Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune Fælles fokus på pædagogisk udvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling"

Transkript

1 Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune Fælles fokus på pædagogisk udvikling Børne- og Kulturforvaltningen September 2009

2 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder, særpræg og unikke tilbud til borgerne. Men forskellighederne til trods er udgangspunktet ens for alle dagtilbud i Ringsted Kommune. Det betyder konkret, at alle dagtilbud bygger på følgende regelsæt: Dagtilbudsloven fra 1. august 2007 samt vejledningen hertil (pædagogiske læreplaner, sprogvurderinger, børnemiljøvurderinger m.m.) Ringsted Kommunes Børne- og Ungepolitik fra marts 2007 Mithras konceptet Det forpligtende samarbejde omkring børn, unge og familier i Ringsted Kommune fra september 2008 Mål og rammer for sprogvurderinger i Ringsted Kommune fra april 2009 UPLA-fundamentet fra 2002 Styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet i Ringsted Kommune fra 2008 Dette arbejdsgrundlag tager afsæt i arbejdsgrundlaget for 2007/2009 Fælles fokus på pædagogisk udvikling, som blev udarbejdet i et samarbejde mellem forvaltning, UPLAgruppe og COgruppe og konfirmeret af den samlede ledergruppe. Arbejdsgrundlaget for 2009/2011 rummer de justeringer, der politisk, administrativt og lovgivningsmæssigt er kommet til. Arbejdsgrundlaget beskriver indsatsen i alle dagtilbud i kommunen i årene 2009/2011 og danner bl.a. grundlag for de prioriteringer det enkelte dagtilbud gør sig i forbindelse med udarbejdelsen af virksomhedsplanen. I Udkast til styringsgrundlag fra august 2009 står, at direktionen forventer at drøfte den fremadrettede brug af virksomhedsplaner i foråret Indhold A) Virksomhedsplanen generelle oplysninger Der er oplysninger om afleveringsfrist og det videre arbejde med virksomhedsplanen. (kommunens tilsynsforpligtigelse med dagtilbud samt årlig behandling af indsatsen for pædagogiske læreplaner i Børne- og Undervisningsudvalget). B) Virksomhedsplanen 2009/2010 VP en samler institutionens pædagogiske afsæt og rammer, herunder børnegruppe, personalegruppe, institutionens værdigrundlag, arbejdsmetoder og principper for arbejdet m.m. Arbejdsgrundlaget indeholder en beskrivelse af, hvad det forventes, det enkelte dagtilbud arbejder med i det kommende 1-2 år, samt hvilke beskrivelser, mål m.v. dagtilbuddet skal redegøre for i sin virksomhedsplan. C) Arbejdsgrundlag for pædagogisk udvikling Arbejdsgrundlaget for pædagogisk udvikling for alle dagtilbud i Ringsted Kommune beskriver de temaer og indsatser, som alle 0-6 års institutioner forventes at arbejde med i årene

3 I udvælgelsen af de beskrevne temaer/indsatser er dels skelet til, hvad institutionerne i øvrigt arbejder eller skal arbejde med. Og dels til en naturlig fortsættelse af den udvikling, der har været på området de seneste år. Desuden kan 0-6 års området aftale fælles temaer og indsatser som udtryk for ønske om et fælles fokus på en given pædagogisk udvikling. D) Evaluering af indsatsen Løbende dokumentation og evaluering af indsatsområderne skal hjælpe til at holde fokus på målet, og skal desuden også ses som redskab til at korrigere den pædagogiske indsats undervejs lokalt i den enkelte institution. Institutionen skal udføre såvel grundig som mindre grundig evaluering, som beskrives nærmere i afsnittet. A. Virksomhedsplanen (VP) generelle oplysninger Virksomhedsplanen er institutionens vejviser bagudrettet og fremadrettet. VP en er det interne arbejdsredskab, der samler op på sidste års erfaringer (Hvor kom vi fra? Hvilke erfaringer gjorde vi os? Hvad lader vi ligge, og hvad skal vi tage med videre til næste år?) og beskriver det kommende års fokusområder, pædagogisk retning og prioriteringer (Hvilken indsats vil vi have fokus på det kommende år? Hvad skal børnene have ud af det? Hvilke krav stiller det til medarbejdernes kompetencer? Hvordan kan vi se tegn på, at vi er på rette vej? osv.) Formålet med virksomhedsplanen er: - at skabe lærende dialoger om effekten af institutionens pædagogiske indsatser - at skabe retningsgivende dialoger om udvikling og forandring af institutionens pædagogiske indsatser - at formidle institutionens pædagogiske praksis til brugere og andre interessenter - at forsyne brugere og andre interessenter med faktuelle oplysninger om institutionen - at orientere det politiske niveau - at offentliggøre oplysninger til sammenlignelig brugerinformation Dagtilbuddenes arbejde med temaer og indsatser beskrives i virksomhedsplanen til gavn for både den interne styring af institutionen og den eksterne synliggørelse ift. lederkolleger, forvaltning og politikere. Institutionerne kan frit vælge mellem følgende to VP-koncepter: VP-koncept m. motorveje Nyt VP-koncept for dagtilbud. Dette koncept er udarbejdet med henblik på at rumme de væsentlige elementer for en daginstitution samt et målformulerings og evalueringsredskab. Intentionen er, at institutionerne kan afprøve dette koncept, så konceptet efterfølgende kan tilrettes med eventuelle tilføjelser, for derefter at udgøre det blivende VP-koncept for dagtilbudsområdet. På portalen under dagtilbud i mappen Arbejdsgrundlag m.m. er følgende materiale: Arbejdsgrundlaget Fælles fokus på pædagogisk udvikling 2007/2009 3

4 Arbejdsgrundlag for alle dagtilbud i Ringsted Kommune 2009/2011 Virksomhedsplanskoncept m. motorveje Nyt VP-koncept for dagtilbudsområdet Skema til brug for mål og evaluering Hjælpeskema (UPLA) På portalen under dagtilbud i mappen Dagtilbudslov er bl.a. følgende materiale: Dagtilbudsloven Link til vejledning til Dagtilbudsloven Virksomhedsplanens grunddel Virksomhedsplanens værdier, visioner, arbejdsmetoder og krav til det pædagogiske personale samt den overordnende PLP vil normalt være den samme over en 4-årig periode. Virksomhedsplanens grunddel bør som minimum indeholde diverse faktuelle oplysninger om institutionen, fx fakta om institutionen (herunder grafisk placering), kundegrundlag, kort om det mest interessante ved institutionens historie, institutionens værdigrundlag og institutionens visioner. I beskrivelsen af institutionens værdier er det oplagt samtidig at give eksempler på hvorledes disse kommer til udtryk i den daglige pædagogiske praksis. Fx hvordan kommer gensidig respekt til udtryk i jeres dagligdag? Hvordan viser personalet en anerkendende tilgang? osv. Institutionens overordnede pædagogiske læreplan Dagtilbuddets overordnede pædagogiske læreplan skal vedlægges virksomhedsplanen som bilag. Offentliggørelse Den pædagogiske læreplan (PLP) og børnemiljøvurderingen (BMV) er offentlige dokumenter. Dvs. disse dokumenter skal ligge på institutionens hjemmeside, på sammenlignelige brugerinformationer og evt. som opslag i institutionen. Alle institutioners VP med bilag lægges på portalen under dagtilbud i mappen virksomhedsplaner til fælles inspiration og videndeling institutionerne imellem. Den enkelte institution beslutter selv, hvem de i øvrigt vil vise deres VP- og eller dele af, til. Lederen har ansvar for at: Udarbejde virksomhedsplanen Udarbejde institutionens pædagogiske læreplan, herunder at PLP-indsatsen dokumenteres, evalueres, og at institutionen konkret arbejder hen imod læringsmålene Inddrage forældrebestyrelsen/forældrene i arbejdet med den pædagogiske læreplan Offentliggøre institutionens PLP på institutionens hjemmeside og ved opslag i institutionen 4

5 Forvaltningen har ansvar for at: Børne- og Kulturforvaltningen har til opgave at nærlæse virksomhedsplanerne og udarbejde en sammenfatning, der især angår arbejdet med de pædagogiske læreplaner, til godkendelse i Byrådet 1. Byrådet skal godkende institutionernes overordnende læreplan. B. Virksomhedsplan for 2009/2010 Virksomhedsplanen for 2009/2010 skal: afleveres d. 1. oktober 2009 sendes pr. mail til Børne- og Kulturforvaltningen til Marianne Frederiksen, Virksomhedsplanen for 2009/2010 skal indeholde: Fakta om institutionen, institutionens værdigrundlag og institutionens visioner (virksomhedsplanens grunddel ) Evaluering af mål inden for temaerne i institutionens pædagogiske læreplan (PLP). Evalueringen forventes at indeholde en kort beskrivelse af indsatsen/målet, hvilke aktiviteter og metoder der har været anvendt, kort beskrivelse af evalueringens form og metoder, om der er tegn på opfyldelse af målet hos børnene, og hvilke ændringer det har medført i den pædagogiske praksis hos de voksne. Ét (nyt) mål for hvert af de 6 temaer. Inden for det enkelte mål gives eksempler på metoder og aktiviteter, samt hvordan der skal dokumenteres, evalueres og følges op på målet. Det skal desuden fremgå, hvilken pædagogisk praksis/pædagogiske processer/krav til de voksne, målet rummer. Endelig skal det fremgå, hvorledes forældrebestyrelsen og forældrene inddrages i det samlede arbejde med de pædagogiske læreplaner. Et afsnit om koblingen mellem UPLA-fundamentet og arbejdet med den pædagogiske læreplan UPLA er det fælles fundament for den pædagogiske praksis på 0-6 års området og skal ideelt set tænkes som den linse, vi sætter for øjet, når vi betragter vores eget arbejde. Eller det spejl vi holder op for os selv. I forhold til den pædagogiske læreplan vil koblingen til UPLA fx angå spørgsmål som: Hvilket syn på børn skinner igennem i vores pædagogiske læreplan? Hvilke krav stiller indholdet i vores beskrivelser til de voksne? Giver vores virkningsforestilling (beskrevet i den fyldestgørende beskrivelse af samt mål for de forskellige kompetencetemaer) anledning til forandringer i de voksnes ageren, arbejdets organisering, indretningen af institutionen m.v.? Hvilke? Dette er blot nogle af de spørgsmål, som den enkelte personalegruppe forventes at drøfte og forholde sig til i forbindelse med det pædagogiske arbejde og de pædagogiske 1 Byrådet skal godkende institutionernes overordnede pædagogiske læreplaner (kunne fx være hvert 4. år) og Byrådet skal hvert år drøfte evalueringerne af institutionernes mål inden for de seks læreplanstemaer jf. Bemærkningerne til Dagtilbudslovens 10 5

6 processer. Vi skal hele tiden have fundamentet med i arbejdet og til stadighed stille spørgsmål som: Gør vi det, vi tror, vi gør? Desuden giver arbejdet med beskrivelse af indsatsen for de særlige børn anledning til at sætte yderligere spot på arbejdet med de sociale kompetencer, anerkendelse som pædagogisk redskab, inklusion som ambition m.v. Et afsnit om Mithras-arbejdet En beskrivelse af arbejdet lokalt i den enkelte institution med det fælles udviklingsprojekt Mithras 2 - hvilke processer er sat i gang i institutionerne og hvilke tegn viser sig nu? Hvilke indsatser prioriteres i det kommende år med henblik på at implementere kulturforandringer og inklusion? D. Arbejdsgrundlag for pædagogisk udvikling Overordnede pædagogiske læreplaner (PLP) herunder børn med særlige behov Forventning: Alle institutioner skal udarbejde en overordnet pædagogisk læreplan 1. En fyldestgørende beskrivelse af samtlige seks kompetencetemaer i læreplanen Jf. bemærkninger til Dagtilbudslovens 8, stk. 2 skal det fremgå af den pædagogiske læreplan, hvilke læringsmål, metoder og læringsaktiviteter, dagtilbuddet har i forhold til de seks temaer: Alsidig personlig udvikling, sociale kompetencer, sproglig udvikling, krop og bevægelse, naturen og naturfænomener samt kulturelle udtryksformer og værdier. Og jf. 8, stk. 3 skal læreplanen angive, hvilke relevante metoder eller principper, der anvendes, samt hvilke aktiviteter 3, der iværksættes for at nå målene.(.) Med mål forstås mål for, hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske læringsproces i dagtilbuddet skal lede frem imod i forhold til børnene. Om målene relateres til aldersopdelte eller aldersblandede grupper står dagtilbuddet frit for. En fyldestgørende beskrivelse af samtlige seks kompetencetemaer udgør indholdet i den såkaldte overordnende pædagogiske læreplan. Institutionens overordnede PLP kan udbygges med fx hvorledes det pædagogiske personale understøtter, guider og udfordrer børnenes læring og/eller andre ting, der er af mere fast karakter. Som minimum skal institutionens overordnede pædagogiske læreplan indeholde: 2 Børne- og ungepolitikkens fælles tværgående indsats for 0-18 børn/unge 3 Samtlige relevante aktiviteter kan selvfølgelig ikke beskrives, men læreplanen skal indeholde typiske eksempler på aktiviteter, miljøer, organisering og situationer, der viser, at dagtilbuddet har overvejet og planlagt, hvordan målene konkret kan nås. (Bemærkningerne 8, stk. 3) 6

7 En definition af, hvad institutionen forstår ved pågældende tema. (En sådan definition er typisk gældende i flere år og ændrer sig oftest kun i form af tilføjelser og små-justeringer). En besvarelse af spørgsmålet: Hvad skal børnene have dannet og udviklet, mens de er i vores varetægt? (= Hvad er vores langsigtede mål?) En besvarelse af spørgsmålet: Hvad kræver det af de voksne? Hvilken indsats skal de voksne prioritere mhp. støtte og motivation til børnenes udvikling? 2. En fyldestgørende beskrivelse af samt mål for indsatsen for børn med særlige behov. Den overordnede PLP beskriver indsatsen for alle børn, herunder også børn der har særlige behov. Læreplanen skal derfor også beskrive dagtilbuddets pædagogiske overvejelser og indsatser for børn med vanskeligheder/særlige behov. Jf. bemærkninger til Dagtilbudslovens 8, stk. 4 er det hensigten, at det pædagogiske personale skal sætte fokus på, hvilke metoder og aktiviteter m.v., der kan inkludere børn med særlige behov i gruppen. Og således forholde sig til, om der kan være bestemte metoder, der er særlig hensigtsmæssige i forhold til at opdage børn med særlige behov, og hvilke typer af aktiviteter, metoder eller indsatser, der er relevante for disse børn 4. Årlig prioritering af mål for temaer i pædagogiske læreplaner (PLP) herunder børn med særlige behov Forventning: Alle institutioner sætter ét mål inden for hvert af de seks temaer samt mål for arbejdet med børn med særlige behov. Mål inden for hvert af de seks kompetencetemaer, der skal arbejdes med det kommende år: o En besvarelse af spørgsmålet: Hvad har vi særligt fokus på i indeværende år? (= Hvilken indsats iværksætter vi?) Jf. bemærkningerne til Dagtilbudslovens 9 skal det fremgå af læreplanen hvordan målene dokumenteres, evalueres og følges op på, at målene for arbejdet med læring nås ( ). I evalueringen skal der tages stilling til, om den pædagogiske læreplans angivne metoder og læringsaktiviteter leder frem imod de læringsmål, der er opstillet, og eventuelt hvilke fremtidige forandringer, der er nødvendige for at nå læringsmålene. 4 Det er ikke tanken, at børn med særlige behov skal udskilles fra resten af gruppen. tværtimod er det hensigten, at det pædagogiske personale skal sætte fokus på, hvilke metoder og aktiviteter m.v., der kan inkludere børn med særlige behov i gruppen, nogle børn har brug for andre typer af aktiviteter og lege for at opleve udvikling og succes. Dagtilbuddet skal tage højde for, at børn har forskellige forudsætninger i en aktivt inkluderende go læringsdifferentieret pædagogik. (Bemærkningerne 8 stk.4) 7

8 Målene inden for hvert af de seks temaer fornys som regel hvert år. Det kan anbefales alene at vælge ét lille område inden for hvert tema og give dette særligt fokus for en kortere eller længere periode af året. Dette har to formål: dels at skærpe den pædagogiske indsats, og dels at tilpasse målene, aktiviteterne og ambitionsniveauet i forhold til institutionens øvrige aktiviteter. Der er mange måder, hvorpå institutionen kan tilrettelægge dette arbejde. En måde er at arbejde med alle seks mål over året og evaluere indsatsen umiddelbart forud for næste VP. En anden måde kan være at arbejde ca. 2 mdr. med hvert af de 6 mål og evaluere dem efterhånden. Og et tredje bud kan være at arbejde med et overordnet tema fx vand og inden for dette tema arbejde med de 6 udvalgte læreplansmål. På portalen under dagtilbud i mappen Arbejdsgrundlag m.m. findes nyttige redskaber: - hjælpeskema (UPLA) - mål- og evalueringsskema Mål og rammer for sprogvurderinger i Ringsted Kommune Forventning: Alle dagtilbud laver mål for, hvorledes arbejdet med sprogvurderinger udmøntes i daglig praksis, herunder samarbejdet med forældrene, det tværfaglige samarbejde om sprogstøttende indsats og overlevering ml. dagtilbud og skole. Dagtilbudslovens 11 stk. 4 foreskriver, at Kommunalbestyrelsen skal udarbejde og offentliggøre en plan for kommunens mål og rammer for sprogvurderinger og den sprogunderstøttende pædagogiske indsats. I Mål og rammer for sprogvurderinger i Ringsted Kommune fra april 2009 er indsatsen beskrevet. Det enkelte dagtilbud har i forlængelse heraf til opgave at beskrive, hvorledes den sprogunderstøttende indsats sker i den daglige praksis. I efteråret 2010 skal der ske en status på arbejdet i form af en samlet evaluering for dagtilbudsområdet. Børnemiljøvurderinger (BMV) Forventning: Alle dagtilbud beskriver og arbejder med handleplaner inden for det æstetiske, fysiske og psykiske børnemiljø. PLP og BMV kan og bør ses/arbejdes med i tæt sammenhæng. Hvor de pædagogiske læreplaner giver retning for det pædagogiske indhold i børnenes hverdag, sætter det æstetiske, fysiske og psykiske børnemiljø rammerne for børnenes læring. Alle dagtilbud har i 2009 undersøgt børnemiljøet og i handleplaner beskrevet, hvilke lokale initiativer der skal iværksættes for at afhjælpe eventuelle problemstillinger. I 2009/2011 fortsætter alle dagtilbud med udvikling og forbedring af børnemiljøet. 8

9 På Portalen under Dagtilbud i mappen Børnemiljøvurderinger findes nyttige redskaber: - Spørgeskema til forældre & børn - Skemaer til æstetiske, fysiske og psykiske børnemiljø - Vejledning til samtaler med børn. Mithras tværfagligt samarbejde om børn Forventning: Alle ledere iværksætter aktiviteter, der understøtter målet fra vision til handling. Dette sker såvel i Mithras-lederregi som lokalt i den enkelte institution. I 2010/2011 er overskrifterne for Mithras-arbejdet kulturændringer og inklusion. Det er opgaven at formulere mål for kulturændringer, der kan iværksættes i institutionen. Alle medarbejdere skal arbejde inkluderende, og derfor skal der lokalt tages initiativer, der kan understøtte inklusionsarbejdet. Der skal udarbejdes konkrete planer for, hvorledes dette kan implementeres i personalegruppen. På Mithras hjemmeside findes materiale, herunder også Mithras konceptet Det forpligtende samarbejde omkring børn, unge og familier i Ringsted Kommune fra sept Mad- og måltidspolitik Forventning: Alle daginstitutioner skal i løbet af 2010/2011 have udarbejdet en mad- og måltidspolitik Det obligatoriske frokostmåltid implementeres i alle daginstitutioner i løbet af 2010, og samtidig skal institutionerne udarbejde en politik for mad- og måltider, som sikrer: - at alle parter har forholdt sig til, hvilke rammer og betingelser børnene skal have for måltiderne - at børnene tilbydes sund mad og drikke i passende mængder i løbet af dagen - at nye børn, forældre og pædagoger bliver introduceret til retningslinierne for børns mad og måltider En mad- og måltidspolitik er en fælles vedtaget og nedskrevet målsætning om børnenes mad og måltider i daginstitutionen. Mad- og måltidspolitikken skal bl.a. sige noget om: - hvordan institutionen, forældre og pædagoger forholder sig til den mad, der tilbydes og spises i institutionen - hvordan rammerne for måltiderne skal være - hvilke aktiviteter der skal igangsættes, for at politikken bliver synlig i dagligdagen og løser eventuelle problemstillinger - alle de måltider, der spises i børnehaven, hvad enten de bliver tilberedt i institutionen eller er medbragte. Mad- og måltidspolitikken kan også beskrive hvordan man fejrer børnefødselsdage, hvordan man forholder sig til slik, kage og sodavand, hvornår og hvordan politikken evalueres m.m. 9

10 Materiale til inspiration: Mad- og måltidspolitik sådan kan det gøres BørneIntra BørneIntra er den fælles elektroniske platform for dagtilbudsområdet, der i første omgang skal sikre at alle dagtilbud har en hjemmeside. BørneIntra er også institutionernes og medarbejdernes mulighed for at kommunikere med hinanden og på sigt kan forældre og institution kommunikere elektronisk. Forventning: alle dagtilbud har i løbet af 2009 etableret en hjemmeside, hvor obligatorisk og relevant materiale er tilgængeligt for forældre og andre interessenter alle dagtilbud har i løbet af 2009/2010 udarbejdet en kommunikationsplan, der bl.a. beskriver principper for kommunikation mellem institution og forældre og forældre og institution, principper for information på hjemmeside, brug af billeder m.m. C. Evaluering af indsatsen Løbende dokumentation og evaluering af indsatsområderne skal hjælpe til at holde fokus på målet, og skal desuden også ses som redskab til at korrigere den pædagogiske indsats undervejs lokalt i den enkelte institution. Evaluering af indsatsen har flere formål: - Løbende evaluering. Lokalt i det enkelte dagtilbud er det målet, at vurdere om den pædagogiske indsats har den tilsigtede virkning eller der er behov for at justere på målet eller den pædagogiske praksis. - Årlig evaluering. Lokalt i det enkelte dagtilbud, er det målet, at det enkelte dagtilbud én gang årligt og samlet for hele institutionen får et overblik over børnenes udbytte af målene, personalets pædagogiske praksis og institutionens samlede pædagogiske indsats i forhold til prioriteringerne for alle dagtilbud. - Afrapportering. I den årlige virksomhedsplan til forvaltningen og det politiske niveau beskriver og evaluerer det enkelte dagtilbud indsatsen, fortrinsvis inden for temaerne i de pædagogiske læreplaner. Forventning: Alle institutioner skal udarbejde en grundig evaluering af institutionens arbejde med de seks kompetencetemaer fra læreplanen. En grundig evaluering betyder: En beskrivelse af de handlinger/aktiviteter/metoder I har taget i anvendelse for at indfri målene (kan både være de planlagte og de impulsivt opståede) En kort beskrivelse af hvorledes indsatsen er dokumenteret En evaluering af indsatsen for målopfyldelsen: o I hvor høj grad har handlingerne/aktiviteterne/metoderne opfyldt målene? o Ser I tegn på læring/effekt? (Hos børn såvel som hos voksne) o Hvilke overvejelser giver disse tegn anledning til? 10

11 o o Har I opnået sidegevinster/bieffekter? Hvilke fremtidige forandringer er evt. nødvendige for at nå læringsmålene? Forventning: Alle institutioner skal udarbejde en mindre grundig evaluering af institutionens øvrige indsatsområder, som f.eks. børnemiljøvurderinger, Mithras, inklusion, sprogvurderinger m.m. En mindre grundig evaluering betyder: En beskrivelse af de handlinger/aktiviteter/metoder I har taget i anvendelse for at indfri målene (kan både være de planlagte og de impulsivt opståede) En evaluering af samme: o Ser I tegn på læring/effekt? (Hos børn såvel som hos voksne) o Hvilke overvejelser giver disse tegn anledning til? 11

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder, særpræg og unikke tilbud

Læs mere

Pædagogisk Plan. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan

Pædagogisk Plan. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan Pædagogisk Plan Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan BRØNDERSLEV KOMMUNE Dagpasningsområdet 2009 Indholdsfortegnelse Forord 1. Hvad?...4 2. Hvorfor?...4 3. Hvordan... 5-7 3.1. Hvem er vi... 5

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Evaluering af læreplaner 2014/2015

Evaluering af læreplaner 2014/2015 Evaluering af læreplaner 2014/2015 Forord Åbyhøj Dagtilbuds læreplaner evalueres årligt i perioden ultimo april ultimo maj. Den Årlige evaluering skal ses i sammenhæng med, at der i er aftalt årlig evaluering

Læs mere

Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet

Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet Udarbejdet februar 2014 0 INDLEDNING Denne pjece er udarbejdet med henblik på at støtte og inspirere Kalundborg

Læs mere

Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune

Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune Indledning Virksomhedsplanen (VP)er et redskab for institutionerne til at omsætte og dokumentere mål og indsatsområder. Institutionslederen er ansvarlig

Læs mere

Evaluering af Læreplaner 2015/2016

Evaluering af Læreplaner 2015/2016 Evaluering af Læreplaner 2015/2016 1 Indhold EVALUERING AF AFDELINGERNES LÆREPLAN 3 EVALUERING AF DAGTILBUDDETS LÆREPLAN 10 BEMÆRKNINGER TIL LÆREPLANEN OG EVALUERINGEN 13 2 Evaluering af AFDELINGERNES

Læs mere

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune 1 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune føres pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle daginstitutioner uagtet om disse er kommunale institutioner, puljeordninger

Læs mere

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015 Notat Vedrørende: Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i 2015 Sagsnavn: Tilsyn dagtilbud 2015 Sagsnummer: 28.09.00-K09-1-15 Skrevet af: Bitten Laursen og Anders Beck Pedersen E-mail: bitten.laursen@randers.dk

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Denne DCUM-vejledning beskriver de krav der er til arbejdet med de pædagogiske læreplaner i dagtilbud. Vejledningen skal støtte dagtilbud og kommuner i at leve op til kravene om

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

PÆDAGOGISK PLAN. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan. Dagtilbudsområdet

PÆDAGOGISK PLAN. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan. Dagtilbudsområdet PÆDAGOGISK PLAN Vejledning til udarbejdelse af Dagtilbudsområdet 2013 Indholdsfortegnelse 1. H V A D? 3 2. H V O R F O R? Politik for Dagtilbud Politiske mål på dagtilbudsområdet 4 6 3. H V O R D A N?

Læs mere

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner Tegn på læring 2 1. Indledning I august 2004 trådte lovgivningen om de pædagogiske læreplaner i kraft. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Den skal indeholde

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune. Marts 2011

Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune. Marts 2011 Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune. Marts 2011 1 Indledning: Virksomhedsplanen (VP)er et redskab for institutionerne til at omsætte og dokumenter mål og indsatsområder. Institutionslederen

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet GENTOFTE KOMMUNE GRØNNEBAKKEN VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING Hjernen&Hjertet GENTOFTE GENTOFTE KOMMUNES KOMMUNES FÆLLES FÆLLES PÆDAGOGISKE PÆDAGOGISKE

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud I foråret 2012 er der ført tilsyn med kommunens kommunale og selvejende dagtilbud i Område Syd, Område Nord og Område Lions Børnehuse samt med kommunens puljeinstitution

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indledning Denne pjece giver inspiration til, hvordan dagtilbud og kommuner kan anvende den systematiske dokumentation, som indsamles i Læringshjulet 1. De danske dagtilbud og kommuner har forskellige

Læs mere

Digital handleplan for område Tønder

Digital handleplan for område Tønder Digital handleplan for område Tønder Indledning Digitale medier er generelt blevet en integreret del af børns hverdag. Børn møder digitale medier i hjemmet og i det offentlige rum, hvilket gør, det er

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn Kære forældre, Derfor er sproget så vigtigt Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er kede af det, glade

Læs mere

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET hjernen&hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Børnenes kompetencer 3 1.2 Børnenes trivsel 4 1.3 Børnenes sundhed 4 1.4 Børnenes

Læs mere

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017 Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 1 Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene

Læs mere

Resultatkontrakt for Børneinstitution Munkebjerg

Resultatkontrakt for Børneinstitution Munkebjerg Resultatkontrakt 2012-2013 for Børneinstitution Munkebjerg 1. Overordnet ramme og sammenhæng Kontraktstyring er et ledelsesværktøj og et element i Odense Kommunes mål- og resultatstyring. Kontrakten tager

Læs mere

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Notat Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Krav til sprogvurdering og sprogunderstøttende indsats Sprogvurderinger af 3-årige

Læs mere

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Indledning Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er kede af det, glade eller vrede. Sproget spiller en stor rolle

Læs mere

Resultatkontrakt 2010 for Børneinstitutionen Søhus-Stige

Resultatkontrakt 2010 for Børneinstitutionen Søhus-Stige Resultatkontrakt 2010 for Børneinstitutionen Søhus-Stige 1. Overordnede rammer og sammenhæng Børne- og Ungeudvalget besluttede 13. juni 2006, at børneinstitutionerne skal kontraktstyres. Formålet med resultatkontrakterne

Læs mere

Kvalitetsrapport fra børnehus for 2011

Kvalitetsrapport fra børnehus for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 11/28371 Kvalitetsrapport fra børnehus for 2011 Børnehus, distrikt Pædagogisk leder, mail. Tlf. Antal fastansatte medarbejder Antal børn (enheder) Idrætsbørnehuset Troldhøjen

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

SMITTE_modellen. SMTTE-modellen er aktivitetsbetonet og har således fodfæste i praksis.

SMITTE_modellen. SMTTE-modellen er aktivitetsbetonet og har således fodfæste i praksis. SMITTE_modellen Inden for de seneste år er der i stigende grad kommet fokus på vigtigheden af at kvalitetssikre det pædagogiske arbejde i de danske dagtilbud. Kvalitetssikringen kan foregå på mange måder,

Læs mere

Børnehuset Delfinen. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Børnehuset Delfinen. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Børnehuset Delfinen Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. august 2013 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Aktionslæringsskema del af pædagogisk læreplan

Aktionslæringsskema del af pædagogisk læreplan Aktionslæringsskema del af pædagogisk læreplan 2016-2018 1. Fakta 1.1. Navn på børnehus/dagplejegruppe 1.2. Aktionslæringsperiode: 1.3. Navne på deltagere i det professionelle læringsfællesskab omkring

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR

EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2015 TIL 01-01-2017 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 2 GENEREL EVALUERING AF ARBEJDET MED DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 4 3 PRIORITERING,

Læs mere

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater!

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater! 1. Indledning Kære læser - velkommen til Dagtilbud Smedegårdens perspektivplan! Du har, gennem denne perspektivplan, mulighed for at få større indblik i og kendskab til Dagtilbud Smedegården! Alle dagtilbud

Læs mere

Dagplejens Lære- og udviklingsplan

Dagplejens Lære- og udviklingsplan Dagplejens Lære- og udviklingsplan Dagplejen tager hånd om dit barn 2009 2011 1 Lære- og udviklingsplanen Hvert 2. år udarbejdes en lære- og udviklingsplan. Målet er at leve op til de krav der, såvel lovmæssigt

Læs mere

Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet. Gribskov Kommune. Indholdsfortegnelse Gribskov

Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet. Gribskov Kommune. Indholdsfortegnelse Gribskov Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet Indholdsfortegnelse Gribskov Kommune 2017 - Gribskov Indholdsfortegnelse...1 Indledning...3 Mål og rammer for pædagogisk tilsyn...3 Organisering af pædagogisk tilsyn...4

Læs mere

Arbejdet i forældrebestyrelsen. Svendborg 2015

Arbejdet i forældrebestyrelsen. Svendborg 2015 Arbejdet i forældrebestyrelsen Svendborg 2015 1 DAGTILBUDSLOVEN 4 - Byrådet skal sørge for det nødvendige antal pladser 23 Alle børn indtil skolestart har adgang til at blive optaget i et dagtilbud 2 FORMÅL

Læs mere

NOTAT Daginstitutioner, skoler og administration

NOTAT Daginstitutioner, skoler og administration Temamøde om dagtilbud marts 2010 NOTAT Daginstitutioner, skoler og administration Dagtilbudsloven Reglerne for dagtilbudsområdet blev pr. 1. august 2007 samlet i en selvstændig lov. Dagtilbudsloven, dagtilbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Guide til arbejdet med pejlemærket om forældrepartnerskab/ forældresamarbejde

Guide til arbejdet med pejlemærket om forældrepartnerskab/ forældresamarbejde Guide til arbejdet med pejlemærket om forældrepartnerskab/ forældresamarbejde KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Kære ledere og personale I 2012 arbejdede det pædagogiske kvalitetsudvalg

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

PLATANGÅRDEN AFTALE JANUAR 2013

PLATANGÅRDEN AFTALE JANUAR 2013 PLATANGÅRDEN AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013 1 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Faglig ledelse. Kristine Schroll Dagtilbudsleder Aarhus Kommune

Faglig ledelse. Kristine Schroll Dagtilbudsleder Aarhus Kommune Faglig ledelse Kristine Schroll Dagtilbuds Aarhus Kommune Fagligt grundlag Dagtilbuds loven Børn og Unge politikken Kerneopgaven: At fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse Den pædagogi ske

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Marts 2012 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Lovgivning...3 3. Formålet med indsatsen...3 4. Målgruppen...3

Læs mere

Sammenskrivning af halvdelen af

Sammenskrivning af halvdelen af Sammenskrivning af halvdelen af udviklingsplanerne 0 Indholdsfortegnelse: Generelt Formål med virksomhedsplanen 2 Tilbagemelding på virksomhedsplanerne 2 Hvem har afleveret og hvem har været inddraget

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Skanderborg Kommune Indledning Den pædagogiske lærerplan skal i henhold til dagtilbudsloven indeholde mål for, hvilke kompetencer og erfaring den pædagogiske

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 Dagtilbudspolitik Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 1 Indhold Vision 3 Baggrund 3 Formål 3 Pædagogisk tilgang 4 Helhed for børnene 5 Vision I Rebild kommunes dagtilbud vil vi, at børnene skal

Læs mere

Kvalitet i dagtilbud Dansk kommuneeksempel. v./dorte Bloch, børnechef i Rudersdal Kommune.

Kvalitet i dagtilbud Dansk kommuneeksempel. v./dorte Bloch, børnechef i Rudersdal Kommune. Kvalitet i dagtilbud Dansk kommuneeksempel v./dorte Bloch, børnechef i Rudersdal Kommune. 1 Pædagogisk kvalitet Omsætning af begrebet højkvalitet til kommunal virkelighed KL-konference 27.05.2012 De fire

Læs mere

Ny struktur for dagtilbud og skoler

Ny struktur for dagtilbud og skoler FAQ 2 om: Ny struktur for dagtilbud og skoler Børne- og Kulturforvaltningen d. 7. december 2010 I anden halvdel af høringsperioden har Børne- og Kulturforvaltningen svaret på følgende spørgsmål: Dagtilbudsområdet

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud Indledning Denne vejledning omhandler Temperaturmålingen. I de næste afsnit vil du finde en kort beskrivelse af Temperaturmålingens anvendelsesmuligheder, fokus og metode. Du vil også få information om,

Læs mere

EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR

EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR Dagplejen EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0- ÅR FRA 01-01-015 TIL 01-01-017 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 GENEREL EVALUERING AF ARBEJDET MED DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 4 3 PRIORITERING,

Læs mere

kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet I Hørsholm Kommune FOR:

kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet I Hørsholm Kommune FOR: kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet I Hørsholm Kommune FOR: kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet Formål Formålet med udarbejdelse af kvalitetsrapporter i de enkelte dagtilbud og udarbejdelse af en fælles

Læs mere

Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej Mørkøv. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej Mørkøv. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej 43 4440 Mørkøv Tilsyn foretaget 23.05.2016 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf:

Læs mere

Resultatkontrakt for Børneinstitution Hunderup

Resultatkontrakt for Børneinstitution Hunderup Resultatkontrakt 2011-2012 for Børneinstitution Hunderup 1. Overordnede rammer og sammenhæng Børne- og Ungeudvalget besluttede 13. juni 2006, at børneinstitutionerne skal kontraktstyres. Formålet med resultatkontrakterne

Læs mere

Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge Tilsyn foretaget 23.10.2015 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf: 72369949

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Hanehøj. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Hanehøj. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Hanehøj. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

Dagtilbudspolitikkens ramme er først og fremmest dagtilbudslovens formål, som indebærer, at Hørsholms dagtilbudspolitik skal

Dagtilbudspolitikkens ramme er først og fremmest dagtilbudslovens formål, som indebærer, at Hørsholms dagtilbudspolitik skal Dagtilbudspolitik Forord - uarbejdes af formanden for Børne- og Skoleudvalget Indledning Det er Hørsholms Kommunes opgave at understøtte og styrke børns muligheder og udvikling. Hørsholm skal skabe de

Læs mere

Læreplan. Tydeliggørelse af det pædagogiske arbejde i Børnehaven Sølyst.

Læreplan. Tydeliggørelse af det pædagogiske arbejde i Børnehaven Sølyst. Læreplan Tydeliggørelse af det pædagogiske arbejde i Børnehaven Sølyst. Med lov om pædagogiske læreplaner har socialministeriet udarbejdet en beskrivelse af, hvilke mål der er styrende for arbejdet i dagtilbuddet.

Læs mere

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Lys i øjnene er bygget op omkring en række overordnede temaer. På baggrund af temaerne opstilles de konkrete indsatser, som vi i Viborg Kommune vil arbejde

Læs mere

Den pædagogiske læreplan for DRAGEN. i Gentofte Kommune

Den pædagogiske læreplan for DRAGEN. i Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan for DRAGEN i Gentofte Kommune 2009 Den overordnede ramme for dagtilbuddets pædagogiske arbejde Dagtilbudsloven: Lov 2007-06-06 nr. 501 om dag-, fritidsog klubtilbud m.v. til børn

Læs mere

Anmeldt tilsyn Rapport

Anmeldt tilsyn Rapport Anmeldt tilsyn Rapport Udfyldes af konsulenten Institution Børnehaven Evigglad Adresse Finsensvej 83 Leder Anita Godtkjær Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 0 Normerede

Læs mere

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud 2013/ 14 Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud Liselotte Birkholm. Afdelingsleder Vesthimmerlands Kommune 01-04-2013 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Afrapportering af læreplan Simmerbølle Børnehave December 2013

Afrapportering af læreplan Simmerbølle Børnehave December 2013 Afrapportering af læreplan Simmerbølle Børnehave December 2013 Hermed evaluering af læreplanen i Simmerbølle Børnehave. Med udgangspunkt i læreplanen, er hvert enkelt tematiseret udviklingsområde gennemgået

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Dagtilbud Rys udviklingskontrakt 2015

Dagtilbud Rys udviklingskontrakt 2015 Dagtilbud Rys udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution KVLs Børnehus Adresse Rolighedsvej 23D Leder Mette Munk Hansen Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 36 Normerede pladser

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

TILSYN - SET I ET UDVIKLINGSPERSPEKTIV

TILSYN - SET I ET UDVIKLINGSPERSPEKTIV TILSYN - SET I ET UDVIKLINGSPERSPEKTIV Hjørring Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Hvilke krav er der til praksis 3. De tre niveauer 4. Tilsynsmodellen 5. Før besøget 6. Første tilsynsbesøg

Læs mere

INDLEDNING. Baggrund. Formål. Opgaven. Strategien

INDLEDNING. Baggrund. Formål. Opgaven. Strategien Strategi for dagtilbudsområdet Brøndby Kommune 2015 INDLEDNING Baggrund Det er et landspolitisk og kommunalpolitisk mål, at der skabes viden om, hvordan man kan øge kvaliteten i dagtilbud, så børns trivsel

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Virksomhedsplan CUP`s Virksomhedsplan 2013.

Virksomhedsplan CUP`s Virksomhedsplan 2013. Virksomhedsplan 2013 CUP`s Virksomhedsplan 2013. Navn på fagligt fokusområde Formål hvorfor er der fokus på netop dette område? Udviklingen af Danmarks bedste læringsmiljøer for børn At arbejde med udviklingen

Læs mere

Formålet med mødet i aften

Formålet med mødet i aften FORLØBSSKEMA TIL ARBEJDET MED PÆDAGOGISKE LÆREPLANER I HOLBÆK KOMMUNE Formålet med mødet i aften At de to forskellige formål som læreplanen har står tydeligt frem for alle At vi som fagcenter giver mulighed

Læs mere

Styringsredskaber for Dagtilbud til børn til understøttelse af kvalitetsudviklingen i dagtilbuddene

Styringsredskaber for Dagtilbud til børn til understøttelse af kvalitetsudviklingen i dagtilbuddene Bilag 8.7.2010 Styringsredskaber for Dagtilbud til børn til understøttelse af kvalitetsudviklingen i dagtilbuddene 1. Indledning Dagtilbuddene på 0 til 5 års området har gennem de senere år oplevet et

Læs mere

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014 Institution: Stærevænget Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen Klynge / netværk: Muffen Klyngeleder / netværkskoordinator:

Læs mere

det enkelte dagtilbud udarbejdes en pædagogisk læreplan tages hensyn til sammensætningen de to aldersgrupper ½-2 år og 3 år til skolealderen

det enkelte dagtilbud udarbejdes en pædagogisk læreplan tages hensyn til sammensætningen de to aldersgrupper ½-2 år og 3 år til skolealderen Læreplan Indholdsfortegnelse: Lovgrundlaget Indledning Dokumentation og evaluering De 6 temaer Børn med særlige behov Årsplan Litteraturliste Godkendt af bestyrelsen i Børnehaven Mælkebøtten LOVGRUNDLAGET

Læs mere

Tilsynsrapport for Elverbo Ledegårdsvej Svinninge. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Elverbo Ledegårdsvej Svinninge. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Elverbo Ledegårdsvej 15 4520 Svinninge Tilsyn foretaget 28.10.2015 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf: 72369949

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

Vuggestuen Himmelblå

Vuggestuen Himmelblå Dagtilbudsområdet Rammer for tilsyn 2012 Vuggestuen Himmelblå Tilsyn 2012 Hvordan arbejder I med det politiske mål: Børn i fællesskaber? Refleksion over inklusionsbegrebet Hvad forstår i ved inklusion

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Møde i KL den 19. marts 2009

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Møde i KL den 19. marts 2009 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Møde i KL den 19. marts 2009 Hvem er vi? Hvem er vi Baggrund Høje dækningsgrader 5-10% har behov for særlig støtte Børnemiljøvurderinger Sprogvurderinger Dagtilbudslovens

Læs mere

Den nuværende sprogindsats i de københavnske vuggestuer og børnehaver lægger vægt på:

Den nuværende sprogindsats i de københavnske vuggestuer og børnehaver lægger vægt på: KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 8 En styrket og udvidet sprogindsats Baggrund I juni 2011 blev der i forbindelse med Integrationspakken iværksat en række tiltag på sprogområdet

Læs mere

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER - 1 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Velkommen i Blåbjerg Børnehave 3 Vision for børnehaven. Hvorfor læreplaner 4 Barnets Alsidige Personlige udvikling 5 Sociale

Læs mere

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Den værdimæssige ramme for det kommunale tilsyn I Skive Kommune arbejder alle ud fra et værdigrundlag om trivsel, ordentlighed og udvikling.

Læs mere