I budget 2015 for Kørselskontoret er der afsat kr. til innovationsprojekter på driftsbudgettet..

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I budget 2015 for Kørselskontoret er der afsat 300.000 kr. til innovationsprojekter på driftsbudgettet.."

Transkript

1 Notatark Sagsnr P Sagsbehandler Lars Oksbjerre Indstillingsnotat Prioritering af ansøgninger til Pulje for Yderområder 2015 Beslutningstema Udvalget for Fritid og Fællesskab skal beslutte, hvilke projekter der skal søges tilskud til fra Pulje til Yderområder (Puljen) i 2015, og rækkefølgen for de projekter, der søges tilskud til. Økonomi Samlet kan udvalget disponere kr. I budget 2015 for Kørselskontoret er der afsat kr. til innovationsprojekter på driftsbudgettet.. Der er endvidere afsat kr. fra en innovationspulje vedrørende trafik- og transportområdet. I forbindelse med Midttrafiks kontraktforlængelse efter VAT s 7. udbud var der en besparelse på kr. som Økonomiudvalget den 17. juni 2013 besluttede at placere i en innovationspulje vedrørende trafik- og transportområdet. Trafikstyrelsens Pulje til forbedring af kollektiv trafik i yderområder giver op til 50 % af projekternes samlede udgift. De timer der anvendes til eget arbejde i forbindelse med projekterne kan medregnes som egenfinansiering. Udvalget for Fritid og Fællesskab skal alene beslutte hvilke projekter der skal søges støtte til. Når der foreligger endeligt tilsagn fra Trafikstyrelsen om, hvilke projekter der gives støtte til, fastlægges den endelige finansiering. Der vil tidligst foreligge svar fra Trafikstyrelsen i juni. Puljen er oprindeligt tiltænkt køreplaner m.v. hvorfor et puljeår typisk vil være det samme som et køreplanår, altså fra sommerferie til sommerferie. Konkret betyder dette, at 1. puljeår er fra AUG 15 til JUL 16 og 2. puljeår er fra AUG 16 til JUL 17. Tilskuddet vil således strække sig over 3 regnskabsår. Personale Ingen personalemæssige konsekvenser. Sagsfremstilling Pulje til forbedring af kollektiv trafik i yderområder

2 Som led i trafikaftalen "Takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik" af 12. juni 2012 er der etableret en pulje til at forbedre den kollektive trafik i yderområder, også kaldet 'Pulje til yderområder'. Trafikstyrelsen administrerer puljen og i Puljen er der afsat 57 mio. kr. pr. år i perioden Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder støtter projekter, der styrker den kollektive trafik i yderområderne, hvor passagergrundlaget ikke er tilstrækkeligt til at opretholde samme rutenet og betjeningsomfang som i resten af landet. Den 19. december 2014 udsendte Trafikstyrelsen et høringsbrev om ændrede kriterier for puljen, samt at ansøgningsfristen er 27. marts 2015 Kriterierne for tildeling af støtte er følgende: Udvikling af nye ruter, herunder driftsstøtte i op til 2 år, samt opstartsomkostninger. Investeringer i infrastruktur der understøtter konkrete tiltag med forbedringer af kørselstilbuddet, enten udvikling af nye ruter eller forbedringer af eksisterende ruter, således at det samlet bidrager til at gøre den kollektive trafik i yderområderne bedre. Forbedring og indretning af skole- og uddannelsesbusser Anskaffelse af landsbybusser forudsat at ejerskabet er kommunalt Transport i forbindelse med småøer og andre øer uden fast forbindelse Innovative tiltag der understøtter samkørsel/delebiler/landsbybusser, herunder bevilling af minibus/landsbybus til landdistrikt. Dog kan anlæg til samkørsel så som p-pladser ikke støttes. Samkørsel og delebiler er nu direkte nævnt i bekendtgørelsen. Tildelingskriterier Ansøgninger til Puljen vurderes på baggrund af følgende tildelingskriterier: At projektet udmøntes i tyndt befolkede områder At projektet fremmer den kollektive trafik i yderområderne At projektet afprøver nye ideer og innovative tiltag i yderområderne At projektet styrker grønne løsninger At flest muligt får gavn af projektet At de relevante myndigheders engagement og bidrag til processen indgår som et vigtigt element i ansøgningen. På baggrund af arbejdet i Temagruppen Bæredygtig Transport kom der forslag til flere projekter hvor det skulle undersøges, om der kan søges tilskud fra Puljen: 1. Flextur centralt stoppested i Horsens By 2. Information om kollektiv trafik i Hedensted Kommune 3. Skrue ned for den kollektive trafikbetjening mellem lørdag og søndag middag 4. Natbus med tilslutning af teletaxi 5. Samkørsels APP Efter temagruppens sluttede sit arbejde er der yderligere kommet forslag om: A. Hurtigbus mellem Juelsminde og Campusområdet i Vejle, med stoppested på hovedvejen ved Daugård

3 B. Pendlerbus til industriområdet ved Hedensted Nord. Ad. 1 Flextur centralt stoppested i Horsens By Det forventes, at Horsens Kommune indfører støttet Flextur til 4 kr. per km., og at Hedensted Kommune kan indgå en venneaftale med Horsens Kommune. Det er derfor ikke relevant at søge støtte til dette projekt. Ad. 2. Information om kollektiv trafik i Hedensted Kommune Der er tale om både trykt information i form af en Pixi-bog og information på internettet, der begge beskriver de mange muligheder for kollektiv trafik i Hedensted Kommune: Regionale-, lokal- og gratis busruter Flextur Hedensted Borgerbil Samkørsels APP Lokale tiltag m.v. Der er endnu ikke udarbejdet projektbeskrivelse, men der foreslås at søge til formålet. Finansiering: Trafikstyrelsen , eget arbejde og innovationspuljen kr., i alt kr. Der er tale om ansøgning til et enkeltprojekt i Ad 3. Skrue ned for den kollektive trafikbetjening mellem lørdag og søndag middag Oplægget var at erstatte de regionale ruter fra hhv. Vejle og Horsens til Juelsminde med Flextur fra lørdag middag til søndag middag. Passagertællinger viser imidlertid, at der er en så stor belægning på week-end ruterne, at der generelt ikke er belæg for at lukke ruter og erstatte den med Flextur. Midttrafik og Region Midtjylland undersøger dog et konkret forslag om at sammenlægge rute 104 og rute 105, begge Juelsminde-Horsens, fra lørdag middag til søndag middag. Dette vil i givet fald medføre en besparelse for Region Midtjylland, hvorfor der ikke skal søges støtte. Ad. 4. Natbus med tilslutning af teletaxi Forslaget er etablering af natbusser i weekender til Tørring og Juelsminde området hele året. Den oprindelige idé fra Hedensted Ungeråd gik på natbus fra Vejle og Horsens til destinationer i Hedensted Kommune natten efter fredage og lørdage hele året. I øjeblikket kører rute 873 fra Vejle til Hedensted/Løsning området 2 gange hver nat efter fredag og lørdag hele året, dog ikke i sommerferien. I forbindelse med udarbejdelse af forslaget er der skelet til julenatbussen. Julenatbusserne kører kun fra Vejle til Hedensted Kommune, hvorfor projektet begrænses til natbusser fra Vejle til Hedensted Kommune. Den nuværende natbus 873 fra Vejle til Hedensted/Løsning kører en del bybus i Vejle, og vil derfor ikke indgå i projektet. Ruten kører fra Vejle Trafikcenter kl og Der planlægges med ruter:

4 1. Vejle Trafikcenter, Grejs, Lindved, Ølholm, Tørring, Åle, Rask Mølle til Uldum 2. Vejle Trafikcenter, Daugård, Ørum, Stouby, Barrit, Juelsminde, Hornsyld til Rårup Begge ruter med afgang fra Vejle trafikcenter kl Ruterne skal i givet fald starte 2. week-end i august I natbusser betales dobbelt takst, men i forbindelse med indførelse af Rejsekortet forventes det, at der kommer et fast tillæg på 20 kr. for at benytte natbussen. Den forventede omkostning per bus er i gennemsnit ca kr. per nat, og med et forsigtigt skøn på passagerindtægten sættes nettoudgiften per bus per nat til kr. Den samlede pris for 2 natbusser i 41 week-ender og nat efter Kristi Himmelfartsdag, St. Bededag og Nytårsnat bliver således kr. per år. Finansiering: Trafikstyrelsen kr. og innovationspuljen kr. Der regnes ikke med eget arbejde i dette projekt. Projektet evalueres til sommerferien 2016, og hvis der ikke har været over 7 passagerer i gennemsnit per afgang, indstilles projektet. Ad. 5. Samkørsels app. GoMore har allerede udviklet en samkørsels app, der kan tages i brug primo Denne APP kan med fordel udvides med et realtidsmodul, som endnu ikke er udviklet. Tanken bag app en er, at udnytte den ledige transportkapacitet der allerede er i kommunen bedre, ved at gøre det lettere og hurtigere at etablere samkørsel. GoMore app en kobler, på samme måde som GoMores hjemmeside, ledig transportkapacitet med ønsket om et lift. Chaufførerne lægger via app en de turer hvor de tilbyder lift ind, og de der har behov for et lift kan derefter vælge den foretrukne tur. Der kan også lægges ønsker om lift ind, hvis der ikke findes et passende tilbud. Normalt vil der være en betaling mellem chauffør og passager, men grundtanken i Hedensted Modellen er, at en tur internt i kommunen koster et fast beløb, og at dette beløb doneres til en fritidsklub efter chaufførens valg. Chauffører der indgår i Hedensted Modellen skal acceptere, at der indhentes en børneattest. Der afsættes kr. til at udvide APP en med et realtidsmodul. Finansiering: Trafikstyrelsen kr., eget arbejde kr. og innovationspuljen kr. Der er tale om ansøgning til et enkeltprojekt i Ad. A Hurtigbus mellem Juelsminde og Campusområdet i Vejle Vejle Kommune har fremsendt et forslag om en hurtigbus fra Juelsminde til Campus i Vejle. De unge fra Juelsminde, som ønsker en ungdomsuddannelse eller visse videreuddannelser skal enten til Vejle eller Horsens. Juelsminde har stadigvæk stor tilknytning til Vejle, hvorfor mange unge fortsat vælger Vejle som uddannelses by.

5 I dag er rejsetiden mellem Juelsminde og Campus, Vejle ca. 1,5 time for en strækning på 35 km. Mens der er ca. 25 km. til Horsens og med en rejsetid på min. Med en rejsetid på 1,5 time fravælger de unge den kollektive trafik og investerer i en bil i stedet. Dette giver trængsel og Vejle Kommune er allerede i dag udfordret på at skaffe p-pladser nok. Vejle og Hedensted kommuner, samt region Sydjylland og Midtjylland ønsker at oprette en uddannelsesrute mellem Juelsminde og Campus Vejle, hvor rejsetiden reduceres til max 60 min. Ruten skal køre hverdage med to morgenafgange og 2 eftermiddagsafgange. For at afkorte rejsetiden ønsker Hedensted kommune at etablere et standsningssted på hovedvejen ved Daugård. Selve driften af ruten skal Hedensted Kommune ikke deltage i, den forudsættes afholdt af Region Syddanmark og Region Midtjylland. Hurtigruten vil bl.a. kræve en engangsinvestering på kr. til et stoppested på begge sider af Juelsmindevej ved Daugård. Derudover til der være engangsudgifter på til markedsføring og kr. til evaluering, i alt kr. Finansiering: Trafikstyrelsen kr., eget arbejde og innovationspuljen Ad. B Pendlerbus til industriområdet ved Hedensted Nord Der har længe været et ønske om en pendlerbus fra Hedensted Station til erhverveområdet ved Hedensted Nord. Der har været gennemført en undersøgelse blandt virksomhederne i området, og mange virksomheder udtrykker ønske om en pendlerbus morgen og eftermiddag. Ca. 26 personer har givet udtryk for, at de i givet fald vil benytte en sådan bus, og flere virksomheder siger, at ansøgere har måtte takke nej til ansættelse, da de ikke er selvtransporterende. Ruten planlægges fra Hedensted Station til samkørselspladsen på Gesagervej, over motorvejen til Dakavej mod nord, tilbage til Helge Nielsens Alle, Lundagervej, Teknikervej og retur til Hedensted Station. Samkørselspladsen på Gesagervej tænkes markedsført aktivt, således at brugere af pendlerbussen også kan komme herfra. Biler fra både nord og syd kan let komme til samkørselspladsen for afsætning/opsamling af passagerer til/fra pendlerbussen, og samkørselspladsen kan også aktivt lægges ind i samkørsels-app en. Hvis en pendler for behov for et alternativ til toget, kan en forespørgsel lægges ind i samkørsels-app en. Er samkørsel mulig udnyttes denne mulighed, ellers er det toget som backup Pendlere der bruger toget vil primært rejse på pendlerkort, hvor busrejse i omstigningsområdet er indbefattet. Nogle få vil have behov for en ekstra zone, men indtjeningen herfra vil være meget lille. Hvis pendlerbusser derimod benyttes af rejsende fra samkørselspladsen, skal disse løse billet/klippekort/rejsekort, og indtægten herfra vil næsten 100 % tilfalde Hedensted Kommune. Der regnes med en egenbetaling på kr., svarende til 5 betalende passagerer om dagen. Hedensted Kommunes brandingpulje kan medfinansiere det første år med kr. Prisen for en bus med 2 morgen- og 2 eftermiddagsafgange på alle hverdage har Midttrafik beregnet til kr. per år.

6 Finansiering: Trafikstyrelsen kr., billetindtægter kr., brandingpuljen kr. og innovationspuljen kr. Økonomi Samlet udgift Trafikstyrelsen 50% 1. år 2. år Hedensted Trafikstyrelsen Innovati- Samlet Eget arbejdonspuljen udgift 50% I alt Hedensted kr. Information om kollektiv trafik Natbus Samkørsels App Hurtigbus Pendlerbus Sum Når det vides hvilke projekter der i givet fald støttes og med hvor meget, forelægges endelige projektplaner til Udvalgets godkendelse. Udgifter til natbus og pendlerbus i 2. projektår skal indarbejdes i budgetterne for 2016 og Tilsagn for trafikstyrelsen forventes i maj 2015, hvorfor projekterne først kan igangsættes derefter. Projekter med køreplan vil starte i forbindelse med køreplanstart august Kommunikation Intet Lovgrundlag BEK nr. 42 af 14/01/2014 Indstilling Administrationen indstiller Indstillingens indhold: At der søges om tilskud til alle projekter At projekterne opstilles i prioriteret rækkefølge

Rejsekort i Hedensted Kommune

Rejsekort i Hedensted Kommune Notatark Sagsnr. 13.05.00-P20-1-14 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 20.2.2014 Rejsekort i Hedensted Kommune Midttrafiks bestyrelse besluttede på møde 12. april 2013, at Midttrafik tilslutter sig det landsdækkende

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. april 2014 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. april 2014 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. april 2014 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg 1 Pkt. Tekst Side 1 Driftsregnskab for 2013 2 2 Anvendelse af mindre forbrug i Trafikselskabet

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 1. marts 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 1. marts 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 1. marts 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Strategiplan 2013-2016 1 2 Rejsekortet 2 3 Flextur

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 24. oktober 2013 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 24. oktober 2013 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 17. oktober 2013 Bestyrelsesmøde den 24.oktober 2013 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 24. oktober 2013 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand

Læs mere

Aftaler om Bedre og billigere kollektiv trafik

Aftaler om Bedre og billigere kollektiv trafik Aftaler om Bedre og billigere kollektiv trafik 2012-2015 Aftaler om Bedre og billigere kollektiv trafik 2012-2015 Aftaler om Bedre og billigere kollektiv trafik 2012-2015 Udgivet af: Transportministeriet

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om: Takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver, ansvar og udfordringer

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 6. februar 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 6. februar 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 6. februar 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Revideret Budget 2015 1 2 Lempelse af reklamebestemmelser

Læs mere

LEXTraFik. midttrafik

LEXTraFik. midttrafik LEXTraFik midttrafik FLexTRAFiK KATALoG version 1.0 Redaktion Midttrafik Foto Rasmus Baaner og Tony Brøchner Layout Kastrup &Grafisk design Tryk JYPA ApS. indhold! HvAD er FLexTRAFiK? 4-5 Flextrafik og

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 18. februar 2011 Initialer: CN Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag den 25. februar 2011 kl. 13.30-15.30 Sted: Nymindegab Kro, Vesterhavsvej 327, 6830 Nørre Nebel

Læs mere

Referat. Børne- og Uddannelsesudvalget. Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30. Sted Mødelokale 4. Hans Bjergegaard. Fraværende

Referat. Børne- og Uddannelsesudvalget. Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30. Sted Mødelokale 4. Hans Bjergegaard. Fraværende Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Hans Bjergegaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. 13/27671 Udviklingsstrategi 2015 på social- og specialundervisningsområdet

Læs mere

Referat af møde i Fagligt Forum den 2. oktober 2008 Hotel Scandic, Silkeborg

Referat af møde i Fagligt Forum den 2. oktober 2008 Hotel Scandic, Silkeborg Til Fagligt Forum Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 9. oktober 2008 1-00-1-08 Annemarie Elverum ael@midttrafik.dk 87 40 82 05 Referat af møde i Fagligt Forum den 2. oktober 2008 Hotel Scandic,

Læs mere

- 1 - PLAN 201306-8747 CH/SJ. Notat. Fælles koncept for telekørsel

- 1 - PLAN 201306-8747 CH/SJ. Notat. Fælles koncept for telekørsel FynBus 3. juni 2013-1 - PLAN 201306-8747 CH/SJ Notat Fælles koncept for telekørsel Baggrund for forslag til fælles koncept Rutekørsel med bus i de tyndt befolkede områder har oprindeligt udgangspunkt i

Læs mere

Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Sammenhæng i den kollektive transport

Sammenhæng i den kollektive transport Sammenhæng i den kollektive transport Analyse af tilbringertrafikken til den statslige jernbane Maj 2015 Transportministeriet Finansministeriet Danske Regioner KL Trafikselskaberne i Danmark Sammenhæng

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 21-05-2013 17:00:00. Regionsgården. Regionaludvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 21-05-2013 17:00:00. Regionsgården. Regionaludvalget - mødesager DAGSORDEN Regionaludvalget - mødesager MØDETIDSPUNKT 21-05-2013 17:00:00 MØDESTED Regionsgården MEDLEMMER Karsten Skawbo-Jensen Kenneth Kristensen Berth Maja Holt Højgaard Marianne Stendell Niels Borre

Læs mere

MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET

MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET BESLUTNINGER Miljø- og trafikudvalget - mødesager MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET MØDETIDSPUNKT 29-04-2014 17:00 MØDESTED Mødelokale H3 på regionsgården MEDLEMMER Bodil Kornbek Özkan Kocak Abbas Razvi Karsten

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Rejsekort og rabruter 1 2 Billige busbilletter

Læs mere

Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 17. april 2009 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr.

Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 17. april 2009 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. Århus, 7. april 2009 Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 17. april 2009 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 1 Århus, 7. april 2009

Læs mere

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Faxx - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. januar 2014

Læs mere

Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015 Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene

Læs mere

Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015 Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene

Læs mere

12.56 12.57 12.58 13.0 11.56 11.0. Zone. 78 Ø. Brønderslev Skole. 78 Hollensted 79 Hallund 77 Jerslev Skole. 78 Hvilshøj

12.56 12.57 12.58 13.0 11.56 11.0. Zone. 78 Ø. Brønderslev Skole. 78 Hollensted 79 Hallund 77 Jerslev Skole. 78 Hvilshøj H 11 11.37 11.38 11.39 11.54 11.39 11.56 12.38 12.39 12.54 12.39 12.56 12.57 12.58 13 13.54 13.39 13.56 13.57 13.58 13.59 14.45 14.56 14.57 14.58 14.59 15.00 15.01 15.02 15.56 15.57 15.58 15.59 16.00 16.01

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den 25-03-2010. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den 25-03-2010. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 21:30 Fraværende: Helle Astrup og Anders Norup. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Udpegning af medlemmer til Erhvervsudviklingsrådet

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om kommentarer fra kommuner m.fl. til planer for ændringer i det regionale rutenet

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om kommentarer fra kommuner m.fl. til planer for ændringer i det regionale rutenet Region Midtjylland Orientering om kommentarer fra kommuner m.fl. til planer for ændringer i det regionale rutenet Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 28 Indkomne kommentarer

Læs mere

Notatark. Ældreboliger - opdateret notat

Notatark. Ældreboliger - opdateret notat Notatark Sagsnr. 27.45.00-P05-1-14 Sagsbehandler Thomas Frank 25.3.2014 Ældreboliger - opdateret notat Indledning Dette notat omhandler de ældreboliger, som Hedensted Kommune har visitationsret over. Det

Læs mere

1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard

1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Revideret budget 2013 1. forslag til revideret budget 2013 2 Orientering om evaluering af HyperCard kompensation 1. Trafikstyrelsens

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 7. oktober 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 7. oktober 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 7. oktober 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Besøg fra Rejsekort A/S 1 2 Billetautomer i bybusserne

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

Innovativ service og ældres vilkår. Centrale anbefalinger og eksempelsamling

Innovativ service og ældres vilkår. Centrale anbefalinger og eksempelsamling Innovativ service og ældres vilkår Centrale anbefalinger og eksempelsamling Innovativ service og ældres vilkår centrale anbefalinger og eksempelsamling Udarbejdelse: Hans Thor Andersen, Helle Nørgaard

Læs mere