RESULTAT KONT RAKT FOR. Forsva rsm ifl isteriets Ejendomsstyrelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RESULTAT KONT RAKT FOR. Forsva rsm ifl isteriets Ejendomsstyrelse"

Transkript

1 RESULTAT KONT RAKT 2015 FOR Forsva rsm ifl isteriets Ejendomsstyrelse

2 Indledning Nærværende resultatkontrakt mellem Forsvarsministeriets departement og Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse indeholder resultatkrav for Styrelsen har følgende bevillinger på Finanslo ven for 2015: driftsbevilling på 328,1 mio. kr. (egen virksomhed), driftsbevil ling på 1.363,2 mio. kr. (funktionel virksomhed), anlægsbevilling på 254, 3 mio. kr. (byg ge- og anlægsprojekter). Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse blev etableret den 1. oktober 2014 i forbindelse med reorga niseringen af Forsvaret. Forsvarsmfnisteriets Ejendomsstyrelse viderefører det tidligere Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste. I overensstemmelse med Forsvarets virksomhedsmodel understøtter og servicerer Forsvarsministe riets Ejendomsstyrelse militære operative enheder og øvrige myndigheder under Forsvarsministeriet ved at levere og udvikle de fysiske rammer, som er nødvendige for deres virke. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er en landsdækkende virksomhed med 21 decentrale drifts organisationer placeret på Forsvarsministeriets etablissementer og med hovedkontor i Hjørring. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse varetager drift, administration og vedligeholdelse af For svarsministeriets arealer og bygninger med tilknyttede faste installationer, samt forestår styringen af tilknyttede facility managementydelser som rengøring, kantinedrift, arealpleje mv. Styrelsen vareta ger ligeledes bygherreansvaret for ministerområdet ved gennemførelsen af bygge- og anlægspro jekter. Endvidere er styrelsen ansvarlig for gennemførelsen af miljøtiltag på arealer og energitiltag i bygninger. Herudover varetager styrelsen administrationen af Forsvarsministeriets lejeboliger og administrationen af ministeriets eksterne lejemål, bortset fra lejemål administreret af Bygningsstyrel sen. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er ansvarlig for tilpasning af ministeriets bygnings- og arealkapacitet, dels foranlediget af politiske beslutninger, dels foranlediget af efterspørgslen på ministerområdet. Mindre ejendomme afhændes1 hurtigst muligt efter, at tidspunktet for frigørelse er meddelt Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Større ejendomme afhændes med et plangrundlag, der til godeser ønskerne om et højt salgsprovenu sammenholdt med ønske om at undgå at skulle afholde driftsudgifter til ikke anvendte ejendomme. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses mission er: Vi leverer optimal service og gode faciliteter for Forsvarsministeriet Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses arbejde med at levere optimal service og gode faciliteter for Forsvarsministeriets område er operationaliseret i fem strategiske fokusområder for Etablering af kunderettet driftsorganisation med leverancen i fokus Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er en helt ny organisation med ændret fokus fra serviceleverandør til kontra ktholder og deraf afledte nye arbejdsgange og ansvarsfordeling. Den største udfordring for 2015 vil blive implementering af ny struktur og processer i styrelsen. 2. Levering af ensartet service Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har udliciteret størstedelen af sin service virksomhed, og styringen sker ved kontra ktstyring. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er derfor afhængig af sine leverandører til at sikre en tilfredsstillende og ensartet service på tværs af etablissementer. Nedrivning af ejendomme kan også forekomme i mindre grad.

3 Der vil derfor i 2015 være fokus på fastholdelse af den høje brugertilfredshed, som har kende tegnet de seneste års målinger. 3. Anvendelse af Forsvarsministeriets bygninger og faciliteter På baggrund af forsvarsforliget er der i de seneste år flyttet en del rundt på myndigheder og en heder i Forsvaret, samt yderligere nedlagt nogle etablissementer. Det er af strategisk betydning for Forsvarsministeriets virke, at Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse formår at understøtte flytningen af enheder, som beskrevet i tillægsaftalerne, og komme på plads i Det er også vitalt for Forsvarets evne til at opnå de fastsatte besparelser, at Forsvarsministeriets Ejendoms styrelse kan afvikle evt. overskudskapacitet samt nedbringe antallet af ikke anvendt eller efter spurgt kapacitet ( tomgangs kvadratmeter). 4. Byggeri til aftalt tid, kvalitet og pris Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er ansvarlig for, at den politisk besluttede kapacitetstil pasning af etablissementer under Forsvarsministeriets område iværksættes. Dette indebærer også nye bygge- og anlægsprojekter. Der vil derfor være fokus på, at denne del forløber plan mæssigt i henhold til økonomi og tid samt følger de beslutninger, som tages i investeringskomi teen pba. Kapacitetsplan Etablissement (KPE). 5. Grøn Koncern Der er fokus på Grøn Koncern. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er ansvarlig for imple mentering af de strategiske handleplaner for energi og miljø. Den strategiske udfordring vil være at opfylde Forsvarsministeriets handleplaner for miljø og energi samt arbejdet med Grønne etablissementee. De strategiske fokuspunkter er uddybet efterfølgende og er koblet til resultatkravene for Resultatkonkrakt 2015 skal omsætte de politiske og strategiske målsætninger for ministerområdet til konkrete resultatkrav. De primære målsætninger reflekteret i Resultatkontrakt 2015 er udledt af: Aftale på forsvarsområdet Aftale vedr, organisering af forsvarets overordnede ledelse af 10. april2014 Kongeriget Danmarks strategi for Arktis Forsvarsministeriets Klima- og energistrategi samt Miljø- og naturstrategi Forsvarschefens Etablissementskapacitetsplan Forventn ingsafstemn ing vedr. etablissementsydelser 2015 Resultatkontrakten understøtter de politiske målsætninger på Forsvarsministeriets område samt Forsvarets opgaver, der er fastsat i Lov om Forsvarets formål, opgaver og organisation mv. Derfor udgør resultatkontrakten et proaktivt og handlingsorienteret styringsredskab, hvor der er fokus på, om de iværksatte aktiviteter realiserer de ønskede resultater inden for den afsatte økonomiske ramme. Endvidere skal resultatkontrakten udgøre en væsentlig del af grundlaget for en relevant le delsesinformation til chefen for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og Forsvarsministeriets de partement med henblik på, at den aktivitetsmæssige og økonomiske styring er tilrettelagt på betryg gende vis og inden for de politisk fastsatte rammer.

4 Resultatkontrakten er ikke udtømmende i forhold til den samlede opgaveportefølje ved Forsvarsmi nisteriets Ejendomsstyrelse, men styringsområderne er fokuseret på de langsigtede strategiske fo kusområder koblet til de strategiske udfordringer i Resultatkravene er udarbejdet med udgangspunkt i følgende fire opgavetyper: Effekt (nytteværdi af myndighedens kerneopgave) [EJ Kvalitet (kvalitet ud fra faglige standarder) [Kl Produktivitet (forholdet mellem omkostninger og produktion) [PJ Aktivitet (output i form af fysiske mål, undersøgelser, analyser mv.) [Al Typen af resultatkrav er anført i parentes ved de enkelte resultatkrav. Vurderingen af resultatkontraktens opfyldelse foretages halvårligt af Forsvarsministeriet, hvor der lægges vægt på, at de opstillede resultatkrav er realiseret i overensstemmelse med de ønskede re sultater og inden for de afsatte økonomiske rammer2. De eksterne krav til mål- og resultatstyring i staten er fastsat i Moderniseringsstyrelsens vejlednin ger om Målbillede og Regelgrundlag samt Rigsrevisionens generelle anbefalinger til mål- og resul tatstyring. Kravene er specifikt beskrevet i Forsvarsministeriets Intern vejledning om resultat- og di rektø rkontrakter. I efteråret 2014 har Finansministeriet offentliggjort en ny vejledning for mål- og resultatstyring i sta ten Strategisk styring med resultater i fokus. Ejendomsstyrelsens strategiske styringsgrundlag for 2016 vil blive udarbejdet med udgangspunkt i denne vejledning. Det er hensigten, at Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse internt opstiller yderligere målsætninger og resultatkrav for underlagte myndigheder, ligesom der skal opsættes relevante Key Performance Indicators (KPI), som inden for styringsrelevante områder kan medvirke til at sandsynliggøre, at produktionen leder frem mod pålagte opgaver. 2 Forventede omkostninger tilknyttet de enkelte mål i kontrakten vil i muligt omfang blive opgjort primo 2015.

5 i Etablerïng af kundereftet driftsorganisatïon med ydelsen i fokus Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse overgår den 1. januar 2015 til ny organisation bestående af et hovedkontor i Hjørring og Ca. 20 decentralt placerede driftsområder samt et landsdækkende kompetencecenter for skydebaner og øvelsesterræner. Styrelsen beskæftiger ca. 750 medarbejdere fordelt over hele landet og er organiseret i tre divisioner samt en direktion indeholdende et ledelses sekretariat: Direktion Ø 411j Kundedivisionen Ø Projektdivisionen Ø Styringsdivisionen Ø Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses nye organisation indebærer implementeringen af en konse kvent bestiller - udfører model, hvor Kundeafdelingens driftsområder skal målrette ressourceanven delsen mod kunderne og kontrol af leverancer fra eksterne leverandører, idet de centrale afdelinger i styrelsen støtter med indkøb, kontraktstyring, planlægning, økonomistyring mv. Bygningsvedlige holdelsesafdelingen er omdannet til en central produktionsafdeling med ansvar for den samlede produktionsplan på bygge- og vedligeholdelsesområdet. I den sammenhæng er de lokale vedlige holdelsesopgaver blevet forankret ved driftsområderne i Kundeafdelingen. Organisationen har til formål at sikre kunder og brugere af ministeriets bygninger og andre faciliteter én indgang til styrelsen, både for facility management ydelser og bygningsvedligeholdelsesydelser. Dette betyder, at Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse får mulighed for at samtænke ydelser, hvil ket vil optimere både styrelsens effektivitet og kundens oplevede ydelseskvalitet. 1.1 Realisering af indkøbseffektiviseringsprogram Et af omdrejningspunkterne i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses ny organisering og ændrede opgavevaretagelse er indkøbseffektiviseringer. Realiseringen af Forsvarsministeriets Ejendomssty relses indkøbseffektiviseringer udmøntes i det strategiske indkøbsprogram, der er forankret i føl gende tiltag: A. Etablering af kundereffet driftsorganisation B. Implementering af en taktisk indkøbsfunktion i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse 0. Restrukturering af teknisk drift D. lmplementering af indkøbspolitik og styringsmodel i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse E. Ny struktur for styring af bygningsvedligehold F. Snitfladeændring for rådgiveranvendelse G. Gennemførelse af nye og bedre udbud A) Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses organisation pr. 1. januar 2015 i henhold til ovenståen de. B) Der etableres en taktisk indkøbsfunktion, der skal sikre en central styring af og opfølgning på fa cility managementkontrakterne, vedligeholdelseskontrakter samt øvrige større kontrakter. Funktio nen vil fungere som en central indkøbsfunktion og overtager nogle af de decentrale indkøberes nu værende arbejdsopgaver. Den taktiske indkøbsfunktion ejer alle Forsvarsministeriets Ejendoms styrelses indkøbskategorier og sikrer, at de fortsat optimeres. C) Teknisk drift restruktureres, og den nuværende varmemesterfunktion nedlægges. Driften af de tekniske basisinstallationer og akutopgaver udbydes. Driften styres i den centrale indkøbsfunktion.

6 D) Der etableres en udbudsafdeling, der definerer en samlet indkøbspolitik for hele Forsvarsministe riets Ejendomsstyrelse. Afdelingen har to hovedformål: dels at fastlægge bestemmelser og proces ser for den samlede indkøbsvirksomhed, dels at gennemføre konkret indkøbsvirksomhed, enten selv eller i samarbejde med andre enheder. Formålet er at reducere antallet af spotindkøb udenfor aftaler, og sikre øget udnyttelse af stordriftsfordele ved fælles koordinering af indkøb på tværs af or ganisationen. E) Den nuværende rammeaftale for håndværkerydelser er blevet restruktureret og udbudt. Rammeaftalen har til formål at sikre en øget kontraktdækning for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses vedligeholdelsesopgaver. Fremadrettet vil bygningssyn tillige være udliciteret til en ekstern leveran dør. Styringen af det udbudte vedligehold foregår i en vedligeholdelsessektion i den centrale ind købsfunktion. F) Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse vil udarbejde fælles retningslinjer for rådgiveranvendelse i hele organisationen. Der fastlægges fælles retningslinjer for hvilke opgaver, der må anvendes råd givere til, og snitflader mellem rådgiverne og Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses medarbejdere defineres. G) For at optimere kontraktdækn ingen og de kommercielle betingelser på de nuværende aftaler gennemføres nye og bedre/optimerede udbud. Der gennemføres således nye udbud på en række indkøbskategorier. Desuden optimeres prissammensætningen på eksisterende aftaler ved at gen nemføre nye udbud baseret på best practice. Indledningsvis har Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse iværksat implementering aftiltag A, B, C, D, E og F. Initiativ G vil først blive iværksat på et senere tidspunkt, da implementering af dette bl.a. afhænger af de allerede iværksatte initiativers implementering. Nr Mål Resultatkrav Opfyldelseskrav 01 Realisering af indkøbseffektivi- Gennemførelse af målsæt- Målet er opfyldt, så seringsprogram ningerjf. ovenstående punkt fremt det samlede A-G, så der i 2015 realise- provenu er opnået. res et samlet provenu på 42,8 mio. kr. Opfyldt: N 42,8 mio. kr. Forventede omkostninger [A] Delvist opfyldt: 42,8 N > 40,7 mio. kr. Ikke opfyldt: N 40,7 mio. kr.

7 2 Leverïng af ensartet service Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er ansvarlig for levering af en række ejendomsrelaterede serviceydelser til brugerne af Forsvarsministeriets etablissementer og bygninger. Opgaven løses kun i begrænset omfang ved egenproduktion, men i stigende grad ved leverancer fra eksterne leve randører. Det er en strategisk målsætning, at brugerne af bygninger og øvrige faciliteter oplever et ensartet serviceniveau i hele landet. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse skal levere de i forventningsafstemningen aftalte ydelser til den aftalte pris og kvalitet under hensyntagen til fortsat effektivisering og/eller udlicitering. Overord net opdeles ydelserne i rådighedsbaserede ydelser (kontorer, depoter, værksteder, garager bered skabsrelaterede faciliteter mv.) og aktivitetsbaserede ydelser (kvarterer, belægningsstuer, skydeba fler, havnepladsfaciliteter, start- og rullebaner mv.) Styrelsen har siden 2012 gennemført et strategisk skifte fra en decentral organisation med stor egenproduktion til en central organisation med kontraktstyring som hovedopgave. Udlicitering af etablissementsydelser blev gennemført i 2012 og 2014, mens udlicitering af driftaf tekniske installa tioner bliver gennemført i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse skal på grundlag af kravene i indgåede kontrakter sikre, at leverancer sker rettidigt, i den forudsatte kvalitet og til aftalt pris. Ved indgåelse af kontrakter skal der tilvejebringes et grundlag for ensartethed i leverede ydelser i hele landet, og Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse skal ved tilsyn og controlling sikre, at dette finder sted. En særlig udfordring for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse i 2015 er implementering af ny organisation, hvor central kontraktholderfunktion, dels skal sikre en stabil og ensartet service, dels skal sikre opnåelsen af forudsat provenu ved indkøbsoptimering. Kontrakterne bygger overordnet på tillid og samarbejde, og det er dermed målsætningen, at For svarsministeriets Ejendomsstyrelse gennem et godt og konstruktivt forhold til leverandørerne, og eventuelt brug af kontraktens sanktionsmuligheder, sikrer at kvaliteten af opgaveløsningerne mindst er på det niveau, der er fastsat i kontrakterne. Lb Forventede om- Nr. Mål Resultatkrav Opfyldelseskrav kostninger 02 Forsvarsministeriets For serviceaftale A Rengø- Opfyldt, hvis dumpepro- Den samlede kon Ejendomsstyrelse skal ting er den ønskede kvalitet centen som et gennem- ttaktsummen for sikre, at leverandørerne fastsat ud fra standarden snit af samtlige af leve- ventes at være Forenede Service AIS og INSTA 800. randørernes egenkontrol- Ca. 362 mio. kr. ISS Facility Services AIS ler og Forsvatsministeri opfylder den kvalitet, der ets Ejendomsstyrelse pe er beskrevet i kontrakten. riodiske kontroller ligger på eller under 4 %. Opfyldt: N 4 % Delvist opfyldt: 4%cN6% Ikke opfyldt: N > 6 %

8 For serviceaftale B Kantine og serviceaftale C Arealple je er den ønskede kvalitet fastsat ud fra bla. brugertil fredshed og leverancefeji. Hvis den fastsatte tolerance overskrides, pålægges der bod. Resultatkravet fastsæt tes med udgangspunkt i gennemsnitlig antal klager pt. måned i 4. kvartal 2014 og en fastsat procentuel nedgang i antal leverance fejl pr. periode. Opfyldt hvis antal leve rancefejl i perioden er faldende i takt med det opfyldelseskrav, der er fastsat for det enkelte serviceniveau, indtil tole rancekrav i h.t. KPI er nået. Antal leverancefejl ved periodens start = L Opfyldt: N = L 2 % Delvis opfyldt: L i % Ikke opfyldt: L 0 % [K]

9 3 Anvendelse af Forsvarsministeriets bygninger og faciliteter Forsvarsmin isteriets Ejendomsstyrelse skal producere serviceydelser som støtte til produktionen ved Forsvarsministeriets øvrige myndigheder efter aftale. Gennem kapacitetsopstilling og -tilpasning fastsættes niveauet for kapaciteten. Kapaciteten udbydes gennem forventningsafstemningsproces sen. Konsekvenserne af forventningsafstemningen skal indarbejdes i Forsvarsministeriets Ejen domsstyrelse aktivitets- og ressourcestyring. Denne skal afstemmes med kapacitetsplan etablisse ment og Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse mål- og resultatstyring. Forsvarsministeriets Ejen domsstyrelse foretager en brugertilfredshedsmåling med henblik på at vurdere effekterne for kun derne. Brugertilfredsheden skal medvirke til at vurdere kvaliteten for leverede ydelser samt kontrol af udliciterede områder. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er ansvarlig for optimal udnyttelse af ministerområdets byg ninger og arealer, hvilket primært sker ved løbende dialog med kunderne og udmøntning af politiske beslutninger om lokaliseringen af ministerområdets enheder. En særlig udfordring for Forsvarsmini steriets Ejendomsstyrelse bliver at sikre udmøntningen i Lb. Nr. Mål Resultatkrav Opfyldelseskrav 03 Forsvarsministeriets Ejendomssty- Mindst 95 % af den aftalte Opfyldt: N 95 ¾ relse leverer etablissementsydel- mængde kapacitetsydelser ser svarende til de mængder og skal være leveret hver må- Delvist opfyldt: den kvalitet, som er aftalt på de ned. 85 % N < 95 % årlige forventningsafstemnings- [A] møder med de enkelte kunder. Ikke opfyldt: N <85% Forventede omkostninger Der gennemføres en årlig Opfyldt: N 3,4 kundetilfredshedsundersø gelse, hvor den aftagende Delvist opfyldt: enhed/myndighed vurderer 3,0 ¾ N < 3,4 ¾ kvaliteten af den modtagen de kapacitetsydelse til Ikke opfyldt: mindst 3,4 på en skala fra i N < 3.0 ¾ 5. [EJ Resultatet af forventningsafstemningen mellem Forsvarsministerieft Ejendomsstyrelse og styrel sens kunder udgør produktionsmålet og fremgår af Forsvarsministeriets årsprogrammets kapitel 4.

10 Lb. Nr. Mal Resultatkrav Opfyldelseskrav 04 Med henblik på at sik- Ved udgangen af 2015 har Forsvarsmi- Opfyldt: N 95 % re en bedre kapaci- nisteriets Ejendomsstyrelse gennemført tetsudnyttelse af for- alle, for 2015, planlagte afhændelse, Delvist opfyldt: svarets etablissemen- nedrivning eller lign. af depoter og sky- 85 % N < 95 % ter, skal ikke anvend- debaner. te og eller efterspurg- Ikke opfyldt: te faciliteter i størst [A] N < 85 % mulig omfang lukkes og/eller afhændes (al ternativt udlejes til eksterne). Forventede omkostninger 3.1 Bygge- og anlægsprojekter Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse planlægger og gennemfører bygge- og anlægsprojekter for Forsvarsministeriet samt er ansvarlig for vedligeholdelsen af ministeriets bygninger. Bygge- og anlægsproduktionen skal gennem kapacitetstilpasning tilvejebringe og opretholde en in frastruktur3, der med hensyn til sammensætning, størrelse og kvalitet sikrer, at Forsvaret på såvel kort som langt sigte råder over en absolut nødvendig og netop tilstrækkelig etablissementskapacitet. I relation til andre myndigheder under Forsvarsministeriets ansvarsområde samt NATO skal For svarsministeriets Ejendomsstyrelse kunne levere den støtte til kapacitetstilpasning, som er aftalt. Bygge- og anlægsproduktionens effektivitet skal sikre, at dette mål opnås med de lavest mulige om kostninger. Omfanget fastsættes i samarbejde med kunder og foresatte myndighed og godkendes i investeringskomiteen. Forsvarsministeriet godkender større ændringer i anvendelsen af etablissementskapacitet, herunder ændringer, som har indflydelse på Forsvarets opgavevaretagelse. lnfrastruktur anvendes her som en samlende betegnelse for permanente anlæg på etablissementsområdet. 10 I

11 Mål Resultatkrav Opfyldelseskrav 05 Kundernes forslag til Forsvarsministeriets Ejendoms- Opfyldt hvis mere end 90 % bygge- og anlægs- styrelse har inden for planlæg- af de indkomne forslag til projekter skal plan- ningsperioden behandlet ind- bygge- og anlægsprojekter i lægges og - hvis be- komne forslag til bygge- og an- form af projektdefineringer sluttet - udføres med lægsprojekter i form af projektde- eller Business Cases er be udgangspunkt i Ka- fineringer eller Business Cases handlet og planlagt samt pacitetsplan Etablis- og rlanlaqt disse, så projekterne indstillet om eller afvist in sement. enten er: den for seks måneder. ot. lndprioriteret på Kapacitets- Opfyldt: N 90 % plan Etablissement eller. fremgår ikke i budget. Delvist opfyldt: Projektet/projekterne be- 70 % N < 90 ¾ handles ikke yderligere. Re levant myndighed er informeret herom. Ikke opfyldt: N < 70 % [A] i Der er ikke overskridelser i tids- Opfyldt hvis der 90 % af de 06 Fremdriften i bygge- planen for større bygge- og an- igangværende projekters og anlægsprojekter lægsprojekter (med en samlet samt i 2015 afsluttede proskal ske i henhold til projektværdi på mere end 15 mio. jekters afleveringstidspunkt projektplanen kr.)4 ikke er overskredet med årets ankerbu& et mere end tre maneder. Resultatet måles ved afslutnin gen af året og her set i forhold til Opfyldt: N 90 % årets ankerbudget. [P] Delvist opfyldt: 70%N<90% Ikke opfyldt N: < 70 ¾ 07 Budgetstyring af byg- Bygge- og anlægsprojekter skal Opfyldt: ge- og anlægsprojek- gennemføres i henhold til god- For projekter afsluttet i kon ter kendt totaludgift (med en samlet traktåret må faktisk forbrug projektværdi på mere end 15 mio. maksimalt afvige 10 % fra kr.) den godkendte totaludgift. Resultatet måles ved afslutningen af året og her set i forhold til det enkelte projekts endelige samlede licitationsbudget. Ellers ikke opfyldt [P] Tillægsaftale som følge af kunders merbehov eller ændringer, udefrakommende forhold, som nødvendiggør sparerunder, behov for genudbud og merbevillinger m.v. eller tidsforbrug til kundens godkendelser/afklaringer m.v., der overskrider det aftalte, medregnes ikke som forsinkelse. Tillægsaftale som følge af kunders merbehov eller ændringer, udefrakommende forhold, som nødvendiggør sparerunder, behov for genudbud og merbevillinger m.v. eller tidsforbrug til kundens godkendelser/afklaringer mv., der overskrider det aftalte, medregnes ikke som forsinkelse.

12 Projekterne omfatter de bygge- og anlægsprojekter i Forsvaret, der indgår i den gældende version af kapacitetsplanen for etablissement, som er blevet godkendt af Forsvarets Investeringskomite, og hvor aktstykke eller anlægsskema er anvendt. 3.2 Bygningsvedligehold Bygningsvedligehold omfatter Forsvarets bygninger og anlæg. Eksempler på anlæg er startbaner, veje og havne. Formålet med vedligehold er at sikre, at bygninger og anlæg opfylder den funktion, de er tiltænkt. Der er samtidig et krav om, at der ikke må opstå et vedligeholdsmæssigt efterslæb. Dette krav understøttes af ved ligeholdskonceptet, der er udviklet på baggrund af et ønske fra den tidligere Forsvarskommando. Der udarbejdes hvert år en produktionsplan, der integrerer vedligeholds-, energi-, miljø- og natur projekter. Produktionspianen udarbejdes på baggrund af en 10 års plan, hvis aktiviteter og projekter hentes fra det lovpligtige arkitektfaglige tilsyn, der gennemføres hvert 4. år. I vedligehoidskonceptet er opstillet et hierarki, hvor bygningerne opdeles i fire kategorier efter an vendelse. Vedligeholdsindsatsen tilrettelægges i forhold til dette, hvilket vil sige, at vedligeholdsind satsen gradueres efter, hvor i hierarkiet bygningen er placeret. 10 års planen revideres hvert år. Aktiviteter, der ikke har kunnet gennemføres i indeværende år, overføres til et af de fire efterfølgende år, idet det antages, at disse aktiviteter skal gennemføres in den næste tilsyn. Der er udover de planlagte aktiviteter afsat puljer til at imødegå arbejdsmiljøproblemer, militær sik kerhed og uopsættelige arbejder. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste gennemførte i en indkøbsanalyse. lnitia tiverne i indkøbsanalysen forventes at give et provenu, der skal hentes ind ved tilrettelæggelsen af indkøb/udbud. Indkøbsanalysens initiativer er indarbejdet i produktionsplan r Mål Resultatktav Opfyldelseskrav ot7ncgeer 08 At opretholde Forsvarsmini- Projekter indeholdt i pro- Da der er tale om en rul steriets bygningsmasse i den duktionsplanen skal være ende planlægning, anses nødvendige lovpligtige og den gennemført i henhold til resultatkravet for opfyldt i vedligeholdskonceptet be- den aftalte tid, pris og kva- når procent i for skrevne stand litet. hold til den oprindelige produktionsplan er gen [K] nemført. Opfyldt: N 80 % Delvist opfyldt: 70% N <80% Ikke opfyldt N < 70 %

13 09 Med henblik på at sikre et so lidt udgangspunkt for amklin gen af projekterne i det sidste halvår, skal projektplanlæg ning suppleres med mere konkrete disponeringer (i form af kontraktindgåelser). Der afrapporteres løbende på disponeringsgraden i forbindelse med den må nedlige ledelsesrapporte ring. Disponeringer ses som summen af forbruget og værdien af indgåede kon trakter (indkøbsordrer). Disponeringsgraden (for brug + disponeringer) ef ter måned 6 skal være Opfyldt: N 70 % Delvist opfyldt: 60% N <70% Ikke opfyldt N <60 % Specifikt skal der senest efter måned 6 være en væsentlig økonomisk af vikling og disponering, der sandsynliggør afviklingen af projektmassen. [P]

14 4 Grøn Koncern Forsvarsministeriet har udgivet en klima- og energistrategi og en miljø- og naturstrategi Begge strategier indeholder en længere række af individuelle mål, der skal sikre opfyl delse af strategierne visioner. I Forsvarsministeriets klima- og energistrategi er der fastsat følgende vision: Elforbruget skal inden udgangen af 2020 reduceres med 20 % i forhold til Inden udgangen af 2015 skal energiforbruget være reduceret med minimum 15 % i forhold til Andelen af elforbruget, der stammer fra vedvarende energi, skal inden 2020 øges med 60 ¾ i forhold til Inden 2015 skal andelen være øget med 25 i forhold til udledningen skal inden 2020 være reduceret med 40 i forhold til Inden 2015 skal 002 udslippet være reduceret med 30 i forhold til 1990 (dette ene reduktionsmål gælder ikke for operative aktiviteter). I Forsvarsministeriets miljø- og natutstrategi er der fastsat følgende vision: Forsvarsministeriet og underlagte styrelser skal være miljøbevidste. Forsvarsministeriet og underlagte styrelser skal være proaktive på miljøområdet. Forsvarsministeriet og underlagte styrelser skal have mest miljø for pengene. Opfølgning på miljø- og naturstrategien vil være en kvalitativ vurdering i forhold til niveauet i 2012, hvor strategien blev udgivet. Det er såvel operative som materiel- og indkøbsmæssige samt etablissementsmæssige forhold, der skal bidrage til at opnå strategiernes visioner. Alle styrelser under Forsvarsministeriet er ansvarlig for et antal mål, det bidraget til opnåelse af strategiernes visioner. r Mål Resultatkrav Opfyldelseskrav oieer 10 Bidrage til opfyldelse Inden årets udgang skal Opfyldt såfremt Forsvarsministeri af henholdsvis ku- samtlige mål, som For- ets Ejendomsstyrelse opfylder de ma- og energistrate- svarsministeriets Ejen- fem mål i klima- og energistrategi glen samt miljø- og domsstyrelse er ansvarlig en samt miljø- og naturstrategien, naturstrategien. for, være opfyldt. som styrelsen er ansvarlig for at opfylde i Derudover skal de [K] tre mål, som forventes delvist op fyldt i 2014, opfyldes. Delvist opfyldt, såfremt de tre mål, som forventes delvist opfyldt i 2014, er opfyldt, mens op til tre af 2015 målene alene er delvist op fyldes. Ellers ikke opfyldt. **Målopfyldelse for 2015 omfatter målene: KE7, KE35, MN 13, MNY3, MN 14, mens de delvist opfyldte mål fra 2014 vedrører målene: KE6,KE33,MN2O.

15 5 Tværgående mål 5.1 Prognosesikkerhed Prognosesikkerhed er et væsentligt element i en effektiv økonomisk styring. Rettidig information om udsving er således forudsætningen for, at der kan nå at ske en omprioritering i det igangværende år. Det er således vigtigt, at et eventuelt mindre forbrug på et område identificeres så tidligt i året som muligt, da det vil give større mulighed for at nyttiggøre ressourcerne andre steder i Forsvaret på relevante opgaver/projekter. Omvendt er det også af stor vigtighed, at forventede merforbrug identificeres i tide til, at der kan iværksættes korrigerende handlinger, således at Forsvaret til enhver tid kan holdes sig inden for de udmeldte budgetlofter. Det er Forsvarsministeriets forventning, at afvigelser mellem grundbudget og prognoser bliver præ cise ved hjælp af en planlægning af aktiviteter og økonomiske afløb, der bidrager til en sikker styring af økonomien. Lb. Nr. Mal Resultatkrav Opfyldelseskrav Forventede omkostninger 11 Styrket prognose- Den kvartalvise afvigelse for grund- Driftsbevillinger: sikkerhed. budget (1. kvartal) og de løbende Opfyldt, hvis afvigelsen prognoser (2.-4. kvartal) i styrelsens holdes inden for 5 pct. i bidrag til udgiftsopfølgninger skal alle kvartaler. minimeres. Delvis opfyldt, hvis afvi [K] gelsen i maksimalt et kvartal overstiger 5 pct. Ikke opfyldt, hvis afvi gelsen i to eller flere kvartaler overstiger 5 pct. Anlægsbevillinger BAP +BED+BVP: Opfyldt, hvis afvigelsen holdes inden for 10 pct. i alle kvartaler Delvis opfyldt, hvis afvi gelsen i et kvartal over stiger 10 pct. Ikke opfyldt, hvis afvi gelsen i mere end et kvartal overstiger 10 pct.

16 5.2 Lønudvikling HR strategiens delstrategi 3 Løn- & ansættelsesstrategien består blandt andet af målsætningerne for decentral løndannelse (ny løn). Løn skal fungere som et aktivt ledelsesværktøj, så koncernen kan rekruttere og fastholde medarbejdere med de rette kvalifikationer og kompetencer, mens forbruget af lønsum samtidig effektiviseres. Inden for den flerårige budgetramme, er den enkelte styrelse selv ansvarlig for at fastlægge beløbet til decentral løndannelse, herunder til hvor mange og til hvem midlerne skal anvendes. Forsvarsmi nisteriets Ejendomsstyrelses ansvar er at sikre en ansvarlig ønudvikling, der ikke overstiger lønud viklingen i staten, og dermed er i balance med den samfundsmæssige udvikling. 1b Forventede Mål Resultatkrav Opfyldelseskrav Nr. omkostninger i Forsvarsministeriets Ejendoms- Lønudviklingen i fast Opfyldt, hvis lønudviklin- Ingen styrelses lønudvikling overstiger løn6 overstiger ikke gen i 4. kvartal 2015 ikke statens lønudvikling. statens lønudvikling. statens lønudvikling. [K] Ellers ikke opfyldt. 6 Det præcise begreb er Samlet løn Fast opgjort i simpelt gennemsnit som består af basisløn, kvalifikations- og funktionstillæg, som udbetales løbende hver måned samt pensionsbidrag og er defineret af Moderniseringsstyrelsen. Lønudviklingen i staten opgøres ved anvendelse af Moderniseringsstyrelsens database ISOLA. I 16

17 5.3 Arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø og nedbringelse af arbejdsulykker er udpeget som et nationalt indsatsområde i regeringens strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til år 2020 samt i Forsvarsministeriets arbejdsmiljøstrategi. Som del af den samlede arbejdsmiljøindsats arbejder Forsvarsministeriet inden for psykisk arbejdsmiljø målrettet med trivsel. Indsatsen skal medvirke til at gøre koncernen til en arbejdsplads, hvor medarbejderne trives og oplever, at der er sammenhæng mellem krav, vilkår og kompetencer. Social kapital i form af tillid, retfærdighed og samarbejde er centrale begreber i dette arbejde. Trivsel blandt medarbejdere og en organisation med høj social kapital bidrager positivt til udvikling og opgaveløsning, og forventes at have et lavere sygefravær. Fysisk arbejdsmiljø er også repræsenteret i både regeringens og Forsvarsministeriets indsats inden for den samlede arbejdsmiljø indsats. Her skal systematisk og forebyggende arbejde med arbejdsmiljøforholdene sikre et fald i antallet af arbejdsulykker. Lb. Forventede Mal Resultatkrav Opfyldelseskrav Nr. omkostninger 13 Forsvarsministeriets Ejen- Forsvarsministeriets Ejen- Forsvarsministeriets Ejen- Ingen domsstyrelse skal være en domsstyrelse skal fastholde domsstyrelse opnår miniattraktiv og velfungerende sin sociale kapital i 2015 på mum 9,7 point i social kapi arbejdsplads med en høj det højeste niveau i forhold tal i den seneste gennemsocial kapital. til opgørelserne fra 2013 og førte HR måling i [EJ Delvist opfyldt ved 9,4-9,6. Ellers ikke opfyldt. 14 Forsvarsministeriets Ejen- Forsvarsministeriets Ejen- Opfyldt ved reduktion af det domsstyrelse skal være en domsstyrelse skal fortsætte gennemsnitlige korttidssy attraktiv og velfungerende den positive tendens inden gefravær med 2 % i forhold arbejdsplads med et lavt for nedbringelse af korttids- til korttidssygefravær. sygefravær. Delvist opfyldt ved en fast [K] holdelse på niveauet fra Ellers ikke opfyldt. 15 Forsvarsministeriets Ejen- Der skal opnås en reduktion Opfyldt ved minimum en 3 domsstyrelse skal reducere af antal arbejdsulykker på i % reduktion af registrerede antallet af arbejdsulykker. alt 15 % frem til år arbejdsulykker, mål t i forhold til [Al Ellers ikke opfyldt.

18 6 Påtegning Resultatkontrakten gælder for perioden 1. januar 2015 til 31. december Der vil være mulighed for at genforhandle kontrakten i løbet af året, eller at genforhandle dele af kontrakten, såfremt der sker en væsentlig ændring i det grundlag, hvorpå kontrakten er udarbejdet. Resultatkontrakten udarbejdes som et samlet dokument og afrapporteres dels i midtvejsrapporten, dels i årsrapporten. Såfremt et eller flere af resultatkravene ikke er opfyldt - eller ikke forventes op fyldt - suppleres der med en afvigeforklaring ved afrapporteringen. For Forsvarsministeriets departement: Dato: december 2014 For Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse: Dato: december 2014 Lars Johan Findsen departementschef

FOR FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE

FOR FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE MÅL- OG RESULTATPLAN FOR FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE 2017 Indhold 1. Indledning... 3 2. Strategisk målbillede... 4 2.1. Strategiske pejlemærker... 4 2.1.1 Kundefokus... 5 2.1.2 Omkostningsfokus...

Læs mere

Årsberetning Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Årsberetning Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse 2 Årsberetning Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse 2015 Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse 1 1. Virksomhedsoplysninger 2 2. Beretning 3 2.1 Hovedformål, opgaver

Læs mere

RES U LTATKO NTRAKT. FOR Forsvarsministeriets. Reg nskabsstyrelse

RES U LTATKO NTRAKT. FOR Forsvarsministeriets. Reg nskabsstyrelse RES U LTATKO NTRAKT 2015 FOR Forsvarsministeriets Reg nskabsstyrelse Indledning Nærværende resultatkontrakt mellem Forsvarsministeriets departement og Forsvarsmini steriets Regnskabsstyreise indeholder

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Statens Administration 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 6 Gyldighedsperiode og rapportering 8 Påtegning 8 Bilag 1: Kvartalsvis opfølgning

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 5 Policylignende kerneopgaver 5 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 10. april 2014 Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 En ændret organisering af den øverste ledelse skal bidrage til den yderligere effektivisering af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om

Læs mere

Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets. Ankestyrelsen 2016

Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets. Ankestyrelsen 2016 Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets departement og Ankestyrelsen 2016 Resultatmål Ankestyrelsen er gennem en årrække blevet tilført opgaver, bl.a. fra den tidligere Familiestyrelsen, og

Læs mere

Mål- og resultatplan for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse 2017

Mål- og resultatplan for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse 2017 Mål- og resultatplan for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse 2017 Sagsnummer: 2016/101549 Version: 1.0 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Strategisk målbillede...3 2.1 Strategiske pejlemærker...4

Læs mere

Indledning. Forsvarsministeriets Personalestyrelses mission og vision er:

Indledning. Forsvarsministeriets Personalestyrelses mission og vision er: 0 (n H 0 z -1-1 i Indledning Nærværende resultatkontrakt mellem Forsvarsministeriets departement og Forsvarsministeriets Personalestyrelse indeholder resultatkrav for 2015. Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

Institution. Forfattere Malene Gronemann Giorgi, direktionssekretær/specialkonsulent Mads Lyndrup, chefkonsulent. Opgavetypen der eksemplificeres

Institution. Forfattere Malene Gronemann Giorgi, direktionssekretær/specialkonsulent Mads Lyndrup, chefkonsulent. Opgavetypen der eksemplificeres Slots og Ejendomsstyrelsen Institution Slots- og Ejendomsstyrelsen Forfattere Malene Gronemann Giorgi, direktionssekretær/specialkonsulent Mads Lyndrup, chefkonsulent Opgavetypen der eksemplificeres Offentlige

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

CPR-administrationen har en målsætning om, at datakvaliteten i CPR til stadighed skal opleves som værende høj blandt CPR-systemets brugere.

CPR-administrationen har en målsætning om, at datakvaliteten i CPR til stadighed skal opleves som værende høj blandt CPR-systemets brugere. Resultatplan CPR - 2017 Indledning CPR indeholder grundlæggende personoplysninger om ca. 10 mio. danskere og udlændinge, og CPR-administrationen er hovedleverandør af persondata til både offentlige myndigheder

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Mål- og Resultatplan. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse

Mål- og Resultatplan. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse Mål- og Resultatplan Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse 2016 2017 Indhold 1. Indledning...1 2. Strategisk målbillede...1 2.1. Strategiske pejlemærker...2 3. Mål for 2017...4 4. Opfølgning...7 5. Påtegning...8

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Forsvarsministeriets effektiviseringer

Rigsrevisionens notat om beretning om Forsvarsministeriets effektiviseringer Rigsrevisionens notat om beretning om Forsvarsministeriets effektiviseringer December 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2015 om Forsvarsministeriets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor

Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor Vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen, Hanne Petersen StyringsAgenda 2014 18. september 1 DAGSORDEN 1. Styringsmæssige udfordringer 2. Den samlede styringsdagsorden

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Forsvarsministeriets miljø- og energipolitik

Forsvarsministeriets miljø- og energipolitik Forsvarsministeriets miljø- og energipolitik Januar 2018 1/6 1. Formål Forsvarsministeriets miljø- og energipolitik opstiller de overordnede mål og rammer for koncernens indsats på klima-, energi-, miljø-

Læs mere

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 INDLEDNING KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, har eksisteret

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE 30. juni 2015 Hermed fremsender jeg min redegørelse til

Læs mere

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Regeringen Danske Regioner Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2014 God økonomistyring på sygehusene og opfølgning Som opfølgning på aftalen om regionernes økonomi for 2013

Læs mere

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning Forenede - vi efterlader altid et smil Service SPAR 25% PÅ OMKOSTNINGERNE UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED KVALITETEN Styrk jeres

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel April 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2013 om

Læs mere

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon...

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon... Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 203 of 4 09/04/3 22.3 . Indledning Finansministeriets mission Finansministeriets vision Strategiske pejlemærker for Moderniseringsstyrelsens arbejde 2 2 of

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til statsrevisorerne

Læs mere

Resultataftale for 2014 mellem Direktionen og Centerchefen for Ejendomme

Resultataftale for 2014 mellem Direktionen og Centerchefen for Ejendomme Resultataftale for 2014 mellem Direktionen og Centerchefen for Ejendomme 1. Indledning Denne resultataftale indgås mellem: Direktionen og Centerchefen for Center for Ejendomme. Aftalen er gældende for

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Resultatlønskontrakt. mellem. Skoleleder Leo Fodgaard Hansen. Bestyrelsen for Århus Social- og Sundhedsskole

Resultatlønskontrakt. mellem. Skoleleder Leo Fodgaard Hansen. Bestyrelsen for Århus Social- og Sundhedsskole Bilag nr. 26.9 a).1. Møde i bestyrelsen 22.03.2012 Resultatlønskontrakt mellem Skoleleder Leo Fodgaard Hansen og Bestyrelsen for Århus Social- og Sundhedsskole 2012 Dato Leif Støy Formand for bestyrelsen

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018

Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018 Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018 Kommissorium for Fællesudbud Sjælland 2015 18 Fællesudbud Sjælland (FUS) er et velfungerende udbudssamarbejde mellem 16 af de 17 kommuner

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision.

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11-11-2013 Sagsnr. 2013-46927 Bilag 1 - Beskrivelse af model 1, 2 og 3 Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns

Læs mere

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m²

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Center for Kommunale Ejendomme 13. maj 2014 Politik for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Slagelse Kommune ønsker med sin

Læs mere

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 INDLEDNING Det statslige indkøb af konsulentydelser har flere gange været

Læs mere

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser.

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser. Bilag 1 Forsvarschefens rolle og ansvar i forhold til materielplanlægning Forsvarschefen er ansvarlig for og godkender det såkaldte prioriteringsdirektiv på materielområdet, som prioriterer erstatningsanskaffelser

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statsamternes produktivitet og

Læs mere

For de KPI er, hvor Koncernservice ikke opfylder målet, eller hvor der forekommer en særlig udvikling, gives en kort forklaring.

For de KPI er, hvor Koncernservice ikke opfylder målet, eller hvor der forekommer en særlig udvikling, gives en kort forklaring. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariatet NOTAT Koncernservices virksomhedskontrakt KPI er Status august 2014 på Koncernservices KPI er Økonomiudvalget modtager to gange årligt en status

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets Uddannelses- og Forskningsministeriets It Mål- og resultatplan 2015 Udgivet af Uddannelses- og Forskningsministeriet Bredgade 40 1260 København K Telefon: 3392 9700 E-mail: ufm@ufm.dk www.ufm.dk Publikationen

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som indkøber. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som indkøber. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som indkøber Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om staten som indkøber (beretning nr. 13/05) 2. marts 2010

Læs mere

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet DIREKTØRKONTRAKT Mellem direktør Lone Møller Sørensen Statens Byggeforskningsinstitut og departementschef Michael Dithmer, Økonomi- og Erhvervsministeriet indgås følgende direktørkontrakt. Resultatmålene

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Entreprenørgården

Udviklingskontrakt 2016 for Entreprenørgården Udviklingskontrakt 2016 for Entreprenørgården 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og

Læs mere

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget.

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget. Finansudvalget 2008-09 Aktstk. 121 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt FORSVARSMINISTERENS TALESEDDEL TIL SAMRÅD I FINANSUDVALGET DEN 22. APRIL OM AKTSTYKKE 121. Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne

Læs mere

Om de enkelte indsatser angives en kort beskrivelse samt indikator for målopfyldelse. Indikatorer angives i parentes. 2

Om de enkelte indsatser angives en kort beskrivelse samt indikator for målopfyldelse. Indikatorer angives i parentes. 2 Resultatlønskontrakt Navn: Stilling: Dorte Dewitz HR & Personalechef Periode: 1. januar 2017 til 31. december 2017 Beløbsramme: Kr. 120.000 (niveau marts 2012) Den 21. oktober 2015 godkendte UCN s bestyrelse

Læs mere

Resultatlønsaftale. mellem

Resultatlønsaftale. mellem Resultatlønsaftale mellem departementschef Bo Smith, Beskæftigelsesministeriet og direktør Jan Nielsen, Beskæftigelsesministeriets AdministrationsCenter (BAC) indgås nedenstående resultatlønaftale (direktørkontrakt)

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016 Udviklingsaftalens afgrænsning Udviklingsaftalen indgås for 2016. Udviklingsaftalen omfatter den samlede administrative opgaveportefølje samt koncernens organisation. Ved indgåelse af udviklingsaftalen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring September 2014 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet

Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet 2007-2010 1. Indledning a) Om kontrakter i ministeriet Resultatkontrakten for Arbejdstilsynet indgås mellem Beskæftigelsesministeriets departement og Arbejdstilsynet.

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 December 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål og principper... 3 2.1 Stordriftsfordele... 3 2.2 Indkøbsfællesskaber, når det giver merværdi... 3 2.3 Organisering

Læs mere

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden 20 17 Mål- og resultatplan for anklagemyndigheden Indhold Mission og vision 2 Om anklagemyndigheden 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2017 3 Én samlet koncern 4 Kvalitet i straffesagsbehandlingen 4

Læs mere

Kom godt i gang med de nye krav til økonomistyring i Vejledning til Projekt god økonomistyring i den offentlige sektor

Kom godt i gang med de nye krav til økonomistyring i Vejledning til Projekt god økonomistyring i den offentlige sektor Kom godt i gang med de nye krav til økonomistyring i 2012 Vejledning til Projekt god økonomistyring i den offentlige sektor December 2011 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål 3 1.2 Målgruppe 3 1.3 Læsevejledning

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1 Indkøbspolitik for Hillerød kommune Gældende fra januar 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Formål... 3 2. Overordnede målsætninger og indsatsområder... 3 3. Omfang og afgrænsning... 3 4. Rammebetingelser

Læs mere

Mål og Midler Facility mangement

Mål og Midler Facility mangement Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 6 Policylignende kerneopgaver 6 Mål for intern administration 8 Gyldighedsperiode

Læs mere

Resultatkontrakt for Bækholmskolen

Resultatkontrakt for Bækholmskolen Resultatkontrakt 2010-11 for Bækholmskolen Odense Kommune Børn- og Ungeforvaltningen 1. december 2009 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Bækholmskolen er indgået mellem Jørgen

Læs mere

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Centrets overordnede faglige områder, funktioner og formål er: Centrets faglige områder og funktioner er organiseret i forhold til Facility

Læs mere

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN Resultatkontrakt 2010-11 for RASMUS RASK-SKOLEN Odense Kommune - Forvaltning dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Rasmus Rask-skolen er indgået mellem Jørgen Schaldemose

Læs mere

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet Dato: 27. maj 2014 Brevid: 2309476 Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet I dette notat gives en endelig opfølgning på Driftaftale for Socialområdet 2013 og den afledte effekt for målopfyldelsen

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K 18 november 2015 MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014 Hermed fremsender jeg

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. Oktober 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. Oktober 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel Oktober 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets procedurer for anskaffelse

Læs mere

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER

Læs mere

Dragør Kommunes økonomiske politik

Dragør Kommunes økonomiske politik Dragør Kommunes økonomiske politik 2015-2018 Formålet med nærværende økonomisk politik for Dragør Kommune er at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning og det løbende

Læs mere

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Til Randers Kommune Dokumenttype Bilag 1 Dato 04. juli 2014 BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 7. oktober 2004 RN B202/04

RIGSREVISIONEN København, den 7. oktober 2004 RN B202/04 RIGSREVISIONEN København, den 7. oktober 2004 RN B202/04 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 9/03 om Justitsministeriets økonomistyring

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune Økonomi og It Udbud og indkøb Bjarkesvej Allerød

NOTAT. Allerød Kommune Økonomi og It Udbud og indkøb Bjarkesvej Allerød NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Udbud og indkøb Bjarkesvej 2 3450 Allerød http://www.alleroed.dk Dato: juli 2016 Sagsbehandler: boju Tlf. +4548126131 Administrativ kontraktstyringsstrategi i Allerød

Læs mere

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014.

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014. Generelle principper Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014. Regnskabsmæssige principper Generelt er

Læs mere

Som følge af CPR-systemets brede anvendelse har et betydeligt antal medarbejdere hos offentlige myndigheder adgang til CPR-systemet.

Som følge af CPR-systemets brede anvendelse har et betydeligt antal medarbejdere hos offentlige myndigheder adgang til CPR-systemet. Resultatplan CPR-administrationen 2018 Indledning CPR indeholder grundlæggende personoplysninger om ca. 10 mio. danskere og udlændinge, og CPR-administrationen er hovedleverandør af persondata til både

Læs mere

Ekstern validering af Kriminalforsorgens reorganiseringsforslag

Ekstern validering af Kriminalforsorgens reorganiseringsforslag Ekstern validering af Kriminalforsorgens reorganiseringsforslag Uddrag fra Implements rapport 13. august 2013 Indhold Formål Fremgangsmåde og metode Rapportens indhold Implements konklusioner Kan reorganiseringsforslaget

Læs mere

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden 20 16 Mål- og resultatplan for anklagemyndigheden Indhold Mission og vision 2 Om anklagemyndigheden 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2016 3 Kvalitet i straffesagsbehandlingen 4 Anklagemyndighedens

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige

Læs mere