Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg Social Service/Serviceudgifter 0

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0"

Transkript

1 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget 830 Egentlige tillægsbevillinger 220 Finansieret til/fra andre udvalg 610 Generelt for Social Service Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2014 viser, at serviceudgifterne er under pres og hvis der ikke sker en opbremsning, vil der være en risiko for at regnskabet ender op med et merforbrug i størrelsesorden 4,0 til 5,0 mill. Kr. Området er således til stadighed præget af stigende efterspørgsel på ydelser samtidig med krav om besparelser og effektiviseringer. Årsagen til et forventet merforbrug på de knap 4,0-5,0 mill. Kr. skyldes dels øget enhedsudgifter til Særligt tilrettelagt uddannelsesforløb (STU) og dels øget enhedsudgifter på personer placeret i botilbud på 107 og 108 tilbud. Forklaringen til de øgede udgifter til Særligt Tilrettelagt uddannelsesforløb (STU) kan ikke begrundes med et stigende antal uddannelsesforløb, men skyldes at refusionerne på de sager, der tidligere er bevilget af Jobcentret (efter LAB-loven), ikke kan hjemtages mere og dermed blive den kommunale nettoudgift og enhedsudgift for uddannelsesforløbet dyre pr. borger svarende til 2,0 mill. Kr. Dette var også tilfældet i regnskabet I forhold til 107 og 108 botilbud viser de samlede tal ej heller et stigende antal personer, men kompleksiteten i sagerne viser flere borgere, hvor der bevilges flere støtte timer med særtakster, eftersom borgeren ikke kan rummes i de nuværende tilbud med den aktuelle støtte. Enhedsudgifterne pr. sag er derfor steget og vurderes til en forventet merudgift på knap 2,0-3,0 mill. Kr., hvis ikke der inden årets udgang sker en reel afgang i sagerne eller hvis støtten ikke kan sættes ned. Deloitte har senest i en analyse af området vist, at Frederikssund Kommune har et relativt velfungerende handicap- og psykiatriområde, men at et højt serviceniveau betyder, at kommunen har relativt høje udgifter på området. Analysen viser samtidig, at kommunen i forhold til en række sammenlignelige kommuner og i forhold til sociale vilkår har relativt høje udgifter, og at kommunen anvender en relativt stor andel af det samlede budget i botilbud, og at dette skyldes en relativt høj serviceadgang. Hertil peger analysen samtidig på, at en stor del af borgerne i botilbud er relativt gamle sager, herunder er en del af sagerne fra før kommunesammenlægningen. En omstilling og tilpasning af områdets udgiftsniveau vil tage 5 til 10 år, hvilket Deloitte bekræfter. I administrationen arbejdes der på en omstilling af området på såvel den korte som den lange bane, med henblik på at

2 vende udviklingen i en positiv retning. Planen for denne omstilling er byrådet i øvrigt orienteret om på budgetseminaret i juni måned. Området har igangsat følgende modforanstaltninger i 2014, der her og nu skal bremse op for det forsatte udgiftspres: Udfasning af et ungetilbud og nedlæggelse af 2 fuldtidsstillinger Igangsætning af en særlig socialpsykiatrisk indsats (projekt Udehos) udskydes og 2 fuldtidsstillinger afvikles Fokus på særlige dyre enkelt sager og sager, hvor borgeren med en mindre indgriben indsats, kan spare kommunen for udgifter Hjemtagelse af refusioner fra andre kommuner på sager, der fejlagtigt er registreret i folkeregistret som Frederikssund borger, men hvor borgeren retmæssig hører til en anden kommune For 2015 og de kommende år vil der ske følgende yderligere tiltag, som kan bremse op for udviklingen: En generel styrkelse af sagsbehandlingen Formulering af et kommunalt serviceniveau Styrkelse af samspil mellem drift og myndighed Styrkelse af samspil på tværs af fagområder eksempelvis i overgangen mellem børne- og voksenområdet Revisitation af sagerne til et nyt serviceniveau med dertil mindre og færre borgere, der kan modtage en støtte fra kommunen. Ændring af den kommunale serviceadgang til ydelser. Tilpasning af tilbudsviften med henblik på at hjemtage flere sager til egen kommune, der kan løse opgaven til en lavere enhedsomkostning I forhold til budgetaftalen for 2014 kan det positivt konstateres, at de forventede besparelser på det takstfinansierede område svarende til 1 % fuldt ud er indfriet, ligesom besparelserne på de beskyttede værksteder samt aktivitets- og samværstilbud er opnået efter borgernes samlede aktivitetsniveau er reduceret. Budgetaftalens krav om besparelser og effektiviseringer er således gennemført Specialpædagogiske bistand til voksne I forbindelse med Kommunalreformen, er det udlagt til Kommunerne at sørge for kompenserende specialundervisning til voksne borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Tilbuddet gives til borgere, der har behov for en særlig tilrettelagt undervisning og rådgivning for at afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelsen, og som ikke kan modtage relevante tilbud med samme formål efter anden lovgivning.

3 3.46 Ungdomsudannelse for unge med særligt behov For ungdomsuddannelsen er der oprindeligt indregnet en forventning om 23 personer, der er i gang med denne uddannelse. I 2012/2013 er der konstateret en voldsom stigning og søgning til STUuddannelsen, idet der fra 2010 er sket en stigning fra 25 personer til i personer til i personer. Der er kun indregnet budget til 38 personer i budgettet for Antallet af unge, der skal have en STU-uddannelsen udgjorde i: År Heraf betaler Heraf betaler Jobcentret for: Jobcentret for: Heraf betaler Jobcentret for: Tillægsbevilling Heraf betaler Jobcentret for: Som ovenstående tal viser, så er antallet af unge til en STU-uddannelse bremset op, selvom tallet i 2014 fortsat ligger højere end i 2010, hvor det historisk var lavt og tallet er også højere end det budgetterede. Administrationen har undersøgt, hvorvidt nogle af de unge reelt er tæt på et arbejdsmarked på særlige vilkår (fleksjob) og om uddannelsen (STU) således kan bevilges som et tilbud efter de arbejdsmarkedsrettede regler i LAB-loven. Dette har tidligere været muligt for et begrænset antal borgere, men efter der ikke ydes refusioner mere til disse uddannelser på beskæftigelsesbudgettet, så er enhedsudgiften for kommunen steget som følge af et refusions tab. Området kan konstatere, at målgruppen for STU-uddannelsen bliver yngre og yngre, selvom uddannelsen kan gives op til det fyldte 25. år. Flere og flere i målgruppen er blot 18. år, når de tilbydes en STU- uddannelse, selvom de modenhedsmæssigt kunne have bedre af at vente nogle år, før de kommer i dette forløb. Området er i fuld gang med en omstilling på uddannelsesområdet, hvor der fortsat sker en hjemtagelse og udvikling af tilbud lokalt, der matcher med de unges behov samt fagligt er af samme kvalitet. Transportudgifterne til uddannelse er ligeledes i fokus. Der er samtidig behov for at kigge på dette område på tværs af fagområderne, idet forældrene har høje forventninger til at deres unge skal på en STU-uddannelse, frem for at der mere arbejdes i en retning mod ungdomsuddannelse med en særlig støtteindsats. STU-uddannelsen bør vejledningsmæssigt være det sidste alternativ, og derfor er der behov for mere at skubbe forældre og de unges forventninger (nuværende praksis) over til en mere inkluderende tilgang til ungdomsuddannelser på normalområdet med senere job på særlige vilkår.

4 grp. 003 Plejetakster for færdigbehandlet patienter (psykiatriske borger) 5.32 Tilskud til ansættelse af hjælpere Grp. 003 Ansættelse af hjælper til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydeligt og varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne Forebyggende indsats for ældre og handicappede På dette område indgår den særlige indsats for borgere, der har behov for en støttekontaktperson eller hjemmevejledning. Støtten ydes som en hjælp, omsorg og støtte til personer med et betydeligt nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau ex. sindslidelser, udviklingshæmmede, personer med stof og alkoholmisbrug samt til personer med særlige sociale problemer. På dette område er der sket en udfasning af en række borgere, hvis hjælp/støtte har været minimal og ikke mere er relevant. Dette har betydet et fald i antal borgersager fra ultimo 2013 til 1. kvartal af Der er dog fortsat nye borgere, som venter på et tilbud, men har været registreret på en venteliste i en indslusningsfase. Pr Pr Pr Pr Antal sager Tillægsbevilling Området er på 85 ydelser ved at tilpasse personaleressourcerne og der nedlægges 4 fuldtidsstillinger, som får fuld virkning i På den kommunale drift er der indarbejdet en besparelse på 0,4 mill. Kr., idet kommunen leaser fremover biler, frem for at udbetale kørselsgodtgørelse til medarbejderne. Besparelsen kan ikke fuldt ud opnås i 2014, idet 10 af de i alt 21 leasede biler først er leveret i august måned og de resterende biler bliver først leveret senere på året. Besparelsen vil derfor først få fuld virkning i 2015.

5 5.40 Rådgivning Jf. Lov om Social service 12 skal Kommunalbestyrelsen sørge for tilbud om gratis rådgivning til voksne personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer Botilbud for personer med særlig sociale problemer SERL. Pgf Området omfatter midlertidige ophold i boformer - krisecentre til kvinder der har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Kvinderne kan være ledsaget af børn, og de modtager under opholdet omsorg og støtte. På området er der i midlertidig en afvigende forbrugsprocent. Det skyldes hovedsageligt forskydninger i forbrugsmønstret Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens pgf. 141) Området omfatter behandling af stofmisbrugere samt institutioner for hjemløse, hvor Kommunen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. Der er indgået en samarbejdsaftale på funktion 5.44 og 5.45 med Nordsjællands Misbrugscenter for år 2014 på kr. 5,7 mio. der skal sikre en bedre styring af økonomien Behandling af stofmisbruger SERL. pgf. 101 og Sundhedslovens pgf. 142 Området omfatter behandling af stofmisbrugere samt institutioner for

6 hjemløse, hvor Kommunen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. Der er indgået en samarbejdsaftale på funktion 5.44 og 5.45 med Nordsjællands Misbrugscenter for år 2014 på kr. 5,7 mio. der skal sikre en bedre styring af økonomien Botilbud til længerevarende ophold SERL. Pgf. 108 Botilbud, der både omfatter midlertidige og længerevarende ophold til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og som har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling og som ikke kan få dækket disse behov i boformer efter lov om almene boliger m.v. Budgetforudsætning for 2014 Antal sager 92 Budget i mio. 83,7 Iflg. skema Pr Pr Pr Pr Antal sager Forventet budget i mio. 82,5 83, Botilbud til midlertidigt ophold SERL. Pgf. 107 Botilbud, der både omfatter midlertidige og længerevarende ophold til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og som har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling og som ikke kan få dækket disse behov i boformer efter lov om almene boliger m.v. Udviklingen i antallet af borgersager er stabiliseret, og ligger under de budgetmæssige forudsætninger, men der er fortsat pres og efterspørgsel på disse ydelser. Budgetforudsætning for 2014 Antal sager 94 Budget i mio. 47,8

7 Iflg. skema Pr Pr Pr Pr Antal sager Forventet budget i mio. 48,5 51, Kontaktperson- og ledsagerordning Kommunen har ansvaret for, at der er en støtte- og kontaktpersonordning til personer med sindslidelser, til personer med et stof- eller alkoholmisbrug og til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig (hjemløse) Beskyttede beskæftigelse SERL. Pgf. 103 Kommunen tilbyder beskyttet beskæftigelse til personer på førtidspension med væsentlige begrænsninger i arbejdsevnen der ikke kan opnå beskæftigelse på det normale arbejdsmarked herunder opnå aftalebaserede skånejob efter arbejdsmarkedets sociale kapitler eller fleksjob/skånejob med løntilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Udviklingen i antal borgersager er stabilt og er mindre en budgetforudsætningerne, ligesom en revisitation har tilpasset borgernes aktivitetsniveau i en nedadgående retning. Budgetforudsætning for 2014 Antal sager 119 Budget i mio. 17,0 Iflg. skema Pr Pr Pr Pr Antal sager Forventet budget i mio. 16,7 17, Aktivitets- og samværstilbud SERL. Pgf. 104 Kommunen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med

8 betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af deres personlige færdigheder eller livsvilkår. Budgetforudsætning for 2014 Antal sager 70 Budget i mio. 11,5 Iflg. skema Pr Pr Pr Pr Antal sager Forventet budget i mio. 12,5 11, Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål På denne funktion registres udgifter og indtægter vedr. øvrige social formål. Tinglysningsafgift, samt støtte til frivilligt socialt arbejde. 10 Social Service/Overførsel Indtægter fra den centrale refusionsordning Omfatter refusionen for nogle enkeltpersoners udgifter.

9 35 Sundhed og forebyggelse / Serviceudgifter 830 Egentlige tillægsbevillinger 220 Finansieret fra/til andre områder/udvalg Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Området omfatter Træningsenheden, Specialiseret ambulant genoptræning og befordring Budgettet forventes overholdt Vederlagsfri fysioterapi Under vederlagsfri fysioterapi er der en indikation på merforbrug, som følges nærmere i det regnskabet for 2013 udviste et merforbrug. Forbrugsprocenten på 47 pct. er høj, i det der kun er bogført for henholdsvis 4 og 5 måneder Kommunal tandpleje Budgettet forventes overholdt, idet nødvendige anskaffelser gennemføres for overførte midler fra tidligere år Sundhedsfremme og forebyggelse Under Sundhedsfremme og forebyggelse er der en indikation på mindreforbrug, som følges nærmere, i det regnskabet for 2013 også udviste et mindreforbrug Løn samt administration vedrørende en medarbejder der er ansat under sundhedsområdet omplaceres fra Velfærdsudvalget Denne korrektion er også foretaget i 2015 og frem Kommunal Sundhedstjeneste Budgettet omfatter sundhedspleje. Budgettilførsel på kr. grundet lovmæssigt krav om barselsbesøg på dag efter fødsel. Kravet trådte i kraft 1. oktober Budgettet forventes overholdt. 220

10 KL-skøn Marts April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars April 35 Sundhed og forebyggelse / Aktivitetsbestemt Medfinansiering Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Budgettet udgør for ,1 mio. kr. Nedenfor ses, hvordan forbrugsskønnet på baggrund af forbrugsandelen for samme periode året før udvikler sig i løbet af året: Mio. kr Skøn Kommunal medfinansiering (Skønnet på baggrund af samme bogførte andel som året før) Det ses, at de tidligere års forbrugsskøn ved denne metode ikke afviger væsentligt i forhold til det endelige forbrug. På den baggrund kunne forventes et merforbrug i 2014 på 6 mio. kr. svarende til en forbrugsstigning på 8% i forhold til Imidlertid har den årlige vækst hidtil ligget på ca. 5%, hvilket budgettet ved seneste budgetopfølgning blev korrigeret til med en tillægsbevilling på 12 mio. kr. Budgettet ændres derfor ikke. Den faktiske udgift for 2014 kendes marts 2015.

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget Social-, Ældre og Sundhedsudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Social Service opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Nettoudgifter Social service 447.729-125.657 322.072 Bev.

Læs mere

1. Socialudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Socialudvalgets budgetdokument 2015 2018 BUDGETDOKUMENT 2015-2018 26-05-2014 1. Socialudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Boligstøtte Sociale Serviceydelser Integration

Læs mere

6. Center for Social Service

6. Center for Social Service 6. 6. Præsentation af centeret Den lovmæssige ramme for Centerets indsats er forankret i Lov om Social Service. Centeret betjener to politiske udvalg; Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Centerets

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice

Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice Socialcentret og Jobcenter Greve blev sammenlagt pr. 1. januar 2010 til Center for Job & Socialservice. Der er mange snitflader mellem social- og beskæftigelsesområdet,

Læs mere

Budgetbemærkninger voksen- og plejeudvalget

Budgetbemærkninger voksen- og plejeudvalget Budgetbemærkninger voksen- og plejeudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2015 Myndighedsafdelingen Andre udvalg 72% Sundheds- og omsorgsområdet Voksen-

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Sundhed og Handicap. Området Sundhed og Handicap udgør 15,8 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter opdelt på følgende områder:

Sundhed og Handicap. Området Sundhed og Handicap udgør 15,8 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter opdelt på følgende områder: Sundhed og Handicap Området Sundhed og Handicap udgør 15,8 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter opdelt på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Transport, infrastruktur, kollektiv

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Pr. 30. september 2014 Overblik Social- og sundhedsudvalget Overordnet resultat - på politikområder I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2014 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

Regnskab 2006. Socialudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Socialudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Socialudvalgets bevillingsområde: 550 Boligstøtte 553 Foranstaltninger for udviklingshæmmede og psykisk syge 554 Førtidspension 555 Øvrige sociale formål 559 Sundhedsudgifter sundhedsfremme

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00 Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Benthe Viola Holm, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Carsten

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2015 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016. Socialudvalget SOCIALUDVALGET. (side 144-201)

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016. Socialudvalget SOCIALUDVALGET. (side 144-201) SOCIALUDVALGET (side 144-201) 144 Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE BUDGET 2012-2015 Side 1 Social- og Sundhedsudvalget

ISHØJ KOMMUNE BUDGET 2012-2015 Side 1 Social- og Sundhedsudvalget ISHØJ KOMMUNE BUDGET -2015 Side 1 s overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse og udgangspunktet i arbejdet er, at den enkelte borger

Læs mere

1.00 Sociale Forhold og Beskæftigelse - 1 - Socialforvaltningen

1.00 Sociale Forhold og Beskæftigelse - 1 - Socialforvaltningen - 1 - Socialforvaltningen 1. Ydre vilkår, grundlag og strategi Socialforvaltningens virksomhed er i vid udstrækning reguleret via Serviceloven. I forlængelse af Servicelovens formålsbestemmelser arbejder

Læs mere

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007 Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Ifølge Styringsmodellen skal afdelingerne foretage budgetopfølgning pr. 31. marts. De respektive budgetopfølgninger har nu været forelagt de budgetansvarlige

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Økonomiske nøgletal 2009-2014. Juni 2014 cshan/komhr

Økonomiske nøgletal 2009-2014. Juni 2014 cshan/komhr Økonomiske nøgletal 2009-2014 Juni 2014 cshan/komhr Indhold Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Resultatet af det skattefinansierede område... 7 Overskud på driften... 7 Muligheder for at ændre driftsresultatet...

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Økonomi og IT staben Styrings- og analysecenteret April 2008. Regnskabsanalyse 2007 - med fokus på forventet budgetoverholdelse 2008

Økonomi og IT staben Styrings- og analysecenteret April 2008. Regnskabsanalyse 2007 - med fokus på forventet budgetoverholdelse 2008 Økonomi og IT staben Styrings- og analysecenteret April 2008 Regnskabsanalyse 2007 - med fokus på forventet budgetoverholdelse 2008 Regnskabsanalyse for 2007, hvor regnskabsresultatet er set i forhold

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2014

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2014 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalget for Social og Sundhed 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter Samlet regnskab: 2013 Korrigeret budget 210.413.464 211.250.163 206.600.712 215.972.855 Forskel

Læs mere

Økonomiudvalget -142-102 -102-48 ØU 3/6-2014: Drøftet uden politisk

Økonomiudvalget -142-102 -102-48 ØU 3/6-2014: Drøftet uden politisk Ændring Nr. Regkonto Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget -142-102 -102-48 ØU 3/6-2014: Drøftet

Læs mere

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato: 16-03-2011

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato: 16-03-2011 Del 2 Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011 Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16-03-2011 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-1-11 Version nr.: 1 1 Indholdsfortegnelse 01

Læs mere

8. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

8. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 8. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Budget 2015 på politikområder, Drift: Politikområder Nettobudget 2015 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 10-06-2015 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Curt Købsted Henrik Brade Johansen

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget (side 34-57) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder

Læs mere