Projekt: Grøntsager og applikationer Project: Vegetables and applications

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt: Grøntsager og applikationer Project: Vegetables and applications"

Transkript

1 Projekt: Grøntsager og applikationer Project: Vegetables and applications Modul: 14 - Bachelorprojekt Hold eller studieretning: Ledelse, Fødevarer og Service - LFS Vejledere: Svend Skafte Overgaard, Lis Lak Risager Bilag: 2 se oversigt Navn: Morten Lagstrøm Navn: Nicklas Skov Studienummer: 200F12075 Studienummer: 200F12047

2 2015 Projekt: Grøntsager og appliationer Morten Lagstrøm & Nicklas Skov Professionshøjskolen Metropol Ernæring og sundhed 4. juni

3 Resumé Baggrund: I Danmark er der en lang række offentlige initiativer, som har til formål at forbedre danskernes kostvaner. Formålet med dette Bachelorprojekt er at undersøge, hvorvidt en applikation til smartphones, kan overkomme de mest centrale udfordringer forbundet med at indtagelsen af mere frugt og grønt. Målgruppen i projektet vil være Light familier der bliver defineret fra Gartneribrugets afsætningsudvalgs (GAU) rapport Danskernes frugt & grønt forbrug (2015). Ydermere vil projektet indeholde en markedsanalyse, for at tydeliggøre potentialet og behovet for en applikation. Metode: Vi har i projektet indsamlet egen empiri via en kombination af kvalitative og kvantitative metoder. Formålet var at undersøge danskeres kendskab, brug, og udfordringer forbundet med at spise mere frugt og grønt, samt belyse hvor respondenterne søger inspiration til nye retter. Desuden havde empiriindsamlingen til formål at undersøge, hvor mange der var i besiddelse af en smartphone. Som styreredskab for det videnskabsteoretiske indhold, har vi benyttet os af Ken Wilbers Kvadrantmodel, for at skabe en større videnskabelig helhedsforståelse. Resultater: Resultaterne fra vores empiriindsamling stemmer overens med nogle af de udfordringer der ses i GAU rapporten. Manglende ideer til variation af de grøntsager der normalt spises, og at husstanden ikke vil spise grøntsager var nogle af de mest centrale udfordringer. Andre udfordringer er manglen på tid og kendskab, og er alle faktorer, der begrænser indtaget af frugt og grønt. Resultaterne og bagvedliggende teori er blevet anvendt, til at komme med løsningsforslag til hvordan disse udfordringer kan overkommes. Konklusion: Vi vurderer, at der er belæg for, at light familierne, ved at bruge vores applikation (app) som hjælperedskab, kan overkomme nogle af de mest centrale udfordringer, der er forbundet med at spise mere frugt og grønt. Der er mange aspekter at tage højde for, hvis man vil påvirke light familiernes spisevaner, og vi vurderer, at appen indeholder overvejelser og løsningsforslag, der tager højde for disse aspekter. Teknologien bag apps er i udvikling, og brugen af apps i hverdagen er en stigende tendens, og ved markedsanalysen observerede vi, at der kan være et potentiale for vores app. Der er dog flere barrierer forbundet med brugen af appen. Brugeren skal blandt andet, aktivt selv downloade og benytte sig af appen. Vi har igennem udviklingen taget udgangspunkt i målgruppens behov og kendetegn, og netop dette vurderer vi, kan øge sandsynligheden for, at målgruppen vil benytte sig af appen.

4 Abstract Background: In Denmark, numerous public initiatives aims to increase the Danes understanding of healthy diets, including the intake of fruits and vegetables. This study aims to investigate whether or not an application for smartphones with knowledge about fruits and vegetables can overcome the most central challenges associated with eating more of these. The target group for the project will be "Light families" described in Gartneribrugets afsætningsudvalgs (GAU) report Danskernes frugt & grønt forbrug (2015) Furthermore, there will be a market survey to clarify the potential and need for an application. Method: The empirical data were collected through a combination of qualitative and quantitative methods. The purpose was to examine the Danes knowledge of fruits and vegetables, challenges related to eating more, and an explanation of how they seek inspiration for new courses. Furthermore, it was desired to investigate how many of the respondents that owned a smartphone. We used Ken Wilber Kvadrantmodel as a tool, to create a greater overall scientific understanding. Results: The results from our empirical data are consistent with the main challenges seen in the GAU report. A lack of ideas for variation of the vegetables usually eaten, and that the household will not eat vegetables was seen as some of the key challenges. Other challenges are the lack of time and knowledge, and all of these are factors that limit the intake of fruits and vegetables. The results and underlying theory has been used to propose solutions, as to how these challenges can be overcome, by using an application. Conclusion: We believe that there is evidence that our application as a tool, can overcome some of the key challenges associated with eating more fruits and vegetables for the light families. There are many aspects to take into account if you want to influence the light families' eating habits, and we believe that the app contains reflections and solutions that take these aspects into account. The technology behind apps are in development, and the use of apps in everyday life is a growing trend, and by looking at our market analysis, we observed that there could be potential for our app. However, there are several barriers associated with the use of our app. Users must, e.g. actively download and use the app. The development was however based on the group's needs and characteristics, and therefore we believe that we have increased the likelihood of the target groups use of the app.

5 Forord Denne undersøgelse og opgave er vores Bachelorprojekt, og afslutningen af Professionsbachelor uddannelsen i Ernæring og Sundhed på Professionshøjskolen Metropol. Selve udførslen af empiriindsamlingen, databehandlingen, analysen og udarbejdelse af rapporten er foretaget selvstændigt. Vi vil gerne takke Katrine Terkelsen Roelsgaard for henvisningen til GAU rapporten. Tak til Kvickly på Strandlodsvej, Amager for deres varme modtagelse og for at have ladet os bruge deres faciliteter til vores empiriindsamling. Samt tak til vores vejledere Svend Skafte Overgaard og Lis Lak Risager for inspirerende og lærerig vejledning. Morten Lagstrøm & Nicklas Skov

6 Indholdsfortegnelse 1. Indledning (Fælles) Problemformulering Afgrænsning og præcisering (Nicklas) Redegørelse for målgruppe og målgruppeanalyse (Morten) Sociale klasser og light familier (Morten) Markedsanalyse (Morten) GoCook (Morten) Sæson (Morten) Aftensmad (Morten) Videnskabsteori og Bachelorprojektets metode (Morten) Videnskabsteoretisk udgangspunkt (Morten) Øvre højre kvadrant Positivisme (Morten) Øvre venstre kvadrant Fænomenologi (Morten) Nedre højre kvadrant Social Konstruktion (Morten) Nedre venstre kvadrant Hermeneutik (Morten) Metode (Morten) Undersøgelsens formål (Morten) Undersøgelsen (Morten) Kvantitativt undersøgelses design (Morten) Kvalitativt undersøgelsesdesign (Morten) Metodekritik (Morten) Kvalitetskrav (Morten) Teoretisk ramme (Nicklas) Jette Benns overvejelsesmodel (Nicklas) Ernæring (Niveau 1) (Nicklas) Samfundsmæssige omkostninger (Nicklas) Evidensgrundlag for 600 gram frugt og grønt om dagen (Nicklas) Kostfibre (Nicklas) Føde (Niveau 2) (Nicklas) Sociale klasser (Nicklas) Identitet og Køn (Nicklas) Rangering af fødevarer (Nicklas) Mad (Niveau 3) (Nicklas) Hvad er rigtig mad? (Nicklas)... 23

7 10.2 Rangering af måltider (Nicklas) Convenience (Nicklas) Kost (Niveau 4) (Nicklas) Måltidet sociale betydning (Nicklas) Maddannelse og Food Literacy (Nicklas) Sundhedspædagogik (Morten) Analyse og resultater (Fælles) Kvantitative Resultater (Morten) Kvalitative resultater (Morten) Videnskabsteoretiske overvejelser (Morten) Hermeneutiske overvejelser (Morten) Diskursanalyse (Morten) Analyse af udfordringerne (Fælles) Der er mange grøntsager jeg ikke kender og ikke ved hvordan jeg tilbereder (Fælles) Min husstand vil ikke spise grøntsager (Fælles) Mangler ideer til at variere de grøntsager jeg normalt serverer/spiser (Fælles) Appens koncept (Fælles) Appens overordnede Koncept (Fælles) Løsningsforslag: (Fælles) Diskussion (Fælles) Potentiale og Barrierer (Fælles) Maddannelse og convenience (Fælles) Konklusion (Fælles) Litteraturliste Anvendelsesdel og professionsrelevans Bilagsoversigt Bilag 1 - Tilgængelige grove frugter og grøntsager i Kvickly Strandlodsvej Bilag 2 - Randomiseret rækkefølge af grove frugter og grøntsager i Kvickly Strandlodsvej... 50

8 1. Indledning (Fælles) Menneskers sundhed afhænger i høj grad af den kost der indtages, og siden Statens Husholdningsråd i 1936 begyndte at oplyse befolkningen om den rette kost, har kostrådene lydt meget forskelligt afhængigt af perioden. I de sidste årtier har der været stort fokus på sundhed, og især det sundhedsfremmende aspekt er blevet en vigtig strategi for at forbedre folkesundheden (Carlsson et al. 2009). Dette ses blandt andet i form af mange projekter med målsætning om at øge danskernes mulighed for at træffe de rigtige valg. I 2013 kom der reviderede kostråd, som i sammenspil med måltidsrådene fra 2015, skal hjælpe med at udvikle sundere spisevaner, hos den danske befolkning, og på den måde forbedre folkesundheden i Danmark. Gennem tiden har frugt og grønt været en af de mest centrale dele af kostrådene, da et højt indtag af disse, har en stor positiv sundhedsmæssig effekt. På bagrund af dette lyder et af kostrådene Spis frugt og mange grøntsager, og den konkrete anbefaling lyder på 600 gram om dagen hvoraf halvdelen skal være grøntsager (Tetens et al. 2013). Hvorvidt danskerne lever op til denne anbefaling, er blevet undersøgt i større folkesundhedsundersøgelser. Undersøgelserne viser at danskerne ikke overholdte anbefalingerne, og denne tendens ses også i den nyeste rapport (danskernes kost ), hvilket kan have negative folkesundhedsmæssige konsekvenser (Groth & Sørensen 2012). For at undersøge årsagen til danskernes lave indtag af frugt og grønt, har Gartneribrugets afsætningsudvalgs (GAU) igennem analyseinstituttet GFK, foretaget en undersøgelse omkring danskernes forbrug af frugt og grønt (Gartneribrugets Afsætningeudvalg & GFK 2015). Heri spørges der ind til de udfordringer danskerne forbinder med at spise mere frugt og grønt. GAU rapporten viser, at nogle af de største udfordringer forbundet med større indtag af frugt og grønt er variation, manglende kendskab, og uenighed i husstanden. Da der i Danmark ses et stigende brug af teknologi som hjælperedskab i hverdagen, ønsker vi at undersøge om en applikation til smartphones, ville kunne hjælpe danskerne med at overkomme nogle af de udfordringer forbundet med at indtage mere frugt og grønt. Med afsæt i disse udfordringer, og med vores baggrund som Professionsbachelorer i Ernæring og Sundhed, ønsker vi med dette Bachelorprojekt at komme med løsningsforslag til, hvordan disse udfordringer kan overkommes, i overensstemmelse med de tendenser, der forekommer hos målgruppen. 1 af 50

9 2. Problemformulering Hvordan ville en applikation til smartphones, kunne hjælpe Light familier med at overkomme nogle af de mest centrale udfordringer forbundet med at spise mere frugt og grønt? 3. Afgrænsning og præcisering (Nicklas) Bachelorprojektet tager udgangspunkt i de danske anbefalingers andet kostråd Spis frugt og mange grøntsager (Ministeriet for Fødevarer Landbrug & Fiskeri 2013) og det faktum at kun 40 % af de mindre børn og 20 % af den voksne befolkning, får nok frugt og grønt i forhold anbefalingerne (Haastrup 2012) Som Professionsbachelorer i Ernæring og Sundhed, vil projektet og appen bære præg af et tværfagligt sundhedssyn. Dette projekt skal ikke ses som et endeligt koncept, men derimod som et grundlag for videreudvikling af en app. Der vil blive taget udgangspunkt i GAU rapporten fra marts 2015, og målgruppen Light familier og dennes udfordringer. Der vil gennem projektet blive sat lighedstegn ved light familierne og lavere sociale klasser, hvilket vil blive uddybet i den følgende præcisering. 3.1 Redegørelse for målgruppe og målgruppeanalyse (Morten) Der vil i dette afsnit blive præciseret og redegjort for, hvem vores målgruppe er, hvad der kendetegner målgruppen, samt hvilke tendenser der ses omkring kostvaner inden for denne målgruppe. Da vores Bachelorprojekt i høj grad tager udgangspunkt i data fra GAU rapporten, ønsker vi at arbejde videre på GAUs gruppe inddeling, Heavy familierne og Light familierne (Gartneribrugets Afsætningeudvalg & GFK, 2015, 35). Da vores app som nævnt vil være fokuseret mod light familierne, vil denne målgruppeanalyse have samme fokus. Ifølge GAU rapporten er light familierne defineret som dem, der får under 50% af den anbefalede daglige mængde frugt og grønt pr. dag, og ud fra GAUs undersøgelse tilhørte 84,8% af alle børnefamilier denne kategori (Ibid.). Der ses i undersøgelsen ydermere en tendens til, at light familierne var større børnefamilier, med forældre i alderen 30+, og børn i alderen 7+, samt at de i lavere grad var prisbevidste (Ibid.,37.). GAU rapporten viste at købsfrekvensen af frugt og grønt hos light familier, var lavere end hos heavy familierne, og at indkøbsfrekvensen af hakket, snittet og vasket frugt og grønt (convenience) var højere (Ibid., 39, 45). 2 af 50

10 Light familiernes holdninger og barrierer vedrørende frugt: 45,6% af light familierne finder det meget vigtigt at husstanden får nok frugt, og 45,2% finder det vigtigt (Gartneribrugets Afsætningeudvalg & GFK 2015, 49). 9,5% af light familierne finder det meget svært for husstanden at få nok frugt, og 15,4% finder det svært (Ibid., 50) Light familiernes holdninger og barrierer vedrørende grøntsager: 60,3% af light familierne finder det meget vigtigt at husstanden får nok grønt, og 34,5% finder det vigtigt (Gartneribrugets Afsætningeudvalg & GFK 2015, 49). 12,4% finder det meget svært for husstanden at spise mere grønt, og 23% finder det svært (Ibid., 50). Da grøntsagerne ses som den største udfordring hos light familierne, er der efterfølgende i GAU rapporten blevet spurgt ind til, hvilke måltider light familierne finder det væsentligt at grøntsager indgår, samt hvor ofte de indgår: 70,1% af light familierne finder det meget væsentligt at grøntsagerne indgår i aftensmåltidet, og 26,3% finder det i høj grad væsentligt (Gartneribrugets Afsætningeudvalg & GFK 2015, 50). Hos 43% af light familierne indgår grøntsagerne ofte i deres aftensmåltid, og hos 12,1% indgår grøntsagerne sjældent eller aldrig (Ibid., 52) I GAU rapporten undersøges der yderligere, hvordan light familierne søger inspiration til tilberedning og brug af frugt og grønt til husstandens måltider. Her viser resultaterne blandt andet at 66,3% finder inspiration i kogebøger, 50,2% ved udvalget og præsentationen af frugt og grønt i butikkerne og 47,9% fra opskrifter i blade og magasiner. (Gartneribrugets Afsætningeudvalg & GFK, 2015, 56). 3 af 50

11 Udfordringer: Light familiernes største udfordringer i forbindelse med at spise flere grøntsager kan ses i figur 1. Figur 1- Light familiernes udfordringer i forbindelse med at spise flere grøntsager (Gartneribrugets Afsætningsudvalg & GFK, 2015, 53) Her ses at to af de største udfordringer i forbindelse med at spise flere grøntsager, er at light familierne mangler ideer til at variere de grøntsager der normalt serveres/spises, og at husstanden ikke vil spise grøntsager. Andre udfordringer der ses er: Det er svært at købe den præcist den mængde jeg skal bruges Prisen på grøntsager Der er mange grøntsager jeg ikke kender og ikke ved hvordan jeg tilbereder (Gartneribrugets Afsætningeudvalg & GFK 2015, 53) Med en baggrund som Professionsbachelorer i Ernæring og Sundhed, ønsker vi med afsæt i GAU rapporten, at finde en måde at overkomme nogle at disse udfordringer, med henblik på at kunne øge indtaget af frugt og grønt hos målgruppen, light familier. Da vi ikke finder det realistisk at arbejde med alle udfordringerne i dette Bachelorprojekt, eksempelvis prisen på grøntsager, og et begrænset udvalg i butikkerne, vil vi i projektet undersøge, hvordan vi kan hjælpe målgruppen med at overkomme følgende udfordringer: Mangler ideer til at variere de grøntsager jeg normalt serverer/spiser Min husstand vil ikke spise grøntsager Der er mange grøntsager jeg ikke kender og ikke ved hvordan jeg tilbereder (Gartneribrugets Afsætningeudvalg & GFK 2015, 53) 4 af 50

12 Der kan være mange bud på, hvordan man kan forsøge at hjælpe målgruppen med at overkomme netop disse udfordringer og vi vil undersøge om det kan gøres via en applikation til smartphones. 3.2 Sociale klasser og light familier (Morten) Når der ses på hvad der kendetegner light familierne, ses der mange lighedspunkter mellem light familierne og lavere sociale klasser. Sociale forskelle beskrives ofte i relation til uddannelsesniveau, socioøkonomisk status og indkomst, hvor uddannelse er den mest robuste mål (Folkesundhed 2007). Der er ses ydermere en række sundhedsmæssige forbindelser mellem sociale forskelle, hvor de dårligst stillede sociale klasser har tendens til både kortere levetid, og flere år præget af sygdom (Ibid.). Dette kan have mange årsager, men det vurderes, at en forskel i indtaget af frugt og grønt er en stor faktor i dette (Groth & Sørensen 2012). Der er fra et statsligt synspunkt derfor interesse i at øge indtaget af frugt og grønt, særligt hos de lavere sociale klasser. Vi har ikke til hensigt at stigmatisere, hverken vores målgruppe eller gruppen der betegnes lavere sociale klasser. Det er dog en betegnelse som bruges i litteraturen, og der vil derfor i Bachelorprojektet fremover også bruges denne betegnelse. GAU rapporten inkluderer ikke data omkring uddannelse, indkomst, og socioøkonomisk status, så vi kan derfor ikke med sikkerhed udtale os om light familiernes sociale klasser. Der findes en lang række undersøgelser der har undersøgt kostvaner i forhold til sociale forskelle, og vi vurderer, at der er belæg for at sammenligne de lavere sociale klasser, og light familierne. Indtaget af frugt og grønt er mindre hos personer med en lavere uddannelse (DTU Fødevareinstituttet 2015), og der ses et lavere indtag af frugt og grønt hos light familierne i GAU rapporten (Gartneribrugets Afsætningeudvalg & GFK 2015). Købsfrekvensen af frugt og grønt hos light familierne er lavere end hos heavy familierne (Ibid.), og der ses en sammenhæng mellem lavere sociale klasser, og en lavere indkøbsfrekvens af frugt og grønt (Winkler & Turrell 2009). Light familierne har ifølge GAU rapporten en større præference for at købe og bruge convenience frugt og grønt(gartneribrugets Afsætningeudvalg & GFK 2015), hvilket også er en tendens man ser hos lavere sociale klasser(grunert 2012). Der ses i GAU rapporten at især light familierne finder det udfordrende at få familien til at spise mere grønt (Gartneribrugets Afsætningeudvalg & GFK, 2015, 53). Denne uoverensstemmelse i familien, hvor især manden og børnene er imod frugt og grønt, er mere udbredt i familier af lavere social klasse(jensen 2012b; Haastrup 2012). Vi er bevidste om, at light familierne ikke definitivt kan defineres som værende af lavere social klasse, da GAU rapporten ikke har inddraget dette aspekt. Dette kan være et problem for udarbejdelsen af appen, da det muligvis sker på et forkert grundlag. 5 af 50

13 Der ses mange ligheder mellem de omtalte grupper, og derfor vurderer vi, at meget af litteraturen, som er baseret på data omkring lavere sociale klasser, også kan bruges til at beskrive light familierne. 6 af 50

14 4. Markedsanalyse (Morten) I det følgende afsnit vil der redegøres for markedet af lignende apps, og de mest relevante vil blive analyseret og vurderet. Dette vil give os et indblik i, om der findes lignende apps på markedet, og om der vil være et potentiale for vores app. At udvikle apps til smartphones er et stigende fænomen, hvilket skyldes, at det globale forbrug af apps er kraftigt stigende (Statista 2015). Også danskernes brug af apps er stigende, og fra 2010 til 2013 steg brugen af apps i befolkningen fra 14% til 46%(Kulturstyrelsen 2014). Markedet for apps er allerede stort, og forventes at vokse sig større. Eftersom vores app skal ses som sundhedsfremmende, vil vi ikke forsøge at udkonkurrere lignende apps, men supplere dem. Derfor finder vi det vigtigt at foretage en dybdegående markedsanalyse, for at få et billede af, hvilke lignende apps der findes på markedet, hvem de henvender sig til, og hvordan vores app kan henvende sig til en anden målgruppe og skille sig ud. Da markedet for apps der vedrører mad er stort, er den følgende markedsanalyse nedtonet, og kun de mest relevante, og inspirerende apps vil blive inddraget. 4.1 GoCook (Morten) GoCook (Coop Danmark A/S 2015) er efter vores markedsanalyse den app der minder mest om det koncept vi havde forestillet os. Appen er udarbejdet af Coop, og henvender sig til børn. Appen er inddelt i tre overordnede kategorier: Opskrifter hvor der findes hovedkategorier, såsom fisk, salater, og brød. Opskrifterne heri er derefter inddelt i forskellige skridt for at guide børnene, såsom vask hænder og tænd ovnen Kokkeskolen der viser almene køkkenfærdigheder, såsom at stege bøffer, svitse grøntsager, og partere en kylling. Et leksikon med forskellige hovedkategorier, såsom fisk, kød og frugt og grønt. I den valgte kategori findes en alfabetisk oversigt over de forskellige råvarer, med en kort og børnevenlig beskrivelse af smag og holdbarhed. Vurdering: Appen henvender sig til børn, og som nævnt ønsker vi med vores app særligt at henvende os til light familierne. GoCook har en meget pædagogisk tilgang, men denne pædagogik er i særdeleshed henvendt til børn, og vi vurderer at mange voksne brugere vil føle at der tales ned til dem ved denne pædagogik. Appen har en masse godt indhold, såsom simple opskrifter, et leksikon, og videoguides til brug af råvarer. Vi vurderer at det overordnet sundhedsfremmende potentiale i GoCook er stort, da den fokuserer på at få børn inddraget mere i køkkenet, men vi vurderer dog at en lignende app, der henvender sig til vores målgruppe mangler. 7 af 50

15 4.2 Sæson (Morten) Sæson (Gartneribrugets Afsætningeudvalg 2015) er GAUs app som fokuserer på, at få danskerne til at spise mere sæson baseret frugt og grønt. Ud over en app, står GAU blandt andet bag Sæson.dk samt det gratis magasin Sæson. Sæsons mission er at øge danskernes indtag af frugt og grønt, særligt hos målgruppen de omtaler som de umotiverede og hos familier med hjemmeboende børn (Gartneribrugets Afsætningeudvalg 2014), og den nyudviklede app Sæson er et led i denne kampagne. Vi finder denne app særligt interessant, da udviklingen af Sæson også tager afsæt i GAU rapporten. Appen sæson er et opslagsværk af forskellige opskrifter som er meget brugervenligt inddelt i eksempelvis tilberedningstid, og type (hovedret, frokost). Noget der dog adskiller Sæson fra andre apps er, at indholdet af frugt og grønt i opskrifterne er øget, med henblik på at få danskerne til at indtage mere af dette, i overensstemmelse med GAUs overordnede mission. Vurdering: Sæson kan på mange punker sammenlignes med andre apps, der fokuserer på at give en række inspirerende opskrifter, dog adskiller den sig ved at indholdet af frugt og grønt er forhøjet i opskrifterne. Vi vurderer dog at Sæson appen rammer en anden målgruppe end den var tiltænkt. Ud fra GAUs egen undersøgelse ses, at det i største grad er de madengagerede som har benyttet Sæson.dk, samt magasinet Sæson (Gartneribrugets Afsætningeudvalg & GFK, 2015 s. 72). Vi vurderer også at appen overordnet henvender sig til de allerede madengagerede, og at opskrifterne henvender sig til dem er allerede besidder gode køkkenegenskaber, da mange af retterne er meget avancerede. 4.3 Aftensmad (Morten) Aftensmad(Coop Danmark A/S 2013) er en app udviklet af Coop, der fokuserer på at give brugeren inspiration til aftensmaden. Opskrifterne er inddelt i kategorierne, Sundt, Hurtigt og Gæster. Opskrifterne som indgår i appen tages fra viskalspise.dk, og der findes over 3000 opskrifter i appen. Appen indeholder et leksikon over råvarer, og man kan ved at klikke på dem, se alle de opskrifter som indeholder denne ingrediens. Vurdering: Aftensmad er en god app, som samler en lang række forskellige opskrifter, og som inddeler opskrifterne godt i de tre kategorier, sundt, hurtigt og gæster. Appen har dog så mange opskrifter, at den kan være uoverskuelig at finde rundt i. Ved at appen samler så mange forskellige opskrifter, henvender den sig reelt til alle, men mangler derfor fokus, da de forskellige opskrifter i appen varierer meget i tid, nødvendige køkkenegenskaber og pris. Leksikonet i appen er meget brugbart, og giver en masse viden omkring råvarer. Men vi vurderer dog, at de mange informationer mangler at fokusere på, hvordan de kan overføres til reel handling. Overordnet indeholder appen Aftensmad mange gode aspekter, men også nogle mindre gode. Særligt har den manglende brugervenlighed, i form af appens layout og uoverskuelighed, forsikret 8 af 50

16 os om, at vores apps design og layout skal prioriteres højt, og at opskrifterne i større grad skal tage udgangspunkt i målgruppens behov. 9 af 50

17 5. Videnskabsteori og Bachelorprojektets metode (Morten) 5.1 Videnskabsteoretisk udgangspunkt (Morten) Der vil i opgavens videnskabsteoretiske overvejelser arbejdes ud fra Ken Wilbers Kvadrantmodel, og den integrative perspektivisme. I den integrative perspektivisme forsøger man at skabe en videnskabelig helhed, hvor kvadrantmodellen er styremodel for dette (Tønnesvang et al. 2013). Kvadranten er inddelt fire grunddimensioner, og der skelnes mellem noget ydre og indre, og mellem entalsform og flertalsform. Det ydre skal ses som det der kan observeres, og det indre som noget det ikke kan observeres (Ibid.). For at beskrive et fænomen kan det ses ud fra hvert perspektiv, men for at få den mest fyldestgørende og reflekterede forståelse af fænomenet, skal alle aspekter inddrages. Dette udgangspunkt har vi valgt i vores Bachelorprojekt, da vi vurderer det giver den mest fyldestgørende forståelse for de udfordringer der er forbundet med et større indtag af frugt og grønt, og desuden er i overensstemmelse med den tværvidenskabelige karakter af Professionsbacheloruddannelsen i Ernæring og Sundhed. Det skal dog nævnes at selvom vi i opgaven inddrager overvejelser om alle disse aspekter, bliver der ikke nødvendigvis lagt lige stor vægt på dem alle. Figur 2 - Kvadrantmodellens fortolknings- og observationsperspektiver. (Tønnesvang et al., 2013) 5.2 Øvre højre kvadrant Positivisme (Morten) Dette perspektiv fokuserer på hvad der kan observeres i forhold til det enkelte individ. Ved dette perspektiv vurderes ting fra et objektivt og målbart synspunkt, og tilgangen ses ofte i naturvidenskaben, og kvantitative undersøgelser har typisk dette perspektiv som udgangspunkt (Tønnesvang et al. 2013). 10 af 50

18 Dette perspektiv drager mange paralleller med positivismen, som er defineret ud fra objektivitet, naturvidenskaben, logisk analyse (Dahlager & Fredslund 2011). Der stilles inden for den positivistiske videnskabsforståelse tre grundlæggende krav til produktionen af videnskabelig viden: Reliabilitet, Validitet og Generaliserbarhed. Reliabilitet stiller krav til selve forskningsprocessen, validitet vedrører vurderingen af denne viden, og generaliserbarheden omhandler denne videns anvendelighed i andre sammenhænge (Ibid.). Positivismen vil bruges i forhold til den kvantitative del af vores undersøgelse, hvor vi vil undersøge, om der er en uoverensstemmelse mellem respondenternes kendskab til frugt og grønt, og deres brug af dette, samt hvor mange der ejer en smartphone. Det positivistiske synspunkt danner ydermere baggrund for den naturvidenskabelig del af opgaven, og bruges til at få en forståelse for den sundhedsmæssige interesse staten har, i at øge indtaget af frugt og grønt hos danskerne. 5.3 Øvre venstre kvadrant Fænomenologi (Morten) Dette ses som et subjektivt perspektiv, hvor der er fokus på den enkelte persons fænomenologi, altså hvordan den enkelte oplever noget der sker(tønnesvang et al. 2013). Fænomenologien står i skarp kontrast til den objektive og positivistiske tilgang til at forstå fænomener, da man med fænomenologien forsøger, at forstå subjektets menneskelige bevidsthed og livsverden, da disse er afgørende for hvordan subjektet forstår verden(kristensen 2011). Derfor er det ved det fænomenologiske perspektiv vigtigt ikke at undlade subjektets levede erfaringer, og i en fænomenologisk analyse må man derfor aldrig tage for givet, at man på forhånd ved, hvad den anden person føler og tænker (Ibid.). For at få en større forståelse for udfordringerne forbundet med frugt og grønt, og hvordan disse kan overkommes, finder vi det uundværligt at inddrage respondenternes subjektive holdning. Vi vil igennem et kvalitativt interview forsøge at få et indblik i netop disse holdninger og meninger omkring frugt og grønt, for derved at kunne udvikle en app der henvender sig bedre til målgruppen. 5.4 Nedre højre kvadrant Social Konstruktion (Morten) Dette perspektiv er et inter-objektivt perspektiv, og ses som alt det, som kan observeres i et flertalsperspektiv. Inden for dette perspektiv ses blandt andet systemer og deres retningslinjer, samt de teknologier og materialer der indgår i systemet. Dette perspektiv inddrager også social interaktion mellem mennesker (Tønnesvang et al. 2013). Beskrivelsen af dette perspektiv, har mange paralleller med social konstruktivismen. Socialkonstruktivismen er baseret på den opfattelse, at al erkendelse er social konstrueret, hvilket vil sige at man ikke kan undgå, at den sociale kontekst påvirker det blik hvor igennem vi beskuer verden (Ditlevsen 2015). Når vi ser noget, ser vi det derved altid igennem et socialt, historisk og kulturelt filter, der afgrænser, hvad vi kan få øje på (Ibid.). 11 af 50

19 Hos os er dette filter, eller linse som vi ser verden igennem, i særdeleshed præget af vores uddannelse i Ernæring og Sundhed, og ved den måde vi har italesat sundhed igennem vores uddannelse. Det er vigtigt at overveje, at den måde vi taler om sundhed og frugt og grønt, ikke nødvendigvis er den måde målgruppen, eller undersøgelsens respondenter gør det. Netop måden at tale om noget på, og særligt hvordan sundhed bliver italesat, ønsker vi at belyse igennem en diskursanalyse. Ved diskursanalysen forsøger man at analysere den måde vi italesætter verden på (Nexø & Koch 2011), og den måde eksempelvis statslige institutioner italesætter sundhed, grøntsager og ernæring på, finder vi særligt relevant for vores Bachelorprojekt. Ydermere ses der en række andre diskurser i samfundet, der er relevante for bachelorprojektet, som vi ønsker at belyse ved en diskurs analyse. Et diskursanalytisk perspektiv kan desuden hjælpe os til bedre at forstå den livsverden vores respondenter og målgruppen befinder sig i, og derved give en større helhedsforståelse, for de udfordringer der er forbundet med at spise mere frugt og grønt. 5.5 Nedre venstre kvadrant Hermeneutik (Morten) Dette perspektiv kan ses som et inter-subjektivt perspektiv, og hører alt det til, der ikke umiddelbart kan observeres, men som kan fortolkes, eksempelvis oplevelser af delt viden eller mening (Tønnesvang et al. 2013). Dette perspektiv inddrager ydermere de meningsgivende træk ved forskellige kulturer og kollektiver, og overordnet kan dette perspektiv ses som de fælles kulturer, delte meninger, normer og tydningshorisonter der eksisterer (Ibid.). I dette perspektiv kan der drages paralleller til den hermeneutisk videnskabelige retning, der bygger på at opbygge en fælles forståelse af et fænomen, og at enhver forståelse bygger på en forforståelse, der ifølge Hans-Georg Gadamer er både uundgåelig og uundværlig (Dahlager & Fredslund 2011). Forforståelsen sætter betingelserne for forståelsen, og vores forforståelse omfatter alt hvad vi på forhånd ved eller tror vi ved, om den anden eller det andet vi ønsker at forstå. Denne forforståelse er uundværlig og uundgåelig i forskningssammenhænge, da vi uden den, ikke ville vide hvilke forskningsspørgsmål vi skal stille, for at svare på undersøgelsens udgangspunkt, nemlig vores problemformulering (Ibid.). Indenfor hermeneutikken er det ifølge Gadamer vigtigt, at man er villig til at sætte sin forforståelse på spil, ved at sætte sig ind i den forståelseshorisont, og den kontekst et fænomen befinder sig i, for herved at opnå et større forståelse for fænomenet (Dahlager & Fredslund 2011). Vi vil i opgaven benytte det hermeneutiske perspektiv, til at analysere hvordan vores forforståelse for emnet er dannet, samt hvordan vores forforståelse har påvirket opgavens indhold, og undersøgelsens tilblivelse. Vi vil ydermere benytte hermeneutikken til at få en bredere forståelse af vores respondenter, og for de indre aspekter der kan have påvirket deres svar. 12 af 50

20 6. Metode (Morten) I det følgende afsnit beskrives hvordan den konkrete dataindsamling foregik, samt hvilke videnskabsteoretiske overvejelser undersøgelsen byggede på. Bagvedliggende overvejelser omkring undersøgelsen vil slutvis blive nævnt. 6.1 Undersøgelsens formål (Morten) Formålet med vores undersøgelse, er at få en dybere indsigt i kendskab/brug af frugt og grønt, samt de udfordringer, der forbindes med at spise mere, både som enkelt person og som husstand. Undersøgelsen foretages, da vi vurderer, at den vil give os et bedre grundlag for udviklingen af en app, der skal overkomme de udfordringer der er omtales i problemformuleringen. Vi ønsker også med undersøgelsen at se, hvor der søges inspiration til nye retter og brug af frugt og grønt. Ydermere ønsker vi med vores undersøgelse at undersøge, hvor mange der er besiddelse af en smartphone, for at se om der overhovedet er et potentielt marked for vores app. Vi vurderer, at vi med denne undersøgelse vil få en bredere forståelse for danskernes forhold til frugt og grønt, derved også light familierne. 6.2 Undersøgelsen (Morten) I vores undersøgelse ønskede vi både at inddrage et kvantitativt og kvalitativt aspekt. Når kvalitative og kvantitative undersøgelser kombineres, tales der om metodetriangulering, hvor de to undersøgelser supplerer hinanden, for at opnå en bedre forståelse for et genstandsfelt (Christensen et al. 2011), i vores tilfælde, udfordringerne forbundet med at spise mere frugt og grønt. Undersøgelsen foregik i Kvickly, Strandlodsvej på Amager, d. 7/ i tidsrummet 15:30 til 19:50, og respondenterne var de forbigående kunder der handlede i butikken, og respondenterne blev udvalgt tilfældigt. 6.3 Kvantitativt undersøgelses design (Morten) Det kvantitative aspekt af undersøgelsen var en spørgeskemaundersøgelse, og har et positivistisk udgangspunkt. Spørgeskemaerne blev udfyldt af os på vegne af respondenterne. Vi fremviste 10 grove frugter og grøntsager og spurgte kunderne om, hvor mange af de pågældende frugter og grøntsager de kendte, samt hvor mange de havde brugt i hjemmet inden for den sidste måned. Vi ønskede at fokusere på grove frugter og grøntsager, da både kostrådene anbefaler flere grove frugter og grøntsager (Fødevarestyrelsen 2013), at undersøgelser viser at danskernes indtag af kostfibre er for lavt (DTU Fødevareinstituttet 2015), samt at et højere indtag af grov frugt og grønt er ønskeligt (ibid.). Denne undersøgelse af kendskab/brug havde til formål at undersøge, om der var en uoverensstemmelse mellem disse og om der særligt var et problem med de grove frugter og grøntsager. 13 af 50

21 Vi havde forinden undersøgelsen noteret alle de friske grove frugter og grøntsager, der blev solgt i Kvickly Strandlodsvej, og dernæst ud fra en randomisering, udvalgt hvilke 10 frugter og grøntsager der skulle bruges i undersøgelsen. Denne randomisering blev foretaget, da vi ikke ønskede at påvirke de svar vi fik fra respondenterne, ved eksempelvis at udvælge 10 frugter og grøntsager som vi vurderede de ikke havde kendskab til, for at opnå mere brugbare resultater. Vi ønskede kun at undersøge frugt og grønt der blev solgt i Kvickly Strandlodsvej, da dette principielt gav lige vilkår for brug og kendskab til de 10 frugter og grøntsager, da de alle fandtes i butikken. Efterfølgende spurgte vi respondenterne, om de følte, at husstanden fik nok frugt og grønt, da det kunne være en barriere for brug af appen, hvis de i forvejen følte at husstanden fik nok. Ydermere spurgte vi respondenterne om, hvor mange der ejede en smartphone for at få et indblik i, hvor mange der ville have mulighed for at benytte appen. De 10 grove frugter og grøntsager som blev fremvist var: Frugt/Grøntsag Aubergine Rabarber Røde Linser Porrer Grønne bønner Pastinak Rødbeder Hvidkål Avokado Jordskokker Indhold af kostfibre 2,4 g/100 gram 3,8 g/100 gram 6,2 g/100 gram 2,2 g/100 gram 3,0 g/100 gram 4,5 g/100 gram 2,3 g/100 gram 2,3 g/100 gram 5,2 g/100 gram 2,6 g/100 gram Tabel 1 - Oversigt over de grove frugter og grøntsager som blev fremvist. (DTU Fødevareinstituttet, 2015) Alle de tilgængelige grove frugter og grøntsager i Kvickly Strandlodsvej kan ses i (bilag 1), og den randomiserede rækkefølge kan ses i (bilag 2). Til at bestemme hvorvidt de noterede frugter og grøntsager var grove, har vi benyttet DTU s fødevaredatabank(dtu Fødevareinstituttet 2009). Til randomiseringen har vi benyttet en randomiseringsmaskine(random.org 2015), der har inddelt vores noterede frugt og grønt i tilfældig rækkefølge, hvor vi har benyttet os af de 10 første i den randomiserede rækkefølge. I den kvantitative databehandling har vi benyttet statistikprogrammet IBM SPSS 20(IBM Corporation 2011). 14 af 50

22 6.4 Kvalitativt undersøgelsesdesign (Morten) Den kvalitative undersøgelse er foregået igennem et kort semistruktureret interview, der havde et fænomenologisk udgangspunkt. Undersøgelsen havde til formål at inddrage respondenternes subjektive følelser, holdninger og syn på de udfordringer, der er forbundet med at spise mere frugt og grønt, da problemformuleringen omhandler netop de udfordringer der er forbundet ved frugt og grønt. Ved denne form for interview har forskeren på forhånd fastlagt nogle emner, som ønskes belyst, og det er hensigten, at respondenterne frit fortæller, med egne ord, og at de videre spørgsmål tager udgangspunkt i, hvad respondenten fortæller (Christensen et al. 2011). Selvom vi havde til hensigt at undersøge udfordringerne, kendskab, variation og familie uoverensstemmelser, ønskede vi åbent at høre, hvad respondenterne fandt mest udfordrende. Begyndelsen af vores interview startede derfor med det åbne spørgsmål Hvad finder du mest udfordrende i at spise frugt og grønt?, herefter førte vi en samtale med respondenterne, hvor vi forsøgte at få uddybet hvorfor netop dette var den største udfordring. Problematikken ved forberedelsen af semistrukturerede interviews er at være uden forforståelse. Dette har vi været opmærksomme på undervejs i undersøgelsen, så vi ikke, med vores uddybende spørgsmål, forsøgte at påvirke respondenterne til at svare hvad vi gerne vil høre, men at de rent faktisk svarede hvad de følte og tænkte. 6.5 Metodekritik (Morten) Opgavens overordnede fokus er, ligesom i GAU rapporten, hvordan vi kan få light familierne til at spise mere frugt og grønt. Vi er bevidste om, at vi med vores undersøgelse ikke nødvendigvis kun får empiri fra vores målgruppe, men får det fra den brede befolkning, både heavy og light familier. Vi vurderer dog, at vores undersøgelse stadig er brugbar, da vi får et indblik i hvilke overordnede udfordringer der er forbundet med frugt og grønt. Ydermere nævner GAU rapporten at 84,8% af alle børnefamilier er light familier (Gartneribrugets Afsætningeudvalg & GFK 2015), og derved vil vi unægtelig i vores undersøgelse få en stor del af vores empiri fra respondenter, der tilhører netop denne målgruppe, uden at vi kender til respondenternes faktuelle indtag af frugt og grønt. Det skal nævnes at respondenterne ikke selv udfyldte skemaet med, hvor de fandt inspiration. Dataene er nedskrevet ud fra hvad der blev sagt til os. Dette kan have givet bias, da respondenterne eksempelvis ikke tænkte over at butikken var en inspirationskilde. Det skal nævnes, at vi med vores undersøgelse, ikke kan vide hvorvidt respondenter rent faktisk lever op til anbefalingerne om 600 gram frugt og grønt om dagen. Dette betyder, at selvom respondenter føler, at de og husstanden får nok frugt og grønt, er dette deres subjektive holdning, og viser ikke om de reelt møder anbefalingerne. Denne problematik ses ofte i forbindelse med både kvalitative og kvantitative undersøgelser (Haastrup 2012). 15 af 50

23 6.5.1 Kvalitetskrav (Morten) Validitet: beskriver undersøgelsens gyldighed, og man undersøger forskningsmetodens egnethed til at beskrive det, man ønskede at beskrive, og om man har undgået systematiske fejl (Christensen et al. 2011). Vi har benyttet metodetriangulering i vores undersøgelse, og vi vurderer, at denne kombination af undersøgelsesmetoder har bidraget til en bedre forståelse af respondenterne og deres livsverden, og derved øget undersøgelsens validitet. Vi har med vores undersøgelse ønsket at få et bedre udgangspunkt til at svare på vores problemformulering, hvilket vi vurderer at undersøgelsen har givet os. Som nævnt er ens forforståelse af et fænomen uundgåelig, og vi har forsøgt ikke at lade denne forforståelse påvirke undersøgelsen, i en negativ retning. I udvælgelsen af respondenter valgte vi de forbipasserende tilfældigt, og skelnede ikke mellem unge, gamle, mænd og kvinder, og ved interviewet stillede vi åbne spørgsmål, og prøvede ikke at påvirke respondenterne, til at give os de svar vi håbede på at få. Reliabilitet: Ved reliabiliteten vurderes en forskningsproces pålidelighed, og indenfor kvantitative undersøgelser vurdereres det ofte, hvorvidt en undersøgelse er reproducerbar (Christensen et al. 2011). Vi vurderer generelt at reliabiliteten i vores undersøgelse har været godkendt. Den kvantitative del er undersøgelsen reproducerbar, dog vil det aldrig være muligt at få de samme respondenter til at lave en lignende undersøgelse, da det var forbipasserende kunder i Kvickly Strandlodsvej. Vi noterede de centrale dele af respondenternes udtalelser, og her kunne vi med fordel have optaget deres svar, og efterfølgende transskriberet for at øge reliabiliteten. Det ville dog være vanskeligt at optage udtalelserne af høj kvalitet, da der var meget larm, og mange andre kunder, der kunne forstyrre optagelsen. Hvis vi skulle have optaget udtalelserne havde en mikrofon været nødvendig, og der vurderede vi at det ville påvirke resultaterne for meget, og derfor valgte vi den tilgang som vi gjorde. Generaliserbarhed: Når man ser på generaliserbarhed vurderes der, hvorvidt en viden er anvendelig i en anden sammenhæng (Dahlager & Fredslund 2011). Selvom vores undersøgelse er lille, ser vi mange ligheder mellem GAU rapporten, som havde et langt større omfang end vores. Vi lod selv respondenterne nævne udfordringerne ved frugt og grønt, og overordnet nævnes de samme som i GAU rapporten. Man kunne diskutere, hvorvidt kunderne, der handlede i Kvickly Strandlodsvej, er repræsentative for dem der handler i andre supermarkeder. Men eftersom vi ser de samme tendenser som i GAU rapporten, der ikke kun inkluderer kunder i Kvickly, vurderer vi, at den empiri vi har indsamlet, godt kan bruges i andre sammenhænge. 16 af 50

24 7. Teoretisk ramme (Nicklas) Det teoretiske udgangspunkt vil være i Jette Benns Overvejelsesmodel over kostens og madens niveauer (Benn 2009). På baggrund af vores tværfaglighed finder vi modellen passende, da den forbinder de forskellige aspekter ved mad og måltider, både de naturvidenskabelige og samfundsvidenskabelige. Observerer man den danske madkultur, giver det et godt billede af, hvorfor vi spiser som vi gør. Ydermere giver det en god forestilling af, at mad er mere end kostens sammensætning og de samlede bestanddele af næringsstoffer. I en større undersøgelse, af spisemønstre og forholdet til mad i de vestlige lande, viste det sig, at de lande med størst overvægt, er de lande hvor spisning er mere individualiseret, og hvor maden bliver omtalt i ernæringsbegreber(holm 2012). Dette viser, at man bliver nødt til at betragte mad og måltider på flere niveauer, og for at forklare dette bedst muligt, vil vi anvende Jette Benns overvejelsesmodel (Benn 2009) 7.1 Jette Benns overvejelsesmodel (Nicklas) Jette Benn udviklede sin overvejelsesmodel i 1996, i forbindelse med sin Ph.d. afhandling (Benn 2009). Modellen er udviklet, for at vise, at mad kan være et genstandsfelt, for mange forskellige forståelser. Det er nødvendigt at kende til disse, for at udvikle de bedste rammer, til at ændre folks kostvaner. Vi vurderer modellen kan benyttes, til at forklare de overordnede problemstillinger, der ses hos vores målgruppe. Benns model er opbygget som en pyramide, med fire begreber, ernæring, føde, mad, og kost. Fødevarerne, kan sammensættes til retter og måltider, som bidrager til den enkeltes ernæring på grund af indholdet af næringsstoffer. Disse begreber udgør de forskellige forståelses niveauer. Det naturvidenskabelig: ernæring, de nødvendige næringsstoffer Det kulturelle: maden, valget, og sammensætningen af levnedsmidler til retter og måltider Det samfundsmæssige: kosten, kostmønstret i forhold til tid, sted og miljø (Benn 2009) Figur 3- Overvejelsesmodel over kostens og madens niveauer (Benn 2009) 17 af 50

25 8. Ernæring (Niveau 1) (Nicklas) Den øverste del af overvejelsesmodellen indeholder begrebet ernæring. Begrebet er placeret her, da langt de fleste næringsstoffer, der findes i frugt og grønt er usynlige, hvilket resulterer i en mindre forståelse og motivation når det gælder indtagelse (Benn 2009). 8.1 Samfundsmæssige omkostninger (Nicklas) Mange danskere spiser i dag mere end kroppen har brug for, eller også spiser de en forkert sammensætning af fødevarer, set i forhold til de danske anbefalinger (Groth & Sørensen 2012). Forkerte kostvaner resulterer i livsstilsygdomme, som hjerte-kar-sygdomme, type-2-diabetes og fedme, samt større risiko for at udvikle kræft (Ibid.). Hvert år bruger det danske samfund en stor del af sundhedsafgifterne på behandling af disse sygdomme, og samtidigt stiger omkostningerne, i form af for tidlig død, tabt arbejdskraft, og tidlig afgang fra arbejdsmarkedet (Ibid.) Ifølge Forebyggelseskommissionens rapport fra 2009 (Ministeriet forsundhed og forebyggelse 2009) kan ca årlige dødsfald, overføres til for højt indtag af mættet fedt og for lidt frugt og grønt (Ibid.). I Danmark lyder kostrådet omkring frugt og grønt, Spis frugt og mange grøntsager (Fødevarestyrelsen 2013) og definition lyder: Grønsager og frugt indeholder mange af de mineraler og vitaminer, som du skal bruge for at holde kroppen sund og rask. Grønsager og frugt indeholder desuden relativt få kalorier, og særligt de grove grønsager indeholder mange kostfibre. Når du spiser frugt og mange grønsager, bliver det derfor nemmere at holde eller opnå en sund vægt. Desuden er det med til at forebygge hjerte-karsygdomme, type 2-diabetes og visse former for kræft. (Ministeriet for Fødevarer Landbrug & Fiskeri 2013) I Danmark er det gennemsnitlige indtag af frugt, grønt og juice blandt voksne danskere omkring 420 gram om dagen, hvor kvinder i gennemsnit indtager 460 gram om dagen og mænd indtager 375 gram om dagen (Tetens et al. 2013). Det er vigtigt at pointere, at der er tale om et gennemsnit af hele befolkningen, og at tallet vil være forskelligt alt efter hvilken social klasse der er tale om (Tetens et al. 2013). Som nævnt tidligere ligger light familiernes indtag under 50% af den anbefalede mængde frugt og grønt pr. dag (Gartneribrugets Afsætningeudvalg & GFK 2015) (Jævnfør kap. 3.1). 8.2 Evidensgrundlag for 600 gram frugt og grønt om dagen (Nicklas) Det er ved kostinterventioner med frugt og grønt, fundet evidens for, at det er muligt at indtage 600 gram frugt og grønt om dagen, uden at gå på kompromis med andre essentielle fødevarer (Hallund et al. 2006). Det er vigtigt at pointere, at indtagelsen af frugt og grønt, ikke må ske på bekostning af kornprodukter og kartofler, da det vigtigste er en balanceret kost. Dog kan det ikke skade direkte at spise for meget frugt og grønt, da der er tale om sikre fødevarer (Ibid.). 18 af 50

26 Da kostrådende i 2013 blev opdateret, var der stadig evidens for at beholde anbefalingerne på 600 gram frugt og grønt om dagen, samlet i én kategori, da det formodes de positive effekter på kroppen skyldes et samspil mellem forskellige indholdsstoffer (Ibid.). Der er flere påvisninger for, at frugt og grønt, har gavnlige effekter på forebyggelsen af hjerte-karsyge, type-2-diabetes, kræft, blodkolesterol, og modvirkning af oxidation af lipider og DNA (Ibid.). Men der er ikke tilstrækkelig evidens for at udpege de bestemte indholdsstoffer i frugt og grønt der har de gavnlige effekter (Tetens et al. 2013, 4). Dog er der tydeligst belæg for, at kostfibre står for en stor del af disse (Hallund et al. 2006, 8). Derfor er det væsentligt at variere indtaget af frugt og grønt, således at frugt og grønt udgør halvdelen hver, og at halvdelen af grøntsagerne bør være grove, da det ellers kan være vanskeligt at få tilstrækkeligt med kostfibre (Tetens et al. 2013, 4). Frugter og grøntsager kan inddeles i fine og grove, baseret på hvor mange kostfibre pr. 100 gram de indeholder. Da vi i Danmark er gode til at spise de fine grøntsager (Ministeriet for Fødevarer Landbrug & Fiskeri 2013), vil vi i empiriindsamlingen fokusere på de grove. De fine indeholder maksimalt 1,5 gram kostfibre pr. 100 gram, og de grove 2-6 gram kostfiber pr. 100 gram (Hallund et al. 2006, 8). 8.3 Kostfibre (Nicklas) Kostfibre stammer fra den del af kostens ikke-stivelsesholdige polysakkarider, eller de kulhydrater som ikke fordøjes i tyndtarmen, men som fermenteres i tyktarmen (Tetens 2011). De mest almindelige ikke-stivelsesholdige polysakkarider er cellulose, hemicelluloser og pektiner, der normalt findes i plante cellevægge og de nedbrydes ikke som stivelsesholdige kulhydrater (Ibid.). Optagelsen af kulhydrater sker ved, at disakkariderne og polysakkariderne spaltes til monosakkarider, inden de optages gennem tarmen. Fra tarmcellernes overflade optages kulhydraterne som monosakkarider og føres derefter ind i organismen. Her vil det findes som blodsukker eller som depotstoffet glykogen i lever og muskler, men da fibrene ikke kan nedbrydes som stivelsen skal det igennem en anden proces (Ibid.). Kostfibre omtales normalt som en samlet enhed, hvor der ikke skelnes mellem de forskellige komponenter, men de har forskellige fysiske og kemiske egenskaber, og alt efter om det er tale om cellulose eller pektiner, vil de have forskellige evner til at binde vand, danne geler, samt binde proteiner og lipider sammen (Ibid.). Bakteriernes fermentering af kostfibre, har meget at gøre med størrelsen på fibrene. Hvis de er fint formalet er cellevæggene blevet ødelagt og fermenteringen er mere effektiv. Gennem tarmsystemet, vil fibrene i tyndtarmen, blive tømt for stivelse og protein, mens skallerne og de intakte cellevægge, vil blive fermenteret i tyktarmen (Ibid.). Når kostfibrene fermenteres, bliver der dannet ATP, kortkædede fedtsyrer, gasser og vand. Dannelsen af de forskellige fedtsyrer og gasser, afgøres af de næringsstoffer som følger med kostfibrene (Ibid.). 19 af 50

Professionsbachelorprojekt 2012 BørneSundhedsCenter Herlev kommune

Professionsbachelorprojekt 2012 BørneSundhedsCenter Herlev kommune Professionshøjskolen Metropol Ernærings- og Sundhedsuddannelserne Professionsbachelorprojekt 2012 BørneSundhedsCenter Herlev kommune Modul: 14 Studieretning: Sundhedsfremme, Forebyggelse og Formidling

Læs mere

Unges opfattelse af sund mad, deres madvalg og hvordan måltidsmiljøet påvirker deres interesse for madlavning

Unges opfattelse af sund mad, deres madvalg og hvordan måltidsmiljøet påvirker deres interesse for madlavning Professionshøjskolen Metropol Ernærings- og Sundhedsuddannelserne Unges opfattelse af sund mad, deres madvalg og hvordan måltidsmiljøet påvirker deres interesse for madlavning Modul: Bachelorprojekt, 7.semester

Læs mere

Maddannelse. i børnehøjde. Maja Mercedes Bjerregaard og Nadia Louise Hundebøll. Bachelorprojekt udarbejdet af

Maddannelse. i børnehøjde. Maja Mercedes Bjerregaard og Nadia Louise Hundebøll. Bachelorprojekt udarbejdet af Maddannelse i børnehøjde Bachelorprojekt udarbejdet af Maja Mercedes Bjerregaard og Nadia Louise Hundebøll Januar 2014 Resumé Dette projekt har haft til hensigt gennem praksisafprøvning at kaste lys over

Læs mere

Studerende og Sund Kost

Studerende og Sund Kost Studerende og Sund Kost Et studie af unge, studerendes kost og indkøbsvaner i et sundhedsfremmende perspektiv Udarbejdet af: Katrine Vestergaard Petersen Lasse Vejlebo Hansen Rune Sønder Tim Løye Møller

Læs mere

Kostvejledning af gravide kvinder i det senmoderne samfund

Kostvejledning af gravide kvinder i det senmoderne samfund Kostvejledning af gravide kvinder i det senmoderne samfund Dietary coaching of pregnant women in late modern society Bachelorprojekt i ernæring og sundhed Specialeretning: Human ernæring UCSJ Ankerhus

Læs mere

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

Sundhedsfremme hos børn og unge i Grønland med udgangspunkt i udeliv

Sundhedsfremme hos børn og unge i Grønland med udgangspunkt i udeliv Professionshøjskolen Metropol Ernærings- og Sundhedsuddannelserne Sundhedsfremme hos børn og unge i Grønland med udgangspunkt i udeliv Health improvement among children and youngsters in Greenland based

Læs mere

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder?

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? RUC, Sambas Gruppe, 7: 2. semester, 2012 Bo Jul Jeppesen Hus: 20.1 Rasmus Stampe Skovgaard Vejleder: Niels Nolsoe Grünbaum Jakob Aaberg Lauridsen Emil Gede

Læs mere

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

Kostvejledning af overvægtige gravide

Kostvejledning af overvægtige gravide kvinder Professionshøjskolen Metropol Ernærings- og Sundhedsuddannelserne Kostvejledning af overvægtige gravide Nutritional counseling of obese pregnant Modul/opgave: 7. Semester, Bachelorprojekt Hold

Læs mere

UNGE KVINDERS FORBRUGSADFÆRD I FORHOLD TIL

UNGE KVINDERS FORBRUGSADFÆRD I FORHOLD TIL Professionsbachelorprojekt 2013 UNGE KVINDERS FORBRUGSADFÆRD I FORHOLD TIL HORMONFORSTYR- RENDE STOFFER Julie Marie Blondin Poulsen & Alia Juriah Side 1 af 76 Titelblad Titel: English title: Unge kvinders

Læs mere

Børn og unges kostindtag til idrætsstævner Children and youths consumption of food during Sport meetings

Børn og unges kostindtag til idrætsstævner Children and youths consumption of food during Sport meetings Børn og unges kostindtag til idrætsstævner Children and youths consumption of food during Sport meetings 1 Børn og unges kostindtag til idrætsstævner Children and youths consumption of food during Sport

Læs mere

ENGLISH ABSTRACT... 3 INDLEDNING... 5. Sundhedsfremme... 7. KRAMS-faktorerne... 8. Problemformulering... 11. Underspørgsmål... 11. Teorivalg...

ENGLISH ABSTRACT... 3 INDLEDNING... 5. Sundhedsfremme... 7. KRAMS-faktorerne... 8. Problemformulering... 11. Underspørgsmål... 11. Teorivalg... INDHOLDSFORTEGNELSE ENGLISH ABSTRACT... 3 INDLEDNING... 5 Sundhedsfremme... 7 KRAMS-faktorerne... 8 Problemformulering... 11 Underspørgsmål... 11 Teorivalg... 12 Læsevejledning... 12 Projektets opbygning...

Læs mere

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag!

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag! PAYWALLS En receptionsanalyse af holdninger til paywalls Roskilde Universitet Forår 2014 Gruppe 13 56.451 anslag Mathilde Reimer Larsen, Pauline Ida Schweitz, Senem Aydinoglu, Caroline Sophie Hvolbøl Sønnichsen

Læs mere

DET KONTANTLØSE SAMFUND: VIRTUELLE PENGE TIL BØRNEFAMILIEN

DET KONTANTLØSE SAMFUND: VIRTUELLE PENGE TIL BØRNEFAMILIEN DET KONTANTLØSE SAMFUND: VIRTUELLE PENGE TIL BØRNEFAMILIEN Af Pernille Kanstrup Vejleder: Mia Olsen, Institut for Interkulturel Kommunikation og Ledelse Uddannelse: Cand.ling.merc ved Copenhagen Business

Læs mere

- et projekt om adfærdsændring og motivation. - A project about behavioral change and motivation. Titelblad

- et projekt om adfærdsændring og motivation. - A project about behavioral change and motivation. Titelblad Titelblad Titel Kost- og træningsvejledning på Radiometer - et projekt om adfærdsændring og motivation Engelsk titel Dietary and Exercise advice at Radiometer - A project about behavioral change and motivation

Læs mere

Vores fordom vs. McDonald s fordom

Vores fordom vs. McDonald s fordom Vores fordom vs. McDonald s fordom Er McDonald s Danmarks bedste arbejdsplads? Gruppe nr. 5: Tam To Nguyen, studienr. 38323 Rasmus Brunø Kragh, studienr. 50820 Morten Normand Pedersen, studienr. 50438

Læs mere

Roskilde Universitet

Roskilde Universitet Lediges trivsel Udarbejdet af: Ida Moll Staunsager Julie Jochims Engelbrechtsen Anna Christina Ruben Dalgaard Roskilde Universitet 4. semester 2015 1 Forside til projektrapport 4. semester År: 2015 Semester:

Læs mere

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Forfatter: Mia Dam Samuelsen Vejleder: Per Svejvig Afleveringsdato: 2. Marts 2015 Cand.Merc.IT - Aarhus Universitet, Business and Social

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5. 1.1 Problemfelt... 6. 1.3 Afgrænsning... 9. 1.4 Projektets design... 9. 2 Metode... 13

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5. 1.1 Problemfelt... 6. 1.3 Afgrænsning... 9. 1.4 Projektets design... 9. 2 Metode... 13 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Problemfelt... 6 1.2 Problemformulering... 8 1.2.1 Arbejdsspørgsmål... 9 1.3 Afgrænsning... 9 1.4 Projektets design... 9 1.5 Virksomhedsbeskrivelse af Arla...

Læs mere

Christopher, Andreas og Christian VINOPERTEN. En elektronisk vinekspert. 2. semeterprojekt

Christopher, Andreas og Christian VINOPERTEN. En elektronisk vinekspert. 2. semeterprojekt VINOPERTEN En elektronisk vinekspert 2. semeterprojekt Christopher, Andreas og Christian Vinoperten Elektronisk Vinekspert Roskilde Universitet 2014 Humanistisk Teknologisk Basisstudium 2. semester Et

Læs mere

Bachelorprojekt! Samspillet!mellem! radiografen!og!patienten! med!multiple! funktionsnedsættelser! Udarbejdet!af:! Uddannelsessted:! Vejleder:!

Bachelorprojekt! Samspillet!mellem! radiografen!og!patienten! med!multiple! funktionsnedsættelser! Udarbejdet!af:! Uddannelsessted:! Vejleder:! Bachelorprojekt 2.juni2015 Udarbejdetaf: RikkeWedelChristensen Studienr.:66080523 Hold72 Samspilletmellem radiografenogpatienten medmultiple funktionsnedsættelser ETPROJEKTOMKOMMUNIKATIONENOG RELATIONENTILENBILLEDDIAGNOSTISK

Læs mere

Forandringsoplevelser i Nykredit, MFAM

Forandringsoplevelser i Nykredit, MFAM Forandringsoplevelser i Nykredit, MFAM Læring og forandringsprocesser 18 December 2013 Aalborg Universitet København Side 1 af 118 Titelblad Kasper Moritz Nielsen, 20132190 Lindita Ljoki, 20131652 Mads

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM TRIVSEL

ET SPØRGSMÅL OM TRIVSEL ET SPØRGSMÅL OM TRIVSEL - Et kvalitativt studie af trivsel blandt danske iværksættere af Louise Linnea Kron Virksomhedsstudier, CBIT Roskilde Universitet Afleveret: 28. April 2015 Antal anslag: 180127

Læs mere

Styr på Stakaterne? Et brætspil om at håndtere privatøkonomi

Styr på Stakaterne? Et brætspil om at håndtere privatøkonomi Styr på Stakaterne? Et brætspil om at håndtere privatøkonomi Af Anne Sparresø Merklin 46506, Bachelor Babette Peulicke Borggreen 46672, Bachelor Camilla Wagner 46331, Bachelor Isabella Apelroth 47187 Tine

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.1 Kvalitativ metode... 9 2.2 Kvantitativ metode... 10 2.3

Læs mere

Titelblad. Danske Spil til glæde og til gavn? Markedsføring, Betting og Individ. Aalborg Universitet. Projekttitel

Titelblad. Danske Spil til glæde og til gavn? Markedsføring, Betting og Individ. Aalborg Universitet. Projekttitel Titelblad Projekttitel Danske Spil til glæde og til gavn? Markedsføring, Betting og Individ Antal anslag med mellemrum: 152. 300 Antal sider: 63,4 Aalborg Universitet Humanistisk Informatik Vejleder: Anne-Mette

Læs mere

Overvægtige gravide en kommunikationsstrategi

Overvægtige gravide en kommunikationsstrategi Overvægtige gravide en kommunikationsstrategi Obese pregnant a communication strategy Bachelorprojekt, 7. semester Sundhedskommunikation Camilla Westerback 220e09026 1 Titelblad Overvægtige gravide en

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 3. TEORI... 4

1. INDLEDNING... 3 3. TEORI... 4 1. INDLEDNING... 3 1.1. EMNE... 3 1.2. PROBLEMFORMULERING... 4 1.2.1. Arbejdsspørgsmål... 4 2. FREMGANGSMÅDE... 4 3. TEORI... 4 3.1. INNOVATIONENS KARAKTERISTIKA... 4 3.2. LIVSVERDEN... 5 3.3. RELEVANS...

Læs mere