Styr på trafikken og renere luft

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Styr på trafikken og renere luft"

Transkript

1 Styr på trafikken og renere luft Politisk udspil af overborgmester Frank Jensen om mindre trængsel, bedre kollektiv trafik og renere luft. Det går godt i København. Byen vokser og vi bliver rigere. De sidste fem år er vi blevet flere københavnere. Frem mod 2025 bliver vi flere. Samtidig er København Danmarks vækstmotor. Det er i København, at den økonomiske vækst er højest, og det er her, der for alvor investeres og skabes nye arbejdspladser. Trængsel og luftforurening Vækst og tusindvis af flere indbyggere er godt, men medaljen har også en bagside. Udviklingen skaber store udfordringer med trængsel i trafikken. Der er simpelthen naturlige begrænsninger i en gammel by som København. Trængselskommissionens analyser viser, at trafikken vil stige endnu mere frem mod Samtidig skaber trafikken luftforurening, der gør københavnerne syge. At tackle disse udfordringer er for Socialdemokraterne en af de vigtigste opgaver de næste fire år. Der skal styr på trafikken, og vi skal have renere luft, så københavnerne ikke bliver syge og dør for tidligt. Trængsel koster tid og penge København og dele af hovedstadsregionen er i myldretiden præget af voldsom trængsel i trafikken. Det medfører dagligt forsinkelser og irritation for københavnerne, bilisterne og virksomhederne. Og det er dyrt for samfundet. Ifølge Trængselskommissionen spildes der hvert år 29 millioner timer i trafikken i hovedstadsområdet. Det koster samfundet mere end 8 mia. kroner om året. Luftforureningen forringer livskvaliteten Luftforureningen i København er hvert år skyld i ca. 540 for tidlige dødsfald og ca sygedage og hospitalsindlæggelser. Luftforureningen forringer således københavnernes livskvalitet markant. På H.C. Andersens Boulevard, Tomsgårdsvej, Torvegade og 13 andre veje i København er luftforureningen på et niveau, så Danmark ikke overholder EU s regler på området. Hovedparten af luftforureningen kommer fra udlandet og resten af Danmark. Men der er også helt lokale forureningskilder, som vi kan sætte ind overfor Frank Jensen Side 1 af 9

2 Trafikpolitik på to ben Der er ingen nemme løsninger på problemerne med trængsel og luftforurening i København. Effektive løsninger kræver, at vi sætter ind på flere fronter på både kommunalt og nationalt plan. Trængselskommissionen har fremlagt en samlet strategi for en modernisering af hovedstadsområdets transportsystem. Kommissionen fastslår, at der er behov for en helhedsorienteret strategi, der går på tværs af transportformer og kommunegrænser. Socialdemokraterne er enige i dette og er positive overfor Trængselskommissionens strategi og forslag. Men vi mener også, at der nu og her er behov for at iværksætte konkrete tiltag. Socialdemokraterne står for en trafikpolitik, der går på to ben. På den ene side ønsker vi at fortsætte med at udbygge og forbedre den kollektive trafik og forholdene for cyklisterne. Det skal få flere til at droppe bilen til fordel for metro, busser og cykler. På den anden side anerkender vi, at mange københavnere er afhængige af at have en bil, og at det særligt for erhvervslivet er helt afgørende, at biltrafikken kan afvikles smidigt og effektivt. Derfor arbejder vi også for bedre vilkår for bilisterne. En væsentlig måde at forbedre bilisternes forhold på, er ved at sikre, at der bliver bedre plads på vejene, så trafikken kan glide bedre. Socialdemokraternes langsigtede mål er, at mindst en tredjedel af transporten i København sker på cykel, mindst en tredjedel med kollektiv trafik og højst en tredjedel sker i bil. På kort sigt er vores mål, at mindst to tredjedele af væksten i transporten sker med cykel og kollektiv trafik. Det kræver en ambitiøs, balanceret og langsigtet trafikplanlægning og store investeringer i bedre kollektiv trafik og infrastruktur. Investeringer i bedre kollektiv trafik Socialdemokraterne vil fortsætte med at forbedre den kollektive trafik, så vi kan flytte flere københavnere og pendlere over i tog, busser og metro. Dermed mindsker vi trængslen og luftforureningen og forbedrer vilkårene for virksomhederne og de borgere, der er afhængige af deres bil. Metro til Sydhavn og Ny Ellebjerg Den eksisterende metro er en stor succes, der transporterer ca. 54 mio. passagerer rundt i København hvert eneste år. Metroen binder byen sammen ved at reducere rejsetiden mellem vigtige knudepunkter markant. Med åbningen af Metro Cityringen inklusiv metrolinjen til Nordhavn i 2018/2019 vil den kollektive trafik få endnu et markant løft, der for alvor vil gøre det nemmere at komme rundt i byen Frank Jensen Side 2 af 9

3 København har behov for mere metro. Næste skridt i udbygningen skal være en metrolinje fra Hovedbanegården over det nye og gamle Sydhavn til Ny Ellebjerg Station i Valby. Ny Ellebjerg Station vil med både S-tog, metro og regional- og fjerntog blive et trafikknudepunkt, der binder København tættere sammen med både omegnskommunerne og resten af Danmark. Dermed vil det blive markant mere attraktivt for pendlerne at benytte tog og metro til København. På den måde kan vi reducere trængslen på indfaldsvejene og i centrum. Samtidig vil en metrolinje med stationer i både det nye og gamle Sydhavn (Fisketorvet, Enghave Brygge, Sluseholmen og Mozarts Plads) give et markant løft til området og skabe grundlag for yderligere byudvikling. Socialdemokraterne ønsker at indgå en aftale med staten om metro til Sydhavn og Ny Ellebjerg allerede i år. Hvis det sker, kan den nye metrolinje kobles til det igangværende arbejde med Cityringen, og metroen til Ny Ellebjerg vil kunne stå klar allerede i Socialdemokraterne er klar til at investere. Københavns Kommune har i budget 2014 afsat 200 mio. kr. til at komme i gang med første del af arbejdet (afgreningskammer) og der er enighed om at finde den resterende finansiering på de kommende års budgetter. Socialdemokraterne vil arbejde for, at staten snarest muligt tilslutter sig ønsket om en metro til Ny Ellebjerg og finansierer sin andel af projektet. Bedre og hurtigere busser for alle Busserne udgør en vigtig del af den kollektive trafikbetjening i København. Tallene taler for sig selv. I 2012 var der 135 mio. påstigere på busserne, der kører i og igennem København. Alene på stoppestederne i selve København var der 100 mio. påstigninger. Særligt med A- og S busserne har københavnerne nogle effektive buslinjer, der transporterer ca. 65 procent af alle buspassagerer. København har gennem flere år forbedret busbetjeningen ved at skabe øget fremkommelighed og tilpasse ruteplanerne, så busserne kan betjene flest mulige passagerer. Det gør busserne til et mere attraktivt alternativ til bilen og er dermed med til at mindske trængslen og luftforureningen i byen. Socialdemokraterne mener, at forbedringerne af busbetjeningen skal fortsætte, så særligt A- og S-busserne kan transportere endnu flere passagerer hurtigt rundt i byen. Forbedringerne for de mange passagerer betyder imidlertid, at nogle passagerer har fået forringet deres bustilbud, fordi der er blevet nedlagt stoppesteder, som benyttes af relativt få passagerer. Det er et særligt stort problem for ældre og gangbesværede borgere, som har behov for et stoppested i nærheden af deres bolig Frank Jensen Side 3 af 9

4 Socialdemokraterne ønsker, at der findes løsninger, så busbetjeningen fortsat kan blive forbedret for de mange, der har behov for at komme hurtigt frem over større afstande, uden at det går ud over de passagerer, der har behov for mere lokal busbetjening. Socialdemokraterne vil lave et servicetjek af byens busruter og sikre, at der er dækning og busstoppesteder tæt på der, hvor der bor mange ældre. Vi vil styrke opmærksomheden på behovene i nærområdet ved nedlæggelse af stoppesteder og indføre et princip om, at der som udgangspunkt ikke nedlægges stoppesteder i nærheden af ældreboliger og plejehjem. Styrket kollektiv trafik på Frederikssundsvej Frederikssundsvej er en af de centrale vejstrækninger, der forbinder København med omegnskommunerne. Vejen benyttes af mange pendlere og er præget af trængsel. Frederikssundsvej busbetjenes af bl.a. linje 5A, der har ca. 20 mio. årlige påstigere. Det er på niveau med antallet af årlige passagerer i Københavns Lufthavn. Socialdemokraterne ønsker, at der på kort sigt gennemføres et busfremkommelighedsprojekt på Frederikssundsvej. Projektet kan reducere rejsetiden for buspassagererne og dermed gøre det mere attraktivt at tage bussen i stedet for bilen. På længere sigt kan der blive behov for en endnu bedre kollektiv trafikbetjening af området langs Frederikssundsvej. Københavns Kommune er ved at undersøge mulighederne for at etablere en letbane på Frederikssundsvej. En letbane vil kunne forbinde Nørrebro Station med den forventede letbane i Ring 3 som en række omegnskommuner har planer om at etablere. Fordelen ved en letbane på Frederikssundsvej er bl.a., at den kan føres igennem Tingbjerg, der dermed vil blive åbnet op i forhold til den øvrige by. Letbanen kan dog tidligst være etableret i Københavns Kommune har også undersøgt perspektiverne i at metrobetjene området langs Frederikssundsvej med endestationer ved Bellahøj eller Brønshøj Torv. Fordelen ved en metrolinje er, at den ikke optager vejplads, og dermed i høj grad forøger transportkapaciteten i området. Det er et langsigtet projekt, men Socialdemokraterne ser positivt på yderligere udbygning af metrosystemet i København. Socialdemokraterne ønsker på længere sigt etablering af en letbane og/eller en metrolinje, der kan betjene området langs Frederikssundsvej. Flere forbedringer for cyklisterne København er en fantastisk cykelby. De gode forhold for cyklisterne betyder, at flere vælger cyklen frem for bilen. Dermed reduceres trængslen og luftforureningen Frank Jensen Side 4 af 9

5 Socialdemokraterne står bag alle de forbedringer på cykelområdet, der er besluttet og gennemført de sidste fire år. Vi vil fortsætte i samme spor, så Københavns også fremover vil være en af verdens bedste cykelbyer. Socialdemokraterne vil arbejde for flere og bedre cykelstier, flere cykelparkeringspladser og flere broforbindelser, som binder byen sammen. Det skal være mere sikkert at cykle i København. På trods af en stor indsats for at forbedre trafiksikkerheden sker der stadig mange ulykker. Det er særligt vigtigt, at børn og unge kan komme trygt frem og tilbage til skole og fritidstilbud. Socialdemokraterne ønsker at forstærke indsatsen for Sikre Skoleveje og vi vil arbejde for, at skolernes følgeordning udvides, så alle fritidshjembørn bliver fulgt fra skole til fritidshjem. Vi ønsker også at gøre mere for at undgå højresvingsulykker i samarbejde med staten og de relevante aktører. Indsatsen skal øge trafiksikkerheden og få endnu flere københavnere til at tage cyklen i hverdagen. Samtidig ønsker Socialdemokraterne, at der etableres flere cykelsuperstier i samarbejde med nabokommunerne og Region Hovedstaden. Cykelsuperstierne gør det mere attraktivt for pendlere til og fra omegnskommunerne at cykle i stedet for at tage bilen. Bedre fremkommelighed i byen Investeringer i bedre kollektiv trafik og bedre forhold for cyklisterne kan ikke stå alene. Socialdemokraterne mener, at der også er behov for initiativer, der på både kort og langt sigt kan forbedre fremkommeligheden og mindske trængslen for bilisterne i byen. Trafikken skal glide bedre, så spildtiden mindskes for borgere og virksomheder, der er afhængige af at kunne transportere sig i bil. Bedre trafiklys, trafikledelse og styr på vejarbejdet Socialdemokraterne er glade for de initiativer til genopretning af trafiklys og indførelse af trafikledelse med Intelligente Trafik Systemer (ITS), der er igangsat i København med budgetterne for 2013 og 2014 for i alt 110 mio. kr. Det er initiativer, der anbefales af Trængselskommissionen, og som vil have en positiv effekt på fremkommeligheden og samtidig reducere luftforureningen. Socialdemokraterne ønsker at fortsætte den indsats i samarbejde med omegnskommunerne og staten Frank Jensen Side 5 af 9

6 København er i disse år præget af en lang række vejarbejder og store byggeprojekter, som mindsker fremkommeligheden og øger trængslen i byen. De mange projekter er nødvendige for en by i så kraftig befolkningsvækst som København, men de skal gennemføres mere hensigtsmæssigt. For Socialdemokraterne er det vigtigt, at vejarbejder og byggeprojekter koordineres bedre, og at de gennemføres så hurtigt, og med så få gener for trafikanterne, som muligt. Vi ønsker at gøre sikring af fremkommelighed til et konkurrenceparameter for entreprenørerne. Derfor har vi fået gennemført, at der ved alle store kommunale anlægsprojekter stilles krav i udbuddet, som skal sikre den bedst mulige fremkommelighed for biler, busser, cykler og fodgængere i anlægsperioden. Socialdemokraterne vil samtidig se på, om det er muligt at styrke entreprenørernes tilskyndelse til at blive hurtigt færdige og bruge mindst muligt plads ved vejarbejder og byggeprojekter, så fremkommeligheden forbedres. Vi vil lade os inspirere af erfaringerne fra andre byer og lande i forhold til entreprenørernes betaling for at optage vejplads i forbindelse med anlægsarbejder og vurdere om betalingen skal ændres for at skabe yderligere incitamenter til hurtig færdiggørelse. På Socialdemokraternes initiativ har Københavns Kommune derudover igangsat et arbejde for at omdanne svingbaner mv. til almindelige kørebaner. Det skal ske de steder, hvor det kan forbedre fremkommeligheden for bilisterne og give en bedre samlet trafikafvikling. Socialdemokraterne vil prioritere midler til disse projekter, så de kan gennemføres hurtigst muligt. Flere Park & Ride-anlæg Der er gode erfaringer med at få pendlere fra hovedstadsområdet og resten af Sjælland til at parkere bilen ved stationer og tage toget til København, hvis rammerne er i orden. En øget satsning på Park & Ride-anlæg kan dermed være med til at mindske trængslen og luftforureningen i København. Parkeringsanlæg ved S-togs- og regionaltogstationer finansieres normalt af staten via DSB. Socialdemokraterne er åbne overfor, at Københavns Kommune fremover kan bidrage til finansieringen af nye Park & Ride-anlæg uden for kommunegrænsen, hvis de kan give et væsentligt bidrag til at reducere trængslen i København Frank Jensen Side 6 af 9

7 Havnetunnel Det har gennem mange år været diskuteret, om en østlig omfartsvej i form af en havnetunnel kan bidrage til en bedre trafikafvikling i København. I dag fungerer det centrale København og Kongens Nytorv som en ringvej for tusindvis af biler og lastbiler. Det finder Socialdemokraterne helt uholdbart. Problemet vil blive forstærket med det stigende indbyggertal og væksten i arbejdspladser og transportbehov i hovedstadsområdet. Socialdemokraterne mener, at København har behov for en havnetunnel, der går fra Østerbro til Nordhavn og Refshaleøen og videre under Amager med tilslutning til Amagermotorvejen. En havnetunnel er et vigtigt langsigtet projekt for København. Men der er hverken truffet beslutning om etablering eller finansiering, og en havnetunnel ligger derfor en del år ud i fremtiden. En havnetunnel vil flytte tusindvis af biler, og særligt lastbiler, fra det centrale København og under vandet og jorden. Den vil aflaste størstedelen af vejnettet i det centrale København og flere af ringvejene i hovedstadsområdet. Dermed styrkes fremkommeligheden på vejene, så de eksisterende biler kan komme hurtigere frem. Samtidig skabes der bedre plads til busser, cykler og fodgængere, og det betyder mindre støj og luftforurening i det centrale København. Transportministeriet har fremlagt et forslag til en overordnet linjeføring for en havnetunnel. Borgerrepræsentationen har tilsluttet sig dette forslag, men Socialdemokraterne har ikke lagt sig fast på antal og præcis placering af til- og frakørselsanlæg til havnetunnelen. For Socialdemokraterne er det helt afgørende, at en havnetunnel ikke giver store gener for beboerne i nærheden af til- og frakørselsanlæg. Vi vil derfor arbejde for, at der findes konstruktive løsninger på de vejstrækninger, der får mere trafik og så en havnetunnel ikke forringer havnemiljøer og rekreative områder i byen. En havnetunnel vil være en statsvej, og det er som udgangspunkt statens ansvar at finansiere den. En række pensionsselskaber har dog vist interesse for at indgå i finansieringen via et Offentligt Privat Partnerskab. Socialdemokraterne ser gerne, at pensionsselskabernes midler indgår i finansieringen, hvis det ud fra en samlet betragtning er en fordel. Havnetunnelen kan bygges i etaper, og i første omgang er der behov for en tunnel i forlængelse af den kommende Nordhavnsvej på Østerbro til selve Nordhavn. Det er en forudsætning for udviklingen af Nordhavn som en helt ny bydel med indbyggere og arbejdspladser Frank Jensen Side 7 af 9

8 Socialdemokraterne ønsker snarest muligt at indgå en aftale med staten om etablering af første etape af havnetunnelen til Nordhavn. Roadpricing Trængselskommissionens analyser viser, at et landsdækkende roadpricing-system på sigt har potentiale til at få langt flere pendlere til at køre sammen eller benytte cykel eller kollektiv trafik og dermed mindske trængslen og luftforureningen i hovedstadsområdet væsentligt. Trængselskommissionen anbefaler, at der gennemføres et storskalaforsøg for at skabe et solidt vidensgrundlag for, at Folketinget kan træffe en politisk beslutning om landsdækkende roadpricing. Hvis der indføres landsdækkende roadpricing bør det kobles sammen med en omlægning af bilbeskatningen, så det bliver billigere at købe en bil, men dyrere at bruge den, særligt hvor trængslen er størst. Socialdemokraterne i København støtter Trængselskommissionens forslag om et storskalaforsøg med roadpricing. Og vi er som udgangspunkt positive overfor indførelse af landsdækkende roadpricing som et element i at mindske trængslen og luftforureningen i København, hvis det gennemføres sammen med en omlægning af bilbeskatningen. Renere luft til københavnerne For Socialdemokraterne er det helt uacceptabelt, at luftforureningen i København hvert år er skyld i ca. 540 for tidlige dødsfald og ca sygedage og hospitalsindlæggelser. Luftforureningen betyder mindre livskvalitet for københavnerne og koster samtidig kommunen millioner af kroner i sundhedsudgifter og tabt arbejdsværdi. Københavns Kommune har vedtaget en ambitiøs Ren Luft Plan, og Socialdemokraterne har sikret, at der med budget 2014 iværksættes de første initiativer fra planen, der skal mindske luftforureningen i byen. Det drejer sig om partikelfiltre på de ældste busser og et forsøgsprojekt med elbusser, der helt kan fjerne udledning af CO2 og giftige partikler. Socialdemokraterne vil de kommende år fortsætte med at prioritere initiativer fra Ren Luft Planen. Ren Luft Zone Københavns Kommune indførte i 2008 en miljøzone, der blandt andet stiller krav om partikelfiltre på ældre dieseldrevne lastbiler og busser. Miljøzonen har ført til mindre luftforurening. Men Københavns Kommune kan ikke løse problemerne med luftforurening alene. Hovedparten af luftforureningen kommer fra udlandet og resten af Danmark. Der er derfor også behov for initiativer på nationalt plan Frank Jensen Side 8 af 9

9 Det vil medføre en markant forbedring af luftkvaliteten, og dermed livskvaliteten for københavnerne, hvis der indføres en Ren Luft Zone for både personbiler og lastbiler som det blandt andet kendes fra Berlin og andre store tyske byer. Med en Ren Luft Zone skal bilerne have en vis miljøstandard for at kunne køre inden for zonen. For at begrænse luftforureningen mest muligt, skal en Ren Luft Zone dække et så stort geografisk område som muligt, for luftforureningen lader sig ikke stoppe af kommunegrænser. Socialdemokraterne vil arbejde for, at der indføres en Ren Luft Zone, der som minimum dækker hele hovedstadsområdet. En Ren Luft Zone kan først indføres når Folketinget har lovgivet om det. Miljøministeren har lovet at fremlægge et lovforslag, og Socialdemokraterne vil fortsat arbejde for, at loven muliggør en Ren Luft Zone, der er til gavn for københavnerne og borgerne i hele hovedstadsområdet Frank Jensen Side 9 af 9

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen Hvis trængslen skal reduceres, så skal det være nemt og attraktivt for pendlerne at springe mellem de forskellige trafikformer og vælge alternativer til

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Region Hovedstaden Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Indhold 50 Forord 60 Regionale forskelle - Vi cykler i Region Hovedstaden 10 Sundhed på cykel 13 Cykling reducerer trængsel 14 Cyklen gør noget

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om:

Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om: Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om: Glemte I københavnernes mest anvendte transportform, som er næsten 50%

Læs mere

Den alternative trængselskommission. .. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne. Vibeke Forsting, COWI Economics

Den alternative trængselskommission. .. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne. Vibeke Forsting, COWI Economics Den alternative trængselskommission.. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne Vibeke Forsting, COWI Economics 1 Disposition Agenda 1. Definitioner og fakta om trængsel 2. Et tanke-eksperiment

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Handlingsplan for. Grøn Mobilitet. Annette Kayser. Københavns Kommune, Teknik- og miljøforvaltningen

Handlingsplan for. Grøn Mobilitet. Annette Kayser. Københavns Kommune, Teknik- og miljøforvaltningen Handlingsplan for Grøn Mobilitet Annette Kayser Københavns Kommune, Teknik- og miljøforvaltningen København - kommunen 570.000 indbyggere 360.000 arbejdspladser 67.000 studenter 178.000 pendlere Tilføj

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal Sekretariat for Cykelsuperstier Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte kontakt@incentive.dk / @ (+45) 2916 1223 / t incentive.dk / w

Læs mere

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger.

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 PEG/MLL 10 Initiativer vedrørende udmøntning af statens trafikinvesteringsplan Indstilling: Direktionen indstiller, at Movias arbejde

Læs mere

Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport

Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport Ny rapport Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport - Vidensoverblik,, vurderinger og væsentlige anbefalinger fra en arbejdsgruppe nedsat af Teknologirådet Arbejdsgruppens opgave At kortlægge

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København.

Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København. Etablering af en Cityring Regeringen, og har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København. Cityringen skal gå i en tunnel under City, brokvartererne og Frederiksberg.

Læs mere

NOTAT UDKAST. Arbejdsgruppe 1: Indre bydele. Fokusområder: Metro, parkering, miljøzoner, havnetunnel, bedre udnyttelse af vejene

NOTAT UDKAST. Arbejdsgruppe 1: Indre bydele. Fokusområder: Metro, parkering, miljøzoner, havnetunnel, bedre udnyttelse af vejene UDKAST NOTAT Arbejdsgruppe 1: Indre bydele Fokusområder: Metro, parkering, miljøzoner, havnetunnel, bedre udnyttelse af vejene Opgavebeskrivelse Arbejdsgruppen beskæftiger sig med tiltag til reduktion

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Persontransport - De 5 vigtigste (investerings) områder. Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk

Persontransport - De 5 vigtigste (investerings) områder. Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk Persontransport - De 5 vigtigste (investerings) områder Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk Præmis (1)? Investeringer er ikke nødvendigvis det mest effektive (transportpolitiske) virkemiddel I hvert

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

SYDHAVNEN Ringen sluttes - med bus. - Vision for kollektiv trafikbetjening

SYDHAVNEN Ringen sluttes - med bus. - Vision for kollektiv trafikbetjening SYDHAVNEN Ringen sluttes - med bus - Vision for kollektiv trafikbetjening Maj 2006 SYDHAVNEN Ringen sluttes - med bus Vision for kollektiv trafikbetjening Redaktion og grafisk tilrettelæggelse Hovedstadens

Læs mere

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturprojekter i Danmark Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturfonden Aftale om investeringer i infrastruktur og transportsystemer i perioden 2009 2020 DKK

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille!

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille! Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Rigtig mange i hovedstadsregionen bruger allerede cyklen til den daglige transport mellem bolig og job med store gevinster for

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

6. Kommissionsmøde. 12. december 2012

6. Kommissionsmøde. 12. december 2012 6. Kommissionsmøde 12. december 2012 Dagsorden 1. Velkomst 2. Afrapportering gruppe 7 Steen Christiansen 3. Afrapportering gruppe 1 Susanne Krawack 4. Afrapportering gruppe 2 Niels Buus Kristensen 5. Afrapportering

Læs mere

København. Cyklernes By. - Cykelregnskabet 2008

København. Cyklernes By. - Cykelregnskabet 2008 København Cyklernes By - Cykelregnskabet 2008 2 København bliver ofte nævnt som en unik cykelby i internationale sammenhænge. Det skyldes, at det er lige så naturligt for københavnerne at tage cyklen,

Læs mere

FAIR FORDELING MINDRE FORURENING OG BILLIGE KLIMAVENLIGE BILER

FAIR FORDELING MINDRE FORURENING OG BILLIGE KLIMAVENLIGE BILER 1 FAIR FORDELING MINDRE FORURENING OG BILLIGE KLIMAVENLIGE BILER Socialdemokraterne og SF vil omprioritere fra: Kørselsafgift på 35 øre pr. kilometer på trafikerede veje med særligt trængselsgebyr i hovedstaden

Læs mere

Trafikpolitikken må gå på to ben

Trafikpolitikken må gå på to ben Trafikpolitikken må gå på to ben TRANSPORTPLANLÆGNING Af Claes Nilas, administrerende direktør, Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) For at undgå, at trafikken sander til om få år, kræves en bred trafikpolitisk

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

København, den 22. August 2014. Angående: forlængelsen af Nordhavnsvejen

København, den 22. August 2014. Angående: forlængelsen af Nordhavnsvejen MOGENS WÖHLICHE ARKITEKT M.A.A. SØLVGADE 22 2.TH 1307 KØNENHAVN K 33 13 27 24 MOBIL 20 41 41 29 MAIL MW.ARK@FIRMA.TELE.DK København, den 22. August 2014 Angående: forlængelsen af Nordhavnsvejen 5 af Svanemøllehavnens

Læs mere

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård Sporarbejder København H Nordhavn MERE KAPACITET PÅ HOVEDBANEGÅRDEN Lav Københavns Hovedbanegård om fra endestation til gennemkørselsstation Luk op for mere

Læs mere

Bedre Bus til Nørre Campus

Bedre Bus til Nørre Campus Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING

Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING FORORD Med kommunalreformen fik regionerne en helt ny rolle som formidler af samarbejde mellem de forskellige regionale og lokale parter i forhold til at

Læs mere

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Roadpricing - halvering af registreringsafgiften Massiv sænkning af registreringsafgiften for miljøvenlige biler med lavt CO2-udslip skal sikre hidtil

Læs mere

NOTAT: S-tog til Roskilde.

NOTAT: S-tog til Roskilde. Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 216672 Brevid. 1572357 Ref. CT Dir. tlf. 46 31 37 02 claust@roskilde.dk NOTAT: S-tog til Roskilde. 15. november 2012 1. Indledning Trafikstyrelsen har i 2011

Læs mere

Præsentation af Infrastrukturkommissionens anbefalinger 10. januar 2008 Birgit Aagaard-Svendsen Formand for Infrastrukturkommissionen

Præsentation af Infrastrukturkommissionens anbefalinger 10. januar 2008 Birgit Aagaard-Svendsen Formand for Infrastrukturkommissionen Trafikudvalget 2007-08 (2. samling) TRU alm. del Bilag 107 Offentligt Præsentation af Infrastrukturkommissionens anbefalinger 10. januar 2008 Birgit Aagaard-Svendsen Formand for Infrastrukturkommissionen

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens analyserapport nr. 5 på pressemøde den 8. januar 2014 En velfungerende infrastruktur

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010

Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010 Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010 Workshop: Hvad kræver realisering af trafikforligets målsætning om passagervækst? Dagsorden 1. Indledning ved Johan Nielsen og Uffe Nielsen, Danske

Læs mere

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler January 27, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

Fremtidig trafikinfrastruktur i Aarhus udfordringer, muligheder og projekter

Fremtidig trafikinfrastruktur i Aarhus udfordringer, muligheder og projekter Fremtidig trafikinfrastruktur i Aarhus udfordringer, muligheder og projekter Vejchef Michael Kirkfeldt Brabrand Erhvervsforening 13. marts 2014 Udredningens formål er at klarlægge: kommende udfordringer

Læs mere

KØBENHAVN CYKLERNES BY. Cykelregnskabet 2012

KØBENHAVN CYKLERNES BY. Cykelregnskabet 2012 KØBENHAVN CYKLERNES BY Cykelregnskabet 2012 2012 FORORD København vokser. Hvert år flytter flere mennesker til byen og flere vælger at blive boende. Det giver tryk på cykelstierne. I 2012 blev der hver

Læs mere

Punkt nr. 2 - Orientering om resultaterne fra

Punkt nr. 2 - Orientering om resultaterne fra Punkt nr. 2 - Orientering om resultaterne fra HOVEDSTADENS INFRASTRUKTUR 2025 Trængselskommissionens arbejde Bilag 1 - Side 1 af 20 [Mobilitet og fremkommelighed i hovedstadsområdet Sammenfatning af Trængselskommissionens

Læs mere

handlingsplan for grøn mobilitet kort version

handlingsplan for grøn mobilitet kort version handlingsplan for grøn mobilitet kort version Trafikken i København skaber i dag problemer med trængsel, forurening og udledning af CO2. Derfor skal vi fremover satse på de transportformer, der gør det

Læs mere

En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik

En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik 20-08-2013 En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik - Løsningen er ved at blive implementeret og arbejdet er i gang. Der er blot brug for

Læs mere

MOBILITET OG FREMKOMMELIGHED I HOVEDSTADEN. Udkast af 24. september 2013

MOBILITET OG FREMKOMMELIGHED I HOVEDSTADEN. Udkast af 24. september 2013 MOBILITET OG FREMKOMMELIGHED I HOVEDSTADEN Udkast af 24. september 2013 Trængselskommissionen Betænkning 1539, september 2013 [Mobilitet og fremkommelighed i hovedstaden] Udgivet af: Trængselskommissionen

Læs mere

Odense fra stor dansk by til dansk storby

Odense fra stor dansk by til dansk storby Odense fra stor dansk by til dansk storby Odense Letbane 10. oktober 2011 Odense fra stor dansk by til dansk storby - Vækst, tiltrækning og transformation - Sammenhængende kollektiv trafik - Byliv og bæredygtighed

Læs mere

Syv løsninger på Københavns trafikproblemer

Syv løsninger på Københavns trafikproblemer Syv løsninger på Københavns trafikproblemer Af regionsrådsmedlem Andreas Røpke (uden for partierne), 4. november 2013 København skal styrkes som europæisk metropol og som grøn og social storby, hvor mobilitet

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

Københavnertunnelen og Købehavns City Terminal, 16. juni 2006 Københavns nye City Terminal & Metrostation Operaen (Cityringen) 16.

Københavnertunnelen og Købehavns City Terminal, 16. juni 2006 Københavns nye City Terminal & Metrostation Operaen (Cityringen) 16. Københavnertunnelen og Købehavns City Terminal, 16. juni 2006 Københavns nye City Terminal & Metrostation Operaen (Cityringen) 16. juni 2006 foreslår at bygge en undersøisk terminal under bunden af havnen

Læs mere

Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012

Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 Massiv investering i kollektiv trafik -Letbanelangs Ring 3 - Udbygge metro-systemet i København Fremkommelighed og mobilitet Byrådet sætter fokus på fremkommelighed og

Læs mere

Letbaner i stedet for eller som supplement til en Metroring?

Letbaner i stedet for eller som supplement til en Metroring? Opgavens organisering Letbaner i stedet for eller som supplement til en Metroring? af Jan Kragerup, NIRAS (JKR@NIRAS.dk) 1 NIRAS Opgavens organisering Problemstilling: Borgerrepræsentationen efterlyste

Læs mere

Vedrørende diskussionerne om en evt. Havnetunnel i København

Vedrørende diskussionerne om en evt. Havnetunnel i København NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk noahtrafik@noah.dk København den 2. december 2012 Åbent brev til Københavns Borgerrepræsentation og Folketinget Vedrørende diskussionerne

Læs mere

+Way. Abstrakt. Indledning

+Way. Abstrakt. Indledning Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Trafik og Infrastruktur I et regionalt udviklingsperspektiv

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. forslag til kommuneplantillæg med VVM redegørelse

Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. forslag til kommuneplantillæg med VVM redegørelse 07-10-2008 Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. forslag til kommuneplantillæg med VVM redegørelse I forbindelse med den af Borgerrepræsentations vedtagne høring af forslag til kommuneplantillæg med

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. Kontorchef Lasse Winterberg

Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. Kontorchef Lasse Winterberg Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik Kontorchef Lasse Winterberg Hovedpunkter i oplæg 1) Baggrund for ny aftale om takstnedsættelser og investeringer 2)

Læs mere

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima Toget på Banen - planen for bedre mobilitet og klima Med udgangspunkt i Infrastrukturkommissionens anbefalinger giver Banedanmark og DSB et bud på en strategi for fremtidens jernbane: Indhold: ƒbaggrund

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV

13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV 13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV 13 EFFEKTIVE ITS TILTAG ITS DANMARK er en uafhængig netværksorganisation, der samler danske interessenter indenfor ITS. Organisationen

Læs mere

Fra planlægning til udførelse

Fra planlægning til udførelse Fra planlægning til udførelse 1 Odense Letbane v/mh Situationen Klargøringsentrepriser Trafikomlægningsentreprise Ledningsomlægninger Arbejdsprogram Fremkommelighed Kommunikation 2 Situationen - Flytning

Læs mere

Aalborg letbane alternativt forslag

Aalborg letbane alternativt forslag Aalborg letbane alternativt forslag Her i september 2015 har letbanen modtaget ca. 65 høringssvar, hvor de største kritikpunkter er - usikkerheden om banen vil skabe tilstrækkeligt mange nye passagerer

Læs mere

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Afd.ing. Finn Krenk, Vejdirektoratet Nedenfor beskrives et rejsetids-informationssystem, der er implementeret på Helsingørmotorvejen for at forbedre

Læs mere

Metro, letbane, nærbane og cykler

Metro, letbane, nærbane og cykler Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om: Metro, letbane, nærbane og cykler 12. juni 2014 1 Reservation til afgreningskammer

Læs mere

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu 3. LIMFJORDSFORBINDELSE - EN GOD INVESTERING Det nye Folketing skal sikre, at der nu vedtages en anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse, samt at der anvises en statslig finansiering. 14 gode grunde

Læs mere

Cykel parkér & rejs. et attraktivt og fleksibelt alternativ 42 5 2004 DANSK VEJTIDSSKRIFT

Cykel parkér & rejs. et attraktivt og fleksibelt alternativ 42 5 2004 DANSK VEJTIDSSKRIFT Cykel parkér & rejs Af Hans Eklund, Hovedstadens Udviklingsråd hek@hur.dk et attraktivt og fleksibelt alternativ Parkér & Rejs konceptet er et godt tilbud til trafikanten,der ønsker at kombinere fleksibilitet

Læs mere

Mulighederne med ITS. Ved Jens Peder Kristensen, KeyResearch, Næstformand i ITS Danmark

Mulighederne med ITS. Ved Jens Peder Kristensen, KeyResearch, Næstformand i ITS Danmark Mulighederne med ITS Ved Jens Peder Kristensen, KeyResearch, Næstformand i ITS Danmark ITS er ITS = Intelligente Transport Systemer Fælles betegnelse for computerstøttede teknologier der anvendes inden

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Nørreport. Bus, tog og Metro, mens vi bygger om

Nørreport. Bus, tog og Metro, mens vi bygger om Nørreport Bus, tog og Metro, mens vi bygger om Vi bygger Ny Nørreport Under navnet Ny Nørreport er DSB, Banedanmark og Københavns Kommune gået sammen om en omfattende ombygning af Nørreport Station og

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 96895 Brevid. 1219799 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 4. april 2011 Parkeringsstrategien

Læs mere

Gratis offentlig transport

Gratis offentlig transport Miljø- og Planlægningsudvalget, Trafikudvalget MPU alm. del - Bilag 110,TRU alm. del - Bilag 126 Offentligt Nr. 232 november 2006 Gratis offentlig transport Københavns trængselsproblemer udfordres af forslag

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu For en bæredygtig transport CO 2 -tiltag her og nu Citylogistik og grøn transport v/dorte Kubel, civilingeniør Agenda Hvad er grøn transport? Grøn Transportvision DK CO2 og luftforurening i byer Virkemidler

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Direktebusser på Sjælland

Direktebusser på Sjælland Movia Idéskitse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Dokument nr P-66732-2 Revision nr 3 Udgivelsesdato 21 september 2007 Udarbejdet Kontrolleret

Læs mere

Persontransport. Resume. IDAs anbefalinger

Persontransport. Resume. IDAs anbefalinger September 2008 Persontransport Resume Hver dansker tilbagelægger i gennemsnit ca. 14.500 km årligt. Størsteparten (67 %) af denne transport sker i personbiler. Omfanget af tilbagelagte personkilometer

Læs mere

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej Nye veje ved Næstved - fra motorvej til motorvej Næstved regionalt center og opland til hovedstaden derikshavn Regionalt center Med sine 41.000 indbyggere er Næstved den største by på Sjælland uden for

Læs mere

Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21. Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering

Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21. Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21 Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering Transportministeriet Bagom letbanen på Ring 3 I sommeren 2013 indgik 11 kommuner Lyngby-Taarbæk,

Læs mere

Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ

Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ 1. NY IDÈ OM HØJKLASSET TRAFIK = 2. BASERET PÅ BORGERDRØMME 3. SAMMENTÆNKER TRAFIK + BY NY IDÈ OM HØJKLASSET TRAFIK Idé om højklasset trafik: Gem det

Læs mere

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat Notat Analysenotat Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid Det er afgørende både for samfundet som helhed og erhvervslivet specifikt at varer og personer relativt smidigt kan blive transporteret rundt.

Læs mere

8 TRAFIK LETBANER EUROPA ELSKER LETBANER

8 TRAFIK LETBANER EUROPA ELSKER LETBANER 8 TRAFIK LETBANER EUROPA ELSKER LETBANER Europæerne er faldet for letbaner i sådan en grad, at nogle af dem ligefrem dropper deres elskede biler. Hvad er forklaringen på letbanernes tiltrækningskraft?

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Mobilitet og fremkommelighed i hovedstaden

Mobilitet og fremkommelighed i hovedstaden Mobilitet og fremkommelighed i hovedstaden Betænkning 1539 September 2013 Hovedrapport Trængselskommissionen Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2010 1513 Betænkning om optagelse og protokollering

Læs mere

Referat fra Nørrebro Luftforureningsseminar d. 21. april 2009

Referat fra Nørrebro Luftforureningsseminar d. 21. april 2009 Referat fra Nørrebro Luftforureningsseminar d. 21. april 2009 Velkomst Kim Christensen, formand for Nørrebro Lokaludvalg Det er i EU disse ting vedrørende luftforurening bliver besluttet. Vi skal tage

Læs mere

Overborgmester Frank Jensen (S) nedsatte i marts 2011 Copenhagen Business Task

Overborgmester Frank Jensen (S) nedsatte i marts 2011 Copenhagen Business Task Overborgmester Frank Jensen (S) nedsatte i marts 2011 Copenhagen Business Task Force. Gruppen har siden nærstuderet Københavns vækst- og erhvervspolitik. Nu præsenterer Copenhagen Business Task Force sine

Læs mere

DEN ALTERNATIVE TRÆNGSELSKOMMISSION

DEN ALTERNATIVE TRÆNGSELSKOMMISSION SEPTEMBER 2013 MICROSOFT DANMARK DEN ALTERNATIVE TRÆNGSELSKOMMISSION WHITE PAPER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SEPTEMBER 2013 MICROSOFT

Læs mere

Regionsanalyse: Hovedstadens trafikale trængsel

Regionsanalyse: Hovedstadens trafikale trængsel February 25, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Trafikpolitik for Ringsted Kommune. Indledende workshop 24. september 2014. Opsamlingsnotat 24. SEPTEMBER 2014 TRAFIKPOLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE

Trafikpolitik for Ringsted Kommune. Indledende workshop 24. september 2014. Opsamlingsnotat 24. SEPTEMBER 2014 TRAFIKPOLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE Trafikpolitik for Ringsted Kommune Indledende workshop 24. september 2014 Opsamlingsnotat 1 Agenda 17.00 Velkomst ved Klaus Hansen, Formand for Klima- og Miljøudvalget 17.10 Introduktion til aftenens program

Læs mere

handlingsplan for cyklisme

handlingsplan for cyklisme handlingsplan for cyklisme prioriterer cyklismen højt, og vil med denne handlingsplan vise at vi sætter handling bag cykelpolitikken. Cykling er for en integreret del af den moderne by, og cyklismen værdsættes

Læs mere