Brugs- og monteringsanvisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugs- og monteringsanvisning"

Transkript

1 Brugs- og monteringsanvisning Dampovn DG 1050 Læs venligst denne brugs- og monteringsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. j M.-Nr

2 Indholdsfortegnelse Beskrivelse af dampovnen Oversigt over dampovnen Medfølgende tilbehør Ekstra tilbehør Råd om sikkerhed og advarsler Miljøbeskyttelse Bortskaffelse af et gammelt produkt Inden dampovnen tages i brug Vandets hårdhedsgrad indstilles Første rengøring og første opvarmning Betjening Før hver brug Indstilling Dampovnen tændes, og temperaturen indstilles Tilberedningstid indstilles Efter start Tilberedningen afbrydes Når tilberedningstiden er udløbet Efter brug Påfyld vand Brug af dampovnen Valg af service Dampning Opvarmning Optøning Henkogning Tilberedning af en menu Blanchering Tilberedning af yoghurt Desinficering af sutteflasker

3 Indholdsfortegnelse Rengøring og vedligeholdelse Generelt Dampovnens front og kabinet Ovnrum Opsamlingsbeholder, rist, fade Vandbeholder Koblingspakning Afkalkning Programmering Småfejl udbedres Service / reklamationsfrist Typeskilt Tekniske data

4 Beskrivelse af dampovnen Oversigt over dampovnen a Display med symboler for: p Vandmangel k Afkalkning C Temperatur h Tilberedningstid b Funktionsvælger c Emudslip d Tætningsliste e Dampkanal f Rum til vandbeholder g Vandbeholder (med indsats) h Stik i Ribber j Dampindgang k Bundvarmelegeme l Temperaturføler m Udluftningsåbning til ovnrumsluft n Opsamlingsrende på døren o Døråbner 4

5 Medfølgende tilbehør Beskrivelse af dampovnen Tilbehørsdelene kan efterbestilles enkeltvis efter behov. Yderligere oplysninger om bestillingsmuligheder findes i afsnittet Ekstra tilbehør. Kondensbakke (rumindhold 2,0 l / nytteindhold 1,7 l) Til opsamling af væde Gastro-norm-størrelse GN 1/2 325 x 265 x 40 mm (BxDxH) 2 fade DGGL 1, med huller (rumindhold 1,5 l / nytteindhold 0,9 l) Til dampning Gastro-norm-størrelse GN 1/3 325 x 175 x 40 mm (BxDxH) Rist Til at anbringe tilberedningsservice på Silikonefedt Til smøring af koblingspakningen 5

6 Beskrivelse af dampovnen Ekstra tilbehør Fade i rustfrit stål Type Anvendelse Rumindhold / Nytteindhold i l DGG 2 uden huller (GN 1/3)* DGG 3 uden huller (GN 1/2) DGGL 4 med huller (GN 1/2) DGGL 5 med huller (GN 1/3) DGGL 6 med huller (GN 1/3) DGG 7 uden huller (GN 1/3) DGGL 8 med huller (GN 1/2) DGD Til tilberedning af retter i sovs eller fond og til nudler og ris Som DGG 2, men dybere Højde i mm Bredde x dybde i mm 2,5 / 2, x 175 4,0 / 3, x 265 Til tilberedning af grøntsager, fisk og kød uden sovs 4,0 / 3, x 265 Til tilberedning af grøntsager, fisk, kød og kartofler 2, 5 / 2, x 175 Til blanchering eller tilberedning af grøntsager 4,0 / 2, x 175 Til tilberedning af middelstore mængder suppe eller sammenkogt ret Som DGGL 4, men lavere Låg til fadene DGG 2 og DGG 7 uden huller * Gastro-norm-størrelse (eks. GN 1/3) Fadets bredde og dybde angives med hhv. 1/3 og 1/2 4,0 / 2, x 175 2,0 / 1, x

7 Beskrivelse af dampovnen Rengørings- og plejemidler Type Afkalkningstabs 6 stk. Anvendelse Til afkalkning af Miele dampovne og kaffeautomater Plejemiddel til rustfrit stål 250 ml Ceran-rengøringsmiddel 250 ml Til fronter i rustfrit stål: Nem fjernelse af vandstriber, pletter og fingeraftryk Til fjernelse af misfarvninger på varmelegemet i bunden som følge af madvæske, der er dryppet ned Tilbehøret kan købes hos Miele-forhandlere eller ved telefonisk henvendelse til vor reservedelsekspedition på tlf

8 Råd om sikkerhed og advarsler Læs venligst brugsanvisningen grundigt, inden dampovnen tages i brug. Derved beskyttes både bruger og dampovn. Personer, som på grund af begrænsninger i fysisk eller psykisk formåen eller på grund af manglende erfaring eller uvidenhed ikke er i stand til at betjene dampovnen sikkert, må ikke anvende den uden opsyn eller vejledning fra en ansvarlig person. Klæb det medfølgende typeskilt ind i afsnittet Typeskilt i denne brugsanvisning. Gem brugsanvisningen, og giv den videre til en eventuel senere ejer af dampovnen. Teknisk sikkerhed Dampovnen må kun tilsluttes til en forskriftsmæssigt installeret stikkontakt. Sikringen skal være min. 10 A. Før tilslutning er det vigtigt at kontrollere, om de tilslutningsdata (spænding og frekvens), der er angivet på typeskiltet, stemmer overens med de eksisterende forhold på stedet. Disse data skal ubetinget stemme overens, så der ikke opstår skader på dampovnen. I tvivlstilfælde kontaktes en elinstallatør. Dampovnens elsikkerhed kan kun garanteres, når der er etableret forskriftsmæssig jordforbindelse. Det er meget vigtigt, at denne grundlæggende sikkerhedsforanstaltning afprøves, og at installationerne i tvivlstilfælde gennemgås af en fagmand. Producenten kan ikke gøres ansvarlig for skader, der er opstået på grund af manglende eller afbrudt jordledning. Hvis dampovnen tilsluttes elnettet via en forlængerledning, skal forlængerledning og stikforbindelse isoleres iht. gældende forskrifter. Dampovnens kabinet må absolut ikke åbnes. Eventuel berøring af spændingsførende dele samt ændring af den elektriske og mekaniske opbygning kan være farlig og medføre funktionsforstyrrelser på dampovnen. Dampovnen må ikke anvendes, hvis tilslutningsledningen er beskadiget. Ved udskiftning skal der anvendes en ledning af typen H 05 VV-F (pvc-isoleret). 8

9 Råd om sikkerhed og advarsler Retningslinjer for brug af dampovnen Denne dampovn er kun beregnet til husholdningsbrug. Dampovnen må kun benyttes til de anvendelsesområder, der er beskrevet i denne brugsanvisning. Al anden anvendelse er på egen risiko. Producenten kan ikke gøres ansvarlig for skader opstået på grund af forkert brug eller betjening. Vandbeholderen må ikke komme i vand eller vaskes op i opvaskemaskine, da der ellers kan være risiko for stød, når den skubbes ind i dampovnen. Af hygiejniske grunde og for at undgå kondensvand i dampovnen bør vandbeholderen tømmes efter hver brug. Tør opsamlingsrenden af med en klud efter hver brug. Lad ovndøren stå åben, indtil ovnrummet er tørt. Hvis dampovnen ikke anvendes i længere tid, skal den rengøres grundigt igen, inden den tages i brug næste gang, for at undgå lugtdannelse etc. Se afsnittet Første rengøring og første opvarmning. Lad derefter ovndøren stå åben. 9

10 Råd om sikkerhed og advarsler Børn i huset Sørg for, at børn ikke åbner dampovnens dør, når dampovnen er i brug. Hold børn væk fra dampovnen, indtil den er afkølet så meget, at der ikke længere er fare for forbrænding. Dampovnen er beregnet til at blive betjent af voksne, som har læst brugsanvisningen. Børn kan ofte ikke overskue de farer, der kan opstå ved forkert betjening af dampovnen. Sørg derfor for at holde børn under opsyn, når de er i nærheden af dampovnen. Børn må ikke lege med dampovnen. Pas på ikke at få fingrene i klemme i ovndørens hængsler. Sørg især for at holde børn væk. Børn må ikke hænge på den åbne ovndør. Emballagedele (f.eks. folier, polystyrenskum) kan være farlige for børn. Fare for kvælning! Opbevar derfor emballagedele uden for børns rækkevidde, og bortskaf materialet hurtigst muligt. En dampovn, der ikke skal bruges mere, skal afmonteres fra elnettet, og alle ledninger skal fjernes, så de ikke udgør en fare, f.eks. for legende børn. Undgå beskadigelse af dampovnen Opvarm aldrig lukkede dåser i dampovnen. Der kan opstå overtryk, og dåserne kan eksplodere med risiko for beskadigelse af ovnen samt kvæstelse og forbrænding. Opbevar ikke færdig mad i ovnrummet, da fugtighed fra maden kan forårsage rustdannelser i ovnen. Der må ikke anvendes genstande i dampovnen, som kan ruste, da det kan medføre rustdannelse. Anvend afkalkningstabs (se afsnittet Ekstra tilbehør) eller et gængs afkalkningsmiddel på citronsyrebasis til afkalkning af dampovnen. Følg anvisningerne om sikkerhed og dosering på pakningen. Brug aldrig et damprengøringsapparat. Dampen kan trænge ind i de spændingsførende dele og medføre kortslutning. Desuden kan damptrykket medføre varig beskadigelse af overfladen og de elektriske dele. Producenten yder ikke erstatning i sådanne tilfælde. Der vil altid være restvand i vandbeholderen efter brug. Hvis dette ikke er tilfældet, kan dampovnen være defekt. Ret henvendelse til Miele Teknisk Service. 10

11 Råd om sikkerhed og advarsler Undgå forbrænding og skoldning Dampovnen må ikke indbygges højere oppe, end at man kan se indholdet i fadet på øverste ribbe. Herved undgås risiko for forbrændinger fra tilberedt mad eller varmt vand, der skvulper over. Dampovnen, især den øverste del (dampudslippet) og indersiden af døren, bliver meget varm under brug og er det stadig et stykke tid efter, den er slukket. Når dampovnen åbnes, trænger der varm damp ud. Træd et skridt tilbage, og vent, til dampen er fordampet. Pas på, at det varme vand i døropsamlingsrenden ikke skvulper over, når døren til dampovnen åbnes. Beskyt altid hænderne med varmeisolerede handsker, grydelapper eller lignende under arbejdet med den varme dampovn. Sørg for, at den anvendte beskyttelse ikke er våd eller fugtig, da dette forøger varmeledningsevnen og derfor kan medføre forbrændinger. Pas på, at indholdet i opsamlingsbeholderen og fadene ikke skvulper over, når de sættes ind og tages ud af dampovnen, og undgå at komme i berøring med den varme damp eller de varme ovnsider. Risiko for skoldning og forbrænding! Sørg for, at vandbeholderen ikke tipper, når den tages ud eller stilles bort. Risiko for skoldning. 11

12 Råd om sikkerhed og advarsler Fejl på dampovnen Hvis der konstateres en defekt på dampovnen, skal strømmen til den afbrydes, og sikringen skal slås fra. Smeltesikringer skal skrues helt ud. Derefter tages stikket ud af kontakten. Træk ikke i ledningen, men tag fat i stikket. Kontakt derefter Miele Teknisk Service. Sørg for, at dampovnen ikke har forbindelse til elnettet, før reparationen er afsluttet. Reparation bør kun foretages af fagfolk. Reparationer udført af ikke-sagkyndige kan udsætte brugeren for fare og medføre skader på dampovnen. Dampovnens kabinet må absolut ikke åbnes. Reparation inden reklamationsfristens udløb bør kun foretages af Miele Teknisk Service, da eventuelle efterfølgende skader ellers ikke er omfattet af Mieles reklamationsordning. Beskyttelse mod andre faresituationer Hvis der benyttes en stikkontakt i nærheden af dampovnen, skal man sørge for, at ledningen på det pågældende elapparat ikke kommer i klemme i døren. Isoleringen på ledningen kan blive beskadiget. Risiko for elektrisk stød! Opvarm altid maden tilstrækkeligt. Eventuelle kim i maden dræbes kun ved tilstrækkeligt høje temperaturer og en tilpas lang tilberedningstid. Pas på ikke at komme til skade på dørens kanter og hjørner, især dørkrogen, når ovndøren står åben. Risiko for kvæstelser! Ved anvendelse af plastservice skal dette være temperatur- (op til 100 C) og varmedampbestandigt, da det ellers kan smelte eller blive beskadiget. 12

13 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse af emballagen Emballagen beskytter dampovnen mod transportskader. Genanvendelse af emballagen sparer råstoffer og mindsker affaldsproblemerne. Ved bortskaffelse af emballagen kan oplysning om nærmeste genbrugsstation indhentes hos det lokale kommunekontor. Bortskaffelse af et gammelt produkt Gamle elektriske og elektroniske produkter indeholder stadig værdifulde materialer. De indeholder imidlertid også skadelige stoffer, som er nødvendige for deres funktion og sikkerhed. Hvis produkterne bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet eller behandles forkert, kan det skade den menneskelige sundhed og miljøet. Bortskaf derfor ikke det gamle produkt med husholdningsaffaldet. Aflever i stedet for det gamle produkt på nærmeste opsamlingssted eller den lokale genbrugsstation, så delene kan blive genanvendt. Sørg endvidere for, at det gamle produkt opbevares utilgængeligt for børn, indtil det afleveres på genbrugsstationen. Se også afsnittet Råd om sikkerhed og advarsler. 13

14 Inden dampovnen tages i brug Vandets hårdhedsgrad indstilles Dampovnen er ved levering indstillet til hårdhedsområde IV (meget hårdt 4). Hvis vandet i området har en anden hårdhedsgrad, bør man selv indstille vandhårdheden. Hårdhedsgraden for vandet i området kan måles ved hjælp af den medfølgende teststrimmel eller oplyses ved henvendelse til det lokale vandværk. Vandets hårdhed angives i hårdhedsområder (I til IV) eller i tyske hårdhedsgrader (1 til >21 dh). Display Hårdhedsområde Hårdhedsgrad I (blødt) dh II (middel) dh III (hårdt) dh IV (meget hårdt) 4 >21 dh Fremgangsmåde: Dampovnen skal være slukket. ^ Tryk på funktionsvælgeren, og drej den lidt til venstre. ^ Slip funktionsvælgeren. Displayet viser P 1. ^ Drej funktionsvælgeren, indtil displayet viser P 3. ^ Bekræft ved at trykke på funktionsvælgeren. I displayet vises 4 og symbolet k. ^ Drej funktionsvælgeren, indtil den ønskede vandhårdhed vises i displayet, f.eks. 3 for hård. ^ Bekræft ved at trykke på funktionsvælgeren. Displayet viser P 3. ^ Tryk på funktionsvælgeren, indtil displayet slukker. 14

15 Inden dampovnen tages i brug Første rengøring og første opvarmning Døren åbnes ved at trykke i venstre side på døråbneren. Døren åbner sig på klem. Tag vandbeholderen ud af dampovnen, og tag indsatsen ud (se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse). Skyl vandbeholderen og indsatsen grundigt med varmt vand, men uden opvaskemiddel. Vandbeholderen og indsatsen må ikke rengøres i opvaskemaskine. Vandbeholderen må ikke dyppes ned i vand! Tag alt tilbehør ud af ovnrummet, og rengør det med vand tilsat opvaskemiddel eller i opvaskemaskine. Dampovnen er inden levering blevet behandlet med et plejemiddel. Rengør ovnrummet med vand tilsat opvaskemiddel for at fjerne plejemiddellaget. Fyld vandbeholderen med vand (se afsnittet Før hver brug), og start ovnen i 15 minutter ved 100 C. Følg fremgangsmåden beskrevet i afsnittet Betjening. Derved bliver de vandførende dele gennemskyllet og ovnen tilpasset til vandets kogetemperatur, som kan variere, afhængig af hvor højt oppe ovnen opstilles. Ved eventuel flytning skal dampovnen tilpasses til det nye opstillingssted og vandets ændrede kogetemperatur, hvis det nye opstillingssted afviger min. 300 meter i højdebeliggenhed fra det gamle. Tilpasningen sker ved at foretage en afkalkning (se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse). Vær opmærksom på, at der vil være et stort dampudslip ved første ibrugtagning og ved første afkalkning efter en flytning. 15

16 Betjening Før hver brug ^ Stil altid opsamlingsbeholderen i bunden af ovnrummet, når der anvendes fade med huller, så væsken fra maden kan opsamles heri. ^ Fyld vand i vandbeholderen. Det er ikke nødvendigt at tage indsatsen ud. Anvend kun postevand og aldrig destilleret vand eller mineralvand! Vandet skal stå mellem de to markeringer (min. 0,75 l, maks. 1,2 l). Markeringerne er anbragt indvendigt og udvendigt på vandbeholderen. Den øverste markering må absolut ikke overskrides! Påfyld mere eller mindre vand afhængig af tilberedningstiden. Den maksimale påfyldningsmængde 1,2 l er tilstrækkelig til en tilberedningsproces på ca. 2 timer, hvis døren ikke åbnes. Opvarmningstiden kan afkortes ved at påfylde varmt vand. ^ Hold vandbeholderen med begge hænder, og skub den helt ind i dampovnen. Pas på, at vandet ikke skvulper over! Hvis vandbeholderen ikke er skubbet rigtigt ind, varmer ovnen ikke, og efter nogen tid vises F20 (se afsnittet Småfejl udbedres). Indstilling En funktion vælges ved at dreje funktionsvælgeren, og valget bekræftes ved tryk på den. A Dampovnen tændes ved at trykke på funktionsvælgeren. B Temperaturen bekræftes eller ændres og bekræftes. C Tilberedningstiden indstilles og bekræftes. Dampovnen starter automatisk. Hvis indstillingen ikke afsluttes inden 15 min., slukker dampovnen. Indstillingstrinnene er beskrevet nærmere på de efterfølgende sider. 16

17 Betjening Dampovnen tændes, og temperaturen indstilles ^ Tænd dampovnen ved et kort tryk på funktionsvælgeren. I displayet vises 100 og C blinker. Temperaturen kan indstilles i 5 C-trin fra 40 C til 100 C. ^ Indstil den ønskede temperatur ved at dreje funktionsvælgeren. ^ Bekræft valget ved tryk på funktionsvælgeren. Temperaturen kan altid ændres, mens dampovnen er i brug. Tryk 1 gang kort på funktionsvælgeren. Displayet skifter til temperaturindstilling, og C blinker. Indstil temperaturen som beskrevet ovenfor. Anbefalede temperaturer 100 C: Til tilberedning af alle madvarer, der kan tåle meget varme, f.eks. kød, grøntsager, sammenkogte retter, supper og gratiner samt til opvarmning. 85 C: Til skånsom tilberedning af sarte madvarer som f.eks. fisk. 60 C: Til optøning. Yderligere tips findes i afsnittet Praktisk anvendelse. 17

18 Betjening Tilberedningstid indstilles Når temperaturen er bekræftet, vises 3 nuller i displayet, og h blinker. ^ Den ønskede tilberedningstid, f.eks. 20 min., indstilles ved at dreje funktionsvælgeren. Der kan indstilles en tid mellem 1 minut (0:01) og 4 timer og 59 minutter (4:59). ^ Bekræft ved at trykke på funktionsvælgeren. Tilberedningstiden kan altid ændres, mens dampovnen er i brug. Tryk 2 gange kort på funktionsvælgeren. Displayet skifter til indstilling af tilberedningstid, og h blinker. Indstil tilberedningstiden som beskrevet ovenfor. Tilberedningstiden for de forskellige madvarer fremgår af de efterfølgende skemaer. Vær opmærksom på, at tilberedningstiden ikke er afhængig af mængden af madvarer, men af deres størrelse. Kartofler med stor diameter kræver f.eks. længere tilberedningstid end kartofler med lille diameter. For at den angivne tilberedningstid er tilstrækkelig til et godt tilberedningsresultat, bør den samlede mængde madvarer ikke overskride 6-8 portioner. Sørg desuden også for at anvende egnet service (se afsnittet Valg af service)! 18

19 Betjening Efter start Når tilberedningstiden er bekræftet, starter dampovnen automatisk. Først høres en lyd fra blæseren og derefter lyde i forbindelse med dampfremstillingen. Under opvarmningsfasen viser displayet den aktuelle temperatur i ovnrummet, så man kan følge temperaturstigningen. Ved tilberedning af afkølede og frosne madvarer falder ovntemperaturen først, hvorefter den stiger langsomt. Når den indstillede temperatur er nået, skifter displayet til at vise tilberedningstiden. Tilberedningsfasen begynder, og tiden tæller ned. Den samlede tilberedningstid, dvs. tiden mellem start og slut, består af opvarmningstid og indstillet tilberedningstid. Opvarmningstiden, og dermed også den samlede tid, afhænger af mængden af madvarer og deres temperatur. Tilberedningen afbrydes Tilberedningsforløbet kan til enhver tid afbrydes ved at åbne døren. Opvarmningen afbrydes, den resterende tilberedningstid gemmes. Når døren åbnes, slipper der damp ud. Træd et skridt tilbage og vent, til dampen er fordampet. Pas på, at det varme vand i opsamlingsrenden i døren ikke skvulper over, når døren åbnes. Pas på, at indholdet i fadene ikke skvulper over, når de skubbes ind og tages ud, og sørg for ikke at komme i berøring med den varme damp og væggene i ovnen. Fare for skoldning og forbrænding! Tilberedningen fortsættes, når døren lukkes. Herefter fortsætter opvarmningen, og den stigende ovntemperatur vises da i displayet. Når den indstillede temperatur er nået, skifter displayet, og den resterende tilberedningstid tæller ned. 19

20 Betjening Når tilberedningstiden er udløbet Når den indstillede tilberedningstid er gået, høres et signal. Displayet viser 3 nuller, og h blinker. ^ Sluk dampovnen ved at trykke på funktionsvælgeren. Blæseren kører lidt endnu, efter at dampovnen er slukket. Denne efterløbstid kan afkortes ved straks at tage vandbeholderen ud, når dampovnen er slukket. Når døren åbnes, slipper der damp ud. Træd et skridt tilbage, og vent, til dampen er fordampet. Pas på, at det varme vand i opsamlingsrenden i døren ikke skvulper over, når døren åbnes. Pas på, at indholdet i fadene ikke skvulper over, når de tages ud, og sørg for ikke at komme i berøring med den varme damp og væggene i ovnen. Fare for skoldning og forbrænding! Efter brug ^ Tag opsamlingsbeholderen ud, og tøm den. ^ Tag vandbeholderen ud, og tøm den. Når den tages ud, skal den trykkes lidt opad. ^ Rengør og tør dampovnen efter hver brug, se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse. ^ Lad ovndøren stå åben, indtil ovnrummet er tørt. Der vil altid være restvand i beholderen efter brug. Hvis dette ikke er tilfældet, kan dampovnen være defekt. Ret henvendelse til Miele Teknisk Service. Påfyld vand Hvis beholderen mangler vand, blinker symbolet p. Under brug høres samtidig et akustisk signal. ^ Kontroller vandstanden, og påfyld eventuelt vand. ^ Skub forsigtigt vandbeholderen helt ind i dampovnen. ^ Luk døren. Dampovnen kan nu anvendes som normalt. 20

21 Brug af dampovnen Valg af service Med dampovnen følger tilberedningsudstyr af rustfrit stål. Som ekstratilbehør kan der leveres fade i forskellige størrelser, med og uden huller i bunden (se afsnittet Ekstra tilbehør). Der kan vælges et egnet fad, afhængig af hvilken ret der skal tilberedes. Ved valg af tilberedningsservice skal man være opmærksom på følgende: Anvend fade med huller til alle retter, hvor det er muligt, f.eks. grøntsager. Dampen kan nå retten fra alle sider, og retten tilberedes ensartet. Madvarer med stor diameter pr. styk, f.eks. hele kartofler, ligger ikke tæt op ad hinanden, men danner hulrum, så dampen kan trænge ind imellem dem. Tilberedningstiden vil derfor være den samme, selv om stablingshøjden er større. Der kan med fordel også anvendes større fade til disse madvarer. Kompakte retter (som gratin) eller madvarer med lille diameter pr. styk (f.eks. ærter, asparges) danner slet ingen eller kun små hulrum, hvor dampen kan trænge ind. Tilberedningstiden øges derfor med højden på retten. Der kan med fordel anvendes flade fade, der kun fyldes 3-5 cm i højden. Større mængder fordeles eventuelt på flere fade for ikke at overskride den anbefalede højde. De gældende tilberedningstider er baseret på anbefalet højde. Hvis fadene fyldes mere i højden, forlænges tilberedningstiden. Ved tilberedning i flere fade bør der kun stilles ét fad i størrelsen GN 1/2 i dampovnen ad gangen for at opnå et ensartet tilberedningsresultat. Dampovnens kapacitet rækker til en samlet mængde på 6-8 portioner, og denne mængde må ikke overskrides! Se efterfølgende afsnit for yderligere råd. 21

22 Brug af dampovnen Der kan også anvendes egnet service af glas, keramik, porcelæn, plast, rustfrit stål eller emalje. Vær dog opmærksom på følgende: Servicet skal kunne tåle temperaturer op til 100 C og være modstandsdygtigt over for varm damp. Service med tykke sider er mindre egnet, da dette medfører, at tilberedningstiden bliver væsentligt forlænget. Anbring servicet på den medfølgende rist. Afstanden mellem den øverste kant på servicet og ovnrummets loft skal være min. 3 cm, for at der kan trænge tilstrækkelig damp ind i fadet. 22

23 Brug af dampovnen Dampning Ret Temperatur i C Tid i minutter Grøntsager Blomkål, i buketter Bønner, grønne Broccoli, i buketter Ærter Karotter (gulerødder), i skiver Kartofler, skrællede, halverede Kartofler, med skræl Rosenkål Asparges, hvide Kålrabi, i små stykker Kød og pølser Wienerpølser Hamburgerryg, i skiver Poulard, suppehøne Fisk (fersk) Laksefilet Rødspættefilet Sandart

24 Brug af dampovnen Ret Temperatur i C Tid i minutter Gratin Gratin med hakket kød Kvarkgratin Risgratin Bælgfrugter Bønner, opblødte Ærter, opblødte Linser, ikke opblødte Ris og kerner Kerner, hele Kerner, malede Ris 100 Se emballagen Æg Æg, blødt Æg, middel Æg, hårdt Frugter Æble-/pærestykker Rabarber Surkirsebær

25 Brug af dampovnen Råd om dampning Tilberedningstiderne ved tilberedning med damp svarer generelt til tiderne ved tilberedning i gryde. Dampen beskytter madvarerne mod udtørring og ulemperne forbundet hermed - de forbliver fugtige og saftige. Dette gælder ikke kun for grøntsager, men også for ravioli, desserter og fiske- og kødretter. Der kan tilberedes på alle ribber, også på flere ribber samtidigt. Tilberedningstiden ændres ikke derved. Retten bliver ikke brunet og får ingen skorpe. Den dampes skånsomt uden at blive stegt eller bagt. Ost smelter, men brunes ikke. Dette er sundt og fremhæver madvarernes smag. Ved tilberedning af dybfrosne madvarer, f.eks. grøntsager, skilles eventuelt større sammenfrosne stykker. Tilberedningstiden er ca. den samme som for friske grøntsager. Dybfrosne og friske grøntsager med samme tilberedningstid kan tilberedes sammen. Dybfrossen fisk skal tøs lidt op inden tilberedning. Vi anbefaler at anvende funktionen Optøning (se det pågældende afsnit). Ved dampning bevares rettens typiske smag bedre end ved almindelig kogning. Krydderier bør derfor først tilsættes efter tilberedning. Ved tilberedning med væske skal fadet kun fyldes 3 / 4 op. Udblødte madvarer skal tilberedes i væske. Pasta skal være dækket med rigelig væske. Ved tilberedning af bælgfrugter, kerner, parboiled ris, basmatiris og vildris skal vand tilsættes madvarerne i forholdet 1:1, mens forholdet ved fuldkornsris og risottoris skal være hhv. 1:1,5 og 1:2. Tilberedningstiden for pasta fremgår af emballagen. Væsken, der anvendes under tilberedningen, suges op af visse madvarer (f.eks. ris), men bibeholdes som regel helt (f.eks. gryderetter). Væsken kan jævnes, legeres eller røres op med cremefraiche efter dampning. Saucer kan jævnes i dampovnen ved tilsætning af melbolle (40 g mel og 40 g smør til 0,5 l væske). 25

26 Brug af dampovnen Fade med huller smøres ved tilberedning af fisk, og fade uden huller ved tilberedning af æggeretter, f.eks. æggestand. Hvis der anvendes fade med huller til fisk eller madvarer, der afgiver megen farve (f.eks. spinat), undgås smagsoverførsel og misfarvninger på grund af saft, der drypper ned, ved at anbringe fadene lige oven over opsamlingsbakken. Gærdej kan stilles til hævning i ovnen ved 40 C. Dejen skal være tildækket! Ubehandlede, selvplukkede æblers holdbarhed forlænges, hvis de opvarmes i 5 minutter ved 50 C. 26

27 Brug af dampovnen Opvarmning Ret Tid i minutter Grøntsager Blomkål, bønner 2 Kålrabi, gulerødder 2 Tilbehør Kartofler (halveret på langs) 3-4 Pasta, ris 2-3 Kød og fjerkræ Steg i skiver, 3-5 1,5 cm tykkelse Gullasch 3-5 Kyllingeschnitzler 3-5 Rullesteg i skiver 3-5 Fisk Fiskefilet 2-3 Fiskerulle, halveret 2-3 Portionsanretninger Hønsefrikassé med ris 3-5 Svinekam med kartofler og 3-4 grøntsager Spaghetti med tomatsovs 2-3 Supper/gryderetter Gryderet 4-5 Grøntsagssuppe, legeret 2-3 suppe, klar suppe Dampovnen er velegnet til genopvarmning af færdigtilberedte retter ved en temperatur på 100 C. Fremgangsmåde: ^ Maden lægges på en tallerken og dækkes med en dyb tallerken eller varmebestandig folie. ^ Bekræft 100 C. ^ Indstil tiden (se skemaet). Råd om opvarmning: Sovse, der skal serveres separat, opvarmes for sig selv i tildækket service. 27

28 Brug af dampovnen Optøning Ret Vægt i g Temperatur i C Optøningstid i minutter Hviletid i minutter Kød Gullasch Hakket kød Schnitzler, koteletter, medisterpølse Fjerkræ Kylling Kyllingelår Kyllingeschnitzel Fisk, alt godt fra havet Fiskefileter Rejer Grøntsager Frosset i blok Frosset i små stykker Frugter Æblemos Bærfrugt Mælkeprodukter Ost Fløde Bagværk Butterdejsbagværk Gærbagværk Brød Rundstykker/boller

29 Brug af dampovnen Frostvarer kan optøs hurtigere i dampovnen end ved stuetemperatur. Fremgangsmåde: ^ Læg frostvarerne i et fad eller på risten. ^ Indstil temperaturen (se skemaet). ^ Indstil optøningstiden (se skemaet). Råd om optøning Madvarer, der afgiver væde, f.eks. fjerkræ, anbringes på risten med opsamlingsbeholderen neden under, så fjerkræet ikke ligger i væsken. Væsken fra fjerkræet kasseres bagefter - på grund af salmonellafare må den absolut ikke anvendes! Mad, der ikke afgiver væde, kan anbringes uden emballage på risten eller i en skål. Fisk behøver ikke være helt optøet inden tilberedning. Det er nok, hvis overfladen er blød nok til at optage krydderier. Optøning ved 60 C i 2-5 minutter (afhængig af tykkelse) er tilstrækkelig. Små frostvarer, f.eks. bær og kød- og fiskestykker, skilles og spredes ud, når den halve optøningstid er gået. Lad den optøede mad hvile et stykke tid ved stuetemperatur, efter den er taget ud. Denne hviletid (se skemaet) er nødvendig for at maden kan tø op helt ind til kernen. Optøede madvarer må ikke nedfryses igen. Dybfrosne færdigretter optøs som angivet på emballagen. Bagværk optøs i lukket frysepose. 29

30 Brug af dampovnen Henkogning Madvare Temperatur i C Tid i minutter* Frugt Æbler Æblemos Solbær Stikkelsbær Stenfrugt Grøntsager Bønner Agurker * De angivne tider er baseret på 1,0 l-glas. Ved henkogning i 0,5 l-glas reduceres tiderne med 15 minutter, i 0,25 l-glas med 20 minutter. Fremgangsmåde: ^ Stil kondensbakken i bunden af ovnrummet, og læg risten på den. ^ Anbring de forberedte glas (maks. 4 i samme størrelse) på risten, uden at de berører hinanden. På den måde kan den varme damp uhindret strømme omkring glassene. ^ Indstil temperaturen (se skemaet). ^ Indstil tiden (se skemaet). ^ Udnyt eftervarmen ved at lade glassene blive stående i dampovnen i 30 minutter, efter den er slukket. ^ Afkøl glassene langsomt (ca. 24 timer) tildækket med et viskestykke. 30

31 Brug af dampovnen Tilberedning af en menu Det er særligt energibesparende og praktisk at tilberede hele menuer samtidigt, hvorved dampovnen udnyttes fuldt ud. Fremgangsmåde: ^ Flere fade anbringes på ribberne eller ved siden af hinanden på risten. Da forskellige retter som regel ikke kræver lige lang tilberedningstid, sættes de i ovnen på forskellige tidspunkter. Vores testkøkken anbefaler følgende fremgangsmåde, vist ved et eksempel: Ris 20 minutter Rødfiskefilet 6 minutter Broccoli 4 minutter ^ Først anbringes retten, der skal have længst tid (ris), i dampovnen. ^ Bekræft 100 C. ^ Tiden, til den næste ret skal stilles i dampovnen, indstilles, her 14 minutter. ^ Når de 14 minutter er gået, stilles den anden ret (rødfiskefilet) i dampovnen. ^ Tiden, til den næste ret skal stilles i dampovnen, indstilles - i dette tilfælde 2 minutter. ^ Når de 2 minutter er gået, stilles den tredje ret (broccoli) i ovnen. ^ Tilberedningstiden for den tredje ret indstilles - i dette tilfælde 4 minutter. Når tilberedningstiden er gået, kan alle retter tages ud af dampovnen samtidigt. 31

32 Brug af dampovnen Blanchering Dampovnen er også velegnet til blanchering af grøntsager og frugt til indfrysning. Fremgangsmåde: ^ Grøntsagerne/frugterne forberedes og lægges i et fad med huller. ^ Bekræft 100 C. ^ Indstil tiden på 1 min. ^ Afkøl de blancherede grøntsager/ frugter i iskoldt vand. Lad herefter grøntsagerne/frugterne dryppe godt af. Grøntsagerne/frugterne kan nu indfryses. Tilberedning af yoghurt Fremgangsmåde: ^ 100 g yoghurt (med levende kulturer) blandes med 1 l sødmælk. Yoghurt og sødmælk skal have samme fedtindhold. Der kan anvendes enten uafkølet langtidsholdbar mælk eller frisk sødmælk. Frisk mælk bør dog forinden være opvarmet til 90 C (må ikke koge!) og derefter afkølet. Dette gør den færdige yoghurt fast. Hvis der anvendes frisk mælk, bliver yoghurten noget fastere, end hvis der anvendes langtidsholdbar mælk. ^ Fyld blandingen i 6-7 portionsglas, og dæk disse med varmebestandig film. Der kan også anvendes specielle yoghurtglas. ^ Stil de lukkede portionsglas på risten. ^ Reducer temperaturen til 40 C. ^ Indstil den maksimale tilberedningstid på 4 timer og 59 min. ^ Lad yoghurten afkøle, og opbevar den derefter i køleskab. Først når yoghurten er helt afkølet, får den sin maksimale fasthed. 32

33 Brug af dampovnen Desinficering af sutteflasker Sutteflasker (og andet service) kan desinficeres i dampovnen, dvs. at de efter afvikling af programmet er sterile, som efter kogning. Kontroller dog forinden, om alle dele, også sutten, er temperaturbestandige op til 100 C. Fremgangsmåde: ^ Stil kondensbakken i bunden af ovnrummet, og læg risten på den. ^ Skil sutteflaskerne ad, og anbring dem på risten, så delene ikke berører hinanden. På den måde kan den varme damp uhindret strømme omkring de enkelte dele. ^ Bekræft 100 C. ^ Indstil tiden på 15 min. ^ Efter desinficering tørres de enkelte dele grundigt af med en ren og tør klud. For at undgå kimdannelse samles sutteflaskerne først, når de er fuldstændigt tørre. 33

34 Rengøring og vedligeholdelse Generelt Dampovnen rengøres efter hver brug, når den er afkølet. Ovndøren lukkes først, når ovnrummet er helt tørt. Anvend aldrig damprengøringsapparat, da dampen kan trænge ind i de spændingsførende dele og medføre kortslutning. Damptrykket kan desuden medføre varige beskadigelser af overflader og dele, for hvilke producenten ikke yder erstatning. Der må heller ikke anvendes sand-, soda-/alkali-, syre- eller kloridholdige rengøringsmidler, ovnspray, rengøringsmiddel til opvaskemaskiner, ståluld, skuresvampe eller hårde børster. Anvend heller ikke svampe eller klude med rester af skuremiddel. Overfladen kan blive beskadiget. Dampovnens front og kabinet Dampovnens front og betjeningspanel samt kabinettet rengøres kun med en svampeklud og varmt vand tilsat lidt opvaskemiddel. Overfladerne tørres derefter af med en blød klud. Til glasoverfladerne kan der også anvendes et specielt rengøringsmiddel til glas. Til rengøring af stålfladerne kan der anvendes et ikke-skurende rengøringsmiddel til rustfrit stål. For at undgå hurtig tilsmudsning igen anbefales det at anvende et specielt plejemiddel til rustfrit stål (se afsnittet Ekstra tilbehør). Midlet påføres i et tyndt lag med en blød klud. Anvend aldrig industrirengøringsmidler, men kun rengøringsmidler til husholdningsbrug. Der må ikke anvendes alifatiske rengøringsmidler med kulbrinte, da disse kan få tætningerne til at svulme op. 34

35 Rengøring og vedligeholdelse Ovnrum Ovnrummet, loftet i ovnrummet, tætningslisten i døren, opsamlingsrenden, dørens inderside og rummet til vandbeholderen rengøres efter hver brug. Det opståede kondensat kan let suges op med en svamp eller en svampeklud. Fedtaflejringer fjernes med vand tilsat lidt opvaskemiddel, hvorefter der tørres efter med rent vand. Varmelegemet i bunden kan med tiden blive misfarvet af væske, der er dryppet ned fra madvarerne. Disse misfarvninger kan let fjernes med Miele Ceranrengøringsmiddel, som også er velegnet til stål (se afsnittet Ekstra tilbehør). Tør efter med rent vand, til alle rester af rengøringsmiddel er fjernet. Hvis tætningslisten i døren med tiden revner eller bliver porøs, skal den udskiftes. Ny tætningsliste kan om nødvendigt købes ved telefonisk henvendelse til vor reservedelsekspedition på tlf (se endvidere afsnittet Ekstra tilbehør). Opsamlingsbeholder, rist, fade Opsamlingsbeholder, rist og fade rengøres og tørres efter hver brug. De nævnte dele kan rengøres i opvaskemaskine. 35

36 Rengøring og vedligeholdelse Vandbeholder Tag vandbeholderen ud efter hver brug, og tøm og tør den. Indsatsen bør tages ud imens. ^ Frigør indsatsen ved at trykke gribefladerne mod hinanden, og tag den ud. ^ Sæt først indsatsen i vandbeholderen, når begge dele er helt tørre. Dette gøres nemmest ved at føre indsatsen skråt ind a og derefter sænke den b. b a Vandbeholderen må ikke dyppes i vand og under ingen omstændigheder rengøres i opvaskemaskine! Af hygiejniske grunde og for at undgå, at der danner sig kondensat, bør vandbeholderen tømmes efter hver brug. Der må ikke anvendes hårde svampe eller hårde børster. 36

37 Rengøring og vedligeholdelse Koblingspakning Koblingspakningen skal smøres regelmæssigt. Hvis vandbeholderen med tiden bliver svær at sætte ind og tage ud, eller dette kun kan gøres stødvist, eller fejlmeldingen F20 vises, indsmøres koblingspakningen med lidt af det medfølgende silikonefedt (se afsnittet Medfølgende tilbehør). Lad koblingspakningen sidde, hvor den er. Ved anvendelse af silikonefedt bør følgende forholdsregler overholdes: Evt. silikonefedt på huden tørres eller skylles af. Hvis fedtet kommer i øjnene, skylles med rigeligt rent vand. Ved indtagelse søges læge. Hvis koblingspakningen med tiden revner eller bliver porøs, eller hvis der samler sig usædvanligt meget vand i bunden af rummet til vandbeholderen, bør pakningen udskiftes. Ny koblingspakning kan evt. købes ved telefonisk henvendelse til vor reservedelsekspedition på tlf (se endvidere afsnittet Ekstra tilbehør). Anvend kun det medfølgende silikonefedt, aldrig margarine, olie eller andet fedt til smøring, da pakningen ellers kan svulme op. 37

38 Rengøring og vedligeholdelse Afkalkning Anvend afkalkningstabs (se afsnittet Ekstra tilbehør) eller et gængs afkalkningsmiddel på citronsyrebasis til afkalkning af dampovnen. Følg anvisningerne om sikkerhed og dosering på pakningen. Dampovnen viser efter et bestemt antal driftstimer, at vandbeholderen skal afkalkes. Når dampovnen tændes, vises symbolet for afkalkning k og tallet 10 i displayet. 10-tallet betyder, at dampovnen kan startes 10 gange endnu, inden den spærres. Hvis dampovnen ikke straks afkalkes, tæller displayet ned og viser således et 9-tal, næste gang dampovnen tændes. Til sidst spærres dampovnen, og der skal foretages afkalkning, inden den kan bruges igen. Afkalkningsprogrammet kan startes manuelt inden spærring af dampovnen ved tryk på funktionsvælgeren i 4 sek., mens dampovnen er slukket. Der lyder et akustisk signal, displayet viser 0:22 h, og symbolet k blinker. Fremgangsmåde: ^ Fyld vandbeholderen med 1 l afkalkningsopløsning. Anvend koldt vand og afkalkningstabs eller et gængs afkalkningsmiddel på citronsyrebasis. Følg doseringsanvisningerne på den pågældende emballage. ^ Skub vandbeholderen helt ind i dampovnen. ^ Tryk på funktionsvælgeren. Herved starter afkalkningsprocessen, kolonet blinker, og symbolet k lyser konstant. Afkalkningsprocessen kan kun afbrydes inden for det første minut. Hvis der trykkes på funktionsvælgeren, inden tiden er udløbet, skal afkalkningen startes forfra. 38

39 Rengøring og vedligeholdelse Når der er 10 min. tilbage, lyder et akustisk signal, og symbolet p blinker. ^ Tag vandbeholderen ud, og tøm den. Tag indsatsen ud. ^ Skyl vandbeholderen og indsatsen grundigt. ^ Sæt indsatsen i igen, fyld vandbeholderen med 1 l vand, og skub den helt ind i dampovnen. ^ Fortsæt processen ved tryk på funktionsvælgeren. Når afkalkningen er afsluttet: Når afkalkningen er afsluttet, lyder et akustisk signal. ^ Åbn døren. ^ Tag vandbeholderen ud, og tøm den. ^ Sluk dampovnen, og tør den. 39

40 Programmering De programmeringer, der er angivet i skemaet, kan ændres. Flere indstillinger kan ændres efter hinanden. Program Display Indstilling P 1 Udstillingsprogram OFF Dampovnen varmer ON Dampovnen varmer ikke. P 2 Alarmens lydstyrke S1 til S4 Jo højere tal, desto højere alarmtone P 3 Vandhårdhed 1 Blødt 2 Middel 3 Hårdt 4 Meget hårdt * Standardindstillingerne er fremhævet med fed. Fremgangsmåde: Dampovnen er slukket. ^ Tryk let på funktionsvælgeren, og drej den samtidig lidt til venstre. ^ Slip funktionsvælgeren. I displayet vises P1. ^ Drej funktionsvælgeren, indtil det ønskede program vises. ^ Bekræft ved at trykke på funktionsvælgeren. ^ Drej funktionsvælgeren, indtil den ønskede indstilling vises. ^ Bekræft ved at trykke på funktionsvælgeren. ^ Når de ønskede indstillinger er ændret, trykkes på funktionsvælgeren, indtil displayet slukker. 40

41 Småfejl udbedres Reparationer på elektriske produkter må kun foretages af autoriserede fagfolk. Reparationer foretaget af ukyndige kan medføre betydelig risiko for brugeren og er ikke omfattet af Mieles reklamationsordning. Hvad nu, hvis der høres blæserstøj, efter dampovnen er slukket? Dampovnen er udstyret med en blæser, der skal lede emmen ud af ovnrummet. Blæseren arbejder et stykke tid, efter at dampovnen er slukket.... dampovnen ikke kan tændes? Kontroller, om sikringen i husinstallationen er i orden. Hvis dette ikke er tilfældet, afbrydes dampovnen fra elnettet i ca. 1 min. Dette gøres ved at slå den pågældende sikring fra eller skrue smeltesikringen helt ud eller slå HFI/HPFI-relæet fra. Hvis man efter igen at have tændt for HFI/HPFI-relæet eller slået sikringsgruppen til stadig ikke kan tænde for dampovnen, kontaktes Miele Teknisk Service.... dampovnen ikke varmer? Kontroller, om dampovnen ved en fejl er blevet indstillet på udstillingsprogram (se afsnittet Programmering).... vandbeholderen er svær at sætte helt ind og tage ud eller kun kan skubbes stødvist? Koblingspakningen på vandbeholderen smøres let med silikonefedt, som beskrevet i afsnittet Koblingspakning.... opvarmningsfasen varer usædvanligt længe? Kontroller bunden i vandbeholderen. Hvis der er usædvanlig stor kalkaflejring, kontrolleres den indstillede vandhårdhedsgrad. Indstil evt. den korrekte vandhårdhed (se afsnittet Vandets hårdhedsgrad indstilles), og foretag afkalkning som beskrevet i afsnittet Afkalkning. Hvis vandhårdhedsgraden var indstillet korrekt, eller hvis problemet opstår igen, kontaktes Miele Teknisk Service. 41

42 Småfejl udbedres... dampovnen efter en flytning ikke længere skifter til tilberedningsfasen efter opvarmningen? Dampovnen skal tilpasses til det nye opstillingssted og en evt. ændret kogetemperatur for vandet (se afsnittet Første rengøring og første opvarmning).... der under brug trænger usædvanligt meget damp ud eller fra andre steder end normalt? Kontroller, om døren er lukket rigtigt. dørpakningen sidder korrekt. Tryk den evt. fast, så den slutter til hele vejen rundt. dørpakningen er beskadiget, f.eks. har ridser. I så fald skal den udskiftes. Hvis fejlen ikke kan udbedres, kontaktes Miele Teknisk Service.... displayet viser symbolet p, og der eventuelt høres en alarm? Kontroller, om vandbeholderen er skubbet helt ind i ovnen. der er tilstrækkeligt vand i vandbeholderen. Vandet skal stå mellem de to markeringer.... displayet viser symbolet k og et tal mellem 1 og 10 eller 0:22^ og et blinkende symbol k, når dampovnen tændes? Der skal foretages afkalkning. Se afsnittet Afkalkning.... displayet viser F05 eller F06? Sluk dampovnen, og kontakt Miele Teknisk Service.... displayet viser F20? Dampovnen varmer ikke. Kontroller først, om vandbeholderen er skubbet helt ind i dampovnen, og sluk og tænd ovnen igen. Hvis fejlen optræder igen, smøres koblingspakningen på vandbeholderen med lidt silikonefedt som beskrevet i afsnittet Koblingspakning. Hvis dampovnen herefter stadig ikke kan anvendes, slukkes den, og Miele Teknisk Service kontaktes.... der efter længere tid opstår lyde, når døren åbnes og lukkes? Dørhængslerne smøres, f.eks. med det medfølgende silikonefedt. 42

43 Service / reklamationsfrist Miele Teknisk Service Dag til dag service Landsdækkende servicenet Lokale teknikere Specielt uddannede teknikere Centralt dirigerede servicevogne Stor reservedelsbeholdning Originale Miele reservedele 24 måneders reklamationsfrist på alle fabriksnye Miele produkter og reparationer Leveringsgaranti for reservedele i 15 år Miele er kendt for sin "dag til dag" service En stor fordel, da ventetiden på, at Miele produktet igen er klar efter et driftsstop, yderst sjældent overskrider én dag. Dette kan vi overholde, fordi vi over hele landet har lokalt boende teknikere, som kører rundt i centralt dirigerede servicevogne. Servicevognene er udstyret med et stort udvalg af originale reservedele, hvilket betyder, at vi har alt, hvad der normalt skal bruges til en reparation, med fra starten. Altså ingen unødvendig ventetid eller omkostning ved fremskaffelse af reservedele. Rygraden i god service er dygtige teknikere. Alle vore teknikere er elektrikere, og denne uddannelse er suppleret med en speciel Miele uddannelse i drift, vedligeholdelse og reparation af vore produkter. Uddannelsen bliver løbende fulgt op, således at teknikerne hele tiden er på højde med udviklingen. Miele Teknisk Service kan tilkaldes fra mandag til torsdag mellem kl og 16.00, fredag mellem 8.00 og på telefon Servicebestilling, direkte eller telefax Mieles reklamationsfrist De efterfølgende bestemmelser om reklamationsfrist omfatter udelukkende fabriksnye produkter indkøbt i Danmark. Reklamationfristen er gyldig 24 mdr. fra købsdato, når der forevises kvittering, regning eller tilsvarende, hvoraf købsdato fremgår. Funktionssvigt på produkterne, der skyldes installationsmæssige forhold, dækkes ikke af reklamationsfristen. Reklamationsfristen indskrænker ikke købers rettigheder if. lovgivningen over for Miele. 43

44 Service / reklamationsfrist Mieles reklamationsfrist omfatter: Fabriksnye produkter beregnet til private husholdninger og anvendt til rette formål. Fabrikations- og materialefejl, såfremt disse fejl konstateres under produktets normale brug. For mindre øer, hvor færgetransport er påkrævet, Grønland og Færøerne gælder dog særlige bestemmelser. Mieles reklamationsfrist indebærer: For store produkter betaler Miele alle udgifter til reservedele, arbejdsløn og rejseudgifter for tekniker. Såfremt Miele skønner det nødvendigt, at produktet sendes til et Miele værksted, betaler Miele alle fragtudgifter hertil. For små produkter betaler Miele alle udgifter til reservedele og arbejdsløn, hvorimod fremsendelse af produktet sker for købers regning og risiko. Efter udbedring af fejlen sker returnering af produktet for Mieles regning og risiko. Dele udskiftet ved en sådan reparation tilhører Miele. Mieles reklamationsfrist på reservedele: Ved udbedring af mangler foretaget af vore egne teknikere eller af de af os autoriserede værksteder ydes der en 24 mdr. reklamationsfrist på de nyisatte dele. Denne reklamationsfrist er inklusive arbejdsløn og grundgebyr. For dele, der er isat efter de 24 mdr., påhviler det kunden at fremvise fornøden dokumentation i form af en tidligere udstedt servicefaktura. Mieles reklamationsfrist omfatter ikke: Fejl eller skader opstået direkte eller indirekte som følge af overlast, fejlbetjening, misbrug, skødesløs behandling, mangelfuld vedligeholdelse, fejlagtig indbygning, opstilling og tilslutning, spændingsvariationer og elektriske forstyrrelser eller ved reparation udført af andre end de af Miele autoriserede teknikere. Fejl eller skader opstået som følge af erhvervsmæssig eller anden brug af produkter, der er beregnet til private husholdninger. Erstatning for eventuelle følgeskader, herunder skader på andre genstande, driftstab etc., medmindre andet er lovmæssigt fastlagt. Uberettiget tilkaldelse af Miele Teknisk Service: Inden Miele Teknisk Service tilkaldes, kontrolleres de fejlmuligheder, det er muligt selv at udbedre. Såfremt kravet om udbedring er uberettiget, eksempelvis hvis produktets svigt skyldes en defekt sikring eller et defekt afløb, påhviler det kunden selv at betale de omkostninger, der er forbundet med at have tilkaldt service. 44

45 Service / reklamationsfrist Transportskader: Skulle produktet have fået en transportskade under en transport, som køber selv har sørget for, rettes omgående henvendelse til den forhandler, hvor produktet er købt. Lov om køb: Bestemmelserne vedrørende reklamationsfrist er gældende fra ikraftrædelse af Lov om køb år Reklamationsfristen fratager ikke køber adgang til at gøre et eventuelt ansvar efter købeloven gældende over for den forhandler, hvor produktet er købt. Henvendelse til Miele A/S virker samtidig som reklamation over for forhandleren. Indberetning: Ønskes fejlen ikke afhjulpet omgående, skal eventuelle krav i henhold til Mieles reklamationsfrist sammen med den fornødne dokumentation for købsdato være indsendt skriftligt inden reklamationsfristens udløb til Miele A/S Erhvervsvej 2, Postboks 1371 DK Glostrup. 45

Brugsanvisning. Dampovn DG 6010. da-dk

Brugsanvisning. Dampovn DG 6010. da-dk Brugsanvisning Dampovn DG 6010 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 588 990 Indholdsfortegnelse Råd

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Dampovn

Brugs- og monteringsanvisning Dampovn Brugs- og monteringsanvisning Dampovn Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da - DK M.-Nr. 09 589 050 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Dampovn

Brugs- og monteringsanvisning Dampovn Brugs- og monteringsanvisning Dampovn Læs venligst brugs- og monterings anvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da - DK M.-Nr. 09 589 060

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Dampovn

Brugs- og monteringsanvisning Dampovn Brugs- og monteringsanvisning Dampovn Læs venligst brugs- og monterings anvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da - DK M.-Nr. 09 589 070

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Indbygnings-espressomaskine CVA 6431 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr.

Læs mere

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og FAVORIT 26_012 Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og holdbarhed og er designet, så det opfylder

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Brugsanvisning. Elektronisk mikrobølgeovn med grill MWHA 222 AX INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger 2. Installation 4.

Brugsanvisning. Elektronisk mikrobølgeovn med grill MWHA 222 AX INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger 2. Installation 4. Brugsanvisning Elektronisk mikrobølgeovn med grill MWHA 222 AX INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsanvisninger 2 Installation 4 Oversigt 5 Betjeningspanel 6 Indstilling af ur 7 Display 8 Programmering 9 Optøningsprogram

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere

RØGEGRILL 3I1 BRUGERVEJLEDNING. HN 3966 Model AA248-CA0042. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

RØGEGRILL 3I1 BRUGERVEJLEDNING. HN 3966 Model AA248-CA0042. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. RØGEGRILL 3I1 HN 3966 Model AA248-CA0042 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Vigtige forholdsregler Læs de følgende forholdsregler grundigt

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor.

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Skolens kantine Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Derudover arbejder vi med sundheden, og vi tilbyder dagligt sunde alternativer. Du finder disse alternativer

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet Hygiejne i kabyssen - gode råd til skibets egenkontrol En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet God hygiejne er hele tiden at tænke sig om, når man laver mad til andre. For at begrænse

Læs mere

Indhold. Vejledning til foodprocessor tilbehør. Dansk. Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6

Indhold. Vejledning til foodprocessor tilbehør. Dansk. Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 4 Vejledning til foodprocessor tilbehør Indhold Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 DELE OG FUNKTIONER 8 Kom godt i gang Før første brug 9 Sådan udvælges det rigtige

Læs mere

Brugsanvisning Fritstående espressomaskine

Brugsanvisning Fritstående espressomaskine Brugsanvisning Fritstående espressomaskine Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 768 730 Transportemballage

Læs mere

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Kostfibre hvorfor. De mætter De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Maden flyttes hurtigere gennem kroppen De tager plads for andre fødevarer Tager lang tid at spise giver hurtigere

Læs mere

bamix SwissLine Gebruiksaanwijzing, p. 3 Brugsanvisning, s. 39 Käyttöohje, s. 12

bamix SwissLine Gebruiksaanwijzing, p. 3 Brugsanvisning, s. 39 Käyttöohje, s. 12 Gebruiksaanwijzing, p. 3 Käyttöohje, s. 12 Bruksanvisning, s. 21 Bruksanvisning, s. 30 Brugsanvisning, s. 39 bamix SwissLine R Brugsanvisning bamix SwissLine R Indholdsfortegnelse Indledning 39 Før brug

Læs mere

Gulerodssuppe med linser

Gulerodssuppe med linser nøglehuls retter 2 Gulerodssuppe med linser Nøglehulsopskrift - 26 juni 2013 Gulerodssuppe med linser Det skal du bruge (4 pers.) 750 g skrællede kartofler 3 store skrællede gulerødder (ca. 255 g) 2 store

Læs mere

Brugsanvisning Glaskeramisk kogeplade

Brugsanvisning Glaskeramisk kogeplade Brugsanvisning Glaskeramisk kogeplade Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da - DK M.-Nr. 09 140 410 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Indbygnings-kaffemaskine CVA 4060 Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. j M.-Nr. 06 696

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Brugsanvisning Emhætte WS75S

Brugsanvisning Emhætte WS75S Brugsanvisning Emhætte WS75S 2 Indholdsfortegnelse Bortskaffelse af emballagen... 4 Bortskaffelse af gammelt produkt... 4 Sikkerhedsanvisninger... 4 Beskrivelse af emhætten... 7 Udsugning til det fri...

Læs mere

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til, hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Pasta med asparges og parmaskinke Rester fra weekenden Fiskefrikadeller

Læs mere

PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015

PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015 PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015 Generelle sikkerhedsinstruktioner Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger apparatet første gang. Gem desuden denne brugsanvisning, der indeholder de nødvendige

Læs mere

Brugsanvisning Fritstående espressomaskine

Brugsanvisning Fritstående espressomaskine Brugsanvisning Fritstående espressomaskine Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 10 022 630 Transportemballage

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZFK22/9R http://da.yourpdfguides.com/dref/656824

Din brugermanual ZANUSSI ZFK22/9R http://da.yourpdfguides.com/dref/656824 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted!

Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 100054 V6/0114 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger... 86 1.1

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+ FRITSTÅENDE KØLESKAB Brugervejledning KS 345 A+ Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ------------------------- 1~2 Tegning ----------------------------------------------------- 3 Klargøring --------------------------------------------------

Læs mere

Brugsanvisning KØLESKAB

Brugsanvisning KØLESKAB Brugsanvisning KØLESKAB Bemærk at denne brugsanvisning passer til flere forskellige modeller, og der kan være omtale af funktioner/ekstra tilbehør som ikke findes på alle modeller. BS 3021 V BS 3021 BSZ

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet.

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet. BRUG AF KØLESKABET Tænding af apparatet Start af apparatet Sæt stikket i stikkontakten. Lyset under betjeningspanelet eller i skabet (afhængigt af modellen) tænder ved åbning af døren. Den grønne kontrollampe

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

Turmad Hovedretter. Fisk med stærk sauce

Turmad Hovedretter. Fisk med stærk sauce Fisk med stærk sauce -4 5-600 g. friskfanget eller tørret fisk (anykind) Olivenolie til stegning 2 tsk. carry 2 tsk. cayenne- chillipeber 4 fed hvidløg 1 ds. koncentreret tomatpure Evt. soyasauce 5 dl.

Læs mere

LÆS OPLYSNINGERNE VEDRØRENDE MONTERING, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE SAMT SIKKERHEDSFORSKRIFTERNE GRUNDIGT, INDEN APPARATET TAGES I BRUG.

LÆS OPLYSNINGERNE VEDRØRENDE MONTERING, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE SAMT SIKKERHEDSFORSKRIFTERNE GRUNDIGT, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. VIGTIGE OPLYSNINGER Kære kunde. Tak for at have valgt EVA stavblenderen fra BUGATTI. I lighed med alle andre elektriske husholdningsapparater skal stavblenderen benyttes med forsigtighed for at undgå kvæstelser

Læs mere

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet.

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Yoghurt naturel (evt. blandet med fromage fraiche) med fiberdrys og

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Milnersvej 42 3400 Hillerød tel 4820 6000 www.pharmakon.dk

Milnersvej 42 3400 Hillerød tel 4820 6000 www.pharmakon.dk Månedens menu Helleflynder med variation af kartoffel og jordbær Maj 2009 Grillet svinemørbrad og braiseret svinekæbe med pure af gulerødder tilsmagt med estragon, hertil forårsgrønt og kraftig sauce samt

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

15 Svind under tilberedning og frem til servering

15 Svind under tilberedning og frem til servering 15 Svind under tilberedning og frem til servering Her kan du læse om Variationer i svind Tilberedningssvind Ovntemperaturens betydning Skal stegen hvile? Hvile- og nedkølingssvind Varmholdningssvind Skæresvind

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Kolde facts for friskere fødevarer.

Kolde facts for friskere fødevarer. 2012 BSH Hvidevarer A/S Ret til ændringer forbeholdes. Forbehold for trykfejl. R16 194 372 0 4/2012 BSH Hvidevarer A/S Telegrafvej 4 2750 Ballerup Telefon: 44 89 85 25 siemens-home.dk Kolde facts for friskere

Læs mere

Brugsanvisning for indream damprenser

Brugsanvisning for indream damprenser Brugsanvisning for indream damprenser Effektiv, skånsom og miljøvenlig rengøring 1 06-01-2013 - Rev 1.6 Beskrivelse af enkeltdele: 1. Dæksel på håndtag 2. Hjul 3. Produktets top cover 4. Bærehåndtag 5.

Læs mere

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning KØLESKAB K44W HN 8700 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Køleskabets indretning... 2 Før køleskabet tages i brug... 3 Beskyttelse af miljøet... 3 Sikkerhedsregler og generelle anbefalinger... 4 Installation...

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Kære Spejdere. Kogebogen er lavet således, at der er to forslag til hver kødtype (hakket kød, kylling osv.).

Kære Spejdere. Kogebogen er lavet således, at der er to forslag til hver kødtype (hakket kød, kylling osv.). KOGEBOG Kære Spejdere I sidder nu med Proviantudvalgets forslag til retter til aftensmåltidet, der kan laves ud fra de ingredienser, I kan hente i jeres proviantudlevering. Der kan selvfølgelig laves 10.000

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

SØFF- opskrifter, august 2014. Squashsalat med peberrod

SØFF- opskrifter, august 2014. Squashsalat med peberrod SØFF- opskrifter, august 2014 Squashsalat med peberrod 4 små squash på omkring 12-15 cm 1/2-1 tsk salt 3 spsk eddike (æblecidereddike kan også bruges) 2-3 spsk sukker kværnet peber 1 spsk revet peberrod

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Appelsinmarineret andebryst

Appelsinmarineret andebryst Appelsinmarineret andebryst Ingredienser, 4 port. ca. 150 g gulerødder ca. 300 g rødbeder ca. 200 g løg ca. 600 g andebrystfileter (ca. 2 stk.) 10 stk. Hele nelliker salt og peber Marinade: ca. 150 g appelsinsaft

Læs mere

Indisk mad. Indisk buffet 11. November

Indisk mad. Indisk buffet 11. November Indisk mad Indisk buffet Indisk rødløg 6 rødløg ½ l kærnemælk 1 tsk senneps frø Salt og peber Skær løgene i små stykker Læg de 5 løg i kærnemælken Sauter det ene løg og sennepsfrøene i olie Tilsæt det

Læs mere

Montering og Pleje af CaesarStone

Montering og Pleje af CaesarStone Montering og Pleje af CaesarStone bordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Side CaesarStone 2 Modtagelse 3 Montering 4 Fastgørelse

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

Sauce. Den brune. Den hvide. Jævning

Sauce. Den brune. Den hvide. Jævning Sauce Den brune Har man stegt eller kt net kød, kaldes væsken derfra fond (udtales så det rimer på fjong). Til en brun sauce kan man forbedre fonden ved fx at tilsætte et laurbærblad eller et løvstikkeblad

Læs mere

Gode ideer til turmad

Gode ideer til turmad Gode ideer til turmad Hvor meget? Afhængig af hvor længe man skal være på farten, er det vigtigt at tænke på vægten af egen mad. Jo længere tid du skal være af sted jo, mere påpasselig bør du være med

Læs mere

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat låger Malede og finérede Almindelig rengøring foretages med en ren klud eller vaskeskind og lunkent vand. Til mere dybdegående

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU COFFEE MAKER KM 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I J K 3 DANSK 05-09 SUOMI 10-14 NORSK 15-20 SVENSKA 21-26 ITALIANO 27-32 PORTUGUÊS 33-38 NEDERLANDS 39-45 MAGYAR 46-51 ČESKY

Læs mere

MODEL KO604X. Fire funktioner 60 cm multifunktions ovn

MODEL KO604X. Fire funktioner 60 cm multifunktions ovn MODEL KO604X Fire funktioner 60 cm multifunktions ovn BEMÆRK: Denne brugervejledning indeholder vigtig information, herunder vigtige oplysninger om sikkerhed og installation, så du kan få mest muligt ud

Læs mere