DFG/TFG DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. Driftsanvisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. Driftsanvisning 09.14 - 11.14"

Transkript

1 DFG/TFG Driftsanvisning K DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435

2 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D Hamburg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435 Yderligere oplysninger Navn og stilling på underskriftsbemyndigede Dato K EU-overensstemmelseserklæring Undertegnede erklærer hermed, at følgende kraftdrevne truck overholder de væsentligste krav i Rådets direktiv 2006/42/EF (Maskindirektivet) og 2004/108/EØF (Elektromagnetisk kompatibilitet EMC) inkl. ændringer om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning. Alle undertegnede er bemyndiget til selvstændigt at udarbejde de tekniske dokumenter. 3

3 4

4 Forord Bemærkninger til driftsvejledningen For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning. Oplysningerne gives i en kort og overskuelig form. Kapitlerne er inddelt efter bogstaver og siderne er nummereret fortløbende. I denne driftsvejledning findes dokumentation for flere forskellige truckmodeller. Sørg ved betjening og udførelse af servicearbejde for at anvende den beskrivelse, der gælder for den aktuelle trucktype. Vores trucks videreudvikles til stadighed. Vi beder om forståelse for, at vi er nødsaget til at forbeholde os ret til ændringer, hvad angår form, udstyr og teknik. Indholdet i denne driftsvejledning kan derfor ikke begrunde krav om bestemte egenskaber ved trucken. Sikkerhedsanvisninger og markeringer Sikkerhedsanvisninger og vigtige forklaringer er markeret med følgende piktogrammer: FARE! Markerer en situation med usædvanligt stor fare. Hvis denne anvisning ikke følges, vil det medføre alvorlige, irreversible skader eller evt. død. ADVARSEL! Markerer en situation med usædvanligt stor fare. Hvis denne anvisning ikke følges, kan det medføre alvorlige, irreversible skader evt. med døden til følge. FORSIGTIG! Markerer en faresituation. Hvis denne anvisning ikke følges, kan det medføre lette eller middelsvære skader. Z BEMÆRK Markerer risiko for materielle skader. Hvis denne anvisning ikke følges, kan det medføre materielle skader. Står foran anvisninger og forklaringer. t o Markerer standardudstyr Markerer ekstraudstyr 5

5 Ophavsret Ophavsretten til denne driftssvejledning tilhører JUNGHEINRICH AG. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - Tyskland Tlf.: +49 (0) 40/

6 Indholdsfortegnelse A Tilsigtet anvendelse Generelt Korrekt anvendelse Tilladte anvendelsesbetingelser Den driftsansvarliges forpligtelser Montering af påbygningsaggregater og/eller ekstraudstyr B Beskrivelse af trucken Beskrivelse af anvendelsen Trucktyper og nominel løfteevne Komponent- og funktionsbeskrivelse Definition af køreretning Oversigt over moduler Funktionsbeskrivelse Tekniske data Ydelsesdata Mål Vægt Mastudførelser Dæk Motordata Europæiske standarder Anvendelsesbetingelser Krav til elektricitet Afmærkningssteder og typeskilte Typeskilt Lastdiagram, truck Løfteevneskilt til påbygningsaggregatet Stabilitet Vindbelastning C Transport og første idriftsættelse Transport Læsning af trucken Truckens tyngdepunkt Læsning af trucken med kran Læsning ved hjælp af en ekstra truck Sikring af trucken under transport Første idriftsættelse

7 D Tankning af trucken Generelt Sikkerhedsbestemmelser for omgang med dieselolie og flaskegas (LPG) Overtryksventil, gasanlæg Tankning af diesel Tankningsprocedure Tankning ved hjælp af brændstofbeholdere Brændstofindikator (kun DFG) Gasbeholdere Gasflasker Gastank (o) E Betjening Sikkerhedsbestemmelser for drift af trucken Beskrivelse af display og betjeningselementer Betjeningskonsol med displayenhed Forberedelse af trucken til drift Kontroller og rutiner inden den daglige idrifttagning Ind- og udstigning Indretning af førerplads Sikkerhedssele Arbejde med trucken Sikkerhedsregler for kørsel Klargøring af trucken til drift Parkering af trucken i sikret tilstand Batteriafbryder Kørsel Styring Bremsning Indstilling af gafler Udskiftning af gaffellarme Optagning, transport og afsætning af last Betjening af løfteanordning og de integrerede påbygningskomponenter Sikkerhedsanvisninger til betjening af ekstra påbygningsaggregater Betjening af andre påbygningsaggregater til SOLO-PILOT Montering af yderligere påbygningsaggregater Trækning af anhængere Ekstraudstyr Varmeanlæg Aftageligt lastbeskyttelsesgitter Påfyldning af væske på vinduesvaskeren Afhjælpning af fejl Fejlsøgning og afhjælpning Flytning af trucken uden brug af motorkraft

8 F Vedligeholdelse af trucken Driftssikkerhed og miljøbeskyttelse Sikkerhedsforskrifter vedr. vedligeholdelse Arbejde på det elektriske anlæg Forbrugsstoffer og udtjente dele Hjul Løftekæder Hydrauliksystem Arbejde i området omkring motoren Forbrugsstoffer og smøreplan Sikker omgang med forbrugsstoffer Smøreskema Forbrugsstoffer Beskrivelse af service- og vedligeholdelsesarbejde Forberedelse af trucken til service- og vedligeholdelsesarbejde Løft og opklodsning af trucken på sikker vis Åbning af motorhjelm Åbning af motorhjem med komfortsæde (o) Fjernelse af afdækninger Fjernelse af gulvafdækninger Kontrol af hjulfastgørelsen Udskiftning af hjul Hydrauliksystem Motorserviceeftersyn Kontrol af elektriske sikringer Rengøring Startbatteri Udstødningssystem Gear og drivaksel Bremse Fornyet idriftsættelse af trucken efter service- og reparationsarbejde Oplægning af trucken Forholdsregler før oplægning Forholdsregler under oplægningen Fornyet idriftsættelse efter oplægning Sikkerhedskontrol efter tid og usædvanlige hændelser Endegyldig fjernelse fra driften, bortskaffelse Måling af humanvibrationer Service og eftersyn Servicetjekliste DFG Driftsansvarlige Kundeservice Servicetjekliste TFG Driftsansvarlige Kundeservice

9 10

10 A Tilsigtet anvendelse 1 Generelt Trucken skal anvendes, betjenes og vedligeholdes, som beskrevet i denne driftsanvisning. Enhver anden form for anvendelse er ikke i overensstemmelse med den tilsigtede og kan medføre skader på personer, truck eller materiel. 2 Korrekt anvendelse BEMÆRK Den last, der maks. må løftes og den maks. tilladte lastafstand er vist på løfteevneskiltet og må ikke overskrides. Lasten skal hvile på lastoptagningsudstyret eller løftes med en påbygningskomponent godkendt af producenten. Lasten skal løftes fuldstændigt, se "Optagning, transport og afsætning af last" på side 95. Følgende aktiviteter er en del af den tilsigtede brug og er tilladt. Løft og sænkning af last. Transport af sænket last over korte afstande. Lejlighedsvis flytning af anhængerlast. Ved flytning af anhængere skal lasten på anhængeren være sikret. Den tilladte anhængerlast må ikke overskrides. Følgende aktiviteter er forbudt. Kørsel med hævet last (>30 cm). Transport og løft af personer. Skubning eller trækning af last. Transport af hængende last. Hvis trucken er beregnet til drift med hængende last, skal en tilstrækkelig stabilitet under de lokale driftsbetingelser dokumenteres ved hjælp af en erklæring fra en fagmand. 11

11 3 Tilladte anvendelsesbetingelser FARE! De tilladte flade- og punktbelastninger for kørselsvejene må ikke overskrides. På uoverskuelige steder, er det nødvendigt med en ekstra person til at dirigere trucken. Operatøren skal sikre sig, at laderampen/læssebroen ikke fjernes eller løsner sig under af- og pålæsning. Indsats i industrielle og erhvervsmæssige omgivelser. Tilladt temperaturområde -20 til 40 C. Må kun anvendes på fastgjorte og plane gulve med tilstrækkelig bæreevne. Overskrid ikke de tilladte flade- og punktbelastninger for kørevejene. Må kun anvendes på veje med godt udsyn og veje, som af den driftsansvarlige er godkendt som køreveje. Kørsel på stigninger op til maks. 15 %. Det er forbudt at køre på tværs eller på skrå hen over stigninger. Last skal transporteres på den side, der vender ind mod skråningen. Indsats i delvist offentlig trafik. ADVARSEL! Eksplosionsfare ved indsats af gastruck (TFG) i områder under jordniveau Gas er tungere end luft. I områder under jordniveau kan der derfor uden tilstrækkelig ventilation dannes en eksplosiv blanding af gas og luft. Anvend ikke gastruck i områder under jordniveau. ADVARSEL! Indsats under ekstreme forhold Anvendelse af trucken under ekstreme forhold kan medføre fejlfunktion og ulykke. Ved anvendelse under ekstreme forhold, især i stærkt støvede eller korrosionsfremkaldende omgivelser, er det nødvendigt med særligt udstyr og speciel godkendelse til trucken. Indsats i omgivelser med eksplosiv atmosfære er ikke tilladt. Ved dårligt vejr (storm, lynnedslag) må trucken ikke anvendes i det fri eller på udsatte steder. 12

12 4 Den driftsansvarliges forpligtelser Den driftsansvarlige er i denne driftsanvisnings forstand enhver naturlig eller juridisk person, der anvender trucken selv, eller på hvis vegne den anvendes. I særlige tilfælde (f. eks. ved leasing, udlejning) er den driftsansvarlige den person, som det, i henhold til den kontraktmæssige aftale mellem ejer og operatør af trucken, påhviler at overholde de nævnte driftsforpligtelser. Den driftsansvarlige skal sikre sig, at trucken kun anvendes i overensstemmelse med dens formål, og at enhver form for livs- og sundhedsfare for operatør eller tredjemand undgås. Den driftsansvarlige skal endvidere sørge for, at Arbejdstilsynets sikkerhedsforskrifter, øvrige sikkerhedstekniske regler samt retningslinjerne for drift, service og vedligeholdelse følges. Den driftsansvarlige skal sikre sig, at alle operatører har læst og forstået denne driftsanvisning. BEMÆRK Ved manglende overholdelse af denne driftsanvisning, bortfalder garantien. Det samme gælder, hvis kunden og/eller tredjemand udfører usagkyndigt arbejde på genstanden uden tilladelse fra producenten. 5 Montering af påbygningsaggregater og/eller ekstraudstyr Påbygning eller montering af ekstraudstyr, der påvirker eller udvider truckens funktioner, er kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra producenten. Desuden skal der evt. indhentes tilladelse hos de lokale myndigheder. Myndighedernes tilladelse erstatter dog ikke en tilladelse fra producenten. 13

13 14

14 B Beskrivelse af trucken 1 Beskrivelse af anvendelsen Model DFG/TFG er en 4-hjulet gaffeltruck med forbrændingsmotor. Trucks af typen DFG er udstyret med dieselmotor, truck af typen TFG med gasforbrændingsmotor. Model DFG/TFG er en fritløftende kontravægttruck, der kan optage, løfte, transportere og afsætte last. Der kan også optages paller med lukket bund. Model DFG/TFG er udstyret med et hydrodynamisk drev. Venstre pedal er en kombination af pedal til langsomkørsel og bremsepedal og aktiverer funktionen med hurtigløft under langsom kørsel. Den midterste pedal aktiverer driftsbremsen. 1.1 Trucktyper og nominel løfteevne Den nominelle løfteevne afhænger af den enkelte type. Den nominelle løfteevne kan afledes af typebetegnelsen. DFG316 DFG Typebetegnelse 3 Serie 16 Nominel løfteevne x 100 kg Den nominelle løfteevne svarer ikke generelt til den tilladte løfteevne. Den tilladte løfteevne fremgår af typeskiltet, der er anbragt på trucken. 15

15 2 Komponent- og funktionsbeskrivelse 2.1 Definition af køreretning Til angivelse af køreretning fastlægges følgende: 4 Pos. Køreretning 1 Venstre 2 Tilbage 3 Fremad 4 Højre 16

16 2.2 Oversigt over moduler Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 5 t Sikkerhedstag 13 t Anhængerkrog 6 t Førersæde 14 t Styrende aksel 7 t Rat 15 t Motorhjelm 8 t Displayenhed 16 t Betjeningselementer til hydraulik 9 t Mast 17 t Drivaksel 10 t Gaffelslæde 18 t Gafler 11 t Gasflaske (kun TFG) 12 t Kontravægt t = standardudstyr o= ekstraudstyr 17

17 2.3 Funktionsbeskrivelse Chassis Chassiset danner sammen med drivakslen og kontravægten den bærende grundstruktur i trucken. Den anvendes som konsol for hovedkomponenterne. Hydraulikolietanken sidder på højre side, og brændstoftanken i DFG-serien er integreret i chassiset på venstre side. Førerplads og førerværn Førerværnet (5) fås i forskellige udgaver og beskytter føreren mod nedfaldende genstande og andre ydre påvirkninger. Alle betjeningselementer er placeret ergonomisk korrekt. Ratstammen og førersædet kan justeres individuelt. Styre- og advarselssignalerne på displayenheden (8) gør det muligt at overvåge systemet under drift og sikrer dermed et højt sikkerhedsniveau. Styring Styrecylinderen til den hydrauliske styring er integreret i den styrende aksel (14) og styres ved hjælp af en styreservo. Den styrende aksel er ophængt svingende i chassiset, så der selv på ujævne underlag sikres et godt vejgreb. Hjul Alle hjul befinder sig inden for truckkonturen. Der kan vælges imellem luftdæk eller superelastiske dæk. Motor Effektive, vandkølede diesel- og gasforbrændingsmotorer med lang levetid ved lave forbrugs- og emissionsværdier. Elektrisk anlæg 12-volt-anlæg med vekselstrømsgenerator. En genstartspærre forhindrer fejlbetjening ved start. I dieselmotorer er der monteret lynstart-forvarmeranlæg, mens gasmotorerne er udstyret med et elektronisk tændingssystem, som sikrer hurtig og problemfri start af motoren. Motoren startes og slukkes med tændingslåsen. 18

18 Køremotor Et lastgear med gearoliekøler og momentomformer overfører kraften til drivakslen (17). Drivakslen og gearet er udstyret med et fælles oliekredsløb. Med køreretningskontakten til venstre på ratstammen indstilles kørsel frem/tilbage eller neutralposition. Bremser Med bremsepedalen aktiveres to våde lamelbremser, der virker på drivhjulene, hydraulisk. En ekstra pedal til langsomkørsel/bremsning letter de forskellige funktioner til langsomkørsel. Pedalen til langsomkørsel/bremsning må ikke anvendes til almindelig bremsning. Parkeringsbremsen aktiveres elektrisk ved hjælp af en kontakt og virker på de våde lamelbremser. Hydrauliksystem Følsom betjening af arbejdsfunktionerne ved hjælp af betjeningselementerne sikres af en dobbeltventil. En omdrejningsreguleret hydraulikpumpe sikrer behovstilpasset og effektiv forsyning til alle hydraulikfunktioner. Mast To- eller tretrinsmaster med mulighed for tilvalg af friløftsfunktion; smalle mastprofiler sikrer godt udsyn over gafler og påbygningsudstyr. Gaffelslæde og mast løber på vedligeholdelsesfrie støtteruller. Påbygningsaggregater Der er mulighed for at montere mekaniske og hydrauliske påbygningsaggregater (ekstraudstyr) på trucken. 19

19 3 Tekniske data Z Alle tekniske angivelser gælder for en truck i standardudførelse. Alle med *) markerede værdier kan variere, afhængigt af forskellige udstyrsvarianter (f.eks. mast, kabine, dæk osv.). Angivelse af de tekniske data opfylder det tyske direktiv "Typeblade for truck". Ret til tekniske ændringer og forbedringer forbeholdes. 3.1 Ydelsesdata Betegnelse DFG 316 DFG 320 Nominel løfteevne Q (ved C = 500 mm) 1) kg C Lasttyngdepunktsafstand mm Kørehastighed * med/ uden last 18/19 18/19 km/t Løftehastighed med/uden last 0,54/0,58 0,57/0,59 m/s Sænkehastighed med/uden last 0,55 0,55 m/s Stigeevne 2) * med/uden last 27/30 22/30 % Acceleration* med/uden last over 15 m 5,2/4,5 5,6/4,7 s Arbejdstryk for påbygningsudstyr bar Oliemængde for påbygningsudstyr l/min 20

20 Betegnelse TFG 316 TFG 320 Nominel løfteevne Q (ved C = 500 mm) 1) kg C Lasttyngdepunktsafstand mm Kørehastighed * med/ uden last 19/20 19/20 km/t Løftehastighed med/uden last 0,56/0,58 0,58/0,60 m/s Sænkehastighed med/uden last 0,55 0,55/0,5 m/s Stigeevne 2) * med/uden last 27/30 25/30 % Acceleration* med/uden last over 15 m 4,7/4,0 4,9/4,2 s Arbejdstryk for påbygningsudstyr bar Oliemængde for påbygningsudstyr l/min Betegnelse DFG 425 DFG 430 DFG 435 Nominel løfteevne Q (ved C = 500 mm) 1) kg C Lasttyngdepunktsafstand mm Kørehastighed * med/ uden last 17/18 17/18 17/18 km/t Løftehastighed med/uden last 0,55/0,57 0,58/0,60 0,48/0,50 m/s Sænkehastighed med/uden last 0,55 0,55 0,55 m/s Stigeevne 2) * med/uden last 24/27 20/26 18/24 % Acceleration* med/uden last over 15 m 5,4/4,8 5,6/4,8 5,8/5,0 s Arbejdstryk for påbygningsudstyr bar Oliemængde for påbygningsudstyr l/min 21

21 Betegnelse TFG 425 TFG 430 TFG 435 Nominel løfteevne Q (ved C = 500 mm) 1) kg C Lasttyngdepunktsafstand mm Kørehastighed * med/ uden last 18/19 18/19 18/19 km/t Løftehastighed med/uden last 0,58/0,60 0,59/0,61 0,50/0,52 m/s Sænkehastighed med/uden last 0,55 0,55 0,55 m/s Stigeevne 2) * med/uden last 23/27 20/26 17/24 % Acceleration* med/uden last over 15 m 5,7/5,0 6,2/5,4 6,6/5,6 s Arbejdstryk for påbygningsudstyr bar Oliemængde for påbygningsudstyr l/min 1) ved lodret stående mast 2) De oplyste værdier er et udtryk for den stigeevne, der maksimalt er til rådighed til at kunne klare korte højdeforskelle og ujævnheder på kørebanen (kørebanekanter). Drift på skråninger med en hældning på mere end 15% er forbudt. 22

22 3.2 Mål Betegnelse DFG/TFG 316 DFG/TFG 320 a/2 Sikkerhedsafstand mm h 1 Højde på mast, sænket* mm h 2 Friløft* mm h 3 Løft* mm h 4 Højde på mast, hævet* mm h 6 Højde over mm sikkerhedstag* h 7 Sædehøjde* mm h 10 Koblingshøjde mm a Tiltning af mast - frem* 6 6 ß Tiltning af mast tilbage* l 1 Længde, inkl. gafler* mm l 2 Længde inkl. gaffelryg* mm b 1 Samlet bredde* mm s/e/l Gaffelmål* 40/100/ /100/1050 mm m 1 Frihøjde til gulv under mm mast med last* m 2 Frihøjde til gulv, mellem mm aksler* Gaffelslæde ISO A 2A mm klasse/type A, B b 3 Gaffelslædebredde mm Ast Arbejdsgangbredde ved mm paller 800 x 1200 på langs Ast Arbejdsgangbredde ved mm paller 1000 x 1200 på tværs Wa Venderadius mm b 13 Mindste mm drejepunktsafstand x Lastafstand* mm c Lasttyngdepunkt mm y Akselafstand mm *) De data, der er anført i tabellen, gælder standardudførelsen. 23

23 Betegnelse DFG/TFG 425 DFG/TFG 430 DFG/TFG 435 a/2 Sikkerhedsafstand mm h 1 Højde på mast, sænket* mm h 2 Friløft* mm h 3 Løft* mm h 4 Højde på mast, hævet* mm h 6 Højde over mm sikkerhedstag* h 7 Sædehøjde* mm h 10 Koblingshøjde mm a Tiltning af mast - frem* ß Tiltning af mast tilbage* l 1 Længde, inkl. gafler* mm l 2 Længde inkl. gaffelryg* mm b 1 Samlet bredde* mm s/e/l Gaffelmål* 40x100x x125x x125x1050 mm m 1 Frihøjde til gulv under mm mast med last* m 2 Frihøjde til gulv, mellem mm aksler* Gaffelslæde ISO A 3 A 3 A mm klasse/type A, B b 3 Gaffelslædebredde mm Ast Arbejdsgangbredde ved mm paller 800 x 1200 på langs Ast Arbejdsgangbredde ved mm paller 1000 x 1200 på tværs Wa Venderadius mm b 13 Mindste mm drejepunktsafstand x Lastafstand* mm c Lasttyngdepunkt mm y Akselafstand mm *) De data, der er anført i tabellen, gælder standardudførelsen. 24

24 c α β h4 h3 h1 Q h6 h2 h7 h10 s x m1 y m2 l l 1 l 2 a 2 a 2 e b b 1 l 6 b 13 Wa A st 25

25 3.3 Vægt Z Alle angivelser i kg. DFG 316 DFG 320 Egenvægt* Akselbelastning uden last 1210/ /1760 for/bag* Akselbelastning med last for/bag* 3780/ /540 TFG316 TFG 320 Egenvægt* Akselbelastning uden last 1190/ /1780 for/bag* Akselbelastning med last for/bag* 3760/ /560 *) De data, der er anført i tabellen, gælder standardudførelsen. DFG 425 DFG 430 DFG 435 Egenvægt* Akselbelastning uden last 1510/ / /2860 for/bag* Akselbelastning med last for/bag* 5480/ / /900 TFG 425 TFG 430 TFG 435 Egenvægt* Akselbelastning uden last 1490/ / /2850 for/bag* Akselbelastning med last for/bag* 5460/ / /900 *) De data, der er anført i tabellen, gælder standardudførelsen. 26

26 3.4 Mastudførelser Z Alle angivelser i mm. DFG/TFG 316 Betegnelse ZT ZZ DZ Masttabel Løft h 3 Friløft h 2 Byggehøjde, Byggehøjde, Mastens sænket h 1 kørt ud h 4 vægt (kg) Specialudførelser er ikke medtaget i denne oversigt. 27

27 DFG/TFG 320 Betegnelse ZT ZZ DZ Masttabel Løft h 3 Friløft h 2 Byggehøjde, Byggehøjde, Mastens sænket h 1 kørt ud h 4 vægt (kg) Specialudførelser er ikke medtaget i denne oversigt. 28

28 DFG/TFG 425 Betegnelse ZT ZZ DZ Masttabel Løft h 3 Friløft h 2 Byggehøjde, Byggehøjde, Mastens sænket h 1 kørt ud h 4 vægt (kg) Specialudførelser er ikke medtaget i denne oversigt. 29

29 DFG/TFG 430 Betegnelse ZT ZZ DZ Masttabel Løft h 3 Friløft h 2 Byggehøjde, Byggehøjde, Mastens sænket h 1 kørt ud h 4 vægt (kg) Specialudførelser er ikke medtaget i denne oversigt. 30

30 DFG/TFG 435 Betegnelse ZT ZZ DZ Masttabel Løft h 3 Friløft h 2 Byggehøjde, Byggehøjde, Mastens sænket h 1 kørt ud h 4 vægt (kg) Specialudførelser er ikke medtaget i denne oversigt. 31

31 3.5 Dæk BEMÆRK Ved udskiftning af de fabriksmonterede dæk/fælge må der kun anvendes originale reservedele eller dæk, der er godkendt af producenten, da producentens specifikationer i modsat fald ikke kan overholdes. Kontakt Jungheinrichs kundeservice, hvis du har spørgsmål. Betegnelse DFG/TFG SE* Luft* PR PR Dæk, foran Dæktryk bar Tilspændingsmoment NM SE* 18x7-8 18x7-8 Luft* 18x7-8 PR 18x7-8 PR Dæk, bag Dæktryk bar 9 9 Tilspændingsmoment NM Betegnelse DFG/TFG SE* x x x PR 27 x PR Luft* 7, PR Dæk, foran Dæktryk bar Tilspændingsmoment NM SE* 6 x x x 10 Dæk, bag Luft* 6 x 9-10PR 6.50 x 10-14PR 6.50 x 10-14PR Dæktryk bar Tilspændingsmoment NM *) De typer, der er anført i tabellen, gælder standardudførelsen. Alt efter truckudførelse kan der være monteret andre dæk. 32

32 3.6 Motordata Betegnelse DFG 316 DFG 320 Cylinder/slagvolumen 4/2434 4/2434 cm³ Tomgangsomdrejningstal min-1 Nominelt omdrejningstal min-1 (uden belastning) Motorydelse 31,2 31,2 kw Brændstofforbrug 60 VDI arbejdstakter/h 2,4 2,8 l/h [kg/h] Betegnelse TFG 316 TFG 320 Cylinder/slagvolumen 4/2491 4/2491 cm³ Tomgangsomdrejningstal min-1 Nominelt omdrejningstal min-1 (uden belastning) Motorydelse kw Brændstofforbrug 60 VDI arbejdstakter/h 2,8 2,9 l/h [kg/h] Betegnelse DFG 425 DFG 430 DFG 435 Cylinder/slagvolumen 4/2434 4/2434 4/2434 cm³ Tomgangsomdrejningstal min-1 Nominelt omdrejningstal min-1 (uden belastning) Motorydelse 36,5 36,5 36,5 kw Brændstofforbrug 60 VDI arbejdstakter/h 3,2 3,7 3,9 l/h [kg/h] Betegnelse TFG 425 TFG 430 TFG 435 Cylinder/slagvolumen 4/2491 4/2491 4/2491 cm³ Tomgangsomdrejningstal min-1 Nominelt omdrejningstal min-1 (uden belastning) Motorydelse 36,5 36,5 36,5 kw Brændstofforbrug 60 VDI arbejdstakter/h 3,2 3,8 4,3 l/h [kg/h] 33

33 3.7 Europæiske standarder Z Z Z Vedvarende lydtryksniveau DFG/TFG 316/320: 82 db(a)* DFG/TFG 425/430: 82 db (A)* DFG/TFG 435: 82 db(a)* *+/- 3 db(a) afhængigt af truckens udførelse iht. DS/12053 i overensstemmelse med ISO Det vedvarende lydtrykniveau er en værdi udregnet iht. gældende standarder, der fås ved sammenregning af støjværdierne for kørsel, løft og tomgang. Lydtrykniveauet måles ved førerens øre. Vibration DFG/TFG 316/320: 0,79 m/s² DFG/TFG 425/430/435: 0,79 m/s² DFG/TFG 316/320 med komfortsæde: 0,39 m/s² DFG/TFG 425/430/435 med komfortsæde: 0,39 m/s² iht. DS/EN Den vibrationsacceleration, som kroppen udsættes for på førerpladsen, er i henhold til standardens bestemmelser den lineært integrerede, vægtede acceleration i vertikal retning. Den beregnes ved kørsel over forhindringer med konstant hastighed (truck med standardudførelse). Disse måledata er fundet på baggrund af en engangsberegning for trucken og må ikke forveksles med humanvibrationerne i brugerdirektivet "2002/44/EF" (vibrationer). Til måling af disse humanvibrationer tilbyder producenten en særlig service, se "Måling af humanvibrationer" på side 178. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Producenten bekræfter, at grænseværdierne for elektromagnetiske forstyrrelser samt støjimmunitet overholdes, samt at der foretages kontrol af afladningen af statisk elektricitet iht. EN samt de heri nævnte standardiserede referencer. Der må kun ændres på elektriske eller elektroniske komponenter og disses placering efter skriftlig tilladelse fra producenten. ADVARSEL! Fejl på medicinsk udstyr på grund af ikke-ioniserende stråling Elektrisk udstyr på trucken, som udsender ikke-ioniserende stråling (f.eks. trådløs datatransmission), kan forstyrre funktionen på medicinsk udstyr (pacemaker, høreapparater, etc.) hos brugeren og medføre fejlfunktion. Kontakt en læge eller producenten af det medicinske udstyr, for at få afklaret om udstyret kan anvendes i nærheden af trucken. 34

34 3.8 Anvendelsesbetingelser Z Omgivelsestemperatur under drift -20 til 40 C Ved permanent brug under ekstreme temperaturskift eller kondenserende luftfugtighed kræves der særligt udstyr samt tilladelse til truckene. 3.9 Krav til elektricitet Producenten bekræfter, at kravene til dimensionering og produktion af det elektriske udstyr overholdes ved korrekt anvendelse af trucken iht. DS/EN 1175 "Sikkerhed ved industrielle truck - Krav til elektricitet". 35

35 4 Afmærkningssteder og typeskilte Z Advarsels- og oplysningsskilte som f.eks. løfteevneskilte, anhugningspunkter og typeskilte skal altid kunne læses, ellers skal de udskiftes *optional 24 XX* XXA XX* XXA XX* XXA XX* XXA XXX XA XXX XA XXX XXA XXX XXA XXX XA *optional XX* XXA XXA LED XX* XXA XX3* XXA XA LED XXX XXX XXX XXA XXA XA XA / LED XA / LED XXX XA XXX XXA 25 XX XXA XXXX MINERAL OIL ONLY (mm) DIESEL Q (kg) 33 D (mm) LPG xxx bar XXX XXX 25 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 38 *optional xxx bar

36 Pos. Betegnelse 19 Sikringer på siden af pulten 20 Kørsel med løftet last forbudt/masttilt fremad med løftet last forbudt 21 Ophold på lastoptaget forbudt/ophold under lastoptaget forbudt/fare for kvæstelser ved håndtering af masten 22 Løftebegrænsning, venstre 23 Løftebegrænsning, højre 24 Støjniveau 25 Anhugningspunkter til af- og pålæsning med kran 26 Kontrolmærkat 27 Advarsel ved væltning, medtagelse af passagerer forbudt 28 Læs og følg driftsanvisningen 29 Hæld kun mineralolie på 30 Motoren har efterløb 31 Spænd sikkerhedsselen 32 Risiko for tilskadekomst på grund af roterende blæser (i motorrummet) 33 Nominel løfteevne 34 Brændstof 35 Dæktryk 36 Typeskilt, truck; under motorhjelmen (ikke illustreret) 37 Varme overflader 38 Typebetegnelse 39 Anhugningspunkter til donkraft 40 Sikringer på batteri 41 Åbning af motorhjelm 42 Hydraulikoliespecifikation Serienummer, slået ind i chassiset under motorhjelmen 37

37 4.1 Typeskilt Z Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 43 Type 48 Byggeår 44 Serienummer 49 Lasttyngdepunktsafstand i mm 45 Nominel løfteevne i kg 50 Egenvægt i kg 46 Nominel ydelse 51 Producent 47 Ekstraudstyr 52 Producentlogo Angiv serienummer (44) ved henvendelser vedr. trucken og ved bestilling af reservedele. 38

38 4.2 Lastdiagram, truck FORSIGTIG! Risiko for uheld ved udskiftning af gaffelarmene Ved udskiftning af gaffelarme, som afviger fra leveringstilstanden, ændres løfteevnen. Hvis gaffelarmene udskiftes, skal der anbringes et ekstra løfteevneskilt på trucken. Truck, som udleveres uden gaffelarme, påføres et løfteevneskilt for standardgaffelarme (længde: 1150 mm). Løfteevneskiltet (33) angiver løfteevnen Q (i kg) for trucken med lodret mast. Det angives i tabelform, hvor stor den maksimale løfteevne er ved et bestemt lasttyngdepunkt D (i mm) og den ønskede løftehøjde H (i mm). Truckens løfteevneskilt (33) refererer til truckens løfteevne med de gaffelarme, den blev udleveret med. Eksempel på udregning af den maksimale nominelle løfteevne: h3 (mm) Q (kg) D (mm) Udførelse af løfteevneskilt efter australske retningslinjer Ved et lasttyngdepunkt D på 600 mm og en maksimal løftehøjde h 3 på 3600 mm udgør den maksimale løfteevne Q 1105 kg. 39

39 Løftebegrænsning De pileformede markeringer (22 og 23) på inder-/ydermasten viser operatøren, hvornår han har nået de løftebegrænsninger, der er foreskrevet i lastdiagrammet

40 4.3 Løfteevneskilt til påbygningsaggregatet Løfteevneskiltet for påbygningsaggregater er placeret ved siden af løfteevneskiltet for trucken og angiver løfteevnen Q (i kg) for trucken i forbindelse med det respektive påbygningsaggregat. Serienummeret oplyst på løfteevneskiltet for påbygningsaggregatet skal stemme overens med påbygningsaggregatets typeskilt. 5 Stabilitet Truckens stabilitet er testet i henhold det til aktuelle tekniske niveau. I den forbindelse tages der højde for de dynamiske og statiske vippekræfter, der kan opstå under tilsigtet anvendelse. Truckens stabilitet påvirkes bl.a. af følgende faktorer: Dæk Mast Påbygningsaggregat Transporteret last (størrelse, vægt og tyngdepunkt) ADVARSEL! Risiko for uheld ved tab af stabilitet Ændring af de nævnte komponenter medfører ændring af stabiliteten. 6 Vindbelastning Ved løft, sænkning og transport af last med stor overflade påvirker vindens kraft truckens stabilitet. Hvis en let last udsættes for vindpåvirkning, skal lasten sikres ekstra. Derved undgås det, at lasten skrider eller falder ned. I begge tilfælde skal driften evt. indstilles. 41

41 42

42 C Transport og første idriftsættelse 1 Transport Transporten kan foregå på to forskellige måder, afhængigt af mastens byggehøjde og de lokale forhold på anvendelsesstedet: Stående med monteret mast (ved små konstruktionshøjder) Stående med afmonteret mast (ved store konstruktionshøjder), alle mekaniske samlinger og alle hydraulikledninger mellem basistruck og mast er afbrudt. 2 Læsning af trucken 2.1 Truckens tyngdepunkt ADVARSEL! Risiko for væltning ved kurvekørsel på grund af ændret tyngdepunkt Det samlede tyngdepunkt kan variere alt efter truckens udførelse (især mastudførelsen). På truck uden mast ændrer tyngdepunktet sig kraftigt i retning mod kontravægten. Kør trucken forsigtigt og med afpasset hastighed, så væltning undgås. Billedet ved siden af viser det omtrentlige tyngdepunkt. 43

43 2.2 Læsning af trucken med kran ADVARSEL! Fare på grund af ikke-instrueret personale ved af- og pålæsning med kran Ukorrekt af- og pålæsning med kran udført af ikke-uddannet personale kan medføre nedstyrtning af trucken. Derfor er der risiko for tilskadekomst af personalet samt materielle skader på trucken. Af- og pålæsning må kun udføres af specielt uddannet fagpersonale. Fagpersonalet skal være instrueret i lastsikring på køretøjer i offentlig trafik og i håndtering med lastsikringsudstyr. Den korrekte dimensionering og udførelse af sikkerhedsforanstaltninger ved af- og pålæsning afgøres i hvert enkelt tilfælde. FARE! Risiko for uheld ved bristende kranudstyr Anvend kun kranudstyr med tilstrækkelig løfteevne. Læssevægt = egenvægt for trucken (+ batterivægt ved eldrevne truck). Masten skal være tiltet helt tilbage. Kranudstyret på masten skal have en fri minimumslængde på 2 m. Anbring kranudstyrets anhugningsgrej således, at det ikke kommer i kontakt med påmonterede dele eller førerværn, når der løftes. Træd ikke ind under hængende last. Kun personer, som er uddannet i håndtering af anhugningsgrej og løfteudstyr, må udføre af- og pålæsning af trucken. Bær sikkerhedssko ved flytning med kran. Træd ikke ind i fareområdet, og undlad ophold i fareområdet. Fastgør kun kranudstyret på de afmærkede anhugningspunkter, og sørg for at sikre det, så det ikke skrider. Z Truckens egenvægt: se "Typeskilt" på side

44 Læsning af trucken med kran Forudsætninger Trucken er parkeret i sikret tilstand, se side 86. Fastgør kranudstyret sikkert i anhugningspunkterne (54) og (53). Løft trucken og læs den. Sæt trucken forsigtigt ned og parkér den i sikret tilstand, se side 86. Sørg for at sikre trucken ved hjælp af kiler, så den ikke triller. Læsningen med kran er afsluttet. 45

45 2.3 Læsning ved hjælp af en ekstra truck ADVARSEL! Trucken kan blive beskadiget Ved af-/pålæsning ved hjælp af en ekstra truck kan der opstå skader på den truck, der skal af-/pålæsses. Af-/pålæsning må kun foretages af uddannet fagpersonale. Ved af-/pålæsning må der kun anvendes truck med tilstrækkelig løfteevne. Kun tilladt ved på - og aflæsning. Gaffelarmene på den ekstra truck råder over en tilstrækkelig længde Transport over længere afstande forbudt. Aflæsning/læsning af truck ved hjælp af ekstra truck Forudsætninger Truck parkeret i sikret tilstand, se side 86. Løft trucken ved at føre gaffelarmene ind mellem akslerne fra siden. Løft trucken en anelse og kontrollér, om den står sikkert på gaffelarmene, korriger den evt. eller sørg for at sikre gaffelarmene ved hjælp af anhugningsgrej. Læs forsigtigt trucken af/på, se "Optagning, transport og afsætning af last" på side 95. Sænk langsomt trucken ned på gulvet, og sørg for at sikre den, så den ikke triller. Trucken er læsset af. 46

46 3 Sikring af trucken under transport ADVARSEL! Ukontrollerede bevægelser under transport Usagkyndig sikring af trucken og masten under transport kan medføre alvorlige uheld. Af-/pålæsning må kun udføres af specielt uddannet fagpersonale. Fagpersonalet skal være instrueret i lastsikring på køretøjer i offentlig trafik og i håndtering med lastsikringsudstyr. Den korrekte dimensionering og udførelse af sikkerhedsforanstaltninger ved af-/pålæsning afgøres i hvert enkelt tilfælde. Ved transport på lastbil eller anhænger skal trucken surres fast på fagligt korrekt vis. Lastbilen eller anhængeren skal være udstyret med fastsurringsringe. Trucken skal sikres med kiler, så den ikke kan flytte sig utilsigtet. Anvend kun fastsurringsseler med tilstrækkelig nominel styrke. Anvend skridningshæmmende materialer til sikring af lasthjælpemidlerne (paller, kiler,...), f. eks. skridmåtte. 47

47 Sikring med mast Sikring uden mast Sikring af trucken med henblik på transport Forudsætninger Parkér trucken i sikret tilstand på lastbil eller anhænger, se "Parkering af trucken i sikret tilstand" på side 86. Nødvendigt værktøj/materiale 2 fastsurringsseler med spændemekanisme Sikringskiler Spænd trucken fast ved hjælp af fastsurringssele (55) på den øverste tværbjælke på masten (54) og på anhængerkoblingen (53) eller over den forreste akselstang (56) og på anhængerkoblingen (53). Stram fastsurringsselerne (55) med spændemekanismen. Trucken er sikret med henblik på transport. 48

48 4 Første idriftsættelse Sikkerhedsanvisninger for montering og idrifttagning ADVARSEL! Risiko for uheld ved forkert montering Montering af trucken på anvendelsesstedet, idrifttagning og instruktion af operatøren må kun foretages af producentens servicefolk, der er særligt uddannet til at udføre netop disse opgaver. Etablering af driftsberedskab efter levering eller efter transport Kontrollér, at udstyret er komplet. Kontrollér motoroliens påfyldningsmængde. Kontrollér hydraulikoliens påfyldningsmængde. Kontrollér gearoliens påfyldningsmængde (kun på truck med hydrodynamisk køremotor). Kontrollér bremseoliestand. Kontrollér batteritilslutninger. Kontrollér batteriets syrestand (ikke ved vedligeholdelsesfrie batterier). Trucken kan nu tages i brug, se "Forberedelse af trucken til drift" på side

49 50

50 D Tankning af trucken 1 Generelt 1.1 Sikkerhedsbestemmelser for omgang med dieselolie og flaskegas (LPG) ADVARSEL! Risiko for uheld på grund af ikke-sikret truck Trucken kan sætte sig i bevægelse utilsigtet. Inden tankning/udskiftning af gasflasken skal trucken parkeres i sikret tilstand, se side 86. ADVARSEL! Risiko for uheld ved antændelse Brændstof og gas kan komme i brand. Rygning samt brug af åben ild eller andre antændelseskilder i nærheden af optankningsområdet er forbudt ved håndtering af brændstof og gas. Skilte, som markerer området, skal anbringes synligt. Det er ikke tilladt at opbevare letantændelige materialer i dette område. Funktionsdygtige pulverslukkere skal hele tiden stå klar i tankningsområdet. Til bekæmpelse af flaskegasbrand må der kun anvendes pulverslukkere i brandklasse A, B og C. Utætte gasflasker skal straks bringes ud i det fri og sikres ved hjælp af synlig markering, og leverandøren skal informeres. Opbevaring og transport Anordningerne til opbevaring og transport af dieselbrændstof og flaskegas skal overholde de lovmæssige krav. Hvis der intet tankanlæg er til rådighed, skal brændstoffet opbevares og transporteres i rene og godkendte beholdere. Indholdet skal fremgå tydeligt af beholderen. 51

51 BEMÆRK Miljøskader på grund af brændstof Udløbet dieselbrændstof skal opsamles ved hjælp af et egnet opsamlingsmiddel. Bortskaf opsamlet dieselbrændstof og brændstoffiltre iht. de gældende miljøbestemmelser. Personale til tankning og udskiftning af gasflasker Personer, der pålægges opgaver med tankning af truck eller udskiftning af gasflasker, er forpligtet til at tilegne sig den viden om brændstoffernes egenskaber, som er nødvendig, for at procedurerne kan udføres uden risiko. FORSIGTIG! Forfrysninger på grund af flaskegas Flaskegas kan give frostsår på ubeskyttet hud. Undgå direkte kontakt med huden. Bær handsker. Optankning af drivgasbeholdere Drivgasbeholderne forbliver sammenkoblet med trucken og påfyldes på gasservicestationer. Overhold forskrifterne fra producenten af tankanlægget samt lovpligtige og lokale bestemmelser, når der tankes op. BEMÆRK Anvisning på sikker drift af gasanlæg Alt serviceeftersyns- og reparationsarbejde på gasanlæg og -tanke må kun udføres af kvalificeret fagpersonale, som er uddannet til arbejde på gasanlæg. Den driftsansvarlige skal overholde de lovmæssige forskrifter, tekniske standarder og forskrifter vedr. forebyggelse af ulykker, der er gældende i forbindelse med flaskegas. Operatøren skal iht. de gældende forskrifter i det pågældende land inden den daglige idriftsættelse kontrollere, at alle gasanlæggets tilgængelige komponenter er i fejlfri stand. Ved beskadigelse, korrosion, nedslidning og slitage på enkelte af gasanlæggets komponenter må trucken ikke anvendes. 52

52 1.2 Overtryksventil, gasanlæg Truck med gasforbrændingsmotor er udstyret med en sikkerhedsventil. Sikkerhedsventilen sidder på afdækningen bagtil ved siden af gasflasken. I tilfælde af fejl begrænses trykket i gasanlægget til en maksimumværdi. 57 Sikkerhedsventilen er forsynet med en plastafdækning (57). Ved udløsning af sikkerhedsventilen løsner plastafdækningen sig og viser dermed helt tydeligt, at der er fejl på gasanlægget. Trucken må i så fald ikke længere anvendes. Gasanlægget skal kontrolleres af fagpersonale, der har kvalifikationer og uddannelse til det. Operatøren skal hver gang inden trucken tages i drift kontrollere, at plastafdækningen er til stede. FARE! Fare på grund af udstrømmende flaskegas. Ved defekte gasslanger kan der uopdaget strømme flaskegas ud. Anvend kun gasflasker med en integreret ledningsbrudssikring. Gasflasketilslutningen er ligeledes forsynet med en ledningsbrudssikring, som forhindrer utilsigtet udstrømning af gas under drift. Ved udskiftning må der kun anvendes en gasflasketilslutning med integreret ledningsbrudssikring. 53

53 2 Tankning af diesel FORSIGTIG! Luft i brændstofanlægget medfører driftsforstyrrelser. Kør aldrig brændstoftanken helt tom! 2.1 Tankningsprocedure ADVARSEL! Fare på grund af dieselbrændstof Dieselbrændstof kan ved kontakt med huden medføre irritation. Berørte områder skal straks rengøres grundigt. Ved kontakt med øjnene, skyl straks med rindende vand og kontakt læge. Bær beskyttelseshandsker ved arbejde med dieselbrændstof. BEMÆRK Tankningen skal foregå på dertil indrettede steder og foretages af uddannet personale med bemyndigelse hertil. BEMÆRK Maks. påfyldningsmængde: DFG 316/320 = 42 l. Maks. påfyldningsmængde: DFG = 50 l. Der må kun anvendes diesel, der opfylder kravene i DIN EN 590 eller ASTM 975 med et cetantal over 45. BEMÆRK Motorskade på grund af dieselbrændstof med højt svovlindhold Ved anvendelse af dieselbrændstof med højt svovlindhold (0,5 % (5000 ppm) til 1,0 % (10000 ppm) slides motorolien hurtigere. Skift motorolie og filter for hver 250 driftstimer. Anvend ikke dieselbrændstof med et svovlindhold på mere end 1,0 % (10000 ppm), hvis motorskader skal undgås. BEMÆRK Anvendelse af dieselbrændstof med højt svovlindhold Brændstofklassen og svovlindholdet i procent (i ppm) for det anvendte dieselbrændstof skal opfylde alle gældende miljøforskrifter for det land, hvor motoren anvendes. Udskift brændstoffilter for hver 500 driftstimer. Det anbefales kraftigt at anvende dieselbrændstof med et svovlindhold under 0,10 % (1000 ppm). 54

54 BEMÆRK Motorskade på grund af forurenet dieselbrændstof Ved anvendelse af kraftigt forurenede brændstoffer kan det være nødvendigt at reducere brændstoffilterets udskiftningsinterval fra 1000 til 500 driftstimer Tankning ved tankanlægget Parkér trucken i sikret tilstand inden tankning, se side 86. Skru tankdækslet (58) af. Før brændstofpistolen ind i den åbne tankstuds. Fyld brændstof på. Tanken må ikke overfyldes. Luk tankdækslet (58) omhyggeligt igen efter tankning. Tankningen er afsluttet

55 2.2 Tankning ved hjælp af brændstofbeholdere Skru tankdækslet (58) af, og åbn brændstofbeholderen. Monter udløbsrøret på brændstofbeholderen. Før udløbsrøret ind i den åbne tankstuds. Sørg for, at brændstofbeholder og udløbsrør er tæt forbundet med hinanden. Løft forsigtigt brændstofbeholderen, og fyld langsomt dieselbrændstof på. Tanken må ikke overfyldes. Luk tankdækslet (58) omhyggeligt igen efter tankning. Tankningsproceduren er afsluttet

56 2.3 Brændstofindikator (kun DFG) Displayenhed Når reservelampen (59) lyser, skal tanken fyldes

57 3 Gasbeholdere Z Der må kun anvendes flydende gas iht. DIN eller lignende nationale forskrifter. 3.1 Gasflasker FARE! Eksplosionsfare Udskiftning af gasflasker skal foregå på hertil indrettede steder og foretages af uddannede og hertil bemyndigede personer. FORSIGTIG! Risiko for uheld ved anvendelse af forkerte gasflasker. Der må kun anvendes godkendte gasflasker. Når flaskeholderen er i indgreb, skal gasflasken altid ligge således, at slangetilslutningen til spærreventilen peger nedad. Ved flasketyper fra andre lande skal de nationale forskrifter følges. Overhold anvisninger og markeringer på gasflasken Drift med en gasflaske Udskiftning af gasflaske Parkér trucken i sikret tilstand inden udskiftning af gasflasken, se side 86 luk afspærringsventilerne (60) godt til. Start motoren og lad den køre i neutralposition, indtil gasanlægget er tomt

58 Fjernelse af gasflaske FORSIGTIG! Tilslutningen har linksgevind. Skru omløbermøtrikken (62) af, mens der holdes kontra på grebet (61). Tag slangen (64) af, og skru omgående ventilkappen på den tomme gasflaske. Træk løsnemekanismen (66) nedad. Læg spændearmen (65) op. Tag spænderemmen ud af holderen, og læg den over gasflasken. Tag forsigtigt gasflasken ud af holderen (67), og stil den, så den står sikkert Z Montering af ny gasflaske Læg gasflasken ind i holderen (67). Vær opmærksom på positionering af tilslutningen nedefter. Læg spænderemmen omkring gasflasken. Juster slangetilslutningen opad Læg spænderemmen omkring gasflasken, og sæt den fast i holderen. Træk enden af spænderemmen ud med håndkraft, og læg den på gasflasken. Stram låsemekanismen til spænderemmen ved at trække i låsen og samtidigt vippe spændearmen (65). Aktivér spændearmen (65) flere gange, indtil gasflasken sidder godt fast. Skru ventilkappen (63) af. Monter slangen (64) i henhold til forskrifterne. Stram omløbermøtrikken (62), mens der holdes kontra på grebet (61). Åbn forsigtigt afspærringsventilen (60). Kontrollér ved hjælp af et skumdannende middel, om slangetilslutningen er tæt. Udskiftningen er afsluttet. 59

59 3.2 Gastank (o) Genopfyldelige gastanke er forsynet med en udtagsventil (69), en påfyldningsstopventil (71), en sikkerhedsventil (70) og en indikator (68). Tankning af genopfyldelige gastanke (ekstraudstyr). 68 Forudsætninger Overhold alle forskrifter vedrørende tankning af gas, som er anbragt på gaspumpen. Luk udtagsventilen (69). Skru afdækningen (72) til påfyldningsstopventilen (71) af. Skru påfyldningsstudsen til gaspumpen på påfyldningsstopventilen (71) Z Tankningsproceduren afsluttes automatisk, når den maksimale påfyldningsmængde på tanken er nået. Skru påfyldningsstudsen af efter tankning, og skru afdækningen (72) til påfyldningsstopventilen (71) på igen. 60

60 61

61 62

62 E Betjening 1 Sikkerhedsbestemmelser for drift af trucken Køretilladelse Trucken må kun anvendes af personer med truckførercertifikat, som over for den driftsansvarlige eller dennes repræsentant har bevist deres evner til kørsel og håndtering af last, og som af denne udtrykkeligt har fået til opgave at føre trucken. Eventuelle nationale bestemmelser skal overholdes. Operatørens rettigheder og pligter samt forholdsregler ved brug af trucken Operatøren skal være orienteret om sine rettigheder og pligter, være instrueret i betjening af trucken samt være bekendt med indholdet i denne driftsanvisning. Forbud mod uvedkommende personers brug af trucken Operatøren er ansvarlig for trucken i det tidsrum, hvor den er i brug. Det er operatørens pligt at forbyde uvedkommende personer at køre eller betjene trucken. Der må ikke medtages eller løftes personer. Skader og mangler Skader og øvrige mangler på trucken eller påbygningsaggregatet skal straks meddeles den tilsynsførende. Driftsusikre truck (f. eks. i tilfælde af slidte hjul eller defekte bremser) må ikke tages i brug, før de er repareret iht. forskrifterne. Reparationer Operatøren må ikke foretage reparation eller ændringer på trucken uden særlig uddannelse eller tilladelse. Operatøren må under ingen omstændigheder sætte sikkerhedsanordninger eller afbrydere ud af funktion eller ændre på dem. 63

63 Fareområde ADVARSEL! Risiko for uheld og tilskadekomst i truckens fareområde Fareområdet er det område, hvor personer er udsat for fare pga. truckens køre- eller løftebevægelser, dens lastoptagningsudstyr eller last. Hertil hører også det område, der kan nås af nedfaldende gods eller af en arbejdsanordning, der sænkes/falder. Bortvis uvedkommende personer fra fareområdet. Sørg for at give advarselstegn i tide, hvis personer er i fare. Hvis uvedkommende personer trods advarslen ikke forlader fareområdet, skal trucken omgående standses. ADVARSEL! Risiko for uheld på grund af nedfaldende genstande Under drift af trucken kan operatøren komme til skade på grund af nedfaldende genstande. Operatøren skal under drift af trucken opholde sig i det område, som beskyttes af sikkerhedstaget. Sikkerhedsanordninger, advarselsskilte og advarsler Overhold altid de sikkerhedsanordninger, advarselsskilte (se "Afmærkningssteder og typeskilte" på side 36) og advarsler, der er beskrevet i denne driftsanvisning. 64

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Dieselpartikelfilter 12.07 - Driftsanvisning K 51126132 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af

Læs mere

EJC 214-220 / EJC 212z-220z

EJC 214-220 / EJC 212z-220z EJC 214-220 / EJC 212z-220z 11.10 - Driftsanvisning 51141061 07.15 K EJC 212z EJC 214z EJC 216z EJC 220z EJC 214 EJC 216 EJC 220 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg

Læs mere

Motordrevne gaffeltruck 3.5-5.0 ton

Motordrevne gaffeltruck 3.5-5.0 ton Motordrevne gaffeltruck 3.5-5.0 ton 7FG/7FD www.toyota-forklifts.eu Motordrevne gaffeltruck 3.5 ton Specifikationer 02-7FG35 42-7FD35 1.1 Producent Toyota Toyota 1.2 Model 02-7FG35 42-7FD35 1.3 Drivenhed

Læs mere

DFG/TFG 316/320/425/430/435

DFG/TFG 316/320/425/430/435 DFG/TFG 316/320/425/430/435 08.07- Driftsvejledning K 51077673 09.08 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

ESC 214/214z/216/216z

ESC 214/214z/216/216z ESC 214/214z/216/216z 07.09 - Driftsanvisning 51133143 11.14 K ESC 214 ESC 214z ESC 216 ESC 216z Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent eller repræsentant

Læs mere

DFG/TFG 540-550. Driftsanvisning 07.08 - 51105333 09.08

DFG/TFG 540-550. Driftsanvisning 07.08 - 51105333 09.08 DG/TG 540-550 07.08 - Driftsanvisning K 51105333 09.08 orord or at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - Driftsanvisning 51147718 07.15 K ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent

Læs mere

ERD 220. Driftsanvisning 11.03 - 09.10

ERD 220. Driftsanvisning 11.03 - 09.10 ERD 220 11.03 - Driftsanvisning K 50428250 09.10 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår ERD 220

Læs mere

EZS 570. Driftsanvisning 08.09 - 01.14

EZS 570. Driftsanvisning 08.09 - 01.14 ES 570 08.09 - Driftsanvisning K 51118831 01.14 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår ES 570

Læs mere

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Driftsanvisning K 51204873 02.14 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamborg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår EKS 110

Læs mere

Under Pallet Carrier-lagersystem

Under Pallet Carrier-lagersystem Under Pallet Carrier-lagersystem 09.10 - Driftsanvisning 51264325 04.15 K UPC P1 UPC P2 UPC P5 UPC P6 Regalanlage Type B Regalanlage Type E EU-overensstemmelseserklæring Producent Jungheinrich AG, Am Stadtrand

Læs mere

ERE 120. Driftsanvisning 07.12 - 02.15 ERE 120 ERE C20

ERE 120. Driftsanvisning 07.12 - 02.15 ERE 120 ERE C20 ERE 120 07.12 - Driftsanvisning 51222190 02.15 ERE 120 ERE C20 K Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr.

Læs mere

EJC B12/B14/B16. Driftsanvisning 04.11 - 07.15 EJC B12 EJC B14 EJC B16

EJC B12/B14/B16. Driftsanvisning 04.11 - 07.15 EJC B12 EJC B14 EJC B16 EJC B12/B14/B16 04.11 - Driftsanvisning 51209533 07.15 EJC B12 EJC B14 EJC B16 K Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent eller repræsentant i EU EJC B12 EJC

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

DFG/TFG 316s-320s. Driftsvejledning 04.08 - 51105432 07.08

DFG/TFG 316s-320s. Driftsvejledning 04.08 - 51105432 07.08 DG/TG 316s-320s 04.08 - Driftsvejledning K 51105432 07.08 orord or at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

Linde el-gaffeltruck Kapacitet 1600-2000 kg E16, E18, E20 386_02

Linde el-gaffeltruck Kapacitet 1600-2000 kg E16, E18, E20 386_02 Linde el-gaffeltruck Kapacitet 1600-2000 kg E16, E18, E20 386_02 Sikkerhed Linde Protectorframe: kombinationen af sikkerhedsbøjlen og det afstivede chassis udgør en stærk og komplet lukket sikker zone,

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

DFG/TFG 660-690 DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90. Driftsanvisning 12.12 - 11.

DFG/TFG 660-690 DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90. Driftsanvisning 12.12 - 11. DFG/TFG 660-690 12.12 - Drifsanvisning 51289397 11.14 K DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90 Overenssemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Sadrand

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

AL 140 AL 240 / AL 340

AL 140 AL 240 / AL 340 AL 140 - Hydrostatisk fremdrift - Differential spærre 45% låsning (begge aksler) - Hurtigskifte (SAE) - Flydestilling på læsser - Let trin-løs tilkobling af hydraulikslanger til ekstern hydraulik - Mulighed

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Betjeningsvejledning Model C14.

Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 1 Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Beskrivelse og funktion.... 4 Ikke tilsigtet brug:... 5 Advarsel!... 5 Ved uheld...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Anlæggenes funktion... 4 1.1 en...4 1.2 Teknologisk baggrund...5 2. Anlæggets opbygning... 7 2.1 Tekniske Data...9 3. Betjening af anlægget... 11 3.1 Normal anvendelse...11 3.2 Håndtering

Læs mere

DFG/TFG 16-50 A/B/C-S

DFG/TFG 16-50 A/B/C-S DFG/TFG 16-50 A/B/C-S 03.01 - Driftsanvisning K 50045365 12.03 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

EKS 110. Driftsvejledning 07.04 - 50430014 11.07

EKS 110. Driftsvejledning 07.04 - 50430014 11.07 EKS 110 07.04 - Driftsvejledning K 50430014 11.07 orord or at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning. Informationerne

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly Brugervejledning Boligluftrenser model Molly Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Gaffeltruck 5FG/5FD serien

Gaffeltruck 5FG/5FD serien Motordreven gaffeltruck 5,0-8,0 tons Gaffeltruck 5FG/5FD serien www.toyota-forklifts.dk MATERIAL HANDLING stronger together STABILITET OG YDEEVNE Toyota præsenterer her en avanceret trucktype til et marked,

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX Type 500/600/800 cm Tillykke med Deres nye Cultilift. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen.

Læs mere

Råstyrke - der flytter noget!

Råstyrke - der flytter noget! dantruck 9000 power+ serien Råstyrke - der flytter noget! www.dantruck.com DanTruck 9000 Power+ serien DanTruck 9000 Power+ serien Selv om DanTruck 9000 Power+ serien har dækkene solidt plantet på jorden,

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Ordensregler. for Brandfarlige væsker. Februar 2003. Århus Brandvæsen

Ordensregler. for Brandfarlige væsker. Februar 2003. Århus Brandvæsen ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Ordensregler for Brandfarlige væsker Februar 2003 Århus Brandvæsen Kirstinesmindevej 14, 8200 Århus N - Tlf. 8676 7676 Fax : 8676 7770. E-mail : aabr.aarhus.dk.

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer L 201/18 Den Europæiske Unions Tidende 1.8.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (kodificeret

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Brugsvejledning T3000

Brugsvejledning T3000 Brugsvejledning T3000 DRIFT, SERVICE OG SIKKERHEDS MANUAL LÆS DENNE MANUAL OMHYGGELIGT FØR IBRUGTAGNING OG VÆR ISÆR OPMÆRKSOM PÅ SAMTLIGE ANVISNINGER, SPECIELT VEDR. SIKKERHEDEN. DENNE MANUAL ER INGEN

Læs mere

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk Driftsvejledning TKA 500-0 dansk Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed...3 1.1 Generelle sikkerhedshenvisninger...3 1.2 Specifikke sikkerhedshenvisninger...4 2. Beskrivelse...5 2.1 Korrekt anvendelse...6 2.3

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

ŠkodaOctavia Tillæg til modeller med LPG-motor

ŠkodaOctavia Tillæg til modeller med LPG-motor SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia Tillæg til modeller med LPG-motor 01/2011 Tillæg - til modeller med LPG-motor (naturgas) 1 Tillæg - til modeller med LPG-motor (naturgas) Dette tillæg supplerer instruktionsbogen

Læs mere

Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41

Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41 Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41 Husk til køreprøven at medbringe: Ansøgning om kørekort, din lektionsplan, dit pas og evt. din dåbsattest. Har du opholdstilladelse, evt. tidligere udstedt kørekort, eller

Læs mere

Rengøringsteknik. Sweepmaster 1200/1500 RH Ride-on fejemaskiner. Til ratione l rengøring af store arealer

Rengøringsteknik. Sweepmaster 1200/1500 RH Ride-on fejemaskiner. Til ratione l rengøring af store arealer Rengøringsteknik Sweepmaster 1200/1500 RH Ride-on fejemaskiner Til ratione l rengøring af store arealer Fejemaskiner med sæde og en kapacitet på op til 16.200 m²/t Sweepmaster 1200 / 1500 RH Bedre fejning,

Læs mere

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA TTV 4500 S DA BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen...g - 1 Sikkerhed...G - 2 Oplysninger om instrumentet...g

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Hydraulisk Borehammer HRD20

Hydraulisk Borehammer HRD20 Hydraulisk Borehammer HRD20 Fra serienr. 3195 Revideret 03.11.2014 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCN borehammer. For at sikre problemfri drift og varig ydelse af Deres nye værktøj, anbefaler

Læs mere

En ny generation rollatorer

En ny generation rollatorer En ny generasjon rullator En ny generation rollatorer 1 1. INDHOLD 1. Indhold 2. Introduktion 3. Produktbeskrivelse 4. Personlig sikkerhed 5. Tilpasning af rollatoren 6. Transport og klargøring 7. Vedligeholdelse

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

Gripo Alu. Brugsvejledning

Gripo Alu. Brugsvejledning Gripo Alu Brugsvejledning 1 Hepro Hjælpemiddelproducenten Hepro er et norsk firma som udvikler, producerer og sælger hjælpemidler til voksne og børn med nedsat mobilitet. Firmaet blev oprettet i 1987 og

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER Bruger manual MX 19 SIKKERHEDS REGLER Fare for fald Fare for at liften Fare for at liften Fare for vælter vælter elektrisk stød Kollisionsfare Fare for elektrisk stød ADVARSLER, FORBUD OG PÅMINDELSER BRUG

Læs mere

Brugsanvisning UKRUDTSBØRSTE. City Ranger 2250

Brugsanvisning UKRUDTSBØRSTE. City Ranger 2250 Brugsanvisning UKRUDTSBØRSTE City Ranger 50 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk Outdoor produkt. City Ranger 50 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

KUBOTA MINIGRAVEMASKINE UDEN BAGUDHÆNG

KUBOTA MINIGRAVEMASKINE UDEN BAGUDHÆNG KUBOTA MINIGRAVEMASKINE UDEN BAGUDHÆNG Ultrakompakt, effektiv og brugervenlig. Øget førersikkerhed. Intet bagudhæng. Kubota motor Kubotas unikke miljøvenlige ETVCSmotor adskiller sig fra andre motorer

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Monterings- og installationsprocedurer

Monterings- og installationsprocedurer Monterings- og installationsprocedurer for Pall Supracap 100 kapsler 1. Introduktion Følgende procedurer skal følges for installation af Pall Supracap 100 kapsler. De i produktdokumentets indeholdte instruktioner

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Brændstofcellesystem VeGA. Servicehæfte. Skal medbringes i køretøjet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon

Brændstofcellesystem VeGA. Servicehæfte. Skal medbringes i køretøjet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon Brændstofcellesystem VeGA Servicehæfte Skal medbringes i køretøjet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon 1 1,6 Nm Nm 1,6 Nm Figur Figur 5 Figur 5 6 1 7 6 0,5 Nm,5 Nm 1 5 1 5 1 6 Servicehæfte VeGA Serienummer VeGA

Læs mere

Portal-lift. Original brugsanvisning

Portal-lift. Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 DA DANSK 1 SIKKERHED 1.1 GENERELT Læs anvisningerne grundigt igennem. Lær, hvordan alle reguleringer fungerer, og hvordan maskinen anvendes korrekt. Inden de anvender

Læs mere

vsm.skf.com SKF Group 2006 PUB80/P7 6394 DA 06

vsm.skf.com SKF Group 2006 PUB80/P7 6394 DA 06 Se Pole Position-programmet for at få yderligere oplysninger om produkterne i SKF-sortimentet. Kontakt din lokale SKF-forhandler for at få fl ere oplysninger om, hvordan du bliver tilmeldt. vsm.skf.com

Læs mere

STÆRKE PARTNERE. TOUGH TRUCKS. El-stabler med ståplade S1.5S, S1.5Sil, S1.5Ssl

STÆRKE PARTNERE. TOUGH TRUCKS. El-stabler med ståplade S1.5S, S1.5Sil, S1.5Ssl STÆRKE PARTNERE. TOUGH TRUCKS. El-stabler med ståplade S1.5S, S1.5Sil, S1.5Ssl S1.5S, S1.5Sil, S1.5Ssl Specifikationsdataene er baseret på den tyske VDI 2198-standard Udstyr og vægt: Vægt (linje 2.1) er

Læs mere

MT 625 T. Løftehøjde : 5.85 m Kapacitet : 2500 kg Højde : 1.92 m Bredde : 1.82 m 2 trins hydrostatisk transmission

MT 625 T. Løftehøjde : 5.85 m Kapacitet : 2500 kg Højde : 1.92 m Bredde : 1.82 m 2 trins hydrostatisk transmission MT 625 T Løftehøjde : 5.85 m Kapacitet : 2500 kg Højde : 1.92 m Bredde : 1.82 m 2 trins hydrostatisk transmission Kompakt DU HAR BRUG FOR AT HAVE ADGANG OVERALT Bliver dine arbejdsforhold stadig mere krævende,

Læs mere