Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Principgodkendelsesordning for partikelfiltre"

Transkript

1 Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: J.nr: Principgodkendelse nr. 21a Det attesteres herved at Engine Control Systems Europe, ECS Unikat overholder Færdselsstyrelsens kravspecifikation og er principgodkendt ud fra Færdselsstyrelsens godkendelsesordning. Filterbeskrivelse: Regenereringsprincip: Principgodkendt til: Overvågningssystem: Ibiden Silicium Carbid baseret Wall Flow Filter. Regenerering sker ved hjælp af en elektrisk brænder. Motorvolumen 3-11 liter. Kan monteres på køretøjer fra Euro0 og fremefter. Opasitetkrav: Euro0: 2,5 m -1, Euro1: 2,0 m -1, Euro2: 1,5 m -1 og Euro3 : 1,2 m -1. Modtryksmåler. Dato _ Underskrift Bilag: Vejledning for servicering, bortskaffelse og arbejdsmiljø

2 ECS Unikat DIESELPARTIKELFILTERSYSTEM med elektrisk regenerering MONTERINGS-, BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSES MANUAL September 2008

3 INDHOLDSFORTEGNELSE. Beskrivelse og funktion Unikat renser effektivt partiklerne (PM) fra dieseludstødningen samtidigt at den fungerer som lyddæmper. Partiklerne (PM) ophobes under kørsel i et robust filter som, elektrisk brændes rent efter 8 timers drift. et kan kombineres med en AZ katalysator for reduktion af CO og HC. Et standardsystem er fast monteret på maskinen. Et vekselsystem anvendes, hvor der ikke er tilgængelig netstrøm 230 Volt eller 400 Volt. Ombyttes hver 8. time. Model K: 8 timers renbrænding Model S: 40 minuters renbrænding. Forebyggende Arbejdsmiljø Forudsætninger for regenerering af Køretøjets kørselsmønster Brændstof Motor Sundheds- og sikkerhedsforholdsregler Sikker montering og vedligehold af Montering Montering af stykliste Monteringsvejledning Service/vedligehold og bortskaffelse service Vedligehold/rensning/bortskaffelse Ordliste Kontrol af ydeevne Krav Test Dokumentering/journal Garantiregistreringskort Kontakt/Information Bilag: El-skema/kontrollampe 1

4 Beskrivelse og funktion. skal elektrisk renbrændes hver 8. time. En katalysator model AZ kan indbygges for at reducere kulbrinter HC og kulilte CO. For at fjerne partiklerne indeholder en siliciumkarbid enhed, som er designet til at tillade udstødningsluften at passere igennem dens mickroporøse vægge.når udstødningsgassen passerer igennem disse vægge fjernes diesel sodpartiklerne og andre partikler ved filtrering. Når den elektriske regereringsenhed tilkoples efter 8 timers drift, brænder den opsamlede sod væk. AZ - katalysatoren, katalytiske coating oxyderer endvidere de luftformige kulbrinter og kulilte. reducerer partiklerne, PM med >96%, kulbrinten HC med 96% og kulilten CO med 99%. Testet og godkendt af: VERT Schweiz ARB, USA AVL/MTC, Sverige Uppfyller TRGS 554 filterenhedc er et honeycomb design med cellerne skiftevis åbne i den ene ende og lukket I den anden. Udstødningen strømmer ind igennem de åbne celler og presses og filtreres igennem de mickroporøse vægge. 2

5 Forebyggende Arbejdsmiljø. Inden montage, demontage eller service af et skal der orienteres om Arbejdsmiljølovens krav til niveau, standard og praksis. Der henvises til vejledning for Partikelfiltre udskiftning og rensning udarbejdet af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, DK-1790 København V, Tel For at forebygge skader og lidelser skal alt arbejde med partikelfiltre udføres i henhold til vejledningens afsnit 9. Vejledning for Partikelfiltre udskiftning og rensning udleveres altid til kunden for at sikre dennes kendskab til arbejdet med partikelfiltre. Er der spørgsmål til dette kontakt, Engine Control Systems Europe AB Box: 9015, SE Malmö, Sweden Tel Fax ECS Återförsäljare i Danmark

6 Forudsætninger for regenerering af. Brændstof bør kun monteres på motorer, som anvender diesel med mindre end 50ppm svovlindhold. Anvendelse af brændstof med et højere svovlindhold vil have negative konsekvenser for serviceinterval, filtrets holdbarhed og effektivitet og vil derfor påvirke garantibetingelserne. Motor kan monteres og anvendes på alle Euro0 til Euro5 motorer med et volumen på 3-11 liter under hensyntagen til følgende opasitetskrav: Euro0: 2,5m -1, Euro1: 2,0m -1, Euro2: 1,5m -1, Euro3: 1,2m -1. Før montering af et skal motoren efterses og serviceres I henhold til køretøjets og motorfabrikantens vejledninger og anbefalinger. Det er vigtigt at brændstoffets indsprøjtningssystem herunder specielt brændstof dyserne er I orden. En almindelig metode til at afgøre indsprøjtningssystemet tilstand er at kontrollere opaciteten (røggastallet) fra udstødningsrøret enten ved en subjektiv visuel bedømmelse eller med et måleapparat. Overdreven sodemission eller uforbrændte brændstofdampe pga. et defekt indsprøjtningssystem vil hæmme filtrets funktion. Et forøget modtryk kan indikere et overordentlig stort indhold af partikler I udstødningen pga. defekte brændstofdyser. Motorer I dårlig mekanisk stand og hvis udstødning indeholde megen motoroliedampe bør ikke monteres med nogen form for partikelfilter før eventuelle defekter er udbedret. 4

7 Sundheds- og sikkerhedsforholdsregler. NB: Inden montage, demontage og service henvises til Industriens Branchearbejdsmiljøråds Vejledning for Partikelfilter udskiftning og rensning. Sikker montering og vedligehold af., komponenter er tunge! Det er derfor vigtigt at sikre, at alle personer involveret I monteringen og vedligehold af et filter er orienteret om og har forstået risikoen ved tunge løft og anvendelse af de bedste løfteteknikker med donkraft og eventuel gearkasselift etc. Serviceeftersyn og demontering af filter bør ske i et velventileret separat værkstedsrum med anvendelse af handsker, ansigtsmaske og dragt fra start til slut. Inden afmontering støvsuges filtret, koblet til centralt udsugningsanlæg. Under afmonteringen skal effektiv punktudsugning være i funktion. Eventuel aske, slagger og uforbrændt sod fra filtret skal behandles som bremsestøv, er farligt at indånde og bør bortskaffes som farligt affald. Efter rensning og montering af filtret igen støvsuges værkstedsgulv og grav koblet til centralt udsugningsanlæg. For at opnå et optimalt sundheds-og sikkerhedsmiljø under vedligehold af et filter kan ECS levere en filter rensestation CombiClean TM. CombiClean TM fjerner sikkert og effektivt aske, slagger og uforbrændt sod fra filtret i et kontrolleret miljø. 5

8 Montering Montering af. er designet og fremstillet til at kunne erstatte den oprindelige lyddæmper. Filtret skal placeres så tæt på udstødningsmanifolden som praktisk muligt. På de fleste moderne køretøjer er det normalt på den oprindelige lyddæmpers plads. Vær opmærksom på at et er meget tungere end de fleste standard lyddæmpere. Såfremt der anvendes eksisterende konsoller og monteringsbeslag skal disse være i god stand for at kunne modstå den forøgede vægt specielle konsoller kan medleveres efter ønske. Monter filtret fast til chassiet med et fleksibelt rør imellem selve filtret og manifolden for at absorbere viberationer. Der må under ingen omstændigheder anvendes udstødningspasta.. Al isoleringsmateriale som kan mættes med vand vil have en kølende effekt på udstødningen, når vandet fordamper. På den side anden vil isolering gennemvædet med enten olie eller brændstof udgøre brandfare. Det er derfor vigtigt, at isoleringen foretages på en sådan måde at væske optagelse forhindres. Montering af varmeskjold kan være nødvendig hvor filtret er tæt på følsomme komponenter eller bevægelige dele. Sikkerhedsafstand til el-kabler, trykluftsslanger og hydraulikrør bør være min. 50 mm. Kontrollampe for modtryk Bor et 10mm hul I udstødningsrøret på et sted, hvor modtrykskontakten er beskyttet (ikke I bøjning og ikke tæt på turbo) og monter den vertikalt med det medleverede rør og svejsemuffe. Længden på modtrykskontaktens rør er til for afkølingens skyld og for at mindske fugt og snavs I røret mest muligt. Røret kan bøjes eller forkortes en smule, hvis montagen kræver det. Monter kontrollampen, som indikerer for højt modtryk, på instrumentbordet I førekabinen. Kontrollampen tilsluttes startbatteri og modtrykskontakt I henhold til medfølgende el-skema (se bilag 1). Til supplering af kontrollampen kan ECS levere et manometer efter ønske. stykliste Leveres komplet med Elektrisk renbrænding model, K 8 timer. Model S 40 minutter. Monteringsvejledning Der er 3 monteringsmuligheder: 1. Vertikal montering på chassis eller førekabine - skorstensløsning (side 7) 2. Ophængt under chassis eller førekabine truck-løsning (side 8) 3. Horisontal montering off road løsning (side 9) OBS! Det er vigtigt, at garanti registreringskortet er udfyldt og returneret senest 30 dage efter installation. Kortet findes bagerst I manualen. Undladelse heraf eller mangelfuld udfyldelse af kortet kan medføre at garantien bortfalder. 6

9 Vertikal montering skorsten De medleverede støtte/bærekonsoller monteres på filtrets ind- og udgangsrør. Herefter fastgøres konsollerne sikkert, enten til chassisramme eller førekabine. Monter derefter flexrør imellem filtrets ind- og motorens udstødningsrør for at absorbere viberationer og førekabines bevægelser. Sikkerhedsafstand til elkabler, trykluftslanger og hydraulikrør bør være min. 50 mm. Stykliste til vertikal montering Støtte/bærekonsoller med tilbehør 7

10 Montering ophængt under chassis monteres samme sted som den originale lyddæmper. De medleverede støtte/bærekonsoller monteres på filtrets ind- og udgangsrør. Fastgør støtte/bærekonsollerne sikkert til chassisramme. Monter derefter flexrør imellem filtrets ind- og motorens udstødningsrør for at absorbere viberationer. Sikkerhedsafstand til elkabler, trykluftslanger og hydraulikrør bør være min. 50 mm. Stykliste for montering ophængt under chassisramme Støtte/bærekonsoller med tilbehør 8

11 Horisontalt monteret på chassis off road monteres samme sted som den originale lyddæmper De medleverede støtte/bærekonsoller monteres på filtrets ind- og udgangsrør. Fastgør støtte/bærekonsollerne sikkert til chassis. Monter derefter flexrør imellem filtrets ind- og motorens udstødningsrør for at absorbere viberationer. Sikkerhedsafstand til elkabler, trykluftslanger og hydraulikrør bør være min. 50 mm. NB: Ved special konstruerede løsninger anbefales det ved montagen at kontakte ECS Stykliste for horisontal montering Støtte/bærekonsoller med tilbehør 9

12 Service og vedligehold OBS! Det anbefales at afsnittet om sundheds- og sikkerhedsregler gennemlæses inden service- og vedligeholdelsesarbejdet påbegyndes. Service - filter Når sod renbrændes i et efterlader processen en lille smule inaktiv aske. For at sikre filtrets ydeevne skal det serviceres og asken fjernes og filtret renses for hver km eller hver 12. måned. Service kan gennemføres med kortere interval afhængig af køretøjets almindelige serviceinterval. Det anbefales, at modtrykket måles og journaliseres løbende. Målingerne foretages ved max. omdrejninger og tomgang ved service jævnfør ovenfor og midtvejs dvs. for hver ca km eller 4-6 måned. Hvis modtryksalarmen udløses hyppigt skal filtret serviceres og renses. Til dette kan ECS levere en speciel filter rensestation, hvor processen kan gennemføres I et optimalt kontrolleret sikkerheds- og sundhedsmiljø. Modtrykskontakt og kontrollampe Ved service skal modtrykskontaktens funktion kontrolleres. Kortslut kontakten og kontroller at kontrollampen lyser. Bloker udstødningsrøret og kontroller at kontrollampen lyser. Hvis ikke rengøres tilslutningsrøret for sod. Under kørsel Kontrollampen for højt modtryk kan blinke under kørsel med høje omdrejningstal og høj belastning. Hvis lampen lyser konstant skal filtret snarest rengøres. Hvis kontrollampen er suppleret med et manometer skal filtret rengøres hvis manometrets viser er idet røde felt eller på 150 mbar. 10

13 Vedligehold/rensning/bortskaffelse. OBS! Det anbefales at afsnittet om sundheds- og sikkerhedsregler gennemlæses inden service- og vedligeholdsarbejdet påbegyndes. Centerdel Flow-retning Fig. 1 Filter udgang. Indgangsdel Udgangsdel Quick-spændebøjler 1. Centerdelen, som indeholder selve filtret. 2. Inden centerdelens quick-spændebøjler fjernes, säkras med hjælp af donkraft eller lift, centerdelen Ikke falder ud. Fig. 2 Indvendig side Udgangsdel.. 3. Fjern centerdelen under anvendelse af lift 4. Undersøg filtrets udgangssiden (fig. 1) for revner, skader og større mængder sod. Filtret bør være forholdsvis rent. 5. Undersøg indersiden af udgangsdelen (fig. 2) for større mængder sod Hvis renses med CombiClean TM eller anden godkendt rensestation 6. Anbring centerdelen I rensestationen og følg de medfølgende instruktioner. Eventuel aske, slagger og sod bortskaffes som farligt affald. 7. Når rensningen er gennemført placeres centerdelen igen imellem indgangsdel og udgangsdel. Vær opmærksom på at flow-retningen er korrekt. 8. Spænd spændebøjlerne og vær sikker på at samlingerne er lige og jævne. Bortskaffelse Endelig bortskaffelse af et kan ske ved returnering til ECS I Malmö Sweden. 11

14 Ordliste Aske Det materiale som er tilbage efter sod og andre elementer er oxyderet eller forbrændt. Modtryk Trykket i et udstødningssystem som skyldes rørbøjninger, lyddæmper og andre forhindringer for udstødningsflowet. Balance Point Temperaturniveau hvor den samlede mængde af sod opsamlet i filtret er lig med mængden af sod,som bliver oxyderet. Katalysator En anordning som består af et filter, en coating af ædelmetaller og et omgivende hylster. Indenfor udstødningsteknologien er en katalysator almindeligvis en sammensætning af ædelmetaller og/eller grundstoffer. Katalysatorens funktion er at fremme en oxyderingsproces. Dataenhed Lille computer som lagrer signaler fra sensorer. Kørselsmønster Et køretøjs normale arbejdskørsel som foretages jævnlige intervaller. Partikler Alle former for fint støv. I daglig tale er partikler blevet til et udtryk for sod eller støv fra en dieselmotor på mindre end 10µ. Partikelfilter Regenerering Et filter som fysisk fjerner fine partikler fra en udstødning. En elektrisk proces som brænder soden til aske inden I filtret og som samtidig genopretter filtrets ydeevne. Termoelement En anordning der konverterer temperaturer til elektriske impulser, som kan lagres i en dataenhed. 12

15 Kontrol af ydeevne Kontrol af ydeevne bør journaliseres, da effekten reduceres over tiden ved brug. Journalen bør opdateres ved alle service og test. Krav Journalen skal indeholde oplysningerne som anført nedenfor sammen med køretøjets registreringsnr., km-stand og dato: Test af modtryk. Test af opacitet. Kontrol af filtrets tilstand. Ændringer af eller udskiftning af enhver udstødningskomponent. Ændring I kørselsmønster. Journalen kan anvendes som dokumentation overfor såvel myndigheder som bruger for filtrets løbende tilstand og som et instrument i eventuel fejlfinding. Test Selvom leveres med en modtryksalarm, anbefaler ECS at modtrykket måles og journaliseres løbende. Målingerne skal foretages ved max. omdrejninger og ved tomgang. Til formålet er filtret forsynet med en udgang på indløbsdelen. Målingerne skal foretages ved filterservice og midtvejs imellem service dvs for hver ca km eller 4-6 måned, eller såfremt modtryksalarmen udløses ofte. ECS kan efter ønske levere det nødvendige måleudstyr og fittings. Kontakt ECS eller dennes forhandler derom. Ved filterservice anbefales det endvidere at måle opacitet med godkendt måleudstyr. Journal Dato Km stand Miles/km Køretøjets reg.nr. serie nr. Modtryk ved tomgang Modtryk ved max. omdr. Visuel kontrol af Filteroverflade Udgangsdel indvendig Underskrift/stempel 13

16 Dato Km stand Køretøjets reg.nr. serie nr. Modtryk ved tomgang Modtryk ved max. omdr. Visuel kontrol af Filteroverflade Udgangsdel indvendig Underskrift/stempel Dato Km stand Køretøjets reg. nr. serie nr. Modtryk ved tomgang Modtryk ved max. omdr. Visuel kontrol af Filteroverflade Udgangsdel indvendig Underskrift/stempel Dato Km stand Køretøjets reg. nr. serie nr. Modtryk ved tomgang Modtryk ved max. omdr. Visuel kontrol af Filteroverflade Udgangsdel indvendig Underskrift/stempel 14

17 Dato Km stand Køretøjets reg. nr. serie nr. Modtryk ved tomgang Modtryk ved max. omdr. Visuel kontrol af Filteroverflade Udgangsdel indvendig Underskrift/stempel Dato Km stand Køretøjets reg. nr. serie nr. Modtryk ved tomgang Modtryk ved max. omdr. Visuel kontrol af Filteroverflade Udgangsdel indvendig Underskrift/stempel Dato Km stand Køretøjets reg. nr. serie nr. Modtryk ved tomgang Modtryk ved max. omdr. Visuel kontrol af Filteroverflade Udgangsdel indvendig Underskrift/stempel 15

18 Garanti registreringskort Det udfyldte registreringskort skal sendes til ECS eller dennes forhandler enten på fax eller med post senest 30 dage efter levering eller direkte efter montering af. Kopi til Deres arkiv. varenr. serie nr. Dato for montering Køretøjets timetællerstand/ km stand Ved installation miles/km/timer Køretøjets mærke og model Køretøjets type Køretøjets typiske kørselsmønster Motor mærke og model Motor klassificering bus/ minibus/ traktor/ lastbil/ brandbil/ renovationsbil andet Muti-drop levering/ landevejskørsel/ citybus/ brandbil/ rutebil/ renovation/ andet Bhp/kW Motor serie nr. Dato for udfyldelse af garantikort Navn på udfylder Firma og stillingsbetegnelse Underskrift/stempel Kundens firmanavn Kundens adresse Telefonnr. Montering foretaget af: firma Montering godkendt af kunde: navn Underskrift og dato 16

19 Kontakt / Information. Engine Control Systems Europe AB European Headquarters Box 9015, SE Malmö Sweden, Agnesfridsvägen 184 TELEPHONE: FAX: TECHNICAL SERVICES WEBSITE: 17

20 part number serial number Date was installed Vehicle hour meter/odometer at date of installation Vehicle make and model Cab/Hub miles/kms/hrs Unit VIN and Fleet # Vehicle type (or describe as appropriate) Typical duty cycle (or describe as appropriate) Engine make and model Engine rating bus / minibus / tractor / rigid truck / RV / fire truck / other Multi-drop delivery / highway truck / coach / city bus / suburban bus / RV / fire truck other Bhp/kW Engine serial number Date warranty card completed Name of person completing card Position and company of person completing this card Signature of person completing this card Customer company name Customer address Customer telephone number Installation agent (if not customer) Installation accepted by customer (name) Installation accepted by customer (sign & date) Return this copy to: Engine Control Systems Europe AB. Box: 9015, SE , Malmö, Sweden. FAX:

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 28.11.2007 J.nr: 1131338-01 Principgodkendelse nr. 07d Det attesteres herved at DPF Service, DPF type L og type C overholder Færdselsstyrelsens kravspecifikation

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN CUTE/THEMA AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-BRÆNDSEL...6

Læs mere

KUNDE: ADRESSE: POSTNR.: BY: TLF.: DATO: KØBERS UNDERSKRIFT: FORHANDLERSTEMPEL/UNDERSKRIFT:

KUNDE: ADRESSE: POSTNR.: BY: TLF.: DATO: KØBERS UNDERSKRIFT: FORHANDLERSTEMPEL/UNDERSKRIFT: 2 Stelnummer Type/farve Registreringsnr. Salgsdato KØBEANMELDELSE Undertegnede erklærer hermed, at scooteren er modtaget i korrekt og fejlfri stand inklusiv instruktionsbog, og at undertegnede har læst

Læs mere

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 0.06.00 J.nr: 8-4 Principgodkendelse nr. Det attesteres herved at HJS SMF AR overholder Færdselsstyrelsens kravspecifikation og er principgodkendt ud

Læs mere

BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNINGER OG INSTALLATION AF DIESELDREVET LUFTFYR

BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNINGER OG INSTALLATION AF DIESELDREVET LUFTFYR BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNINGER OG INSTALLATION AF DIESELDREVET LUFTFYR SET 2N1-RIII-12/24V SET 4N2-RIII-12/24V Producent: BRANO a.s., SBU CV Na Račanech 100, 514 20 Jilemnice tel.: +420 481 561

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

Pilleovnen SARA. Brugsanvisning og vedligeholdelse

Pilleovnen SARA. Brugsanvisning og vedligeholdelse Pilleovnen SARA Brugsanvisning og vedligeholdelse Indledning Bemærk: Vi råder Dem til at gennemlæse denne manual omhyggeligt, da den omhandler den nødvendige fremgangsmåde, for at Deres pilleovn SARA kan

Læs mere

SWIMMINGPOOL VARMEPUMPER

SWIMMINGPOOL VARMEPUMPER HYDRO-PRO SWIMMINGPOOL VARMEPUMPER Installation & Brugsanvisning BEVO NORDIC A/S 30-05-2011 Indhold 1. Forord... 3 2. Specifikationer... 4 3. Installation og tilslutning... 7 4. Brug og drift... 12 5.

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEBRÆNDEOVN FLAT MOD. COMFORT AIR - KERAMIK FLAIR MOD. COMFORT AIR - FEDTSTEN Oversættelse af den originalsprogede vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

4 CYLINDRE + 6 CYLINDRE

4 CYLINDRE + 6 CYLINDRE STEYR MOTORS-BÅDMOTORER 4 CYLINDRE + 6 CYLINDRE BETJENINGS-, VEDLIGEHOLDELSES- OG GARANTIVEJLEDNING P/N Z001140-B Første udgave Januar 2013 www.steyr-motors.com STEYR MOTORS GmbH Im Stadtgut B1, A-4407

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

INSTALLATIONS - OG BRUGERVEJLEDNING

INSTALLATIONS - OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIONS - OG RUGERVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN DUO HYDRO-AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II 1-ADVARSLER OG GARANTIETINGELSER...2 2-INSTALLATION OG

Læs mere

4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM -TEKNOLOGI

4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM -TEKNOLOGI CZ DA DE EL MOTOR MED FORSKELLIGE UDGANGE Registreret Design. Patentanmeldt 1101605.2 4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM-TEKNOLOGI ORIGINAL MANUAL * Læs vejledningen, før du betjener dette værktøj

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

BC 3000 Controller Installations- og vedligeholdelsesvejledning 4033250/3 IM-P403-16. AB Issue 3

BC 3000 Controller Installations- og vedligeholdelsesvejledning 4033250/3 IM-P403-16. AB Issue 3 BC 3000 Controller Installations- og vedligeholdelsesvejledning 4033250/3 IM-P403-16 AB Issue 3 VIGTIG SIKKERHEDSINFORMATION LÆS NEDENSTÅENDE OMHYGGELIGT Risici i forbindelse med installation/brug/vedligehold

Læs mere

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2 II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 IV. INSTALLATION... 133 1. GENERELLE OPLYSNINGER... 133 2. TRASPORT, FLYTNING OG

Læs mere

BRUGER MANUAL LOVPLIGTIGT EFTERSYN

BRUGER MANUAL LOVPLIGTIGT EFTERSYN BRUGER MANUAL LOVPLIGTIGT EFTERSYN Lifte EU komformitetserklæring Korresponderende direktiv 98/37/EEC, annex 2, A Vi erklærer, at ovenfor identificerede lift, baseret på design og konstruktion fra DHOLLANDIA,

Læs mere

Denne grill må kun benyttes udendørs og ikke i et område uden god ventilation eller indendørs i udestue eller andet lukket rum.

Denne grill må kun benyttes udendørs og ikke i et område uden god ventilation eller indendørs i udestue eller andet lukket rum. Denne grill må kun benyttes udendørs og ikke i et område uden god ventilation eller indendørs i udestue eller andet lukket rum. DK NOTER SERIENUMMER FRA KARTONNEN SERIE NUMMER XXXXXX000000 MODEL NR. 410,

Læs mere

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine BRUGER- VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine Traktor: Model Klipper: Model 5900602 5900622 5900617 5900623 5900618 5901167 5901168 5901169 Ferris Industries 5100305 5375 North Main Street

Læs mere

Brugs- og monteringsvejledning. TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef)

Brugs- og monteringsvejledning. TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef) Brugs- og monteringsvejledning TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef) Denne installations og brugsvejledning med tilhørende

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

Din brugermanual NILFISK TRUCK BOOSTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3986172

Din brugermanual NILFISK TRUCK BOOSTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3986172 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NILFISK TRUCK BOOSTER i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Installations og brugervejledning en oversættelse af den originale engelske version uden ansvar. 1. Funktioner Ren sinus spænding (THD mindre end 3 %) ved ren R

Læs mere

VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS

VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS KVALITET SUNDHED TRIVSEL VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS BETJENINGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING FEB 2015 2 VENT PLUS INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle anbefalinger side 3 Sikkerhedskrav side 4 Introduktion

Læs mere

Brugermanual FS 180 A+

Brugermanual FS 180 A+ Brugermanual FS 180 A+ Læs denne brugsanvisning omhyggeligt! Kære kunde! Læs denne brugsanvisning før du tager produktet i brug første gang. Det vil hjælpe dig med at bruge og vedligeholde det korrekt

Læs mere

Vigtigt: Fører og passager: Kun en fører og én passager er tilladt. Max. last er 150 kg. i alt.

Vigtigt: Fører og passager: Kun en fører og én passager er tilladt. Max. last er 150 kg. i alt. Forord: Tak fordi du har købt en Kingring / JinLun JL150-5 motorcykel hos MC4you. Denne model er produceret ved hjælp af avanceret teknologi. Denne model er designet til såvel bykørsel som langture, og

Læs mere

Biodiesel Danmark. Teknologisk Institut. Forsøg med AFME biodiesel

Biodiesel Danmark. Teknologisk Institut. Forsøg med AFME biodiesel Teknologisk Institut Biodiesel Danmark Forsøg med AFME biodiesel 17 stk. B15 Statoil B15 Fynbus 32 stk. B10 B30 109 stk. Kim Winther; Max Bjerrum; Torben Nørgaard 29 05 2010 Projektnummer 1 360 590 Udført

Læs mere

Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator

Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator Brugerhåndbog Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator Modelnr. TPO100 / Modelnr. TPO100B Forhandler: Denne vejledning SKAL overdrages til slutbrugeren. Bruger: FØR du benytter dette produkt skal

Læs mere