Borgernes holdning til trafik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgernes holdning til trafik"

Transkript

1 Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport

2 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side 15 Udbygning af motorvejsnet? Side 24 Finansiering af broinvesteringer Side 31 2

3 Indledning 3

4 Indledning Analyseformål og undersøgelsesdesign ANALYSEFORMÅL Region Syddanmark har bedt Epinion om at foretage en undersøgelse af borgerne i Region Syddanmark og Region s holdninger til trafik Formålet har været at opnå viden om borgernes ønsker til prioriteringer af trafikmidler, herunder prioriteringer af forskellige former for trafikinvesteringer, finansieringsmetoder og forholdet mellem motorvejsnet og jernbanenet Spørgeskemaet til undersøgelsen er udarbejdet i samarbejde mellem Region Syddanmark og Epinion, mens afrapporteringen af undersøgelsens resultater er foretaget af Epinion Dette dokument afrapporterer undersøgelsens resultater Kun substantielle og statistisk signifikante resultater er medtaget i rapporten med mindre andet er angivet, fremgår således kun opdelinger af resultaterne, der viser substantielle forskelle UNDERSØGELSESDESIGN I alt er der gennemført interview (50 % i hver region) med et repræsentativt udsnit af den voksne befolkning i de to regioner Interviewene er indsamlet via to dataindsamlingsmetoder; telefoninterview og webbaserede interview via Epinions repræsentative Danmarkspanel. Antallet af interview er fordelt ligeligt mellem de to dataindsamlingsmetoder Dataindsamlingen er foretaget mellem d. 4. og 12. juli 2011 Den samlede svarprocent for hele undersøgelsen er 60,2 % Efter dataindsamlingen er det indsamlede datamateriale blevet vejet så det afspejler populationsfordelingerne i de to regioner på køn, alder, uddannelse og geografi (region) 4

5 Resumé af resultater 5

6 Hovedkonklusioner Motorvej og jernbane prioriteres højt af borgerne i Region Syddanmark og Region Forskelle i prioriteringer afhængigt af bopæl Et lille flertal af borgerne i de to regioner er tilhængere af en Kattegatbro Der er dog markante forskelle på tværs af de to regioner: I den østlige del af Region har Kattegatbroen flest tilhængere Når finansieringsstørrelsen i forhold til en Kattegatbro nævnes, mindskes andelen af tilhængere betragteligt Betydningen af en Kattegatbro for udviklingen i forskellige landsdele varierer: positiv for, hverken/eller for Sydjylland og negativ for Fyn Et lille flertal ønsker størst fokus på udbygning af motorvejsnettet, men et stort mindretal på over 40 % ønsker størst fokus på udbygning af jernbanenettet De borgere der ofte kører bil ønsker i højere grad fokus på motorvejsnettet, mens borgere der ofte kører i tog ønsker fokus på jernbanennettet Et flertal af borgerne i begge regioner foretrækker en udbygning af E45 sammenlignet med en ny nord-sydgående motorvej i den vestlige del af Sydjylland Borgerne ønsker at finansiere nye store broforbindelser via brugerbetaling 6

7 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser 7

8 Prioritering af broer, motorveje og jernbanenet Motorveje og jernbane prioriteres højest af borgerne i Syddanmark og Deltagerne i undersøgelsen er blevet bedt om at prioritere fem trafikinvesteringer ved at tildele hver investering en værdi fra 1 til 5 Resultaterne af prioriteringen er opgjort som gennemsnit. Et gennemsnit på 5 svarer til, at samtlige respondenter har givet den pågældende investering den højeste prioritet, mens et gennemsnit på 1 svarer til, at samtlige respondenter har givet investeringen den laveste værdi scores på henholdsvis 3,6 og 3,4 prioriteret lavest med scores på henholdsvis 2,5 og 2,4 Når resultaterne deles op på de to regioner, opstår der særligt forskelle i prioriteringen af broforbindelserne Hvordan synes du, at politikerne bør prioritere mellem følgende fem investeringer? En udvidelse af motorvej E45 En Kattegatbro En tredje Lillebæltsbro Opdeling på tværs af Region Syddanmark og Region En udvidelse af motorvej E45 Større kapacitet og hastighed på jernbanenettet En Kattegatbro En bro fra Juelsminde til Bogense En tredje Lillebæltsbro 2,5 2,4 3,1 3,6 3, ,7 2,3 2,1 2,6 2,7 3,5 3,6 3,4 3,4 3, Region Syddanmark Region 8

9 Prioritering af broer, motorveje og jernbanenet Borgerne i Region Syddanmark giver en lavere prioritet til en eventuel Kattegatbro Forskellene i prioriteringen af trafikinvesteringer bliver tydeligere, når der foretages en mere detaljeret geografisk opdeling prioriteret i Trekantsområdet og i Sønderjylland (scores på 3,9), mens den bliver lavere prioriteret på Fyn (3,2) prioriteret nogenlunde ens i de forskellige områder, dog med den højeste score (3,6) i Vestjylland forskelle mellem områderne indtræder. Mens broen får en score på 2,5 på Fyn stiger scoren til 3,7 i den østlige del af Region. trafikinvestering i den østlige del af Region På Fyn prioriteres jernbanenettet (3,3) og motorvej E45 (3,2) dog stadig lidt højere end broerne til Fyn Opdeling på tværs af geografi En udvidelse af motorvej E45 Større kapacitet og hastighed på jernbanenettet En Kattegatbro En bro fra Juelsminde til Bogense En tredje Lillebæltsbro 2,5 2,7 2,6 3,1 3,1 2,6 2,4 2,4 2,2 2,9 2,4 2,7 2,3 2,1 3,2 3,9 3,9 3,6 3,6 3,3 3,4 3,4 3,6 3,4 3, Fyn Trekantsområ det Sønderjylland Vestjylland, inkl. vestlig del af Region Østlig del af Region 9

10 Prioritering af broer, motorveje og jernbanenet Kvinder og højtuddannede prioriterer jernbaner højere og Lillebæltsbro lavere Generelt er der ikke større forskelle i prioriteringen af de frem trafikinvesteringer på tværs af demografiske karakteristika såsom køn, alder og uddannelse Borgere med en videregående eller gymnasial uddannelse prioriterer, med scores på 3,7, investeringer i jernbanenettet mærkbart højere end borgere med udelukkende en grundskole eller en erhvervsfaglig uddannelse (scores på 3,3) Borgere med udelukkende grundskole eller erhvervsfaglig Der er også kønsmæssige forskelle: Mens mænd (2,6) (2,3), prioriterer kvinder investeringer i jernbanenet og Kattegatbro højere end mænd med scores på henholdsvis 3,5 og 3,2 Opdeling på tværs af uddannelse Større kapacitet og hastighed på jernbanenettet En tredje Lillebæltsbro Opdeling på tværs af køn Større kapacitet og hastighed på jernbanenettet En Kattegatbro En tredje Lillebæltsbro 2,3 2,2 2,5 2,5 3,7 3,7 3,3 3, ,3 2,6 3,2 3,0 3,5 3, Videregående Gymnasial Erhvervsfaglig Grundskole Kvinde Mand 10

11 Prioritering af broer, motorveje og jernbanenet Bilister prioriterer motorvejen højt, mens borgere der kører i tog i højere grad prioriterer jernbanenettet Forskellene på tværs af respondenternes trafikvaner omhandler primært prioriteringen mellem jernbanenet og en udvidelse af motorvej E45 Borgere der kører i bil dagligt eller ugentligt prioriterer en højere grad end borgere, der kører i bil sjældnere (score på 3,2) borgere der kører i bil dagligt har en score på 3,3, mens de borgere der kører i bil sjældnere end ugentligt har en score på 4,1 De samme tendenser går igen når vi ser på borgernes togvaner. Borgere der kører i tog ugentligt prioriterer jernbanenettet markant højere (score på 4,1) end borgere der kører i tog sjældnere end halvårligt (3,2) Ligeså er det de borgere der kører i tog sjældnere end halvårligt, der prioriterer E45 højest (score på 3,7) Når det kommer til togvaner er der også forskelle i prioriteringen af en bro fra Juelsminde til Bogense. De borgere der kører i tog ugentligt har kun en score på 2,1, mens borgerer der sjældnere end halvårligt kører i tog har en score på 2,6 Opdelt på tværs af bilvaner En udvidelse af motorvej E45 Større kapacitet og hastighed på jernbanenettet Opdelt på tværs af togvaner En udvidelse af motorvej E45 Større kapacitet og hastighed på jernbanenettet En bro fra Juelsminde til Bogense 3,6 3,6 3,2 3,3 3,5 4, ,1 2,3 2,4 2,6 3,4 3,2 3,5 3,7 4,1 4,0 3,7 3, Kører i bil dagligt Kører i bil min. 1 gang om ugen Kører i bil sjældnere eller aldrig Kører i tog min. 1 gang om ugen Kører i tog min. 1 gang om måneden Kører i tog min. 1 gang pr. halvår Kører i tog sjældnere eller aldrig 11

12 Prioritering af broer, motorveje og jernbanenet Politiske forskelle har særligt betydning for prioritering mellem jernbanenet og motorvej Forskellene på tværs af respondenternes politiske hastighed på jernbanenettet Mens vælgere i rød blok (S, RV, SF eller EL) giver en udvidelse af motorvejen en score på 3,4, tildeler vælgere i blå blok (V, K, DF eller LA) en score på 3,7 Større prioritet giver vælgerne i rød blok til 3,6, hvorimod blå bloks vælgere tildeler jernbanenettet en score på 3,2 Opdelt på tværs af politisk tilhørsforhold En udvidelse af motorvej E45 Større kapacitet og hastighed på jernbanenettet 3,2 3,4 3,7 3, Vælgere i rød blok Vælgere i blå blok 12

13 Prioritering af mulige broforbindelser mellem Jylland og Fyn En bro fra Juelsminde til Bogense er den mest attraktive for borgerne i de to regioner Respondenterne er også blevet bedt om prioritere specifikt mellem forskellige mulige broforbindelser til Fyn Når det vedrører prioritering af trafikforbindelser mellem 35 % af borgerne i de to regioner finder således Juelsminde-Bogense-broen mere attraktiv end alternativerne, mens de to andre broforbindelser foretrækkes af hver 25 % af borgerne I Region foretrækkes Juelsminde-Bogensebroen i endnu højere udstrækning. 39 % af borgerne i Region finder således denne forbindelse mest attraktiv af 16 % I Region Syddanmark er resultatet mindre entydigt. To forbindelser findes attraktive af næsten lige store andele Juelsminde-Bogense-broen (32 %) Den tredje forbindelse, en ny Lillebæltsbro, har dog også en væsentlig andel tilhængere, nemlig 25 % Hvilken af følgende forbindelser finder du mest attraktiv? En bro fra Juelsminde til Bogense Ny Lillebæltsbro En bro fra Als til Fyn 15% 25% 25% 35% Opdeling på tværs af Region Syddanmark og Region En bro fra Juelsminde til Bogense Ny Lillebæltsbro En bro fra Als til Fyn 16% 10% 19% 32% 39% 25% 26% 34% Region Syddanmark Region 13

14 Prioritering af mulige broforbindelser mellem Jylland og Fyn Sønderjyderne ønsker en bro fra Als til Fyn, mens fynboerne i højere grad ønsker en bro til Juelsminde Et mere geografisk detaljeret kig på resultaterne viser, at findes attraktiv. Hele 63 % foretrækker således denne forbindelse det samme gælder under 30 % i alle andre områder af mellem 32 % og 43 % af borgerne i andre områder end Sønderjylland. Mest attraktiv er den for borgerne i den østlige del af Region mest attraktive, da 40 % tilkendegiver dette. De andre tilhængere Opdeling på tværs af geografi En bro fra Juelsminde til Bogense Ny Lillebæltsbro En bro fra Als til Fyn 15% 24% 30% 18% 31% 24% 19% 14% 8% 16% 4% 19% 19% 28% 21% 40% 32% 32% 43% 63% Fyn Trekantsområdet Sønderjylland Vestjylland, inkl. vestlig del af Region Østlig del af Region 14

15 Kattegatbroens betydning 15

16 Holdninger til en eventuel Kattegatbro Et lille flertal af borgerne i de to regioner er tilhængere af en Kattegatbro Deltagerne i undersøgelsen er blevet bedt om at tilkendegive, hvorvidt de er tilhængere eller modstandere af en Kattegatbro mellem Aarhus og Sjælland Er du generelt tilhænger eller modstander af at etablere en Kattegatbro mellem Aarhus og Sjælland? Tilhænger 51% Et flertal på 51 % erklærer sig som tilhængere af en Kattegatbro, mens 28 % erklærer sig som modstandere. Modstander 28% Der er dog markante forskelle i holdningen til en Kattegatbro på tværs af de to regioner. 21% Mens der er et stort flertal på 64 % i Region, der erklærer sig som tilhængere af broen, er der lidt flere modstandere (37 %) end tilhængere (36 %) i Region Syddanmark Syddanmark (27 %) end i Region Opdeling på tværs af Region Syddanmark og Region Tilhænger Modstander 16% 20% 27% 36% 37% 64% Region Syddanmark Region 16

17 Holdninger til en eventuel Kattegatbro Det er i den østlige del af Region, at Kattegatbroen har flest tilhængere I den mere detaljerede geografiske opbrydning af resultaterne kan vi se, at det særligt er i den østlige del af Region, at der er mange tilhængere af en Kattegatbro. 71 % af borgerne i dette område erklærer sig således som tilhængere Også i Vestjylland (48 %) og i Trekantsområdet (43 %) er der flere tilhængere end modstandere Opdeling på tværs af geografi 30% 43% Tilhænger 38% 48% 71% Fyn Trekantsområdet I Sønderjylland er borgerne delt midt over med 38 % tilhængere og 38 % modstandere af en Kattegatbro Det er på Fyn, at den største andel modstandere af en Kattegatbro forefindes. Her erklærer 44 % af borgerne sig som modstandere af broen I den østlige del af Region er der markant hvorimod ca. en fjerdedel af befolkningen i de andre Modstander 44% 30% 38% 27% 17% 26% 27% 24% 25% 12% Sønderjylland Vestjylland, inkl. vestlig del af Region Østlig del af Region 17

18 Holdninger til en eventuel Kattegatbro Borgere i aldersgruppen år er i højere grad andre aldersgrupper tilhængere af en Kattegatbro. Kvinder tager i mindre grad end mænd stilling til spørgsmålet Ser vi på de demografiske forskelle i holdningen til en Kattegatbro kan vi se, at kvinder (27 %) i meget større udstrækning end mænd (15 %) undlader at tage stilling til spørgsmålet Opdeling på tværs af køn Tilhænger 49% 52% Dette bevirker, at mænd både i højere grad er tilhængere og modstandere af en Kattegatbro Der er også aldersmæssige forskelle. Den største andel af tilhængere findes i aldersgruppen år. Her er 57 % tilhængere af en Kattegatbro, mens 23 % er modstandere Modstander 24% 32% 27% 15% Opdeling på tværs af alder Kvinde Mand Blandt de ældste borgere på 56 år eller derover er 48 % tilhængere af en Kattegatbro, mens 32 % er modstandere Tilhænger Modstander 32% 29% 23% 48% 48% 57% 56 år og derover år 20% 23% 20% år 18

19 Holdninger til en eventuel Kattegatbro Vælgere der stemmer på et af partierne i blå blok er i lidt højere grad tilhængere af en Kattegatbro De vælgere der stemmer på et af partierne i blå blok (V, K, DF eller LA) er i højere grad end vælgere der stemmer på et af partierne i rød blok (S, RV, SF eller EL) tilhængere af en eventuel Kattegatbro. 54 % af vælgerne i blå blok erklærer sig således som tilhængere, mens 50 % af vælgerne i rød blok gør det samme Opdeling på tværs af politisk tilhørsforhold 50% Tilhænger 54% Vælgere i rød blok Rød bloks vælgere er derimod i lidt større udstrækning modstandere af en eventuel Kattegatbro. 29 % erklærer sig som modstandere, mens det samme gør sig gældende for 27 % af blå bloks vælgere Modstander 29% 27% 22% 19% Vælgere i blå blok 19

20 Holdninger til en eventuel Kattegatbro med viden om prisen Andelen af tilhængere af en Kattegatbro mindskes, når økonomien bag projektet omtales Respondenterne er blevet præsenteret for økonomien bag en Kattegatbro med følgende formulering: vurderes, at en Kattegatbro mellem Aarhus og Sjælland vil koste 100 milliarder kroner. Det svarer omtrentligt til den samlede pris for broerne over Storebælt, Øresund og Femern Bælt Når respondenterne bliver bedt om at tage stilling til at investere 100 mia. kr. i en Kattegatbro, falder andelen af tilhængere samtidig med at andelen af modstandere stiger 33 % erklærer sig således som tilhængere (før 51 %), mens 52 % erklærer sig som modstandere (før 28 %) Introduktion af økonomien bag Kattegatbroen påvirker borgerne i både Region og Region Syddanmark I Region er der dog stadig flere tilhængere (46 %) end modstandere (40 %) Er du tilhænger eller modstander af at investere 100 mia. kr. i etableringen af en Kattegatbro mellem Aarhus og Sjælland? Tilhænger Modstander Opdeling på tværs af Region Syddanmark og Region med viden om prisen Tilhænger Modstander 21% 15% 19% 15% 14% 33% 28% 40% 51% 46% 52% 66% Før introduktion af økonomi Efter introduktion af økonomi Region Syddanmark Region 20

21 Holdninger til en eventuel Kattegatbro med viden om prisen På trods af økonomien bag, er der et flertal af tilhængere i den østlige del af I den mere detaljerede geografiske nedbrydning af resultaterne viser det sig, at det i alle områder medfører en lavere andel tilhængere, at økonomien bag en Kattegatbro medtages Der er dog stadig et flertal der er tilhængere af en Kattegatbro i den østlige del af Region nemlig 53 % I alle de andre områder er flertallet af borgere nu modstandere af en Kattegatbro Det gælder mest på Fyn (68 %) og i Sønderjylland (67 %) men også i Trekantsområdet (63 %) og i Vestjylland (55 %) Det kan i øvrigt bemærkes, at den relative fordeling mellem modstandere og tilhængere af en eventuel Kattegatbro opdelt på tværs af politisk tilhørsforhold ikke ændrer sig, når økonomien bag projektet omtales Opdeling på tværs af geografi med viden om prisen Tilhænger Modstander 11% 17% 15% 15% 17% 14% 22% 21% 28% 33% 53% 55% 68% 63% 67% Fyn Trekantsområdet Sønderjylland Vestjylland, inkl. vestlig del af Region Østlig del af Region 21

22 En Kattegatbros vurderede betydning for landsdelene Betydningen for vurderes at være overvejende positiv, mens betydningen for Fyn af store andele (næsten fire ud af ti) vurderes at være negativ I forhold til en eventuel Kattegatbro er respondenterne blevet bedt om at forholde sig til om broen vil få positive eller negative konsekvenser for landsdelene, Sydjylland og Fyn Mener du, at en Kattegatbro vil få positiv eller negativ betydning for erhvervs- og Betydningen af etablering af en Kattegatbro vurderes at være meget forskellig for de forskellige landsdele For er den overordnede vurdering blandt indbyggerne i Region Syddanmark og Region, at en Kattegatbro vil have en positiv betydning for erhvervs- og befolkningsudviklingen. 75 % af respondenterne mener således, at en Kattegatbro vil have en positiv eller delvis positiv betydning for Borgerne i Region Syddanmark og Region vurderer, at en Kattegatbro hverken vil have en positiv eller negativ betydning for Sydjylland. Mens 29 % mener, at broen vil have en positiv eller delvis positiv betydning, mener 24 %, at broen vil have en negativ eller delvis negativ betydning. 39 % mener, at broen hverken vil have en negativ eller positiv betydning Borgerne i Region Syddanmark og Region vurderer, at betydningen af en Kattegatbro vil være negativ for Fyn. 37 % af respondenterne mener således, at betydningen vil være negativ eller delvis negativ, mens 27 % mener den vil være positiv eller delvis positiv I 55% 20% 3% 12% 2% 8% 12% I Sydjylland 16% 13% 39% 9% 12% 22% På Fyn 16% 11% 27% 15% 10% Positiv Delvis positiv Hverken/ eller Delvis negativ Negativ 22

23 Der er store geografiske forskelle i vurderingen af Kattegatbroens betydning En Kattegatbros vurderede betydning for landsdelene Geografiske forskelle i vurderingen af Kattegatbroens betydning for forskellige landsdele, ser ud til både at være et udslag af, at der en større generel pessimisme i forhold til broen i nogle landsdele, og at vurderingen for de enkelte landsdele er præget af, om respondenten selv bor i landsdelen Forskellene ses tydeligt, når Fyn og den østlige del af Region sammenlignes. Respondenterne fra Fyn er den geografiske gruppe, der ser mest negativt på Kattegatbroens betydning uanset, hvilken landsdel der vurderes Respondenterne fra den østlige del af Region er den geografiske gruppe, der ser mest positivt på Kattegatbroens betydning. Det gælder i særlig udstrækning for men også for Sydjylland og Fyn Borgere fra Fyns vurdering af konsekvenser for landsdele I I Sydjylland På Fyn 21% 18% 65% 22% 33% 51% 16% 33% 8% Borgere fra østlig del af Region s vurdering af konsekvenser for landsdele I I Sydjylland På Fyn 12% 13% 8% 35% 29% 86% 30% 41% 33% 8% Positiv/delvis positiv Hverken/eller Negativ/delvis negativ 4% Positiv/delvis 7% positiv 3% 9% Hverken/eller 14% Negativ/delvis negativ 23

24 Udbygning af trafiknet? 24

25 Motorvejsnet vs. jernbanenet Et lille flertal ønsker størst fokus på udbygning af motorvejsnett Respondenterne er blevet bedt om at tilkendegive, hvorvidt de mener, at der skal være størst fokus på udbygning af motorvejsnettet eller på udbygning af jernbanenettet 53 % af borgerne i de to regioner mener, at der skal være størst fokus på udbygning af motorvejsnettet, mens 41 % mener, at der skal være størst fokus på Hvis politikerne skal vælge mellem at udbygge jernbanenettet eller motorvejsnettet, hvad synes du så, at de bør have størst fokus på? Størst fokus på udbygning af motorvejsnet Størst fokus på udbygning af jernbanenet 6% 41% 53% I Region Syddanmark er der en lidt større andel (55 %), der mener, at fokus skal være på motorvejsnettet, og en lidt mindre andel, der mener, at fokus skal være på jernbanenettet (40%) Opdeling på tværs af Region Syddanmark og Region Størst fokus på udbygning af motorvejsnet Størst fokus på udbygning af jernbanenet 6% 5% 52% 55% 42% 40% Region Syddanmark Region 25

26 Motorvejsnet vs. jernbanenet Borgernes nuværende trafikvaner har stor indflydelse på prioriteringen af fokus Der er en klar sammenhæng mellem, hvor borgerne mener fokus i trafikinvesteringerne skal være og så deres trafikvaner Blandt borgere der kører i bil dagligt er der således 62 %, der mener, at fokus skal være på udbygning af motorvejsnettet, mens 33 % ønsker størst fokus på jernbanenettet Blandt borgere, der enten aldrig kører i bil eller gør det sjældnere end ugentligt, er det kun 19 %, som ønsker fokus på motorvejsnettet, mens 70 % ønsker fokus på jernbanenettet Når det kommer til togvanerne, så ønsker 81 % af de borgere, der kører i tog minimum én gang om ugen, størst fokus på jernbanenettet, og kun 16 % ønsker fokus på motorvejsnettet Blandt borgere, der enten aldrig kører i tog, eller som gør det sjældnere en halvårligt,ønsker 29 % fokus på jernbanenettet, mens 65 % ønsker fokus på motorvejsnettet Opdelt på tværs af bilvaner Størst fokus på udbygning af motorvejsnet Størst fokus på udbygning af jernbanenet Opdelt på tværs af togvaner Størst fokus på udbygning af motorvejsnet Størst fokus på udbygning af jernbanenet 19% 33% 44% 62% 49% 70% Kører i bil dagligt Kører i bil min. 1 gang om ugen 4% Kører i bil 7% 11% sjældnere eller aldrig 16% 27% 41% 65% Kører i tog min. 1 gang om ugen Kører i tog min. 1 81% gang om 70% 51% måneden 29% Kører i tog min. 1 3% gang pr. halvår 3% 8% 6% Kører i tog sjældnere eller aldrig 26

27 Motorvejsnet vs. jernbanenet Der er størst fokus på jernbanenettet blandt borgere i aldersgruppen år Ser vi på de demografiske nedbrydninger af resultaterne ses det, at det særligt er de unge borgere og borgere med en gymnasial eller videregående uddannelse, der ønsker fokus på jernbanenettet 48 % af borgerne mellem 18 og 34 år ønsker således størst fokus på jernbanenettet, mens det samme kun gør sig gældende for 37 % af borgerne mellem 35 og 55 år Opdelt på tværs af alder Størst fokus på udbygning af motorvejsnet Størst fokus på udbygning af jernbanenet 6% 5% 7% 53% 58% 47% 41% 37% 46% 56 år og derover år år Mens 52 % af borgerne med en gymnasial uddannelse og 48 % af borgerne med en videregående uddannelse ønsker størst fokus på jernbanenettet, gælder det samme kun for henholdsvis 40 % og 35 % for borgere med udelukkende grundskoleuddannelse og borgere med en erhvervsfaglig uddannelse Opdelt på tværs af uddannelse Størst fokus på udbygning af motorvejsnet Størst fokus på udbygning af jernbanenet 5% 3% 5% 8% 47% 45% 60% 52% 48% 52% 35% 40% Videregående Gymnasial Erhvervsfaglig Grundskole 27

28 Prioritering af 2 mulige motorvejsudbygninger i det sydlige Jylland Et flertal af borgerne i begge regioner foretrækker en udbygning af den eksisterende E45 i den sydlige del af Jylland Respondenterne er også blevet bedt om udelukkende at forholde sig til det sydjyske motorvejsnet og angive om de foretrækker en udbygning af den eksisterende motorvej E45 eller etableringen af en ny nord-sydgående motorvej i den vestlige del af Sydjylland 53 % af borgerne i de to regioner angiver, at de ønsker en udbygning af den eksisterende motorvej E45 i den sydlige del af Jylland. 30 % ønsker en ny nordsydgående motorvej i det vestlige Sydjylland, mens 17 % Andelen der foretrækker en udbygning af den eksisterende motorvej E45 i den sydlige del af Jylland er lige stor i de to regioner, men andelen der foretrækker en ny motorvej i det vestlige del af Sydjylland er en anelse større i Region Syddanmark (33 %) Der er forslag om to forskellige udbygninger af det sydjyske motorvejsnet syd for Kolding-Esbjerg-motorvejen. Hvilken vil du foretrække? En udbygning af den eksisterende motorvej E45 En ny nord-sydgående motorvej i den vestlige del af Sydjylland 17% 30% 53% Opdeling på tværs af Region Syddanmark og Region En udbygning af den eksisterende motorvej E45 En ny nord-sydgående motorvej i den vestlige del af Sydjylland 33% 28% 53% 53% 14% 19% Region Syddanmark Region 28

29 Prioritering af 2 mulige motorvejsudbygninger i det sydlige Jylland Et flertal af borgerne i begge regioner foretrækker en udbygning af den eksisterende E45 i den sydlige del af Jylland Ser vi nærmere på den detaljerede geografiske nedbrydning, kan vi se, at der i Sønderjylland og i Vestjylland er en større andel tilhængere (47%) af en ny nord-sydgående motorvej i den vestlige del af Sydjylland. I Sønderjylland er der dog en lige så stor andel, der ønsker en udbygning af den eksisterende motorvej E45 På Fyn foretrækker 61 % en udbygning af den eksisterende E45 i den sydlige del af Jylland, og det samme gør sig gældende for 59 % af borgerne i den østlige del af og 57 % af borgerne i Trekantsområdet den østlige del af (20 %) og i Vestjylland (16 %) Opdeling på tværs af geografi En udbygning af den eksisterende motorvej E45 En ny nordsydgående motorvej i den vestlige del af Sydjylland 5% 17% 13% 16% 21% 22% 20% 30% 37% 48% 47% 47% 61% 57% 59% Fyn Trekantsområdet Sønderjylland Vestjylland, inkl. vestlig del af Region Østlig del af Region 29

30 Prioritering af 2 mulige motorvejsudbygninger i det sydlige Jylland Vælgere i blå blok prioriterer i højere grad end rød bloks vælgere en ny motorvej i den vestlige del af Sydjylland Over halvdelen af både rød og blå bloks vælgere foretrækker en udbygning af den eksisterende motorvej E45 i den sydlige del af Jylland Opdeling på tværs af politisk tilhørsforhold En ny nord-sydgående motorvej i den vestlige del af Sydjylland prioriteres forholdsvist lavt af rød bloks vælgere. 26 % foretrækker denne motorvej, mens det samme gør sig gældende for 35 % af blå bloks vælgere En udbygning af den eksisterende motorvej E45 En ny nord-sydgående motorvej i den vestlige del af Sydjylland 26% 35% 54% 54% Vælgere i rød blok Vælgere i blå blok markant højere blandt rød blå bloks vælgere. Det drejer sig om 20 % i forhold til 11 % af blå bloks vælgere 20% 11% 30

31 Finansiering af broinvesteringer 31

32 Finansiering af broinvesteringer Borgerne ønsker at finansiere nye store broforbindelser via brugerbetaling Slutteligt er respondenterne blevet bedt om angive, hvilken finansieringsmetode de foretrækker ved fremtidige finansieringer af nye store broforbindelser Hvilken metode vil du foretrække ved fremtidig finansiering af nye store broforbindelser? Finansiering via brugerbetaling 77% Et stort flertal, 77 %, foretrækker en finansiering via brugerbetaling, mens 18 % ønsker finansieringen via Finansiering via skatten 18% Andelen der ønsker finansiering via brugerbetaling er større i Region (83 %) end i Region Syddanmark (72 %) Samtidig er andelen der ønsker skattefinansiering større i Region Syddanmark (22 %) end i Region (14 %) Opdeling på tværs af Region Syddanmark og Region Finansiering via brugerbetaling 5% 72% 83% Finansiering via skatten 22% 14% 6% 3% Region Syddanmark Region 32

33 Finansiering af broinvesteringer Det er blandt de ældste borgere, at ønsket om brugerbetaling er mest udtalt Det er særligt de ældste borgere på 56 år eller derover, der ønsker finansiering via brugerbetaling. 83 % i denne aldersgruppe ønsker dette, mens kun 14 % ønsker finansiering via skatten Den største andel tilhængere af skattefinansiering findes i aldersgruppen 18 til 34 år, hvor 24 % ønsker denne finansieringsmetode. 68 % af borgerne i aldersgruppen ønsker dog finansiering via brugerbetaling Vælgere der stemmer på et af partierne i blå blok ønsker i lidt højere grad end vælgere der stemmer på rød blok at finansiere via brugerfinansiering. 80 % af blå bloks vælgere ønsker dette, mens det samme gør sig gældende for 76 % af rød bloks vælgere Opdelt på tværs af alder Finansiering via brugerbetaling Finansiering via skatten 3% 4% 8% 14% 16% 24% Opdeling på tværs af politisk tilhørsforhold Finansiering via brugerbetaling 83% 80% 68% 76% 80% 56 år og derover år år Finansiering via skatten 4% 3% 20% 17% Vælgere i rød blok Vælgere i blå blok 33

34 EPINION COPENHAGEN RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: E: EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A 8000 AARHUS C DENMARK T: E: TV@EPINION.DK EPINION SAIGON 11 TH FLOOR, DINH LE BUILDING 1 DINH LE STREET, DISTRICT 4, HCMC, VIETNAM T: E: OFFICE@EPINION.VN

Ren By-kampagnen 2012

Ren By-kampagnen 2012 Ren By-kampagnen 2012 Aarhus Kommune Natur & Miljø Kendskabsmåling Om kampagnemålingen 2012 Aarhus Kommune råder over et borgerpanel med bredt repræsenterede medlemmer over 18 år - alle bosat i Aarhus

Læs mere

SURVEY OM NORMERINGER I DAGINSTITUTIONER

SURVEY OM NORMERINGER I DAGINSTITUTIONER SURVEY OM NORMERINGER I DAGINSTITUTIONER BUPL & FOA 29. APRIL 2019 FORMÅL OG METODE FORMÅL Formålet med denne undersøgelse er at kortlægge forældres holdninger til normeringer i daginstitutioner. Formålet

Læs mere

KØBENHAVN. 17. nov 2011 EPINION SAIGON

KØBENHAVN. 17. nov 2011 EPINION SAIGON Bedre Psykiatri KØBENHAVN Imageundersøgelse 17. nov 2011 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 70 23 14 23 E: INFO@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK SØNDERGADE

Læs mere

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre Danskerne vil af med mellem- og topskatten Danskerne er parate til at skrotte både mellem- og topskatten ved en kommende skattereform. Det viser en meningsmåling foretaget af Megafon. Således erklærer

Læs mere

Ren By-kampagnen 2011

Ren By-kampagnen 2011 Ren By-kampagnen 2011 Aarhus Kommune, Natur & Miljø Kendskabsmåling Om kampagnemålingen 2011 Aarhus Kommune råder over et borgerpanel, som er bredt sammensat af personer over 18 år, der er bosat i Aarhus

Læs mere

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Beredskabsstyrelsen Rigspolitiet RAPPORT November 2013 Indhold INDHOLD 1 2 Executive summary Side 3-5 Befolkningsundersøgelsen Side 6-17

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

Holdninger til tortur. November 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON

Holdninger til tortur. November 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON Holdninger til tortur 16179 November 2012 KØBENHAVN DIGNITY 3. dec 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION OSLO EPINION MALMÖ EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN N DENMARK T: +45 87 30 95

Læs mere

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011 Trafik og bil BD272 Business Danmark juli 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Afstand til forankørende...

Læs mere

Arbejdspladstyverier. Rapport

Arbejdspladstyverier. Rapport Arbejdspladstyverier Rapport Disposition 1. Om undersøgelsen 2. Resultater 3. Bivariate sammenhænge 4. De underliggende holdningsdimensioner 5. Multivariate analyser 2 Arbejdspladstyverier Om undersøgelsen

Læs mere

Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN DANSKERNES RYGEVANER 2011 DECEMBER 2011 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN

Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN DANSKERNES RYGEVANER 2011 DECEMBER 2011 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN DANSKERNES RYGEVANER 2011 SUNDHEDSSTYRELSEN Metodenotat DECEMBER 2011 EPINION KØBENHAVN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS C

Læs mere

Spørgsmål: Hvad mener du, at aldersgrænsen for at blive udsendt i krig for Danmark bør være? Danmarks Radio. 31. aug 2015

Spørgsmål: Hvad mener du, at aldersgrænsen for at blive udsendt i krig for Danmark bør være? Danmarks Radio. 31. aug 2015 t Spørgsmål: Hvad mener du, at aldersgrænsen for at blive udsendt i krig for Danmark bør være? Danmarks Radio 31. aug 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Det fri indland. 23. mar 2015

Det fri indland. 23. mar 2015 t Det fri indland Spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: De sociale medier betyder, at jeg er mindre nærværende, når jeg er sammen med andre mennesker DR 19160 23. mar 2015 AARHUS COPENHAGEN

Læs mere

Danmarks Radio. 12. jan 2017

Danmarks Radio. 12. jan 2017 t Spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Det er i orden, at man slår en indbrudstyv med et boldtræ for at jage vedkommende ud af ens hjem, uanset om indbrudstyven er truende eller ej

Læs mere

DANSKERNES RYGEVANER Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN

DANSKERNES RYGEVANER Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN DANSKERNES RYGEVANER 2012 SUNDHEDSSTYRELSEN Metodenotat DECEMBER 2012 EPINION KØBENHAVN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS C

Læs mere

Væksthusene Tabelrapport 2013 - Ad-hoc modul

Væksthusene Tabelrapport 2013 - Ad-hoc modul Væksthusene Tabelrapport 2013 - Ad-hoc modul Erhvervsstyrelsen Januar 2014 INTRODUKTION TIL RAPPORTEN REGULERING 4 EJERSKIFTE 7 RÅSTOFFER 19 METODE 22 3 INTRODUKTION TIL RAPPORTEN Denne måling indeholder

Læs mere

Det fri indland. 23. mar 2015

Det fri indland. 23. mar 2015 t Det fri indland Spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Der bør indføres en grænse for, hvor mange børn der maksimalt må være pr. voksen ansat i daginstitutionerne? DR 19160 23. mar

Læs mere

Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN TOBAKSFORURENET LUFT 2012 SEPTEMBER 2012 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN

Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN TOBAKSFORURENET LUFT 2012 SEPTEMBER 2012 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN TOBAKSFORURENET LUFT 2012 SUNDHEDSSTYRELSEN Metodenotat SEPTEMBER 2012 EPINION KØBENHAVN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS

Læs mere

Danmarks Radio. 12. jan 2017

Danmarks Radio. 12. jan 2017 t Spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Det bør være straffrit, at man slår en indbrudstyv med et boldtræ for at jage vedkommende ud af ens hjem, uanset om indbrudstyven er truende

Læs mere

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2013 1 De fem segmenter I rapporten skelnes

Læs mere

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Op mod hver anden dansker flere kvinder end mænd - mener, at børnefamilier skal have ret til at gå på deltid, mens de har børn under seks år. På spørgsmålet

Læs mere

Det fri indland. 23. mar 2015

Det fri indland. 23. mar 2015 t Det fri indland Spørgsmål: Synes du, at det er en god ide, at kriminelle med domme på op til seks måneder har mulighed for at afsone deres dom i hjemmet med fodlænke frem for i et fængsel? DR 19160 23.

Læs mere

DR Politikerlede. Danmarks Radio. 14. jun 2016

DR Politikerlede. Danmarks Radio. 14. jun 2016 t DR Politikerlede Danmarks Radio 14. jun 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med køn... 5 3. Kryds med alder... 7 4. Kryds med Partivalg...

Læs mere

Årsrapport for 2014. Videncenter for Arbejdsmiljø. 3. marts 2015 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN

Årsrapport for 2014. Videncenter for Arbejdsmiljø. 3. marts 2015 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN Årsrapport for 2014 Videncenter for Arbejdsmiljø 3. marts 2015 EPINION COPENHAGEN RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 70 23 14 23 E: INFO@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A

Læs mere

Sommermåling - Indland. Danmarks Radio. 29. jun 2015

Sommermåling - Indland. Danmarks Radio. 29. jun 2015 t Sommermåling - Indland Danmarks Radio 29. jun 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med alder... 6 3. Kryds med køn... 9 4. Kryds

Læs mere

EPINION OG HANSEN & ERSBØLL AGENDA

EPINION OG HANSEN & ERSBØLL AGENDA EPINION OG HANSEN & ERSBØLL AGENDA FOLKELAGKAGEN 2019 FOLKEMØDET PÅ BORNHOLM JUNI 2019 KORT OM UNDERSØGELSEN 1 Formål med undersøgelsen 2 Metode til indsamling og behandling af data Folkelagkagen i 2019

Læs mere

Danmarks Radio. 12. jan 2017

Danmarks Radio. 12. jan 2017 t Spørgsmål: Opbevarer du eller en anden person i din husstand en genstand som eksempelvis et boldtræ, en peberspray, en kniv eller en anden form for våben til selvforsvar i jeres bolig med det ene formål

Læs mere

Påskemåling - E&Ø. 23. mar 2015

Påskemåling - E&Ø. 23. mar 2015 t Påskemåling - E&Ø 19160 DR 23. mar 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med alder... 7 3. Kryds med køn... 11 4. Kryds med Partivalg...

Læs mere

S og V er lige økonomisk ansvarlige

S og V er lige økonomisk ansvarlige S og V er lige økonomisk ansvarlige Venstre og Socialdemokraterne er i høj eller nogen grad økonomisk ansvarlige partier, der kan tage regeringsansvar for Danmarks økonomi. Det mener to ud af tre vælgere.

Læs mere

Undersøgelse om danskernes mobilvaner

Undersøgelse om danskernes mobilvaner t Undersøgelse om danskernes mobilvaner Danmarks Radio 2. dec 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med køn... 24 3. Kryds med alder...

Læs mere

DR Teenagere. Danmarks Radio. 17. maj 2016

DR Teenagere. Danmarks Radio. 17. maj 2016 t DR Teenagere Danmarks Radio 17. maj 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med køn... 11 3. Kryds med Partivalg... 19 4. Om Undersøgelsen...

Læs mere

Danmarks Radio. 17. sep 2018

Danmarks Radio. 17. sep 2018 t Spørgsmål: Hvilke af følgende professionelle har du kontaktet med henblik på at få råd og/eller vejledning om overvejelser i dit liv? Danmarks Radio 17. sep 2018 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER

Læs mere

DR Hemmeligheder. Danmarks Radio. 13. jun 2016

DR Hemmeligheder. Danmarks Radio. 13. jun 2016 t DR Hemmeligheder Danmarks Radio 13. jun 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med køn... 10 3. Kryds med alder... 17 4. Kryds med

Læs mere

Spørgsmål: Har du inden for de seneste fem år haft en konflikt med en eller flere af dine naboer i forhold til følgende? Danmarks Radio. 29.

Spørgsmål: Har du inden for de seneste fem år haft en konflikt med en eller flere af dine naboer i forhold til følgende? Danmarks Radio. 29. t Spørgsmål: Har du inden for de seneste fem år haft en konflikt med en eller flere af dine naboer i forhold til følgende? Danmarks Radio 29. nov 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA

Læs mere

Omdømmeundersøgelse af Danmarks Statistik

Omdømmeundersøgelse af Danmarks Statistik 5. november 18 Omdømmeundersøgelse af Danmarks Statistik I foråret 18 har Epinion gennemført en undersøgelse af den danske befolknings kendskab og tillid til Danmarks Statistik ved at spørge et repræsentativt

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Danmarks Biblioteksforening: Befolkningsundersøgelse Danmarks biblioteksforening, juni 2015

Danmarks Biblioteksforening: Befolkningsundersøgelse Danmarks biblioteksforening, juni 2015 Danmarks Biblioteksforening: Befolkningsundersøgelse 2015 Danmarks biblioteksforening, juni 2015 1 Disposition 1. Om undersøgelsen 2. Bibliotekets betydning i landdistrikter og for bosætning 3. Kan biblioteker

Læs mere

Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus

Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus Syddjurs Kommune, Region Midtjylland, Århus Kommune, Visit Århus og Århus Cityforening Rapport Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Danskerne vender sig mod skrappere krav over for dagpengemodtagere.

Danskerne vender sig mod skrappere krav over for dagpengemodtagere. Danskerne vender sig mod skrappere krav over for dagpengemodtagere. Resumé YouGov har på vegne af A kassernes brancheorganisation AK samvirke spurgt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning om

Læs mere

Delrapport fra DUFs spørgeskemaundersøgelse om demokratiets tilstand med fokus på de årig.

Delrapport fra DUFs spørgeskemaundersøgelse om demokratiets tilstand med fokus på de årig. Unges syn på demokratiet anno 2018 Delrapport fra DUFs spørgeskemaundersøgelse om demokratiets tilstand med fokus på de 16-25- årig. Om undersøgelsen DUF har siden 2011 gennemført en årlig demokratiundersøgelse,

Læs mere

Kendskabet til Nota maj 2013

Kendskabet til Nota maj 2013 t Kendskabet til Nota - 2013 15351 13. maj 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenstabeller... 5 4. Kryds med

Læs mere

DR Flygtninge. Danmarks Radio. 10. sep 2015

DR Flygtninge. Danmarks Radio. 10. sep 2015 t DR Flygtninge Danmarks Radio 10. sep 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med alder... 13 3. Kryds med køn... 23 4. Kryds med Partivalg...

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

Påskemåling - Detektor. 23. mar 2015

Påskemåling - Detektor. 23. mar 2015 t Påskemåling - Detektor 0 DR. mar 0 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLDSFORTEGNELSE. Frekvenser.... Kryds med alder.... Kryds med køn.... Kryds med Partivalg.... Om Undersøgelsen...

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

DANVA Kunderne i centrum holdningsundersøgelse privatkunder

DANVA Kunderne i centrum holdningsundersøgelse privatkunder DANVA Kunderne i centrum holdningsundersøgelse privatkunder Maj 2018 INDHOLD Emne Forord Sammenfatning Rent drikkevand Rent vandmiljø Klima Ejerskab Kvalitet og pris Ekstra ydelser Kendskab og tilfredshed

Læs mere

TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE BEBOERE PÅ PLEJECENTRET ENGGÅRDEN OG DERES PÅRØRENDE DECEMBER 2017

TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE BEBOERE PÅ PLEJECENTRET ENGGÅRDEN OG DERES PÅRØRENDE DECEMBER 2017 TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE BEBOERE PÅ PLEJECENTRET ENGGÅRDEN OG DERES PÅRØRENDE DECEMBER 2017 INHOLD BAGGRUND OG METODE 3 UNDERSØGELSENS REPRÆSENTATIVITET 4 LÆSEVEJLEDNING 5 HOVEDKONKLUSIONER 6 BEBOERNES

Læs mere

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September KUNDECENTER 2012 Midttrafik Kundetilfredshed September Baggrund og anbefalinger Kundernes køn og alder Henvendelser ved personligt fremmøde Henvendelser per telefon Slippery slope og tilfredshed Historik

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne vælger dansk dyrevelfærd. 13. marts 2014

Økonomisk analyse. Danskerne vælger dansk dyrevelfærd. 13. marts 2014 Økonomisk analyse 13. marts 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne vælger dansk dyrevelfærd Dyrevelfærd er vigtig. Det er der ikke

Læs mere

Jobskifte Lederes overvejelser om jobskifte 2018

Jobskifte Lederes overvejelser om jobskifte 2018 Jobskifte Lederes overvejelser om jobskifte 18 Lederne September 18 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Hvor mange respondenter der er jobsøgende eller overvejer at skifte job Deres motiver

Læs mere

Vurdering af Helle Thorning Schmidts og Lars Løkke Rasmussens egenskaber i forhold til en række politiske områder. Danmarks Radio. 19.

Vurdering af Helle Thorning Schmidts og Lars Løkke Rasmussens egenskaber i forhold til en række politiske områder. Danmarks Radio. 19. t Vurdering af s og Lars Løkke Rasmussens egenskaber i forhold til en række politiske områder Danmarks Radio 19. maj 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser...

Læs mere

Status for kendskabet til Passagerpulsen

Status for kendskabet til Passagerpulsen Status for kendskabet til Passagerpulsen April 2016 Side 2 Indhold 1. Indledning 3 2. Resultater 4 3. Kommentarer til resultaterne 6 4. Om undersøgelsen 7 5. Om deltagerne i undersøgelsen 8 6. Spørgeskema

Læs mere

BEDRE PSYKIATRI En landsdækkende undersøgelse

BEDRE PSYKIATRI En landsdækkende undersøgelse x BEDRE PSYKIATRI En landsdækkende undersøgelse Århus 29. marts 2011 1 1. KORT OM EPINION Epinion gennemfører specialdesignede undersøgelser af høj kvalitet, som sikrer et solidt grundlag for optimale

Læs mere

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012 Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2012 1 De fire segmenter Vundne Alle dem, der allerede er medlem af en ulandsorganisation 2 60% 50% 49% 45% Motiverede Mulige

Læs mere

Borgere og IT. Metodenotat/rapport. Grønlands Selvstyre. Digitaliseringsstyrelsen. 29. juli 2016

Borgere og IT. Metodenotat/rapport. Grønlands Selvstyre. Digitaliseringsstyrelsen. 29. juli 2016 Borgere og IT Grønlands Selvstyre Digitaliseringsstyrelsen Metodenotat/rapport 29. juli 2016 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2 2.

Læs mere

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort 12. dec 2013 100% 70% 60% 50% 5% 5% 0% Personligt Flex Anonymt 100% 70% 60% 50% 15% 5% 0% Voksen (16 år) Pensionist Andet 100% Klippekort (pap)

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2013

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2013 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2013 Danida RAPPORT KØBENHAVN JANUAR 2014 EPINION COPENHAGEN RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK +45 70 23 14 23 EPINION AARHUS NORDHAVNSG ADE 1-3

Læs mere

KUNDETILFREDSHED I BYBUSSER

KUNDETILFREDSHED I BYBUSSER KUNDETILFREDSHED I BYBUSSER MIDTTRAFIK KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2011/2012 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000

Læs mere

Investorundersøgelse. FSR danske revisorer. 6. september Rapport EPINION COPENHAGEN EPINION SAIGON EPINION AARHUS

Investorundersøgelse. FSR danske revisorer. 6. september Rapport EPINION COPENHAGEN EPINION SAIGON EPINION AARHUS Investorundersøgelse FSR danske revisorer Rapport 6. september 2012 EPINION COPENHAGEN RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 87 30 95 00 E: INFO@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK EPINION AARHUS NORDHAVNSGADE

Læs mere

Det gode liv Et uddrag af resultaterne fra borgerpanelsundersøgelsen. Analyse, Viden & Strategi Efteråret 2017

Det gode liv Et uddrag af resultaterne fra borgerpanelsundersøgelsen. Analyse, Viden & Strategi Efteråret 2017 Det gode liv Et uddrag af resultaterne fra borgerpanelsundersøgelsen Analyse, Viden & Strategi Efteråret 207 Baggrund og formål Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune vedtog i 204 politikken om det gode liv.

Læs mere

Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området

Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området Rejsekort 28. maj 2013 I de følgende spørgsmål bedes du vurdere en række forhold vedr. kollektiv trafik. Du bedes svare på en skala fra 1-5, hvor 1

Læs mere

Rapport: Danskernes forhold til Tyskland og grænser Del 3 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig

Rapport: Danskernes forhold til Tyskland og grænser Del 3 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig Rapport: Danskernes forhold til Tyskland og grænser Del 3 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig Indhold 1. Konklusioner (side 3) 2. Om undersøgelsen (side 5) 3. Forholdet

Læs mere

TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE SUNDHED OG OMSORG

TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE SUNDHED OG OMSORG TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE SUNDHED OG OMSORG HJEMMEPLEJE 2019 INDHOLD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. BAGGRUND OG METODE..... 3 OPSUMMERING OG SAMMENLIGNING AF RESULTATER.... 8 SAMLET TILFREDSHED MED HJEMMEPLEJEN.......

Læs mere

Lynmåling: Lene Espersen og Lars Barfoed

Lynmåling: Lene Espersen og Lars Barfoed Lynmåling: Lene Espersen og Lars Barfoed Danmarks Radio 14. januar 2011 Århus 2011 K Ø B E N H A V N Å R H U S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvens... 5 4. Krydstabuleringer...

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? RAPPORT MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING OKTOBER 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD 1. Indledning og resumé 2. Indskolingen 3. Mellemtrinnet 4. Udskolingen

Læs mere

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af. Rejsekortet. Rejsekortet. 18. november 2016

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af. Rejsekortet. Rejsekortet. 18. november 2016 Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af Rejsekortet Rejsekortet 18. november 2016 Summary for brugerundersøgelsen Mulighed for at købe rejsekort, for at tanke op, tilgængeligheden af kortlæsere i busser

Læs mere

Borgermåling om vindmøller i København

Borgermåling om vindmøller i København Borgermåling om vindmøller i København Københavns Energi Februar 2011 Konklusion Undersøgelse blandt myndige borgere i Københavns Kommune Stort set alle borgere i Københavns kommune er meget positive overfor

Læs mere

Borgere og IT. Metodenotat/rapport. Grønlands Selvstyre. Digitaliseringsstyrelsen. 15. januar 2018

Borgere og IT. Metodenotat/rapport. Grønlands Selvstyre. Digitaliseringsstyrelsen. 15. januar 2018 Borgere og IT Grønlands Selvstyre Digitaliseringsstyrelsen Metodenotat/rapport 15. januar 2018 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN Undersøgelse af borgere og IT INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Holdninger til socialt udsatte. - svar fra danskere

Holdninger til socialt udsatte. - svar fra danskere Holdninger til socialt udsatte - svar fra 1.079 danskere Epinion for Rådet for Socialt Udsatte, marts 2018 1 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Metode... 4 3. Danskernes holdninger til udsatte

Læs mere

Familiepolitik er usynlig for danskerne

Familiepolitik er usynlig for danskerne Familiepolitik er usynlig for danskerne Næsten hver anden dansker kan ikke få øje på noget parti, der specielt kæmper børnefamiliernes sag. Når danskerne skal pege på de partier, der bedst kæmper børnefamiliernes,

Læs mere

Resultatrapport for DUFs spørgeskemaundersøgelse om demokratiets tilstand blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning

Resultatrapport for DUFs spørgeskemaundersøgelse om demokratiets tilstand blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning Danskernes syn på demokratiet anno 2018 Resultatrapport for DUFs spørgeskemaundersøgelse om demokratiets tilstand blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning Om undersøgelsen DUF har siden

Læs mere

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER 3 DANSKERNES ALKOHOLVANER Dette afsnit belyser danskernes alkoholvaner, herunder kønsforskelle og sociale forskelle i alkoholforbrug, gravides alkoholforbrug samt danskernes begrundelser for at drikke

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

SF er vælgernes reservehold

SF er vælgernes reservehold SF er vælgernes reservehold Hvis vælgerne skulle på et andet parti end deres foretrukne, ville flest 14 procent - vælge SF. Alle SF s potentielle r kommer fra partier i rød blok (R, S og EL). 12 procent

Læs mere

Danskernes forestillinger om kriminalitet

Danskernes forestillinger om kriminalitet Danskernes forestillinger om kriminalitet Det Kriminalpræventive Råd Epinion Januar 2013 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Monitorering af danskernes rygevaner

Sundhedsstyrelsen Monitorering af danskernes rygevaner Sundhedsstyrelsen Monitorering af danskernes rygevaner 2005 Metodebeskrivelse Udarb. UKL/SPO Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.03 baggrund og analyse Uddannelse trækker i de unge job og kæreste i de lidt ældre Pigerne er de første

Læs mere

LEGOLAND Billund Resort. August 2015

LEGOLAND Billund Resort. August 2015 LEGOLAND Billund Resort August 2015 INDHOLD BAGGRUD OG FORMÅL KONKLUSIONER PROFIL PÅ RESPONDENTERNE LLBR KAMPAGNE LLBR ANBEFALING OG TILFREDSHED BOOKING OG BESLUTNINGSFLOW BE HAPPY PASS APPENDIKS SIDE

Læs mere

Minedrift ved Kvanefjeld

Minedrift ved Kvanefjeld HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Minedrift ved Kvanefjeld - en undersøgelse af befolkningens holdning til etablering af minen Undersøgelsen er gennemført på foranledning af

Læs mere

Befolkningsundersøgelse om velfærd

Befolkningsundersøgelse om velfærd t Befolkningsundersøgelse om velfærd Spørgsmål: Velfærd dækker bl.a. ældrepleje, sygehuse og børnepasning. Det diskuteres jævnligt, om det offentlige skal bruge flere eller færre penge på velfærd i de

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Andel del En undersøgelse af det fysiske undervisningsmiljø i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 3 4 AFSNIT 1: Profil på

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Gallup om DF som regeringsparti

Gallup om DF som regeringsparti TNS Dato: 22. april 2013 Projekt: 59252 Feltperiode: Den 17/4-22/4 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Madspild. Epinion. 4. feb 2016

Madspild. Epinion. 4. feb 2016 t Madspild 20216 Epinion 4. feb 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 4. Kryds med køn... 7 5. Kryds

Læs mere

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Beboernes selvvurderede helbred Spørgeskemaerne til voksne beboere i de seks boligområder og skoleelever fra de skoler, som især har fra de samme boligområder,

Læs mere

DANSK EUROSKEPSIS ER NUANCERET OG VARIERER I INTENSITET

DANSK EUROSKEPSIS ER NUANCERET OG VARIERER I INTENSITET . april 0 DANSK EUROSKEPSIS ER NUANCERET OG VARIERER I INTENSITET Kontakt: Projektmedarbejder, Kasper Skaaning + 0 0 ksk@thinkeuropa.dk RESUME: At være skeptisk over for EU-samarbejdet er ikke ensbetydende

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

Undersøgelse af trafikforhold og betalingsvillighed i forbindelse med Kronprinsesse Marys Bro.

Undersøgelse af trafikforhold og betalingsvillighed i forbindelse med Kronprinsesse Marys Bro. Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2017-18 TRU Alm.del Bilag 177 Offentligt 2018-02-11 version 3.0 Undersøgelse af trafikforhold og betalingsvillighed i forbindelse med Kronprinsesse Marys Bro. Indhold

Læs mere

Irakiske asylansøgere

Irakiske asylansøgere DR Irakiske asylansøgere Rapport - Epinion A/S 3. april 2007 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S...3 2 Baggrund...3 2.1 Indledning...3 3 Frekvenser...3 4 Krydstabuleringer...3 5 Undersøgelsens metode...3

Læs mere

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund Fælles ældre Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Publikationen Fælles ældre kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort 4. februar 2 0 15 Summary for brugerundersøgelsen Brugernes holdning til rejsekortet er overordnet på niveau med sidste års undersøgelse. Dette

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

FORÆLDREUNDER- SØGELSE

FORÆLDREUNDER- SØGELSE FORÆLDREUNDER- SØGELSE BUPL AUGUST 2017 METODE Undersøgelsen er baseret på interview med 1669 forældre med børn, som inden sommerferien gik i 0.,1. 2. eller 3. klasse og også et tilmeldt et fritidstilbud.

Læs mere

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort 19. dec 2012 Summary Brugere defineres som brugere af rejsekort, der har en rejsefrekvens på 1-2 dage i kvartalet eller mere Generelt: 79 %

Læs mere