Styr på trafikken og renere luft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Styr på trafikken og renere luft"

Transkript

1 Styr på trafikken og renere luft Politisk udspil af overborgmester Frank Jensen om mindre trængsel, bedre kollektiv trafik og renere luft. Det går godt i København. Byen vokser og vi bliver rigere. De sidste fem år er vi blevet flere københavnere. Frem mod 2025 bliver vi flere. Samtidig er København Danmarks vækstmotor. Det er i København, at den økonomiske vækst er højest, og det er her, der for alvor investeres og skabes nye arbejdspladser. Trængsel og luftforurening Vækst og tusindvis af flere indbyggere er godt, men medaljen har også en bagside. Udviklingen skaber store udfordringer med trængsel i trafikken. Der er simpelthen naturlige begrænsninger i en gammel by som København. Trængselskommissionens analyser viser, at trafikken vil stige endnu mere frem mod Samtidig skaber trafikken luftforurening, der gør københavnerne syge. At tackle disse udfordringer er for Socialdemokraterne en af de vigtigste opgaver de næste fire år. Der skal styr på trafikken, og vi skal have renere luft, så københavnerne ikke bliver syge og dør for tidligt. Trængsel koster tid og penge København og dele af hovedstadsregionen er i myldretiden præget af voldsom trængsel i trafikken. Det medfører dagligt forsinkelser og irritation for københavnerne, bilisterne og virksomhederne. Og det er dyrt for samfundet. Ifølge Trængselskommissionen spildes der hvert år 29 millioner timer i trafikken i hovedstadsområdet. Det koster samfundet mere end 8 mia. kroner om året. Luftforureningen forringer livskvaliteten Luftforureningen i København er hvert år skyld i ca. 540 for tidlige dødsfald og ca sygedage og hospitalsindlæggelser. Luftforureningen forringer således københavnernes livskvalitet markant. På H.C. Andersens Boulevard, Tomsgårdsvej, Torvegade og 13 andre veje i København er luftforureningen på et niveau, så Danmark ikke overholder EU s regler på området. Hovedparten af luftforureningen kommer fra udlandet og resten af Danmark. Men der er også helt lokale forureningskilder, som vi kan sætte ind overfor Frank Jensen Side 1 af 9

2 Trafikpolitik på to ben Der er ingen nemme løsninger på problemerne med trængsel og luftforurening i København. Effektive løsninger kræver, at vi sætter ind på flere fronter på både kommunalt og nationalt plan. Trængselskommissionen har fremlagt en samlet strategi for en modernisering af hovedstadsområdets transportsystem. Kommissionen fastslår, at der er behov for en helhedsorienteret strategi, der går på tværs af transportformer og kommunegrænser. Socialdemokraterne er enige i dette og er positive overfor Trængselskommissionens strategi og forslag. Men vi mener også, at der nu og her er behov for at iværksætte konkrete tiltag. Socialdemokraterne står for en trafikpolitik, der går på to ben. På den ene side ønsker vi at fortsætte med at udbygge og forbedre den kollektive trafik og forholdene for cyklisterne. Det skal få flere til at droppe bilen til fordel for metro, busser og cykler. På den anden side anerkender vi, at mange københavnere er afhængige af at have en bil, og at det særligt for erhvervslivet er helt afgørende, at biltrafikken kan afvikles smidigt og effektivt. Derfor arbejder vi også for bedre vilkår for bilisterne. En væsentlig måde at forbedre bilisternes forhold på, er ved at sikre, at der bliver bedre plads på vejene, så trafikken kan glide bedre. Socialdemokraternes langsigtede mål er, at mindst en tredjedel af transporten i København sker på cykel, mindst en tredjedel med kollektiv trafik og højst en tredjedel sker i bil. På kort sigt er vores mål, at mindst to tredjedele af væksten i transporten sker med cykel og kollektiv trafik. Det kræver en ambitiøs, balanceret og langsigtet trafikplanlægning og store investeringer i bedre kollektiv trafik og infrastruktur. Investeringer i bedre kollektiv trafik Socialdemokraterne vil fortsætte med at forbedre den kollektive trafik, så vi kan flytte flere københavnere og pendlere over i tog, busser og metro. Dermed mindsker vi trængslen og luftforureningen og forbedrer vilkårene for virksomhederne og de borgere, der er afhængige af deres bil. Metro til Sydhavn og Ny Ellebjerg Den eksisterende metro er en stor succes, der transporterer ca. 54 mio. passagerer rundt i København hvert eneste år. Metroen binder byen sammen ved at reducere rejsetiden mellem vigtige knudepunkter markant. Med åbningen af Metro Cityringen inklusiv metrolinjen til Nordhavn i 2018/2019 vil den kollektive trafik få endnu et markant løft, der for alvor vil gøre det nemmere at komme rundt i byen Frank Jensen Side 2 af 9

3 København har behov for mere metro. Næste skridt i udbygningen skal være en metrolinje fra Hovedbanegården over det nye og gamle Sydhavn til Ny Ellebjerg Station i Valby. Ny Ellebjerg Station vil med både S-tog, metro og regional- og fjerntog blive et trafikknudepunkt, der binder København tættere sammen med både omegnskommunerne og resten af Danmark. Dermed vil det blive markant mere attraktivt for pendlerne at benytte tog og metro til København. På den måde kan vi reducere trængslen på indfaldsvejene og i centrum. Samtidig vil en metrolinje med stationer i både det nye og gamle Sydhavn (Fisketorvet, Enghave Brygge, Sluseholmen og Mozarts Plads) give et markant løft til området og skabe grundlag for yderligere byudvikling. Socialdemokraterne ønsker at indgå en aftale med staten om metro til Sydhavn og Ny Ellebjerg allerede i år. Hvis det sker, kan den nye metrolinje kobles til det igangværende arbejde med Cityringen, og metroen til Ny Ellebjerg vil kunne stå klar allerede i Socialdemokraterne er klar til at investere. Københavns Kommune har i budget 2014 afsat 200 mio. kr. til at komme i gang med første del af arbejdet (afgreningskammer) og der er enighed om at finde den resterende finansiering på de kommende års budgetter. Socialdemokraterne vil arbejde for, at staten snarest muligt tilslutter sig ønsket om en metro til Ny Ellebjerg og finansierer sin andel af projektet. Bedre og hurtigere busser for alle Busserne udgør en vigtig del af den kollektive trafikbetjening i København. Tallene taler for sig selv. I 2012 var der 135 mio. påstigere på busserne, der kører i og igennem København. Alene på stoppestederne i selve København var der 100 mio. påstigninger. Særligt med A- og S busserne har københavnerne nogle effektive buslinjer, der transporterer ca. 65 procent af alle buspassagerer. København har gennem flere år forbedret busbetjeningen ved at skabe øget fremkommelighed og tilpasse ruteplanerne, så busserne kan betjene flest mulige passagerer. Det gør busserne til et mere attraktivt alternativ til bilen og er dermed med til at mindske trængslen og luftforureningen i byen. Socialdemokraterne mener, at forbedringerne af busbetjeningen skal fortsætte, så særligt A- og S-busserne kan transportere endnu flere passagerer hurtigt rundt i byen. Forbedringerne for de mange passagerer betyder imidlertid, at nogle passagerer har fået forringet deres bustilbud, fordi der er blevet nedlagt stoppesteder, som benyttes af relativt få passagerer. Det er et særligt stort problem for ældre og gangbesværede borgere, som har behov for et stoppested i nærheden af deres bolig Frank Jensen Side 3 af 9

4 Socialdemokraterne ønsker, at der findes løsninger, så busbetjeningen fortsat kan blive forbedret for de mange, der har behov for at komme hurtigt frem over større afstande, uden at det går ud over de passagerer, der har behov for mere lokal busbetjening. Socialdemokraterne vil lave et servicetjek af byens busruter og sikre, at der er dækning og busstoppesteder tæt på der, hvor der bor mange ældre. Vi vil styrke opmærksomheden på behovene i nærområdet ved nedlæggelse af stoppesteder og indføre et princip om, at der som udgangspunkt ikke nedlægges stoppesteder i nærheden af ældreboliger og plejehjem. Styrket kollektiv trafik på Frederikssundsvej Frederikssundsvej er en af de centrale vejstrækninger, der forbinder København med omegnskommunerne. Vejen benyttes af mange pendlere og er præget af trængsel. Frederikssundsvej busbetjenes af bl.a. linje 5A, der har ca. 20 mio. årlige påstigere. Det er på niveau med antallet af årlige passagerer i Københavns Lufthavn. Socialdemokraterne ønsker, at der på kort sigt gennemføres et busfremkommelighedsprojekt på Frederikssundsvej. Projektet kan reducere rejsetiden for buspassagererne og dermed gøre det mere attraktivt at tage bussen i stedet for bilen. På længere sigt kan der blive behov for en endnu bedre kollektiv trafikbetjening af området langs Frederikssundsvej. Københavns Kommune er ved at undersøge mulighederne for at etablere en letbane på Frederikssundsvej. En letbane vil kunne forbinde Nørrebro Station med den forventede letbane i Ring 3 som en række omegnskommuner har planer om at etablere. Fordelen ved en letbane på Frederikssundsvej er bl.a., at den kan føres igennem Tingbjerg, der dermed vil blive åbnet op i forhold til den øvrige by. Letbanen kan dog tidligst være etableret i Københavns Kommune har også undersøgt perspektiverne i at metrobetjene området langs Frederikssundsvej med endestationer ved Bellahøj eller Brønshøj Torv. Fordelen ved en metrolinje er, at den ikke optager vejplads, og dermed i høj grad forøger transportkapaciteten i området. Det er et langsigtet projekt, men Socialdemokraterne ser positivt på yderligere udbygning af metrosystemet i København. Socialdemokraterne ønsker på længere sigt etablering af en letbane og/eller en metrolinje, der kan betjene området langs Frederikssundsvej. Flere forbedringer for cyklisterne København er en fantastisk cykelby. De gode forhold for cyklisterne betyder, at flere vælger cyklen frem for bilen. Dermed reduceres trængslen og luftforureningen Frank Jensen Side 4 af 9

5 Socialdemokraterne står bag alle de forbedringer på cykelområdet, der er besluttet og gennemført de sidste fire år. Vi vil fortsætte i samme spor, så Københavns også fremover vil være en af verdens bedste cykelbyer. Socialdemokraterne vil arbejde for flere og bedre cykelstier, flere cykelparkeringspladser og flere broforbindelser, som binder byen sammen. Det skal være mere sikkert at cykle i København. På trods af en stor indsats for at forbedre trafiksikkerheden sker der stadig mange ulykker. Det er særligt vigtigt, at børn og unge kan komme trygt frem og tilbage til skole og fritidstilbud. Socialdemokraterne ønsker at forstærke indsatsen for Sikre Skoleveje og vi vil arbejde for, at skolernes følgeordning udvides, så alle fritidshjembørn bliver fulgt fra skole til fritidshjem. Vi ønsker også at gøre mere for at undgå højresvingsulykker i samarbejde med staten og de relevante aktører. Indsatsen skal øge trafiksikkerheden og få endnu flere københavnere til at tage cyklen i hverdagen. Samtidig ønsker Socialdemokraterne, at der etableres flere cykelsuperstier i samarbejde med nabokommunerne og Region Hovedstaden. Cykelsuperstierne gør det mere attraktivt for pendlere til og fra omegnskommunerne at cykle i stedet for at tage bilen. Bedre fremkommelighed i byen Investeringer i bedre kollektiv trafik og bedre forhold for cyklisterne kan ikke stå alene. Socialdemokraterne mener, at der også er behov for initiativer, der på både kort og langt sigt kan forbedre fremkommeligheden og mindske trængslen for bilisterne i byen. Trafikken skal glide bedre, så spildtiden mindskes for borgere og virksomheder, der er afhængige af at kunne transportere sig i bil. Bedre trafiklys, trafikledelse og styr på vejarbejdet Socialdemokraterne er glade for de initiativer til genopretning af trafiklys og indførelse af trafikledelse med Intelligente Trafik Systemer (ITS), der er igangsat i København med budgetterne for 2013 og 2014 for i alt 110 mio. kr. Det er initiativer, der anbefales af Trængselskommissionen, og som vil have en positiv effekt på fremkommeligheden og samtidig reducere luftforureningen. Socialdemokraterne ønsker at fortsætte den indsats i samarbejde med omegnskommunerne og staten Frank Jensen Side 5 af 9

6 København er i disse år præget af en lang række vejarbejder og store byggeprojekter, som mindsker fremkommeligheden og øger trængslen i byen. De mange projekter er nødvendige for en by i så kraftig befolkningsvækst som København, men de skal gennemføres mere hensigtsmæssigt. For Socialdemokraterne er det vigtigt, at vejarbejder og byggeprojekter koordineres bedre, og at de gennemføres så hurtigt, og med så få gener for trafikanterne, som muligt. Vi ønsker at gøre sikring af fremkommelighed til et konkurrenceparameter for entreprenørerne. Derfor har vi fået gennemført, at der ved alle store kommunale anlægsprojekter stilles krav i udbuddet, som skal sikre den bedst mulige fremkommelighed for biler, busser, cykler og fodgængere i anlægsperioden. Socialdemokraterne vil samtidig se på, om det er muligt at styrke entreprenørernes tilskyndelse til at blive hurtigt færdige og bruge mindst muligt plads ved vejarbejder og byggeprojekter, så fremkommeligheden forbedres. Vi vil lade os inspirere af erfaringerne fra andre byer og lande i forhold til entreprenørernes betaling for at optage vejplads i forbindelse med anlægsarbejder og vurdere om betalingen skal ændres for at skabe yderligere incitamenter til hurtig færdiggørelse. På Socialdemokraternes initiativ har Københavns Kommune derudover igangsat et arbejde for at omdanne svingbaner mv. til almindelige kørebaner. Det skal ske de steder, hvor det kan forbedre fremkommeligheden for bilisterne og give en bedre samlet trafikafvikling. Socialdemokraterne vil prioritere midler til disse projekter, så de kan gennemføres hurtigst muligt. Flere Park & Ride-anlæg Der er gode erfaringer med at få pendlere fra hovedstadsområdet og resten af Sjælland til at parkere bilen ved stationer og tage toget til København, hvis rammerne er i orden. En øget satsning på Park & Ride-anlæg kan dermed være med til at mindske trængslen og luftforureningen i København. Parkeringsanlæg ved S-togs- og regionaltogstationer finansieres normalt af staten via DSB. Socialdemokraterne er åbne overfor, at Københavns Kommune fremover kan bidrage til finansieringen af nye Park & Ride-anlæg uden for kommunegrænsen, hvis de kan give et væsentligt bidrag til at reducere trængslen i København Frank Jensen Side 6 af 9

7 Havnetunnel Det har gennem mange år været diskuteret, om en østlig omfartsvej i form af en havnetunnel kan bidrage til en bedre trafikafvikling i København. I dag fungerer det centrale København og Kongens Nytorv som en ringvej for tusindvis af biler og lastbiler. Det finder Socialdemokraterne helt uholdbart. Problemet vil blive forstærket med det stigende indbyggertal og væksten i arbejdspladser og transportbehov i hovedstadsområdet. Socialdemokraterne mener, at København har behov for en havnetunnel, der går fra Østerbro til Nordhavn og Refshaleøen og videre under Amager med tilslutning til Amagermotorvejen. En havnetunnel er et vigtigt langsigtet projekt for København. Men der er hverken truffet beslutning om etablering eller finansiering, og en havnetunnel ligger derfor en del år ud i fremtiden. En havnetunnel vil flytte tusindvis af biler, og særligt lastbiler, fra det centrale København og under vandet og jorden. Den vil aflaste størstedelen af vejnettet i det centrale København og flere af ringvejene i hovedstadsområdet. Dermed styrkes fremkommeligheden på vejene, så de eksisterende biler kan komme hurtigere frem. Samtidig skabes der bedre plads til busser, cykler og fodgængere, og det betyder mindre støj og luftforurening i det centrale København. Transportministeriet har fremlagt et forslag til en overordnet linjeføring for en havnetunnel. Borgerrepræsentationen har tilsluttet sig dette forslag, men Socialdemokraterne har ikke lagt sig fast på antal og præcis placering af til- og frakørselsanlæg til havnetunnelen. For Socialdemokraterne er det helt afgørende, at en havnetunnel ikke giver store gener for beboerne i nærheden af til- og frakørselsanlæg. Vi vil derfor arbejde for, at der findes konstruktive løsninger på de vejstrækninger, der får mere trafik og så en havnetunnel ikke forringer havnemiljøer og rekreative områder i byen. En havnetunnel vil være en statsvej, og det er som udgangspunkt statens ansvar at finansiere den. En række pensionsselskaber har dog vist interesse for at indgå i finansieringen via et Offentligt Privat Partnerskab. Socialdemokraterne ser gerne, at pensionsselskabernes midler indgår i finansieringen, hvis det ud fra en samlet betragtning er en fordel. Havnetunnelen kan bygges i etaper, og i første omgang er der behov for en tunnel i forlængelse af den kommende Nordhavnsvej på Østerbro til selve Nordhavn. Det er en forudsætning for udviklingen af Nordhavn som en helt ny bydel med indbyggere og arbejdspladser Frank Jensen Side 7 af 9

8 Socialdemokraterne ønsker snarest muligt at indgå en aftale med staten om etablering af første etape af havnetunnelen til Nordhavn. Roadpricing Trængselskommissionens analyser viser, at et landsdækkende roadpricing-system på sigt har potentiale til at få langt flere pendlere til at køre sammen eller benytte cykel eller kollektiv trafik og dermed mindske trængslen og luftforureningen i hovedstadsområdet væsentligt. Trængselskommissionen anbefaler, at der gennemføres et storskalaforsøg for at skabe et solidt vidensgrundlag for, at Folketinget kan træffe en politisk beslutning om landsdækkende roadpricing. Hvis der indføres landsdækkende roadpricing bør det kobles sammen med en omlægning af bilbeskatningen, så det bliver billigere at købe en bil, men dyrere at bruge den, særligt hvor trængslen er størst. Socialdemokraterne i København støtter Trængselskommissionens forslag om et storskalaforsøg med roadpricing. Og vi er som udgangspunkt positive overfor indførelse af landsdækkende roadpricing som et element i at mindske trængslen og luftforureningen i København, hvis det gennemføres sammen med en omlægning af bilbeskatningen. Renere luft til københavnerne For Socialdemokraterne er det helt uacceptabelt, at luftforureningen i København hvert år er skyld i ca. 540 for tidlige dødsfald og ca sygedage og hospitalsindlæggelser. Luftforureningen betyder mindre livskvalitet for københavnerne og koster samtidig kommunen millioner af kroner i sundhedsudgifter og tabt arbejdsværdi. Københavns Kommune har vedtaget en ambitiøs Ren Luft Plan, og Socialdemokraterne har sikret, at der med budget 2014 iværksættes de første initiativer fra planen, der skal mindske luftforureningen i byen. Det drejer sig om partikelfiltre på de ældste busser og et forsøgsprojekt med elbusser, der helt kan fjerne udledning af CO2 og giftige partikler. Socialdemokraterne vil de kommende år fortsætte med at prioritere initiativer fra Ren Luft Planen. Ren Luft Zone Københavns Kommune indførte i 2008 en miljøzone, der blandt andet stiller krav om partikelfiltre på ældre dieseldrevne lastbiler og busser. Miljøzonen har ført til mindre luftforurening. Men Københavns Kommune kan ikke løse problemerne med luftforurening alene. Hovedparten af luftforureningen kommer fra udlandet og resten af Danmark. Der er derfor også behov for initiativer på nationalt plan Frank Jensen Side 8 af 9

9 Det vil medføre en markant forbedring af luftkvaliteten, og dermed livskvaliteten for københavnerne, hvis der indføres en Ren Luft Zone for både personbiler og lastbiler som det blandt andet kendes fra Berlin og andre store tyske byer. Med en Ren Luft Zone skal bilerne have en vis miljøstandard for at kunne køre inden for zonen. For at begrænse luftforureningen mest muligt, skal en Ren Luft Zone dække et så stort geografisk område som muligt, for luftforureningen lader sig ikke stoppe af kommunegrænser. Socialdemokraterne vil arbejde for, at der indføres en Ren Luft Zone, der som minimum dækker hele hovedstadsområdet. En Ren Luft Zone kan først indføres når Folketinget har lovgivet om det. Miljøministeren har lovet at fremlægge et lovforslag, og Socialdemokraterne vil fortsat arbejde for, at loven muliggør en Ren Luft Zone, der er til gavn for københavnerne og borgerne i hele hovedstadsområdet Frank Jensen Side 9 af 9

METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN

METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN TØF 2.10.12 Søren Elle Center for Byudvikling Københavns Kommune Københavns langsigtede trafikpolitiske vision MINDST 1/3 CYKLER MINDST 1/3 KOLLEKTIV TRAFIK HØJST

Læs mere

Trængsel i København hvad kan Københavns Kommune gøre? Mads Monrad Hansen Teamleder, Økonomiforvaltningen

Trængsel i København hvad kan Københavns Kommune gøre? Mads Monrad Hansen Teamleder, Økonomiforvaltningen Trængsel i København hvad kan Københavns Kommune gøre? Mads Monrad Hansen Teamleder, Økonomiforvaltningen Trængsel er en regional udfordring Regionalt arbejdsmarked: Der pendler 162.000 ind og 104.000

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København 28. august 2012 Udbygning af den kollektive trafik i København Peter Bønløkke // Økonomiforvaltningen // Center for Byudvikling // pb@okf.kk.dk edoc Disposition Baggrund Screeningsfasen (2011) Scenarier

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

NOTAT. Trængselskommissionen. Henvendelser til Trængselskommissionen

NOTAT. Trængselskommissionen. Henvendelser til Trængselskommissionen NOTAT Dato J.nr. Trængselskommissionen Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Henvendelser til Trængselskommissionen www.trængselskommissionen.dk Afsender dato Id nummer Vibeke Storm Rasmussen og Otto

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere

NOTAT. Trængselskommissionen. Arbejdsgruppe 4. Bedre kollektivtrafikbetjening

NOTAT. Trængselskommissionen. Arbejdsgruppe 4. Bedre kollektivtrafikbetjening NOTAT Dato J.nr. 25. september 2012 2012-2131 Trængselskommissionen Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Arbejdsgruppe 4 www.trængselskommissionen.dk Bedre kollektivtrafikbetjening Af kommissorium

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Faktaark om trængselsudfordringen

Faktaark om trængselsudfordringen trængselsudfordringen Trængselsudfordringer koster milliarder Figuren viser hvor mange timer, der samlet tabes på den enkelte kilometer pr. døgn i hovedstadsområdet. Trængslen omkring hovedstaden koster

Læs mere

Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D

Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D Trafikplan 2016 / Jeppe Grønholt-Pedersen Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D. 05.12.16 Politiske beslutninger 30. april 2015 BR godkendte, at Økonomiforvaltningen gik i gang med at udarbejde forslag

Læs mere

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLD 1. Trafikmålsætninger i Københavns Kommune 2. Trafikplanlægning og strøggader 3. Et strategisk vejnet med forskellige definitioner

Læs mere

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje til Rødovre... 1 Indledning Rødovre Kommune har ønsket en opdatering af de trafikale og økonomiske konsekvensberegninger, der i 2013

Læs mere

Politisk dialogmøde vedr. jernbanetrafikken på Sjælland. d. 29. januar 2013

Politisk dialogmøde vedr. jernbanetrafikken på Sjælland. d. 29. januar 2013 Politisk dialogmøde vedr. jernbanetrafikken på Sjælland Leo Larsen, formand for Trængselskommissionen d. 29. januar 2013 Baggrund for Trængselskommissionen Trængselsringen forkastet Regeringen, Enhedslisten

Læs mere

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen Investeringer KKR HOVEDSTADEN i fremtiden Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen 21. april 2008

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om kommunal adgang til at indføre trafikbetalingssystemer

Forslag til folketingsbeslutning om kommunal adgang til at indføre trafikbetalingssystemer 2007/1 BSF 12 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 11. oktober 2007 af Poul Henrik Hedeboe (SF), Anne Grete Holmsgaard (SF), Morten Homann (SF), Kamal

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse 4A

Nyt Bynet Linjebeskrivelse 4A Nyt Bynet Linjebeskrivelse 4A - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse 4A, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter hele den kollektive

Læs mere

Nyt Bynet i Rødovre Kommune

Nyt Bynet i Rødovre Kommune Nyt Bynet i Rødovre Kommune - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet i Rødovre Kommune 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt busnet

Læs mere

Fremtidens Transport VI

Fremtidens Transport VI Fremtidens Transport VI Status på trængselskommissionens anbefalinger Erik Østergaard Adm. direktør, Dansk Transport & Logistik Trængselskommissionen Kommission født ud af betalingsringsplanerne Mobilitet

Læs mere

Byudvikling og trafik 18. juni 2011. Per Als Center for Byudvikling Københavns Kommune

Byudvikling og trafik 18. juni 2011. Per Als Center for Byudvikling Københavns Kommune Byudvikling og trafik 18. juni 2011 Per Als Center for Byudvikling Københavns Kommune Side 2 Kommunens overordnede trafikpolitik: 3/3 Let at huske svær at udføre Minimum 1/3 cykel trafik Minimum 1/3 kollektiv

Læs mere

Principaftale om metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen samt udbygning af Nordhavnen

Principaftale om metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen samt udbygning af Nordhavnen København d. 14. maj 2014 Principaftale om metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen samt udbygning af Nordhavnen Regeringen og Københavns Kommune er enige om at anlægge og finansiere en metro til Ny Ellebjerg

Læs mere

Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm.

Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm. NOTAT 12-08-2011

Læs mere

Fremtidens transport Infrastrukturkommissionens anbefalinger

Fremtidens transport Infrastrukturkommissionens anbefalinger Fremtidens transport Infrastrukturkommissionens anbefalinger Indlæg ved Birgit Aagaard-Svendsen, Formand for Infrastrukturkommissionen 1 års konference for Infrastrukturkommissionens rapport 1 Visionen

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. august 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Udarbejdelse af plan for langsigtede, kommunale investeringer i trafikinfrastruktur.

Læs mere

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Anne Skovbro //Direktør //Økonomiforvaltningen Københavns Kommune Indhold 1. Den sammenhængende by 1. Temaer i Kommuneplan 2015 Boliger Sammenhæng Erhverv Greater

Læs mere

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen Hvis trængslen skal reduceres, så skal det være nemt og attraktivt for pendlerne at springe mellem de forskellige trafikformer og vælge alternativer til

Læs mere

Strategiske valg for udvikling af den kollektive trafik i Hovedstadsområdet. Transportens dag 2011

Strategiske valg for udvikling af den kollektive trafik i Hovedstadsområdet. Transportens dag 2011 Strategiske valg for udvikling af den kollektive trafik i Hovedstadsområdet Transportens dag 2011 Status for Hovedstadsområdet Hovedstadsområdet har en veludbygget infrastruktur sammenlignet med øvrige

Læs mere

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne

Læs mere

Byudvikling, baner og trafik Trafikdage i Aalborg 22. august Per Als Center for Byudvikling Københavns Kommune

Byudvikling, baner og trafik Trafikdage i Aalborg 22. august Per Als Center for Byudvikling Københavns Kommune Byudvikling, baner og trafik Trafikdage i Aalborg 22. august 2011 Per Als Center for Byudvikling Københavns Kommune Side 2 Kommunens overordnede trafikpolitik: 3/3 Let at huske svær at udføre Minimum 1/3

Læs mere

Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om:

Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om: Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om: Glemte I københavnernes mest anvendte transportform, som er næsten 50%

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Hvidovre

Læs mere

Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning

Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning Pressemødet kl. 16.00 Havreholm den 10. januar 2007 Infrastrukturkommissionen Det talte ord gælder Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning

Læs mere

Strategiske analyser som en del af en langsigtet infrastrukturpolitik. Aalborg trafikdage 25. august 2009

Strategiske analyser som en del af en langsigtet infrastrukturpolitik. Aalborg trafikdage 25. august 2009 Strategiske analyser som en del af en langsigtet infrastrukturpolitik Aalborg trafikdage 25. august 2009 Transportaftalen, januar 2009 - Principper for en grøn transportpolitik Transportens CO2-udledning

Læs mere

Perspektiver og muligheder i bustrafikken

Perspektiver og muligheder i bustrafikken Perspektiver og muligheder i bustrafikken Jeppe Gaard Områdechef, Projekter og infrastruktur 1 Oplæg i Transportministeriet 14. november 2013 Hvad efterspørger kunderne i den kollektive trafik? Movia kundepræferenceundersøgelse

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 26

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 26 Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 26 - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse - linje 26, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter

Læs mere

Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen!

Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen! 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen! Side 1/6

Læs mere

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af:

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af: Udspil fra Danske Regioner 14-12-2007 Danmark har brug for en mobilitetsplan Danske Regioner opfordrer infrastrukturkommissionen til at anbefale, at der udarbejdes en mobilitetsplan efter hollandsk forbillede.

Læs mere

UDVIKLING AF METRO OG LETBANER I KØBENHAVN SØREN ELLE, CENTER FOR BYUDVIKLING, KØBENHAVNS KOMMUNE

UDVIKLING AF METRO OG LETBANER I KØBENHAVN SØREN ELLE, CENTER FOR BYUDVIKLING, KØBENHAVNS KOMMUNE TØF 21.4.08 UDVIKLING AF METRO OG LETBANER I KØBENHAVN SØREN ELLE, CENTER FOR BYUDVIKLING, KØBENHAVNS KOMMUNE METROEN ØGER DEN KOLLEKTIVE TRAFIK 255.000 BUS 281.000 METRO BIL CYK 2002 2005 KOLLEKTIV TRAFIK

Læs mere

Investeringer i fremtiden

Investeringer i fremtiden Kommunekontaktrådet Hovedstaden Region Hovedstaden Investeringer i fremtiden Et fælles trafikoplæg fra KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden UDKAST BILLEDE/TEGNING September 2011 INFRASTRUKTUR DRIVER VÆKSTEN

Læs mere

SUPERCYKELSTIER DEN KORTE VERSION PITCH

SUPERCYKELSTIER DEN KORTE VERSION PITCH BUDSKABSKATALOG SUPERCYKELSTIER DEN KORTE VERSION PITCH Supercykelstier er et samarbejde mellem Region Hovedstaden og 22 kommuner om at skabe et net af cykelpendlerruter i høj kvalitet. Supercykelstierne

Læs mere

Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025

Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025 Optimeringsplanen består af 6 rapporter, som udgør selve optimeringsplanen, med

Læs mere

DNs syn på kommissionens arbejde i relation til klimamålene 31.januar 08. Gunver Bennekou, direktør i DN, medlem af Infrastrukturkommissionen

DNs syn på kommissionens arbejde i relation til klimamålene 31.januar 08. Gunver Bennekou, direktør i DN, medlem af Infrastrukturkommissionen DNs syn på kommissionens arbejde i relation til klimamålene 31.januar 08 Gunver Bennekou, direktør i DN, medlem af Infrastrukturkommissionen Regeringens pejlemærke Transportsektorens CO 2 udslip skal

Læs mere

Mobilitet i København TØF 7.10.2014. Per Als, Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, pal@okf.kk.dk

Mobilitet i København TØF 7.10.2014. Per Als, Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, pal@okf.kk.dk Mobilitet i København TØF 7.10.2014 Per Als, Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, pal@okf.kk.dk Metro til Sydhavnen og udbygning i Nordhavn Aftale mellem Staten og Københavns Kommune af 27. juni 2014

Læs mere

Bedre tilbud til rejsende med tog, bus og cykel ved indførelse af trængselsring i København

Bedre tilbud til rejsende med tog, bus og cykel ved indførelse af trængselsring i København Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 230 Offentligt DET ØKOLOGISKE RÅD FREMTIDENS MILJØ SKABES I DAG Bedre tilbud til rejsende med tog, bus og cykel ved indførelse af trængselsring i København

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 04-10-2011 Dato: 26-08-2011 Sag nr.: TMU 85 Sagsbehandler: Charlotte Schleiter Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget

Læs mere

Trafik i København samlet svar på fremsendte spørgsmål.

Trafik i København samlet svar på fremsendte spørgsmål. Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 213 Offentligt KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik Henrik Busch Slotsvej 10A DK-2920 Charlottenlund E-mail: henrik@buschonboard.dk

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Gladsaxe Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Gladsaxe Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Gladsaxe

Læs mere

Fokus på pendling inden for regionen samt ind og ud af regionen

Fokus på pendling inden for regionen samt ind og ud af regionen Bæredygtig trafikplan for Hovedstadsregionen Fokus på pendling inden for regionen samt ind og ud af regionen Miljøstrategisk årsmøde, 5. december 2016 Karl Vogt Nielsen, rådgiver for Enhedslistens Folketingsgruppe

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Tårnby

Læs mere

Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Transportministeriet

Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Transportministeriet Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Danmarks overordnede infrastruktur 2012 Side 2 Danmarks overordnede infrastruktur 2020 Korridor B : Øresund-Femern Timemodellens

Læs mere

TRAFIKKEN OG STRUKTUREN

TRAFIKKEN OG STRUKTUREN TRAFIKKEN OG STRUKTUREN TØF KONFERENCE 8. MARTS 2004 TRAFIKKENS ORGANISERING I KØBENHAVN Søren Elle, trafikplanlægger, Københavns Kommune OVERORDNET MÅLSÆTNING EN STÆRK, KONKURRENCEDYGTIG REGION MED EN

Læs mere

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien December 2011 Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Den planlagte betalingsring om København har en negativ samfundsøkonomisk virkning

Læs mere

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne Transportministeriet Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne i Østjylland 30. april 2009 I Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 mellem regeringen, Socialdemokraterne,

Læs mere

højklasset busbetjening

højklasset busbetjening + way højklasset busbetjening Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS

Læs mere

Nye metrolinjer på Frederiksberg Trafikmodelberegninger

Nye metrolinjer på Frederiksberg Trafikmodelberegninger Nye metrolinjer på Frederiksberg Trafikmodelberegninger... 1 Indledning Frederiksberg Kommune ønsker en undersøgelse af metrolinjer på Frederiksberg, som betjener nye områder af kommunen. Undersøgelserne

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Nyt Bynet i Frederiksberg Kommune

Nyt Bynet i Frederiksberg Kommune Nyt Bynet i Frederiksberg Kommune - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet på Frederiksberg 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt

Læs mere

Bilag 3: Letbanen i Østjylland

Bilag 3: Letbanen i Østjylland Bilag 3: Letbanen i Østjylland Letbane i Århusområdet Der pendles mere og længere end nogensinde før, og udviklingen ser ud til at fortsætte. I dag er store dele af vejsystemet i Østjylland overbelastet

Læs mere

Udbygning af den trafikale infrastruktur i København Movia, 11. maj 2012 Per Als Center for Byudvikling Økonomiforvaltningen Københavns Kommune.

Udbygning af den trafikale infrastruktur i København Movia, 11. maj 2012 Per Als Center for Byudvikling Økonomiforvaltningen Københavns Kommune. Udbygning af den trafikale infrastruktur i København Movia, 11. maj 2012 Per Als Center for Byudvikling Økonomiforvaltningen Københavns Kommune. De første Metro strækninger kører med stor succes. Cityringen

Læs mere

NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk

NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk Kbh. 29. september 2012 Til Trængselskommisionen og Transportministeriet Vedrørende: TRÆNGSELSINDIKATORER

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 27

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 27 Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 27 - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse - linje 27, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 35

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 35 Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 35 - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse - linje 35, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter

Læs mere

Den alternative trængselskommission. .. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne. Vibeke Forsting, COWI Economics

Den alternative trængselskommission. .. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne. Vibeke Forsting, COWI Economics Den alternative trængselskommission.. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne Vibeke Forsting, COWI Economics 1 Disposition Agenda 1. Definitioner og fakta om trængsel 2. Et tanke-eksperiment

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Dragør Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Dragør Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Dragør

Læs mere

Bedre tilbud til rejsende med tog, bus og cykel

Bedre tilbud til rejsende med tog, bus og cykel Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 403 Offentligt DET ØKOLOGISKE RÅD FREMTIDENS MILJØ SKABES I DAG Til Folketingets Transportudvalg 1. august 2012 I anledning af den glædelige nyhed om, at der

Læs mere

Nyt Bynet i Gentofte Kommune

Nyt Bynet i Gentofte Kommune Nyt Bynet i Gentofte Kommune - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet i Gentofte Kommune 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt busnet

Læs mere

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Region Hovedstaden Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Det gode liv I Region Hovedstaden arbejder vi for at skabe vækst, for vækst og livskvalitet

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Brøndby Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Brøndby Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Brøndby

Læs mere

Regionale synspunkter på evaluering af Lov om Trafikselskaber

Regionale synspunkter på evaluering af Lov om Trafikselskaber 25 10 2010 Sag nr. 10/1141 Dokumentnr. 40414/10 Regionale synspunkter på evaluering af Lov om Trafikselskaber Revision af Lov om Trafikselskaber Transportministeren har igangsat en evaluering af lovgivningen

Læs mere

Aalborg Trafikdage 2014 Byudvikling og effektiv transport

Aalborg Trafikdage 2014 Byudvikling og effektiv transport Aalborg Trafikdage 2014 Byudvikling og effektiv transport Jesper Fønss Projektleder i Movia Trafik- og rådgivningscenter E-mail: jf@moviatrafik.dk 1 Agenda 1. Kort om baggrunden for +Way 2. +Way er Movias

Læs mere

Dato: 15. juni 2016. qweqwe. Trafikstruktur i Halsnæs Kommune. Kollektiv trafik

Dato: 15. juni 2016. qweqwe. Trafikstruktur i Halsnæs Kommune. Kollektiv trafik Dato: 15. juni 2016 qweqwe Trafikstruktur i Halsnæs Kommune Kollektiv trafik Den nuværende kollektive trafik i Halsnæs Kommune består dels af Lokalbanen Hundested Frederiksværk Hillerød (Frederiksværkbanen),

Læs mere

2 Definition og afgrænsning

2 Definition og afgrænsning Notat Emne: Parker og Rejs potentialer Til: Trafikdage 2002 Peter Bjørn Andersen, TetraPlan A/S Fra: og Hjalmar Christiansen, TetraPlan A/S 19. juli 2002 1 Indledning I Juni 2001 vedtog HUR en Parker &

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet - Frederiksberg Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet - Frederiksberg Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet - Frederiksberg

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Region Hovedstaden Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Indhold 50 Forord 60 Regionale forskelle - Vi cykler i Region Hovedstaden 10 Sundhed på cykel 13 Cykling reducerer trængsel 14 Cyklen gør noget

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Eksterne deltagere: Under punkt 4 kl til deltog specialkonsulent Helene Bothilde Rønne, Afdeling for folkesundhed.

Eksterne deltagere: Under punkt 4 kl til deltog specialkonsulent Helene Bothilde Rønne, Afdeling for folkesundhed. REFERAT Møde i Trafik- og Miljøudvalget Dato: Mandag den 11. januar 2016 kl. 13-15 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 2. sal, lokale 302 Til stede: Svend Aage Sørensen (formand), Knud Johnsen (næstformand),

Læs mere

Den sammenhængende by

Den sammenhængende by Den sammenhængende by Anne Skovbro // Direktør, Økonomiforvaltningen Indhold Første resultater af bosætningsanalyser (færdig oktober) Den sammenhængende by Indspil til Budget 2014 Tendenser, befolkningsudvikling

Læs mere

Transportministeriet - Trængselskommissionen Trafikmodelberegninger for letbaner

Transportministeriet - Trængselskommissionen Trafikmodelberegninger for letbaner Transportministeriet - Trængselskommissionen Trafikmodelberegninger for letbaner... 1 Indledning Dette notat indeholder resultaterne af de gennemførte trafikmodelberegninger af en 3 scenarier for udbygning

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Ballerup Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Ballerup Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Ballerup

Læs mere

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej Oktober 2014 Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde,

Læs mere

Notat. Trafik planlægning. Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen

Notat. Trafik planlægning. Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen Notat Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen Projektbeskrivelse for forprojekt på Flintholm Station. Ansøgning til fremkommelighedspuljen. Projekttitel Bynet 2018 - "forprojekt til forbedring

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen

Teknik- og Miljøforvaltningen Indre By Lokaludvalg Rådhuspladsen 77, 4. 1550 København V indrebylokaludvalg@okf.kk.dk Tlf. 33 66 54 41 EAN nr. 5798009800077 Teknik- og Miljøforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturprojekter i Danmark Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturfonden Aftale om investeringer i infrastruktur og transportsystemer i perioden 2009 2020 DKK

Læs mere

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

15.1 Fremtidens buskoncepter

15.1 Fremtidens buskoncepter Bestyrelsesmødet den 25. oktober 2012. Bilag 15.1 Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 5. oktober 2012 15.1 Fremtidens buskoncepter

Læs mere

ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE REGIONSRÅDSMØDE MØDETIDSPUNKT :00:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER

ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE REGIONSRÅDSMØDE MØDETIDSPUNKT :00:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER BESLUTNING ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE REGIONSRÅDSMØDE MØDETIDSPUNKT 18-06-2013 17:00:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER 3. FORSLAG TIL FINGERPLAN 2013 I OFFENTLIG HØRING PUNKTET BEHANDLET TIDLIGERE Forretningsudvalget

Læs mere

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken kystvejsstrækningen

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Rødovre Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Rødovre Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Rødovre

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Glostrup Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Glostrup Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Glostrup

Læs mere

Bustrafikplan København 2007

Bustrafikplan København 2007 Bustrafikplan København 2007 Henrik Sylvan, 28. august 2006 Trafikkøb 2007 Københavns Kommunes bestillerfunktion (Trafikenheden 1. jan. 06) Oplægget udgør plangrundlag 2007 HUR-KK TetraPlan som rådgiver

Læs mere

FORORD KOMMUNEPLAN 2015

FORORD KOMMUNEPLAN 2015 Forslag til KØBENHAVNS KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2015 FORORD De fleste af os, der bor i København, er enige om i hvert fald én ting: At København er en u almindelig dejlig by at bo i. Og rygtet har spredt sig.

Læs mere

Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København.

Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København. Etablering af en Cityring Regeringen, og har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København. Cityringen skal gå i en tunnel under City, brokvartererne og Frederiksberg.

Læs mere

Vejdirektoratet har 16. januar 2012 sendt miljøundersøgelse om trængselsafgift i hovedstaden i høring.

Vejdirektoratet har 16. januar 2012 sendt miljøundersøgelse om trængselsafgift i hovedstaden i høring. Hovedpunkter fra miljøundersøgelse om trængselsafgift i hovedstaden Vejdirektoratet har 16. januar 2012 sendt miljøundersøgelse om trængselsafgift i hovedstaden i høring. Miljøundersøgelsen er tilgængelig

Læs mere