Overført anlæg. Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overført anlæg. Side 1"

Transkript

1 Overført anlæg Nummer 104 Projektnavn Etablering af hjerneskadecenter i Hillerslev Landsbycenter Fagudvalg Socialudvalget Funktion 533 Aftaleenhed Fagsekretariat Sundhed og Handicap Indsatsområde Understøttelse af en effektiv drift Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Der ansøges om etablering af et hjerneskadehus I Hillerslev Landsbycenter, hvor dagtilbud til personer med hjerneskade og VSU allerede er etableret. Det er tanken at samle alle medarbejdere med arbejdsfunktioner inden for hjerneskadeområdet i samme hus og samtidig samle tilbuddene til borgere med hjerneskade i dette hus. Tilbuddene handler om hjerneskadekoordinatorfunktion, genoptræning, undervisning, dagtilbud, råd og vejledning, støtte- kontaktpersonsordning og frivillighedsområdet Baggrund: KL har udarbejdet 10 anbefalinger til styrkelse af hjerneskadeområdet, og har samtidig sat fokus på organisering og kvalitetssikring inden for området. Faaborg-Midtfyn kommune har siden 2012 deltaget i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses projekt Styrket genoptræning og rehabilitering af voksne personer med erhvervet hjerneskade. Projektgruppen har foretaget en grundig analyse af kommunens nuværende indsats på hjerneskadeområdet. Analysen viser at der er behov for et tættere tværfagligt samarbejde omkring den enkelte borger, hvor gennemskuelighed, koordinering, kompetenceudvikling og vidensdeling er nøgleord i bestræbelserne på at skabe kvalificerede, sammenhængende og helhedsorienterede forløb for borgerne. Styregruppen bestående af bla. fagcheferne for Sundhed og Handicap, Pleje-Omsorg og Social og Arbejdsmarked anbefaler på baggrund af analysen, at der arbejdes frem mod etablering af et Hjerneskadehus, som et levende velkvalificeret center for borgere, medarbejdere, patientforeninger og frivillige. Det bemærkes at anlægget blev godkendt til budget 2015, med beløbene 1,5 mio kr. i 2016 og 5,675 mio kr. i 2017 med afledt drift på 1,05 mio kr. i Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Indtægter Ekstern finansiering ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Nej Projektet er godkendt ved Budget 2015 i overslagsår 2016, 2017, el Heraf overført fra Forudsætninger for økonomisk overslag Side 1

2 Anlæg: Ombygning: Arkitekt Charlotte Folke har i foråret 2013 i forbindelse med socialudvalgets temamøde 12.6 om hjerneskadeområdet, udarbejdet et prisoverslag over ombygningen. Prisoverslaget og tegning vedlægges. Teknik og Miljø har udarbejdet en ny kalkulation i april 2014 med prisindex 1, 5 % Denne kalkuation indeholder inddragelse af de lokaler, som Lunden bruger til weekendaflastning. Lokalerne er fine og kræver kun let renovering med maling. Der er samtidig indregnet renovering af gymnastiksalsgulvet og reparation af trælameller i salen. I kalkulationen er indregnet 10 % i uforudsete udgifter. I kalkulationen er indregnet 15% i omkostninger til honorar for projektering, miljø screening, byggesagsgebyr og rengøring. Inventar: Medarbejderne medbringer deres nuværende inventar ( borde, stole, reoler, printer, øvrigt IT-udstyr) Anlæg: Fiberlan opsætning af arbejdsstationer ( anslået 12 stik) solskærmning og gardiner, evt. branddøre, låsesystem, lamper og opsætning heraf. Anslået kr træningsudstyr: kr andet kr. Indskud til 5 lejligheder- er indregnet. Det er uvist, hvor stor en del af arealerne udover lejlighederne, der kræver indskud. P- pladser forefindes og forventes at dække behovet HIllerslev Landsbycenter ligger centralt placeret i kommunen i forhold til at de fleste af borgerne forventes at skulle transporteres med taxa eller Hillerslevs egne busser. Drift: Husleje til 5 lejligheder samt øvrige lokaler som inddrages - UDGIFT til tomdrift skal fratrækkes eller påføres som indtægt ( er ikke ført ind i skemaet) El, vand og varme. Det må forudsættes at der har været udgifter til opvarming af lejlighederne forud for ombygningen for at udgå lejlighedernes forfald. Disse udgifter forventes modreget i forbrugsudgiften eller påført som indtægt Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter På nuværende tidspunkt er hjerneskadeområdet samlet på primært to matrikler: - Hillerslev Landsbycenter med VSU,støtte-kontaktpersonsordningen og dagtilbud til medarbejdere. Der er behov for udvidelse af pladserne pga. venteliste. - Bakkegården med genoptræning og hjerneskadekoordinatorfunktionen, ialt 8 medarbejdere. Antallet af hjerneskadede borgere med behov for et tilbud er stigende. Eksempelvis modtager genoptræningsafdelingen ca 200 nye henvisninger om året og samarbejdet med Jobcentret og hjerneskadeteamet har medført at flere borgere med cognitive/ mentale nedsatte funktioner udredes og får et rehabiliteringstilbud Hjerneskadeforeningen, deltager i hjerneskadeprojektet, har ønsker om at kunne være en del af hjerneskadehuset. De ønsker at medvirke til etablering af pårørendegrupper, aktivitetstilbud og cafe-virksomhed ud over almindelig råd og vejledning. Det skønnes at der skal være plads til 25 medarbejdere, incl studerende Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Projektet forudsætter, at der indledes forhandling med Domea om fremtidig brug af Hillerslev Landsbycenter. Bygningerne ejes således ad Domea som derfor selv råder over bygningerne. Hvis forhandlingen fører frem til en enighed om at ændre brugen af Hillerslev LandsbyCenter til et hjerneskadecenter forudsætter det samtidig at boligerne ommærkes, hvilket der efterfølgende skal søges om i Boligministeriet - en proces som kan tage lang tid. Side 2

3 Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Sundhed og Handicap har ikke taget stilling til en eventuel købs udgift i tilfælde af, at Kommunalbestyrelsen får mulighed for og vælger at købe Hillerslev. En mulig købspris er derfor ikke kendt. I forhold til den løbende driftsudgift er den nuværende tomdriftsleje ikke modregnet, men projektet tager dugangspunkt i den forudsætning, at der aktuelt anvendes kr. til tomdriftsleje i afdelingen - med dette projekt opnår man i stedet for tomdrift værdi for midlerne. Samtidig vil der være en stor chance for at anlægget kan støtte øvrige omstillinger og effektiseringer gennem reducerede udgifter til behandling af hjerneskader hos ekstern leverandør. Fagudvalgets bemærkninger Socialudvalget har på møde den 6. maj 2015 under pkt. 64 behandlet procesplan om etablering af et hjerneskadecenter i Hillerslev - dette med mulighed for at fremrykke processen, således at anlægget kan etableres i Beslutningen på mødet d. 6. maj blev at socialudvalget indstiller til budgetbehandlingen for 2016, at den samlede anlægsinvestering rykkes til Dette medfører at hjerneskadecenteret står færdigt ultimo Den oprindelige procesplan lagde op til at hjerneskadecenteret vil stå færdigt medio Side 3

4 Overført anlæg Nummer 105 Projektnavn Udskiftning af biler i hjemmeplejen og træningsområdet Fagudvalg Socialudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Pleje Omsorg Indsatsområde Understøttelse af en effektiv drift Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Hjemmeplejen/sygeplejen har 42 tjenestebiler, heraf 1 bil fra januar 2011, 38 biler fra januar maj 2012, 1 bil fra juni 2013 samt 2 biler fra Bilerne kører årligt mellem km og km. Ældreområdet vurderer, at 39 biler skal skiftes i (Funktion ) Træningsområdet har 15 biler, hvoraf 5 biler er fra september Bilerne kører mellem km og km årligt. Træningsområdet vurderer, at de 5 biler skal skiftes i (Funktion ) Der gøres opmærksom på, at Hjemmeplejen iværksætter en analyse af medarbejdernes kørsel i egen bil i 2014/2015. Det skal undersøges, om det er rentabelt at investere i flere tjenestebiler for at reducere den årlige udgift til befordringsgodtgørelse. Afhængigt af analysens resultat kan der blive behov for indkøb af flere biler, delvist finansieret af besparelser inden for driften. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Indtægter Ekstern finansiering ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2015 i overslagsår 2016, 2017, el Heraf overført fra Forudsætninger for økonomisk overslag Prisoverslag er baseret på 39 stk. Citroen C3 til kr. pr. stk. og 5 stk. Citroen C1 til kr. pr. stk. De gamle biler sælges på auktion for at opnå den bedste salgspris. Der er indregnet gennemsnitlig indtægt på kr. pr. bil i Hjemmeplejen og kr. pr. bil på Træningsområdet. Der er indhentet priser fra Fællesindkøb Fyn. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Side 4

5 Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fællesindkøb Fyn gennemfører udbud på biler i Udbudsplanen for 2016 er ikke endelig. Fagudvalgets bemærkninger Side 5

6 Overført anlæg Nummer 106 Projektnavn Renovering af bad- og toiletforhold, Tværgade 13, Ringe Fagudvalg Socialudvalget Funktion Aftaleenhed Job og Aktiv Indsatsområde Generel bygningsvedligeholdelse Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Dagtilbud efter servicelovens 103 og 104 afdeling Ringe - personer med fysisk og psykisk nedsat funktionsevne. Dagtilbuddet blev etableret i 1966 i en tidligere maskinfabrik. Borgernes toilet- og badeforhold samt garderobe er ikke renoveret siden etablering. Nuværende placering af toilet- og badeforhold mv. ligger ikke i samme niveau som aktivitetslokalerne. Dette betyder, at borgere og besøgende, der ikke kan gå på trapper, er nødt til at gå udenfor og rundt om bygningen for at få adgang til toilet. Forholdene er utidssvarende, nedslidte og ikke handicapvenlige. Nye toilet- og badeforhold samt garderobe ønskes etableret i niveau med aktivitetslokaler og i henhold til gældende lovgivning. I de gamle toiletter m.m., ønskes etableret toilet- og badefaciliteter for personale. Dette vil også indebære renovering af kontorlokale samt AV-rum. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Indtægter Ekstern finansiering ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Nej Projektet er godkendt ved Budget 2015 i overslagsår 2016, 2017, el Heraf overført fra Forudsætninger for økonomisk overslag Side 6

7 Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 7

1.502 1.502 3.026 3.026 100 0 0 0 0 1.016 9.245 0 0 10 10 10 0 3.471 0 0 0 0 0 0. bygningsvedligehol. flere borgere frem. Bosætning - 2000.

1.502 1.502 3.026 3.026 100 0 0 0 0 1.016 9.245 0 0 10 10 10 0 3.471 0 0 0 0 0 0. bygningsvedligehol. flere borgere frem. Bosætning - 2000. Nr. Fagchefens prioritering 12 1 Børne- og Uddannelsesudvalget 20 1 Børne- og Uddannelsesudvalget 21 3 Børne- og Uddannelsesudvalget 22 12 Børne- og Uddannelsesudvalget 23 18 Børne- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

Anlæg Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Anlæg Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Anlæg Nummer 81 Projektnavn Nyt multifunktionelt fritidsanlæg i Ringe Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 00.32.31 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Kick start udviklingsstrategi

Læs mere

Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Børn, unge og uddannelse

Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Børn, unge og uddannelse Overført anlæg Nummer 10 Projektnavn Lærerarbejdsladser Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Børn, unge og uddannelse Projektbeskrivelse -

Læs mere

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 20 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Centrumpladsen Ringe Fagsekretariatet Teknik Andet Teknik og Miljø Funktion: 02.28.23 Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Budget 2010 (2011-2013)

Budget 2010 (2011-2013) Budget 2010 (2011-2013) Forslag til nye anlæg til Budget 2010 (2011-2013) Enig Nr. Projektnavn Udvalg Kvalfond Priorit. - Udvalg Type BO10 BO11 BO12 B013 Afledt drift 10 x 1 Ny indskolingsdel på Broskolen,

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 27 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kanalstrategi Fællessekretariat, Borgerservice og IT-Stab Strategi for omstilling, effektivisering og innovation

Læs mere

MIDTFYNS FRITIDSCENTER VISION

MIDTFYNS FRITIDSCENTER VISION MIDTFYNS FRITIDSCENTER HOVEDINDGANG VANDREHJEM KONFERENCE HAL 2 PARKERING CENTER FOR FOREBYGGELSE GENOPTRÆNING FOYER CAFÉ KØKKEN CENTER FOR FOREBYGGELSE GENOPTRÆNING SVØMMEHAL WELLNESS CAMPING HAL 1 SOMMERPLÆNE

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Anlægsforslag Nr. A-401 Projektnavn Løbende renovering og vedligeholdelse, ældreområdet 401 Ældre Der ansøges om 1,5 mio. kr. til løbende renovering og vedligeholdelse af bygningsmassen. Anlægsforslaget indgår i det

Læs mere

Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune

Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune 1. Baggrund 6. juni 2013 I efteråret 2012 præsenterede Socialudvalget dets overordnede strategi for udviklingen af fremtidens boliger

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato: 16-03-2011

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato: 16-03-2011 Del 2 Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011 Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16-03-2011 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-1-11 Version nr.: 1 1 Indholdsfortegnelse 01

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 8. august 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Person - SSÆ - Orientering om formandsbeslutning

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 18. maj 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 18. maj 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Onsdag den 18. maj 2011 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 19-08-2015 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Curt Købsted Henrik Brade Johansen

Læs mere

Plejecenter Egebo. Aftale 2008

Plejecenter Egebo. Aftale 2008 Plejecenter Egebo Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1.0 INDLEDNING...2 2.0 DEN POLITISKE RAMME...3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME...4 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN...4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...5

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - sundhedsaftaler og rammeaftaler

Læs mere

1,5 2,4 2,4 50.52.T3. Plejecenter Lindehaven omdannes til rehabiliteringscenter 50.52.T4. Udviklingsstrategi for fremtidens ældreområde I alt

1,5 2,4 2,4 50.52.T3. Plejecenter Lindehaven omdannes til rehabiliteringscenter 50.52.T4. Udviklingsstrategi for fremtidens ældreområde I alt Oversigt over spareforslag på ÆLDREOMRÅDET Besparelse i mio. kr. 2013 2014 2015 2016 Temaer: 50.52.T1. Velfærdsteknologi på ældre og handicapområdet 0,3 0,3 1,0 1,0 50.52.T2. Fremtidige eff.potentialer

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Indstilling. Hjemløseplan for Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 3.

Indstilling. Hjemløseplan for Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 3. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 3. juni 2009 1. Resume Regeringen har som led i satspuljeaftalen for 2008-2011 afsat 500 mio. kr. med henblik på at

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Den 01-december-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014 Budget 2011 Samt overslagsår 2012-2014 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2011-2014 i hovedtal...side 3 2. Budgetaftalen...Side 4 3. Generelle bemærkninger...side 18 4. Budgetbemærkninger Pleje og omsorg...side

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 10. september 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

1 Indledning og sammenfatning

1 Indledning og sammenfatning Kommunaldirektøren Byrådssekretariat Sagsnr. 246187 Brevid. 1889794 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 nicolair@roskilde.dk NOTAT: Strategi for almene og kommunale lejeboliger 10. april 2014 1 Indledning og

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3.

Læs mere

Budgetforslag 2016 2019 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg)

Budgetforslag 2016 2019 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg) BUDGET 2016-2019 Budgetforslag 2016 2019 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg) Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 SELVSTÆNDIGE FORSLAG... 5 001 Forøget belastningsgrad i skolefritidsordninger

Læs mere

Forslag til anlægsønsker - Økonomiudvalget

Forslag til anlægsønsker - Økonomiudvalget Forslag til anlægsønsker - Økonomiudvalget Nr. Dato: 12.08.08 1000 kr. 2009 2010 2011 2012 Økonomiudvalget (Skattefinansieret) Note: anlægsønsker er angivet i prioriteret rækkefølge 1 Rådhusudbygning -35.000-35.000-10.000

Læs mere

BILAG Styringsaftale 2014

BILAG Styringsaftale 2014 BILAG Styringsaftale 2014 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Det lovmæssige grundlag... 1 Bilag 3: Takstoversigt... 2 Bilag 4: Håndtering af lukning af tilbud eller selvstændige

Læs mere