Operationsanalyse Eksamensnoter Frederik Silbye

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Operationsanalyse Eksamensnoter Frederik Silbye"

Transkript

1 OPERATIONSANALYSE - EK SAMENSNOTER Konvertering til standard-form...2 Løsning af LP-problemer via simplex...2 Tilføjelser til simplex...3 Sensitivitetsanalyser...3 Dualitet...5.DSLWDO Transportproblemer...6 Assigment-problemer...7 Transhipment-problemer...8 Shortest path...8 Maximum flow...9 Critical path...9 Miminum spanning tree...10 Løsning af generelle heltalsproblemer...11 Rygsækproblemer...12 Travelling Saleaman Problems...12 Lagrange-optimering...13 Kuhn-Tucker-optimering...13 Deterministisk EOQ-model...14.DSLWDO Stokastisk EOQ-model Simpel køteori...16 M / M / 1 / GD / / - køsystemet...17 Tal i parentes refererer til de relevante sider i Winston. Fejl, mangler, udeladelser og unøjagtigheder i disse noter er ingen undskyldning for en dålig eksamenskarakter, og undertegnede kan på ingen måde stilles til regnskab. 1

2 .RQYHUWHULQJWLOVWDQGDUGIRUP( ) Tilføj en slack-variabel s i til alle -bibetingelser og en (minus) excess-variabel e i til alle - bibetingelser. / VQLQJDI/3SUREOHPHUYLDVLPSOH[ LP-problemer på normalform, dvs. alle bibetingelser er -bibetingelser (standard simplex) ( ): 1. Konvertér problemet til standardform. 2. Omform objektfunktion så højresiden er lig Er der tale om et maximerings- (minimerings)problem? 4. Find pivotsøjlen, dvs. den søjle med det største negative (positive) element i række Lav ratios for hvert element i pivotsøjlen (minus række 0) ved at dividere elementet i pivotsøjlen op i rækkens højreside-element. 6. Find pivotelement, dvs. det element i pivotsøjlen med den laveste positive ratio. 7. Bring pivotvariablen ind i basis, dvs. omform pivotelementet til et 1-tal og skab 0 er over og under dette. 8. Er den nuværende løsning optimal, dvs. er alle elementer i række 0 ikke-negative (ikkepositive)? Hvis ikke gå videre fra punkt Når der haves en optimal løsning kan denne aflæses i højre-side -søjlen. Er der tale om et LP-problem, hvor alle bibetingelser er -bibetingelser (268-): 1. Løs det duale problem, og aflæs løsningen til det primære problem i række 0. Er der tale om et LP-problem, hvor mindst 2 af mulighederne,, = indgår ( ): 1. Brug Big M metoden. 2. Konvertér til standardform og tilføj artificiale variable a i til > og =-bibetingelser. 3. Ved maksimering (minimering) tillæg (fratræk) M gange samtlige artificiale variable i objektfunktionen (før omformning), hvor M er et meget stort tal. 4. Eliminér de artificiale variable fra række 0 ved rækkeoperationer. 5. Fortsæt nu med standard-simplex. 2

3 7LOI MHOVHUWLOVLPSOH[ Har en ikke-basis-variabel i det optimale tableau er 0 i ræ kke 0, er den fundne løsning ikke entydig. En anden optimal løsning kan da findes ved bringe den givne variabel ind i basis ( ). Hvis den valgte pivotræ kke udelukkende har negative elementer i bibetingelserne, siges problemet at væ re ubundet (z kan antage vilkårligt store/små væ rdier). Der er ofte i sådanne tilfæ lde noget galt ( ). Hvis en artificial variabel indgår i den optimale løsning i et Big M problem, har problemet ingen løsninger (169)..DSLWDO 6HQVLYLWHWVDQDO\VHU Ændring i optimal løsning ved æ ndring LP-koefficenterne.m m Formler (244): ƒx j s ræ kke 0-koefficent i det optimale tableau = c j = c BV B -1 a j - c j. ƒhøjre sider i det optimale tableau = b = B -1 b. ƒx j s bibetingelsessøjle = B -1 a j. ƒz-væ rdi i optimalt tableau = c BV B -1 b. ƒs i s ræ kke 0-koefficent i det optimale tableau = i te element i c BV B -1. ƒe i s ræ kke 0-koefficent i det optimale tableau = - (i te element i c BV B -1 ). ƒa i s ræ kke 0-koefficent i det optimale tableau = (i te element i c BV B -1 ) ± M (+ ved maximering, ved minimering). ƒmatricen B -1 kan findes direkte i det optimale tableau som søjlerne (minus ræ kke 0) under slack- og de artificiale variable i den i tableauet givne ræ kkefølge. Ændring af ræ kke 0-koefficenten for en ikke-basis-variabel ( ): 1. Konstruér ny optimal ræ kke 0-koefficent via formlen c j = c BV B -1 a j - c j. 3

4 2. Er der tale om maksimering (minimering) vil den fundne basis stadig væ re optimal, hvis c j 0 (c j 0). 3. Hvis den fundne basis ikke læ ngere er optimal, indsæ ttes c j i det optimale tableau og der køres simplex indtil en ny optimal løsning er fundet. Æ ndring af ræ kke 0-koefficenten for en basis-variabel ( ): 1. Bestem c BV B -1 -vektoren. 2. Konstruér nye optimale ræ kke 0-koefficenter for alle ikke-basis-variable via formlen c j = c BV B -1 a j - c j. Koefficenterne for s i, e i og a i bestemmes direkte via c BV B Hvis der er tale om maksimering (minimering), vil basis forblive optimal, hvis de beregnede koefficienter alle er ikke-negative (ikke-positive). Bemæ rk dog at z æ ndrer sig! 4. Hvis basis ikke læ ngere er optimal, indsæ ttes de fundne koefficienter samt den nye z-væ rdi i det optimale tableau og der køres simplex indtil en ny optimal løsning er fundet. Æ ndring af en højre-side ( ): 1. Konstruér nye højre-sider via formlen b = B -1 b. 2. Hvis alle elementer i b er ikke-negative, forbliver basis optimal. Bemæ rk dog at z samt basisvariablenes væ rdier æ ndrer sig! 3. Hvis ovenstående ikke er tilfæ ldet, indsæ ttes b og den nye z-væ rdi i det optimale tableau, og der køres dual-simplex indtil en ny optimal løsning er fundet. Æ ndring af søjlen for en ikke-basis-variabel ( ): 1. Konstruér ny optimal ræ kke 0-koefficent via formlen c j = c BV B -1 a j - c j. 2. Er der tale om maksimering (minimering) vil den fundne basis stadig væ re optimal, hvis c j > 0 (c j < 0). 3. Hvis ovenstående ikke er tilfæ ldet, beregnes variablens bibetingelsessøjle som B -1 a j. Denne samt c j indsæ ttes i det optimale tableau og der køres simplex indtil en optimal løsning er fundet. Tilføjelse af ny aktivitet ( ): 1. Konstruér optimal ræ kke 0-koefficent for den nye variabel via formlen c j = c BV B -1 a j - c j. 4

5 2. Er der tale om maksimering (minimering) vil den fundne basis stadig væ re optimal, hvis c j > 0 (c j < 0). 3. Hvis ovenstående ikke er tilfæ ldet, beregnes variablens bibetingelsessøjle som B -1 a j. Denne samt c j indsæ ttes i det optimale tableau og der køres simplex indtil en optimal løsning er fundet. 'XDOLWHW Konstruktion af det duale problem ( ): 1. Kontrollér at problemet er på normalform. 2. Er problemet ikke på normalform æ ndres -bibetingelser til -bibetingelser ved at gange igennem med 1, og =-bibetingelser æ ndres til en - og en -bibetingelse. 3. Problemet æ ndres fra maksimering til minimering (og omvendt). 4. Højre-siderne bliver nye koefficenter i ræ kke 0, mens de oprindelige koefficenter i ræ kke 0 bliver nye højre-sider. 5. Variablene æ ndrer navn fra x 1,,x n til y n,,y m. 6. Bibetingelse j s venstre-side-koefficienter bliver koefficienter i søjle j (minus ræ kke 0). 7. Hvis der i det primæ re problem var n variable og m bibetingelser, er det nu omvendt. 8. Nu kan problemet konverteres til standardform. Aflæ sning af den duale løsning i det primæ re optimale tableau ( ): ƒoptimal x i /y i ved -bibetingelse = s i -koefficent i ræ kke 0 ƒoptimal x i /y i ved -bibetingelse = (e i -koefficent i ræ kke 0) ƒoptimal x i /y i ved =-bibetingelse = (a i -koefficent i ræ kke 0) M (+M ved min-problem) Den optimale væ rdi af objekt-fuktionen er ens i både det primæ re og det duale problem. Implikationer af dualitet( , ): De duale variable svarer til skyggepriserne i det primæ re problem, dvs. hvor meget øges objektfunktionen, hvis en af højresiderne øges med 1 enhed. Er en bibetingelse ikke bindende, er den tilhørende duale variabel 0. De duale variable kan ofte tolkes som priser på de tilhørende ressourcer. 5

6 Dual-simplex ( ): 1. Bruges til løsning af problemer hvor alle koefficienter i ræ kke 0 er ikke-negative, og der eksisterer mindst én negativ højre-side. 2. Som pivotræ kke væ lges ræ kken med den mest negative højre side. 3. Lav ratios for hvert negative element i pivotræ kken (minus 1. søjle) ved at dividere elementet i pivotræ kken op i søjlens element i ræ kke Find pivotelement, dvs. det element i pivotræ kken med den laveste numeriske ratio. 5. Bring pivotsøjlens variabel ind i basis via U NNHoperationer. 6. Når der ikke er flere negative højresider, er den optimale løsning fundet. Dual-simplex bruges primæ rt i følgende situationer: ƒhvis der tilføjes en ny bibetingelse, som den fundne optimale løsning ikke opfylder. ƒhvis højre-siden æ ndres, så højre-siderne i det optimale tableau ikke alle læ ngere er positive. ƒtil løsning af minimeringsproblemer på normalform. 7UDQVSRUWSUREOHPHU Et transport-problem er balanceret, hvis det samlede udbud er lig den samlede efterspørgsel. Er dette ikke tilfæ ldet balanceres problemet ved at indføre en dummy-størrelse, der således står for det manglende udbud/efterspørgsel. Transportomkostninger til/fra dummyen sæ ttes til 0 ( ). Indledningsvis findes en mulig basis-løsning på én følgende af måder. Minimum-cost metoden ( ): 1. Balancér evt. problemet og opstil transport-tableauet. 2. Kontrollér at der er tale om et minimeringsproblem. Hvis ikke fratræ kkes hver omkostning fra den største, hvorved nye omkostninger fremkommer. 3. Find cellen (minus dummy-celler ) med lavest omkostninger og gør denne så stor som muligt. Ræ kker/søjler der er mæ ttede streges ud (DOGULJ både ræ kke og søjle, selv om begge er mæ ttede ). 6

7 4. Fortsæ t sådan indtil alle ræ kker og streget ud, idet kun ikke udstregede ræ kker og søjler må benyttes. Vogel s metode ( ): 1. Balancér evt. problemet og opstil transport-tableauet. 2. Kontrollér at der er tale om et minimeringsproblem. Hvis ikke fratræ kkes hver omkostning fra den største, hvorved nye omkostninger fremkommer. 3. Konstruér straffe for hver ræ kke og søjle (minus dummy-celler ) som differencen mellem de to laveste omkostninger. 5. Find ræ kken/søjlen med højest straf og i denne cellen med lavest omkostninger og gør denne så stor som mulig. Ræ kker/søjler der er mæ ttede streges ud (DOGULJ både ræ kke og søjle, selv om begge er mæ ttede ). 4. Konstruér nye straffe for ikke udstregede ræ kker og søjler. 5. Fortsæ t sådan indtil alle ræ kker og streget ud, idet kun ikke udstregede ræ kker og søjler må benyttes. Transport-simplex ( ): 1. Find de duale variable for hver ræ kke og søjle, idet første ræ kkes duale variabel sæ ttes lig 0 og de øvrige konstrueres, så omkostningerne i en basis-celle er lig summen af den respektive ræ kke og søjles duale variabel. 2. Konstruér ræ kke 0-koefficenter (c j ) for alle ikke-basis-celler, idet disse er lig summen af den respektive ræ kke og søjles duale variabel fratrukket cellens omkostninger. 3. Hvis alle c j er er ikke-positive, er den fundne løsning optimal. 4. Er ovenstående ikke tilfæ ldet, indæ ttes cellen med størst positiv c j i basis ved at konstruere et loop. Denne celle betegnes OLJH, mens de øvrige basis-variable i loop et betegnes XOLJH, OLJH, XOLJH osv. Mindste XOLJHvæ rdi læ gges til alle lige celler og fratræ kkes alle ulige, således at kun én variabel forlader basis. 5. Nu fortsæ ttes fra pkt. 2 indtil en optimal løsning er fundet. $VVLJQPHQWSUREOHPHU Svarer til transportproblemer, hvor udbuddet fra hver udbyder skal leveres til kun en efterspørger, og hvor udbud og efterspørgsel i hvert punkt er lig 1. 7

8 Den ungarske metode (375): 1. Opstil en n n - omkostningsmatrix. 2. Kontrollér at der er tale om minimering. I tilfæ lde af maksimering fratræ kkes hver omkostning fra den største, hvorved nye omkostninger fremkommer. 3. Fratræ k i hver ræ kke mindste væ rdi i ræ kken. Gør det samme for hver søjle. 4. Dæ k samtlige nuller med mindst mulige antal vandrette og lodrette streger. 5. Hvis antallet af streger er lig n, kan den optimale løsning aflæ ses. 6. Hvis antallet af streger er mindre end n, fratæ kkes mindste udæ kkede væ rdi fra samtlige udæ kkede celler, mens samme væ rdi læ gges til i samtlige dobbelt-dæ kkede celler. 7. Nu fortsæ ttes fra pkt. 3 indtil en optimal løsning er fundet. 7UDQVKLSPHQWSUREOHPHU( ) Som transportproblemer der tillades blot mellemstationer/transhipment-punkter. ƒhvert transhipment-punkt indgår både som udbyder og efterspørger i transport-tableauet. ƒhver transhipment-punkt får udbud/efterspørgsel lig det samlede udbud (incl. dummy). ƒtransportomkostninger fra et transhipment-punkt til sig selv sæ ttes lig 0. ƒer en transport mellem to punkter ikke mulig sæ ttes omkostningerne til M..RUWHVWHYHM±VKRUWHVWSDWK Problemer, hvor den korteste/billigste/hurtigste rute mellem to punkter i et netvæ rk ønskes fundet. Dijkstra s algoritme ( ): 1. Opstil evt. netvæ rket grafisk. 2. Giv startpunktet væ rdien Øvrige punkter kan gives en væ rdi, når samtlige, forudgående tilknyttede punkter har fået en væ rdi. 4. Øvrige punkter gives en væ rdi, der er et minimum af samtlige, forudgående tilknyttede punkters væ rdi plus den respektive vejs læ ngde. 5. Algoritmen slutter når slutpunktet har fået en væ rdi. Denne væ rdi er den korteste vejs læ ngde, 8

9 6. Den korteste vej findes ved at gå tilbage gennem netvæ rket. 0DNVLPDOVWU P±PD[LPXPIORZ Problemer, hvor den størst mulige strøm (af olie, trafik, kapital etc.) mellem to punkter i et netvæ rk ønskes bestemt. Ford-Fulkerson s algoritme ( ): 1. Opstil evt. netvæ rket grafisk. 2. Send en strøm fra start- til slutpunktet, idet man må bevæ ge sig forlæ ns af en vej, hvis den ledige kapacitet er positiv, og baglæ ns, hvis vejens eksisterende strøm er positiv. En strøm må ikke få nogen vejs strøm til overskride sin kapacitet eller til at blive negativ. 3. Pkt. 2 gentages, indtil det ikke er muligt at sende mere fra start- til slutpunktet. 4. Tjek at den fundne løsning er optimal ved at finde det minimale snit. Hvis kapaciteten af dette er lig den fundne strøm, er løsningen optimal..ulwlvnyhm±fulwlfdosdwk Bruges til tilrettelæ gge projekter i tid og til at bestemme kritiske aktiviteter. Konstruktion af netvæ rk.( ): ƒhver vej repræ senterer en aktivitet, mens hvert punkt repræ senterer en tilstand. Læ ngden af hver vej angiver aktivitetens tidsudstræ kning. ƒét punkt angiver en starttilstand, mens ét punkt angiver sluttilstanden. ƒen aktivitet kan repræ senteres ved én vej. ƒto punkter må kun forbindes af én vej (ellers indføres dummy-aktiviteter). Beregning af Early Event Time (ET) ( ): ƒet(i) beregnes for hvert punkt i, som det tidligste tidspunkt hvorpå punktets tilstand kan opnås. ƒet(i) beregnes som maksimum af ET(j) + t ji (for samtlige umiddelbart forudgående punkter j), hvor t ji er læ ngden af vejen fra j til i. 9

10 Beregning af Late Event Time (LT) ( ): ƒlt(i) beregnes for hvert punkt i, som det seneste tidspunkt et punkt kan nås uden at forsinke det samlede projekt. ƒlt(i) beregnes som minimum af T(j) + t ij (for samtlige umiddelbart efterfølgende punkter j),hvor t ij er læ ngden af vejen fra i til j. Beregning af Total Float (TF) ( ): ƒtf(i,j) beregnes for hver vej, som den maksimale tid som en aktivitet kan udsæ ttes uden at forsinke det samlede projekt. ƒtf(i,j) beregnes som LT(j) ET(i) t ij. Bestemmelse af den kritiske vej (421): ƒhver aktivitet med TF = 0 betegnes kritisk aktivitet, idet forsinkelse af en sådan aktivitet vil forsinke det samlede projekt. ƒen rute fra start- til slutpunket, der udelukkende består af kritiske aktiviteter, kaldes en kritisk vej. Beregning af Free Float (TF) (422): ƒff(i,j) beregnes for hver vej, som den maksimale tid en aktivitet kan udsæ ttes uden at forsinke senere aktiviteter. ƒff(i,j) beregnes som ET(j) ET(i) t ij. 0LQGVWXGVS QGWHWU ±PLQLPXPVSDQQLQJWUHH( ) 1. Opstil evt. netvæ rket grafisk. 2. Tag udgangspunkt i et tilfæ ldigt punkt. 3. Forbind dette punkt med næ rmeste andet punkt. 4. Forbind det hidtil dannede træ med næ rmeste andet punkt. 5. Forsæ t med pkt. 4 indtil alle punkter i netvæ rket er forbundet (består netvæ rket af n punkter, skal træ et have n-1 grene ). 10

11 / VQLQJDIJHQHUHOOHKHOWDOVSUREOHPHU Problemer, hvor en eller flere variable kun må antage heltallige, ikke-negative væ rdier. Løsning ved Branch-and-Bound ( ): 1) Løs problemets /3UHOD[DWLRQ. Hvis alle beslutnings-variable er heltallige, er en optimal løsning fundet. 2) Er ovenstående ikke tilfæ ldet væ lges en ikke heltallig variabel x i, hvor a < x i < b (a,b er næ rmeste heltallige væ rdier). Nu dannes to nye underproblemer med den ekstra betingelse x i < a henholdsvis x i > b. 3) Regler for dannelse af nye underproblemer: Giver et underproblem en ikke-heltallig løsning dannes nye underproblemer som i pkt. 2. Giver et underproblem en heltallig løsning dannes LNNH nye underproblemer. Giver et underproblem en mindre optimal z-væ rdi end en heltallig løsning til et andet underproblem, dannes LNNH nye underproblemer. Giver et underproblem en z-væ rdi, som er mindre end 1 enhed mere optimal end en heltallig løsning til et andet underproblem, dannes LNNH nye underproblemer. 4) Når der ikke kan dannes flere nye underproblemer, findes den nye optimale løsning som den heltallige løsning til et underproblem, der har den mest optimale z-væ rdi. Lav gerne et JUHQHGLDJUDP! Løsning af heltals problemer, hvor ikke alle variable skal væ re heltallige (515): ƒder branches kun på heltalsbetingede variable. ƒder benyttes branch-and-bound som ovenfor. Løsning ved Cutting Plane Fractional Cut ( ): 1. Find det optimale simplex-tableau for problemets LP-relaxation. Hvis alle variable antager heltallige væ rdier er den fundne løsning optimal. 2. Find den bibetingelse i tableauet, hvor højresidens brøkdel er tæ ttest på en halv. 11

12 3. Konstruér ny bibetingelse udfra ovenstående bibetingelse. Bibetingelsen bliver: - 1 (sum af brøkdele på venstresiden) < - 1 brøkdel af højresiden (husk ekstra slack-variabel) 4. Find nyt optimalt tableau via dual simplex. 5. Er den fundne løsning ikke optimal, gentages proceduren, idet samtlige tilførte bibetingelser bibeholdes. Bemæ rk at brøkdelen f for negative tal x er [x] + f. F.eks. 2,65 f = 0,35 5\JV NSUREOHPHU±NQDSVDFNSUREOHPV( ) Problemer, hvor hver variabel i kan antage væ rdien 0 eller 1 (valgt vs. ikke valgt), og hvor variabel i, hvis denne væ lges, bidrager til z med en fast væ rdi c i. Hvis i væ lges vil den desuden besæ tte af a i af en given ressource. Den grådigste algoritme: ƒfor hver variabel i beregnes forholdet ci/ai. ƒvæ lg variabel med størst c i /a i. Væ lg dernæ st variabel med næ ststørst c i /a i. Fortsæ t sådan indtil den bedste tilbagevæ rende variabel vil overskride ressourcebeholdningen. Væ lg nu så meget af denne variabel som muligt. ƒlav nu branch-and-bound, idet hvert underproblem løses som i pkt. 2. 7UDYHOOLQJ6DOHVPDQ3UREOHPV Problemer, hvor samtlige punkter i et netvæ rk skal besøges med fæ rrest mulig omkostninger. Løsning ved branch-and-bound ( ): 1. Opstil omkostningsmatricen 2. Løs problemet som et assignment-problem og kontrollér for delture. Findes ingen delture er den fundne løsning optimal. 3. Eksisterer delture, elimineres én af dem ved at danne nye underproblemer, hvor hver vej i delturen på skift repræ senteres ved en streg. 4. Pkt. 2 og 3 gentages via normale branch-and-bound-regler indtil en optimal løsning er fundet. Ovenstående løsningsmodel er betinget af, at man skal vende tilbage til sit startpunket. 12

13 ƒstarter og slutter man i stedet uden for netvæ rket, skal dette ekstra punkt tilføjes omkostningsmatricen (er omkostninger for dette punkt ukendt men ensartede, benyttes et passende højt tal, f.eks. 100 eller 1000). ƒskal man ikke vende tilbage til udgangspunktet og er startpunktet ligegyldigt, løses problemet som punktet ovenfor. ƒskal man ikke vende tilbage til udgangspunktet og er startpunktet fastlagt, MANGLER /DJUDQJHRSWLPHULQJ( ) Optimering af (ikke nødvendigvis lineæ r) objektfunktion med n variable under hensyn til m bibetingelser (af =-form). Bestemmelse af optimal løsning: 1) Er der tale om maksimering eller minimering? 2) Opstil Lagrange-funktionen /(x 1,,x n,λ 1,,λ m). 3) Find første-ordens-betingelser for samtlige variable (incl. λ er). 4) Løs ligningssystemet, dvs. find (x 1 *,,x n *,λ 1*,,λ m*). 5) Er den fundne løsning optimal? a) Er der tale om maksimering og er objektfunktionen konkav, mens bibetingelserne er konvekse, er (x 1 *,,x n *) optimal. b) Er der tale om minimering og er objektfunktionen konveks, mens bibetingelserne er konvekse, er (x 1 *,,x n *) optimal..xkq7xfnhurswlphulqj( ) Optimering af (ikke nødvendigvis lineæ r) objektfunktion med n variable under hensyn til m bibetingelser (af - form). Bestemmelse af optimal løsning: 1) Omskriv evt. bibetingelser til den relevante form. 2) Er der tale om maksimering eller minimering? 13

14 3) Skal variablene (x 1,,x n ) væ re ikke-negative? 4) Opstil Kuhn-Tucker-betingelserne a) Svares nej i pkt. 3 benyttes teorem 9/9 s b) Svares ja, men vil (x 1 *,,x n *) aldrig antage negative væ rdier, benyttes teorem 9/9 s c) Svares ja, og vil (x 1 *,,x n *) kunne antage negative væ rdier, benyttes teorem 10/10 s ) Løs ligningssystemet, dvs. find (x 1 *,,x n *,λ 1*,,λ m*)/(x 1 *,,x n *,λ 1*,,λ m*,µ 1*,,µ m*,). 6) Er den fundne løsning optimal? a) Er der tale om maksimering og er objektfunktionen konkav, mens bibetingelserne er konvekse, er (x 1 *,,x n *) optimal. b) Er der tale om minimering og er objektfunktionen konveks, mens bibetingelserne er konvekse, er (x 1 *,,x n *) optimal. 'HWHUPLQLVWLVN(24PRGHO Model til beskrivelse af lagerplanlæ gning i en verden uden usikkerhed. Definitioner: ' = efterspørgsel pr. tidsenhed (jæ vnt fordelt i tid).. = setup- / ordreomkostninger. K = lageromkostninger pr. enhed pr. tidsenhed. S = pris pr.enhed. T = EOQ = ordrestørrelsen. / = lead time. 7 = tid mellem to ordrer. / = effektiv lead time. U = genbestillingspunkt (målt i lagerbeholdning). 14

15 Operationsanalyse Eksamensnoter Frederik Silbye Model med L = 0 ( ): Bestemmelse af optimal ordre-størrelse således at de totale omkostninger TC minimeres: 7& ( T) =. ' + S ' + K T T 2 U = 0 2. ' T* = K T 7* = ' Model med L > 0 ( ): I modeller med positiv lead time er de totale omkostninger TC, den optimale ordrestørrelse q samt tiden T mellem to ordrer uæ ndret. Nyt er: Hvis / ' T*: U = / ' Hvis / ' > T*: / / = / 7 7 * * U = / ' 6WRNDVWLVN(24PRGHO Model til beskrivelse af lagerplanlæ gning i en verden med usikkerhed. The news vendor problem diskret efterspørgsel ( ): F = omkostning pr. enhed ved overskudslager. F = omksotning pr. enhed ved underskudslager. 15

16 Operationsanalyse Eksamensnoter Frederik Silbye ' = stokastisk variabel for efterspørgslen. De forventede omkostninger minimeres ved at væ lge den mindste væ rdi T = T*, der tilfredsstiller: F 3 (' T*) F + F The news vendor problem kontinuert efterspørgsel ( ): Svarer til problemet ovenfor T* findes nu blot via ligningen: F 3 (' T*) = F + F Kapitlet angiver alternative løsninger til en ræ kke velkendte problemer, bl.a. shortest path og knapsack-problems. Undertegnede mener ikke, at disse alternative løsningsmetoder bør foretræ kkes fremfor hidtil beskrevne metoder (pensum er 20.1, 20.2, 20.4, 20.5, 20.6). 6LPSHON WHRUL ( ) Det antages, at ankomster foregår enkeltvis og er uafhæ ngige af hinanden, således at tiden mellem to ankomster kan beskrives ved en eksponentialfordeling med parameter λ, hvor λ angiver det forventede antal ankomster pr tidsenhed t. Dermed følger, at antallet af ankomster indenfor en givet tidsperiode t kan beskrives ved en poissonfordeling med parameter λ. Det er vigtigt at præ cisere tidsperioden. Ø nskes f.eks. analysen baseret på den dobbelte tidsperiode, dvs. 2 t, benyttes i både eksponential- og possionfordelingen parameteren 2 λ. Eksponentialfordelingen har ingen hukommelse. Dvs. den fremtidige fordeling påvirkes ikke af, hvor lang tid, der allerede er gået. 16

17 Operationsanalyse Eksamensnoter Frederik Silbye 00*'ffN V\VWHPHW( ) Et køsystem, hvor ankomst- og servicetid er eksponentialfordelt. Der er 1 skranke, og der tillades et uendelig antal kunder i systemet ligesom, ligesom den samlede population antages uendelig stor. Definitioner: λ = parameter for ankomsttidernes eksponentialfordeling (gennemsnitlig antal ankomster pr. tidsenhed). µ = parameter for servicetidernes eksponentialfordeling (gennemsnitlig antal services pr. tidsenhed). ρ = trafikintensitet (sandsynlighed for at skranken er optaget). / = Gennemsnitligt antal i hele systemet. / = Gennemsnitligt antal kunder i kø. / = Gennemsnitligt antal kunder, der modtager service. : = Gennemsnitligt tidsforbrug i hele systemet pr. kunde. : = Gennemsnitligt tidsforbrug i kø pr. kunde. : = Gennemsnitligt tidsforbrug i servicedelen pr. kunde. Formler: ρ = λ µ ρ λ / = = = λ : 1 ρ µ λ 2 2 ρ λ / = = = λ : 1 ρ µ ( µ λ) / = ρ = λ : 1 : = µ λ : : λ = µ ( µ λ) 1 = µ 17

/LQH UHIWHUVS UJVHOVIXQNWLRQRJ0DUJLQDOUHYHQXH

/LQH UHIWHUVS UJVHOVIXQNWLRQRJ0DUJLQDOUHYHQXH /LQH UHIWHUVS UJVHOVIXQNWLRQRJ0DUJLQDOUHYHQXH Efterspørgselsfunktionen beskriver sammenhængen mellem den pris man tager for sit produkt, og den mængde man kan forvente at afsætte. Det gælder typisk, at

Læs mere

P rojektbeskrivelse Form ål og dom æ ne for undersøgelsen O rganisering og tidsplan for undersøgelsen

P rojektbeskrivelse Form ål og dom æ ne for undersøgelsen O rganisering og tidsplan for undersøgelsen Tid til kerneydelsen Et samarbejde mellem N yremedicinsk afdeling C Anæ stesiologisk-intensiv Afdeling I på Århus U niversitetshospital, Skejby og Center for Kvalitetsudvikling, Arbejdsprocesser & Logistik

Læs mere

Muligheden for at få en tilstræ kkelig

Muligheden for at få en tilstræ kkelig 1 DET DAGLIGE BRØD VAR IKKE NOK Af Tine Jensen Tine Jensen modtog Arbejderhistorieprisen 2010 for specialet Et æ ble om dagen... En undersøgelse af landarbejdernes ernæringsforhold og den fysiske påvirkning

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 29 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse 1 Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse Bemærk, at vi benytter betegnelsen øvelser som en meget bred betegnelse. Derfor er der også nogle af vores øvelser, der nærmer sig kategorien undersøgelser,

Læs mere

Mini-formelsamling. Matematik 1

Mini-formelsamling. Matematik 1 Indholdsfortegnelse 1 Diverse nyttige regneregler... 1 1.1 Regneregler for brøker... 1 1.2 Potensregneregler... 1 1.3 Kvadratsætninger... 2 1.4 (Nogle) Rod-regneregler... 2 1.5 Den naturlige logaritme...

Læs mere

Workshop i differentialligninger

Workshop i differentialligninger Workshop i differentialligninger Indholdsfortegnelse Eksempler på eksamensopgaver side 1 Opgave 1 7: side 1 Projekter: side 3 8. Isokliner side 3 9. Logistisk vækst med jagt/fiskeri side 4 10. Romeo og

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Emneopgave Januar 2006 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sproglig kodning af bevægelse i dansk som andetsprog En typologisk undersøgelse af andetsprogstilegnelse -

Læs mere

HD Finansiering. Copenhagen Business School. Afgangsprojekt forår 2012. Alternativer til VaR

HD Finansiering. Copenhagen Business School. Afgangsprojekt forår 2012. Alternativer til VaR HD Finansiering Copenhagen Business School Afgangsprojekt forår 2012 Alternativer til VaR Afleveringsdato: 14. maj 2012 Vejleder: Udarbejdet af: Robert Neumann Mie Birck Jensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

1. Bevægelse... 3 2. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 12 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi...

1. Bevægelse... 3 2. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 12 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi... Indholdsfortegnelse 1. Bevægelse... 3. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 1 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi... 19 Opgaver... 5 1. Bevægelse En vigtig del

Læs mere

INDLEDNING...2 DATAMATERIALET... 2 KARAKTERISTIK AF POPULATIONEN... 4

INDLEDNING...2 DATAMATERIALET... 2 KARAKTERISTIK AF POPULATIONEN... 4 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 DATAMATERIALET... 2 KARAKTERISTIK AF OULATIONEN... 4 DELOGAVE 1...5 BEGREBSVALIDITET... 6 Differentiel item funktionsanalyser...7 Differentiel item effekt...10 Lokal

Læs mere

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER 05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 05-2013 CYKLISTFORBUNDET

Læs mere

Kom i gang med JMP. Jens E. Overø. Gorm Gabrielsen. Statistik og analyse for økonomistuderende. Lektor i statistik. Lektor i statistik

Kom i gang med JMP. Jens E. Overø. Gorm Gabrielsen. Statistik og analyse for økonomistuderende. Lektor i statistik. Lektor i statistik Gorm Gabrielsen Lektor i statistik Jens E. Overø Lektor i statistik Kom i gang med JMP Statistik og analyse for økonomistuderende Copyright 2011 SAS Institute A/S, Copenhagen Denmark ISBN 978-87-984612-1-0

Læs mere

Konsekvenser af ny beregningsmetode for skorstenshøjder ved lugtemission

Konsekvenser af ny beregningsmetode for skorstenshøjder ved lugtemission Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Konsekvenser af ny beregningsmetode for skorstenshøjder ved lugtemission Faglig rapport fra DMU, nr. 327 Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp. Udarbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Indhold Introduktion til materialet. s. 2 Introduktion til chi i anden test. s. 4 Et eksempel hastighed og ulykker på motorveje s. 8 Sådan udregnes

Læs mere

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Jannie Helene Grøne Kristoffersen Jhgk.cebr@cbs.dk Sofie Bødker Sb.cebr@cbs.dk 18. september 2014 Opgaven Opgaven CEBR har i perioden januar til september 2014

Læs mere

Notat om principperne i Dansk Energis tarifberegningsmodel Tarifmodel 2.0 Version 2.0 Maj 2015

Notat om principperne i Dansk Energis tarifberegningsmodel Tarifmodel 2.0 Version 2.0 Maj 2015 Notat Dok. ansvarlig: JUK Sekretær: LGU Sagsnr.: s2014-777 Doknr: d2014-16449-13.0 18-11-2014 Tarifering i elnetselskaber Notat om principperne i Dansk Energis tarifberegningsmodel Tarifmodel 2.0 Version

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side Indledning 2. Kapitel 1 Introduktion til funktioner af 2 variable 3 Niveaukurver 5

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side Indledning 2. Kapitel 1 Introduktion til funktioner af 2 variable 3 Niveaukurver 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning Kapitel 1 Introduktion til funktioner af variable 3 Niveaukurver 5 Kapitel Partiel differentiation og gradienten 7 Kapitel 3 Differentialet 1 Fejlvurdering 13 Tangentplan

Læs mere

Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser

Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser Styringsaftalen anviser de almindelige principper for beregning af takster for hovedydelser. I nedenstående beskrives de aftalte principperne for takstfastsættelse

Læs mere

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne Introduktion Subtraktion er sammen med multiplikation de to sværeste regningsarter. Begge er begrebsmæssigt sværere end addition og division og begge er beregningsmæssigt sværere end addition. Subtraktion

Læs mere

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Inddragelse af brugerne er væsentlig for at sikre og udvikle kvaliteten af de leverede ydelser. Der gennemføres traditionelle brugerundersøgelser, der

Læs mere

Denmark MÆRKNINGSKONCEPT FOR DANSK DAGLIGVAREHANDEL. Version 2.4, August 2007. www.gs1.dk

Denmark MÆRKNINGSKONCEPT FOR DANSK DAGLIGVAREHANDEL. Version 2.4, August 2007. www.gs1.dk Denmark MÆRKNINGSKONCEPT FOR DANSK DAGLIGVAREHANDEL Version 2.4, August 2007 www.gs1.dk Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 1 OM MÆRKNINGSKONCEPTET OG DETS IMPLEMENTERING... 3 2 INFORMATION... 5 2.1

Læs mere

Statistik. Erik Vestergaard

Statistik. Erik Vestergaard Statistik Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematiksider.dk Erik Vestergaard www.matematiksider.dk 3 1. Grupperede observationer I statistik beskæftiger man sig med indsamling, bearbejdelse og

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Statistik. Erik Vestergaard

Statistik. Erik Vestergaard Statistik Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematiksider.dk Erik Vestergaard, 2009. Billeder: Forside: istock.com/3pod Side 19: istock.com/cimmerian Side 25: istock.com/mihneasim Desuden egne fotos

Læs mere

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder Delrapport Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. METODE... 6 2.1. Spørgeskemaundersøgelse omkring betalingsvillighed... 6 2.2. Modellering af betalingsvillighed...

Læs mere

F I N N H. K R I S T I A N S E N KUGLE SIMULATIONER MÅLSCORE I HÅNDBOLD G Y L D E N D A L

F I N N H. K R I S T I A N S E N KUGLE SIMULATIONER MÅLSCORE I HÅNDBOLD G Y L D E N D A L RÆSONNEMENT & 1BE V I S F I N N H. K R I S T I A N S E N GNING 2 EGNEARK KUGLE 5 MÅLING SIMULATIONER 3 G Y L D E N D A L MÅLSCORE I HÅNDBOLD Faglige mål: Håndtere simple modeller til beskrivelse af sammenhænge

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Tillæg til partikelfysik

Tillæg til partikelfysik Tillæg til partikelfysik Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 015 Forsidebillede er fra CERN s Photo Service og viser CMS detektoren hos CERN. CMS står for Compact

Læs mere