Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge"

Transkript

1 Referat tirsdag den 2. september 2014 Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge

2 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden Til orientering - 2. september ODIN rapporter 2. kvartal IDV 2. kvartal Eventuelt... 9

3 Side 1 1. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning den : Dagsorden godkendt Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

4 Side 2 2. Til orientering - 2. september 2014 Sagsnr.: 14/3898 Resumé: A. Markbrand den 2. august 2014 Lejre Brandvæsen modtog den 2. august 2014, kl alarm til naturbrand/mark med afgrøder på adressen Dyvelystvej 1, 4060 Kr. Såby. Branden udviklede sig i løbet af nogle timer, hvorefter indsatsleder og vagthavendechef besluttede at tilkalde assistance fra nabo kommunerne og fra Beredskabsstyrelsen. Ved indsatsens afslutning havde der været følgende resurser involveret i indsatsen, 26 brand- og redningskøretøjer (herunder speciel rekvireret køretøjer) og 57 brand- og redningspersonale. Der blev brugt ca. 200 m3 vand til slukning på et ca. 200 hektar stort markområde med beboelse, oplag af halm, stalde og dyrehold. Følgende enheder var indsat af Lejre Brandvæsen: Indsatsleder: 1 indsatslederbil (*1) Skadestedsleder: 1 bil (egen bil) (*1) Vagthavendechef: 1 lederbil til KST (*1) Station Syd: 1 sprøjte, 1 vandtankvogn, 1 slangetender, 1 mandskabsvogn (*6) Station Nord: 1 sprøjte, 2 vandtankvogn, 1 mandskabsvogn (*10) Station Roskilde: 2 vandtankvogn (*4) Station Holbæk: 2 sprøjter, 2 vandtankvogn (*12) Station Asnæs: 1 vandtankvogn (*2) Station Nyk. Sjælland: 1 vandtankvogn (*2) Beredskabsstyrelsen Næstved: 1 skovslukningsvogn, 1 vandtankvogn, 1 sprøjte, 1 kranbil (*14) Beredskabsstyrelsen Hedehusene: 1 vandtankvogn (*2) Landmand:1 gravemaskine (*1) Lejre Kommune: 1 gravemaskine (*1) Samt et ukendt antal frivillige landmænd med flere traktorer med harve, gyllespredere, branddaskere m.v. *Tallene i ovenfor stående parenteser, er det antal brandfolk der var på køretøjerne/i den konkrete udrykningssammensætning Vandforbrug: ca. 200 m3 vand samt udlægning af skum på skovstrækninger samt halm oplag. Område: Mellem hektar (1,2 1,5 km2) skønnes at være brændt. Området bestod af høstede og uhøstede afgrøder, skov- og moseområder samt med flere bygninger/huse/gårde/lader samt dyrehold. Vindforhold: Vind med hastighed på mellem 5-8 m/s fra syd/øst med vindstød på optil 15 m/s (Kilde: DMI)

5 Side 3 Mandskabstimer: Det skønnes at der er brugt optil 280 mandetimer fra Lejre Brandvæsen. Der blev oprettet brandvagt i form af en vandtankvogn og 2 brandmænd natten mellem den 2. august og 3. august Bilag: medsendt- Skitse (billede udsnit) over markbrand den. 2. august 2014 B. Skrivelse fra Beredskabsstyrelsen dateret den 19. juni og den 8. august 2014 Beredskabsstyrelsen har den 19. juni 2014 anmodet Lejre Kommune om en redegørelse for udsagn om Lejre Brandvæsen som har været bragt i pressen. Det drejer sig om udsagn om vagthavenden indsatsleders kørsel alene til automatiske brandalarmer samt udsagn om at Lejre Brandvæsens indsatsleder har opholdt sig uden for kommunen. Lejre Brandvæsen har den 26. juli 2014 besvaret Beredskabsstyrelsens anmodning, og herunder redegjort for kommunens risikobaserede dimensionering I det fremsendte svar til Beredskabsstyrelsen fremgår følgende konklusion: Med udgangspunkt i den enkelte ODIN-rapports forløb har jeg kunne konstatere, at der umiddelbart har været en overensstemmelse mellem den af Beredskabsstyrelsen fastsatte pickliste og så de enkelte udrykninger. Konklusionen er, at der har været en del fejludkald fra 112-alarmcentralens side af, og at et par af udrykningerne kunne have været bedre sammensat med hensyn til udrykningssammensætning. Men at Lejres kommunalbestyrelses godkendte serviceniveau for Lejre Brandvæsen generelt har været overholdt fra Lejre Brandvæsens side af. Jeg vil med baggrund i denne redegørelse, undersøge Lejre Brandvæsens udrykningsprocedurer og udrykningssammensætninger igennem på ny. Såfremt det konstateres, at der er fejl i disse udrykningssammensætninger, vil der blive foretaget de nødvendige ændringer, sådan at udrykningssammensætningerne lever op til det politisk fastsatte serviceniveau. Lejre Brandvæsen har i et supplereende svar til Beredskabsstyrelsen den 8. august 2014, redegjort for Lejre Brandvæsens indsatsledervagt. I det fremsendte svar den til Beredskabsstyrelsen, fremgår følgende konklusion vedrørende indsatsleders ophold udenfor Lejre Kommune: Som supplerende til fremsendte brev dateret den 26. juli 2014 til Beredskabsstyrelsen, afholdes indsatsledervagten i Lejre Kommune, af vores 4 indsatsledere (tilkalder) samt indsatsledelse via kontoret i dagtiden på hverdage. Indsatsledelsen forgår med ophold i Lejre Kommune.

6 Side 4 Vi har gennemgået alle ODIN-rapporter siden 1. januar 2007 frem til d.d. den 4. august 2014 samt forhørt os hos vores eksisterende indsatsledere om de har viden om afholdelse af indsatsledervagter udenfor Lejre Kommune. Det vi har fundet frem til er, at Beredskabsinspektør, Kurt Andersen Søndag den 25. november 2012, havde et par timers indsatsledervagt for indsatsleder Henning Sørensen, da Henning skulle på arbejde i et par timer i Rye Kirke. Da Kurt overtager vagten kl og skal til at køre mod Brandstation Nord (Kontoret), modtager han kl et indsatslederudkald på et indsatsledereftersyn på Grønnehave, Elverdamsvej 200, 4070 Kr. Hyllinge hvorefter han begiver sig mod adressen fra han bopæl Rønne alle 9, 4000 Roskilde og ankommer kl Lejre Brandvæsen har arrangeret møde med de tre institutioner, hvor Lejre Brandvæsen afsender indsatslederen alene på en automatisk brandalarm, og hvor det automatiske brandalarmeringsanlæg er lovpligtiget. Formålet med mødet er, at finde tekniske løsninge på forbedringer af de automatiske brandalarmeringsanlæg. Bilag: Medsendt - Svar til Beredskabsstyrelsen vedrørende indsatsledervagt i Lejre Kommune (26. juli 2014) samt svar til Beredskabsstyrelsen vedrørende indsatsledervagt i Lejre Kommune (8. august 2014) inkl. ODIN rapporter. C. Kortlægningsnotat af 8 kommuners redningsberedskaber Med baggrund i aftalen om kommunernes økonomi 2015 der er indgået mellem regeringen og KL den 3. juni 2014 er det besluttet, at der skal ske en forenkling af organiseringen indenfor redningsberedskabetsområde med henblik på at opnå en effektiviseringsgevist. I aftalen er der lagt op til, at der skal ske en samling af de nuværende 87 kommunale beredskabsenheder i større og mere bæredygtige enheder, som skal kunne varetage nogle af de mere specialiserede beredskabsfunktioner, som i dag varetages af staten. Samtidig forventes det, at en ny organisering vil bidrage til en effektivisering samtidig med at et højt serviceniveau opretholdes. I 2015 og fremadrettet reguleres det kommunale bloktilskud ned som følge af den forventede effektivisering. Lejre Kommune skal senest 1. januar 2016 etablere sig i større og mere bæredygtige enheder. Lejre Brandvæsen har sammen med 7 andre kommuner udarbejdet en foreløbig kortlægning med rådata for redningsberedskaberne (Brandvæsenerne) i Lejre, Holbæk, Kalundborg, Næstved, Odsherred, Ringsted, Slagelse og Sorø kommuner. Kortlægning af de 8 kommuners beredskaber er sket efter en tidligere beslutning fra borgmestrene /kommunaldirektørerne i Holbæk, Kalundborg, Næstved, Odsherred, Ringsted, Slagelse og Sorø og hvor Lejre Kommune efterfølgende er gået ind i dette samarbejde for så vidt angår kortlægningen.

7 Side 5 Kortlægningsnotatet er udarbejdet sammenfaldende med den afsluttende fase af arbejdet i Redningsberedskabets Strukturudvalg. Derfor er det også besluttet, at notatet som udgangspunkt alene skal kortlægge beredskabernes overordnede rådata, i øvrigt uden at notatet kan forholde sig til Strukturudvalgets afrapportering, herunder den efterfølgende beslutningsproces, da dette pt. er ukendt. Der foretages således ikke analyse af resultaterne fra kortlægningen, men der gives i begrænset omfang en kort beskrivelse af eventuelle samarbejdsperspektiver. Kortlægningsnotatet beskriver først den overordnede risikoprofil for de 8 kommuner, der tager udgangspunkt i kommunernes risikobaserede dimensionering, ligesom det er gældende for de efterfølgende beskrivelser, herunder de aktuelle rådata. Kortlægningen medtager både forhold vedrørende lovpligtige og ikke lovpligtige opgaver, herunder diverse serviceopgaver, som bl.a. medvirker til at styrke beredskabernes kerneydelse. Det kan samlet set konstateres, at kommunernes organiseres meget forskelligt, om end alle har de samme kerneydelser. Det er endeligt vurderingen, at beslutningerne i forlængelse af Strukturudvalgets arbejde kan få væsentlig indflydelse på fremtidig organisering af eventuelle og forskellige samarbejdsmodeller. Kortlægningsnotatet er suppleret med data fra Lejre kommune. Der er således i kortlægningen indsat et supplerende afsnit 2.2.8, hvor Lejre kommune bl.a. indgår med et resume af kommunens risikoprofil, tilsvarende øvrige kommuner. Lejre kommunes rådata fremgår endvidere sammen med øvrige kommuners rådata i bilag 1, ligesom kommunens stationer også fremgår af bilag 2. Indstilling: Bilag Medsendt - Kortlægningsnotatet Beslutning den : Orienteringen taget til efterretning. Administrationen bedes undersøge, om der er overensstemmelse mellem praksis og den af Kommunalbestyrelsen godkendte risikobaserede dimensionering, efter at praksis er ændret ved udrykning til ABA-alarmer, som følge af Beredskabsstyrelsens anbefaling. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

8 Side 6 Bilag: 1. Bilag: Udrykningssammensætninger i Lejre Kommune fra Lejre BRV 2. Bilag: Udrykningssammensætninger Lejre fra Lejre BRV 3. Bilag: Oversigt fra BRS til Lejre Redningsberedskab Bilag: Udrykningsrapporter som omtalt i redegørelse til BRS den 26. juni Bilag: Skitse over markbrand den Bilag: 26 juni 2014 Redegørelse på spørgsmål fra Beredskabsstyrelsen dateret den 19 juni Bilag: Redegørelse til beredskabsstyrelsen 8. august 2014 vedrørend RIS DIM og ISL vagte 8. Kortlægningsnotat, 8 kommuner version 1.1

9 Side 7 3. ODIN rapporter 2. kvartal 2014 Sagsnr.: 14/3895 Resumé: Administrationen har udarbejdet en kvartalsrapport over udrykninger i 2. kvartal 2014 i overensstemmelse med Beredskabskommissions beslutning. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at kvartalsrapporterne fra 2. kvartal 2014 tages til efterretning. Beslutning den : Indstillingen tiltrådt. Sagsfremstilling: Administrationen har udarbejdet en kvartalsrapport over antal udrykninger i 2. kvartal 2014 i overensstemmelse med Beredskabskommissions beslutning. Skemaet indeholder oversigt over antal udrykninger foretaget i hele Lejre Kommune af henholdsvis Brandstation-Nord og Brandstation-Syd samt af Roskilde Brandvæsen i Lejre Kommunes østlige del Det fremgår af kvartalsrapporten, at der i 2. kvartal 2014 har været 59 udrykninger. Der er kørt 58 alarmture med kørsel 1 (udrykningskørsel) og 1 alarmture med kørsel 2 (uden udrykning). I oversigten indgår blandt andet eventuelle aflyste alarmture, flere samtidige udrykninger, assistance til og fra Lejre brandvæsen, specielle forhold omkring en udrykning i Lejre Kommune. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at antallet af udrykninger er normalt for Lejre Brandvæsens gennemsnits udrykninger. Handicappolitik: Sagen indeholder ingen særlige handicappolitiske elementer. Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence: Bilag: 1. ODIN Rapportering 2. kvartal 2014

10 Side 8 4. IDV 2. kvartal 2014 Sagsnr.: 14/3897 Resumé: Administrationen har udarbejdet regnskab for 2. kvartal 2014 for Lejre Brandvæsens indtægtsdækket virksomhed (IDV). Administrationen anbefaler at regnskabet for 2. kvartal 2014 godkendes. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at regnskabet for Lejre Brandvæsens indtægtsdækket virksomhed for 2. kvartal 2014 godkendes. Beslutning den : Indstillingen tiltrådt Sagsfremstilling: Administrationen har udarbejdet regnskab for 2. kvartal 2014 for Lejre Brandvæsens indtægtsdækket virksomhed (IDV) med baggrund i det af kommunalbestyrelsen godkendte budget, som blev fremlagt på Beredskabskommissionsmødet den 8. maj Administrationens vurdering: Med udgangspunkt i administrationens tidligere vurdering af IDV anbefaler administrationen, at godkender regnskab for 2. kvartal Handicappolitik: Sagen indeholder ingen særlige handicappolitiske elementer. Økonomi og finansiering: Regnskab for IDV 2. kvartal 2014 viser en omsætning på kr. og udgifter på kr. Med udgifter på kr. til Viceberedskabsinspektør funktionen samt udgifter på kr. til leasing af vandtankvogne T1 (Brandstation: Nord/Kr. Hyllinge) og T2 (Brandstation: Syd/Hvalsø), viser regnskabet et netto resultat på kr. Af vedlagte bilag ses regnskab for 2. kvartal Budgettet er baseret på uændret aktivitetsniveau i forhold til tidligere fremlagt budget oversigt. Beslutningskompetence: Bilag: 1. IDV 2 kvt 2014

11 Side 9 5. Eventuelt Sagsnr.: 14/3901 Resumé: Indstilling: Beslutning den : Intet Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 11. november 2014. Kl. 8:30 i Brandstationen, Kirke Hyllinge

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 11. november 2014. Kl. 8:30 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Referat tirsdag den 11. november 2014 Kl. 8:30 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering... 2 3. ODIN rapport 3. kvartal 2014... 3 4. IDV

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 11. februar 2015

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 11. februar 2015 Referat onsdag den 11. februar 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Afbud: Jan Vedel Heine (I) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - Januar 2015...

Læs mere

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg af 16. marts 2015 Vedlagt er bilag 1-4 INDHOLD 1. Indledning... 3

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune september 2011 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND...3 2. RISIKOPROFIL AF RINGSTED KOMMUNE...4 3. FREMTIDIGT SERVICENIVEAU FOR RINGSTED

Læs mere

Risikobaseret dimensionering. Vejen KOMMUNE August 2011

Risikobaseret dimensionering. Vejen KOMMUNE August 2011 2 011 Risikobaseret dimensionering Vejen KOMMUNE August 2011 Vejen Kommune Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 2011. Baseret på en analyse udarbejdet 2010-2011. Tilføjelser og ændringer efter

Læs mere

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Undersøgelse af forskellige modeller for fælles vagtcentral KKR S J Æ L L A N D 2 INDHOLD... INDHOLD... 2 1. Resume og anbefalinger... 4 1.1. Fordelene

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. oktober 2014

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. oktober 2014 Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. oktober 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 8. august 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Person - SSÆ - Orientering om formandsbeslutning

Læs mere

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 April 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 2 Regler for dimensioneringsprocessen...5 3 Sammenfattende

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i. Høje-Taastrup. Ishøj. Vallensbæk. Hovedrapport

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i. Høje-Taastrup. Ishøj. Vallensbæk. Hovedrapport Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Høje-Taastrup Ishøj Vallensbæk Hovedrapport 19. marts 2007 Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk

Læs mere

Fyrværkeriulykken i Kolding 2004

Fyrværkeriulykken i Kolding 2004 Fyrværkeriulykken i Kolding 2004 - En teknisk beredskabsfaglig erfaringsopsamling Kontaktudvalget for udredning og analyse Forsidefoto: Stillet til rådighed af Finn Hansen, Kolding Redningsberedskab Udgivet

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. maj 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. maj 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. maj 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Formålspapir

Læs mere

Den fælles Dagsorden Møde nr.: 15 Beredskabskommission for med Den: 03.05.2011 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner

Den fælles Dagsorden Møde nr.: 15 Beredskabskommission for med Den: 03.05.2011 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 MØDESTED: Brandstationen, Ådalsvej 52, 2970 Hørsholm TIDSPUNKT: Tirsdag den 3. maj 2011, kl. 16.00 18.00 Næste møde 5. oktober 2011, kl. 16.00 BEMÆRKNINGER: MEDLEMMER:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 19. maj 2015. Kl. 16:15 i Mødelokale 1, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 19. maj 2015. Kl. 16:15 i Mødelokale 1, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 19. maj 2015 Kl. 16:15 i Mødelokale 1, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Temadrøftelse - Sygefravær...4

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab

Plan for risikobaseret redningsberedskab Plan for risikobaseret redningsberedskab i Kolding Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET... 3 3. DISPOSITION... 3 4. KOLDING KOMMUNES RISIKOPROFIL... 4 4.1 RISIKOOBJEKTER...

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. september 2013. Kl. 18:30 i Mødelokale 3, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. september 2013. Kl. 18:30 i Mødelokale 3, Allerslev Dagsorden Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. september 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 3, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere

Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen

Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen Dette notat er udkast til redegørelse som oplæg til beslutning om dannelse af Østjyllands Brandvæsen. Notatet er foreløbigt arbejdsdokument sendt i høring

Læs mere

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen.

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. Bilag 1 Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. 19.9.2014 1 FORORD Denne rapport er udarbejdet med

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Analyse af eksisterende beredskaber. Udarbejdet af tværkommunal projektgruppe. til brug for drøftelser om samordning af beredskaber

Analyse af eksisterende beredskaber. Udarbejdet af tværkommunal projektgruppe. til brug for drøftelser om samordning af beredskaber Udarbejdet af tværkommunal projektgruppe til brug for drøftelser om samordning af beredskaber Version af 10. november 2014 Indhold 1. Resume... 3 2. Indledning og kommissorium... 5 3. Præsentation af de

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Varde Kommune Åbent Referat til Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Mødested: BCV - Mødelokale 5.3.4 Frisvadvej 35, Varde Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010 Referat mandag den 21. juni 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Connie B. Jensen (A) Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...2 3. KB - Orientering...3

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. marts 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. marts 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Klagesager - status for sidst halvår

Læs mere

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat Byrådssekretariat Sagsnr. 87088 Brevid. 836141 Ref. HSTR/NIR Dir. tlf. 46 31 80 12 henningstr@roskilde.dk NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune 9. november 2009 En række kommuner 1, har inden for de

Læs mere