DFG/TFG DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. Driftsanvisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. Driftsanvisning 09.14 - 11.14"

Transkript

1 DFG/TFG Driftsanvisning K DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435

2 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D Hamburg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435 Yderligere oplysninger Navn og stilling på underskriftsbemyndigede Dato K EU-overensstemmelseserklæring Undertegnede erklærer hermed, at følgende kraftdrevne truck overholder de væsentligste krav i Rådets direktiv 2006/42/EF (Maskindirektivet) og 2004/108/EØF (Elektromagnetisk kompatibilitet EMC) inkl. ændringer om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning. Alle undertegnede er bemyndiget til selvstændigt at udarbejde de tekniske dokumenter. 3

3 4

4 Forord Bemærkninger til driftsvejledningen For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning. Oplysningerne gives i en kort og overskuelig form. Kapitlerne er inddelt efter bogstaver og siderne er nummereret fortløbende. I denne driftsvejledning findes dokumentation for flere forskellige truckmodeller. Sørg ved betjening og udførelse af servicearbejde for at anvende den beskrivelse, der gælder for den aktuelle trucktype. Vores trucks videreudvikles til stadighed. Vi beder om forståelse for, at vi er nødsaget til at forbeholde os ret til ændringer, hvad angår form, udstyr og teknik. Indholdet i denne driftsvejledning kan derfor ikke begrunde krav om bestemte egenskaber ved trucken. Sikkerhedsanvisninger og markeringer Sikkerhedsanvisninger og vigtige forklaringer er markeret med følgende piktogrammer: FARE! Markerer en situation med usædvanligt stor fare. Hvis denne anvisning ikke følges, vil det medføre alvorlige, irreversible skader eller evt. død. ADVARSEL! Markerer en situation med usædvanligt stor fare. Hvis denne anvisning ikke følges, kan det medføre alvorlige, irreversible skader evt. med døden til følge. FORSIGTIG! Markerer en faresituation. Hvis denne anvisning ikke følges, kan det medføre lette eller middelsvære skader. Z BEMÆRK Markerer risiko for materielle skader. Hvis denne anvisning ikke følges, kan det medføre materielle skader. Står foran anvisninger og forklaringer. t o Markerer standardudstyr Markerer ekstraudstyr 5

5 Ophavsret Ophavsretten til denne driftssvejledning tilhører JUNGHEINRICH AG. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - Tyskland Tlf.: +49 (0) 40/

6 Indholdsfortegnelse A Tilsigtet anvendelse Generelt Korrekt anvendelse Tilladte anvendelsesbetingelser Den driftsansvarliges forpligtelser Montering af påbygningsaggregater og/eller ekstraudstyr B Beskrivelse af trucken Beskrivelse af anvendelsen Trucktyper og nominel løfteevne Komponent- og funktionsbeskrivelse Definition af køreretning Oversigt over moduler Funktionsbeskrivelse Tekniske data Ydelsesdata Mål Vægt Mastudførelser Dæk Motordata Europæiske standarder Anvendelsesbetingelser Krav til elektricitet Afmærkningssteder og typeskilte Typeskilt Lastdiagram, truck Løfteevneskilt til påbygningsaggregatet Stabilitet Vindbelastning C Transport og første idriftsættelse Transport Læsning af trucken Truckens tyngdepunkt Læsning af trucken med kran Læsning ved hjælp af en ekstra truck Sikring af trucken under transport Første idriftsættelse

7 D Tankning af trucken Generelt Sikkerhedsbestemmelser for omgang med dieselolie og flaskegas (LPG) Overtryksventil, gasanlæg Tankning af diesel Tankningsprocedure Tankning ved hjælp af brændstofbeholdere Brændstofindikator (kun DFG) Gasbeholdere Gasflasker Gastank (o) E Betjening Sikkerhedsbestemmelser for drift af trucken Beskrivelse af display og betjeningselementer Betjeningskonsol med displayenhed Forberedelse af trucken til drift Kontroller og rutiner inden den daglige idrifttagning Ind- og udstigning Indretning af førerplads Sikkerhedssele Arbejde med trucken Sikkerhedsregler for kørsel Klargøring af trucken til drift Parkering af trucken i sikret tilstand Batteriafbryder Kørsel Styring Bremsning Indstilling af gafler Udskiftning af gaffellarme Optagning, transport og afsætning af last Betjening af løfteanordning og de integrerede påbygningskomponenter Sikkerhedsanvisninger til betjening af ekstra påbygningsaggregater Betjening af andre påbygningsaggregater til SOLO-PILOT Montering af yderligere påbygningsaggregater Trækning af anhængere Ekstraudstyr Varmeanlæg Aftageligt lastbeskyttelsesgitter Påfyldning af væske på vinduesvaskeren Afhjælpning af fejl Fejlsøgning og afhjælpning Flytning af trucken uden brug af motorkraft

8 F Vedligeholdelse af trucken Driftssikkerhed og miljøbeskyttelse Sikkerhedsforskrifter vedr. vedligeholdelse Arbejde på det elektriske anlæg Forbrugsstoffer og udtjente dele Hjul Løftekæder Hydrauliksystem Arbejde i området omkring motoren Forbrugsstoffer og smøreplan Sikker omgang med forbrugsstoffer Smøreskema Forbrugsstoffer Beskrivelse af service- og vedligeholdelsesarbejde Forberedelse af trucken til service- og vedligeholdelsesarbejde Løft og opklodsning af trucken på sikker vis Åbning af motorhjelm Åbning af motorhjem med komfortsæde (o) Fjernelse af afdækninger Fjernelse af gulvafdækninger Kontrol af hjulfastgørelsen Udskiftning af hjul Hydrauliksystem Motorserviceeftersyn Kontrol af elektriske sikringer Rengøring Startbatteri Udstødningssystem Gear og drivaksel Bremse Fornyet idriftsættelse af trucken efter service- og reparationsarbejde Oplægning af trucken Forholdsregler før oplægning Forholdsregler under oplægningen Fornyet idriftsættelse efter oplægning Sikkerhedskontrol efter tid og usædvanlige hændelser Endegyldig fjernelse fra driften, bortskaffelse Måling af humanvibrationer Service og eftersyn Servicetjekliste DFG Driftsansvarlige Kundeservice Servicetjekliste TFG Driftsansvarlige Kundeservice

9 10

10 A Tilsigtet anvendelse 1 Generelt Trucken skal anvendes, betjenes og vedligeholdes, som beskrevet i denne driftsanvisning. Enhver anden form for anvendelse er ikke i overensstemmelse med den tilsigtede og kan medføre skader på personer, truck eller materiel. 2 Korrekt anvendelse BEMÆRK Den last, der maks. må løftes og den maks. tilladte lastafstand er vist på løfteevneskiltet og må ikke overskrides. Lasten skal hvile på lastoptagningsudstyret eller løftes med en påbygningskomponent godkendt af producenten. Lasten skal løftes fuldstændigt, se "Optagning, transport og afsætning af last" på side 95. Følgende aktiviteter er en del af den tilsigtede brug og er tilladt. Løft og sænkning af last. Transport af sænket last over korte afstande. Lejlighedsvis flytning af anhængerlast. Ved flytning af anhængere skal lasten på anhængeren være sikret. Den tilladte anhængerlast må ikke overskrides. Følgende aktiviteter er forbudt. Kørsel med hævet last (>30 cm). Transport og løft af personer. Skubning eller trækning af last. Transport af hængende last. Hvis trucken er beregnet til drift med hængende last, skal en tilstrækkelig stabilitet under de lokale driftsbetingelser dokumenteres ved hjælp af en erklæring fra en fagmand. 11

11 3 Tilladte anvendelsesbetingelser FARE! De tilladte flade- og punktbelastninger for kørselsvejene må ikke overskrides. På uoverskuelige steder, er det nødvendigt med en ekstra person til at dirigere trucken. Operatøren skal sikre sig, at laderampen/læssebroen ikke fjernes eller løsner sig under af- og pålæsning. Indsats i industrielle og erhvervsmæssige omgivelser. Tilladt temperaturområde -20 til 40 C. Må kun anvendes på fastgjorte og plane gulve med tilstrækkelig bæreevne. Overskrid ikke de tilladte flade- og punktbelastninger for kørevejene. Må kun anvendes på veje med godt udsyn og veje, som af den driftsansvarlige er godkendt som køreveje. Kørsel på stigninger op til maks. 15 %. Det er forbudt at køre på tværs eller på skrå hen over stigninger. Last skal transporteres på den side, der vender ind mod skråningen. Indsats i delvist offentlig trafik. ADVARSEL! Eksplosionsfare ved indsats af gastruck (TFG) i områder under jordniveau Gas er tungere end luft. I områder under jordniveau kan der derfor uden tilstrækkelig ventilation dannes en eksplosiv blanding af gas og luft. Anvend ikke gastruck i områder under jordniveau. ADVARSEL! Indsats under ekstreme forhold Anvendelse af trucken under ekstreme forhold kan medføre fejlfunktion og ulykke. Ved anvendelse under ekstreme forhold, især i stærkt støvede eller korrosionsfremkaldende omgivelser, er det nødvendigt med særligt udstyr og speciel godkendelse til trucken. Indsats i omgivelser med eksplosiv atmosfære er ikke tilladt. Ved dårligt vejr (storm, lynnedslag) må trucken ikke anvendes i det fri eller på udsatte steder. 12

12 4 Den driftsansvarliges forpligtelser Den driftsansvarlige er i denne driftsanvisnings forstand enhver naturlig eller juridisk person, der anvender trucken selv, eller på hvis vegne den anvendes. I særlige tilfælde (f. eks. ved leasing, udlejning) er den driftsansvarlige den person, som det, i henhold til den kontraktmæssige aftale mellem ejer og operatør af trucken, påhviler at overholde de nævnte driftsforpligtelser. Den driftsansvarlige skal sikre sig, at trucken kun anvendes i overensstemmelse med dens formål, og at enhver form for livs- og sundhedsfare for operatør eller tredjemand undgås. Den driftsansvarlige skal endvidere sørge for, at Arbejdstilsynets sikkerhedsforskrifter, øvrige sikkerhedstekniske regler samt retningslinjerne for drift, service og vedligeholdelse følges. Den driftsansvarlige skal sikre sig, at alle operatører har læst og forstået denne driftsanvisning. BEMÆRK Ved manglende overholdelse af denne driftsanvisning, bortfalder garantien. Det samme gælder, hvis kunden og/eller tredjemand udfører usagkyndigt arbejde på genstanden uden tilladelse fra producenten. 5 Montering af påbygningsaggregater og/eller ekstraudstyr Påbygning eller montering af ekstraudstyr, der påvirker eller udvider truckens funktioner, er kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra producenten. Desuden skal der evt. indhentes tilladelse hos de lokale myndigheder. Myndighedernes tilladelse erstatter dog ikke en tilladelse fra producenten. 13

13 14

14 B Beskrivelse af trucken 1 Beskrivelse af anvendelsen Model DFG/TFG er en 4-hjulet gaffeltruck med forbrændingsmotor. Trucks af typen DFG er udstyret med dieselmotor, truck af typen TFG med gasforbrændingsmotor. Model DFG/TFG er en fritløftende kontravægttruck, der kan optage, løfte, transportere og afsætte last. Der kan også optages paller med lukket bund. Model DFG/TFG er udstyret med et hydrodynamisk drev. Venstre pedal er en kombination af pedal til langsomkørsel og bremsepedal og aktiverer funktionen med hurtigløft under langsom kørsel. Den midterste pedal aktiverer driftsbremsen. 1.1 Trucktyper og nominel løfteevne Den nominelle løfteevne afhænger af den enkelte type. Den nominelle løfteevne kan afledes af typebetegnelsen. DFG316 DFG Typebetegnelse 3 Serie 16 Nominel løfteevne x 100 kg Den nominelle løfteevne svarer ikke generelt til den tilladte løfteevne. Den tilladte løfteevne fremgår af typeskiltet, der er anbragt på trucken. 15

15 2 Komponent- og funktionsbeskrivelse 2.1 Definition af køreretning Til angivelse af køreretning fastlægges følgende: 4 Pos. Køreretning 1 Venstre 2 Tilbage 3 Fremad 4 Højre 16

16 2.2 Oversigt over moduler Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 5 t Sikkerhedstag 13 t Anhængerkrog 6 t Førersæde 14 t Styrende aksel 7 t Rat 15 t Motorhjelm 8 t Displayenhed 16 t Betjeningselementer til hydraulik 9 t Mast 17 t Drivaksel 10 t Gaffelslæde 18 t Gafler 11 t Gasflaske (kun TFG) 12 t Kontravægt t = standardudstyr o= ekstraudstyr 17

17 2.3 Funktionsbeskrivelse Chassis Chassiset danner sammen med drivakslen og kontravægten den bærende grundstruktur i trucken. Den anvendes som konsol for hovedkomponenterne. Hydraulikolietanken sidder på højre side, og brændstoftanken i DFG-serien er integreret i chassiset på venstre side. Førerplads og førerværn Førerværnet (5) fås i forskellige udgaver og beskytter føreren mod nedfaldende genstande og andre ydre påvirkninger. Alle betjeningselementer er placeret ergonomisk korrekt. Ratstammen og førersædet kan justeres individuelt. Styre- og advarselssignalerne på displayenheden (8) gør det muligt at overvåge systemet under drift og sikrer dermed et højt sikkerhedsniveau. Styring Styrecylinderen til den hydrauliske styring er integreret i den styrende aksel (14) og styres ved hjælp af en styreservo. Den styrende aksel er ophængt svingende i chassiset, så der selv på ujævne underlag sikres et godt vejgreb. Hjul Alle hjul befinder sig inden for truckkonturen. Der kan vælges imellem luftdæk eller superelastiske dæk. Motor Effektive, vandkølede diesel- og gasforbrændingsmotorer med lang levetid ved lave forbrugs- og emissionsværdier. Elektrisk anlæg 12-volt-anlæg med vekselstrømsgenerator. En genstartspærre forhindrer fejlbetjening ved start. I dieselmotorer er der monteret lynstart-forvarmeranlæg, mens gasmotorerne er udstyret med et elektronisk tændingssystem, som sikrer hurtig og problemfri start af motoren. Motoren startes og slukkes med tændingslåsen. 18

18 Køremotor Et lastgear med gearoliekøler og momentomformer overfører kraften til drivakslen (17). Drivakslen og gearet er udstyret med et fælles oliekredsløb. Med køreretningskontakten til venstre på ratstammen indstilles kørsel frem/tilbage eller neutralposition. Bremser Med bremsepedalen aktiveres to våde lamelbremser, der virker på drivhjulene, hydraulisk. En ekstra pedal til langsomkørsel/bremsning letter de forskellige funktioner til langsomkørsel. Pedalen til langsomkørsel/bremsning må ikke anvendes til almindelig bremsning. Parkeringsbremsen aktiveres elektrisk ved hjælp af en kontakt og virker på de våde lamelbremser. Hydrauliksystem Følsom betjening af arbejdsfunktionerne ved hjælp af betjeningselementerne sikres af en dobbeltventil. En omdrejningsreguleret hydraulikpumpe sikrer behovstilpasset og effektiv forsyning til alle hydraulikfunktioner. Mast To- eller tretrinsmaster med mulighed for tilvalg af friløftsfunktion; smalle mastprofiler sikrer godt udsyn over gafler og påbygningsudstyr. Gaffelslæde og mast løber på vedligeholdelsesfrie støtteruller. Påbygningsaggregater Der er mulighed for at montere mekaniske og hydrauliske påbygningsaggregater (ekstraudstyr) på trucken. 19

19 3 Tekniske data Z Alle tekniske angivelser gælder for en truck i standardudførelse. Alle med *) markerede værdier kan variere, afhængigt af forskellige udstyrsvarianter (f.eks. mast, kabine, dæk osv.). Angivelse af de tekniske data opfylder det tyske direktiv "Typeblade for truck". Ret til tekniske ændringer og forbedringer forbeholdes. 3.1 Ydelsesdata Betegnelse DFG 316 DFG 320 Nominel løfteevne Q (ved C = 500 mm) 1) kg C Lasttyngdepunktsafstand mm Kørehastighed * med/ uden last 18/19 18/19 km/t Løftehastighed med/uden last 0,54/0,58 0,57/0,59 m/s Sænkehastighed med/uden last 0,55 0,55 m/s Stigeevne 2) * med/uden last 27/30 22/30 % Acceleration* med/uden last over 15 m 5,2/4,5 5,6/4,7 s Arbejdstryk for påbygningsudstyr bar Oliemængde for påbygningsudstyr l/min 20

20 Betegnelse TFG 316 TFG 320 Nominel løfteevne Q (ved C = 500 mm) 1) kg C Lasttyngdepunktsafstand mm Kørehastighed * med/ uden last 19/20 19/20 km/t Løftehastighed med/uden last 0,56/0,58 0,58/0,60 m/s Sænkehastighed med/uden last 0,55 0,55/0,5 m/s Stigeevne 2) * med/uden last 27/30 25/30 % Acceleration* med/uden last over 15 m 4,7/4,0 4,9/4,2 s Arbejdstryk for påbygningsudstyr bar Oliemængde for påbygningsudstyr l/min Betegnelse DFG 425 DFG 430 DFG 435 Nominel løfteevne Q (ved C = 500 mm) 1) kg C Lasttyngdepunktsafstand mm Kørehastighed * med/ uden last 17/18 17/18 17/18 km/t Løftehastighed med/uden last 0,55/0,57 0,58/0,60 0,48/0,50 m/s Sænkehastighed med/uden last 0,55 0,55 0,55 m/s Stigeevne 2) * med/uden last 24/27 20/26 18/24 % Acceleration* med/uden last over 15 m 5,4/4,8 5,6/4,8 5,8/5,0 s Arbejdstryk for påbygningsudstyr bar Oliemængde for påbygningsudstyr l/min 21

21 Betegnelse TFG 425 TFG 430 TFG 435 Nominel løfteevne Q (ved C = 500 mm) 1) kg C Lasttyngdepunktsafstand mm Kørehastighed * med/ uden last 18/19 18/19 18/19 km/t Løftehastighed med/uden last 0,58/0,60 0,59/0,61 0,50/0,52 m/s Sænkehastighed med/uden last 0,55 0,55 0,55 m/s Stigeevne 2) * med/uden last 23/27 20/26 17/24 % Acceleration* med/uden last over 15 m 5,7/5,0 6,2/5,4 6,6/5,6 s Arbejdstryk for påbygningsudstyr bar Oliemængde for påbygningsudstyr l/min 1) ved lodret stående mast 2) De oplyste værdier er et udtryk for den stigeevne, der maksimalt er til rådighed til at kunne klare korte højdeforskelle og ujævnheder på kørebanen (kørebanekanter). Drift på skråninger med en hældning på mere end 15% er forbudt. 22

22 3.2 Mål Betegnelse DFG/TFG 316 DFG/TFG 320 a/2 Sikkerhedsafstand mm h 1 Højde på mast, sænket* mm h 2 Friløft* mm h 3 Løft* mm h 4 Højde på mast, hævet* mm h 6 Højde over mm sikkerhedstag* h 7 Sædehøjde* mm h 10 Koblingshøjde mm a Tiltning af mast - frem* 6 6 ß Tiltning af mast tilbage* l 1 Længde, inkl. gafler* mm l 2 Længde inkl. gaffelryg* mm b 1 Samlet bredde* mm s/e/l Gaffelmål* 40/100/ /100/1050 mm m 1 Frihøjde til gulv under mm mast med last* m 2 Frihøjde til gulv, mellem mm aksler* Gaffelslæde ISO A 2A mm klasse/type A, B b 3 Gaffelslædebredde mm Ast Arbejdsgangbredde ved mm paller 800 x 1200 på langs Ast Arbejdsgangbredde ved mm paller 1000 x 1200 på tværs Wa Venderadius mm b 13 Mindste mm drejepunktsafstand x Lastafstand* mm c Lasttyngdepunkt mm y Akselafstand mm *) De data, der er anført i tabellen, gælder standardudførelsen. 23

23 Betegnelse DFG/TFG 425 DFG/TFG 430 DFG/TFG 435 a/2 Sikkerhedsafstand mm h 1 Højde på mast, sænket* mm h 2 Friløft* mm h 3 Løft* mm h 4 Højde på mast, hævet* mm h 6 Højde over mm sikkerhedstag* h 7 Sædehøjde* mm h 10 Koblingshøjde mm a Tiltning af mast - frem* ß Tiltning af mast tilbage* l 1 Længde, inkl. gafler* mm l 2 Længde inkl. gaffelryg* mm b 1 Samlet bredde* mm s/e/l Gaffelmål* 40x100x x125x x125x1050 mm m 1 Frihøjde til gulv under mm mast med last* m 2 Frihøjde til gulv, mellem mm aksler* Gaffelslæde ISO A 3 A 3 A mm klasse/type A, B b 3 Gaffelslædebredde mm Ast Arbejdsgangbredde ved mm paller 800 x 1200 på langs Ast Arbejdsgangbredde ved mm paller 1000 x 1200 på tværs Wa Venderadius mm b 13 Mindste mm drejepunktsafstand x Lastafstand* mm c Lasttyngdepunkt mm y Akselafstand mm *) De data, der er anført i tabellen, gælder standardudførelsen. 24

24 c α β h4 h3 h1 Q h6 h2 h7 h10 s x m1 y m2 l l 1 l 2 a 2 a 2 e b b 1 l 6 b 13 Wa A st 25

25 3.3 Vægt Z Alle angivelser i kg. DFG 316 DFG 320 Egenvægt* Akselbelastning uden last 1210/ /1760 for/bag* Akselbelastning med last for/bag* 3780/ /540 TFG316 TFG 320 Egenvægt* Akselbelastning uden last 1190/ /1780 for/bag* Akselbelastning med last for/bag* 3760/ /560 *) De data, der er anført i tabellen, gælder standardudførelsen. DFG 425 DFG 430 DFG 435 Egenvægt* Akselbelastning uden last 1510/ / /2860 for/bag* Akselbelastning med last for/bag* 5480/ / /900 TFG 425 TFG 430 TFG 435 Egenvægt* Akselbelastning uden last 1490/ / /2850 for/bag* Akselbelastning med last for/bag* 5460/ / /900 *) De data, der er anført i tabellen, gælder standardudførelsen. 26

26 3.4 Mastudførelser Z Alle angivelser i mm. DFG/TFG 316 Betegnelse ZT ZZ DZ Masttabel Løft h 3 Friløft h 2 Byggehøjde, Byggehøjde, Mastens sænket h 1 kørt ud h 4 vægt (kg) Specialudførelser er ikke medtaget i denne oversigt. 27

27 DFG/TFG 320 Betegnelse ZT ZZ DZ Masttabel Løft h 3 Friløft h 2 Byggehøjde, Byggehøjde, Mastens sænket h 1 kørt ud h 4 vægt (kg) Specialudførelser er ikke medtaget i denne oversigt. 28

28 DFG/TFG 425 Betegnelse ZT ZZ DZ Masttabel Løft h 3 Friløft h 2 Byggehøjde, Byggehøjde, Mastens sænket h 1 kørt ud h 4 vægt (kg) Specialudførelser er ikke medtaget i denne oversigt. 29

29 DFG/TFG 430 Betegnelse ZT ZZ DZ Masttabel Løft h 3 Friløft h 2 Byggehøjde, Byggehøjde, Mastens sænket h 1 kørt ud h 4 vægt (kg) Specialudførelser er ikke medtaget i denne oversigt. 30

30 DFG/TFG 435 Betegnelse ZT ZZ DZ Masttabel Løft h 3 Friløft h 2 Byggehøjde, Byggehøjde, Mastens sænket h 1 kørt ud h 4 vægt (kg) Specialudførelser er ikke medtaget i denne oversigt. 31

31 3.5 Dæk BEMÆRK Ved udskiftning af de fabriksmonterede dæk/fælge må der kun anvendes originale reservedele eller dæk, der er godkendt af producenten, da producentens specifikationer i modsat fald ikke kan overholdes. Kontakt Jungheinrichs kundeservice, hvis du har spørgsmål. Betegnelse DFG/TFG SE* Luft* PR PR Dæk, foran Dæktryk bar Tilspændingsmoment NM SE* 18x7-8 18x7-8 Luft* 18x7-8 PR 18x7-8 PR Dæk, bag Dæktryk bar 9 9 Tilspændingsmoment NM Betegnelse DFG/TFG SE* x x x PR 27 x PR Luft* 7, PR Dæk, foran Dæktryk bar Tilspændingsmoment NM SE* 6 x x x 10 Dæk, bag Luft* 6 x 9-10PR 6.50 x 10-14PR 6.50 x 10-14PR Dæktryk bar Tilspændingsmoment NM *) De typer, der er anført i tabellen, gælder standardudførelsen. Alt efter truckudførelse kan der være monteret andre dæk. 32

32 3.6 Motordata Betegnelse DFG 316 DFG 320 Cylinder/slagvolumen 4/2434 4/2434 cm³ Tomgangsomdrejningstal min-1 Nominelt omdrejningstal min-1 (uden belastning) Motorydelse 31,2 31,2 kw Brændstofforbrug 60 VDI arbejdstakter/h 2,4 2,8 l/h [kg/h] Betegnelse TFG 316 TFG 320 Cylinder/slagvolumen 4/2491 4/2491 cm³ Tomgangsomdrejningstal min-1 Nominelt omdrejningstal min-1 (uden belastning) Motorydelse kw Brændstofforbrug 60 VDI arbejdstakter/h 2,8 2,9 l/h [kg/h] Betegnelse DFG 425 DFG 430 DFG 435 Cylinder/slagvolumen 4/2434 4/2434 4/2434 cm³ Tomgangsomdrejningstal min-1 Nominelt omdrejningstal min-1 (uden belastning) Motorydelse 36,5 36,5 36,5 kw Brændstofforbrug 60 VDI arbejdstakter/h 3,2 3,7 3,9 l/h [kg/h] Betegnelse TFG 425 TFG 430 TFG 435 Cylinder/slagvolumen 4/2491 4/2491 4/2491 cm³ Tomgangsomdrejningstal min-1 Nominelt omdrejningstal min-1 (uden belastning) Motorydelse 36,5 36,5 36,5 kw Brændstofforbrug 60 VDI arbejdstakter/h 3,2 3,8 4,3 l/h [kg/h] 33

33 3.7 Europæiske standarder Z Z Z Vedvarende lydtryksniveau DFG/TFG 316/320: 82 db(a)* DFG/TFG 425/430: 82 db (A)* DFG/TFG 435: 82 db(a)* *+/- 3 db(a) afhængigt af truckens udførelse iht. DS/12053 i overensstemmelse med ISO Det vedvarende lydtrykniveau er en værdi udregnet iht. gældende standarder, der fås ved sammenregning af støjværdierne for kørsel, løft og tomgang. Lydtrykniveauet måles ved førerens øre. Vibration DFG/TFG 316/320: 0,79 m/s² DFG/TFG 425/430/435: 0,79 m/s² DFG/TFG 316/320 med komfortsæde: 0,39 m/s² DFG/TFG 425/430/435 med komfortsæde: 0,39 m/s² iht. DS/EN Den vibrationsacceleration, som kroppen udsættes for på førerpladsen, er i henhold til standardens bestemmelser den lineært integrerede, vægtede acceleration i vertikal retning. Den beregnes ved kørsel over forhindringer med konstant hastighed (truck med standardudførelse). Disse måledata er fundet på baggrund af en engangsberegning for trucken og må ikke forveksles med humanvibrationerne i brugerdirektivet "2002/44/EF" (vibrationer). Til måling af disse humanvibrationer tilbyder producenten en særlig service, se "Måling af humanvibrationer" på side 178. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Producenten bekræfter, at grænseværdierne for elektromagnetiske forstyrrelser samt støjimmunitet overholdes, samt at der foretages kontrol af afladningen af statisk elektricitet iht. EN samt de heri nævnte standardiserede referencer. Der må kun ændres på elektriske eller elektroniske komponenter og disses placering efter skriftlig tilladelse fra producenten. ADVARSEL! Fejl på medicinsk udstyr på grund af ikke-ioniserende stråling Elektrisk udstyr på trucken, som udsender ikke-ioniserende stråling (f.eks. trådløs datatransmission), kan forstyrre funktionen på medicinsk udstyr (pacemaker, høreapparater, etc.) hos brugeren og medføre fejlfunktion. Kontakt en læge eller producenten af det medicinske udstyr, for at få afklaret om udstyret kan anvendes i nærheden af trucken. 34

34 3.8 Anvendelsesbetingelser Z Omgivelsestemperatur under drift -20 til 40 C Ved permanent brug under ekstreme temperaturskift eller kondenserende luftfugtighed kræves der særligt udstyr samt tilladelse til truckene. 3.9 Krav til elektricitet Producenten bekræfter, at kravene til dimensionering og produktion af det elektriske udstyr overholdes ved korrekt anvendelse af trucken iht. DS/EN 1175 "Sikkerhed ved industrielle truck - Krav til elektricitet". 35

35 4 Afmærkningssteder og typeskilte Z Advarsels- og oplysningsskilte som f.eks. løfteevneskilte, anhugningspunkter og typeskilte skal altid kunne læses, ellers skal de udskiftes *optional 24 XX* XXA XX* XXA XX* XXA XX* XXA XXX XA XXX XA XXX XXA XXX XXA XXX XA *optional XX* XXA XXA LED XX* XXA XX3* XXA XA LED XXX XXX XXX XXA XXA XA XA / LED XA / LED XXX XA XXX XXA 25 XX XXA XXXX MINERAL OIL ONLY (mm) DIESEL Q (kg) 33 D (mm) LPG xxx bar XXX XXX 25 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 38 *optional xxx bar

36 Pos. Betegnelse 19 Sikringer på siden af pulten 20 Kørsel med løftet last forbudt/masttilt fremad med løftet last forbudt 21 Ophold på lastoptaget forbudt/ophold under lastoptaget forbudt/fare for kvæstelser ved håndtering af masten 22 Løftebegrænsning, venstre 23 Løftebegrænsning, højre 24 Støjniveau 25 Anhugningspunkter til af- og pålæsning med kran 26 Kontrolmærkat 27 Advarsel ved væltning, medtagelse af passagerer forbudt 28 Læs og følg driftsanvisningen 29 Hæld kun mineralolie på 30 Motoren har efterløb 31 Spænd sikkerhedsselen 32 Risiko for tilskadekomst på grund af roterende blæser (i motorrummet) 33 Nominel løfteevne 34 Brændstof 35 Dæktryk 36 Typeskilt, truck; under motorhjelmen (ikke illustreret) 37 Varme overflader 38 Typebetegnelse 39 Anhugningspunkter til donkraft 40 Sikringer på batteri 41 Åbning af motorhjelm 42 Hydraulikoliespecifikation Serienummer, slået ind i chassiset under motorhjelmen 37

37 4.1 Typeskilt Z Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 43 Type 48 Byggeår 44 Serienummer 49 Lasttyngdepunktsafstand i mm 45 Nominel løfteevne i kg 50 Egenvægt i kg 46 Nominel ydelse 51 Producent 47 Ekstraudstyr 52 Producentlogo Angiv serienummer (44) ved henvendelser vedr. trucken og ved bestilling af reservedele. 38

38 4.2 Lastdiagram, truck FORSIGTIG! Risiko for uheld ved udskiftning af gaffelarmene Ved udskiftning af gaffelarme, som afviger fra leveringstilstanden, ændres løfteevnen. Hvis gaffelarmene udskiftes, skal der anbringes et ekstra løfteevneskilt på trucken. Truck, som udleveres uden gaffelarme, påføres et løfteevneskilt for standardgaffelarme (længde: 1150 mm). Løfteevneskiltet (33) angiver løfteevnen Q (i kg) for trucken med lodret mast. Det angives i tabelform, hvor stor den maksimale løfteevne er ved et bestemt lasttyngdepunkt D (i mm) og den ønskede løftehøjde H (i mm). Truckens løfteevneskilt (33) refererer til truckens løfteevne med de gaffelarme, den blev udleveret med. Eksempel på udregning af den maksimale nominelle løfteevne: h3 (mm) Q (kg) D (mm) Udførelse af løfteevneskilt efter australske retningslinjer Ved et lasttyngdepunkt D på 600 mm og en maksimal løftehøjde h 3 på 3600 mm udgør den maksimale løfteevne Q 1105 kg. 39

39 Løftebegrænsning De pileformede markeringer (22 og 23) på inder-/ydermasten viser operatøren, hvornår han har nået de løftebegrænsninger, der er foreskrevet i lastdiagrammet

40 4.3 Løfteevneskilt til påbygningsaggregatet Løfteevneskiltet for påbygningsaggregater er placeret ved siden af løfteevneskiltet for trucken og angiver løfteevnen Q (i kg) for trucken i forbindelse med det respektive påbygningsaggregat. Serienummeret oplyst på løfteevneskiltet for påbygningsaggregatet skal stemme overens med påbygningsaggregatets typeskilt. 5 Stabilitet Truckens stabilitet er testet i henhold det til aktuelle tekniske niveau. I den forbindelse tages der højde for de dynamiske og statiske vippekræfter, der kan opstå under tilsigtet anvendelse. Truckens stabilitet påvirkes bl.a. af følgende faktorer: Dæk Mast Påbygningsaggregat Transporteret last (størrelse, vægt og tyngdepunkt) ADVARSEL! Risiko for uheld ved tab af stabilitet Ændring af de nævnte komponenter medfører ændring af stabiliteten. 6 Vindbelastning Ved løft, sænkning og transport af last med stor overflade påvirker vindens kraft truckens stabilitet. Hvis en let last udsættes for vindpåvirkning, skal lasten sikres ekstra. Derved undgås det, at lasten skrider eller falder ned. I begge tilfælde skal driften evt. indstilles. 41

41 42

42 C Transport og første idriftsættelse 1 Transport Transporten kan foregå på to forskellige måder, afhængigt af mastens byggehøjde og de lokale forhold på anvendelsesstedet: Stående med monteret mast (ved små konstruktionshøjder) Stående med afmonteret mast (ved store konstruktionshøjder), alle mekaniske samlinger og alle hydraulikledninger mellem basistruck og mast er afbrudt. 2 Læsning af trucken 2.1 Truckens tyngdepunkt ADVARSEL! Risiko for væltning ved kurvekørsel på grund af ændret tyngdepunkt Det samlede tyngdepunkt kan variere alt efter truckens udførelse (især mastudførelsen). På truck uden mast ændrer tyngdepunktet sig kraftigt i retning mod kontravægten. Kør trucken forsigtigt og med afpasset hastighed, så væltning undgås. Billedet ved siden af viser det omtrentlige tyngdepunkt. 43

43 2.2 Læsning af trucken med kran ADVARSEL! Fare på grund af ikke-instrueret personale ved af- og pålæsning med kran Ukorrekt af- og pålæsning med kran udført af ikke-uddannet personale kan medføre nedstyrtning af trucken. Derfor er der risiko for tilskadekomst af personalet samt materielle skader på trucken. Af- og pålæsning må kun udføres af specielt uddannet fagpersonale. Fagpersonalet skal være instrueret i lastsikring på køretøjer i offentlig trafik og i håndtering med lastsikringsudstyr. Den korrekte dimensionering og udførelse af sikkerhedsforanstaltninger ved af- og pålæsning afgøres i hvert enkelt tilfælde. FARE! Risiko for uheld ved bristende kranudstyr Anvend kun kranudstyr med tilstrækkelig løfteevne. Læssevægt = egenvægt for trucken (+ batterivægt ved eldrevne truck). Masten skal være tiltet helt tilbage. Kranudstyret på masten skal have en fri minimumslængde på 2 m. Anbring kranudstyrets anhugningsgrej således, at det ikke kommer i kontakt med påmonterede dele eller førerværn, når der løftes. Træd ikke ind under hængende last. Kun personer, som er uddannet i håndtering af anhugningsgrej og løfteudstyr, må udføre af- og pålæsning af trucken. Bær sikkerhedssko ved flytning med kran. Træd ikke ind i fareområdet, og undlad ophold i fareområdet. Fastgør kun kranudstyret på de afmærkede anhugningspunkter, og sørg for at sikre det, så det ikke skrider. Z Truckens egenvægt: se "Typeskilt" på side

44 Læsning af trucken med kran Forudsætninger Trucken er parkeret i sikret tilstand, se side 86. Fastgør kranudstyret sikkert i anhugningspunkterne (54) og (53). Løft trucken og læs den. Sæt trucken forsigtigt ned og parkér den i sikret tilstand, se side 86. Sørg for at sikre trucken ved hjælp af kiler, så den ikke triller. Læsningen med kran er afsluttet. 45

45 2.3 Læsning ved hjælp af en ekstra truck ADVARSEL! Trucken kan blive beskadiget Ved af-/pålæsning ved hjælp af en ekstra truck kan der opstå skader på den truck, der skal af-/pålæsses. Af-/pålæsning må kun foretages af uddannet fagpersonale. Ved af-/pålæsning må der kun anvendes truck med tilstrækkelig løfteevne. Kun tilladt ved på - og aflæsning. Gaffelarmene på den ekstra truck råder over en tilstrækkelig længde Transport over længere afstande forbudt. Aflæsning/læsning af truck ved hjælp af ekstra truck Forudsætninger Truck parkeret i sikret tilstand, se side 86. Løft trucken ved at føre gaffelarmene ind mellem akslerne fra siden. Løft trucken en anelse og kontrollér, om den står sikkert på gaffelarmene, korriger den evt. eller sørg for at sikre gaffelarmene ved hjælp af anhugningsgrej. Læs forsigtigt trucken af/på, se "Optagning, transport og afsætning af last" på side 95. Sænk langsomt trucken ned på gulvet, og sørg for at sikre den, så den ikke triller. Trucken er læsset af. 46

46 3 Sikring af trucken under transport ADVARSEL! Ukontrollerede bevægelser under transport Usagkyndig sikring af trucken og masten under transport kan medføre alvorlige uheld. Af-/pålæsning må kun udføres af specielt uddannet fagpersonale. Fagpersonalet skal være instrueret i lastsikring på køretøjer i offentlig trafik og i håndtering med lastsikringsudstyr. Den korrekte dimensionering og udførelse af sikkerhedsforanstaltninger ved af-/pålæsning afgøres i hvert enkelt tilfælde. Ved transport på lastbil eller anhænger skal trucken surres fast på fagligt korrekt vis. Lastbilen eller anhængeren skal være udstyret med fastsurringsringe. Trucken skal sikres med kiler, så den ikke kan flytte sig utilsigtet. Anvend kun fastsurringsseler med tilstrækkelig nominel styrke. Anvend skridningshæmmende materialer til sikring af lasthjælpemidlerne (paller, kiler,...), f. eks. skridmåtte. 47

47 Sikring med mast Sikring uden mast Sikring af trucken med henblik på transport Forudsætninger Parkér trucken i sikret tilstand på lastbil eller anhænger, se "Parkering af trucken i sikret tilstand" på side 86. Nødvendigt værktøj/materiale 2 fastsurringsseler med spændemekanisme Sikringskiler Spænd trucken fast ved hjælp af fastsurringssele (55) på den øverste tværbjælke på masten (54) og på anhængerkoblingen (53) eller over den forreste akselstang (56) og på anhængerkoblingen (53). Stram fastsurringsselerne (55) med spændemekanismen. Trucken er sikret med henblik på transport. 48

48 4 Første idriftsættelse Sikkerhedsanvisninger for montering og idrifttagning ADVARSEL! Risiko for uheld ved forkert montering Montering af trucken på anvendelsesstedet, idrifttagning og instruktion af operatøren må kun foretages af producentens servicefolk, der er særligt uddannet til at udføre netop disse opgaver. Etablering af driftsberedskab efter levering eller efter transport Kontrollér, at udstyret er komplet. Kontrollér motoroliens påfyldningsmængde. Kontrollér hydraulikoliens påfyldningsmængde. Kontrollér gearoliens påfyldningsmængde (kun på truck med hydrodynamisk køremotor). Kontrollér bremseoliestand. Kontrollér batteritilslutninger. Kontrollér batteriets syrestand (ikke ved vedligeholdelsesfrie batterier). Trucken kan nu tages i brug, se "Forberedelse af trucken til drift" på side

49 50

50 D Tankning af trucken 1 Generelt 1.1 Sikkerhedsbestemmelser for omgang med dieselolie og flaskegas (LPG) ADVARSEL! Risiko for uheld på grund af ikke-sikret truck Trucken kan sætte sig i bevægelse utilsigtet. Inden tankning/udskiftning af gasflasken skal trucken parkeres i sikret tilstand, se side 86. ADVARSEL! Risiko for uheld ved antændelse Brændstof og gas kan komme i brand. Rygning samt brug af åben ild eller andre antændelseskilder i nærheden af optankningsområdet er forbudt ved håndtering af brændstof og gas. Skilte, som markerer området, skal anbringes synligt. Det er ikke tilladt at opbevare letantændelige materialer i dette område. Funktionsdygtige pulverslukkere skal hele tiden stå klar i tankningsområdet. Til bekæmpelse af flaskegasbrand må der kun anvendes pulverslukkere i brandklasse A, B og C. Utætte gasflasker skal straks bringes ud i det fri og sikres ved hjælp af synlig markering, og leverandøren skal informeres. Opbevaring og transport Anordningerne til opbevaring og transport af dieselbrændstof og flaskegas skal overholde de lovmæssige krav. Hvis der intet tankanlæg er til rådighed, skal brændstoffet opbevares og transporteres i rene og godkendte beholdere. Indholdet skal fremgå tydeligt af beholderen. 51

51 BEMÆRK Miljøskader på grund af brændstof Udløbet dieselbrændstof skal opsamles ved hjælp af et egnet opsamlingsmiddel. Bortskaf opsamlet dieselbrændstof og brændstoffiltre iht. de gældende miljøbestemmelser. Personale til tankning og udskiftning af gasflasker Personer, der pålægges opgaver med tankning af truck eller udskiftning af gasflasker, er forpligtet til at tilegne sig den viden om brændstoffernes egenskaber, som er nødvendig, for at procedurerne kan udføres uden risiko. FORSIGTIG! Forfrysninger på grund af flaskegas Flaskegas kan give frostsår på ubeskyttet hud. Undgå direkte kontakt med huden. Bær handsker. Optankning af drivgasbeholdere Drivgasbeholderne forbliver sammenkoblet med trucken og påfyldes på gasservicestationer. Overhold forskrifterne fra producenten af tankanlægget samt lovpligtige og lokale bestemmelser, når der tankes op. BEMÆRK Anvisning på sikker drift af gasanlæg Alt serviceeftersyns- og reparationsarbejde på gasanlæg og -tanke må kun udføres af kvalificeret fagpersonale, som er uddannet til arbejde på gasanlæg. Den driftsansvarlige skal overholde de lovmæssige forskrifter, tekniske standarder og forskrifter vedr. forebyggelse af ulykker, der er gældende i forbindelse med flaskegas. Operatøren skal iht. de gældende forskrifter i det pågældende land inden den daglige idriftsættelse kontrollere, at alle gasanlæggets tilgængelige komponenter er i fejlfri stand. Ved beskadigelse, korrosion, nedslidning og slitage på enkelte af gasanlæggets komponenter må trucken ikke anvendes. 52

52 1.2 Overtryksventil, gasanlæg Truck med gasforbrændingsmotor er udstyret med en sikkerhedsventil. Sikkerhedsventilen sidder på afdækningen bagtil ved siden af gasflasken. I tilfælde af fejl begrænses trykket i gasanlægget til en maksimumværdi. 57 Sikkerhedsventilen er forsynet med en plastafdækning (57). Ved udløsning af sikkerhedsventilen løsner plastafdækningen sig og viser dermed helt tydeligt, at der er fejl på gasanlægget. Trucken må i så fald ikke længere anvendes. Gasanlægget skal kontrolleres af fagpersonale, der har kvalifikationer og uddannelse til det. Operatøren skal hver gang inden trucken tages i drift kontrollere, at plastafdækningen er til stede. FARE! Fare på grund af udstrømmende flaskegas. Ved defekte gasslanger kan der uopdaget strømme flaskegas ud. Anvend kun gasflasker med en integreret ledningsbrudssikring. Gasflasketilslutningen er ligeledes forsynet med en ledningsbrudssikring, som forhindrer utilsigtet udstrømning af gas under drift. Ved udskiftning må der kun anvendes en gasflasketilslutning med integreret ledningsbrudssikring. 53

53 2 Tankning af diesel FORSIGTIG! Luft i brændstofanlægget medfører driftsforstyrrelser. Kør aldrig brændstoftanken helt tom! 2.1 Tankningsprocedure ADVARSEL! Fare på grund af dieselbrændstof Dieselbrændstof kan ved kontakt med huden medføre irritation. Berørte områder skal straks rengøres grundigt. Ved kontakt med øjnene, skyl straks med rindende vand og kontakt læge. Bær beskyttelseshandsker ved arbejde med dieselbrændstof. BEMÆRK Tankningen skal foregå på dertil indrettede steder og foretages af uddannet personale med bemyndigelse hertil. BEMÆRK Maks. påfyldningsmængde: DFG 316/320 = 42 l. Maks. påfyldningsmængde: DFG = 50 l. Der må kun anvendes diesel, der opfylder kravene i DIN EN 590 eller ASTM 975 med et cetantal over 45. BEMÆRK Motorskade på grund af dieselbrændstof med højt svovlindhold Ved anvendelse af dieselbrændstof med højt svovlindhold (0,5 % (5000 ppm) til 1,0 % (10000 ppm) slides motorolien hurtigere. Skift motorolie og filter for hver 250 driftstimer. Anvend ikke dieselbrændstof med et svovlindhold på mere end 1,0 % (10000 ppm), hvis motorskader skal undgås. BEMÆRK Anvendelse af dieselbrændstof med højt svovlindhold Brændstofklassen og svovlindholdet i procent (i ppm) for det anvendte dieselbrændstof skal opfylde alle gældende miljøforskrifter for det land, hvor motoren anvendes. Udskift brændstoffilter for hver 500 driftstimer. Det anbefales kraftigt at anvende dieselbrændstof med et svovlindhold under 0,10 % (1000 ppm). 54

54 BEMÆRK Motorskade på grund af forurenet dieselbrændstof Ved anvendelse af kraftigt forurenede brændstoffer kan det være nødvendigt at reducere brændstoffilterets udskiftningsinterval fra 1000 til 500 driftstimer Tankning ved tankanlægget Parkér trucken i sikret tilstand inden tankning, se side 86. Skru tankdækslet (58) af. Før brændstofpistolen ind i den åbne tankstuds. Fyld brændstof på. Tanken må ikke overfyldes. Luk tankdækslet (58) omhyggeligt igen efter tankning. Tankningen er afsluttet

55 2.2 Tankning ved hjælp af brændstofbeholdere Skru tankdækslet (58) af, og åbn brændstofbeholderen. Monter udløbsrøret på brændstofbeholderen. Før udløbsrøret ind i den åbne tankstuds. Sørg for, at brændstofbeholder og udløbsrør er tæt forbundet med hinanden. Løft forsigtigt brændstofbeholderen, og fyld langsomt dieselbrændstof på. Tanken må ikke overfyldes. Luk tankdækslet (58) omhyggeligt igen efter tankning. Tankningsproceduren er afsluttet

56 2.3 Brændstofindikator (kun DFG) Displayenhed Når reservelampen (59) lyser, skal tanken fyldes

57 3 Gasbeholdere Z Der må kun anvendes flydende gas iht. DIN eller lignende nationale forskrifter. 3.1 Gasflasker FARE! Eksplosionsfare Udskiftning af gasflasker skal foregå på hertil indrettede steder og foretages af uddannede og hertil bemyndigede personer. FORSIGTIG! Risiko for uheld ved anvendelse af forkerte gasflasker. Der må kun anvendes godkendte gasflasker. Når flaskeholderen er i indgreb, skal gasflasken altid ligge således, at slangetilslutningen til spærreventilen peger nedad. Ved flasketyper fra andre lande skal de nationale forskrifter følges. Overhold anvisninger og markeringer på gasflasken Drift med en gasflaske Udskiftning af gasflaske Parkér trucken i sikret tilstand inden udskiftning af gasflasken, se side 86 luk afspærringsventilerne (60) godt til. Start motoren og lad den køre i neutralposition, indtil gasanlægget er tomt

58 Fjernelse af gasflaske FORSIGTIG! Tilslutningen har linksgevind. Skru omløbermøtrikken (62) af, mens der holdes kontra på grebet (61). Tag slangen (64) af, og skru omgående ventilkappen på den tomme gasflaske. Træk løsnemekanismen (66) nedad. Læg spændearmen (65) op. Tag spænderemmen ud af holderen, og læg den over gasflasken. Tag forsigtigt gasflasken ud af holderen (67), og stil den, så den står sikkert Z Montering af ny gasflaske Læg gasflasken ind i holderen (67). Vær opmærksom på positionering af tilslutningen nedefter. Læg spænderemmen omkring gasflasken. Juster slangetilslutningen opad Læg spænderemmen omkring gasflasken, og sæt den fast i holderen. Træk enden af spænderemmen ud med håndkraft, og læg den på gasflasken. Stram låsemekanismen til spænderemmen ved at trække i låsen og samtidigt vippe spændearmen (65). Aktivér spændearmen (65) flere gange, indtil gasflasken sidder godt fast. Skru ventilkappen (63) af. Monter slangen (64) i henhold til forskrifterne. Stram omløbermøtrikken (62), mens der holdes kontra på grebet (61). Åbn forsigtigt afspærringsventilen (60). Kontrollér ved hjælp af et skumdannende middel, om slangetilslutningen er tæt. Udskiftningen er afsluttet. 59

59 3.2 Gastank (o) Genopfyldelige gastanke er forsynet med en udtagsventil (69), en påfyldningsstopventil (71), en sikkerhedsventil (70) og en indikator (68). Tankning af genopfyldelige gastanke (ekstraudstyr). 68 Forudsætninger Overhold alle forskrifter vedrørende tankning af gas, som er anbragt på gaspumpen. Luk udtagsventilen (69). Skru afdækningen (72) til påfyldningsstopventilen (71) af. Skru påfyldningsstudsen til gaspumpen på påfyldningsstopventilen (71) Z Tankningsproceduren afsluttes automatisk, når den maksimale påfyldningsmængde på tanken er nået. Skru påfyldningsstudsen af efter tankning, og skru afdækningen (72) til påfyldningsstopventilen (71) på igen. 60

60 61

61 62

62 E Betjening 1 Sikkerhedsbestemmelser for drift af trucken Køretilladelse Trucken må kun anvendes af personer med truckførercertifikat, som over for den driftsansvarlige eller dennes repræsentant har bevist deres evner til kørsel og håndtering af last, og som af denne udtrykkeligt har fået til opgave at føre trucken. Eventuelle nationale bestemmelser skal overholdes. Operatørens rettigheder og pligter samt forholdsregler ved brug af trucken Operatøren skal være orienteret om sine rettigheder og pligter, være instrueret i betjening af trucken samt være bekendt med indholdet i denne driftsanvisning. Forbud mod uvedkommende personers brug af trucken Operatøren er ansvarlig for trucken i det tidsrum, hvor den er i brug. Det er operatørens pligt at forbyde uvedkommende personer at køre eller betjene trucken. Der må ikke medtages eller løftes personer. Skader og mangler Skader og øvrige mangler på trucken eller påbygningsaggregatet skal straks meddeles den tilsynsførende. Driftsusikre truck (f. eks. i tilfælde af slidte hjul eller defekte bremser) må ikke tages i brug, før de er repareret iht. forskrifterne. Reparationer Operatøren må ikke foretage reparation eller ændringer på trucken uden særlig uddannelse eller tilladelse. Operatøren må under ingen omstændigheder sætte sikkerhedsanordninger eller afbrydere ud af funktion eller ændre på dem. 63

63 Fareområde ADVARSEL! Risiko for uheld og tilskadekomst i truckens fareområde Fareområdet er det område, hvor personer er udsat for fare pga. truckens køre- eller løftebevægelser, dens lastoptagningsudstyr eller last. Hertil hører også det område, der kan nås af nedfaldende gods eller af en arbejdsanordning, der sænkes/falder. Bortvis uvedkommende personer fra fareområdet. Sørg for at give advarselstegn i tide, hvis personer er i fare. Hvis uvedkommende personer trods advarslen ikke forlader fareområdet, skal trucken omgående standses. ADVARSEL! Risiko for uheld på grund af nedfaldende genstande Under drift af trucken kan operatøren komme til skade på grund af nedfaldende genstande. Operatøren skal under drift af trucken opholde sig i det område, som beskyttes af sikkerhedstaget. Sikkerhedsanordninger, advarselsskilte og advarsler Overhold altid de sikkerhedsanordninger, advarselsskilte (se "Afmærkningssteder og typeskilte" på side 36) og advarsler, der er beskrevet i denne driftsanvisning. 64

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Driftsanvisning K 51204873 02.14 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamborg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår EKS 110

Læs mere

DFG/TFG 316/320/425/430/435

DFG/TFG 316/320/425/430/435 DFG/TFG 316/320/425/430/435 08.07- Driftsvejledning K 51077673 09.08 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

DFG/TFG 316s-320s. Driftsvejledning 04.08 - 51105432 07.08

DFG/TFG 316s-320s. Driftsvejledning 04.08 - 51105432 07.08 DG/TG 316s-320s 04.08 - Driftsvejledning K 51105432 07.08 orord or at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

ESE 420/430. Driftsvejledning 11.04 - 50454702 11.08

ESE 420/430. Driftsvejledning 11.04 - 50454702 11.08 ESE 420/430 11.04 - Driftsvejledning K 50454702 11.08 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

ESC 213/216/Z13/Z16. Driftsanvisning 01.05- 50453614 07.08

ESC 213/216/Z13/Z16. Driftsanvisning 01.05- 50453614 07.08 ESC 213/216/Z13/Z16 01.05- Driftsanvisning K 50453614 07.08 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

EJE KmS 16. Driftsanvisning 02.01 - 50114153 02.01

EJE KmS 16. Driftsanvisning 02.01 - 50114153 02.01 EJE KmS 16 02.01 - Driftsanvisning K 50114153 02.01 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINLE driftsvejledning. Informationerne

Læs mere

ECE 220. Driftsanvisning 04.04 - 50439710 10.06

ECE 220. Driftsanvisning 04.04 - 50439710 10.06 ECE 220 04.04 - Driftsanvisning K 50439710 10.06 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning. Informationerne

Læs mere

ECE 116. Driftsanvisning 04.04 - 50439694 01.06

ECE 116. Driftsanvisning 04.04 - 50439694 01.06 ECE 116 04.04 - Driftsanvisning K 50439694 01.06 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning. Informationerne

Læs mere

ECC 10 ac. Driftsanvisning 11.02 - 50262667 07.04

ECC 10 ac. Driftsanvisning 11.02 - 50262667 07.04 ECC 10 ac 11.02 - Driftsanvisning K 50262667 07.04 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINLE driftsvejledning. Informationerne

Læs mere

EKE 30-2 ac. Driftsanvisning 08.02 - 50424646 09.03

EKE 30-2 ac. Driftsanvisning 08.02 - 50424646 09.03 EKE 30-2 ac 08.02 - Dritsanvisning K 50424646 09.03 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse a den viden, der ormidles i denne ORIGINLE dritsvejledning. Inormationerne

Læs mere

Hjullæsser 2070. Driftsvejledning

Hjullæsser 2070. Driftsvejledning Hjullæsser 2070 Driftsvejledning Udgave september 06 Tak for tilliden, du viser os ved at beslutte dig for at købe en Weidemann-læsser. Med denne læsser fra Weidemann får du et produkt med høj ydelse,

Læs mere

ESE 20. Driftsanvisning 04.99- 50042907 07.99

ESE 20. Driftsanvisning 04.99- 50042907 07.99 ESE 20 04.99- Dritsanvisning K 50042907 07.99 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse a den viden, der ormidles i denne ORIGINLE dritsvejledning. Inormationerne

Læs mere

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine BRUGER- VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine Traktor: Model Klipper: Model 5900602 5900622 5900617 5900623 5900618 5901167 5901168 5901169 Ferris Industries 5100305 5375 North Main Street

Læs mere

Instruktions og vedligeholdelsesvejledning

Instruktions og vedligeholdelsesvejledning Instruktions og vedligeholdelsesvejledning S/N 101 690 31... Vibrationsplade Katalog-nr. 008 121 87 07/2002 )RURUG Forord BOMAG - maskinerne er resultatet af en bred række produkter af BOMAG-komprimeringsmaskiner.

Læs mere

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk BRUGERVEJLEDNING RIDER BZ-SERIEN Indhold Indhold...1 Introduktion...3 Til lykke...3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Forord............................................ 2 2 Sikkerhed.......................................... 4 3 Beskrivelse og udstyr................................

Læs mere

Betjenings- og servicevejledning

Betjenings- og servicevejledning Betjenings- og servicevejledning Weber Pladevibrator CF-2R CF-2H Forord 1 Denne betjenings- og servicevejledning indeholder beskrivelser vedrørende sikker håndtering af pladevibratorer af typen CF-2. Inden

Læs mere

Sikkerhedshåndbog Systembeskrivelse

Sikkerhedshåndbog Systembeskrivelse Systembeskrivelse Vægsavning Udgave: 29.8.06 10983333 da / 29.8.06 Producentadresse TYROLIT Hydrostress AG Witzbergstrasse 18 CH-8330 Pfäffikon Schweiz Telefon +41 (0) 44 / 952 18 18 Telefax +41 (0) 44

Læs mere

Driftsvejledning. Allmäher AS 65/4TH DS Enduro. Fra serienr.: 019810020001 Udgave: 26.06.2012, V12.0 DK-Oversættelse af den originale driftsvejledning

Driftsvejledning. Allmäher AS 65/4TH DS Enduro. Fra serienr.: 019810020001 Udgave: 26.06.2012, V12.0 DK-Oversættelse af den originale driftsvejledning Driftsvejledning Allmäher AS 65/4TH DS Enduro Fra serienr.: 019810020001 Udgave: 26.06.2012, V12.0 DK-Oversættelse af den originale driftsvejledning dummy Forord Udfyld dataene om din maskine nedenfor.

Læs mere

MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130. MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140 Traktorer Multi-Controller. Instruktionsbog

MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130. MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140 Traktorer Multi-Controller. Instruktionsbog MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130 MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140 Traktorer Multi-Controller Instruktionsbog CASE MAXXU M I I O Multicontroiler MAXXU M I 20 Multicontroller MAXXU M I 30 Multicontroller

Læs mere

10/2011. Maistro RC / CC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.

10/2011. Maistro RC / CC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art. 10/2011 Maistro RC / CC Art.: 80430606 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi,

Læs mere

MOBILITETSSCOOTER BRUGSVEJLEDNING. S-Series S400 - S425 - S700 22217039: DK

MOBILITETSSCOOTER BRUGSVEJLEDNING. S-Series S400 - S425 - S700 22217039: DK MOBILITETSSCOOTER BRUGSVEJLEDNING S-Series S400 - S425 - S700 22217039: DK www.sunrisemedical.com Hvis du har nedsat syn, kan dette dokument ses i PDF-format på: www.sunrise Medical.co.uk For yderligere

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK Elektrisk kørestol Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK HVIS DU HAR NEDSAT SYN, KAN DETTE DOKUMENT SES I PDF-FORMAT PÅ WWW.SUNRISEMEDICAL.COM ELLER ALTERNATIVT KAN DET STILLES TIL RÅDIGHED I STOR TEKST.

Læs mere

BRUGSANVISNING MAESTRO 6 / 8 / 12 CC

BRUGSANVISNING MAESTRO 6 / 8 / 12 CC BRUGSANVISNING MAESTRO 6 / 8 / 12 CC SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! ART.: UDGAVE: 80430613 12/2014 EF-overensstemmelseserklæring udskifteligt udstyr (Direktiv

Læs mere

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Indholdsfortegnelse Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 AWD Introduktion...3

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Snapper 355Z Fabr. nr. Beskrivelse 5900685 355ZB2450CE, Snapper 355Z zero-turn rider med 50 klipper (CE)

BETJENINGSVEJLEDNING. Snapper 355Z Fabr. nr. Beskrivelse 5900685 355ZB2450CE, Snapper 355Z zero-turn rider med 50 klipper (CE) BETJENINGSVEJLEDNING Zero-turn Rider Simplicity ZT3000 Fabr. nr. Beskrivelse 5900684 ZT3000B2450CE, Simplicity ZT3000 zero-turn rider med 50 klipper (CE) Snapper 355Z Fabr. nr. Beskrivelse 5900685 355ZB2450CE,

Læs mere

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug!

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! SA 250/360/601/WB 250 5900703bda1204 Driftsvejledning Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! Denne drifts og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte

Læs mere

SIMOTICS TN Series N-compact

SIMOTICS TN Series N-compact SIMOTICS TN Series N-compact Induktionsmotor Type 1PP8 Driftsvejledning / Installationsanvisninger Edition 03/2015 Answers for industry. 24.03.2015 05:55 V9.03 Indledning 1 Sikkerhedsanvisninger 2 Induktionsmotor

Læs mere

Sartorius WM-modeller

Sartorius WM-modeller Betjeningsvejledning Sartorius WM-modeller Dynamisk vejning Skal opbevares til senere opslag. Original betjeningsvejledning Sartorius AG 98648-018-91 98648-018-91 Typeskilt Typeskilt Kontrollér, inden

Læs mere