Brugs- og monteringsanvisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugs- og monteringsanvisning"

Transkript

1 Brugs- og monteringsanvisning Dampovn DG 1050 Læs venligst denne brugs- og monteringsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. j M.-Nr

2 Indholdsfortegnelse Beskrivelse af dampovnen Oversigt over dampovnen Medfølgende tilbehør Ekstra tilbehør Råd om sikkerhed og advarsler Miljøbeskyttelse Bortskaffelse af et gammelt produkt Inden dampovnen tages i brug Vandets hårdhedsgrad indstilles Første rengøring og første opvarmning Betjening Før hver brug Indstilling Dampovnen tændes, og temperaturen indstilles Tilberedningstid indstilles Efter start Tilberedningen afbrydes Når tilberedningstiden er udløbet Efter brug Påfyld vand Brug af dampovnen Valg af service Dampning Opvarmning Optøning Henkogning Tilberedning af en menu Blanchering Tilberedning af yoghurt Desinficering af sutteflasker

3 Indholdsfortegnelse Rengøring og vedligeholdelse Generelt Dampovnens front og kabinet Ovnrum Opsamlingsbeholder, rist, fade Vandbeholder Koblingspakning Afkalkning Programmering Småfejl udbedres Service / reklamationsfrist Typeskilt Tekniske data

4 Beskrivelse af dampovnen Oversigt over dampovnen a Display med symboler for: p Vandmangel k Afkalkning C Temperatur h Tilberedningstid b Funktionsvælger c Emudslip d Tætningsliste e Dampkanal f Rum til vandbeholder g Vandbeholder (med indsats) h Stik i Ribber j Dampindgang k Bundvarmelegeme l Temperaturføler m Udluftningsåbning til ovnrumsluft n Opsamlingsrende på døren o Døråbner 4

5 Medfølgende tilbehør Beskrivelse af dampovnen Tilbehørsdelene kan efterbestilles enkeltvis efter behov. Yderligere oplysninger om bestillingsmuligheder findes i afsnittet Ekstra tilbehør. Kondensbakke (rumindhold 2,0 l / nytteindhold 1,7 l) Til opsamling af væde Gastro-norm-størrelse GN 1/2 325 x 265 x 40 mm (BxDxH) 2 fade DGGL 1, med huller (rumindhold 1,5 l / nytteindhold 0,9 l) Til dampning Gastro-norm-størrelse GN 1/3 325 x 175 x 40 mm (BxDxH) Rist Til at anbringe tilberedningsservice på Silikonefedt Til smøring af koblingspakningen 5

6 Beskrivelse af dampovnen Ekstra tilbehør Fade i rustfrit stål Type Anvendelse Rumindhold / Nytteindhold i l DGG 2 uden huller (GN 1/3)* DGG 3 uden huller (GN 1/2) DGGL 4 med huller (GN 1/2) DGGL 5 med huller (GN 1/3) DGGL 6 med huller (GN 1/3) DGG 7 uden huller (GN 1/3) DGGL 8 med huller (GN 1/2) DGD Til tilberedning af retter i sovs eller fond og til nudler og ris Som DGG 2, men dybere Højde i mm Bredde x dybde i mm 2,5 / 2, x 175 4,0 / 3, x 265 Til tilberedning af grøntsager, fisk og kød uden sovs 4,0 / 3, x 265 Til tilberedning af grøntsager, fisk, kød og kartofler 2, 5 / 2, x 175 Til blanchering eller tilberedning af grøntsager 4,0 / 2, x 175 Til tilberedning af middelstore mængder suppe eller sammenkogt ret Som DGGL 4, men lavere Låg til fadene DGG 2 og DGG 7 uden huller * Gastro-norm-størrelse (eks. GN 1/3) Fadets bredde og dybde angives med hhv. 1/3 og 1/2 4,0 / 2, x 175 2,0 / 1, x

7 Beskrivelse af dampovnen Rengørings- og plejemidler Type Afkalkningstabs 6 stk. Anvendelse Til afkalkning af Miele dampovne og kaffeautomater Plejemiddel til rustfrit stål 250 ml Ceran-rengøringsmiddel 250 ml Til fronter i rustfrit stål: Nem fjernelse af vandstriber, pletter og fingeraftryk Til fjernelse af misfarvninger på varmelegemet i bunden som følge af madvæske, der er dryppet ned Tilbehøret kan købes hos Miele-forhandlere eller ved telefonisk henvendelse til vor reservedelsekspedition på tlf

8 Råd om sikkerhed og advarsler Læs venligst brugsanvisningen grundigt, inden dampovnen tages i brug. Derved beskyttes både bruger og dampovn. Personer, som på grund af begrænsninger i fysisk eller psykisk formåen eller på grund af manglende erfaring eller uvidenhed ikke er i stand til at betjene dampovnen sikkert, må ikke anvende den uden opsyn eller vejledning fra en ansvarlig person. Klæb det medfølgende typeskilt ind i afsnittet Typeskilt i denne brugsanvisning. Gem brugsanvisningen, og giv den videre til en eventuel senere ejer af dampovnen. Teknisk sikkerhed Dampovnen må kun tilsluttes til en forskriftsmæssigt installeret stikkontakt. Sikringen skal være min. 10 A. Før tilslutning er det vigtigt at kontrollere, om de tilslutningsdata (spænding og frekvens), der er angivet på typeskiltet, stemmer overens med de eksisterende forhold på stedet. Disse data skal ubetinget stemme overens, så der ikke opstår skader på dampovnen. I tvivlstilfælde kontaktes en elinstallatør. Dampovnens elsikkerhed kan kun garanteres, når der er etableret forskriftsmæssig jordforbindelse. Det er meget vigtigt, at denne grundlæggende sikkerhedsforanstaltning afprøves, og at installationerne i tvivlstilfælde gennemgås af en fagmand. Producenten kan ikke gøres ansvarlig for skader, der er opstået på grund af manglende eller afbrudt jordledning. Hvis dampovnen tilsluttes elnettet via en forlængerledning, skal forlængerledning og stikforbindelse isoleres iht. gældende forskrifter. Dampovnens kabinet må absolut ikke åbnes. Eventuel berøring af spændingsførende dele samt ændring af den elektriske og mekaniske opbygning kan være farlig og medføre funktionsforstyrrelser på dampovnen. Dampovnen må ikke anvendes, hvis tilslutningsledningen er beskadiget. Ved udskiftning skal der anvendes en ledning af typen H 05 VV-F (pvc-isoleret). 8

9 Råd om sikkerhed og advarsler Retningslinjer for brug af dampovnen Denne dampovn er kun beregnet til husholdningsbrug. Dampovnen må kun benyttes til de anvendelsesområder, der er beskrevet i denne brugsanvisning. Al anden anvendelse er på egen risiko. Producenten kan ikke gøres ansvarlig for skader opstået på grund af forkert brug eller betjening. Vandbeholderen må ikke komme i vand eller vaskes op i opvaskemaskine, da der ellers kan være risiko for stød, når den skubbes ind i dampovnen. Af hygiejniske grunde og for at undgå kondensvand i dampovnen bør vandbeholderen tømmes efter hver brug. Tør opsamlingsrenden af med en klud efter hver brug. Lad ovndøren stå åben, indtil ovnrummet er tørt. Hvis dampovnen ikke anvendes i længere tid, skal den rengøres grundigt igen, inden den tages i brug næste gang, for at undgå lugtdannelse etc. Se afsnittet Første rengøring og første opvarmning. Lad derefter ovndøren stå åben. 9

10 Råd om sikkerhed og advarsler Børn i huset Sørg for, at børn ikke åbner dampovnens dør, når dampovnen er i brug. Hold børn væk fra dampovnen, indtil den er afkølet så meget, at der ikke længere er fare for forbrænding. Dampovnen er beregnet til at blive betjent af voksne, som har læst brugsanvisningen. Børn kan ofte ikke overskue de farer, der kan opstå ved forkert betjening af dampovnen. Sørg derfor for at holde børn under opsyn, når de er i nærheden af dampovnen. Børn må ikke lege med dampovnen. Pas på ikke at få fingrene i klemme i ovndørens hængsler. Sørg især for at holde børn væk. Børn må ikke hænge på den åbne ovndør. Emballagedele (f.eks. folier, polystyrenskum) kan være farlige for børn. Fare for kvælning! Opbevar derfor emballagedele uden for børns rækkevidde, og bortskaf materialet hurtigst muligt. En dampovn, der ikke skal bruges mere, skal afmonteres fra elnettet, og alle ledninger skal fjernes, så de ikke udgør en fare, f.eks. for legende børn. Undgå beskadigelse af dampovnen Opvarm aldrig lukkede dåser i dampovnen. Der kan opstå overtryk, og dåserne kan eksplodere med risiko for beskadigelse af ovnen samt kvæstelse og forbrænding. Opbevar ikke færdig mad i ovnrummet, da fugtighed fra maden kan forårsage rustdannelser i ovnen. Der må ikke anvendes genstande i dampovnen, som kan ruste, da det kan medføre rustdannelse. Anvend afkalkningstabs (se afsnittet Ekstra tilbehør) eller et gængs afkalkningsmiddel på citronsyrebasis til afkalkning af dampovnen. Følg anvisningerne om sikkerhed og dosering på pakningen. Brug aldrig et damprengøringsapparat. Dampen kan trænge ind i de spændingsførende dele og medføre kortslutning. Desuden kan damptrykket medføre varig beskadigelse af overfladen og de elektriske dele. Producenten yder ikke erstatning i sådanne tilfælde. Der vil altid være restvand i vandbeholderen efter brug. Hvis dette ikke er tilfældet, kan dampovnen være defekt. Ret henvendelse til Miele Teknisk Service. 10

11 Råd om sikkerhed og advarsler Undgå forbrænding og skoldning Dampovnen må ikke indbygges højere oppe, end at man kan se indholdet i fadet på øverste ribbe. Herved undgås risiko for forbrændinger fra tilberedt mad eller varmt vand, der skvulper over. Dampovnen, især den øverste del (dampudslippet) og indersiden af døren, bliver meget varm under brug og er det stadig et stykke tid efter, den er slukket. Når dampovnen åbnes, trænger der varm damp ud. Træd et skridt tilbage, og vent, til dampen er fordampet. Pas på, at det varme vand i døropsamlingsrenden ikke skvulper over, når døren til dampovnen åbnes. Beskyt altid hænderne med varmeisolerede handsker, grydelapper eller lignende under arbejdet med den varme dampovn. Sørg for, at den anvendte beskyttelse ikke er våd eller fugtig, da dette forøger varmeledningsevnen og derfor kan medføre forbrændinger. Pas på, at indholdet i opsamlingsbeholderen og fadene ikke skvulper over, når de sættes ind og tages ud af dampovnen, og undgå at komme i berøring med den varme damp eller de varme ovnsider. Risiko for skoldning og forbrænding! Sørg for, at vandbeholderen ikke tipper, når den tages ud eller stilles bort. Risiko for skoldning. 11

12 Råd om sikkerhed og advarsler Fejl på dampovnen Hvis der konstateres en defekt på dampovnen, skal strømmen til den afbrydes, og sikringen skal slås fra. Smeltesikringer skal skrues helt ud. Derefter tages stikket ud af kontakten. Træk ikke i ledningen, men tag fat i stikket. Kontakt derefter Miele Teknisk Service. Sørg for, at dampovnen ikke har forbindelse til elnettet, før reparationen er afsluttet. Reparation bør kun foretages af fagfolk. Reparationer udført af ikke-sagkyndige kan udsætte brugeren for fare og medføre skader på dampovnen. Dampovnens kabinet må absolut ikke åbnes. Reparation inden reklamationsfristens udløb bør kun foretages af Miele Teknisk Service, da eventuelle efterfølgende skader ellers ikke er omfattet af Mieles reklamationsordning. Beskyttelse mod andre faresituationer Hvis der benyttes en stikkontakt i nærheden af dampovnen, skal man sørge for, at ledningen på det pågældende elapparat ikke kommer i klemme i døren. Isoleringen på ledningen kan blive beskadiget. Risiko for elektrisk stød! Opvarm altid maden tilstrækkeligt. Eventuelle kim i maden dræbes kun ved tilstrækkeligt høje temperaturer og en tilpas lang tilberedningstid. Pas på ikke at komme til skade på dørens kanter og hjørner, især dørkrogen, når ovndøren står åben. Risiko for kvæstelser! Ved anvendelse af plastservice skal dette være temperatur- (op til 100 C) og varmedampbestandigt, da det ellers kan smelte eller blive beskadiget. 12

13 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse af emballagen Emballagen beskytter dampovnen mod transportskader. Genanvendelse af emballagen sparer råstoffer og mindsker affaldsproblemerne. Ved bortskaffelse af emballagen kan oplysning om nærmeste genbrugsstation indhentes hos det lokale kommunekontor. Bortskaffelse af et gammelt produkt Gamle elektriske og elektroniske produkter indeholder stadig værdifulde materialer. De indeholder imidlertid også skadelige stoffer, som er nødvendige for deres funktion og sikkerhed. Hvis produkterne bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet eller behandles forkert, kan det skade den menneskelige sundhed og miljøet. Bortskaf derfor ikke det gamle produkt med husholdningsaffaldet. Aflever i stedet for det gamle produkt på nærmeste opsamlingssted eller den lokale genbrugsstation, så delene kan blive genanvendt. Sørg endvidere for, at det gamle produkt opbevares utilgængeligt for børn, indtil det afleveres på genbrugsstationen. Se også afsnittet Råd om sikkerhed og advarsler. 13

14 Inden dampovnen tages i brug Vandets hårdhedsgrad indstilles Dampovnen er ved levering indstillet til hårdhedsområde IV (meget hårdt 4). Hvis vandet i området har en anden hårdhedsgrad, bør man selv indstille vandhårdheden. Hårdhedsgraden for vandet i området kan måles ved hjælp af den medfølgende teststrimmel eller oplyses ved henvendelse til det lokale vandværk. Vandets hårdhed angives i hårdhedsområder (I til IV) eller i tyske hårdhedsgrader (1 til >21 dh). Display Hårdhedsområde Hårdhedsgrad I (blødt) dh II (middel) dh III (hårdt) dh IV (meget hårdt) 4 >21 dh Fremgangsmåde: Dampovnen skal være slukket. ^ Tryk på funktionsvælgeren, og drej den lidt til venstre. ^ Slip funktionsvælgeren. Displayet viser P 1. ^ Drej funktionsvælgeren, indtil displayet viser P 3. ^ Bekræft ved at trykke på funktionsvælgeren. I displayet vises 4 og symbolet k. ^ Drej funktionsvælgeren, indtil den ønskede vandhårdhed vises i displayet, f.eks. 3 for hård. ^ Bekræft ved at trykke på funktionsvælgeren. Displayet viser P 3. ^ Tryk på funktionsvælgeren, indtil displayet slukker. 14

15 Inden dampovnen tages i brug Første rengøring og første opvarmning Døren åbnes ved at trykke i venstre side på døråbneren. Døren åbner sig på klem. Tag vandbeholderen ud af dampovnen, og tag indsatsen ud (se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse). Skyl vandbeholderen og indsatsen grundigt med varmt vand, men uden opvaskemiddel. Vandbeholderen og indsatsen må ikke rengøres i opvaskemaskine. Vandbeholderen må ikke dyppes ned i vand! Tag alt tilbehør ud af ovnrummet, og rengør det med vand tilsat opvaskemiddel eller i opvaskemaskine. Dampovnen er inden levering blevet behandlet med et plejemiddel. Rengør ovnrummet med vand tilsat opvaskemiddel for at fjerne plejemiddellaget. Fyld vandbeholderen med vand (se afsnittet Før hver brug), og start ovnen i 15 minutter ved 100 C. Følg fremgangsmåden beskrevet i afsnittet Betjening. Derved bliver de vandførende dele gennemskyllet og ovnen tilpasset til vandets kogetemperatur, som kan variere, afhængig af hvor højt oppe ovnen opstilles. Ved eventuel flytning skal dampovnen tilpasses til det nye opstillingssted og vandets ændrede kogetemperatur, hvis det nye opstillingssted afviger min. 300 meter i højdebeliggenhed fra det gamle. Tilpasningen sker ved at foretage en afkalkning (se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse). Vær opmærksom på, at der vil være et stort dampudslip ved første ibrugtagning og ved første afkalkning efter en flytning. 15

16 Betjening Før hver brug ^ Stil altid opsamlingsbeholderen i bunden af ovnrummet, når der anvendes fade med huller, så væsken fra maden kan opsamles heri. ^ Fyld vand i vandbeholderen. Det er ikke nødvendigt at tage indsatsen ud. Anvend kun postevand og aldrig destilleret vand eller mineralvand! Vandet skal stå mellem de to markeringer (min. 0,75 l, maks. 1,2 l). Markeringerne er anbragt indvendigt og udvendigt på vandbeholderen. Den øverste markering må absolut ikke overskrides! Påfyld mere eller mindre vand afhængig af tilberedningstiden. Den maksimale påfyldningsmængde 1,2 l er tilstrækkelig til en tilberedningsproces på ca. 2 timer, hvis døren ikke åbnes. Opvarmningstiden kan afkortes ved at påfylde varmt vand. ^ Hold vandbeholderen med begge hænder, og skub den helt ind i dampovnen. Pas på, at vandet ikke skvulper over! Hvis vandbeholderen ikke er skubbet rigtigt ind, varmer ovnen ikke, og efter nogen tid vises F20 (se afsnittet Småfejl udbedres). Indstilling En funktion vælges ved at dreje funktionsvælgeren, og valget bekræftes ved tryk på den. A Dampovnen tændes ved at trykke på funktionsvælgeren. B Temperaturen bekræftes eller ændres og bekræftes. C Tilberedningstiden indstilles og bekræftes. Dampovnen starter automatisk. Hvis indstillingen ikke afsluttes inden 15 min., slukker dampovnen. Indstillingstrinnene er beskrevet nærmere på de efterfølgende sider. 16

17 Betjening Dampovnen tændes, og temperaturen indstilles ^ Tænd dampovnen ved et kort tryk på funktionsvælgeren. I displayet vises 100 og C blinker. Temperaturen kan indstilles i 5 C-trin fra 40 C til 100 C. ^ Indstil den ønskede temperatur ved at dreje funktionsvælgeren. ^ Bekræft valget ved tryk på funktionsvælgeren. Temperaturen kan altid ændres, mens dampovnen er i brug. Tryk 1 gang kort på funktionsvælgeren. Displayet skifter til temperaturindstilling, og C blinker. Indstil temperaturen som beskrevet ovenfor. Anbefalede temperaturer 100 C: Til tilberedning af alle madvarer, der kan tåle meget varme, f.eks. kød, grøntsager, sammenkogte retter, supper og gratiner samt til opvarmning. 85 C: Til skånsom tilberedning af sarte madvarer som f.eks. fisk. 60 C: Til optøning. Yderligere tips findes i afsnittet Praktisk anvendelse. 17

18 Betjening Tilberedningstid indstilles Når temperaturen er bekræftet, vises 3 nuller i displayet, og h blinker. ^ Den ønskede tilberedningstid, f.eks. 20 min., indstilles ved at dreje funktionsvælgeren. Der kan indstilles en tid mellem 1 minut (0:01) og 4 timer og 59 minutter (4:59). ^ Bekræft ved at trykke på funktionsvælgeren. Tilberedningstiden kan altid ændres, mens dampovnen er i brug. Tryk 2 gange kort på funktionsvælgeren. Displayet skifter til indstilling af tilberedningstid, og h blinker. Indstil tilberedningstiden som beskrevet ovenfor. Tilberedningstiden for de forskellige madvarer fremgår af de efterfølgende skemaer. Vær opmærksom på, at tilberedningstiden ikke er afhængig af mængden af madvarer, men af deres størrelse. Kartofler med stor diameter kræver f.eks. længere tilberedningstid end kartofler med lille diameter. For at den angivne tilberedningstid er tilstrækkelig til et godt tilberedningsresultat, bør den samlede mængde madvarer ikke overskride 6-8 portioner. Sørg desuden også for at anvende egnet service (se afsnittet Valg af service)! 18

19 Betjening Efter start Når tilberedningstiden er bekræftet, starter dampovnen automatisk. Først høres en lyd fra blæseren og derefter lyde i forbindelse med dampfremstillingen. Under opvarmningsfasen viser displayet den aktuelle temperatur i ovnrummet, så man kan følge temperaturstigningen. Ved tilberedning af afkølede og frosne madvarer falder ovntemperaturen først, hvorefter den stiger langsomt. Når den indstillede temperatur er nået, skifter displayet til at vise tilberedningstiden. Tilberedningsfasen begynder, og tiden tæller ned. Den samlede tilberedningstid, dvs. tiden mellem start og slut, består af opvarmningstid og indstillet tilberedningstid. Opvarmningstiden, og dermed også den samlede tid, afhænger af mængden af madvarer og deres temperatur. Tilberedningen afbrydes Tilberedningsforløbet kan til enhver tid afbrydes ved at åbne døren. Opvarmningen afbrydes, den resterende tilberedningstid gemmes. Når døren åbnes, slipper der damp ud. Træd et skridt tilbage og vent, til dampen er fordampet. Pas på, at det varme vand i opsamlingsrenden i døren ikke skvulper over, når døren åbnes. Pas på, at indholdet i fadene ikke skvulper over, når de skubbes ind og tages ud, og sørg for ikke at komme i berøring med den varme damp og væggene i ovnen. Fare for skoldning og forbrænding! Tilberedningen fortsættes, når døren lukkes. Herefter fortsætter opvarmningen, og den stigende ovntemperatur vises da i displayet. Når den indstillede temperatur er nået, skifter displayet, og den resterende tilberedningstid tæller ned. 19

20 Betjening Når tilberedningstiden er udløbet Når den indstillede tilberedningstid er gået, høres et signal. Displayet viser 3 nuller, og h blinker. ^ Sluk dampovnen ved at trykke på funktionsvælgeren. Blæseren kører lidt endnu, efter at dampovnen er slukket. Denne efterløbstid kan afkortes ved straks at tage vandbeholderen ud, når dampovnen er slukket. Når døren åbnes, slipper der damp ud. Træd et skridt tilbage, og vent, til dampen er fordampet. Pas på, at det varme vand i opsamlingsrenden i døren ikke skvulper over, når døren åbnes. Pas på, at indholdet i fadene ikke skvulper over, når de tages ud, og sørg for ikke at komme i berøring med den varme damp og væggene i ovnen. Fare for skoldning og forbrænding! Efter brug ^ Tag opsamlingsbeholderen ud, og tøm den. ^ Tag vandbeholderen ud, og tøm den. Når den tages ud, skal den trykkes lidt opad. ^ Rengør og tør dampovnen efter hver brug, se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse. ^ Lad ovndøren stå åben, indtil ovnrummet er tørt. Der vil altid være restvand i beholderen efter brug. Hvis dette ikke er tilfældet, kan dampovnen være defekt. Ret henvendelse til Miele Teknisk Service. Påfyld vand Hvis beholderen mangler vand, blinker symbolet p. Under brug høres samtidig et akustisk signal. ^ Kontroller vandstanden, og påfyld eventuelt vand. ^ Skub forsigtigt vandbeholderen helt ind i dampovnen. ^ Luk døren. Dampovnen kan nu anvendes som normalt. 20

21 Brug af dampovnen Valg af service Med dampovnen følger tilberedningsudstyr af rustfrit stål. Som ekstratilbehør kan der leveres fade i forskellige størrelser, med og uden huller i bunden (se afsnittet Ekstra tilbehør). Der kan vælges et egnet fad, afhængig af hvilken ret der skal tilberedes. Ved valg af tilberedningsservice skal man være opmærksom på følgende: Anvend fade med huller til alle retter, hvor det er muligt, f.eks. grøntsager. Dampen kan nå retten fra alle sider, og retten tilberedes ensartet. Madvarer med stor diameter pr. styk, f.eks. hele kartofler, ligger ikke tæt op ad hinanden, men danner hulrum, så dampen kan trænge ind imellem dem. Tilberedningstiden vil derfor være den samme, selv om stablingshøjden er større. Der kan med fordel også anvendes større fade til disse madvarer. Kompakte retter (som gratin) eller madvarer med lille diameter pr. styk (f.eks. ærter, asparges) danner slet ingen eller kun små hulrum, hvor dampen kan trænge ind. Tilberedningstiden øges derfor med højden på retten. Der kan med fordel anvendes flade fade, der kun fyldes 3-5 cm i højden. Større mængder fordeles eventuelt på flere fade for ikke at overskride den anbefalede højde. De gældende tilberedningstider er baseret på anbefalet højde. Hvis fadene fyldes mere i højden, forlænges tilberedningstiden. Ved tilberedning i flere fade bør der kun stilles ét fad i størrelsen GN 1/2 i dampovnen ad gangen for at opnå et ensartet tilberedningsresultat. Dampovnens kapacitet rækker til en samlet mængde på 6-8 portioner, og denne mængde må ikke overskrides! Se efterfølgende afsnit for yderligere råd. 21

22 Brug af dampovnen Der kan også anvendes egnet service af glas, keramik, porcelæn, plast, rustfrit stål eller emalje. Vær dog opmærksom på følgende: Servicet skal kunne tåle temperaturer op til 100 C og være modstandsdygtigt over for varm damp. Service med tykke sider er mindre egnet, da dette medfører, at tilberedningstiden bliver væsentligt forlænget. Anbring servicet på den medfølgende rist. Afstanden mellem den øverste kant på servicet og ovnrummets loft skal være min. 3 cm, for at der kan trænge tilstrækkelig damp ind i fadet. 22

23 Brug af dampovnen Dampning Ret Temperatur i C Tid i minutter Grøntsager Blomkål, i buketter Bønner, grønne Broccoli, i buketter Ærter Karotter (gulerødder), i skiver Kartofler, skrællede, halverede Kartofler, med skræl Rosenkål Asparges, hvide Kålrabi, i små stykker Kød og pølser Wienerpølser Hamburgerryg, i skiver Poulard, suppehøne Fisk (fersk) Laksefilet Rødspættefilet Sandart

24 Brug af dampovnen Ret Temperatur i C Tid i minutter Gratin Gratin med hakket kød Kvarkgratin Risgratin Bælgfrugter Bønner, opblødte Ærter, opblødte Linser, ikke opblødte Ris og kerner Kerner, hele Kerner, malede Ris 100 Se emballagen Æg Æg, blødt Æg, middel Æg, hårdt Frugter Æble-/pærestykker Rabarber Surkirsebær

25 Brug af dampovnen Råd om dampning Tilberedningstiderne ved tilberedning med damp svarer generelt til tiderne ved tilberedning i gryde. Dampen beskytter madvarerne mod udtørring og ulemperne forbundet hermed - de forbliver fugtige og saftige. Dette gælder ikke kun for grøntsager, men også for ravioli, desserter og fiske- og kødretter. Der kan tilberedes på alle ribber, også på flere ribber samtidigt. Tilberedningstiden ændres ikke derved. Retten bliver ikke brunet og får ingen skorpe. Den dampes skånsomt uden at blive stegt eller bagt. Ost smelter, men brunes ikke. Dette er sundt og fremhæver madvarernes smag. Ved tilberedning af dybfrosne madvarer, f.eks. grøntsager, skilles eventuelt større sammenfrosne stykker. Tilberedningstiden er ca. den samme som for friske grøntsager. Dybfrosne og friske grøntsager med samme tilberedningstid kan tilberedes sammen. Dybfrossen fisk skal tøs lidt op inden tilberedning. Vi anbefaler at anvende funktionen Optøning (se det pågældende afsnit). Ved dampning bevares rettens typiske smag bedre end ved almindelig kogning. Krydderier bør derfor først tilsættes efter tilberedning. Ved tilberedning med væske skal fadet kun fyldes 3 / 4 op. Udblødte madvarer skal tilberedes i væske. Pasta skal være dækket med rigelig væske. Ved tilberedning af bælgfrugter, kerner, parboiled ris, basmatiris og vildris skal vand tilsættes madvarerne i forholdet 1:1, mens forholdet ved fuldkornsris og risottoris skal være hhv. 1:1,5 og 1:2. Tilberedningstiden for pasta fremgår af emballagen. Væsken, der anvendes under tilberedningen, suges op af visse madvarer (f.eks. ris), men bibeholdes som regel helt (f.eks. gryderetter). Væsken kan jævnes, legeres eller røres op med cremefraiche efter dampning. Saucer kan jævnes i dampovnen ved tilsætning af melbolle (40 g mel og 40 g smør til 0,5 l væske). 25

26 Brug af dampovnen Fade med huller smøres ved tilberedning af fisk, og fade uden huller ved tilberedning af æggeretter, f.eks. æggestand. Hvis der anvendes fade med huller til fisk eller madvarer, der afgiver megen farve (f.eks. spinat), undgås smagsoverførsel og misfarvninger på grund af saft, der drypper ned, ved at anbringe fadene lige oven over opsamlingsbakken. Gærdej kan stilles til hævning i ovnen ved 40 C. Dejen skal være tildækket! Ubehandlede, selvplukkede æblers holdbarhed forlænges, hvis de opvarmes i 5 minutter ved 50 C. 26

27 Brug af dampovnen Opvarmning Ret Tid i minutter Grøntsager Blomkål, bønner 2 Kålrabi, gulerødder 2 Tilbehør Kartofler (halveret på langs) 3-4 Pasta, ris 2-3 Kød og fjerkræ Steg i skiver, 3-5 1,5 cm tykkelse Gullasch 3-5 Kyllingeschnitzler 3-5 Rullesteg i skiver 3-5 Fisk Fiskefilet 2-3 Fiskerulle, halveret 2-3 Portionsanretninger Hønsefrikassé med ris 3-5 Svinekam med kartofler og 3-4 grøntsager Spaghetti med tomatsovs 2-3 Supper/gryderetter Gryderet 4-5 Grøntsagssuppe, legeret 2-3 suppe, klar suppe Dampovnen er velegnet til genopvarmning af færdigtilberedte retter ved en temperatur på 100 C. Fremgangsmåde: ^ Maden lægges på en tallerken og dækkes med en dyb tallerken eller varmebestandig folie. ^ Bekræft 100 C. ^ Indstil tiden (se skemaet). Råd om opvarmning: Sovse, der skal serveres separat, opvarmes for sig selv i tildækket service. 27

28 Brug af dampovnen Optøning Ret Vægt i g Temperatur i C Optøningstid i minutter Hviletid i minutter Kød Gullasch Hakket kød Schnitzler, koteletter, medisterpølse Fjerkræ Kylling Kyllingelår Kyllingeschnitzel Fisk, alt godt fra havet Fiskefileter Rejer Grøntsager Frosset i blok Frosset i små stykker Frugter Æblemos Bærfrugt Mælkeprodukter Ost Fløde Bagværk Butterdejsbagværk Gærbagværk Brød Rundstykker/boller

29 Brug af dampovnen Frostvarer kan optøs hurtigere i dampovnen end ved stuetemperatur. Fremgangsmåde: ^ Læg frostvarerne i et fad eller på risten. ^ Indstil temperaturen (se skemaet). ^ Indstil optøningstiden (se skemaet). Råd om optøning Madvarer, der afgiver væde, f.eks. fjerkræ, anbringes på risten med opsamlingsbeholderen neden under, så fjerkræet ikke ligger i væsken. Væsken fra fjerkræet kasseres bagefter - på grund af salmonellafare må den absolut ikke anvendes! Mad, der ikke afgiver væde, kan anbringes uden emballage på risten eller i en skål. Fisk behøver ikke være helt optøet inden tilberedning. Det er nok, hvis overfladen er blød nok til at optage krydderier. Optøning ved 60 C i 2-5 minutter (afhængig af tykkelse) er tilstrækkelig. Små frostvarer, f.eks. bær og kød- og fiskestykker, skilles og spredes ud, når den halve optøningstid er gået. Lad den optøede mad hvile et stykke tid ved stuetemperatur, efter den er taget ud. Denne hviletid (se skemaet) er nødvendig for at maden kan tø op helt ind til kernen. Optøede madvarer må ikke nedfryses igen. Dybfrosne færdigretter optøs som angivet på emballagen. Bagværk optøs i lukket frysepose. 29

30 Brug af dampovnen Henkogning Madvare Temperatur i C Tid i minutter* Frugt Æbler Æblemos Solbær Stikkelsbær Stenfrugt Grøntsager Bønner Agurker * De angivne tider er baseret på 1,0 l-glas. Ved henkogning i 0,5 l-glas reduceres tiderne med 15 minutter, i 0,25 l-glas med 20 minutter. Fremgangsmåde: ^ Stil kondensbakken i bunden af ovnrummet, og læg risten på den. ^ Anbring de forberedte glas (maks. 4 i samme størrelse) på risten, uden at de berører hinanden. På den måde kan den varme damp uhindret strømme omkring glassene. ^ Indstil temperaturen (se skemaet). ^ Indstil tiden (se skemaet). ^ Udnyt eftervarmen ved at lade glassene blive stående i dampovnen i 30 minutter, efter den er slukket. ^ Afkøl glassene langsomt (ca. 24 timer) tildækket med et viskestykke. 30

31 Brug af dampovnen Tilberedning af en menu Det er særligt energibesparende og praktisk at tilberede hele menuer samtidigt, hvorved dampovnen udnyttes fuldt ud. Fremgangsmåde: ^ Flere fade anbringes på ribberne eller ved siden af hinanden på risten. Da forskellige retter som regel ikke kræver lige lang tilberedningstid, sættes de i ovnen på forskellige tidspunkter. Vores testkøkken anbefaler følgende fremgangsmåde, vist ved et eksempel: Ris 20 minutter Rødfiskefilet 6 minutter Broccoli 4 minutter ^ Først anbringes retten, der skal have længst tid (ris), i dampovnen. ^ Bekræft 100 C. ^ Tiden, til den næste ret skal stilles i dampovnen, indstilles, her 14 minutter. ^ Når de 14 minutter er gået, stilles den anden ret (rødfiskefilet) i dampovnen. ^ Tiden, til den næste ret skal stilles i dampovnen, indstilles - i dette tilfælde 2 minutter. ^ Når de 2 minutter er gået, stilles den tredje ret (broccoli) i ovnen. ^ Tilberedningstiden for den tredje ret indstilles - i dette tilfælde 4 minutter. Når tilberedningstiden er gået, kan alle retter tages ud af dampovnen samtidigt. 31

32 Brug af dampovnen Blanchering Dampovnen er også velegnet til blanchering af grøntsager og frugt til indfrysning. Fremgangsmåde: ^ Grøntsagerne/frugterne forberedes og lægges i et fad med huller. ^ Bekræft 100 C. ^ Indstil tiden på 1 min. ^ Afkøl de blancherede grøntsager/ frugter i iskoldt vand. Lad herefter grøntsagerne/frugterne dryppe godt af. Grøntsagerne/frugterne kan nu indfryses. Tilberedning af yoghurt Fremgangsmåde: ^ 100 g yoghurt (med levende kulturer) blandes med 1 l sødmælk. Yoghurt og sødmælk skal have samme fedtindhold. Der kan anvendes enten uafkølet langtidsholdbar mælk eller frisk sødmælk. Frisk mælk bør dog forinden være opvarmet til 90 C (må ikke koge!) og derefter afkølet. Dette gør den færdige yoghurt fast. Hvis der anvendes frisk mælk, bliver yoghurten noget fastere, end hvis der anvendes langtidsholdbar mælk. ^ Fyld blandingen i 6-7 portionsglas, og dæk disse med varmebestandig film. Der kan også anvendes specielle yoghurtglas. ^ Stil de lukkede portionsglas på risten. ^ Reducer temperaturen til 40 C. ^ Indstil den maksimale tilberedningstid på 4 timer og 59 min. ^ Lad yoghurten afkøle, og opbevar den derefter i køleskab. Først når yoghurten er helt afkølet, får den sin maksimale fasthed. 32

33 Brug af dampovnen Desinficering af sutteflasker Sutteflasker (og andet service) kan desinficeres i dampovnen, dvs. at de efter afvikling af programmet er sterile, som efter kogning. Kontroller dog forinden, om alle dele, også sutten, er temperaturbestandige op til 100 C. Fremgangsmåde: ^ Stil kondensbakken i bunden af ovnrummet, og læg risten på den. ^ Skil sutteflaskerne ad, og anbring dem på risten, så delene ikke berører hinanden. På den måde kan den varme damp uhindret strømme omkring de enkelte dele. ^ Bekræft 100 C. ^ Indstil tiden på 15 min. ^ Efter desinficering tørres de enkelte dele grundigt af med en ren og tør klud. For at undgå kimdannelse samles sutteflaskerne først, når de er fuldstændigt tørre. 33

34 Rengøring og vedligeholdelse Generelt Dampovnen rengøres efter hver brug, når den er afkølet. Ovndøren lukkes først, når ovnrummet er helt tørt. Anvend aldrig damprengøringsapparat, da dampen kan trænge ind i de spændingsførende dele og medføre kortslutning. Damptrykket kan desuden medføre varige beskadigelser af overflader og dele, for hvilke producenten ikke yder erstatning. Der må heller ikke anvendes sand-, soda-/alkali-, syre- eller kloridholdige rengøringsmidler, ovnspray, rengøringsmiddel til opvaskemaskiner, ståluld, skuresvampe eller hårde børster. Anvend heller ikke svampe eller klude med rester af skuremiddel. Overfladen kan blive beskadiget. Dampovnens front og kabinet Dampovnens front og betjeningspanel samt kabinettet rengøres kun med en svampeklud og varmt vand tilsat lidt opvaskemiddel. Overfladerne tørres derefter af med en blød klud. Til glasoverfladerne kan der også anvendes et specielt rengøringsmiddel til glas. Til rengøring af stålfladerne kan der anvendes et ikke-skurende rengøringsmiddel til rustfrit stål. For at undgå hurtig tilsmudsning igen anbefales det at anvende et specielt plejemiddel til rustfrit stål (se afsnittet Ekstra tilbehør). Midlet påføres i et tyndt lag med en blød klud. Anvend aldrig industrirengøringsmidler, men kun rengøringsmidler til husholdningsbrug. Der må ikke anvendes alifatiske rengøringsmidler med kulbrinte, da disse kan få tætningerne til at svulme op. 34

35 Rengøring og vedligeholdelse Ovnrum Ovnrummet, loftet i ovnrummet, tætningslisten i døren, opsamlingsrenden, dørens inderside og rummet til vandbeholderen rengøres efter hver brug. Det opståede kondensat kan let suges op med en svamp eller en svampeklud. Fedtaflejringer fjernes med vand tilsat lidt opvaskemiddel, hvorefter der tørres efter med rent vand. Varmelegemet i bunden kan med tiden blive misfarvet af væske, der er dryppet ned fra madvarerne. Disse misfarvninger kan let fjernes med Miele Ceranrengøringsmiddel, som også er velegnet til stål (se afsnittet Ekstra tilbehør). Tør efter med rent vand, til alle rester af rengøringsmiddel er fjernet. Hvis tætningslisten i døren med tiden revner eller bliver porøs, skal den udskiftes. Ny tætningsliste kan om nødvendigt købes ved telefonisk henvendelse til vor reservedelsekspedition på tlf (se endvidere afsnittet Ekstra tilbehør). Opsamlingsbeholder, rist, fade Opsamlingsbeholder, rist og fade rengøres og tørres efter hver brug. De nævnte dele kan rengøres i opvaskemaskine. 35

36 Rengøring og vedligeholdelse Vandbeholder Tag vandbeholderen ud efter hver brug, og tøm og tør den. Indsatsen bør tages ud imens. ^ Frigør indsatsen ved at trykke gribefladerne mod hinanden, og tag den ud. ^ Sæt først indsatsen i vandbeholderen, når begge dele er helt tørre. Dette gøres nemmest ved at føre indsatsen skråt ind a og derefter sænke den b. b a Vandbeholderen må ikke dyppes i vand og under ingen omstændigheder rengøres i opvaskemaskine! Af hygiejniske grunde og for at undgå, at der danner sig kondensat, bør vandbeholderen tømmes efter hver brug. Der må ikke anvendes hårde svampe eller hårde børster. 36

37 Rengøring og vedligeholdelse Koblingspakning Koblingspakningen skal smøres regelmæssigt. Hvis vandbeholderen med tiden bliver svær at sætte ind og tage ud, eller dette kun kan gøres stødvist, eller fejlmeldingen F20 vises, indsmøres koblingspakningen med lidt af det medfølgende silikonefedt (se afsnittet Medfølgende tilbehør). Lad koblingspakningen sidde, hvor den er. Ved anvendelse af silikonefedt bør følgende forholdsregler overholdes: Evt. silikonefedt på huden tørres eller skylles af. Hvis fedtet kommer i øjnene, skylles med rigeligt rent vand. Ved indtagelse søges læge. Hvis koblingspakningen med tiden revner eller bliver porøs, eller hvis der samler sig usædvanligt meget vand i bunden af rummet til vandbeholderen, bør pakningen udskiftes. Ny koblingspakning kan evt. købes ved telefonisk henvendelse til vor reservedelsekspedition på tlf (se endvidere afsnittet Ekstra tilbehør). Anvend kun det medfølgende silikonefedt, aldrig margarine, olie eller andet fedt til smøring, da pakningen ellers kan svulme op. 37

38 Rengøring og vedligeholdelse Afkalkning Anvend afkalkningstabs (se afsnittet Ekstra tilbehør) eller et gængs afkalkningsmiddel på citronsyrebasis til afkalkning af dampovnen. Følg anvisningerne om sikkerhed og dosering på pakningen. Dampovnen viser efter et bestemt antal driftstimer, at vandbeholderen skal afkalkes. Når dampovnen tændes, vises symbolet for afkalkning k og tallet 10 i displayet. 10-tallet betyder, at dampovnen kan startes 10 gange endnu, inden den spærres. Hvis dampovnen ikke straks afkalkes, tæller displayet ned og viser således et 9-tal, næste gang dampovnen tændes. Til sidst spærres dampovnen, og der skal foretages afkalkning, inden den kan bruges igen. Afkalkningsprogrammet kan startes manuelt inden spærring af dampovnen ved tryk på funktionsvælgeren i 4 sek., mens dampovnen er slukket. Der lyder et akustisk signal, displayet viser 0:22 h, og symbolet k blinker. Fremgangsmåde: ^ Fyld vandbeholderen med 1 l afkalkningsopløsning. Anvend koldt vand og afkalkningstabs eller et gængs afkalkningsmiddel på citronsyrebasis. Følg doseringsanvisningerne på den pågældende emballage. ^ Skub vandbeholderen helt ind i dampovnen. ^ Tryk på funktionsvælgeren. Herved starter afkalkningsprocessen, kolonet blinker, og symbolet k lyser konstant. Afkalkningsprocessen kan kun afbrydes inden for det første minut. Hvis der trykkes på funktionsvælgeren, inden tiden er udløbet, skal afkalkningen startes forfra. 38

39 Rengøring og vedligeholdelse Når der er 10 min. tilbage, lyder et akustisk signal, og symbolet p blinker. ^ Tag vandbeholderen ud, og tøm den. Tag indsatsen ud. ^ Skyl vandbeholderen og indsatsen grundigt. ^ Sæt indsatsen i igen, fyld vandbeholderen med 1 l vand, og skub den helt ind i dampovnen. ^ Fortsæt processen ved tryk på funktionsvælgeren. Når afkalkningen er afsluttet: Når afkalkningen er afsluttet, lyder et akustisk signal. ^ Åbn døren. ^ Tag vandbeholderen ud, og tøm den. ^ Sluk dampovnen, og tør den. 39

40 Programmering De programmeringer, der er angivet i skemaet, kan ændres. Flere indstillinger kan ændres efter hinanden. Program Display Indstilling P 1 Udstillingsprogram OFF Dampovnen varmer ON Dampovnen varmer ikke. P 2 Alarmens lydstyrke S1 til S4 Jo højere tal, desto højere alarmtone P 3 Vandhårdhed 1 Blødt 2 Middel 3 Hårdt 4 Meget hårdt * Standardindstillingerne er fremhævet med fed. Fremgangsmåde: Dampovnen er slukket. ^ Tryk let på funktionsvælgeren, og drej den samtidig lidt til venstre. ^ Slip funktionsvælgeren. I displayet vises P1. ^ Drej funktionsvælgeren, indtil det ønskede program vises. ^ Bekræft ved at trykke på funktionsvælgeren. ^ Drej funktionsvælgeren, indtil den ønskede indstilling vises. ^ Bekræft ved at trykke på funktionsvælgeren. ^ Når de ønskede indstillinger er ændret, trykkes på funktionsvælgeren, indtil displayet slukker. 40

41 Småfejl udbedres Reparationer på elektriske produkter må kun foretages af autoriserede fagfolk. Reparationer foretaget af ukyndige kan medføre betydelig risiko for brugeren og er ikke omfattet af Mieles reklamationsordning. Hvad nu, hvis der høres blæserstøj, efter dampovnen er slukket? Dampovnen er udstyret med en blæser, der skal lede emmen ud af ovnrummet. Blæseren arbejder et stykke tid, efter at dampovnen er slukket.... dampovnen ikke kan tændes? Kontroller, om sikringen i husinstallationen er i orden. Hvis dette ikke er tilfældet, afbrydes dampovnen fra elnettet i ca. 1 min. Dette gøres ved at slå den pågældende sikring fra eller skrue smeltesikringen helt ud eller slå HFI/HPFI-relæet fra. Hvis man efter igen at have tændt for HFI/HPFI-relæet eller slået sikringsgruppen til stadig ikke kan tænde for dampovnen, kontaktes Miele Teknisk Service.... dampovnen ikke varmer? Kontroller, om dampovnen ved en fejl er blevet indstillet på udstillingsprogram (se afsnittet Programmering).... vandbeholderen er svær at sætte helt ind og tage ud eller kun kan skubbes stødvist? Koblingspakningen på vandbeholderen smøres let med silikonefedt, som beskrevet i afsnittet Koblingspakning.... opvarmningsfasen varer usædvanligt længe? Kontroller bunden i vandbeholderen. Hvis der er usædvanlig stor kalkaflejring, kontrolleres den indstillede vandhårdhedsgrad. Indstil evt. den korrekte vandhårdhed (se afsnittet Vandets hårdhedsgrad indstilles), og foretag afkalkning som beskrevet i afsnittet Afkalkning. Hvis vandhårdhedsgraden var indstillet korrekt, eller hvis problemet opstår igen, kontaktes Miele Teknisk Service. 41

42 Småfejl udbedres... dampovnen efter en flytning ikke længere skifter til tilberedningsfasen efter opvarmningen? Dampovnen skal tilpasses til det nye opstillingssted og en evt. ændret kogetemperatur for vandet (se afsnittet Første rengøring og første opvarmning).... der under brug trænger usædvanligt meget damp ud eller fra andre steder end normalt? Kontroller, om døren er lukket rigtigt. dørpakningen sidder korrekt. Tryk den evt. fast, så den slutter til hele vejen rundt. dørpakningen er beskadiget, f.eks. har ridser. I så fald skal den udskiftes. Hvis fejlen ikke kan udbedres, kontaktes Miele Teknisk Service.... displayet viser symbolet p, og der eventuelt høres en alarm? Kontroller, om vandbeholderen er skubbet helt ind i ovnen. der er tilstrækkeligt vand i vandbeholderen. Vandet skal stå mellem de to markeringer.... displayet viser symbolet k og et tal mellem 1 og 10 eller 0:22^ og et blinkende symbol k, når dampovnen tændes? Der skal foretages afkalkning. Se afsnittet Afkalkning.... displayet viser F05 eller F06? Sluk dampovnen, og kontakt Miele Teknisk Service.... displayet viser F20? Dampovnen varmer ikke. Kontroller først, om vandbeholderen er skubbet helt ind i dampovnen, og sluk og tænd ovnen igen. Hvis fejlen optræder igen, smøres koblingspakningen på vandbeholderen med lidt silikonefedt som beskrevet i afsnittet Koblingspakning. Hvis dampovnen herefter stadig ikke kan anvendes, slukkes den, og Miele Teknisk Service kontaktes.... der efter længere tid opstår lyde, når døren åbnes og lukkes? Dørhængslerne smøres, f.eks. med det medfølgende silikonefedt. 42

43 Service / reklamationsfrist Miele Teknisk Service Dag til dag service Landsdækkende servicenet Lokale teknikere Specielt uddannede teknikere Centralt dirigerede servicevogne Stor reservedelsbeholdning Originale Miele reservedele 24 måneders reklamationsfrist på alle fabriksnye Miele produkter og reparationer Leveringsgaranti for reservedele i 15 år Miele er kendt for sin "dag til dag" service En stor fordel, da ventetiden på, at Miele produktet igen er klar efter et driftsstop, yderst sjældent overskrider én dag. Dette kan vi overholde, fordi vi over hele landet har lokalt boende teknikere, som kører rundt i centralt dirigerede servicevogne. Servicevognene er udstyret med et stort udvalg af originale reservedele, hvilket betyder, at vi har alt, hvad der normalt skal bruges til en reparation, med fra starten. Altså ingen unødvendig ventetid eller omkostning ved fremskaffelse af reservedele. Rygraden i god service er dygtige teknikere. Alle vore teknikere er elektrikere, og denne uddannelse er suppleret med en speciel Miele uddannelse i drift, vedligeholdelse og reparation af vore produkter. Uddannelsen bliver løbende fulgt op, således at teknikerne hele tiden er på højde med udviklingen. Miele Teknisk Service kan tilkaldes fra mandag til torsdag mellem kl og 16.00, fredag mellem 8.00 og på telefon Servicebestilling, direkte eller telefax Mieles reklamationsfrist De efterfølgende bestemmelser om reklamationsfrist omfatter udelukkende fabriksnye produkter indkøbt i Danmark. Reklamationfristen er gyldig 24 mdr. fra købsdato, når der forevises kvittering, regning eller tilsvarende, hvoraf købsdato fremgår. Funktionssvigt på produkterne, der skyldes installationsmæssige forhold, dækkes ikke af reklamationsfristen. Reklamationsfristen indskrænker ikke købers rettigheder if. lovgivningen over for Miele. 43

44 Service / reklamationsfrist Mieles reklamationsfrist omfatter: Fabriksnye produkter beregnet til private husholdninger og anvendt til rette formål. Fabrikations- og materialefejl, såfremt disse fejl konstateres under produktets normale brug. For mindre øer, hvor færgetransport er påkrævet, Grønland og Færøerne gælder dog særlige bestemmelser. Mieles reklamationsfrist indebærer: For store produkter betaler Miele alle udgifter til reservedele, arbejdsløn og rejseudgifter for tekniker. Såfremt Miele skønner det nødvendigt, at produktet sendes til et Miele værksted, betaler Miele alle fragtudgifter hertil. For små produkter betaler Miele alle udgifter til reservedele og arbejdsløn, hvorimod fremsendelse af produktet sker for købers regning og risiko. Efter udbedring af fejlen sker returnering af produktet for Mieles regning og risiko. Dele udskiftet ved en sådan reparation tilhører Miele. Mieles reklamationsfrist på reservedele: Ved udbedring af mangler foretaget af vore egne teknikere eller af de af os autoriserede værksteder ydes der en 24 mdr. reklamationsfrist på de nyisatte dele. Denne reklamationsfrist er inklusive arbejdsløn og grundgebyr. For dele, der er isat efter de 24 mdr., påhviler det kunden at fremvise fornøden dokumentation i form af en tidligere udstedt servicefaktura. Mieles reklamationsfrist omfatter ikke: Fejl eller skader opstået direkte eller indirekte som følge af overlast, fejlbetjening, misbrug, skødesløs behandling, mangelfuld vedligeholdelse, fejlagtig indbygning, opstilling og tilslutning, spændingsvariationer og elektriske forstyrrelser eller ved reparation udført af andre end de af Miele autoriserede teknikere. Fejl eller skader opstået som følge af erhvervsmæssig eller anden brug af produkter, der er beregnet til private husholdninger. Erstatning for eventuelle følgeskader, herunder skader på andre genstande, driftstab etc., medmindre andet er lovmæssigt fastlagt. Uberettiget tilkaldelse af Miele Teknisk Service: Inden Miele Teknisk Service tilkaldes, kontrolleres de fejlmuligheder, det er muligt selv at udbedre. Såfremt kravet om udbedring er uberettiget, eksempelvis hvis produktets svigt skyldes en defekt sikring eller et defekt afløb, påhviler det kunden selv at betale de omkostninger, der er forbundet med at have tilkaldt service. 44

45 Service / reklamationsfrist Transportskader: Skulle produktet have fået en transportskade under en transport, som køber selv har sørget for, rettes omgående henvendelse til den forhandler, hvor produktet er købt. Lov om køb: Bestemmelserne vedrørende reklamationsfrist er gældende fra ikraftrædelse af Lov om køb år Reklamationsfristen fratager ikke køber adgang til at gøre et eventuelt ansvar efter købeloven gældende over for den forhandler, hvor produktet er købt. Henvendelse til Miele A/S virker samtidig som reklamation over for forhandleren. Indberetning: Ønskes fejlen ikke afhjulpet omgående, skal eventuelle krav i henhold til Mieles reklamationsfrist sammen med den fornødne dokumentation for købsdato være indsendt skriftligt inden reklamationsfristens udløb til Miele A/S Erhvervsvej 2, Postboks 1371 DK Glostrup. 45

Brugsanvisning. Dampovn DG 6010. da-dk

Brugsanvisning. Dampovn DG 6010. da-dk Brugsanvisning Dampovn DG 6010 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 588 990 Indholdsfortegnelse Råd

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Dampovn

Brugs- og monteringsanvisning Dampovn Brugs- og monteringsanvisning Dampovn Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da - DK M.-Nr. 09 589 050 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Fryseskab med NoFrost-system FN 11827 S FN 12827 S FN 12827 S edt/cs da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med NoFrost-system KDN 12623 S -1 KDN 12823 S -1/-2 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med DynaCool KF 12823 SD (-3) KF 12923 SD (-1) da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køleskab med DynaCool K 14820 SD K 14820 SD ed/cs da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Emhætte

Brugs- og monteringsanvisning Emhætte Brugs- og monteringsanvisning Emhætte Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 709 960 Indhold Råd om

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab

Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab Læs venligst brugs- og monterings- anvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 875 650

Læs mere

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk Brugsanvisning Udluftningstørretumbler T 8303 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 868 700 Miljøbeskyttelse

Læs mere

Brugsanvisning Mikrobølgeovn

Brugsanvisning Mikrobølgeovn Brugsanvisning Mikrobølgeovn Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 583 600 Indholdsfortegnelse Beskrivelse

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Indbygnings-espressomaskine CVA 6431 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr.

Læs mere

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk Brugsanvisning Vaskemaskine W 5825 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 494 010 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Ovne

Brugs- og monteringsanvisning Ovne Brugs- og monteringsanvisning Ovne Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 853 220 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugsanvisning Fritstående espressomaskine

Brugsanvisning Fritstående espressomaskine Brugsanvisning Fritstående espressomaskine Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 10 022 630 Transportemballage

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med NoFrost-system og DynaCool KFN(S) 37432 id da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med PerfectFresh, NoFrost-system og DynaCool KFN 14927 SD KFN 14927 SD ed/cs (-1/-3) da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og

Læs mere

Brugsanvisning Opvaskemaskine

Brugsanvisning Opvaskemaskine Brugsanvisning Opvaskemaskine Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk HG05 M.-Nr. 09 647 800 Indhold

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Indbygnings-kaffemaskine CVA 4060 Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. j M.-Nr. 06 696

Læs mere

VOSS ønsker Dem tillykke.

VOSS ønsker Dem tillykke. ELI 670-1 1 948201044 VOSS ønsker Dem tillykke. Kære kunde, Tillykke med Deres nye VOSS komfur. Det er vigtigt at De lærer komfurets funktioner og finesser at kende. Læs derfor denne brugsanvisning, den

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual VOSS ELK7070-AL http://da.yourpdfguides.com/dref/949768

Din brugermanual VOSS ELK7070-AL http://da.yourpdfguides.com/dref/949768 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i VOSS ELK7070-AL i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual FS 180 A+

Brugermanual FS 180 A+ Brugermanual FS 180 A+ Læs denne brugsanvisning omhyggeligt! Kære kunde! Læs denne brugsanvisning før du tager produktet i brug første gang. Det vil hjælpe dig med at bruge og vedligeholde det korrekt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Oversigt over køle-/fryseskabet

Indholdsfortegnelse. Oversigt over køle-/fryseskabet Br ugsanvi sni ng DK CBNPes3976 Oversigt over køle-/fryseskabet 1. Belysning 2. Blæser 3. Glashylde 4. Dørhylde med vippelåge 5. Dørhylde 6. Delbar glashylde 7. Fleksibel flaske-opbevaringshylde 8. Dørhylde

Læs mere

Din brugermanual LG MS-2389B http://da.yourpdfguides.com/dref/3971310

Din brugermanual LG MS-2389B http://da.yourpdfguides.com/dref/3971310 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1 Brugsanvisning køleskab IKEF 2480-1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger.... 4 Sikkerhed for børn og udsatte personer Generelt om sikkerhed Daglig brug Vedligeholdelse og rengøring Installation Service

Læs mere

Brugsanvisning. Køl/fryseskabet

Brugsanvisning. Køl/fryseskabet Brugsanvisning Køl/fryseskabet Tillykke med Deres valg af Gorenje køl/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køl/ fryseskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt

Læs mere

WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ WIP90SQ / WIF90SQ WIP100SQ / WIF100SQ

WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ WIP90SQ / WIF90SQ WIP100SQ / WIF100SQ Brugsanvisning DK Induktionskogeplade Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp Bruksanvisning SE Induktionshäll Käyttöohje FIN Keraaminen induktiokeittotaso WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ

Læs mere