Indledende bemærkninger. Engelskfaglige mål og metoder, der erfaringsmæssigt volder gymnasiefremmede unge problemer:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledende bemærkninger. Engelskfaglige mål og metoder, der erfaringsmæssigt volder gymnasiefremmede unge problemer:"

Transkript

1 Indledende bemærkninger Gymnasiefremmede unge kendetegnes ved at komme fra ikke akademiske hjem hvor forældrene ikke har gået i gymnasiet. Disse unge er hverken dårligere eller bedre begavede end unge der kommer fra akademiske hjem, men de gymnasiefremmede unge mangler den ballast det udgør at komme fra et hjem hvor et akademisk tankesæt, akademiske udtryk og diskussion af historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold er en naturlig del af hverdagen og omgangsformen. De faglige problemer som gymnasiefremmede unge har, kan også være aktuelle for unge fra akademikerhjem, så det der hjælper gymnasiefremmede unge gavner også andre unge. De problemer gymnasiefremmede unge har med faget engelsk på htx hænger ofte sammen med en manglende eller mangelfuld forståelse for hvad der menes med overfaglige studiekompetencer som fx læsestrategier, læseformål, skrivemetoder og fagtermer. Når man underviser i engelsk, bør man derfor italesætte de studiekompetencer der indgår i undervisningen, og ikke lade noget være underforstået. Engelskfaglige mål og metoder, der erfaringsmæssigt volder gymnasiefremmede unge problemer: For at kunne anvende hensigtsmæssige læsestrategier med henblik på udvælgelse af stof, 1 skal eleven kende og beherske de forskellige læsestrategier og være i stand til at udvælge den mest hensigtsmæssige læsestrategi til den pågældende tekst. Manglende baggrundsviden og manglende kendskab til og beherskelse af litterært begrebsapparat, analysemetoder og begreber kan bevirke at eleven har svært ved at anvende relevante tekstanalysemetoder og perspektivere tekster. 2 Manglen på et sprogligt begrebsapparat kan gøre det svært for eleven at forstå hvad det vil sige at anvende et alment og fagligt ordforråd i forbindelse med beherskelse af grammatikkens hovedregler, herunder syntaktiske grundstrukturer. 3 Eleven er måske nok i stand til fx at anvende datid korrekt, men hun er ikke i stand til at sige hvilken tid hun har anvendt og hvorfor. Dette bunder bl.a. i et ureflekteret forhold til sprog såvel til modersmål som til engelsk. Man kan således opleve at elever udfører grammatiske øvelser korrekt men ikke er i stand til at overføre deres viden om grammatik til egne tekstproduktioner. Den samme manglende fornemmelse for sproget kommer til udtryk i en mangelfuld beherskelse af syntaktiske grundstrukturer som fx sætningslængde, tegnsætning og kohæsion. En sådan beherskelse af og fornemmelse for sprogets grammatiske og syntaktiske grundstrukturer er endvidere en forudsætning for at eleven kan opfylde målet om at kunne anvende en grundviden om det engelske sprogs opbygning og grammatik til sprogiagttagelse, tekstforståelse og formidling. 4 Den gymnasiefremmede unge har ofte en mindre grad af almen viden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige og aktuelle forhold, hvilket er et problem når eleven skal anvende en grundviden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige og teknologiske forhold i sprogområdet til perspektivering af aktuelle forhold. 5 1 Htx bekendtgørelsen, Bilag 12, punkt 2.1 Faglige mål 2 Htx bekendtgørelsen, Bilag 12, punkt 2.1 Faglige mål 3 Htx bekendtgørelsen, Bilag 12, punkt 2.1 Faglige mål 4 Htx bekendtgørelsen, Bilag 12, punkt 2.1 Faglige mål 5 Htx bekendtgørelsen, Bilag 12, punkt 2.1 Faglige mål

2 Hvis eleven ikke er vant til at argumentere, diskutere og perspektivere, kan eleven være tilbøjelig til at være usikker og tilbageholdende i forhold til at redegøre for og deltage i samtale på engelsk om dagligdags, samfundsmæssige, litterære, teknologiske og naturvidenskabelige emner. 6 Eleven vil være tilbøjelig til at vente med at række fingeren op og deltage, til hun føler sig helt sikker på at det hun har at sige er sprogligt korrekt.. Det kræver således en stor tillid til egne evner at kaste sig ud i en diskussion i klassen på et fremmedsprog, og hvis selve det at diskutere er fremmed for eleven, bliver det endnu sværere at oparbejde den nødvendige selvtillid. Arbejdsformer der volder de gymnasiefremmede unge problemer: Klasseundervisning kan virke hæmmende for lysten til at udfolde sig fordi der skal mod til at række fingeren op hvis man ikke er helt sikker på sig selv. Det er naturligvis et problem hvis eleven rent sprogligt ikke forstår hvad der bliver talt om, men ofte handler det om at eleven føler sig usikker på, om det hun gerne vil udtrykke på engelsk nu også udtrykkes korrekt. Gymnasiefremmede elever har ofte ikke megen tillid til at det de har at sige er relevant eller fagligt avanceret nok. Desuden er der diskussionskoder og strategier som kan være fremmede for elever, der ikke er vant til at diskutere. Fagligt indhold: (kernestof og supplerende stof) der volder problemer: Gymnasiefremmede unge har ofte i højere grad end andre unge svært ved at se relevansen af fiktionstekster og historiske tekster. Især de gymnasiefremmede elever er rettede mod det de skal bruge deres studentereksamen til: en ønsket videregående uddannelse, og i den forbindelse kan det være meget svært at forstå, hvorfor det skal være nødvendigt og relevant for dem at arbejde med irrelevante temaer inden for skønlitteratur og kulturhistorie. [E]n systematisk engelsk grammatik, der kombinerer teori, sprogforståelse, sprogiagttagelse og praktisk anvendelse 7 forudsætter en systematiseret viden om sproget, herunder et sprogligt begrebsapparat, som de allerfleste htx elever, ikke kun de gymnasiefremmede unge, slås rigtig meget med. I den forbindelse kan en mere induktiv undervisning i sproglige temaer være hensigtsmæssig. Idekatalog til undervisningspraksis, der retter sig mod støtte af de gymnasiefremmede elever Skriftlighed Gymnasiefremmede elever har brug for at få at vide, at de, selvom de laver fejl i den aktuelle opgave, arbejder hen imod målet om beherskelse af sprogets regler. I den forbindelse er alle tiltag der støtter eleven i hendes lektielæsning og opgaveskrivning værdifulde. Man kan gøre brug af lektiecafé, mentorordninger og læsegrupper med inddragelse af 2. og 3. årselever. Herigennem får de gymnasiefremmede elever noget af den faglige sparring deres forældre muligvis ikke kan give. Mange elever får hjælp og sparring af forældrene til skriftligt arbejde; denne ressource har de gymnasiefremmede unge ikke i samme grad. Problemet er ikke mindst relevant i forbindelse med det afsluttende selvstuderede emne og udarbejdelse af synopsis. Processkrivning giver mulighed for at bistå eleverne i at rette fejl og forbedre sproget, og samtidig oplever eleverne at det er i orden at præsentere noget, der ikke er helt færdigt, fordi det er en del af en længere proces. 6 Htx bekendtgørelsen, Bilag 12, punkt 2.1 Faglige mål 7 Htx bekendtgørelsen, Bilag 12, punkt 2.2 Kernestof

3 Det selvstuderede emne med tilhørende synopsis og powerpoint præsentation kan øves fx i forårssemesteret på 1.år ved at lade eleverne læse et mini selvstuderet emne med dertil hørende synopsis og powerpoint præsentation. Dette giver også anledning til at gennemgå og øve informationssøgningslæse og formidlingsstrategier. Man kan arbejde med alternative skriveformer såsom sms roman, kortfilm med mobiltelefonen som kamera og tilhørende film synopsis, manuskript, storyboard og rapport om arbejdsprocessen. Mundtlighed Mundtlige aktiviteter bør gennemføres i mindre grupper, og der skal være et veldefineret og konkret opgaveoplæg til gruppen, så ingen elever er usikre på, hvad der kræves i form af arbejdsindsats og produkt. Hvis det er praktisk muligt vil en konkretisering af bedømmelseskriterier være fornuftigt. Generelt kan man sige, at jo højere grad af konkretisering i forhold til undervisningens mål og krav, jo mere kommer man de gymnasiefremmede elevers ofte uudtalte tvivlsspørgsmål i møde. Fiktionstekster Ved at vælge fiktionstekster der kan kobles til temaforløb, som føles umiddelbart appellerende for eleverne bliver teksternes relevans umiddelbart synlig. Fx kan man læse The Curious Incident of the Dog in the Nighttime 8 i forbindelse med et (tværfagligt) tema om psykiske lidelser, og samtidig arbejde med praktisk anvendelse af grammatik til sproglig analyse af bogen. Man kan læse i forbindelse med et tema om brug af kameraovervågning i Storbritannien i dag, samtidig med at begrebet Newspeak giver anledning til sproglig analyse (fx af ord som collateral damage kontra civilian casualties, pro life kontra antiabortion, og (som dansk eksempel) Udlændingestyrelsen kontra Udlændingeservice ). Og har man et tema om Sydafrika, kan man fx læse David Evans moderne eventyr Dead Man s Shoes som en allegori over det nye Sydafrika. Grammatik Erfaringsmæssigt er den sproglige dimension og især den tilhørende fagterminologi det der umiddelbart volder eleverne flest problemer, og som de har sværest med at se relevansen af. Et deskriptivt udgangspunkt, hvor hovedvægten ligger på at eleverne arbejder induktivt med at beskrive og analysere de tekster som de i forvejen arbejder med, kan være nyttigt. Målet med undervisningen i engelsk grammatik og syntaks er at få eleverne til at opleve, at de har temmelig megen viden om sprog, selvom de måske ikke har så meget kendskab til grammatik og syntaks som sådan. Med udgangspunkt i arbejdet med at læse og forstå engelske tekster (udvidet tekstbegreb) kan man arbejde opdagende og deskriptivt med en række grundlæggende sproglige emner som f.eks. ordklasser, subjekt verbal kongruens, ordstilling, tempus, etc. Det er ikke specielt vigtigt at eleverne kender de korrekte grammatiske termer det er mere vigtigt at de kan beskrive og genkende de konkrete ordformer og konstruktioner. I forbindelse med fokus på de konkrete sproglige former kommer elevens grammatikbog ind som referenceværk: Her kan eleven finde eksempler der ligner, og her kan eleven tilegne sig noget af den grammatiske viden, som er nødvendig for at komme videre i den deskriptive analyse. 8 Mark Haddon: The Curious Incident of the Dog in the Night time. 9 George Orwell: 1984

4 Et vigtigt element i denne tilgang til grammatikundervisningen er, at eleverne får mulighed for at producere deres egne eksempler inden for de forskellige sproglige kategorier. Derfor hænger grammatikundervisningen snævert sammen med en procesorienteret skrivepædagogik. Generelle tiltag Man bør altid søge at tilstræbe at synliggøre og konkretisere mål og metoder for undervisningen, såvel overordnet set over hele temaer, semestre og skoleår såvel som for den enkelte undervisningslektion. Frem for alt bør læreren oversætte gymnasieordene i bekendtgørelsen til almene ord og termer. Man kan tale med eleverne om deres forventninger til faget engelsk og holde disse forventninger op imod læreplanen, som man så ved samme lejlighed kan oversætte til et sprog som eleverne kan forholde sig til. Undervisningsministeriet kunne i den forbindelse overveje at få udarbejdet Råd og vink specielt målrettet eleverne. Et eksempel på, hvordan udvalgte fagmål kan konkretiseres kunne se således ud for grundforløbet: I grundforløbet arbejder du med: - At forstå forskellige former for talt engelsk: britisk, amerikansk, australsk, osv. - At fortælle hvad indholdet i en engelsksproget tekst er skriftligt (på engelsk) - At fortælle om det du læser på engelsk. - At lære fagord om både teknologiske, tekniske og videnskabelige emner. - At oversætte korte tekster fra dansk til engelsk og skrive resumé af korte engelsksprogede tekster på engelsk - At lære at beskrive en engelsk tekst med anvendelse af grammatiske fagord. - At bruge det du lærer i engelsktimerne om sprog, kultur og teknologi, når du arbejder med emner og opgaver i andre fag. Man kan give eleverne worksheets i forbindelse med hjemmelæsning 10. Et sådant worksheet kan indeholde læseformål og tips om hvilken læsestrategi eleven bør anvende, konkrete forståelsesspørgsmål, konkrete forberedelsesopgaver (fx: Forbered to spørgsmål du ville stille hovedpersonen hvis du havde mulighed for det, eller: Lav en grafisk fremstilling af tekstens spændingsforløb (dramaturgi)). Til sagprosa kan man desuden give links til websites hvor eleven kan erhverve sig baggrundsviden, og man kan bede eleven udarbejde et mindmap over teksten. Man kan ved brug af elektroniske tekster eller elektroniske tavler lade eleverne arbejde med at manipulere teksten, fx omskrive Shakespeare til moderne sprog eller eksperimentere med tekstens kronologi, synsvinkel, stilleje, etc. Man kan lade eleverne bruge audio filer som støtte under læsning af noveller, digte og romaner. 10 I den forbindelse kan man konkretisere arbejdsopgaverne i forhold til de faglige mål og til de almene studiekompetencemål.

5 Man kan bruge nye medier som podcasts, RSS feeds og YouTube i arbejdet med sprogiagttagelse, fx ved at inddrage en RSS feed i arbejdsdokument til eleverne som for eksempel BBC s 6 Minute English 11 eller det amerikanske Public Broadcasting Service. 12 Eleverne kan oprette en nyhedsagent på nettet, så de kan følge med i specifikke emner der er oppe i tiden og derved bl.a. få et bedre afsæt til diskussion af aktuelle emner. Man kan lade eleverne øve mundtlighed parvist eller i små grupper med diskussion af emner som de kender fra deres nyhedsagent. Lærerstyret gruppedannelse kan hjælpe med til at sikre at ingen grupper udelukkende består af gymnasiefremmede elever

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Inerisaavik/KIIIN 2009 Colofon Udgivet af Inerisaavik / KIIIN - 2009 Udarbejdet af fagkonsulent Birthe Nielsen Redigeret af souschef Louise Richter

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

FAG-spættebogen, vol. 2

FAG-spættebogen, vol. 2 FAG-spættebogen, vol. 2 Kære kolleger I november 2011 udgav vi FAG-spættebogen som en samling af de erfaringer, lærere på Randers HF & VUC gjorde sig ved at afprøve forskellige aktioner inden for FAG-projektet

Læs mere

Undervisningsplan for faget dansk

Undervisningsplan for faget dansk RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov?

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Folkeskolen er i en omstillingsfase. Opgaven er at udvikle folkeskolen til skolen for alle, hvor det bærende pædagogiske princip er

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Fagbeskrivelser: Logik og argumentation

Fagbeskrivelser: Logik og argumentation Fagbeskrivelser: Logik og argumentation Indhold DANSK side 1 1. Arbejdsformer, overvejelser og produkt side 1 Pædagogiske overvejelser og indhold side 2 2. Forløbets danskfaglige mål og faglige indhold

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

Rapport nr. 2 over erfaringer med Initiativer med særligt fokus på integration af flygtninge og indvandrere m.fl. i EUD og AMU

Rapport nr. 2 over erfaringer med Initiativer med særligt fokus på integration af flygtninge og indvandrere m.fl. i EUD og AMU AT GØRE EN FORSKEL Rapport nr. 2 over erfaringer med Initiativer med særligt fokus på integration af flygtninge og indvandrere m.fl. i EUD og AMU Michael Svendsen Pedersen Lektor, Institut for Psykologi

Læs mere

Når skriftlighed drukner i ord

Når skriftlighed drukner i ord Når skriftlighed drukner i ord De skriver og skriver, og alligevel ser gymnasieelever ofte først meningen med skolernes udbredte skriftlighed kort før studentereksamen. Lav en overordnet plan for skrivearbejdet

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

Fra gymnasiefremmed til student

Fra gymnasiefremmed til student Fra gymnasiefremmed til student større fagligt udbytte for elever fra gymnasiefremmede miljøer Af: Lars Ulriksen, Susanne Murning, Aase Bitsch Ebbensgaard og Birgitte Simonsen www.gl.org 2 Denne publikation

Læs mere

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Debatindlæg om unges brug af elektroniske medier et inspirationsforløb om argumenterende tekster i 7. og 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

VIS manual Læsevejlederens kollegacoaching i forbindelse med den faglige læse og skriveundervisning

VIS manual Læsevejlederens kollegacoaching i forbindelse med den faglige læse og skriveundervisning VIS manual Læsevejlederens kollegacoaching i forbindelse med den faglige læse og skriveundervisning Elisabeth Arnbak i samarbejde med Louise Rønberg, Mia Finnemann Schultz og Trine Nobelius 2 Indhold 1.

Læs mere

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 4 TRINMÅL

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

TVÆRFAGLIG SKRIVNING OG TRANSFORMATIONSSKRIVNING FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT

TVÆRFAGLIG SKRIVNING OG TRANSFORMATIONSSKRIVNING FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT TVÆRFAGLIG SKRIVNING OG TRANSFORMATIONSSKRIVNING FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT Af Henning Bøtner Hansen, Merete Dejgaard og Per Høberg Frederikshavn Gymnasium & HF-Kursus Gruppen har gennemført

Læs mere

Hvorfor er det så svært at arbejde med undervisningsdifferentiering.

Hvorfor er det så svært at arbejde med undervisningsdifferentiering. Hvorfor er det så svært at arbejde med undervisningsdifferentiering. Artikel som afslutning på FoU: Niveaudeling og undervisningsdifferentiering, 2011. Baggrunden er et udviklingsprojekt under Ministeriet

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Læring i klinisk praksis

Læring i klinisk praksis Læring i klinisk praksis Afsluttende projektopgave Modul 2 Vejleder: Henning Salling Olesen Maria Kring, Studienr. 50065 Helen Fuglsang Kock, Studienr. 50070 Pernille Harding Mellerkær, Studienr. 50071

Læs mere

Dansk A på hhx, htx og stx. Fagevalueringer 2008

Dansk A på hhx, htx og stx. Fagevalueringer 2008 Dansk A på hhx, htx og stx Fagevalueringer 2008 Dansk A på hhx, htx og stx Fagevalueringer 2008 Dansk A på hhx, htx og stx 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere