KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)"

Transkript

1 DA Den Europæiske Unions Tidende L 74/1 I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 213/2008 af 28. november 2007 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2195/2002 om det fælles glossar for offentlige kontrakter (CPV) og Europa-Parlamentets og Rådets udbudsdirektiver 2004/17/EF og 2004/18/EF med henblik på ændring af CPV-glossaret (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2195/2002 af 5. november 2002 om det fælles glossar for offentlige kontrakter (CPV) ( 1 ), særlig artikel 2, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester ( 2 ), særlig artikel 70, litra d) og e), under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter ( 3 ), særlig artikel 79, litra f) og g), og ud fra følgende betragtninger: (1) Ved forordning (EF) nr. 2195/2002 blev der indført et fælles glossar for offentlige kontrakter (CPV) for at standardisere de referencer, der anvendes af de ordregivende myndigheder og andre ordregivere til at beskrive kontraktens genstand. (2) CPV-glossarets opbygning, koder og beskrivelser bør tilpasses eller ændres på baggrund af markedsudviklingen og brugernes behov. Berørte parter og CPV-brugere har ( 1 ) EFT L 340 af , s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2151/2003 (EUT L 329 af , s. 1). ( 2 ) EUT L 134 af , s. 1. Senest ændret ved Rådets direktiv 2006/97/EF (EUT L 363 af , s. 107). ( 3 ) EUT L 134 af , s Senest ændret ved direktiv 2006/ 97/EF. stillet konkrete forslag til forbedringer af CPV-teksten, som bør tages i betragtning. CPV-glossarets opbygning, koder og beskrivelser bør også ajourføres, for at glossaret kan blive et effektivt værktøj til elektronisk håndtering af offentlige udbud. (3) For at blive mere brugervenligt bør glossaret i højere grad tage udgangspunkt i produkter, og i mindre grad i materialer. Derfor bør produktegenskaber, der optræder i det nuværende primærglossar i bilag I til forordning (EF) nr. 2195/2002, overføres til det supplerende glossar i samme bilag, og afdelinger, der er stærkt materialebestemte i det nuværende glossar, bør omfordeles mellem de andre afdelinger. (4) CPV-glossarets hierarki bør rationaliseres ved at samle og omfordele dels afdelinger med få koder, hvoraf nogle bør ses i sammenhæng, dels afdelinger, der kan være vildledende, og denne rationalisering bør foretages med henblik på at gøre det enklere at bruge nomenklaturen ved at give den en mere sammenhængende og ensartet form. (5) Forsvarsrelaterede leverancer og ydelser og bør klassificeres bedre ved at samle de eksisterende spredte koder i nye grupper og klasser for at få en mere sammenhængende fremtræden og ved at tilføje nye koder for eksempelvis militær forskning og teknologi. (6) Det supplerende glossar bør opbygges på en helt ny måde, så det får en logisk struktur med hovedgrupper underopdelt i grupper, som benyttes i tilknytning til primærglossaret.

2 L 74/2 DA Den Europæiske Unions Tidende Desuden bør det supplerende glossar udbygges med flere egenskaber ved produkter og ydelser, fordi det kan bidrage yderligere til forenklingen ved at muliggøre en mere fuldstændig beskrivelse af genstanden for en kontrakt og ved at reducere antallet af koder i primærglossaret. (7) Af hensyn til klarheden på området bør bilag I til forordning (EF) nr. 2195/2002 skiftes ud. (8) Bilag II til forordning (EF) nr. 2195/2002 bør udgå, da dets oversigt over de ændringer, der blev foretaget i 2003, herefter er uden betydning. (9) Når CPV-glossaret ændres, bør der også foretages en ajourføring af de vejledende sammenligningstabeller i bilag III, IV og V til forordning (EF) nr. 2195/2002, der viser, hvordan CPV-glossaret korresponderer med hhv. De Forenede Nationers foreløbige centrale produktnomenklatur (CPC Prov.), den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab (NACE Rev. 1) og den kombinerede nomenklatur (KN). Af klarhedshensyn bør disse bilag skiftes ud. (10) Ved ændringen af CPV bør de lister over aktiviteter og tjenesteydelser i bilagene til direktiv 2004/17/EF og 2004/ 18/EF, der refererer til rne, ajourføres, så de stemmer med det ændrede CPV-glossar, uden at der foretages materielle ændringer i de to direktivers anvendelsesområde. (11) Den tekniske tilpasning af de elektroniske systemer til det nye CPV vil tage nogen tid; derfor bør denne forordning først finde anvendelse seks måneder efter dens offentliggørelse. (12) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Rådgivende Udvalg for Offentlige Aftaler UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING: Artikel 1 I forordning (EF) nr. 2195/2002 foretages følgende ændringer: 1) Bilag I affattes som angivet i bilag I til nærværende forordning. 2) Bilag II udgår. 3) Bilag III affattes som angivet i bilag II til nærværende forordning. 4) Bilag IV affattes som angivet i bilag III til nærværende forordning. 5) Bilag V affattes som anført i bilag IV til nærværende forordning. Artikel 2 I direktiv 2004/17/EF foretages følgende ændringer: 1) Tabellen i bilag XII affattes som angivet i bilag V til nærværende forordning. 2) Tabellen i bilag XVIIA affattes som angivet i bilag VI til nærværende forordning. 3) Tabellen i bilag XVIIB affattes som angivet i bilag VII til nærværende forordning. Artikel 3 I direktiv 2004/18/EF foretages følgende ændringer: 1) Tabellen i bilag I affattes som angivet i bilag V til nærværende forordning. 2) I bilag II affattes tabellen under bilag IIA som angivet i bilag VI til nærværende forordning. 3) I bilag II affattes tabellen under bilag IIB som angivet i bilag VII til nærværende forordning. Artikel 4 Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Den anvendes fra den 15. september Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den 28. november På Kommissionens vegne Charlie McCREEVY Medlem af Kommissionen

3 DA Den Europæiske Unions Tidende L 74/3 BILAG I FÆLLES GLOSSAR FOR OFFENTLIGE KONTRAKTER Klassifikationssystemets opbygning 1. CPV-glossaret omfatter et primærglossar og et supplerende glossar. 2. Primærglossaret bygger på en træstruktur med koder på ni cifre, til hvilke svarer en betegnelse, der beskriver de varer, det arbejde eller de tjenesteydelser, der er kontraktens genstand. Den numeriske kodes første otte cifre betegner opdelinger på følgende måde: De to første cifre angiver afdelinger (XX Y). De tre første cifre angiver grupper (XXX00000-Y). De fire første cifre angiver klasser (XXXX0000-Y). De fem første cifre angiver kategorier (XXXXX000-Y). Hvert af de sidste tre cifre øger præciseringsgraden inden for hver kategori. Endelig bruges det niende ciffer til kontrol af de foranstående cifre. 3. Det supplerende glossar kan anvendes til yderligere beskrivelse af kontraktens genstand. Det består af alfanumeriske koder, der svarer til en beskrivelse, som kan præcisere arten eller en særlig brug af den vare, der skal indkøbes. Den alfanumeriske kode er struktureret således: Det øverste niveau betegnes ved et bogstav og svarer til en hovedgruppe. Det næste niveau betegnes ved et bogstav og svarer til en gruppe. Det tredje niveau betegnes ved tre cifre og svarer til underinddelinger. Det sidste ciffer bruges til kontrol af de foranstående cifre.

4 L 74/4 DA Den Europæiske Unions Tidende PRIMÆRGLOSSAR Produkter fra landbrug, husdyrbrug, fiskeri og skovbrug samt lignende produkter Produkter fra land- og havebrug Markafgrøder, gartneri- og havebrugsprodukter Frø Sojabønner Jordnødder Solsikkefrø Bomuldsfrø Sesamfrø Sennepsfrø Grøntsagsfrø Frugtfrø Blomsterfrø Ufabrikeret tobak Planter til sukkerfremstilling Sukkerroer Sukkerrør Halm og foderplanter Halm Foderplanter Rå vegetabilske materialer Rå vegetabilske materialer, der anvendes til fremstilling af tekstiler Bomuld Jute Hør Naturgummi og -latex samt produkter heraf Naturgummi Naturlatex Latexprodukter Planter til anvendelse inden for særlige områder Planter, der anvendes til fremstilling af parfume, farmaceutiske produkter, insektbekæmpelsesmidler og lign Planter, der anvendes til fremstilling af parfume Planter, der anvendes til fremstilling af farmaceutiske produkter Planter, der anvendes til fremstilling af insektbekæmpelsesmidler Planter, der anvendes til svampebekæmpelses- eller lignende formål Plantefrø til anvendelse inden for særlige områder Produkter fra havebrug og planteskoler Havebrugsprodukter Levende planter; blomsterløg, rødder, podekviste og stiklinger Afskårne blomster Blomsterarrangementer Drikkevare- og krydderiafgrøder

5 DA Den Europæiske Unions Tidende L 74/ Planter til fremstilling af drikkevarer Kaffebønner Teplanter Mate Kakaobønner Krydderier, ikke forarbejdede Animalske produkter og tilsvarende produkter Tyresæd Animalske produkter Naturlig honning Snegle Spiselige produkter af animalsk oprindelse Voks Æg Produkter fra blandet landbrugsdrift Landbrugsvarer Korn, kartofler, grøntsager, frugt og nødder Korn og kartofler Korn Hvede Hård hvede Blød hvede Majs Ris Byg Rug Havre Malt Kornprodukter Kartofler og tørrede grøntsager Kartofler Tørrede bælgfrugter og -planter Tørrede bælgfrugter Linser Kikærter Tørrede ærter Bælgplanter Grøntsager, frugt og nødder Grøntsager Rod- og knoldfrugter Rodfrugter Rødbeder Gulerødder Løg Turnips

6 L 74/6 DA Den Europæiske Unions Tidende Knoldfrugter Frugtgrøntsager Bønner Hestebønner Grønne bønner Pralbønner Ærter Haveærter Sukkerærter Peberfrugter Tomater Courgetter Champignoner Agurker Bladgrøntsager Hovedsalat Salatblade Artiskokker Spinat Kål Hvidkål Blomkål Broccoli Rosenkål Frugter og nødder Tropiske frugter og nødder Tropiske frugter Bananer Ananas Mangofrugter Dadler Rosiner Figner Avocadoer Kiwifrugter Kokosnødder Citrusfrugter Citroner Appelsiner Grapefrugter Tangeriner Limefrugter Ikke-tropisk frugt Bærfrugter Ribs

7 DA Den Europæiske Unions Tidende L 74/ Stikkelsbær Jordbær Hindbær Tranebær Æbler, pærer og kvæder Æbler Pærer Kvæder Stenfrugter Abrikoser Ferskner Kirsebær Blommer Druer Spisedruer Vindruer Oliven Produkter fra husdyrbrug, jagt og fiskeri Fisk, krebsdyr og andre akvatiske produkter Fisk Fladfisk Tunge Rødspætte Torskefisk Torsk Gråsej Kulmule Kuller Sild Tun Hvilling Småsild Laks Krebsdyr Østers Skaldyr Hvirvelløse havdyr Akvatiske produkter Koraller eller lignende produkter Naturlige vaskesvampe Tang Alger Kvæg og andre husdyr, små dyr Kvæg Voksent hornkvæg

8 L 74/8 DA Den Europæiske Unions Tidende Kalve Andre husdyr Får Geder Heste Svin Levende fjerkræ Små dyr Kaniner Harer Produkter af husdyr Frisk mælk fra får og geder Mælk fra får Mælk fra geder Uld og dyrehår Klippet uld Dyrehår Rå komælk Øremærker til dyr Øremærker til kvæg Produkter fra skovbrug og skovning Træ Nåletræ Tropiske træsorter Brændselstræ Groft tildannet træ Blødt træ Spildtræ Træaffald Savsmuld Stammer Hårdt træ Gavntræ Tømmer Minetømmer Gummier Balsamer Gummilak Kork Naturkork Kurvemagervarer Fletvarer Skovbrugsprodukter Planter, græs, mos og lav til pynteformål Produkter fra forstplanteskoler

9 DA Den Europæiske Unions Tidende L 74/ Planter Vækster til udplantning Blomsterløg Buske Træer Papirmasse Træmasse Kemisk træmasse Mineralolieprodukter, brændselsstoffer, elektricitet og andre energikilder Brændselsstoffer Fast brændsel Kul og kulbaseret brændsel Kul Kulbaseret brændsel Stenkul Briketter Fossilt brændsel Træbaseret brændsel Brunkul og tørv Brunkul Tørv Koks Gasformige brændselsstoffer Stenkulsgas, ledningsgas eller lignende Stenkulsgas eller lignende gasser Ledningsgas Propan og butan Propangas Propangas i flydende tilstand Butangas Butangas i flydende tilstand Naturgas Mineralolie og mineraloliedestillater Petroleum til fly Jetbrændstoffer af petroleumtypen Benzin Blyfri benzin Blyholdig benzin Benzin med ethanol Flydende petroleumsgas (LPG) Gasolier Dieselolie Dieselbrændstof Dieselolie (0,2) Dieselolie (EN 590)

10 L 74/10 DA Den Europæiske Unions Tidende Biodiesel Biodiesel (B20) Biodiesel (B100) Brændselsolier Fyringsolie Svovlfattige brændselsolier Produkter af mineralolie, stenkul og olie Tilberedte smøremidler Smøreolier og smøremidler Motorolier Kompressorolier Turbineolier Gearolier Gearolier (til reduktorer) Olier til anvendelse i hydrauliske systemer og til andre formål Væsker til hydrauliske formål Formolier Korrosionsbeskyttende olier Elektroisolationsolier Bremsevæsker Hvide olier og paraffinolier Hvide olier Paraffinolier Mineralske olier og præparater heraf Lette olier Mineralske olier Smøreolier til traktion Vaselin, voks og specialbenzin Vaseline og voks af mineralolie Vaseline Paraffin Mineralolievoks Restprodukter fra mineralolie Specialbenzin Mineralsk terpentin Jordolie (råolie) Olie- og kulrelaterede produkter Bituminøs skifer eller olieskifer Kulprodukter Olie udvundet af kul Elektricitet, opvarmning, solenergi, nuklear energi Elektricitet Damp, varmt vand og tilhørende produkter Varmt vand Damp

11 DA Den Europæiske Unions Tidende L 74/ Fjernvarme (indenbys) Fjernvarme (mellembys) Solenergi Solpaneler Solfangere til varmeproduktion Solcellemoduler Solenergianlæg Atombrændstoffer Uran Plutonium Radioaktive materialer Radioisotoper Minedriftsprodukter, basismetaller og beslægtede produkter Sand og ler Grus, sand, knuste sten og skærver/tilslagsmaterialer Sand Natursand Granulater, skærver, pulver af sten, småsten, grus og knuste sten, stenblandinger, blandinger af sten og sand og andre tilslagsmaterialer Småsten og grus Grus Småsten Tilslagsmaterialer Blandinger af sand og grus Skærver og knuste sten Bundsten Knust granit Knust basalt Jord Muldlag Underjord Småskærver Makadam, tjæremakadam og tjæresand Makadam Tjæremakadam Asfaltsand Ler og kaolin Ler Kaolin Kemiske mineraler og gødningsmineraler Gødningsmineraler Naturligt calcium, aluminiumcalciumphosphat og rå, naturlige kaliumsalte Naturligt calcium Aluminiumcalciumphosphater Rå, naturlige kaliumsalte

12 L 74/12 DA Den Europæiske Unions Tidende Svovlkis Ikke brændt svovlkis Kemiske mineraler Salt og ren natriumchlorid Stensalt Havsalt Salt udvundet ved inddampning og ren natriumchlorid Saltlage Produkter fra minedrift og stenbrydning Ædelsten og halvædelsten; pimpsten; smergel; naturlige slibemidler; andre mineraler og ædle metaller Ædelsten og halvædelsten Ædelsten Støv eller pulver af ædelsten Halvædelsten Støv eller pulver af halvædelsten Industridiamanter; pimpsten; smergel og andre naturlige slibemidler Pimpsten Industridiamanter Smergel Naturlige slibemidler Beslægtede mineraler, ædle metaller og produkter heraf Mineraler Guld Sølv Platin Metalmalme og legeringer Metalmalme Jernmalme Ikke-jernholdige metalmalme Kobbermalm Nikkelmalm Aluminiummalm Ædelmetalmalm Blymalm Zinkmalm Tinmalm Uran- og thoriummalme Uranmalme Thoriummalme Diverse malme Legeringer Jernlegeringer Jernlegeringer, ikke omfattet af EKSF Ferromangan

13 DA Den Europæiske Unions Tidende L 74/ Ferrochrom Ferronikkel Stål Slagger, krats, affald og skrot, af jern Basismetaller Jern, bly, zink, tin og kobber Jern Råjern Bly Zink Tin Kobber Aluminium, nikkel, scandium, titan og vanadium Aluminium Aluminiumoxid Nikkel Scandium Titan Vanadium Chrom, mangan, kobolt, yttrium og zirkonium Chrom Mangan Kobolt Yttrium Zirkonium Molybdæn, technetium, ruthenium og rhodium Molybdæn Technetium Ruthenium Rhodium Cadmium, lutetium, hafnium, tantal og wolfram Cadmium Lutetium Hafnium Tantal Wolfram Iridium, gallium, indium, thallium og barium Iridium Gallium Indium Thallium Barium Caesium, strontium, rubidium og calcium Caesium Strontium

14 L 74/14 DA Den Europæiske Unions Tidende Rubidium Calcium Kalium, magnesium, natrium og lithium Kalium Magnesium Natrium Lithium Niobium, osmium, rhenium og palladium Niobium Osmium Rhenium Palladium Diverse ikke-metalholdige mineralske produkter Slibematerialer Møllesten, slibesten og slibeskiver Møllesten Slibesten Slibeskiver Slibemidler som pulver eller korn Kunstig korund Kunstig grafit Glas Glasfibre Genindvundne sekundære råmaterialer Genindvundne sekundære metalråmaterialer Genindvundne sekundære råmaterialer, som ikke indeholder metal Aske og restprodukter indeholdende metaller Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter Animalske produkter, kød og kødprodukter Kød Kød af kvæg Oksekød Kalvekød Fjerkrækød Fersk fjerkrækød Gæs Kalkuner Kyllinger Ænder Fjerkrælever Gåse- og andelever Svinekød Indmad Lamme- og fårekød Lammekød

15 DA Den Europæiske Unions Tidende L 74/ Fårekød Gedekød Heste-, æsel-, muldyr- eller mulæselkød Hestekød Æsel-, muldyr- eller mulæselkød Diverse slags kød Kaninkød Harekød Vildt Frølår Duer Fiskekød Kødprodukter Kødkonserves og kødvarer Produkter af pølsekød Pølsekød Pølsevarer Pølser Blodpølser Fjerkræpølser Tørret, saltet, røget eller krydret kød Saltet skinke Bacon Salami Varer tilberedt af lever Postej, paté Varer tilberedt af gåse- eller andelever Svinekødsprodukter Skinke Kødboller Færdigretter tilberedt af svinekød Varer tilberedt af fjerkrækød Varer tilberedt af okse- og kalvekød Kødboller af oksekød Hakket oksekød Hakkebøffer af oksekød Kødvarer Tilberedt og konserveret fisk Fiskefileter, fiskelever og rogn Fiskefileter Friske fiskefileter Fiskerogn Fiskelever Frossen fisk, fiskefileter og andet fiskekød Frossen fisk

16 L 74/16 DA Den Europæiske Unions Tidende Frosne fiskeprodukter Tørret eller saltet fisk; fisk i saltlage; røget fisk Tørret fisk Saltet fisk Fisk i saltlage Røget fisk Konserveret fisk Fisk på dåse og på anden vis tilberedt eller konserveret Paneret fisk eller fisk på dåse Laks på dåse Tilberedt eller konserveret sild Sardiner Tunfisk på dåse Makrel Ansjoser Fiskepinde Panerede fiskevarer Tilberedte fiskeretter Fisketilberedninger Kaviar og rogn Kaviar Rogn Fisk og skaldyr Frosne krebsdyr Tilberedte eller konserverede krebsdyr Skaldyrsprodukter Frugt, grøntsager og lignende produkter Kartofler og kartoffelprodukter Frosne kartofler Pomfritter eller pommes frites Frosne kartofler i terninger, skiver og andet Kartoffelprodukter Kartoffelmospulver Blancherede pommes frites Franske kartofler Franske kartofler, tilsat smag Kartoffelsnacks Kartoffelkroketter Forarbejdede kartofler Frugt- og grøntsagssaft Frugtsaft Appelsinsaft Grapefrugtsaft Citronsaft Ananassaft

17 DA Den Europæiske Unions Tidende L 74/ Druesaft Æblesaft Saftblandinger, ikke koncentrerede Saftkoncentrater Grøntsagssafter Tomatsaft Forarbejdet frugt og grønt Forarbejdede grøntsager Friske eller frosne grøntsager Forarbejdede rodgrøntsager Forarbejdede knoldgrøntsager Bønner, ærter, peberfrugter, tomater og andre grøntsager Forarbejdede bønner Forarbejdede ærter Gule ærter Forarbejdede tomater Forarbejdede svampe Forarbejdede peberfrugter Bønnespirer Trøfler Bladgrøntsager og kål Forarbejdet kål Forarbejdede bælgfrugter Frosne grøntsager Grøntsager, konserverede og/eller på dåse Bønner i tomatsovs Baked beans Konserverede tomater Tomater på dåse Tomatpuré Koncentreret tomatpuré Tomatsauce Svampe på dåse Forarbejdede oliven Grøntsager på dåse Surkål på dåse Ærter på dåse Bønner på dåse, udbælgede Bønner på dåse, ikke udbælgede Asparges på dåse Oliven på dåse Sukkermajs Midlertidigt konserverede grøntsager Grøntsager, konserveret i eddike Forarbejdede frugter og nødder

18 L 74/18 DA Den Europæiske Unions Tidende Forarbejdet frugt Forarbejdede æbler Forarbejdede pærer Forarbejdede bananer Rabarber Meloner Syltetøj og marmelade; frugtgelé; frugt- eller nøddemos og -puré Marmelader Orangemarmelade Citronmarmelade Frugtgeléer Frugtmos Nøddemasse Jordnøddesmør Frugtpuréer Syltetøj Abrikossyltetøj Brombærsyltetøj Solbærsyltetøj Kirsebærsyltetøj Hindbærsyltetøj Jordbærsyltetøj Forarbejdede nødder Ristede eller saltede nødder Konserveret frugt Tørret frugt Forarbejdede korender Forarbejdede rosiner Sultanaer Vegetabilske biprodukter Animalske eller vegetabilske olier og fedtstoffer Rå animalske eller vegetabilske olier og fedtstoffer Animalske eller vegetabilske olier Vegetabilske olier Olivenolie Sesamolie Jordnøddeolie Kokosnøddeolie Madolie Stegeolie Fedtstoffer Animalske fedtstoffer Vegetabilske fedtstoffer Faste reststoffer af vegetabilske fedtstoffer eller olier Oliekage

19 DA Den Europæiske Unions Tidende L 74/ Raffinerede olier og fedtstoffer Raffinerede olier Raffinerede fedtstoffer Hydrerede eller esterificerede olier eller fedtstoffer Vegetabilsk voks Spiselige fedtstoffer Margarine og lignende varer Margarine Flydende margarine Smørbare produkter med reduceret eller lavt fedtindhold Mejeriprodukter Mælk og fløde Mælk Pasteuriseret mælk Steriliseret mælk Langtidsholdbar mælk Skummetmælk Letmælk Sødmælk Kondenseret mælk Tørmælk Fløde Kaffefløde Fløde med et fedtindhold på mindst 45 vægtprocent Tyk fløde med et fedtindhold på mindst 63 vægtprocent Piskefløde Smør Osteprodukter Ost Frisk ost Hytteost Blød ost Fetaost Revet ost og ost i pulverform, blåskimmelost og anden ost Blåskimmelost Cheddarost Revet ost Parmesanost Hård ost Smelteoste Mejeriproduktsortiment Yoghurt og andre fermenterede mælkeprodukter Yoghurt Yoghurt naturel Yoghurt med smag

20 L 74/20 DA Den Europæiske Unions Tidende Kærnemælk Kasein Laktose eller laktosesirup Valle Konsumis og lignende produkter Konsumis Sorbet Mølleriprodukter, stivelse og stivelsesprodukter Mølleriprodukter Afskallet ris Mel af korn og vegetabilsk mel og produkter heraf Hvedemel Fuldkornsmel Mel til fremstilling af brød Almindeligt mel Mel til bagværk Selvhævende mel Mel af korn Majsmel Rismel Fint- og groftmalet vegetabilsk mel Blandinger til bageriprodukter Færdiglavede kageblandinger Færdiglavede bageblandinger Bageriprodukter Produkter af kerner af korn Havregryn Produkter af korn Færdiglavede morgenmadsprodukter af korn Cornflakes Mysli eller tilsvarende Puffed hvede Valsede havregryn Forarbejdet ris Langkornet ris Slebet ris Brudris Klid Stivelse og stivelsesprodukter Majsolie Glukose og glukoseprodukter; fruktose og fruktoseprodukter Glukose og glukoseprodukter Glukose Glukosesirup Fruktose og fruktoseprodukter

21 DA Den Europæiske Unions Tidende L 74/ Fruktose Fruktosetilberedninger Fruktoseopløsninger Fruktosesirup Stivelse Tapioka Semuljegryn Cremepulver Foderblandinger til dyr Færdige foderblandinger til husdyr og andre dyr Fiskefoder Tørfoder Foder til selskabsdyr Diverse næringsmidler Brødprodukter, frisk bagværk og kager Brødprodukter Brød Rundstykker Croissanter Tebrød (crumpets) Færdiglavede brødprodukter Sandwiches Færdiglavede sandwiches Bagværk og kager Bagværk Tærter Krydrede tærter Søde tærter Kager Morgenbrød Tvebakker og kiks; konserveret bagværk og kager Ristede brødprodukter og konditorvarer Ristede brødprodukter Ristet brød Knækbrød Tvebakker Søde kiks Sukker og hermed beslægtede produkter Sukker Hvidt sukker Ahornsukker og -sirup Melasse Sirupper fremstillet af sukker Honning Affaldsprodukter fra sukkerfremstilling

22 L 74/22 DA Den Europæiske Unions Tidende Sukkerprodukter Desserter Tærtebunde Kakao; chokolade- og sukkervarer Kakao Kakaomasse Kakaosmør, -fedt eller -olie Usødet kakaopulver Sødet kakaopulver Chokolade og sukkervarer Chokolade Chokoladevarer Drikkechokolade Chokoladebarrer Konfekture Bolsjer Nougat Frugt, nødder eller frugtskaller, konserveret med sukker Pastaprodukter Melholdige varer Pastaprodukter, ikke kogte Pasta- og couscoustilberedninger Tilberedt pasta Fyldt pasta Lasagne Couscous Pasta på dåse Kaffe, te og hermed beslægtede produkter Kaffe Brændt kaffe Koffeinfri kaffe Kaffeerstatninger Te Grøn te Sort te Tilberedninger af te eller mate Tebreve Urtete Smagspræparater og krydderier Eddike; saucer; sammensatte smagspræparater; fint og groft sennepsmel; tilberedt sennep Eddike og eddikeerstatninger Eddike eller tilsvarende Saucer, sammensatte smagspræparater og blandede krydderier Sojasauce Tomatketchup

23 DA Den Europæiske Unions Tidende L 74/ Sennep Saucer Sammensatte smagspræparater Mayonnaise Smørepålæg Chutney Urter og krydderier Peber Krydderier Urter Salt Ingefær Specialnæringsmidler Homogeniserede fødevaretilberedninger Diætetiske produkter Spædbørnsmad Diverse fødevarer og tørrede varer Supper og bouilloner Kødsupper Fiskesupper Blandede supper Supper Suppeblandinger Bouilloner Suppekraft Blandinger til suppekraft Grøntsagssupper Grøntsagssafter, ekstrakter, pepsinstoffer og jævningsmidler Safter af grøntsager Grøntsagsekstrakter Jævningsmidler Tørvarer Fødevareblandinger Dessertblandinger Sauceblandinger Forarbejdede fødevarer Veganisk mad Tilberedte måltider Tilberedte måltider til skoler Tilberedte måltider til hospitaler Færdigretter Snacks Automatvarer Sandwichfyld Delikatessevarer

24 L 74/24 DA Den Europæiske Unions Tidende Fastfoodprodukter Hamburgere Dybfrostvarer Konservesvarer og nødrationer Nødrationer Konservesvarer Fødevarepakker Gær Bagepulver Drikkevarer, tobak og beslægtede produkter Destillerede alkoholholdige drikkevarer Spiritusholdige drikkevarer Spiritus Likører Vine Vine, ikke aromatiserede Mousserende vin Bordvin Portvin Madeira Druemost Sherry Vinbærme Cider og andre frugtvine Cider Frugtvine Ikke-destillerede gærede drikkevarer Vermouth Maltøl Øl Pilsnerøl Bærme fra brygning eller destillering Alkoholfrie drikkevarer Mineralvand Mineralvand uden brus Mineralvand med brus Vand i fast form Is Sne Mineralvand tilsat smag Læskedrikke Frugtsquash Chokolademælk Tobak, tobaksvarer og -leverancer Tobaksvarer

25 DA Den Europæiske Unions Tidende L 74/ Cigarer Cigarillos Cigaretter Tobak Forarbejdet tobak Tobakshandlerleverancer Cigaret- og filterpapir Cigaretpapir Filterpapir Landbrugsmaskiner Landbrugs- og skovbrugsmaskiner til bearbejdning eller dyrkning af jorden Plove eller tallerkenharver Harver, oprivere, kultivatorer, luge- eller hakkemaskiner Så-, plante- eller priklemaskiner Spredemaskiner til gødning Gødningsspredere Tromler til plæner eller sportspladser Diverse havebrugsudstyr Høstmaskiner Slåmaskiner Plæneklippere Plæneklippere, slåmaskiner til parker eller sportsbaner Maskiner til høtilberedning Halm- eller foderpressere Opsamlepressere Høstmaskiner og tærskeværker Sprøjtemaskiner til anvendelse i landbrug eller havebrug Selvlæssende og selvaflæssende landbrugspåhængs- og sættevogne Selvlæssende landbrugspåhængsvogne Selvaflæssende landbrugspåhængsvogne Selvlæssende landbrugssættevogne Selvaflæssende landbrugssættevogne Specialmaskiner til landbrug eller skovbrug Maskiner til rengøring eller sortering af æg, frugt eller andre produkter Maskiner til rengøring af landbrugs-, havebrugs- eller gartneriprodukter Maskiner til rengøring af æg Maskiner til rengøring af frugt Maskiner til sortering af landbrugs-, havebrugs- eller gartneriprodukter Ægsorteringsmaskiner Frugtsorteringsmaskiner Maskiner til rengøring eller sortering af frø, korn eller tørrede grøntsager Malkemaskiner Maskiner til tilberedning af dyrefoder Maskiner til biavl Maskiner til fjerkræavl

26 L 74/26 DA Den Europæiske Unions Tidende Rugemaskiner og kyllingemødre Traktorer Landbrugstraktorer uden førerplads Brugte traktorer Trækmotorer Dele til landbrugs- og skovbrugsmaskiner Dele til landbrugsmaskiner Dele til skovbrugsmaskiner Beklædningsartikler, fodtøj, bagageartikler og tilbehør Erhvervsbeklædning, særlig arbejdsbeklædning og tilbehør Erhvervsbeklædning Beklædning til brug i industrien Overtræksdragter Arbejdsbeklædning til specialformål Flyverbeklædning Flyverjakker Flyverdragter Tilbehør til arbejdsbeklædning Arbejdshandsker Sikkerhedsvisirer Beskyttelsesudrustning Ydertøj Frakker Kapper Slag Vindjakker Vejrfast beklædning Vandtæt beklædning Vandtætte kapper Anorakker Regnfrakker Virksomhedsbeklædning Jakkesæt Ensembler Jakker og blazere Blazere Jakker Beklædningsartikler af overtrukne eller imprægnerede tekstilstoffer Diverse ydertøj Kjoler Nederdele Shorts Benklæder Pullovere, cardiganer og lignende varer Pullovere

27 DA Den Europæiske Unions Tidende L 74/ Cardiganer Sweatshirts Veste Beklædningsgenstande Underbeklædning Underkjoler Underbenklæder Dametrusser Badekåber Strømper Strømpebenklæder Sokker Nattøj Natskjorter Slåbrokker Pyjamasser Undertrøjer Natkjoler Brystholdere, korsetter, strømpeholdere og lignende artikler Brystholdere Korsetter Strømpeholdere T-shirts og skjorter T-shirts Skjorter Poloskjorter Beklædningsartikler til specielle formål samt tilbehør Beklædningsartikler til specielle formål Beklædningsartikler til spædbørn Sportstøj Træningsdragter Sportsskjorter Skidragter Badetøj Tilbehør til beklædningsartikler Lommetørklæder Tørklæder Slips Handsker Engangshandsker Vanter Kørehandsker Bælter Skulderremme Hætter, kasketter m.v.

28 L 74/28 DA Den Europæiske Unions Tidende Hatte Hovedbeklædning og tilbehør hertil Svedbånd Hovedbeklædning Baretter Felthuer Hætter Kasketter Hageremme til hovedbeklædning Visirer Beskyttelseshovedbeklædning Sikkerhedshovedbeklædning Hjelme Styrthjelme Cykelhjelme Sikkerhedshjelme Spænder, knapper, lynlåse og andre lukker til beklædningsgenstande Knapper Knapemner Sikkerhedsnåle Lynlåse Smykker, ure og lignende varer Smykker og lignende varer Ædelsten til smykker Diamanter Rubiner Smaragder Opalsten Kvartssten Turmalinsten Mønter og medaljer Mønter Medaljer Smykkevarer Perler Guldsmedearbejder Varer af ædle metaller Varer af ædelsten eller halvædelsten Sølvsmedearbejder Personlige ure Lomme- og armbåndsure Glas til armbåndsure Armbåndsure Stopure Gaver og belønninger

29 DA Den Europæiske Unions Tidende L 74/ Pelse og pelsvarer Pelsvarer Skind af pelsværk Beklædningsartikler af pelsværk Varer af kunstigt pelsværk Pelse Fodtøj Fodtøj undtagen sports- og beskyttelsesfodtøj Vandtæt fodtøj Fodtøj med dele af gummi eller plast Sandaler, med overdel af gummi eller plast Gummistøvler Almindeligt fodtøj, med overdel af gummi eller plast Badesandaler Fodtøj med overdel af læder Sandaler Slippers Almindeligt fodtøj Fodtøj med overdel af tekstilmaterialer Støvler Halvstøvler Støvler med skaft til læggen Knæstøvler Waders Galocher Sportsfodtøj Fodtøj til skisport Fodtøj til langrend Kondisko Bjergstøvler Fodboldstøvler Beskyttelsesfodtøj Fodtøj med indbygget beskyttelseståkappe af metal Specialfodtøj Flyverfodtøj Dele til fodtøj Overdele til fodtøj Såler Hæle Bagageartikler, sadelmagervarer, sække, poser m.v Sadelmagervarer Sadler Ridepiske Piske Bagageartikler og lignende

30 L 74/30 DA Den Europæiske Unions Tidende Kufferter Små punge og tegnebøger Små punge Tegnebøger Rejsekufferter Vandflaskeholdere og -hylstre Vandflaskeholdere Hylstre Toilettasker Tasker, sække, poser Rejsetasker Rygsække Sportstasker Sække til breve eller postpakker Brevposer Køjesække Vasketøjsposer Stofposer Sække til pakning af varer Poser til pakning af varer Forede prøveposer Håndtasker Læder og tekstilstoffer, plast- og gummimaterialer Læder Vaskeskind Læder af hornkvæg eller af dyr af hestefamilien Læder af får, geder eller svin Læder af fåre- eller lammeskind Læder af gede- eller gedekidsskind Læder af svin Læder af andre dyr, kunstlæder og andet læder Læder af andre dyr Kunstlæder Simililæder Laklæder Urremme Lædervarer til brug i maskiner eller mekaniske redskaber Tekstilstoffer og beslægtede artikler Vævet stof Vævet syntetisk stof Vævet stof af blandede fibre Vævet bomuldsstof Bolster Denim Lærred

31 DA Den Europæiske Unions Tidende L 74/ Lærredsvarer Poplin Sejldug Sejldugsremme Uldklæde Linnedstof Linned Specialstoffer Luv Frotté Møbelstof Gardinstof For Trikotagestoffer Strikkede stoffer Fløjlsstoffer Hæklede stoffer Klæde Uvævede stoffer Uld, huder og skind af dyr Uld Dyreskind Skind og fjer af fugle Tekstilgarn og -tråd Naturlige tekstilfibre Kunstige tekstilfibre Tekstilgarn og -tråd af naturfibre Silkegarn Uldgarn Bomuldsgarn Hørgarn Sytråd og garn af naturfibre Sytråd Strikkegarn Garn af vegetabilske tekstilfibre Syntetisk garn eller tråd Syntetisk garn Syntetisk tråd Syntetisk sytråd Syntetisk strikkegarn Gummi- og plastmaterialer Gummiprodukter Slanger, slidbaner og fælgbånd af gummi Fælgbånd af gummi Slanger

32 L 74/32 DA Den Europæiske Unions Tidende Slidbaner til dæk Artikler af ikke-vulkaniseret gummi Gummierede tekstilstoffer Dækcord Klæbestrimmel af gummierede tekstilstoffer Regenereret gummi Plastprodukter Polystyrenprodukter Polystyrenfolie Polystyrenplader Harpikser Epoxyharpiks Rørledninger af epoxyharpiks Læder-, tekstil-, gummi- og plastaffald Affald af læder Tekstilaffald Gummiaffald Affaldssække og -poser af polyethylen Syntetgummi og syntetiske fibre Syntetgummi Syntetiske fibre Syntetiske filamentbånd Garn med høj styrke Enkelttrådet tekstureret garn Syntetiske monofilamenter Kunstfibre Syntetiske stabelfibre Polypropylen Tekstureret garn af kemofibre Tryksager og beslægtede produkter Trykte bøger, brochurer og foldere Trykte bøger Skolebøger Lærebøger Biblioteksbøger Ordbøger, kort, nodehæfter og andre bøger Ordbøger Atlasser Kort Matrikelkort Blåtryk Trykte noder Leksika Publikationer Tekniske publikationer

33 DA Den Europæiske Unions Tidende L 74/ Telefonbøger og vejvisere Foldere Brochurer Pjecer Aviser, fagtidsskrifter, tidsskrifter og magasiner Aviser Fagtidsskrifter Statstidender m.v Tidsskrifter Regelmæssigt udkommende publikationer Magasiner Postkort, lykønskningskort og andre tryksager Postkort Billeder Overføringsbilleder Mønstre Fotografier Lykønskningskort Julekort Frimærker, checks, pengesedler, aktiecertifikater, reklametryksager, kataloger og håndbøger Frimærker Julemærker Nye frimærker Sparemærker/rabatmærker Frimærkemapper m.v Stempelpapir Pengesedler Checkblanketter Tryksager med sikkerhedstryk Pas Postanvisninger Vægtafgiftvignetter Kørekort Id-kort Identitetsarmbånd Tilladelser Adgangstegn Tryksager på bestilling Billetter Reklameklæbemærker og -bånd Reklametryksager, varekataloger og håndbøger Varekataloger Huskerulleholdere, menuomslag m.m Andet trykt reklamemateriale, i.a.n Håndbøger

34 L 74/34 DA Den Europæiske Unions Tidende Computerbrugerhåndbøger Instruktionsbøger Tekniske håndbøger Trykplader eller -cylindre eller lignende materialer, der bruges til trykning Offsetplader Udstyr til tørætsning Prægeudstyr Blæk Trykfarver Dybtryksfarver Tusch Protokoller, regnskabsbøger, samlebind, blanketter og lignende tryksager af papir eller pap Protokoller af papir eller pap Regnskabsbøger Kvitteringsblokke Notesbøger Blokke Notesblokke Stenografiblokke Selvklæbende memoblokke Noteringskalendere eller personlige planlægningskalendere Adressebøger Blanketter Stemmesedler Forretningsblanketter Forretningsblanketter i endeløse baner Forretningsblanketter, der ikke er i endeløse baner Øvehæfter Suppleringsblade til skolenotesbøger Kladdepapir Præsentationsmapper Samlealbum Frimærkehæfter Frimærkealbum Samlemapper og tilbehør dertil Samlemapper Dokumentomslag Dossierer Tidsskriftkassetter Diverse tryksager Avispapir, håndgjort papir og pap, ikke belagt, til grafisk brug Avispapir Håndgjort papir eller pap Lysfølsomt, varmefølsomt eller termografisk papir og pap

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag.

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag. 1. Spis varieret, ikke for meget og vær fysisk aktiv Varier mellem forskellige typer fisk, magre mejeriprodukter og magert kød hen over ugen. Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter Nøglehulsmærket

Læs mere

DIÆT UDEN FARVE- & KONSERVERINGSSTOFFER. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Medicinsk Dagafsnit, Lungeambulatoriet

DIÆT UDEN FARVE- & KONSERVERINGSSTOFFER. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Medicinsk Dagafsnit, Lungeambulatoriet DIÆT UDEN FARVE- & KONSERVERINGSSTOFFER Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Dagafsnit, Lungeambulatoriet DIÆT UDEN FARVE OG KONSERVERINGSSTOFFER Denne vejledning er til dig, der skal

Læs mere

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor.

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Skolens kantine Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Derudover arbejder vi med sundheden, og vi tilbyder dagligt sunde alternativer. Du finder disse alternativer

Læs mere

Hvad indeholder din mad Øvelse 01

Hvad indeholder din mad Øvelse 01 Hvad indeholder din mad Øvelse 1 På de fleste madvarer kan du læse, hvad de indeholder. Heriblandt også hvor meget protein, kulhydrat og fedt madvaren indeholder pr. 1 gram. Beskrivelsen af maden kaldes

Læs mere

OM DAGEN. Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem

OM DAGEN. Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem OM DAGEN 6 også når du flytter hjemmefra Få gode ideer til hvordan du får 6 om dagen morgen, middag og aften ind i mellem Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem Et af de

Læs mere

Krav til frokostmåltidet

Krav til frokostmåltidet Krav til frokostmåltidet Her ses Børnehuset Stauninggårdens krav til sammensætning og næringsindhold af frokostmåltidet ud fra de 8 madvaregrupper som er anbefalet af Fødevarestyrelsen. ***** Krav til

Læs mere

1 pakke fuldkornsknækbrød (til alle 4 uger) 1 pakke rugbrød (til uge 1)

1 pakke fuldkornsknækbrød (til alle 4 uger) 1 pakke rugbrød (til uge 1) Indkøbslister til VBK 2.0 Vi har lavet indkøbslister til fase 1, hvor vi anbefaler, at du køber ind hver lørdag og tirsdag. Nogle af varerne vil du kunne bruge hele ugen, fx en pakke fuldkornsrugbrød,

Læs mere

Glykæmisk indeks (GI) af www.alun.dk

Glykæmisk indeks (GI) af www.alun.dk Glykæmisk indeks (GI) af www.alun.dk Glykæmisk indeks (GI) er et system der beskriver, hvorledes forskellige madvarer påvirker dit blodsukker. Dette koncept kan hjælpe mod sukkersyge eller til vægttab

Læs mere

E-vitamin. E-vitamin er en antioxidant og er derfor en af din krops bedste beskyttere

E-vitamin. E-vitamin er en antioxidant og er derfor en af din krops bedste beskyttere e-vitamin E-vitamin er en antioxidant og er derfor en af din krops bedste beskyttere E-vitamin beskytter dig mod røg og forurening i den luft, du indånder Pigen her har brug for mere E-vitamin, end da

Læs mere

Forslag til dagens måltider

Forslag til dagens måltider Forslag til dagens måltider for en kvinde på 31 60 år med normal vægt og fysisk aktivitet, som ikke indtager mælkeprodukter 8300 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 900 kj/dag svarende til 10 % af energiindtaget

Læs mere

Madpakker til unge unge

Madpakker til unge unge Hvorfor Madpakker til unge unge Ca. 1/3 af den daglige energi skal indtages mens man er i skole eller på arbejde. Når man spiser sundt gavner det helbredet, man får mere energi og en bedre koncentrationsevne

Læs mere

Madpyramiden i 3D lærervejledning

Madpyramiden i 3D lærervejledning 1 Madpyramiden i 3D lærervejledning Undervisningsmaterialet - Madpyramiden i 3D - er målrettet undervisning i indskolingen, men kan naturligvis også bruges på højere klassetrin. Materialet kan fx bruges

Læs mere

Dukan Diæt fasernes fødevarer og drikkelse.

Dukan Diæt fasernes fødevarer og drikkelse. Dukan Diæt fasernes fødevarer og drikkelse. Angrebsfasen Oksekød Hakket Okse Kalvekød Hestekød Lever Tunge Fisk Skalddyr Fjerkræ Skinke Æg Fedtfattige Drikkevarer som er tilladt Coca Cola Zero Coca Cola

Læs mere

Madpakker til børn. Huskelistens 5 punkter til madpakke-indkøb:

Madpakker til børn. Huskelistens 5 punkter til madpakke-indkøb: Hvorfor Madpakker til børn Ca. 1/3 af den daglige energi skal indtages mens man er i skole eller på arbejde. Derfor er en god og mættende madpakke og mellemmåltider vigtige. Når det man spiser er sundt

Læs mere

Morgenmad og mellemmåltid

Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad Vælg mellem Skyr med æblemost kanel og nødder Skyr med ingefær og rugbrød Ristet rugbrød med ost og et blødkogt æg Æggepandekage med skinke og ost Knækbrød med ost Spinat

Læs mere

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Kostfibre hvorfor. De mætter De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Maden flyttes hurtigere gennem kroppen De tager plads for andre fødevarer Tager lang tid at spise giver hurtigere

Læs mere

http://www.altomkost.dk/forvaltning_skole_daginstitution/skoler/anbefalinger_for_maden/forside.h tm

http://www.altomkost.dk/forvaltning_skole_daginstitution/skoler/anbefalinger_for_maden/forside.h tm Opslagsværk - skoler I oversigten nedenfor har vi udvalgt nogle af de ernærings-emner, der er gode at blive lidt klogere på eller få genopfrisket, når man laver mad til børn og unge mennesker. Til hvert

Læs mere

KANTINETJEK BUFFET. Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen)

KANTINETJEK BUFFET. Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen) KANTINETJEK BUFFET Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen) Skemaet udfyldes for én konkret dag Da udbuddet kan veksle

Læs mere

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer De praktiske Dag Tirsdag aften Onsdag morgen Onsdag frokost snacks Onsdag aften Torsdag morgen torsdag frokost snacks Torsdag aftensmad Fredag morgen Mad Chili con/sincarne Boller, havregryn, æg, pålæg,

Læs mere

til vuggestuebørn Madplan 12 Forår Madplanen viser, hvilken type måltider der kan serveres for vuggestuebørn om foråret.

til vuggestuebørn Madplan 12 Forår Madplanen viser, hvilken type måltider der kan serveres for vuggestuebørn om foråret. Forår Brug forårets friske varer til at give kulør, smag og vitaminer til maden. På side 24 er der en oversigt over forårets billige og næringsrige sæsonvarer. Årstid 11 til vuggestuebørn Madplan Madplanen

Læs mere

02c STOMI INFO. Spis godt Lev godt ILEOSTOMI

02c STOMI INFO. Spis godt Lev godt ILEOSTOMI 02c STOMI INFO Spis godt Lev godt ILEOSTOMI Gode råd til dig som har en ileostomi Alle mennesker har forskellige behov, uanset om du har en stomi eller ej. De råd, der er indeholdt i denne brochure er

Læs mere

APO PHARM CLINIC ApS AKUPUNKTØR HELGE LARSEN Herlev Torv 15, 2730 Herlev, Tlf 44-922284 www.apoklinik.dk info@apoklinik.dk

APO PHARM CLINIC ApS AKUPUNKTØR HELGE LARSEN Herlev Torv 15, 2730 Herlev, Tlf 44-922284 www.apoklinik.dk info@apoklinik.dk APO PHARM CLINIC ApS AKUPUNKTØR HELGE LARSEN Herlev Torv 15, 2730 Herlev, Tlf 44-922284 www.apoklinik.dk info@apoklinik.dk Patientinformation om mad og kosttilskud, som lindrer og helbreder Interstitiel

Læs mere

Turmad Hovedretter. Fisk med stærk sauce

Turmad Hovedretter. Fisk med stærk sauce Fisk med stærk sauce -4 5-600 g. friskfanget eller tørret fisk (anykind) Olivenolie til stegning 2 tsk. carry 2 tsk. cayenne- chillipeber 4 fed hvidløg 1 ds. koncentreret tomatpure Evt. soyasauce 5 dl.

Læs mere

Vinter 2013. De kliniske diætister 2013-01-02

Vinter 2013. De kliniske diætister 2013-01-02 Vinter 2013 - Blomkålssuppe - Torsk i øldej med urteremoulade - Kylling med kikærter - Linsesalat - Broccoli salat - Klatboller - Rødbedekage med skyr creme Blomkålssuppe - 4 personer 1 lille blomkålshoved

Læs mere

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet.

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Yoghurt naturel (evt. blandet med fromage fraiche) med fiberdrys og

Læs mere

Hvad bruges maden til

Hvad bruges maden til Hvad bruges maden til Du skal øve dig i at forklare, hvad kulhydraterne, fedtstofferne, proteinerne og vitaminerne bliver brugt til i din krop. Hvorfor har din krop brug for kulhydrater, fedtstoffer, proteiner

Læs mere

Fuldkorn. Kostfibre. Motion. Frugt & grønt. Fedtstoffer. Fisk. Kost & hjertesundhed. Måltider. Rygning. Mad der smager. Alkohol

Fuldkorn. Kostfibre. Motion. Frugt & grønt. Fedtstoffer. Fisk. Kost & hjertesundhed. Måltider. Rygning. Mad der smager. Alkohol Motion Kostfibre Fuldkorn Fisk Fedtstoffer Frugt & grønt Kost & hjertesundhed Taljemål Måltider Alkohol Rygning Mad der smager Problemstillinger Overvægtige Sukkersyge (type-2) For højt kolesterol For

Læs mere

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Skræl græskarret. Hvis skallen er tynd, behøver du ikke

Læs mere

KOPIARK 1-13 5.-6. KLASSETRIN

KOPIARK 1-13 5.-6. KLASSETRIN KOPIARK 1-13 5.-6. KLASSETRIN PIA ROSENLUND & CHRISTINE BENDIX KONSULENTER FOR FØDEVARESTYRELSEN. UDDANNEDE FOLKESKOLELÆRERE MED BACHELOR I HJEMKUNDSKAB ET SUNDERE VALG MED NØGLEHULLET Kopiarkene kan hentes

Læs mere

Tal om skrald 1. Opgavesæt om metal Hvor mange af dem her bliver det?

Tal om skrald 1. Opgavesæt om metal Hvor mange af dem her bliver det? 1. Opgavesæt om metal Peter) og deres to børn Caroline og Jonas. Familien Falk elsker dåsemad. I løbet af en uge spiser de 3 dåser flåede tomater, 1 dåse majs, 1 dåse søde ærter, 2 dåser med bønner, 1

Læs mere

Beskæftigelsen i fødevareindustrien

Beskæftigelsen i fødevareindustrien DI Den 3. januar 214 Beskæftigelsen i fødevareindustrien 1. Sammenfatning I dette notat beskrives udviklingen i beskæftigelsen i fødevareindustrien. Notatets hovedkonklusioner er følgende: Faldet under

Læs mere

02b STOMI INFO. Spis godt Lev godt KOLOSTOMI

02b STOMI INFO. Spis godt Lev godt KOLOSTOMI 02b STOMI INFO Spis godt Lev godt KOLOSTOMI Gode råd til dig som har en kolostomi Alle mennesker har forskellige behov, uanset om du har en stomi eller ej. De råd der er indeholdt i denne brochure er en

Læs mere

Inspiration til børnefødselsdage

Inspiration til børnefødselsdage Inspiration til børnefødselsdage Frugt og grønt Frugtpindsvin Udskåret melon Grønne lanser Til 15 børn Du skal bruge 1 hvidkålshoved eller 1 vandmelon 15 træspyd 4-5 forskellige slags grøntsager fra listen:

Læs mere

Spis sundt med madpyramiden. Spis mest fra bunden og mindst fra toppen, spis mange grøntsager, spis fuldkorn

Spis sundt med madpyramiden. Spis mest fra bunden og mindst fra toppen, spis mange grøntsager, spis fuldkorn Spis sundt med madpyramiden Spis mest fra bunden og mindst fra toppen, spis mange grøntsager, spis fuldkorn Din sundhed begynder, når du køber ind I FDB bruger vi madpyramiden til at inspirere den danske

Læs mere

Kære Spejdere. Kogebogen er lavet således, at der er to forslag til hver kødtype (hakket kød, kylling osv.).

Kære Spejdere. Kogebogen er lavet således, at der er to forslag til hver kødtype (hakket kød, kylling osv.). KOGEBOG Kære Spejdere I sidder nu med Proviantudvalgets forslag til retter til aftensmåltidet, der kan laves ud fra de ingredienser, I kan hente i jeres proviantudlevering. Der kan selvfølgelig laves 10.000

Læs mere

NACE 13.20 : Brydning af ikke-jernholdige metalmalme undtagen uran- og thoriummalme

NACE 13.20 : Brydning af ikke-jernholdige metalmalme undtagen uran- og thoriummalme NACE 13.10 : Brydning af jernmalm LITE 2006 for 2006 (H/KN) NACE 13.10 : Brydning af jernmalm CA 13.10.10 : Jernmalm og koncentrater deraf 13.10.10.30 Jernmalme og koncentrater deraf, ikke agglomereret

Læs mere

Indisk mad. Indisk buffet 11. November

Indisk mad. Indisk buffet 11. November Indisk mad Indisk buffet Indisk rødløg 6 rødløg ½ l kærnemælk 1 tsk senneps frø Salt og peber Skær løgene i små stykker Læg de 5 løg i kærnemælken Sauter det ene løg og sennepsfrøene i olie Tilsæt det

Læs mere

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt Her er opskrifter, så I kan lave mad derhjemme. Det var fantastisk at møde jer. Jeg håber, I huske at bruge Jeres Mad-talenter i køkkenet derhjemme. I kan finde flere opskrifter på www.diaetist-iskov.dk.

Læs mere

Grønt gnavegrønt, salat eller pålæg

Grønt gnavegrønt, salat eller pålæg GRØNT Gnavegrønt Agurk Avocado Bladselleri Blomkål Broccoli Bønner Gulerod Kinaradise Majskolbe Minimajs Peberfrugt rød, grøn, gul Radiser Tomat Squash Sukkerærter Ærter i bælg Grønt som salat Råkost Bagte

Læs mere

råvarer halv råvarer, råvarer, halvfabrikata, helfabrikata hvad er det, og hvad er hvad det samlede måltid fabrikata økonomaforeningen

råvarer halv råvarer, råvarer, halvfabrikata, helfabrikata hvad er det, og hvad er hvad det samlede måltid fabrikata økonomaforeningen atur råvarer halv halvfabrikata, helfabrikata råvarer, HEL råvarer, halvfabrikata, helfabrikata hvad er det, og hvad er hvad det samlede måltid fabrikata økonomaforeningen udgivet af økonomaforeningen

Læs mere

Julemad Julemad december 2012

Julemad Julemad december 2012 Julemad Menu Tilbehør Linsesalat Waldorf med selleri, valnødder, druer og mormor dressing Brune kartofler med honning og rosmarin fennikelsalat, estragon, pink grape og ristede mandler grønkålssalat med

Læs mere

Derfor er det sundt. Faktisk spiser vi ca. en tredjedel for meget mættet fedt, dvs. det fedt, der bl.a. findes i smør og smørblandinger.

Derfor er det sundt. Faktisk spiser vi ca. en tredjedel for meget mættet fedt, dvs. det fedt, der bl.a. findes i smør og smørblandinger. Derfor er det sundt Over halvdelen af danskerne spiser tæt på den anbefalede mængde fedt, men vi er ikke gode nok til at spise den rigtige type af fedt. Faktisk spiser vi ca. en tredjedel for meget mættet

Læs mere

Som hovedregel kasseres både iblødsætnings- og kogevandet. Undtagelserne er:

Som hovedregel kasseres både iblødsætnings- og kogevandet. Undtagelserne er: Øvelse 3 Øvelser med bælgfrugter, jævnemetoder og smag Gruppevis det aftales hvilke retter grupperne laver. Bælgfrugter Bælgfrugter er modne og tørrede frø af bælgplanters frugter som indeholder 20-30

Læs mere

Superhelten & Prinsessen på ærten spiser også madpakker

Superhelten & Prinsessen på ærten spiser også madpakker A e og Anne lbrechts n Stine Jung lbrechtsen Superhelten & Prinsessen på ærten spiser også madpakker e A Inspiration til sunde madpakker og mellemmåltider P muusmann forlag 01 Fisk Danskerne spiser generelt

Læs mere

Inspirationshæfte. - udarbejdet af Trine Jensen og Sofie Kongsgaard

Inspirationshæfte. - udarbejdet af Trine Jensen og Sofie Kongsgaard Inspirationshæfte - udarbejdet af Trine Jensen og Sofie Kongsgaard Opskrifterne er udviklet af studerende på Ernæring og Sundhedsuddannelsen i forbindelse med det sociale mad- arrangement Mad Med Muligheder

Læs mere

Tal om skrald. . Ved at genanvende metaldåser reducerer man altså mængden af affald og brugen af energi og ressourcer.

Tal om skrald. . Ved at genanvende metaldåser reducerer man altså mængden af affald og brugen af energi og ressourcer. 1. Opgavesæt om metal Familien Falk bor her på Frederiksberg og består af mor og far (Camilla og Peter) og deres to børn Caroline og Jonas. Familien Falk elsker dåsemad. I løbet af en uge spiser de 3 dåser

Læs mere

Tamilsk, somalisk og arabisk mad

Tamilsk, somalisk og arabisk mad Tamilsk, somalisk og arabisk mad Kyllingecurry fra Sri Lanka Ingredienser: 500 g. kylling, ½ tsk. cayennepeber ½ tsk. kardemomme ½ tsk. stødt nellike ½ tsk. Kanel 1 tsk. paprika 1 spsk.. Garam masala 1

Læs mere

Gulerodssuppe med linser

Gulerodssuppe med linser nøglehuls retter 2 Gulerodssuppe med linser Nøglehulsopskrift - 26 juni 2013 Gulerodssuppe med linser Det skal du bruge (4 pers.) 750 g skrællede kartofler 3 store skrællede gulerødder (ca. 255 g) 2 store

Læs mere

restaurant - Menukort

restaurant - Menukort restaurant - Menukort INDISK SPECIALISTER Restaurant & Take Away VELKOMMEN TIL Taj Mahal Hos Taj Mahal får du den bedste service og altid kvalitetsmad. BESØG OS PÅ www.tajmahal-kolding.dk info@tajmahal-kolding.dk

Læs mere

Personalised weight management for healthy results. Tillykke med dit valg af ShapeWorks! En praktisk guide til din plan

Personalised weight management for healthy results. Tillykke med dit valg af ShapeWorks! En praktisk guide til din plan Personalised weight management for healthy results. Tillykke med dit valg af ShapeWorks! En praktisk guide til din plan Sådan tilbereder du en shake 1. trin Tilsæt -pulver. 2. trin Tilsæt din personlige

Læs mere

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland.

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland. DBF-MIDTJYLLAND. Hvad betyder kosten og hvorfor??. Det er ikke nok, at du er en dygtig spiller og træner meget. Din kost kan afgøre, om du vinder eller taber en kamp. Rigtig kost kan også sikre at du undgår

Læs mere

Du kan gøre en forskel

Du kan gøre en forskel Scandic klimamenu Du kan gøre en forskel Dit forbrug af mad og drikkevarer påvirker i høj grad klimaet. Ca. 30% af al CO2-udledning kommer fra verdens fødevareproduktion, så du kan gøre en forskel hjemme

Læs mere

Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer. Cremet kartoffelsuppe med røget laks 4 personer

Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer. Cremet kartoffelsuppe med røget laks 4 personer Lad dig bare friste Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer 400-500 g hakket oksekød 1 spsk. Knorr krydderblanding til Kød og Grill Becel flydende til stegning af bøfferne Rodfrugtmos: 3-4

Læs mere

Fodboldspillerens kosthåndbog

Fodboldspillerens kosthåndbog Fodboldspillerens kosthåndbog Indholdsfortegnelse Basiskost til fodboldspilleren... 3 Protein... 3 Kulhydrater... 3 Fedt... 4 Vitaminer og mineraler... 4 Væske... 5 Glykæmisk indeks Et redskab til måltidsplanlægning...

Læs mere

Anbefalinger for sund frokost i daginstitutioner

Anbefalinger for sund frokost i daginstitutioner Anbefalinger for sund frokost i daginstitutioner Hvem skal bruge anbefalingerne? Anbefalingerne for sund frokost i vuggestuer og børnehaver er udviklet til dig, der tilbereder mad i daginstitutionen. Kommuner

Læs mere

En madplan hvor det tager dig max 30 minutter fra køkkenbord til spisebord, velbekomme

En madplan hvor det tager dig max 30 minutter fra køkkenbord til spisebord, velbekomme Madplan for uge 52 årets sidste uge er i gang, det er JUL En madplan hvor det tager dig max 30 minutter fra køkkenbord til spisebord, velbekomme Mandag: Op af bakke, men det er jo nemt, smil og kys mandagen

Læs mere

KLASSISKE RETTER VINTERMAD PÅ NYE MÅDER

KLASSISKE RETTER VINTERMAD PÅ NYE MÅDER KLASSISKE RETTER VINTERMAD PÅ NYE MÅDER KLASSISKE RETTER PÅ NYE MÅDER Det er vinter. Det er koldt der derude, mens varmen breder sig lunt og trygt inden døre, enten fra en knitrende brændeovn eller buldrende

Læs mere

Ernæringsmærkning i Danmark og Norden

Ernæringsmærkning i Danmark og Norden Ernæringsmærkning i Danmark og Norden Heddie Mejborn Afdeling for Ernæring CBS 15. maj 2008 2 Dansk SPIS-mærke Svensk Nøglehul Finsk Hjertemærke GDA-mærkning 3 Dansk SPIS-mærke Krav Anvendes på alle fødevarer

Læs mere

Sund og varieret kost

Sund og varieret kost Karrysuppe med ris 2 spsk. olie 1-2 løg 3 fed hvidløg 2 spsk. karry 1 tsk. chili 1 bouillonterninger 2 pakker hakkede tomater 1 l. vand 100 g. ris 2 porre i tynde ringe Der kan evt. tilsættes kylling i

Læs mere

Afsnit 16. Teknisk information. Beskrivelse

Afsnit 16. Teknisk information. Beskrivelse Afsnit Beskrivelse Side Kølerum standardbestykning 248 Frostum standardbestykning 249 Varmeledningskoefficienter / K-værdier 250 Varmemængde forskellige varer 251 Rørdimensionering 253 Effektoverførsel

Læs mere

Skoleelevers spisevaner

Skoleelevers spisevaner Københavns Universitet Pro Children Institut for Folkesundhedsvidenskab Oktober 2003 Skoleelevers spisevaner Spørgeskema til elever Oktober 2003 Kære skoleelev Vi beder dig hjælpe os med en undersøgelse

Læs mere

S T E G E Børnehave. God og nærende kost giver børnene de bedste forudsætninger for at trives i dagligdagen.

S T E G E Børnehave. God og nærende kost giver børnene de bedste forudsætninger for at trives i dagligdagen. S T E G E Børnehave God og nærende kost giver børnene de bedste forudsætninger for at trives i dagligdagen. Kostguide & Kostpolitik Kostpolitik Udarbejdet af kostudvalget og forældrebestyrelsen. Det er

Læs mere

EN RET GO FROKOST. Gode råvarer Godt håndværk Smag Stabilitet Unik service Hjemmebagt brød Variation

EN RET GO FROKOST. Gode råvarer Godt håndværk Smag Stabilitet Unik service Hjemmebagt brød Variation Frokostmenu A uge 38 Mandag Soya og hvidløgs marineret svinefilet, stegt med solsikke crumble og krydderurter Cremede hvedekerner med fløde parmesan, porrer, squash og bagte peberfrugter Fransk landpostej

Læs mere

Børneby Mølle. Sund mad

Børneby Mølle. Sund mad Børneby Mølle Sund mad Müslibar 100 g smør 100 g honning 100 g rørsukker 200 g havregryn 50 g hasselnødder 50 g mandler 50 g solsikkekerner 50 g sesamfrø 50 g rosiner eller tranebær 50 g soltørrede abrikoser

Læs mere

Hvorfor overvægt. Stille siddende job i stedet for fysikbetonet job. Elevator i stedet for trapper. Bussen i stedet for cyklen

Hvorfor overvægt. Stille siddende job i stedet for fysikbetonet job. Elevator i stedet for trapper. Bussen i stedet for cyklen Hvorfor overvægt Stille siddende job i stedet for fysikbetonet job Elevator i stedet for trapper Bussen i stedet for cyklen Pizza, Fast food i stedet for sund mad Færdiglavet mad i stedet for hjemmelavet

Læs mere

Eriks Mad og Musik 28. juni 2008

Eriks Mad og Musik 28. juni 2008 Eriks Mad og Musik 8. juni 008 Hornfisk, grillmad og jordbær Hornfiskeruller på spid Udbenede hornfisk Bredbladet persille (eller almindelig persille) Citron Skrab skindet af for løse skæl og fjern finnerne,

Læs mere

Smag på grøntsager i sæson

Smag på grøntsager i sæson Smag på grøntsager i sæson Elevhæfte 2009 Mad - eller hvad? smag på grøntsager i sæson Grøntsager og frugter er modne på forskellige årstider. Det kalder man, at grøntsager og frugter har sæson. I sæsonen

Læs mere

Fase 2 - Uge 5-8. Spise proteiner til de 3 hovedmåltider Spise fedt til hvert måltid + 1 spsk. olie dagligt Spise stivelse maks.

Fase 2 - Uge 5-8. Spise proteiner til de 3 hovedmåltider Spise fedt til hvert måltid + 1 spsk. olie dagligt Spise stivelse maks. Fase 2 - Uge 5-8 Nu er vi nået til fase 2. Indtil nu har du fået ryddet godt op i dine måltidsmønstre, spisevaner og sukkertrangen skulle gerne være aftaget meget. Nu er det tid til at sætte sund kost

Læs mere

MELLEMMÅLTIDER - FORSLAG fase 1

MELLEMMÅLTIDER - FORSLAG fase 1 MELLEMMÅLTIDER - FORSLAG fase 1 På de næste sider finder opskrifterne til mellemmåltiderne i kostplansforslaget. Husk at mælk i kaffen kan være det, der gør det svært at komme ned i vægt! altså hvis du

Læs mere

MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK

MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK Buldervang 2009 MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK Måltidet er ikke bare mad Ud over at skulle dække et fysisk behov, er måltidet en social funktion, som vi vægter højt. Vi spiser sund og varieret kost. Vi spiser

Læs mere

SELSKABSMATERIALE SKOVSHOVED HOTEL

SELSKABSMATERIALE SKOVSHOVED HOTEL SELSKABSMATERIALE SELSKABSPAKKER Selskabspakke 1 Blød bar med øl, vin og vand 1.095,- pr. person Selskabspakke 2 1.195,- pr. person Selskabspakke 3 Snacks Petit Fours Avec Natmad 1.395,- pr. person Selskabspakke

Læs mere

Kostvejledning: Til personer, der har problemer med at tåle mælk. Laktoseintolerans

Kostvejledning: Til personer, der har problemer med at tåle mælk. Laktoseintolerans Kostvejledning: Til personer, der har problemer med at tåle mælk Laktoseintolerans Indholdsfortegnelse: Hvad er laktose...3 Hvad er laktoseintolerans...3 Børn og laktose...4 Kostvejledning...4 Gode råd...4

Læs mere

Amazins! Prøv VIND NYHED! Nemme, hurtige og ernæringsrigtige opskrifter! eksklusivt porcelæn fra Pillivuyt - hver uge!

Amazins! Prøv VIND NYHED! Nemme, hurtige og ernæringsrigtige opskrifter! eksklusivt porcelæn fra Pillivuyt - hver uge! Prøv Amazins! - med flere fibre og færre kalorier end f.eks. rosiner NYHED! Nemme, hurtige og ernæringsrigtige opskrifter! VIND eksklusivt porcelæn fra Pillivuyt - hver uge! Foto: Skovdal.dk Amazins er

Læs mere

Kostvejledning til ileostomipatienter

Kostvejledning til ileostomipatienter Kostvejledning til ileostomipatienter 2 Forord I denne pjece kan du læse en vejledning om mad og drikke, så du kan tage hensyn til, at du har fået en ileostomi. Desuden kan du bruge denne pjece som inspiration

Læs mere

Nogle har brug for at spise mere end andre. Selv når du er helt stille, har du brug for energi for at kunne: tænke

Nogle har brug for at spise mere end andre. Selv når du er helt stille, har du brug for energi for at kunne: tænke HVORFOR SPISE OG DRIKKE? Du skal spise og drikke for at leve. Du har brug for mad for at vokse og få energi. Jo mere du bevæger dig, jo mere energi har du brug for, og jo mere mad skal du spise Det er

Læs mere

Hjertevenlig mad. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center - Diætkontoret Klinisk diætist Anne-Marie Christensen

Hjertevenlig mad. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center - Diætkontoret Klinisk diætist Anne-Marie Christensen Hjertevenlig mad Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center - Diætkontoret Klinisk diætist Anne-Marie Christensen Når du har hjertekarsygdom Hjertevenlig mad nedsætter risikoen for at udvikle eller

Læs mere

FIF til hvordan. du styrer din trang. til sukker

FIF til hvordan. du styrer din trang. til sukker FIF til hvordan du styrer din trang til sukker af. Hanne Svendsen, klinisk diætist og forfatter 1 Håber du får inspiration og glæde af denne lille sag. Jeg ønsker for dig, at du når det, du vil. Valget

Læs mere

Sæt følgende op på dit køleskab eller smæk dem over din seng og lær dem udenad:

Sæt følgende op på dit køleskab eller smæk dem over din seng og lær dem udenad: Min trin-for trin favoritkostplan, der vil gøre dig 10 pund lettere og kvikkere i løbet af 10 nemme korte dage. Henvender sig primært til den, som gerne vil tabe sig nogle få kg; eller som en igangsætter

Læs mere

NEMME ÆG NU NEMME ÆG NU NEMME. Nix pille! Vi har klaret det for dig

NEMME ÆG NU NEMME ÆG NU NEMME. Nix pille! Vi har klaret det for dig NEMME NEMME ÆG ÆG NU NU NEMME ÆG NU Nix pille! 15/01/14 08.56 Vi Vi har har klaret klaret det det for for dig dig Vi har klaret det for dig Salade Nicoise med grillstegt tun 4 personer Ingredienser Grillstegt

Læs mere

Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet

Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet Ca. 5900 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 300 kj/dag svarende til 5 % af energiindtaget (Svarer til ca. 1435

Læs mere

Rune Toft. Rune du er allerede det du søger. Det hele er en erkendelsesproces smid kortene på bordet og gå all in Tiden er inde! Frederik Machholdt

Rune Toft. Rune du er allerede det du søger. Det hele er en erkendelsesproces smid kortene på bordet og gå all in Tiden er inde! Frederik Machholdt Rune Toft Rune du er allerede det du søger. Det hele er en erkendelsesproces smid kortene på bordet og gå all in Tiden er inde! KOSTPLANEN Hvad består kosten af? Uge-skema Kostplanen består af sundt, smagsfuldt

Læs mere

Gulerødder. Planter er også mad. Grøntsager, frugt og korn. MELLEMTRINNET: 4.-6. klasse

Gulerødder. Planter er også mad. Grøntsager, frugt og korn. MELLEMTRINNET: 4.-6. klasse Planter er også mad Grøntsager, frugt og korn Tema om rodfrugter Gulerødder MELLEMTRINNET: 4.-6. klasse Planter er også mad Tema om rodfrugter MELLEMTRINnet: 4.-6. klasse 1 Delemne 1: Plantekendskab Planter

Læs mere

Supper og sovse Kartoffelsuppe Grønærtesuppe

Supper og sovse Kartoffelsuppe Grønærtesuppe Supper og sovse Her er nogle ca.opskrifter på Lindehusets supper og sovse. Man kan sagtens udelade nogle af grøntsagerne og evt. bruge andre alt efter hvad man lige har ved hånden. Bare suppen/sovsen smager

Læs mere

Godkendelse som Firmasundt Køkken. Slowfood-fast Evalueringsrapport

Godkendelse som Firmasundt Køkken. Slowfood-fast Evalueringsrapport Firmasund / Frokost.dk Danneskiold-Samsøes Allé 41 1434 København K. Telefon 39 20 97 00 www.firmasund.dk Godkendelse som Firmasundt Køkken Slowfood-fast Evalueringsrapport 27. februar 2015 Udarbejdet

Læs mere

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag ½ af din tallerken skal være fyldt op med, pasta, ris, kartofler, brød, bulgur og lign ¼ af din tallerken skal være fyldt op med grøntsager

Læs mere

FORKÆL DIN SAUCE MED PHILADELPHIA

FORKÆL DIN SAUCE MED PHILADELPHIA FORKÆL DIN SAUCE MED PHILADELPHIA MØD DIN PERFEKTE MADLAVNINGSPARTNER En velsmagende sauce er prikken over i et og kan løfte en ret til nye højder. Men, det kræver sit at lave en sauce, der får smagsløgene

Læs mere

Hakke- / Rivejern. Model Nr.: 1995. 10-i-1 til køkkenet. Tern, skiver, strimler, bånd, kvarte og ottendedele -- alle funktioner i ét og samme sæt!

Hakke- / Rivejern. Model Nr.: 1995. 10-i-1 til køkkenet. Tern, skiver, strimler, bånd, kvarte og ottendedele -- alle funktioner i ét og samme sæt! Hakke- / Rivejern Model Nr.: 1995 10-i-1 til køkkenet Tern, skiver, strimler, bånd, kvarte og ottendedele -- alle funktioner i ét og samme sæt! BETJENINGSVEJLEDNING Kære kunde! Normalt tager det lang tid

Læs mere

Appelsinmarineret andebryst

Appelsinmarineret andebryst Appelsinmarineret andebryst Ingredienser, 4 port. ca. 150 g gulerødder ca. 300 g rødbeder ca. 200 g løg ca. 600 g andebrystfileter (ca. 2 stk.) 10 stk. Hele nelliker salt og peber Marinade: ca. 150 g appelsinsaft

Læs mere

Det er helt vildt - rådyr Torsdag 10/2-11. Det er helt. - Rådyr

Det er helt vildt - rådyr Torsdag 10/2-11. Det er helt. - Rådyr Det er helt vildt - Rådyr Rødvins marineret rådyr m. pamasan og krydderurter Rådyr yderlår + lårtunge 150g pamasan, revet 50g hasselnødder, fint hakkede Basilikum, timian og persille, fint hakkede Marinade:

Læs mere

Kost og ernæring for løbere

Kost og ernæring for løbere Kost og ernæring for løbere 1 Hvad er sund kost? Kilde: Alt om kost - Fødevarestyrelsen 2 Energikrav til marathon Forbrænder ca. 1kcal/kg/km Løber på 75kg: 3165kcal = 13293kJ Realistisk forhold ved MT(ca.75%

Læs mere

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag ½ af din tallerken skal være fyldt op med, pasta, ris, kartofler, brød, bulgur og lign ¼ af din tallerken skal være fyldt op med grøntsager

Læs mere

Energi til hele skidagen

Energi til hele skidagen Energi Til Hele Skidagen - 1 - Energi til hele skidagen En rapport fra skifitness.dk af Anja Bolbjerg De fleste kender fornemmelsen af at gassen går ud af ballonen op ad skidagen. Den sædvanlige kost på

Læs mere

Nr. 1 - Michael Pedersen. Forret

Nr. 1 - Michael Pedersen. Forret Råvarer: Pighvar Østers Forskellige Kartofler Kørvel Agurk Persille Purløg Dild Estragon Skalotteløg Perleløg Løg Citron Sukker Æbleeddike Smør Fløde Hønsefond Forret Tatar af pighvar og østers Syltet

Læs mere

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag ½ af din tallerken skal være fyldt op med, pasta, ris, kartofler, brød, bulgur og lign ¼ af din tallerken skal være fyldt op med grøntsager

Læs mere

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til, hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Pasta med asparges og parmaskinke Rester fra weekenden Fiskefrikadeller

Læs mere

Sauce. Den brune. Den hvide. Jævning

Sauce. Den brune. Den hvide. Jævning Sauce Den brune Har man stegt eller kt net kød, kaldes væsken derfra fond (udtales så det rimer på fjong). Til en brun sauce kan man forbedre fonden ved fx at tilsætte et laurbærblad eller et løvstikkeblad

Læs mere

Analyser af ærter og bønner fra projektet

Analyser af ærter og bønner fra projektet Analyser af og bønner fra projektet Ved gennemgang af projektets og bønner udvalgte vi dem, som vi vurderede der var størst chance for at udnytte kommercielt, enten som havefrø eller til konsum. De er

Læs mere

MADSTATIONEN DEN BEDSTE VEJ TIL SUND MAD

MADSTATIONEN DEN BEDSTE VEJ TIL SUND MAD MADSTATIONEN DEN BEDSTE VEJ TIL SUND MAD 1 Indhold BAGGRUND, FORMÅL OG RAMMER GOD KØKKENHYGIEJNE MAD OG ERNÆRING KROPPEN OPSAMLING 2 BAGGRUND, FORMÅL OG RAMMER 3 Socialt og kulturelt dannelsesprojekt At

Læs mere

BASIS FOR NYE SMAGSOPLEVELSER DEN ALSIDIGE SMAGSGIVER

BASIS FOR NYE SMAGSOPLEVELSER DEN ALSIDIGE SMAGSGIVER SPREDER SMAGEN UD DEN ALSIDIGE SMAGSGIVER BASIS FOR NYE SMAGSOPLEVELSER Den rigtige spread er afgørende for en god sandwichoplevelse! Selvom spreaden ikke er den mest synlige del af sandwichen, har den

Læs mere

Økologisk, sundt og klimavenligt

Økologisk, sundt og klimavenligt Økologisk, sundt og klimavenligt Opskrifter til groconsult 24. august 2012 v/ Birte Brorson Laksesnack 4 personer (3 stk. til hver). (Dette er en sommerret, agurker og frisk salvie fås i vinterhalvåret

Læs mere