DFG/TFG DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. Driftsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. Driftsanvisning 09.14 - 11.14"

Transkript

1 DFG/TFG Driftsanvisning K DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435

2 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D Hamburg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435 Yderligere oplysninger Navn og stilling på underskriftsbemyndigede Dato K EU-overensstemmelseserklæring Undertegnede erklærer hermed, at følgende kraftdrevne truck overholder de væsentligste krav i Rådets direktiv 2006/42/EF (Maskindirektivet) og 2004/108/EØF (Elektromagnetisk kompatibilitet EMC) inkl. ændringer om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning. Alle undertegnede er bemyndiget til selvstændigt at udarbejde de tekniske dokumenter. 3

3 4

4 Forord Bemærkninger til driftsvejledningen For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning. Oplysningerne gives i en kort og overskuelig form. Kapitlerne er inddelt efter bogstaver og siderne er nummereret fortløbende. I denne driftsvejledning findes dokumentation for flere forskellige truckmodeller. Sørg ved betjening og udførelse af servicearbejde for at anvende den beskrivelse, der gælder for den aktuelle trucktype. Vores trucks videreudvikles til stadighed. Vi beder om forståelse for, at vi er nødsaget til at forbeholde os ret til ændringer, hvad angår form, udstyr og teknik. Indholdet i denne driftsvejledning kan derfor ikke begrunde krav om bestemte egenskaber ved trucken. Sikkerhedsanvisninger og markeringer Sikkerhedsanvisninger og vigtige forklaringer er markeret med følgende piktogrammer: FARE! Markerer en situation med usædvanligt stor fare. Hvis denne anvisning ikke følges, vil det medføre alvorlige, irreversible skader eller evt. død. ADVARSEL! Markerer en situation med usædvanligt stor fare. Hvis denne anvisning ikke følges, kan det medføre alvorlige, irreversible skader evt. med døden til følge. FORSIGTIG! Markerer en faresituation. Hvis denne anvisning ikke følges, kan det medføre lette eller middelsvære skader. Z BEMÆRK Markerer risiko for materielle skader. Hvis denne anvisning ikke følges, kan det medføre materielle skader. Står foran anvisninger og forklaringer. t o Markerer standardudstyr Markerer ekstraudstyr 5

5 Ophavsret Ophavsretten til denne driftssvejledning tilhører JUNGHEINRICH AG. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - Tyskland Tlf.: +49 (0) 40/

6 Indholdsfortegnelse A Tilsigtet anvendelse Generelt Korrekt anvendelse Tilladte anvendelsesbetingelser Den driftsansvarliges forpligtelser Montering af påbygningsaggregater og/eller ekstraudstyr B Beskrivelse af trucken Beskrivelse af anvendelsen Trucktyper og nominel løfteevne Komponent- og funktionsbeskrivelse Definition af køreretning Oversigt over moduler Funktionsbeskrivelse Tekniske data Ydelsesdata Mål Vægt Mastudførelser Dæk Motordata Europæiske standarder Anvendelsesbetingelser Krav til elektricitet Afmærkningssteder og typeskilte Typeskilt Lastdiagram, truck Løfteevneskilt til påbygningsaggregatet Stabilitet Vindbelastning C Transport og første idriftsættelse Transport Læsning af trucken Truckens tyngdepunkt Læsning af trucken med kran Læsning ved hjælp af en ekstra truck Sikring af trucken under transport Første idriftsættelse

7 D Tankning af trucken Generelt Sikkerhedsbestemmelser for omgang med dieselolie og flaskegas (LPG) Overtryksventil, gasanlæg Tankning af diesel Tankningsprocedure Tankning ved hjælp af brændstofbeholdere Brændstofindikator (kun DFG) Gasbeholdere Gasflasker Gastank (o) E Betjening Sikkerhedsbestemmelser for drift af trucken Beskrivelse af display og betjeningselementer Betjeningskonsol med displayenhed Forberedelse af trucken til drift Kontroller og rutiner inden den daglige idrifttagning Ind- og udstigning Indretning af førerplads Sikkerhedssele Arbejde med trucken Sikkerhedsregler for kørsel Klargøring af trucken til drift Parkering af trucken i sikret tilstand Batteriafbryder Kørsel Styring Bremsning Indstilling af gafler Udskiftning af gaffellarme Optagning, transport og afsætning af last Betjening af løfteanordning og de integrerede påbygningskomponenter Sikkerhedsanvisninger til betjening af ekstra påbygningsaggregater Betjening af andre påbygningsaggregater til SOLO-PILOT Montering af yderligere påbygningsaggregater Trækning af anhængere Ekstraudstyr Varmeanlæg Aftageligt lastbeskyttelsesgitter Påfyldning af væske på vinduesvaskeren Afhjælpning af fejl Fejlsøgning og afhjælpning Flytning af trucken uden brug af motorkraft

8 F Vedligeholdelse af trucken Driftssikkerhed og miljøbeskyttelse Sikkerhedsforskrifter vedr. vedligeholdelse Arbejde på det elektriske anlæg Forbrugsstoffer og udtjente dele Hjul Løftekæder Hydrauliksystem Arbejde i området omkring motoren Forbrugsstoffer og smøreplan Sikker omgang med forbrugsstoffer Smøreskema Forbrugsstoffer Beskrivelse af service- og vedligeholdelsesarbejde Forberedelse af trucken til service- og vedligeholdelsesarbejde Løft og opklodsning af trucken på sikker vis Åbning af motorhjelm Åbning af motorhjem med komfortsæde (o) Fjernelse af afdækninger Fjernelse af gulvafdækninger Kontrol af hjulfastgørelsen Udskiftning af hjul Hydrauliksystem Motorserviceeftersyn Kontrol af elektriske sikringer Rengøring Startbatteri Udstødningssystem Gear og drivaksel Bremse Fornyet idriftsættelse af trucken efter service- og reparationsarbejde Oplægning af trucken Forholdsregler før oplægning Forholdsregler under oplægningen Fornyet idriftsættelse efter oplægning Sikkerhedskontrol efter tid og usædvanlige hændelser Endegyldig fjernelse fra driften, bortskaffelse Måling af humanvibrationer Service og eftersyn Servicetjekliste DFG Driftsansvarlige Kundeservice Servicetjekliste TFG Driftsansvarlige Kundeservice

9 10

10 A Tilsigtet anvendelse 1 Generelt Trucken skal anvendes, betjenes og vedligeholdes, som beskrevet i denne driftsanvisning. Enhver anden form for anvendelse er ikke i overensstemmelse med den tilsigtede og kan medføre skader på personer, truck eller materiel. 2 Korrekt anvendelse BEMÆRK Den last, der maks. må løftes og den maks. tilladte lastafstand er vist på løfteevneskiltet og må ikke overskrides. Lasten skal hvile på lastoptagningsudstyret eller løftes med en påbygningskomponent godkendt af producenten. Lasten skal løftes fuldstændigt, se "Optagning, transport og afsætning af last" på side 95. Følgende aktiviteter er en del af den tilsigtede brug og er tilladt. Løft og sænkning af last. Transport af sænket last over korte afstande. Lejlighedsvis flytning af anhængerlast. Ved flytning af anhængere skal lasten på anhængeren være sikret. Den tilladte anhængerlast må ikke overskrides. Følgende aktiviteter er forbudt. Kørsel med hævet last (>30 cm). Transport og løft af personer. Skubning eller trækning af last. Transport af hængende last. Hvis trucken er beregnet til drift med hængende last, skal en tilstrækkelig stabilitet under de lokale driftsbetingelser dokumenteres ved hjælp af en erklæring fra en fagmand. 11

11 3 Tilladte anvendelsesbetingelser FARE! De tilladte flade- og punktbelastninger for kørselsvejene må ikke overskrides. På uoverskuelige steder, er det nødvendigt med en ekstra person til at dirigere trucken. Operatøren skal sikre sig, at laderampen/læssebroen ikke fjernes eller løsner sig under af- og pålæsning. Indsats i industrielle og erhvervsmæssige omgivelser. Tilladt temperaturområde -20 til 40 C. Må kun anvendes på fastgjorte og plane gulve med tilstrækkelig bæreevne. Overskrid ikke de tilladte flade- og punktbelastninger for kørevejene. Må kun anvendes på veje med godt udsyn og veje, som af den driftsansvarlige er godkendt som køreveje. Kørsel på stigninger op til maks. 15 %. Det er forbudt at køre på tværs eller på skrå hen over stigninger. Last skal transporteres på den side, der vender ind mod skråningen. Indsats i delvist offentlig trafik. ADVARSEL! Eksplosionsfare ved indsats af gastruck (TFG) i områder under jordniveau Gas er tungere end luft. I områder under jordniveau kan der derfor uden tilstrækkelig ventilation dannes en eksplosiv blanding af gas og luft. Anvend ikke gastruck i områder under jordniveau. ADVARSEL! Indsats under ekstreme forhold Anvendelse af trucken under ekstreme forhold kan medføre fejlfunktion og ulykke. Ved anvendelse under ekstreme forhold, især i stærkt støvede eller korrosionsfremkaldende omgivelser, er det nødvendigt med særligt udstyr og speciel godkendelse til trucken. Indsats i omgivelser med eksplosiv atmosfære er ikke tilladt. Ved dårligt vejr (storm, lynnedslag) må trucken ikke anvendes i det fri eller på udsatte steder. 12

12 4 Den driftsansvarliges forpligtelser Den driftsansvarlige er i denne driftsanvisnings forstand enhver naturlig eller juridisk person, der anvender trucken selv, eller på hvis vegne den anvendes. I særlige tilfælde (f. eks. ved leasing, udlejning) er den driftsansvarlige den person, som det, i henhold til den kontraktmæssige aftale mellem ejer og operatør af trucken, påhviler at overholde de nævnte driftsforpligtelser. Den driftsansvarlige skal sikre sig, at trucken kun anvendes i overensstemmelse med dens formål, og at enhver form for livs- og sundhedsfare for operatør eller tredjemand undgås. Den driftsansvarlige skal endvidere sørge for, at Arbejdstilsynets sikkerhedsforskrifter, øvrige sikkerhedstekniske regler samt retningslinjerne for drift, service og vedligeholdelse følges. Den driftsansvarlige skal sikre sig, at alle operatører har læst og forstået denne driftsanvisning. BEMÆRK Ved manglende overholdelse af denne driftsanvisning, bortfalder garantien. Det samme gælder, hvis kunden og/eller tredjemand udfører usagkyndigt arbejde på genstanden uden tilladelse fra producenten. 5 Montering af påbygningsaggregater og/eller ekstraudstyr Påbygning eller montering af ekstraudstyr, der påvirker eller udvider truckens funktioner, er kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra producenten. Desuden skal der evt. indhentes tilladelse hos de lokale myndigheder. Myndighedernes tilladelse erstatter dog ikke en tilladelse fra producenten. 13

13 14

14 B Beskrivelse af trucken 1 Beskrivelse af anvendelsen Model DFG/TFG er en 4-hjulet gaffeltruck med forbrændingsmotor. Trucks af typen DFG er udstyret med dieselmotor, truck af typen TFG med gasforbrændingsmotor. Model DFG/TFG er en fritløftende kontravægttruck, der kan optage, løfte, transportere og afsætte last. Der kan også optages paller med lukket bund. Model DFG/TFG er udstyret med et hydrodynamisk drev. Venstre pedal er en kombination af pedal til langsomkørsel og bremsepedal og aktiverer funktionen med hurtigløft under langsom kørsel. Den midterste pedal aktiverer driftsbremsen. 1.1 Trucktyper og nominel løfteevne Den nominelle løfteevne afhænger af den enkelte type. Den nominelle løfteevne kan afledes af typebetegnelsen. DFG316 DFG Typebetegnelse 3 Serie 16 Nominel løfteevne x 100 kg Den nominelle løfteevne svarer ikke generelt til den tilladte løfteevne. Den tilladte løfteevne fremgår af typeskiltet, der er anbragt på trucken. 15

15 2 Komponent- og funktionsbeskrivelse 2.1 Definition af køreretning Til angivelse af køreretning fastlægges følgende: 4 Pos. Køreretning 1 Venstre 2 Tilbage 3 Fremad 4 Højre 16

16 2.2 Oversigt over moduler Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 5 t Sikkerhedstag 13 t Anhængerkrog 6 t Førersæde 14 t Styrende aksel 7 t Rat 15 t Motorhjelm 8 t Displayenhed 16 t Betjeningselementer til hydraulik 9 t Mast 17 t Drivaksel 10 t Gaffelslæde 18 t Gafler 11 t Gasflaske (kun TFG) 12 t Kontravægt t = standardudstyr o= ekstraudstyr 17

17 2.3 Funktionsbeskrivelse Chassis Chassiset danner sammen med drivakslen og kontravægten den bærende grundstruktur i trucken. Den anvendes som konsol for hovedkomponenterne. Hydraulikolietanken sidder på højre side, og brændstoftanken i DFG-serien er integreret i chassiset på venstre side. Førerplads og førerværn Førerværnet (5) fås i forskellige udgaver og beskytter føreren mod nedfaldende genstande og andre ydre påvirkninger. Alle betjeningselementer er placeret ergonomisk korrekt. Ratstammen og førersædet kan justeres individuelt. Styre- og advarselssignalerne på displayenheden (8) gør det muligt at overvåge systemet under drift og sikrer dermed et højt sikkerhedsniveau. Styring Styrecylinderen til den hydrauliske styring er integreret i den styrende aksel (14) og styres ved hjælp af en styreservo. Den styrende aksel er ophængt svingende i chassiset, så der selv på ujævne underlag sikres et godt vejgreb. Hjul Alle hjul befinder sig inden for truckkonturen. Der kan vælges imellem luftdæk eller superelastiske dæk. Motor Effektive, vandkølede diesel- og gasforbrændingsmotorer med lang levetid ved lave forbrugs- og emissionsværdier. Elektrisk anlæg 12-volt-anlæg med vekselstrømsgenerator. En genstartspærre forhindrer fejlbetjening ved start. I dieselmotorer er der monteret lynstart-forvarmeranlæg, mens gasmotorerne er udstyret med et elektronisk tændingssystem, som sikrer hurtig og problemfri start af motoren. Motoren startes og slukkes med tændingslåsen. 18

18 Køremotor Et lastgear med gearoliekøler og momentomformer overfører kraften til drivakslen (17). Drivakslen og gearet er udstyret med et fælles oliekredsløb. Med køreretningskontakten til venstre på ratstammen indstilles kørsel frem/tilbage eller neutralposition. Bremser Med bremsepedalen aktiveres to våde lamelbremser, der virker på drivhjulene, hydraulisk. En ekstra pedal til langsomkørsel/bremsning letter de forskellige funktioner til langsomkørsel. Pedalen til langsomkørsel/bremsning må ikke anvendes til almindelig bremsning. Parkeringsbremsen aktiveres elektrisk ved hjælp af en kontakt og virker på de våde lamelbremser. Hydrauliksystem Følsom betjening af arbejdsfunktionerne ved hjælp af betjeningselementerne sikres af en dobbeltventil. En omdrejningsreguleret hydraulikpumpe sikrer behovstilpasset og effektiv forsyning til alle hydraulikfunktioner. Mast To- eller tretrinsmaster med mulighed for tilvalg af friløftsfunktion; smalle mastprofiler sikrer godt udsyn over gafler og påbygningsudstyr. Gaffelslæde og mast løber på vedligeholdelsesfrie støtteruller. Påbygningsaggregater Der er mulighed for at montere mekaniske og hydrauliske påbygningsaggregater (ekstraudstyr) på trucken. 19

19 3 Tekniske data Z Alle tekniske angivelser gælder for en truck i standardudførelse. Alle med *) markerede værdier kan variere, afhængigt af forskellige udstyrsvarianter (f.eks. mast, kabine, dæk osv.). Angivelse af de tekniske data opfylder det tyske direktiv "Typeblade for truck". Ret til tekniske ændringer og forbedringer forbeholdes. 3.1 Ydelsesdata Betegnelse DFG 316 DFG 320 Nominel løfteevne Q (ved C = 500 mm) 1) kg C Lasttyngdepunktsafstand mm Kørehastighed * med/ uden last 18/19 18/19 km/t Løftehastighed med/uden last 0,54/0,58 0,57/0,59 m/s Sænkehastighed med/uden last 0,55 0,55 m/s Stigeevne 2) * med/uden last 27/30 22/30 % Acceleration* med/uden last over 15 m 5,2/4,5 5,6/4,7 s Arbejdstryk for påbygningsudstyr bar Oliemængde for påbygningsudstyr l/min 20

20 Betegnelse TFG 316 TFG 320 Nominel løfteevne Q (ved C = 500 mm) 1) kg C Lasttyngdepunktsafstand mm Kørehastighed * med/ uden last 19/20 19/20 km/t Løftehastighed med/uden last 0,56/0,58 0,58/0,60 m/s Sænkehastighed med/uden last 0,55 0,55/0,5 m/s Stigeevne 2) * med/uden last 27/30 25/30 % Acceleration* med/uden last over 15 m 4,7/4,0 4,9/4,2 s Arbejdstryk for påbygningsudstyr bar Oliemængde for påbygningsudstyr l/min Betegnelse DFG 425 DFG 430 DFG 435 Nominel løfteevne Q (ved C = 500 mm) 1) kg C Lasttyngdepunktsafstand mm Kørehastighed * med/ uden last 17/18 17/18 17/18 km/t Løftehastighed med/uden last 0,55/0,57 0,58/0,60 0,48/0,50 m/s Sænkehastighed med/uden last 0,55 0,55 0,55 m/s Stigeevne 2) * med/uden last 24/27 20/26 18/24 % Acceleration* med/uden last over 15 m 5,4/4,8 5,6/4,8 5,8/5,0 s Arbejdstryk for påbygningsudstyr bar Oliemængde for påbygningsudstyr l/min 21

21 Betegnelse TFG 425 TFG 430 TFG 435 Nominel løfteevne Q (ved C = 500 mm) 1) kg C Lasttyngdepunktsafstand mm Kørehastighed * med/ uden last 18/19 18/19 18/19 km/t Løftehastighed med/uden last 0,58/0,60 0,59/0,61 0,50/0,52 m/s Sænkehastighed med/uden last 0,55 0,55 0,55 m/s Stigeevne 2) * med/uden last 23/27 20/26 17/24 % Acceleration* med/uden last over 15 m 5,7/5,0 6,2/5,4 6,6/5,6 s Arbejdstryk for påbygningsudstyr bar Oliemængde for påbygningsudstyr l/min 1) ved lodret stående mast 2) De oplyste værdier er et udtryk for den stigeevne, der maksimalt er til rådighed til at kunne klare korte højdeforskelle og ujævnheder på kørebanen (kørebanekanter). Drift på skråninger med en hældning på mere end 15% er forbudt. 22

22 3.2 Mål Betegnelse DFG/TFG 316 DFG/TFG 320 a/2 Sikkerhedsafstand mm h 1 Højde på mast, sænket* mm h 2 Friløft* mm h 3 Løft* mm h 4 Højde på mast, hævet* mm h 6 Højde over mm sikkerhedstag* h 7 Sædehøjde* mm h 10 Koblingshøjde mm a Tiltning af mast - frem* 6 6 ß Tiltning af mast tilbage* l 1 Længde, inkl. gafler* mm l 2 Længde inkl. gaffelryg* mm b 1 Samlet bredde* mm s/e/l Gaffelmål* 40/100/ /100/1050 mm m 1 Frihøjde til gulv under mm mast med last* m 2 Frihøjde til gulv, mellem mm aksler* Gaffelslæde ISO A 2A mm klasse/type A, B b 3 Gaffelslædebredde mm Ast Arbejdsgangbredde ved mm paller 800 x 1200 på langs Ast Arbejdsgangbredde ved mm paller 1000 x 1200 på tværs Wa Venderadius mm b 13 Mindste mm drejepunktsafstand x Lastafstand* mm c Lasttyngdepunkt mm y Akselafstand mm *) De data, der er anført i tabellen, gælder standardudførelsen. 23

23 Betegnelse DFG/TFG 425 DFG/TFG 430 DFG/TFG 435 a/2 Sikkerhedsafstand mm h 1 Højde på mast, sænket* mm h 2 Friløft* mm h 3 Løft* mm h 4 Højde på mast, hævet* mm h 6 Højde over mm sikkerhedstag* h 7 Sædehøjde* mm h 10 Koblingshøjde mm a Tiltning af mast - frem* ß Tiltning af mast tilbage* l 1 Længde, inkl. gafler* mm l 2 Længde inkl. gaffelryg* mm b 1 Samlet bredde* mm s/e/l Gaffelmål* 40x100x x125x x125x1050 mm m 1 Frihøjde til gulv under mm mast med last* m 2 Frihøjde til gulv, mellem mm aksler* Gaffelslæde ISO A 3 A 3 A mm klasse/type A, B b 3 Gaffelslædebredde mm Ast Arbejdsgangbredde ved mm paller 800 x 1200 på langs Ast Arbejdsgangbredde ved mm paller 1000 x 1200 på tværs Wa Venderadius mm b 13 Mindste mm drejepunktsafstand x Lastafstand* mm c Lasttyngdepunkt mm y Akselafstand mm *) De data, der er anført i tabellen, gælder standardudførelsen. 24

24 c α β h4 h3 h1 Q h6 h2 h7 h10 s x m1 y m2 l l 1 l 2 a 2 a 2 e b b 1 l 6 b 13 Wa A st 25

25 3.3 Vægt Z Alle angivelser i kg. DFG 316 DFG 320 Egenvægt* Akselbelastning uden last 1210/ /1760 for/bag* Akselbelastning med last for/bag* 3780/ /540 TFG316 TFG 320 Egenvægt* Akselbelastning uden last 1190/ /1780 for/bag* Akselbelastning med last for/bag* 3760/ /560 *) De data, der er anført i tabellen, gælder standardudførelsen. DFG 425 DFG 430 DFG 435 Egenvægt* Akselbelastning uden last 1510/ / /2860 for/bag* Akselbelastning med last for/bag* 5480/ / /900 TFG 425 TFG 430 TFG 435 Egenvægt* Akselbelastning uden last 1490/ / /2850 for/bag* Akselbelastning med last for/bag* 5460/ / /900 *) De data, der er anført i tabellen, gælder standardudførelsen. 26

26 3.4 Mastudførelser Z Alle angivelser i mm. DFG/TFG 316 Betegnelse ZT ZZ DZ Masttabel Løft h 3 Friløft h 2 Byggehøjde, Byggehøjde, Mastens sænket h 1 kørt ud h 4 vægt (kg) Specialudførelser er ikke medtaget i denne oversigt. 27

27 DFG/TFG 320 Betegnelse ZT ZZ DZ Masttabel Løft h 3 Friløft h 2 Byggehøjde, Byggehøjde, Mastens sænket h 1 kørt ud h 4 vægt (kg) Specialudførelser er ikke medtaget i denne oversigt. 28

28 DFG/TFG 425 Betegnelse ZT ZZ DZ Masttabel Løft h 3 Friløft h 2 Byggehøjde, Byggehøjde, Mastens sænket h 1 kørt ud h 4 vægt (kg) Specialudførelser er ikke medtaget i denne oversigt. 29

29 DFG/TFG 430 Betegnelse ZT ZZ DZ Masttabel Løft h 3 Friløft h 2 Byggehøjde, Byggehøjde, Mastens sænket h 1 kørt ud h 4 vægt (kg) Specialudførelser er ikke medtaget i denne oversigt. 30

30 DFG/TFG 435 Betegnelse ZT ZZ DZ Masttabel Løft h 3 Friløft h 2 Byggehøjde, Byggehøjde, Mastens sænket h 1 kørt ud h 4 vægt (kg) Specialudførelser er ikke medtaget i denne oversigt. 31

31 3.5 Dæk BEMÆRK Ved udskiftning af de fabriksmonterede dæk/fælge må der kun anvendes originale reservedele eller dæk, der er godkendt af producenten, da producentens specifikationer i modsat fald ikke kan overholdes. Kontakt Jungheinrichs kundeservice, hvis du har spørgsmål. Betegnelse DFG/TFG SE* Luft* PR PR Dæk, foran Dæktryk bar Tilspændingsmoment NM SE* 18x7-8 18x7-8 Luft* 18x7-8 PR 18x7-8 PR Dæk, bag Dæktryk bar 9 9 Tilspændingsmoment NM Betegnelse DFG/TFG SE* x x x PR 27 x PR Luft* 7, PR Dæk, foran Dæktryk bar Tilspændingsmoment NM SE* 6 x x x 10 Dæk, bag Luft* 6 x 9-10PR 6.50 x 10-14PR 6.50 x 10-14PR Dæktryk bar Tilspændingsmoment NM *) De typer, der er anført i tabellen, gælder standardudførelsen. Alt efter truckudførelse kan der være monteret andre dæk. 32

32 3.6 Motordata Betegnelse DFG 316 DFG 320 Cylinder/slagvolumen 4/2434 4/2434 cm³ Tomgangsomdrejningstal min-1 Nominelt omdrejningstal min-1 (uden belastning) Motorydelse 31,2 31,2 kw Brændstofforbrug 60 VDI arbejdstakter/h 2,4 2,8 l/h [kg/h] Betegnelse TFG 316 TFG 320 Cylinder/slagvolumen 4/2491 4/2491 cm³ Tomgangsomdrejningstal min-1 Nominelt omdrejningstal min-1 (uden belastning) Motorydelse kw Brændstofforbrug 60 VDI arbejdstakter/h 2,8 2,9 l/h [kg/h] Betegnelse DFG 425 DFG 430 DFG 435 Cylinder/slagvolumen 4/2434 4/2434 4/2434 cm³ Tomgangsomdrejningstal min-1 Nominelt omdrejningstal min-1 (uden belastning) Motorydelse 36,5 36,5 36,5 kw Brændstofforbrug 60 VDI arbejdstakter/h 3,2 3,7 3,9 l/h [kg/h] Betegnelse TFG 425 TFG 430 TFG 435 Cylinder/slagvolumen 4/2491 4/2491 4/2491 cm³ Tomgangsomdrejningstal min-1 Nominelt omdrejningstal min-1 (uden belastning) Motorydelse 36,5 36,5 36,5 kw Brændstofforbrug 60 VDI arbejdstakter/h 3,2 3,8 4,3 l/h [kg/h] 33

33 3.7 Europæiske standarder Z Z Z Vedvarende lydtryksniveau DFG/TFG 316/320: 82 db(a)* DFG/TFG 425/430: 82 db (A)* DFG/TFG 435: 82 db(a)* *+/- 3 db(a) afhængigt af truckens udførelse iht. DS/12053 i overensstemmelse med ISO Det vedvarende lydtrykniveau er en værdi udregnet iht. gældende standarder, der fås ved sammenregning af støjværdierne for kørsel, løft og tomgang. Lydtrykniveauet måles ved førerens øre. Vibration DFG/TFG 316/320: 0,79 m/s² DFG/TFG 425/430/435: 0,79 m/s² DFG/TFG 316/320 med komfortsæde: 0,39 m/s² DFG/TFG 425/430/435 med komfortsæde: 0,39 m/s² iht. DS/EN Den vibrationsacceleration, som kroppen udsættes for på førerpladsen, er i henhold til standardens bestemmelser den lineært integrerede, vægtede acceleration i vertikal retning. Den beregnes ved kørsel over forhindringer med konstant hastighed (truck med standardudførelse). Disse måledata er fundet på baggrund af en engangsberegning for trucken og må ikke forveksles med humanvibrationerne i brugerdirektivet "2002/44/EF" (vibrationer). Til måling af disse humanvibrationer tilbyder producenten en særlig service, se "Måling af humanvibrationer" på side 178. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Producenten bekræfter, at grænseværdierne for elektromagnetiske forstyrrelser samt støjimmunitet overholdes, samt at der foretages kontrol af afladningen af statisk elektricitet iht. EN samt de heri nævnte standardiserede referencer. Der må kun ændres på elektriske eller elektroniske komponenter og disses placering efter skriftlig tilladelse fra producenten. ADVARSEL! Fejl på medicinsk udstyr på grund af ikke-ioniserende stråling Elektrisk udstyr på trucken, som udsender ikke-ioniserende stråling (f.eks. trådløs datatransmission), kan forstyrre funktionen på medicinsk udstyr (pacemaker, høreapparater, etc.) hos brugeren og medføre fejlfunktion. Kontakt en læge eller producenten af det medicinske udstyr, for at få afklaret om udstyret kan anvendes i nærheden af trucken. 34

34 3.8 Anvendelsesbetingelser Z Omgivelsestemperatur under drift -20 til 40 C Ved permanent brug under ekstreme temperaturskift eller kondenserende luftfugtighed kræves der særligt udstyr samt tilladelse til truckene. 3.9 Krav til elektricitet Producenten bekræfter, at kravene til dimensionering og produktion af det elektriske udstyr overholdes ved korrekt anvendelse af trucken iht. DS/EN 1175 "Sikkerhed ved industrielle truck - Krav til elektricitet". 35

35 4 Afmærkningssteder og typeskilte Z Advarsels- og oplysningsskilte som f.eks. løfteevneskilte, anhugningspunkter og typeskilte skal altid kunne læses, ellers skal de udskiftes *optional 24 XX* XXA XX* XXA XX* XXA XX* XXA XXX XA XXX XA XXX XXA XXX XXA XXX XA *optional XX* XXA XXA LED XX* XXA XX3* XXA XA LED XXX XXX XXX XXA XXA XA XA / LED XA / LED XXX XA XXX XXA 25 XX XXA XXXX MINERAL OIL ONLY (mm) DIESEL Q (kg) 33 D (mm) LPG xxx bar XXX XXX 25 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 38 *optional xxx bar

36 Pos. Betegnelse 19 Sikringer på siden af pulten 20 Kørsel med løftet last forbudt/masttilt fremad med løftet last forbudt 21 Ophold på lastoptaget forbudt/ophold under lastoptaget forbudt/fare for kvæstelser ved håndtering af masten 22 Løftebegrænsning, venstre 23 Løftebegrænsning, højre 24 Støjniveau 25 Anhugningspunkter til af- og pålæsning med kran 26 Kontrolmærkat 27 Advarsel ved væltning, medtagelse af passagerer forbudt 28 Læs og følg driftsanvisningen 29 Hæld kun mineralolie på 30 Motoren har efterløb 31 Spænd sikkerhedsselen 32 Risiko for tilskadekomst på grund af roterende blæser (i motorrummet) 33 Nominel løfteevne 34 Brændstof 35 Dæktryk 36 Typeskilt, truck; under motorhjelmen (ikke illustreret) 37 Varme overflader 38 Typebetegnelse 39 Anhugningspunkter til donkraft 40 Sikringer på batteri 41 Åbning af motorhjelm 42 Hydraulikoliespecifikation Serienummer, slået ind i chassiset under motorhjelmen 37

37 4.1 Typeskilt Z Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 43 Type 48 Byggeår 44 Serienummer 49 Lasttyngdepunktsafstand i mm 45 Nominel løfteevne i kg 50 Egenvægt i kg 46 Nominel ydelse 51 Producent 47 Ekstraudstyr 52 Producentlogo Angiv serienummer (44) ved henvendelser vedr. trucken og ved bestilling af reservedele. 38

38 4.2 Lastdiagram, truck FORSIGTIG! Risiko for uheld ved udskiftning af gaffelarmene Ved udskiftning af gaffelarme, som afviger fra leveringstilstanden, ændres løfteevnen. Hvis gaffelarmene udskiftes, skal der anbringes et ekstra løfteevneskilt på trucken. Truck, som udleveres uden gaffelarme, påføres et løfteevneskilt for standardgaffelarme (længde: 1150 mm). Løfteevneskiltet (33) angiver løfteevnen Q (i kg) for trucken med lodret mast. Det angives i tabelform, hvor stor den maksimale løfteevne er ved et bestemt lasttyngdepunkt D (i mm) og den ønskede løftehøjde H (i mm). Truckens løfteevneskilt (33) refererer til truckens løfteevne med de gaffelarme, den blev udleveret med. Eksempel på udregning af den maksimale nominelle løfteevne: h3 (mm) Q (kg) D (mm) Udførelse af løfteevneskilt efter australske retningslinjer Ved et lasttyngdepunkt D på 600 mm og en maksimal løftehøjde h 3 på 3600 mm udgør den maksimale løfteevne Q 1105 kg. 39

39 Løftebegrænsning De pileformede markeringer (22 og 23) på inder-/ydermasten viser operatøren, hvornår han har nået de løftebegrænsninger, der er foreskrevet i lastdiagrammet

40 4.3 Løfteevneskilt til påbygningsaggregatet Løfteevneskiltet for påbygningsaggregater er placeret ved siden af løfteevneskiltet for trucken og angiver løfteevnen Q (i kg) for trucken i forbindelse med det respektive påbygningsaggregat. Serienummeret oplyst på løfteevneskiltet for påbygningsaggregatet skal stemme overens med påbygningsaggregatets typeskilt. 5 Stabilitet Truckens stabilitet er testet i henhold det til aktuelle tekniske niveau. I den forbindelse tages der højde for de dynamiske og statiske vippekræfter, der kan opstå under tilsigtet anvendelse. Truckens stabilitet påvirkes bl.a. af følgende faktorer: Dæk Mast Påbygningsaggregat Transporteret last (størrelse, vægt og tyngdepunkt) ADVARSEL! Risiko for uheld ved tab af stabilitet Ændring af de nævnte komponenter medfører ændring af stabiliteten. 6 Vindbelastning Ved løft, sænkning og transport af last med stor overflade påvirker vindens kraft truckens stabilitet. Hvis en let last udsættes for vindpåvirkning, skal lasten sikres ekstra. Derved undgås det, at lasten skrider eller falder ned. I begge tilfælde skal driften evt. indstilles. 41

41 42

42 C Transport og første idriftsættelse 1 Transport Transporten kan foregå på to forskellige måder, afhængigt af mastens byggehøjde og de lokale forhold på anvendelsesstedet: Stående med monteret mast (ved små konstruktionshøjder) Stående med afmonteret mast (ved store konstruktionshøjder), alle mekaniske samlinger og alle hydraulikledninger mellem basistruck og mast er afbrudt. 2 Læsning af trucken 2.1 Truckens tyngdepunkt ADVARSEL! Risiko for væltning ved kurvekørsel på grund af ændret tyngdepunkt Det samlede tyngdepunkt kan variere alt efter truckens udførelse (især mastudførelsen). På truck uden mast ændrer tyngdepunktet sig kraftigt i retning mod kontravægten. Kør trucken forsigtigt og med afpasset hastighed, så væltning undgås. Billedet ved siden af viser det omtrentlige tyngdepunkt. 43

43 2.2 Læsning af trucken med kran ADVARSEL! Fare på grund af ikke-instrueret personale ved af- og pålæsning med kran Ukorrekt af- og pålæsning med kran udført af ikke-uddannet personale kan medføre nedstyrtning af trucken. Derfor er der risiko for tilskadekomst af personalet samt materielle skader på trucken. Af- og pålæsning må kun udføres af specielt uddannet fagpersonale. Fagpersonalet skal være instrueret i lastsikring på køretøjer i offentlig trafik og i håndtering med lastsikringsudstyr. Den korrekte dimensionering og udførelse af sikkerhedsforanstaltninger ved af- og pålæsning afgøres i hvert enkelt tilfælde. FARE! Risiko for uheld ved bristende kranudstyr Anvend kun kranudstyr med tilstrækkelig løfteevne. Læssevægt = egenvægt for trucken (+ batterivægt ved eldrevne truck). Masten skal være tiltet helt tilbage. Kranudstyret på masten skal have en fri minimumslængde på 2 m. Anbring kranudstyrets anhugningsgrej således, at det ikke kommer i kontakt med påmonterede dele eller førerværn, når der løftes. Træd ikke ind under hængende last. Kun personer, som er uddannet i håndtering af anhugningsgrej og løfteudstyr, må udføre af- og pålæsning af trucken. Bær sikkerhedssko ved flytning med kran. Træd ikke ind i fareområdet, og undlad ophold i fareområdet. Fastgør kun kranudstyret på de afmærkede anhugningspunkter, og sørg for at sikre det, så det ikke skrider. Z Truckens egenvægt: se "Typeskilt" på side

44 Læsning af trucken med kran Forudsætninger Trucken er parkeret i sikret tilstand, se side 86. Fastgør kranudstyret sikkert i anhugningspunkterne (54) og (53). Løft trucken og læs den. Sæt trucken forsigtigt ned og parkér den i sikret tilstand, se side 86. Sørg for at sikre trucken ved hjælp af kiler, så den ikke triller. Læsningen med kran er afsluttet. 45

45 2.3 Læsning ved hjælp af en ekstra truck ADVARSEL! Trucken kan blive beskadiget Ved af-/pålæsning ved hjælp af en ekstra truck kan der opstå skader på den truck, der skal af-/pålæsses. Af-/pålæsning må kun foretages af uddannet fagpersonale. Ved af-/pålæsning må der kun anvendes truck med tilstrækkelig løfteevne. Kun tilladt ved på - og aflæsning. Gaffelarmene på den ekstra truck råder over en tilstrækkelig længde Transport over længere afstande forbudt. Aflæsning/læsning af truck ved hjælp af ekstra truck Forudsætninger Truck parkeret i sikret tilstand, se side 86. Løft trucken ved at føre gaffelarmene ind mellem akslerne fra siden. Løft trucken en anelse og kontrollér, om den står sikkert på gaffelarmene, korriger den evt. eller sørg for at sikre gaffelarmene ved hjælp af anhugningsgrej. Læs forsigtigt trucken af/på, se "Optagning, transport og afsætning af last" på side 95. Sænk langsomt trucken ned på gulvet, og sørg for at sikre den, så den ikke triller. Trucken er læsset af. 46

46 3 Sikring af trucken under transport ADVARSEL! Ukontrollerede bevægelser under transport Usagkyndig sikring af trucken og masten under transport kan medføre alvorlige uheld. Af-/pålæsning må kun udføres af specielt uddannet fagpersonale. Fagpersonalet skal være instrueret i lastsikring på køretøjer i offentlig trafik og i håndtering med lastsikringsudstyr. Den korrekte dimensionering og udførelse af sikkerhedsforanstaltninger ved af-/pålæsning afgøres i hvert enkelt tilfælde. Ved transport på lastbil eller anhænger skal trucken surres fast på fagligt korrekt vis. Lastbilen eller anhængeren skal være udstyret med fastsurringsringe. Trucken skal sikres med kiler, så den ikke kan flytte sig utilsigtet. Anvend kun fastsurringsseler med tilstrækkelig nominel styrke. Anvend skridningshæmmende materialer til sikring af lasthjælpemidlerne (paller, kiler,...), f. eks. skridmåtte. 47

47 Sikring med mast Sikring uden mast Sikring af trucken med henblik på transport Forudsætninger Parkér trucken i sikret tilstand på lastbil eller anhænger, se "Parkering af trucken i sikret tilstand" på side 86. Nødvendigt værktøj/materiale 2 fastsurringsseler med spændemekanisme Sikringskiler Spænd trucken fast ved hjælp af fastsurringssele (55) på den øverste tværbjælke på masten (54) og på anhængerkoblingen (53) eller over den forreste akselstang (56) og på anhængerkoblingen (53). Stram fastsurringsselerne (55) med spændemekanismen. Trucken er sikret med henblik på transport. 48

48 4 Første idriftsættelse Sikkerhedsanvisninger for montering og idrifttagning ADVARSEL! Risiko for uheld ved forkert montering Montering af trucken på anvendelsesstedet, idrifttagning og instruktion af operatøren må kun foretages af producentens servicefolk, der er særligt uddannet til at udføre netop disse opgaver. Etablering af driftsberedskab efter levering eller efter transport Kontrollér, at udstyret er komplet. Kontrollér motoroliens påfyldningsmængde. Kontrollér hydraulikoliens påfyldningsmængde. Kontrollér gearoliens påfyldningsmængde (kun på truck med hydrodynamisk køremotor). Kontrollér bremseoliestand. Kontrollér batteritilslutninger. Kontrollér batteriets syrestand (ikke ved vedligeholdelsesfrie batterier). Trucken kan nu tages i brug, se "Forberedelse af trucken til drift" på side

49 50

50 D Tankning af trucken 1 Generelt 1.1 Sikkerhedsbestemmelser for omgang med dieselolie og flaskegas (LPG) ADVARSEL! Risiko for uheld på grund af ikke-sikret truck Trucken kan sætte sig i bevægelse utilsigtet. Inden tankning/udskiftning af gasflasken skal trucken parkeres i sikret tilstand, se side 86. ADVARSEL! Risiko for uheld ved antændelse Brændstof og gas kan komme i brand. Rygning samt brug af åben ild eller andre antændelseskilder i nærheden af optankningsområdet er forbudt ved håndtering af brændstof og gas. Skilte, som markerer området, skal anbringes synligt. Det er ikke tilladt at opbevare letantændelige materialer i dette område. Funktionsdygtige pulverslukkere skal hele tiden stå klar i tankningsområdet. Til bekæmpelse af flaskegasbrand må der kun anvendes pulverslukkere i brandklasse A, B og C. Utætte gasflasker skal straks bringes ud i det fri og sikres ved hjælp af synlig markering, og leverandøren skal informeres. Opbevaring og transport Anordningerne til opbevaring og transport af dieselbrændstof og flaskegas skal overholde de lovmæssige krav. Hvis der intet tankanlæg er til rådighed, skal brændstoffet opbevares og transporteres i rene og godkendte beholdere. Indholdet skal fremgå tydeligt af beholderen. 51

51 BEMÆRK Miljøskader på grund af brændstof Udløbet dieselbrændstof skal opsamles ved hjælp af et egnet opsamlingsmiddel. Bortskaf opsamlet dieselbrændstof og brændstoffiltre iht. de gældende miljøbestemmelser. Personale til tankning og udskiftning af gasflasker Personer, der pålægges opgaver med tankning af truck eller udskiftning af gasflasker, er forpligtet til at tilegne sig den viden om brændstoffernes egenskaber, som er nødvendig, for at procedurerne kan udføres uden risiko. FORSIGTIG! Forfrysninger på grund af flaskegas Flaskegas kan give frostsår på ubeskyttet hud. Undgå direkte kontakt med huden. Bær handsker. Optankning af drivgasbeholdere Drivgasbeholderne forbliver sammenkoblet med trucken og påfyldes på gasservicestationer. Overhold forskrifterne fra producenten af tankanlægget samt lovpligtige og lokale bestemmelser, når der tankes op. BEMÆRK Anvisning på sikker drift af gasanlæg Alt serviceeftersyns- og reparationsarbejde på gasanlæg og -tanke må kun udføres af kvalificeret fagpersonale, som er uddannet til arbejde på gasanlæg. Den driftsansvarlige skal overholde de lovmæssige forskrifter, tekniske standarder og forskrifter vedr. forebyggelse af ulykker, der er gældende i forbindelse med flaskegas. Operatøren skal iht. de gældende forskrifter i det pågældende land inden den daglige idriftsættelse kontrollere, at alle gasanlæggets tilgængelige komponenter er i fejlfri stand. Ved beskadigelse, korrosion, nedslidning og slitage på enkelte af gasanlæggets komponenter må trucken ikke anvendes. 52

52 1.2 Overtryksventil, gasanlæg Truck med gasforbrændingsmotor er udstyret med en sikkerhedsventil. Sikkerhedsventilen sidder på afdækningen bagtil ved siden af gasflasken. I tilfælde af fejl begrænses trykket i gasanlægget til en maksimumværdi. 57 Sikkerhedsventilen er forsynet med en plastafdækning (57). Ved udløsning af sikkerhedsventilen løsner plastafdækningen sig og viser dermed helt tydeligt, at der er fejl på gasanlægget. Trucken må i så fald ikke længere anvendes. Gasanlægget skal kontrolleres af fagpersonale, der har kvalifikationer og uddannelse til det. Operatøren skal hver gang inden trucken tages i drift kontrollere, at plastafdækningen er til stede. FARE! Fare på grund af udstrømmende flaskegas. Ved defekte gasslanger kan der uopdaget strømme flaskegas ud. Anvend kun gasflasker med en integreret ledningsbrudssikring. Gasflasketilslutningen er ligeledes forsynet med en ledningsbrudssikring, som forhindrer utilsigtet udstrømning af gas under drift. Ved udskiftning må der kun anvendes en gasflasketilslutning med integreret ledningsbrudssikring. 53

53 2 Tankning af diesel FORSIGTIG! Luft i brændstofanlægget medfører driftsforstyrrelser. Kør aldrig brændstoftanken helt tom! 2.1 Tankningsprocedure ADVARSEL! Fare på grund af dieselbrændstof Dieselbrændstof kan ved kontakt med huden medføre irritation. Berørte områder skal straks rengøres grundigt. Ved kontakt med øjnene, skyl straks med rindende vand og kontakt læge. Bær beskyttelseshandsker ved arbejde med dieselbrændstof. BEMÆRK Tankningen skal foregå på dertil indrettede steder og foretages af uddannet personale med bemyndigelse hertil. BEMÆRK Maks. påfyldningsmængde: DFG 316/320 = 42 l. Maks. påfyldningsmængde: DFG = 50 l. Der må kun anvendes diesel, der opfylder kravene i DIN EN 590 eller ASTM 975 med et cetantal over 45. BEMÆRK Motorskade på grund af dieselbrændstof med højt svovlindhold Ved anvendelse af dieselbrændstof med højt svovlindhold (0,5 % (5000 ppm) til 1,0 % (10000 ppm) slides motorolien hurtigere. Skift motorolie og filter for hver 250 driftstimer. Anvend ikke dieselbrændstof med et svovlindhold på mere end 1,0 % (10000 ppm), hvis motorskader skal undgås. BEMÆRK Anvendelse af dieselbrændstof med højt svovlindhold Brændstofklassen og svovlindholdet i procent (i ppm) for det anvendte dieselbrændstof skal opfylde alle gældende miljøforskrifter for det land, hvor motoren anvendes. Udskift brændstoffilter for hver 500 driftstimer. Det anbefales kraftigt at anvende dieselbrændstof med et svovlindhold under 0,10 % (1000 ppm). 54

54 BEMÆRK Motorskade på grund af forurenet dieselbrændstof Ved anvendelse af kraftigt forurenede brændstoffer kan det være nødvendigt at reducere brændstoffilterets udskiftningsinterval fra 1000 til 500 driftstimer Tankning ved tankanlægget Parkér trucken i sikret tilstand inden tankning, se side 86. Skru tankdækslet (58) af. Før brændstofpistolen ind i den åbne tankstuds. Fyld brændstof på. Tanken må ikke overfyldes. Luk tankdækslet (58) omhyggeligt igen efter tankning. Tankningen er afsluttet

55 2.2 Tankning ved hjælp af brændstofbeholdere Skru tankdækslet (58) af, og åbn brændstofbeholderen. Monter udløbsrøret på brændstofbeholderen. Før udløbsrøret ind i den åbne tankstuds. Sørg for, at brændstofbeholder og udløbsrør er tæt forbundet med hinanden. Løft forsigtigt brændstofbeholderen, og fyld langsomt dieselbrændstof på. Tanken må ikke overfyldes. Luk tankdækslet (58) omhyggeligt igen efter tankning. Tankningsproceduren er afsluttet

56 2.3 Brændstofindikator (kun DFG) Displayenhed Når reservelampen (59) lyser, skal tanken fyldes

57 3 Gasbeholdere Z Der må kun anvendes flydende gas iht. DIN eller lignende nationale forskrifter. 3.1 Gasflasker FARE! Eksplosionsfare Udskiftning af gasflasker skal foregå på hertil indrettede steder og foretages af uddannede og hertil bemyndigede personer. FORSIGTIG! Risiko for uheld ved anvendelse af forkerte gasflasker. Der må kun anvendes godkendte gasflasker. Når flaskeholderen er i indgreb, skal gasflasken altid ligge således, at slangetilslutningen til spærreventilen peger nedad. Ved flasketyper fra andre lande skal de nationale forskrifter følges. Overhold anvisninger og markeringer på gasflasken Drift med en gasflaske Udskiftning af gasflaske Parkér trucken i sikret tilstand inden udskiftning af gasflasken, se side 86 luk afspærringsventilerne (60) godt til. Start motoren og lad den køre i neutralposition, indtil gasanlægget er tomt

58 Fjernelse af gasflaske FORSIGTIG! Tilslutningen har linksgevind. Skru omløbermøtrikken (62) af, mens der holdes kontra på grebet (61). Tag slangen (64) af, og skru omgående ventilkappen på den tomme gasflaske. Træk løsnemekanismen (66) nedad. Læg spændearmen (65) op. Tag spænderemmen ud af holderen, og læg den over gasflasken. Tag forsigtigt gasflasken ud af holderen (67), og stil den, så den står sikkert Z Montering af ny gasflaske Læg gasflasken ind i holderen (67). Vær opmærksom på positionering af tilslutningen nedefter. Læg spænderemmen omkring gasflasken. Juster slangetilslutningen opad Læg spænderemmen omkring gasflasken, og sæt den fast i holderen. Træk enden af spænderemmen ud med håndkraft, og læg den på gasflasken. Stram låsemekanismen til spænderemmen ved at trække i låsen og samtidigt vippe spændearmen (65). Aktivér spændearmen (65) flere gange, indtil gasflasken sidder godt fast. Skru ventilkappen (63) af. Monter slangen (64) i henhold til forskrifterne. Stram omløbermøtrikken (62), mens der holdes kontra på grebet (61). Åbn forsigtigt afspærringsventilen (60). Kontrollér ved hjælp af et skumdannende middel, om slangetilslutningen er tæt. Udskiftningen er afsluttet. 59

59 3.2 Gastank (o) Genopfyldelige gastanke er forsynet med en udtagsventil (69), en påfyldningsstopventil (71), en sikkerhedsventil (70) og en indikator (68). Tankning af genopfyldelige gastanke (ekstraudstyr). 68 Forudsætninger Overhold alle forskrifter vedrørende tankning af gas, som er anbragt på gaspumpen. Luk udtagsventilen (69). Skru afdækningen (72) til påfyldningsstopventilen (71) af. Skru påfyldningsstudsen til gaspumpen på påfyldningsstopventilen (71) Z Tankningsproceduren afsluttes automatisk, når den maksimale påfyldningsmængde på tanken er nået. Skru påfyldningsstudsen af efter tankning, og skru afdækningen (72) til påfyldningsstopventilen (71) på igen. 60

60 61

61 62

62 E Betjening 1 Sikkerhedsbestemmelser for drift af trucken Køretilladelse Trucken må kun anvendes af personer med truckførercertifikat, som over for den driftsansvarlige eller dennes repræsentant har bevist deres evner til kørsel og håndtering af last, og som af denne udtrykkeligt har fået til opgave at føre trucken. Eventuelle nationale bestemmelser skal overholdes. Operatørens rettigheder og pligter samt forholdsregler ved brug af trucken Operatøren skal være orienteret om sine rettigheder og pligter, være instrueret i betjening af trucken samt være bekendt med indholdet i denne driftsanvisning. Forbud mod uvedkommende personers brug af trucken Operatøren er ansvarlig for trucken i det tidsrum, hvor den er i brug. Det er operatørens pligt at forbyde uvedkommende personer at køre eller betjene trucken. Der må ikke medtages eller løftes personer. Skader og mangler Skader og øvrige mangler på trucken eller påbygningsaggregatet skal straks meddeles den tilsynsførende. Driftsusikre truck (f. eks. i tilfælde af slidte hjul eller defekte bremser) må ikke tages i brug, før de er repareret iht. forskrifterne. Reparationer Operatøren må ikke foretage reparation eller ændringer på trucken uden særlig uddannelse eller tilladelse. Operatøren må under ingen omstændigheder sætte sikkerhedsanordninger eller afbrydere ud af funktion eller ændre på dem. 63

63 Fareområde ADVARSEL! Risiko for uheld og tilskadekomst i truckens fareområde Fareområdet er det område, hvor personer er udsat for fare pga. truckens køre- eller løftebevægelser, dens lastoptagningsudstyr eller last. Hertil hører også det område, der kan nås af nedfaldende gods eller af en arbejdsanordning, der sænkes/falder. Bortvis uvedkommende personer fra fareområdet. Sørg for at give advarselstegn i tide, hvis personer er i fare. Hvis uvedkommende personer trods advarslen ikke forlader fareområdet, skal trucken omgående standses. ADVARSEL! Risiko for uheld på grund af nedfaldende genstande Under drift af trucken kan operatøren komme til skade på grund af nedfaldende genstande. Operatøren skal under drift af trucken opholde sig i det område, som beskyttes af sikkerhedstaget. Sikkerhedsanordninger, advarselsskilte og advarsler Overhold altid de sikkerhedsanordninger, advarselsskilte (se "Afmærkningssteder og typeskilte" på side 36) og advarsler, der er beskrevet i denne driftsanvisning. 64

AMX 10. Driftsanvisning 12.14 - 12.14 AMX 10

AMX 10. Driftsanvisning 12.14 - 12.14 AMX 10 AMX 10 12.14 - Driftsanvisning 50287407 12.14 AMX 10 K Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamborg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår

Læs mere

EFG 110-115. Driftsanvisning 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115

EFG 110-115. Driftsanvisning 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 EFG 110-115 10.09 - Driftsanvisning 51151444 11.14 K EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent eller repræsentant i EU Type

Læs mere

EFG 425-430. Driftsanvisning 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430

EFG 425-430. Driftsanvisning 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 EFG 425-430 10.09 - Driftsanvisning 51151500 11.11 K EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent eller repræsentant

Læs mere

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Dieselpartikelfilter 12.07 - Driftsanvisning K 51126132 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af

Læs mere

EFX 410 / 413. Driftsanvisning 03.13 - 11.14 EFX 410 EFX 413

EFX 410 / 413. Driftsanvisning 03.13 - 11.14 EFX 410 EFX 413 EFX 410 / 413 03.13 - Driftsanvisning 51296666 11.14 EFX 410 EFX 413 K Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr.

Læs mere

Elektrisk gaffeltruck 1,5-2,0 ton

Elektrisk gaffeltruck 1,5-2,0 ton Elektrisk gaffeltruck 1,5-2,0 ton 3 hjul www.toyota-forklifts.dk Elektrisk gaffeltruck 1,5-1,6 t Specifikationer 8FBE15T 8FBEK16T 8FBE16T Andet Motor Ydelsesdata Dimensioner Hjul Vægt Basisdata 1.1 Producent

Læs mere

Motordrevne gaffeltruck 3.5-5.0 ton

Motordrevne gaffeltruck 3.5-5.0 ton Motordrevne gaffeltruck 3.5-5.0 ton 7FG/7FD www.toyota-forklifts.eu Motordrevne gaffeltruck 3.5 ton Specifikationer 02-7FG35 42-7FD35 1.1 Producent Toyota Toyota 1.2 Model 02-7FG35 42-7FD35 1.3 Drivenhed

Læs mere

Motordrevne gaffeltruck 1,5-3,5 ton

Motordrevne gaffeltruck 1,5-3,5 ton www.toyota-forklifts.dk Motordrevne gaffeltruck 1,5-3,5 ton Motordrevne gaffeltruck 1,5-1,75 ton Specifikationer 02-8FGF15 02-8FDF15 02-8FGF18 02-8FDF18 1.1 Producent TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA 1.2 Model

Læs mere

ETV Q20/Q25. Driftsanvisning 04.13 - 06.15

ETV Q20/Q25. Driftsanvisning 04.13 - 06.15 ETV Q20/Q25 04.13 - Driftsanvisning K 51171586 06.15 K 4 Vigtige oplysninger for transport og for montering af løftestativer ved gaffeltrucks med slædemast Transport Transporten kan alt efter løftestativets

Læs mere

EKS 208-312. Driftsanvisning 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Driftsanvisning 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Driftsanvisning 51121628 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 K Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent eller repræsentant i EU Type

Læs mere

EME 114. Driftsanvisning 06.14 - 12.14 EME 114

EME 114. Driftsanvisning 06.14 - 12.14 EME 114 EME 114 06.14 - Driftsanvisning 51126153 12.14 K EME 114 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår

Læs mere

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 Driftsanvisning 05.07 - K 51058444 10.10 EKS 513 EKS 515k EKS 515 EKX 513 EKX 515k EKX 515 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047

Læs mere

EJC 214-220 / EJC 212z-220z

EJC 214-220 / EJC 212z-220z EJC 214-220 / EJC 212z-220z 11.10 - Driftsanvisning 51141061 07.15 K EJC 212z EJC 214z EJC 216z EJC 220z EJC 214 EJC 216 EJC 220 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg

Læs mere

DFG/TFG 316/320/425/430/435

DFG/TFG 316/320/425/430/435 DFG/TFG 316/320/425/430/435 08.07- Driftsvejledning K 51077673 09.08 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

DFG/TFG 425/430/435. Diesel- og gastruck med hydrodynamisk transmission (Converter) (2.500/3.000/3.500 kg)

DFG/TFG 425/430/435. Diesel- og gastruck med hydrodynamisk transmission (Converter) (2.500/3.000/3.500 kg) Truck i tysk kvalitet: Funktionel, robust, driftssikker Jungheinrich motoraksel med vedligeholdelsesfri lamelbremse i oliebad og elektrisk parkeringsbremse Perfekt udsyn i alle retninger med optimalt truck-

Læs mere

ESC 214/214z/216/216z

ESC 214/214z/216/216z ESC 214/214z/216/216z 07.09 - Driftsanvisning 51133143 11.14 K ESC 214 ESC 214z ESC 216 ESC 216z Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent eller repræsentant

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

EJD 220. Driftsanvisning 01.10 - 08.15

EJD 220. Driftsanvisning 01.10 - 08.15 EJD 220 01.10 - Driftsanvisning K 51132780 08.15 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår EJD 220

Læs mere

Elektrisk gaffeltruck 2,0-5,0 ton

Elektrisk gaffeltruck 2,0-5,0 ton www.toyota-forklifts.dk Elektrisk gaffeltruck 2,0-5,0 ton Elektrisk gaffeltruck 2,0-2,5 ton Specifikationer 8FBMKT20 8FBMKT25 8FBMT25 Basisdata Vægt Hjul Dimensioner Ydelsesdata Motor Andet 1.1 Producent

Læs mere

ETV C16/C20. Driftsanvisning 06.08 - 51069886 07.12 ETV C16 ETV C20

ETV C16/C20. Driftsanvisning 06.08 - 51069886 07.12 ETV C16 ETV C20 ETV C16/C20 06.08 - Driftsanvisning 51069886 07.12 K ETV C16 ETV C20 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Fabrikant eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant

Læs mere

Motordrevne gaffeltruck 1,5-3,5 ton

Motordrevne gaffeltruck 1,5-3,5 ton www.toyota-forklifts.dk Motordrevne gaffeltruck 1,5-3,5 ton Motordrevne gaffeltruck 1,5-1,8 ton Specifikationer 06-8FG15F 06-8FD15F 06-8FG18F 06-8FD18F 1.1 Producent Toyota Toyota Toyota Toyota 1.2 Model

Læs mere

EJC B14 / B16. Driftsanvisning 09.05 - 03.11 EJC B14 EJC B16

EJC B14 / B16. Driftsanvisning 09.05 - 03.11 EJC B14 EJC B16 EJC B14 / B16 09.05 - Driftsanvisning 50470437 03.11 EJC B14 EJC B16 K Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr.

Læs mere

DFG/TFG 540-550. Driftsanvisning 07.08 - 51105333 09.08

DFG/TFG 540-550. Driftsanvisning 07.08 - 51105333 09.08 DG/TG 540-550 07.08 - Driftsanvisning K 51105333 09.08 orord or at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

Højdeforvalg. Driftsanvisning 09.11 - 09.11

Højdeforvalg. Driftsanvisning 09.11 - 09.11 Højdeforvalg 09.11 - Driftsanvisning K 51235481 09.11 Forord Bemærkninger til driftsanvisningen For at kunne anvende højdeforvalget sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles

Læs mere

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Driftsanvisning K 51204873 02.14 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamborg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår EKS 110

Læs mere

ERE 120. Driftsanvisning 05.08 - 02.11

ERE 120. Driftsanvisning 05.08 - 02.11 ERE 120 05.08 - Driftsanvisning K 51093153 02.11 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår ERE 120

Læs mere

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 11.14

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 11.14 EKS 110 11.09 - Driftsanvisning K 51204873 11.14 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamborg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår EKS 110

Læs mere

ERD 220. Driftsanvisning 11.03 - 09.10

ERD 220. Driftsanvisning 11.03 - 09.10 ERD 220 11.03 - Driftsanvisning K 50428250 09.10 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår ERD 220

Læs mere

DFG/TFG 316/320. Driftsanvisning 04.06- 51011145 02.07

DFG/TFG 316/320. Driftsanvisning 04.06- 51011145 02.07 DG/TG 316/320 04.06- Driftsanvisning K 51011145 02.07 orord or at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - Driftsanvisning 51147718 07.15 K ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent

Læs mere

EZS 570. Driftsanvisning 08.09 - 01.14

EZS 570. Driftsanvisning 08.09 - 01.14 ES 570 08.09 - Driftsanvisning K 51118831 01.14 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår ES 570

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

EJC 110/112/212. Driftsanvisning 6.12 - 06.15 EJC 110 EJC 112 EJC 212

EJC 110/112/212. Driftsanvisning 6.12 - 06.15 EJC 110 EJC 112 EJC 212 EJC 110/112/212 6.12 - Driftsanvisning 51222928 06.15 EJC 110 EJC 112 EJC 212 K Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr

Læs mere

EZS 130. Driftsanvisning 08.09 - 10.15 EZS 130

EZS 130. Driftsanvisning 08.09 - 10.15 EZS 130 EZS 130 08.09 - Driftsanvisning 51132947 10.15 EZS 130 K Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår

Læs mere

Gas, naturgas- og dieselgaffeltruck Kapacitet 4000-5000 kg H40/500, H45/500, H50/500, H50/600 394-02

Gas, naturgas- og dieselgaffeltruck Kapacitet 4000-5000 kg H40/500, H45/500, H50/500, H50/600 394-02 Gas, naturgas- og dieselgaffeltruck Kapacitet 4000-5000 kg H40/500, H45/500, H50/500, H50/600 394-02 Sikkerhed Linde Protectorframe: kombinationen af sikkerhedsbøjlen og det afstivede chassis giver maksimal

Læs mere

Under Pallet Carrier-lagersystem

Under Pallet Carrier-lagersystem Under Pallet Carrier-lagersystem 09.10 - Driftsanvisning 51264325 04.15 K UPC P1 UPC P2 UPC P5 UPC P6 Regalanlage Type B Regalanlage Type E EU-overensstemmelseserklæring Producent Jungheinrich AG, Am Stadtrand

Læs mere

www.toyota-forklifts.dk Elektrisk gaffeltruck 1,0-1,5 ton

www.toyota-forklifts.dk Elektrisk gaffeltruck 1,0-1,5 ton www.toyota-forklifts.dk Elektrisk gaffeltruck 1,0-1,5 ton Elektrisk gaffeltruck 1,0 ton Specifikationer 7FBEST10 1.1 Producent Toyota 1.2 Model 7FBEST10 1.3 Drivenhed Elektrisk 1.4 Førerplads Siddende

Læs mere

ESE 533. Driftsanvisning 03.10 - 11.14

ESE 533. Driftsanvisning 03.10 - 11.14 ESE 533 03.10 - Driftsanvisning K 51211198 11.14 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår ESE 533

Læs mere

Gas, naturgas- og dieselgaffeltruck Kapacitet 2500-3500 kg H25/600, H30/500, H35/500 Type 393_02

Gas, naturgas- og dieselgaffeltruck Kapacitet 2500-3500 kg H25/600, H30/500, H35/500 Type 393_02 Gas, naturgas- og dieselgaffeltruck Kapacitet 2500-3500 kg H25/600, H30/500, H35/500 Type 393_02 Sikkerhed Linde Protectorframe: kombinationen af sikkerhedsbøjlen og det afstivede chassis giver maksimal

Læs mere

DFG/TFG 425/430/435. Driftsvejledning 07.04- 52025752 02.08

DFG/TFG 425/430/435. Driftsvejledning 07.04- 52025752 02.08 DG/TG 425/430/435 07.04- Driftsvejledning K 52025752 02.08 Supplement: Brake System, Post 09/2007 Trucks As of 09/2007, DG/TG 425-435 series trucks have been fitted with a new service brake system. In

Læs mere

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark.

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark. Eurodumper 700 Brugervejledning www.fl-i.dk 100 % made in Denmark FL Industries A/S Mimersvej 9 8722 Hedensted +45 7692 9092 +45 2492 9092 E-mail: ps@fl-i.dk Indholdsfortegnelse 1 Eurodumper 700 beskrivelse

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning

Monterings- og brugsanvisning ZAP Monteringsplatform Sammenklappelig Z600 Z600 Monterings- og brugsanvisning Dansk Monterings- og brugsanvisning ZAP-monteringsplatform, sammenklappelig Indhold 1. Informationer om vejledningen...54

Læs mere

HC 110. Driftsvejledning 12.05 - 51109745 07.08

HC 110. Driftsvejledning 12.05 - 51109745 07.08 HC 110 12.05 - Driftsvejledning K 51109745 07.08 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning. Informationerne

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Stama diesel-multi-truck

Stama diesel-multi-truck Brugsmanual Stama diesel-multi-truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt.

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr af maj Løft af personer med gaffeltruck

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr af maj Løft af personer med gaffeltruck At-VEJLEDNING B.2.3.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 2.01.3 af maj 1996 Løft af personer med gaffeltruck Vejledning om løft af personer med gaffeltruck med aftagelig arbejdskurv 2 Hvad er en At-vejledning?

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER INTRODUKTION Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye PN Universal Målflytter og takker Dem fordi de valgte et af vores produkter. PN Universal

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

EJC B12/B14/B16. Driftsanvisning 04.11 - 07.15 EJC B12 EJC B14 EJC B16

EJC B12/B14/B16. Driftsanvisning 04.11 - 07.15 EJC B12 EJC B14 EJC B16 EJC B12/B14/B16 04.11 - Driftsanvisning 51209533 07.15 EJC B12 EJC B14 EJC B16 K Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent eller repræsentant i EU EJC B12 EJC

Læs mere

DRIFTSVEJLEDNING (oversættelse) Løftebord Typ , , ,2

DRIFTSVEJLEDNING (oversættelse) Løftebord Typ , , ,2 1. Brugergrupper Opgaver Operatør Betjening, Visuel kontrol Fagligt uddannet personale DRIFTSVEJLEDNING (oversættelse) Løftebord Typ 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 Montering, afmontering, Reparation, vedligeholdelse

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

ERE 120. Driftsanvisning 07.12 - 02.15 ERE 120 ERE C20

ERE 120. Driftsanvisning 07.12 - 02.15 ERE 120 ERE C20 ERE 120 07.12 - Driftsanvisning 51222190 02.15 ERE 120 ERE C20 K Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr.

Læs mere

DFG/TFG 316s-320s. Driftsvejledning 04.08 - 51105432 07.08

DFG/TFG 316s-320s. Driftsvejledning 04.08 - 51105432 07.08 DG/TG 316s-320s 04.08 - Driftsvejledning K 51105432 07.08 orord or at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

Stabler SPE10/12(i)/14(i)/16(i)/16s

Stabler SPE10/12(i)/14(i)/16(i)/16s Roclas pålidelige stabler med ståplade Solid - forbedrer produktiviteten og arbejdsflowet takket være de alsidige anvendelsesmuligheder. Stablerne er excellente til hurtig og sikker håndtering af paller

Læs mere

Stabler SWS10/12(i)/14(i)/16(i)/16s

Stabler SWS10/12(i)/14(i)/16(i)/16s Roclas pålidelige stabler til gående fører Solid - forbedrer produktiviteten og arbejdsflowet takket være de alsidige anvendelsesmuligheder. Stablerne er excellente til hurtig og sikker håndtering af paller

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Instruktionbog. Winches

Instruktionbog. Winches Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK Instruktionbog Winches Index: VILKÅR:... 3 BRUGSOMRÅDE:... 3 SIKKERHED OG SUNDHED:... 4 FORHOLDSREGLER VED STRØMSVIGT:... 5 OPBEVARING OG

Læs mere

Linde el-gaffeltruck Kapacitet 1600-2000 kg E16, E18, E20 386_02

Linde el-gaffeltruck Kapacitet 1600-2000 kg E16, E18, E20 386_02 Linde el-gaffeltruck Kapacitet 1600-2000 kg E16, E18, E20 386_02 Sikkerhed Linde Protectorframe: kombinationen af sikkerhedsbøjlen og det afstivede chassis udgør en stærk og komplet lukket sikker zone,

Læs mere

Version 1. september Manual Q12. Pegasus-Mobility A/S. Nørregade Otterup Telefon Serienummer: Salgsdato/garantidato:

Version 1. september Manual Q12. Pegasus-Mobility A/S. Nørregade Otterup Telefon Serienummer: Salgsdato/garantidato: Version 1. september 2017 Manual Q12 Pegasus-Mobility A/S Nørregade 7 5450 Otterup Telefon 70 27 27 18 Serienummer: Salgsdato/garantidato: 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INTRO TIL

Læs mere

Motordrevne gaffeltruck 4.0-5.0 tons

Motordrevne gaffeltruck 4.0-5.0 tons Motordrevne gaffeltruk 4.0-5.0 tons FD/FG40K FD/FG40KL FD/FG45K FD/FG50K 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.8 1.9 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.5 3.6 3.7 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.7 4.8 4.12 4.19 4.20 4.21 4.22 4.23 4.24

Læs mere

KHV. Anvisninger til fører. 2,8/3,2/3,6/4,0m. Box 924 S Motala Sweden

KHV. Anvisninger til fører. 2,8/3,2/3,6/4,0m. Box 924 S Motala Sweden Anvisninger til fører KHV Vejplov 2,8/3,2/3,6/4,0m Gælder fra og med maskin-nr.: 10437. BEMÆRK! Gælder KHV 2,8 fra og med maskin-nr.: 10513 Box 924 S-591 29 Motala Sweden +46 141-22 41 00 +46 141-22 41

Læs mere

ETV Q20/25. Driftsanvisning 04.02- ETV Q20 02.10 ETV Q25

ETV Q20/25. Driftsanvisning 04.02- ETV Q20 02.10 ETV Q25 ETV Q20/25 04.02- Driftsanvisning K 50147519 ETV Q20 02.10 ETV Q25 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Fabrikant eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

Verti-Groom 2000. Serienummer: Brugsanvisning og reservedelsbog. Redexim

Verti-Groom 2000. Serienummer: Brugsanvisning og reservedelsbog. Redexim Brugsanvisning og reservedelsbog Redexim Verti-Groom 2000 Serienummer: OBS: FOR AT BRUGEN AF MASKINEN KAN VÆRE SIKKER OG FOR AT OPNÅ DE BEDSTE RESULTATER ER DET MEGET VIGTIGT AT LÆSE DENNE BRUGSANVISNING

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 DA Betjeningsvejledning Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 1 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning hører til produktet og indeholder informationer om sikker brug af

Læs mere

Garagedonkraft i aluminium/stål

Garagedonkraft i aluminium/stål EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens. Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137909 Davidsen A/S bekræfter at konstruktion og

Læs mere

A 10 FORM NO. 769-03656B

A 10 FORM NO. 769-03656B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Dansk For Deres egen sikkerheds skyld Overhold sikkerheds- og betjeningsforskrifterne

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

Brugsanvisning for TA. stationær toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. stationær toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. stationær toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. stationær toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed

Læs mere

Brugsanvisning for følgende modeller

Brugsanvisning for følgende modeller Brugsanvisning for følgende modeller System 10 / 153 System 10 / 107 Type 12 Type 14 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING. 3 1. PRODUKTIDENTIFIKATION 4 2. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Diesel og gas gaffeltruck Kapacitet kg H50, H60, H70, H80, H80/900, H80/1100 Type

Diesel og gas gaffeltruck Kapacitet kg H50, H60, H70, H80, H80/900, H80/1100 Type Diesel og gas gaffeltruck Kapacitet 5000 8000 kg H50, H60, H70, H80, H80/900, H80/1100 Type 396-02 Sikkerhed Når man håndterer en last på op til 10.000 kg, kommer sikkerheden før alt andet. Eksempelvis

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7 1 Indholdsfortegnelse Side: Brugsanvisning 2 Brugervejledning 3 Før du kører ud på din første tur 3 Din første tur 4 Tilpasning af din cykel 5 Justering af sadel 5 Justering af ryglæn 5 Justering af styr

Læs mere

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk TB-009D3 Manual Brugsanvisning Cykelplatform f/anhængertræk -Plads til 3 cykler. -Nem samling og montering. -Cyklerne anbringes nemt i holderne, grundet platformens lave højde. Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed.....

Læs mere

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING 2 F75E F 50 BRUG SWEPAC F75E bruges til at pakke grus og sand i forbindelse med mindre byggearbejder såsom underlag for betonblokke eller belægningssten til haver. Maskinens

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning allstor Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

Alle informationer og billeder indeholdt i denne manual refererer til den model, der blev produceret på manualens udgivelsestidspunkt.

Alle informationer og billeder indeholdt i denne manual refererer til den model, der blev produceret på manualens udgivelsestidspunkt. BRUGS- OG EPAC LD 800 1. GENEREL UHELDSFOREBYGGELSE SIKKERHED For at maskinen skal fungere godt, skal den idriftsættes korrekt (installation og brug) og oliestand og de forskellige mekanismer skal kontrolleres

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA BC21 DA BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data...

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

Teleskoplæsser 450/ 550/ 570

Teleskoplæsser 450/ 550/ 570 45% load indicator 85 % 00 % TEST 2 0 Førerplatform Teleskoplæsser 450/ 550/ 570 Advarselsblink Kombi-Instrument Hældningsindstilling- Ratstamme Styrearm Redskab åbent Inchpedal/ Kørepedal Lastindikator

Læs mere

Betjeningsvejledning Vægsav EX

Betjeningsvejledning Vægsav EX Betjeningsvejledning Vægsav EX Indeks 005 10989160 da /10.05.2010 Tillykke! Du har valgt en af de pålidelige Hydrostress-maskiner fra TYROLIT, som er af en teknologisk førende standard. Kun originale Hydrostress-reservedele

Læs mere

ULYKKESSTATISTIK PERSONLIG SIKKERHED. Beskyttelseshjelm SIKKERHED ( RETTELSESBLAD)

ULYKKESSTATISTIK PERSONLIG SIKKERHED. Beskyttelseshjelm SIKKERHED ( RETTELSESBLAD) 20 SIKKERHED ( RETTELSESBLAD) ULYKKESSTATISTIK Der er i årenes løb udarbejdet forskellige statistikker over kranulykker. I det følgende er nævnt de hyppigste årsager til havari og ulykker. (Kilde: Arbejdstilsynet)

Læs mere

BRUGERMANUAL BB 700 1

BRUGERMANUAL BB 700 1 BRUGERMANUAL BB 700 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål 8 Transport

Læs mere

Brugsanvisning VIPBAR SKOVL. Park Ranger 2150

Brugsanvisning VIPBAR SKOVL. Park Ranger 2150 Brugsanvisning VIPBAR SKOVL Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere