KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)"

Transkript

1 DA Den Europæiske Unions Tidende L 74/1 I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 213/2008 af 28. november 2007 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2195/2002 om det fælles glossar for offentlige kontrakter (CPV) og Europa-Parlamentets og Rådets udbudsdirektiver 2004/17/EF og 2004/18/EF med henblik på ændring af CPV-glossaret (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2195/2002 af 5. november 2002 om det fælles glossar for offentlige kontrakter (CPV) ( 1 ), særlig artikel 2, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester ( 2 ), særlig artikel 70, litra d) og e), under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter ( 3 ), særlig artikel 79, litra f) og g), og ud fra følgende betragtninger: (1) Ved forordning (EF) nr. 2195/2002 blev der indført et fælles glossar for offentlige kontrakter (CPV) for at standardisere de referencer, der anvendes af de ordregivende myndigheder og andre ordregivere til at beskrive kontraktens genstand. (2) CPV-glossarets opbygning, koder og beskrivelser bør tilpasses eller ændres på baggrund af markedsudviklingen og brugernes behov. Berørte parter og CPV-brugere har ( 1 ) EFT L 340 af , s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2151/2003 (EUT L 329 af , s. 1). ( 2 ) EUT L 134 af , s. 1. Senest ændret ved Rådets direktiv 2006/97/EF (EUT L 363 af , s. 107). ( 3 ) EUT L 134 af , s Senest ændret ved direktiv 2006/ 97/EF. stillet konkrete forslag til forbedringer af CPV-teksten, som bør tages i betragtning. CPV-glossarets opbygning, koder og beskrivelser bør også ajourføres, for at glossaret kan blive et effektivt værktøj til elektronisk håndtering af offentlige udbud. (3) For at blive mere brugervenligt bør glossaret i højere grad tage udgangspunkt i produkter, og i mindre grad i materialer. Derfor bør produktegenskaber, der optræder i det nuværende primærglossar i bilag I til forordning (EF) nr. 2195/2002, overføres til det supplerende glossar i samme bilag, og afdelinger, der er stærkt materialebestemte i det nuværende glossar, bør omfordeles mellem de andre afdelinger. (4) CPV-glossarets hierarki bør rationaliseres ved at samle og omfordele dels afdelinger med få koder, hvoraf nogle bør ses i sammenhæng, dels afdelinger, der kan være vildledende, og denne rationalisering bør foretages med henblik på at gøre det enklere at bruge nomenklaturen ved at give den en mere sammenhængende og ensartet form. (5) Forsvarsrelaterede leverancer og ydelser og bør klassificeres bedre ved at samle de eksisterende spredte koder i nye grupper og klasser for at få en mere sammenhængende fremtræden og ved at tilføje nye koder for eksempelvis militær forskning og teknologi. (6) Det supplerende glossar bør opbygges på en helt ny måde, så det får en logisk struktur med hovedgrupper underopdelt i grupper, som benyttes i tilknytning til primærglossaret.

2 L 74/2 DA Den Europæiske Unions Tidende Desuden bør det supplerende glossar udbygges med flere egenskaber ved produkter og ydelser, fordi det kan bidrage yderligere til forenklingen ved at muliggøre en mere fuldstændig beskrivelse af genstanden for en kontrakt og ved at reducere antallet af koder i primærglossaret. (7) Af hensyn til klarheden på området bør bilag I til forordning (EF) nr. 2195/2002 skiftes ud. (8) Bilag II til forordning (EF) nr. 2195/2002 bør udgå, da dets oversigt over de ændringer, der blev foretaget i 2003, herefter er uden betydning. (9) Når CPV-glossaret ændres, bør der også foretages en ajourføring af de vejledende sammenligningstabeller i bilag III, IV og V til forordning (EF) nr. 2195/2002, der viser, hvordan CPV-glossaret korresponderer med hhv. De Forenede Nationers foreløbige centrale produktnomenklatur (CPC Prov.), den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab (NACE Rev. 1) og den kombinerede nomenklatur (KN). Af klarhedshensyn bør disse bilag skiftes ud. (10) Ved ændringen af CPV bør de lister over aktiviteter og tjenesteydelser i bilagene til direktiv 2004/17/EF og 2004/ 18/EF, der refererer til rne, ajourføres, så de stemmer med det ændrede CPV-glossar, uden at der foretages materielle ændringer i de to direktivers anvendelsesområde. (11) Den tekniske tilpasning af de elektroniske systemer til det nye CPV vil tage nogen tid; derfor bør denne forordning først finde anvendelse seks måneder efter dens offentliggørelse. (12) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Rådgivende Udvalg for Offentlige Aftaler UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING: Artikel 1 I forordning (EF) nr. 2195/2002 foretages følgende ændringer: 1) Bilag I affattes som angivet i bilag I til nærværende forordning. 2) Bilag II udgår. 3) Bilag III affattes som angivet i bilag II til nærværende forordning. 4) Bilag IV affattes som angivet i bilag III til nærværende forordning. 5) Bilag V affattes som anført i bilag IV til nærværende forordning. Artikel 2 I direktiv 2004/17/EF foretages følgende ændringer: 1) Tabellen i bilag XII affattes som angivet i bilag V til nærværende forordning. 2) Tabellen i bilag XVIIA affattes som angivet i bilag VI til nærværende forordning. 3) Tabellen i bilag XVIIB affattes som angivet i bilag VII til nærværende forordning. Artikel 3 I direktiv 2004/18/EF foretages følgende ændringer: 1) Tabellen i bilag I affattes som angivet i bilag V til nærværende forordning. 2) I bilag II affattes tabellen under bilag IIA som angivet i bilag VI til nærværende forordning. 3) I bilag II affattes tabellen under bilag IIB som angivet i bilag VII til nærværende forordning. Artikel 4 Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Den anvendes fra den 15. september Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den 28. november På Kommissionens vegne Charlie McCREEVY Medlem af Kommissionen

3 DA Den Europæiske Unions Tidende L 74/3 BILAG I FÆLLES GLOSSAR FOR OFFENTLIGE KONTRAKTER Klassifikationssystemets opbygning 1. CPV-glossaret omfatter et primærglossar og et supplerende glossar. 2. Primærglossaret bygger på en træstruktur med koder på ni cifre, til hvilke svarer en betegnelse, der beskriver de varer, det arbejde eller de tjenesteydelser, der er kontraktens genstand. Den numeriske kodes første otte cifre betegner opdelinger på følgende måde: De to første cifre angiver afdelinger (XX Y). De tre første cifre angiver grupper (XXX00000-Y). De fire første cifre angiver klasser (XXXX0000-Y). De fem første cifre angiver kategorier (XXXXX000-Y). Hvert af de sidste tre cifre øger præciseringsgraden inden for hver kategori. Endelig bruges det niende ciffer til kontrol af de foranstående cifre. 3. Det supplerende glossar kan anvendes til yderligere beskrivelse af kontraktens genstand. Det består af alfanumeriske koder, der svarer til en beskrivelse, som kan præcisere arten eller en særlig brug af den vare, der skal indkøbes. Den alfanumeriske kode er struktureret således: Det øverste niveau betegnes ved et bogstav og svarer til en hovedgruppe. Det næste niveau betegnes ved et bogstav og svarer til en gruppe. Det tredje niveau betegnes ved tre cifre og svarer til underinddelinger. Det sidste ciffer bruges til kontrol af de foranstående cifre.

4 L 74/4 DA Den Europæiske Unions Tidende PRIMÆRGLOSSAR Produkter fra landbrug, husdyrbrug, fiskeri og skovbrug samt lignende produkter Produkter fra land- og havebrug Markafgrøder, gartneri- og havebrugsprodukter Frø Sojabønner Jordnødder Solsikkefrø Bomuldsfrø Sesamfrø Sennepsfrø Grøntsagsfrø Frugtfrø Blomsterfrø Ufabrikeret tobak Planter til sukkerfremstilling Sukkerroer Sukkerrør Halm og foderplanter Halm Foderplanter Rå vegetabilske materialer Rå vegetabilske materialer, der anvendes til fremstilling af tekstiler Bomuld Jute Hør Naturgummi og -latex samt produkter heraf Naturgummi Naturlatex Latexprodukter Planter til anvendelse inden for særlige områder Planter, der anvendes til fremstilling af parfume, farmaceutiske produkter, insektbekæmpelsesmidler og lign Planter, der anvendes til fremstilling af parfume Planter, der anvendes til fremstilling af farmaceutiske produkter Planter, der anvendes til fremstilling af insektbekæmpelsesmidler Planter, der anvendes til svampebekæmpelses- eller lignende formål Plantefrø til anvendelse inden for særlige områder Produkter fra havebrug og planteskoler Havebrugsprodukter Levende planter; blomsterløg, rødder, podekviste og stiklinger Afskårne blomster Blomsterarrangementer Drikkevare- og krydderiafgrøder

5 DA Den Europæiske Unions Tidende L 74/ Planter til fremstilling af drikkevarer Kaffebønner Teplanter Mate Kakaobønner Krydderier, ikke forarbejdede Animalske produkter og tilsvarende produkter Tyresæd Animalske produkter Naturlig honning Snegle Spiselige produkter af animalsk oprindelse Voks Æg Produkter fra blandet landbrugsdrift Landbrugsvarer Korn, kartofler, grøntsager, frugt og nødder Korn og kartofler Korn Hvede Hård hvede Blød hvede Majs Ris Byg Rug Havre Malt Kornprodukter Kartofler og tørrede grøntsager Kartofler Tørrede bælgfrugter og -planter Tørrede bælgfrugter Linser Kikærter Tørrede ærter Bælgplanter Grøntsager, frugt og nødder Grøntsager Rod- og knoldfrugter Rodfrugter Rødbeder Gulerødder Løg Turnips

6 L 74/6 DA Den Europæiske Unions Tidende Knoldfrugter Frugtgrøntsager Bønner Hestebønner Grønne bønner Pralbønner Ærter Haveærter Sukkerærter Peberfrugter Tomater Courgetter Champignoner Agurker Bladgrøntsager Hovedsalat Salatblade Artiskokker Spinat Kål Hvidkål Blomkål Broccoli Rosenkål Frugter og nødder Tropiske frugter og nødder Tropiske frugter Bananer Ananas Mangofrugter Dadler Rosiner Figner Avocadoer Kiwifrugter Kokosnødder Citrusfrugter Citroner Appelsiner Grapefrugter Tangeriner Limefrugter Ikke-tropisk frugt Bærfrugter Ribs

7 DA Den Europæiske Unions Tidende L 74/ Stikkelsbær Jordbær Hindbær Tranebær Æbler, pærer og kvæder Æbler Pærer Kvæder Stenfrugter Abrikoser Ferskner Kirsebær Blommer Druer Spisedruer Vindruer Oliven Produkter fra husdyrbrug, jagt og fiskeri Fisk, krebsdyr og andre akvatiske produkter Fisk Fladfisk Tunge Rødspætte Torskefisk Torsk Gråsej Kulmule Kuller Sild Tun Hvilling Småsild Laks Krebsdyr Østers Skaldyr Hvirvelløse havdyr Akvatiske produkter Koraller eller lignende produkter Naturlige vaskesvampe Tang Alger Kvæg og andre husdyr, små dyr Kvæg Voksent hornkvæg

8 L 74/8 DA Den Europæiske Unions Tidende Kalve Andre husdyr Får Geder Heste Svin Levende fjerkræ Små dyr Kaniner Harer Produkter af husdyr Frisk mælk fra får og geder Mælk fra får Mælk fra geder Uld og dyrehår Klippet uld Dyrehår Rå komælk Øremærker til dyr Øremærker til kvæg Produkter fra skovbrug og skovning Træ Nåletræ Tropiske træsorter Brændselstræ Groft tildannet træ Blødt træ Spildtræ Træaffald Savsmuld Stammer Hårdt træ Gavntræ Tømmer Minetømmer Gummier Balsamer Gummilak Kork Naturkork Kurvemagervarer Fletvarer Skovbrugsprodukter Planter, græs, mos og lav til pynteformål Produkter fra forstplanteskoler

9 DA Den Europæiske Unions Tidende L 74/ Planter Vækster til udplantning Blomsterløg Buske Træer Papirmasse Træmasse Kemisk træmasse Mineralolieprodukter, brændselsstoffer, elektricitet og andre energikilder Brændselsstoffer Fast brændsel Kul og kulbaseret brændsel Kul Kulbaseret brændsel Stenkul Briketter Fossilt brændsel Træbaseret brændsel Brunkul og tørv Brunkul Tørv Koks Gasformige brændselsstoffer Stenkulsgas, ledningsgas eller lignende Stenkulsgas eller lignende gasser Ledningsgas Propan og butan Propangas Propangas i flydende tilstand Butangas Butangas i flydende tilstand Naturgas Mineralolie og mineraloliedestillater Petroleum til fly Jetbrændstoffer af petroleumtypen Benzin Blyfri benzin Blyholdig benzin Benzin med ethanol Flydende petroleumsgas (LPG) Gasolier Dieselolie Dieselbrændstof Dieselolie (0,2) Dieselolie (EN 590)

10 L 74/10 DA Den Europæiske Unions Tidende Biodiesel Biodiesel (B20) Biodiesel (B100) Brændselsolier Fyringsolie Svovlfattige brændselsolier Produkter af mineralolie, stenkul og olie Tilberedte smøremidler Smøreolier og smøremidler Motorolier Kompressorolier Turbineolier Gearolier Gearolier (til reduktorer) Olier til anvendelse i hydrauliske systemer og til andre formål Væsker til hydrauliske formål Formolier Korrosionsbeskyttende olier Elektroisolationsolier Bremsevæsker Hvide olier og paraffinolier Hvide olier Paraffinolier Mineralske olier og præparater heraf Lette olier Mineralske olier Smøreolier til traktion Vaselin, voks og specialbenzin Vaseline og voks af mineralolie Vaseline Paraffin Mineralolievoks Restprodukter fra mineralolie Specialbenzin Mineralsk terpentin Jordolie (råolie) Olie- og kulrelaterede produkter Bituminøs skifer eller olieskifer Kulprodukter Olie udvundet af kul Elektricitet, opvarmning, solenergi, nuklear energi Elektricitet Damp, varmt vand og tilhørende produkter Varmt vand Damp

11 DA Den Europæiske Unions Tidende L 74/ Fjernvarme (indenbys) Fjernvarme (mellembys) Solenergi Solpaneler Solfangere til varmeproduktion Solcellemoduler Solenergianlæg Atombrændstoffer Uran Plutonium Radioaktive materialer Radioisotoper Minedriftsprodukter, basismetaller og beslægtede produkter Sand og ler Grus, sand, knuste sten og skærver/tilslagsmaterialer Sand Natursand Granulater, skærver, pulver af sten, småsten, grus og knuste sten, stenblandinger, blandinger af sten og sand og andre tilslagsmaterialer Småsten og grus Grus Småsten Tilslagsmaterialer Blandinger af sand og grus Skærver og knuste sten Bundsten Knust granit Knust basalt Jord Muldlag Underjord Småskærver Makadam, tjæremakadam og tjæresand Makadam Tjæremakadam Asfaltsand Ler og kaolin Ler Kaolin Kemiske mineraler og gødningsmineraler Gødningsmineraler Naturligt calcium, aluminiumcalciumphosphat og rå, naturlige kaliumsalte Naturligt calcium Aluminiumcalciumphosphater Rå, naturlige kaliumsalte

12 L 74/12 DA Den Europæiske Unions Tidende Svovlkis Ikke brændt svovlkis Kemiske mineraler Salt og ren natriumchlorid Stensalt Havsalt Salt udvundet ved inddampning og ren natriumchlorid Saltlage Produkter fra minedrift og stenbrydning Ædelsten og halvædelsten; pimpsten; smergel; naturlige slibemidler; andre mineraler og ædle metaller Ædelsten og halvædelsten Ædelsten Støv eller pulver af ædelsten Halvædelsten Støv eller pulver af halvædelsten Industridiamanter; pimpsten; smergel og andre naturlige slibemidler Pimpsten Industridiamanter Smergel Naturlige slibemidler Beslægtede mineraler, ædle metaller og produkter heraf Mineraler Guld Sølv Platin Metalmalme og legeringer Metalmalme Jernmalme Ikke-jernholdige metalmalme Kobbermalm Nikkelmalm Aluminiummalm Ædelmetalmalm Blymalm Zinkmalm Tinmalm Uran- og thoriummalme Uranmalme Thoriummalme Diverse malme Legeringer Jernlegeringer Jernlegeringer, ikke omfattet af EKSF Ferromangan

13 DA Den Europæiske Unions Tidende L 74/ Ferrochrom Ferronikkel Stål Slagger, krats, affald og skrot, af jern Basismetaller Jern, bly, zink, tin og kobber Jern Råjern Bly Zink Tin Kobber Aluminium, nikkel, scandium, titan og vanadium Aluminium Aluminiumoxid Nikkel Scandium Titan Vanadium Chrom, mangan, kobolt, yttrium og zirkonium Chrom Mangan Kobolt Yttrium Zirkonium Molybdæn, technetium, ruthenium og rhodium Molybdæn Technetium Ruthenium Rhodium Cadmium, lutetium, hafnium, tantal og wolfram Cadmium Lutetium Hafnium Tantal Wolfram Iridium, gallium, indium, thallium og barium Iridium Gallium Indium Thallium Barium Caesium, strontium, rubidium og calcium Caesium Strontium

14 L 74/14 DA Den Europæiske Unions Tidende Rubidium Calcium Kalium, magnesium, natrium og lithium Kalium Magnesium Natrium Lithium Niobium, osmium, rhenium og palladium Niobium Osmium Rhenium Palladium Diverse ikke-metalholdige mineralske produkter Slibematerialer Møllesten, slibesten og slibeskiver Møllesten Slibesten Slibeskiver Slibemidler som pulver eller korn Kunstig korund Kunstig grafit Glas Glasfibre Genindvundne sekundære råmaterialer Genindvundne sekundære metalråmaterialer Genindvundne sekundære råmaterialer, som ikke indeholder metal Aske og restprodukter indeholdende metaller Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter Animalske produkter, kød og kødprodukter Kød Kød af kvæg Oksekød Kalvekød Fjerkrækød Fersk fjerkrækød Gæs Kalkuner Kyllinger Ænder Fjerkrælever Gåse- og andelever Svinekød Indmad Lamme- og fårekød Lammekød

15 DA Den Europæiske Unions Tidende L 74/ Fårekød Gedekød Heste-, æsel-, muldyr- eller mulæselkød Hestekød Æsel-, muldyr- eller mulæselkød Diverse slags kød Kaninkød Harekød Vildt Frølår Duer Fiskekød Kødprodukter Kødkonserves og kødvarer Produkter af pølsekød Pølsekød Pølsevarer Pølser Blodpølser Fjerkræpølser Tørret, saltet, røget eller krydret kød Saltet skinke Bacon Salami Varer tilberedt af lever Postej, paté Varer tilberedt af gåse- eller andelever Svinekødsprodukter Skinke Kødboller Færdigretter tilberedt af svinekød Varer tilberedt af fjerkrækød Varer tilberedt af okse- og kalvekød Kødboller af oksekød Hakket oksekød Hakkebøffer af oksekød Kødvarer Tilberedt og konserveret fisk Fiskefileter, fiskelever og rogn Fiskefileter Friske fiskefileter Fiskerogn Fiskelever Frossen fisk, fiskefileter og andet fiskekød Frossen fisk

16 L 74/16 DA Den Europæiske Unions Tidende Frosne fiskeprodukter Tørret eller saltet fisk; fisk i saltlage; røget fisk Tørret fisk Saltet fisk Fisk i saltlage Røget fisk Konserveret fisk Fisk på dåse og på anden vis tilberedt eller konserveret Paneret fisk eller fisk på dåse Laks på dåse Tilberedt eller konserveret sild Sardiner Tunfisk på dåse Makrel Ansjoser Fiskepinde Panerede fiskevarer Tilberedte fiskeretter Fisketilberedninger Kaviar og rogn Kaviar Rogn Fisk og skaldyr Frosne krebsdyr Tilberedte eller konserverede krebsdyr Skaldyrsprodukter Frugt, grøntsager og lignende produkter Kartofler og kartoffelprodukter Frosne kartofler Pomfritter eller pommes frites Frosne kartofler i terninger, skiver og andet Kartoffelprodukter Kartoffelmospulver Blancherede pommes frites Franske kartofler Franske kartofler, tilsat smag Kartoffelsnacks Kartoffelkroketter Forarbejdede kartofler Frugt- og grøntsagssaft Frugtsaft Appelsinsaft Grapefrugtsaft Citronsaft Ananassaft

17 DA Den Europæiske Unions Tidende L 74/ Druesaft Æblesaft Saftblandinger, ikke koncentrerede Saftkoncentrater Grøntsagssafter Tomatsaft Forarbejdet frugt og grønt Forarbejdede grøntsager Friske eller frosne grøntsager Forarbejdede rodgrøntsager Forarbejdede knoldgrøntsager Bønner, ærter, peberfrugter, tomater og andre grøntsager Forarbejdede bønner Forarbejdede ærter Gule ærter Forarbejdede tomater Forarbejdede svampe Forarbejdede peberfrugter Bønnespirer Trøfler Bladgrøntsager og kål Forarbejdet kål Forarbejdede bælgfrugter Frosne grøntsager Grøntsager, konserverede og/eller på dåse Bønner i tomatsovs Baked beans Konserverede tomater Tomater på dåse Tomatpuré Koncentreret tomatpuré Tomatsauce Svampe på dåse Forarbejdede oliven Grøntsager på dåse Surkål på dåse Ærter på dåse Bønner på dåse, udbælgede Bønner på dåse, ikke udbælgede Asparges på dåse Oliven på dåse Sukkermajs Midlertidigt konserverede grøntsager Grøntsager, konserveret i eddike Forarbejdede frugter og nødder

18 L 74/18 DA Den Europæiske Unions Tidende Forarbejdet frugt Forarbejdede æbler Forarbejdede pærer Forarbejdede bananer Rabarber Meloner Syltetøj og marmelade; frugtgelé; frugt- eller nøddemos og -puré Marmelader Orangemarmelade Citronmarmelade Frugtgeléer Frugtmos Nøddemasse Jordnøddesmør Frugtpuréer Syltetøj Abrikossyltetøj Brombærsyltetøj Solbærsyltetøj Kirsebærsyltetøj Hindbærsyltetøj Jordbærsyltetøj Forarbejdede nødder Ristede eller saltede nødder Konserveret frugt Tørret frugt Forarbejdede korender Forarbejdede rosiner Sultanaer Vegetabilske biprodukter Animalske eller vegetabilske olier og fedtstoffer Rå animalske eller vegetabilske olier og fedtstoffer Animalske eller vegetabilske olier Vegetabilske olier Olivenolie Sesamolie Jordnøddeolie Kokosnøddeolie Madolie Stegeolie Fedtstoffer Animalske fedtstoffer Vegetabilske fedtstoffer Faste reststoffer af vegetabilske fedtstoffer eller olier Oliekage

19 DA Den Europæiske Unions Tidende L 74/ Raffinerede olier og fedtstoffer Raffinerede olier Raffinerede fedtstoffer Hydrerede eller esterificerede olier eller fedtstoffer Vegetabilsk voks Spiselige fedtstoffer Margarine og lignende varer Margarine Flydende margarine Smørbare produkter med reduceret eller lavt fedtindhold Mejeriprodukter Mælk og fløde Mælk Pasteuriseret mælk Steriliseret mælk Langtidsholdbar mælk Skummetmælk Letmælk Sødmælk Kondenseret mælk Tørmælk Fløde Kaffefløde Fløde med et fedtindhold på mindst 45 vægtprocent Tyk fløde med et fedtindhold på mindst 63 vægtprocent Piskefløde Smør Osteprodukter Ost Frisk ost Hytteost Blød ost Fetaost Revet ost og ost i pulverform, blåskimmelost og anden ost Blåskimmelost Cheddarost Revet ost Parmesanost Hård ost Smelteoste Mejeriproduktsortiment Yoghurt og andre fermenterede mælkeprodukter Yoghurt Yoghurt naturel Yoghurt med smag

20 L 74/20 DA Den Europæiske Unions Tidende Kærnemælk Kasein Laktose eller laktosesirup Valle Konsumis og lignende produkter Konsumis Sorbet Mølleriprodukter, stivelse og stivelsesprodukter Mølleriprodukter Afskallet ris Mel af korn og vegetabilsk mel og produkter heraf Hvedemel Fuldkornsmel Mel til fremstilling af brød Almindeligt mel Mel til bagværk Selvhævende mel Mel af korn Majsmel Rismel Fint- og groftmalet vegetabilsk mel Blandinger til bageriprodukter Færdiglavede kageblandinger Færdiglavede bageblandinger Bageriprodukter Produkter af kerner af korn Havregryn Produkter af korn Færdiglavede morgenmadsprodukter af korn Cornflakes Mysli eller tilsvarende Puffed hvede Valsede havregryn Forarbejdet ris Langkornet ris Slebet ris Brudris Klid Stivelse og stivelsesprodukter Majsolie Glukose og glukoseprodukter; fruktose og fruktoseprodukter Glukose og glukoseprodukter Glukose Glukosesirup Fruktose og fruktoseprodukter

21 DA Den Europæiske Unions Tidende L 74/ Fruktose Fruktosetilberedninger Fruktoseopløsninger Fruktosesirup Stivelse Tapioka Semuljegryn Cremepulver Foderblandinger til dyr Færdige foderblandinger til husdyr og andre dyr Fiskefoder Tørfoder Foder til selskabsdyr Diverse næringsmidler Brødprodukter, frisk bagværk og kager Brødprodukter Brød Rundstykker Croissanter Tebrød (crumpets) Færdiglavede brødprodukter Sandwiches Færdiglavede sandwiches Bagværk og kager Bagværk Tærter Krydrede tærter Søde tærter Kager Morgenbrød Tvebakker og kiks; konserveret bagværk og kager Ristede brødprodukter og konditorvarer Ristede brødprodukter Ristet brød Knækbrød Tvebakker Søde kiks Sukker og hermed beslægtede produkter Sukker Hvidt sukker Ahornsukker og -sirup Melasse Sirupper fremstillet af sukker Honning Affaldsprodukter fra sukkerfremstilling

22 L 74/22 DA Den Europæiske Unions Tidende Sukkerprodukter Desserter Tærtebunde Kakao; chokolade- og sukkervarer Kakao Kakaomasse Kakaosmør, -fedt eller -olie Usødet kakaopulver Sødet kakaopulver Chokolade og sukkervarer Chokolade Chokoladevarer Drikkechokolade Chokoladebarrer Konfekture Bolsjer Nougat Frugt, nødder eller frugtskaller, konserveret med sukker Pastaprodukter Melholdige varer Pastaprodukter, ikke kogte Pasta- og couscoustilberedninger Tilberedt pasta Fyldt pasta Lasagne Couscous Pasta på dåse Kaffe, te og hermed beslægtede produkter Kaffe Brændt kaffe Koffeinfri kaffe Kaffeerstatninger Te Grøn te Sort te Tilberedninger af te eller mate Tebreve Urtete Smagspræparater og krydderier Eddike; saucer; sammensatte smagspræparater; fint og groft sennepsmel; tilberedt sennep Eddike og eddikeerstatninger Eddike eller tilsvarende Saucer, sammensatte smagspræparater og blandede krydderier Sojasauce Tomatketchup

23 DA Den Europæiske Unions Tidende L 74/ Sennep Saucer Sammensatte smagspræparater Mayonnaise Smørepålæg Chutney Urter og krydderier Peber Krydderier Urter Salt Ingefær Specialnæringsmidler Homogeniserede fødevaretilberedninger Diætetiske produkter Spædbørnsmad Diverse fødevarer og tørrede varer Supper og bouilloner Kødsupper Fiskesupper Blandede supper Supper Suppeblandinger Bouilloner Suppekraft Blandinger til suppekraft Grøntsagssupper Grøntsagssafter, ekstrakter, pepsinstoffer og jævningsmidler Safter af grøntsager Grøntsagsekstrakter Jævningsmidler Tørvarer Fødevareblandinger Dessertblandinger Sauceblandinger Forarbejdede fødevarer Veganisk mad Tilberedte måltider Tilberedte måltider til skoler Tilberedte måltider til hospitaler Færdigretter Snacks Automatvarer Sandwichfyld Delikatessevarer

24 L 74/24 DA Den Europæiske Unions Tidende Fastfoodprodukter Hamburgere Dybfrostvarer Konservesvarer og nødrationer Nødrationer Konservesvarer Fødevarepakker Gær Bagepulver Drikkevarer, tobak og beslægtede produkter Destillerede alkoholholdige drikkevarer Spiritusholdige drikkevarer Spiritus Likører Vine Vine, ikke aromatiserede Mousserende vin Bordvin Portvin Madeira Druemost Sherry Vinbærme Cider og andre frugtvine Cider Frugtvine Ikke-destillerede gærede drikkevarer Vermouth Maltøl Øl Pilsnerøl Bærme fra brygning eller destillering Alkoholfrie drikkevarer Mineralvand Mineralvand uden brus Mineralvand med brus Vand i fast form Is Sne Mineralvand tilsat smag Læskedrikke Frugtsquash Chokolademælk Tobak, tobaksvarer og -leverancer Tobaksvarer

25 DA Den Europæiske Unions Tidende L 74/ Cigarer Cigarillos Cigaretter Tobak Forarbejdet tobak Tobakshandlerleverancer Cigaret- og filterpapir Cigaretpapir Filterpapir Landbrugsmaskiner Landbrugs- og skovbrugsmaskiner til bearbejdning eller dyrkning af jorden Plove eller tallerkenharver Harver, oprivere, kultivatorer, luge- eller hakkemaskiner Så-, plante- eller priklemaskiner Spredemaskiner til gødning Gødningsspredere Tromler til plæner eller sportspladser Diverse havebrugsudstyr Høstmaskiner Slåmaskiner Plæneklippere Plæneklippere, slåmaskiner til parker eller sportsbaner Maskiner til høtilberedning Halm- eller foderpressere Opsamlepressere Høstmaskiner og tærskeværker Sprøjtemaskiner til anvendelse i landbrug eller havebrug Selvlæssende og selvaflæssende landbrugspåhængs- og sættevogne Selvlæssende landbrugspåhængsvogne Selvaflæssende landbrugspåhængsvogne Selvlæssende landbrugssættevogne Selvaflæssende landbrugssættevogne Specialmaskiner til landbrug eller skovbrug Maskiner til rengøring eller sortering af æg, frugt eller andre produkter Maskiner til rengøring af landbrugs-, havebrugs- eller gartneriprodukter Maskiner til rengøring af æg Maskiner til rengøring af frugt Maskiner til sortering af landbrugs-, havebrugs- eller gartneriprodukter Ægsorteringsmaskiner Frugtsorteringsmaskiner Maskiner til rengøring eller sortering af frø, korn eller tørrede grøntsager Malkemaskiner Maskiner til tilberedning af dyrefoder Maskiner til biavl Maskiner til fjerkræavl

26 L 74/26 DA Den Europæiske Unions Tidende Rugemaskiner og kyllingemødre Traktorer Landbrugstraktorer uden førerplads Brugte traktorer Trækmotorer Dele til landbrugs- og skovbrugsmaskiner Dele til landbrugsmaskiner Dele til skovbrugsmaskiner Beklædningsartikler, fodtøj, bagageartikler og tilbehør Erhvervsbeklædning, særlig arbejdsbeklædning og tilbehør Erhvervsbeklædning Beklædning til brug i industrien Overtræksdragter Arbejdsbeklædning til specialformål Flyverbeklædning Flyverjakker Flyverdragter Tilbehør til arbejdsbeklædning Arbejdshandsker Sikkerhedsvisirer Beskyttelsesudrustning Ydertøj Frakker Kapper Slag Vindjakker Vejrfast beklædning Vandtæt beklædning Vandtætte kapper Anorakker Regnfrakker Virksomhedsbeklædning Jakkesæt Ensembler Jakker og blazere Blazere Jakker Beklædningsartikler af overtrukne eller imprægnerede tekstilstoffer Diverse ydertøj Kjoler Nederdele Shorts Benklæder Pullovere, cardiganer og lignende varer Pullovere

27 DA Den Europæiske Unions Tidende L 74/ Cardiganer Sweatshirts Veste Beklædningsgenstande Underbeklædning Underkjoler Underbenklæder Dametrusser Badekåber Strømper Strømpebenklæder Sokker Nattøj Natskjorter Slåbrokker Pyjamasser Undertrøjer Natkjoler Brystholdere, korsetter, strømpeholdere og lignende artikler Brystholdere Korsetter Strømpeholdere T-shirts og skjorter T-shirts Skjorter Poloskjorter Beklædningsartikler til specielle formål samt tilbehør Beklædningsartikler til specielle formål Beklædningsartikler til spædbørn Sportstøj Træningsdragter Sportsskjorter Skidragter Badetøj Tilbehør til beklædningsartikler Lommetørklæder Tørklæder Slips Handsker Engangshandsker Vanter Kørehandsker Bælter Skulderremme Hætter, kasketter m.v.

28 L 74/28 DA Den Europæiske Unions Tidende Hatte Hovedbeklædning og tilbehør hertil Svedbånd Hovedbeklædning Baretter Felthuer Hætter Kasketter Hageremme til hovedbeklædning Visirer Beskyttelseshovedbeklædning Sikkerhedshovedbeklædning Hjelme Styrthjelme Cykelhjelme Sikkerhedshjelme Spænder, knapper, lynlåse og andre lukker til beklædningsgenstande Knapper Knapemner Sikkerhedsnåle Lynlåse Smykker, ure og lignende varer Smykker og lignende varer Ædelsten til smykker Diamanter Rubiner Smaragder Opalsten Kvartssten Turmalinsten Mønter og medaljer Mønter Medaljer Smykkevarer Perler Guldsmedearbejder Varer af ædle metaller Varer af ædelsten eller halvædelsten Sølvsmedearbejder Personlige ure Lomme- og armbåndsure Glas til armbåndsure Armbåndsure Stopure Gaver og belønninger

29 DA Den Europæiske Unions Tidende L 74/ Pelse og pelsvarer Pelsvarer Skind af pelsværk Beklædningsartikler af pelsværk Varer af kunstigt pelsværk Pelse Fodtøj Fodtøj undtagen sports- og beskyttelsesfodtøj Vandtæt fodtøj Fodtøj med dele af gummi eller plast Sandaler, med overdel af gummi eller plast Gummistøvler Almindeligt fodtøj, med overdel af gummi eller plast Badesandaler Fodtøj med overdel af læder Sandaler Slippers Almindeligt fodtøj Fodtøj med overdel af tekstilmaterialer Støvler Halvstøvler Støvler med skaft til læggen Knæstøvler Waders Galocher Sportsfodtøj Fodtøj til skisport Fodtøj til langrend Kondisko Bjergstøvler Fodboldstøvler Beskyttelsesfodtøj Fodtøj med indbygget beskyttelseståkappe af metal Specialfodtøj Flyverfodtøj Dele til fodtøj Overdele til fodtøj Såler Hæle Bagageartikler, sadelmagervarer, sække, poser m.v Sadelmagervarer Sadler Ridepiske Piske Bagageartikler og lignende

30 L 74/30 DA Den Europæiske Unions Tidende Kufferter Små punge og tegnebøger Små punge Tegnebøger Rejsekufferter Vandflaskeholdere og -hylstre Vandflaskeholdere Hylstre Toilettasker Tasker, sække, poser Rejsetasker Rygsække Sportstasker Sække til breve eller postpakker Brevposer Køjesække Vasketøjsposer Stofposer Sække til pakning af varer Poser til pakning af varer Forede prøveposer Håndtasker Læder og tekstilstoffer, plast- og gummimaterialer Læder Vaskeskind Læder af hornkvæg eller af dyr af hestefamilien Læder af får, geder eller svin Læder af fåre- eller lammeskind Læder af gede- eller gedekidsskind Læder af svin Læder af andre dyr, kunstlæder og andet læder Læder af andre dyr Kunstlæder Simililæder Laklæder Urremme Lædervarer til brug i maskiner eller mekaniske redskaber Tekstilstoffer og beslægtede artikler Vævet stof Vævet syntetisk stof Vævet stof af blandede fibre Vævet bomuldsstof Bolster Denim Lærred

31 DA Den Europæiske Unions Tidende L 74/ Lærredsvarer Poplin Sejldug Sejldugsremme Uldklæde Linnedstof Linned Specialstoffer Luv Frotté Møbelstof Gardinstof For Trikotagestoffer Strikkede stoffer Fløjlsstoffer Hæklede stoffer Klæde Uvævede stoffer Uld, huder og skind af dyr Uld Dyreskind Skind og fjer af fugle Tekstilgarn og -tråd Naturlige tekstilfibre Kunstige tekstilfibre Tekstilgarn og -tråd af naturfibre Silkegarn Uldgarn Bomuldsgarn Hørgarn Sytråd og garn af naturfibre Sytråd Strikkegarn Garn af vegetabilske tekstilfibre Syntetisk garn eller tråd Syntetisk garn Syntetisk tråd Syntetisk sytråd Syntetisk strikkegarn Gummi- og plastmaterialer Gummiprodukter Slanger, slidbaner og fælgbånd af gummi Fælgbånd af gummi Slanger

32 L 74/32 DA Den Europæiske Unions Tidende Slidbaner til dæk Artikler af ikke-vulkaniseret gummi Gummierede tekstilstoffer Dækcord Klæbestrimmel af gummierede tekstilstoffer Regenereret gummi Plastprodukter Polystyrenprodukter Polystyrenfolie Polystyrenplader Harpikser Epoxyharpiks Rørledninger af epoxyharpiks Læder-, tekstil-, gummi- og plastaffald Affald af læder Tekstilaffald Gummiaffald Affaldssække og -poser af polyethylen Syntetgummi og syntetiske fibre Syntetgummi Syntetiske fibre Syntetiske filamentbånd Garn med høj styrke Enkelttrådet tekstureret garn Syntetiske monofilamenter Kunstfibre Syntetiske stabelfibre Polypropylen Tekstureret garn af kemofibre Tryksager og beslægtede produkter Trykte bøger, brochurer og foldere Trykte bøger Skolebøger Lærebøger Biblioteksbøger Ordbøger, kort, nodehæfter og andre bøger Ordbøger Atlasser Kort Matrikelkort Blåtryk Trykte noder Leksika Publikationer Tekniske publikationer

33 DA Den Europæiske Unions Tidende L 74/ Telefonbøger og vejvisere Foldere Brochurer Pjecer Aviser, fagtidsskrifter, tidsskrifter og magasiner Aviser Fagtidsskrifter Statstidender m.v Tidsskrifter Regelmæssigt udkommende publikationer Magasiner Postkort, lykønskningskort og andre tryksager Postkort Billeder Overføringsbilleder Mønstre Fotografier Lykønskningskort Julekort Frimærker, checks, pengesedler, aktiecertifikater, reklametryksager, kataloger og håndbøger Frimærker Julemærker Nye frimærker Sparemærker/rabatmærker Frimærkemapper m.v Stempelpapir Pengesedler Checkblanketter Tryksager med sikkerhedstryk Pas Postanvisninger Vægtafgiftvignetter Kørekort Id-kort Identitetsarmbånd Tilladelser Adgangstegn Tryksager på bestilling Billetter Reklameklæbemærker og -bånd Reklametryksager, varekataloger og håndbøger Varekataloger Huskerulleholdere, menuomslag m.m Andet trykt reklamemateriale, i.a.n Håndbøger

34 L 74/34 DA Den Europæiske Unions Tidende Computerbrugerhåndbøger Instruktionsbøger Tekniske håndbøger Trykplader eller -cylindre eller lignende materialer, der bruges til trykning Offsetplader Udstyr til tørætsning Prægeudstyr Blæk Trykfarver Dybtryksfarver Tusch Protokoller, regnskabsbøger, samlebind, blanketter og lignende tryksager af papir eller pap Protokoller af papir eller pap Regnskabsbøger Kvitteringsblokke Notesbøger Blokke Notesblokke Stenografiblokke Selvklæbende memoblokke Noteringskalendere eller personlige planlægningskalendere Adressebøger Blanketter Stemmesedler Forretningsblanketter Forretningsblanketter i endeløse baner Forretningsblanketter, der ikke er i endeløse baner Øvehæfter Suppleringsblade til skolenotesbøger Kladdepapir Præsentationsmapper Samlealbum Frimærkehæfter Frimærkealbum Samlemapper og tilbehør dertil Samlemapper Dokumentomslag Dossierer Tidsskriftkassetter Diverse tryksager Avispapir, håndgjort papir og pap, ikke belagt, til grafisk brug Avispapir Håndgjort papir eller pap Lysfølsomt, varmefølsomt eller termografisk papir og pap

EUROPA-PARLAMENTET C5-00266/2002. Fælles holdning. Mødedokument 2001/0179(COD) 10/06/2002

EUROPA-PARLAMENTET C5-00266/2002. Fælles holdning. Mødedokument 2001/0179(COD) 10/06/2002 EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-00266/2002 2001/0179(COD) DA 10/06/2002 Fælles holdning med henblik på Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det fælles glossar for offentlige kontrakter

Læs mere

Sammenligningstabel mellem CPV-glossaret og CPA96

Sammenligningstabel mellem CPV-glossaret og CPA96 BILAG II 267 Sammenligningstabel mellem CPV-glossaret og CPA96 CPA 96 Hoved-gruppe Gruppe Undergruppe CPV Beskrivelse CPV-kode Beskrivelse 01 Produkter fra landbrug og jagt samt tilhørende tjenesteydelser

Læs mere

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag.

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag. 1. Spis varieret, ikke for meget og vær fysisk aktiv Varier mellem forskellige typer fisk, magre mejeriprodukter og magert kød hen over ugen. Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter Nøglehulsmærket

Læs mere

DOC. CLASS/00/29.10 - DA CPA 2002 + FORKLARENDE BEMÆRKNINGER

DOC. CLASS/00/29.10 - DA CPA 2002 + FORKLARENDE BEMÆRKNINGER DOC. CLASS/00/29.10 - DA CPA 2002 + FORKLARENDE BEMÆRKNINGER 27.02.2002 HOVEDGRUPPE 01 PRODUKTER FRA LANDBRUG OG JAGT SAMT TILHØRENDE TJENESTEYDELSER 01.11.1 Korn Gruppe 01.1 Markafgrøder, gartneri- og

Læs mere

Danske saltlister. Mål for maks.. grænser september 2012 (g salt eller mg natrium per 100 g) 2,0 g salt eller 814 mg natrium

Danske saltlister. Mål for maks.. grænser september 2012 (g salt eller mg natrium per 100 g) 2,0 g salt eller 814 mg natrium (g salt mg natrium (g salt mg natrium 2012 (g salt mg natrium 1. Kødprodukter 1.1. Finhakket farser, varmebehandlet 1.1.1. Middagspølser 814 mg natrium 800 mg natrium Kogte pølser 600 mg natrium 1.1.2.

Læs mere

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi erklærer hermed, at vores produkter, der er anført i bilag (A), er i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 10/2011 og (EF)

Læs mere

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor.

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Skolens kantine Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Derudover arbejder vi med sundheden, og vi tilbyder dagligt sunde alternativer. Du finder disse alternativer

Læs mere

DIÆT UDEN FARVE- & KONSERVERINGSSTOFFER. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Medicinsk Dagafsnit, Lungeambulatoriet

DIÆT UDEN FARVE- & KONSERVERINGSSTOFFER. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Medicinsk Dagafsnit, Lungeambulatoriet DIÆT UDEN FARVE- & KONSERVERINGSSTOFFER Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Dagafsnit, Lungeambulatoriet DIÆT UDEN FARVE OG KONSERVERINGSSTOFFER Denne vejledning er til dig, der skal

Læs mere

Kostplan. Grøntsager Mos tilberedt af kogte kartofler, gulerødder, broccoli, blomkål, persillerod eller pastinak, squash eller ærter.

Kostplan. Grøntsager Mos tilberedt af kogte kartofler, gulerødder, broccoli, blomkål, persillerod eller pastinak, squash eller ærter. Kostplan 0 6 måneder 4-6 måneder 6-8 måneder Modermælk eller modermælkserstatning. D-vitamin dråber fra 14 dage til 2 år. www.sundhedstjenesten-egedal.dk www.altomkost.dk www.sst.dk Mad til spædbørn &

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. oktober 2009 (OR. en) 11172/09. Interinstitutionel sag: 2009/0002 (ACC) EG 4 AGRI 274 PECHE 163

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. oktober 2009 (OR. en) 11172/09. Interinstitutionel sag: 2009/0002 (ACC) EG 4 AGRI 274 PECHE 163 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. oktober 2009 (OR. en) 11172/09 Interinstitutionel sag: 2009/0002 (ACC) EG 4 AGRI 274 PECHE 163 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Rådets afgørelse om

Læs mere

Glykæmisk indeks (GI) af www.alun.dk

Glykæmisk indeks (GI) af www.alun.dk Glykæmisk indeks (GI) af www.alun.dk Glykæmisk indeks (GI) er et system der beskriver, hvorledes forskellige madvarer påvirker dit blodsukker. Dette koncept kan hjælpe mod sukkersyge eller til vægttab

Læs mere

1 pakke fuldkornsknækbrød (til alle 4 uger) 1 pakke rugbrød (til uge 1)

1 pakke fuldkornsknækbrød (til alle 4 uger) 1 pakke rugbrød (til uge 1) Indkøbslister til VBK 2.0 Vi har lavet indkøbslister til fase 1, hvor vi anbefaler, at du køber ind hver lørdag og tirsdag. Nogle af varerne vil du kunne bruge hele ugen, fx en pakke fuldkornsrugbrød,

Læs mere

OM DAGEN. Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem

OM DAGEN. Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem OM DAGEN 6 også når du flytter hjemmefra Få gode ideer til hvordan du får 6 om dagen morgen, middag og aften ind i mellem Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem Et af de

Læs mere

Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Handelsbalancen 1. halvår 2000-2002

Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Handelsbalancen 1. halvår 2000-2002 Udenrigshandel 2002:7 Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Denne publikation indeholder tallene for Grønlands udenrigshandel for 1. halvår i perioden 2000-2002. Tal for 2000 er baseret

Læs mere

Hvad indeholder din mad Øvelse 01

Hvad indeholder din mad Øvelse 01 Hvad indeholder din mad Øvelse 1 På de fleste madvarer kan du læse, hvad de indeholder. Heriblandt også hvor meget protein, kulhydrat og fedt madvaren indeholder pr. 1 gram. Beskrivelsen af maden kaldes

Læs mere

1. Synes du, at du sidder godt når du spiser din mad i caféen? 40. 2. Synes du, at lyset er behageligt når du spiser din mad i cafeen?

1. Synes du, at du sidder godt når du spiser din mad i caféen? 40. 2. Synes du, at lyset er behageligt når du spiser din mad i cafeen? 4 1. Synes du, at du sidder godt når du spiser din mad i caféen? 4 2. Synes du, at lyset er behageligt når du spiser din mad i cafeen? 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 2 2 1 3. Synes du, at der er for meget larm når

Læs mere

Krav til frokostmåltidet

Krav til frokostmåltidet Krav til frokostmåltidet Her ses Børnehuset Stauninggårdens krav til sammensætning og næringsindhold af frokostmåltidet ud fra de 8 madvaregrupper som er anbefalet af Fødevarestyrelsen. ***** Krav til

Læs mere

1. Hvor mange gange skal du smage på en fødevare, for at vide om du kan lide den? A: 1 gang B: 5 gange C: Mere end 15 gange

1. Hvor mange gange skal du smage på en fødevare, for at vide om du kan lide den? A: 1 gang B: 5 gange C: Mere end 15 gange Alle spørgsmål samlet Spørgsmål til ernæring 1. Hvor mange gange skal du smage på en fødevare, for at vide om du kan lide den? A: 1 gang B: 5 gange C: Mere end 15 gange 2. Er det sundt at spise æg? A:

Læs mere

Indledning... 44. Afsnit I Levende dyr; animalske produkter 2 Kød og spiselige slagtebiprodukter... 44

Indledning... 44. Afsnit I Levende dyr; animalske produkter 2 Kød og spiselige slagtebiprodukter... 44 C 356/42 Den Europæiske Unions Tidende 29.12.2010 TEKNISK VEJLEDNING TIL FASTSÆTTELSE AF EN VEJLEDENDE LISTE OVER DE KODER I DEN KOMBINEREDE NOMENKLATUR, DER KAN OMFATTE FORBUDTE SÆLPRODUKTER Offentliggørelse

Læs mere

Fagrådets Julefrokost Kogebog 2014 ca 100 ps

Fagrådets Julefrokost Kogebog 2014 ca 100 ps Fagrådets Julefrokost Kogebog 2014 ca 100 ps 26. april 2015 Indhold 1 Flødekartofler 3 2 Spinattærte 4 3 Fennikeltærte 5 4 Frikadeller 6 5 Pastasalat 7 6 Rødkålssalat 8 7 Klassisk Rødkålssalat 9 8 Hummus

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument 10.7.2007 EP-PE_TC1-COD(2006)0218

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument 10.7.2007 EP-PE_TC1-COD(2006)0218 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Konsolideret lovgivningsdokument 10.7.2007 EP-PE_TC1-COD(2006)0218 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 10. juli 2007 med henblik på vedtagelse

Læs mere

L 201/36 Den Europæiske Unions Tidende 30.7.2008

L 201/36 Den Europæiske Unions Tidende 30.7.2008 L 201/36 Den Europæiske Unions Tidende 30.7.2008 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 740/2008 af 29. juli 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1418/2007 for så vidt angår procedurerne for eksport af affald

Læs mere

Morgenmad. Hjemmelavet mysli med yoghurt eller A-38

Morgenmad. Hjemmelavet mysli med yoghurt eller A-38 Morgenmad Hjemmelavet mysli med yoghurt eller A-38 A-38, yoghurt naturel, havregryn, økologiske rosiner, mandler, nødder, bananer, solsikkekerner, hørfrøkerner, græskarkærner, æbler, appelsiner, pærer

Læs mere

Forslag til dagens måltider

Forslag til dagens måltider Forslag til dagens måltider for en kvinde på 31 60 år med normal vægt og fysisk aktivitet, som ikke indtager mælkeprodukter 8300 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 900 kj/dag svarende til 10 % af energiindtaget

Læs mere

KOPIARK 1-10 0.-1. KLASSETRIN

KOPIARK 1-10 0.-1. KLASSETRIN KOPIARK 1-10 0.-1. KLASSETRIN PIA ROSENLUND & CHRISTINE BENDIX KONSULENTER FOR FØDEVARESTYRELSEN. UDDANNEDE FOLKESKOLELÆRERE MED BACHELOR I HJEMKUNDSKAB ET SUNDERE VALG MED NØGLEHULLET Kopiarkene kan hentes

Læs mere

Økologisk Mad i Dagplejen

Økologisk Mad i Dagplejen Økologisk Mad i Dagplejen Københavns Kommune har et mål om at blive verdens første miljøcertificerede hovedstad i 2015. Derfor skal alle dagtilbud i kommunen - også dagplejen - i dag tilbyde mad, der

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets forordning

BILAG. til. Forslag til Rådets forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.1.2014 COM(2013) 943 final ANNEXES 1 to 5 BILAG til Forslag til Rådets forordning om fastsættelse af de maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i fødevarer

Læs mere

26. februar 2009 Ændringer > 5% i data fra version 6.2 til version 7.01 på baggrund af ændret beregning (samme kilde), Ialt 6664 datalinjer

26. februar 2009 Ændringer > 5% i data fra version 6.2 til version 7.01 på baggrund af ændret beregning (samme kilde), Ialt 6664 datalinjer side 1 0001 Abrikos, tørret 4 mættede fedtsyrer 0.14 0.1 050 050 0001 Abrikos, tørret 5 monoumætt. fedtsyrer 0.84 0.6 050 050 0001 Abrikos, tørret 6 polyumætt. fedtsyrer 0.38 0.6 050 050 0001 Abrikos,

Læs mere

BILAG BILAG IV. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG BILAG IV. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.3.2014 COM(2014) 146 final ANNEX 4 PART 2/2 BILAG BILAG IV Associeringsaftale mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater

Læs mere

E-vitamin. E-vitamin er en antioxidant og er derfor en af din krops bedste beskyttere

E-vitamin. E-vitamin er en antioxidant og er derfor en af din krops bedste beskyttere e-vitamin E-vitamin er en antioxidant og er derfor en af din krops bedste beskyttere E-vitamin beskytter dig mod røg og forurening i den luft, du indånder Pigen her har brug for mere E-vitamin, end da

Læs mere

Dukan Diæt fasernes fødevarer og drikkelse.

Dukan Diæt fasernes fødevarer og drikkelse. Dukan Diæt fasernes fødevarer og drikkelse. Angrebsfasen Oksekød Hakket Okse Kalvekød Hestekød Lever Tunge Fisk Skalddyr Fjerkræ Skinke Æg Fedtfattige Drikkevarer som er tilladt Coca Cola Zero Coca Cola

Læs mere

KOPIARK 1-12 2.-4. KLASSETRIN

KOPIARK 1-12 2.-4. KLASSETRIN KOPIARK 1-12 2.-4. KLASSETRIN PIA ROSENLUND & CHRISTINE BENDIX KONSULENTER FOR FØDEVARESTYRELSEN. UDDANNEDE FOLKESKOLELÆRERE MED BACHELOR I HJEMKUNDSKAB ET SUNDERE VALG MED NØGLEHULLET Kopiarkene kan hentes

Læs mere

De nye Kostråd set fra Axelborg

De nye Kostråd set fra Axelborg De nye Kostråd set fra Axelborg Susan Vasegaard, srh@lf.dk Hanne Castenschiold, hca@lf.dk Line Damsgaard, lda@lf.dk Handel, Marked & Ernæring Landbrug & Fødevarer Nye kostråd 2013 Mejeriprodukterne er

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0655 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0655 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0655 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, den 3.11.2006 KOM(2006) 655 endelig 2006/0218 (COD) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Læs mere

26.11. 2011. Gulerodssuppe. Agurkesuppe. TEMA: Nem mad

26.11. 2011. Gulerodssuppe. Agurkesuppe. TEMA: Nem mad Eriks Mad og Musik.. 0 Gulerodssuppe Agurkesuppe Tema: agurk ½ grøn peber ½ eller / lille chili lille løg ½ dl yoghurt fed hvidløg salt & peber evt. dl (eller ) hønsebouillon Skyl agurken, flæk den, skrab

Læs mere

Madpakker til unge unge

Madpakker til unge unge Hvorfor Madpakker til unge unge Ca. 1/3 af den daglige energi skal indtages mens man er i skole eller på arbejde. Når man spiser sundt gavner det helbredet, man får mere energi og en bedre koncentrationsevne

Læs mere

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Kostfibre hvorfor. De mætter De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Maden flyttes hurtigere gennem kroppen De tager plads for andre fødevarer Tager lang tid at spise giver hurtigere

Læs mere

Morgenmad og mellemmåltid

Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad Vælg mellem Skyr med æblemost kanel og nødder Skyr med ingefær og rugbrød Ristet rugbrød med ost og et blødkogt æg Æggepandekage med skinke og ost Knækbrød med ost Spinat

Læs mere

Madpakker til børn. Huskelistens 5 punkter til madpakke-indkøb:

Madpakker til børn. Huskelistens 5 punkter til madpakke-indkøb: Hvorfor Madpakker til børn Ca. 1/3 af den daglige energi skal indtages mens man er i skole eller på arbejde. Derfor er en god og mættende madpakke og mellemmåltider vigtige. Når det man spiser er sundt

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende C 326/331 BILAG

Den Europæiske Unions Tidende C 326/331 BILAG 26.10.2012 Den Europæiske Unions Tidende C 326/331 BILAG 26.10.2012 Den Europæiske Unions Tidende C 326/333 BILAG I LISTE OMHANDLET I ARTIKEL 38 I TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE 1 2

Læs mere

Grøntsager og kostfibre

Grøntsager og kostfibre Grøntsager og kostfibre Patientinformation Grøntsager Grøntsager, og især de grove grøntsager, indeholder mange kostfibre. Det er derfor godt at spise mange af de grove grøntsager og gerne flere gange

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0018 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0018 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0018 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 27.1.2009 KOM(2009) 18 endelig 2009/0002 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og

Læs mere

Vejledning til skolemad

Vejledning til skolemad Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Vejledningen er en hjælp til at opfylde anbefalingerne og at gøre det sunde valg let for børnene. Udfordringerne er, at børn spiser for

Læs mere

Patientvejledning. Kostplan. 1200 kcal

Patientvejledning. Kostplan. 1200 kcal Patientvejledning Kostplan 1200 kcal Kostplan på 1200 kcal/ 5000 kj Morgen Formiddag ½ skive (25 g) rugbrød ½ skive groft franskbrød skrabet minarine 1 skive ost 30+/18% 150 ml skummetmælk Se forslag ½

Læs mere

BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG TILBEHØR TIL BEKLÆDNINGSGEN- STANDE, AF TRIKOTAGE

BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG TILBEHØR TIL BEKLÆDNINGSGEN- STANDE, AF TRIKOTAGE Kapitel 61 BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG TILBEHØR TIL BEKLÆDNINGSGEN- STANDE, AF TRIKOTAGE Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter kun konfektionerede varer af trikotage. 2. Dette kapitel omfatter ikke: a) Varer

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 127 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 127 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 127 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2014-29-35-00117 / 31537 Den 10. september 2015 MFVM

Læs mere

02c STOMI INFO. Spis godt Lev godt ILEOSTOMI

02c STOMI INFO. Spis godt Lev godt ILEOSTOMI 02c STOMI INFO Spis godt Lev godt ILEOSTOMI Gode råd til dig som har en ileostomi Alle mennesker har forskellige behov, uanset om du har en stomi eller ej. De råd, der er indeholdt i denne brochure er

Læs mere

InnovaConsult. Der er penge i god smag - Whisky Januar 2015. Når innovation og smag er en passion

InnovaConsult. Der er penge i god smag - Whisky Januar 2015. Når innovation og smag er en passion InnovaConsult Der er penge i god smag - Whisky Januar 2015 Når innovation og smag er en passion Der er penge i god smag; Whisky Hvornår er der penge i god smag Hvad sker der med smag når man fermenterer

Læs mere

Kyllingefilet med saltkogte kartofler og tzatziki

Kyllingefilet med saltkogte kartofler og tzatziki Kyllingefilet med saltkogte kartofler og tzatziki Mandag d. 20 1,250 kg kyllingefilet 100 g fedtstof 2½ agurk 1 tsk. salt 5 fed hvidløg 5 dl creme fraiche 2 spsk. olie Kartofler Kylling: 1. Krydder kyllingefileterne

Læs mere

De officielle kostråd

De officielle kostråd De officielle kostråd 2013 De officielle kostråd Fødevarestyrelsen udgav d. 17. september 2013 de nye kostråd Afløse De 8 kostråd De nye kostråd går under betegnelsen De officielle kostråd Bygger på 10

Læs mere

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer De praktiske Dag Tirsdag aften Onsdag morgen Onsdag frokost snacks Onsdag aften Torsdag morgen torsdag frokost snacks Torsdag aftensmad Fredag morgen Mad Chili con/sincarne Boller, havregryn, æg, pålæg,

Læs mere

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg Kapitel 23 Rest- og affaldsprodukter fra næringsmiddelindustrien; tilberedt dyrefoder Bestemmelse 1. Pos. 2309 omfatter bl.a. varer anvendelige som dyrefoder, ikke andetsteds tariferet, fremstillet ved

Læs mere

NACE 13.20 : Brydning af ikke-jernholdige metalmalme undtagen uran- og thoriummalme

NACE 13.20 : Brydning af ikke-jernholdige metalmalme undtagen uran- og thoriummalme NACE 13.10 : Brydning af jernmalm LITE 2006 for 2006 (H/KN) NACE 13.10 : Brydning af jernmalm CA 13.10.10 : Jernmalm og koncentrater deraf 13.10.10.30 Jernmalme og koncentrater deraf, ikke agglomereret

Læs mere

Menukort. Uge 35 37 39 41 43 45 47 2015

Menukort. Uge 35 37 39 41 43 45 47 2015 Menukort Uge 35 37 39 41 43 45 47 2015 MANDAG Uge 35 37 39 41 43 45 47 2015 Hjemmelavede frikadeller af svinekød serveres med stuvet hvidkål, syltede rødbeder og hvide kartofler Nudelwok med kylling og

Læs mere

Hvad bruges maden til

Hvad bruges maden til Hvad bruges maden til Du skal øve dig i at forklare, hvad kulhydraterne, fedtstofferne, proteinerne og vitaminerne bliver brugt til i din krop. Hvorfor har din krop brug for kulhydrater, fedtstoffer, proteiner

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Mine yndlingsopskrifter i Eventyrhuset. Kære mor og far I Eventyrhuset får vi serveret meget forskellig mad, og jeg har nogle madretter, som jeg elsker, og spiser rigtig meget af. Jeg har løbende fået

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. oktober 2015 (OR. en) 13273/15 AGRILEG 197 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 16. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: D041473/02 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Opbevaring og holdbarhed

Opbevaring og holdbarhed Opbevaring og holdbarhed Forskellige madvarer skal opbevares forskelligt. Maden kan holde sig længere og smager meget bedre hvis du opbevarer den rigtigt. Det står ofte på emballagen, hvor længe maden

Læs mere

Kokkelærens madplan Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Strimler af nakkekotelet. med. kartoffelskiver

Kokkelærens madplan Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Strimler af nakkekotelet. med. kartoffelskiver Aftensmad Madpakkeforslag Kokkelærens madplan Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Nakkekoteletter Klassisk med asparges æggekage med og kartofler bacon Laks fra i fredags med agurkedressing Strimler af

Læs mere

Turmad Hovedretter. Fisk med stærk sauce

Turmad Hovedretter. Fisk med stærk sauce Fisk med stærk sauce -4 5-600 g. friskfanget eller tørret fisk (anykind) Olivenolie til stegning 2 tsk. carry 2 tsk. cayenne- chillipeber 4 fed hvidløg 1 ds. koncentreret tomatpure Evt. soyasauce 5 dl.

Læs mere

http://www.altomkost.dk/forvaltning_skole_daginstitution/skoler/anbefalinger_for_maden/forside.h tm

http://www.altomkost.dk/forvaltning_skole_daginstitution/skoler/anbefalinger_for_maden/forside.h tm Opslagsværk - skoler I oversigten nedenfor har vi udvalgt nogle af de ernærings-emner, der er gode at blive lidt klogere på eller få genopfrisket, når man laver mad til børn og unge mennesker. Til hvert

Læs mere

Autonome handelspræferencer for Republikken Moldova ***I

Autonome handelspræferencer for Republikken Moldova ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2014)0086 Autonome handelspræferencer for Republikken Moldova ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. december

Læs mere

Madpyramiden i 3D lærervejledning

Madpyramiden i 3D lærervejledning 1 Madpyramiden i 3D lærervejledning Undervisningsmaterialet - Madpyramiden i 3D - er målrettet undervisning i indskolingen, men kan naturligvis også bruges på højere klassetrin. Materialet kan fx bruges

Læs mere

Opslagsværk - daginstitutioner

Opslagsværk - daginstitutioner Opslagsværk - daginstitutioner I oversigten nedenfor har vi udvalgt nogle af de ernærings-emner, der er gode at blive lidt klogere på eller få genopfrisket, når man laver mad til børn. Til hvert emne er

Læs mere

til vuggestuebørn Madplan 12 Forår Madplanen viser, hvilken type måltider der kan serveres for vuggestuebørn om foråret.

til vuggestuebørn Madplan 12 Forår Madplanen viser, hvilken type måltider der kan serveres for vuggestuebørn om foråret. Forår Brug forårets friske varer til at give kulør, smag og vitaminer til maden. På side 24 er der en oversigt over forårets billige og næringsrige sæsonvarer. Årstid 11 til vuggestuebørn Madplan Madplanen

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1) BEK nr 131 af 23/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Den økologiske. madpakke

Den økologiske. madpakke Den økologiske madpakke God smag God dag Den daglige madpakke skal ikke bare være sund, sjov, varieret og velsmagende den skal også være både nem at tilberede og nem at spise. Det er ikke nemt! I dette

Læs mere

KANTINETJEK BUFFET. Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen)

KANTINETJEK BUFFET. Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen) KANTINETJEK BUFFET Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen) Skemaet udfyldes for én konkret dag Da udbuddet kan veksle

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. juli 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. juli 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. juli 2016 (OR. en) 11434/16 AGRILEG 112 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 19. juli 2016 til: Komm. dok. nr.: D045753/02 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Beskæftigelsen i fødevareindustrien

Beskæftigelsen i fødevareindustrien DI Den 19. august 2015 Beskæftigelsen i fødevareindustrien 1. Sammenfatning I dette notat beskrives udviklingen i beskæftigelsen i fødevareindustrien. Notatets hovedkonklusioner er følgende: Faldet under

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1) BEK nr 131 af 23/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

GRÆSKE OVNSTEGTE FRIKADELLER I TOMATSOVS

GRÆSKE OVNSTEGTE FRIKADELLER I TOMATSOVS 600 g hakket oksekød 1 hakket løg 2 fed hvidløg, finthakket 1 bdt. persille 1 æg GRÆSKE OVNSTEGTE FRIKADELLER I TOMATSOVS Tomatsovs: 2 ds. flåede hakkede tomater 1 løg 1 fed knust hvidløg 1 dl tomatpuré

Læs mere

Alterne.dk - dit naturlige liv

Alterne.dk - dit naturlige liv Syre/basetabel Tilføjet af Birgitte Harms søndag 02. november 2008 Sidst opdateret mandag 24. august 2009 For meget syre i kroppen kan give ubehagelige symptomer af flere slags. Gentagne infektioner, ledsmerter,

Læs mere

02b STOMI INFO. Spis godt Lev godt KOLOSTOMI

02b STOMI INFO. Spis godt Lev godt KOLOSTOMI 02b STOMI INFO Spis godt Lev godt KOLOSTOMI Gode råd til dig som har en kolostomi Alle mennesker har forskellige behov, uanset om du har en stomi eller ej. De råd der er indeholdt i denne brochure er en

Læs mere

Forslag til dagens måltider for en pige på 10 13 år med normal vægt og fysisk aktivitet

Forslag til dagens måltider for en pige på 10 13 år med normal vægt og fysisk aktivitet Forslag til dagens måltider for en pige på 10 13 år med normal vægt og fysisk aktivitet Ca. 8000 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 600 kj/dag svarende til 7 % af energiindtaget (Svarer til ca. 1900

Læs mere

Vinter 2013. De kliniske diætister 2013-01-02

Vinter 2013. De kliniske diætister 2013-01-02 Vinter 2013 - Blomkålssuppe - Torsk i øldej med urteremoulade - Kylling med kikærter - Linsesalat - Broccoli salat - Klatboller - Rødbedekage med skyr creme Blomkålssuppe - 4 personer 1 lille blomkålshoved

Læs mere

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Skræl græskarret. Hvis skallen er tynd, behøver du ikke

Læs mere

Kost & Ernæring. K3 + talent

Kost & Ernæring. K3 + talent Kost & Ernæring K3 + talent Kostens betydning for præstationsevnen At være elitesvømmer kræver meget. Meget træning, men også at være en 24-timers atlet, som ikke kun er svømmer når han/hun er i bassinet.

Læs mere

Inspiration til børnefødselsdage

Inspiration til børnefødselsdage Inspiration til børnefødselsdage Frugt og grønt Frugtpindsvin Udskåret melon Grønne lanser Til 15 børn Du skal bruge 1 hvidkålshoved eller 1 vandmelon 15 træspyd 4-5 forskellige slags grøntsager fra listen:

Læs mere

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet.

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Yoghurt naturel (evt. blandet med fromage fraiche) med fiberdrys og

Læs mere

APO PHARM CLINIC ApS AKUPUNKTØR HELGE LARSEN Herlev Torv 15, 2730 Herlev, Tlf 44-922284 www.apoklinik.dk info@apoklinik.dk

APO PHARM CLINIC ApS AKUPUNKTØR HELGE LARSEN Herlev Torv 15, 2730 Herlev, Tlf 44-922284 www.apoklinik.dk info@apoklinik.dk APO PHARM CLINIC ApS AKUPUNKTØR HELGE LARSEN Herlev Torv 15, 2730 Herlev, Tlf 44-922284 www.apoklinik.dk info@apoklinik.dk Patientinformation om mad og kosttilskud, som lindrer og helbreder Interstitiel

Læs mere

Kapitel 20 Varer af grøntsager, frugter, nødder eller andre planter og plantedele Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke: a) grøntsager, frugter

Kapitel 20 Varer af grøntsager, frugter, nødder eller andre planter og plantedele Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke: a) grøntsager, frugter Kapitel 20 Varer af grøntsager, frugter, nødder eller andre planter og plantedele Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke: a) grøntsager, frugter og nødder, tilberedt eller konserveret på de i kapitel

Læs mere

KØD / GRØNSAGS SUPPER

KØD / GRØNSAGS SUPPER KØD / GRØNSAGS SUPPER (OPSKRIFTERNE ER TIL 4 PORTIONER) FRANSK LAMMESUPPE KINESISK KYLLINGSUPPE SPINAT SUPPE CHAMPIGNON SUPPE LØGSUPPE ASPARGSSUPPE BLOMKÅLS SUPPE JULIENNESUPPE KARTOFFELSUPPE TOMATSUPPE

Læs mere

Bananer med chokolade

Bananer med chokolade Bananer med chokolade Bananer med chokolade (20 stk.) INGREDIENSER 10 bananer (½ banan pr. barn) 1 pakke mørk pålægschokolade FREMGANGSMÅDE Bananerne halveres og flækkes forsigtigt på langs. De skal kunne

Læs mere

Eksporten sendes længere væk end nogensinde

Eksporten sendes længere væk end nogensinde Den 3. december 2012 Eksporten sendes længere væk end nogensinde Dansk eksport sælges længere og længere væk fra den danske grænse. Udviklingen vil fortsætte i den kommende periode, da væksten i Europa

Læs mere

Hver dag leveres frisk- og hjemmebagt

Hver dag leveres frisk- og hjemmebagt frisk- frisk- + økolisk, Frokostmenu A uge 46 Mandag til brødet Øl marineret svinefilet Varmt kartoffelfad med tomater, kartoffelskiver krydderurter krydret tomat vinaigrette Skiver af Vegetarisk pate

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.12.22 KOM(22) 76 endelig 22/29 (ACC) Forslag til RÅDETS FORORDNING om autonome og midlertidige foranstaltninger for indførsel af visse forarbejdede

Læs mere

Mad fra Thailand. Mad fra Thailand. Torsdag d. 27 Januar 2011

Mad fra Thailand. Mad fra Thailand. Torsdag d. 27 Januar 2011 Mad fra Thailand Rød Grøntsags karry 1 spsk olie 1 løg, hakket 1-2 spsk rød karrypasta 3,75 dl kokosmælk 2,5 dl vand 350g kartofler, i tern 200g blomkål, i buketter 6 kaffir lime blade 150g grønne bønner,

Læs mere

Eriks Mad og Musik 24. januar 2009

Eriks Mad og Musik 24. januar 2009 Eriks Mad og Musik. januar 009 Henriettes gulerodssuppe ½ kg gulerødder 0 g smør / dl appelsinsaft l grønsagsbouillon (måske lidt mere) lille grofthakket løg - tskf hakket frisk timian salt peber muskatnød

Læs mere

Eriks Mad og Musik. Tema: Brunch. Bland mel, sukker, natron og salt og pisk blandingen i skålen lidt efter lidt.

Eriks Mad og Musik. Tema: Brunch. Bland mel, sukker, natron og salt og pisk blandingen i skålen lidt efter lidt. Eriks Mad og Musik.september 00 Tema: Brunch Varm Chokolade l sødmælk - spsk kakao 00 g mørk chokolade på 0-70% spsk sukker Piskefløde Hæld mælken i en tykbundet gryde og læg forsigtigt et par teskefulde

Læs mere

Fuldkorn. Kostfibre. Motion. Frugt & grønt. Fedtstoffer. Fisk. Kost & hjertesundhed. Måltider. Rygning. Mad der smager. Alkohol

Fuldkorn. Kostfibre. Motion. Frugt & grønt. Fedtstoffer. Fisk. Kost & hjertesundhed. Måltider. Rygning. Mad der smager. Alkohol Motion Kostfibre Fuldkorn Fisk Fedtstoffer Frugt & grønt Kost & hjertesundhed Taljemål Måltider Alkohol Rygning Mad der smager Problemstillinger Overvægtige Sukkersyge (type-2) For højt kolesterol For

Læs mere

Hver dag leveres frisk- og hjemmebagt rugbrød, + madbrød

Hver dag leveres frisk- og hjemmebagt rugbrød, + madbrød Frokostmenu A uge 51 Mandag Tirsdag Onsdag Suppe Torsdag Tapas Fredag Dessert Let saltet kalkuncuvette med vin, tomat og urter Stegte kartofler, rodfrugter, porrer, squash og løg vendt i vores egen pesto

Læs mere

Fødevaredatabanken, version 6.0 Andringer fra version 5.0 - ænderede værdier Juni 2005. Side 1

Fødevaredatabanken, version 6.0 Andringer fra version 5.0 - ænderede værdier Juni 2005. Side 1 Side 1 0001 Abrikos, tørret 0000 Energi kj 1159 1244 0001 Abrikos, tørret 0007 kulhydrat, tilgængelig g 57.2 66.5 0001 Abrikos, tørret 0014 A-vitamin RE 199 398 0001 Abrikos, tørret 0061 Jern, Fe mg 6.00

Læs mere

Ælt alle ingredienser sammen til en homogen dej. Lad dejen hvile under et viskestykke i 3 timer. Dejen kan derefter rulles ud og videreforarbejdes.

Ælt alle ingredienser sammen til en homogen dej. Lad dejen hvile under et viskestykke i 3 timer. Dejen kan derefter rulles ud og videreforarbejdes. DEJ-GRUNDOPSKRIFTER Pie-dej 1,5 kg mel 15 g salt 250 g smør eller fedtstof 3/8 l vand Ælt alle ingredienser sammen til en homogen dej. Lad dejen hvile under et viskestykke i 3 timer. Dejen kan derefter

Læs mere

Platter. Supper. Forretter DKR. EUR. Serveres mellem kl eller på forudbestilling

Platter. Supper. Forretter DKR. EUR. Serveres mellem kl eller på forudbestilling Platter DKR. EUR Serveres mellem kl. 11-16 eller på forudbestilling 1. Færgekroens platte... 198,- 27,30 Marineret sild, karrysalat, 1/2 æg med rejer, fiskefilet med remoulade, gravad laks med sennepsdressing,

Læs mere

FRISKE RÅVARER. Sensommerens. med kød på

FRISKE RÅVARER. Sensommerens. med kød på FRISKE RÅVARER Sensommerens med kød på 2 3 Koteletter i fad med friske urter 4 Koteletter og grønt: 4 svinekoteletter (ca. 5 600 g) 200 g champignon eller shiitake svampe 1 squash Sovs: 1 løg 1 fed hvidløg

Læs mere

De 10 kostråd og skolemad vejledning til skolemad

De 10 kostråd og skolemad vejledning til skolemad De 10 kostråd og skolemad vejledning til skolemad Vejledningen er en hjælp til at opfylde anbefalingerne og at gøre det sunde valg let for børnene. Udfordringerne er, at børn spiser for lidt fisk, fuldkorn,

Læs mere

Kostplan En uge fra Diva Light

Kostplan En uge fra Diva Light Kostplan En uge fra Diva Light Mandag 1 æg ½ avokado Peberfrugt 2 tsk pesto eller nøddeolie 20 gram mandler 1 tomat Kog ægget til det er blødkogt eller hårdkogt, vend peberfrugt og avokado i pesto eller

Læs mere

Beskæftigelsen i fødevareindustrien

Beskæftigelsen i fødevareindustrien DI Den 3. januar 214 Beskæftigelsen i fødevareindustrien 1. Sammenfatning I dette notat beskrives udviklingen i beskæftigelsen i fødevareindustrien. Notatets hovedkonklusioner er følgende: Faldet under

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2010

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2012 KOM(2012) 17 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere