Styr på trafikken og renere luft

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Styr på trafikken og renere luft"

Transkript

1 Styr på trafikken og renere luft Politisk udspil af overborgmester Frank Jensen om mindre trængsel, bedre kollektiv trafik og renere luft. Det går godt i København. Byen vokser og vi bliver rigere. De sidste fem år er vi blevet flere københavnere. Frem mod 2025 bliver vi flere. Samtidig er København Danmarks vækstmotor. Det er i København, at den økonomiske vækst er højest, og det er her, der for alvor investeres og skabes nye arbejdspladser. Trængsel og luftforurening Vækst og tusindvis af flere indbyggere er godt, men medaljen har også en bagside. Udviklingen skaber store udfordringer med trængsel i trafikken. Der er simpelthen naturlige begrænsninger i en gammel by som København. Trængselskommissionens analyser viser, at trafikken vil stige endnu mere frem mod Samtidig skaber trafikken luftforurening, der gør københavnerne syge. At tackle disse udfordringer er for Socialdemokraterne en af de vigtigste opgaver de næste fire år. Der skal styr på trafikken, og vi skal have renere luft, så københavnerne ikke bliver syge og dør for tidligt. Trængsel koster tid og penge København og dele af hovedstadsregionen er i myldretiden præget af voldsom trængsel i trafikken. Det medfører dagligt forsinkelser og irritation for københavnerne, bilisterne og virksomhederne. Og det er dyrt for samfundet. Ifølge Trængselskommissionen spildes der hvert år 29 millioner timer i trafikken i hovedstadsområdet. Det koster samfundet mere end 8 mia. kroner om året. Luftforureningen forringer livskvaliteten Luftforureningen i København er hvert år skyld i ca. 540 for tidlige dødsfald og ca sygedage og hospitalsindlæggelser. Luftforureningen forringer således københavnernes livskvalitet markant. På H.C. Andersens Boulevard, Tomsgårdsvej, Torvegade og 13 andre veje i København er luftforureningen på et niveau, så Danmark ikke overholder EU s regler på området. Hovedparten af luftforureningen kommer fra udlandet og resten af Danmark. Men der er også helt lokale forureningskilder, som vi kan sætte ind overfor Frank Jensen Side 1 af 9

2 Trafikpolitik på to ben Der er ingen nemme løsninger på problemerne med trængsel og luftforurening i København. Effektive løsninger kræver, at vi sætter ind på flere fronter på både kommunalt og nationalt plan. Trængselskommissionen har fremlagt en samlet strategi for en modernisering af hovedstadsområdets transportsystem. Kommissionen fastslår, at der er behov for en helhedsorienteret strategi, der går på tværs af transportformer og kommunegrænser. Socialdemokraterne er enige i dette og er positive overfor Trængselskommissionens strategi og forslag. Men vi mener også, at der nu og her er behov for at iværksætte konkrete tiltag. Socialdemokraterne står for en trafikpolitik, der går på to ben. På den ene side ønsker vi at fortsætte med at udbygge og forbedre den kollektive trafik og forholdene for cyklisterne. Det skal få flere til at droppe bilen til fordel for metro, busser og cykler. På den anden side anerkender vi, at mange københavnere er afhængige af at have en bil, og at det særligt for erhvervslivet er helt afgørende, at biltrafikken kan afvikles smidigt og effektivt. Derfor arbejder vi også for bedre vilkår for bilisterne. En væsentlig måde at forbedre bilisternes forhold på, er ved at sikre, at der bliver bedre plads på vejene, så trafikken kan glide bedre. Socialdemokraternes langsigtede mål er, at mindst en tredjedel af transporten i København sker på cykel, mindst en tredjedel med kollektiv trafik og højst en tredjedel sker i bil. På kort sigt er vores mål, at mindst to tredjedele af væksten i transporten sker med cykel og kollektiv trafik. Det kræver en ambitiøs, balanceret og langsigtet trafikplanlægning og store investeringer i bedre kollektiv trafik og infrastruktur. Investeringer i bedre kollektiv trafik Socialdemokraterne vil fortsætte med at forbedre den kollektive trafik, så vi kan flytte flere københavnere og pendlere over i tog, busser og metro. Dermed mindsker vi trængslen og luftforureningen og forbedrer vilkårene for virksomhederne og de borgere, der er afhængige af deres bil. Metro til Sydhavn og Ny Ellebjerg Den eksisterende metro er en stor succes, der transporterer ca. 54 mio. passagerer rundt i København hvert eneste år. Metroen binder byen sammen ved at reducere rejsetiden mellem vigtige knudepunkter markant. Med åbningen af Metro Cityringen inklusiv metrolinjen til Nordhavn i 2018/2019 vil den kollektive trafik få endnu et markant løft, der for alvor vil gøre det nemmere at komme rundt i byen Frank Jensen Side 2 af 9

3 København har behov for mere metro. Næste skridt i udbygningen skal være en metrolinje fra Hovedbanegården over det nye og gamle Sydhavn til Ny Ellebjerg Station i Valby. Ny Ellebjerg Station vil med både S-tog, metro og regional- og fjerntog blive et trafikknudepunkt, der binder København tættere sammen med både omegnskommunerne og resten af Danmark. Dermed vil det blive markant mere attraktivt for pendlerne at benytte tog og metro til København. På den måde kan vi reducere trængslen på indfaldsvejene og i centrum. Samtidig vil en metrolinje med stationer i både det nye og gamle Sydhavn (Fisketorvet, Enghave Brygge, Sluseholmen og Mozarts Plads) give et markant løft til området og skabe grundlag for yderligere byudvikling. Socialdemokraterne ønsker at indgå en aftale med staten om metro til Sydhavn og Ny Ellebjerg allerede i år. Hvis det sker, kan den nye metrolinje kobles til det igangværende arbejde med Cityringen, og metroen til Ny Ellebjerg vil kunne stå klar allerede i Socialdemokraterne er klar til at investere. Københavns Kommune har i budget 2014 afsat 200 mio. kr. til at komme i gang med første del af arbejdet (afgreningskammer) og der er enighed om at finde den resterende finansiering på de kommende års budgetter. Socialdemokraterne vil arbejde for, at staten snarest muligt tilslutter sig ønsket om en metro til Ny Ellebjerg og finansierer sin andel af projektet. Bedre og hurtigere busser for alle Busserne udgør en vigtig del af den kollektive trafikbetjening i København. Tallene taler for sig selv. I 2012 var der 135 mio. påstigere på busserne, der kører i og igennem København. Alene på stoppestederne i selve København var der 100 mio. påstigninger. Særligt med A- og S busserne har københavnerne nogle effektive buslinjer, der transporterer ca. 65 procent af alle buspassagerer. København har gennem flere år forbedret busbetjeningen ved at skabe øget fremkommelighed og tilpasse ruteplanerne, så busserne kan betjene flest mulige passagerer. Det gør busserne til et mere attraktivt alternativ til bilen og er dermed med til at mindske trængslen og luftforureningen i byen. Socialdemokraterne mener, at forbedringerne af busbetjeningen skal fortsætte, så særligt A- og S-busserne kan transportere endnu flere passagerer hurtigt rundt i byen. Forbedringerne for de mange passagerer betyder imidlertid, at nogle passagerer har fået forringet deres bustilbud, fordi der er blevet nedlagt stoppesteder, som benyttes af relativt få passagerer. Det er et særligt stort problem for ældre og gangbesværede borgere, som har behov for et stoppested i nærheden af deres bolig Frank Jensen Side 3 af 9

4 Socialdemokraterne ønsker, at der findes løsninger, så busbetjeningen fortsat kan blive forbedret for de mange, der har behov for at komme hurtigt frem over større afstande, uden at det går ud over de passagerer, der har behov for mere lokal busbetjening. Socialdemokraterne vil lave et servicetjek af byens busruter og sikre, at der er dækning og busstoppesteder tæt på der, hvor der bor mange ældre. Vi vil styrke opmærksomheden på behovene i nærområdet ved nedlæggelse af stoppesteder og indføre et princip om, at der som udgangspunkt ikke nedlægges stoppesteder i nærheden af ældreboliger og plejehjem. Styrket kollektiv trafik på Frederikssundsvej Frederikssundsvej er en af de centrale vejstrækninger, der forbinder København med omegnskommunerne. Vejen benyttes af mange pendlere og er præget af trængsel. Frederikssundsvej busbetjenes af bl.a. linje 5A, der har ca. 20 mio. årlige påstigere. Det er på niveau med antallet af årlige passagerer i Københavns Lufthavn. Socialdemokraterne ønsker, at der på kort sigt gennemføres et busfremkommelighedsprojekt på Frederikssundsvej. Projektet kan reducere rejsetiden for buspassagererne og dermed gøre det mere attraktivt at tage bussen i stedet for bilen. På længere sigt kan der blive behov for en endnu bedre kollektiv trafikbetjening af området langs Frederikssundsvej. Københavns Kommune er ved at undersøge mulighederne for at etablere en letbane på Frederikssundsvej. En letbane vil kunne forbinde Nørrebro Station med den forventede letbane i Ring 3 som en række omegnskommuner har planer om at etablere. Fordelen ved en letbane på Frederikssundsvej er bl.a., at den kan føres igennem Tingbjerg, der dermed vil blive åbnet op i forhold til den øvrige by. Letbanen kan dog tidligst være etableret i Københavns Kommune har også undersøgt perspektiverne i at metrobetjene området langs Frederikssundsvej med endestationer ved Bellahøj eller Brønshøj Torv. Fordelen ved en metrolinje er, at den ikke optager vejplads, og dermed i høj grad forøger transportkapaciteten i området. Det er et langsigtet projekt, men Socialdemokraterne ser positivt på yderligere udbygning af metrosystemet i København. Socialdemokraterne ønsker på længere sigt etablering af en letbane og/eller en metrolinje, der kan betjene området langs Frederikssundsvej. Flere forbedringer for cyklisterne København er en fantastisk cykelby. De gode forhold for cyklisterne betyder, at flere vælger cyklen frem for bilen. Dermed reduceres trængslen og luftforureningen Frank Jensen Side 4 af 9

5 Socialdemokraterne står bag alle de forbedringer på cykelområdet, der er besluttet og gennemført de sidste fire år. Vi vil fortsætte i samme spor, så Københavns også fremover vil være en af verdens bedste cykelbyer. Socialdemokraterne vil arbejde for flere og bedre cykelstier, flere cykelparkeringspladser og flere broforbindelser, som binder byen sammen. Det skal være mere sikkert at cykle i København. På trods af en stor indsats for at forbedre trafiksikkerheden sker der stadig mange ulykker. Det er særligt vigtigt, at børn og unge kan komme trygt frem og tilbage til skole og fritidstilbud. Socialdemokraterne ønsker at forstærke indsatsen for Sikre Skoleveje og vi vil arbejde for, at skolernes følgeordning udvides, så alle fritidshjembørn bliver fulgt fra skole til fritidshjem. Vi ønsker også at gøre mere for at undgå højresvingsulykker i samarbejde med staten og de relevante aktører. Indsatsen skal øge trafiksikkerheden og få endnu flere københavnere til at tage cyklen i hverdagen. Samtidig ønsker Socialdemokraterne, at der etableres flere cykelsuperstier i samarbejde med nabokommunerne og Region Hovedstaden. Cykelsuperstierne gør det mere attraktivt for pendlere til og fra omegnskommunerne at cykle i stedet for at tage bilen. Bedre fremkommelighed i byen Investeringer i bedre kollektiv trafik og bedre forhold for cyklisterne kan ikke stå alene. Socialdemokraterne mener, at der også er behov for initiativer, der på både kort og langt sigt kan forbedre fremkommeligheden og mindske trængslen for bilisterne i byen. Trafikken skal glide bedre, så spildtiden mindskes for borgere og virksomheder, der er afhængige af at kunne transportere sig i bil. Bedre trafiklys, trafikledelse og styr på vejarbejdet Socialdemokraterne er glade for de initiativer til genopretning af trafiklys og indførelse af trafikledelse med Intelligente Trafik Systemer (ITS), der er igangsat i København med budgetterne for 2013 og 2014 for i alt 110 mio. kr. Det er initiativer, der anbefales af Trængselskommissionen, og som vil have en positiv effekt på fremkommeligheden og samtidig reducere luftforureningen. Socialdemokraterne ønsker at fortsætte den indsats i samarbejde med omegnskommunerne og staten Frank Jensen Side 5 af 9

6 København er i disse år præget af en lang række vejarbejder og store byggeprojekter, som mindsker fremkommeligheden og øger trængslen i byen. De mange projekter er nødvendige for en by i så kraftig befolkningsvækst som København, men de skal gennemføres mere hensigtsmæssigt. For Socialdemokraterne er det vigtigt, at vejarbejder og byggeprojekter koordineres bedre, og at de gennemføres så hurtigt, og med så få gener for trafikanterne, som muligt. Vi ønsker at gøre sikring af fremkommelighed til et konkurrenceparameter for entreprenørerne. Derfor har vi fået gennemført, at der ved alle store kommunale anlægsprojekter stilles krav i udbuddet, som skal sikre den bedst mulige fremkommelighed for biler, busser, cykler og fodgængere i anlægsperioden. Socialdemokraterne vil samtidig se på, om det er muligt at styrke entreprenørernes tilskyndelse til at blive hurtigt færdige og bruge mindst muligt plads ved vejarbejder og byggeprojekter, så fremkommeligheden forbedres. Vi vil lade os inspirere af erfaringerne fra andre byer og lande i forhold til entreprenørernes betaling for at optage vejplads i forbindelse med anlægsarbejder og vurdere om betalingen skal ændres for at skabe yderligere incitamenter til hurtig færdiggørelse. På Socialdemokraternes initiativ har Københavns Kommune derudover igangsat et arbejde for at omdanne svingbaner mv. til almindelige kørebaner. Det skal ske de steder, hvor det kan forbedre fremkommeligheden for bilisterne og give en bedre samlet trafikafvikling. Socialdemokraterne vil prioritere midler til disse projekter, så de kan gennemføres hurtigst muligt. Flere Park & Ride-anlæg Der er gode erfaringer med at få pendlere fra hovedstadsområdet og resten af Sjælland til at parkere bilen ved stationer og tage toget til København, hvis rammerne er i orden. En øget satsning på Park & Ride-anlæg kan dermed være med til at mindske trængslen og luftforureningen i København. Parkeringsanlæg ved S-togs- og regionaltogstationer finansieres normalt af staten via DSB. Socialdemokraterne er åbne overfor, at Københavns Kommune fremover kan bidrage til finansieringen af nye Park & Ride-anlæg uden for kommunegrænsen, hvis de kan give et væsentligt bidrag til at reducere trængslen i København Frank Jensen Side 6 af 9

7 Havnetunnel Det har gennem mange år været diskuteret, om en østlig omfartsvej i form af en havnetunnel kan bidrage til en bedre trafikafvikling i København. I dag fungerer det centrale København og Kongens Nytorv som en ringvej for tusindvis af biler og lastbiler. Det finder Socialdemokraterne helt uholdbart. Problemet vil blive forstærket med det stigende indbyggertal og væksten i arbejdspladser og transportbehov i hovedstadsområdet. Socialdemokraterne mener, at København har behov for en havnetunnel, der går fra Østerbro til Nordhavn og Refshaleøen og videre under Amager med tilslutning til Amagermotorvejen. En havnetunnel er et vigtigt langsigtet projekt for København. Men der er hverken truffet beslutning om etablering eller finansiering, og en havnetunnel ligger derfor en del år ud i fremtiden. En havnetunnel vil flytte tusindvis af biler, og særligt lastbiler, fra det centrale København og under vandet og jorden. Den vil aflaste størstedelen af vejnettet i det centrale København og flere af ringvejene i hovedstadsområdet. Dermed styrkes fremkommeligheden på vejene, så de eksisterende biler kan komme hurtigere frem. Samtidig skabes der bedre plads til busser, cykler og fodgængere, og det betyder mindre støj og luftforurening i det centrale København. Transportministeriet har fremlagt et forslag til en overordnet linjeføring for en havnetunnel. Borgerrepræsentationen har tilsluttet sig dette forslag, men Socialdemokraterne har ikke lagt sig fast på antal og præcis placering af til- og frakørselsanlæg til havnetunnelen. For Socialdemokraterne er det helt afgørende, at en havnetunnel ikke giver store gener for beboerne i nærheden af til- og frakørselsanlæg. Vi vil derfor arbejde for, at der findes konstruktive løsninger på de vejstrækninger, der får mere trafik og så en havnetunnel ikke forringer havnemiljøer og rekreative områder i byen. En havnetunnel vil være en statsvej, og det er som udgangspunkt statens ansvar at finansiere den. En række pensionsselskaber har dog vist interesse for at indgå i finansieringen via et Offentligt Privat Partnerskab. Socialdemokraterne ser gerne, at pensionsselskabernes midler indgår i finansieringen, hvis det ud fra en samlet betragtning er en fordel. Havnetunnelen kan bygges i etaper, og i første omgang er der behov for en tunnel i forlængelse af den kommende Nordhavnsvej på Østerbro til selve Nordhavn. Det er en forudsætning for udviklingen af Nordhavn som en helt ny bydel med indbyggere og arbejdspladser Frank Jensen Side 7 af 9

8 Socialdemokraterne ønsker snarest muligt at indgå en aftale med staten om etablering af første etape af havnetunnelen til Nordhavn. Roadpricing Trængselskommissionens analyser viser, at et landsdækkende roadpricing-system på sigt har potentiale til at få langt flere pendlere til at køre sammen eller benytte cykel eller kollektiv trafik og dermed mindske trængslen og luftforureningen i hovedstadsområdet væsentligt. Trængselskommissionen anbefaler, at der gennemføres et storskalaforsøg for at skabe et solidt vidensgrundlag for, at Folketinget kan træffe en politisk beslutning om landsdækkende roadpricing. Hvis der indføres landsdækkende roadpricing bør det kobles sammen med en omlægning af bilbeskatningen, så det bliver billigere at købe en bil, men dyrere at bruge den, særligt hvor trængslen er størst. Socialdemokraterne i København støtter Trængselskommissionens forslag om et storskalaforsøg med roadpricing. Og vi er som udgangspunkt positive overfor indførelse af landsdækkende roadpricing som et element i at mindske trængslen og luftforureningen i København, hvis det gennemføres sammen med en omlægning af bilbeskatningen. Renere luft til københavnerne For Socialdemokraterne er det helt uacceptabelt, at luftforureningen i København hvert år er skyld i ca. 540 for tidlige dødsfald og ca sygedage og hospitalsindlæggelser. Luftforureningen betyder mindre livskvalitet for københavnerne og koster samtidig kommunen millioner af kroner i sundhedsudgifter og tabt arbejdsværdi. Københavns Kommune har vedtaget en ambitiøs Ren Luft Plan, og Socialdemokraterne har sikret, at der med budget 2014 iværksættes de første initiativer fra planen, der skal mindske luftforureningen i byen. Det drejer sig om partikelfiltre på de ældste busser og et forsøgsprojekt med elbusser, der helt kan fjerne udledning af CO2 og giftige partikler. Socialdemokraterne vil de kommende år fortsætte med at prioritere initiativer fra Ren Luft Planen. Ren Luft Zone Københavns Kommune indførte i 2008 en miljøzone, der blandt andet stiller krav om partikelfiltre på ældre dieseldrevne lastbiler og busser. Miljøzonen har ført til mindre luftforurening. Men Københavns Kommune kan ikke løse problemerne med luftforurening alene. Hovedparten af luftforureningen kommer fra udlandet og resten af Danmark. Der er derfor også behov for initiativer på nationalt plan Frank Jensen Side 8 af 9

9 Det vil medføre en markant forbedring af luftkvaliteten, og dermed livskvaliteten for københavnerne, hvis der indføres en Ren Luft Zone for både personbiler og lastbiler som det blandt andet kendes fra Berlin og andre store tyske byer. Med en Ren Luft Zone skal bilerne have en vis miljøstandard for at kunne køre inden for zonen. For at begrænse luftforureningen mest muligt, skal en Ren Luft Zone dække et så stort geografisk område som muligt, for luftforureningen lader sig ikke stoppe af kommunegrænser. Socialdemokraterne vil arbejde for, at der indføres en Ren Luft Zone, der som minimum dækker hele hovedstadsområdet. En Ren Luft Zone kan først indføres når Folketinget har lovgivet om det. Miljøministeren har lovet at fremlægge et lovforslag, og Socialdemokraterne vil fortsat arbejde for, at loven muliggør en Ren Luft Zone, der er til gavn for københavnerne og borgerne i hele hovedstadsområdet Frank Jensen Side 9 af 9

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008 Sag nr. 1 Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring 4 bilag Regional Udviklingsplan Marts

Læs mere

Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst

Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst Regional Udviklingsplan Marts 2008 Region Hovedstaden Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst Region Hovedstaden Vision, udfordringer og løsninger i forslag

Læs mere

Forord... 5. Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16

Forord... 5. Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16 Trafikplan 2013 Indhold Forord... 5 1. Trafikplanens mål og virkemidler... 6 Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16 2. Flere

Læs mere

Vi gi'r Nordeuropa et nyt gear Regional Udviklingsplan 2012. Forslag

Vi gi'r Nordeuropa et nyt gear Regional Udviklingsplan 2012. Forslag Vi gi'r Nordeuropa et nyt gear Regional Udviklingsplan 2012 Forslag Regional Udviklingsplan 2012 Klima Regionens og kommunens opgaver på klimaområdet Region Hovedstaden og Kommunekontaktrådet Hovedstaden

Læs mere

hovedstadens radikale venstre Kronprinsessegade 20 1306 København K hovedstaden@radikale.dk Tlf. 5056 1848

hovedstadens radikale venstre Kronprinsessegade 20 1306 København K hovedstaden@radikale.dk Tlf. 5056 1848 hovedstadens radikale venstre Kronprinsessegade 20 1306 København K hovedstaden@radikale.dk Tlf. 5056 1848 trafikpolitisk program appendices juni 2013 Indhold Appendix 1: Baggrund for vision og principper...

Læs mere

Bæredygtig transport bedre infrastruktur

Bæredygtig transport bedre infrastruktur Bæredygtig transport bedre infrastruktur December 2008 Regeringen Indhold Del 1 Del 2 Del 3 Grøn transportvision DK 6 Mindre trængsel bedre mobilitet 18 En grøn investeringsplan 42 Grønne bilskatter 8

Læs mere

Trafik i Aarhus 2030. Udfordringer og muligheder

Trafik i Aarhus 2030. Udfordringer og muligheder Trafik i Aarhus 2030 Udfordringer og muligheder Trafik i Aarhus 2030 Udfordringer og muligheder Foto & grafik Aarhus Kommune COWI A/S Grundkort Aarhus Kommune Kort & Matrikelstyrelsen, reproduktionstilladelse

Læs mere

Det giver nye udfordringer og dermed behov for nye helhedsorienterede løsninger.

Det giver nye udfordringer og dermed behov for nye helhedsorienterede løsninger. Side 1/123 Indhold 1. Sammenfatning... 3 2. Baggrund og Trængselskommissionens proces... 9 2.1 Proces for kommissionens arbejde... 12 2.2. Idékatalogets opbygning... 14 3. Trængsel, mobilitet og trafikkens

Læs mere

Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet

Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 464 Offentligt Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet Maj 2007 Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet Indhold 3. Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet Udgivet

Læs mere

Aftaler om Bedre og billigere kollektiv trafik

Aftaler om Bedre og billigere kollektiv trafik Aftaler om Bedre og billigere kollektiv trafik 2012-2015 Aftaler om Bedre og billigere kollektiv trafik 2012-2015 Aftaler om Bedre og billigere kollektiv trafik 2012-2015 Udgivet af: Transportministeriet

Læs mere

Miljørigtige køretøjer i Aarhus

Miljørigtige køretøjer i Aarhus Hvad skal EU's forskningspenge bruges til? Miljørigtige køretøjer i Aarhus 5 vinkler på vejen til grøn transpor Regnvandsbassiner - deres funktion og fremtid INDHOLD N0. 8 2012 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om: Takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik

Læs mere

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik 4. Fremtidens trafik Fremtidens trafik Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K Udarbejdet af: Transportministeriet

Læs mere

Årsrapport 2014 Metroselskabet I/S

Årsrapport 2014 Metroselskabet I/S Årsrapport 214 Metroselskabet I/S Årsrapport 214 Indhold Indhold 1. Året kort 2. Metroselskabets forretningsstrategi 3. Metroselskabets anlægsaktiviteter Igangværende anlægsprojekter Cityringen Nordhavn

Læs mere

10.400. nye private job med anlægsinvesteringer. i 2012-2015 BYENS ØKONOMI ØKONOMI

10.400. nye private job med anlægsinvesteringer. i 2012-2015 BYENS ØKONOMI ØKONOMI BYENS ØKONOMI ØKONOMI Københavns Kommunes økonomi er stærk. Vi fortsætter det ansvarlige spor og fremtidssikrer byen med sunde økonomiske dispositioner og langtidsplanlægning. Vi fortsætter de seneste

Læs mere

KØBENHAVN CYKLERNES BY. Cykelregnskabet 2012

KØBENHAVN CYKLERNES BY. Cykelregnskabet 2012 KØBENHAVN CYKLERNES BY Cykelregnskabet 2012 2012 FORORD København vokser. Hvert år flytter flere mennesker til byen og flere vælger at blive boende. Det giver tryk på cykelstierne. I 2012 blev der hver

Læs mere

Trafikpolitikken må gå på to ben

Trafikpolitikken må gå på to ben Trafikpolitikken må gå på to ben TRANSPORTPLANLÆGNING Af Claes Nilas, administrerende direktør, Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) For at undgå, at trafikken sander til om få år, kræves en bred trafikpolitisk

Læs mere

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov.

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. ARBEJDSPAPIR Dato J. nr. 2013 691 Trafikale behov på lang sigt Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. Dette notat beskriver, hvilke

Læs mere

fremtidens mobilitet og transport

fremtidens mobilitet og transport fremtidens mobilitet og transport Vision 2050 er vejen til vækst veje til vækst Danmark skal tilbage på vækstsporet. Der skal skabes fornyet vækst i den private sektor. Dansk erhvervslivs konkurrenceevne

Læs mere

Region Hovedstaden. Forslag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Copenhagen hele Danmarks hovedstad UDKAST

Region Hovedstaden. Forslag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Copenhagen hele Danmarks hovedstad UDKAST Forslag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi Region Hovedstaden Copenhagen hele Danmarks hovedstad UDKAST Om den regionale vækstog udviklingsstrategi Region Hovedstadens regionale vækst-og udviklingsstrategi

Læs mere

Gladsaxe i vækst. Planstrategi 2012. gladsaxe.dk

Gladsaxe i vækst. Planstrategi 2012. gladsaxe.dk GLADSAXE Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 gladsaxe.dk Indholdsfortegnelse Hvad er en planstrategi 2 Hvordan er strategien bygget op 2 Forord 3 Storby i vækst 4 Levende Gladsaxe 6 Gladsaxe i forandring

Læs mere

Mobilitet i nordjylland

Mobilitet i nordjylland Mobilitet i nordjylland de regionale prioriteter KKR NORDJYLLAND November 2012 Bedre mobilitet og statens rullende planlægning At sikre mobilitet kan blandt andet ske via infrastrukturinvesteringer. I

Læs mere

Danmark op på cyklen!

Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Den nationale cykelstrategi Juli 2014 Danmark op på cyklen! 4. Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København

Læs mere

Delebiler og trængsel grundlæggende vilkår og virkemidler

Delebiler og trængsel grundlæggende vilkår og virkemidler 1. oktober 2012 Delebiler og trængsel grundlæggende vilkår og virkemidler Notatet er forfattet af Bjarke Fonnesbech, Direktør, Delebilfonden. Delebilfonden driver delebilordningen LetsGo. I det følgende

Læs mere

Plads til mennesker med almindelige job i København

Plads til mennesker med almindelige job i København Plads til mennesker med almindelige job i København København er en dejlig by. Vi elsker den. En af grundene til, at vi elsker den er, at her er plads til helt almindelige mennesker. Derfor må byen heller

Læs mere

Metro, letbaner og trængselsafgiften

Metro, letbaner og trængselsafgiften Metro, letbaner og trængselsafgiften Udspil til hurtig udbygning af den kollektive trafik December 2011 Metrolinjerne M4, M6 og M7. Letbanenet for det samme beløb. Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående

Læs mere

Arbejdsrapport fra Arbejdsgruppe 1 Incitamenter til mere miljørigtige og mindre trængselsskabende transportvaner

Arbejdsrapport fra Arbejdsgruppe 1 Incitamenter til mere miljørigtige og mindre trængselsskabende transportvaner Dato J.nr. 19. december 2012 2012-2691 Trængselskommissionen Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Arbejdsrapport fra Arbejdsgruppe 1 Incitamenter til mere miljørigtige og mindre trængselsskabende

Læs mere

Bedre infrastruktur på S-banen Katalog over mulige infrastrukturforbedringer og tilhørende kapacitets- og driftsudvidelser Februar 2009 2 Bedre infrastruktur på S-banen Indholdsfortegnelse Indledning 4

Læs mere

Aftale om budget 2011 for Københavns Kommune

Aftale om budget 2011 for Københavns Kommune 17. september 2010 Aftale om budget 2011 for Københavns Kommune København skal som en moderne storby på en og samme tid tage hånd om det liv, københavnerne lever nu og den fremtid, som byens børn skal

Læs mere

Bike n ride Eksempler fra Øresundsregionen på kombinationen af cykel- og den kollektive trafik

Bike n ride Eksempler fra Øresundsregionen på kombinationen af cykel- og den kollektive trafik Bike n ride Eksempler fra Øresundsregionen på kombinationen af cykel- og den kollektive trafik December 2012 Bike n ride Eksempeler fra Øresundsregionen på kombination af cykel- og den kollektive trafik

Læs mere