Borgernes holdning til trafik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgernes holdning til trafik"

Transkript

1 Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport

2 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side 15 Udbygning af motorvejsnet? Side 24 Finansiering af broinvesteringer Side 31 2

3 Indledning 3

4 Indledning Analyseformål og undersøgelsesdesign ANALYSEFORMÅL Region Syddanmark har bedt Epinion om at foretage en undersøgelse af borgerne i Region Syddanmark og Region s holdninger til trafik Formålet har været at opnå viden om borgernes ønsker til prioriteringer af trafikmidler, herunder prioriteringer af forskellige former for trafikinvesteringer, finansieringsmetoder og forholdet mellem motorvejsnet og jernbanenet Spørgeskemaet til undersøgelsen er udarbejdet i samarbejde mellem Region Syddanmark og Epinion, mens afrapporteringen af undersøgelsens resultater er foretaget af Epinion Dette dokument afrapporterer undersøgelsens resultater Kun substantielle og statistisk signifikante resultater er medtaget i rapporten med mindre andet er angivet, fremgår således kun opdelinger af resultaterne, der viser substantielle forskelle UNDERSØGELSESDESIGN I alt er der gennemført interview (50 % i hver region) med et repræsentativt udsnit af den voksne befolkning i de to regioner Interviewene er indsamlet via to dataindsamlingsmetoder; telefoninterview og webbaserede interview via Epinions repræsentative Danmarkspanel. Antallet af interview er fordelt ligeligt mellem de to dataindsamlingsmetoder Dataindsamlingen er foretaget mellem d. 4. og 12. juli 2011 Den samlede svarprocent for hele undersøgelsen er 60,2 % Efter dataindsamlingen er det indsamlede datamateriale blevet vejet så det afspejler populationsfordelingerne i de to regioner på køn, alder, uddannelse og geografi (region) 4

5 Resumé af resultater 5

6 Hovedkonklusioner Motorvej og jernbane prioriteres højt af borgerne i Region Syddanmark og Region Forskelle i prioriteringer afhængigt af bopæl Et lille flertal af borgerne i de to regioner er tilhængere af en Kattegatbro Der er dog markante forskelle på tværs af de to regioner: I den østlige del af Region har Kattegatbroen flest tilhængere Når finansieringsstørrelsen i forhold til en Kattegatbro nævnes, mindskes andelen af tilhængere betragteligt Betydningen af en Kattegatbro for udviklingen i forskellige landsdele varierer: positiv for, hverken/eller for Sydjylland og negativ for Fyn Et lille flertal ønsker størst fokus på udbygning af motorvejsnettet, men et stort mindretal på over 40 % ønsker størst fokus på udbygning af jernbanenettet De borgere der ofte kører bil ønsker i højere grad fokus på motorvejsnettet, mens borgere der ofte kører i tog ønsker fokus på jernbanennettet Et flertal af borgerne i begge regioner foretrækker en udbygning af E45 sammenlignet med en ny nord-sydgående motorvej i den vestlige del af Sydjylland Borgerne ønsker at finansiere nye store broforbindelser via brugerbetaling 6

7 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser 7

8 Prioritering af broer, motorveje og jernbanenet Motorveje og jernbane prioriteres højest af borgerne i Syddanmark og Deltagerne i undersøgelsen er blevet bedt om at prioritere fem trafikinvesteringer ved at tildele hver investering en værdi fra 1 til 5 Resultaterne af prioriteringen er opgjort som gennemsnit. Et gennemsnit på 5 svarer til, at samtlige respondenter har givet den pågældende investering den højeste prioritet, mens et gennemsnit på 1 svarer til, at samtlige respondenter har givet investeringen den laveste værdi scores på henholdsvis 3,6 og 3,4 prioriteret lavest med scores på henholdsvis 2,5 og 2,4 Når resultaterne deles op på de to regioner, opstår der særligt forskelle i prioriteringen af broforbindelserne Hvordan synes du, at politikerne bør prioritere mellem følgende fem investeringer? En udvidelse af motorvej E45 En Kattegatbro En tredje Lillebæltsbro Opdeling på tværs af Region Syddanmark og Region En udvidelse af motorvej E45 Større kapacitet og hastighed på jernbanenettet En Kattegatbro En bro fra Juelsminde til Bogense En tredje Lillebæltsbro 2,5 2,4 3,1 3,6 3, ,7 2,3 2,1 2,6 2,7 3,5 3,6 3,4 3,4 3, Region Syddanmark Region 8

9 Prioritering af broer, motorveje og jernbanenet Borgerne i Region Syddanmark giver en lavere prioritet til en eventuel Kattegatbro Forskellene i prioriteringen af trafikinvesteringer bliver tydeligere, når der foretages en mere detaljeret geografisk opdeling prioriteret i Trekantsområdet og i Sønderjylland (scores på 3,9), mens den bliver lavere prioriteret på Fyn (3,2) prioriteret nogenlunde ens i de forskellige områder, dog med den højeste score (3,6) i Vestjylland forskelle mellem områderne indtræder. Mens broen får en score på 2,5 på Fyn stiger scoren til 3,7 i den østlige del af Region. trafikinvestering i den østlige del af Region På Fyn prioriteres jernbanenettet (3,3) og motorvej E45 (3,2) dog stadig lidt højere end broerne til Fyn Opdeling på tværs af geografi En udvidelse af motorvej E45 Større kapacitet og hastighed på jernbanenettet En Kattegatbro En bro fra Juelsminde til Bogense En tredje Lillebæltsbro 2,5 2,7 2,6 3,1 3,1 2,6 2,4 2,4 2,2 2,9 2,4 2,7 2,3 2,1 3,2 3,9 3,9 3,6 3,6 3,3 3,4 3,4 3,6 3,4 3, Fyn Trekantsområ det Sønderjylland Vestjylland, inkl. vestlig del af Region Østlig del af Region 9

10 Prioritering af broer, motorveje og jernbanenet Kvinder og højtuddannede prioriterer jernbaner højere og Lillebæltsbro lavere Generelt er der ikke større forskelle i prioriteringen af de frem trafikinvesteringer på tværs af demografiske karakteristika såsom køn, alder og uddannelse Borgere med en videregående eller gymnasial uddannelse prioriterer, med scores på 3,7, investeringer i jernbanenettet mærkbart højere end borgere med udelukkende en grundskole eller en erhvervsfaglig uddannelse (scores på 3,3) Borgere med udelukkende grundskole eller erhvervsfaglig Der er også kønsmæssige forskelle: Mens mænd (2,6) (2,3), prioriterer kvinder investeringer i jernbanenet og Kattegatbro højere end mænd med scores på henholdsvis 3,5 og 3,2 Opdeling på tværs af uddannelse Større kapacitet og hastighed på jernbanenettet En tredje Lillebæltsbro Opdeling på tværs af køn Større kapacitet og hastighed på jernbanenettet En Kattegatbro En tredje Lillebæltsbro 2,3 2,2 2,5 2,5 3,7 3,7 3,3 3, ,3 2,6 3,2 3,0 3,5 3, Videregående Gymnasial Erhvervsfaglig Grundskole Kvinde Mand 10

11 Prioritering af broer, motorveje og jernbanenet Bilister prioriterer motorvejen højt, mens borgere der kører i tog i højere grad prioriterer jernbanenettet Forskellene på tværs af respondenternes trafikvaner omhandler primært prioriteringen mellem jernbanenet og en udvidelse af motorvej E45 Borgere der kører i bil dagligt eller ugentligt prioriterer en højere grad end borgere, der kører i bil sjældnere (score på 3,2) borgere der kører i bil dagligt har en score på 3,3, mens de borgere der kører i bil sjældnere end ugentligt har en score på 4,1 De samme tendenser går igen når vi ser på borgernes togvaner. Borgere der kører i tog ugentligt prioriterer jernbanenettet markant højere (score på 4,1) end borgere der kører i tog sjældnere end halvårligt (3,2) Ligeså er det de borgere der kører i tog sjældnere end halvårligt, der prioriterer E45 højest (score på 3,7) Når det kommer til togvaner er der også forskelle i prioriteringen af en bro fra Juelsminde til Bogense. De borgere der kører i tog ugentligt har kun en score på 2,1, mens borgerer der sjældnere end halvårligt kører i tog har en score på 2,6 Opdelt på tværs af bilvaner En udvidelse af motorvej E45 Større kapacitet og hastighed på jernbanenettet Opdelt på tværs af togvaner En udvidelse af motorvej E45 Større kapacitet og hastighed på jernbanenettet En bro fra Juelsminde til Bogense 3,6 3,6 3,2 3,3 3,5 4, ,1 2,3 2,4 2,6 3,4 3,2 3,5 3,7 4,1 4,0 3,7 3, Kører i bil dagligt Kører i bil min. 1 gang om ugen Kører i bil sjældnere eller aldrig Kører i tog min. 1 gang om ugen Kører i tog min. 1 gang om måneden Kører i tog min. 1 gang pr. halvår Kører i tog sjældnere eller aldrig 11

12 Prioritering af broer, motorveje og jernbanenet Politiske forskelle har særligt betydning for prioritering mellem jernbanenet og motorvej Forskellene på tværs af respondenternes politiske hastighed på jernbanenettet Mens vælgere i rød blok (S, RV, SF eller EL) giver en udvidelse af motorvejen en score på 3,4, tildeler vælgere i blå blok (V, K, DF eller LA) en score på 3,7 Større prioritet giver vælgerne i rød blok til 3,6, hvorimod blå bloks vælgere tildeler jernbanenettet en score på 3,2 Opdelt på tværs af politisk tilhørsforhold En udvidelse af motorvej E45 Større kapacitet og hastighed på jernbanenettet 3,2 3,4 3,7 3, Vælgere i rød blok Vælgere i blå blok 12

13 Prioritering af mulige broforbindelser mellem Jylland og Fyn En bro fra Juelsminde til Bogense er den mest attraktive for borgerne i de to regioner Respondenterne er også blevet bedt om prioritere specifikt mellem forskellige mulige broforbindelser til Fyn Når det vedrører prioritering af trafikforbindelser mellem 35 % af borgerne i de to regioner finder således Juelsminde-Bogense-broen mere attraktiv end alternativerne, mens de to andre broforbindelser foretrækkes af hver 25 % af borgerne I Region foretrækkes Juelsminde-Bogensebroen i endnu højere udstrækning. 39 % af borgerne i Region finder således denne forbindelse mest attraktiv af 16 % I Region Syddanmark er resultatet mindre entydigt. To forbindelser findes attraktive af næsten lige store andele Juelsminde-Bogense-broen (32 %) Den tredje forbindelse, en ny Lillebæltsbro, har dog også en væsentlig andel tilhængere, nemlig 25 % Hvilken af følgende forbindelser finder du mest attraktiv? En bro fra Juelsminde til Bogense Ny Lillebæltsbro En bro fra Als til Fyn 15% 25% 25% 35% Opdeling på tværs af Region Syddanmark og Region En bro fra Juelsminde til Bogense Ny Lillebæltsbro En bro fra Als til Fyn 16% 10% 19% 32% 39% 25% 26% 34% Region Syddanmark Region 13

14 Prioritering af mulige broforbindelser mellem Jylland og Fyn Sønderjyderne ønsker en bro fra Als til Fyn, mens fynboerne i højere grad ønsker en bro til Juelsminde Et mere geografisk detaljeret kig på resultaterne viser, at findes attraktiv. Hele 63 % foretrækker således denne forbindelse det samme gælder under 30 % i alle andre områder af mellem 32 % og 43 % af borgerne i andre områder end Sønderjylland. Mest attraktiv er den for borgerne i den østlige del af Region mest attraktive, da 40 % tilkendegiver dette. De andre tilhængere Opdeling på tværs af geografi En bro fra Juelsminde til Bogense Ny Lillebæltsbro En bro fra Als til Fyn 15% 24% 30% 18% 31% 24% 19% 14% 8% 16% 4% 19% 19% 28% 21% 40% 32% 32% 43% 63% Fyn Trekantsområdet Sønderjylland Vestjylland, inkl. vestlig del af Region Østlig del af Region 14

15 Kattegatbroens betydning 15

16 Holdninger til en eventuel Kattegatbro Et lille flertal af borgerne i de to regioner er tilhængere af en Kattegatbro Deltagerne i undersøgelsen er blevet bedt om at tilkendegive, hvorvidt de er tilhængere eller modstandere af en Kattegatbro mellem Aarhus og Sjælland Er du generelt tilhænger eller modstander af at etablere en Kattegatbro mellem Aarhus og Sjælland? Tilhænger 51% Et flertal på 51 % erklærer sig som tilhængere af en Kattegatbro, mens 28 % erklærer sig som modstandere. Modstander 28% Der er dog markante forskelle i holdningen til en Kattegatbro på tværs af de to regioner. 21% Mens der er et stort flertal på 64 % i Region, der erklærer sig som tilhængere af broen, er der lidt flere modstandere (37 %) end tilhængere (36 %) i Region Syddanmark Syddanmark (27 %) end i Region Opdeling på tværs af Region Syddanmark og Region Tilhænger Modstander 16% 20% 27% 36% 37% 64% Region Syddanmark Region 16

17 Holdninger til en eventuel Kattegatbro Det er i den østlige del af Region, at Kattegatbroen har flest tilhængere I den mere detaljerede geografiske opbrydning af resultaterne kan vi se, at det særligt er i den østlige del af Region, at der er mange tilhængere af en Kattegatbro. 71 % af borgerne i dette område erklærer sig således som tilhængere Også i Vestjylland (48 %) og i Trekantsområdet (43 %) er der flere tilhængere end modstandere Opdeling på tværs af geografi 30% 43% Tilhænger 38% 48% 71% Fyn Trekantsområdet I Sønderjylland er borgerne delt midt over med 38 % tilhængere og 38 % modstandere af en Kattegatbro Det er på Fyn, at den største andel modstandere af en Kattegatbro forefindes. Her erklærer 44 % af borgerne sig som modstandere af broen I den østlige del af Region er der markant hvorimod ca. en fjerdedel af befolkningen i de andre Modstander 44% 30% 38% 27% 17% 26% 27% 24% 25% 12% Sønderjylland Vestjylland, inkl. vestlig del af Region Østlig del af Region 17

18 Holdninger til en eventuel Kattegatbro Borgere i aldersgruppen år er i højere grad andre aldersgrupper tilhængere af en Kattegatbro. Kvinder tager i mindre grad end mænd stilling til spørgsmålet Ser vi på de demografiske forskelle i holdningen til en Kattegatbro kan vi se, at kvinder (27 %) i meget større udstrækning end mænd (15 %) undlader at tage stilling til spørgsmålet Opdeling på tværs af køn Tilhænger 49% 52% Dette bevirker, at mænd både i højere grad er tilhængere og modstandere af en Kattegatbro Der er også aldersmæssige forskelle. Den største andel af tilhængere findes i aldersgruppen år. Her er 57 % tilhængere af en Kattegatbro, mens 23 % er modstandere Modstander 24% 32% 27% 15% Opdeling på tværs af alder Kvinde Mand Blandt de ældste borgere på 56 år eller derover er 48 % tilhængere af en Kattegatbro, mens 32 % er modstandere Tilhænger Modstander 32% 29% 23% 48% 48% 57% 56 år og derover år 20% 23% 20% år 18

19 Holdninger til en eventuel Kattegatbro Vælgere der stemmer på et af partierne i blå blok er i lidt højere grad tilhængere af en Kattegatbro De vælgere der stemmer på et af partierne i blå blok (V, K, DF eller LA) er i højere grad end vælgere der stemmer på et af partierne i rød blok (S, RV, SF eller EL) tilhængere af en eventuel Kattegatbro. 54 % af vælgerne i blå blok erklærer sig således som tilhængere, mens 50 % af vælgerne i rød blok gør det samme Opdeling på tværs af politisk tilhørsforhold 50% Tilhænger 54% Vælgere i rød blok Rød bloks vælgere er derimod i lidt større udstrækning modstandere af en eventuel Kattegatbro. 29 % erklærer sig som modstandere, mens det samme gør sig gældende for 27 % af blå bloks vælgere Modstander 29% 27% 22% 19% Vælgere i blå blok 19

20 Holdninger til en eventuel Kattegatbro med viden om prisen Andelen af tilhængere af en Kattegatbro mindskes, når økonomien bag projektet omtales Respondenterne er blevet præsenteret for økonomien bag en Kattegatbro med følgende formulering: vurderes, at en Kattegatbro mellem Aarhus og Sjælland vil koste 100 milliarder kroner. Det svarer omtrentligt til den samlede pris for broerne over Storebælt, Øresund og Femern Bælt Når respondenterne bliver bedt om at tage stilling til at investere 100 mia. kr. i en Kattegatbro, falder andelen af tilhængere samtidig med at andelen af modstandere stiger 33 % erklærer sig således som tilhængere (før 51 %), mens 52 % erklærer sig som modstandere (før 28 %) Introduktion af økonomien bag Kattegatbroen påvirker borgerne i både Region og Region Syddanmark I Region er der dog stadig flere tilhængere (46 %) end modstandere (40 %) Er du tilhænger eller modstander af at investere 100 mia. kr. i etableringen af en Kattegatbro mellem Aarhus og Sjælland? Tilhænger Modstander Opdeling på tværs af Region Syddanmark og Region med viden om prisen Tilhænger Modstander 21% 15% 19% 15% 14% 33% 28% 40% 51% 46% 52% 66% Før introduktion af økonomi Efter introduktion af økonomi Region Syddanmark Region 20

21 Holdninger til en eventuel Kattegatbro med viden om prisen På trods af økonomien bag, er der et flertal af tilhængere i den østlige del af I den mere detaljerede geografiske nedbrydning af resultaterne viser det sig, at det i alle områder medfører en lavere andel tilhængere, at økonomien bag en Kattegatbro medtages Der er dog stadig et flertal der er tilhængere af en Kattegatbro i den østlige del af Region nemlig 53 % I alle de andre områder er flertallet af borgere nu modstandere af en Kattegatbro Det gælder mest på Fyn (68 %) og i Sønderjylland (67 %) men også i Trekantsområdet (63 %) og i Vestjylland (55 %) Det kan i øvrigt bemærkes, at den relative fordeling mellem modstandere og tilhængere af en eventuel Kattegatbro opdelt på tværs af politisk tilhørsforhold ikke ændrer sig, når økonomien bag projektet omtales Opdeling på tværs af geografi med viden om prisen Tilhænger Modstander 11% 17% 15% 15% 17% 14% 22% 21% 28% 33% 53% 55% 68% 63% 67% Fyn Trekantsområdet Sønderjylland Vestjylland, inkl. vestlig del af Region Østlig del af Region 21

22 En Kattegatbros vurderede betydning for landsdelene Betydningen for vurderes at være overvejende positiv, mens betydningen for Fyn af store andele (næsten fire ud af ti) vurderes at være negativ I forhold til en eventuel Kattegatbro er respondenterne blevet bedt om at forholde sig til om broen vil få positive eller negative konsekvenser for landsdelene, Sydjylland og Fyn Mener du, at en Kattegatbro vil få positiv eller negativ betydning for erhvervs- og Betydningen af etablering af en Kattegatbro vurderes at være meget forskellig for de forskellige landsdele For er den overordnede vurdering blandt indbyggerne i Region Syddanmark og Region, at en Kattegatbro vil have en positiv betydning for erhvervs- og befolkningsudviklingen. 75 % af respondenterne mener således, at en Kattegatbro vil have en positiv eller delvis positiv betydning for Borgerne i Region Syddanmark og Region vurderer, at en Kattegatbro hverken vil have en positiv eller negativ betydning for Sydjylland. Mens 29 % mener, at broen vil have en positiv eller delvis positiv betydning, mener 24 %, at broen vil have en negativ eller delvis negativ betydning. 39 % mener, at broen hverken vil have en negativ eller positiv betydning Borgerne i Region Syddanmark og Region vurderer, at betydningen af en Kattegatbro vil være negativ for Fyn. 37 % af respondenterne mener således, at betydningen vil være negativ eller delvis negativ, mens 27 % mener den vil være positiv eller delvis positiv I 55% 20% 3% 12% 2% 8% 12% I Sydjylland 16% 13% 39% 9% 12% 22% På Fyn 16% 11% 27% 15% 10% Positiv Delvis positiv Hverken/ eller Delvis negativ Negativ 22

23 Der er store geografiske forskelle i vurderingen af Kattegatbroens betydning En Kattegatbros vurderede betydning for landsdelene Geografiske forskelle i vurderingen af Kattegatbroens betydning for forskellige landsdele, ser ud til både at være et udslag af, at der en større generel pessimisme i forhold til broen i nogle landsdele, og at vurderingen for de enkelte landsdele er præget af, om respondenten selv bor i landsdelen Forskellene ses tydeligt, når Fyn og den østlige del af Region sammenlignes. Respondenterne fra Fyn er den geografiske gruppe, der ser mest negativt på Kattegatbroens betydning uanset, hvilken landsdel der vurderes Respondenterne fra den østlige del af Region er den geografiske gruppe, der ser mest positivt på Kattegatbroens betydning. Det gælder i særlig udstrækning for men også for Sydjylland og Fyn Borgere fra Fyns vurdering af konsekvenser for landsdele I I Sydjylland På Fyn 21% 18% 65% 22% 33% 51% 16% 33% 8% Borgere fra østlig del af Region s vurdering af konsekvenser for landsdele I I Sydjylland På Fyn 12% 13% 8% 35% 29% 86% 30% 41% 33% 8% Positiv/delvis positiv Hverken/eller Negativ/delvis negativ 4% Positiv/delvis 7% positiv 3% 9% Hverken/eller 14% Negativ/delvis negativ 23

24 Udbygning af trafiknet? 24

25 Motorvejsnet vs. jernbanenet Et lille flertal ønsker størst fokus på udbygning af motorvejsnett Respondenterne er blevet bedt om at tilkendegive, hvorvidt de mener, at der skal være størst fokus på udbygning af motorvejsnettet eller på udbygning af jernbanenettet 53 % af borgerne i de to regioner mener, at der skal være størst fokus på udbygning af motorvejsnettet, mens 41 % mener, at der skal være størst fokus på Hvis politikerne skal vælge mellem at udbygge jernbanenettet eller motorvejsnettet, hvad synes du så, at de bør have størst fokus på? Størst fokus på udbygning af motorvejsnet Størst fokus på udbygning af jernbanenet 6% 41% 53% I Region Syddanmark er der en lidt større andel (55 %), der mener, at fokus skal være på motorvejsnettet, og en lidt mindre andel, der mener, at fokus skal være på jernbanenettet (40%) Opdeling på tværs af Region Syddanmark og Region Størst fokus på udbygning af motorvejsnet Størst fokus på udbygning af jernbanenet 6% 5% 52% 55% 42% 40% Region Syddanmark Region 25

26 Motorvejsnet vs. jernbanenet Borgernes nuværende trafikvaner har stor indflydelse på prioriteringen af fokus Der er en klar sammenhæng mellem, hvor borgerne mener fokus i trafikinvesteringerne skal være og så deres trafikvaner Blandt borgere der kører i bil dagligt er der således 62 %, der mener, at fokus skal være på udbygning af motorvejsnettet, mens 33 % ønsker størst fokus på jernbanenettet Blandt borgere, der enten aldrig kører i bil eller gør det sjældnere end ugentligt, er det kun 19 %, som ønsker fokus på motorvejsnettet, mens 70 % ønsker fokus på jernbanenettet Når det kommer til togvanerne, så ønsker 81 % af de borgere, der kører i tog minimum én gang om ugen, størst fokus på jernbanenettet, og kun 16 % ønsker fokus på motorvejsnettet Blandt borgere, der enten aldrig kører i tog, eller som gør det sjældnere en halvårligt,ønsker 29 % fokus på jernbanenettet, mens 65 % ønsker fokus på motorvejsnettet Opdelt på tværs af bilvaner Størst fokus på udbygning af motorvejsnet Størst fokus på udbygning af jernbanenet Opdelt på tværs af togvaner Størst fokus på udbygning af motorvejsnet Størst fokus på udbygning af jernbanenet 19% 33% 44% 62% 49% 70% Kører i bil dagligt Kører i bil min. 1 gang om ugen 4% Kører i bil 7% 11% sjældnere eller aldrig 16% 27% 41% 65% Kører i tog min. 1 gang om ugen Kører i tog min. 1 81% gang om 70% 51% måneden 29% Kører i tog min. 1 3% gang pr. halvår 3% 8% 6% Kører i tog sjældnere eller aldrig 26

27 Motorvejsnet vs. jernbanenet Der er størst fokus på jernbanenettet blandt borgere i aldersgruppen år Ser vi på de demografiske nedbrydninger af resultaterne ses det, at det særligt er de unge borgere og borgere med en gymnasial eller videregående uddannelse, der ønsker fokus på jernbanenettet 48 % af borgerne mellem 18 og 34 år ønsker således størst fokus på jernbanenettet, mens det samme kun gør sig gældende for 37 % af borgerne mellem 35 og 55 år Opdelt på tværs af alder Størst fokus på udbygning af motorvejsnet Størst fokus på udbygning af jernbanenet 6% 5% 7% 53% 58% 47% 41% 37% 46% 56 år og derover år år Mens 52 % af borgerne med en gymnasial uddannelse og 48 % af borgerne med en videregående uddannelse ønsker størst fokus på jernbanenettet, gælder det samme kun for henholdsvis 40 % og 35 % for borgere med udelukkende grundskoleuddannelse og borgere med en erhvervsfaglig uddannelse Opdelt på tværs af uddannelse Størst fokus på udbygning af motorvejsnet Størst fokus på udbygning af jernbanenet 5% 3% 5% 8% 47% 45% 60% 52% 48% 52% 35% 40% Videregående Gymnasial Erhvervsfaglig Grundskole 27

28 Prioritering af 2 mulige motorvejsudbygninger i det sydlige Jylland Et flertal af borgerne i begge regioner foretrækker en udbygning af den eksisterende E45 i den sydlige del af Jylland Respondenterne er også blevet bedt om udelukkende at forholde sig til det sydjyske motorvejsnet og angive om de foretrækker en udbygning af den eksisterende motorvej E45 eller etableringen af en ny nord-sydgående motorvej i den vestlige del af Sydjylland 53 % af borgerne i de to regioner angiver, at de ønsker en udbygning af den eksisterende motorvej E45 i den sydlige del af Jylland. 30 % ønsker en ny nordsydgående motorvej i det vestlige Sydjylland, mens 17 % Andelen der foretrækker en udbygning af den eksisterende motorvej E45 i den sydlige del af Jylland er lige stor i de to regioner, men andelen der foretrækker en ny motorvej i det vestlige del af Sydjylland er en anelse større i Region Syddanmark (33 %) Der er forslag om to forskellige udbygninger af det sydjyske motorvejsnet syd for Kolding-Esbjerg-motorvejen. Hvilken vil du foretrække? En udbygning af den eksisterende motorvej E45 En ny nord-sydgående motorvej i den vestlige del af Sydjylland 17% 30% 53% Opdeling på tværs af Region Syddanmark og Region En udbygning af den eksisterende motorvej E45 En ny nord-sydgående motorvej i den vestlige del af Sydjylland 33% 28% 53% 53% 14% 19% Region Syddanmark Region 28

29 Prioritering af 2 mulige motorvejsudbygninger i det sydlige Jylland Et flertal af borgerne i begge regioner foretrækker en udbygning af den eksisterende E45 i den sydlige del af Jylland Ser vi nærmere på den detaljerede geografiske nedbrydning, kan vi se, at der i Sønderjylland og i Vestjylland er en større andel tilhængere (47%) af en ny nord-sydgående motorvej i den vestlige del af Sydjylland. I Sønderjylland er der dog en lige så stor andel, der ønsker en udbygning af den eksisterende motorvej E45 På Fyn foretrækker 61 % en udbygning af den eksisterende E45 i den sydlige del af Jylland, og det samme gør sig gældende for 59 % af borgerne i den østlige del af og 57 % af borgerne i Trekantsområdet den østlige del af (20 %) og i Vestjylland (16 %) Opdeling på tværs af geografi En udbygning af den eksisterende motorvej E45 En ny nordsydgående motorvej i den vestlige del af Sydjylland 5% 17% 13% 16% 21% 22% 20% 30% 37% 48% 47% 47% 61% 57% 59% Fyn Trekantsområdet Sønderjylland Vestjylland, inkl. vestlig del af Region Østlig del af Region 29

30 Prioritering af 2 mulige motorvejsudbygninger i det sydlige Jylland Vælgere i blå blok prioriterer i højere grad end rød bloks vælgere en ny motorvej i den vestlige del af Sydjylland Over halvdelen af både rød og blå bloks vælgere foretrækker en udbygning af den eksisterende motorvej E45 i den sydlige del af Jylland Opdeling på tværs af politisk tilhørsforhold En ny nord-sydgående motorvej i den vestlige del af Sydjylland prioriteres forholdsvist lavt af rød bloks vælgere. 26 % foretrækker denne motorvej, mens det samme gør sig gældende for 35 % af blå bloks vælgere En udbygning af den eksisterende motorvej E45 En ny nord-sydgående motorvej i den vestlige del af Sydjylland 26% 35% 54% 54% Vælgere i rød blok Vælgere i blå blok markant højere blandt rød blå bloks vælgere. Det drejer sig om 20 % i forhold til 11 % af blå bloks vælgere 20% 11% 30

31 Finansiering af broinvesteringer 31

32 Finansiering af broinvesteringer Borgerne ønsker at finansiere nye store broforbindelser via brugerbetaling Slutteligt er respondenterne blevet bedt om angive, hvilken finansieringsmetode de foretrækker ved fremtidige finansieringer af nye store broforbindelser Hvilken metode vil du foretrække ved fremtidig finansiering af nye store broforbindelser? Finansiering via brugerbetaling 77% Et stort flertal, 77 %, foretrækker en finansiering via brugerbetaling, mens 18 % ønsker finansieringen via Finansiering via skatten 18% Andelen der ønsker finansiering via brugerbetaling er større i Region (83 %) end i Region Syddanmark (72 %) Samtidig er andelen der ønsker skattefinansiering større i Region Syddanmark (22 %) end i Region (14 %) Opdeling på tværs af Region Syddanmark og Region Finansiering via brugerbetaling 5% 72% 83% Finansiering via skatten 22% 14% 6% 3% Region Syddanmark Region 32

33 Finansiering af broinvesteringer Det er blandt de ældste borgere, at ønsket om brugerbetaling er mest udtalt Det er særligt de ældste borgere på 56 år eller derover, der ønsker finansiering via brugerbetaling. 83 % i denne aldersgruppe ønsker dette, mens kun 14 % ønsker finansiering via skatten Den største andel tilhængere af skattefinansiering findes i aldersgruppen 18 til 34 år, hvor 24 % ønsker denne finansieringsmetode. 68 % af borgerne i aldersgruppen ønsker dog finansiering via brugerbetaling Vælgere der stemmer på et af partierne i blå blok ønsker i lidt højere grad end vælgere der stemmer på rød blok at finansiere via brugerfinansiering. 80 % af blå bloks vælgere ønsker dette, mens det samme gør sig gældende for 76 % af rød bloks vælgere Opdelt på tværs af alder Finansiering via brugerbetaling Finansiering via skatten 3% 4% 8% 14% 16% 24% Opdeling på tværs af politisk tilhørsforhold Finansiering via brugerbetaling 83% 80% 68% 76% 80% 56 år og derover år år Finansiering via skatten 4% 3% 20% 17% Vælgere i rød blok Vælgere i blå blok 33

34 EPINION COPENHAGEN RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: E: EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A 8000 AARHUS C DENMARK T: E: EPINION SAIGON 11 TH FLOOR, DINH LE BUILDING 1 DINH LE STREET, DISTRICT 4, HCMC, VIETNAM T: E:

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Beredskabsstyrelsen Rigspolitiet RAPPORT November 2013 Indhold INDHOLD 1 2 Executive summary Side 3-5 Befolkningsundersøgelsen Side 6-17

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2013 1 De fem segmenter I rapporten skelnes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012 Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2012 1 De fire segmenter Vundne Alle dem, der allerede er medlem af en ulandsorganisation 2 60% 50% 49% 45% Motiverede Mulige

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

OMDØMMEMÅLING AF FORSVARSMINISTERIETS OMRÅDE

OMDØMMEMÅLING AF FORSVARSMINISTERIETS OMRÅDE OMDØMMEMÅLING AF FORSVARSMINISTERIETS OMRÅDE KØBENHAVN Forsvarsministeriet Rapport, september 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 87 30 95 00

Læs mere

Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området

Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området Rejsekort 28. maj 2013 I de følgende spørgsmål bedes du vurdere en række forhold vedr. kollektiv trafik. Du bedes svare på en skala fra 1-5, hvor 1

Læs mere

Danskernes forestillinger om kriminalitet

Danskernes forestillinger om kriminalitet Danskernes forestillinger om kriminalitet Det Kriminalpræventive Råd Epinion Januar 2013 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 11, Marts 2013 April 2013 Hovedkonklusioner og Anbefalinger Kendskabet til Væksthusene 3-4 5-9 Ikke-brugernes holdning til Væksthusene

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

Påskemåling - Detektor. 23. mar 2015

Påskemåling - Detektor. 23. mar 2015 t Påskemåling - Detektor 0 DR. mar 0 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLDSFORTEGNELSE. Frekvenser.... Kryds med alder.... Kryds med køn.... Kryds med Partivalg.... Om Undersøgelsen...

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014 HR-målingen 3. runde Forsvarskommandoen Rapport Marts 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund Fælles ældre Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Publikationen Fælles ældre kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

Borgermåling om vindmøller i København

Borgermåling om vindmøller i København Borgermåling om vindmøller i København Københavns Energi Februar 2011 Konklusion Undersøgelse blandt myndige borgere i Københavns Kommune Stort set alle borgere i Københavns kommune er meget positive overfor

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.03 baggrund og analyse Uddannelse trækker i de unge job og kæreste i de lidt ældre Pigerne er de første

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 BRUGERUNDERSØGELSE 2015 Rapport Digital Post 17. april 2015 INDHOLD Hovedresultater Metode Brugerne af Digital Post Brug af Digital Post Opfattelse af Digital Post Forbedringsmuligheder 3 4 5 8 17 24 Hovedresultater

Læs mere

Holdninger til socialt udsatte. - svar fra 1.011 danskere

Holdninger til socialt udsatte. - svar fra 1.011 danskere Holdninger til socialt udsatte - svar fra 1.11 danskere Epinion og Rådet for Socialt Udsatte, oktober 13 1 Introduktion Hvordan ser den danske befolkning på socialt udsatte er der socialt udsatte, hvem

Læs mere

Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden. Erhvervsstyrelsen

Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden. Erhvervsstyrelsen 1 Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden Erhvervsstyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Formål Målgruppe Metode Hovedkonklusioner virksomheder Hovedkonklusioner - revisorer 4 5 6 7 21 2 Formål, målgruppe

Læs mere

Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse

Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse I opløbet til Folkemødet på Bornholm kan politikerne glæde sig over, at mange danskere har let ved at tage stilling til politiske spørgsmål

Læs mere

Afrapportering af undersøgelse om forældrenetværk

Afrapportering af undersøgelse om forældrenetværk ` Afrapportering af undersøgelse om forældrenetværk KØBENHAVN Det Kriminalpræventive Råd SEPTEMBER 2012 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 EPINION AARHUS SØNDERGADE

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper?

Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper? Håndværkere Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper? Elektriker 1% 3% 15% 46% 24% 11% 4.00 Tømrer 1% 4% 17% 45% 21% 13% 3.92 Snedker 1% 1% 14% 37% 14% 33% 3.92 VVS

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Befolkningens sundhed om 20 år? En fremskrivning med udgangspunkt i den aktuelle viden

Befolkningens sundhed om 20 år? En fremskrivning med udgangspunkt i den aktuelle viden Befolkningens sundhed om 20 år? En fremskrivning med udgangspunkt i den aktuelle viden Charlotte Glümer, professor, overlæge 1 Hvad kommer jeg ind på? Hvorfor er det svært at forudsige sygdomsmønsteret

Læs mere

Analyse Sommerskrald

Analyse Sommerskrald Analyse Sommerskrald Juni 2011 Indholdsfortegnelse 1.1. Indledning 3 1.2. Resumé af analyseresultaterne 4 2. HOLDNINGER TIL SKRALD PÅ FERIEN 5 2.1. Skrald påvirker fire ud af 10 negativt i ferien 5 2.2.

Læs mere

Må kun offentliggøres med kildeangivelsen: Epinion for Danmarks Radio. Danskernes holdning til den royale skilsmisse. En telefonundersøgelse for DR

Må kun offentliggøres med kildeangivelsen: Epinion for Danmarks Radio. Danskernes holdning til den royale skilsmisse. En telefonundersøgelse for DR Danskernes holdning til den royale skilsmisse. En telefonundersøgelse for DR Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1 Kort om Epinion A/S...3 2 Tabelrapport...1 2.1 Frekvenstabeller...1 2.2 Krydstabuleringer...3

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen Med udgangspunkt i SFI s survey fra 2006, som er indsamlet i forbindelse med rapporten Handicap

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

SCULPTURE BY THE SEA 2015

SCULPTURE BY THE SEA 2015 SCULPTURE BY THE SEA 2015 RAPPORT GÆSTEANALYSE AUGUST 2015 Indhold INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 HVORDAN BESØGES UDSTILLINGEN? Side 9 HVAD SYNES DE OM UDSTILLINGEN?

Læs mere

Skattespekulation og samfundsansvar

Skattespekulation og samfundsansvar Skattespekulation og samfundsansvar Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S for Mellemfolkeligt Samvirke 2014 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Metode...3 1.1.1. Dataindsamlingsperiode...3 1.1.2.

Læs mere

Biblioteker og biblioteksbrug i tal. Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening

Biblioteker og biblioteksbrug i tal. Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening Biblioteker og biblioteksbrug i tal Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening Indhold: 1. Eksisterende Statistiske Databaser a. KPI Index b. Folke-

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN?

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? 2. juni 2006 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? Antallet af marginaliserede personer er omtrent blevet halveret i perioden 1997-2003 og var i 2003 på omkring 38.400 personer.

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem danskere og indvandrere er stor eller meget mener 73 % af danskerne og 72 % ser kløften som et problem. 68 % ser stor ulighed ml. højt

Læs mere

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Indledning ASE har i december 2012 spurgt ca. 800 selvstændige erhvervsdrivende om deres holdning til en barselsfond for selvstændige. Undersøgelsen

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse IFKA Institut for Konjunktur-Analyse Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007 Bestilt af minister for ligestilling Institut for Konjunktur-Analyse Åbenrå 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70

Læs mere

Energirenovering. En befolkningsundersøgelse

Energirenovering. En befolkningsundersøgelse Energirenovering En befolkningsundersøgelse Januar 2015 Energirenovering Indledning Siden den første store oliekrise i begyndelsen af 70 erne har der været stigende bevidsthed om fordelene ved at isolere

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

[Arbejdernes Landsbank] Præsentation af borgerundersøgelse. PrimeTime Kommunikation A/S

[Arbejdernes Landsbank] Præsentation af borgerundersøgelse. PrimeTime Kommunikation A/S 1 [Arbejdernes Landsbank] Præsentation af borgerundersøgelse PrimeTime Kommunikation A/S 2 Indholdsfortegnelse Undersøgelsens formål Metoden bag undersøgelsen Hovedkonklusioner Kendskab Vurdering Brug

Læs mere

MARKEDSANALYSE. Rapport 29 01 2015

MARKEDSANALYSE. Rapport 29 01 2015 MARKEDSANALYSE Rapport 29 01 2015 Indhold Sammenfatning Resultater 3 6 1 SAMMENFATNING I dette afsnit præsenteres analysens formål, metode og datagrundlag samt hovedkonklusionerne. 3 Sammenfatning Kort

Læs mere

Unges brug af tandpleje

Unges brug af tandpleje Grafikrapport Unges brug af tandpleje Undersøgelse om unges brug af tandpleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 500 interview med et nationalt

Læs mere

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024:

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024: Befolkning Udviklingen i både antallet af borgere og borgerens aldersfordeling den demografiske udvikling har stor betydning for hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Analyse 27. juni 2014

Analyse 27. juni 2014 27. juni 214 Stigende andel af børn med ikke-vestlig baggrund går på privatskole Af Kristian Thor Jakobsen Personer fra ikke-vestlige lande har i de seneste 2 år udgjort en større og større del af den

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Hovedkonklusioner 143.000 borgere i Region Hovedstaden er læsesvage, 134.000 er regnesvage og 265.000 har meget ringe

Læs mere

Faktaboks. Antal respondenter: 991. Dataindsamlingsperiode: 21.11.2014 til 03.12.2014

Faktaboks. Antal respondenter: 991. Dataindsamlingsperiode: 21.11.2014 til 03.12.2014 Faktaboks Stikprøve: Udtrukket blandt medlemmer af DK-Panelet i alderen 18 år+ Stikprøven er udtrukket tilfældig stratificeret på køn, alder og geografi (region), så den afspejler befolkningssammensætningen

Læs mere

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011 Oxford Research A/S, november PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER Udført for Danske Universiteter Forfatter: r Sidst gemt: 21-11- 09:56:00 Sidst udskrevet: 21-11- 09:56:00 S:\Tilknyttede

Læs mere

FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR

FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR Januar 2013 FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR Hvordan er udviklingen i danskernes læsning af bøger? Ifølge Kulturministeriets seneste kulturvaneundersøgelse er andelen af voksne danskere,

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

De store infrastrukturinvesteringer

De store infrastrukturinvesteringer De store infrastrukturinvesteringer Oplæg Femern Belt Development Jan Hendeliowitz Beskæftigelsesministeriet, Arbejdsmarkedsstyrelsen 17. september 2013 Større infrastrukturprojekter i Region Sjælland

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

ANALYSE AF LOBBYISME I DANMARK

ANALYSE AF LOBBYISME I DANMARK LOBBYISME I DANMARK ERFARINGER OG HOLDNINGER TIL LOBBYISME BLANDT POLITIKERE I FOLKETINGET, REGIONER OG KOMMUNER 25. juni 2012 ADVICE A/S GAMMEL KONGEVEJ 3E, BAGHUSET 1610 KØBENHAVN V ADVICE@ADVICEAS.DK

Læs mere

3F eres brug af voksen- og efteruddannelse

3F eres brug af voksen- og efteruddannelse F eres brug af voksen- og I denne analyse foretages en kortlægning af hvilke befolkningsgrupper, der bruger voksen- og stilbuddene (VEU). Der sættes til sidst i analysen fokus på F eres anvendelse af VEU.

Læs mere

Spørgeskema - 4. udkast

Spørgeskema - 4. udkast Spørgeskema - 4. udkast Greve Kommune Borgerhed 2012 6. juni 2012 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS C TLF.

Læs mere

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen -

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen - Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 198 Offentligt BILAG 5 til MIFUs foretræde for Fødevareudvalget 19. marts 2014 A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen

Læs mere

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I Hjemmearbejde Hver tredje lønmodtager kan arbejde hjemme. Næsten halvdelen af dem, der gør det, arbejder længere end de ellers ville. To ud af tre oplever mere afveksling og bedre balance mellem arbejds-

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

NORDIC VIDEO INDEX 2015 REPORT ARKENA - DENMARK

NORDIC VIDEO INDEX 2015 REPORT ARKENA - DENMARK NORDIC VIDEO INDEX 2015 REPORT ARKENA - DENMARK CONTENT Brug af streaming tjenester 3 Indhold af streaming tjenester Vigtige funktioner 29 Udgifter 31 Fremtidige planer 34 Baggrundsoplysninger 36 7 2 BRUG

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Destination Nordsjælland

Destination Nordsjælland Destination Nordsjælland Liseleje, Tisvildeleje, Gilleleje, Hornbæk, Humlebæk PROJEKT KYSTBYER I VÆKST Nulpunktsmåling 2013 Om analysen Denne rapportering indeholder en række særkørsler for destination

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere

Befolkning i Slagelse Kommune

Befolkning i Slagelse Kommune Befolkning i Slagelse Kommune Befolkningsudviklingen har stor betydning for, hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt hvordan udgifterne må forventes at udvikle sig i de

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Den offentlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægelsen Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed

Den offentlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægelsen Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed D offtlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægels Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed Kun af de unge på landets ungdomsr vil arbejde i d offtlige sektor efter dt. 6 mer,

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Foreningen Als-Fyn Broen

Foreningen Als-Fyn Broen Opdateret April 2015 Foreningen Als-Fyn Broen Upolitisk forening stiftet i 2013 Et regionalt udviklingsprojekt, der omdanner Sønderjylland og Fyn til udviklingsområder Mogens K. Nielsen Erling Lundsgaard

Læs mere

Oversigt over baggrundsbilag

Oversigt over baggrundsbilag Oversigt over baggrundsbilag Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Årsregnskab 2011 samt revisionsberetning 2 Løsning af opgaven med rejsekort 3 Landsdækkende Enkeltbilletsystem

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

EUROBAROMETER OPFATTELSER AF EUROPA-PARLAMENTET I DANMARK INTERREGIONAL ANALYSE

EUROBAROMETER OPFATTELSER AF EUROPA-PARLAMENTET I DANMARK INTERREGIONAL ANALYSE NATIONALE REGIONER 1 METODOLOGISK BILAG: REGIONAL ANALYSE AF EUROBAROMETERRESULTATERNE Den følgende regionale analyse er baseret på Europa-Parlamentets Eurobarometer-undersøgelser. Eurobarometer-undersøgelser

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turisternes tilfredshed med det danske turistprodukt har vi en udfordring? Udgivet af: VisitDenmark August 2011 ISBN: 978-87-87393-81-2 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

Opfattelser af udviklingspolitik

Opfattelser af udviklingspolitik Opfattelser af udviklingspolitik Befolkningsundersøgelse februar 2011 1 Indhold 1. Udviklingsbistand og anvendelse 2. Klima, sikkerhed og demokrati 3. Firmaer og finansmarkeder 4. Partivalg og diskussioner

Læs mere

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen December 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden

Læs mere

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011 Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Hjertekarsygdomme i 211 Incidens, prævalens og dødelighed samt udviklingen siden 22 Hjertekarsygdomme i

Læs mere

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold ANALYSE Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at undersøge forskelle i hvor mange borgere, der går

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 6: Infrastruktur Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til debat. Virksomheder er afhængige af hurtig og billig transport

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse AE har undersøgt, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig når det gælder uddannelse, ledighed og indkomst set i forhold til unge med etnisk

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere