Didaktisk metode til virtuel læring GRÆNSELØS LÆRING PROJEKT EDIDAKTIK SOFIE QVORTRUP OG ANETTE DEGN LARSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Didaktisk metode til virtuel læring GRÆNSELØS LÆRING PROJEKT EDIDAKTIK SOFIE QVORTRUP OG ANETTE DEGN LARSEN"

Transkript

1 2016 Didaktisk metode til virtuel læring GRÆNSELØS LÆRING PROJEKT EDIDAKTIK SOFIE QVORTRUP OG ANETTE DEGN LARSEN

2 Indhold Indledning... 2 Den didaktiske relationsmodel... 2 Læringsforudsætninger... 2 Rammefaktorer... 4 Mål... 5 Indhold... 6 Læreprocessen... 7 Vurdering/evaluering Bud på didaktisk ramme 1 uge Tjekliste

3 Indledning Denne didaktiske metode er opdelt i tre dele. Først beskrives de opmærksomhedspunkter og overvejelser, vi har lokaliseret igennem afprøvningerne, samt vores efterfølgende udbredelse i organisationen, dette gøres igennem Den didaktiske relationsmodel. Derefter præsenteres der et bud på en didaktiske metode. Til sidst beskrives en tjek liste som underviserne, i deres didaktiske planlægning af virtuel læring, skal havde forholdt sig til. Den didaktiske relationsmodel Den didaktiske relationsmodel (se fig.1) benyttes til at beskrive de opmærksomhedspunkter og overvejelser i forhold til virtuel læring, som vi er blevet opmærksomme på igennem projektet, og som underviserne skal være bevidste omkring, i forbindelse med arbejdet med virtuel læring. Den didaktiske relationsmodel kan derfor i denne kontekst benyttes til en refleksionsramme, som undervisere og ledere kan benytte sig af, før og efter planlægning og afholdelse af virtuel undervisning. Figur 1 Den didaktiske relationsmodel, Himm og Hippe, 2007: Læring gennem oplevelse, forståelse og handling. Læringsforudsætninger Randers social- og sundhedsskole har en række forskellige uddannelser: GF1, GF2, PAU, SOSU Trin1 og SOSU Trin2, samt kurser og efteruddannelse. En grundantagelse er, at disse elever har forskellige læringsforudsætninger. Der er frit optag på GF1 og GF2, og derfor kommer der mange forskellige 2

4 elevtyper, med vidt forskellige læringsforudsætninger. En gruppe af eleverne har gode læringsforudsætninger: de har god studieteknik, selvstændighed, forståelse for eget ansvar i læringssituationen, gode IT-kompetencer og motivation ift. at lære. En anden gruppe af eleverne har knap så gode læringsforudsætninger, da de har mindre gode erfaringer med sig fra tidligere skolegang. Yderligere oplever vi som skole, at elevernes læringskompetencer vokser i takt med, at de kommer på skolens hovedforløb. Dette skyldes at elevernes ansættes til en elevplads på hovedforløbet, og derfor er det kun en gruppe af eleverne, der kommer videre på hovedforløbet. Derudover arbejdes der løbende med at forbedre elevernes læringskompetencer i forbindelse med undervisningen. Virtuel læring kræver en stor del af selvstændighed fra elevernes side, da de i perioder fysisk vil være uden underviser i rummet. Dette betyder også at det kræver, at eleverne er engagerede i deres egen læreproces, og tager ansvaret for denne, da underviserne ikke er fysisk tilstede og til at hjælpe med at motivere dem. Det kan derfor antages, at hovedforløbselever i større grad vil havde læringskompetencer til at deltage i virtuel læring end GF1 og GF2 elever. Inden tilrettelæggelse af virtuel læring skal der derfor reflekteres over Hvordan er elevernes læringsforudsætninger? Hvordan er elevernes kompetencer i forhold til: o Studieteknik o IT o Selvstændighed o Egen ansvar ift. læring o Motivation for at lære Et andet element, der har indflydelse på elevernes læringsforudsætninger er relationer eleverne imellem. Vi har erfaret, at hvis den virtuelle undervisning er opbygget således, at to hold eller dele af to forskellige hold, skal samkøre, har relationen imellem de to hold stor indflydelse på elevernes læringsforudsætninger. Relationer eller mangel på samme kan påvirke elevernes læringsforudsætninger negativt, da det kan føre til usikkerhed og ligefrem konkurrence imellem holdene. Har holdene relationer til hinanden på forhånd? Hvordan skaber vi gode relationer? Skal der investeres tid og resurser til at mødes fysisk og der igennem skabe relationer? 3

5 Hvordan kan vi igennem den virtuelle undervisning arbejde med løbende at skabe relationer? Rammefaktorer Der er en række rammefaktorer i forbindelse med virtuel læring, som alle har indflydelse på den didaktiske planlægning. Udstyret og support Det er vigtigt at havde kendskab til hvad udstyret kan og ikke kan, rent teknisk (fx lyd og billede). Endvidere skal man vide hvad man gør hvis udstyret ikke virker efter hensigten. Passer min planlægning af aktiviteter i undervisningen med det udstyret kan? Hvilke udfordringer kan der opstår i forhold til udstyret? Kan jeg selv klare evt. problemstillinger med udstyret, eller skal jeg booke support? Udstyret påvirker didaktikken og tid At planlægge virtuel læring kræver et andet mindset end at planlægge traditionel undervisning. Det er vigtigt at holde sig for øje, at udstyret sætter en ramme. Vi har erfaret at traditionelle underviseroplæg, der typisk rummer tovejs kommunikation, mister dette når det bliver virtuelt, og derfor mere bliver en monolog. Ligeledes har vi opnået erfaringer i forhold til at give feedback til eleverne igennem det virtuelle efter klassik fremlæggelse, kan være sværere for eleverne og underviserne, da underviserne ikke kan kigge eleverne i øjnene på samme måde. Det betyder at man ikke blot kan overføre klassisk undervisningsmateriale til virtuel undervisning, uden at det gennemgår en kraftig redigering. At skulle ændre sine vaner i forhold til undervisningsplanlægning kræver derfor et ekstra indsats fra underviserne, og det kræver derfor også tid i planlægningsfasen hvis undervisningen skal lykkes. Inden tilrettelæggelse af virtuel undervisning, skal der derfor reflekteres over Hvordan skal dagen opbygges? Hvordan forholder jeg mig til oplæg i en virtuel kontekst? Hvordan giver jeg feedback, når eleverne ikke er i samme rum? Er der tilstrækkelig tid til at lave en ordentlig forberedelse? Kan mine didaktiske tanker rummes af udstyret? 4

6 Skal der inddrages andet udstyr til at afhjælpe nogle af udfordringerne? o Skype o Facetime o Mobiltelefon o Chat Læringsrummet En anden rammefaktor er, at styringen af læringsrummet ændrer sig igennem virtuel undervisning. Derfor skal man som underviser havde gjort sig overvejelser omkring, hvordan man tydeliggør kravene til læringsrummet og til eleverne. Dette kan fx ske igennem visuelt synlige regler for læringsrummet. Hvordan skabes der styring i rummet? Hvilke krav skal der stilles til eleverne? Mål I forhold til mål er der to forskellige spor i forbindelse med virtuel undervisning man må forholde sig til: 1. Mål i forhold til hvorfor vi benytter os af virtuel undervisning 2. Mål for elevernes læring Mål i forhold til hvorfor vi benytter os af virtuel undervisning Det er vigtigt at tydeliggøre over for underviser og elever hvorfor undervisningen foregår virtuelt, så længe det er på implementeringsbasis. Hvis det ikke italesættes, kan den virtuelle undervisning hurtigt komme til at fremstå som et spare tiltag. Hvorfor afholdes netop denne undervisning som virtuel undervisning? Hvordan kommunikerer vi med eleverne omkring virtuel undervisning, både i forhold til hvorfor og hvordan? Mål for elevernes læring For at skabe en god didaktiske ramme for eleverne, og skabe dage som elevernes strukturmæssigt kan navigere i, skal der arbejdes med tydelige læringsmål for eleven. Undervisningen kan med fordel være opbygget således, at det er et eller to læringsmål, der arbejdes med på den konkrete dag, for derefter at arbejde med to nye læringsmål den efterfølgende dag. Vi har erfaret at dette skaber struktur for eleverne, og det er let at navigere i forhold til. 5

7 Inden tilrettelæggelse af virtuel undervisning, skal der derfor reflekteres over Hvordan er læringsmålene tydelige visuelt for eleven i løbet af dagen? Hvordan fordeler vi læringsmålene i forhold til de forskellige undervisningsgange? Indhold Vi tænker at virtuel læring kan benyttes i flere forskellige organisatoriske sammenhænge. Dette kunne fx være: Valgfag på tværs af afdelinger. Valgfrit specialefag på tværs af afdelinger. Venskabsklasser, hvor undervisningen foregår parallelt, hvor klasserne præsenterer diverse opgaver for hinanden. Udnyttelse af særlige faglige underviserkompetencer på begge afdelinger. Vikardækning på tværs af afdelinger. I forhold til rammefaktorer og elevernes læringsforudsætninger, er der dog forskellige opmærksomhedspunkter: Valgfag og valgfrit specialefag på tværs af afdelinger Der skal være undervisere fra begge afdelinger koblet på valgfaget for at sikre kendte relationer. Der skal være en underviser fysisk tilstede i begge afdelinger den dag valgfaget har sin opstart. Der skal være ekstra opmærksomhed på elevernes relationer med hinanden på tværs af hold. Underviserne skal være klædt på i forhold til at kunne benytte udstyret. Klar formidling af regler for virtuel undervisning til eleverne. Vurdering af om læringsmålene egner sig til at forgår som virtuel undervisning. Venskabsklasser, hvor undervisningen foregår parallelt, og klasserne præsenterer diverse opgaver for hinanden Underviserne skal være klædt på i forhold til at kunne benytte udstyret. Begge hold skal være placeret i lokalerne, der er beregnet til virtuel undervisning. Underviserne skal prioritere at samle holdene og opbygge relationer, når arbejdet med venskabsklasserne begynder. Undervisningen skal foregå parallelt og kræver kollaborativt lærersamarbejde. Klar formidling af regler for virtuel undervisning til eleverne. 6

8 Udnyttelse af særlige faglige underviserkompetencer på begge afdelinger. Der skal være en underviser til stede sammen med klassen, der ikke er fysisk i samme rum som oplægsholderen. Overvejelse i forhold til oplæggets længde. Vikar dækning på tværs af afdelinger Der skal være mulighed for support i forhold til brug af udstyr. Lokalerne der kan benyttes til virtuel undervisning skal være ledige, eller der skal laves procedure for hvorledes flytning af hold foregår. Der skal laves overvejelser om hvorvidt underviseren bliver for udfordret i forhold til de manglende relationer til eleverne, og at det ikke er muligt at styre klasserummet på samme måde igennem det virtuelle. Hvilken type undervisning er det og hvordan forholder vi os til opmærksomhedspunkterne? Læreprocessen I selve opbygningen af læreprocessen dvs. opbygning af undervisningsdagen, skal der laves overvejelser omkring en lang række emner: Opstart af forløbet Læringsmål Tydelige regler for læringsrummet Tydelig rammesætning for dagen Vejledning hvor? hvordan? hvornår? Tydelig opgavebeskrivelse Deadlines for opgaver Varierede modaliteter Oplægsvarighed Fremlæggelse hvordan? Feedback Opstart af forløbet Vi har erfaret at opstarten af det virtuelle undervisningsforløb er meget central for resten af forløbets succes. Eleverne kan blive utrygge, hvis opstarten ikke er hensigtsmæssig, hvilket kommer til at havde indflydelse på deres læringsforudsætninger. Desuden vil en evt. manglende relation til andre elever og underviser få stor indflydelse på forløbet. Inden tilrettelæggelse af virtuel undervisning, skal der derfor reflekteres over 7

9 Hvordan sikres en hensigtsmæssigt opstart? Ved længere forløb skal der overvejes om der skal være en underviser i begge lokaler for at sikre et godt samarbejde. Ved længere forløb skal der overvejes om der skal bruges tid på at skabes relationer holdene i mellem. Læringsmål For at skabe en god didaktiske ramme for eleverne og skabe dage som elevernes strukturmæssigt kan navigere i, skal der arbejdes med tydelige læringsmål for eleven. Undervisningen kan med fordel være opbygget således, at det er et eller to læringsmål, der arbejdes med på den konkrete dag, for derefter at arbejde med to nye læringsmål den efterfølgende dag. Vi har erfaret at dette skaber struktur for eleverne, og det er let at navigere i forhold til. Hvordan er læringsmålene tydelige visuelt for eleven i løbet af dagen? Hvordan fordeler vi læringsmålene i forhold til de forskellige undervisningsgange? Tydelige regler for det virtuelle læringsrum Der skal udarbejdes et tydeligt regelsæt for hvordan opførslen i det virtuelle læringsrum er. Her kunne der udarbejdes et regelsæt for klasserummet, indeholdende regler ang.: Præcisering om undervisningens start og slut og at eleverne skal komme præcist Hvem der ringer op Ro/Uro o Minus madpakker o Minus gå ind og ud Deltagelse i aktiviteter Overholde tidsplan Hvilke regler skal der være i rummet? Hvordan formidler jeg reglerne til eleverne? Tydelig rammesætning for dagen Vi har erfaret at det er vigtigt, at der er en klar rammesætning for dagen, dvs.: 8

10 At det er tydeligt for eleverne hvilke læringsmål der arbejdes med At det er tydeligt for eleverne hvilke opgaver der skal løses og hvordan opgaverne skal løses At der er en tydelig beskrivelse af opgaverne At der er en tydelig deadline for opgaverne At der er et tydeligt produktkrav for opgaverne At det er tydelig for eleverne hvordan og hvornår de kan modtage vejledning fra underviseren Hvordan skaber jeg en tydelig didaktisk ramme for eleverne? Hvordan synliggør jeg læringsmålene for eleverne Hvordan er opgaverne formuleret, og er de placeret tilgængeligt for eleverne inden undervisningens start? Hvordan er produktkravet til opgaverne? Er der en tydelig deadline for opgaverne? Hvordan skal eleverne modtage vejledning, og hvornår skal de modtage vejledning? Varierede modaliteter Det er vigtigt at tænke forskellige modaliteter ind i undervisningsformen for at motivere eleverne, og for at skabe variation i undervisningen. Dette kan tænkes ind både i underviseroplæg og i elevaktiviteter. Hvilke modaliteter passer godt til virtuel undervisning? Oplæg og fremlæggelse Vi har erfaret at traditionelt oplæg fra underviseren kommer til at fremstå som monologer, frem for dialoger med eleverne, da dette bliver bremset af udstyret. Vi har opnået erfaringer i forholdt til at give feedback til eleverne igennem det virtuelle, efter traditionel fremlæggelse kan være svære for eleverne og underviserne, da underviserne ikke kan kigge eleverne i øjnene på samme måde. Hvor lange nogle oplæg skal der holdes? Skal oplæggene i stedet være tilgængelige på video? 9

11 Er det nødvendigt at holde oplæg eller kan undervisningen tilrettelægges på en mere hensigtsmæssig måde? Skal der afholdes fremlæggelser? Kan undervisningens tilrettelægges således, at det ikke er nødvendigt at afholde klassisk fremlæggelse? Feedback og vejledning Vi har erfaret, at hvis eleverne blot får stillet muligheden for vejledning til rådighed, er det ikke sikkert at de benytter sig af den, da det kompliceres grundet udstyret. Underviserne skal derfor lave et didaktisk design, hvor der er tvungen vejledning og feedback hver dag. På den måde sikres der også, at underviserne får en til en kontakt med den enkelte elev hver dag, og på denne måde kan følge med i elevens læring. Hvordan skal vejledning og feedback være en del af det didaktiske design? Hvordan skal vejledning og feedback foregå for at det er let tilgængeligt for eleven? Skal der laves en tidsplan? Vurdering/evaluering I forbindelse med den virtuelle læring skal man være opmærksom på, at der er to spor, der skal evalueres på. Der er selve elevens udbytte af undervisningens indhold, og så er der evaluering af det didaktiske design i forhold til at arbejde med virtuel læring. Inden tilrettelæggelse af virtuel læring skal der derfor reflekteres over Hvordan skaber vi en evaluering, der kan rumme begge spor og som tydeligt adskiller de to vinkler? 10

12 Bud på didaktisk ramme 1 uge Den didaktiske ramme tager udgangspunkt i et valgfag, med en varighed på en uge. Præmissen er, at det handler om to forskellige lokaliteter, hvor der skal samkøres undervisning. Eleverne vil derfor ikke havde det store kendskab til hinanden, og vil ikke kende de samme undervisere. Forklarende tekst: Lokalitet A Lokalitet B Underviser som har daglig gang på lokalitet A: UA Underviser som har daglig gang på lokalitet B: UB Mandag: Tidspunkt Lokalitet og underviser. Aktivitet Faglig begrundelse Alle er fysisk sammen på A eller B. Teambuling og relation skabende aktiviteter samt information om forløbet og præsentation af regelsæt for rummet. Vi har erfaret at relationer eleverne i mellem samt elev til underviser er centrale for at få ugen til at fungere Lokalitet A og UB Lokalitet B og UA Opstart med at bruge udstyret samt de første faglige informationer Elever og undervisere skal blive trygge med udstyret, samt afprøve det mens der er mulighed for lærerstøtte på begge lokaliteter. Ved at skifte rundt på underviserne, i forhold til der hvor de har deres daglige gang, vil de elever de har den bedste relation til, være virtuel tilstede i rummet, mens de andre elever vil være fysisk tilstede i rummet. Dette burde lette relations arbejdet. 11

13 Tirsdag Tidspunkt: Lokalitet og underviser Aktivitet Faglig begrundelse Lokalitet A og UB Præsentation af dagens plan, deadlines og opgaver. Rammesætning af dagen Lokalitet A og UB Kort oplæg med faglige input Klasserne arbejder i grupper. Vejledning fx igennem Skype. Arbejder med opgaver, hvor der er et konkret produktkrav understøttet med flipped learning film. Fx videoproduktion Igennem flipped learning vil eleverne opleve at kunne få distribueret underviserens oplæg når eleverne har behov. Ved at lave et konkret produktkrav vil det blive lettere for eleverne at navigere i opgaven og søge konkret vejledning Lokalitet A og UB Præsentation af dagens arbejde på klassen og feedback fra klasse kammerater. Mulighed for at underviseren ser elevens arbejde og at dyrke relationer mellem eleverne. Onsdag Tidspunkt: Lokalitet og underviser Aktivitet Faglig begrundelse Lokalitet B og UA Præsentation af dagens plan, deadlines og opgaver. Rammesætning af dagen Lokalitet BA og UA Kort oplæg med faglige input Klasserne arbejder i grupper. Arbejder med opgaver, hvor der er et konkret Igennem flipped learning vil eleverne opleve at kunne få 12

14 Vejledning fx igennem Skype. produktkrav understøttet med flipped learning film. fx digital bog distribueret underviseroplæg når eleverne har behov. Ved at lave et konkret produktkrav vil det blive lettere for eleverne at navigere i opgaven og søge konkret vejledning Opponentgrupper eleverne i mellem Via. Skype Opponentgrupper eleverne i mellem Via. Skype Mulighed for elev elev feedback. Relations styrkende Lokalitet A og UB Præsentation af dagens arbejde på klassen og feedback fra underviser Mulighed for at underviseren ser elevens arbejde og at dyrke relationer mellem eleverne. Torsdag Tidspunkt: Lokalitet og underviser Aktivitet Faglig begrundelse Lokalitet A og UB Præsentation af dagens plan, deadlines og opgaver. Rammesætning af dagen Lokalitet A og UA Kort oplæg med faglige input Klasserne arbejder i grupper. Feedback og vejledning fra underviser skemalagt. Arbejder med opgaver, hvor der er et konkret produktkrav understøttet med flipped learning film. fx case Igennem flipped learning vil eleverne opleve at kunne få distribueret underviserens opllæg når leverne har behov. Ved at lave et konkret produktkrav vil det blive lettere for eleverne at 13

15 navigere i opgaven og søge konkret vejledning. Underviseren ser elevens arbejde og giver feedback Lokalitet B og UA Præsentation af dagens arbejde på klassen Fredag Tidspunkt: Lokalitet og underviser Aktivitet Faglig begrundelse Lokalitet B og UB Præsentation af dagens plan, deadlines og opgaver. Rammesætning af dagen Lokalitet B og UB Færdiggørelse af ugens arbejde Lokalitet B og UB Og lokalitet A og UA Lokalitet B og UB Og lokalitet A og UA Fremlæggelse på klassen feedback fra begge undervisere og eleverne. Evaluering og opsamling. Der skal være undervisere tilstede når feedbacken gives, således at det er en fysisk tilstedeværende underviser der har primært ansvar for feedbacken. 14

16 Tjekliste Før man begynder på sin virtuelle undervisning kan man med fordel gennemgå nedenstående tjekliste: Punkter Book evt. IT - supporter Informere eleverne at undervisningen skal foregå som virtuel læring Overvejelser omkring skabelsen af relationer Lav ordensregler for undervisningen Ordensreglerne er synlige i klasselokalet Dagsprogram med tidsangivelser Er der en klar beskrivelse af opgaver? Variation af udtryksformer i forhold til produkter Er der en klar beskrivelse af produktkrav? Er der en klar beskrivelse af mulighed for vejledning? Er der en klar beskrivelse af litteratur til dagen? Overvejelser omkring feedback: lære-elev og elev-elev Beskrivelse af hvordan og hvornår læren er synlig Materialerne til eleverne ligger klar på VZ inden undervisning Overvejelser om evaluering 15

Projekt Grænseløs læring statusrapport jan. 2016

Projekt Grænseløs læring statusrapport jan. 2016 Projekt Grænseløs læring statusrapport jan. 2016 Indholdsfortegnelse Projekt Grænseløs læring statusrapport jan. 2016... 1 Indledning... 2 Afprøvning i uge 50 2015... 2 Evaluering af den tekniske løsning...

Læs mere

Projekt Grænseløs læring Statusrapport maj 2015

Projekt Grænseløs læring Statusrapport maj 2015 Projekt Grænseløs læring Statusrapport maj 2015 Afprøvning og evaluering af virtuelt valgfag I uge 16 2015 blev der afviklet valgfaget Udsatte borgere for SOSU Trin 1 elever på Randers Social- og Sundhedsskole.

Læs mere

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Indhold Indledning... 2 Skolens pædagogiske strategi... 3 Første del af selvevalueringen... 4 Kendskab til den pædagogiske strategi... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere

Aktionslæring som metode

Aktionslæring som metode Tema 2: Teamsamarbejde om målstyret læring og undervisning dag 2 Udvikling af læringsmålsstyret undervisning ved brug af Aktionslæring som metode Ulla Kofoed, uk@ucc.dk Lisbeth Diernæs, lidi@ucc.dk Program

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

TUP-PROJEKT 2014 Udvikling af digitale kompetencer hos undervisere og kursister. EPOS-området DIGITALE SKILLS I AMU NEW PRACTICE.

TUP-PROJEKT 2014 Udvikling af digitale kompetencer hos undervisere og kursister. EPOS-området DIGITALE SKILLS I AMU NEW PRACTICE. TUP-PROJEKT 2014 Udvikling af digitale kompetencer hos undervisere og kursister EPOS-området DIGITALE SKILLS I AMU NEW PRACTICE Pixi-udgave Digitale skills i AMU new practice Formål Projektets formål er

Læs mere

Selvevaluering 2015: it-området

Selvevaluering 2015: it-området Selvevaluering 2015: it-området Indhold Selvevaluering 2015: it-området... 1 Indledning... 2 Elevernes it-udstyr... 2 It-kompetencer... 3 Basis it-kompetencer... 4 Informationssøgning... 4 VidenZonen (intranet)...

Læs mere

6. Resultat Elevernes digitale egenproduktion kvalificerer elevernes faglige læreprocesser og læringsresultater

6. Resultat Elevernes digitale egenproduktion kvalificerer elevernes faglige læreprocesser og læringsresultater 6. Resultat Elevernes digitale egenproduktion kvalificerer elevernes faglige læreprocesser og læringsresultater Når lærerne udarbejder didaktiske rammer hvor eleverne arbejder selvstændigt i inden for

Læs mere

Information om avanceret- og ekspertniveau -samt talentspor

Information om avanceret- og ekspertniveau -samt talentspor Information om avanceret- og ekspertniveau -samt talentspor Indhold Intentionerne bag EUD-reformen... 2 Præstationsstandarder... 2 Avanceret niveau... 2 Ekspertniveau... 2 Randers Social- og Sundhedsskoles

Læs mere

DIGITALE TEKNOLOGIER I ERHVERVSRETTEDE UDDANNELSER

DIGITALE TEKNOLOGIER I ERHVERVSRETTEDE UDDANNELSER PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND: - DIPLOMMODULET - DIGITALE TEKNOLOGIER I ERHVERVSRETTEDE UDDANNELSER 10 ECTS POINT Bestående af Tydelig læring i kombination med Digital forankring

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

Pædagogisk Strategi. Mercantec Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

Pædagogisk Strategi. Mercantec Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Pædagogisk Strategi Mercantec 2016 Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Vores pædagogiske mål er at udvikle unge og voksne mennesker fagligt, personligt og socialt,

Læs mere

Referat fra mødet i Skole-Praktik forum, trin 1 onsdag, den 30. november 2016 kl på Social & SundhedsSkolen Herning, Døesvej, Holstebro

Referat fra mødet i Skole-Praktik forum, trin 1 onsdag, den 30. november 2016 kl på Social & SundhedsSkolen Herning, Døesvej, Holstebro Referat fra mødet i Skole-Praktik forum, trin 1 onsdag, den 30. november 2016 kl. 9.00-12.30 på Social & SundhedsSkolen Herning, Døesvej, Holstebro 1. Godkendelse af dagsorden og prioritering af punkter

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Novelleskrivning med IBog

Novelleskrivning med IBog Novelleskrivning med IBog AD-ugen 2013 Katrine Ellen Rasmussen 30110709 Josephine Lunøe 30110726 Anne Sonne Mortensen 30110715 Indholdsfortegnelse Lærervejledning... 3 Undervisningsforløb... 4 Dannelses-

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse

Lektiehjælp og faglig fordybelse Punkt 5. Lektiehjælp og faglig fordybelse 2015-056033 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, status på lektiehjælp og faglig fordybelse. Beslutning: Til orientering. Skoleudvalget

Læs mere

Kom godt i gang. Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer

Kom godt i gang. Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer 21SKILLS.DK CFU, DK Kom godt i gang Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer Arbejde med det 21. århundredes kompetencer Arbejd sammen! Den bedste måde at få det 21. århundredes kompetencer

Læs mere

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden www.praktikvejledning.dk

Læs mere

Grønnevang Skole i Hillerød

Grønnevang Skole i Hillerød Grønnevang Skole i Hillerød Uddannelsesplan Skolen som uddannelsessted Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Michael Schmidt misc@hillerod.dk Karin Marcher karm@hillerod.dk Skolen som uddannelsessted

Læs mere

Guide til elevnøgler

Guide til elevnøgler 21SKILLS.DK Guide til elevnøgler Forslag til konkret arbejde Arbejd sammen! Den bedste måde at få de 21. århundredes kompetencer ind under huden er gennem erfaring og diskussion. Lærerens arbejde med de

Læs mere

Et fagligt løft af folkeskolen

Et fagligt løft af folkeskolen Forenklede Fælles Mål - Rammen for digitale læremidler Et fagligt løft af folkeskolen Informationsmøde om udviklingspuljen for digitale læremidler, Kbh, 29. september 2015 Ved chefkonsulent Helene Hoff,

Læs mere

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden praktikvejledning.dk

Læs mere

Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk. Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015

Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk. Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015 Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk ledelse' Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015 Projektbeskrivelse Dette er Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) projektbeskrivelse for evaluering af et kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Steen Grønbæk stgr@mercantec.dk. Anvendelse af e-læringsmaterialer i undervisningen

Steen Grønbæk stgr@mercantec.dk. Anvendelse af e-læringsmaterialer i undervisningen Steen Grønbæk stgr@mercantec.dk Hvad er e-læring? I en analyse fra e-learning Lab på Aalborg Universitet defineres e-læring i AMU således: I arbejdsmarkedsuddannelserne er e-læring undervisning, hvor informations-

Læs mere

Aktionslæring som metode til at udvikle praksis. Eksperimenter, observation, refleksion Udvikling af praksis

Aktionslæring som metode til at udvikle praksis. Eksperimenter, observation, refleksion Udvikling af praksis Aktionslæring som metode til at udvikle praksis Eksperimenter, observation, refleksion Udvikling af praksis individuals learn only when they wish to do so Reg Revans, 1982 Hvad er AL? At udvikle sin kompetence

Læs mere

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Revideret udgave, oktober 2015 Indhold Formål... 2 Kriterier... 2 Proces... 3 Tidsplan... 4 Bilag... 5 Bilag 1: Spørgsmål... 5 Bilag 2: Samtalen med holdet...

Læs mere

Retorik og mundtlig formidling Hold A: Kender du læringsmålene for kurset?

Retorik og mundtlig formidling Hold A: Kender du læringsmålene for kurset? Opsummering: Organisation/ledelse kursusevaluering foråret 2013 Hvilken uddannelse går du på dette semester? Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.)

Læs mere

ENTREPRENØRIELLE KOMPETENCER

ENTREPRENØRIELLE KOMPETENCER SEMINAR 3 ENTREPRENØRIELLE KOMPETENCER - Fokus på læringsudbytte af entreprenørielle processer AU AARHUS UNIVERSITET CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER 1. JANUAR 2016 Program for dagen

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Differentieret undervisning

Differentieret undervisning Differentieret undervisning Lav en workshop, hvor du/i lærer os andre noget om differentieret undervisning Workshoppen skal vare 45 minutter Giv workshoppen et navn Lise skal have navnet senest fredag

Læs mere

Praktikvejlederuddannelsen Modul 1

Praktikvejlederuddannelsen Modul 1 Praktikvejlederuddannelsen august 2017 Praktikvejlederuddannelsen Modul 1 Dato Dage Tema for dagen Underviser Mandag d. 4/9 Dag 1 Velkommen Kendskab til SOSU uddannelserne og uddannelsestænkning Tirsdag

Læs mere

Guide til samarbejde i team om læringsmålstyret undervisning

Guide til samarbejde i team om læringsmålstyret undervisning Guide til samarbejde i team om læringsmålstyret undervisning Læringsmålstyret undervisning på grundlag af forenklede Fælles Mål har et tydeligt fagligt fokus, som lærere må samarbejde om at udvikle. Både

Læs mere

ALSØNDERUPMODELLEN. Den 29. april 2014

ALSØNDERUPMODELLEN. Den 29. april 2014 ALSØNDERUPMODELLEN Den 29. april 2014 PROGRAM Præsentation af elevernes opfattelse: Hvad er god læring? Input fra forældremødet i efteråret: Hvad er vigtigt at tage med i overvejelserne? Ledelsen præsenterer

Læs mere

Sammenfatning af lærerevaluering i 1v November 2007

Sammenfatning af lærerevaluering i 1v November 2007 Lærerevaluering november 2007 Side 1 af 8 1v Helsingør Gymnasium Sammenfatning af lærerevaluering i 1v November 2007 Nedenstående er en sammenfatning af den første lærerevaluering, der er gennemført i

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING INDLEDNING FÆLLES MÅL OPGAVESÆTTET

LÆRERVEJLEDNING INDLEDNING FÆLLES MÅL OPGAVESÆTTET Dit Demokrati: OPGAVER TIL FILMEN HVAD ER ET POLITISK PARTI? Udarbejdet af Folketingets Administration LÆRERVEJLEDNING INDLEDNING Dette materiale består af 2 dele: Filmen HVAD ER ET POLITISK PARTI? Opgavesættet

Læs mere

FAGLIG DAG. Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende

FAGLIG DAG. Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende FAGLIG DAG Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende Institut for Statskundskab har i samarbejde med Center for Læring og Undervisning i efteråret 2010 gennemført en temadag om studieteknik

Læs mere

Analyse og refleksion Forflytning og samarbejde med Apopleksipatienter

Analyse og refleksion Forflytning og samarbejde med Apopleksipatienter Analyse og refleksion Forflytning og samarbejde med Apopleksipatienter At fremme elevernes læring ved brug af forskellige IT- redskaber At fremme elevernes motivation og læring ved inddragelse af æstetiske

Læs mere

Introduktion til undervisningsdesign

Introduktion til undervisningsdesign TeleCare Nord Introduktion til undervisningsdesign TeleCare Nord KOL og velfærdsteknologi Temadag til undervisere Torsdag d. 4/9-2014 Louise Landbo Larsen 1 Præsentation Fysioterapeut (2005) Underviser

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Ekspert og avanceret niveau Samt talentspor

Ekspert og avanceret niveau Samt talentspor Ekspert og avanceret niveau Samt talentspor Fire kvalitetsmål Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse Erhvervsuddannelserne skal

Læs mere

- Gennemgang af mål for kurset og kursusprogram. Frokost og gåtur. - Introduktion til modulopgave. -Arbejde med modulopgave om logbog

- Gennemgang af mål for kurset og kursusprogram. Frokost og gåtur. - Introduktion til modulopgave. -Arbejde med modulopgave om logbog Program 15-2 for Praktikvejlederuddannelsen for Social- og sundhedsassistenter - Trin 1. Modul 1, modul 2 og modul 3. Alle dage fra 8.30 til 15.55 Modul 1 Mandag d. 21/9 Underviser Helene Hillersdal -

Læs mere

Succes-plan Social & SundhedsSkolen, Herning 1. SAMARBEJDE OM ELEVERNES LÆRING

Succes-plan Social & SundhedsSkolen, Herning 1. SAMARBEJDE OM ELEVERNES LÆRING Succes-plan 2015-16 Social & SundhedsSkolen, Herning 1. SAMARBEJDE OM ELEVERNES LÆRING BEHOVSAFKLARING OG DATAANALYSE Hvad kan vi konkludere på den baggrund? Elevernes faglige resultater: Gode karakterer

Læs mere

Jesper Möbius Larsen. Roskilde Tekniske Gymnasium Klasse 1.3. Afsluttende opgave. Virtuel undervisning. S i d e : 1

Jesper Möbius Larsen. Roskilde Tekniske Gymnasium Klasse 1.3. Afsluttende opgave. Virtuel undervisning. S i d e : 1 Afsluttende opgave Virtuel undervisning S i d e : 1 Indholdsfortegnelse Afsluttende opgave... 1 Virtuel undervisning... 1 Indledning... 3 Projektbeskrivelse... 3 Hvorfor fandt Jeg på lige præcis den her

Læs mere

Evalueringer Der gennemføres 3 evalueringer i løbet af det samlede uddannelsesforløb for alle skolens elever.

Evalueringer Der gennemføres 3 evalueringer i løbet af det samlede uddannelsesforløb for alle skolens elever. EVALUERING AF UNDERVISNING HVORFOR OG HVORNÅR EVALUERES DER? SOSU Sjælland ønsker at målrette evalueringen undervisningen for at opnå et fælles evalueringsgrundlag og -kultur for hele organisationen. Hensigten

Læs mere

Underviser: Bitten Krabbe (faglærer) Skole: social- og sundhedsskolen FVH. Så generelt er der en stor diversitet blandt vores elever.

Underviser: Bitten Krabbe (faglærer) Skole: social- og sundhedsskolen FVH. Så generelt er der en stor diversitet blandt vores elever. Projektleverance for fase 3 (august-december 2015): Beskrivelse af undervisningsforløb eller læringsaktivitet med udgangspunkt i temaet for fase 3 ELEVEN SOM MEDPRODUCENT I ET FLIPPED KLASSEVÆRELSE Underviser,

Læs mere

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet.

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet. Overleveringsmøde Vi oplever at elever, der har været på Plan T, kan have svært ved at vende hjem og bl.a. holde fast i gode læringsvaner, fortsætte arbejdet med nye læsestrategier, implementere it-redskaber

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

FREMTIDENS VERSION 2. Skoleåret 15/16

FREMTIDENS VERSION 2. Skoleåret 15/16 FREMTIDENS VERSION 2 Skoleåret 15/16 Kære forældre Første forsøgsår med skolens nye UUA- og PUA-model nærmer sig nu sin afslutning. De mange nye og givende tiltag er afprøvet i årets løb og i den seneste

Læs mere

Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning

Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning Leon Dalgas Jensen Lektor, ph.d. Program for Læring og Didaktik Professionshøjskolen UCC, Videreuddannelsen Fælles Mål 2014 indebærer: Der skal undervises

Læs mere

PÆDAGOGISK KURSUS FOR INSTRUKTORER EFTERÅR GANG

PÆDAGOGISK KURSUS FOR INSTRUKTORER EFTERÅR GANG PÆDAGOGISK KURSUS FOR INSTRUKTORER EFTERÅR 2014 2. GANG SARAH ROBINSON SROBIN@TDM..DK PROGRAM GANG 1-3 1. torsdag den 21. aug. kl. 13.00-16.00 Instruktorrollen og læreprocesser 2. torsdag den 28. aug.

Læs mere

Digital dannelse & Itdidaktik. Michael Paulsen, Aalborg Universitet Twitter: @Forskermp www.michaelpaulsen.dk

Digital dannelse & Itdidaktik. Michael Paulsen, Aalborg Universitet Twitter: @Forskermp www.michaelpaulsen.dk Digital dannelse & Itdidaktik Michael Paulsen, Aalborg Universitet Twitter: @Forskermp www.michaelpaulsen.dk 1 Agenda Digital dannelse og it-didaktik Hvorfor nu det? Hvad er det? Hvordan kan det ske i

Læs mere

VIA University College Læreruddannelsen i Aarhus. Prøven i praktik

VIA University College Læreruddannelsen i Aarhus. Prøven i praktik VIA University College Læreruddannelsen i Aarhus Prøven i praktik 1 I nærværende hæfte har vi forsøgt at samle den information om prøven i praktik, som man har brug for som studerende, praktiklærer og

Læs mere

DET EVENTYRLIGE MINECRAFT

DET EVENTYRLIGE MINECRAFT DET EVENTYRLIGE MINECRAFT - En lærervejledning Lasse Schieck, Andreas Elsberg, Karina K. Martinsen & Tenna Kristensen INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 2 MÅL... 3 DIDAKTISKE OVERVEJELSER... 4 PRÆSENTATION

Læs mere

Hvad er læringsplatforme?

Hvad er læringsplatforme? Læringsplatform og didaktik en introduktion Jens Jørgen Hansen, Institut for Design og Kommunikation, Syddansk Universitet Denne artikel vil introducere didaktiske begreber til refleksion omkring læringsplatforme

Læs mere

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat)

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) København den 2.4.2014. Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) Af lektor Albert Astrup Christensen På Handelsskolen Learnmark i Horsens lykkedes det ikke altid at skabe

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Tulipan og anemonestuen. Vuggestuegrupperne Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer

Læs mere

AT innovation Oldtidskundskab og dansk. Odder Gymnasium 2a, 2013

AT innovation Oldtidskundskab og dansk. Odder Gymnasium 2a, 2013 AT innovation Oldtidskundskab og dansk Odder Gymnasium 2a, 2013 Hvordan kan oldtidskundskab og dansk bidrage til at udvikle en App for drenge, der ikke gider læse - så de bliver læseheste? Rammen for alle

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik Bilag 3: Praktik Modulbeskrivelser PRAKTIK... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU I... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU II... 4 MODUL: PRAKTIK NIVEAU III... 6 Tilrettelæggelse af prøver i praktik på niveau I, II og III...

Læs mere

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning Pædagogisk ledelse Målsætning 1 Team Målsætning 2 Kvalitet Elev Undervisning Differentiering Målsætning 3 Undervisningsmiljø Målsætning 4 De 4 målsætninger: I aftalen om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

Skal elever tilpasses skolen eller omvendt?

Skal elever tilpasses skolen eller omvendt? Skal elever tilpasses skolen eller omvendt? Kan man tale om at der findes stærke og svage elever? Eller handler det i højere grad om hvordan de undervisningsrammer vi tilbyder eleven er til fordel for

Læs mere

Digital læring i AMU

Digital læring i AMU Digital læring i AMU En undersøgelse af barrierer og holdninger Steen Grønbæk 1 stgr@mercantec.dk Kort om TUP-projekt Digital læring i AMU Formålet med projektet er at udvikle, afprøve og dokumentere læringsforløb,

Læs mere

Dag/lektion Lærer Emne Opgaver og diverse

Dag/lektion Lærer Emne Opgaver og diverse Kultur- og sprogtemadagene i hhx 1y og 1x uge 48 2016 Vi arbejder med bogen Analyse af kultur og sprog som hovedbog. Vi har gennemgået kapitel 1-4 (kap. 5 er gennemgået i Dansk på ny), dette danner forudsætninger

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af undervisningsforløb GF1: Projekt 1. Titel Kort dækkende titel Arbejdsmarkedet og CSR - social ansvarlighed i virksomheder.

Skabelon til beskrivelse af undervisningsforløb GF1: Projekt 1. Titel Kort dækkende titel Arbejdsmarkedet og CSR - social ansvarlighed i virksomheder. Skabelon til beskrivelse af undervisningsforløb GF1: Projekt 1 LUP niveau 3 Titel Kort dækkende titel Arbejdsmarkedet og CSR - social ansvarlighed i virksomheder. Deltagere EUX GF 1 Præsentation af forløbet

Læs mere

Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.)

Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Opsummering Kinesiske områdestudier kursusevaluering foråret 2013 Hvilken uddannelse går du på dette semester? Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.)

Læs mere

Erfaringer med praksisnær pædagogisk ledelse, Hvad og hvordan? 3. December 2014

Erfaringer med praksisnær pædagogisk ledelse, Hvad og hvordan? 3. December 2014 Erfaringer med praksisnær pædagogisk ledelse, Hvad og hvordan? 3. December 2014 At gøre uddannelse til undervisning Strategi Kompetenceudvikling Undervisningen At skabe forudsætninger for at gøre undervisning

Læs mere

ØVELSE GØR MESTER. men man må jo starte et sted.

ØVELSE GØR MESTER. men man må jo starte et sted. ØVELSE GØR MESTER men man må jo starte et sted. at man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Vordingborg Kommune

Folkeskolereform 2014 Vordingborg Kommune Folkeskolereform 2014 Vordingborg Kommune Forord I forbindelse med processen omkring implementering af Folkeskolereformen 2014 i Vordingborg Kommune har vi haft en proces i gang siden november 2013. På

Læs mere

Rammer for delprojekter i edidaktik

Rammer for delprojekter i edidaktik Prestudy med fleksibel elevvejledning. Større elevdeltagelse og højere kvalitet i læringen. Formål. Med udgangspunkt i den socialkonstruktivistiske e-læringsform fra den e-didaktiske overvejelsesmodel

Læs mere

Uddannelsesplan Nordre Skole

Uddannelsesplan Nordre Skole Læreruddannelsen Skive Dalgas Allé - 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Uddannelsesplan Nordre Skole Kvalitetskrav til praktikskolen Læreruddannelsen er ifølge 13.1 jf. bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Læringsarkitekt og underviser

Læringsarkitekt og underviser Læringsarkitekt og underviser Undervisning målrettet organisation og deltagere På dette kursus får du indsigt og træning i at skabe meningsfulde læringsforløb med effekt, der er forankret i din organisations

Læs mere

Vejledning til kompetencemålsprøve. - For studerende

Vejledning til kompetencemålsprøve. - For studerende Vejledning til kompetencemålsprøve - For studerende Kompetencemålsprøven Hvert praktikniveau afsluttes med en kompetencemålsprøve. På praktikniveau 1 og 3 er kompetencemålsprøven ekstern og på praktikniveau

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Lille Næstved Skoles uddannelsesplan for lærerstuderende.

Lille Næstved Skoles uddannelsesplan for lærerstuderende. Lille Næstved Skoles uddannelsesplan for lærerstuderende. Præsentation af Lille Næstved Skole Lille Næstved Skole kan dateres tilbage til 1828 og er en folkeskole, der værner om sin tradition for indlæring

Læs mere

Notat med beskrivelse af Region Midtjylland digitalisringsindsats på ungdomsuddannelserne

Notat med beskrivelse af Region Midtjylland digitalisringsindsats på ungdomsuddannelserne Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat med beskrivelse af Region Midtjylland digitalisringsindsats på ungdomsuddannelserne

Læs mere

Virale piger. Pigerettet undervisningsforløb i kommunikation/it A. Mercantec

Virale piger. Pigerettet undervisningsforløb i kommunikation/it A. Mercantec + Virale piger Pigerettet undervisningsforløb i kommunikation/it A Mercantec + Status Brobygning uge 8 Undervisningsforløb i 1.g Brobygning efterår 2014 Undervisningsforløb i 2.g efterår 2014 Pige med

Læs mere

Workshop: Læringsmålstyret undervisning i dansk som andetsprog. Multikulturelle skoler 2014 - Mette Ginman - mmg@ucc.dk

Workshop: Læringsmålstyret undervisning i dansk som andetsprog. Multikulturelle skoler 2014 - Mette Ginman - mmg@ucc.dk Workshop: Læringsmålstyret undervisning i dansk som andetsprog Multikulturelle skoler 2014 - Mette Ginman - mmg@ucc.dk Velkommen til workshoppen! Læringsmålet for i dag er at vi alle (fordi det er en workshop

Læs mere

idrætsteori om kroppen, kredsløbet og sundhed. 2 (6 timer)

idrætsteori om kroppen, kredsløbet og sundhed. 2 (6 timer) Undervisningsforløb, der inddrager ipads Undervisningsforløb, der inddrager ipads Fagligt tema/indhold/kompetencemål: Tema: "Kroppen-skabt til at bevæge sig" - idrætsteori om kroppen, kredsløbet og sundhed

Læs mere

Ramme for en professionsrettet diplomdidaktik

Ramme for en professionsrettet diplomdidaktik Ramme for en professionsrettet diplomdidaktik Dannelsesidealer, kompetencekrav og læringsmål Diplomdidaktikken udvikles ud fra dannelsesidealer for og kompetencekrav til velfærdsorganisationernes professionelle

Læs mere

Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation

Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilke kurser på 5. semester Interpersonel kommunikation: Kender du læringsmålene for kurset? Interpersonel

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015

Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015 Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 2 Overgangsordning... 2 Undervisningen... 3 Undervisnings-

Læs mere

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre Kodeks for god pædagogik HANSENBERG Lad os gøre en god skole bedre Eleverne oplever lærere, som arbejder tæt sammen og involverer eleverne 2 På HANSENBERG lægger vi vægt på, at al undervisning skal være

Læs mere

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre Kodeks for god pædagogik HANSENBERG Lad os gøre en god skole bedre På HANSENBERG lægger vi vægt på, at al undervisning skal være meningsfuld og udbytterig kort sagt give lærelyst og erhvervskompetence.

Læs mere

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE 1. Ansøger Ansøger Navn: Pæd. leder Peter kilden Grøn E-mail:

Læs mere

Dit Demokrati: OVERORNET LÆRER VEJLEDNING

Dit Demokrati: OVERORNET LÆRER VEJLEDNING Dit Demokrati: OVERORNET LÆRER VEJLEDNING DIT DEMOKRATI: OVERORDNET LÆRERVEJLEDNING SIDE 1 OVERORDNET LÆRERVEJLEDNING INDLEDNING Dit Demokrati film og opgaver Folketinget ønsker at engagere unge i demokrati

Læs mere

Kategorier af it i undervisningen

Kategorier af it i undervisningen Kategorier af it i undervisningen Janus Aaen Christian Dalsgaard Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet Program 9.45-10.30: Oplæg 10.45-11.30: Workshop 11.30-12.00: Plenum

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Levring Efterskole, Bygaden 65, 8620 Kjellerup, ,

Indholdsfortegnelse. Levring Efterskole, Bygaden 65, 8620 Kjellerup, , Uddannelsesplan Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvem er vi?... 4 Præsentation af skolen... 4 Personale... 4 Værdigrundlag...5 Skolens værddigrundlag....5 Hvorfor vælge os?... 6 Hvilke fag kan du komme

Læs mere

foreløbige resultater fortsat Birgitte Holm Sørensen Aalborg Universitet

foreløbige resultater fortsat Birgitte Holm Sørensen Aalborg Universitet foreløbige resultater fortsat Birgitte Holm Sørensen Aalborg Universitet 5. Resultat Elevernes egenproduktion med it kvalificerer elevernes faglige læreprocesser og læringsresultater når lærerne udarbejder

Læs mere

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

Læs mere

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling moving business forward NYE STANDARDER FOR LEARNING & DEVELOPMENT UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling UNIK PERFORMANCE Unik Performance ønsker at sætte nye standarder

Læs mere

Studerende (navn + studienr.): Praktiksted (praktikvirksomhed): Praktikvejleder:

Studerende (navn + studienr.): Praktiksted (praktikvirksomhed): Praktikvejleder: Studerende (navn + studienr.): Praktiksted (praktikvirksomhed): Praktikvejleder: Evalueringsskema vedrørende 3. semesters pædagogiske praktik på modul 6 Den studerendes praktikforløb skal afsluttes med

Læs mere

Skoleudvikling i praksis

Skoleudvikling i praksis Skoleudvikling i praksis Egaa Gymnasium 21. marts 2017 22-03-2017 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Evaluering, feedback og skriftlighed i reformen Styrket faglighed Styrkelse

Læs mere

Hvordan sikrer skolen, at den studerende kan opfylde kompetencemålene?

Hvordan sikrer skolen, at den studerende kan opfylde kompetencemålene? Hvordan sikrer skolen, at den studerende kan opfylde kompetencemålene? Praktikniveau 1 Kompetenceområde 1: Didaktik omhandler målsætning, planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling af Hvordan

Læs mere

Nye tanker nye muligheder

Nye tanker nye muligheder Nye tanker nye muligheder Værdiskabende ledelse på distancen - hvordan lykkes vi med det? Go Morgenmøde Værdiskabende ledelse på distancen hvordan lykkes vi med det? Velkommen, præsentation og program

Læs mere

Konklusioner på evalueringer fra 2014 Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro NOTAT. Gør tanke til handling VIA University College

Konklusioner på evalueringer fra 2014 Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro NOTAT. Gør tanke til handling VIA University College Gør tanke til handling VIA University College Konklusioner på evalueringer fra 2014 Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Modul 1. De studerendes evaluering af modul 1 er positiv, både hvad angår indholdet

Læs mere

Strategi for læring Daginstitution Torsted

Strategi for læring Daginstitution Torsted 2016-2017 SMTTE Pædagogisk læreplan via 2016-17 i Torsted Børns lyst og motivation til at lære Læring: Fokus: Samling af børnegrupper Børn i dagtilbud opnår almen dannelse Inklusion: Fokus: Hjælpsomhed

Læs mere

eskolermidt Afslutningskonference

eskolermidt Afslutningskonference eskolermidt Afslutningskonference Opsamling på eskolermidt Temaer, nedslag og perspektiver e-læring i fremtiden Hvordan vil du være beskæftiget med e-læring i de kommende år? Særlig metode? Særlig problemstilling

Læs mere

Ledelse og udvikling af fælles grundfaglighed

Ledelse og udvikling af fælles grundfaglighed Ledelse og udvikling af fælles grundfaglighed 1 Begrundelse 2 Læring fælles grundfaglighed 3 Trivsel fælles grundfaglighed 4 Facilitering af fælles grundfaglig praksis 5 Professionskompetencer fælles 6

Læs mere

Campus - Rum for læring i staten. Temamøde 2

Campus - Rum for læring i staten. Temamøde 2 Campus - Rum for læring i staten Temamøde 2 Program 9-11: Program i sal 1 Velkommen Generelt om Campus Campus live hvordan ser Campus ud for brugerne Fleksible læringsaktiviteter Campus live Administration

Læs mere