Brugerinformation 02/2011. Montage- og brugervejledning. Eurex

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerinformation 02/2011. Montage- og brugervejledning. Eurex 60 550 98003-314-01"

Transkript

1 02/2011 Brugerinformation da Montage- og brugervejledning Eurex

2 Brugerinformation Eurex Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Eurocodes hos Doka 4 Principielle sikkerhedsinstrukser 6 Doka byggeservice 8 Eurex som dækstøtte 13 Eurex som formstøtter (afsværtning) 15 Generelt 15 Transport, stabling og lagring 19 Produktoversigt /2011

3 Brugerinformation Eurex Eurocodes hos Doka Introduktion I Europa er der indtil udgangen af 2007 blevet oprettet en række ensartede standarder for bygge- og anlægsbranchen, de såkaldte Eurocodes (EC). De bruges som gældende basis på europæisk plan for produktspecifikationer, licitationer og projekteringsgrundlag. Eurocodes er på verdensplan det bedst udviklede sæt standarder inden for bygge- og anlægsvæsen. Eurocodes bliver fra udgangen af 2008 som standard anvendt inden for Doka-gruppen. Dermed afløses DINnormerne som Doka standard ved produktdimensioneringen. Introduktion Det ellers meget udbredte "σ till -spænding koncept" (sammenligning af de eksisterende spændinger med de tilladelige spændinger) afløses i Eurocodes af et nyt sikkerhedskoncept. Eurocodes sammenligner indvirkningerne (lasterne) med modstanden (bæreevnen). Den hidtidige sikkerhedsfaktor i de tilladelige spændinger er opdelt i flere delsikkerhedskoefficienter. Sikkerhedsniveauet er det samme! E d R d E d F d F k Dimensioneringsværdi for en last (E... effect; d... design) Indvirkning fra F d (V Ed, N Ed, M Ed) Dimensioneringsværdi for en last R d Dimensioneringsværdi for bæreevnen (R... resistance; d... design) Tværsnittets bæreevne (V Rd, N Rd, M Rd) Stål: R d = R k Træ: R d = k mod Rk F d =? F F k? M? M (F... force) Karakteristisk værdi for en last R k Karakteristisk værdi for en bæreevne "effektiv last"; brugslast; nyttelast f.eks. momentets modstand mod flydning (k... characteristic) f.eks. egenvægt, nyttelast, betontryk, vind? F Sikkerhedskoefficient for last (på belastningssiden; F... force) f.eks. egenvægt, nyttelast, betontryk, vind Værdier fra EN 12812? M Sikkerhedskoefficient på materialet (på materialesiden; M...material) f.eks. for stål eller træ Værdier fra EN k mod Modifikationsfaktor (kun ved træ af hensyn til fugt og lastens indvirkningsvarighed) f.eks. for Dokadrager H20 Værdier iht. EN og EN Sammenligning af sikkerhederne (eksempel) σ till-spænding koncept EC/DIN-koncept [kn] 60<70 [kn] 60 [kn] F y ~ 1.65 F till F aktuel R [kn] k R 90<105 [kn] d M = 1.1 E 90 [kn] d F = De i Doka dokumentationerne "tilladelige værdier" (f.eks.: Q till = 70 kn) svarer ikke til dimensioneringsværdierne (f.eks.: V Rd = 105 kn)! Det er meget vigtigt at undgå forvekslinger! I vores dokumentationer er de tilladelige værdier desuden anført. Følgende delsikkerhedskoefficienter er der taget højde for:? F = 1,5? M, træ = 1,3? M, stål = 1,1 k mod = 0,9 Dermed er det muligt at finde alle dimensioneringsværdier fra de tilladelige værdier til en Eurocode-beregning. F aktuel= F till Udnyttelsesgrad E d= R d /2011 3

4 Introduktion Brugerinformation Eurex Principielle sikkerhedsinstrukser Brugergrupper Denne brugerinformation (Montage- og brugervejledning) henvender sig til de personer, der arbejder med det her beskrevne Doka produkt/system, og indeholder oplysninger for standardudførelsen om monteringen og den tilsigtede brug af det beskrevne system. lle personer, der arbejder med de enkelte produkter, skal være fortrolige med indholdet i denne anvisning og de her givne sikkerhedsinstrukser. Personer, der ikke kan læse denne anvisning eller har vanskeligt ved at læse den, skal instrueres og oplæres i brugen af kunden selv. Kunden skal drage omsorg for, at det informationsmateriale, som Doka stiller til rådighed (f.eks. brugerinformationer, montage- og brugervejledninger, driftsvejledninger, tegninger osv.) er tilstede, at de er blevet læst og at de står til rådighed for brugerne på opstillingsstedet. De gældende regler for arbejdsbeskyttelse samt øvrige gældende sikkerhedsregler, for de enkelte lande, skal følges ved den sikkerhedstekniske tildannelse og anvendelse af vore produkter. Under alle omstændigheder er brugeren forpligtet til at sørge for, at de i det pågældende land gældende sikkerhedsforskrifter for arbejdstagere for hele projektets vedkommende overholdes, og at træffe yderligere eller andre egnede forholdsregler for arbejdssikkerheden, såfremt dette er påkrævet. Risikovurdering Kunden er ansvarlig for at udarbejde, dokumentere, realisere og revidere en risikovurdering på hver byggeplads. Dette dokument danner basis for den individuelle risikovurdering for hver enkelt byggeplads samt anvisningerne om, at systemet stilles til rådighed og anvendes af brugeren. Det erstatter dog ikke disse. nmærkninger til nærværende dokumentation Denne brugerinformation anvendes som en generel montage- og brugervejledning, eller integreres i en speciel montage- og brugervejledning, der er oprettet specielt til en bestemt byggeplads. De tegninger, der vises i nærværende dokumentation, viser til dels kun monteringstilstande og er derfor ikke altid komplette i sikkerhedsteknisk henseende. Eventuelle sikkerhedsindretninger, der ikke fremgår af denne dokumentation, skal kunden under alle omstændigheder bruge i henhold til de til enhver tid gældende bestemmelser. ndre sikkerhedsinstrukser, især advarsler, er opført i de enkelte kapitler! Planlægning Der skal etableres sikre arbejdspladser ved brug af forskallingen (f.eks.: til opsætning og nedtagning, til omstillingsopgaver og under flytning osv.). Der skal være adgang til arbejdspladserne via sikre adgangsveje! Hvis der afviges fra anvisningerne i nærværende dokumentation eller hvis systemet bruges til andre ting, end anført heri, kræver det en speciel statisk beregning og en supplerende montagevejledning. Under alle faser af brugen gælder følgende Kunden skal sikre sig, at opsætning og nedtagning, flytning og den tilsigtede brug af produktet bliver ledet af og er under opsyn af fagligt kvalificerede personer med de tilsvarende kompetencer. Disse personers handleevne må ikke være indskrænket på grund af alkohol, medicin eller andre rusmidler. Doka produkter er tekniske arbejdsmidler, der kun må bruges erhvervsmæssigt i henhold til de enkelte Doka brugerinformationer eller andre tekniske dokumentationer, som er udarbejdet af Doka. Under hver enkelt byggefase skal det sikres, at samtlige byggekomponenter og enheder har den nødvendige stabilitet! De funktionstekniske anvisninger, sikkerhedsinstrukser og oplysninger om belastning skal følges og overholdes strengt. Hvis dette ikke respekteres, kan det have ulykker og alvorlige legemsbeskadigelser (livsfare) til følge og samtidig give store materielle skader. Brandkilder i nærheden af forskallingen er forbudt. Varmeapparater er kun tilladt i en passende afstand til formene og ved kyndig brug af dem. rbejdsopgaverne skal tilpasses vejrliget (f.eks. risiko for at skride ud). Under ekstreme vejrforhold skal der træffes forudseende forholdsregler både for at sikre materiellet og de nærliggende områder og for at beskytte arbejderne. lle samlinger skal kontrolleres jævnligt, at de sidder ordentlig fast og fungerer. Især skal skrue- og kilesamlinger gåes efter, afhængigt af byggeforløbet og især efter usædvanlige hændelser (f.eks. efter en storm). Ved behov skal de efterspændes /2011

5 Brugerinformation Eurex Introduktion Montage Materiellet/systemet skal før brugen kontrolleres af kunden, om det er i ordentlig stand. Beskadigede, deformerede dele eller dele, der er svækket på grund af slitage, rust eller råd, skal sorteres fra, så de ikke bliver anvendt. Hvis vores forskallingssystemer blandes sammen med systemer fra andre producenter, indebærer det en risiko, der kan medføre kvæstelser og materielle skader. Derfor kræver det en særskilt undersøgelse. Montagen skal udføres af kvalificerede medarbejdere hos kunden. Det er ikke tilladt at foretage ændringer på Doka produkter, da dette kan udgøre en sikkerhedsrisiko. Opstilling af kassetterne Doka produkter/systemer skal opstilles på en sådan måde, at alle belastninger afledes sikkert! Udstøbning De tilladt støbetryk skal overholdes. En for hurtig udstøbning medfører overbelastning af forskallingen, bevirker større udbøjning og giver risiko for brud. fforskalling fforskallingen må først finde sted, når betonen er tilstrækkelig hærdet og den ansvarshavende har givet ordre til at afforskalle! Under afforskallingen må formen ikke rives af med kran. nvend i stedet et egnet værktøj, som f.eks. trækiler, retteværktøj eller systemenheder som f.eks. Framax afforskallingshjørner. Under afforskallingen må stabiliteten af bygnings-, stillads- og forskallingsdelene ikke udsættes for risiko! Transport, stabling og lagring lle gældende bestemmelser omkring transport af forskallings materiel og stillads skal overholdes. Desuden er det pligt at anvende Dokas anhugningsgrej. Løse dele tages af eller fastgøres, så de ikke kan skride eller falde af! lle komponenter skal lagres sikkert, og i den forbindelse skal de specielle Doka anvisninger i de enkelte kapitler i nærværende brugerinformation overholdes! Bestemmelser / arbejdssikkerhed Vedrørende den sikkerhedstekniske brug og anvendelse af vores produkter skal de til enhver tid gældende bestemmelser omkring arbejdssikkerhed og diverse andre sikkerhedsbestemmelser i de enkelte lande overholdes. Henvisning iht. EN 13374: Hvis en person er styrtet ned eller en genstand faldet hhv. imod eller ned i endegelændersystemet eller tilbehørsdele hertil, så må endegelænderkomponenten kun benyttes fremover, efter at den er kontrolleret af en fagkyndig person. Service Som udskiftningsdele må der kun anvendes originale Doka dele. Reparationer må kun udføres af producenten eller af autoriserede aktører. Symboler I denne dokumentation er der anvendt følgende symboler: Vigtig henvisning Hvis symbolerne ikke respekteres, kan det bevirke funktionsfejl eller materiel skade. FORSIGTIG / DVRSEL / FRE Hvis symbolerne ikke respekteres, kan det bevirke materiel skade og medføre alvorlige legemsbeskadigelser (livsfare). Instruktion Dette tegn indikerer, at brugeren skal foretage en handling. Visuel kontrol Indikerer, at udførte handlinger skal kontrolleres visuelt. Tips Henviser til praktiske tips. Henvisning Henviser til yderligere info-materiale. Diverse Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i takt med den tekniske udvikling /2011 5

6 Introduktion Brugerinformation Eurex Doka byggeservice Support i alle projektfaser Doka kan tilbyde en bred vifte af byggeservice med et eneste mål for øje: t medvirke til et bedre forløb på kundens byggeplads. Hvert projekt er unikt. Der er dog noget, som alle byggeprojekter har tilfælles, nemlig grundstrukturen med fem faser. Doka kender kundernes forskellige krav og hjælper gerne til med at realisere forskallingsopgaven effektivt gennem rådgivning, planlægning og andre serviceydelser - i hver af disse faser Projektudviklingsfase Tilbudsfase Tidsplansudarbejdelse Træf velfunderede afgørelser ved hjælp af professionel rådgivning Optimer det indledende arbejde med Doka som en erfaren partner Struktureret brug af forskalling betyder større effektivitet på grund af seriøst kalkulerede forskallingskoncepter Find præcist de rigtige forskallingsløsninger gennem assistance ved udarbejdelse af licitationen grundig analyse af udgangssituationen objektiv vurdering af planlægnings-, bygge- og tidsrisiko Udarbejdelse af tilbud, der holder, ved at basere dem på seriøst kalkulerede, vejledende priser det rigtige valg af forskallingsmateriel optimal basis for tidskalkulationen Fra starten af økonomisk bæredygtig planlægning takket være detaljerede tilbud beregning af materiel koordinering af formontagetider og afleveringstidspunkter /2011

7 Brugerinformation Eurex Introduktion Byggefasen 4 5 fleveringsfasen Dine fordele takket være professionel rådgivning Spar udgifter og tid Rådgivning og support fra starten af betyder et rigtigt valg og planmæssig brug af forskallingssystemerne. Du opnår en optimal udnyttelse af forskallingsmateriellet og effektivt forskallingsarbejde på grund af de rigtige arbejdsprocesser. Optimal brug af ressourcerne med hjælp fra Doka forskallingseksperter Optimering af forløbet takket være eksakt arbejdsplanlægning internationalt erfarne projektteknikere tilpasset transportlogistik support på stedet Positiv afslutning ved hjælp af professionel support Doka's byggeservice står for transparens og effektivitet med samlet returnering af forskallingen professionel nedtagning effektiv rengøring og istandsættelse med specialudstyr Maksimering af arbejdssikkerheden Rådgivning og support omkring rigtig og planmæssig brug giver større arbejdssikkerhed. Transparens Med transparente serviceydelser og udgifter undgås improviseringer under og ubehagelige overraskelser ved byggeperiodens afslutning. Færre tilsynsudgifter Med kyndig rådgivning omkring valg, kvalitet og rigtig brug undgås defekt materiel og slitagen minimeres /2011 7

8 Eurex som dækstøtte Brugerinformation Eurex Eurex som dækstøtte som dækstøtte Produktbeskrivelse Supplerer alle Doka understøtningstårne perfekt. Prisbillig afledning af belastningen, også ved trange pladsforhold. Udtrækshøjde: 3,50 til 5,50 m Til større højder kan støtten forlænges til 7,50 m eller 11,0 m. Vær opmærksom på den reducerede bæreevne iht. diagrammet! Overholder Zulassungsgrundsätzen des Deutschen Institutes für Bautechnik/Godkendelsesprincipper fra Tysk Byggeteknisk Institut. Lav vægt på blot 47,0 kg på grund af specielle aluminium profilrør. nvendelsesområder Supplement til Doka understøtningsstillads (grundplan) Understøtning ved industrielt byggeri Teleskopisk i 10 cm intervaller, trinløs finjustering. Ingen dele kan mistes indskudsrør med sikkerhedsanordning Till. last: 60 kn ved hver udtrækshøjde på 3,50 til 5,50 m. Vær opmærksom på den reducerede bæreevne iht. diagrammet! Understøtning af elementer Opbygning af passager Stålrørsstøtte Eurex /2011

9 Brugerinformation Eurex Eurex som dækstøtte Højder og forlængelser Forlængerstykker øger anvendelsesområdet for stålrørsstøtte Eurex Figur 1 3,50-5,50 m Figur 2 5,50-7,50 m B Figur 3 7,00-11,00 m C 3,50-5,50 m: Stålrørsstøtte Eurex uden forlængelse (figur 1) 5,50-7,50 m: Montering af forlængelse Eurex 60 2,00m (figur 2) fmonter toppladen på stålrørsstøtte Eurex standerrøret og monter den på forlængelsen. Skru forlængelsen (koblingsstykket er integreret) på standerrøret. 7,00-11,00 m: Sammenkobling af to stålrørsstøtter Eurex (figur 3) fmonter toppladerne på standerrørene af begge stålrørsstøtter Eurex Rør mod rør - skrues sammen med koblingsstykke Eurex 60. Nødvendigt værktøj: Fastnøgle med nøglestørrelse 30 mm Bæreevne for Eurex nvendt som dækstøtte till. last [kn] Udtrækslængde [m] Stålrørsstøtte Eurex B Forlængelse Eurex 60 2,00m (koblingsstykke Eurex 60 er integreret) C Koblingsstykke Eurex /2011 9

10 Eurex som dækstøtte Brugerinformation Eurex Holder for rideplankerne Topgaffel Eurex 60 til stålprofiler (f.eks. WS10), forskallingsbrædder eller forskallingsdrager H20 Topgaffel Eurex 60 til enkelte eller dobbelte forskallingsdragere H20 Ommontering Når man fjerner pladerne (), kan stålrørsstøtte Eurex omdannes til en elementstøtte. Når man monterer pladerne med låsebolt 162 og fjedertap d2,5 (B) (medfølger ikke ved leveringen), kan elementstøtte Eurex omdannes til en stålrørsstøtte Montage Sæt U topgaffel resp. topgaffel justerbar på og fastgør den med fjederlåsen. fsværtning Trinløs befæstigelse mulig for drejekobling Eurex 60 på luxo rammen. På den måde er det muligt at foretage afstivninger ved behov. Eksempler: fsværtning til luxo rammer Støtter internt til monteringshjælp Stålrørsstøtte Eurex B Drejekobling Eurex 60 C Stilladsrør 48,3mm B C Monteringshjælp til stålrørsstøtte Eurex Doka treben 1,20m Trebenet 1,20m bruges som monteringshjælp for Doka stålrørsstøtter Eurex (se tabellen). De drejelige ben gør montagen fleksibel selv ved trange pladsforhold langs vægge og i hjørner. Støtterne og trebenene skal flyttes hver for sig. Montering: Åbn klemarm (). Klap trebenet ud og stil det op. Stil stålrørsstøtten i. Lås fast med klemarmen. Til transport eller opmagasinering låses de sammenklappede ben fast med klemarmen. Mulige klemmeområder: Doka stålrørsstøtte Standerrør Indskudsrør Eurex 20 top 400 X Eurex 20 top 550 X X Eurex 20 top 700 X X Eurex 30 top 350 X Eurex 30 top 400 X Eurex 30 top 450 X X Eurex 30 top 550 X X Eurex X B /2011

11 Brugerinformation Eurex Eurex som dækstøtte Elementstøtter enkelt Montage Elementstøtten fastgøres på stålrørsstøtten Fastgør hovedet på elementstøtten med hammerhovedskrue M14x50 (C) (art.nr ) og sekskantmøtrik M14 med krave DIN 6331 (D) (IDnr ), nøglestørrelse 21 mm, på stålrørsstøtten. C D B nbring mindst én elementstøtte mere i en vinkel på 90 på den første støtte. Fastgørelse på underlaget Elementstøtten skal forankres træk- og trykfast! Huller i elementstøttens fodplade: b a a... Ø 26 mm b... Ø 18 mm nkring af fodpladen Doka expres anker kan genbruges op til flere gange som skrueværktøj er det nok med en hammer. Stålrørsstøtte Eurex B Elementstøtte 340 eller 540 enkelt Doka expres anker 16x125mm B Doka fjeder 16mm B Karakterisk kubisk trykstyrke for betonen (f ck,cube ): min. 14 N/mm 2 resp. 140 kg/cm 2 (beton C20/25) Følg monteringsvejledningen! Nødvendig bæreevne for alternative dyvler: R d= 20,3 kn (F zul= 13,5 kn) Producentens gældende monteringsanvisninger skal følges /

12 Eurex som dækstøtte Brugerinformation Eurex Monteringshjælp for støtter i forbandt nvendelseseksempel Justering af bæreforbandter, f.eks. som understøtning i industrielt byggeri, opbygning af passager osv. Det er mest praktisk at montere stålrørsstøtte Eurex med stilladsrør forbandtet liggende på jorden. D E Montage Montagen udføres på jorden. Horisontal afsværtning Fastgør drejekobling Eurex 60 på standerrøret (trinløs). Forbind stålrørsstøtterne horisontalt med stilladsrør 48,3mm. Diagonal afsværtning (hvert felt) Fastgør stilladsrør 48,3mm med drejekobling 48mm som diagonal afstivning. Elementstøtten fastgøres på stålrørsstøtten Fastgør hovedet på elementstøtten med hammerhovedskrue M14x50 (C) (art.nr ) og sekskantmøtrik M14 med krave DIN 6331 (D) (IDnr ), nøglestørrelse 21 mm, på stålrørsstøtten. D E C B Fastgørelse på underlaget Elementstøtten skal forankres træk- og trykfast! Detaljer se kapitel "Elementstøtter enkelt". Stålrørsstøtte Eurex B Elementstøtte 340 eller 540 enkelt C Stilladsrør 48,3mm D Drejekobling Eurex 60 E Drejekobling 48mm /2011

13 Brugerinformation Eurex Eurex som formstøtter (afsværtning) som formstøtter (afsværtning) Eurex som formstøtter (afsværtning) Produktbeskrivelse Som Doka støtte Eurex kan denne støtte med de tilsvarende tilbehørsdele bruges til afsværtning af høje vægforme. Tilslutning uden ommontering egnet for Doka kassetteforskallinger og Doka dragerforskallinger. Formstøtte 540 Eurex 60 gør håndteringen nemmere, især når formene skal flyttes. Teleskopisk i 10 cm intervaller, trinløs finjustering. fstøtning af høje kassetteforbandter Eksempel kombinationsmulighed type 4 G D C I H E F G a Type Udtrækslængde L [m] Støtte Eurex () a ved kassetteforskallinger 339,4-580,8 cm ved dragerforskallinger 359,2-601,3 cm Forlængelse Eurex 60 2,00m (B) 1 3,79-5, ,1 2 5,79-7, ,4 3 7,79-9, ,7 4 7,22-11, ,5 5 9,22-13, ,8 Koblingsstykke Eurex 60 (C) Forbindelsesstykke Eurex 60 (D) Justerbart fodstykke Eurex 60 (E) Formstøtte 540 Eurex 60 (F) Elementstøttebeslag (G) Vægt [kg] Elementstøtte Eurex B Forlængelse Eurex 60 2,00m C Koblingsstykke Eurex 60 D Forbindelsesstykke Eurex 60 E Elementstøtte Eurex 60 fodbeslag F Formstøtte 540 Eurex 60 G Formstøtte hoved H Elementstøtte 340 dobbelt I Elementstøtte 540 dobbelt Som en gylden regel gælder: Længden på formstøtter (afsværtning) med Eurex svarer til højden på formen, der skal afstøttes. Info: lu-profilen må ikke deformeres ved at der skrues for fast - de medleverede møtrikker er selvlåsende. De till. afstande mellem formstøtterne (afsværtningerne) fremgår af brugerinformationenerne til de pågældende forskallingstyper /

14 Eurex som formstøtter (afsværtning) Brugerinformation Eurex Fastgørelse på underlaget Elementstøtter (afsværtning) skal forankres træk- og trykfast! Huller i Elementstøtte Eurex 60 fodbeslag: a b b fsværtning Trinløs befæstigelse mulig for drejekobling Eurex 60 på luxo rammen. På den måde er det muligt at foretage afstivninger ved behov. Eksempler: Støtter internt til monteringshjælp a... Ø 28 mm b... Ø 18 mm Tr nkring af fodpladen Doka expres anker kan genbruges op til flere gange som skrueværktøj er det nok med en hammer Stålrørsstøtte Eurex B Drejekobling Eurex 60 C Stilladsrør 48,3mm B C Doka expres anker 16x125mm B Doka fjeder 16mm Karakteristisk kubisk trykstyrke for betonen (f ck,cube): min. 25 N/mm 2 resp. 250 kg/cm 2 (beton C20/25) Følg monteringsvejledningen! Nødvendig bæreevne for alternative dyvler: R d= 20,3 kn (F zul= 13,5 kn) Producentens gældende monteringsanvisninger skal følges. Bæreevne for Eurex (tryk)* till. last [kn] TR B nvendt som elementstøtter Ommontering Når man fjerner pladerne (), kan stålrørsstøtte Eurex omdannes til en elementstøtte. Når man monterer pladerne med låsebolt 162 og fjedertap d2,5 (B) (medfølger ikke ved leveringen), kan elementstøtte Eurex omdannes til en stålrørsstøtte fsværtning af understøtningsstillads Med Eurex kan understøtningsstillads afsværtes ved overkonstruktionen. Bemærk i den forbindelse, at ved trækbelastninger på over 15 kn skal der bruges en 2. dyvel. B Yderligere oplysninger fremgår af de pågældende brugerinformationener! Udtrækslængde [m] * 15 kn træk ved hver udtrækslængde 30 kn træk ved hver udtrækslængde og forankring med 2 dyvler /2011

15 Brugerinformation Eurex Transport, stabling og lagring Generelt Generelt Udnyt fordelene ved Doka transportmateriel på byggepladsen. Genbrugsbeholdere som transportboxe, transportbareller og gitterboxe betyder orden på byggepladsen, nedsætter spildtider med at lede efter ting og gør det nemmere at opmagasinere og transportere systemkomponenter, smådele og tilbehør. Doka gitterbox 1,70x0,80m Doka gitterbox 1,70x0,80m som transportmiddel Flytning med kran Må kun flyttes med sidevæggen lukket! Genbrugsbeholdere må kun flyttes én ad gangen. Brug passende kæder. (den till. løfteevne skal overholdes) f.eks: Doka 4-vejs løftekæde 3,20m. Hældningsvinkel β maks. 30! Lager- og transportmidler til smådele: lang levetid kan stables Egnet transportgrej: Kran Palleløftevogn Truck På den ene side af Doka gitterboxene kan sidevæggen åbnes, så fyldning og tømning bliver nemmere. Flytning med truck eller palleløftevogn Kollien kan tages op både fra ende- og langsiden. Maks. bæreevne: 700 kg Till. læs: 3150 kg Ved stabling af genbrugsbeholdere med meget forskellig last, skal lasten aftage opad! Typeskiltet skal være til stede og være i god læsbar tilstand. Doka gitterbox 1,70x0,80m som lagerbox Maks. antal kolli oven på hinanden I det fri (på byggepladsen) I en hal Hældning på gulvet op til 3% Hældning på gulvet op til 1% 2 5 Tomme paller må ikke stå oven på hinanden! /

16 Generelt Brugerinformation Eurex Doka multi transportbox 1,20x0,80m Doka multi transportbox som lagerbox Maks. antal kolli oven på hinanden I det fri (på byggepladsen) I en hal Hældning på gulvet op til 3% Hældning på gulvet op til 1% 3 6 Tomme paller må ikke stå oven på hinanden! Doka multi transportbox som transportmiddel Lager- og transportmidler til smådele: lang levetid kan stables Egnet transportgrej: Kran Palleløftevogn Truck Flytning med kran Genbrugsbeholdere må kun flyttes én ad gangen. Brug passende kæder. (den till. løfteevne skal overholdes) f.eks: Doka 4-vejs løftekæde 3,20m. Hældningsvinkel β maks. 30! Maks. løfteevne: 1500 kg Till. læs: 7900 kg Ved stabling af genbrugsbeholdere med meget forskellig last, skal lasten aftage opad! Typeskiltet skal være til stede og være i god læsbar tilstand. Multi transportbox skillevæg Indholdet i en multi transportbox kan adskilles med skillevæggene 1,20m eller 0,80m Flytning med truck eller palleløftevogn Kollien kan tages op både fra ende- og langsiden. Tr Rigel til fiksering af skillevæggen Mulige inddelinger Multi transportbox skillevæg på langs på tværs 1,20m maks. 3 stk. - 0,80m - maks. 3 stk. Tr Tr /2011

17 Brugerinformation Eurex Generelt Doka transportbarelle 1,55x0,85m og 1,20mx0,80m Lager- og transportmidler til lange dele: lang levetid kan stables Egnet transportgrej: Kran Palleløftevogn Truck Sammen med hjulsættet for transportbarelle B bliver genbrugsbeholderen til et hurtigt og smart transportmiddel. Følg driftsvejledningen "Hjulsæt for transportbarelle B"! Doka transportbarelle som transportmiddel Flytning med kran Genbrugsbeholdere må kun flyttes én ad gangen. Brug passende kæder. (den till. løfteevne skal overholdes) f.eks: Doka 4-vejs løftekæde 3,20m. Skal fyldes centreret. Læsset skal forbindes med transportbarellen, så det ikke kan skride eller vælte. Ved flytning med påmonteret hjulsæt B skal anvisningerne i den pågældende driftsvejledning desuden overholdes! Hældningsvinkel β maks. 30! = = a Maks. bæreevne: 1100 kg Till. læs: 5900 kg Ved stabling af genbrugsbeholdere med meget forskellig last, skal lasten aftage opad! Typeskiltet skal være til stede og være i god læsbar tilstand. Doka transportbarelle 1,55x0,85m Doka transportbarelle 1,20x0,80m a maks. 4,0 m maks. 3,0 m Flytning med truck eller palleløftevogn Skal fyldes centreret. Læsset skal forbindes med transportbarellen, så det ikke kan skride eller vælte. Doka transportbarelle som lagerbox Maks. antal kolli oven på hinanden I det fri (på byggepladsen) I en hal Hældning på gulvet op til 3% Hældning på gulvet op til 1% 2 6 Tomme bareller må ikke stå oven på hinanden! nvendelse med hjulsæt for transportbarelle: Skal fastlåses i parkeringsposition med parkeringsbremsen. I stablet tilstand må den nederste Doka transportbarelle ikke have påmonteret hjulsæt /

18 Generelt Brugerinformation Eurex Doka transportbarelle for smådele Lager- og transportmidler til smådele: lang levetid kan stables Egnet transportgrej: Kran Palleløftevogn Truck Samtlige forbindelses- og ankerdele kan opbevares og stables på en overskuelig måde med denne box. Sammen med hjulsættet for transportbarelle B bliver genbrugsbeholderen til et hurtigt og smart transportmiddel. Følg driftsvejledningen "Hjulsæt for transportbarelle B"! Doka transportbarelle for smådele som transportmiddel Flytning med kran Genbrugsbeholdere må kun flyttes én ad gangen. Brug passende kæder. (den till. løfteevne skal overholdes) f.eks: Doka 4-vejs løftekæde 3,20m. Ved flytning med påmonteret hjulsæt B skal anvisningerne i den pågældende driftsvejledning desuden overholdes! Hældningsvinkel β maks. 30! Flytning med truck eller palleløftevogn Kollien kan tages op både fra ende- og langsiden. Maks. bæreevne: 1000 kg Till. læs: 5530 kg Ved stabling af genbrugsbeholdere med meget forskellig last, skal lasten aftage opad! Typeskiltet skal være til stede og være i god læsbar tilstand. Doka transportbarelle for smådele som lagerbox Maks. antal kolli oven på hinanden I det fri (på byggepladsen) I en hal Hældning på gulvet op til 3% Hældning på gulvet op til 1% 3 6 Tomme bareller må ikke stå oven på hinanden! nvendelse med hjulsæt for transportbarelle: Skal fastlåses i parkeringsposition med parkeringsbremsen. I stablet tilstand må den nederste Doka transportbarelle ikke have påmonteret hjulsæt. Hjulsæt for transportbarelle B Sammen med hjulsættet for transportbarelle B bliver genbrugsbeholderen til et hurtigt og smart transportmiddel. Egnet til gennemkørselsåbninger fra 90 cm. Hjulsættet B kan monteres på følgende genbrugsbeholdere: Doka transportbarelle for smådele Doka transportbareller Følg driftsvejledningen! /2011

19 Brugerinformation Eurex Produktoversigt [kg] rtikel nr. [kg] rtikel nr. Produktoversigt Doka Stålrørsstøtte systemkomponenter Eurex 60 Doka stålrørsstøtte Eurex , Doka-Deckenstütze Eurex luminium Længde: cm Elementstøtte 340 enkelt 18, Justierstütze 340 für Fertigteile Længde: cm Elementstøtte 540 enkelt 33, Justierstütze 540 für Fertigteile Længde: cm Forlængelse Eurex 60 2,00m 21, Verlängerung Eurex 60 2,00m Blå pulverlakeret luminium Længde: 250 cm Elementstøtte Eurex , Justierstütze Eurex Blå pulverlakeret luminium Længde: cm U topgaffel Eurex 60 2, Gabelkopf Eurex 60 Længde: 22 cm Bredde: 20 cm Højde: 12 cm Topgaffel Eurex 60 4, Vierwegkopf Eurex 60 Længde: 25 cm Bredde: 21 cm Højde: 21 cm Drejekobling 48mm Eurex 60 1, Drehkupplung 48mm Eurex 60 Nøglestørrelse: 22 mm Doka treben 1,20m 20, Stützbein 1,20m Højde: 120 cm Leveringstilstand: klappet sammen Koblingsstykke Eurex 60 8, Kupplungsstück Eurex 60 luminium Længde: 100 cm Diameter: 12,8 cm Forbindelsesstykke Eurex 60 3, Verbindungsstück Eurex 60 Længde: 15 cm Bredde: 15 cm Højde: 30 cm /

20 Produktoversigt Brugerinformation Eurex [kg] rtikel nr. [kg] rtikel nr. Elementstøtte Eurex 60 fodbeslag 8, Justierstützenfuß Eurex 60 Længde: 31 cm Bredde: 12 cm Højde: 33 cm Drejekobling 48mm 1, Drehkupplung 48mm Nøglestørrelse: 22 mm Formstøtte 540 Eurex 60 29, Justierstrebe 540 Eurex 60 Længde: cm Normalkobling 48mm 1, Normalkupplung 48mm Nøglestørrelse: 22 mm Genbrugsbeholdere Doka gitterbox 1,70x0,80m 87, Doka-Gitterbox 1,70x0,80m Højde: 113 cm Følg driftsvejledningen! Formstøtte hoved 3, Stützenkopf Længde: 40,8 cm Bredde: 11,8 cm Højde: 17,6 cm Formstøtte hoved Eurex 60 Top50 7, Stützenkopf Eurex 60 Top50 Højde: 50 cm Doka multi transport box 1,20x0,80m 75, Doka-Mehrwegcontainer 1,20x0,80m Højde: 78 cm Følg driftsvejledningen! Doka expres anker 16x125mm 0, Doka-Expressanker 16x125mm Længde: 18 cm Følg monteringsvejledningen! Doka fjeder 16mm 0, Doka-Coil 16mm Diameter: 1,6 cm Multi transport box skillevæg 0,80m 3, Multi transport box skillevæg 1,20m 5, Mehrwegcontainer Unterteilung Trædele gul laseret Ståldele galvaniseret Stilladsrør 48,3mm 1,00m 3, Stilladsrør 48,3mm 1,50m 5, Stilladsrør 48,3mm 2,00m 7, Stilladsrør 48,3mm 2,50m 9, Stilladsrør 48,3mm 3,00m 10, Stilladsrør 48,3mm 3,50m 12, Stilladsrør 48,3mm 4,00m 14, Stilladsrør 48,3mm 4,50m 16, Stilladsrør 48,3mm 5,00m 18, Stilladsrør 48,3mm 5,50m 19, Stilladsrør 48,3mm 6,00m 21, Stilladsrør 48,3mm...m 3, Gerüstrohr 48,3mm Doka transport barelle 1,55x0,85m 42, Doka-Stapelpalette 1,55x0,85m Højde: 77 cm Følg driftsvejledningen! /2011

21 Brugerinformation Eurex Produktoversigt [kg] rtikel nr. [kg] rtikel nr. Doka transport barelle 1,20x0,80m 39, Doka-Stapelpalette 1,20x0,80m Højde: 77 cm Følg driftsvejledningen! Doka transport barelle for smådele 106, Doka-Kleinteilebox Trædele gul laseret Ståldele galvaniseret Længde: 154 cm Bredde: 83 cm Højde: 77 cm Følg driftsvejledningen! Hjulsæt for transport barelle B 33, nklemm-radsatz B Blå lakeret /

22 Produktoversigt Brugerinformation Eurex /2011

23 Brugerinformation Eurex Produktoversigt /

24 Eurex multifunktionel dæk- og formstøtte fra Doka Eurex er en enkeltstøtte med stor bæreevne (60 kn) til større rumhøjder. Dermed er den ideel at kombinere med Doka understøtningsstillads Staxo og luxo. Med den enkle adaptering kan den anvendes som en stærk elementstøtte til afstøtning af høje vægforskallinger. Du kan leje, lease eller købe Eurex Hos nærmeste Doka forhandler. Kontakt os på telefonen! Hovedcentral mstetten for Doka Gruppen Doka international Doka GmbH Josef Umdasch Platz mstetten / Østrig Tel.: +43 (0) Fax: +43 (0) ndre datterselskaber og forhandlere: Danmark: Doka Danmark ps Århus afdeling Egegårdsvej Gadstrup Tel.: Fax: Høgemosevænget Trige Tel.: Fax: lgeriet Bahrain Belgien Brasilien Bulgarien Canada Chile Estland Finland Forenede rabiske Emirater Frankrig Grækenland Holland Hviderusland Indien Iran Irland Island Israel Italien Japan Jordan Kazakhstan Kina Korea Kroatien Kuwait Letland Libanon Litauen Luxemborg Marokko Mexico New Zealand Norge Panama Polen Portugal Qatar Romænien Rusland Saudi rabien Schweiz Senegal Serbien Singapore Slovakiet Slovenien Spanien Storbritannien Sverige Sydafrika Taiwan Thailand Tjekkiet Tunesien Tyrkiet Tyskland Ukraine Ungarn US Vietnam /2011

Stålrørsstøtter Eurex top

Stålrørsstøtter Eurex top 999801708-06/2014 da Forskallingsteknikerne. Stålrørsstøtter Eurex top Brugerinformation Montage- og brugervejledning by Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten 2 999801708-06/2014 Indholdsfortegnelse 4

Læs mere

Træforskallingsdragere

Træforskallingsdragere 02/2012 Brugerinformation 999791008 da Montage- og brugervejledning Træforskallingsdragere Introduktion Brugerinformation Træforskallingsdragere Introduktion by Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten 2

Læs mere

Brugerinformation 02/2011. Montage- og brugervejledning. Trappetårn 250 9718-238-01

Brugerinformation 02/2011. Montage- og brugervejledning. Trappetårn 250 9718-238-01 02/2011 rugerinformation 999718008 da Montage- og brugervejledning Trappetårn 250 9718-238-01 Introduktion rugerinformation Trappetårn 250 tion Introduk- by Doka Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 999718008-02/2011

Læs mere

Søjleforskalling KS Xlife

Søjleforskalling KS Xlife 06/2012 rugerinformation 999746008 da Montage- og brugervejledning Søjleforskalling KS Xlife 9746-300-01 Introduktion rugerinformation Søjleforskalling KS Xlife tion Introduk- by Doka Industrie GmbH, A-3300

Læs mere

Brugerinformation 12/2010. Montage- og brugervejledning. Doka låseklemme

Brugerinformation 12/2010. Montage- og brugervejledning. Doka låseklemme 12/2010 Brugerinformation 999802308 da Montage- og brugervejledning Doka låseklemme by Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten 2 999802308-12/2010 Indholdsfortegnelse 4 Introduktion 4 Principielle sikkerhedsinstrukser

Læs mere

Brugerinformation 03/2012. Montage- og brugervejledning. Forskallingsplader

Brugerinformation 03/2012. Montage- og brugervejledning. Forskallingsplader 03/2012 Brugerinformation 999792008 da Montage- og brugervejledning Forskallingsplader by Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten 2 999792008-03/2012 Indholdsfortegnelse 4 Introduktion 4 Principielle sikkerhedsinstrukser

Læs mere

Endesikringssystem XP

Endesikringssystem XP 02/2012 Brugerinformation 999803108 da Montage- og brugervejledning Endesikringssystem XP BU 10273 geprüfte Sicherheit 98031-256-01 Introduktion Brugerinformation Endesikringssystem XP Introduktion by

Læs mere

Brugerinformation 05/2012. Montage- og brugervejledning. Doka Xtra 9768-200-01

Brugerinformation 05/2012. Montage- og brugervejledning. Doka Xtra 9768-200-01 05/2012 Brugerinformation 999768008 da Montage- og brugervejledning Doka Xtra 9768-200-01 by Doka Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 999768008-05/2012 Indholdsfortegnelse 4 Principielle sikkerhedsinstrukser

Læs mere

Understøtningsstillads Staxo 40

Understøtningsstillads Staxo 40 11/2011 Brugerinformation 999805008 da Montage- og brugervejledning Understøtningsstillads Staxo 40 98024-310-01 Introduktion Brugerinformation Understøtningsstillads Staxo 40 Introduktion by Doka Industrie

Læs mere

Rundforskalling Framax Xlife Kassetteforskalling Framax Xlife

Rundforskalling Framax Xlife Kassetteforskalling Framax Xlife 999808908-10/13 da Forskallingsteknikerne. Rundforskalling Framax Xlife Kassetteforskalling Framax Xlife Brugerinformation Montage- og brugervejledning 9727-0-01 Introduktion Brugerinformation Rundforskalling

Læs mere

Klatreforskalling MF240

Klatreforskalling MF240 999710008-06/2014 da Forskallingsteknikerne. Klatreforskalling MF240 Brugerinformation Montage- og brugervejledning 9710-313-01 Introduktion Brugerinformation Klatreforskalling MF240 tion Introduk- by

Læs mere

Storflageforskalling Top 50

Storflageforskalling Top 50 01/2011 rugerinformation 999732008 da Montage- og brugervejledning Storflageforskalling Top 50 9732-557-01 Introduktion rugerinformation Storflageforskalling Top 50 Introduktion by Doka Industrie GmbH,

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Doka kassetteforskalling Framax Xlife

Doka kassetteforskalling Framax Xlife 05/2009 rugerinformation 999764008 K Montage- og brugervejledning oka kassetteforskalling Framax Xlife 9764-277-01 Introduktion rugerinformation oka kassetteforskalling Framax Xlife Introduktion by oka

Læs mere

Brugerinformation 04/2012. Montage- og brugervejledning. Dokamatic dækbord 9767-307-01

Brugerinformation 04/2012. Montage- og brugervejledning. Dokamatic dækbord 9767-307-01 04/2012 rugerinformation 999767008 da Montage- og brugervejledning Dokamatic dækbord 9767-307-01 Introduktion rugerinformation Dokamatic dækbord tion Introduk- by Doka Industrie GmbH, -3300 mstetten 2

Læs mere

PRODUKTION & SALGSSELSKABER

PRODUKTION & SALGSSELSKABER Globalt salg og service Danfoss sælger produkter med tilhørende service over hele verden i et globalt netværk med 118 salgsselskaber og 72 forhandlere og distributører. Salgsselskaberne ledes fortrinsvist

Læs mere

PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning. Gå-hjem-møde

PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning. Gå-hjem-møde PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning Gå-hjem-møde Oversigt over resultaterne i PISA 2015 Ved Hans Hummelgaard, formand for det danske PISA-konsortium og analyse- og forskningschef i KORA

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Kassetteforskalling Frami Xlife. Den praktiske stålkassetteforskalling til fundamenter, vægge og søjler, uden brug af kran

Kassetteforskalling Frami Xlife. Den praktiske stålkassetteforskalling til fundamenter, vægge og søjler, uden brug af kran Kassetteforskalling Frami Xlife Den praktiske stålkassetteforskalling til fundamenter, vægge og søjler, uden brug af kran Den lette forskalling Frami Xlife med en robust, varmgalvaniseret stålramme er

Læs mere

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor FØDEVARESIKKER (ECOLAB) SALTVANDSRESISTENT SVEJSE IMMUN...er nu også svejseimmun! Poto : U.S. Navy - Brugen krænker ingen regler opstillet af U.S. Navy Serie

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2005 Perst. nr. 069-05 PKAT nr. J.nr. 05-5411-5 Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2006 Perst. nr. 068-06 PKAT nr. J.nr. 06-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Brugerinformation 12/2010. Montage- og brugervejledning. Dokaflex dækbord 9720-201-01

Brugerinformation 12/2010. Montage- og brugervejledning. Dokaflex dækbord 9720-201-01 12/2010 rugerinformation 999778008 da Montage- og brugervejledning Dokaflex dækbord 9720-201-01 Introduktion rugerinformation Dokaflex dækbord Introduktion by Doka Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 999778008-12/2010

Læs mere

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser 2002 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2002 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af Finansministeriets,

Læs mere

Lynvejledning. Pro Focus UltraView. Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside.

Lynvejledning. Pro Focus UltraView. Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside. Lynvejledning Pro Focus UltraView Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside. Besøg: www.bkmed.com/customer service/user manuals Før du tager scanneren i brug, bør du

Læs mere

Understøtningsstillads Staxo 100

Understøtningsstillads Staxo 100 09/2011 rugerinformation 999804308 da Montage- og brugervejledning Understøtningsstillads Staxo 100 98003-287-01 Introduktion rugerinformation Understøtningsstillads Staxo 100 Introduktion by Doka Industrie

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Quick guide. Pro Focus 2202 Gul/grøn

Quick guide. Pro Focus 2202 Gul/grøn Quick guide Pro Focus 2202 Gul/grøn 2 Tænd og sluk scanneren Mekanisk stikdåse til mekaniske transducere Standby-knap Gruppestikdåse til de elektroniske transducere Arranger transducerne Tilslutning: 1.

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser FINANSMINISTERIET Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser 2001 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2001 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af

Læs mere

"Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein)

Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere. (A. Einstein) As easy as that. 12345 "Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein) 12345 Lenze gør meget enklere. Tidens hurtige udvikling har mange udfordringer til os. I fremtiden

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Brugerinformation 11/2009. Montage- og brugervejledning. Doka foldeplatform K 9725-201-01

Brugerinformation 11/2009. Montage- og brugervejledning. Doka foldeplatform K 9725-201-01 11/2009 rugerinformation 999725008 da Montage- og brugervejledning Doka foldeplatform K 9725-201-01 Introduktion rugerinformation Doka foldeplatform K Introduktion by Doka Industrie GmbH, -3300 mstetten

Læs mere

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL 1999 - TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har med virkning fra 1. april

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser CIR nr 9016 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 23. november 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 12-5411-18 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International 1 Mersalg til eksisterende kunder Flemming Dufke Mercuri International En kort introduktion Ansat i Mercuri International siden 1993 Administrerende Direktør/Partner Sælger, Konsulent, Træner, Salgsleder

Læs mere

PLANLÆGNINGSGUIDE PREFA VANDBARRIERESYSTEM

PLANLÆGNINGSGUIDE PREFA VANDBARRIERESYSTEM PLANLÆGNINGSGUIDE PREFA VANDBARRIERESYSTEM HUSPORTALEN.EU - CVR DK 2111 8133 - +45 4014 4711 INDHOLD PREFA VANDBARRIERESYSTEM 3 INDLEDNING 4 PREFA VANDBARRIERE BESKYTTER BYGNINGER 6 SYSTEMOVERSIGT 7 SÅDAN

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2012 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998 Nr. 1.10 Sept. 1998 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998. x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2012

Statistik om udlandspensionister 2012 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2012 18. marts 2013 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2,23 mia. kroner

Læs mere

ELEMENTSPINDLER. brugervejledning

ELEMENTSPINDLER. brugervejledning ELEMENTSPINDLER brugervejledning 1.0 Indholdsfortegnelse 2.0 Produktbeskrivelse 2 2.1 Indledning 3 2.2 Sikkerhedsanvisninger 3 3.0 Enkeltdele 4 4.0 Vigtige bemærkninger 5-7 5.0 Anvendelse 8 6.0 Statik,

Læs mere

Modulstillads klasse 2 5. Montageanvisning. Materielhuset A/S

Modulstillads klasse 2 5. Montageanvisning. Materielhuset A/S Modulstillads klasse 2 5 Montageanvisning Materielhuset A/S Hastrupvej 2 A 4622 Havdrup Tlf. 70 222 402 Fax 70 222 412 info@materielhuset.dk www.materielhuset.dk 2 www.materielhuset.dk Unihak modulstillads

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 Nr. 1.03 April 1997 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil.

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. OPDATERINGS- GUIDE TIL MEDIA NAV navigationssystemet i din Renault Opdater GRATIS! * www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. Velkommen til MEdia Nav! Tak for at du netop har anskaffet

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Version 1.1 re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning... 2 Sådan kommer du i gang... 3 Sådan sender du fakturaer til Nordea... 6 Sådan modtager du filer fra Nordea... 9

Læs mere

Kardex Remstar by Intertex Løsninger til ekstreme krav ved tungt og langt gods

Kardex Remstar by Intertex Løsninger til ekstreme krav ved tungt og langt gods Kardex Remstar by Intertex Kardex Remstar by Intertex Løsninger til ekstreme krav ved tungt og langt gods Standard Solution Vertical Lift System Kardex Remstar Towermat: Opbevar stort og tungt gods effektivt

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juni 2006 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2005 Ultimo juli 2005 var der i Århus Amt 47 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Gældende for udenlandske biler. Vinter M+S dæk

Gældende for udenlandske biler. Vinter M+S dæk Vinterudstyr til biler i Europa Belgien Land 1. november - 31. marts for pigdæk 1. oktober - 30. april for vinterdæk 90 km/t M-veje 60 km/t andre veje 50 i bebyggede områder på is ; anbefales ved is og

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE,

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.11 August 2000 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1991-2000 x 6,7 % af befolkningen i Århus Kommune er udenlandske statsborgere. Antallet

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning

Monterings- og brugsanvisning ZAP Monteringsplatform Sammenklappelig Z600 Z600 Monterings- og brugsanvisning Dansk Monterings- og brugsanvisning ZAP-monteringsplatform, sammenklappelig Indhold 1. Informationer om vejledningen...54

Læs mere

J R E J Æ R S V Z I S X O Z G E I G A Ø Y T C B X S N O W J I I M Z I B A W A J B L Æ V B S U Y

J R E J Æ R S V Z I S X O Z G E I G A Ø Y T C B X S N O W J I I M Z I B A W A J B L Æ V B S U Y Navn: Klasse: A: B: C: R E H A Æ W G Q O R V E N I S X J R E J Æ R S V Z I S X O Z G E I W Å G A T U Y G J M K X F S O D: E: F: Å J T H A Z P Q N L O K E D U K I G A Ø Y T C B X S N O W J I I S Å F Æ Ø

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik august 2006 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1. juli 2006 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning...2 Sådan kommer du i gang...3 Sådan sender du fakturaer til Nordea...6 Sådan modtager du filer fra Nordea...9 VIGTIGT Om landekoder...

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20 6,00 2,50 60 kr. Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Internationale læseundersøgelser og PIRLS

Internationale læseundersøgelser og PIRLS Internationale læseundersøgelser og PIRLS 1991 2000 2000 2003 2006 2006 2009 2010 2011 Programme for International Student t Assessment PISA 2006 PISA 2006 resultatet PISA 2006 Læsning H N K 600 Korea

Læs mere

til understøtning af ensidig forskalling Brochure og monteringsanvisning

til understøtning af ensidig forskalling Brochure og monteringsanvisning til understøtning af ensidig forskalling Brochure og monteringsanvisning Oktober 2008 Ensidig forskalling På nogle opgaver er man nødt til at støbe mod eksisterende bygværker eller spunsvægge, hvilket

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1993D0197 DA 11.03.2000 020.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS BESLUTNING af 5. februar 1993 om dyresundhedsmæssige betingelser

Læs mere

PISA Problemløsning 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater

PISA Problemløsning 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater PISA Problemløsning 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultaterne fra PISA Problemløsning 2012. Notatet består af følgende afsnit: Fire

Læs mere

VEJLEDNING. Vægmonteret luksusoverfladeskimmer VIGTIGE SIKKERHESREGLER 122 IO

VEJLEDNING. Vægmonteret luksusoverfladeskimmer VIGTIGE SIKKERHESREGLER 122 IO VEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHESREGLER Læs, forstå og følg alle instruktioner omhyggeligt før du sætter produktet op og tager det i brug. 122 Vægmonteret luksusoverfladeskimmer Advarsler...15 Liste over dele...

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2009 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 2000-2009 Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere

VEJLEDNING. Flydende overfladeskimmer VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER 80IO

VEJLEDNING. Flydende overfladeskimmer VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER 80IO VEJLEDNING 80IO VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER Læs, forstå og følg alle instruktioner omhyggeligt før du sætter produktet op og tager det i brug Flydende overfladeskimmer Advarsler...15 Liste over dele... 16

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2007 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1998-2007 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Rapport om anmodninger om oplysninger

Rapport om anmodninger om oplysninger Rapport om anmodninger om fra offentlige myndigheder i perioden. januar -. juni Hos Apple lægger vi stor vægt på at beskytte dine, og vi gør meget ud af at opretholde de højest mulige sikkerhedsstandarder

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2008 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1999-2008 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016. i et Afghanistan 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Albanien 3,16 7,32 7,32 11,20 4,12 3,20 60,00 Algeriet 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Amerikanske Jomfruøer 3,16 * 9,56 * 9,56 11,20 9,56

Læs mere

Rapport om anmodninger om oplysninger

Rapport om anmodninger om oplysninger Rapport om anmodninger om fra offentlige myndigheder i perioden. juli til. december Hos Apple lægger vi stor vægt på at beskytte dine, og vi gør meget ud af at opretholde de højest mulige sikkerhedsstandarder

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

Eksport og import af svinekød

Eksport og import af svinekød Danmarks eksport af svinekød Eksport og import af svinekød Land Tons Mio. kr. Land Tons Mio. kr. Tyskland 562.024 6.592 Letland 3.294 37 UK 286.675 4.781 Cypern 3.217 45 Polen 171.445 2.021 Ukraine 3.092

Læs mere

FVU-Matematik Trin 2. Opgavesæt H. Forberedende voksenundervisning. 1. august - 31. december 2011. Dette opgavesæt indeholder 12 opgaver

FVU-Matematik Trin 2. Opgavesæt H. Forberedende voksenundervisning. 1. august - 31. december 2011. Dette opgavesæt indeholder 12 opgaver 2 Opgavesæt H FVU-Matematik Trin 2 Forberedende voksenundervisning 1. august - 31. december 2011 Dette opgavesæt indeholder 12 opgaver Prøvetiden er 2 timer Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

Overnatningstal for Fyn Januar til juni 2014

Overnatningstal for Fyn Januar til juni 2014 Overnatningstal for Fyn Januar til juni 214 Generelt har Fyn haft en fin fremgang på 4% i antallet af overnatninger de første 6 måneder. Væksten fordeler sig således: Hoteller 6% Feriecenter Udvikling

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2015 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

GASS dækunderstøtning. Brochure og monterings anvisning

GASS dækunderstøtning. Brochure og monterings anvisning GASS dækunderstøtning Brochure og monterings anvisning Januar 2007 Indholdsfortegnelse Side: 4 Systembeskrivelse 6 Højdekombinationer 8 Breddekombinationer 10 Placering af rammer 12 Montage vha. montagedæk

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Hurtigt op. Og hurtigt ned igen.

Hurtigt op. Og hurtigt ned igen. Hurtigt op. Og hurtigt ned igen. Intet andet stillads er så hurtigt og enkelt at montere som HAKI Ram. Du sparer kostbar tid. Klar, parat, færdigt! HAKI Ram er det hurtigste stillads. Du lægger bare dækket

Læs mere

Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen. Markedsblik - Eksportmarkederne jan-okt. Udskrevet:

Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen. Markedsblik - Eksportmarkederne jan-okt. Udskrevet: Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen Markedsblik - Eksportmarkederne 2015-2016 Udskrevet: 2017.01.09 Fødevareklyngen 2015 2016 2015 2016 Samlet eksport 131.412 128.801 Fødevarer 7.546.562 7.129.230

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 2007 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2006 Ultimo juli 2006 var der i Århus Amt 45 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Montagevejledning. 07.01.2016 Side 1 af 8. Mørupvej 15 DK-7400 Herning Tlf.: +45 60 12 88 60 E-mail: sht@sht.dk Hjemmeside: www.sht.

Montagevejledning. 07.01.2016 Side 1 af 8. Mørupvej 15 DK-7400 Herning Tlf.: +45 60 12 88 60 E-mail: sht@sht.dk Hjemmeside: www.sht. Montagevejledning Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse. 1. Forord. 2. Ansvarsfordeling. 3. Generelle anvisninger. 4. Detailanvisning. 5. Anhugning og løft. 6. Lagring. 7. Transport 8. Aflæsning. 9. Belastning.

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

FVU-Matematik Trin 2. Opgavesæt G. Forberedende voksenundervisning. 1. august - 31. december 2011. Dette opgavesæt indeholder 12 opgaver

FVU-Matematik Trin 2. Opgavesæt G. Forberedende voksenundervisning. 1. august - 31. december 2011. Dette opgavesæt indeholder 12 opgaver 2 Opgavesæt G FVU-Matematik Trin 2 Forberedende voksenundervisning 1. august - 31. december 2011 Dette opgavesæt indeholder 12 opgaver Prøvetiden er 2 timer Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

Lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v.

Lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v. LOV nr 431 af 16/05/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-711-0041 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1007 af 24/10/2012

Læs mere

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 10. december 2013 bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Dette notat sammenligner marginalskatten

Læs mere

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Sagsnr. 14/142258 Sagsansvarlig: vpjacu Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Uddannelsesinstitutioner med internationale studerende Viborg Kommunes udviklingsstrategi beskriver indsatsområderne

Læs mere

Danmarks samlede resultater i PISA 2006

Danmarks samlede resultater i PISA 2006 s samlede resultater i PISA 2006 PISA har på skift ét af fagene læsning, matematik og naturfag som hovedområde. I 2000 var hovedområdet læsning, i 2003 var hovedområdet matematik, og i 2006 var hovedområdet

Læs mere

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker Denne politik er gældende for alle europæiske markeder (Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig,

Læs mere

Stramme rammer klare prioriteter

Stramme rammer klare prioriteter Stramme rammer klare prioriteter Forslag til finanslov for 2016 September 2015 Udgangspunkt: Væk fra grænsen Strukturelt underskud (2016) Kasseeftersyn Finanslovforslag -0,7 pct. -0,4 pct. -0,5 pct. Budgetlovens

Læs mere

www.kaeser.com Transportable Kompressorer MOBILAIR M 52 / M 64 Med den verdensanerkendte SIGMA PROFILE Leveringsmængde 5.2 / 6.

www.kaeser.com Transportable Kompressorer MOBILAIR M 52 / M 64 Med den verdensanerkendte SIGMA PROFILE Leveringsmængde 5.2 / 6. www.kaeser.com Transportable Kompressorer MOBILAIR M 52 / M 64 Med den verdensanerkendte SIGMA PROFILE Leveringsmængde 5.2 / 6.4 m 3 /min Verdensomspændende salg- og servicenetværk KAESER er en af verdens

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet BEK nr 1454 af 30/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-1626437 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om ændring

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Svar på Spørgsmål 405 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 4. februar 2011 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2011-792-1557

Læs mere