DIESELVÄRMARE Med termostat, 15 kw. DIESELVARMER Med termostat, 15 kw. HALLILÄMMITIN Termostaatti, 15 kw. DIESELVARMEKANON Med termostat, 15 kw

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIESELVÄRMARE Med termostat, 15 kw. DIESELVARMER Med termostat, 15 kw. HALLILÄMMITIN Termostaatti, 15 kw. DIESELVARMEKANON Med termostat, 15 kw"

Transkript

1 DIESELVÄRMARE Med termostat, 15 kw DIESELVARMER Med termostat, 15 kw HALLILÄMMITIN Termostaatti, 15 kw DIESELVARMEKANON Med termostat, 15 kw VARNING! SÄKERSTÄLL ALLTID GOD VENTILATION ADVARSEL! SØRG ALLTID FOR TILSTREKKELIG VENTILASJON VAROITUS: SØRG ALTID FOR TILSTRÆKKELIG VENTILATION ADVARSEL! VARMISTA AINA RIITTÄVÄ ILMANVAIHTO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, Helsingborg. Tel: Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi Oy, Iltaruskontie 2, FIN Helsinki/Helsingfors. Puh.: Importør: Biltema Danmark A/S, Boks 175, 9230 Svenstrup J, Tlf.:

2 SE DIESELVÄRMARE INTRODUKTION Produkten är en mobil värmefläkt utan skorsten. Perfekt för torkning av byggplatser eller uppvärmning av välventilerade utrymmen. Förbränningskammaren är i stål. Värmaren har flamsensor, överhettningsskydd och termostat. VARNINGAR För din egen och andras säkerhet måste denna manual läsas och följas noga innan installation och användning. Att förbise instruktionerna i denna manual kan orsaka mycket allvarliga skador på person och egendom. Endast personer som förstått och följer dessa instruktioner får använda dieselvärmaren. Uppstår någon form av osäkerhet, kontakta leverantören. Får ej användas i bostadshus eller i icke tillräckligt ventilerade utrymmen. Använd inte bensin eller andra flyktiga bränslen. Placera aldrig kokkärl på dieselvärmaren. Dieselvärmaren får aldrig användas för tillredning av mat. SÄKERHETSINSTRUKTIONER Läs denna manual noga innan installation och användning. Använd aldrig bensin i värmaren risk för explosion och okontrollerad låga. Värmaren får inte användas i explosiv miljö. Säkerställ god ventilation före användning annars finns risk för kolmonooxidförgiftning. Dieselvärmaren får endast användas i välventilerade utrymmen. Använd aldrig värmaren i närheten av sprayflaskor, sågspån, damm eller liknande. Använd inte värmaren där det finns explosiva eller antändliga gaser. Blockera aldrig värmarens luftintag. Värmaren får inte utsättas för eller användas i regn eller fuktiga utrymmen. Värmaren får under inga omständigheter modifieras. Dra alltid ut spänningskabeln innan underhåll sker på värmaren. Placera aldrig brännbara föremål närmare än 3,5 meter från luftutloppet och 2 meter från luftintaget på baksidan eller ovanför värmaren. Placera aldrig värmaren på brännbart underlag. Stäng av värmaren, dra ut sladden, kontrollera att lågan slocknat och låt den svalna innan bränsle fylls på. Kontrollera att nätspänningen motsvarar märkspänningen på typskylten. Dra alltid ut stickproppen ur vägguttaget när produkten inte används. Risk för elchock finns även när apparaten är avstängd. Låt inte värmeelementet komma i kontakt med vatten. Stick inte in främmande objekt i värmaren. Använd inte elementet om sladden eller själva värmeelementet är skadad. Lämna aldrig små barn ensamma med produkten som används. Innan värmaren rengörs måste den vara avstängd och ha svalnat. Håll alltid i stickkontakten när den ska dras ur vägguttaget - håll inte i sladden! Förvara produkten på en sval och torrt plats. För att minska risken för skada från värme, eld eller explosion, placera alltid värmaren på säkert avstånd från väggar eller löst hängande material. Häng aldrig kläder eller handdukar på produkten för att torka. Försök inte använda värmaren om den inte fungerar ordentligt. Om strömkabeln är skadad måste den bytas av en behörig elinstallatör. Låt inte värmaren användas utan tillsyn. Placera värmaren på en horisontell och torr yta. Använd värmaren endast med 230 V strömförsörjning. Anslut inte värmeelementet till samma väggkontakt som andra elektriska apparater. Detta för att undvika att strömkretsen blir överbelastad. Förläng inte strömkabeln på egen hand. Placera strömkabeln så att ingen går på den, eller så att ingenting står på den. Värmaren ska inte placeras strax under ett uttag. Använd inte värmaren i omedelbar närhet av badkar, dusch eller pool. Hantera inte värmaren med blöta händer. Placera värmaren på säkert avstånd från kemiska eller antändliga material (lim, gardiner, mattor etc.). Använd aldrig värmaren när strömkabeln är uppvirad till förvaring. Sänk aldrig ner värmaren i vatten. VARNING! För att undvika överhettning, täck inte över värmeelementet. Denna produkt kan användas av barn från 8 år och uppåt, samt av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet eller kunnande, om de övervakas eller har fått instruktioner angående användningen av produkten på ett säkert sätt och förstår de involverade riskerna. Barn skall inte leka med produkten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn. Bör ej placeras i vinddrag. Placera aldrig kokkärl på dieselvärmaren. Dieselvärmaren får aldrig användas för tillredning av mat. 2

3 SE MÄRKNING Varning för spänningsförande delar UPPACKNING Ta bort allt emballage och kontrollera att produkten är hel och inte är skadad. Återvinn emballaget enligt lokalt gällande regler. Varning för mycket hög värme ÖVERSIKT A B C Manualen måste läsas innan användning D TEKNISKA DATA Produkten får ej övertäckas P E Värmeeffekt: kw Btu/h Kcal/h Luftvolym: m³/h Tankvolym: l Bränsle: Diesel Bränsleförbrukning:.... 1,4 l/h Effekt: W Lufttryck: ,21 bar Kontinuerlig drift: h Spänning: V, 50 Hz Skyddsklass: IPX0 Vikt: kg Mått: x 313 x 454 mm O N A. Värmeutlopp I. Spänningssladd B. Övre kåpa J. Bränsletank C. Handtag K. Strömbrytare D. Galler för luftintag L. Sidoplatta E. Tryckmätare M. Digital temperaturvisning F. Tanklock N. Termostatreglage G. Bränslemätare O. Stödben/handtag H. Stödben/handtag P. Lampa MONTERING M L K J I F G H 1. Montera handtaget på värmaren och fäst med medföljande skruvar. 2. Montera stativen enligt figuren. Sätt skruvarna genom kanten på tanklocket och ner i stativen och fäst med muttrar. 3

4 SE ANVÄNDNING Viktigt att tänka på innan användning Använd endast diesel. Använd aldrig högoktanigt bränsle som t ex bensin. Kontrollera att det finns tillräckligt med bränsle i tanken. Fyll endast på bränsle när värmaren har stannat och lågan är släckt. Använd alltid filtersil. Skölj genast med tvål och vatten om du skulle få bränsle på huden. Ytan på brännaren är alltid mycket varm, även när lågan just släckts, rör den aldrig. Se till att hålla säkerhetsavståndet då värmaren tänts. Placera värmaren enligt anvisningarna om säkerhetsavstånd, se Säkerhetsavstånd. Stäng av värmaren om rök eller onormal lukt upptäcks. Kontrollera att det inte finns några läckage från värmare. Kontrollera att tanken är fri från vatten och/eller skräp. Rengör tanken vid behov. Påfyllning av bränsle 1. Stäng av värmaren, dra ut sladden, kontrollera att lågan slocknat och låt den svalna. 2. Ta av tanklocket. Kontrollera att tanken är ren, rengör vid behov. 3. Placera värmaren på plant, stabilt underlag. 4. Fyll tanken med diesel genom en filtersil. 5. Sätt tillbak tanklocket. Säkerhetsavstånd Varning! Följ alltid säkerhetsavstånden och se till att ventilationen är tillräcklig. Tändning/ starta värmaren 1. Se till att det finns bränsle i tanken. 2. Se till att tanklocket är på plats. 3. Anslut nätsladden till ett jordat uttag. 4. Sätt termostatreglaget på önskad temperatur (5 45 C). 5. Sätt strömbrytaren i läge ON. Indikatorlampan och displayen tänds och värmaren startar. OBS! Skulle värmaren inte starta, prova att höja temperaturen på termostaten. Eller sätt strömbrytaren i läge OFF och sedan på ON igen. Om inget händer se avsnittet Felsökning. OBS! Om värmaren inte tänds, kontrollera säkringen och byt ut om den löst ut. Lampa Termostatreglage Släckning 1. Sätt strömbrytaren i läge Dra ut stickproppen. OBS: Kontrollera att lågan är släckt innan du lämnar värmaren. Långtidsförvaring Display Strömbrytare OBS! Tanken får inte innehålla bränsle då värmaren långtidsförvaras t ex över sommaren. Bränslet kan skada värmaren. Töm alltid tanken t ex med en godkänd bränslepump. Förvara värmaren på en torr välventilerad plats fri från damm och korrossiva gaser. Förvara gärna värmaren i originalförpackningen. Inbyggda säkerhetsfunktioner Flamvakt innebär att en fotocell övervakar lågan i brännkammaren. Skulle lågan slockna stängs värmaren av. Överhettningsskyddet stänger av värmaren om den skulle överhettas t.ex. på grund av blockerat luftintag. 4

5 SE Funktionsprincip Utblåsfilter Insugsfilter Luddfilter Filterkåpa Tryckmätare Värmaren har forcerad lufttillförsel till brännaren. När luften passerar bränsleinloppet drar den med sig bränsle till brännarmunstycket. Blandningen av bränsle/luft sprutar in i brännkammaren som en fin dimma. Fläkten tillför mer syre för att förbättra förbränningen och transporterar ut överskottsvärme från värmaren så att den inte överhettas. SERVICE Innan någon form av underhåll utförs på värmaren måste den stängas av, sladden dras ut, lågan ha slocknat och den måste ha svalnat. Se till att tanken är tom innan underhåll utförs. Se till att alla slanganslutningar är lufttäta. Byte av bränslefilter Rengör bränslefiltret minst två gånger per säsong eller vid behov. Igensatt filter ger dålig förbränning och sot. Rengör bränsletank Bränslefilter Sidokåpa Rengör bränsletanken efter 200 drifttimmar med ren högoktanigt bränsle. Använd aldrig vatten vid rengöring. Fläktblad Fläktbladen ska rengöras minst en gång per säsong eller oftare vid behov. Torka försiktigt av fläktbladen med en fuktig trasa. Se till att bladen inte böjs. Se figur för borttagning av fläktbladen. Fläktblad Skruv Motoraxel Bränslemunstycke Munstyckena ska rengöras eller bytas ut minst en gång per säsong. Rengör genom att blåsa tryckluft genom munstyckena. Är de helt igensatta kan munstyckena läggas i rent bränsle för att lösa upp smutsen. Gammalt eller förorenat bränsle ger dålig förbränning och sot. Brännarhuvud Tändkabel Tändstift Byte av luftfilter Filtret för luftintaget ska bytas eller rengöras med tvål och vatten och torkas noga efter 500 drifttimmar eller tidigare vid behov. Filtret för luftutsläpp samt luddfiltret ska bytas efter 500 drifttimmar eller tidigare vid behov. Tändstift Tändkabel Bränsleslang Lock Luftslang Bränslemunstycke Anslutning för bränsleslang Anslutning för luftslang 5

6 SE Luftpump Kontrollera att luftpumpen är korrekt monterad för att undvika lågt tryck eller läckage. A. Pumphus B. Spalt, 0,06~0,08 mm C. Pumphjul D. Skruv E. Pumpblad Fotocell Fotocellen behöver rengöras en gång per säsong eller mer vid behov. Rengör fotocellen med en tops doppad i vatten eller sprit. Se figur för korrekt position på fotocellen. Fotocell Lins Position Fel Rätt Inpassning av pumpkolv/pumphus De fyra pumpbladen sitter i spår på pumphjulet. Spalten mellan pumphjul och pumphus ska vara 0,06~0,08 mm för att säkerställa rätt lufttryck. A. Pumpblad B. Pumphus C. Luftintagsfilter D. Tryckkåpa E. Skyddsgaller F. Luftuloppsfilter G. Pumphjul H. Anslutningsdel Fotocellkabel Kretskort Tändstift Rengör och justera tändstiften var 600 drifttimme eller byt vid behov. Vid byte, rengör tändstiftshållarna. Justera avståndet mellan elektroderna till 3,5 mm. Justering av bränsletryck När värmaren är igång, vrid medurs på avlastningsventilen för att öka trycket och moturs för att sänka trycket. Trycket skall vara 0,21 bar ±10%. För bästa resultat testa trycket då tanken är full. Optimalt tryck uppnås då brännarkonen är röd och värmaren inte ger några extra flammor. 6

7 SE UNDERHÅLL Varning! Utför aldrig någon form av underhåll på produkten då den är ansluten till nätspänning. Bränsletank Spola tanken med normalt bränsle då det behövs eller efter timmar. Bränslet som använts för spolning kan efter filtrering användas som bränsle igen. Utloppsfilter Rengör efter 500 timmar genom att slå försiktigt och blåsa rent filtret eller byt till ett nytt filter en gång om året. Insugsfilter Rengör efter 500 timmar med tvållösning och låt torka eller byt till ett nytt filter en gång per år. Tändstift Rengör tändnålen vid behov för att undvika smutsansamling eller ta isär tändstiftet och rengör delarna i diesel och torka av med en torr trasa efter 500 till 800 timmar. Fläktdelar Rengör vid behov eller en gång per säsong. Oljefilter Rengör filtret efter timmar eller vid behov genom att dra ut plastdetaljerna som håller filtret, doppa dem i diesel och skaka försiktigt för att få bort eventuell smuts. Bränslemunstycke Rengör munstycket efter timmar genom att ta isär munstycket och rengör ytan med diesel. 7

8 SE FELSÖKNING Kontrollera följande innan värmaren lämnas in för reparation: PROBLEM Lukt, rök eller gnistbildning uppkommer vid första användningen Rök, onormal lukt/ljud vid användning första gången eller efter bränslestopp Ljud vid tändning eller släckning Lågor eller gnistor kommer ut genom utloppet vid tändning ORSAK Helt normalt och beror på damm i enheten. Försvinner strax. Luft i bränsleledningen. Försvinner när luften tryckts ut. Metalldelarna i värmaren expanderar/drar ihop sig vilket är helt normalt. Det finns bränsle med olämplig blandning kvar i bränsleledningen vilket ger ojämn förbränning. Gnistor kan orsakas av stoftfragment. Detta är helt normalt. PROBLEM ORSAKAR ÅTGÄRD Värmaren tänder men den stängs av efter en kort stund. Lampan blinkar och displayen visar E1. Värmaren fungerar inte, lampan blinkar och displayen visar E1. Fläkten fungerar inte, lampan blinkar och displayen visar E1. Dålig förbränning eller sotbildning Värmaren startar inte och lampan förblir släckt 1. Felaktigt bränsletryck. 2. Smutsiga luftfilter. 3. Smutsigt bränslefilter. 4. Smutsiga bränslemunstycken. 5. Smutsig fotocell. 6. Fotocellen är felaktigt inställd. 7. Fotocellen är trasig. 8. Dålig anslutning mellan kraftkort och fotocell. 1. Inget bränsle i tanken. 2. Felaktigt bränsletryck. 3. Korroderade eller feljusterade tändstift. 4. Smutsigt bränslefilter. 5. Smutsigt bränslemunstycke. 6. Fukt i bränsle eller tank. 7. Dålig anslutning mellan omvandlare och kretskort. 8. Tändkabeln är inte ansluten. 9. Felaktig tändning. 1. Termostanten är för lågt ställd. 2. Anslutningen mellan kraftkort och motor är bruten. 1. Smutsiga luftfilter. 2. Smutsigt bränslefilter. 3. Dålig kvalitet på bränslet. 4. Bränsletrycket är fel. 1. Temperatursensorn är överhettad. 2. Ingen spänning. 3. Säkringen har löst ut. 4. Dålig anslutning mellan temperatursensor och kretskortet. 1. Justera bränsletrycket. 2. Rengör/byt luftfilter. 3. Rengör/byt bränslefilter. 4. Rengör/byt bränslemunstycke. 5. Rengör/byt fotocell. 6. Justera fotocellens position. 7. Byt fotocell. 8. Kontrollera anslutningarna. 1. Fyll tanken med bränsle. 2. Justera bränsletrycket. 3. Rengör/byt tändstift. 4. Rengör/byt bränslefilter. 5. Rengör/byt bränslemunstycke. 6. Rengör bränsletanken. 7. Kontrollera anslutningar. 8. Kontrollera anslutning av tändkablarna. 9. Byt tändenheten. 1. Höj värdet på termostaten. 2. Kontrollera anslutningarna. 1. Rengör/byt luftfilter. 2. Rengör/byt bränslefilter. 3. Se till att bränslekvaliteten är bra. 4. Justera bränsletrycket. 1. Sätt strömbrytaren i läge OFF och låt värmaren svalna i 10 minuter. Prova starta igen. 2. Kontrollera att spänningskabeln är hel. 3. Kontrollera/byt säkring. 4. Kontrollera anslutningarna. EL-AVFALL Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2002/96/EG och 2006/66/EC). 8

9 NO DIESELVARMER INNLEDNING Produktet er en mobil varmevifte uten skorstein. Perfekt for tørking av byggeplasser eller oppvarming av velventilerte rom. Forbrenningskammeret er i stål. Varmeren har flammesensor, overopphetingsvern og reguleringsutstyr. ADVARSLER For din egen og andres sikkerhets skyld må denne bruksanvisningen leses og følges nøye før installasjon og bruk. Å overse instruksjonene i denne bruksanvisningen kan forårsake svært alvorlige fysiske og materielle skader. Kun personer som har forstått og følger disse instruksjonene, får bruke dieselvarmeren. Skulle det oppstå noen som helst form for usikkerhet, kontakt leverandøren. Må ikke brukes i bolighus eller rom som ikke er tilstrekkelig ventilert. Bruk ikke bensin eller annet flyktig drivstoff. Plasser aldri et kokekar på dieselvarmeren. Dieselvarmeren må aldri brukes for tilbereding av mat. SIKKERHETSINSTRUKSJONER Les denne bruksanvisningen nøye før installasjon og bruk. Bruk aldri bensin i varmeren risiko for eksplosjon og ukontrollert flamme. Varmeren må ikke brukes i et eksplosivt miljø. Sørg for god ventilasjon før bruk ellers er det risiko for kullosforgiftning. Dieselvarmeren skal kun brukes i godt ventilerte rom. Bruk aldri varmeren i nærheten av sprayflasker, sagspon, støv eller lignende. Blokker aldri varmerens luftinntak. Varmeren må ikke utsettes for eller brukes i regn eller fuktige rom. Varmeren må under ingen omstendigheter modifiseres. Koble alltid fra strømkabelen før vedlikehold utføres på varmeren. Plasser aldri brennbare gjenstander nærmere enn 3,5 meter fra luftutløpet og 2 meter fra luftinntaket på baksiden eller ovenfor varmeren. Plasser aldri varmeren på et brennbart underlag. Slå av varmeren, trekk ut støpselet, kontroller at flammen er slukket, og la den avkjøles før drivstoff fylles på. Kontroller at nettspenningen tilsvarer merkespenningen på typeskiltet. Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten når produktet ikke er i bruk. Det er risiko for elektrisk støt også når apparatet er slått av. La ikke varmeelementet komme i kontakt med vann. Stikk ikke fremmedlegemer inn i varmeren. Bruk ikke varmeren dersom ledningen eller selve varmeelementet er skadet. Gå aldri fra små barn alene med produktet i bruk. Før varmeren rengjøres, må den være avslått og avkjølt. Hold alltid i støpselet når dette skal trekkes ut av stikkontakten - hold ikke i ledningen! Oppbevar produktet på et tørt og kjølig sted. For å redusere risikoen for skade fra varme, brann eller eksplosjon, plasser alltid varmeren på sikker avstand fra vegger eller løst hengende materiale. Heng aldri klær eller håndklær på produktet for tørk. Prøv ikke å bruke varmeren om den ikke fungerer som den skal. Om strømkabelen er skadet, må den skiftes av kvalifisert elinstallatør. La ikke varmeren brukes uten tilsyn. Plasser varmeren på en horisontal og tørr flate. Bruk varmeren kun med 230 V strømforsyning. Koble ikke varmeren til samme stikkontakt som andre elektriske apparater, dette for å unngå at strømkretsen blir overbelastet. Forleng ikke strømkabelen på egen hånd. Plasser strømkabelen slik at ingen tråkker på den, og slik at ingenting står på den. Varmeren skal ikke plasseres rett under en stikkontakt. Bruk ikke varmeren i umiddelbar nærhet av badekar, dusj eller basseng. Håndter ikke varmeren med våte hender. Plasser varmeren på sikker avstand fra kjemiske eller antennelige materialer (lim, gardiner, tepper etc.). Bruk aldri varmeren når strømkabelen er viklet opp for oppbevaring. Senk aldri varmeren ned i vann. ADVARSEL! For å unngå overoppheting, dekk ikke til varmeelementet. Apparatet må ikke brukes av personer med nedsatte motoriske ferdigheter (inklusive barn), nedsatt psykisk funksjonsevne og personer som ikke har nødvendig erfaring og kunnskap. Bør ikke plasseres i trekk. Plasser aldri et kokekar på dieselvarmeren. Dieselvarmeren mår aldri brukes for tilbereding av mat. 9

10 NO MERKING Advarsel for spenningsførende deler Advarsel for svært høy varme OPPAKKING Fjern all emballasje, og kontroller at produktet er helt og uten skade. Gjenvinn emballasjematerialet i samsvar med lokalt regelverk. OVERSIKT Bruksanvisningen må leses før bruk A B C TEKNISKE DATA Produktet må ikke tildekkes Varmeeffekt: kW / Btu/h/ Kcal/h Luftvolum: m³/h Tankvolum: l Drivstoff: Diesel Drivstofforbruk: ,4 l/h Effekt: W Lufttrykk: ,21 bar Kontinuerlig drift: h Spenning: V Beskyttelsesgrad:..... IPX0 Vekt: kg Mål: x 313 x 454 mm O P N A. Varmeutløp I. Strømledning B. Øvre deksel J. Drivstofftank C. Håndtak K. Strømbryter D. Gitter for luftinntak L. Sideplate E. Trykkmåler M. Digital temperaturvisning F. Tanklokk N. Termostatregulering G. Drivstoffmåler O. Støtteben/håndtak H. Støtteben/håndtak P. Pære MONTERING M L K 1. Monter håndtaket på varmeren, og fest med medfølgende skruer. J I D E F G H 2. Monter stativet som vist på figur. Stikk skruene gjennom kanten på tanklokket og ned i stativet, og fest med muttere. 10

11 NO BRUK Forberedelser før bruk Bruk aldri høyoktan drivstoff som f.eks. bensin. Kontroller at det er nok drivstoff i tanken. Fyll kun på drivstoff når varmeren har stanset og flammen er slukket. Bruk kun diesel. Skyll straks med såpe og vann om du skulle få drivstoff på huden. Overflaten på brenneren er alltid svært varm, også når flammen akkurat har blitt slukket, berør den aldri. Se til å holde sikkerhetsavstanden når varmeren tennes. Plasser varmeren i samsvar med anvisningene om sikkerhetsavstand, se avsnittet Sikkerhetsavstand. Slå av varmeren om røyk eller unormal lukt skulle oppdages. Kontroller at det ikke finnes lekkasje fra varmeren. Kontroller at tanken er uten vann og/eller urenheter. Rengjør tanken ved behov. Fylle på drivstoff 1. Slå av varmeren, trekk ut støpselet, kontroller at flammen er slukket, og la den avkjøles. 2. Ta av tanklokket. Kontroller at tanken er ren, og rengjør ved behov. 3. Plasser varmeren på et plant, stabilt underlag. 4. Fyll tanken med diesel gjennom en filtersil. 5. Sett tanklokket på igjen. Sikkerhetsavstand ADVARSEL! Iaktta alltid sikkerhetsavstanden, og se til at ventilasjonen er tilstrekkelig. Tenning / starte varmeren 1. Se etter at det er drivstoff i tanken. 2. Se etter at tanklokket er på plass. 3. Koble nettledningen til et jordet strømuttak. 4. Sett termostatreguleringen på ønsket temperatur (5 45 C). 5. Sett strømbryteren i posisjon ON. Indikatorpæren og displayet tennes, og varmeren starter. OBS! Skulle varmeren ikke starte, prøv å øke temperaturen på termostaten, eller sett strømbryteren i posisjon OFF og deretter på ON igjen. Dersom ingenting skjer, se avsnittet Feilsøking. OBS! Dersom varmeren ikke skulle tennes, kontroller sikringen, og skift ut om den har løst ut. Pære Termostatregulering Slukking Display Strømbryter 1. Sett strømbryteren i posisjon Trekk ut støpselet. OBS! Kontroller at flammen er slukket før du går fra varmeren. Langtidsoppbevaring OBS! Tanken må ikke inneholde drivstoff når varmeren langtidsoppbevares, f.eks. over sommeren. Drivstoffet kan skade varmeren. Tøm alltid tanken f.eks. med en godkjent drivstoffpumpe. Oppbevar varmeren på et tørt og godt ventilert sted fritt for støv og korrosive gasser. Oppbevar varmeren gjerne i originalemballasjen. Innebygde sikkerhetsfunksjoner Flammevakt innebærer at en fotocelle overvåker flammen i brennkammeret. Skulle flammen slukke, slås varmeren av. Overopphetingsvernet slår av varmeren dersom den skulle overopphetes f.eks. på grunn av blokkert luftinntak. 11

12 NO Funksjonsprinsipp Utblåsfilter Innsugsfilter Varmeren er utstyrt med en elektrisk luftpumpe som tvinger luft gjennom luftledningen koblet til drivstoffinntaket og gjennom et munnstykke inn i brenneren. Når luften passerer foran drivstoffinntaket, suges drivstoff opp fra tanken og inn i brennermunnstykket. Denne blandingen av drivstoff og luft sprayes inn i drivstoffkammeret som en fin tåke. Viften tilfører mer oksygen for å forbedre forbrenningen og transporterer ut overskuddsvarme fra varmeren slik at den ikke overopphetes. Tennpluggen slutter å tenne etter 10 sekunder. SERVICE Før enhver form for vedlikehold utføres på varmeren, må den slås av, støpselet må trekkes ut, flammen må ha slukket, og varmeren må være avkjølt. Se til at tanken er tom før vedlikehold utføres. Se til at alle slangetilkoblinger er lufttette. Skifte drivstoffilter Rengjør drivstoffilteret minst to ganger per sesong eller ved behov. Et tilstoppet filter gir sot og dårlig forbrenning. Drivstoffilter Lofilter Vifteblad Viftebladene skal rengjøres minst én gang per sesong eller oftere ved behov. Tørk forsiktig av viftebladene med en fuktig klut. Se til at bladene ikke bøyes. Figuren viser hvordan viftebladene tas av. Vifteblad Skrue Motoraksel Filterdeksel Drivstoffmunnstykke Trykkmåler Munnstykkene skal rengjøres eller skiftes ut minst én gang per sesong. Rengjør ved å blåse trykkluft gjennom munnstykkene. Dersom de er helt tilstoppet, kan de legges i rent drivstoff for å løse opp smusset. Gammelt eller forurenset drivstoff gir sot og dårlig forbrenning. Brennerhode Sidedeksel Tennplugg Rengjøre drivstofftank Rengjør drivstofftanken etter 200 driftstimer med rent høyoktan drivstoff. Bruk aldri vann ved rengjøring. Tennkabel Skifte luftfilter Filteret for luftinntaket skal skiftes eller rengjøres med såpe og vann og tørkes grundig etter 500 driftstimer eller tidligere ved behov. Filteret for luftutslipp og lofilteret skal skiftes etter 500 driftstimer eller tidligere ved behov. Drivstoffslange Tennplugg Tennkabel Lokk Luftslange Drivstoffmunnstykke Tilkobling for drivstoffslange Tilkobling for luftslange 12

13 NO Luftpumpe Kontroller at luftpumpen er korrekt montert for å unngå lavt trykk eller lekkasje. A. Pumpeblad B. Pumpehus C. Luftinntaksfilter D. Trykkdeksel E. Beskyttelsesgitter F. Luftutløpsfilter G. Pumpehjul H. Tilkoblingsdel Fotocelle Fotocellen trenger rengjørings én gang per sesong eller oftere ved behov. Rengjør fotocellen med en bomullspinne dyppet i vann eller sprit. Se figur for korrekt posisjon på fotocellen. Fotocelle Posisjon Feil Linse Riktig Innpassing av pumpestempel/pumpehus De fire pumpebladene sitter i spor på pumpehjulet. Spalten mellom pumpehjul og pumpehus skal være 0,06~0,08 mm for å sikre riktig lufttrykk. A. Pumpehus B. Spalte, 0,06~0,08 mm C. Pumpehjul D. Skrue E. Pumpeblad Fotocellekabel Kretskort Tennplugg Rengjør og juster tennpluggen hver 600 driftstime, eller skift ved behov. Ved skifte, rengjør tennpluggholderne. Juster avstanden mellom elektrodene til 3,5 mm. Justere drivstofftrykk Når varmeren er i gang, vri med klokka på avlastningsventilen for å øke trykket og mot klokka for å senke trykket. Trykket skal være 0,21 bar ±10 %. For best resultat test trykket når tanken er full. Optimalt trykk oppnås når brennertoppen er rød og varmeren ikke gir noen ekstra flammer. 13

14 NO VEDLIKEHOLD Advarsel! Utfør aldri noen som helst form for vedlikehold på produktet når det er koblet til nettspenning. Drivstofftank Spyl tanken med normalt drivstoff når dette trengs eller etter timer. Drivstoffet som har blitt brukt for spyling, kan etter filtrering brukes som drivstoff igjen. Utløpsfilter Rengjør etter 500 timer ved å slå forsiktig og blåse filteret rent, eller skift til et nytt filter en gang om året. Innsugsfilter Rengjør etter 500 timer med såpevann, og la tørke, eller skift til et nytt filter en gang per år. Tennplugg Rengjør ved behov tuppen av tennpluggen for å unngå smussansamling, eller ta tennpluggen fra hverandre, rengjør delene i diesel, og tørk av med en tørr klut etter 500 til 800 timer. Viftedeler Rengjør ved behov eller en gang per sesong. Oljefilter Rengjør filteret etter timer eller ved behov ved å dra ut plastdelene som holder filteret, dyppe dem i diesel og riste forsiktig for å få bort eventuell smuss. Drivstoffmunnstykke Rengjør munnstykket etter timer ved å ta det fra hverandre og rengjøre overflaten med diesel. 14

15 NO FEILSØKING Kontroller følgende før varmeren leveres inn for reparasjon: PROBLEM Lukt, røyk eller gnistdannelse oppstår ved første bruk Røyk, unormal lukt/lyd ved bruk første gang eller etter drivstoffstopp Lyd ved tenning eller slukking Flammer eller gnister kommer ut gjennom utløpet ved tenning ÅRSAK Helt normalt og skyldes støv i enheten. Forsvinner straks. Luft i drivstoffledningen. Forsvinner når luften er trykt ut. Metalldelene i varmeren ekspanderer / trekker seg sammen, noe som er helt normalt. Det er drivstoff med uegnet blanding igjen i drivstoffledningen, noe som gir ujevn forbrenning. Gnister kan forårsakes av støvfragmenter. Dette er helt normalt. PROBLEM ÅRSAKER TILTAK Varmeren tenner, men den slås av etter en kort stund. Pæren blinker og displayet viser E1. Varmeren fungerer ikke, pæren blinker, og displayet viser E1. Viften fungerer ikke, pæren blinker, og displayet viser E1. Dårlig forbrenning eller sotdannelse Varmeren starter ikke, og pæren er fortsatt slukket 1. Feil drivstofftrykk. 2. Tilsmussede luftfilter. 3. Tilsmusset drivstoffilter. 4. Tilsmussede drivstoffmunnstykker. 5. Tilsmusset fotocelle. 6. Fotocellen er feil innstilt. 7. Fotocellen er defekt. 8. Dårlig tilkobling mellom kraftkort og fotocelle. 1. Ikke drivstoff i tanken. 2. Feil drivstofftrykk. 3. Korroderte eller feiljusterte tennplugger. 4. Tilsmusset drivstoffilter. 5. Tilsmusset drivstoffmunnstykke. 6. Fukt i drivstoff eller tank. 7. Dårlig tilkobling mellom omformer og kretskort. 8. Tennkabelen er ikke tilkoblet. 9. Feil tenning. 1. Termostaten er for lavt innstilt. 2. Tilkoblingen mellom kraftkort og motor er brutt. 1. Tilsmussede luftfilter. 2. Tilsmusset drivstoffilter. 3. Dårlig kvalitet på drivstoff. 4. Drivstofftrykket er feil. 1. Temperatursensoren er overopphetet. 2. Ingen spenning. 3. Sikringen har løst ut. 4. Dårlig tilkobling mellom temperatursensor og kretskort. 1. Juster drivstofftrykket. 2. Rengjør/skift luftfilter. 3. Rengjør/skift drivstoffilter. 4. Rengjør/skift drivstoffmunnstykke. 5. Rengjør/skift fotocelle. 6. Juster fotocellens posisjon. 7. Skift fotocelle. 8. Kontroller tilkoblingene. 1. Fyll tanken med drivstoff. 2. Juster drivstofftrykket. 3. Rengjør/skift tennplugg. 4. Rengjør/skift drivstoffilter. 5. Rengjør/skift drivstoffmunnstykke. 6. Rengjør drivstofftanken. 7. Kontroller tilkoblinger. 8. Kontroller tilkobling av tennkablene. 9. Skift tennenheten. 1. Øk verdien på termostaten. 2. Kontroller tilkoblingene. 1. Rengjør/skift luftfilter. 2. Rengjør/skift drivstoffilter. 3. Se til at drivstoffkvaliteten er bra. 4. Juster drivstofftrykket. 1. Sett strømbryteren i posisjon OFF, og la varmeren avkjøles i 10 minutter. Prøv å starte igjen. 2. Kontroller at strømkabelen er hel. 3. Kontroller/skift sikring. 4. Kontroller tilkoblingene. EE-AVFALL Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2002/96/EF og 2006/66/EC). 15

16 FI HALLILÄMMITIN JOHDANTO Tämä laite on siirrettävä lämpöpuhallin ilman hormia. Oikea valinta esimerkiksi rakennustyömaiden kuivaamiseen tai hyvin tuuletettujen tilojen lämmittämiseen. Teräksinen polttokammio. Lämmittimessä on liekkitunnistin, ylikuumenemissuoja ja säätölaitteet. VAROITUKSET Huolehdi itsestäsi ja muista: lue tämä opas ennen tuotteen asennusta ja käyttöä ja noudata sen ohjeita. Oppaan ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa erittäin vakaviin henkilö- ja materiaalivahinkoihin. Jokaisen hallilämmitintä käyttävän henkilön on luettava ja ymmärrettävä nämä ohjeet. Kaikista vähänkin epäselvistä kohdista on kysyttävä tarkennusta myyjältä. Ei saa käyttää asuinrakennuksissa eikä heikosti tuulettuvissa tiloissa. Älä käytä bensiiniä tai muita haihtuvia polttoaineita. Älä koskaan sijoita keittoastioita hallilämmittimen päälle. Hallilämmitintä ei saa koskaan käyttää ruuanvalmistukseen. TURVAOHJEET Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen asentamista ja käyttämistä. Älä koskaan käytä lämmittimen polttoaineena bensiiniä. Muutoin on olemassa räjähdysvaara, eikä liekkiä voi hallita. Lämmitintä ei saa käyttää räjähdysvaarallisessa ympäristössä. Varmista hyvä ilmanvaihto ennen käyttämistä. Muutoin on olemassa häkämyrkytyksen vaara. Hallilämmitintä saa käyttää vain hyvin tuuletetuissa tiloissa. Älä käytä lämmitintä koskaan esimerkiksi suihkepullojen, sahanpurun tai pölyn lähellä. Älä tuki lämmittimen ilmanottoa. Lämmitintä ei saa altistaa sateelle eikä kosteudelle. Lämmittimeen ei saa missään tapauksessa tehdä muutoksia. Irrota aina pistoke pistorasiasta lämmittimen huoltamista. Älä aseta palavia esineitä 3,5 metriä lähemmäs ilman ulostuloa ja 2 metriä lähemmäs ilman sisäänottoa lämmittimen takana tai päällä. Älä koskaan aseta lämmitintä syttyvälle alustalle. Ennen polttoaineen lisäämistä sammuta lämmitin, irrota pistoke pistorasiasta, tarkista, että liekki on sammunut ja anna lämmittimen jäähtyä. Tarkista, että sähköverkon jännite vastaa tyyppikilvessä näkyvää jännitemerkintää. Irrota pistoke sähköpistorasiasta, kun laitetta ei käytetä. Vaikka laitteesta on katkaistu virta, on olemassa sähköiskun vaara. Lämmityselementti ei saa päästä kosketukseen veden kanssa. Älä työnnä lämmittimeen vieraita esineitä. Älä käytä lämmityselementtiä, jos johto tai itse laite on vaurioitunut. Älä jätä pieniä lapsia koskaan yksin samaan tilaan toiminnassa olevan laitteen kanssa. Ennen lämmittimen puhdistamista siitä on katkaistava virta, ja sen on jäähdyttävä. Kun vedät pistokkeen irti pistorasiasta, tartu vain pistokkeeseen. Älä vedä johdosta. Säilytä laitetta viileässä ja kuivassa paikassa. Aseta lämmitin aina turvallisen välimatkan päähän seinästä tai vapaasti riippuvista materiaaleista. Näin pienennät ylikuumenemisen, tulipalon tai räjähdyksen vaaraa. Älä koskaan kuivata vaatteita tai pyyhkeitä lämmittimen päällä. Jos lämmitin ei toimi kunnolla, älä yritä käyttää sitä. Jos sähköjohto vaurioituu, sen vaihtaminen on annettava pätevän sähköasentajan tehtäväksi. Älä jätä lämmitintä toimimaan ilman valvontaa. Aseta lämmitin vaakasuoralle ja kuivalle pinnalle. Yhdistä lämmitin vain 230 voltin virransyöttöön. Älä yhdistä lämmitintä samaan pistorasiaan muiden sähkölaitteiden kanssa. Näin voit välttää virtapiirin ylikuormittumisen. Älä pidennä sähköjohtoa itse. Aseta sähköjohto paikkaan, jossa sen yli ei kävellä ja jossa sen päällä ei ole mitään. Lämmitintä ei saa asettaa suoraan sähköpistorasian alle. Älä käytä lämmitintä kylpyammeen, suihkun tai uimaaltaan lähellä. Älä käsittele lämmitintä märin käsin. Aseta lämmitin riittävän kauas kemikaaleista ja syttyvistä materiaaleista, kuten liimasta, matoista ja verhoista. Älä käytä lämmitintä, kun virtajohto on kääritty säilytystä varten. Älä upota lämmitintä veteen. VAROITUS! Älä peitä lämmityselementtiä. Muutoin se ylikuumenee. Henkilöt, joilla on motorisia puutteita (myös lapset) tai psyykkisiä häiriöitä tai joilla ei ole osaamista ja riittäviä valmiuksia, eivät saa käyttää laitetta. Ei saa asettaa vetoiseen paikkaan. Älä koskaan sijoita keittoastioita hallilämmittimen päälle. Hallilämmitintä ei saa koskaan käyttää ruuanvalmistukseen. 16

17 FI MERKINTÄ Varoitus: jännitteenalaisia osia PAKKAUKSESTA PURKAMINEN Poista kaikki pakkausmateriaalit ja tarkasta, että tuote on ehjä ja vahingoittumaton. Kierrätä pakkausmateriaalit paikallisten ohjeiden mukaisesti. Varoitus: erittäin kuuma Käyttöopas on luettava ennen tuotteen käyttöä YLEISKUVAUS A B C D TEKNISET TIEDOT Laitetta ei saa peittää Lämmitysteho: kw / Btu/h/ Kcal/h Ilmamäärä: m³/h Säiliön tilavuus: l Polttoaine: Diesel Polttoaineenkulutus:... 1,4 l/h Teho: W Ilmanpaine: ,21 baaria Jatkuva käyttö: h Jännite: V Suojausluokka: IPX0 Paino: kg Mitat: x 313 x 454 mm O P N A. Lämmöntuotto I. Virtajohto B. Yläkotelo J. Polttoainesäiliö C. Kädensija K. Virtakytkin D. Tuloilmaritilä L. Sivulevy E. Painemittari M. Digitaalinen lämpömittari F. Säiliön korkki N. Termostaattisäädin G. Polttoainemittari O. Tukijalka/kädensija H. Tukijalka/kädensija P. Valo ASENTAMINEN M L K 1. Aseta kädensija lämmittimeen ja kiinnitä se mukana toimitettujen ruuvien avulla. J I E F G H 2. Asenna jalusta kuvan osoittamalla tavalla. Vie ruuvit säiliönkorkin reunan ja jalustan läpi, ja kiinnitä ne muttereilla. 17

18 FI KÄYTTÄMINEN Valmistelut ennen käyttämistä Älä koskaan käytä korkeaoktaanista polttoainetta, kuten bensiiniä. Tarkista, että säiliössä on riittävästi polttoainetta. Täytä polttoainetta vasta, kun lämmitin on pysäytetty ja liekki on sammutettu. Käytä vain dieselpolttoainetta. Jos polttoainetta roiskuu iholle, pese se heti pois vedellä ja saippualla. Lämmittimen pinta on kuuma heti liekin sammuttamisen jälkeen. Älä koske siihen. Kun lämmitin on käynnistetty, siitä on pysyteltävä riittävän kaukana. Kun lämmittimen paikka valitaan, on varmistettava riittävä turvallisuusetäisyys. Lisätietoja on Turvallisuusetäisyys-kohdassa. Jos ilmenee savua tai epätavallista hajua, sammuta lämmitin. Tarkista, että lämmittimestä ei vuoda polttoainetta. Tarkista, että säiliössä ei ole vettä eikä roskia. Puhdista säiliö tarvittaessa. Polttoainesäiliön täyttäminen 1. Sammuta lämmitin, irrota pistoke pistorasiasta, tarkista, että liekki on sammunut ja anna lämmittimen jäähtyä. 2. Irrota säiliön korkki. Tarkista, että säiliö on puhdas. Puhdista se tarvittaessa. 3. Aseta lämmitin vakaalle tasaiselle alustalle. 4. Täytä polttoainesäiliö dieselpolttoaineella siivilällä varustetun suppilon avulla. 5. Aseta säiliön korkki takaisin paikalleen. Turvallisuusetäisyys VAROITUS: Noudata turvallisuusetäisyyttä aina. Varmista, että ilmanvaihto on riittävä. Lämmittimen sytyttäminen/käynnistäminen 1. Tarkista, että säiliössä on polttoainetta. 2. Tarkista, että säiliön korkki on kiinni. 3. Liitä virtajohto maadoitettuun sähköpistorasiaan. 4. Säädä termostaatista sopiva lämpötila (5 45 C). 5. Vie virtakytkin ON-asentoon. Merkkivalo ja näyttö syttyvät ja lämmitin käynnistyy. HUOMIO! Jos lämmitin ei käynnisty, kokeile korkeampaa termostaattilämpötilaa. Kokeile myös laitteen sammuttamista ja uudelleen käynnistämistä virtakytkimellä. Mikäli mitään ei tapahdu, lue kappale Vianmääritys. HUOMIO! Jos lämmitin ei käynnisty, tarkasta sulake ja vaihda tarvittaessa. Lamppu Termostaattisäädin Sammuttaminen 1. Aseta virtakytkin asentoon Irrota pistoke. HUOMIO: Tarkista ennen lämmittimen luota poistumista, että liekki on sammunut. Pitkäaikaissäilytys Näyttö Virtakytkin HUOMIO! Säiliössä ei saa olla polttoainetta pitkäaikaisen säilytyksen, esim. kesäkauden, aikana. Polttoaine voi vaurioittaa lämmitintä. Tyhjennä aina säiliö esim. hyväksytyn polttoainesäiliön avulla. Säilytä lämmitintä aina kuivassa ja hyvin tuulettuvassa paikassa pölyltä ja syövyttäviä kaasuilta suojattuna. Lämmitin kannattaa säilyttää alkuperäisessä pakkauksessaan. Sisäiset turvatoiminnot Polttokammiossa on liekkivahtina toimiva valokenno, joka valvoo liekkiä. Jos liekki sammuu, lämmitin pysäytetään. Jos lämmitin ylikuumenee esimerkiksi ilmansyötön tukkeutumisen vuoksi, ylikuumenemissuojaus sammuttaa lämmittimen. 18

19 FI Toimintaperiaate Poistoilmasuodatin Imusuodatin Lämmittimen sähkökäyttöinen ilmapumppu puhaltaa ilmaa polttoaineensyöttöön yhdistettyyn ilmakanavaan ja suuttimen läpi polttimeen. Kun ilma kulkee polttoaineensyötön ohi, polttoainetta imetään säiliöstä polttimen suuttimeen. Polttoaineen ja ilman seos suihkutetaan polttokammioon hienona sumuna. Puhaltimen ansiosta seokseen lisätään happea palamisen tehostamiseksi. Ylimääräinen lämpö johdetaan pois lämmittimestä, jotta se ei ylikuumene. Sytytystulpan hehkuminen loppuu 10 sekunnin kuluttua. KUNNOSSAPITO Ennen lämmittimen kunnossapidon aloittamista sammuta se ja irrota pistoke pistorasiasta. Tarkista, että liekki on sammunut ja että lämmitin on jäähtynyt. Varmista ennen kunnossapidon aloittamista, että polttoainesäiliö on tyhjä. Varmista, että kaikki letkuliitokset ovat ilmatiiviitä. Polttoainesuodattimen vaihtaminen Puhdista polttoainesuodatin vähintään kaksi kertaa käyttökauden aikana tai tarvittaessa. Suodattimen tukkeutuminen heikentää palamista ja muodostaa nokea. Polttoaineensuodatin Nukkasuodatin Puhallin Suodatinkotelo Puhaltimen siivet tulee puhdistaa vähintään kerran käyttökauden aikana, tarvittaessa useamminkin. Pyyhi puhaltimen siivet varovasti kostealla liinalla. Varo, etteivät siivet taivu. Katso siipien irrottaminen kuvasta. Puhallin Ruuvi Moottorin akseli Polttoainesuutin Painemittari Suuttimet tulee puhdistaa tai vaihtaa vähintään kerran käyttökauden aikana. Puhdista suuttimet puhaltamalla paineilmaa niiden läpi. Jos suuttimet ovat täysin tukossa, niitä voidaan liuottaa puhtaassa polttoaineessa. Vanhentunut tai epäpuhdas polttoaine heikentää palamista ja muodostaa nokea. Poltinpää Sytytystulppa Sytytyskaapeli Sivukotelo Polttoainesäiliön puhdistaminen Puhdista polttoainesäiliö 200 käyttötunnin välein puhtaalla korkeaoktaanisella polttoaineella. Älä koskaan käytä puhdistukseen vettä. Ilmansuodattimen vaihtaminen Tuloilmansuodatin tulee vaihtaa, tai puhdistaa vedellä ja saippualla ja kuivata huolellisesti, 500 käyttötunnin välein, tarvittaessa aikaisemminkin. Poistoilmansuodatin ja nukkasuodatin tulee vaihtaa 500 käyttötunnin välein, tarvittaessa aikaisemminkin. Sytytystulppa Sytytyskaapeli Polttoaineletku Kansi Ilmaletku Polttoainesuutin Polttoaineletkun liitäntä Ilmaletkun liitäntä 19

20 FI Ilmapumppu Tarkasta, että ilmapumppu on asennettu oikein, jottei paine jäisi liian alhaiseksi tai laitteessa esiintyisi vuotoa. A. Pumpun siipi B. Pumpun runko C. Ilmanottosuodatin D. Painekotelo E. Suojaritilä F. Poistoilmansuodatin G. Pumppupyörä H. Liitoskappale Valokenno Valokenno puhdistaa vähintään kerran käyttökauden aikana, tarvittaessa useamminkin. Puhdista valokenno veteen tai spriihin kastetulla vanupuikolla. Katso valokennon oikea asento kuvasta. Valokenno Linssi Sijainti Väärin Oikein Välykset pumpussa Pumpun neljä siipeä on kiinnitetty pumppupyörän uriin. Pumppupyörän ja pumpun rungon välyksen tulee olla 0,06 0,08 mm, jotta ilmanpaine on oikea. A. Pumpun runko B. Välys 0,06 0,08 mm C. Pumppupyörä D. Ruuvi E. Pumpun siipi Valokennon kaapeli Piirikortti Sytytystulppa Puhdista ja säädä sytytystulppa 600 käyttötunnin välein, vaihda tarvittaessa. Puhdista sytytystulppien reiät vaihdon yhteydessä. Säädä elektrodien väliksi 3,5 mm. Polttoainepaineen säätäminen Käynnistä lämmitin. Lisää painetta kääntämällä kevennysventtiiliä myötäpäivään tai vähennä sitä vastapäivään kääntämällä. Paineen tulee olla 0,21 baaria ±10 %. Parhaaseen tulokseen pääset, kun testaat paineen täydellä säiliöllä. Optimipaine saavutetaan, kun poltinkartio on punainen ja lämmittimen liekki on tasainen. 20

21 FI HUOLTO Varoitus! Älä koskaan tee mitään huoltotoimia tuotteelle sen ollessa kytkettynä verkkovirtaan. Polttoainesäiliö Huuhdo tankki tavallisella polttoaineella tarvittaessa tai käyttötunnin jälkeen. Huuhtelussa käytettyä polttoainetta voi suodatuksen jälkeen käyttää jälleen polttoaineena. Poistosuodatin Puhdista 500 käyttötunnin jälkeen kopauttamalla ja puhaltamalla suodatin varovasti puhtaaksi tai vaihda uusi suodatin kerran vuodessa. Imusuodatin Puhdista 500 käyttötunnin jälkeen saippualiuoksella ja anna kuivua tai vaihda uusi suodatin kerran vuodessa. Sytytystulppa Puhdista sytytyspiikit tarvittaessa, jotta niihin ei pääse kerääntymään likaa tai irrota sytytystulppa ka puhdista osat dieselillä ja kuivaa ne kuivalla rievulla käyttötunnin jälkeen. Tuuletinosat Puhdista tarvittaessa tai kerran kauden aikana. Öljynsuodatin Puhdista suodatin käyttötunnin jälkeen tai tarvittaessa irrottamalla suodattimen muoviset kiinnitysosat, pudota ne dieseliin ja ravistele varovasti lian irrottamiseksi. Polttoainesuulake Puhdista suulake käyttötunnin jälkeen irrottamalla suukappale ja puhdistamalla pinta dieselillä. 21

22 FI ONGELMANRATKAISU Tee seuraavat tarkistukset ennen lämmittimen toimittamista korjattavaksi. ONGELMA Ensimmäisellä käyttökerralla esiintyy savua, hajua tai kipinöintiä. Ensimmäisellä käyttökerralla tai polttoaineen loppumisen jälkeen esiintyy savua, epänormaalia hajua tai ääntä. Sytyttämisen tai sammuttamisen aikana kuuluu ääntä. Ulostulosta tulee liekkejä tai kipinöitä, kun lämmitin sytytetään. SYY Tämä on normaalia, ja syynä on pöly. Ongelma korjaantuu itsestään pian. Polttoainejohdossa on ilmaa. Ongelma korjaantuu, kun ilma on tullut ulos. Lämmittimen metalliosat laajentuvat ja supistuvat. Tämä on täysin normaalia. Polttoainejohtoon on jäänyt huonolaatuiseksi muuttunutta polttoainetta, joka palaa epätasaisesti. Kiintoainehiukkaset voivat aiheuttaa kipinöintiä. Tämä on täysin normaalia. ONGELMA SYY TOIMENPIDE Lämmitin syttyy mutta sammuu hetken päästä. Merkkivalo vilkkuu ja näytössä näkyy E1. Lämmitin ei toimi, merkkivalo vilkkuu ja näytössä näkyy E1. Puhallin ei toimi, merkkivalo vilkkuu ja näytössä näkyy E1. Palaminen on huonoa tai muodostaa nokea Lämmitin ei käynnisty eikä merkkivalo syty 1. Polttoainepaine on virheellinen. 2. Ilmansuodattimet ovat likais. 3. Polttoainesuodatin on likainen. 4. Polttoainesuuttimet ovat likaiset. 5. Valokenno on likainen. 6. Valokenno on väärin säädetty. 7. Valokenno on rikki. 8. Huono kytkentä virtakortin ja valokennon välillä. 1. Polttoainesäiliö on tyhjä. 2. Polttoainepaine on virheellinen. 3. Sytytystulpat ovat syöpyneet tai väärin säädetty. 4. Polttoainesuodatin on likainen. 5. Polttoainesuodatin on likainen. 6. Vettä polttoaineessa tai säiliössä. 7. Huono kytkentä muuntajan ja piirikortin välillä. 8. Sytytyskaapelia ei ole kytketty. 9. Virheellinen sytytys. 1. Termostaatin astus on liian alhainen. 2. Tehokortin ja moottorin välinen kytkentä on katkennut. 1. Ilmansuodattimet ovat likaiset. 2. Polttoainesuodatin on likainen. 3. Huonolaatuinen polttoaine. 4. Polttoainepaine on virheellinen. 1. Lämpötila-anturi on ylikuumentunut. 2. Laite ei saa virtaa. 3. Sulake on lauennut. 4. Kytkentä lämpötila-anturin ja piirikortin välillä on huono. 1. Säädä polttoainepaine. 2. Puhdista/vaihda ilmansuodatin. 3. Puhdista/vaihda polttoainesuodatin. 4. Puhdista/vaihda polttoainesuutin. 5. Puhdista/vaihda valokenno. 6. Säädä valokennon asento. 7. Vaihda valokenno. 8. Tarkasta kytkennät. 1. Täytä säiliö polttoaineella. 2. Säädä polttoainepaine. 3. Puhdista/vaihda sytytystulppa. 4. Puhdista/vaihda polttoainesuodatin. 5. Puhdista/vaihda polttoainesuutin. 6. Puhdista polttoainesäiliö. 7. Tarkasta kytkennät. 8. Tarkasta sytytyskaapeleiden kytkentä. 9. Vaihda sytytysyksikkö. 1. Säädä termostaatin lämpötila korkeammaksi. 2. Tarkasta kytkennät. 1. Puhdista/vaihda ilmansuodatin. 2. Puhdista/vaihda polttoainesuodatin. 3. Varmista, että käytät laadukasta polttoainetta. 4. Säädä polttoainepaine. 1. Sammuta laite virtakytkimestä ja anna lämmittimen jäähtyä 10 minuuttia. Yritä käynnistää laite uudelleen. 2. Tarkista, että virtajohto on ehjä. 3. Tarkista/vaihda sulake. 4. Tarkasta kytkennät. ELEKTRONIIKKAJÄTE Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2002/96/EU ja 2006/66/EC mukaisesti). 22

23 DK DIESELVARMEKANON INTRODUKTION Produktet er en mobil varmekanon uden skorsten. Perfekt til tørring af byggeri eller opvarmning af godt ventilerede rum. Forbrændingskammeret er af stål. Varmekanonen har flammesensor, overophedningssikring og reguleringsudstyr. ADVARSLER For din egen og andres sikkerhed skal denne manual læses og følges nøje inden installation og brug. Undladelse af at følge instruktionerne i denne manual kan medføre meget alvorlige skader på personer og ejendom. Kun personer, der har forstået og følger disse instruktioner må benytte dieselvarmeren. Hvis der opstår nogen form for usikkerhed, skal leverandøren kontaktes. Må ikke benyttes i boliger eller i ikke tilstrækkeligt ventilerede lokaler. Brug ikke benzin eller andre flygtige brændstoffer. Placer aldrig kogekar på dieselvarmeren, Dieselvarmeren må aldrig benyttes til tilberedning af mad. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs omhyggeligt manualen igennem inden installation og brug. Brug aldrig benzin i varmekanonen risiko for eksplosion og ukontrollerede flammer. Varmekanonen må ikke anvendes, hvor der er eksplosive luftarter. Sørg for god ventilation før brug i modsat fald er der fare for kulilteforgiftning. Dieselvarmekanonen må kun anvendes i godt ventilerede rum. Brug aldrig varmekanonen i nærheden af spraydåser, træspåner, støv eller lignende. Bloker aldrig varmekanonens luftindtag. Varmekanonen må ikke udsættes for eller benyttes i regn eller fugtige lokaler. Der må under ingen omstændigheder ændres på varmekanonen. Tag altid stikket ud inden vedligeholdelse af varmekanonen. Placer aldrig brændbare genstande nærmere end 3,5 meter fra luftudblæsningen og 2 meter fra luftindtaget på bagsiden eller ovenpå varmekanonen. Placer aldrig varmekanonen på et brændbart underlag. Sluk varmekanonen, tag stikket ud, kontroller, at flammen er slukket og lad den køle af, inden der fyldes brændstof på. Kontroller, at netspændingen er i overensstemmelse med typeskiltets mærkespænding. Træk altid stikket ud af stikkontakten, når varmeblæseren ikke er i brug. Der er risiko for elektrisk stød, selv når apparatet er slukket. Varmeblæseren må ikke komme i kontakt med vand. Der må ikke stikkes fremmedlegemer i varmeblæseren. Brug ikke varmeblæseren, hvis ledningen eller selve varmeblæseren er beskadiget. Lad aldrig små børn være alene med produktet. Inden varmeblæseren rengøres, skal den være slukket og afkølet. Hold i stikket og ikke i ledningen, når stikket trækkes ud af stikkontakten. Opbevar produktet på et køligt og tørt sted. For at mindske faren for skader pga. varme, ild eller eksplosion, skal varmeblæseren altid placeres i sikker afstand fra vægge eller løsthængende materialer. Hæng aldrig tøj eller håndklæder til tørre på varmeblæseren. Brug ikke varmeblæseren, hvis den ikke fungerer korrekt. Hvis ledningen er defekt, skal den skiftes af en autoriseret elektriker. Brug ikke varmeblæseren uden opsyn. Placer varmeblæseren på en vandret og tør flade. Brug kun varmeblæseren med 230 V. Slut ikke andre apparater til samme stikkontakt som varmeblæseren. Dette er for at undgå overbelastning af strømkredsen. Forlæng ikke selv ledningen. Ledningen skal placeres, så den ikke kan trædes på, eller så noget ikke står på den. Placer ikke varmeblæseren lige under en stikkontakt. Brug ikke varmeblæseren i nærheden af badekar, brusebad eller vandbassin. Betjen ikke varmeblæseren med våde hænder. Placer varmeblæseren i sikker afstand fra kemiske eller antændelige materialer (lim, gardiner, tæpper etc.). Brug aldrig varmeblæseren, når ledningen er oprullet. Nedsænk aldrig varmeblæseren i vand. ADVARSEL! For at undgå overophedning må varmeapparatet ikke overdækkes. Apparatet må ikke bruges af personer med nedsat motorik (herunder børn), nedsatte psykiske evner eller personer uden den rette erfaring og viden. Bør ikke placeres i træk. Placer aldrig kogekar på dieselvarmeren, Dieselvarmeren må aldrig benyttes til tilberedning af mad. 23

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-423-424 Manual.indd 2011-02-17, 10.19.24 Art. 49-423-424 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR T8. G13. Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Art. 46-3010, 46-3011, 46-301, 46-3013 OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel: +46-4

Læs mere

Styrreglage o55 Styresnekke o55. Styring o55

Styrreglage o55 Styresnekke o55. Styring o55 Styrreglage o55 Styresnekke o55 Ohjauslaite o55 Styring o55 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

LYSRÖRSARMATUR, IP65 D-MÄRKT LYSRØRARMATUR, IP65 D-MERKET LOISTEPUTKIVALAISIN, IP65-MERKITTY LYSRØRSARMATUR, IP65 D-MÆRKET

LYSRÖRSARMATUR, IP65 D-MÄRKT LYSRØRARMATUR, IP65 D-MERKET LOISTEPUTKIVALAISIN, IP65-MERKITTY LYSRØRSARMATUR, IP65 D-MÆRKET LYSRÖRSARMATUR, IP65 D-MÄRKT LYSRØRARMATUR, IP65 D-MERKET LOISTEPUTKIVALAISIN, IP65-MERKITTY LYSRØRSARMATUR, IP65 D-MÆRKET SE Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare och stickproppar

Læs mere

24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER

24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER 24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Læs mere

Luftpump laddningsbar

Luftpump laddningsbar SE Art. 26-010 Luftpump laddningsbar 230 V / 12 V Läs bruksanvisningen före användning! Strömbrytare Inblåsningssida (pumpar in luft) Anslutningsnippel och munstycken Sugsida (suger ut luft) Viktigt! Pumpen

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1000 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1 Svensk 1 8x 3x 2x 6x 2x 3.2 x 13mm 6x 6x 4.8 x 38mm Ø 6.4 mm 10x 4 x 16mm! 2 1 4 X Ø 8 mm x6 X = Y - 162-650-900 2 m MIN 685 m X MAX 1085 mm 162 mm 650 mm 4.8 x 38 mm 900 mm 5 3 6 1 4.8 x 38 mm 2 3 Y 7

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

SVENSKA. Instruktion. Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA. 23945 gördel baby

SVENSKA. Instruktion. Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA. 23945 gördel baby USER_BABY_L.indd 1 2010-03-25 11:39:20 SVENSKA SVENSKA Användningsområden/Indikationer Baby är avsedd att användas då ryggsmärtor uppstår i samband med graviditet. Gördeln kan användas av personer med

Læs mere

SOLAR POWER GARDEN LAMP

SOLAR POWER GARDEN LAMP MODEL 80640 SOLAR POWER GARDEN LAMP INSTRUCTION MANUAL DK BEDLAMPE MED SOLCELLER Brugsanvisning N BEDLAMPE MED SOLCELLER Bruksanvisning S TRÄDGÅRDSLAMPA MED SOLCELLER Bruksanvisning 2 3 4 FI AURINKOKENNOILLA

Læs mere

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0.

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0. Kitchen solo kettle // kettle 0,5 litre // Concealed heating element // Capacity 0.5 l // quick heat-up // 360 base // Type 6423, 6426, 6433 Brugsanvisning - dansk...side 3-5 Bruksanvisning - svenska...sida

Læs mere

Pure Comfort humidifier evaporator

Pure Comfort humidifier evaporator Pure Comfort humidifier evaporator Improved indoor environment Room capacity: Up to 35m² 2 L water tank Run up to 20 H / filling 3 humidity levels Auto shut off Brugsanvisning - dansk... side 3-6 Bruksanvisning

Læs mere

HAIRDRYER. 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09

HAIRDRYER. 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09 HAIRDRYER 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-9 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instruction

Læs mere

Termostatstyret Laser Ovn H-304. Elektronisk värmefläkt H-524. RoHS INSTRUCTIONS DK 1 SV 31

Termostatstyret Laser Ovn H-304. Elektronisk värmefläkt H-524. RoHS INSTRUCTIONS DK 1 SV 31 DK Termostatstyret Laser Ovn H-304 SV Elektronisk värmefläkt H-524 DK Skulle du have spørgsmål, eller mod forventning have problemer med dette produkt, er du meget velkommen til at rette henvendelse til

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel med hjul (2) pose med adaptere og tilbehør (3)

KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel med hjul (2) pose med adaptere og tilbehør (3) DANSK 1-2-3 KLAR TIL BRUG... 1. Isæt batterier 2. Indstil dato og klokkeslæt 3. MontérRondostat Færdig! KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel

Læs mere

Design and Quality IKEA of Sweden

Design and Quality IKEA of Sweden A E I SY 6 5 A B C D E F G H I J K L M M L K J H 4 D CB F G Design and Quality IKEA of Sweden DANSK 4 NORSK 30 SUOMI 56 SVENSKA 82 DANSK INDHOLD Advarsel/Sikkerhed Forholdsregler... 5 Sikker betjening...

Læs mere

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com 30.9.2013 DENVER 82x82x200cm www.bathdeluxe.com DENVER A C D E F G H E D I B bakglas är vändbara (höger/vänster) Glas bagvæggene er vendbare (højre/venstre) Tack för att du har valt vår produkt. Vi försökte

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-16. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-16. Käyttöohjeet - suomi... 1 Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-16 Käyttöohjeet - suomi...sivu 17-21 Instructions of use - english...page 22-26 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go Blender smoothie twister Make your own favorite smoothie to go Bruksanvisning svenska...sida 4 7 Brugsanvisning dansk... side 8 11 Bruksanvisning norsk... side 12 15 Käyttöohjeet suomi...sivu 16 19 Instruction

Læs mere

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions

Læs mere

Kitchen. precision grinder // coffee burr grinder // Type 2409. 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Adjustable course settings 1-9 //

Kitchen. precision grinder // coffee burr grinder // Type 2409. 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Adjustable course settings 1-9 // Kitchen precision grinder // coffee burr grinder // Adjustable course settings 1-9 // 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Electronic cup selection 2-12 // Removable grinding wheel // Easy

Læs mere

Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel

Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel 0.5 litre Dual voltage; 120V / 230V Automatic shut off Pilot lamp Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning

Læs mere

curling brush 18 mm professional

curling brush 18 mm professional high temperature 100-240V Long cord set 2.8m curling brush 18 mm professional 1 5831_ES_UVN_240413.indd 1 4/24/2013 11:32:07 PM Brugsanvisning - svensk... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

1 FOREVER. DK Evighedslygte 2 Brugsanvisning. N Evigvarende lommelykt 3 Bruksanvisning. S Evighetsficklampa 4 Bruksanvisning

1 FOREVER. DK Evighedslygte 2 Brugsanvisning. N Evigvarende lommelykt 3 Bruksanvisning. S Evighetsficklampa 4 Bruksanvisning Model 55281 1 FOREVER FLASHLIGHT INSTRUCTION MANUAL DK Evighedslygte 2 Brugsanvisning N Evigvarende lommelykt 3 Bruksanvisning S Evighetsficklampa 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør FI Ikuinen

Læs mere

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Læs mere

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-6 7-10 11-14 15-18 19-22 OBH Nordica

Læs mere

ULTRALJUDSTVÄTT ULTRALYDVASKER ULTRAÄÄNIPESURI ULTRALYDSRENSER

ULTRALJUDSTVÄTT ULTRALYDVASKER ULTRAÄÄNIPESURI ULTRALYDSRENSER 19-1540_Manual_140904l.indd 2014-09-11, 15.52.46 Art. 19-1540 ULTRALJUDSTVÄTT ULTRALYDVASKER ULTRAÄÄNIPESURI ULTRALYDSRENSER 35 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Læs mere

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING Måla ansikten Mal ansigter 600309 Måla ansikten Mal ansigter SE Du kan enkelt måla ansikten på vaddkulor, träkulor och knappformar med pennor eller pensel och hobbyfärger.

Læs mere

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER ANVISNINGAR/ BRUGSANVISNINGER INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER DK T i l l y k k e m e d a t h a v e v a l g t C 3 - k a f f

Læs mere

PORTABEL KEMTOALETT PORTABELT KJEMISK TOALETT KANNETTAVA KEMIALLINEN KÄYMÄLÄ TRANSPORTABELT KEMISK TOILET

PORTABEL KEMTOALETT PORTABELT KJEMISK TOALETT KANNETTAVA KEMIALLINEN KÄYMÄLÄ TRANSPORTABELT KEMISK TOILET PORTABEL KEMTOALETT PORTABELT KJEMISK TOALETT KANNETTAVA KEMIALLINEN KÄYMÄLÄ TRANSPORTABELT KEMISK TOILET Original manual 2012-10-29 Biltema Nordic Services AB PORTABEL KEMTOALETT FÖRORD Portabel kemtoalett

Læs mere

Tasty food dehydrator

Tasty food dehydrator Tasty food dehydrator 5 drying trays Large drying surface Ø 33 cm 2 power settings For fruit and mushrooms Transparent lid Retains the vitamins 6775_UL_UVN_020913.indd 1 9/2/2013 12:38:28 PM Bruksanvisning

Læs mere

Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme) 88,1. Energieffektivitetsklass per utrymme. Antal utrymmen 1

Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme) 88,1. Energieffektivitetsklass per utrymme. Antal utrymmen 1 Bilaga PRODUKTDTBLD Modellidentifiering Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme 88,1 Energieffektivitetsklass per utrymme Energiförbrukning som krävs för att värma en standardiserad mängd i ett

Læs mere

AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15

AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15 AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instructions

Læs mere

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck.

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck. Wellness shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Shiatsu massage // Heat // Neck massage // Shoulder massage // 2 settings // Type 6077 6077_ES_UVN_300613.indd 1 7/3/2013 4:18:18 PM Bruksanvisning

Læs mere

Säkerhetsbox med fingeravtryckslås Safe med fingeravtrykkslås Sormenjälkitunnistimella varustettu tallelokero Sikkerhedsboks med fingeraftrykslås

Säkerhetsbox med fingeravtryckslås Safe med fingeravtrykkslås Sormenjälkitunnistimella varustettu tallelokero Sikkerhedsboks med fingeraftrykslås 87-7883_man.indd 2011-08-30, 11.39.42 Art. 87-7883 Säkerhetsbox med fingeravtryckslås Safe med fingeravtrykkslås Sormenjälkitunnistimella varustettu tallelokero Sikkerhedsboks med fingeraftrykslås Original

Læs mere

Bruksanvisning for KM4 TT/KM4/KM4-DOS/DOS

Bruksanvisning for KM4 TT/KM4/KM4-DOS/DOS NO Bruksanvisning for KM4 TT/KM4/KM4-/ Les før bruk og lagre på et trygt sted. Generell sikkerhet. Dette er før du bruker kaffekvern. Ved bruk av elektriske apparater, må grunnleggende sikkerhetsregler

Læs mere

KØLESKAB MED TABLE-TOP

KØLESKAB MED TABLE-TOP KØLESKAB MED TABLE-TOP Brugsanvisning KJØLESKAP MED TOPPLATE Bruksanvisning KYLSKÅP Instruktionsbok PÖYTÄJÄÄKAAPPI Käyttöohje CW 150 R A+ INDHOLDSFORTEGNELSE FØR IBRUGTAGNING...2 Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... 1 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... side 15-18 Instructions for use - english... page 19-22 2 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

SVENSKA. Instruktion SVENSKA. 28042 BISCA HANDLEDSSTÖD Läs noga igenom dessa instruktioner före användning!

SVENSKA. Instruktion SVENSKA. 28042 BISCA HANDLEDSSTÖD Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! 28042 BISCA WRIST SVENSKA 28042 BISCA HANDLEDSSTÖD Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! Användningsområden BISCA är ett handledsbandage som är speciellt lämpligt för reumatiker. Ortosen

Læs mere

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid //

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid // Kitchen coffee mill steel // coffee mill // Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Easy cleaning // Pilot lamp // Transparent lid // Type 2396 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning

Læs mere

Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate

Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate Ultrasonic mist Room capacity: Up to 120 m 3 Adjustable humidity Bacterial growth reduce Effective steam distribution Steam output Low

Læs mere

Vejledning til opsætning Handbok för Snabbinstallation Pika-asennusopas. Quick Start Guide

Vejledning til opsætning Handbok för Snabbinstallation Pika-asennusopas. Quick Start Guide Dansk Svenska Suomi Vejledning til opsætning Handbok för Snabbinstallation Pika-asennusopas Quick Start Guide Rengør headsettet ved at tørre det af med en fugtig klud. Om nødvendigt bruges en smule opvaskemiddel.

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 3 9. Brugsanvisning dansk...side 10 16. Bruksanvisning norsk...side 17 23. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 3 9. Brugsanvisning dansk...side 10 16. Bruksanvisning norsk...side 17 23. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 3 9 Brugsanvisning dansk...side 10 16 Bruksanvisning norsk...side 17 23 Käyttöohjeet suomi... sivu 24 31 Instruction manual english... page 32 38 2 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

Waffle iron. double. EliTE. stainless steel. For crisp and golden brown waffles

Waffle iron. double. EliTE. stainless steel. For crisp and golden brown waffles Waffle iron double EliTE stainless steel For crisp and golden brown waffles Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu

Læs mere

compact smart // waffle iron //

compact smart // waffle iron // compact smart // waffle iron // Non-stick coating // Pilot lamps // Easy to clean // Type 6960 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 3-6. Brugsanvisning - dansk...side 7-11. Bruksanvisning - norsk...side 12-15. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 3-6. Brugsanvisning - dansk...side 7-11. Bruksanvisning - norsk...side 12-15. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-19 Instructions of use - english...page 20-24 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Tefra. Espressomaskin Espresso Kaffemaskine Espressokaffemaskin MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL

Tefra. Espressomaskin Espresso Kaffemaskine Espressokaffemaskin MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Tefra Espressomaskin Espresso Kaffemaskine Espressokaffemaskin MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Svenska Svenska VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Vid användning av elektrisk utrustning måste grundläggande

Læs mere

SVENSKA. Instruktion. Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA

SVENSKA. Instruktion. Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA 23552 NAVY-X HIGH 23552 Navy-X hög Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA SVENSKA Användningsområden/Indikationer Navy-X är avsedd att användas vid lättare ryggbesvär så som ryggsmärta

Læs mere

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instructions of use

Læs mere

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner Poker-sæt med 500 chips Spillevejledning Poker set med 500 marker Instruktioner Tak, fordi du valgte at købe vort produkt. Læs denne vejledning grundigt igennem, før poker-sættet bruges første gang. Gem

Læs mere

CONVECTOR HEATER INSTRUCTION MANUAL GASOVN INFRARØD, M/VARMEBLÆSER GASSOVN, INFRARØD M/VARMEVIFTE GASUGN, INFRARÖD MED VÄRMEFLÄKT

CONVECTOR HEATER INSTRUCTION MANUAL GASOVN INFRARØD, M/VARMEBLÆSER GASSOVN, INFRARØD M/VARMEVIFTE GASUGN, INFRARÖD MED VÄRMEFLÄKT MODEL 796 9616 Fremstillet i Tyrkiet 4104 - ISI Cihazlari Fabrikasi, Eskisehir. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Produsert i Tyrkia. 4104 - ISI Cihazlari Fabrikasi, Eskisehir. EU-importør

Læs mere

BACK-UP POWER SYSTEM INSTRUCTION MANUAL MODEL 68005 MODEL 68008 NØDSTRØMSANLÆG NØDSTRØMSAGGREGAT NÖDSTRÖMSANLÄGGNING VARAVIRTAGENERAATTORI

BACK-UP POWER SYSTEM INSTRUCTION MANUAL MODEL 68005 MODEL 68008 NØDSTRØMSANLÆG NØDSTRØMSAGGREGAT NÖDSTRÖMSANLÄGGNING VARAVIRTAGENERAATTORI MODEL 68005 MODEL 68008 Fremstillet i P.R.C. 6001 - Fuzhou Launtop, Fujian. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. BACK-UP POWER SYSTEM INSTRUCTI MANUAL Produsert i P.R.C. 6001 - Fuzhou Launtop,

Læs mere

Grilltermometer Grillauslämpömittari

Grilltermometer Grillauslämpömittari Grilltermometer Grillauslämpömittari Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91

Læs mere

6616_CS_UVN_0215.indd 1 2015-02-06 11:00:32

6616_CS_UVN_0215.indd 1 2015-02-06 11:00:32 6616_CS_UVN_0215.indd 1 2015-02-06 11:00:32 Bruksanvisning - svenska...sida 3-9 Brugsanvisning - dansk...side 10-16 Bruksanvisning - norsk...side 17-23 Käyttöohjeet - suomi...sivu 24-31 Instruction manual

Læs mere

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 600 Væg Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 600 Væg Monterings- og betjeningsvejledning 4 FIGUR 1 2 3 b 2 a a FIGUR 2 Fig. 1 Fig. 2 2 Dansk + Emhætte beregnet til montering på væg. Monteringshøjden

Læs mere

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Udgave: Oktober 2013 Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug. Tak fordi

Læs mere

Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning

Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Bravo SB5700 1 2 3 4 5 6 SV DA NO Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning SV Gratulerar! Du har köpt ett modernt porttelefonsystem från Bewator som uppfyller de krav som kan ställas på ett lättanvänt

Læs mere

Rörelsevakt 360 Bevegelsesvakt 360 Liiketunnistin, 360 Bevægelsesdetektor 360º

Rörelsevakt 360 Bevegelsesvakt 360 Liiketunnistin, 360 Bevægelsesdetektor 360º 46-309 manual.indd 2010-11-22, 11.18.13 Art. 46-309 Rörelsevakt 360 Bevegelsesvakt 360 Liiketunnistin, 360 Bevægelsesdetektor 360º Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Rörelsevakt 360 Bruksanvisning

Læs mere

Wellness. shiatsu // pillow with heat // Type 6074 WITH HEAT. Shiatsu. Neck. massage // massage // With heat // Back. Shoulder. massage // massage //

Wellness. shiatsu // pillow with heat // Type 6074 WITH HEAT. Shiatsu. Neck. massage // massage // With heat // Back. Shoulder. massage // massage // Wellness shiatsu // pillow with heat // Shiatsu massage // Neck massage // Back massage // Shoulder massage // WITH HEAT With heat // Type 6074 6074_PC_0308.indd 1 2008-04-30 08:08:53 Brugsanvisning -

Læs mere

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087 PROFESSIONAL MASSAGE Percussion massager- type 6087 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-10 2 OBH Nordica

Læs mere

PORTABEL KEMTOALETT PORTABELT KJEMISK TOALETT KANNETTAVA KEMIALLINEN KÄYMÄLÄ TRANSPORTABELT KEMISK TOILET

PORTABEL KEMTOALETT PORTABELT KJEMISK TOALETT KANNETTAVA KEMIALLINEN KÄYMÄLÄ TRANSPORTABELT KEMISK TOILET PORTABEL KEMTOALETT PORTABELT KJEMISK TOALETT KANNETTAVA KEMIALLINEN KÄYMÄLÄ TRANSPORTABELT KEMISK TOILET FÖRORD Portabel kemtoalett som inte kräver några yttre anslutningar eller genomföringar i båtskrovet,

Læs mere

RC IR HELIKOPTER. 3 kanal RC IR-HELIKOPTER. 3-kanals RC IR -HELIKOPTERI. 3 kanavaa RC IR HELIKOPTER. 3 kanaler

RC IR HELIKOPTER. 3 kanal RC IR-HELIKOPTER. 3-kanals RC IR -HELIKOPTERI. 3 kanavaa RC IR HELIKOPTER. 3 kanaler RC IR HELIKOPTER 3 kanal RC IR-HELIKOPTER 3-kanals RC IR -HELIKOPTERI 3 kanavaa RC IR HELIKOPTER 3 kanaler Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00.

Læs mere

KF 3205-90 KF 3205-60 DK NO SV FI EN. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide

KF 3205-90 KF 3205-60 DK NO SV FI EN. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide KF 3205-90 KF 3205-60 DK NO SV FI EN Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide Læs venligst denne vejledning inden du tager køleskabet i brug. Kære kunde, Vi håber, at dit

Læs mere

Vinkelsliber Vinkelslip

Vinkelsliber Vinkelslip Vinkelsliber Vinkelslip Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... H a i r D ry e r AC 2 0 0 0 W ITH ION FUNCTI ON 5195_LA_1110.indd 1 2010-11-12 11:59:14 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

DA Bruger- og monteringsvejledning SV Monterings- och bruksanvisningar NO Instrukser for montering og bruk

DA Bruger- og monteringsvejledning SV Monterings- och bruksanvisningar NO Instrukser for montering og bruk DA Bruger- og monteringsvejledning SV Monterings- och bruksanvisningar NO Instrukser for montering og bruk DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning.

Læs mere

Kitchen. pro fryer // deep fryer // Type 6354. Capacity: 3 litres // Detachable heating element for easy cleaning // Cool zone // Cord storage //

Kitchen. pro fryer // deep fryer // Type 6354. Capacity: 3 litres // Detachable heating element for easy cleaning // Cool zone // Cord storage // Kitchen pro fryer // deep fryer // Capacity: 3 litres // Detachable heating element for easy cleaning // Pilot lamps and variable thermostat // Cool zone // Cord storage // Type 6354 6354_UL_UVN_310713.indd

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Kitchen. dome // kettle 1.8 litres // Type 6447. Concealed heating element // 1.8 L // Stainless steel housing // 360 base // Water level indicator //

Kitchen. dome // kettle 1.8 litres // Type 6447. Concealed heating element // 1.8 L // Stainless steel housing // 360 base // Water level indicator // Kitchen dome // kettle 1.8 litres // Concealed heating element // 1.8 L // Water level indicator // Stainless steel housing // 360 base // Type 6447 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning -

Læs mere

COSENZA 3742000 CE 0359 12 / PIN:359BT870 130CM 106CM 56CM

COSENZA 3742000 CE 0359 12 / PIN:359BT870 130CM 106CM 56CM COSENZA 3742000 130CM 106CM 56CM CE 0359 12 / PIN:359BT870 DK BETJENINGSVEJLEDNING EL- 01133TH TRANSPORTABEL GASGRILL BRUG KUN DEN MEDFØLGENDE SLANGE OG SLANGEFORBINDELSE! Hvis det er nødvendigt at udskifte

Læs mere

AIRLINE TOWER FAN 65 CM

AIRLINE TOWER FAN 65 CM AIRLINE TOWER FAN 65 CM Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-5 6-8 9-11 12-14

Læs mere

SPOLMEKANISM SPYLEMEKANISME HUUHTELUMEKANISMIN SKYLLEMEKANISME

SPOLMEKANISM SPYLEMEKANISME HUUHTELUMEKANISMIN SKYLLEMEKANISME SPOLMEKANISM SPYLEMEKANISME HUUHTELUMEKANISMIN SKYLLEMEKANISME Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Cykelhjelm Brugsvejledning Brugsvejledning Stort tillykke med købet af denne cykelhjelm. Den er udelukkende designet til privat, ikke-kommerciel

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

Brugsanvisning - svenska... sida 3-7. Bruksanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-17. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska... sida 3-7. Bruksanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-17. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - svenska... sida 3-7 Bruksanvisning - dansk... side 8-12 Bruksanvisning - norsk... side 13-17 Käyttöohjeet - suomi... sivu 18-22 Instruction manual - english... page 23-27 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 646-089 DK Knivsliber... 2 SE Knivslip... 5 NO Knivsliper... 8 FI Veitsenteroitin... 11 UK Knife sharpener... 14 DE Elektrischer Messerschärfer... 17 PL Ostrzałka do noży... 20 www.adexi.eu DK INTRODUKTION

Læs mere

VHW310 VHW311 BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA FIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING C391-DK-FIN-N-S 09/2014

VHW310 VHW311 BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA FIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING C391-DK-FIN-N-S 09/2014 VHW310 VHW311 BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING DK FIN N S C391-DK-FIN-N-S 09/2014 Oversættelse af originale instruktioner Indholdsfortegnelse Brugervejledning...2 Driftssikkerhed...

Læs mere

Kitchen. sharpx // ceramic knife sharpener // Type 9960. Easy to use // On-off button // Flexible sharpening wheel // Wheel with 20 ceramic pins //

Kitchen. sharpx // ceramic knife sharpener // Type 9960. Easy to use // On-off button // Flexible sharpening wheel // Wheel with 20 ceramic pins // Kitchen sharpx // ceramic knife sharpener // Easy to use // On-off button // Flexible sharpening wheel // Wheel with 20 ceramic pins // For all knives except serrated // Type 9960 9960_IDV_UVN_190813.indd

Læs mere