Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune Fælles fokus på pædagogisk udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling"

Transkript

1 Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune Fælles fokus på pædagogisk udvikling Børne- og Kulturforvaltningen September 2009

2 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder, særpræg og unikke tilbud til borgerne. Men forskellighederne til trods er udgangspunktet ens for alle dagtilbud i Ringsted Kommune. Det betyder konkret, at alle dagtilbud bygger på følgende regelsæt: Dagtilbudsloven fra 1. august 2007 samt vejledningen hertil (pædagogiske læreplaner, sprogvurderinger, børnemiljøvurderinger m.m.) Ringsted Kommunes Børne- og Ungepolitik fra marts 2007 Mithras konceptet Det forpligtende samarbejde omkring børn, unge og familier i Ringsted Kommune fra september 2008 Mål og rammer for sprogvurderinger i Ringsted Kommune fra april 2009 UPLA-fundamentet fra 2002 Styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet i Ringsted Kommune fra 2008 Dette arbejdsgrundlag tager afsæt i arbejdsgrundlaget for 2007/2009 Fælles fokus på pædagogisk udvikling, som blev udarbejdet i et samarbejde mellem forvaltning, UPLAgruppe og COgruppe og konfirmeret af den samlede ledergruppe. Arbejdsgrundlaget for 2009/2011 rummer de justeringer, der politisk, administrativt og lovgivningsmæssigt er kommet til. Arbejdsgrundlaget beskriver indsatsen i alle dagtilbud i kommunen i årene 2009/2011 og danner bl.a. grundlag for de prioriteringer det enkelte dagtilbud gør sig i forbindelse med udarbejdelsen af virksomhedsplanen. I Udkast til styringsgrundlag fra august 2009 står, at direktionen forventer at drøfte den fremadrettede brug af virksomhedsplaner i foråret Indhold A) Virksomhedsplanen generelle oplysninger Der er oplysninger om afleveringsfrist og det videre arbejde med virksomhedsplanen. (kommunens tilsynsforpligtigelse med dagtilbud samt årlig behandling af indsatsen for pædagogiske læreplaner i Børne- og Undervisningsudvalget). B) Virksomhedsplanen 2009/2010 VP en samler institutionens pædagogiske afsæt og rammer, herunder børnegruppe, personalegruppe, institutionens værdigrundlag, arbejdsmetoder og principper for arbejdet m.m. Arbejdsgrundlaget indeholder en beskrivelse af, hvad det forventes, det enkelte dagtilbud arbejder med i det kommende 1-2 år, samt hvilke beskrivelser, mål m.v. dagtilbuddet skal redegøre for i sin virksomhedsplan. C) Arbejdsgrundlag for pædagogisk udvikling Arbejdsgrundlaget for pædagogisk udvikling for alle dagtilbud i Ringsted Kommune beskriver de temaer og indsatser, som alle 0-6 års institutioner forventes at arbejde med i årene

3 I udvælgelsen af de beskrevne temaer/indsatser er dels skelet til, hvad institutionerne i øvrigt arbejder eller skal arbejde med. Og dels til en naturlig fortsættelse af den udvikling, der har været på området de seneste år. Desuden kan 0-6 års området aftale fælles temaer og indsatser som udtryk for ønske om et fælles fokus på en given pædagogisk udvikling. D) Evaluering af indsatsen Løbende dokumentation og evaluering af indsatsområderne skal hjælpe til at holde fokus på målet, og skal desuden også ses som redskab til at korrigere den pædagogiske indsats undervejs lokalt i den enkelte institution. Institutionen skal udføre såvel grundig som mindre grundig evaluering, som beskrives nærmere i afsnittet. A. Virksomhedsplanen (VP) generelle oplysninger Virksomhedsplanen er institutionens vejviser bagudrettet og fremadrettet. VP en er det interne arbejdsredskab, der samler op på sidste års erfaringer (Hvor kom vi fra? Hvilke erfaringer gjorde vi os? Hvad lader vi ligge, og hvad skal vi tage med videre til næste år?) og beskriver det kommende års fokusområder, pædagogisk retning og prioriteringer (Hvilken indsats vil vi have fokus på det kommende år? Hvad skal børnene have ud af det? Hvilke krav stiller det til medarbejdernes kompetencer? Hvordan kan vi se tegn på, at vi er på rette vej? osv.) Formålet med virksomhedsplanen er: - at skabe lærende dialoger om effekten af institutionens pædagogiske indsatser - at skabe retningsgivende dialoger om udvikling og forandring af institutionens pædagogiske indsatser - at formidle institutionens pædagogiske praksis til brugere og andre interessenter - at forsyne brugere og andre interessenter med faktuelle oplysninger om institutionen - at orientere det politiske niveau - at offentliggøre oplysninger til sammenlignelig brugerinformation Dagtilbuddenes arbejde med temaer og indsatser beskrives i virksomhedsplanen til gavn for både den interne styring af institutionen og den eksterne synliggørelse ift. lederkolleger, forvaltning og politikere. Institutionerne kan frit vælge mellem følgende to VP-koncepter: VP-koncept m. motorveje Nyt VP-koncept for dagtilbud. Dette koncept er udarbejdet med henblik på at rumme de væsentlige elementer for en daginstitution samt et målformulerings og evalueringsredskab. Intentionen er, at institutionerne kan afprøve dette koncept, så konceptet efterfølgende kan tilrettes med eventuelle tilføjelser, for derefter at udgøre det blivende VP-koncept for dagtilbudsområdet. På portalen under dagtilbud i mappen Arbejdsgrundlag m.m. er følgende materiale: Arbejdsgrundlaget Fælles fokus på pædagogisk udvikling 2007/2009 3

4 Arbejdsgrundlag for alle dagtilbud i Ringsted Kommune 2009/2011 Virksomhedsplanskoncept m. motorveje Nyt VP-koncept for dagtilbudsområdet Skema til brug for mål og evaluering Hjælpeskema (UPLA) På portalen under dagtilbud i mappen Dagtilbudslov er bl.a. følgende materiale: Dagtilbudsloven Link til vejledning til Dagtilbudsloven Virksomhedsplanens grunddel Virksomhedsplanens værdier, visioner, arbejdsmetoder og krav til det pædagogiske personale samt den overordnende PLP vil normalt være den samme over en 4-årig periode. Virksomhedsplanens grunddel bør som minimum indeholde diverse faktuelle oplysninger om institutionen, fx fakta om institutionen (herunder grafisk placering), kundegrundlag, kort om det mest interessante ved institutionens historie, institutionens værdigrundlag og institutionens visioner. I beskrivelsen af institutionens værdier er det oplagt samtidig at give eksempler på hvorledes disse kommer til udtryk i den daglige pædagogiske praksis. Fx hvordan kommer gensidig respekt til udtryk i jeres dagligdag? Hvordan viser personalet en anerkendende tilgang? osv. Institutionens overordnede pædagogiske læreplan Dagtilbuddets overordnede pædagogiske læreplan skal vedlægges virksomhedsplanen som bilag. Offentliggørelse Den pædagogiske læreplan (PLP) og børnemiljøvurderingen (BMV) er offentlige dokumenter. Dvs. disse dokumenter skal ligge på institutionens hjemmeside, på sammenlignelige brugerinformationer og evt. som opslag i institutionen. Alle institutioners VP med bilag lægges på portalen under dagtilbud i mappen virksomhedsplaner til fælles inspiration og videndeling institutionerne imellem. Den enkelte institution beslutter selv, hvem de i øvrigt vil vise deres VP- og eller dele af, til. Lederen har ansvar for at: Udarbejde virksomhedsplanen Udarbejde institutionens pædagogiske læreplan, herunder at PLP-indsatsen dokumenteres, evalueres, og at institutionen konkret arbejder hen imod læringsmålene Inddrage forældrebestyrelsen/forældrene i arbejdet med den pædagogiske læreplan Offentliggøre institutionens PLP på institutionens hjemmeside og ved opslag i institutionen 4

5 Forvaltningen har ansvar for at: Børne- og Kulturforvaltningen har til opgave at nærlæse virksomhedsplanerne og udarbejde en sammenfatning, der især angår arbejdet med de pædagogiske læreplaner, til godkendelse i Byrådet 1. Byrådet skal godkende institutionernes overordnende læreplan. B. Virksomhedsplan for 2009/2010 Virksomhedsplanen for 2009/2010 skal: afleveres d. 1. oktober 2009 sendes pr. mail til Børne- og Kulturforvaltningen til Marianne Frederiksen, Virksomhedsplanen for 2009/2010 skal indeholde: Fakta om institutionen, institutionens værdigrundlag og institutionens visioner (virksomhedsplanens grunddel ) Evaluering af mål inden for temaerne i institutionens pædagogiske læreplan (PLP). Evalueringen forventes at indeholde en kort beskrivelse af indsatsen/målet, hvilke aktiviteter og metoder der har været anvendt, kort beskrivelse af evalueringens form og metoder, om der er tegn på opfyldelse af målet hos børnene, og hvilke ændringer det har medført i den pædagogiske praksis hos de voksne. Ét (nyt) mål for hvert af de 6 temaer. Inden for det enkelte mål gives eksempler på metoder og aktiviteter, samt hvordan der skal dokumenteres, evalueres og følges op på målet. Det skal desuden fremgå, hvilken pædagogisk praksis/pædagogiske processer/krav til de voksne, målet rummer. Endelig skal det fremgå, hvorledes forældrebestyrelsen og forældrene inddrages i det samlede arbejde med de pædagogiske læreplaner. Et afsnit om koblingen mellem UPLA-fundamentet og arbejdet med den pædagogiske læreplan UPLA er det fælles fundament for den pædagogiske praksis på 0-6 års området og skal ideelt set tænkes som den linse, vi sætter for øjet, når vi betragter vores eget arbejde. Eller det spejl vi holder op for os selv. I forhold til den pædagogiske læreplan vil koblingen til UPLA fx angå spørgsmål som: Hvilket syn på børn skinner igennem i vores pædagogiske læreplan? Hvilke krav stiller indholdet i vores beskrivelser til de voksne? Giver vores virkningsforestilling (beskrevet i den fyldestgørende beskrivelse af samt mål for de forskellige kompetencetemaer) anledning til forandringer i de voksnes ageren, arbejdets organisering, indretningen af institutionen m.v.? Hvilke? Dette er blot nogle af de spørgsmål, som den enkelte personalegruppe forventes at drøfte og forholde sig til i forbindelse med det pædagogiske arbejde og de pædagogiske 1 Byrådet skal godkende institutionernes overordnede pædagogiske læreplaner (kunne fx være hvert 4. år) og Byrådet skal hvert år drøfte evalueringerne af institutionernes mål inden for de seks læreplanstemaer jf. Bemærkningerne til Dagtilbudslovens 10 5

6 processer. Vi skal hele tiden have fundamentet med i arbejdet og til stadighed stille spørgsmål som: Gør vi det, vi tror, vi gør? Desuden giver arbejdet med beskrivelse af indsatsen for de særlige børn anledning til at sætte yderligere spot på arbejdet med de sociale kompetencer, anerkendelse som pædagogisk redskab, inklusion som ambition m.v. Et afsnit om Mithras-arbejdet En beskrivelse af arbejdet lokalt i den enkelte institution med det fælles udviklingsprojekt Mithras 2 - hvilke processer er sat i gang i institutionerne og hvilke tegn viser sig nu? Hvilke indsatser prioriteres i det kommende år med henblik på at implementere kulturforandringer og inklusion? D. Arbejdsgrundlag for pædagogisk udvikling Overordnede pædagogiske læreplaner (PLP) herunder børn med særlige behov Forventning: Alle institutioner skal udarbejde en overordnet pædagogisk læreplan 1. En fyldestgørende beskrivelse af samtlige seks kompetencetemaer i læreplanen Jf. bemærkninger til Dagtilbudslovens 8, stk. 2 skal det fremgå af den pædagogiske læreplan, hvilke læringsmål, metoder og læringsaktiviteter, dagtilbuddet har i forhold til de seks temaer: Alsidig personlig udvikling, sociale kompetencer, sproglig udvikling, krop og bevægelse, naturen og naturfænomener samt kulturelle udtryksformer og værdier. Og jf. 8, stk. 3 skal læreplanen angive, hvilke relevante metoder eller principper, der anvendes, samt hvilke aktiviteter 3, der iværksættes for at nå målene.(.) Med mål forstås mål for, hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske læringsproces i dagtilbuddet skal lede frem imod i forhold til børnene. Om målene relateres til aldersopdelte eller aldersblandede grupper står dagtilbuddet frit for. En fyldestgørende beskrivelse af samtlige seks kompetencetemaer udgør indholdet i den såkaldte overordnende pædagogiske læreplan. Institutionens overordnede PLP kan udbygges med fx hvorledes det pædagogiske personale understøtter, guider og udfordrer børnenes læring og/eller andre ting, der er af mere fast karakter. Som minimum skal institutionens overordnede pædagogiske læreplan indeholde: 2 Børne- og ungepolitikkens fælles tværgående indsats for 0-18 børn/unge 3 Samtlige relevante aktiviteter kan selvfølgelig ikke beskrives, men læreplanen skal indeholde typiske eksempler på aktiviteter, miljøer, organisering og situationer, der viser, at dagtilbuddet har overvejet og planlagt, hvordan målene konkret kan nås. (Bemærkningerne 8, stk. 3) 6

7 En definition af, hvad institutionen forstår ved pågældende tema. (En sådan definition er typisk gældende i flere år og ændrer sig oftest kun i form af tilføjelser og små-justeringer). En besvarelse af spørgsmålet: Hvad skal børnene have dannet og udviklet, mens de er i vores varetægt? (= Hvad er vores langsigtede mål?) En besvarelse af spørgsmålet: Hvad kræver det af de voksne? Hvilken indsats skal de voksne prioritere mhp. støtte og motivation til børnenes udvikling? 2. En fyldestgørende beskrivelse af samt mål for indsatsen for børn med særlige behov. Den overordnede PLP beskriver indsatsen for alle børn, herunder også børn der har særlige behov. Læreplanen skal derfor også beskrive dagtilbuddets pædagogiske overvejelser og indsatser for børn med vanskeligheder/særlige behov. Jf. bemærkninger til Dagtilbudslovens 8, stk. 4 er det hensigten, at det pædagogiske personale skal sætte fokus på, hvilke metoder og aktiviteter m.v., der kan inkludere børn med særlige behov i gruppen. Og således forholde sig til, om der kan være bestemte metoder, der er særlig hensigtsmæssige i forhold til at opdage børn med særlige behov, og hvilke typer af aktiviteter, metoder eller indsatser, der er relevante for disse børn 4. Årlig prioritering af mål for temaer i pædagogiske læreplaner (PLP) herunder børn med særlige behov Forventning: Alle institutioner sætter ét mål inden for hvert af de seks temaer samt mål for arbejdet med børn med særlige behov. Mål inden for hvert af de seks kompetencetemaer, der skal arbejdes med det kommende år: o En besvarelse af spørgsmålet: Hvad har vi særligt fokus på i indeværende år? (= Hvilken indsats iværksætter vi?) Jf. bemærkningerne til Dagtilbudslovens 9 skal det fremgå af læreplanen hvordan målene dokumenteres, evalueres og følges op på, at målene for arbejdet med læring nås ( ). I evalueringen skal der tages stilling til, om den pædagogiske læreplans angivne metoder og læringsaktiviteter leder frem imod de læringsmål, der er opstillet, og eventuelt hvilke fremtidige forandringer, der er nødvendige for at nå læringsmålene. 4 Det er ikke tanken, at børn med særlige behov skal udskilles fra resten af gruppen. tværtimod er det hensigten, at det pædagogiske personale skal sætte fokus på, hvilke metoder og aktiviteter m.v., der kan inkludere børn med særlige behov i gruppen, nogle børn har brug for andre typer af aktiviteter og lege for at opleve udvikling og succes. Dagtilbuddet skal tage højde for, at børn har forskellige forudsætninger i en aktivt inkluderende go læringsdifferentieret pædagogik. (Bemærkningerne 8 stk.4) 7

8 Målene inden for hvert af de seks temaer fornys som regel hvert år. Det kan anbefales alene at vælge ét lille område inden for hvert tema og give dette særligt fokus for en kortere eller længere periode af året. Dette har to formål: dels at skærpe den pædagogiske indsats, og dels at tilpasse målene, aktiviteterne og ambitionsniveauet i forhold til institutionens øvrige aktiviteter. Der er mange måder, hvorpå institutionen kan tilrettelægge dette arbejde. En måde er at arbejde med alle seks mål over året og evaluere indsatsen umiddelbart forud for næste VP. En anden måde kan være at arbejde ca. 2 mdr. med hvert af de 6 mål og evaluere dem efterhånden. Og et tredje bud kan være at arbejde med et overordnet tema fx vand og inden for dette tema arbejde med de 6 udvalgte læreplansmål. På portalen under dagtilbud i mappen Arbejdsgrundlag m.m. findes nyttige redskaber: - hjælpeskema (UPLA) - mål- og evalueringsskema Mål og rammer for sprogvurderinger i Ringsted Kommune Forventning: Alle dagtilbud laver mål for, hvorledes arbejdet med sprogvurderinger udmøntes i daglig praksis, herunder samarbejdet med forældrene, det tværfaglige samarbejde om sprogstøttende indsats og overlevering ml. dagtilbud og skole. Dagtilbudslovens 11 stk. 4 foreskriver, at Kommunalbestyrelsen skal udarbejde og offentliggøre en plan for kommunens mål og rammer for sprogvurderinger og den sprogunderstøttende pædagogiske indsats. I Mål og rammer for sprogvurderinger i Ringsted Kommune fra april 2009 er indsatsen beskrevet. Det enkelte dagtilbud har i forlængelse heraf til opgave at beskrive, hvorledes den sprogunderstøttende indsats sker i den daglige praksis. I efteråret 2010 skal der ske en status på arbejdet i form af en samlet evaluering for dagtilbudsområdet. Børnemiljøvurderinger (BMV) Forventning: Alle dagtilbud beskriver og arbejder med handleplaner inden for det æstetiske, fysiske og psykiske børnemiljø. PLP og BMV kan og bør ses/arbejdes med i tæt sammenhæng. Hvor de pædagogiske læreplaner giver retning for det pædagogiske indhold i børnenes hverdag, sætter det æstetiske, fysiske og psykiske børnemiljø rammerne for børnenes læring. Alle dagtilbud har i 2009 undersøgt børnemiljøet og i handleplaner beskrevet, hvilke lokale initiativer der skal iværksættes for at afhjælpe eventuelle problemstillinger. I 2009/2011 fortsætter alle dagtilbud med udvikling og forbedring af børnemiljøet. 8

9 På Portalen under Dagtilbud i mappen Børnemiljøvurderinger findes nyttige redskaber: - Spørgeskema til forældre & børn - Skemaer til æstetiske, fysiske og psykiske børnemiljø - Vejledning til samtaler med børn. Mithras tværfagligt samarbejde om børn Forventning: Alle ledere iværksætter aktiviteter, der understøtter målet fra vision til handling. Dette sker såvel i Mithras-lederregi som lokalt i den enkelte institution. I 2010/2011 er overskrifterne for Mithras-arbejdet kulturændringer og inklusion. Det er opgaven at formulere mål for kulturændringer, der kan iværksættes i institutionen. Alle medarbejdere skal arbejde inkluderende, og derfor skal der lokalt tages initiativer, der kan understøtte inklusionsarbejdet. Der skal udarbejdes konkrete planer for, hvorledes dette kan implementeres i personalegruppen. På Mithras hjemmeside findes materiale, herunder også Mithras konceptet Det forpligtende samarbejde omkring børn, unge og familier i Ringsted Kommune fra sept Mad- og måltidspolitik Forventning: Alle daginstitutioner skal i løbet af 2010/2011 have udarbejdet en mad- og måltidspolitik Det obligatoriske frokostmåltid implementeres i alle daginstitutioner i løbet af 2010, og samtidig skal institutionerne udarbejde en politik for mad- og måltider, som sikrer: - at alle parter har forholdt sig til, hvilke rammer og betingelser børnene skal have for måltiderne - at børnene tilbydes sund mad og drikke i passende mængder i løbet af dagen - at nye børn, forældre og pædagoger bliver introduceret til retningslinierne for børns mad og måltider En mad- og måltidspolitik er en fælles vedtaget og nedskrevet målsætning om børnenes mad og måltider i daginstitutionen. Mad- og måltidspolitikken skal bl.a. sige noget om: - hvordan institutionen, forældre og pædagoger forholder sig til den mad, der tilbydes og spises i institutionen - hvordan rammerne for måltiderne skal være - hvilke aktiviteter der skal igangsættes, for at politikken bliver synlig i dagligdagen og løser eventuelle problemstillinger - alle de måltider, der spises i børnehaven, hvad enten de bliver tilberedt i institutionen eller er medbragte. Mad- og måltidspolitikken kan også beskrive hvordan man fejrer børnefødselsdage, hvordan man forholder sig til slik, kage og sodavand, hvornår og hvordan politikken evalueres m.m. 9

10 Materiale til inspiration: Mad- og måltidspolitik sådan kan det gøres BørneIntra BørneIntra er den fælles elektroniske platform for dagtilbudsområdet, der i første omgang skal sikre at alle dagtilbud har en hjemmeside. BørneIntra er også institutionernes og medarbejdernes mulighed for at kommunikere med hinanden og på sigt kan forældre og institution kommunikere elektronisk. Forventning: alle dagtilbud har i løbet af 2009 etableret en hjemmeside, hvor obligatorisk og relevant materiale er tilgængeligt for forældre og andre interessenter alle dagtilbud har i løbet af 2009/2010 udarbejdet en kommunikationsplan, der bl.a. beskriver principper for kommunikation mellem institution og forældre og forældre og institution, principper for information på hjemmeside, brug af billeder m.m. C. Evaluering af indsatsen Løbende dokumentation og evaluering af indsatsområderne skal hjælpe til at holde fokus på målet, og skal desuden også ses som redskab til at korrigere den pædagogiske indsats undervejs lokalt i den enkelte institution. Evaluering af indsatsen har flere formål: - Løbende evaluering. Lokalt i det enkelte dagtilbud er det målet, at vurdere om den pædagogiske indsats har den tilsigtede virkning eller der er behov for at justere på målet eller den pædagogiske praksis. - Årlig evaluering. Lokalt i det enkelte dagtilbud, er det målet, at det enkelte dagtilbud én gang årligt og samlet for hele institutionen får et overblik over børnenes udbytte af målene, personalets pædagogiske praksis og institutionens samlede pædagogiske indsats i forhold til prioriteringerne for alle dagtilbud. - Afrapportering. I den årlige virksomhedsplan til forvaltningen og det politiske niveau beskriver og evaluerer det enkelte dagtilbud indsatsen, fortrinsvis inden for temaerne i de pædagogiske læreplaner. Forventning: Alle institutioner skal udarbejde en grundig evaluering af institutionens arbejde med de seks kompetencetemaer fra læreplanen. En grundig evaluering betyder: En beskrivelse af de handlinger/aktiviteter/metoder I har taget i anvendelse for at indfri målene (kan både være de planlagte og de impulsivt opståede) En kort beskrivelse af hvorledes indsatsen er dokumenteret En evaluering af indsatsen for målopfyldelsen: o I hvor høj grad har handlingerne/aktiviteterne/metoderne opfyldt målene? o Ser I tegn på læring/effekt? (Hos børn såvel som hos voksne) o Hvilke overvejelser giver disse tegn anledning til? 10

11 o o Har I opnået sidegevinster/bieffekter? Hvilke fremtidige forandringer er evt. nødvendige for at nå læringsmålene? Forventning: Alle institutioner skal udarbejde en mindre grundig evaluering af institutionens øvrige indsatsområder, som f.eks. børnemiljøvurderinger, Mithras, inklusion, sprogvurderinger m.m. En mindre grundig evaluering betyder: En beskrivelse af de handlinger/aktiviteter/metoder I har taget i anvendelse for at indfri målene (kan både være de planlagte og de impulsivt opståede) En evaluering af samme: o Ser I tegn på læring/effekt? (Hos børn såvel som hos voksne) o Hvilke overvejelser giver disse tegn anledning til? 11

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2014

Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2014 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Indledning og formål... 4 DEL 1... 6 2. Fastsættelse af mål på baggrund af kvalitetsrapporten 2012... 6 Opsummering fra arbejdet

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Første delrapport Juli 2007 INDHOLD Forord...3 1. Evalueringsramme...4 2. Projektets relevans...7

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger

Faglige kvalitetsoplysninger Faglige kvalitetsoplysninger Kvalitetsrapport for dagtilbud 2014 Indhold Formål... 3 Kommunens dagtilbudsstruktur... 3 Baggrund for dagtilbuddenes pædagogiske arbejde... 4 Pædagogisk tilsyn... 5 Stevns

Læs mere

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Børnelys værdigrundlag side 3 Den pædagogiske målsætning for arbejdet med børnene side 9 Det pædagogiske

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Læs mere

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering i Norddjurs Kommune. Revideret 09.11.12 Udarbejdet af nedsat projektgruppe. Revideret af styregruppen for Mål og handleplan for sprogvurdering og

Læs mere

Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner

Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner Dagtilbudsbestyrelser Forældrebestyrelser Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Børne- og Familieafdelingen 2013 Forældreindflydelse i dagtilbud og

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Kvalitetsrapport Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Indledning...2 Kort om kvalitetsrapporten for...2 Delrapportens indhold og opbygning...2 Oplysninger om effekt...3

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2012/2013

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2012/2013 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2012/2013 Marts 2014 Center for Dagtilbud & skoler Indhold 1. INDLEDNING... 4 2. RESUMÉ OG OPMÆRSOMHEDSPUNKTER... 5 2.1. Rammerne for dagtilbuddene i Greve Kommune...

Læs mere

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for Indhold Beskrivelse af dagtilbuddet... 3 Siden sidst... 4 Effekt... 5 FORÆLDRESAMARBEJDE... 5 Forældrenes tilfredshed med samarbejdet... 6 LÆRING

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1 Inklusion2016 November 2013. Endelig version Acadre 13/23744 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 5 3. Fælles overordnede

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger

Faglige kvalitetsoplysninger Faglige kvalitetsoplysninger 2012 Status på dagtilbudsområdet 1/26 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 SAMMENFATTENDE VURDERING AF DAGTILBUDSOMRÅDET... 4 STATUS PÅ NY OMRÅDESTRUKTUR... 4 OPDELING AF DE

Læs mere

Dagtilbud til Børn Kvalitetsrapport 2011-2012

Dagtilbud til Børn Kvalitetsrapport 2011-2012 Dagtilbud til Børn Kvalitetsrapport 2011-2012 1 Dagtilbud til Børn Administrationscentret Stationsvej 36 3460 Birkerød Tlf: 46 11 43 09 www.rudersdal.dk Mail: dagtilbud@rudersdal.dk 2 Indledning Denne

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse DAGTILBDUD SØNDERBRO Praktikstedsbeskrivelse Daginstitutionen Thomas Boss 15-07-2011 Praktikstedsbeskrivelsen og uddannelsesplanen for pædagogstuderende i dagtilbud Sønderbro BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

Læs mere

5. BESTYRELSENS ANSVAR OG OPGAVER

5. BESTYRELSENS ANSVAR OG OPGAVER 5. BESTYRELSENS ANSVAR OG OPGAVER Som bestyrelse for den selvejende eller private daginstitution er man som bestyrelse også arbejdsgiver for institutionen. Bestyrelsens primære opgave er at udstikke den

Læs mere

Kvalitetsrapport fra Distrikt Midt for 2011

Kvalitetsrapport fra Distrikt Midt for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Midt for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt MIDT Leder, mail, tlf. Pia Moustgaard pm@holb.dk 72364976 Antal

Læs mere

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner (revideret august 2008) Indhold Forord 2 Lovbestemmelser 3 Organisation 5 Nedsættelse af forældrebestyrelser 6 Valg til bestyrelserne 10

Læs mere

Områdelæreplan for 0-14 år Børnehusene Langebjerg Områdeinstitution 2012-2014

Områdelæreplan for 0-14 år Børnehusene Langebjerg Områdeinstitution 2012-2014 Områdelæreplan for 0-14 år Børnehusene Langebjerg Områdeinstitution 2012-2014 Center for Skole og Dagtilbud, efterår 2011 1 indholdsfortegnelse 1. FAKTA OM DAGTILBUDDET... 3 2. LEDELSE...7 3. VÆRDIGRUNDLAG

Læs mere

ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE FOR DAGTILBUD I GREVE KOMMUNE 8 BØRNENES TRIVSEL OG UDVIKLING 17

ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE FOR DAGTILBUD I GREVE KOMMUNE 8 BØRNENES TRIVSEL OG UDVIKLING 17 FÆLLES KVALI TETSRAPPORT ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD NOVEMBER 2010 CENTER FOR DAGTILBUD INDHOLD ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE

Læs mere

Læreplaner. En vejledning til det pædagogiske personale i Dagtilbud Version 2/Januar 2013. Dagtilbudsafdelingen

Læreplaner. En vejledning til det pædagogiske personale i Dagtilbud Version 2/Januar 2013. Dagtilbudsafdelingen Læreplaner En vejledning til det pædagogiske personale i Dagtilbud Version 2/Januar 2013 Dagtilbudsafdelingen Indhold Indledning... 3 Lys i Øjnene... 3 1. Overordnede krav og forventninger.... 4 Rum for

Læs mere

INSPIRATION TIL DET KOMMUNALE TILSYN OM TILSYN MED DAGTILBUD OG PRIVAT PASNING MED TILSKUD

INSPIRATION TIL DET KOMMUNALE TILSYN OM TILSYN MED DAGTILBUD OG PRIVAT PASNING MED TILSKUD INSPIRATION TIL DET KOMMUNALE TILSYN OM TILSYN MED DAGTILBUD OG PRIVAT PASNING MED TILSKUD KOLOFON Rapporten er udgivet af Styrelsen for Social Service Skibhusvej 52 A 5000 Odense C Tlf.: 6548 4000 E-mail:

Læs mere

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden SÆRLIGE FORHOLD DEN STUDERENDES PLACERING PÅ PRAKTIKSTEDET Tilknytning til gruppe/stue/afdeling Afhængigt af praktikperioden, hvem der har nyansættelser og andre forhold,

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

Kvalitetssystem for folkeskolen

Kvalitetssystem for folkeskolen Kvalitetssystem for folkeskolen et arbejdspapir en procesguide Danmarks Lærerforening Indhold Indledning 4 Formål 4 Opbygning 6 Proceduren en oversigt Systemets anvendelsesområde 8 Kompetencefordeling

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere