*"#$ek^'3"#<+(&-=#3+=3,=&34+(;3)00()".=(&#&)"#(+ 3$'-3-*-3($)00L2+#2)+#";0#$"#+3h#"<##"3$,'=)1#;##$<(*$"-(;#*$')-3'<)4-(+L;#4)*'#(< -=#3+*$4#+-)3$$*-+3-3($4(&2('3-3($.2((+=(&(,#$#3-L.)$"=3,=13'4('3-L-=)-3&2#"#'<0(l m'3//#+=#"#$(&/+3$,$d+3$,'3$"=(0"/)$&)$$#"'d--#1#")-;+*,#'($"#&)"'&#$*#$. P#$"#-#+/0)+-.)-'2#43#0-&3/+($D+3$,''-(<'3$"=(0"#-#+*&*03,-)-<)'-'09.(,)-&)$"#+<(+ =*'/#29.'(&-3"03,#+#+#<#+#+#-.)-"#+(,'9#+*'3//#+=#"#+(&/+3$,;3(-30,D$,#03,=#"#$)< S# '/('3-#-#$.#+"#$;0#$"#"#'($"#&)"-L//#+##$"'($"##+$D+3$,B'(&-L23'/#+ 1)$"3,?/03'-+#-C.(,;0#$"#-'($"#&)"#,$#+'3,;#"'--30'($"##+$D+3$,"3+#/-#3$"3 7. Afsluttende kommentarer 3$/0*"#+#-#(+3(&/($'#/1#$'#+)<0)$,-3"'V'($"##+$D+3$,(,=1)"+3,-3,&)",>+1#"('.(, '(&-),#+*",)$,'2*$/-3&)"#$'13'*#00#*"-+L/-30#$.'(&-),#+*",)$,'2*$/-3&)"#$' A$)$"#$*"<(+"+3$,1)+.)-N#,,#+$#13000#;+*,#S*$"=#"''-L+#0'#$'-)00#+/#$&("#0B)<'$3-UC. -)00#+/#$&("#0(23&(""#(<<343#00#+#-$3$,'03$3#+<(+&)/+($D+3$,''-(<'<(+"#03$,.;0#1"#- -L"#03,-)-'90D$,#2+(-#3$,+*22#$3//##/' $/0*"#+#"#<#"-=(0"3,#<>"#1)+#+;#->""#-. '-#"#--(,N#,*",)$,'2*$/-3#$-)00#+/#$<(+"#03$,.'(&3$/0*"#+#+;9"##$2+(-#3$(,#$<#"- P($S*$"=#"''-L+#0'#$#+(2&D+/'(&29.)-=13';>+$#<)&303#+<>0,#+"#$<(+#'09#"# -)00#/#$&("#0.130;>+$#$#.&#"&3$"+#"#'23'#+#-=)1)<('-./(&&#-30)-&)$,0#<#"-d

20 A$"#03,130N#,*$"#+'-+#,#.)-"#-)-;#+#,$#&)/+($D+3$,''-(<'3$"=(0"<(+<>"#1)+#+#+ 8. Konklusion & Diskussion T#$$#(2,)1#=)$"0#+(&.)-"#-#+&*03,-)-0)1#+3,-3,&)"-30;>+$290)$,-3"'V 2+(-#3$+3,,+*22#&#"/(+$2+("*/-#+.<+*,-?,+>$-.(,<#"-+3,#<>"#1)+#+./)$&)$(2$9 S(&<(+D0"#+/)$&)$'#011D0,#.=1(+&#,#-+3,-3,&)"'/)0<L0"#)<;)+$#-'')&0#"#"),03,# Q(,0#)<"#<(+"#0#"#+/)$1D+#1#")-3$/0*"#+#+3,-3,&)"3;)+$#-''($"#&)"#+E - - ;)+$#-<9+#$1)+3)-3($)<<3;+#.'(&/)$&#"13+/#-30#$'*$"&3/+(;3(-) - ;)+$#-/)$;#"+#&("'-9#1#$-*#00#/(&203/)-3($#+1#"0)$,-3"'V'($"##+$D+3$, - ;)+$#-/)$<9#$,0D"#1#"&)"?#-<(+=(0"-30&)"'(&$(,#-)$"#-#$"&#"343$ S(&<(+D0"#+?20#N#+./)$&)$<9-30<+#"''-300#0'#$)<)-,>+#$(,#-)/-31-<(+'3-;)+$(,=)$"0# Q(,0#)<*0#&2#+$#1#";0#$"#-'($"#&)"#+E - "#--),#+-3"(,/+D<-#+.)-'/*00#0)1#&)"#$'# ,-3,&)"/('-#+2#$,#B'($"##+$D+3$,<9+&)$,+)-3'C - "#+#+#$>,#-+3'3/(<(+/($-)&3$)-3($ T#$>,#"#+3'3/(<(+/($-)&3$)-3($1#"=N#&&#0)1#-&)".'/)0-),#')01(+03,-.=13';)+$#-=) (,"#$&)$<9+3$"13)&)1#$d X+($3'/'L,#;>+$29'($"#V#+$D+3$,'/)03//#;)+#(1#+0#1#."#'/)0',*0#1#f 19 19

21 9. Bilag 1: Energiberegninger til basis for sondemadsmenu Krav til beregning af mængde fødevare der skal indgå i sondemadsmenuen: Proteingruppe bidrager med ca 80 KJ, Korngruppe med ca 155 KJ, Frugt & grøntsager med 150 KJ, Fedtgruppe med 90 KJ Proteinrig mad fødevare/ 100 g Energi kj Protein g Fedt g Kulhydrat* g Fibre g Mængde g Energi kj Protein g Fedt g Kulhydrat g Fibre g Bønner, brune, tørre Laks, rå torsk, rå Æg, hele, rå Kylling, kød, rå Tofu Soyamælk** TOTAL GnSnit Korn/kartoffel fødevare/ 100 g Energi kj Protein g Fedt g Kulhydrat g Fibre g Mængde g Energi kj Protein g Fedt g Kulhydrat g Fibre g Havregryn Hel hirse Brune ris Quinoa *** Sød kartoffel Kartoffel TOTAL GnSnit Frugt/grøntsager Energi Protein Fedt Fibre Mængde Kulhydrat fødevare/ 100 g kj g g Kulhydrat g g g Energi kj Protein g Fedt g g Fibre g sveske, tørret Avocado, rå Banan Æble Blåbær, rå Grønne ærter, rå Pastinak Rødbede

22 Broccoli Gulerod, dansk, rå Hvidkål Gulerods juice Sveskejuice TOTAL GnSnit Fedt fødevare/ 100 g Energi kj Protein g Fedt g Kulhydrat g Fibre g Mængde g Energi kj Protein g Fedt g Kulhydrat g Fibre g Sorte oliven u/sten Avocado, rå Sesamfrø, hele, tørrede Valnød Olivenolie Levertran **** TOTAL GnSnit Energi kj Protein g Fedt g Kulhydrat g Fibre g Ved at kombinere en fødevare fra protein/korn/frugt&grønt/fedt opnår man i gennemsnit: Efter 10 tab ved tilberedning: 425 kj 4.2 g 3.3 g 12.1 g 3 g De individuelle makronæringsstoffers energibidrag: Konklusion: En fødevare i angivet vægt under "mængde" fra hver af de fire fødevare grupper giver tilsammen i gennemnsnit 472 kj, med en energifordeling på 17E Protein, 29 E Fedt og 54 E Kulhydrat. 1g protein = 17 kj, 1 g fedt = 37 kj, 1 g tilgængelig kulhydrat = 17 kj, 1 g fiber = 8 kj (foodcomp.dk) KILDE til fødevaredata: Foodcomp.dk, med mindre andet er angivet * g kulhydrat angivet er tilgængeligt kulhydrat ** Provamel, Soya Naturel *** Aurion, økologisk hel quinua **** Nordic Naturals, arctic cod liver oil Eksempel på hvor store mængder der er behov for af mindre næringstætte grøntsager (150 g spinat, 300 g agurk) Spinat Agurk, rå

23 Referencer "#$&'#()*#+,--.+/01$#2#345621'78$ &$2#&$&#9&2#3':&9:*&*6& D45:12D*62#3#6&*1L$2#3+)HMN)H*&#6&M#6&*1N86&+,--J)*#?OEPQQ;R=S,R?.+ O$2#3O4&581*624#'+N86&T12#H&*D6,--.P,RPXRR?XRY+ T&4Z2&"()*3*#*6A>F(T12LL4&$UN+,--J+C26*&K:A#412D'SDA52'6&K(E24*<*21*E2126K*#$ LLD6'4#A*16A+N*6H&4$I:+,--J"83P,.;B=SR--R?XQ+;*E'6&*D6= T8552#'"(TA8O(O*8'6[(TA*#$KG("&3K&2$'()(I4EEW(\21'4#H+RJJY+U*1*E'4&:624#*#$ /21148'"6&4:AK2#H*62#6'ID2<2#3M#6&*1O$2#3+)HMN)H*&#6&M#6&*1N86&+RJJYU*K? )8#PRJ;Q=SRJQ?B+ C*<18K*\(C452#2]8G(U#624#*^(['D86EC(U2DA*8$*[(W8&D7*C(G466&*#$*O+,--.+ V45#6&*1#86&2624#2#DA21$&#S*#RR?K*&_:&2#D`26AXR.:*62#6'+T12#N86&+,--. OEP,Y;R=SRaQ?X+;*E'6&*D6= CWbOc$<*&2#' ,-R-+C*#'7&#'^4'6<*#&,--Q?,--B+ M2'#E&3H+,--,+"#4<&<2`4L$2*&&A*2#6A:*62#6&D2<2#3#6&*1#86&2624#+ G*'6&4#6&41N8&'+,--,U*K?)8#P,Y;Q=SJY?R-X+;*E'6&*D6= O&'#28'^*E2+U*0,--J+M#6&*1N86&2624#+ Oc$<*&'6K&1'#+)*#8*&,--J+^4'6745:*''6d<0#621#'8#$E*1*#D+U2#2'6&26L4& Lc$<*&&(1*#$E&8343L2'7&2+ b#2<&'266'a4':26*1+ 52D&4#86&2#6'6*68'$8&2#3#6&*1L$2#3+"&DAC2'TA21$,--,PB.SXRRdXRY+;*E'6&*D6= ^11KI2DA*&$+RJJQ+ E*D6&2*EK_D18'2<#6&*1#86&2624#8'$646&*6DA21$&#`26AT&4A#h'$2'*'+"125#6 U2#2'6&26L4&Lc$<*&&(1*#$E&8343L2'7&2+,---+C#12111<#$'52$$16*E1+,+&<2$&$ 8$3*<+

Forslag til dagens måltider

Forslag til dagens måltider Forslag til dagens måltider for en kvinde på 31 60 år med normal vægt og fysisk aktivitet, som ikke indtager mælkeprodukter 8300 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 900 kj/dag svarende til 10 % af energiindtaget

Læs mere

Optimal ernæring KVIK TRI, MAJ 2013

Optimal ernæring KVIK TRI, MAJ 2013 Optimal ernæring 1 KVIK TRI, MAJ 2013 Sara Sig Møller Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed med speciale i Ernæring & Fysisk Aktivitet (jan. 2009) Underviser Teknisk Skole, 2009-2010 Foredragsholder,

Læs mere

http://www.altomkost.dk/forvaltning_skole_daginstitution/skoler/anbefalinger_for_maden/forside.h tm

http://www.altomkost.dk/forvaltning_skole_daginstitution/skoler/anbefalinger_for_maden/forside.h tm Opslagsværk - skoler I oversigten nedenfor har vi udvalgt nogle af de ernærings-emner, der er gode at blive lidt klogere på eller få genopfrisket, når man laver mad til børn og unge mennesker. Til hvert

Læs mere

Kost i hverdagen - til atleter T R I C L U B D E N M A R K, O K T O B E R 2 0 1 4

Kost i hverdagen - til atleter T R I C L U B D E N M A R K, O K T O B E R 2 0 1 4 Kost i hverdagen - til atleter T R I C L U B D E N M A R K, O K T O B E R 2 0 1 4 Sara Sig Møller Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed med speciale i Ernæring & Fysisk Aktivitet (2005-2009) Master

Læs mere

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag.

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag. 1. Spis varieret, ikke for meget og vær fysisk aktiv Varier mellem forskellige typer fisk, magre mejeriprodukter og magert kød hen over ugen. Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter Nøglehulsmærket

Læs mere

Ernæring & Udholdenhedssport V A L B Y L Ø B E R N E, J A N U A R 2 0 1 5

Ernæring & Udholdenhedssport V A L B Y L Ø B E R N E, J A N U A R 2 0 1 5 Ernæring & Udholdenhedssport 1 V A L B Y L Ø B E R N E, J A N U A R 2 0 1 5 Hvem er jeg? 2 Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed med speciale i Ernæring & Fysisk Aktivitet (2005-2009) Master in Human

Læs mere

OM DAGEN. Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem

OM DAGEN. Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem OM DAGEN 6 også når du flytter hjemmefra Få gode ideer til hvordan du får 6 om dagen morgen, middag og aften ind i mellem Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem Et af de

Læs mere

KOPIARK 1-13 5.-6. KLASSETRIN

KOPIARK 1-13 5.-6. KLASSETRIN KOPIARK 1-13 5.-6. KLASSETRIN PIA ROSENLUND & CHRISTINE BENDIX KONSULENTER FOR FØDEVARESTYRELSEN. UDDANNEDE FOLKESKOLELÆRERE MED BACHELOR I HJEMKUNDSKAB ET SUNDERE VALG MED NØGLEHULLET Kopiarkene kan hentes

Læs mere

E-vitamin. E-vitamin er en antioxidant og er derfor en af din krops bedste beskyttere

E-vitamin. E-vitamin er en antioxidant og er derfor en af din krops bedste beskyttere e-vitamin E-vitamin er en antioxidant og er derfor en af din krops bedste beskyttere E-vitamin beskytter dig mod røg og forurening i den luft, du indånder Pigen her har brug for mere E-vitamin, end da

Læs mere

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Kostfibre hvorfor. De mætter De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Maden flyttes hurtigere gennem kroppen De tager plads for andre fødevarer Tager lang tid at spise giver hurtigere

Læs mere

Hvad indeholder din mad Øvelse 01

Hvad indeholder din mad Øvelse 01 Hvad indeholder din mad Øvelse 1 På de fleste madvarer kan du læse, hvad de indeholder. Heriblandt også hvor meget protein, kulhydrat og fedt madvaren indeholder pr. 1 gram. Beskrivelsen af maden kaldes

Læs mere

Kost og ernæring for løbere

Kost og ernæring for løbere Kost og ernæring for løbere 1 Hvad er sund kost? Kilde: Alt om kost - Fødevarestyrelsen 2 Energikrav til marathon Forbrænder ca. 1kcal/kg/km Løber på 75kg: 3165kcal = 13293kJ Realistisk forhold ved MT(ca.75%

Læs mere

Smag på grøntsager i sæson

Smag på grøntsager i sæson Smag på grøntsager i sæson Elevhæfte 2009 Mad - eller hvad? smag på grøntsager i sæson Grøntsager og frugter er modne på forskellige årstider. Det kalder man, at grøntsager og frugter har sæson. I sæsonen

Læs mere

Fuldkorn. Kostfibre. Motion. Frugt & grønt. Fedtstoffer. Fisk. Kost & hjertesundhed. Måltider. Rygning. Mad der smager. Alkohol

Fuldkorn. Kostfibre. Motion. Frugt & grønt. Fedtstoffer. Fisk. Kost & hjertesundhed. Måltider. Rygning. Mad der smager. Alkohol Motion Kostfibre Fuldkorn Fisk Fedtstoffer Frugt & grønt Kost & hjertesundhed Taljemål Måltider Alkohol Rygning Mad der smager Problemstillinger Overvægtige Sukkersyge (type-2) For højt kolesterol For

Læs mere

Fodboldspillerens kosthåndbog

Fodboldspillerens kosthåndbog Fodboldspillerens kosthåndbog Indholdsfortegnelse Basiskost til fodboldspilleren... 3 Protein... 3 Kulhydrater... 3 Fedt... 4 Vitaminer og mineraler... 4 Væske... 5 Glykæmisk indeks Et redskab til måltidsplanlægning...

Læs mere

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød Fredensborg kommune vil være en sund kommune. Vi vil skabe gode rammer for at gøre sunde valg til det nemme valg. Sådan lyder forordene til Fredensborg Kommunes kostpolitik der er udarbejdet i foråret

Læs mere

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor.

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Skolens kantine Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Derudover arbejder vi med sundheden, og vi tilbyder dagligt sunde alternativer. Du finder disse alternativer

Læs mere

Supper og sovse Kartoffelsuppe Grønærtesuppe

Supper og sovse Kartoffelsuppe Grønærtesuppe Supper og sovse Her er nogle ca.opskrifter på Lindehusets supper og sovse. Man kan sagtens udelade nogle af grøntsagerne og evt. bruge andre alt efter hvad man lige har ved hånden. Bare suppen/sovsen smager

Læs mere

Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet

Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet Ca. 5900 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 300 kj/dag svarende til 5 % af energiindtaget (Svarer til ca. 1435

Læs mere

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Undersøgelse blandt 1800 patienter i 02 viste, at mange ikke havde viden om ernæring ved kræftsygdom og behandling Man ønskede

Læs mere

Hvor meget energi har jeg brug for?

Hvor meget energi har jeg brug for? Hvor meget energi har jeg brug for? Du bruger energi hele tiden. Når du går, når du tænker, og selv når du sover. Energien får du først og fremmest fra den mad, du spiser. Den kommer fra proteiner, og

Læs mere

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen.

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen. Kostpolitik I Dr. Alexandrines børnehave vægter vi kosten højt, hvorfor vi har ansat en økonoma, der med sin faglige baggrund har en dybere indsigt i produktionen af mad. Vi har fuldkostordning, hvilket

Læs mere

Mad og hjertesvigt. kl. diætist Anette Lange

Mad og hjertesvigt. kl. diætist Anette Lange Mad og hjertesvigt kl. diætist Anette Lange Program Graden af hjertesvigt. Anbefalinger for maden i forhold til graden af hjertesvigt. Vægten? Hvordan handler jeg fornuftigt ind? Aktiv hverdag New York

Læs mere

Basisviden kost og ernæring

Basisviden kost og ernæring Basisviden kost og ernæring Hvorfor skal man tabe sig? Der er mange gode grunde til at smide de overflødige kilo. Fysiologisk set er svær overvægt forbundet med en række følgesygdomme som ledsmerter og

Læs mere

Løberens kost og ernæring

Løberens kost og ernæring Løberens kost og ernæring Hvem er jeg? Camilla Birkebæk Master i Fitness og Træning Diætist STOTT pilates instruktør Personlig træner med speciale i udholdenhedsidræt, skader og kropsholdning Camilla.birkebaek@mail.dk

Læs mere

Kostpolitik for Sorø Dagpleje

Kostpolitik for Sorø Dagpleje Kostpolitik for Sorø Dagpleje Forældrebestyrelsen ønsker med kostpolitikken at synliggøre de principper som vi finder vigtigst i forhold til kosten i dagplejen. Disse principper omhandler blandt andet

Læs mere

1 pakke fuldkornsknækbrød (til alle 4 uger) 1 pakke rugbrød (til uge 1)

1 pakke fuldkornsknækbrød (til alle 4 uger) 1 pakke rugbrød (til uge 1) Indkøbslister til VBK 2.0 Vi har lavet indkøbslister til fase 1, hvor vi anbefaler, at du køber ind hver lørdag og tirsdag. Nogle af varerne vil du kunne bruge hele ugen, fx en pakke fuldkornsrugbrød,

Læs mere

Sådan spiser jeg sundt

Sådan spiser jeg sundt EN INFORMATIONS- FOLDER Fredericia Kommunes Sundhedsguide Sådan spiser jeg sundt Sundhedssekretariatet Charlotte Skau Pawlowski Lena Abildgren Petersen 1 Baggrund I Fredericia Kommune vil vi gerne hjælpe

Læs mere

Inspirationshæfte. - udarbejdet af Trine Jensen og Sofie Kongsgaard

Inspirationshæfte. - udarbejdet af Trine Jensen og Sofie Kongsgaard Inspirationshæfte - udarbejdet af Trine Jensen og Sofie Kongsgaard Opskrifterne er udviklet af studerende på Ernæring og Sundhedsuddannelsen i forbindelse med det sociale mad- arrangement Mad Med Muligheder

Læs mere

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Indhold: Tips om fisk... 3 Hvor meget fisk spiser børn?... 3 Anbefalinger om fisk... 4 Opskrifter... 5 Torskesalat... 5 Bagt havørred... 5 Bønnefritter... 6 Mango-dadelsalsa...

Læs mere

Godkendelse som Firmasundt Køkken. Slowfood-fast Evalueringsrapport

Godkendelse som Firmasundt Køkken. Slowfood-fast Evalueringsrapport Firmasund / Frokost.dk Danneskiold-Samsøes Allé 41 1434 København K. Telefon 39 20 97 00 www.firmasund.dk Godkendelse som Firmasundt Køkken Slowfood-fast Evalueringsrapport 27. februar 2015 Udarbejdet

Læs mere

Madpyramiden i 3D lærervejledning

Madpyramiden i 3D lærervejledning 1 Madpyramiden i 3D lærervejledning Undervisningsmaterialet - Madpyramiden i 3D - er målrettet undervisning i indskolingen, men kan naturligvis også bruges på højere klassetrin. Materialet kan fx bruges

Læs mere

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt Her er opskrifter, så I kan lave mad derhjemme. Det var fantastisk at møde jer. Jeg håber, I huske at bruge Jeres Mad-talenter i køkkenet derhjemme. I kan finde flere opskrifter på www.diaetist-iskov.dk.

Læs mere

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen.

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen. Kostpolitik I Dr. Alexandrines børnehave vægter vi kosten højt, hvorfor vi har ansat en økonoma, der med sin faglige baggrund har en dybere indsigt i produktionen af mad. Vi har fuldkostordning, hvilket

Læs mere

Morgenmad og mellemmåltid

Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad Vælg mellem Skyr med æblemost kanel og nødder Skyr med ingefær og rugbrød Ristet rugbrød med ost og et blødkogt æg Æggepandekage med skinke og ost Knækbrød med ost Spinat

Læs mere

Vores forslag giver mulighed for at arbejde med flere elementer hentet fra bekendtgørelsen (her skrevet med kursiv):

Vores forslag giver mulighed for at arbejde med flere elementer hentet fra bekendtgørelsen (her skrevet med kursiv): Side 1 Sæson Til læreren Didaktisk model Temaet sæson berører områderne fødevarer og miljø. Sæson er grundlag for store dele af arbejdet i køkkenet: Tilgangen til råvarer og efterspørgslen efter måltider

Læs mere

S T E G E Børnehave. God og nærende kost giver børnene de bedste forudsætninger for at trives i dagligdagen.

S T E G E Børnehave. God og nærende kost giver børnene de bedste forudsætninger for at trives i dagligdagen. S T E G E Børnehave God og nærende kost giver børnene de bedste forudsætninger for at trives i dagligdagen. Kostguide & Kostpolitik Kostpolitik Udarbejdet af kostudvalget og forældrebestyrelsen. Det er

Læs mere

SUNDHEDSAFDELINGEN. Gode råd om mad og forhøjet kolesterol

SUNDHEDSAFDELINGEN. Gode råd om mad og forhøjet kolesterol SUNDHEDSAFDELINGEN Gode råd om mad og forhøjet kolesterol Hvad er kolesterol Kolesterol er et fedtstof, som har mange vigtige funktioner i kroppen. Det indgår blandt andet i dannelsen af alle vores cellemembraner,

Læs mere

Tallerken-modellen til dig der træner meget

Tallerken-modellen til dig der træner meget Tallerken-modellen til dig der træner meget ½ af din tallerken skal være fyldt op med, pasta, ris, kartofler, brød, bulgur og lign ¼ af din tallerken skal være fyldt op med grøntsager ¼ af din tallerken

Læs mere

10 LIDT SUNDERE JULESNACKS TIL den SØDE TID... Glædelig jul

10 LIDT SUNDERE JULESNACKS TIL den SØDE TID... Glædelig jul 10 LIDT SUNDERE JULESNACKS TIL den SØDE TID... Glædelig jul Marcipan 4 portioner 1 tsk. mandelessens evt. frugtfarve 100 g kartoffel, kogt 1 tsk. sødemiddel (SØD) Alle ingredienserne moses sammen, tørres

Læs mere

Madpakker til unge unge

Madpakker til unge unge Hvorfor Madpakker til unge unge Ca. 1/3 af den daglige energi skal indtages mens man er i skole eller på arbejde. Når man spiser sundt gavner det helbredet, man får mere energi og en bedre koncentrationsevne

Læs mere

Grønt gnavegrønt, salat eller pålæg

Grønt gnavegrønt, salat eller pålæg GRØNT Gnavegrønt Agurk Avocado Bladselleri Blomkål Broccoli Bønner Gulerod Kinaradise Majskolbe Minimajs Peberfrugt rød, grøn, gul Radiser Tomat Squash Sukkerærter Ærter i bælg Grønt som salat Råkost Bagte

Læs mere

Comwell Care Foods. - konceptet bag. Sundhed er ikke alt, men uden sundhed er alt intet. Arthur Schopenhauer, tysk forsker og filosof. comwell.

Comwell Care Foods. - konceptet bag. Sundhed er ikke alt, men uden sundhed er alt intet. Arthur Schopenhauer, tysk forsker og filosof. comwell. Comwell Care Foods - konceptet bag Sundhed er ikke alt, men uden sundhed er alt intet. Arthur Schopenhauer, tysk forsker og filosof comwell.dk Hvad er det? Med Comwell Care Foods gør vi det nemmere for

Læs mere

Generelle kostråd til svømmerne i Holstebro Elitesport

Generelle kostråd til svømmerne i Holstebro Elitesport Generelle kstråd til svømmerne i Hlstebr Elitesprt Det kræver meget energi at være så aktiv, sm I er. Selv de slankeste piger i 7. klasse skal spise den samme mængde mad sm en gennemsnitlig vksen mand.

Læs mere

KOST OG TRÆNING KIF, MAJ 2015

KOST OG TRÆNING KIF, MAJ 2015 KOST OG TRÆNING KIF, MAJ 2015 HVEM ER JEG? SARA SIG MØLLER MASTER IN HUMAN NUTRITION, KU (2011-2013) SPECIALE: NUTRITIONAL IMPACT ON HYPOTHALAMIC AMENORRHEA AND BONE HEALTH IN FEMALE ENDURANCE ATHLETES

Læs mere

ALDERSRELATERET ERNÆRING TIL SVØMMERE ERNÆRINGSVEJLEDERE: ANDERS MIKKELSEN RIKKE SCHWANER

ALDERSRELATERET ERNÆRING TIL SVØMMERE ERNÆRINGSVEJLEDERE: ANDERS MIKKELSEN RIKKE SCHWANER ALDERSRELATERET ERNÆRING TIL SVØMMERE ERNÆRINGSVEJLEDERE: ANDERS MIKKELSEN RIKKE SCHWANER PRÆSTATIONSFREMME TRÆNING RESTITUTION ERNÆRING ATK ROADSHOW ERNÆRING TIL SVØMMERE VI KÆMPER FOR GULD TIL DANMARK

Læs mere

Krav til frokostmåltidet

Krav til frokostmåltidet Krav til frokostmåltidet Her ses Børnehuset Stauninggårdens krav til sammensætning og næringsindhold af frokostmåltidet ud fra de 8 madvaregrupper som er anbefalet af Fødevarestyrelsen. ***** Krav til

Læs mere

mad til muskler og hjerne - kolding elites folder om sportsernæring

mad til muskler og hjerne - kolding elites folder om sportsernæring mad til muskler og hjerne - kolding elites folder om sportsernæring af jannie johansen V0_Våben_Rød 2 Mad til muskler og hjerne Mad til muskler og hjerne 3 Denne folder er udviklet med inspiration fra

Læs mere

Fyr op for din forbrænding. Sådan holder du dig frisk og sund hver dag

Fyr op for din forbrænding. Sådan holder du dig frisk og sund hver dag Sådan holder du dig frisk og sund hver dag Selv om kalorieindtaget er det samme, er det bestemt ikke ligegyldigt, hvordan du sammensætter din (slanke)kost Det er svært ikke at være misundelig på dem, der

Læs mere

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Skræl græskarret. Hvis skallen er tynd, behøver du ikke

Læs mere

SUNDHED V/BENTE GRØNLUND. Livet er summen af dine valg Albert Camus

SUNDHED V/BENTE GRØNLUND. Livet er summen af dine valg Albert Camus SUNDHED V/BENTE GRØNLUND Livet er summen af dine valg Albert Camus Sund livsstil Vær proaktiv når det gælder dit helbred Dyrk motion, og pas på vægten Spis rigtigt Udarbejd strategier for livslang læring

Læs mere

LIVSSTILS HOLD FORÅR 2013.

LIVSSTILS HOLD FORÅR 2013. LIVSSTILS HOLD FORÅR 2013. Hurtigt optagelige kulhydrater = De hvide djævle Der især sætter sig på maven - Hvide ris - Hvidt brød - Pasta - Sodavand, saftevand, juice + (øl, vin.spiritus) - Brød med stort

Læs mere

Opslagsværk plejehjem

Opslagsværk plejehjem Opslagsværk plejehje I oversigten nedenfor har vi udvalgt nogle af de ernærings-ener, der er gode at blive lidt klogere på eller få genopfrisket, når an laver ad til ældre. Til hvert ene er der også links,

Læs mere

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt Enkle råd om at holde vægten oppe 2 Indholdsfortegnelse Side KOL og vægttab 3 Hvilken betydning har energi? 4 Hvilken betydning har protein? 5 Derfor er behovet

Læs mere

RETNING- SLINJER FOR LIVSSTIL

RETNING- SLINJER FOR LIVSSTIL En sund livsstil omfatter en lang række næringsstoffer og opnås bedst ved indtagelse af mange forskellige slags fødevarer. RETNING- SLINJER FOR LIVSSTIL Et godt helbred er rodfæstet i en god fordøjelse.

Læs mere

SUNDHEDSAFDELINGEN. Gode råd om sund mad og vægttab

SUNDHEDSAFDELINGEN. Gode råd om sund mad og vægttab SUNDHEDSAFDELINGEN Gode råd om sund mad og vægttab Andelen af overvægtige danskere er støt stigende, både blandt børn og voksne. I Jammerbugt Kommune er 54% af befolkningen overvægtige, og omkring 17%

Læs mere

Kost og løb. Energiindtag. Energiindtag. Energiindhold. Energiforbrug. Kostpyramider 22-09-2010. Hvordan skal man spise?

Kost og løb. Energiindtag. Energiindtag. Energiindhold. Energiforbrug. Kostpyramider 22-09-2010. Hvordan skal man spise? Energiindtag Kost og løb Tom Gruschy Knudsen Hvordan skal man spise? Generelle anbefalinger Anbefalinger for løbere Vitamin indtag/tilskud Energiindtag Energifordeling: Ønsket 10-15 E% fra protein Max

Læs mere

Gulerodssuppe med linser

Gulerodssuppe med linser nøglehuls retter 2 Gulerodssuppe med linser Nøglehulsopskrift - 26 juni 2013 Gulerodssuppe med linser Det skal du bruge (4 pers.) 750 g skrællede kartofler 3 store skrællede gulerødder (ca. 255 g) 2 store

Læs mere

Tallerken-modellen til dig der træner meget

Tallerken-modellen til dig der træner meget Tallerken-modellen til dig der træner meget ½ af din tallerken skal være fyldt op med, pasta, ris, kartofler, brød, bulgur og lign ¼ af din tallerken skal være fyldt op med grøntsager ¼ af din tallerken

Læs mere

Spis sundt med madpyramiden. Spis mest fra bunden og mindst fra toppen, spis mange grøntsager, spis fuldkorn

Spis sundt med madpyramiden. Spis mest fra bunden og mindst fra toppen, spis mange grøntsager, spis fuldkorn Spis sundt med madpyramiden Spis mest fra bunden og mindst fra toppen, spis mange grøntsager, spis fuldkorn Din sundhed begynder, når du køber ind I FDB bruger vi madpyramiden til at inspirere den danske

Læs mere

Amazins! Prøv VIND NYHED! Nemme, hurtige og ernæringsrigtige opskrifter! eksklusivt porcelæn fra Pillivuyt - hver uge!

Amazins! Prøv VIND NYHED! Nemme, hurtige og ernæringsrigtige opskrifter! eksklusivt porcelæn fra Pillivuyt - hver uge! Prøv Amazins! - med flere fibre og færre kalorier end f.eks. rosiner NYHED! Nemme, hurtige og ernæringsrigtige opskrifter! VIND eksklusivt porcelæn fra Pillivuyt - hver uge! Foto: Skovdal.dk Amazins er

Læs mere

Tak for sidst. Hermed et sammendrag af de ting jeg talte om i netcafeen forleden. Tak for jeres søde modtagelse en fredag aften

Tak for sidst. Hermed et sammendrag af de ting jeg talte om i netcafeen forleden. Tak for jeres søde modtagelse en fredag aften Tak for sidst. Hermed et sammendrag af de ting jeg talte om i netcafeen forleden. Tak for jeres søde modtagelse en fredag aften Fedtstofferne: Stege i kokos olie og rigtig smør. Olivenolie gerne stege

Læs mere

Godkendelse som Firmasundt Køkken. Annes gademad Evalueringsrapport

Godkendelse som Firmasundt Køkken. Annes gademad Evalueringsrapport Firmasund / Frokost.dk Danneskiold Samsøes Allé 41 1434 København K. Telefon 25 39 54 40 www.firmasund.dk Godkendelse som Firmasundt Køkken Annes gademad Evalueringsrapport 17. februar 2015 Udarbejdet

Læs mere

Oplæg v. Klinisk diætist Stine Henriksen. Værktøjer til normalisering af mad og måltider i familien

Oplæg v. Klinisk diætist Stine Henriksen. Værktøjer til normalisering af mad og måltider i familien Oplæg v. Klinisk diætist Stine Henriksen Værktøjer til normalisering af mad og måltider i familien Hvem er jeg Stine Henriksen AUT. Klinisk diætist Klinik i Odense Tilknyttet dagbehandlingstilbud Viljen

Læs mere

Nogle har brug for at spise mere end andre. Selv når du er helt stille, har du brug for energi for at kunne: tænke

Nogle har brug for at spise mere end andre. Selv når du er helt stille, har du brug for energi for at kunne: tænke HVORFOR SPISE OG DRIKKE? Du skal spise og drikke for at leve. Du har brug for mad for at vokse og få energi. Jo mere du bevæger dig, jo mere energi har du brug for, og jo mere mad skal du spise Det er

Læs mere

BASIS KURSUS SPORTSERNÆRING

BASIS KURSUS SPORTSERNÆRING TEAM DANMARK BASIS KURSUS SPORTSERNÆRING DHF: Dame Y, Hobro30. juni 2008 TD S ERNÆRINGSTEAM KØBENHAVN: ÅRHUS: ANNA OTTSEN KLINISK DIÆTIST E-MAIL: AO@TEAMDANMARK.DK BIRTHE STENBÆK HANSEN KLINISK DIÆTIST

Læs mere

Kost og træning. Kosten er en central faktor til en optimal præstation

Kost og træning. Kosten er en central faktor til en optimal præstation Kost og træning Kosten er en central faktor til en optimal præstation Kulhydrat Vigtigste bestanddel i forb. med træning Letteste tilgængelig Hurtig optagelig 5-10 minutter Skal indtages regelmæssigt Opfyldning

Læs mere

Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017. Sund mad til børn på Bornholm

Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017. Sund mad til børn på Bornholm Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017 Sund mad til børn på Bornholm Godkendt af Børne- og Skoleudvalget 29. april 2014 Fokus på mad og måltider i Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune

Læs mere

Personalised weight management for healthy results. Tillykke med dit valg af ShapeWorks! En praktisk guide til din plan

Personalised weight management for healthy results. Tillykke med dit valg af ShapeWorks! En praktisk guide til din plan Personalised weight management for healthy results. Tillykke med dit valg af ShapeWorks! En praktisk guide til din plan Sådan tilbereder du en shake 1. trin Tilsæt -pulver. 2. trin Tilsæt din personlige

Læs mere

Ernæring for atletikudøvere. Foredrag FIF 4/3 2008

Ernæring for atletikudøvere. Foredrag FIF 4/3 2008 Ernæring for atletikudøvere Foredrag FIF 4/3 2008 Kasper Hansen Kasper Hansen 16 år i BAC Professions bachelor i ernæring og sundhed Speciale: Atletikudøvere og ernæring Tro på mig Sandt eller falsk Hvis

Læs mere

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag ½ af din tallerken skal være fyldt op med, pasta, ris, kartofler, brød, bulgur og lign ¼ af din tallerken skal være fyldt op med grøntsager

Læs mere

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag ½ af din tallerken skal være fyldt op med, pasta, ris, kartofler, brød, bulgur og lign ¼ af din tallerken skal være fyldt op med grøntsager

Læs mere

Du kan gøre en forskel

Du kan gøre en forskel Scandic klimamenu Du kan gøre en forskel Dit forbrug af mad og drikkevarer påvirker i høj grad klimaet. Ca. 30% af al CO2-udledning kommer fra verdens fødevareproduktion, så du kan gøre en forskel hjemme

Læs mere

Løberens kost og ernæring. v/ Master i Fitness og Træning, Diætist Camilla Birkebæk

Løberens kost og ernæring. v/ Master i Fitness og Træning, Diætist Camilla Birkebæk Løberens kost og ernæring v/ Master i Fitness og Træning, Diætist Camilla Birkebæk Kontaktoplysninger Camilla Birkebæk Master i Fitness og Træning, pb. Ernæring og sundhed Personlig træner og Diætist Jernbanegade

Læs mere

Hvad bruges maden til

Hvad bruges maden til Hvad bruges maden til Du skal øve dig i at forklare, hvad kulhydraterne, fedtstofferne, proteinerne og vitaminerne bliver brugt til i din krop. Hvorfor har din krop brug for kulhydrater, fedtstoffer, proteiner

Læs mere

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet.

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Yoghurt naturel (evt. blandet med fromage fraiche) med fiberdrys og

Læs mere

Syv sunde slags morgenmad af Lærke Lund www.laerkelund.dk Side 1

Syv sunde slags morgenmad af Lærke Lund www.laerkelund.dk Side 1 Side 1 Indholdsfortegnelse Forord...3 Opskrifter... 4 Quinoagrød... 5 Vegansk Yoghurt... 7 Øllebrød... 10 Morgenfrugtskål... 12 Havregrød med hjemmelavet bær-yoghurt...14 Chiagrød... 17 Pæregrød med quinoaflager...19

Læs mere

KOST TIL PATIENTER MED KOL (KRONISK OBSTRUKTIV LUNGESYGDOM)

KOST TIL PATIENTER MED KOL (KRONISK OBSTRUKTIV LUNGESYGDOM) KOST TIL PATIENTER MED KOL (KRONISK OBSTRUKTIV LUNGESYGDOM) Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Diætkontoret Med sygdommen KOL vil din livskvalitet afhænge meget af din ernæringstilstand og

Læs mere

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland.

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland. DBF-MIDTJYLLAND. Hvad betyder kosten og hvorfor??. Det er ikke nok, at du er en dygtig spiller og træner meget. Din kost kan afgøre, om du vinder eller taber en kamp. Rigtig kost kan også sikre at du undgår

Læs mere

Vinter 2013. De kliniske diætister 2013-01-02

Vinter 2013. De kliniske diætister 2013-01-02 Vinter 2013 - Blomkålssuppe - Torsk i øldej med urteremoulade - Kylling med kikærter - Linsesalat - Broccoli salat - Klatboller - Rødbedekage med skyr creme Blomkålssuppe - 4 personer 1 lille blomkålshoved

Læs mere

Uhm, vi faster! Jerk W. Langer og Louise Bruun

Uhm, vi faster! Jerk W. Langer og Louise Bruun Der er skåret ned for kalorierne og op for smagen i Louise Bruuns retter på de næste sider. Du kan faktisk spise det hele og samtidig være på fastekur. Af Louise Bruun FOTO XX Jerk W. Langer og Louise

Læs mere

Madpakker til børn. Huskelistens 5 punkter til madpakke-indkøb:

Madpakker til børn. Huskelistens 5 punkter til madpakke-indkøb: Hvorfor Madpakker til børn Ca. 1/3 af den daglige energi skal indtages mens man er i skole eller på arbejde. Derfor er en god og mættende madpakke og mellemmåltider vigtige. Når det man spiser er sundt

Læs mere

Supper. Afrikansk suppe. Aspargessuppe. Se også om muslingesupper på siden Fisk og Skaldyr.

Supper. Afrikansk suppe. Aspargessuppe. Se også om muslingesupper på siden Fisk og Skaldyr. Supper Se så om muslingesupper på siden Fisk Skaldyr. Afrikansk suppe 2 fed hvidløg hakkes fint 2 bladselleristængler skæres i tykke skiver 2 løg hakkes groft klares i en gryde på medium varme i 1 spsk

Læs mere

Prader-Willi Syndrom og kost. Jannie Susanne Stryhn Klinisk diætist Cand. scient. i klinisk ernæring

Prader-Willi Syndrom og kost. Jannie Susanne Stryhn Klinisk diætist Cand. scient. i klinisk ernæring Prader-Willi Syndrom og kost Jannie Susanne Stryhn Klinisk diætist Cand. scient. i klinisk ernæring 1 INDIVIDUALISERET DIÆT!!! 2 De officielle kostråd 1. Spis varieret, ikke for meget, og vær fysisk aktiv

Læs mere

Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual

Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual Side 1 af 21 Indhold Indledning...3 Hvad er kulhydrat?...4 Hvad er protein?...5 Hvad er fedt?...6 Hvad med væske?...7 Timing af kost...8 Undervisningsmanual...10

Læs mere

FIF til hvordan. du styrer din trang. til sukker

FIF til hvordan. du styrer din trang. til sukker FIF til hvordan du styrer din trang til sukker af. Hanne Svendsen, klinisk diætist og forfatter 1 Håber du får inspiration og glæde af denne lille sag. Jeg ønsker for dig, at du når det, du vil. Valget

Læs mere

Politiken Test: Convenience Foods

Politiken Test: Convenience Foods Politiken Test: Convenience Foods Af Anette Kamuk, Udviklingskonsulent i VIFFOS og adjunkt på UCSJ Ernæring og Sundhed, Ankerhus Research Sheila Richie-Hansen, VIFFOS September 2008 Forbrugerne efterspørger

Læs mere

Anbefalinger for sund frokost i daginstitutioner

Anbefalinger for sund frokost i daginstitutioner Anbefalinger for sund frokost i daginstitutioner Hvem skal bruge anbefalingerne? Anbefalingerne for sund frokost i vuggestuer og børnehaver er udviklet til dig, der tilbereder mad i daginstitutionen. Kommuner

Læs mere

Træner du meget (4 6 timer om ugen eller mere), er det vigtigt, at du og dine forældre sørger for, at du får den rigtige sportsmad at spise.

Træner du meget (4 6 timer om ugen eller mere), er det vigtigt, at du og dine forældre sørger for, at du får den rigtige sportsmad at spise. KOSTVEJLEDNING 1 Kost og håndbold Kosten er vigtig for dig, der spiller håndbold! Træner du meget (4 6 timer om ugen eller mere), er det vigtigt, at du og dine forældre sørger for, at du får den rigtige

Læs mere

Ernæringen du behøver Smagen du vil ha

Ernæringen du behøver Smagen du vil ha Ernæringen du behøver Smagen du vil ha Ernæringsdrikke og ernæringscremer Vi præsenterer Fresubin er en række ernæringsprodukter til dig, der har brug for tilskud af energi og protein. De smager godt og

Læs mere

KANTINETJEK BUFFET. Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen)

KANTINETJEK BUFFET. Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen) KANTINETJEK BUFFET Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen) Skemaet udfyldes for én konkret dag Da udbuddet kan veksle

Læs mere

Kosten og dens betydning.

Kosten og dens betydning. MBK 31.august 2009. Det er ikke nok, at du er en dygtig spiller og træner meget. Din kost kan afgøre, om du vinder eller taber en kamp. Rigtig kost kan også sikre at du undgår skader. For at yde må du

Læs mere

Dukan Diæt fasernes fødevarer og drikkelse.

Dukan Diæt fasernes fødevarer og drikkelse. Dukan Diæt fasernes fødevarer og drikkelse. Angrebsfasen Oksekød Hakket Okse Kalvekød Hestekød Lever Tunge Fisk Skalddyr Fjerkræ Skinke Æg Fedtfattige Drikkevarer som er tilladt Coca Cola Zero Coca Cola

Læs mere

10 soulfood opskrifter. Grønt nærende sprudlende simpelt. www.pernillehsteenberg.dk

10 soulfood opskrifter. Grønt nærende sprudlende simpelt. www.pernillehsteenberg.dk 10 soulfood opskrifter Grønt nærende sprudlende simpelt www.pernillehsteenberg.dk Spejlæg m. Grønt Super simpel morgenmad. Med kraft fra æggene, får du en robust start på dagen og velreguleret appetit.

Læs mere

Fakta om danskernes sundhed, ernæring og kostvaner. Af Gitte Gross Afdelingschef, Afdeling for Ernæring

Fakta om danskernes sundhed, ernæring og kostvaner. Af Gitte Gross Afdelingschef, Afdeling for Ernæring Fakta om danskernes sundhed, ernæring og kostvaner Af Gitte Gross Afdelingschef, Afdeling for Ernæring Hvad vil jeg snakke om? Afdeling for Ernæring på Fødevareinstituttet Hvad er nyt ift NNR 2012 Hvad

Læs mere

Energiindtag. Energiindtag for løbere. Energiindtag generelt. Energiforbrug ved løb. Energibehov for 70 kg løber 11-05-2010. Hvordan skal man spise?

Energiindtag. Energiindtag for løbere. Energiindtag generelt. Energiforbrug ved løb. Energibehov for 70 kg løber 11-05-2010. Hvordan skal man spise? Energiindtag Kost og marathonløb Tom Gruschy Knudsen Hvordan skal man spise? Generelle anbefalinger Anbefalinger for løbere Marathonløb forberedelse Væske og energiindtag Energiindtag generelt Energifordeling:

Læs mere

1. Hvad er sundhed? Fysisk

1. Hvad er sundhed? Fysisk Kost og sundhed Program 1. Hvad er sundhed? 2. Konsekvenser af mangelfuld kost 3. Energi 4. De officielle kostråd 5. Vigtige vitaminer og mineraler 6. Væske 7. Mad før, under og efter træning - Hvad og

Læs mere

KONVERTERING. Alt kan skaffes men hvad med prisen?

KONVERTERING. Alt kan skaffes men hvad med prisen? ØKOLOGI I KØKKENET KONVERTERING. Alt kan skaffes men hvad med prisen? ELLER OMLÆGNING? Rutiner og arbejdsgange skal ændres hvor det er muligt. Merpris hentes ved lav fra bunden ØKOLOGISK TOPSCORER REGIONSHOSPITALET

Læs mere

BASAL SPORTSERNÆRINGS- KURSUS

BASAL SPORTSERNÆRINGS- KURSUS TEAM DANMARK BASAL SPORTSERNÆRINGS- KURSUS 1. DEL TD S ERNÆRINGSTEAM KØBENHAVN: ÅRHUS: ANNA OTTSEN KLINISK DIÆTIST E-MAIL: AO@TEAMDANMARK.DK BIRTHE STENBÆK HANSEN KLINISK DIÆTIST E-MAIL: BSH@TEAMDANMARK.DK

Læs mere

Fase 2 - Uge 5-8. Spise proteiner til de 3 hovedmåltider Spise fedt til hvert måltid + 1 spsk. olie dagligt Spise stivelse maks.

Fase 2 - Uge 5-8. Spise proteiner til de 3 hovedmåltider Spise fedt til hvert måltid + 1 spsk. olie dagligt Spise stivelse maks. Fase 2 - Uge 5-8 Nu er vi nået til fase 2. Indtil nu har du fået ryddet godt op i dine måltidsmønstre, spisevaner og sukkertrangen skulle gerne være aftaget meget. Nu er det tid til at sætte sund kost

Læs mere