Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14"

Transkript

1 Årets resultater PwC s årsrapport 2013/14

2 2 PwC s årsrapport 2013/14 Regnskabsberetning PwC opnåede i 2013/14 tilfredsstillende resultater. Vi har realiseret vækst i store dele af vores forretning og styrket vores markedsledende position. Finansielle resultater Regnskabsåret viser vækst i store dele af vores forretning, og i et meget konkurrencepræget marked er vi stolte af en nettoomsætning på niveau med 2012/13. Vi har igen i 2013/14 oplevet en stor tilgang af især top 100-kunder samt øget volumen af assistance- og rådgivningsydelser, hvilket vi synes er et flot resultat. Det styrker vores markedsposition væsentligt. Regnskabsåret har samtidig budt på en reduktion i omsætningen i andre dele af vores forretning, selvom vi har fastholdt vores markedsandel på denne del af vores kunder. Kvalitet i de interne processer Vi har i regnskabsåret formået yderligere at optimere de administrative processer, Nettoomsætning 1,8 DKK mia. som igen i år har en positiv påvirkning på virksomhedens indtjening. Omkostningsprocenten for de administrative funktioner er som følge heraf faldet yderligere i 2013/14 og udgør 6,3 % i forhold til nettoomsætningen. Årets resultat Årets resultat i en partnerledet virksomhed er alene udtryk for det restoverskud, som partnerne vælger at lade blive i partnerselskabet, da vederlaget til partnerne, herunder fordeling af overskud og bonusser, indgår som en integreret del af de samlede personaleomkostninger i totalindkomstopgørelsen. Omkostningsandel til administrative funktioner 6,3% Andelen af omkostningerne til administrative funktioner er fortsat faldende fra 6,9 % i 2012/13. Partnerselskabet er nært forbundet med partnernes personlige holdingselskaber og den egentlige indtjening i partnerselskabet måles i partnernes samlede aflønning. Årets resultat for 2013/14 er negativt, da der i året er valgt at udbetale opsparede resultater fra tidligere år som en del af vederlaget til partnerne. Samlede skattebetalinger Partnerselskabets samlede bidrag til samfundet i form af skatter og afgifter som resultat af virksomhedens aktiviteter er opgjort efter TTC-modellen (Total Tax Contribution). Det samlede samfundsbidrag for regnskabsåret 2013/14 udgjorde DKK 630 mio. (2012/13 DKK 663 mio.). Partnerselskabet er ikke et selvstændigt skatteobjekt, hvorfor en del af det samlede resultat beskattes hos partnerne i deres holdingselskaber. alance Partnerselskabets væsentligste balanceposter udgøres af immaterielle aktiver i forbindelse med virksomhedssammenslutninger, tilgodehavender hos kunder samt igangværende arbejder. I regnskabsåret er der foretaget investeringer i nye forretningsområder i vores konsulentforretning samt investeret i

3 PwC s årsrapport 2013/14 3 Total Tax Contribution 2013/14 41 % 1 % DKK 630 mio. 58 % Moms mv. Indeholdt A-skat mv. Energiafgifter mv. forbedringer af virksomhedens teknologiske platforme og digitale løsninger til kunderne. Samlet set står vi nu rustet til vækst i de kommende år. Soliditet Partnerselskabet er fortsat finansieret ved en kombination af kapitalejernes indskud (selskabskapital og ansvarlig lånekapital) og ufordelt resultatandel til partnerne. Kapitalejernes indskud i partnerselskabet er steget med 11 % i regnskabsåret, og parternes samlede indskud Den samlede balancesum DKK mio.

4 4 PwC s årsrapport 2013/14 i partnerselskabet udgør DKK 724 mio. i 2013/14, hvilket svarer til 53 % af den samlede balancesum (48 % i 2012/13). Soliditeten (inklusiv ansvarlig lånekapital) udgør således 31,9 % (28,0 % i 2012/13). Pengestrømme, investeringer og finansiering Pengestrømme fra driftsaktiviteten i 2013/14 udgør DKK 4 mio. mod DKK 102 mio. i 2012/13. Vi har i regnskabsåret ikke realiseret en yderligere forbedring af vores driftskapital, men arbejdet målrettet med at optimere vores samlede pengebindinger og har fastholdt et tilfredsstillende niveau for de samlede pengebindinger i kunder. egivenheder efter regnskabsårets udløb Der er efter regnskabsårets udløb ikke indtruffet væsentlige begivenheder af betydning for årsrapporten. Forventninger til 2014/15 Med udgangspunkt i vores ledende markedsposition forventer vi vækst i alle vores forretningsområder i det kommende år. Årets resultater og indtjening for 2014/15 forventes på niveau med indeværende år. Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar fremgår af vores hjemmeside: Den lovpligtige omtale af coporate governance herunder oplysninger om det underrepræsenterede køn og vores gennemsigtighedsrapport fremgår af vores hjemmeside: TDKK 150 Forfaldsoversigt ansvarlige lån TDKK 600 Pengebindingen i kunder er fastholdt på et lavt niveau Soliditetsgrad 31,9% (28,0 % i 2012/13). Ved beregning af soliditetsgraden indgår også ansvarlige lån ydet af selskabets partnere / /14 Efter 5 år Mellem 1 og 5 år IGA Inden for 1 år Debitorer

5 Årsregnskab 2013/14 PwC s årsrapport 2013/14 5

6 6 PwC s årsrapport 2013/14 Regnskab Indledning PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (PwC) arbejder løbende med at forbedre regnskabsaflæggelsen og gøre regnskabslæsningen mere læsevenlig i overensstemmelse med de seneste internationale og danske tendenser samt best practice. Årsregnskabet i årsrapporten for 2013/14 er inddelt i følgende afsnit: Primære regnskabsopstillinger, Årets resultat, Driftsaktiver og -forpligtelser, Kapitalstruktur, finansielle risici og relaterede poster, Øvrige oplysninger samt Regnskabsgrundlag. Hver enkelt note indeholder relevant regnskabspraksis samt ledelsens vurderinger og skøn. Endelig henviser symbolerne T og i noterne til beløb, der kan findes i henholdsvis Totalindkomstopgørelsen eller alancen. Formålet med den nye struktur og symbolerne er at give læseren en bedre forståelse af PwC s årsregnskab. Endvidere anvendes følgende symboler: Anvendt regnskabspraksis Væsentlige regnskabsmæssige skøn Risici Indhold Primære regnskabsopstillinger Totalindkomstopgørelse... 7 alance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Afsnit 1 Årets resultat Nettoomsætning Andre driftsindtægter Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Afsnit 2 Driftsaktiver og -forpligtelser Immaterielle aktiver Materielle aktiver Deposita Tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Hensatte forpligtelser Efterløn Afsnit 3 Kapitalstruktur, finansielle risici og relaterede poster Finansielle risici og finansielle instrumenter Ansvarlig lånekapital Langfristede gældsforpligtelser Finansielle indtægter og omkostninger Afsnit 4 Øvrige oplysninger Eventualforpligtelser Øvrige økonomiske forpligtelser Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor Nærtstående parter Justeringer til pengestrømsopgørelsen Køb af virksomheder Efterfølgende begivenheder Afsnit 5 Regnskabsgrundlag Sammendrag af generel anvendt regnskabspraksis Definitioner Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer Selskabsoplysninger Aktive kapitalejere... 49

7 PwC s årsrapport 2013/14 7 T Totalindkomstopgørelse 1. juli juni (DKK 1.000) Note 2013/ /13 Nettoomsætning Andre driftsindtægter Indtægter Andre eksterne omkostninger Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle langfristede aktiver 2.1, Personaleomkostninger Resultat af primær drift Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Årets resultat eløb, indregnet i anden totalindkomst, som ikke skal recirkuleres: Aktuarmæssige udsving i efterlønsforpligtelse Årets totalindkomst som af ledelsen foreslås fordelt således: Overført til næste år Fordelt

8 8 PwC s årsrapport 2013/14 alance 30. juni (DKK 1.000) Note Aktiver Goodwill Software Kunderelationer Immaterielle aktiver Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Indretning af lejede lokaler Materielle aktiver Deposita Tilgodehavender Finansielle aktiver Langfristede aktiver Tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Kortfristede aktiver Aktiver i alt

9 PwC s årsrapport 2013/14 9 alance 30. juni (DKK 1.000) Note Passiver Selskabskapital Overført resultat Egenkapital Ansvarlig lånekapital Hensatte forpligtelser Efterløn Langfristede gældsforpligtelser Langfristede forpligtelser Ansvarlig lånekapital Hensatte forpligtelser Efterløn Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser Forudbetalinger fra kunder Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til kapitalejere Anden gæld Kortfristede forpligtelser Forpligtelser i alt Passiver i alt

10 10 PwC s årsrapport 2013/14 Egenkapitalopgørelse 1. juli juni Anvendt regnskabspraksis Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en del af overført resultat. Det foreslåede udbytte oplyses i egenkapitalopgørelsen. Ordinært og ekstraordinært udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen, henholdsvis bestyrelsesmødet. Kostprisen for egne aktier fragår direkte i egenkapitalen under overført resultat på anskaffelsestidspunktet. Vederlag, modtaget ved afhændelse af egne aktier, samt udbytte heraf indregnes ligeledes direkte i egenkapitalen. Selskabskapitalen er bundet og kan ikke anvendes til udlodning til partnerselskabets kapitalejere. Overført resultat er til kapitalejernes frie disposition. (DKK 1.000) Selskabskapital Overført resultat I alt Egenkapital 1. juli Årets totalindkomst Transaktioner med kapitalejerne - køb af egne kapitalandele salg af egne kapitalandele Egenkapital 30. juni Der er ikke udbetalt udbytte i 2013/14. Egenkapital 1. juli Årets totalindkomst Transaktioner med kapitalejerne - køb af egne kapitalandele salg af egne kapitalandele Egenkapital 30. juni Der er ikke udbetalt udbytte i 2012/13.

11 PwC s årsrapport 2013/14 11 Egenkapitalopgørelse 1. juli juni, fortsat Selskabskapital A-aktier -aktier C-aktier A-aktier nominel -aktier nominel C-aktier nominel (DKK 1.000) stk. værdi stk. værdi stk. værdi I alt eholdning 1. juli eholdning 30. juni eholdning 30. juni Nominel værdi pr. aktie Partnerselskabets aktier lyder på navn og er ikke-omsættelige. Enhver aktieovergang kræver bestyrelsens og komplementarens forudgående samtykke. Selskabskapitalen er opdelt i tre aktieklasser; A-aktier, -aktier og C-aktier. A- og -aktier er stemmeløse og har ikke repræsentationsret. A- og -aktier giver adgang til udbytte. A-aktier har maksimalt ret til et udbytte på 10 % af den nominelle A-aktiekapital. C-aktier bærer en stemme pr. aktie, men giver ikke ret til udbytte. Komplementar i partnerselskabet er PwC Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab. Komplementaren hæfter direkte og ubegrænset for partnerselskabets forpligtelser. Egne kapitalandele A-aktier -aktier C-aktier A-aktier nominel -aktier nominel C-aktier nominel (DKK 1.000) stk. værdi stk. værdi stk. værdi I alt eholdning 1. juli Afgang Tilgang eholdning 30. juni Afgang Tilgang eholdning 30. juni I % af selskabskapitalen 0,05 % Køb af nominel DKK 11 C-aktier samt salg af nominel DKK 7 C-aktier er sket til kurs pari.

12 12 PwC s årsrapport 2013/14 Pengestrømsopgørelse 1. juli juni Anvendt regnskabspraksis Pengestrømsopgørelsen viser partnerselskabets pengestrømme for året, opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og afslutning. Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktiviteten opgøres som årets resultat, reguleret for ikke-kontante resultatposter som af- og nedskrivninger, hensættelser samt ændring i driftskapitalen, renteindbetalinger og renteudbetalinger. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver minus kortfristede gældsforpligtelser, eksklusive de poster, der indgår i likvider. Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle langfristede aktiver. Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser samt betaling fra og til selskabsdeltagere. Likvider Likvide midler består af posten Likvide beholdninger og Kreditinstitutter.

13 PwC s årsrapport 2013/14 13 Pengestrømsopgørelse 1. juli juni (DKK 1.000) Note 2013/ /13 Årets totalindkomst Reguleringer af ikke-kontante poster Ændring i driftskapital Pengestrømme fra drift før finansielle poster Renteindbetalinger og lignende Renteudbetalinger og lignende Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af immaterielle aktiver Køb af materielle aktiver Køb af virksomheder Salg af immaterielle aktiver 0 47 Salg af materielle aktiver Pengestrømme fra investeringsaktivitet Tilbagebetaling af andre gældsforpligtelser Optagelse af andre gældsforpligtelser Optagelse af gæld til kapitalejere Køb af egne kapitalandele Salg af egne kapitalandele 7 5 Deponering af medarbejderobligationer Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Ændring i likvider Likvider 1. juli Likvider 30. juni Likvider specificeres således: ankindestående Likvider 30. juni

14 14 PwC s årsrapport 2013/14 1. Årets resultat

15 PwC s årsrapport 2013/ Nettoomsætning Anvendt regnskabspraksis Omsætningen omfatter værdien af årets leverede ydelser, inklusive udlæg på kunder med fradrag af merværdiafgift og prisnedslag, der er direkte forbundet med salget. Omsætningen indregnes i resultatopgørelsen, når salget er gennemført. Dette anses generelt for at være tilfældet, når: tjenesteydelsen er leveret inden regnskabsårets udløb der foreligger en forpligtende salgsaftale salgsprisen er fastlagt indbetaling er modtaget eller med rimelig sikkerhed kan forventes modtaget. Honoraret for de leverede ydelser fastsættes efter forskellige modeller. Indtægtsindregning for de forskellige modeller sker som følger: Hvor honoraret er baseret på medgået tid, indregnes omsætningen, i takt med at produktionen udføres, hvorved omsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden). Færdiggørelsesgraden vurderes på baggrund af afholdte omkostninger i forhold til forventede totale omkostninger. Hvor honoraret er baseret på en fastpriskontrakt, indregnes omsætningen, i takt med at produktionen udføres, hvorved omsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden). Færdiggørelsesgraden vurderes på baggrund af afholdte omkostninger i forhold til forventede totale omkostninger. Hvor honoraret er baseret på opnåelse af aftalte mål, indregnes omsætningen, når retten til honorar er opnået. Det sikres hermed, at indregning først sker, når de samlede indtægter og omkostninger samt færdiggørelsesgraden på balancedagen kan opgøres pålideligt, og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele, herunder betalinger, vil tilgå partnerselskabet. Hele omsætningen vedrører salg af tjenesteydelser og altovervejende i Danmark.

16 16 PwC s årsrapport 2013/ Andre driftsindtægter (DKK 1.000) 2013/ /13 Gevinst ved salg af materielle aktiver Andre driftsindtægter T I alt Andre eksterne omkostninger Anvendt regnskabspraksis Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til lokaler, kontorhold, tab på debitorer og andre omkostninger, herunder kantine, uddannelse og kommunikation samt markedsføring. Herudover indeholder andre eksterne omkostninger udlæg ved servicering af kunder, omfattende bl.a. arbejde udført af underleverandører, herunder arbejde udført af PwC s kontorer i udlandet, samt udlæg i øvrigt. (DKK 1.000) 2013/ /13 Udlæg ved servicering af kunder Øvrige omkostninger T I alt

17 PwC s årsrapport 2013/ Personaleomkostninger Anvendt regnskabspraksis Personaleomkostninger omfatter udbetalte gager, inklusive regulering for skyldige feriepenge, skyldigt overarbejde og bonus samt konsulenthonorar/overskudsandel til kapitalejere. Key management udgøres af Direktion, estyrelse og afdelingsledere. Vederlag til Direktion omfatter den del, der her henføres til udøvelse af hvervet i Direktionen. (DKK 1.000) Note 2013/ /13 Lønninger Pensioner (bidragsbaseret) Efterløn Andre omkostninger til social sikring T I alt Vederlag til Key Management, Direktion og estyrelse Key Management - Lønninger Efterløn Direktion - Lønninger Efterløn estyrelse 0 0 Gennemsnitligt antal beskæftigede, omregnet til fuld tid Partnere Øvrige medarbejdere

18 18 PwC s årsrapport 2013/14 2. Driftsaktiver og -forpligtelser

19 PwC s årsrapport 2013/ Immaterielle aktiver Anvendt regnskabspraksis Immaterielle langfristede aktiver Goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede nedskrivninger. Der foretages således ikke amortisering af goodwill. Den regnskabsmæssige værdi af goodwill testes for værdiforringelse en gang årligt samt ved tegn på værdiforringelse og nedskrives til genindvindingsværdien over resultatopgørelsen, såfremt den regnskabsmæssige værdi er højere. Genindvindingsværdien opgøres som den højeste værdi af kapitalværdien af de forventede fremtidige pengestrømme og nettosalgsprisen. Med henblik på test for værdiforringelse allokeres goodwill til partnerselskabets pengestrømsfrembringende enheder. Opgørelsen af pengestrømsfrembringende enheder er baseret på det niveau, som ledelsen overvåger virksomheden på. Nedskrivninger af goodwill tilbageføres ikke. Software måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. Afskrivninger foretages lineært over den forventede brugstid, som udgør to til tre år. Afskrivning påbegyndes, når aktivet er klar til brug. Kunderelationer måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. Afskrivninger foretages lineært over den forventede brugstid, som udgør tre til femten år. Afskrivning påbegyndes, når aktivet er klar til brug, hvilket svarer til det tidspunkt, hvor virksomheden opnår kontrol herover. Virksomhedssammenslutninger Nyerhvervede eller nystiftede dattervirksomheder indregnes fra det tidspunkt, hvor der opnås kontrol over det tilkøbte (overtagelsesdagen). Ved erhvervelse af dattervirksomheder anvendes overtagelsesmetoden. Anskaffelsesprisen opgøres som dagsværdien af de afgivne aktiver, påtagne forpligtelser og udstedte aktier. Anskaffelsesprisen indeholder dagsværdien af eventuelle betingede vederlag (earn-outs). Transaktionsomkostninger ved erhvervelsen omkostningsføres i den periode, hvor de afholdes. Identificerbare aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser (nettoaktiver) vedrørende den overtagne virksomhed indregnes til dagsværdien på overtagelsesdagen. Eventuel goodwill og eventuelle ikke-kontrollerende interesser (minoriteter) indregnes efter én af følgende metoder: 1) Goodwill, relateret til den overtagne virksomhed, udgøres af et eventuelt positivt forskelsbeløb mellem den samlede dagsværdi af den overtagne virksomhed og dagsværdien af de samlede regnskabsmæssige nettoaktiver. En eventuel ikke-kontrollerende interesse indregnes til andelen af den overtagne virksomheds samlede dagsværdi (fuld goodwill). 2) En eventuel ikke-kontrollerende interesse indregnes til den forholdsmæssige andel af de overtagne nettoaktiver (forholdsmæssig goodwill).

20 20 PwC s årsrapport 2013/ Immaterielle aktiver, fortsat Hvis den første indregning af virksomhedssammenslutninger kun kan opgøres foreløbigt ved udgangen af den periode, hvor sammenslutningen gennemføres, tilpasses reguleringer, foretaget inden for 12 måneder fra erhvervelsestidspunktet, af den foreløbige dagsværdi af de overtagne aktiver og forpligtelser eller kostprisen til den først indregnede goodwill. Tilpasningen opgøres, som om den var indregnet på erhvervelsestidspunktet, og sammenligningstal tilpasses. Ændringer i opgørelsen af kostprisen er betinget af, at fremtidige begivenheder indregnes i resultatopgørelsen. Solgte eller afviklede virksomheder indregnes frem til afståelsestidspunktet. En eventuel avance eller et eventuelt tab i forhold til den regnskabsmæssige værdi på afståelsestidspunktet resultatføres ved salg, i det omfang kontrollen over virksomheden tillige afgives. Sammenligningstal korrigeres ikke for nyerhvervede, solgte eller afviklede virksomheder. (DKK 1.000) Goodwill Software Kunderelationer Kostpris 1. juli Tilgang i årets løb Tilgang ved virksomhedskøb Kostpris 30. juni Af- og nedskrivninger 1. juli Årets afskrivninger Af- og nedskrivninger 30. juni Regnskabsmæssig værdi 30. juni Kostpris 1. juli Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Kostpris 30. juni Af- og nedskrivninger 1. juli Årets afskrivninger Tilbageførte af- og nedskrivninger på afhændede aktiver Af- og nedskrivninger 30. juni Regnskabsmæssig værdi 30. juni

21 PwC s årsrapport 2013/ Immaterielle aktiver, fortsat (DKK 1.000) 2013/ /13 Afskrivninger immaterielle langfristede aktiver Software Kunderelationer I alt Den regnskabsførte goodwill er primært fremkommet i forbindelse med fusionen i 1998 mellem Price Waterhouse og Coopers & Lybrand. Herudover har PwC i perioden 1998 til 2006 opkøbt goodwill hos kapitalejerne i selskabet, ligesom der er fremkommet goodwill ved virksomhedsovertagelser. De regnskabsmæssige kunderelationer hidrører primært fra virksomhedsovertagelser i 2010/11. (DKK mio.) 2013/ /13 Goodwill kan opdeles på følgende forretningsområder: Assurance 368,5 368,5 Advisory 125,7 114,0 Tax 29,2 29,2 523,4 511,7 Test af værdiforringelse for goodwill Nedskrivningstesten (value-in-use) er baseret på forventede fremtidige pengestrømme, som tager udgangspunkt i det godkendte budget for 2014/15. Der er beregnet en terminalværdi med en vækstrate på 0 % (2012/13 0 %). Kapitalværdien påvirkes hovedsageligt af ændringer i omsætning, indtjeningsmargin og diskonteringsfaktoren. Ved opgørelsen af overskud fragår en andel af konsulenthonorar/overskudsandel til kapitalejere opgjort som en estimeret lønindkomst, hvis de pågældende kapitalejere havde været ansatte. De anvendte forudsætninger er af ledelsen fastlagt på baggrund af historiske data og ledelsens forventninger til fremtiden i øvrigt. Indtjeningsmarginen svarer til den historiske indtjeningsmargin i forretningsområderne. Diskonteringsfaktoren før skat udgør 9,4 % i Assurance (2012/13: 10,6 %), 10,8 % i Advisory (2012/13: 12,0 %) og 9,9 % i Tax (2012/13: 11,0 %). Væsentlige regnskabsmæssige skøn Goodwill udgør DKK 523 mio. (2012/13: DKK 512 mio.). Der er foretaget en nedskrivningstest heraf pr. 30. juni Nedskrivningstesten baseres på ledelsens forventninger til virksomhedens fremtidige udvikling, herunder skøn over fremtidige pengestrømme, afkastkrav og vækstrater. Disse skøn er i sagens natur forbundet med en vis usikkerhed, og ændringer heri kan have stor effekt på udfaldet af nedskrivningstesten.

22 22 PwC s årsrapport 2013/ Materielle aktiver Anvendt regnskabspraksis Materielle langfristede aktiver Materielle langfristede aktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen, indtil det tidspunkt hvor aktivet er klar til brug. Endvidere omfatter kostprisen anslåede reetableringsomkostninger, såfremt disse samtidig opfylder betingelserne for indregning af hensatte forpligtelser. Afskrivningsgrundlaget måles til kostpris med fradrag af scrapværdi og eventuelle nedskrivninger. Afskrivninger foretages lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør: Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Indretning af lejede lokaler 2-10 år år Afskrivning på materielle langfristede aktiver påbegyndes, når aktivet er klar til brug. Aktivernes brugstider og scrapværdier revurderes løbende. Overstiger scrapværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning. Avance og tab ved afhændelse af materielle langfristede aktiver indtægtsføres henholdsvis omkostningsføres under andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger. Der foretages aktivering af låneomkostninger, i det omfang de vedrører aktiver, der opfylder kriterierne herfor. Materielle anlægsaktiver, som er leaset og opfylder betingelserne for finansiel leasing, behandles efter samme retningslinjer som erhvervede aktiver. Materielle langfristede aktiver med bestemmelig brugstid testes for værdiforringelse, når der er en indikation for et nedskrivningsbehov, og nedskrives til genindvindingsværdien over resultatopgørelsen, såfremt den regnskabsmæssige værdi er højere. Genindvindingsværdien opgøres som den højeste værdi af kapitalværdien af de forventede fremtidige pengestrømme og nettosalgsprisen. I tilfælde, hvor genindvindingsværdien for et enkelt aktiv ikke kan bestemmes, fastsættes genindvindingsværdien for den mindste pengestrømsfrembringende enhed, hvori aktivet indgår. En eventuel nedskrivning fordeles forholdsmæssigt på de aktiver, som indgår i den pengestrømsfrembringende enhed, dog forlods til goodwill, såfremt goodwill indgår i enheden. Nedskrivninger tilbageføres, i det omfang der er sket ændringer i de forudsætninger og skøn, som førte til nedskrivningen. Nedskrivninger tilbageføres kun, i det omfang aktivets nye regnskabsmæssige værdi ikke overstiger den regnskabsmæssige værdi, aktivet ville have haft efter afskrivning, såfremt aktivet ikke havde været nedskrevet.

23 PwC s årsrapport 2013/ Materielle aktiver, fortsat Andre anlæg, driftsmateriel Indretning af (DKK 1.000) og inventar lejede lokaler Kostpris 1. juli Tilgang i årets løb Tilgang ved virksomhedkøb Afgang i årets løb Kostpris 30. juni Af- og nedskrivninger 1. juli Årets afskrivninger Tilbageførte afskrivninger på afhændede aktiver Af- og nedskrivninger 30. juni Regnskabsmæssig værdi 30. juni Kostpris 1. juli Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Kostpris 30. juni Af- og nedskrivninger 1. juli Årets afskrivninger Tilbageførte afskrivninger på afhændede aktiver Af- og nedskrivninger 30. juni Regnskabsmæssig værdi 30. juni (DKK 1.000) 2013/ /13 Afskrivninger materielle langfristede aktiver Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Indretning af lejede lokaler I alt

24 24 PwC s årsrapport 2013/ Deposita Anvendt regnskabspraksis Deposita måles til amortiseret kostpris og udgøres af huslejedeposita mv. Lejemålene er uopsigelige i en periode på 0 til 10 år. (DKK 1.000) Kostpris 1. juli Årets tilgang Årets afgang Kostpris 30. juni Regnskabsmæssig værdi 30. juni Kostpris 1. juli Årets tilgang Kostpris 30. juni Regnskabsmæssig værdi 30. juni

25 PwC s årsrapport 2013/ Tilgodehavender Anvendt regnskabspraksis Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af tab på tilgodehavender baseret på en individuel vurdering af større tilgodehavender. Ikke-fakturerede tjenesteydelser indgår i tilgodehavender og måles efter produktionsmetoden til salgsværdien af det udførte arbejde med tillæg af udlæg og fradrag af acontofakturering. De enkelte ikke-fakturerede tjenesteydelser indregnes som tilgodehavender, når nettoværdien er positiv, og som forudbetalinger fra kunder under finansielle forpligtelser, når acontofaktureringen overstiger salgsværdien. (DKK 1.000) Note 2013/ /13 Indregnes under langfristede aktiver Deponeret vedrørende fratrådte medarbejderes og partneres medarbejderobligationer Gældsbrev I alt Indregnes under kortfristede aktiver Tilgodehavender fra salg af tjenesteydelser Nedskrivning Tilgodehavender fra salg af tjenesteydelser netto Værdi af ikke-fakturerede tjenesteydelser Deponeret vedrørende fratrådte medarbejderes og partneres medarbejderobligationer Andre tilgodehavender I alt Nedskrivning 1. juli Tilgang i året Afgang i året - realiseret tilbageført Nedskrivning pr. 30. juni Værdi af ikke-fakturerede tjenesteydelser Acontofakturering Nettoværdi er indregnet således: Værdi af ikke-fakturerede tjenesteydelser, nettoaktiv Forudbetalinger fra kunder, nettopassiv

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Stærkere end nogensinde. Lind

ÅRSRAPPORT. Stærkere end nogensinde. Lind ÅRSRAPPORT Stærkere end nogensinde 214 Lind +??????= Kort fortalt Indhold Lind Capital er et uafhængigt handelsselskab blev grundlagt i 27 4 5 Nøgletal 214 Medarbejdertal 214 handler ud fra en markedsneutral

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015 Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Høj aktivitet på bolig- og formueområdet samt frasalg af aktier i Nørresundby Bank giver

Læs mere

Årsrapport 2011/12. CVR nr. 69 74 99 17

Årsrapport 2011/12. CVR nr. 69 74 99 17 Årsrapport 2011/12 CVR nr. 69 74 99 17 Ledelsesberetning - Fem års hoved- og nøgletal Mio. DKK 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 Resultatopgørelse Omsætning 11.023 10.172 9.537 8.820 8.463 Forsknings-

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 2011/12 Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 11/12 Rosengårdcentret INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4 Selskabsoplysninger 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 9 Hoved- og nøgletalsoversigt

Læs mere

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28 Årsrapport 2013/14 Gabriel Holding A/S CVR nr. 58 86 87 28 Gabriel sætter rekord i omsætning og resultat Resumé Omsætningen steg til 281,8 mio. kr. (264,9 mio. kr.). Resultat af primær drift (EBIT) blev

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR. nr. 15 10 77 07

Årsrapport 2014. CVR. nr. 15 10 77 07 Årsrapport 2014 CVR. nr. 15 10 77 07 Indhold PARKEN Årsrapport 2014 Indhold 1 1 Indledning 1 Parken overblik 2 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 6 Ledelsesberetning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 67 / 2011 Hellerup, 25. februar 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 34 73 00 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDStatsautoriseret Visionsvej 51 DK 9000 Aalborg CVR nr. 20 22 26 70 revisions aktieselskab HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPRT 2011/12 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Scandinavian Brake Systems A/S Kuopiovej 11 5700 Svendborg Denmark Tel +45 63 21 15 15 Fax +45 63 21 15 95 E-mail sbs@sbs.dk www.sbs.dk CVR-nr. DK 32 77 42 10 Svendborg,

Læs mere

Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12

Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12 Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12 Annual Report for 2011/12 CVR-nr. 43 13 76 11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / The Annual Report was presented and adopted

Læs mere

v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov

v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov f o r o r d Folketinget har påbegyndt behandlingen af det forslag til ny årsregnskabslov, som blev fremsat den 10. januar 2001. Det forventes, at lovforslaget vedtages

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni)

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni) Delårsrapport for 3. kvartal (1. april 30. juni) Organisk omsætningsvækst på 8% og forbedring af bruttomarginen til 51,6%. EBIT vokser med 41% til 55 mio. kr. Forventningerne til året fastholdes, og den

Læs mere

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013)

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Selskabsmeddelelse 38 Allerød den 21. februar 2014 Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Omsætningsvækst på 6,5% i 3. kvartal 2013/14 Omsætningen i 3. kvartal 2013/14 blev 1.018 mio. kr.

Læs mere

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk Ba Statsautoriseret revtsionsakneselskab Nørrebro 15, Box 140 DK 9800 Hjørring evr nr. 20222670 TAARS VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2011/12 52. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december)

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) fortsætter med at styrke sin globale markedsposition og når en omsætning på 388 mio. kr. og en organisk vækst på 13% i danske kroner og 9%

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014/15

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014/15 ILLUSTRATION: STRÆDET, KØGE, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 6/2015 27. MARTS 2015 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014/15 (1.2.2014-31.01.2015) INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Resumé

Læs mere