Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14"

Transkript

1 Årets resultater PwC s årsrapport 2013/14

2 2 PwC s årsrapport 2013/14 Regnskabsberetning PwC opnåede i 2013/14 tilfredsstillende resultater. Vi har realiseret vækst i store dele af vores forretning og styrket vores markedsledende position. Finansielle resultater Regnskabsåret viser vækst i store dele af vores forretning, og i et meget konkurrencepræget marked er vi stolte af en nettoomsætning på niveau med 2012/13. Vi har igen i 2013/14 oplevet en stor tilgang af især top 100-kunder samt øget volumen af assistance- og rådgivningsydelser, hvilket vi synes er et flot resultat. Det styrker vores markedsposition væsentligt. Regnskabsåret har samtidig budt på en reduktion i omsætningen i andre dele af vores forretning, selvom vi har fastholdt vores markedsandel på denne del af vores kunder. Kvalitet i de interne processer Vi har i regnskabsåret formået yderligere at optimere de administrative processer, Nettoomsætning 1,8 DKK mia. som igen i år har en positiv påvirkning på virksomhedens indtjening. Omkostningsprocenten for de administrative funktioner er som følge heraf faldet yderligere i 2013/14 og udgør 6,3 % i forhold til nettoomsætningen. Årets resultat Årets resultat i en partnerledet virksomhed er alene udtryk for det restoverskud, som partnerne vælger at lade blive i partnerselskabet, da vederlaget til partnerne, herunder fordeling af overskud og bonusser, indgår som en integreret del af de samlede personaleomkostninger i totalindkomstopgørelsen. Omkostningsandel til administrative funktioner 6,3% Andelen af omkostningerne til administrative funktioner er fortsat faldende fra 6,9 % i 2012/13. Partnerselskabet er nært forbundet med partnernes personlige holdingselskaber og den egentlige indtjening i partnerselskabet måles i partnernes samlede aflønning. Årets resultat for 2013/14 er negativt, da der i året er valgt at udbetale opsparede resultater fra tidligere år som en del af vederlaget til partnerne. Samlede skattebetalinger Partnerselskabets samlede bidrag til samfundet i form af skatter og afgifter som resultat af virksomhedens aktiviteter er opgjort efter TTC-modellen (Total Tax Contribution). Det samlede samfundsbidrag for regnskabsåret 2013/14 udgjorde DKK 630 mio. (2012/13 DKK 663 mio.). Partnerselskabet er ikke et selvstændigt skatteobjekt, hvorfor en del af det samlede resultat beskattes hos partnerne i deres holdingselskaber. alance Partnerselskabets væsentligste balanceposter udgøres af immaterielle aktiver i forbindelse med virksomhedssammenslutninger, tilgodehavender hos kunder samt igangværende arbejder. I regnskabsåret er der foretaget investeringer i nye forretningsområder i vores konsulentforretning samt investeret i

3 PwC s årsrapport 2013/14 3 Total Tax Contribution 2013/14 41 % 1 % DKK 630 mio. 58 % Moms mv. Indeholdt A-skat mv. Energiafgifter mv. forbedringer af virksomhedens teknologiske platforme og digitale løsninger til kunderne. Samlet set står vi nu rustet til vækst i de kommende år. Soliditet Partnerselskabet er fortsat finansieret ved en kombination af kapitalejernes indskud (selskabskapital og ansvarlig lånekapital) og ufordelt resultatandel til partnerne. Kapitalejernes indskud i partnerselskabet er steget med 11 % i regnskabsåret, og parternes samlede indskud Den samlede balancesum DKK mio.

4 4 PwC s årsrapport 2013/14 i partnerselskabet udgør DKK 724 mio. i 2013/14, hvilket svarer til 53 % af den samlede balancesum (48 % i 2012/13). Soliditeten (inklusiv ansvarlig lånekapital) udgør således 31,9 % (28,0 % i 2012/13). Pengestrømme, investeringer og finansiering Pengestrømme fra driftsaktiviteten i 2013/14 udgør DKK 4 mio. mod DKK 102 mio. i 2012/13. Vi har i regnskabsåret ikke realiseret en yderligere forbedring af vores driftskapital, men arbejdet målrettet med at optimere vores samlede pengebindinger og har fastholdt et tilfredsstillende niveau for de samlede pengebindinger i kunder. egivenheder efter regnskabsårets udløb Der er efter regnskabsårets udløb ikke indtruffet væsentlige begivenheder af betydning for årsrapporten. Forventninger til 2014/15 Med udgangspunkt i vores ledende markedsposition forventer vi vækst i alle vores forretningsområder i det kommende år. Årets resultater og indtjening for 2014/15 forventes på niveau med indeværende år. Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar fremgår af vores hjemmeside: Den lovpligtige omtale af coporate governance herunder oplysninger om det underrepræsenterede køn og vores gennemsigtighedsrapport fremgår af vores hjemmeside: TDKK 150 Forfaldsoversigt ansvarlige lån TDKK 600 Pengebindingen i kunder er fastholdt på et lavt niveau Soliditetsgrad 31,9% (28,0 % i 2012/13). Ved beregning af soliditetsgraden indgår også ansvarlige lån ydet af selskabets partnere / /14 Efter 5 år Mellem 1 og 5 år IGA Inden for 1 år Debitorer

5 Årsregnskab 2013/14 PwC s årsrapport 2013/14 5

6 6 PwC s årsrapport 2013/14 Regnskab Indledning PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (PwC) arbejder løbende med at forbedre regnskabsaflæggelsen og gøre regnskabslæsningen mere læsevenlig i overensstemmelse med de seneste internationale og danske tendenser samt best practice. Årsregnskabet i årsrapporten for 2013/14 er inddelt i følgende afsnit: Primære regnskabsopstillinger, Årets resultat, Driftsaktiver og -forpligtelser, Kapitalstruktur, finansielle risici og relaterede poster, Øvrige oplysninger samt Regnskabsgrundlag. Hver enkelt note indeholder relevant regnskabspraksis samt ledelsens vurderinger og skøn. Endelig henviser symbolerne T og i noterne til beløb, der kan findes i henholdsvis Totalindkomstopgørelsen eller alancen. Formålet med den nye struktur og symbolerne er at give læseren en bedre forståelse af PwC s årsregnskab. Endvidere anvendes følgende symboler: Anvendt regnskabspraksis Væsentlige regnskabsmæssige skøn Risici Indhold Primære regnskabsopstillinger Totalindkomstopgørelse... 7 alance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Afsnit 1 Årets resultat Nettoomsætning Andre driftsindtægter Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Afsnit 2 Driftsaktiver og -forpligtelser Immaterielle aktiver Materielle aktiver Deposita Tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Hensatte forpligtelser Efterløn Afsnit 3 Kapitalstruktur, finansielle risici og relaterede poster Finansielle risici og finansielle instrumenter Ansvarlig lånekapital Langfristede gældsforpligtelser Finansielle indtægter og omkostninger Afsnit 4 Øvrige oplysninger Eventualforpligtelser Øvrige økonomiske forpligtelser Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor Nærtstående parter Justeringer til pengestrømsopgørelsen Køb af virksomheder Efterfølgende begivenheder Afsnit 5 Regnskabsgrundlag Sammendrag af generel anvendt regnskabspraksis Definitioner Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer Selskabsoplysninger Aktive kapitalejere... 49

7 PwC s årsrapport 2013/14 7 T Totalindkomstopgørelse 1. juli juni (DKK 1.000) Note 2013/ /13 Nettoomsætning Andre driftsindtægter Indtægter Andre eksterne omkostninger Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle langfristede aktiver 2.1, Personaleomkostninger Resultat af primær drift Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Årets resultat eløb, indregnet i anden totalindkomst, som ikke skal recirkuleres: Aktuarmæssige udsving i efterlønsforpligtelse Årets totalindkomst som af ledelsen foreslås fordelt således: Overført til næste år Fordelt

8 8 PwC s årsrapport 2013/14 alance 30. juni (DKK 1.000) Note Aktiver Goodwill Software Kunderelationer Immaterielle aktiver Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Indretning af lejede lokaler Materielle aktiver Deposita Tilgodehavender Finansielle aktiver Langfristede aktiver Tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Kortfristede aktiver Aktiver i alt

9 PwC s årsrapport 2013/14 9 alance 30. juni (DKK 1.000) Note Passiver Selskabskapital Overført resultat Egenkapital Ansvarlig lånekapital Hensatte forpligtelser Efterløn Langfristede gældsforpligtelser Langfristede forpligtelser Ansvarlig lånekapital Hensatte forpligtelser Efterløn Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser Forudbetalinger fra kunder Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til kapitalejere Anden gæld Kortfristede forpligtelser Forpligtelser i alt Passiver i alt

10 10 PwC s årsrapport 2013/14 Egenkapitalopgørelse 1. juli juni Anvendt regnskabspraksis Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en del af overført resultat. Det foreslåede udbytte oplyses i egenkapitalopgørelsen. Ordinært og ekstraordinært udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen, henholdsvis bestyrelsesmødet. Kostprisen for egne aktier fragår direkte i egenkapitalen under overført resultat på anskaffelsestidspunktet. Vederlag, modtaget ved afhændelse af egne aktier, samt udbytte heraf indregnes ligeledes direkte i egenkapitalen. Selskabskapitalen er bundet og kan ikke anvendes til udlodning til partnerselskabets kapitalejere. Overført resultat er til kapitalejernes frie disposition. (DKK 1.000) Selskabskapital Overført resultat I alt Egenkapital 1. juli Årets totalindkomst Transaktioner med kapitalejerne - køb af egne kapitalandele salg af egne kapitalandele Egenkapital 30. juni Der er ikke udbetalt udbytte i 2013/14. Egenkapital 1. juli Årets totalindkomst Transaktioner med kapitalejerne - køb af egne kapitalandele salg af egne kapitalandele Egenkapital 30. juni Der er ikke udbetalt udbytte i 2012/13.

11 PwC s årsrapport 2013/14 11 Egenkapitalopgørelse 1. juli juni, fortsat Selskabskapital A-aktier -aktier C-aktier A-aktier nominel -aktier nominel C-aktier nominel (DKK 1.000) stk. værdi stk. værdi stk. værdi I alt eholdning 1. juli eholdning 30. juni eholdning 30. juni Nominel værdi pr. aktie Partnerselskabets aktier lyder på navn og er ikke-omsættelige. Enhver aktieovergang kræver bestyrelsens og komplementarens forudgående samtykke. Selskabskapitalen er opdelt i tre aktieklasser; A-aktier, -aktier og C-aktier. A- og -aktier er stemmeløse og har ikke repræsentationsret. A- og -aktier giver adgang til udbytte. A-aktier har maksimalt ret til et udbytte på 10 % af den nominelle A-aktiekapital. C-aktier bærer en stemme pr. aktie, men giver ikke ret til udbytte. Komplementar i partnerselskabet er PwC Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab. Komplementaren hæfter direkte og ubegrænset for partnerselskabets forpligtelser. Egne kapitalandele A-aktier -aktier C-aktier A-aktier nominel -aktier nominel C-aktier nominel (DKK 1.000) stk. værdi stk. værdi stk. værdi I alt eholdning 1. juli Afgang Tilgang eholdning 30. juni Afgang Tilgang eholdning 30. juni I % af selskabskapitalen 0,05 % Køb af nominel DKK 11 C-aktier samt salg af nominel DKK 7 C-aktier er sket til kurs pari.

12 12 PwC s årsrapport 2013/14 Pengestrømsopgørelse 1. juli juni Anvendt regnskabspraksis Pengestrømsopgørelsen viser partnerselskabets pengestrømme for året, opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og afslutning. Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktiviteten opgøres som årets resultat, reguleret for ikke-kontante resultatposter som af- og nedskrivninger, hensættelser samt ændring i driftskapitalen, renteindbetalinger og renteudbetalinger. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver minus kortfristede gældsforpligtelser, eksklusive de poster, der indgår i likvider. Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle langfristede aktiver. Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser samt betaling fra og til selskabsdeltagere. Likvider Likvide midler består af posten Likvide beholdninger og Kreditinstitutter.

13 PwC s årsrapport 2013/14 13 Pengestrømsopgørelse 1. juli juni (DKK 1.000) Note 2013/ /13 Årets totalindkomst Reguleringer af ikke-kontante poster Ændring i driftskapital Pengestrømme fra drift før finansielle poster Renteindbetalinger og lignende Renteudbetalinger og lignende Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af immaterielle aktiver Køb af materielle aktiver Køb af virksomheder Salg af immaterielle aktiver 0 47 Salg af materielle aktiver Pengestrømme fra investeringsaktivitet Tilbagebetaling af andre gældsforpligtelser Optagelse af andre gældsforpligtelser Optagelse af gæld til kapitalejere Køb af egne kapitalandele Salg af egne kapitalandele 7 5 Deponering af medarbejderobligationer Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Ændring i likvider Likvider 1. juli Likvider 30. juni Likvider specificeres således: ankindestående Likvider 30. juni

14 14 PwC s årsrapport 2013/14 1. Årets resultat

15 PwC s årsrapport 2013/ Nettoomsætning Anvendt regnskabspraksis Omsætningen omfatter værdien af årets leverede ydelser, inklusive udlæg på kunder med fradrag af merværdiafgift og prisnedslag, der er direkte forbundet med salget. Omsætningen indregnes i resultatopgørelsen, når salget er gennemført. Dette anses generelt for at være tilfældet, når: tjenesteydelsen er leveret inden regnskabsårets udløb der foreligger en forpligtende salgsaftale salgsprisen er fastlagt indbetaling er modtaget eller med rimelig sikkerhed kan forventes modtaget. Honoraret for de leverede ydelser fastsættes efter forskellige modeller. Indtægtsindregning for de forskellige modeller sker som følger: Hvor honoraret er baseret på medgået tid, indregnes omsætningen, i takt med at produktionen udføres, hvorved omsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden). Færdiggørelsesgraden vurderes på baggrund af afholdte omkostninger i forhold til forventede totale omkostninger. Hvor honoraret er baseret på en fastpriskontrakt, indregnes omsætningen, i takt med at produktionen udføres, hvorved omsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden). Færdiggørelsesgraden vurderes på baggrund af afholdte omkostninger i forhold til forventede totale omkostninger. Hvor honoraret er baseret på opnåelse af aftalte mål, indregnes omsætningen, når retten til honorar er opnået. Det sikres hermed, at indregning først sker, når de samlede indtægter og omkostninger samt færdiggørelsesgraden på balancedagen kan opgøres pålideligt, og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele, herunder betalinger, vil tilgå partnerselskabet. Hele omsætningen vedrører salg af tjenesteydelser og altovervejende i Danmark.

16 16 PwC s årsrapport 2013/ Andre driftsindtægter (DKK 1.000) 2013/ /13 Gevinst ved salg af materielle aktiver Andre driftsindtægter T I alt Andre eksterne omkostninger Anvendt regnskabspraksis Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til lokaler, kontorhold, tab på debitorer og andre omkostninger, herunder kantine, uddannelse og kommunikation samt markedsføring. Herudover indeholder andre eksterne omkostninger udlæg ved servicering af kunder, omfattende bl.a. arbejde udført af underleverandører, herunder arbejde udført af PwC s kontorer i udlandet, samt udlæg i øvrigt. (DKK 1.000) 2013/ /13 Udlæg ved servicering af kunder Øvrige omkostninger T I alt

17 PwC s årsrapport 2013/ Personaleomkostninger Anvendt regnskabspraksis Personaleomkostninger omfatter udbetalte gager, inklusive regulering for skyldige feriepenge, skyldigt overarbejde og bonus samt konsulenthonorar/overskudsandel til kapitalejere. Key management udgøres af Direktion, estyrelse og afdelingsledere. Vederlag til Direktion omfatter den del, der her henføres til udøvelse af hvervet i Direktionen. (DKK 1.000) Note 2013/ /13 Lønninger Pensioner (bidragsbaseret) Efterløn Andre omkostninger til social sikring T I alt Vederlag til Key Management, Direktion og estyrelse Key Management - Lønninger Efterløn Direktion - Lønninger Efterløn estyrelse 0 0 Gennemsnitligt antal beskæftigede, omregnet til fuld tid Partnere Øvrige medarbejdere

18 18 PwC s årsrapport 2013/14 2. Driftsaktiver og -forpligtelser

19 PwC s årsrapport 2013/ Immaterielle aktiver Anvendt regnskabspraksis Immaterielle langfristede aktiver Goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede nedskrivninger. Der foretages således ikke amortisering af goodwill. Den regnskabsmæssige værdi af goodwill testes for værdiforringelse en gang årligt samt ved tegn på værdiforringelse og nedskrives til genindvindingsværdien over resultatopgørelsen, såfremt den regnskabsmæssige værdi er højere. Genindvindingsværdien opgøres som den højeste værdi af kapitalværdien af de forventede fremtidige pengestrømme og nettosalgsprisen. Med henblik på test for værdiforringelse allokeres goodwill til partnerselskabets pengestrømsfrembringende enheder. Opgørelsen af pengestrømsfrembringende enheder er baseret på det niveau, som ledelsen overvåger virksomheden på. Nedskrivninger af goodwill tilbageføres ikke. Software måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. Afskrivninger foretages lineært over den forventede brugstid, som udgør to til tre år. Afskrivning påbegyndes, når aktivet er klar til brug. Kunderelationer måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. Afskrivninger foretages lineært over den forventede brugstid, som udgør tre til femten år. Afskrivning påbegyndes, når aktivet er klar til brug, hvilket svarer til det tidspunkt, hvor virksomheden opnår kontrol herover. Virksomhedssammenslutninger Nyerhvervede eller nystiftede dattervirksomheder indregnes fra det tidspunkt, hvor der opnås kontrol over det tilkøbte (overtagelsesdagen). Ved erhvervelse af dattervirksomheder anvendes overtagelsesmetoden. Anskaffelsesprisen opgøres som dagsværdien af de afgivne aktiver, påtagne forpligtelser og udstedte aktier. Anskaffelsesprisen indeholder dagsværdien af eventuelle betingede vederlag (earn-outs). Transaktionsomkostninger ved erhvervelsen omkostningsføres i den periode, hvor de afholdes. Identificerbare aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser (nettoaktiver) vedrørende den overtagne virksomhed indregnes til dagsværdien på overtagelsesdagen. Eventuel goodwill og eventuelle ikke-kontrollerende interesser (minoriteter) indregnes efter én af følgende metoder: 1) Goodwill, relateret til den overtagne virksomhed, udgøres af et eventuelt positivt forskelsbeløb mellem den samlede dagsværdi af den overtagne virksomhed og dagsværdien af de samlede regnskabsmæssige nettoaktiver. En eventuel ikke-kontrollerende interesse indregnes til andelen af den overtagne virksomheds samlede dagsværdi (fuld goodwill). 2) En eventuel ikke-kontrollerende interesse indregnes til den forholdsmæssige andel af de overtagne nettoaktiver (forholdsmæssig goodwill).

20 20 PwC s årsrapport 2013/ Immaterielle aktiver, fortsat Hvis den første indregning af virksomhedssammenslutninger kun kan opgøres foreløbigt ved udgangen af den periode, hvor sammenslutningen gennemføres, tilpasses reguleringer, foretaget inden for 12 måneder fra erhvervelsestidspunktet, af den foreløbige dagsværdi af de overtagne aktiver og forpligtelser eller kostprisen til den først indregnede goodwill. Tilpasningen opgøres, som om den var indregnet på erhvervelsestidspunktet, og sammenligningstal tilpasses. Ændringer i opgørelsen af kostprisen er betinget af, at fremtidige begivenheder indregnes i resultatopgørelsen. Solgte eller afviklede virksomheder indregnes frem til afståelsestidspunktet. En eventuel avance eller et eventuelt tab i forhold til den regnskabsmæssige værdi på afståelsestidspunktet resultatføres ved salg, i det omfang kontrollen over virksomheden tillige afgives. Sammenligningstal korrigeres ikke for nyerhvervede, solgte eller afviklede virksomheder. (DKK 1.000) Goodwill Software Kunderelationer Kostpris 1. juli Tilgang i årets løb Tilgang ved virksomhedskøb Kostpris 30. juni Af- og nedskrivninger 1. juli Årets afskrivninger Af- og nedskrivninger 30. juni Regnskabsmæssig værdi 30. juni Kostpris 1. juli Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Kostpris 30. juni Af- og nedskrivninger 1. juli Årets afskrivninger Tilbageførte af- og nedskrivninger på afhændede aktiver Af- og nedskrivninger 30. juni Regnskabsmæssig værdi 30. juni

21 PwC s årsrapport 2013/ Immaterielle aktiver, fortsat (DKK 1.000) 2013/ /13 Afskrivninger immaterielle langfristede aktiver Software Kunderelationer I alt Den regnskabsførte goodwill er primært fremkommet i forbindelse med fusionen i 1998 mellem Price Waterhouse og Coopers & Lybrand. Herudover har PwC i perioden 1998 til 2006 opkøbt goodwill hos kapitalejerne i selskabet, ligesom der er fremkommet goodwill ved virksomhedsovertagelser. De regnskabsmæssige kunderelationer hidrører primært fra virksomhedsovertagelser i 2010/11. (DKK mio.) 2013/ /13 Goodwill kan opdeles på følgende forretningsområder: Assurance 368,5 368,5 Advisory 125,7 114,0 Tax 29,2 29,2 523,4 511,7 Test af værdiforringelse for goodwill Nedskrivningstesten (value-in-use) er baseret på forventede fremtidige pengestrømme, som tager udgangspunkt i det godkendte budget for 2014/15. Der er beregnet en terminalværdi med en vækstrate på 0 % (2012/13 0 %). Kapitalværdien påvirkes hovedsageligt af ændringer i omsætning, indtjeningsmargin og diskonteringsfaktoren. Ved opgørelsen af overskud fragår en andel af konsulenthonorar/overskudsandel til kapitalejere opgjort som en estimeret lønindkomst, hvis de pågældende kapitalejere havde været ansatte. De anvendte forudsætninger er af ledelsen fastlagt på baggrund af historiske data og ledelsens forventninger til fremtiden i øvrigt. Indtjeningsmarginen svarer til den historiske indtjeningsmargin i forretningsområderne. Diskonteringsfaktoren før skat udgør 9,4 % i Assurance (2012/13: 10,6 %), 10,8 % i Advisory (2012/13: 12,0 %) og 9,9 % i Tax (2012/13: 11,0 %). Væsentlige regnskabsmæssige skøn Goodwill udgør DKK 523 mio. (2012/13: DKK 512 mio.). Der er foretaget en nedskrivningstest heraf pr. 30. juni Nedskrivningstesten baseres på ledelsens forventninger til virksomhedens fremtidige udvikling, herunder skøn over fremtidige pengestrømme, afkastkrav og vækstrater. Disse skøn er i sagens natur forbundet med en vis usikkerhed, og ændringer heri kan have stor effekt på udfaldet af nedskrivningstesten.

22 22 PwC s årsrapport 2013/ Materielle aktiver Anvendt regnskabspraksis Materielle langfristede aktiver Materielle langfristede aktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen, indtil det tidspunkt hvor aktivet er klar til brug. Endvidere omfatter kostprisen anslåede reetableringsomkostninger, såfremt disse samtidig opfylder betingelserne for indregning af hensatte forpligtelser. Afskrivningsgrundlaget måles til kostpris med fradrag af scrapværdi og eventuelle nedskrivninger. Afskrivninger foretages lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør: Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Indretning af lejede lokaler 2-10 år år Afskrivning på materielle langfristede aktiver påbegyndes, når aktivet er klar til brug. Aktivernes brugstider og scrapværdier revurderes løbende. Overstiger scrapværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning. Avance og tab ved afhændelse af materielle langfristede aktiver indtægtsføres henholdsvis omkostningsføres under andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger. Der foretages aktivering af låneomkostninger, i det omfang de vedrører aktiver, der opfylder kriterierne herfor. Materielle anlægsaktiver, som er leaset og opfylder betingelserne for finansiel leasing, behandles efter samme retningslinjer som erhvervede aktiver. Materielle langfristede aktiver med bestemmelig brugstid testes for værdiforringelse, når der er en indikation for et nedskrivningsbehov, og nedskrives til genindvindingsværdien over resultatopgørelsen, såfremt den regnskabsmæssige værdi er højere. Genindvindingsværdien opgøres som den højeste værdi af kapitalværdien af de forventede fremtidige pengestrømme og nettosalgsprisen. I tilfælde, hvor genindvindingsværdien for et enkelt aktiv ikke kan bestemmes, fastsættes genindvindingsværdien for den mindste pengestrømsfrembringende enhed, hvori aktivet indgår. En eventuel nedskrivning fordeles forholdsmæssigt på de aktiver, som indgår i den pengestrømsfrembringende enhed, dog forlods til goodwill, såfremt goodwill indgår i enheden. Nedskrivninger tilbageføres, i det omfang der er sket ændringer i de forudsætninger og skøn, som førte til nedskrivningen. Nedskrivninger tilbageføres kun, i det omfang aktivets nye regnskabsmæssige værdi ikke overstiger den regnskabsmæssige værdi, aktivet ville have haft efter afskrivning, såfremt aktivet ikke havde været nedskrevet.

23 PwC s årsrapport 2013/ Materielle aktiver, fortsat Andre anlæg, driftsmateriel Indretning af (DKK 1.000) og inventar lejede lokaler Kostpris 1. juli Tilgang i årets løb Tilgang ved virksomhedkøb Afgang i årets løb Kostpris 30. juni Af- og nedskrivninger 1. juli Årets afskrivninger Tilbageførte afskrivninger på afhændede aktiver Af- og nedskrivninger 30. juni Regnskabsmæssig værdi 30. juni Kostpris 1. juli Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Kostpris 30. juni Af- og nedskrivninger 1. juli Årets afskrivninger Tilbageførte afskrivninger på afhændede aktiver Af- og nedskrivninger 30. juni Regnskabsmæssig værdi 30. juni (DKK 1.000) 2013/ /13 Afskrivninger materielle langfristede aktiver Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Indretning af lejede lokaler I alt

24 24 PwC s årsrapport 2013/ Deposita Anvendt regnskabspraksis Deposita måles til amortiseret kostpris og udgøres af huslejedeposita mv. Lejemålene er uopsigelige i en periode på 0 til 10 år. (DKK 1.000) Kostpris 1. juli Årets tilgang Årets afgang Kostpris 30. juni Regnskabsmæssig værdi 30. juni Kostpris 1. juli Årets tilgang Kostpris 30. juni Regnskabsmæssig værdi 30. juni

25 PwC s årsrapport 2013/ Tilgodehavender Anvendt regnskabspraksis Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af tab på tilgodehavender baseret på en individuel vurdering af større tilgodehavender. Ikke-fakturerede tjenesteydelser indgår i tilgodehavender og måles efter produktionsmetoden til salgsværdien af det udførte arbejde med tillæg af udlæg og fradrag af acontofakturering. De enkelte ikke-fakturerede tjenesteydelser indregnes som tilgodehavender, når nettoværdien er positiv, og som forudbetalinger fra kunder under finansielle forpligtelser, når acontofaktureringen overstiger salgsværdien. (DKK 1.000) Note 2013/ /13 Indregnes under langfristede aktiver Deponeret vedrørende fratrådte medarbejderes og partneres medarbejderobligationer Gældsbrev I alt Indregnes under kortfristede aktiver Tilgodehavender fra salg af tjenesteydelser Nedskrivning Tilgodehavender fra salg af tjenesteydelser netto Værdi af ikke-fakturerede tjenesteydelser Deponeret vedrørende fratrådte medarbejderes og partneres medarbejderobligationer Andre tilgodehavender I alt Nedskrivning 1. juli Tilgang i året Afgang i året - realiseret tilbageført Nedskrivning pr. 30. juni Værdi af ikke-fakturerede tjenesteydelser Acontofakturering Nettoværdi er indregnet således: Værdi af ikke-fakturerede tjenesteydelser, nettoaktiv Forudbetalinger fra kunder, nettopassiv

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33 Markedspladsen 25 DK-6800 Varde Tlf. 75 22 15 77 Fax 75 22 15 92 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Blaaholm A/S Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for 1. januar - 31. december 2011 CVR-nr.

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Assens Marina A.m.b.a. Årsrapport for 2014

Assens Marina A.m.b.a. Årsrapport for 2014 Assens Marina A.m.b.a. Årsrapport for 2014 CVR-nr. 27 19 63 57 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/1 2015 Anette Petersen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Ringsted Fjernvarme A/S

Ringsted Fjernvarme A/S Ringsted Fjernvarme A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til åbningsbalance pr. i. januar 2oi2 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegnuiger Bestyrelsens undersla~ifter Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Årsrapport 2013. Midtfyns Bryghus A/S. CVR-nr. 28 31 41 59 018.563 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. Midtfyns Bryghus A/S. CVR-nr. 28 31 41 59 018.563 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 018.563 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

Rolfsted og Omegns Transformerforenings. Årsrapport 2012

Rolfsted og Omegns Transformerforenings. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S. Ledelsespåtegning: Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S. Årsregnkabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis som

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring om review af

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2014 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere