Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune Fælles fokus på pædagogisk udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling"

Transkript

1 Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune Fælles fokus på pædagogisk udvikling Børne- og Kulturforvaltningen September 2009

2 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder, særpræg og unikke tilbud til borgerne. Men forskellighederne til trods er udgangspunktet ens for alle dagtilbud i Ringsted Kommune. Det betyder konkret, at alle dagtilbud bygger på følgende regelsæt: Dagtilbudsloven fra 1. august 2007 samt vejledningen hertil (pædagogiske læreplaner, sprogvurderinger, børnemiljøvurderinger m.m.) Ringsted Kommunes Børne- og Ungepolitik fra marts 2007 Mithras konceptet Det forpligtende samarbejde omkring børn, unge og familier i Ringsted Kommune fra september 2008 Mål og rammer for sprogvurderinger i Ringsted Kommune fra april 2009 UPLA-fundamentet fra 2002 Styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet i Ringsted Kommune fra 2008 Dette arbejdsgrundlag tager afsæt i arbejdsgrundlaget for 2007/2009 Fælles fokus på pædagogisk udvikling, som blev udarbejdet i et samarbejde mellem forvaltning, UPLAgruppe og COgruppe og konfirmeret af den samlede ledergruppe. Arbejdsgrundlaget for 2009/2011 rummer de justeringer, der politisk, administrativt og lovgivningsmæssigt er kommet til. Arbejdsgrundlaget beskriver indsatsen i alle dagtilbud i kommunen i årene 2009/2011 og danner bl.a. grundlag for de prioriteringer det enkelte dagtilbud gør sig i forbindelse med udarbejdelsen af virksomhedsplanen. I Udkast til styringsgrundlag fra august 2009 står, at direktionen forventer at drøfte den fremadrettede brug af virksomhedsplaner i foråret Indhold A) Virksomhedsplanen generelle oplysninger Der er oplysninger om afleveringsfrist og det videre arbejde med virksomhedsplanen. (kommunens tilsynsforpligtigelse med dagtilbud samt årlig behandling af indsatsen for pædagogiske læreplaner i Børne- og Undervisningsudvalget). B) Virksomhedsplanen 2009/2010 VP en samler institutionens pædagogiske afsæt og rammer, herunder børnegruppe, personalegruppe, institutionens værdigrundlag, arbejdsmetoder og principper for arbejdet m.m. Arbejdsgrundlaget indeholder en beskrivelse af, hvad det forventes, det enkelte dagtilbud arbejder med i det kommende 1-2 år, samt hvilke beskrivelser, mål m.v. dagtilbuddet skal redegøre for i sin virksomhedsplan. C) Arbejdsgrundlag for pædagogisk udvikling Arbejdsgrundlaget for pædagogisk udvikling for alle dagtilbud i Ringsted Kommune beskriver de temaer og indsatser, som alle 0-6 års institutioner forventes at arbejde med i årene

3 I udvælgelsen af de beskrevne temaer/indsatser er dels skelet til, hvad institutionerne i øvrigt arbejder eller skal arbejde med. Og dels til en naturlig fortsættelse af den udvikling, der har været på området de seneste år. Desuden kan 0-6 års området aftale fælles temaer og indsatser som udtryk for ønske om et fælles fokus på en given pædagogisk udvikling. D) Evaluering af indsatsen Løbende dokumentation og evaluering af indsatsområderne skal hjælpe til at holde fokus på målet, og skal desuden også ses som redskab til at korrigere den pædagogiske indsats undervejs lokalt i den enkelte institution. Institutionen skal udføre såvel grundig som mindre grundig evaluering, som beskrives nærmere i afsnittet. A. Virksomhedsplanen (VP) generelle oplysninger Virksomhedsplanen er institutionens vejviser bagudrettet og fremadrettet. VP en er det interne arbejdsredskab, der samler op på sidste års erfaringer (Hvor kom vi fra? Hvilke erfaringer gjorde vi os? Hvad lader vi ligge, og hvad skal vi tage med videre til næste år?) og beskriver det kommende års fokusområder, pædagogisk retning og prioriteringer (Hvilken indsats vil vi have fokus på det kommende år? Hvad skal børnene have ud af det? Hvilke krav stiller det til medarbejdernes kompetencer? Hvordan kan vi se tegn på, at vi er på rette vej? osv.) Formålet med virksomhedsplanen er: - at skabe lærende dialoger om effekten af institutionens pædagogiske indsatser - at skabe retningsgivende dialoger om udvikling og forandring af institutionens pædagogiske indsatser - at formidle institutionens pædagogiske praksis til brugere og andre interessenter - at forsyne brugere og andre interessenter med faktuelle oplysninger om institutionen - at orientere det politiske niveau - at offentliggøre oplysninger til sammenlignelig brugerinformation Dagtilbuddenes arbejde med temaer og indsatser beskrives i virksomhedsplanen til gavn for både den interne styring af institutionen og den eksterne synliggørelse ift. lederkolleger, forvaltning og politikere. Institutionerne kan frit vælge mellem følgende to VP-koncepter: VP-koncept m. motorveje Nyt VP-koncept for dagtilbud. Dette koncept er udarbejdet med henblik på at rumme de væsentlige elementer for en daginstitution samt et målformulerings og evalueringsredskab. Intentionen er, at institutionerne kan afprøve dette koncept, så konceptet efterfølgende kan tilrettes med eventuelle tilføjelser, for derefter at udgøre det blivende VP-koncept for dagtilbudsområdet. På portalen under dagtilbud i mappen Arbejdsgrundlag m.m. er følgende materiale: Arbejdsgrundlaget Fælles fokus på pædagogisk udvikling 2007/2009 3

4 Arbejdsgrundlag for alle dagtilbud i Ringsted Kommune 2009/2011 Virksomhedsplanskoncept m. motorveje Nyt VP-koncept for dagtilbudsområdet Skema til brug for mål og evaluering Hjælpeskema (UPLA) På portalen under dagtilbud i mappen Dagtilbudslov er bl.a. følgende materiale: Dagtilbudsloven Link til vejledning til Dagtilbudsloven Virksomhedsplanens grunddel Virksomhedsplanens værdier, visioner, arbejdsmetoder og krav til det pædagogiske personale samt den overordnende PLP vil normalt være den samme over en 4-årig periode. Virksomhedsplanens grunddel bør som minimum indeholde diverse faktuelle oplysninger om institutionen, fx fakta om institutionen (herunder grafisk placering), kundegrundlag, kort om det mest interessante ved institutionens historie, institutionens værdigrundlag og institutionens visioner. I beskrivelsen af institutionens værdier er det oplagt samtidig at give eksempler på hvorledes disse kommer til udtryk i den daglige pædagogiske praksis. Fx hvordan kommer gensidig respekt til udtryk i jeres dagligdag? Hvordan viser personalet en anerkendende tilgang? osv. Institutionens overordnede pædagogiske læreplan Dagtilbuddets overordnede pædagogiske læreplan skal vedlægges virksomhedsplanen som bilag. Offentliggørelse Den pædagogiske læreplan (PLP) og børnemiljøvurderingen (BMV) er offentlige dokumenter. Dvs. disse dokumenter skal ligge på institutionens hjemmeside, på sammenlignelige brugerinformationer og evt. som opslag i institutionen. Alle institutioners VP med bilag lægges på portalen under dagtilbud i mappen virksomhedsplaner til fælles inspiration og videndeling institutionerne imellem. Den enkelte institution beslutter selv, hvem de i øvrigt vil vise deres VP- og eller dele af, til. Lederen har ansvar for at: Udarbejde virksomhedsplanen Udarbejde institutionens pædagogiske læreplan, herunder at PLP-indsatsen dokumenteres, evalueres, og at institutionen konkret arbejder hen imod læringsmålene Inddrage forældrebestyrelsen/forældrene i arbejdet med den pædagogiske læreplan Offentliggøre institutionens PLP på institutionens hjemmeside og ved opslag i institutionen 4

5 Forvaltningen har ansvar for at: Børne- og Kulturforvaltningen har til opgave at nærlæse virksomhedsplanerne og udarbejde en sammenfatning, der især angår arbejdet med de pædagogiske læreplaner, til godkendelse i Byrådet 1. Byrådet skal godkende institutionernes overordnende læreplan. B. Virksomhedsplan for 2009/2010 Virksomhedsplanen for 2009/2010 skal: afleveres d. 1. oktober 2009 sendes pr. mail til Børne- og Kulturforvaltningen til Marianne Frederiksen, Virksomhedsplanen for 2009/2010 skal indeholde: Fakta om institutionen, institutionens værdigrundlag og institutionens visioner (virksomhedsplanens grunddel ) Evaluering af mål inden for temaerne i institutionens pædagogiske læreplan (PLP). Evalueringen forventes at indeholde en kort beskrivelse af indsatsen/målet, hvilke aktiviteter og metoder der har været anvendt, kort beskrivelse af evalueringens form og metoder, om der er tegn på opfyldelse af målet hos børnene, og hvilke ændringer det har medført i den pædagogiske praksis hos de voksne. Ét (nyt) mål for hvert af de 6 temaer. Inden for det enkelte mål gives eksempler på metoder og aktiviteter, samt hvordan der skal dokumenteres, evalueres og følges op på målet. Det skal desuden fremgå, hvilken pædagogisk praksis/pædagogiske processer/krav til de voksne, målet rummer. Endelig skal det fremgå, hvorledes forældrebestyrelsen og forældrene inddrages i det samlede arbejde med de pædagogiske læreplaner. Et afsnit om koblingen mellem UPLA-fundamentet og arbejdet med den pædagogiske læreplan UPLA er det fælles fundament for den pædagogiske praksis på 0-6 års området og skal ideelt set tænkes som den linse, vi sætter for øjet, når vi betragter vores eget arbejde. Eller det spejl vi holder op for os selv. I forhold til den pædagogiske læreplan vil koblingen til UPLA fx angå spørgsmål som: Hvilket syn på børn skinner igennem i vores pædagogiske læreplan? Hvilke krav stiller indholdet i vores beskrivelser til de voksne? Giver vores virkningsforestilling (beskrevet i den fyldestgørende beskrivelse af samt mål for de forskellige kompetencetemaer) anledning til forandringer i de voksnes ageren, arbejdets organisering, indretningen af institutionen m.v.? Hvilke? Dette er blot nogle af de spørgsmål, som den enkelte personalegruppe forventes at drøfte og forholde sig til i forbindelse med det pædagogiske arbejde og de pædagogiske 1 Byrådet skal godkende institutionernes overordnede pædagogiske læreplaner (kunne fx være hvert 4. år) og Byrådet skal hvert år drøfte evalueringerne af institutionernes mål inden for de seks læreplanstemaer jf. Bemærkningerne til Dagtilbudslovens 10 5

6 processer. Vi skal hele tiden have fundamentet med i arbejdet og til stadighed stille spørgsmål som: Gør vi det, vi tror, vi gør? Desuden giver arbejdet med beskrivelse af indsatsen for de særlige børn anledning til at sætte yderligere spot på arbejdet med de sociale kompetencer, anerkendelse som pædagogisk redskab, inklusion som ambition m.v. Et afsnit om Mithras-arbejdet En beskrivelse af arbejdet lokalt i den enkelte institution med det fælles udviklingsprojekt Mithras 2 - hvilke processer er sat i gang i institutionerne og hvilke tegn viser sig nu? Hvilke indsatser prioriteres i det kommende år med henblik på at implementere kulturforandringer og inklusion? D. Arbejdsgrundlag for pædagogisk udvikling Overordnede pædagogiske læreplaner (PLP) herunder børn med særlige behov Forventning: Alle institutioner skal udarbejde en overordnet pædagogisk læreplan 1. En fyldestgørende beskrivelse af samtlige seks kompetencetemaer i læreplanen Jf. bemærkninger til Dagtilbudslovens 8, stk. 2 skal det fremgå af den pædagogiske læreplan, hvilke læringsmål, metoder og læringsaktiviteter, dagtilbuddet har i forhold til de seks temaer: Alsidig personlig udvikling, sociale kompetencer, sproglig udvikling, krop og bevægelse, naturen og naturfænomener samt kulturelle udtryksformer og værdier. Og jf. 8, stk. 3 skal læreplanen angive, hvilke relevante metoder eller principper, der anvendes, samt hvilke aktiviteter 3, der iværksættes for at nå målene.(.) Med mål forstås mål for, hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske læringsproces i dagtilbuddet skal lede frem imod i forhold til børnene. Om målene relateres til aldersopdelte eller aldersblandede grupper står dagtilbuddet frit for. En fyldestgørende beskrivelse af samtlige seks kompetencetemaer udgør indholdet i den såkaldte overordnende pædagogiske læreplan. Institutionens overordnede PLP kan udbygges med fx hvorledes det pædagogiske personale understøtter, guider og udfordrer børnenes læring og/eller andre ting, der er af mere fast karakter. Som minimum skal institutionens overordnede pædagogiske læreplan indeholde: 2 Børne- og ungepolitikkens fælles tværgående indsats for 0-18 børn/unge 3 Samtlige relevante aktiviteter kan selvfølgelig ikke beskrives, men læreplanen skal indeholde typiske eksempler på aktiviteter, miljøer, organisering og situationer, der viser, at dagtilbuddet har overvejet og planlagt, hvordan målene konkret kan nås. (Bemærkningerne 8, stk. 3) 6

7 En definition af, hvad institutionen forstår ved pågældende tema. (En sådan definition er typisk gældende i flere år og ændrer sig oftest kun i form af tilføjelser og små-justeringer). En besvarelse af spørgsmålet: Hvad skal børnene have dannet og udviklet, mens de er i vores varetægt? (= Hvad er vores langsigtede mål?) En besvarelse af spørgsmålet: Hvad kræver det af de voksne? Hvilken indsats skal de voksne prioritere mhp. støtte og motivation til børnenes udvikling? 2. En fyldestgørende beskrivelse af samt mål for indsatsen for børn med særlige behov. Den overordnede PLP beskriver indsatsen for alle børn, herunder også børn der har særlige behov. Læreplanen skal derfor også beskrive dagtilbuddets pædagogiske overvejelser og indsatser for børn med vanskeligheder/særlige behov. Jf. bemærkninger til Dagtilbudslovens 8, stk. 4 er det hensigten, at det pædagogiske personale skal sætte fokus på, hvilke metoder og aktiviteter m.v., der kan inkludere børn med særlige behov i gruppen. Og således forholde sig til, om der kan være bestemte metoder, der er særlig hensigtsmæssige i forhold til at opdage børn med særlige behov, og hvilke typer af aktiviteter, metoder eller indsatser, der er relevante for disse børn 4. Årlig prioritering af mål for temaer i pædagogiske læreplaner (PLP) herunder børn med særlige behov Forventning: Alle institutioner sætter ét mål inden for hvert af de seks temaer samt mål for arbejdet med børn med særlige behov. Mål inden for hvert af de seks kompetencetemaer, der skal arbejdes med det kommende år: o En besvarelse af spørgsmålet: Hvad har vi særligt fokus på i indeværende år? (= Hvilken indsats iværksætter vi?) Jf. bemærkningerne til Dagtilbudslovens 9 skal det fremgå af læreplanen hvordan målene dokumenteres, evalueres og følges op på, at målene for arbejdet med læring nås ( ). I evalueringen skal der tages stilling til, om den pædagogiske læreplans angivne metoder og læringsaktiviteter leder frem imod de læringsmål, der er opstillet, og eventuelt hvilke fremtidige forandringer, der er nødvendige for at nå læringsmålene. 4 Det er ikke tanken, at børn med særlige behov skal udskilles fra resten af gruppen. tværtimod er det hensigten, at det pædagogiske personale skal sætte fokus på, hvilke metoder og aktiviteter m.v., der kan inkludere børn med særlige behov i gruppen, nogle børn har brug for andre typer af aktiviteter og lege for at opleve udvikling og succes. Dagtilbuddet skal tage højde for, at børn har forskellige forudsætninger i en aktivt inkluderende go læringsdifferentieret pædagogik. (Bemærkningerne 8 stk.4) 7

8 Målene inden for hvert af de seks temaer fornys som regel hvert år. Det kan anbefales alene at vælge ét lille område inden for hvert tema og give dette særligt fokus for en kortere eller længere periode af året. Dette har to formål: dels at skærpe den pædagogiske indsats, og dels at tilpasse målene, aktiviteterne og ambitionsniveauet i forhold til institutionens øvrige aktiviteter. Der er mange måder, hvorpå institutionen kan tilrettelægge dette arbejde. En måde er at arbejde med alle seks mål over året og evaluere indsatsen umiddelbart forud for næste VP. En anden måde kan være at arbejde ca. 2 mdr. med hvert af de 6 mål og evaluere dem efterhånden. Og et tredje bud kan være at arbejde med et overordnet tema fx vand og inden for dette tema arbejde med de 6 udvalgte læreplansmål. På portalen under dagtilbud i mappen Arbejdsgrundlag m.m. findes nyttige redskaber: - hjælpeskema (UPLA) - mål- og evalueringsskema Mål og rammer for sprogvurderinger i Ringsted Kommune Forventning: Alle dagtilbud laver mål for, hvorledes arbejdet med sprogvurderinger udmøntes i daglig praksis, herunder samarbejdet med forældrene, det tværfaglige samarbejde om sprogstøttende indsats og overlevering ml. dagtilbud og skole. Dagtilbudslovens 11 stk. 4 foreskriver, at Kommunalbestyrelsen skal udarbejde og offentliggøre en plan for kommunens mål og rammer for sprogvurderinger og den sprogunderstøttende pædagogiske indsats. I Mål og rammer for sprogvurderinger i Ringsted Kommune fra april 2009 er indsatsen beskrevet. Det enkelte dagtilbud har i forlængelse heraf til opgave at beskrive, hvorledes den sprogunderstøttende indsats sker i den daglige praksis. I efteråret 2010 skal der ske en status på arbejdet i form af en samlet evaluering for dagtilbudsområdet. Børnemiljøvurderinger (BMV) Forventning: Alle dagtilbud beskriver og arbejder med handleplaner inden for det æstetiske, fysiske og psykiske børnemiljø. PLP og BMV kan og bør ses/arbejdes med i tæt sammenhæng. Hvor de pædagogiske læreplaner giver retning for det pædagogiske indhold i børnenes hverdag, sætter det æstetiske, fysiske og psykiske børnemiljø rammerne for børnenes læring. Alle dagtilbud har i 2009 undersøgt børnemiljøet og i handleplaner beskrevet, hvilke lokale initiativer der skal iværksættes for at afhjælpe eventuelle problemstillinger. I 2009/2011 fortsætter alle dagtilbud med udvikling og forbedring af børnemiljøet. 8

9 På Portalen under Dagtilbud i mappen Børnemiljøvurderinger findes nyttige redskaber: - Spørgeskema til forældre & børn - Skemaer til æstetiske, fysiske og psykiske børnemiljø - Vejledning til samtaler med børn. Mithras tværfagligt samarbejde om børn Forventning: Alle ledere iværksætter aktiviteter, der understøtter målet fra vision til handling. Dette sker såvel i Mithras-lederregi som lokalt i den enkelte institution. I 2010/2011 er overskrifterne for Mithras-arbejdet kulturændringer og inklusion. Det er opgaven at formulere mål for kulturændringer, der kan iværksættes i institutionen. Alle medarbejdere skal arbejde inkluderende, og derfor skal der lokalt tages initiativer, der kan understøtte inklusionsarbejdet. Der skal udarbejdes konkrete planer for, hvorledes dette kan implementeres i personalegruppen. På Mithras hjemmeside findes materiale, herunder også Mithras konceptet Det forpligtende samarbejde omkring børn, unge og familier i Ringsted Kommune fra sept Mad- og måltidspolitik Forventning: Alle daginstitutioner skal i løbet af 2010/2011 have udarbejdet en mad- og måltidspolitik Det obligatoriske frokostmåltid implementeres i alle daginstitutioner i løbet af 2010, og samtidig skal institutionerne udarbejde en politik for mad- og måltider, som sikrer: - at alle parter har forholdt sig til, hvilke rammer og betingelser børnene skal have for måltiderne - at børnene tilbydes sund mad og drikke i passende mængder i løbet af dagen - at nye børn, forældre og pædagoger bliver introduceret til retningslinierne for børns mad og måltider En mad- og måltidspolitik er en fælles vedtaget og nedskrevet målsætning om børnenes mad og måltider i daginstitutionen. Mad- og måltidspolitikken skal bl.a. sige noget om: - hvordan institutionen, forældre og pædagoger forholder sig til den mad, der tilbydes og spises i institutionen - hvordan rammerne for måltiderne skal være - hvilke aktiviteter der skal igangsættes, for at politikken bliver synlig i dagligdagen og løser eventuelle problemstillinger - alle de måltider, der spises i børnehaven, hvad enten de bliver tilberedt i institutionen eller er medbragte. Mad- og måltidspolitikken kan også beskrive hvordan man fejrer børnefødselsdage, hvordan man forholder sig til slik, kage og sodavand, hvornår og hvordan politikken evalueres m.m. 9

10 Materiale til inspiration: Mad- og måltidspolitik sådan kan det gøres BørneIntra BørneIntra er den fælles elektroniske platform for dagtilbudsområdet, der i første omgang skal sikre at alle dagtilbud har en hjemmeside. BørneIntra er også institutionernes og medarbejdernes mulighed for at kommunikere med hinanden og på sigt kan forældre og institution kommunikere elektronisk. Forventning: alle dagtilbud har i løbet af 2009 etableret en hjemmeside, hvor obligatorisk og relevant materiale er tilgængeligt for forældre og andre interessenter alle dagtilbud har i løbet af 2009/2010 udarbejdet en kommunikationsplan, der bl.a. beskriver principper for kommunikation mellem institution og forældre og forældre og institution, principper for information på hjemmeside, brug af billeder m.m. C. Evaluering af indsatsen Løbende dokumentation og evaluering af indsatsområderne skal hjælpe til at holde fokus på målet, og skal desuden også ses som redskab til at korrigere den pædagogiske indsats undervejs lokalt i den enkelte institution. Evaluering af indsatsen har flere formål: - Løbende evaluering. Lokalt i det enkelte dagtilbud er det målet, at vurdere om den pædagogiske indsats har den tilsigtede virkning eller der er behov for at justere på målet eller den pædagogiske praksis. - Årlig evaluering. Lokalt i det enkelte dagtilbud, er det målet, at det enkelte dagtilbud én gang årligt og samlet for hele institutionen får et overblik over børnenes udbytte af målene, personalets pædagogiske praksis og institutionens samlede pædagogiske indsats i forhold til prioriteringerne for alle dagtilbud. - Afrapportering. I den årlige virksomhedsplan til forvaltningen og det politiske niveau beskriver og evaluerer det enkelte dagtilbud indsatsen, fortrinsvis inden for temaerne i de pædagogiske læreplaner. Forventning: Alle institutioner skal udarbejde en grundig evaluering af institutionens arbejde med de seks kompetencetemaer fra læreplanen. En grundig evaluering betyder: En beskrivelse af de handlinger/aktiviteter/metoder I har taget i anvendelse for at indfri målene (kan både være de planlagte og de impulsivt opståede) En kort beskrivelse af hvorledes indsatsen er dokumenteret En evaluering af indsatsen for målopfyldelsen: o I hvor høj grad har handlingerne/aktiviteterne/metoderne opfyldt målene? o Ser I tegn på læring/effekt? (Hos børn såvel som hos voksne) o Hvilke overvejelser giver disse tegn anledning til? 10

11 o o Har I opnået sidegevinster/bieffekter? Hvilke fremtidige forandringer er evt. nødvendige for at nå læringsmålene? Forventning: Alle institutioner skal udarbejde en mindre grundig evaluering af institutionens øvrige indsatsområder, som f.eks. børnemiljøvurderinger, Mithras, inklusion, sprogvurderinger m.m. En mindre grundig evaluering betyder: En beskrivelse af de handlinger/aktiviteter/metoder I har taget i anvendelse for at indfri målene (kan både være de planlagte og de impulsivt opståede) En evaluering af samme: o Ser I tegn på læring/effekt? (Hos børn såvel som hos voksne) o Hvilke overvejelser giver disse tegn anledning til? 11

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

NOTAT Daginstitutioner, skoler og administration

NOTAT Daginstitutioner, skoler og administration Temamøde om dagtilbud marts 2010 NOTAT Daginstitutioner, skoler og administration Dagtilbudsloven Reglerne for dagtilbudsområdet blev pr. 1. august 2007 samlet i en selvstændig lov. Dagtilbudsloven, dagtilbudsbekendtgørelsen

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Indledning Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er kede af det, glade eller vrede. Sproget spiller en stor rolle

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Den værdimæssige ramme for det kommunale tilsyn I Skive Kommune arbejder alle ud fra et værdigrundlag om trivsel, ordentlighed og udvikling.

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje af Langeland Dagpleje 1 Indholdsfortegnelse Personale:... 3 Historie:... 3 Geografi:... 3 Målgruppe:... 3 Åbningstider:... 3 Rådhusets åbningstider:... 3 Takst:... 3 Organisatorisk og politisk placering

Læs mere

Virksomhedsplan for. Den Frie Børnehave - den lille kreative med det store fællesskab

Virksomhedsplan for. Den Frie Børnehave - den lille kreative med det store fællesskab Virksomhedsplan for Den Frie Børnehave - den lille kreative med det store fællesskab For perioden 2014-2017 Formålet med virksomhedsplanen Virksomhedsplanen er udtryk for den enkelte institutions arbejdsredskab

Læs mere

Skovsneglen. Virksomhedsplan 2015

Skovsneglen. Virksomhedsplan 2015 Skovsneglen Virksomhedsplan 2015 Indhold Indhold 2 Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver Organisation 4 4 Personale Sygefravær Økonomi 5 5 5 Indsatsområder Direktionens indsatsområder egne indsatsområder

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Tilsynsnotat. Stenløse Skovbørnehave. Egedal kommune. Tilsynsnotat, Side!1. Tilsynet udført af dato 25. september 2014.

Tilsynsnotat. Stenløse Skovbørnehave. Egedal kommune. Tilsynsnotat, Side!1. Tilsynet udført af dato 25. september 2014. Egedal kommune Tilsynsnotat Stenløse Skovbørnehave Tilsynet udført af dato 25. september 2014 Connie Niemeier Leder: Jeanette Larsen Daglig leder: Pædagog: Pædagog Tilsynsnotat, Side!1 Ved tilsynet vil

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg 22.01.09 Vuggestuen Kastanjehuset, Dato: Pædagogisk konsulent: Deltagere: Leder Anni, Anja pgu samt pædagog Birthe. -

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg Viben den 4.12.08. Dato: Pædagogisk konsulent: Deltagere: Leder Anne Dirchs. - Ledelse - Medarbejderrepræsentant - Forældrebestyrelses-/institutionsbestyrelsesrepræsentant

Læs mere

Mad- og måltidspolitik

Mad- og måltidspolitik Mad- og måltidspolitik Overordnede retningslinier for Mad- og måltidspolitik i Viborg Kommunes dagtilbud Dagtilbudsafdelingen Forord Det er Byrådets mål, at det, børn tilbydes i Viborg Kommunes dagtilbud,

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere

Guide til Pædagogiske læreplaner i Ballerup Kommunes dagtilbud 0-5 år

Guide til Pædagogiske læreplaner i Ballerup Kommunes dagtilbud 0-5 år Guide til Pædagogiske læreplaner i Ballerup Kommunes dagtilbud 0-5 år 1.0 Forord Formålet med denne guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner er at skabe et fælles afsæt for den fortsatte udvikling

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Virksomhedsaftale Dagtilbud

Virksomhedsaftale Dagtilbud Virksomhedsaftale Dagtilbud Gældende for 2015/16 0-6 års institution Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 4 2.1 Navn og kontakt... 4 2.2 stype og antal pladser... 4 2.3 Ledelsen...

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

SMITTE model for strategisk planlægning af arbejdet med fælles pædagogiske læreplaner i dagtilbuddet Firkløveret

SMITTE model for strategisk planlægning af arbejdet med fælles pædagogiske læreplaner i dagtilbuddet Firkløveret SMITTE model for strategisk planlægning af arbejdet med fælles pædagogiske læreplaner i dagtilbuddet Firkløveret Sammenhæng: I september 2013 på vores fælles pædagogiske dag i Firkløveret, udvalgte personalet

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Læring og inklusion i dagtilbud

Læring og inklusion i dagtilbud Læring og inklusion i dagtilbud Norddjurs Kommune Skole- og dagtilbudsafdelingen Læring og inklusion i dagtilbud Oktober 2012, 3. udgave Skole- og dagtilbudsafdelingen, Norddjurs Kommune Billeder og illustrationer:

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Dagtilbudsrapporten 2015 Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Forår 2015 Formål Dagtilbudsrapporten henvender sig til dagtilbud, forvaltning og kommunalbestyrelse. Den kan fungere som et dialog-

Læs mere

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet Velfærd, Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Pædagogisk tilsyn 1. Loven og tilsynet Ifølge Dagtilbudsloven 1

Læs mere

Vuggestuen Himmelblå

Vuggestuen Himmelblå Dagtilbudsområdet Rammer for tilsyn 2012 Vuggestuen Himmelblå Tilsyn 2012 Hvordan arbejder I med det politiske mål: Børn i fællesskaber? Refleksion over inklusionsbegrebet Hvad forstår i ved inklusion

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet

FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 1.1 Dagtilbuddets værdier 5 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

25-10-2011. Sprogpakken. Introduktion til Sprogpakken. Introduktion. Velkommen til Sprogpakken. Præsentation af Sprogpakken. Hvorfor er sprog vigtigt?

25-10-2011. Sprogpakken. Introduktion til Sprogpakken. Introduktion. Velkommen til Sprogpakken. Præsentation af Sprogpakken. Hvorfor er sprog vigtigt? Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Velkommen til Sprogpakken Introduktion Præsentation af Sprogpakken Hvorfor er sprog vigtigt? Personlige, sociale begrundelser: Sproget styrker barnets personlige,

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

05-02-2012. Introduktion. Sprogpakken. Introduktion til Sprogpakken. Kursusbevis og evaluering. Krav til kursusbevis:

05-02-2012. Introduktion. Sprogpakken. Introduktion til Sprogpakken. Kursusbevis og evaluering. Krav til kursusbevis: Introduktion Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Velkomst Præsentation af kursister ss af underviser Kursusbevis og evaluering Introduktion til Sprogpakken Film: Taler vi om det samme, når vi taler

Læs mere

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Sprog- og Læsestrategi Strategien omfatter tale, sprog og skriftsproget (både læsning og skrivning). Forord For at kunne tage aktivt del i livet har vi brug for sproglige kompetencer. Det drejer

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ved Vesterhavet Januar 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Ved Vesterhavet Januar 2015 Sagsnr 14-9734 Doknr 136620-14 Aftale mellem Varde Byråd og Ved Vesterhavet Januar 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag.

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Dato for tilsyn: 30. november 2011 Deltagere ved tilsynet: Karen Byrne, bestyrelsesformand og Helle Hammerich,

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Ågården.

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Ågården. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Ågården. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

Bestyrelsesarbejdet i kort version - Rammer, rettigheder og faldgruber

Bestyrelsesarbejdet i kort version - Rammer, rettigheder og faldgruber 1 Bestyrelsesarbejdet i kort version - Rammer, rettigheder og faldgruber Selvejende og Private institutioners Administrationsselskab Jernbane Allé 54 2720 Vanløse T: 38770738 /6171467 2 Bestyrelsesarbejdet

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

AFRAPPORTERING. Ovinehøj. Lovpligtigt tilsyn den 1. oktober 2012 kl. 9.30-13.15. Deltagere i tilsynssamtalen:

AFRAPPORTERING. Ovinehøj. Lovpligtigt tilsyn den 1. oktober 2012 kl. 9.30-13.15. Deltagere i tilsynssamtalen: Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 AFRAPPORTERING Ovinehøj www.svendborg.dk Lovpligtigt tilsyn den 1. oktober 2012 kl. 9.30-13.15 10. oktober 2012 12/13666 Skole

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Tulipan og anemonestuen. Vuggestuegrupperne Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd 1 Indholdsfortegnelse for den pædagogiske udviklingsplan Indledning... 3 Læsevejledning... 3 Præsentation af Område Syd... 3 Roskilde kommunes børne-

Læs mere

Foto: Colourbox. Trivsel inklusion læring. Strategi for fremtidens dagtilbud 0-6 år

Foto: Colourbox. Trivsel inklusion læring. Strategi for fremtidens dagtilbud 0-6 år Foto: Colourbox Trivsel inklusion læring Strategi for fremtidens dagtilbud 0-6 år Juni 2013 Indhold Ramme for udvikling af dagtilbud 0-6 år... 3 Vision og indsatsområder... 3 Hvorfor trivsel, inklusion

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den Frie Børnehave Lærkehuset. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den Frie Børnehave Lærkehuset. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den Frie Børnehave Lærkehuset. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs

Læs mere

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene KL s konference Viden i spil på dagtilbudsområdet Astrid Marie Starck, Implement Consulting Group Birgitte Schäffer og Marianne Lemann, Høje

Læs mere

KVALITETSLØFT I HVIDOVRE KOMMUNES

KVALITETSLØFT I HVIDOVRE KOMMUNES KVALITETSLØFT I HVIDOVRE KOMMUNES DAGTILBUD 2013-2015 Formålet med kvalitetsløftet er, at alle børn i Hvidovre Kommune vil blive stimuleret og motiveret til leg og læring i den tid, de tilbringer i kommunens

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER I DAGTILBUD

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER I DAGTILBUD RAMME FOR ARBEJDET MED PÆDAGOGISKE LÆREPLANER I DAGTILBUD I KOLDING KOMMUNE FORORD Kolding Kommunes ramme for pædagogiske læreplaner blev sidst revideret i 2011. Siden 2011 er der imidlertid sket en række

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Kastanjehuset Mørke. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Kastanjehuset Mørke. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Kastanjehuset Mørke. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Kernehuset 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø...

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen. Målsætninger

Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen. Målsætninger Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen Målsætninger 1 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 R A P P O R T Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Dagtilbud og Undervisning, januar 2013 F a g l i g e k v a l i t e t s o p l y s n i n g e r 2 0 1 2 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Alle dagtilbud skal ifølge Dagtilbudsloven udarbejde Pædagogiske Læreplaner, der skal indeholde områderne: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplanen er udarbejdet foråret 2014. Den er resultatet af det kontinuerlige arbejde, der foregår på skolen med henblik på optimering og udvikling af væsentlige

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Ringsted Kommune, jf. Dagtilbudslovens 19 og 20. Børne- og Kulturforvaltningen

Læs mere