Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14"

Transkript

1 Årets resultater PwC s årsrapport 2013/14

2 2 PwC s årsrapport 2013/14 Regnskabsberetning PwC opnåede i 2013/14 tilfredsstillende resultater. Vi har realiseret vækst i store dele af vores forretning og styrket vores markedsledende position. Finansielle resultater Regnskabsåret viser vækst i store dele af vores forretning, og i et meget konkurrencepræget marked er vi stolte af en nettoomsætning på niveau med 2012/13. Vi har igen i 2013/14 oplevet en stor tilgang af især top 100-kunder samt øget volumen af assistance- og rådgivningsydelser, hvilket vi synes er et flot resultat. Det styrker vores markedsposition væsentligt. Regnskabsåret har samtidig budt på en reduktion i omsætningen i andre dele af vores forretning, selvom vi har fastholdt vores markedsandel på denne del af vores kunder. Kvalitet i de interne processer Vi har i regnskabsåret formået yderligere at optimere de administrative processer, Nettoomsætning 1,8 DKK mia. som igen i år har en positiv påvirkning på virksomhedens indtjening. Omkostningsprocenten for de administrative funktioner er som følge heraf faldet yderligere i 2013/14 og udgør 6,3 % i forhold til nettoomsætningen. Årets resultat Årets resultat i en partnerledet virksomhed er alene udtryk for det restoverskud, som partnerne vælger at lade blive i partnerselskabet, da vederlaget til partnerne, herunder fordeling af overskud og bonusser, indgår som en integreret del af de samlede personaleomkostninger i totalindkomstopgørelsen. Omkostningsandel til administrative funktioner 6,3% Andelen af omkostningerne til administrative funktioner er fortsat faldende fra 6,9 % i 2012/13. Partnerselskabet er nært forbundet med partnernes personlige holdingselskaber og den egentlige indtjening i partnerselskabet måles i partnernes samlede aflønning. Årets resultat for 2013/14 er negativt, da der i året er valgt at udbetale opsparede resultater fra tidligere år som en del af vederlaget til partnerne. Samlede skattebetalinger Partnerselskabets samlede bidrag til samfundet i form af skatter og afgifter som resultat af virksomhedens aktiviteter er opgjort efter TTC-modellen (Total Tax Contribution). Det samlede samfundsbidrag for regnskabsåret 2013/14 udgjorde DKK 630 mio. (2012/13 DKK 663 mio.). Partnerselskabet er ikke et selvstændigt skatteobjekt, hvorfor en del af det samlede resultat beskattes hos partnerne i deres holdingselskaber. alance Partnerselskabets væsentligste balanceposter udgøres af immaterielle aktiver i forbindelse med virksomhedssammenslutninger, tilgodehavender hos kunder samt igangværende arbejder. I regnskabsåret er der foretaget investeringer i nye forretningsområder i vores konsulentforretning samt investeret i

3 PwC s årsrapport 2013/14 3 Total Tax Contribution 2013/14 41 % 1 % DKK 630 mio. 58 % Moms mv. Indeholdt A-skat mv. Energiafgifter mv. forbedringer af virksomhedens teknologiske platforme og digitale løsninger til kunderne. Samlet set står vi nu rustet til vækst i de kommende år. Soliditet Partnerselskabet er fortsat finansieret ved en kombination af kapitalejernes indskud (selskabskapital og ansvarlig lånekapital) og ufordelt resultatandel til partnerne. Kapitalejernes indskud i partnerselskabet er steget med 11 % i regnskabsåret, og parternes samlede indskud Den samlede balancesum DKK mio.

4 4 PwC s årsrapport 2013/14 i partnerselskabet udgør DKK 724 mio. i 2013/14, hvilket svarer til 53 % af den samlede balancesum (48 % i 2012/13). Soliditeten (inklusiv ansvarlig lånekapital) udgør således 31,9 % (28,0 % i 2012/13). Pengestrømme, investeringer og finansiering Pengestrømme fra driftsaktiviteten i 2013/14 udgør DKK 4 mio. mod DKK 102 mio. i 2012/13. Vi har i regnskabsåret ikke realiseret en yderligere forbedring af vores driftskapital, men arbejdet målrettet med at optimere vores samlede pengebindinger og har fastholdt et tilfredsstillende niveau for de samlede pengebindinger i kunder. egivenheder efter regnskabsårets udløb Der er efter regnskabsårets udløb ikke indtruffet væsentlige begivenheder af betydning for årsrapporten. Forventninger til 2014/15 Med udgangspunkt i vores ledende markedsposition forventer vi vækst i alle vores forretningsområder i det kommende år. Årets resultater og indtjening for 2014/15 forventes på niveau med indeværende år. Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar fremgår af vores hjemmeside: Den lovpligtige omtale af coporate governance herunder oplysninger om det underrepræsenterede køn og vores gennemsigtighedsrapport fremgår af vores hjemmeside: TDKK 150 Forfaldsoversigt ansvarlige lån TDKK 600 Pengebindingen i kunder er fastholdt på et lavt niveau Soliditetsgrad 31,9% (28,0 % i 2012/13). Ved beregning af soliditetsgraden indgår også ansvarlige lån ydet af selskabets partnere / /14 Efter 5 år Mellem 1 og 5 år IGA Inden for 1 år Debitorer

5 Årsregnskab 2013/14 PwC s årsrapport 2013/14 5

6 6 PwC s årsrapport 2013/14 Regnskab Indledning PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (PwC) arbejder løbende med at forbedre regnskabsaflæggelsen og gøre regnskabslæsningen mere læsevenlig i overensstemmelse med de seneste internationale og danske tendenser samt best practice. Årsregnskabet i årsrapporten for 2013/14 er inddelt i følgende afsnit: Primære regnskabsopstillinger, Årets resultat, Driftsaktiver og -forpligtelser, Kapitalstruktur, finansielle risici og relaterede poster, Øvrige oplysninger samt Regnskabsgrundlag. Hver enkelt note indeholder relevant regnskabspraksis samt ledelsens vurderinger og skøn. Endelig henviser symbolerne T og i noterne til beløb, der kan findes i henholdsvis Totalindkomstopgørelsen eller alancen. Formålet med den nye struktur og symbolerne er at give læseren en bedre forståelse af PwC s årsregnskab. Endvidere anvendes følgende symboler: Anvendt regnskabspraksis Væsentlige regnskabsmæssige skøn Risici Indhold Primære regnskabsopstillinger Totalindkomstopgørelse... 7 alance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Afsnit 1 Årets resultat Nettoomsætning Andre driftsindtægter Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Afsnit 2 Driftsaktiver og -forpligtelser Immaterielle aktiver Materielle aktiver Deposita Tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Hensatte forpligtelser Efterløn Afsnit 3 Kapitalstruktur, finansielle risici og relaterede poster Finansielle risici og finansielle instrumenter Ansvarlig lånekapital Langfristede gældsforpligtelser Finansielle indtægter og omkostninger Afsnit 4 Øvrige oplysninger Eventualforpligtelser Øvrige økonomiske forpligtelser Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor Nærtstående parter Justeringer til pengestrømsopgørelsen Køb af virksomheder Efterfølgende begivenheder Afsnit 5 Regnskabsgrundlag Sammendrag af generel anvendt regnskabspraksis Definitioner Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer Selskabsoplysninger Aktive kapitalejere... 49

7 PwC s årsrapport 2013/14 7 T Totalindkomstopgørelse 1. juli juni (DKK 1.000) Note 2013/ /13 Nettoomsætning Andre driftsindtægter Indtægter Andre eksterne omkostninger Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle langfristede aktiver 2.1, Personaleomkostninger Resultat af primær drift Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Årets resultat eløb, indregnet i anden totalindkomst, som ikke skal recirkuleres: Aktuarmæssige udsving i efterlønsforpligtelse Årets totalindkomst som af ledelsen foreslås fordelt således: Overført til næste år Fordelt

8 8 PwC s årsrapport 2013/14 alance 30. juni (DKK 1.000) Note Aktiver Goodwill Software Kunderelationer Immaterielle aktiver Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Indretning af lejede lokaler Materielle aktiver Deposita Tilgodehavender Finansielle aktiver Langfristede aktiver Tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Kortfristede aktiver Aktiver i alt

9 PwC s årsrapport 2013/14 9 alance 30. juni (DKK 1.000) Note Passiver Selskabskapital Overført resultat Egenkapital Ansvarlig lånekapital Hensatte forpligtelser Efterløn Langfristede gældsforpligtelser Langfristede forpligtelser Ansvarlig lånekapital Hensatte forpligtelser Efterløn Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser Forudbetalinger fra kunder Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til kapitalejere Anden gæld Kortfristede forpligtelser Forpligtelser i alt Passiver i alt

10 10 PwC s årsrapport 2013/14 Egenkapitalopgørelse 1. juli juni Anvendt regnskabspraksis Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en del af overført resultat. Det foreslåede udbytte oplyses i egenkapitalopgørelsen. Ordinært og ekstraordinært udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen, henholdsvis bestyrelsesmødet. Kostprisen for egne aktier fragår direkte i egenkapitalen under overført resultat på anskaffelsestidspunktet. Vederlag, modtaget ved afhændelse af egne aktier, samt udbytte heraf indregnes ligeledes direkte i egenkapitalen. Selskabskapitalen er bundet og kan ikke anvendes til udlodning til partnerselskabets kapitalejere. Overført resultat er til kapitalejernes frie disposition. (DKK 1.000) Selskabskapital Overført resultat I alt Egenkapital 1. juli Årets totalindkomst Transaktioner med kapitalejerne - køb af egne kapitalandele salg af egne kapitalandele Egenkapital 30. juni Der er ikke udbetalt udbytte i 2013/14. Egenkapital 1. juli Årets totalindkomst Transaktioner med kapitalejerne - køb af egne kapitalandele salg af egne kapitalandele Egenkapital 30. juni Der er ikke udbetalt udbytte i 2012/13.

11 PwC s årsrapport 2013/14 11 Egenkapitalopgørelse 1. juli juni, fortsat Selskabskapital A-aktier -aktier C-aktier A-aktier nominel -aktier nominel C-aktier nominel (DKK 1.000) stk. værdi stk. værdi stk. værdi I alt eholdning 1. juli eholdning 30. juni eholdning 30. juni Nominel værdi pr. aktie Partnerselskabets aktier lyder på navn og er ikke-omsættelige. Enhver aktieovergang kræver bestyrelsens og komplementarens forudgående samtykke. Selskabskapitalen er opdelt i tre aktieklasser; A-aktier, -aktier og C-aktier. A- og -aktier er stemmeløse og har ikke repræsentationsret. A- og -aktier giver adgang til udbytte. A-aktier har maksimalt ret til et udbytte på 10 % af den nominelle A-aktiekapital. C-aktier bærer en stemme pr. aktie, men giver ikke ret til udbytte. Komplementar i partnerselskabet er PwC Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab. Komplementaren hæfter direkte og ubegrænset for partnerselskabets forpligtelser. Egne kapitalandele A-aktier -aktier C-aktier A-aktier nominel -aktier nominel C-aktier nominel (DKK 1.000) stk. værdi stk. værdi stk. værdi I alt eholdning 1. juli Afgang Tilgang eholdning 30. juni Afgang Tilgang eholdning 30. juni I % af selskabskapitalen 0,05 % Køb af nominel DKK 11 C-aktier samt salg af nominel DKK 7 C-aktier er sket til kurs pari.

12 12 PwC s årsrapport 2013/14 Pengestrømsopgørelse 1. juli juni Anvendt regnskabspraksis Pengestrømsopgørelsen viser partnerselskabets pengestrømme for året, opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og afslutning. Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktiviteten opgøres som årets resultat, reguleret for ikke-kontante resultatposter som af- og nedskrivninger, hensættelser samt ændring i driftskapitalen, renteindbetalinger og renteudbetalinger. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver minus kortfristede gældsforpligtelser, eksklusive de poster, der indgår i likvider. Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle langfristede aktiver. Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser samt betaling fra og til selskabsdeltagere. Likvider Likvide midler består af posten Likvide beholdninger og Kreditinstitutter.

13 PwC s årsrapport 2013/14 13 Pengestrømsopgørelse 1. juli juni (DKK 1.000) Note 2013/ /13 Årets totalindkomst Reguleringer af ikke-kontante poster Ændring i driftskapital Pengestrømme fra drift før finansielle poster Renteindbetalinger og lignende Renteudbetalinger og lignende Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af immaterielle aktiver Køb af materielle aktiver Køb af virksomheder Salg af immaterielle aktiver 0 47 Salg af materielle aktiver Pengestrømme fra investeringsaktivitet Tilbagebetaling af andre gældsforpligtelser Optagelse af andre gældsforpligtelser Optagelse af gæld til kapitalejere Køb af egne kapitalandele Salg af egne kapitalandele 7 5 Deponering af medarbejderobligationer Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Ændring i likvider Likvider 1. juli Likvider 30. juni Likvider specificeres således: ankindestående Likvider 30. juni

14 14 PwC s årsrapport 2013/14 1. Årets resultat

15 PwC s årsrapport 2013/ Nettoomsætning Anvendt regnskabspraksis Omsætningen omfatter værdien af årets leverede ydelser, inklusive udlæg på kunder med fradrag af merværdiafgift og prisnedslag, der er direkte forbundet med salget. Omsætningen indregnes i resultatopgørelsen, når salget er gennemført. Dette anses generelt for at være tilfældet, når: tjenesteydelsen er leveret inden regnskabsårets udløb der foreligger en forpligtende salgsaftale salgsprisen er fastlagt indbetaling er modtaget eller med rimelig sikkerhed kan forventes modtaget. Honoraret for de leverede ydelser fastsættes efter forskellige modeller. Indtægtsindregning for de forskellige modeller sker som følger: Hvor honoraret er baseret på medgået tid, indregnes omsætningen, i takt med at produktionen udføres, hvorved omsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden). Færdiggørelsesgraden vurderes på baggrund af afholdte omkostninger i forhold til forventede totale omkostninger. Hvor honoraret er baseret på en fastpriskontrakt, indregnes omsætningen, i takt med at produktionen udføres, hvorved omsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden). Færdiggørelsesgraden vurderes på baggrund af afholdte omkostninger i forhold til forventede totale omkostninger. Hvor honoraret er baseret på opnåelse af aftalte mål, indregnes omsætningen, når retten til honorar er opnået. Det sikres hermed, at indregning først sker, når de samlede indtægter og omkostninger samt færdiggørelsesgraden på balancedagen kan opgøres pålideligt, og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele, herunder betalinger, vil tilgå partnerselskabet. Hele omsætningen vedrører salg af tjenesteydelser og altovervejende i Danmark.

16 16 PwC s årsrapport 2013/ Andre driftsindtægter (DKK 1.000) 2013/ /13 Gevinst ved salg af materielle aktiver Andre driftsindtægter T I alt Andre eksterne omkostninger Anvendt regnskabspraksis Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til lokaler, kontorhold, tab på debitorer og andre omkostninger, herunder kantine, uddannelse og kommunikation samt markedsføring. Herudover indeholder andre eksterne omkostninger udlæg ved servicering af kunder, omfattende bl.a. arbejde udført af underleverandører, herunder arbejde udført af PwC s kontorer i udlandet, samt udlæg i øvrigt. (DKK 1.000) 2013/ /13 Udlæg ved servicering af kunder Øvrige omkostninger T I alt

17 PwC s årsrapport 2013/ Personaleomkostninger Anvendt regnskabspraksis Personaleomkostninger omfatter udbetalte gager, inklusive regulering for skyldige feriepenge, skyldigt overarbejde og bonus samt konsulenthonorar/overskudsandel til kapitalejere. Key management udgøres af Direktion, estyrelse og afdelingsledere. Vederlag til Direktion omfatter den del, der her henføres til udøvelse af hvervet i Direktionen. (DKK 1.000) Note 2013/ /13 Lønninger Pensioner (bidragsbaseret) Efterløn Andre omkostninger til social sikring T I alt Vederlag til Key Management, Direktion og estyrelse Key Management - Lønninger Efterløn Direktion - Lønninger Efterløn estyrelse 0 0 Gennemsnitligt antal beskæftigede, omregnet til fuld tid Partnere Øvrige medarbejdere

18 18 PwC s årsrapport 2013/14 2. Driftsaktiver og -forpligtelser

19 PwC s årsrapport 2013/ Immaterielle aktiver Anvendt regnskabspraksis Immaterielle langfristede aktiver Goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede nedskrivninger. Der foretages således ikke amortisering af goodwill. Den regnskabsmæssige værdi af goodwill testes for værdiforringelse en gang årligt samt ved tegn på værdiforringelse og nedskrives til genindvindingsværdien over resultatopgørelsen, såfremt den regnskabsmæssige værdi er højere. Genindvindingsværdien opgøres som den højeste værdi af kapitalværdien af de forventede fremtidige pengestrømme og nettosalgsprisen. Med henblik på test for værdiforringelse allokeres goodwill til partnerselskabets pengestrømsfrembringende enheder. Opgørelsen af pengestrømsfrembringende enheder er baseret på det niveau, som ledelsen overvåger virksomheden på. Nedskrivninger af goodwill tilbageføres ikke. Software måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. Afskrivninger foretages lineært over den forventede brugstid, som udgør to til tre år. Afskrivning påbegyndes, når aktivet er klar til brug. Kunderelationer måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. Afskrivninger foretages lineært over den forventede brugstid, som udgør tre til femten år. Afskrivning påbegyndes, når aktivet er klar til brug, hvilket svarer til det tidspunkt, hvor virksomheden opnår kontrol herover. Virksomhedssammenslutninger Nyerhvervede eller nystiftede dattervirksomheder indregnes fra det tidspunkt, hvor der opnås kontrol over det tilkøbte (overtagelsesdagen). Ved erhvervelse af dattervirksomheder anvendes overtagelsesmetoden. Anskaffelsesprisen opgøres som dagsværdien af de afgivne aktiver, påtagne forpligtelser og udstedte aktier. Anskaffelsesprisen indeholder dagsværdien af eventuelle betingede vederlag (earn-outs). Transaktionsomkostninger ved erhvervelsen omkostningsføres i den periode, hvor de afholdes. Identificerbare aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser (nettoaktiver) vedrørende den overtagne virksomhed indregnes til dagsværdien på overtagelsesdagen. Eventuel goodwill og eventuelle ikke-kontrollerende interesser (minoriteter) indregnes efter én af følgende metoder: 1) Goodwill, relateret til den overtagne virksomhed, udgøres af et eventuelt positivt forskelsbeløb mellem den samlede dagsværdi af den overtagne virksomhed og dagsværdien af de samlede regnskabsmæssige nettoaktiver. En eventuel ikke-kontrollerende interesse indregnes til andelen af den overtagne virksomheds samlede dagsværdi (fuld goodwill). 2) En eventuel ikke-kontrollerende interesse indregnes til den forholdsmæssige andel af de overtagne nettoaktiver (forholdsmæssig goodwill).

20 20 PwC s årsrapport 2013/ Immaterielle aktiver, fortsat Hvis den første indregning af virksomhedssammenslutninger kun kan opgøres foreløbigt ved udgangen af den periode, hvor sammenslutningen gennemføres, tilpasses reguleringer, foretaget inden for 12 måneder fra erhvervelsestidspunktet, af den foreløbige dagsværdi af de overtagne aktiver og forpligtelser eller kostprisen til den først indregnede goodwill. Tilpasningen opgøres, som om den var indregnet på erhvervelsestidspunktet, og sammenligningstal tilpasses. Ændringer i opgørelsen af kostprisen er betinget af, at fremtidige begivenheder indregnes i resultatopgørelsen. Solgte eller afviklede virksomheder indregnes frem til afståelsestidspunktet. En eventuel avance eller et eventuelt tab i forhold til den regnskabsmæssige værdi på afståelsestidspunktet resultatføres ved salg, i det omfang kontrollen over virksomheden tillige afgives. Sammenligningstal korrigeres ikke for nyerhvervede, solgte eller afviklede virksomheder. (DKK 1.000) Goodwill Software Kunderelationer Kostpris 1. juli Tilgang i årets løb Tilgang ved virksomhedskøb Kostpris 30. juni Af- og nedskrivninger 1. juli Årets afskrivninger Af- og nedskrivninger 30. juni Regnskabsmæssig værdi 30. juni Kostpris 1. juli Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Kostpris 30. juni Af- og nedskrivninger 1. juli Årets afskrivninger Tilbageførte af- og nedskrivninger på afhændede aktiver Af- og nedskrivninger 30. juni Regnskabsmæssig værdi 30. juni

21 PwC s årsrapport 2013/ Immaterielle aktiver, fortsat (DKK 1.000) 2013/ /13 Afskrivninger immaterielle langfristede aktiver Software Kunderelationer I alt Den regnskabsførte goodwill er primært fremkommet i forbindelse med fusionen i 1998 mellem Price Waterhouse og Coopers & Lybrand. Herudover har PwC i perioden 1998 til 2006 opkøbt goodwill hos kapitalejerne i selskabet, ligesom der er fremkommet goodwill ved virksomhedsovertagelser. De regnskabsmæssige kunderelationer hidrører primært fra virksomhedsovertagelser i 2010/11. (DKK mio.) 2013/ /13 Goodwill kan opdeles på følgende forretningsområder: Assurance 368,5 368,5 Advisory 125,7 114,0 Tax 29,2 29,2 523,4 511,7 Test af værdiforringelse for goodwill Nedskrivningstesten (value-in-use) er baseret på forventede fremtidige pengestrømme, som tager udgangspunkt i det godkendte budget for 2014/15. Der er beregnet en terminalværdi med en vækstrate på 0 % (2012/13 0 %). Kapitalværdien påvirkes hovedsageligt af ændringer i omsætning, indtjeningsmargin og diskonteringsfaktoren. Ved opgørelsen af overskud fragår en andel af konsulenthonorar/overskudsandel til kapitalejere opgjort som en estimeret lønindkomst, hvis de pågældende kapitalejere havde været ansatte. De anvendte forudsætninger er af ledelsen fastlagt på baggrund af historiske data og ledelsens forventninger til fremtiden i øvrigt. Indtjeningsmarginen svarer til den historiske indtjeningsmargin i forretningsområderne. Diskonteringsfaktoren før skat udgør 9,4 % i Assurance (2012/13: 10,6 %), 10,8 % i Advisory (2012/13: 12,0 %) og 9,9 % i Tax (2012/13: 11,0 %). Væsentlige regnskabsmæssige skøn Goodwill udgør DKK 523 mio. (2012/13: DKK 512 mio.). Der er foretaget en nedskrivningstest heraf pr. 30. juni Nedskrivningstesten baseres på ledelsens forventninger til virksomhedens fremtidige udvikling, herunder skøn over fremtidige pengestrømme, afkastkrav og vækstrater. Disse skøn er i sagens natur forbundet med en vis usikkerhed, og ændringer heri kan have stor effekt på udfaldet af nedskrivningstesten.

22 22 PwC s årsrapport 2013/ Materielle aktiver Anvendt regnskabspraksis Materielle langfristede aktiver Materielle langfristede aktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen, indtil det tidspunkt hvor aktivet er klar til brug. Endvidere omfatter kostprisen anslåede reetableringsomkostninger, såfremt disse samtidig opfylder betingelserne for indregning af hensatte forpligtelser. Afskrivningsgrundlaget måles til kostpris med fradrag af scrapværdi og eventuelle nedskrivninger. Afskrivninger foretages lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør: Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Indretning af lejede lokaler 2-10 år år Afskrivning på materielle langfristede aktiver påbegyndes, når aktivet er klar til brug. Aktivernes brugstider og scrapværdier revurderes løbende. Overstiger scrapværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning. Avance og tab ved afhændelse af materielle langfristede aktiver indtægtsføres henholdsvis omkostningsføres under andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger. Der foretages aktivering af låneomkostninger, i det omfang de vedrører aktiver, der opfylder kriterierne herfor. Materielle anlægsaktiver, som er leaset og opfylder betingelserne for finansiel leasing, behandles efter samme retningslinjer som erhvervede aktiver. Materielle langfristede aktiver med bestemmelig brugstid testes for værdiforringelse, når der er en indikation for et nedskrivningsbehov, og nedskrives til genindvindingsværdien over resultatopgørelsen, såfremt den regnskabsmæssige værdi er højere. Genindvindingsværdien opgøres som den højeste værdi af kapitalværdien af de forventede fremtidige pengestrømme og nettosalgsprisen. I tilfælde, hvor genindvindingsværdien for et enkelt aktiv ikke kan bestemmes, fastsættes genindvindingsværdien for den mindste pengestrømsfrembringende enhed, hvori aktivet indgår. En eventuel nedskrivning fordeles forholdsmæssigt på de aktiver, som indgår i den pengestrømsfrembringende enhed, dog forlods til goodwill, såfremt goodwill indgår i enheden. Nedskrivninger tilbageføres, i det omfang der er sket ændringer i de forudsætninger og skøn, som førte til nedskrivningen. Nedskrivninger tilbageføres kun, i det omfang aktivets nye regnskabsmæssige værdi ikke overstiger den regnskabsmæssige værdi, aktivet ville have haft efter afskrivning, såfremt aktivet ikke havde været nedskrevet.

23 PwC s årsrapport 2013/ Materielle aktiver, fortsat Andre anlæg, driftsmateriel Indretning af (DKK 1.000) og inventar lejede lokaler Kostpris 1. juli Tilgang i årets løb Tilgang ved virksomhedkøb Afgang i årets løb Kostpris 30. juni Af- og nedskrivninger 1. juli Årets afskrivninger Tilbageførte afskrivninger på afhændede aktiver Af- og nedskrivninger 30. juni Regnskabsmæssig værdi 30. juni Kostpris 1. juli Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Kostpris 30. juni Af- og nedskrivninger 1. juli Årets afskrivninger Tilbageførte afskrivninger på afhændede aktiver Af- og nedskrivninger 30. juni Regnskabsmæssig værdi 30. juni (DKK 1.000) 2013/ /13 Afskrivninger materielle langfristede aktiver Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Indretning af lejede lokaler I alt

24 24 PwC s årsrapport 2013/ Deposita Anvendt regnskabspraksis Deposita måles til amortiseret kostpris og udgøres af huslejedeposita mv. Lejemålene er uopsigelige i en periode på 0 til 10 år. (DKK 1.000) Kostpris 1. juli Årets tilgang Årets afgang Kostpris 30. juni Regnskabsmæssig værdi 30. juni Kostpris 1. juli Årets tilgang Kostpris 30. juni Regnskabsmæssig værdi 30. juni

25 PwC s årsrapport 2013/ Tilgodehavender Anvendt regnskabspraksis Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af tab på tilgodehavender baseret på en individuel vurdering af større tilgodehavender. Ikke-fakturerede tjenesteydelser indgår i tilgodehavender og måles efter produktionsmetoden til salgsværdien af det udførte arbejde med tillæg af udlæg og fradrag af acontofakturering. De enkelte ikke-fakturerede tjenesteydelser indregnes som tilgodehavender, når nettoværdien er positiv, og som forudbetalinger fra kunder under finansielle forpligtelser, når acontofaktureringen overstiger salgsværdien. (DKK 1.000) Note 2013/ /13 Indregnes under langfristede aktiver Deponeret vedrørende fratrådte medarbejderes og partneres medarbejderobligationer Gældsbrev I alt Indregnes under kortfristede aktiver Tilgodehavender fra salg af tjenesteydelser Nedskrivning Tilgodehavender fra salg af tjenesteydelser netto Værdi af ikke-fakturerede tjenesteydelser Deponeret vedrørende fratrådte medarbejderes og partneres medarbejderobligationer Andre tilgodehavender I alt Nedskrivning 1. juli Tilgang i året Afgang i året - realiseret tilbageført Nedskrivning pr. 30. juni Værdi af ikke-fakturerede tjenesteydelser Acontofakturering Nettoværdi er indregnet således: Værdi af ikke-fakturerede tjenesteydelser, nettoaktiv Forudbetalinger fra kunder, nettopassiv

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Thisted Entreprenørforretning ApS

Thisted Entreprenørforretning ApS Thisted Entreprenørforretning ApS CVR-nr. 25 19 30 16 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05 2013 Hanne Vester Dirigent Telefon +45

Læs mere

Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Østergade 130, 6900 Skjern. Årsrapport for. 26. februar - 31.

Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Østergade 130, 6900 Skjern. Årsrapport for. 26. februar - 31. Østergade 130 DK-6900 Skjern Tlf. 88 81 11 88 Fax www.martinsen.dk CVR-nr. 36 56 05 09 Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Østergade 130, 6900 Skjern Årsrapport for 26.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015

Læs mere

Selandia Advokater P/S. Årsrapport for 2015

Selandia Advokater P/S. Årsrapport for 2015 Selandia Advokater P/S Isefjords Alle 8, 4300 Holbæk Årsrapport for 2015 CVR-nr. 36 94 27 89 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/5 2016 Ole Vestergaard

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Nerdborg Golfbane Ap

Nerdborg Golfbane Ap Nerdborg Golfbane Ap Johan Bondes Vej 9, 6430 Nordborg Årsrapport for 2015 CVR-nr. 16 50 71 99 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016 Henrik Christensen

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 16 22 73 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/5 2013 Lennart Svedman Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

SIGNIFLY ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SIGNIFLY ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SIGNIFLY ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05/2014 Patrick Lundstrøm Rønning Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12 Baunebjergvej 367 3050 Humlebæk CVR-nr. 29521360 Årsrapport for 2011/12 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2013 Bjørn Pedersen Dirigent

Læs mere

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012 Gefion Seafood ApS Vognmagervej 14 8800 Viborg CVR-nummer: 32775527 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012

Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012 Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 30 61 52 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /6 2013 Lars

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport 1. januar december 2016

Årsrapport 1. januar december 2016 RT RUDE ApS Huggetvej 36 Gungerne 5400 Bogense Årsrapport 1. januar - 31. december 2016 (5. regnskabsår) Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 01/05 2017 Lar

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 04 94 58 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/2 2015 Jesper Strube Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

SERVICE GROUP ESBJERG ApS

SERVICE GROUP ESBJERG ApS SERVICE GROUP ESBJERG ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Henning Gejl Jensen Dirigent Side 2

Læs mere

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K CVR-nr. 11 62 62 89 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens ordinære generalforsamling den 2.

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Tom G. Totalentreprise ApS

Tom G. Totalentreprise ApS CVR-nr. 20 33 17 04 Årsrapport for 2013 (17. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/04 2014 Tom Preben Gudmandsen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HUA DENMARK ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/05/2015 De Hua Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

Vejgaard-Hasseris Køreskole ApS CVR-nr

Vejgaard-Hasseris Køreskole ApS CVR-nr CVR-nr. 25 16 21 61 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 13.03.13 Jesper Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

AB HORIZON ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

AB HORIZON ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den AB HORIZON ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Bo Jørgensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Nørhede VVS-Beregning ApS

Nørhede VVS-Beregning ApS Nørhede VVS-Beregning ApS Birk Centerpark 40 7400 Herning Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/04/2016 Sten Nørhede

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilzonen A/S CVR-nr. 25611004

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr CVR-nr. 27 61 88 55 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.04.14 Henry Bjerg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lisbeth Snitgaard Petersen Dirigent CVR-nr. 34708827 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Årsrapport 1. oktober 2011-30. september 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Regnskabsberetning. Resultaterne er drevet af en høj kundetilfredshed og branchens. medarbejdere og partnere. PwC s direktion

Regnskabsberetning. Resultaterne er drevet af en høj kundetilfredshed og branchens. medarbejdere og partnere. PwC s direktion PwC s direktion (fra venstre mod højre): Jan M. Huusmann, direktør, Tax; Christian Fredensborg Jakobsen, direktør, Assurance; Kim Füchsel, direktør og Managing Partner; Mogens Nørgaard Mogensen, Senior

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Entreprenør Casa Concept ApS CVR-nr

Entreprenør Casa Concept ApS CVR-nr CVR-nr. 30 56 74 20 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 26.05.13 Ole Arndt Sørensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

JACOBSEN VVS VIBORG ApS

JACOBSEN VVS VIBORG ApS JACOBSEN VVS VIBORG ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 Kim Jacobsen Dirigent (Urevideret) Side 2 af 11

Læs mere

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015 Kikhanebakken 50 2840 Holte CVR-nr. 35241841 Årsrapport for 2015 3. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14-06-2016 Lars Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen Købmand Syd ApS Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr. 32 78 69 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts Jørgen Iversen dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr. 32 32 14 88 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014. Alexandra Huber Dirigent

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS Amino Energi & Smerte Klinikken ApS CVR-nr. 32 83 39 26 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06 2013 Dirigent Sanne Kiilerich Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sønderborg Bog og Ide ApS

Sønderborg Bog og Ide ApS Sønderborg Bog og Ide ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2013 Ester Schmidt Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016 c/o Tune Erhvervspark Tune Parkvej 5 4030 Tune CVR-nr. 14738444 Årsrapport for 2016 26. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, hvor revision fremover

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015 Spektrum Retailpark Viborg K/S Jens Baggesens Vej 90N 8200 Aarhus N CVR-nr. 30 73 99 06 Årsrapport 2015 (9. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/4 2016

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere