Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 15-05-2007"

Transkript

1 REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den Mødested: Klosterbo Klosterbo 29, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:45 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

2 Voksenudvalget, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 46. Leasing af 8 biler Budgetkontrol Bemyndigelse til uddelegering af anmodningskompetence Nye aktiviteter i Varbergparken, Voksenservice Kong Frederik den IX s plejehjem Bestyrelsesmedlemmer til CHK s bestyrelse Nyt fra forvaltningen/udvalgsmedlemmerne Evt....9

3 Voksenudvalget, Side Leasing af 8 biler digiho / 07/9931 Sagsfremstilling Medarbejderne i Arbejdsmarkedsservice har behov for, at der anskaffes nogle kommunale biler til tjenestekørsel. Bl.a har virksomhedskonsulenterne i Jobcenteret meget opsøgende arbejde, hvor de dagligt kører mange km. i egen bil. Arbejdsmarkedsservice vurderer, at der er behov for 8 kommunale biler til tjenestekørsel. Tjenestekørsel i egen bil afregnes med 3,30 kr. pr. km. Arbejdsmarkedsservice har undersøgt markedet og anbefaler et tilbud fra Auto-Huset Haderslev på 8 stk. VW Touran, der medfører, at udgiften pr. kørt km. kommer ned på 2,44 kr. Ved køb af 8 stk. Touran Trendline (gule plader) bliver den årlige besparelse på kr. Økonomiske forhold Der er indhentet tre tilbud på en leasingaftale. Tilbuddene beror i bilag til sagen. Procedure Idet der er tale om leasing, skal sagen forelægges Intern Service forinden udvalgsbehandling. Udtalelse fra Intern Service vil blive meddelt på mødet. Sagen behandles i Direktionen den 8. maj 2007 og i Økonomiudvalget den 16. maj Bilag Tre leasingtilbud (316601) Beregning af den kommunale udgift pr. bil - Touran (316171) Bilviden - test (316995) Indstilling Arbejdsmarkedsservice indstiller, at der indgås aftale med Auto-Huset Haderslev om leasing af 8 biler. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Godkendt og videresendes til økonomiudvalget. Beslutning i Voksenudvalget den Afbud: Markvard Hovmøller Godkendt.

4 Voksenudvalget, Side Budgetkontrol 2007 DIJBWE / 07/9997 Sagsfremstilling Af Økonomisk Vejledning 2007 fremgår det, at der skal laves 2 budgetkontroller årligt med forelæggelse for Byrådet h.h.v. den 31. maj 2007 og den 25. oktober Budgetkontrollerne vil omfatte rettelser af tekniske fejl, såfremt disse har bevillingsmæssige konsekvenser, fordeling af tværgående bevillinger og regulering mellem udvalg. Det forudsættes, at de afledte konsekvenser for budget 2008 og overslagsårene løbende indgår i processen med budgetlægningen. Budgetkontrollerne vil ikke kunne indeholde ansøgninger som følge af ændringer i service- eller aktivitetsniveau. Økonomiske forhold Det samlede budgetreguleringsbehov på udvalgets område på drift i 2007 samt budgetoverslagsår 2008 til 2010 er kr. i hvert af årene. Procedure Sagen skal behandles i Økonomiudvalget den 16. maj 2007 og i Byrådet den 31. maj Bilag Skema A (316456) skema b (316457) Indstilling Arbejdsmarkedsservice indstiller, at Budgetkontrollen godkendes og videresendes til Økonomiudvalget. Beslutning i Voksenudvalget den Afbud: Markvard Hovmøller Godkendt. 48. Bemyndigelse til uddelegering af anmodningskompetence DIPELE / 07/9554 Sagsfremstilling Efter værgemålslovens 16, stk. 1, nr. 4, kan byrådet anmode om værgemål, en ændring eller ophævelse af værgemål, men det er i

5 Voksenudvalget, Side 3 forarbejderne forudsat, at denne kompetence kan videredelegeres til forvaltningen. Kompetencen til at anmode om værgemål indenfor Arbejdsmarkedsservice (Misburg og Psykiatri) ligger pt. ved Voksenudvalget, hvilket betyder, at en sag vedr. anmodning om værgemål i givet fald skal godkendes i Voksenudvalget inden den sendes videre til Stasforvaltningen til behandling. Det er uhensigtsmæssigt, da udvalget herved bliver nødt til at forholde sig til personsager, ligesom det vil betyde unødig tidsforbrug, da sagen skal afvente politisk behandling. På den baggrund foreslås det, at Voksenudvalget anmodes om at uddelegere kompetencen indenfor Misbrug og Psykiatri til at anmode om væregemål. Det forelås, at Direktøren for Arbejdsmarkedsservice bemyndiges til at udpege de relevante personer til at varetage denne opgave. Økonomiske forhold Indstillingen medfører ingen økonomiske konsekvenser. Personalemæssige forhold Indstillingen medfører ingen personalemæssige konsekvenser. Juridiske aspekter Indstillingen medfører ingen juridiske konsekvenser. Indstilling Det indstilles overfor Voksenudvalget, at det godkendes, at direktøren for Arbejdsmarkedsservice bemyndiges til at udpege relevante personer til at varetage anmodningskompetencen i værgemålssager indenfor Psykiatri og Misbrug. Beslutning i Voksenudvalget den Afbud: Markvard Hovmøller Godkendt. 49. Nye aktiviteter i Varbergparken, Voksenservice DIMENI / 07/623 Sagsfremstilling Den 12. december 2006 bekræftede Sammenlægningsudvalget Haderslev Kommunes godkendelse af Skema B for 1. etape af Varbergprojektet. Verørende Centret for Senildemente (CSD) blev bl.a godkendt en foreløbig huslejeberegning på kr./m2 for 70 ældreboliger.

6 Voksenudvalget, Side 4 En boligudgift på kr. pr. m2 er høj for en ældre beboer, der alene har en folkepension. Hertil skal lægges, at boligarealerne er relativt store. Med henblik på en nedbringelse af m2 prisen har Voksenservice i samarbejde med Haderslev Andels Boligforening (HAB) udarbejdet forslag til alternativ anvendelse af en række uudnyttede og uindrettede m2. Det drejer sig i alt om 1855 m2 i blok 12, 13 og 14, som skal huse CSD. Forrentningen af disse m2 s kapitalværdi har været tillagt beboernes boligudgift. Det vurderes umuligt at udnytte og udleje de 1855 m2 til beslægtede fomål af andre end Haderslev Kommune. Voksenservice kan anbefale, at de uudnyttede arealer kan indrettes til følgende: Distriktsgrupperne Østerskov og Kongevej, Sygeplejegruppen Øst med tilhørende sygeplejeklinik, Praktisk Bistandsgruppen, Vikarkorpset og et Genoptræningscenter. Flere af disse har i dag til huse i utilstrækkelige lokaliteter og alle kan med faglig og organisatorisk fordel samles i Varbergparken. Specielt skal peges på de mangelfulde og spredte træningsfaciliteter i Haderslev By. Ialt en samling af cirka 180 medarbejdere i Center for Senildemente omhandler 70 boliger med overtagelse af de 58 i 2008 og de resterende inden I den mellemliggende periode er HAB forpligtiget til at udleje de resterende 12 boliger til anden side. Under henvisning til et muligt huslejetab i denne periode og til den venteliste, der er for boliger til fysisk/psykisk handicappede - og den store generelle efterspørgsel efter plejeboliger - vil det være anbefalingen fra Voksenservice, at der etableres et bofællesskab for primært ældre handicappede på 8 boliger og at de resterende 4 boliger for senil demente også tages i brug i Det skal bemærkes, at der i flere af de "gamle" kommuner har været tanker og planer om udvidelse af bokapaciteten for fysisk/psykisk handicappede og at dette også indgår i Voksenservices s almene planlægning. Umiddelbart vil ovenstående tiltag - sammen med andre mindre væsentlige korrektioner i byggeprogrammet for CSD - nedbringe m2 prisen for boligerne fra 1115 kr kr. En efter omstændighederne acceptabel m2 pris. Til gengæld påføres Haderslev Kommune en øget husleje på kr. for leje af 1855 m2 således at den samlede kommunale lejeudgift for Varbergparken bliver på Ved overflytningen af aktiviteter fra lejede faciliteter andet steds i Haderslev til Varbergparken bliver der en sparet husleje på ca kr. Med den allerede bevilgede lejeudgfit på 1 mio. kr. til servicearealer for CSD vil der blive tale om en merhusleje på kr. Hertil kommer udgifter til inventar og udstyr på cirka kr. 1 mio. som allerede indgår i Voksenudvalgets budget Ufinansierede årlige driftsudgifter til et bofællesskab på kr. 3 mill. kr. Ovenstående skal vurderes i lyset af de økonomiske bevillinger, der allerede er meddelt til udflytningen af CSD til Varbergparken og de samordninger, der kan ske ved fælles udnyttelse af dele af servicearealerne.

7 Voksenudvalget, Side 5 Der vedlægges følgende bilag: - "Beregning af husleje, boligstøtte og rådighedsbeløb". Viser rådighedsbeløbet for en pensionist på almindelig folkepension ved 903 kr. pr. m2. - "Lejeudgifter for servicearealer...". Viser fraflytningsadresser med tilhørende husleje. -"Flytning af Plejepersonale..." Vurderer fordele ved en flytning - "Trænings- og sygeplejefaciliteter". Beskriver fordelene ved en samling af træningsaktiviteter. - "Aktuel venteliste til botilbud for handicappede". Beskriver den aktuelle venteliste. -"Bofællesskabet Varbergparken". Vurderer målgruppe og normering. Økonomiske forhold I budget 2008 skal indarbejdes følgende merudgifter: - Merudgifter (netto) til husleje på kr (årsbasis) - Udgifter til udstyr og inventar på kr. 1 mio. er bevilget i forbindelse med budget 2007 og skal overføres til Udgifter til drift af et bofællesskab for fysisk/psykisk udviklingshæmmede på kr. 3 mio. (årsbasis) Personalemæssige forhold Der skal ansættes cirka 8 årsværk incl. ledelse til drift af bofællesskabet. Juridiske aspekter Erhvervslejekontrakten mellem HAB og Haderslev Kommune skal tilpasses. Lejekontrakter skal opsiges. Procedure Behandles i Direktionen Handicaprådet og Seniorrådet skal høres i forhold til etablering af bofællesskab og træningscenter. Forelægges Voksenudvalg, Økonomiudvalg og Byråd til principiel stillingtagen. Projekterne detailbeskrives og forelægges løbende Voksenudvalget. Endeligt projekt forelægges Økonomiudvalg og Byråd. Tovholder/informationsansvarlig Direktør Leif Petersen Stabs- og administrationschef Teis Melcher Bilag Beregning af husleje, boligstøtte, og rådighedsbeløb (280769) Lejeudgifter for servicearealer (313497)

8 Voksenudvalget, Side 6 Flytning af plejepersonale til Varbergparken (319880) Trænings- og sygeplejefaciliteter i Varbergparken (319886) Aktuel venteliste til botilbud for handicappede (314895) Bofællesskabet Varbergparken (314889) Indstilling Voksenservice indstiller, at Voksenudvalg, Økonomiudvalg og Byråd principielt godkender et fortsat arbejde med, at placere en række hjemmeplejegrupper og et træningscenter i Varbergparken i nær forbindelse med Center for Senil Demente, at der etableres et bofællesskab for fysisk/psykisk handicappede indenfor de samme rammer at tidshorisonten er en indflytning i eftersommeren Beslutning i Direktionen den Fraværende: Erik Ancker Anbefales. Beslutning i Voksenudvalget den Afbud: Markvard Hovmøller Principielt godkendt, - at placere en række hjemmeplejegrupper og et træningscenter i Varbergparken i nær forbindelse med Center for Senil Demente - at der etableres et bofællesskab for fysisk/psykisk handicappede indenfor de samme rammer - at tidshorisonten er en indflytning i eftersommeren Indstilles til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet. 50. Kong Frederik den IX s plejehjem DITRIK / 07/10836 Sagsfremstilling Kong Frederik den IX s plejehjem er det sidste 140 plejehjem i Haderslev Kommune, hvor der endnu ikke er foretaget/taget beslutning om modernisering til tidssvarende plejeboliger. Plejehjemmet indeholder 59 boliger, dagcenter, træningsfaciliteter og et produktionskøkken. 15. juli 2005 besøgte Arbejdstilsynet Kong Frederik den IX s plejehjem. Resultatet af besøget var bl.a. en anmærkning i tilsynsrapporten vedr. uhensigtsmæssige arbejdsstillinger ved udførelse af arbejde på beboerbadeværelser. Haderslev Kommune fik i den forbindelse påbud om

9 Voksenudvalget, Side 7 at sikre, at plejeopgaverne på beboerbadeværelserne kan udføres i hensigtsmæssige arbejdsstillinger. I hovedtræk drejer påbudet sig om, at badeværelserne er for små til, at 2 medarbejdere ville kunne udføre personlig pleje i korrekte arbejdsstillinger. Haderslev Kommune har tre gange fået forlænget fristen for tilbagemelding om hvilke tiltag, der er gjort for at efterkomme påbudet. 1. juni 2007 forventer arbejdstilsynet en endelig tilbagemelding på hvorledes Haderslev Kommune vil efterkomme påbudet. Der foreligger 3 alternative muligheder. Model 1: De eksisterende badeværelser ombygges. En sådan ombygning forventes at koste ca. 1,7 mio. kr. Da Kong Frederik den IX s plejehjem er et 140 plejehjem vil udgiften til ombygning være en kommunal udgift der ikke kan finansieres via en huslejestigning. Herefter kan der tages beslutning om en eventuel modernisering/nybygning. Model 2: De eksisterende 59 plejehjemsboliger ombygges til 40 tidssvarende plejeboliger efter lov om almene boliger. De 40 boliger lægger beslag på ca. halvdelen af den samlede bebyggelse der er på ca m2. Der vil være mulighed for at indtænke evt. fremtidig udvidelse af køkkenfaciliteter samt etablering af dertilhørende administrationslokaler. Genhusning vil kunne finde sted på det nuværende Center for Senildemente, når byggeriet i Varbergparken står færdigt. Ombygningen vil give Haderslev kommune en nettogevinst på ca. 9,9 mio.kr. Model 3: Der bygges 40 nye tidssvarende plejeboliger på bar jord. Hvis det er muligt, tages udgangspunkt i den eksisterende beliggenhed. Ved denne løsning skal der tages en konsekvensbeslutning vedr. produktionskøkkenet, der har til huse sammen med plejehjemmet. Denne løsning vil koste Haderslev kommune ca. 8,3 mio. kr. De eksisterende bygninger kan anvendes til andet kommunalt formål eller afhændes. Økonomiske forhold Etablering af 40 boliger á 75 m2 Ombygning Nybygning Forventet årlig husleje pr m2 900 kr 840 kr Anlægsomkostninger I hele tusinde kr I hele tusinde kr Anslåede byggeomkostninger Salg af nuværende bygninger/grund Samlet finansieringsbehov Kommunal finansiering 14%

10 Voksenudvalget, Side 8 Beboerindskud 2% Kreditforeingslån til ældreboliger Finansiering i alt Kommunal anlægsøkonomi I hele tusinde kr I hele tusinde kr Indtægt ved salg Genhusning i et år Flytteomkostninger Kommunal medfinansiering 14% Statstilskud til servicearealer Etablering af servicearealer Kommunal økonomi i alt Tovholder/informationsansvarlig Stab og administration - Voksenservice Indstilling Voksenservice indstiller: At der tilkendegives hvilke af de 3 modeller, der skal viderebearbejdes med henblik på senere projektforelæggelse til politisk behandling. Beslutning i Voksenudvalget den Afbud: Markvard Hovmøller Godkendt, at der arbejdes videre med model 2 med henblik på senere projektforelæggelse til politisk behandling. 51. Bestyrelsesmedlemmer til CHK s bestyrelse DIMENI / Sagsfremstilling Center for Hjælpemidler og Kommunikation (CHK) anmoder om, at der udpeges en repræsentant fra Kommunalbestyrelsen i Haderslev Kommune til bestyrelsen. Bestyrelsen består at repræsentanter fra Kommunalbestyrelserne i Haderslev, Tønder, Sønderborg og Aabenraa kommuner, 4 repræsentanter fra De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI) og et medlem valgt af CHK s deltagere. Indstilling Voksenservice indstiller, at Voksenudvalget udpeges en repræsentant

11 Voksenudvalget, Side 9 til bestyrelsen. Beslutning i Voksenudvalget den Afbud: Markvard Hovmøller Anita Christensen udpeget. 52. Nyt fra forvaltningen/udvalgsmedlemmerne DIMENI / 53. Evt. DIMENI /

12 Voksenudvalget, Side 10 Underskriftsside Gunnar Nielsen Anita Christensen Markvard Hovmøller Lone Ravn Inger Fleischer Peter Hansen Irene Høgh Leif Petersen

Byrådet REFERAT. Spørgetid Til Byrådsmødet i maj var det modtaget et skriftligt spørgsmål vedrørende hate-crime / voksenmobning.

Byrådet REFERAT. Spørgetid Til Byrådsmødet i maj var det modtaget et skriftligt spørgsmål vedrørende hate-crime / voksenmobning. REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 31-05-2007 Mødested: Hotel Vojens, Nørregade 2 A, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:28 Afbud: Anita Christensen, Holger Eskildsen, Peter

Læs mere

REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den 04-12-2007. Starttidspunkt: Kl. 12:30 Sluttidspunkt: Kl. 15:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den 04-12-2007. Starttidspunkt: Kl. 12:30 Sluttidspunkt: Kl. 15:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 04-12-2007 Mødested: Meddeles senere Starttidspunkt: Kl. 12:30 Sluttidspunkt: Kl. 15:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget, 04-12-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 27-10-2009

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 27-10-2009 REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 27-10-2009 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget,

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den 01-12-2009. Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den 01-12-2009. Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 01-12-2009 Mødested: Meddeles senere Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget, 01-12-2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 09-09-2009 Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget besluttede at behandle den udsendte

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 20-06-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:50

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 20-06-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:50 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 20-06-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:50 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Bemærkninger: Peter Chr. Jacobsen ankom kl. 16.13 under

Læs mere

REFERAT Ø k o n o m i u d v a l g e t

REFERAT Ø k o n o m i u d v a l g e t REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 05-11-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:34 Afbud: H.P. Geil, Gunnar Nielsen, Markvard Hovmøller Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget,

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-03-2008

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-03-2008 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-03-2008 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:25 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Gunnar Nielsen medvirkede ikke ved behandlingen

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 31-01-2008

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 31-01-2008 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 31-01-2008 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Yrsa Theisen, Asta Freund Fraværende: Bemærkninger: Byrådet godkendte ved

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Gæstekantinen, Rådhuset Mødedato Onsdag den 16. november 2011 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V),

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 28-08-2008

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 28-08-2008 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 28-08-2008 Mødested: Byrådssal Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:22 Afbud: Fraværende: Bent K. Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 487. Peter

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - sundhedsaftaler og rammeaftaler

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 21 TORSDAG DEN 21. AUGUST 2008, KL. 19.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 21. august 2008 Side: 2 Fraværende: Eva Laut

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-04-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-04-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 19:00. Fraværende: Jan Brøndum. Gert Jensen deltog ikke under pkt. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11.

Læs mere

Notatark. Ældreboliger - opdateret notat

Notatark. Ældreboliger - opdateret notat Notatark Sagsnr. 27.45.00-P05-1-14 Sagsbehandler Thomas Frank 25.3.2014 Ældreboliger - opdateret notat Indledning Dette notat omhandler de ældreboliger, som Hedensted Kommune har visitationsret over. Det

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 17-03-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:55 Afbud: Fraværende: Jens Chr. Gjesing og Peter Chr. Jacobsen forlod mødet kl. 19.12

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 20-02-2008 Mødested: Mødelokale 1, tidligere Byrådssal i Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:55 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Sag nr.

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 22. marts 2006 Byrådssalen på Højer Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 17.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 22. marts 2006 Byrådssalen på Højer Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 17. Mødedato: 22. marts 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Højer Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 17.25 Fraværende: Peter Christensen og Jens Andresen Gruppemøder: 22. marts 2006 1

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 07. april 2015 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Ib Kirkegaard (O) Jens Bertram (C) Lisbeth Læssøe (C) Michael

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 8. august 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Person - SSÆ - Orientering om formandsbeslutning

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 06-02-2008 Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:12 Afbud: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.35 under behandlingen af pkt. 332. Peter Chr.

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET. Der er ikke indkommet nogen spørgsmål. Mødedato: 6. oktober 2009. Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10. Mødetidspunkt: 17:00

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET. Der er ikke indkommet nogen spørgsmål. Mødedato: 6. oktober 2009. Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10. Mødetidspunkt: 17:00 ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Spørgetid: Der er ikke indkommet nogen spørgsmål Mødedato: 6. oktober 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anna-Lise Vestergaard,

Læs mere

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 29. juni 2006 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 19.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: med afbud Jens Møller, Bent Poulsen og Johan Kristensen.

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Erik Buhl Nielsen, Marianne Nordtop

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte

Læs mere