KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)"

Transkript

1 DA Den Europæiske Unions Tidende L 74/1 I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 213/2008 af 28. november 2007 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2195/2002 om det fælles glossar for offentlige kontrakter (CPV) og Europa-Parlamentets og Rådets udbudsdirektiver 2004/17/EF og 2004/18/EF med henblik på ændring af CPV-glossaret (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2195/2002 af 5. november 2002 om det fælles glossar for offentlige kontrakter (CPV) ( 1 ), særlig artikel 2, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester ( 2 ), særlig artikel 70, litra d) og e), under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter ( 3 ), særlig artikel 79, litra f) og g), og ud fra følgende betragtninger: (1) Ved forordning (EF) nr. 2195/2002 blev der indført et fælles glossar for offentlige kontrakter (CPV) for at standardisere de referencer, der anvendes af de ordregivende myndigheder og andre ordregivere til at beskrive kontraktens genstand. (2) CPV-glossarets opbygning, koder og beskrivelser bør tilpasses eller ændres på baggrund af markedsudviklingen og brugernes behov. Berørte parter og CPV-brugere har ( 1 ) EFT L 340 af , s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2151/2003 (EUT L 329 af , s. 1). ( 2 ) EUT L 134 af , s. 1. Senest ændret ved Rådets direktiv 2006/97/EF (EUT L 363 af , s. 107). ( 3 ) EUT L 134 af , s Senest ændret ved direktiv 2006/ 97/EF. stillet konkrete forslag til forbedringer af CPV-teksten, som bør tages i betragtning. CPV-glossarets opbygning, koder og beskrivelser bør også ajourføres, for at glossaret kan blive et effektivt værktøj til elektronisk håndtering af offentlige udbud. (3) For at blive mere brugervenligt bør glossaret i højere grad tage udgangspunkt i produkter, og i mindre grad i materialer. Derfor bør produktegenskaber, der optræder i det nuværende primærglossar i bilag I til forordning (EF) nr. 2195/2002, overføres til det supplerende glossar i samme bilag, og afdelinger, der er stærkt materialebestemte i det nuværende glossar, bør omfordeles mellem de andre afdelinger. (4) CPV-glossarets hierarki bør rationaliseres ved at samle og omfordele dels afdelinger med få koder, hvoraf nogle bør ses i sammenhæng, dels afdelinger, der kan være vildledende, og denne rationalisering bør foretages med henblik på at gøre det enklere at bruge nomenklaturen ved at give den en mere sammenhængende og ensartet form. (5) Forsvarsrelaterede leverancer og ydelser og bør klassificeres bedre ved at samle de eksisterende spredte koder i nye grupper og klasser for at få en mere sammenhængende fremtræden og ved at tilføje nye koder for eksempelvis militær forskning og teknologi. (6) Det supplerende glossar bør opbygges på en helt ny måde, så det får en logisk struktur med hovedgrupper underopdelt i grupper, som benyttes i tilknytning til primærglossaret.

2 L 74/2 DA Den Europæiske Unions Tidende Desuden bør det supplerende glossar udbygges med flere egenskaber ved produkter og ydelser, fordi det kan bidrage yderligere til forenklingen ved at muliggøre en mere fuldstændig beskrivelse af genstanden for en kontrakt og ved at reducere antallet af koder i primærglossaret. (7) Af hensyn til klarheden på området bør bilag I til forordning (EF) nr. 2195/2002 skiftes ud. (8) Bilag II til forordning (EF) nr. 2195/2002 bør udgå, da dets oversigt over de ændringer, der blev foretaget i 2003, herefter er uden betydning. (9) Når CPV-glossaret ændres, bør der også foretages en ajourføring af de vejledende sammenligningstabeller i bilag III, IV og V til forordning (EF) nr. 2195/2002, der viser, hvordan CPV-glossaret korresponderer med hhv. De Forenede Nationers foreløbige centrale produktnomenklatur (CPC Prov.), den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab (NACE Rev. 1) og den kombinerede nomenklatur (KN). Af klarhedshensyn bør disse bilag skiftes ud. (10) Ved ændringen af CPV bør de lister over aktiviteter og tjenesteydelser i bilagene til direktiv 2004/17/EF og 2004/ 18/EF, der refererer til rne, ajourføres, så de stemmer med det ændrede CPV-glossar, uden at der foretages materielle ændringer i de to direktivers anvendelsesområde. (11) Den tekniske tilpasning af de elektroniske systemer til det nye CPV vil tage nogen tid; derfor bør denne forordning først finde anvendelse seks måneder efter dens offentliggørelse. (12) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Rådgivende Udvalg for Offentlige Aftaler UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING: Artikel 1 I forordning (EF) nr. 2195/2002 foretages følgende ændringer: 1) Bilag I affattes som angivet i bilag I til nærværende forordning. 2) Bilag II udgår. 3) Bilag III affattes som angivet i bilag II til nærværende forordning. 4) Bilag IV affattes som angivet i bilag III til nærværende forordning. 5) Bilag V affattes som anført i bilag IV til nærværende forordning. Artikel 2 I direktiv 2004/17/EF foretages følgende ændringer: 1) Tabellen i bilag XII affattes som angivet i bilag V til nærværende forordning. 2) Tabellen i bilag XVIIA affattes som angivet i bilag VI til nærværende forordning. 3) Tabellen i bilag XVIIB affattes som angivet i bilag VII til nærværende forordning. Artikel 3 I direktiv 2004/18/EF foretages følgende ændringer: 1) Tabellen i bilag I affattes som angivet i bilag V til nærværende forordning. 2) I bilag II affattes tabellen under bilag IIA som angivet i bilag VI til nærværende forordning. 3) I bilag II affattes tabellen under bilag IIB som angivet i bilag VII til nærværende forordning. Artikel 4 Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Den anvendes fra den 15. september Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den 28. november På Kommissionens vegne Charlie McCREEVY Medlem af Kommissionen

3 DA Den Europæiske Unions Tidende L 74/3 BILAG I FÆLLES GLOSSAR FOR OFFENTLIGE KONTRAKTER Klassifikationssystemets opbygning 1. CPV-glossaret omfatter et primærglossar og et supplerende glossar. 2. Primærglossaret bygger på en træstruktur med koder på ni cifre, til hvilke svarer en betegnelse, der beskriver de varer, det arbejde eller de tjenesteydelser, der er kontraktens genstand. Den numeriske kodes første otte cifre betegner opdelinger på følgende måde: De to første cifre angiver afdelinger (XX Y). De tre første cifre angiver grupper (XXX00000-Y). De fire første cifre angiver klasser (XXXX0000-Y). De fem første cifre angiver kategorier (XXXXX000-Y). Hvert af de sidste tre cifre øger præciseringsgraden inden for hver kategori. Endelig bruges det niende ciffer til kontrol af de foranstående cifre. 3. Det supplerende glossar kan anvendes til yderligere beskrivelse af kontraktens genstand. Det består af alfanumeriske koder, der svarer til en beskrivelse, som kan præcisere arten eller en særlig brug af den vare, der skal indkøbes. Den alfanumeriske kode er struktureret således: Det øverste niveau betegnes ved et bogstav og svarer til en hovedgruppe. Det næste niveau betegnes ved et bogstav og svarer til en gruppe. Det tredje niveau betegnes ved tre cifre og svarer til underinddelinger. Det sidste ciffer bruges til kontrol af de foranstående cifre.

4 L 74/4 DA Den Europæiske Unions Tidende PRIMÆRGLOSSAR Produkter fra landbrug, husdyrbrug, fiskeri og skovbrug samt lignende produkter Produkter fra land- og havebrug Markafgrøder, gartneri- og havebrugsprodukter Frø Sojabønner Jordnødder Solsikkefrø Bomuldsfrø Sesamfrø Sennepsfrø Grøntsagsfrø Frugtfrø Blomsterfrø Ufabrikeret tobak Planter til sukkerfremstilling Sukkerroer Sukkerrør Halm og foderplanter Halm Foderplanter Rå vegetabilske materialer Rå vegetabilske materialer, der anvendes til fremstilling af tekstiler Bomuld Jute Hør Naturgummi og -latex samt produkter heraf Naturgummi Naturlatex Latexprodukter Planter til anvendelse inden for særlige områder Planter, der anvendes til fremstilling af parfume, farmaceutiske produkter, insektbekæmpelsesmidler og lign Planter, der anvendes til fremstilling af parfume Planter, der anvendes til fremstilling af farmaceutiske produkter Planter, der anvendes til fremstilling af insektbekæmpelsesmidler Planter, der anvendes til svampebekæmpelses- eller lignende formål Plantefrø til anvendelse inden for særlige områder Produkter fra havebrug og planteskoler Havebrugsprodukter Levende planter; blomsterløg, rødder, podekviste og stiklinger Afskårne blomster Blomsterarrangementer Drikkevare- og krydderiafgrøder

5 DA Den Europæiske Unions Tidende L 74/ Planter til fremstilling af drikkevarer Kaffebønner Teplanter Mate Kakaobønner Krydderier, ikke forarbejdede Animalske produkter og tilsvarende produkter Tyresæd Animalske produkter Naturlig honning Snegle Spiselige produkter af animalsk oprindelse Voks Æg Produkter fra blandet landbrugsdrift Landbrugsvarer Korn, kartofler, grøntsager, frugt og nødder Korn og kartofler Korn Hvede Hård hvede Blød hvede Majs Ris Byg Rug Havre Malt Kornprodukter Kartofler og tørrede grøntsager Kartofler Tørrede bælgfrugter og -planter Tørrede bælgfrugter Linser Kikærter Tørrede ærter Bælgplanter Grøntsager, frugt og nødder Grøntsager Rod- og knoldfrugter Rodfrugter Rødbeder Gulerødder Løg Turnips

6 L 74/6 DA Den Europæiske Unions Tidende Knoldfrugter Frugtgrøntsager Bønner Hestebønner Grønne bønner Pralbønner Ærter Haveærter Sukkerærter Peberfrugter Tomater Courgetter Champignoner Agurker Bladgrøntsager Hovedsalat Salatblade Artiskokker Spinat Kål Hvidkål Blomkål Broccoli Rosenkål Frugter og nødder Tropiske frugter og nødder Tropiske frugter Bananer Ananas Mangofrugter Dadler Rosiner Figner Avocadoer Kiwifrugter Kokosnødder Citrusfrugter Citroner Appelsiner Grapefrugter Tangeriner Limefrugter Ikke-tropisk frugt Bærfrugter Ribs

7 DA Den Europæiske Unions Tidende L 74/ Stikkelsbær Jordbær Hindbær Tranebær Æbler, pærer og kvæder Æbler Pærer Kvæder Stenfrugter Abrikoser Ferskner Kirsebær Blommer Druer Spisedruer Vindruer Oliven Produkter fra husdyrbrug, jagt og fiskeri Fisk, krebsdyr og andre akvatiske produkter Fisk Fladfisk Tunge Rødspætte Torskefisk Torsk Gråsej Kulmule Kuller Sild Tun Hvilling Småsild Laks Krebsdyr Østers Skaldyr Hvirvelløse havdyr Akvatiske produkter Koraller eller lignende produkter Naturlige vaskesvampe Tang Alger Kvæg og andre husdyr, små dyr Kvæg Voksent hornkvæg

8 L 74/8 DA Den Europæiske Unions Tidende Kalve Andre husdyr Får Geder Heste Svin Levende fjerkræ Små dyr Kaniner Harer Produkter af husdyr Frisk mælk fra får og geder Mælk fra får Mælk fra geder Uld og dyrehår Klippet uld Dyrehår Rå komælk Øremærker til dyr Øremærker til kvæg Produkter fra skovbrug og skovning Træ Nåletræ Tropiske træsorter Brændselstræ Groft tildannet træ Blødt træ Spildtræ Træaffald Savsmuld Stammer Hårdt træ Gavntræ Tømmer Minetømmer Gummier Balsamer Gummilak Kork Naturkork Kurvemagervarer Fletvarer Skovbrugsprodukter Planter, græs, mos og lav til pynteformål Produkter fra forstplanteskoler

9 DA Den Europæiske Unions Tidende L 74/ Planter Vækster til udplantning Blomsterløg Buske Træer Papirmasse Træmasse Kemisk træmasse Mineralolieprodukter, brændselsstoffer, elektricitet og andre energikilder Brændselsstoffer Fast brændsel Kul og kulbaseret brændsel Kul Kulbaseret brændsel Stenkul Briketter Fossilt brændsel Træbaseret brændsel Brunkul og tørv Brunkul Tørv Koks Gasformige brændselsstoffer Stenkulsgas, ledningsgas eller lignende Stenkulsgas eller lignende gasser Ledningsgas Propan og butan Propangas Propangas i flydende tilstand Butangas Butangas i flydende tilstand Naturgas Mineralolie og mineraloliedestillater Petroleum til fly Jetbrændstoffer af petroleumtypen Benzin Blyfri benzin Blyholdig benzin Benzin med ethanol Flydende petroleumsgas (LPG) Gasolier Dieselolie Dieselbrændstof Dieselolie (0,2) Dieselolie (EN 590)

10 L 74/10 DA Den Europæiske Unions Tidende Biodiesel Biodiesel (B20) Biodiesel (B100) Brændselsolier Fyringsolie Svovlfattige brændselsolier Produkter af mineralolie, stenkul og olie Tilberedte smøremidler Smøreolier og smøremidler Motorolier Kompressorolier Turbineolier Gearolier Gearolier (til reduktorer) Olier til anvendelse i hydrauliske systemer og til andre formål Væsker til hydrauliske formål Formolier Korrosionsbeskyttende olier Elektroisolationsolier Bremsevæsker Hvide olier og paraffinolier Hvide olier Paraffinolier Mineralske olier og præparater heraf Lette olier Mineralske olier Smøreolier til traktion Vaselin, voks og specialbenzin Vaseline og voks af mineralolie Vaseline Paraffin Mineralolievoks Restprodukter fra mineralolie Specialbenzin Mineralsk terpentin Jordolie (råolie) Olie- og kulrelaterede produkter Bituminøs skifer eller olieskifer Kulprodukter Olie udvundet af kul Elektricitet, opvarmning, solenergi, nuklear energi Elektricitet Damp, varmt vand og tilhørende produkter Varmt vand Damp

11 DA Den Europæiske Unions Tidende L 74/ Fjernvarme (indenbys) Fjernvarme (mellembys) Solenergi Solpaneler Solfangere til varmeproduktion Solcellemoduler Solenergianlæg Atombrændstoffer Uran Plutonium Radioaktive materialer Radioisotoper Minedriftsprodukter, basismetaller og beslægtede produkter Sand og ler Grus, sand, knuste sten og skærver/tilslagsmaterialer Sand Natursand Granulater, skærver, pulver af sten, småsten, grus og knuste sten, stenblandinger, blandinger af sten og sand og andre tilslagsmaterialer Småsten og grus Grus Småsten Tilslagsmaterialer Blandinger af sand og grus Skærver og knuste sten Bundsten Knust granit Knust basalt Jord Muldlag Underjord Småskærver Makadam, tjæremakadam og tjæresand Makadam Tjæremakadam Asfaltsand Ler og kaolin Ler Kaolin Kemiske mineraler og gødningsmineraler Gødningsmineraler Naturligt calcium, aluminiumcalciumphosphat og rå, naturlige kaliumsalte Naturligt calcium Aluminiumcalciumphosphater Rå, naturlige kaliumsalte

12 L 74/12 DA Den Europæiske Unions Tidende Svovlkis Ikke brændt svovlkis Kemiske mineraler Salt og ren natriumchlorid Stensalt Havsalt Salt udvundet ved inddampning og ren natriumchlorid Saltlage Produkter fra minedrift og stenbrydning Ædelsten og halvædelsten; pimpsten; smergel; naturlige slibemidler; andre mineraler og ædle metaller Ædelsten og halvædelsten Ædelsten Støv eller pulver af ædelsten Halvædelsten Støv eller pulver af halvædelsten Industridiamanter; pimpsten; smergel og andre naturlige slibemidler Pimpsten Industridiamanter Smergel Naturlige slibemidler Beslægtede mineraler, ædle metaller og produkter heraf Mineraler Guld Sølv Platin Metalmalme og legeringer Metalmalme Jernmalme Ikke-jernholdige metalmalme Kobbermalm Nikkelmalm Aluminiummalm Ædelmetalmalm Blymalm Zinkmalm Tinmalm Uran- og thoriummalme Uranmalme Thoriummalme Diverse malme Legeringer Jernlegeringer Jernlegeringer, ikke omfattet af EKSF Ferromangan

13 DA Den Europæiske Unions Tidende L 74/ Ferrochrom Ferronikkel Stål Slagger, krats, affald og skrot, af jern Basismetaller Jern, bly, zink, tin og kobber Jern Råjern Bly Zink Tin Kobber Aluminium, nikkel, scandium, titan og vanadium Aluminium Aluminiumoxid Nikkel Scandium Titan Vanadium Chrom, mangan, kobolt, yttrium og zirkonium Chrom Mangan Kobolt Yttrium Zirkonium Molybdæn, technetium, ruthenium og rhodium Molybdæn Technetium Ruthenium Rhodium Cadmium, lutetium, hafnium, tantal og wolfram Cadmium Lutetium Hafnium Tantal Wolfram Iridium, gallium, indium, thallium og barium Iridium Gallium Indium Thallium Barium Caesium, strontium, rubidium og calcium Caesium Strontium

14 L 74/14 DA Den Europæiske Unions Tidende Rubidium Calcium Kalium, magnesium, natrium og lithium Kalium Magnesium Natrium Lithium Niobium, osmium, rhenium og palladium Niobium Osmium Rhenium Palladium Diverse ikke-metalholdige mineralske produkter Slibematerialer Møllesten, slibesten og slibeskiver Møllesten Slibesten Slibeskiver Slibemidler som pulver eller korn Kunstig korund Kunstig grafit Glas Glasfibre Genindvundne sekundære råmaterialer Genindvundne sekundære metalråmaterialer Genindvundne sekundære råmaterialer, som ikke indeholder metal Aske og restprodukter indeholdende metaller Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter Animalske produkter, kød og kødprodukter Kød Kød af kvæg Oksekød Kalvekød Fjerkrækød Fersk fjerkrækød Gæs Kalkuner Kyllinger Ænder Fjerkrælever Gåse- og andelever Svinekød Indmad Lamme- og fårekød Lammekød

15 DA Den Europæiske Unions Tidende L 74/ Fårekød Gedekød Heste-, æsel-, muldyr- eller mulæselkød Hestekød Æsel-, muldyr- eller mulæselkød Diverse slags kød Kaninkød Harekød Vildt Frølår Duer Fiskekød Kødprodukter Kødkonserves og kødvarer Produkter af pølsekød Pølsekød Pølsevarer Pølser Blodpølser Fjerkræpølser Tørret, saltet, røget eller krydret kød Saltet skinke Bacon Salami Varer tilberedt af lever Postej, paté Varer tilberedt af gåse- eller andelever Svinekødsprodukter Skinke Kødboller Færdigretter tilberedt af svinekød Varer tilberedt af fjerkrækød Varer tilberedt af okse- og kalvekød Kødboller af oksekød Hakket oksekød Hakkebøffer af oksekød Kødvarer Tilberedt og konserveret fisk Fiskefileter, fiskelever og rogn Fiskefileter Friske fiskefileter Fiskerogn Fiskelever Frossen fisk, fiskefileter og andet fiskekød Frossen fisk

16 L 74/16 DA Den Europæiske Unions Tidende Frosne fiskeprodukter Tørret eller saltet fisk; fisk i saltlage; røget fisk Tørret fisk Saltet fisk Fisk i saltlage Røget fisk Konserveret fisk Fisk på dåse og på anden vis tilberedt eller konserveret Paneret fisk eller fisk på dåse Laks på dåse Tilberedt eller konserveret sild Sardiner Tunfisk på dåse Makrel Ansjoser Fiskepinde Panerede fiskevarer Tilberedte fiskeretter Fisketilberedninger Kaviar og rogn Kaviar Rogn Fisk og skaldyr Frosne krebsdyr Tilberedte eller konserverede krebsdyr Skaldyrsprodukter Frugt, grøntsager og lignende produkter Kartofler og kartoffelprodukter Frosne kartofler Pomfritter eller pommes frites Frosne kartofler i terninger, skiver og andet Kartoffelprodukter Kartoffelmospulver Blancherede pommes frites Franske kartofler Franske kartofler, tilsat smag Kartoffelsnacks Kartoffelkroketter Forarbejdede kartofler Frugt- og grøntsagssaft Frugtsaft Appelsinsaft Grapefrugtsaft Citronsaft Ananassaft

17 DA Den Europæiske Unions Tidende L 74/ Druesaft Æblesaft Saftblandinger, ikke koncentrerede Saftkoncentrater Grøntsagssafter Tomatsaft Forarbejdet frugt og grønt Forarbejdede grøntsager Friske eller frosne grøntsager Forarbejdede rodgrøntsager Forarbejdede knoldgrøntsager Bønner, ærter, peberfrugter, tomater og andre grøntsager Forarbejdede bønner Forarbejdede ærter Gule ærter Forarbejdede tomater Forarbejdede svampe Forarbejdede peberfrugter Bønnespirer Trøfler Bladgrøntsager og kål Forarbejdet kål Forarbejdede bælgfrugter Frosne grøntsager Grøntsager, konserverede og/eller på dåse Bønner i tomatsovs Baked beans Konserverede tomater Tomater på dåse Tomatpuré Koncentreret tomatpuré Tomatsauce Svampe på dåse Forarbejdede oliven Grøntsager på dåse Surkål på dåse Ærter på dåse Bønner på dåse, udbælgede Bønner på dåse, ikke udbælgede Asparges på dåse Oliven på dåse Sukkermajs Midlertidigt konserverede grøntsager Grøntsager, konserveret i eddike Forarbejdede frugter og nødder

18 L 74/18 DA Den Europæiske Unions Tidende Forarbejdet frugt Forarbejdede æbler Forarbejdede pærer Forarbejdede bananer Rabarber Meloner Syltetøj og marmelade; frugtgelé; frugt- eller nøddemos og -puré Marmelader Orangemarmelade Citronmarmelade Frugtgeléer Frugtmos Nøddemasse Jordnøddesmør Frugtpuréer Syltetøj Abrikossyltetøj Brombærsyltetøj Solbærsyltetøj Kirsebærsyltetøj Hindbærsyltetøj Jordbærsyltetøj Forarbejdede nødder Ristede eller saltede nødder Konserveret frugt Tørret frugt Forarbejdede korender Forarbejdede rosiner Sultanaer Vegetabilske biprodukter Animalske eller vegetabilske olier og fedtstoffer Rå animalske eller vegetabilske olier og fedtstoffer Animalske eller vegetabilske olier Vegetabilske olier Olivenolie Sesamolie Jordnøddeolie Kokosnøddeolie Madolie Stegeolie Fedtstoffer Animalske fedtstoffer Vegetabilske fedtstoffer Faste reststoffer af vegetabilske fedtstoffer eller olier Oliekage

19 DA Den Europæiske Unions Tidende L 74/ Raffinerede olier og fedtstoffer Raffinerede olier Raffinerede fedtstoffer Hydrerede eller esterificerede olier eller fedtstoffer Vegetabilsk voks Spiselige fedtstoffer Margarine og lignende varer Margarine Flydende margarine Smørbare produkter med reduceret eller lavt fedtindhold Mejeriprodukter Mælk og fløde Mælk Pasteuriseret mælk Steriliseret mælk Langtidsholdbar mælk Skummetmælk Letmælk Sødmælk Kondenseret mælk Tørmælk Fløde Kaffefløde Fløde med et fedtindhold på mindst 45 vægtprocent Tyk fløde med et fedtindhold på mindst 63 vægtprocent Piskefløde Smør Osteprodukter Ost Frisk ost Hytteost Blød ost Fetaost Revet ost og ost i pulverform, blåskimmelost og anden ost Blåskimmelost Cheddarost Revet ost Parmesanost Hård ost Smelteoste Mejeriproduktsortiment Yoghurt og andre fermenterede mælkeprodukter Yoghurt Yoghurt naturel Yoghurt med smag

20 L 74/20 DA Den Europæiske Unions Tidende Kærnemælk Kasein Laktose eller laktosesirup Valle Konsumis og lignende produkter Konsumis Sorbet Mølleriprodukter, stivelse og stivelsesprodukter Mølleriprodukter Afskallet ris Mel af korn og vegetabilsk mel og produkter heraf Hvedemel Fuldkornsmel Mel til fremstilling af brød Almindeligt mel Mel til bagværk Selvhævende mel Mel af korn Majsmel Rismel Fint- og groftmalet vegetabilsk mel Blandinger til bageriprodukter Færdiglavede kageblandinger Færdiglavede bageblandinger Bageriprodukter Produkter af kerner af korn Havregryn Produkter af korn Færdiglavede morgenmadsprodukter af korn Cornflakes Mysli eller tilsvarende Puffed hvede Valsede havregryn Forarbejdet ris Langkornet ris Slebet ris Brudris Klid Stivelse og stivelsesprodukter Majsolie Glukose og glukoseprodukter; fruktose og fruktoseprodukter Glukose og glukoseprodukter Glukose Glukosesirup Fruktose og fruktoseprodukter

21 DA Den Europæiske Unions Tidende L 74/ Fruktose Fruktosetilberedninger Fruktoseopløsninger Fruktosesirup Stivelse Tapioka Semuljegryn Cremepulver Foderblandinger til dyr Færdige foderblandinger til husdyr og andre dyr Fiskefoder Tørfoder Foder til selskabsdyr Diverse næringsmidler Brødprodukter, frisk bagværk og kager Brødprodukter Brød Rundstykker Croissanter Tebrød (crumpets) Færdiglavede brødprodukter Sandwiches Færdiglavede sandwiches Bagværk og kager Bagværk Tærter Krydrede tærter Søde tærter Kager Morgenbrød Tvebakker og kiks; konserveret bagværk og kager Ristede brødprodukter og konditorvarer Ristede brødprodukter Ristet brød Knækbrød Tvebakker Søde kiks Sukker og hermed beslægtede produkter Sukker Hvidt sukker Ahornsukker og -sirup Melasse Sirupper fremstillet af sukker Honning Affaldsprodukter fra sukkerfremstilling

22 L 74/22 DA Den Europæiske Unions Tidende Sukkerprodukter Desserter Tærtebunde Kakao; chokolade- og sukkervarer Kakao Kakaomasse Kakaosmør, -fedt eller -olie Usødet kakaopulver Sødet kakaopulver Chokolade og sukkervarer Chokolade Chokoladevarer Drikkechokolade Chokoladebarrer Konfekture Bolsjer Nougat Frugt, nødder eller frugtskaller, konserveret med sukker Pastaprodukter Melholdige varer Pastaprodukter, ikke kogte Pasta- og couscoustilberedninger Tilberedt pasta Fyldt pasta Lasagne Couscous Pasta på dåse Kaffe, te og hermed beslægtede produkter Kaffe Brændt kaffe Koffeinfri kaffe Kaffeerstatninger Te Grøn te Sort te Tilberedninger af te eller mate Tebreve Urtete Smagspræparater og krydderier Eddike; saucer; sammensatte smagspræparater; fint og groft sennepsmel; tilberedt sennep Eddike og eddikeerstatninger Eddike eller tilsvarende Saucer, sammensatte smagspræparater og blandede krydderier Sojasauce Tomatketchup

23 DA Den Europæiske Unions Tidende L 74/ Sennep Saucer Sammensatte smagspræparater Mayonnaise Smørepålæg Chutney Urter og krydderier Peber Krydderier Urter Salt Ingefær Specialnæringsmidler Homogeniserede fødevaretilberedninger Diætetiske produkter Spædbørnsmad Diverse fødevarer og tørrede varer Supper og bouilloner Kødsupper Fiskesupper Blandede supper Supper Suppeblandinger Bouilloner Suppekraft Blandinger til suppekraft Grøntsagssupper Grøntsagssafter, ekstrakter, pepsinstoffer og jævningsmidler Safter af grøntsager Grøntsagsekstrakter Jævningsmidler Tørvarer Fødevareblandinger Dessertblandinger Sauceblandinger Forarbejdede fødevarer Veganisk mad Tilberedte måltider Tilberedte måltider til skoler Tilberedte måltider til hospitaler Færdigretter Snacks Automatvarer Sandwichfyld Delikatessevarer

24 L 74/24 DA Den Europæiske Unions Tidende Fastfoodprodukter Hamburgere Dybfrostvarer Konservesvarer og nødrationer Nødrationer Konservesvarer Fødevarepakker Gær Bagepulver Drikkevarer, tobak og beslægtede produkter Destillerede alkoholholdige drikkevarer Spiritusholdige drikkevarer Spiritus Likører Vine Vine, ikke aromatiserede Mousserende vin Bordvin Portvin Madeira Druemost Sherry Vinbærme Cider og andre frugtvine Cider Frugtvine Ikke-destillerede gærede drikkevarer Vermouth Maltøl Øl Pilsnerøl Bærme fra brygning eller destillering Alkoholfrie drikkevarer Mineralvand Mineralvand uden brus Mineralvand med brus Vand i fast form Is Sne Mineralvand tilsat smag Læskedrikke Frugtsquash Chokolademælk Tobak, tobaksvarer og -leverancer Tobaksvarer

25 DA Den Europæiske Unions Tidende L 74/ Cigarer Cigarillos Cigaretter Tobak Forarbejdet tobak Tobakshandlerleverancer Cigaret- og filterpapir Cigaretpapir Filterpapir Landbrugsmaskiner Landbrugs- og skovbrugsmaskiner til bearbejdning eller dyrkning af jorden Plove eller tallerkenharver Harver, oprivere, kultivatorer, luge- eller hakkemaskiner Så-, plante- eller priklemaskiner Spredemaskiner til gødning Gødningsspredere Tromler til plæner eller sportspladser Diverse havebrugsudstyr Høstmaskiner Slåmaskiner Plæneklippere Plæneklippere, slåmaskiner til parker eller sportsbaner Maskiner til høtilberedning Halm- eller foderpressere Opsamlepressere Høstmaskiner og tærskeværker Sprøjtemaskiner til anvendelse i landbrug eller havebrug Selvlæssende og selvaflæssende landbrugspåhængs- og sættevogne Selvlæssende landbrugspåhængsvogne Selvaflæssende landbrugspåhængsvogne Selvlæssende landbrugssættevogne Selvaflæssende landbrugssættevogne Specialmaskiner til landbrug eller skovbrug Maskiner til rengøring eller sortering af æg, frugt eller andre produkter Maskiner til rengøring af landbrugs-, havebrugs- eller gartneriprodukter Maskiner til rengøring af æg Maskiner til rengøring af frugt Maskiner til sortering af landbrugs-, havebrugs- eller gartneriprodukter Ægsorteringsmaskiner Frugtsorteringsmaskiner Maskiner til rengøring eller sortering af frø, korn eller tørrede grøntsager Malkemaskiner Maskiner til tilberedning af dyrefoder Maskiner til biavl Maskiner til fjerkræavl

26 L 74/26 DA Den Europæiske Unions Tidende Rugemaskiner og kyllingemødre Traktorer Landbrugstraktorer uden førerplads Brugte traktorer Trækmotorer Dele til landbrugs- og skovbrugsmaskiner Dele til landbrugsmaskiner Dele til skovbrugsmaskiner Beklædningsartikler, fodtøj, bagageartikler og tilbehør Erhvervsbeklædning, særlig arbejdsbeklædning og tilbehør Erhvervsbeklædning Beklædning til brug i industrien Overtræksdragter Arbejdsbeklædning til specialformål Flyverbeklædning Flyverjakker Flyverdragter Tilbehør til arbejdsbeklædning Arbejdshandsker Sikkerhedsvisirer Beskyttelsesudrustning Ydertøj Frakker Kapper Slag Vindjakker Vejrfast beklædning Vandtæt beklædning Vandtætte kapper Anorakker Regnfrakker Virksomhedsbeklædning Jakkesæt Ensembler Jakker og blazere Blazere Jakker Beklædningsartikler af overtrukne eller imprægnerede tekstilstoffer Diverse ydertøj Kjoler Nederdele Shorts Benklæder Pullovere, cardiganer og lignende varer Pullovere

27 DA Den Europæiske Unions Tidende L 74/ Cardiganer Sweatshirts Veste Beklædningsgenstande Underbeklædning Underkjoler Underbenklæder Dametrusser Badekåber Strømper Strømpebenklæder Sokker Nattøj Natskjorter Slåbrokker Pyjamasser Undertrøjer Natkjoler Brystholdere, korsetter, strømpeholdere og lignende artikler Brystholdere Korsetter Strømpeholdere T-shirts og skjorter T-shirts Skjorter Poloskjorter Beklædningsartikler til specielle formål samt tilbehør Beklædningsartikler til specielle formål Beklædningsartikler til spædbørn Sportstøj Træningsdragter Sportsskjorter Skidragter Badetøj Tilbehør til beklædningsartikler Lommetørklæder Tørklæder Slips Handsker Engangshandsker Vanter Kørehandsker Bælter Skulderremme Hætter, kasketter m.v.

28 L 74/28 DA Den Europæiske Unions Tidende Hatte Hovedbeklædning og tilbehør hertil Svedbånd Hovedbeklædning Baretter Felthuer Hætter Kasketter Hageremme til hovedbeklædning Visirer Beskyttelseshovedbeklædning Sikkerhedshovedbeklædning Hjelme Styrthjelme Cykelhjelme Sikkerhedshjelme Spænder, knapper, lynlåse og andre lukker til beklædningsgenstande Knapper Knapemner Sikkerhedsnåle Lynlåse Smykker, ure og lignende varer Smykker og lignende varer Ædelsten til smykker Diamanter Rubiner Smaragder Opalsten Kvartssten Turmalinsten Mønter og medaljer Mønter Medaljer Smykkevarer Perler Guldsmedearbejder Varer af ædle metaller Varer af ædelsten eller halvædelsten Sølvsmedearbejder Personlige ure Lomme- og armbåndsure Glas til armbåndsure Armbåndsure Stopure Gaver og belønninger

29 DA Den Europæiske Unions Tidende L 74/ Pelse og pelsvarer Pelsvarer Skind af pelsværk Beklædningsartikler af pelsværk Varer af kunstigt pelsværk Pelse Fodtøj Fodtøj undtagen sports- og beskyttelsesfodtøj Vandtæt fodtøj Fodtøj med dele af gummi eller plast Sandaler, med overdel af gummi eller plast Gummistøvler Almindeligt fodtøj, med overdel af gummi eller plast Badesandaler Fodtøj med overdel af læder Sandaler Slippers Almindeligt fodtøj Fodtøj med overdel af tekstilmaterialer Støvler Halvstøvler Støvler med skaft til læggen Knæstøvler Waders Galocher Sportsfodtøj Fodtøj til skisport Fodtøj til langrend Kondisko Bjergstøvler Fodboldstøvler Beskyttelsesfodtøj Fodtøj med indbygget beskyttelseståkappe af metal Specialfodtøj Flyverfodtøj Dele til fodtøj Overdele til fodtøj Såler Hæle Bagageartikler, sadelmagervarer, sække, poser m.v Sadelmagervarer Sadler Ridepiske Piske Bagageartikler og lignende

30 L 74/30 DA Den Europæiske Unions Tidende Kufferter Små punge og tegnebøger Små punge Tegnebøger Rejsekufferter Vandflaskeholdere og -hylstre Vandflaskeholdere Hylstre Toilettasker Tasker, sække, poser Rejsetasker Rygsække Sportstasker Sække til breve eller postpakker Brevposer Køjesække Vasketøjsposer Stofposer Sække til pakning af varer Poser til pakning af varer Forede prøveposer Håndtasker Læder og tekstilstoffer, plast- og gummimaterialer Læder Vaskeskind Læder af hornkvæg eller af dyr af hestefamilien Læder af får, geder eller svin Læder af fåre- eller lammeskind Læder af gede- eller gedekidsskind Læder af svin Læder af andre dyr, kunstlæder og andet læder Læder af andre dyr Kunstlæder Simililæder Laklæder Urremme Lædervarer til brug i maskiner eller mekaniske redskaber Tekstilstoffer og beslægtede artikler Vævet stof Vævet syntetisk stof Vævet stof af blandede fibre Vævet bomuldsstof Bolster Denim Lærred

31 DA Den Europæiske Unions Tidende L 74/ Lærredsvarer Poplin Sejldug Sejldugsremme Uldklæde Linnedstof Linned Specialstoffer Luv Frotté Møbelstof Gardinstof For Trikotagestoffer Strikkede stoffer Fløjlsstoffer Hæklede stoffer Klæde Uvævede stoffer Uld, huder og skind af dyr Uld Dyreskind Skind og fjer af fugle Tekstilgarn og -tråd Naturlige tekstilfibre Kunstige tekstilfibre Tekstilgarn og -tråd af naturfibre Silkegarn Uldgarn Bomuldsgarn Hørgarn Sytråd og garn af naturfibre Sytråd Strikkegarn Garn af vegetabilske tekstilfibre Syntetisk garn eller tråd Syntetisk garn Syntetisk tråd Syntetisk sytråd Syntetisk strikkegarn Gummi- og plastmaterialer Gummiprodukter Slanger, slidbaner og fælgbånd af gummi Fælgbånd af gummi Slanger

32 L 74/32 DA Den Europæiske Unions Tidende Slidbaner til dæk Artikler af ikke-vulkaniseret gummi Gummierede tekstilstoffer Dækcord Klæbestrimmel af gummierede tekstilstoffer Regenereret gummi Plastprodukter Polystyrenprodukter Polystyrenfolie Polystyrenplader Harpikser Epoxyharpiks Rørledninger af epoxyharpiks Læder-, tekstil-, gummi- og plastaffald Affald af læder Tekstilaffald Gummiaffald Affaldssække og -poser af polyethylen Syntetgummi og syntetiske fibre Syntetgummi Syntetiske fibre Syntetiske filamentbånd Garn med høj styrke Enkelttrådet tekstureret garn Syntetiske monofilamenter Kunstfibre Syntetiske stabelfibre Polypropylen Tekstureret garn af kemofibre Tryksager og beslægtede produkter Trykte bøger, brochurer og foldere Trykte bøger Skolebøger Lærebøger Biblioteksbøger Ordbøger, kort, nodehæfter og andre bøger Ordbøger Atlasser Kort Matrikelkort Blåtryk Trykte noder Leksika Publikationer Tekniske publikationer

33 DA Den Europæiske Unions Tidende L 74/ Telefonbøger og vejvisere Foldere Brochurer Pjecer Aviser, fagtidsskrifter, tidsskrifter og magasiner Aviser Fagtidsskrifter Statstidender m.v Tidsskrifter Regelmæssigt udkommende publikationer Magasiner Postkort, lykønskningskort og andre tryksager Postkort Billeder Overføringsbilleder Mønstre Fotografier Lykønskningskort Julekort Frimærker, checks, pengesedler, aktiecertifikater, reklametryksager, kataloger og håndbøger Frimærker Julemærker Nye frimærker Sparemærker/rabatmærker Frimærkemapper m.v Stempelpapir Pengesedler Checkblanketter Tryksager med sikkerhedstryk Pas Postanvisninger Vægtafgiftvignetter Kørekort Id-kort Identitetsarmbånd Tilladelser Adgangstegn Tryksager på bestilling Billetter Reklameklæbemærker og -bånd Reklametryksager, varekataloger og håndbøger Varekataloger Huskerulleholdere, menuomslag m.m Andet trykt reklamemateriale, i.a.n Håndbøger

34 L 74/34 DA Den Europæiske Unions Tidende Computerbrugerhåndbøger Instruktionsbøger Tekniske håndbøger Trykplader eller -cylindre eller lignende materialer, der bruges til trykning Offsetplader Udstyr til tørætsning Prægeudstyr Blæk Trykfarver Dybtryksfarver Tusch Protokoller, regnskabsbøger, samlebind, blanketter og lignende tryksager af papir eller pap Protokoller af papir eller pap Regnskabsbøger Kvitteringsblokke Notesbøger Blokke Notesblokke Stenografiblokke Selvklæbende memoblokke Noteringskalendere eller personlige planlægningskalendere Adressebøger Blanketter Stemmesedler Forretningsblanketter Forretningsblanketter i endeløse baner Forretningsblanketter, der ikke er i endeløse baner Øvehæfter Suppleringsblade til skolenotesbøger Kladdepapir Præsentationsmapper Samlealbum Frimærkehæfter Frimærkealbum Samlemapper og tilbehør dertil Samlemapper Dokumentomslag Dossierer Tidsskriftkassetter Diverse tryksager Avispapir, håndgjort papir og pap, ikke belagt, til grafisk brug Avispapir Håndgjort papir eller pap Lysfølsomt, varmefølsomt eller termografisk papir og pap

NIKKELALLERGI OG MAD

NIKKELALLERGI OG MAD NIKKELALLERGI OG MAD 2 03 // Nikkel i maden giver ikke allergi 03 // De første 1-2 måneder med nikkelfattig kost 06 // Hvis du fortsat skal spise nikkelfattigt 07 // Spørgsmål og svar 09 // Eksempler på

Læs mere

NIKKELALLERGI OG MAD

NIKKELALLERGI OG MAD NIKKELALLERGI OG MAD 2 03 // Nikkel i maden giver ikke allergi 03 // De første 1-2 måneder med nikkelfattig kost 06 // Hvis du fortsat skal spise nikkelfattigt 07 // Spørgsmål og svar 09 // Eksempler på

Læs mere

521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 1 von 73 LISTE OVER BILAG

521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 1 von 73 LISTE OVER BILAG 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 1 von 73 LISTE OVER BILAG Bilag I Albanske toldindrømmelser for fællesskabsindustrivarer Bilag IIa Albanske toldindrømmelser

Læs mere

Suhr's Diæthåndbog. Udarbejdet af: Per Brændgaard Mikkelsen og Louise Lindstrøm. 1. udgave, august 2005

Suhr's Diæthåndbog. Udarbejdet af: Per Brændgaard Mikkelsen og Louise Lindstrøm. 1. udgave, august 2005 Suhr's Diæthåndbog Udarbejdet af: Per Brændgaard Mikkelsen og Louise Lindstrøm 1. udgave, august 2005 Suhr's 2005 Indhold Introduktion Side 5 Suhr's Diæt Side 6 Princippet om de tre slags mad Side 6 Spis

Læs mere

T R Æ N I N G S P R I N C I P P E R

T R Æ N I N G S P R I N C I P P E R C O M 2 M E. D K 2 0 1 5 T R Æ N I N G S P R I N C I P P E R I D E T T E N U M M E R : T R Æ N I N G S P R I N - C I P P E R K R O P S T Y P E R 3 T R Æ N I N G S P R O - G R A M M E R S P E C I A L P

Læs mere

EAK koder tilknyttet Danske Branchekoder Januar 2010

EAK koder tilknyttet Danske Branchekoder Januar 2010 01.11.00 Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø 02 01 Affald fra landbrug, gartneri, akvakultur, skovbrug, jagt og fiskeri 01.11.00 Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter

Læs mere

DB07-Kode Betegnelse Hovedbranche Gruppering 10000 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Landbrug, jagt, skovbrug og

DB07-Kode Betegnelse Hovedbranche Gruppering 10000 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Landbrug, jagt, skovbrug og DB07-Kode Betegnelse Hovedbranche Gruppering 10000 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri HGR 11000 Dyrkning af etårige afgrøder Landbrug,

Læs mere

Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Den lille levnedsmiddeltabel

Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Den lille levnedsmiddeltabel Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den lille levnedsmiddeltabel Den lille levnedsmiddeltabel 3. reviderede udgave Udarbejdet af Erling Saxholt Sisse Fagt Anders Møller

Læs mere

Kan tages ud så du kan have den med dig!

Kan tages ud så du kan have den med dig! Den store BRIKliste Kan tages ud så du kan have den med dig! Sådan bruger du briksystemet Briksystemet gør Nupokuren lettere at holde. Samtidig lærer systemet dig, hvad mad og drikke koster i kalorier,

Læs mere

Det fælles frokostmåltid. anbefalinger og inspiration til sund mad til børn i daginstitutionen

Det fælles frokostmåltid. anbefalinger og inspiration til sund mad til børn i daginstitutionen Det fælles frokostmåltid anbefalinger og inspiration til sund mad til børn i daginstitutionen Indhold 1 Forord 2 Sund frokost i daginstitutionen 4 Når madordningen skal gennemføres inspiration til anbefalingerne

Læs mere

Kogebog. Kære kolleger, kære børn. for dagplejere og deres børn i Åby dagpleje. Lavet af nogle dagplejere der godt kan lide mad.

Kogebog. Kære kolleger, kære børn. for dagplejere og deres børn i Åby dagpleje. Lavet af nogle dagplejere der godt kan lide mad. Kogebog for dagplejere og deres børn i Åby dagpleje Kære kolleger, kære børn. Vi har lavet denne bog i anledning af Åby dagplejes 30 års jubilæum 1.10.2000. Når vi fandt på at lave en kogebog specielt

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 145 Del C... 174 Del D... 194 Del M... 196

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 145 Del C... 174 Del D... 194 Del M... 196 INDHOLD Del A... 2 Del B... 145 Del C... 174 Del D... 194 Del M... 196 L A A.1. 22 22 591 9958992 11/5/211 Excellent Play Steenhold, Jens Martin Frederik d. 3s vej 7 Fredericia DK DA EN 2 - Møbler. 119222

Læs mere

GoCook 100% din ret bogen til madkundskab

GoCook 100% din ret bogen til madkundskab eksperimenter GoCook 100% din ret bogen til madkundskab Redaktion: Malene Østergaard Loft, Birthe Kyhn og Bente Svane Nielsen Layout og illustrationer: Ole Steen Pedersen, Pedersen & Pedersen, Aarhus Printet

Læs mere

Næringsstofanbefalinger

Næringsstofanbefalinger "This project arises from the project Periscope which has received funding from the E U, in the framework of the Public Health Programme" Næringsstofanbefalinger Vores mad indeholder en lang række stoffer,

Læs mere

Talentvejens Madunivers

Talentvejens Madunivers Talentvejens Madunivers Sæt krydderi på grundforløbet Talentvejens Madunivers Sæt krydderi på grundforløbet TALENTVEJENS MADUNIVERS Udgivelseår 2014 Udgiver Selandia Forlag Forfattere Susanne Nygaard

Læs mere

Mere frugt og grønt hver dag

Mere frugt og grønt hver dag Mere frugt og grønt hver dag I Danmark er vi blevet bedre til at spise frugt og grønt. Fra 1995 og frem til 2001 spiste vi 40 procent mere frugt og grønt, men den udvikling er nu stoppet. I dag spiser

Læs mere

Smagens Dag 2014 Gem Smagen

Smagens Dag 2014 Gem Smagen Smagens Dag 2014 Gem Smagen Elevmateriale Af Kirsten Marie Pedersen og Hanne Birkum 2014 1 Smagens Dag 2014 Indhold Intro 3 Workshop 1 De 5 grundsmage 4 Workshop 2 Hvad sker der med smagen? 6 Workshop

Læs mere

Vol. I Hverdagsmad med hjerne

Vol. I Hverdagsmad med hjerne Vol. I Hverdagsmad med hjerne Vi kan alle sammen blive klogere Opskrifter af Nikolaj Kirk og Mikkel Maarbjerg Vol. I Hverdagsmad med hjerne Ingredienser, der er vigtige for hjernen Gurkemeje Styrker og

Læs mere

Så er der mad. til bords med Norden

Så er der mad. til bords med Norden Så er der mad til bords med Norden Det gode måltid Glæde og forventning er knyttet til ordene»så er der mad«. Størst er nydelsen måske, når vi selv har hakket, snittet og rørt i gryderne. Køkkenet kan

Læs mere

Indhold. Introduktion til materialet Å 1. 1. Ideer til planlægning af måltider Å 2. 2. Dagens måltider Å 6

Indhold. Introduktion til materialet Å 1. 1. Ideer til planlægning af måltider Å 2. 2. Dagens måltider Å 6 Mad i dagplejen Indhold Introduktion til materialet Å 1 1. Ideer til planlægning af måltider Å 2 2. Dagens måltider Å 6 3. Lav frokost efter de 8 kostråd ernæringsanbefalinger til dagplejen Å 10 4. Madplaner

Læs mere

Madtips BARBECUE OG PICNIC. Kapitel 2. Barbecue

Madtips BARBECUE OG PICNIC. Kapitel 2. Barbecue Kapitel 2 Madtips BARBECUE OG PICNIC Barbecue Brug en ovnrist som grill, når det drejer sig om få personer. Også til at stille varme gryder på. Har man ingen grill, bruger man trillebøren. Læg kullene

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 81 Del D... 244 Del M... 246

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 81 Del D... 244 Del M... 246 INDHOLD Del A... 2 Del B... 4 Del C... 81 Del D... 244 Del M... 246 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. A.2.5. 2.5.1. 2.5.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2. 5 CTM

Læs mere

Krudtuglens første mad

Krudtuglens første mad Krudtuglens første mad fra 4 måneder til 1 år Hvad, hvornår og hvorfor økologisk... 2 3 Kære læser 4 Al begyndelse behøver ikke at være svær 6 Grød 8 Frugt 10 Grøntsager 12 Brød, ris & pasta 14 Kød, fisk

Læs mere

Primitiv madlavning -i naturen

Primitiv madlavning -i naturen Primitiv madlavning -i naturen Gilwell projekt af Søren Bundgaard 2002 Mad i det fri Madlavning i det fri lægger op til en anderledes madoplevelse end i det traditionelle indendørs køkken. Det tager længere

Læs mere

Notat. Jord & Affald J.nr. MST-7550-00066 Ref. FH/LETER Den 7. januar 2010

Notat. Jord & Affald J.nr. MST-7550-00066 Ref. FH/LETER Den 7. januar 2010 Notat Jord & Affald J.nr. MST-7550-00066 Ref. FH/LETER Den 7. januar 2010 Vejledende fortolkning af drikkevarer omfattet af 1, stk. 1, nr. 5 i bekendtgørelse nr. 634 af 28. juni 2008 om pant på og indsamling

Læs mere

Kom i mål med sundere mad i idrætshaller 3. 1 Fra friture til friske råvarer med overskud 5. 2 Opskrifter på sundere mad der sælger 17

Kom i mål med sundere mad i idrætshaller 3. 1 Fra friture til friske råvarer med overskud 5. 2 Opskrifter på sundere mad der sælger 17 Mad i idrætshaller Indhold Kom i mål med sundere mad i idrætshaller 3 1 Fra friture til friske råvarer med overskud 5 Sundere mad der sælger 6 Fra klassisk hal-menu til et sundere udbud 7 Nyt menukort

Læs mere

Mål, vægt og portionsstørrelser på fødevarer

Mål, vægt og portionsstørrelser på fødevarer Mål, vægt og portionsstørrelser på fødevarer Mål, vægt og portionsstørrelser på fødevarer Udarbejdet af Karin Hess Ygil Afdeling for Ernæring Dimensions, weight and portion sizes of foods 1. udgave, januar

Læs mere

Den RIGTIGE MAD Kogebog

Den RIGTIGE MAD Kogebog 1 Den RIGTIGE MAD Kogebog Om morgenen Banan omelet (2 pers.) 4-5 økologiske æg 1 økologisk banan Lidt vaniljepulver Lidt kanel Smør og kokos olie til at stege i Rør æggene sammen, smelt smørret og kokos

Læs mere

Version 2, oktober 2012 Udarbejdet af Kostforplejningen KOSTHÅNDBOG

Version 2, oktober 2012 Udarbejdet af Kostforplejningen KOSTHÅNDBOG Version 2, oktober 2012 Udarbejdet af Kostforplejningen KOSTHÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD.... 4 POLITIK... 4 Lovgivningen... 4 Ældrepolitikken... 4 Kost- og måltidskultur... 4 Kvalitetstandarder...

Læs mere

Mad under stævner og træning

Mad under stævner og træning Mad under stævner og træning Mad, og selvfølgelig af den rigtige slags, er utrolig vigtigt under træning og stævner, og ja, bare på en ganske almindelig dag også. Denne seddel er primært til forældrene,

Læs mere