Brugerinformation 02/2011. Montage- og brugervejledning. Eurex

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerinformation 02/2011. Montage- og brugervejledning. Eurex 60 550 98003-314-01"

Transkript

1 02/2011 Brugerinformation da Montage- og brugervejledning Eurex

2 Brugerinformation Eurex Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Eurocodes hos Doka 4 Principielle sikkerhedsinstrukser 6 Doka byggeservice 8 Eurex som dækstøtte 13 Eurex som formstøtter (afsværtning) 15 Generelt 15 Transport, stabling og lagring 19 Produktoversigt /2011

3 Brugerinformation Eurex Eurocodes hos Doka Introduktion I Europa er der indtil udgangen af 2007 blevet oprettet en række ensartede standarder for bygge- og anlægsbranchen, de såkaldte Eurocodes (EC). De bruges som gældende basis på europæisk plan for produktspecifikationer, licitationer og projekteringsgrundlag. Eurocodes er på verdensplan det bedst udviklede sæt standarder inden for bygge- og anlægsvæsen. Eurocodes bliver fra udgangen af 2008 som standard anvendt inden for Doka-gruppen. Dermed afløses DINnormerne som Doka standard ved produktdimensioneringen. Introduktion Det ellers meget udbredte "σ till -spænding koncept" (sammenligning af de eksisterende spændinger med de tilladelige spændinger) afløses i Eurocodes af et nyt sikkerhedskoncept. Eurocodes sammenligner indvirkningerne (lasterne) med modstanden (bæreevnen). Den hidtidige sikkerhedsfaktor i de tilladelige spændinger er opdelt i flere delsikkerhedskoefficienter. Sikkerhedsniveauet er det samme! E d R d E d F d F k Dimensioneringsværdi for en last (E... effect; d... design) Indvirkning fra F d (V Ed, N Ed, M Ed) Dimensioneringsværdi for en last R d Dimensioneringsværdi for bæreevnen (R... resistance; d... design) Tværsnittets bæreevne (V Rd, N Rd, M Rd) Stål: R d = R k Træ: R d = k mod Rk F d =? F F k? M? M (F... force) Karakteristisk værdi for en last R k Karakteristisk værdi for en bæreevne "effektiv last"; brugslast; nyttelast f.eks. momentets modstand mod flydning (k... characteristic) f.eks. egenvægt, nyttelast, betontryk, vind? F Sikkerhedskoefficient for last (på belastningssiden; F... force) f.eks. egenvægt, nyttelast, betontryk, vind Værdier fra EN 12812? M Sikkerhedskoefficient på materialet (på materialesiden; M...material) f.eks. for stål eller træ Værdier fra EN k mod Modifikationsfaktor (kun ved træ af hensyn til fugt og lastens indvirkningsvarighed) f.eks. for Dokadrager H20 Værdier iht. EN og EN Sammenligning af sikkerhederne (eksempel) σ till-spænding koncept EC/DIN-koncept [kn] 60<70 [kn] 60 [kn] F y ~ 1.65 F till F aktuel R [kn] k R 90<105 [kn] d M = 1.1 E 90 [kn] d F = De i Doka dokumentationerne "tilladelige værdier" (f.eks.: Q till = 70 kn) svarer ikke til dimensioneringsværdierne (f.eks.: V Rd = 105 kn)! Det er meget vigtigt at undgå forvekslinger! I vores dokumentationer er de tilladelige værdier desuden anført. Følgende delsikkerhedskoefficienter er der taget højde for:? F = 1,5? M, træ = 1,3? M, stål = 1,1 k mod = 0,9 Dermed er det muligt at finde alle dimensioneringsværdier fra de tilladelige værdier til en Eurocode-beregning. F aktuel= F till Udnyttelsesgrad E d= R d /2011 3

4 Introduktion Brugerinformation Eurex Principielle sikkerhedsinstrukser Brugergrupper Denne brugerinformation (Montage- og brugervejledning) henvender sig til de personer, der arbejder med det her beskrevne Doka produkt/system, og indeholder oplysninger for standardudførelsen om monteringen og den tilsigtede brug af det beskrevne system. lle personer, der arbejder med de enkelte produkter, skal være fortrolige med indholdet i denne anvisning og de her givne sikkerhedsinstrukser. Personer, der ikke kan læse denne anvisning eller har vanskeligt ved at læse den, skal instrueres og oplæres i brugen af kunden selv. Kunden skal drage omsorg for, at det informationsmateriale, som Doka stiller til rådighed (f.eks. brugerinformationer, montage- og brugervejledninger, driftsvejledninger, tegninger osv.) er tilstede, at de er blevet læst og at de står til rådighed for brugerne på opstillingsstedet. De gældende regler for arbejdsbeskyttelse samt øvrige gældende sikkerhedsregler, for de enkelte lande, skal følges ved den sikkerhedstekniske tildannelse og anvendelse af vore produkter. Under alle omstændigheder er brugeren forpligtet til at sørge for, at de i det pågældende land gældende sikkerhedsforskrifter for arbejdstagere for hele projektets vedkommende overholdes, og at træffe yderligere eller andre egnede forholdsregler for arbejdssikkerheden, såfremt dette er påkrævet. Risikovurdering Kunden er ansvarlig for at udarbejde, dokumentere, realisere og revidere en risikovurdering på hver byggeplads. Dette dokument danner basis for den individuelle risikovurdering for hver enkelt byggeplads samt anvisningerne om, at systemet stilles til rådighed og anvendes af brugeren. Det erstatter dog ikke disse. nmærkninger til nærværende dokumentation Denne brugerinformation anvendes som en generel montage- og brugervejledning, eller integreres i en speciel montage- og brugervejledning, der er oprettet specielt til en bestemt byggeplads. De tegninger, der vises i nærværende dokumentation, viser til dels kun monteringstilstande og er derfor ikke altid komplette i sikkerhedsteknisk henseende. Eventuelle sikkerhedsindretninger, der ikke fremgår af denne dokumentation, skal kunden under alle omstændigheder bruge i henhold til de til enhver tid gældende bestemmelser. ndre sikkerhedsinstrukser, især advarsler, er opført i de enkelte kapitler! Planlægning Der skal etableres sikre arbejdspladser ved brug af forskallingen (f.eks.: til opsætning og nedtagning, til omstillingsopgaver og under flytning osv.). Der skal være adgang til arbejdspladserne via sikre adgangsveje! Hvis der afviges fra anvisningerne i nærværende dokumentation eller hvis systemet bruges til andre ting, end anført heri, kræver det en speciel statisk beregning og en supplerende montagevejledning. Under alle faser af brugen gælder følgende Kunden skal sikre sig, at opsætning og nedtagning, flytning og den tilsigtede brug af produktet bliver ledet af og er under opsyn af fagligt kvalificerede personer med de tilsvarende kompetencer. Disse personers handleevne må ikke være indskrænket på grund af alkohol, medicin eller andre rusmidler. Doka produkter er tekniske arbejdsmidler, der kun må bruges erhvervsmæssigt i henhold til de enkelte Doka brugerinformationer eller andre tekniske dokumentationer, som er udarbejdet af Doka. Under hver enkelt byggefase skal det sikres, at samtlige byggekomponenter og enheder har den nødvendige stabilitet! De funktionstekniske anvisninger, sikkerhedsinstrukser og oplysninger om belastning skal følges og overholdes strengt. Hvis dette ikke respekteres, kan det have ulykker og alvorlige legemsbeskadigelser (livsfare) til følge og samtidig give store materielle skader. Brandkilder i nærheden af forskallingen er forbudt. Varmeapparater er kun tilladt i en passende afstand til formene og ved kyndig brug af dem. rbejdsopgaverne skal tilpasses vejrliget (f.eks. risiko for at skride ud). Under ekstreme vejrforhold skal der træffes forudseende forholdsregler både for at sikre materiellet og de nærliggende områder og for at beskytte arbejderne. lle samlinger skal kontrolleres jævnligt, at de sidder ordentlig fast og fungerer. Især skal skrue- og kilesamlinger gåes efter, afhængigt af byggeforløbet og især efter usædvanlige hændelser (f.eks. efter en storm). Ved behov skal de efterspændes /2011

5 Brugerinformation Eurex Introduktion Montage Materiellet/systemet skal før brugen kontrolleres af kunden, om det er i ordentlig stand. Beskadigede, deformerede dele eller dele, der er svækket på grund af slitage, rust eller råd, skal sorteres fra, så de ikke bliver anvendt. Hvis vores forskallingssystemer blandes sammen med systemer fra andre producenter, indebærer det en risiko, der kan medføre kvæstelser og materielle skader. Derfor kræver det en særskilt undersøgelse. Montagen skal udføres af kvalificerede medarbejdere hos kunden. Det er ikke tilladt at foretage ændringer på Doka produkter, da dette kan udgøre en sikkerhedsrisiko. Opstilling af kassetterne Doka produkter/systemer skal opstilles på en sådan måde, at alle belastninger afledes sikkert! Udstøbning De tilladt støbetryk skal overholdes. En for hurtig udstøbning medfører overbelastning af forskallingen, bevirker større udbøjning og giver risiko for brud. fforskalling fforskallingen må først finde sted, når betonen er tilstrækkelig hærdet og den ansvarshavende har givet ordre til at afforskalle! Under afforskallingen må formen ikke rives af med kran. nvend i stedet et egnet værktøj, som f.eks. trækiler, retteværktøj eller systemenheder som f.eks. Framax afforskallingshjørner. Under afforskallingen må stabiliteten af bygnings-, stillads- og forskallingsdelene ikke udsættes for risiko! Transport, stabling og lagring lle gældende bestemmelser omkring transport af forskallings materiel og stillads skal overholdes. Desuden er det pligt at anvende Dokas anhugningsgrej. Løse dele tages af eller fastgøres, så de ikke kan skride eller falde af! lle komponenter skal lagres sikkert, og i den forbindelse skal de specielle Doka anvisninger i de enkelte kapitler i nærværende brugerinformation overholdes! Bestemmelser / arbejdssikkerhed Vedrørende den sikkerhedstekniske brug og anvendelse af vores produkter skal de til enhver tid gældende bestemmelser omkring arbejdssikkerhed og diverse andre sikkerhedsbestemmelser i de enkelte lande overholdes. Henvisning iht. EN 13374: Hvis en person er styrtet ned eller en genstand faldet hhv. imod eller ned i endegelændersystemet eller tilbehørsdele hertil, så må endegelænderkomponenten kun benyttes fremover, efter at den er kontrolleret af en fagkyndig person. Service Som udskiftningsdele må der kun anvendes originale Doka dele. Reparationer må kun udføres af producenten eller af autoriserede aktører. Symboler I denne dokumentation er der anvendt følgende symboler: Vigtig henvisning Hvis symbolerne ikke respekteres, kan det bevirke funktionsfejl eller materiel skade. FORSIGTIG / DVRSEL / FRE Hvis symbolerne ikke respekteres, kan det bevirke materiel skade og medføre alvorlige legemsbeskadigelser (livsfare). Instruktion Dette tegn indikerer, at brugeren skal foretage en handling. Visuel kontrol Indikerer, at udførte handlinger skal kontrolleres visuelt. Tips Henviser til praktiske tips. Henvisning Henviser til yderligere info-materiale. Diverse Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i takt med den tekniske udvikling /2011 5

6 Introduktion Brugerinformation Eurex Doka byggeservice Support i alle projektfaser Doka kan tilbyde en bred vifte af byggeservice med et eneste mål for øje: t medvirke til et bedre forløb på kundens byggeplads. Hvert projekt er unikt. Der er dog noget, som alle byggeprojekter har tilfælles, nemlig grundstrukturen med fem faser. Doka kender kundernes forskellige krav og hjælper gerne til med at realisere forskallingsopgaven effektivt gennem rådgivning, planlægning og andre serviceydelser - i hver af disse faser Projektudviklingsfase Tilbudsfase Tidsplansudarbejdelse Træf velfunderede afgørelser ved hjælp af professionel rådgivning Optimer det indledende arbejde med Doka som en erfaren partner Struktureret brug af forskalling betyder større effektivitet på grund af seriøst kalkulerede forskallingskoncepter Find præcist de rigtige forskallingsløsninger gennem assistance ved udarbejdelse af licitationen grundig analyse af udgangssituationen objektiv vurdering af planlægnings-, bygge- og tidsrisiko Udarbejdelse af tilbud, der holder, ved at basere dem på seriøst kalkulerede, vejledende priser det rigtige valg af forskallingsmateriel optimal basis for tidskalkulationen Fra starten af økonomisk bæredygtig planlægning takket være detaljerede tilbud beregning af materiel koordinering af formontagetider og afleveringstidspunkter /2011

7 Brugerinformation Eurex Introduktion Byggefasen 4 5 fleveringsfasen Dine fordele takket være professionel rådgivning Spar udgifter og tid Rådgivning og support fra starten af betyder et rigtigt valg og planmæssig brug af forskallingssystemerne. Du opnår en optimal udnyttelse af forskallingsmateriellet og effektivt forskallingsarbejde på grund af de rigtige arbejdsprocesser. Optimal brug af ressourcerne med hjælp fra Doka forskallingseksperter Optimering af forløbet takket være eksakt arbejdsplanlægning internationalt erfarne projektteknikere tilpasset transportlogistik support på stedet Positiv afslutning ved hjælp af professionel support Doka's byggeservice står for transparens og effektivitet med samlet returnering af forskallingen professionel nedtagning effektiv rengøring og istandsættelse med specialudstyr Maksimering af arbejdssikkerheden Rådgivning og support omkring rigtig og planmæssig brug giver større arbejdssikkerhed. Transparens Med transparente serviceydelser og udgifter undgås improviseringer under og ubehagelige overraskelser ved byggeperiodens afslutning. Færre tilsynsudgifter Med kyndig rådgivning omkring valg, kvalitet og rigtig brug undgås defekt materiel og slitagen minimeres /2011 7

8 Eurex som dækstøtte Brugerinformation Eurex Eurex som dækstøtte som dækstøtte Produktbeskrivelse Supplerer alle Doka understøtningstårne perfekt. Prisbillig afledning af belastningen, også ved trange pladsforhold. Udtrækshøjde: 3,50 til 5,50 m Til større højder kan støtten forlænges til 7,50 m eller 11,0 m. Vær opmærksom på den reducerede bæreevne iht. diagrammet! Overholder Zulassungsgrundsätzen des Deutschen Institutes für Bautechnik/Godkendelsesprincipper fra Tysk Byggeteknisk Institut. Lav vægt på blot 47,0 kg på grund af specielle aluminium profilrør. nvendelsesområder Supplement til Doka understøtningsstillads (grundplan) Understøtning ved industrielt byggeri Teleskopisk i 10 cm intervaller, trinløs finjustering. Ingen dele kan mistes indskudsrør med sikkerhedsanordning Till. last: 60 kn ved hver udtrækshøjde på 3,50 til 5,50 m. Vær opmærksom på den reducerede bæreevne iht. diagrammet! Understøtning af elementer Opbygning af passager Stålrørsstøtte Eurex /2011

9 Brugerinformation Eurex Eurex som dækstøtte Højder og forlængelser Forlængerstykker øger anvendelsesområdet for stålrørsstøtte Eurex Figur 1 3,50-5,50 m Figur 2 5,50-7,50 m B Figur 3 7,00-11,00 m C 3,50-5,50 m: Stålrørsstøtte Eurex uden forlængelse (figur 1) 5,50-7,50 m: Montering af forlængelse Eurex 60 2,00m (figur 2) fmonter toppladen på stålrørsstøtte Eurex standerrøret og monter den på forlængelsen. Skru forlængelsen (koblingsstykket er integreret) på standerrøret. 7,00-11,00 m: Sammenkobling af to stålrørsstøtter Eurex (figur 3) fmonter toppladerne på standerrørene af begge stålrørsstøtter Eurex Rør mod rør - skrues sammen med koblingsstykke Eurex 60. Nødvendigt værktøj: Fastnøgle med nøglestørrelse 30 mm Bæreevne for Eurex nvendt som dækstøtte till. last [kn] Udtrækslængde [m] Stålrørsstøtte Eurex B Forlængelse Eurex 60 2,00m (koblingsstykke Eurex 60 er integreret) C Koblingsstykke Eurex /2011 9

10 Eurex som dækstøtte Brugerinformation Eurex Holder for rideplankerne Topgaffel Eurex 60 til stålprofiler (f.eks. WS10), forskallingsbrædder eller forskallingsdrager H20 Topgaffel Eurex 60 til enkelte eller dobbelte forskallingsdragere H20 Ommontering Når man fjerner pladerne (), kan stålrørsstøtte Eurex omdannes til en elementstøtte. Når man monterer pladerne med låsebolt 162 og fjedertap d2,5 (B) (medfølger ikke ved leveringen), kan elementstøtte Eurex omdannes til en stålrørsstøtte Montage Sæt U topgaffel resp. topgaffel justerbar på og fastgør den med fjederlåsen. fsværtning Trinløs befæstigelse mulig for drejekobling Eurex 60 på luxo rammen. På den måde er det muligt at foretage afstivninger ved behov. Eksempler: fsværtning til luxo rammer Støtter internt til monteringshjælp Stålrørsstøtte Eurex B Drejekobling Eurex 60 C Stilladsrør 48,3mm B C Monteringshjælp til stålrørsstøtte Eurex Doka treben 1,20m Trebenet 1,20m bruges som monteringshjælp for Doka stålrørsstøtter Eurex (se tabellen). De drejelige ben gør montagen fleksibel selv ved trange pladsforhold langs vægge og i hjørner. Støtterne og trebenene skal flyttes hver for sig. Montering: Åbn klemarm (). Klap trebenet ud og stil det op. Stil stålrørsstøtten i. Lås fast med klemarmen. Til transport eller opmagasinering låses de sammenklappede ben fast med klemarmen. Mulige klemmeområder: Doka stålrørsstøtte Standerrør Indskudsrør Eurex 20 top 400 X Eurex 20 top 550 X X Eurex 20 top 700 X X Eurex 30 top 350 X Eurex 30 top 400 X Eurex 30 top 450 X X Eurex 30 top 550 X X Eurex X B /2011

11 Brugerinformation Eurex Eurex som dækstøtte Elementstøtter enkelt Montage Elementstøtten fastgøres på stålrørsstøtten Fastgør hovedet på elementstøtten med hammerhovedskrue M14x50 (C) (art.nr ) og sekskantmøtrik M14 med krave DIN 6331 (D) (IDnr ), nøglestørrelse 21 mm, på stålrørsstøtten. C D B nbring mindst én elementstøtte mere i en vinkel på 90 på den første støtte. Fastgørelse på underlaget Elementstøtten skal forankres træk- og trykfast! Huller i elementstøttens fodplade: b a a... Ø 26 mm b... Ø 18 mm nkring af fodpladen Doka expres anker kan genbruges op til flere gange som skrueværktøj er det nok med en hammer. Stålrørsstøtte Eurex B Elementstøtte 340 eller 540 enkelt Doka expres anker 16x125mm B Doka fjeder 16mm B Karakterisk kubisk trykstyrke for betonen (f ck,cube ): min. 14 N/mm 2 resp. 140 kg/cm 2 (beton C20/25) Følg monteringsvejledningen! Nødvendig bæreevne for alternative dyvler: R d= 20,3 kn (F zul= 13,5 kn) Producentens gældende monteringsanvisninger skal følges /

12 Eurex som dækstøtte Brugerinformation Eurex Monteringshjælp for støtter i forbandt nvendelseseksempel Justering af bæreforbandter, f.eks. som understøtning i industrielt byggeri, opbygning af passager osv. Det er mest praktisk at montere stålrørsstøtte Eurex med stilladsrør forbandtet liggende på jorden. D E Montage Montagen udføres på jorden. Horisontal afsværtning Fastgør drejekobling Eurex 60 på standerrøret (trinløs). Forbind stålrørsstøtterne horisontalt med stilladsrør 48,3mm. Diagonal afsværtning (hvert felt) Fastgør stilladsrør 48,3mm med drejekobling 48mm som diagonal afstivning. Elementstøtten fastgøres på stålrørsstøtten Fastgør hovedet på elementstøtten med hammerhovedskrue M14x50 (C) (art.nr ) og sekskantmøtrik M14 med krave DIN 6331 (D) (IDnr ), nøglestørrelse 21 mm, på stålrørsstøtten. D E C B Fastgørelse på underlaget Elementstøtten skal forankres træk- og trykfast! Detaljer se kapitel "Elementstøtter enkelt". Stålrørsstøtte Eurex B Elementstøtte 340 eller 540 enkelt C Stilladsrør 48,3mm D Drejekobling Eurex 60 E Drejekobling 48mm /2011

13 Brugerinformation Eurex Eurex som formstøtter (afsværtning) som formstøtter (afsværtning) Eurex som formstøtter (afsværtning) Produktbeskrivelse Som Doka støtte Eurex kan denne støtte med de tilsvarende tilbehørsdele bruges til afsværtning af høje vægforme. Tilslutning uden ommontering egnet for Doka kassetteforskallinger og Doka dragerforskallinger. Formstøtte 540 Eurex 60 gør håndteringen nemmere, især når formene skal flyttes. Teleskopisk i 10 cm intervaller, trinløs finjustering. fstøtning af høje kassetteforbandter Eksempel kombinationsmulighed type 4 G D C I H E F G a Type Udtrækslængde L [m] Støtte Eurex () a ved kassetteforskallinger 339,4-580,8 cm ved dragerforskallinger 359,2-601,3 cm Forlængelse Eurex 60 2,00m (B) 1 3,79-5, ,1 2 5,79-7, ,4 3 7,79-9, ,7 4 7,22-11, ,5 5 9,22-13, ,8 Koblingsstykke Eurex 60 (C) Forbindelsesstykke Eurex 60 (D) Justerbart fodstykke Eurex 60 (E) Formstøtte 540 Eurex 60 (F) Elementstøttebeslag (G) Vægt [kg] Elementstøtte Eurex B Forlængelse Eurex 60 2,00m C Koblingsstykke Eurex 60 D Forbindelsesstykke Eurex 60 E Elementstøtte Eurex 60 fodbeslag F Formstøtte 540 Eurex 60 G Formstøtte hoved H Elementstøtte 340 dobbelt I Elementstøtte 540 dobbelt Som en gylden regel gælder: Længden på formstøtter (afsværtning) med Eurex svarer til højden på formen, der skal afstøttes. Info: lu-profilen må ikke deformeres ved at der skrues for fast - de medleverede møtrikker er selvlåsende. De till. afstande mellem formstøtterne (afsværtningerne) fremgår af brugerinformationenerne til de pågældende forskallingstyper /

14 Eurex som formstøtter (afsværtning) Brugerinformation Eurex Fastgørelse på underlaget Elementstøtter (afsværtning) skal forankres træk- og trykfast! Huller i Elementstøtte Eurex 60 fodbeslag: a b b fsværtning Trinløs befæstigelse mulig for drejekobling Eurex 60 på luxo rammen. På den måde er det muligt at foretage afstivninger ved behov. Eksempler: Støtter internt til monteringshjælp a... Ø 28 mm b... Ø 18 mm Tr nkring af fodpladen Doka expres anker kan genbruges op til flere gange som skrueværktøj er det nok med en hammer Stålrørsstøtte Eurex B Drejekobling Eurex 60 C Stilladsrør 48,3mm B C Doka expres anker 16x125mm B Doka fjeder 16mm Karakteristisk kubisk trykstyrke for betonen (f ck,cube): min. 25 N/mm 2 resp. 250 kg/cm 2 (beton C20/25) Følg monteringsvejledningen! Nødvendig bæreevne for alternative dyvler: R d= 20,3 kn (F zul= 13,5 kn) Producentens gældende monteringsanvisninger skal følges. Bæreevne for Eurex (tryk)* till. last [kn] TR B nvendt som elementstøtter Ommontering Når man fjerner pladerne (), kan stålrørsstøtte Eurex omdannes til en elementstøtte. Når man monterer pladerne med låsebolt 162 og fjedertap d2,5 (B) (medfølger ikke ved leveringen), kan elementstøtte Eurex omdannes til en stålrørsstøtte fsværtning af understøtningsstillads Med Eurex kan understøtningsstillads afsværtes ved overkonstruktionen. Bemærk i den forbindelse, at ved trækbelastninger på over 15 kn skal der bruges en 2. dyvel. B Yderligere oplysninger fremgår af de pågældende brugerinformationener! Udtrækslængde [m] * 15 kn træk ved hver udtrækslængde 30 kn træk ved hver udtrækslængde og forankring med 2 dyvler /2011

15 Brugerinformation Eurex Transport, stabling og lagring Generelt Generelt Udnyt fordelene ved Doka transportmateriel på byggepladsen. Genbrugsbeholdere som transportboxe, transportbareller og gitterboxe betyder orden på byggepladsen, nedsætter spildtider med at lede efter ting og gør det nemmere at opmagasinere og transportere systemkomponenter, smådele og tilbehør. Doka gitterbox 1,70x0,80m Doka gitterbox 1,70x0,80m som transportmiddel Flytning med kran Må kun flyttes med sidevæggen lukket! Genbrugsbeholdere må kun flyttes én ad gangen. Brug passende kæder. (den till. løfteevne skal overholdes) f.eks: Doka 4-vejs løftekæde 3,20m. Hældningsvinkel β maks. 30! Lager- og transportmidler til smådele: lang levetid kan stables Egnet transportgrej: Kran Palleløftevogn Truck På den ene side af Doka gitterboxene kan sidevæggen åbnes, så fyldning og tømning bliver nemmere. Flytning med truck eller palleløftevogn Kollien kan tages op både fra ende- og langsiden. Maks. bæreevne: 700 kg Till. læs: 3150 kg Ved stabling af genbrugsbeholdere med meget forskellig last, skal lasten aftage opad! Typeskiltet skal være til stede og være i god læsbar tilstand. Doka gitterbox 1,70x0,80m som lagerbox Maks. antal kolli oven på hinanden I det fri (på byggepladsen) I en hal Hældning på gulvet op til 3% Hældning på gulvet op til 1% 2 5 Tomme paller må ikke stå oven på hinanden! /

16 Generelt Brugerinformation Eurex Doka multi transportbox 1,20x0,80m Doka multi transportbox som lagerbox Maks. antal kolli oven på hinanden I det fri (på byggepladsen) I en hal Hældning på gulvet op til 3% Hældning på gulvet op til 1% 3 6 Tomme paller må ikke stå oven på hinanden! Doka multi transportbox som transportmiddel Lager- og transportmidler til smådele: lang levetid kan stables Egnet transportgrej: Kran Palleløftevogn Truck Flytning med kran Genbrugsbeholdere må kun flyttes én ad gangen. Brug passende kæder. (den till. løfteevne skal overholdes) f.eks: Doka 4-vejs løftekæde 3,20m. Hældningsvinkel β maks. 30! Maks. løfteevne: 1500 kg Till. læs: 7900 kg Ved stabling af genbrugsbeholdere med meget forskellig last, skal lasten aftage opad! Typeskiltet skal være til stede og være i god læsbar tilstand. Multi transportbox skillevæg Indholdet i en multi transportbox kan adskilles med skillevæggene 1,20m eller 0,80m Flytning med truck eller palleløftevogn Kollien kan tages op både fra ende- og langsiden. Tr Rigel til fiksering af skillevæggen Mulige inddelinger Multi transportbox skillevæg på langs på tværs 1,20m maks. 3 stk. - 0,80m - maks. 3 stk. Tr Tr /2011

17 Brugerinformation Eurex Generelt Doka transportbarelle 1,55x0,85m og 1,20mx0,80m Lager- og transportmidler til lange dele: lang levetid kan stables Egnet transportgrej: Kran Palleløftevogn Truck Sammen med hjulsættet for transportbarelle B bliver genbrugsbeholderen til et hurtigt og smart transportmiddel. Følg driftsvejledningen "Hjulsæt for transportbarelle B"! Doka transportbarelle som transportmiddel Flytning med kran Genbrugsbeholdere må kun flyttes én ad gangen. Brug passende kæder. (den till. løfteevne skal overholdes) f.eks: Doka 4-vejs løftekæde 3,20m. Skal fyldes centreret. Læsset skal forbindes med transportbarellen, så det ikke kan skride eller vælte. Ved flytning med påmonteret hjulsæt B skal anvisningerne i den pågældende driftsvejledning desuden overholdes! Hældningsvinkel β maks. 30! = = a Maks. bæreevne: 1100 kg Till. læs: 5900 kg Ved stabling af genbrugsbeholdere med meget forskellig last, skal lasten aftage opad! Typeskiltet skal være til stede og være i god læsbar tilstand. Doka transportbarelle 1,55x0,85m Doka transportbarelle 1,20x0,80m a maks. 4,0 m maks. 3,0 m Flytning med truck eller palleløftevogn Skal fyldes centreret. Læsset skal forbindes med transportbarellen, så det ikke kan skride eller vælte. Doka transportbarelle som lagerbox Maks. antal kolli oven på hinanden I det fri (på byggepladsen) I en hal Hældning på gulvet op til 3% Hældning på gulvet op til 1% 2 6 Tomme bareller må ikke stå oven på hinanden! nvendelse med hjulsæt for transportbarelle: Skal fastlåses i parkeringsposition med parkeringsbremsen. I stablet tilstand må den nederste Doka transportbarelle ikke have påmonteret hjulsæt /

18 Generelt Brugerinformation Eurex Doka transportbarelle for smådele Lager- og transportmidler til smådele: lang levetid kan stables Egnet transportgrej: Kran Palleløftevogn Truck Samtlige forbindelses- og ankerdele kan opbevares og stables på en overskuelig måde med denne box. Sammen med hjulsættet for transportbarelle B bliver genbrugsbeholderen til et hurtigt og smart transportmiddel. Følg driftsvejledningen "Hjulsæt for transportbarelle B"! Doka transportbarelle for smådele som transportmiddel Flytning med kran Genbrugsbeholdere må kun flyttes én ad gangen. Brug passende kæder. (den till. løfteevne skal overholdes) f.eks: Doka 4-vejs løftekæde 3,20m. Ved flytning med påmonteret hjulsæt B skal anvisningerne i den pågældende driftsvejledning desuden overholdes! Hældningsvinkel β maks. 30! Flytning med truck eller palleløftevogn Kollien kan tages op både fra ende- og langsiden. Maks. bæreevne: 1000 kg Till. læs: 5530 kg Ved stabling af genbrugsbeholdere med meget forskellig last, skal lasten aftage opad! Typeskiltet skal være til stede og være i god læsbar tilstand. Doka transportbarelle for smådele som lagerbox Maks. antal kolli oven på hinanden I det fri (på byggepladsen) I en hal Hældning på gulvet op til 3% Hældning på gulvet op til 1% 3 6 Tomme bareller må ikke stå oven på hinanden! nvendelse med hjulsæt for transportbarelle: Skal fastlåses i parkeringsposition med parkeringsbremsen. I stablet tilstand må den nederste Doka transportbarelle ikke have påmonteret hjulsæt. Hjulsæt for transportbarelle B Sammen med hjulsættet for transportbarelle B bliver genbrugsbeholderen til et hurtigt og smart transportmiddel. Egnet til gennemkørselsåbninger fra 90 cm. Hjulsættet B kan monteres på følgende genbrugsbeholdere: Doka transportbarelle for smådele Doka transportbareller Følg driftsvejledningen! /2011

19 Brugerinformation Eurex Produktoversigt [kg] rtikel nr. [kg] rtikel nr. Produktoversigt Doka Stålrørsstøtte systemkomponenter Eurex 60 Doka stålrørsstøtte Eurex , Doka-Deckenstütze Eurex luminium Længde: cm Elementstøtte 340 enkelt 18, Justierstütze 340 für Fertigteile Længde: cm Elementstøtte 540 enkelt 33, Justierstütze 540 für Fertigteile Længde: cm Forlængelse Eurex 60 2,00m 21, Verlängerung Eurex 60 2,00m Blå pulverlakeret luminium Længde: 250 cm Elementstøtte Eurex , Justierstütze Eurex Blå pulverlakeret luminium Længde: cm U topgaffel Eurex 60 2, Gabelkopf Eurex 60 Længde: 22 cm Bredde: 20 cm Højde: 12 cm Topgaffel Eurex 60 4, Vierwegkopf Eurex 60 Længde: 25 cm Bredde: 21 cm Højde: 21 cm Drejekobling 48mm Eurex 60 1, Drehkupplung 48mm Eurex 60 Nøglestørrelse: 22 mm Doka treben 1,20m 20, Stützbein 1,20m Højde: 120 cm Leveringstilstand: klappet sammen Koblingsstykke Eurex 60 8, Kupplungsstück Eurex 60 luminium Længde: 100 cm Diameter: 12,8 cm Forbindelsesstykke Eurex 60 3, Verbindungsstück Eurex 60 Længde: 15 cm Bredde: 15 cm Højde: 30 cm /

20 Produktoversigt Brugerinformation Eurex [kg] rtikel nr. [kg] rtikel nr. Elementstøtte Eurex 60 fodbeslag 8, Justierstützenfuß Eurex 60 Længde: 31 cm Bredde: 12 cm Højde: 33 cm Drejekobling 48mm 1, Drehkupplung 48mm Nøglestørrelse: 22 mm Formstøtte 540 Eurex 60 29, Justierstrebe 540 Eurex 60 Længde: cm Normalkobling 48mm 1, Normalkupplung 48mm Nøglestørrelse: 22 mm Genbrugsbeholdere Doka gitterbox 1,70x0,80m 87, Doka-Gitterbox 1,70x0,80m Højde: 113 cm Følg driftsvejledningen! Formstøtte hoved 3, Stützenkopf Længde: 40,8 cm Bredde: 11,8 cm Højde: 17,6 cm Formstøtte hoved Eurex 60 Top50 7, Stützenkopf Eurex 60 Top50 Højde: 50 cm Doka multi transport box 1,20x0,80m 75, Doka-Mehrwegcontainer 1,20x0,80m Højde: 78 cm Følg driftsvejledningen! Doka expres anker 16x125mm 0, Doka-Expressanker 16x125mm Længde: 18 cm Følg monteringsvejledningen! Doka fjeder 16mm 0, Doka-Coil 16mm Diameter: 1,6 cm Multi transport box skillevæg 0,80m 3, Multi transport box skillevæg 1,20m 5, Mehrwegcontainer Unterteilung Trædele gul laseret Ståldele galvaniseret Stilladsrør 48,3mm 1,00m 3, Stilladsrør 48,3mm 1,50m 5, Stilladsrør 48,3mm 2,00m 7, Stilladsrør 48,3mm 2,50m 9, Stilladsrør 48,3mm 3,00m 10, Stilladsrør 48,3mm 3,50m 12, Stilladsrør 48,3mm 4,00m 14, Stilladsrør 48,3mm 4,50m 16, Stilladsrør 48,3mm 5,00m 18, Stilladsrør 48,3mm 5,50m 19, Stilladsrør 48,3mm 6,00m 21, Stilladsrør 48,3mm...m 3, Gerüstrohr 48,3mm Doka transport barelle 1,55x0,85m 42, Doka-Stapelpalette 1,55x0,85m Højde: 77 cm Følg driftsvejledningen! /2011

21 Brugerinformation Eurex Produktoversigt [kg] rtikel nr. [kg] rtikel nr. Doka transport barelle 1,20x0,80m 39, Doka-Stapelpalette 1,20x0,80m Højde: 77 cm Følg driftsvejledningen! Doka transport barelle for smådele 106, Doka-Kleinteilebox Trædele gul laseret Ståldele galvaniseret Længde: 154 cm Bredde: 83 cm Højde: 77 cm Følg driftsvejledningen! Hjulsæt for transport barelle B 33, nklemm-radsatz B Blå lakeret /

22 Produktoversigt Brugerinformation Eurex /2011

23 Brugerinformation Eurex Produktoversigt /

24 Eurex multifunktionel dæk- og formstøtte fra Doka Eurex er en enkeltstøtte med stor bæreevne (60 kn) til større rumhøjder. Dermed er den ideel at kombinere med Doka understøtningsstillads Staxo og luxo. Med den enkle adaptering kan den anvendes som en stærk elementstøtte til afstøtning af høje vægforskallinger. Du kan leje, lease eller købe Eurex Hos nærmeste Doka forhandler. Kontakt os på telefonen! Hovedcentral mstetten for Doka Gruppen Doka international Doka GmbH Josef Umdasch Platz mstetten / Østrig Tel.: +43 (0) Fax: +43 (0) ndre datterselskaber og forhandlere: Danmark: Doka Danmark ps Århus afdeling Egegårdsvej Gadstrup Tel.: Fax: Høgemosevænget Trige Tel.: Fax: lgeriet Bahrain Belgien Brasilien Bulgarien Canada Chile Estland Finland Forenede rabiske Emirater Frankrig Grækenland Holland Hviderusland Indien Iran Irland Island Israel Italien Japan Jordan Kazakhstan Kina Korea Kroatien Kuwait Letland Libanon Litauen Luxemborg Marokko Mexico New Zealand Norge Panama Polen Portugal Qatar Romænien Rusland Saudi rabien Schweiz Senegal Serbien Singapore Slovakiet Slovenien Spanien Storbritannien Sverige Sydafrika Taiwan Thailand Tjekkiet Tunesien Tyrkiet Tyskland Ukraine Ungarn US Vietnam /2011

Brugerinformation 05/2012. Montage- og brugervejledning. Doka Xtra 9768-200-01

Brugerinformation 05/2012. Montage- og brugervejledning. Doka Xtra 9768-200-01 05/2012 Brugerinformation 999768008 da Montage- og brugervejledning Doka Xtra 9768-200-01 by Doka Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 999768008-05/2012 Indholdsfortegnelse 4 Principielle sikkerhedsinstrukser

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor FØDEVARESIKKER (ECOLAB) SALTVANDSRESISTENT SVEJSE IMMUN...er nu også svejseimmun! Poto : U.S. Navy - Brugen krænker ingen regler opstillet af U.S. Navy Serie

Læs mere

"Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein)

Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere. (A. Einstein) As easy as that. 12345 "Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein) 12345 Lenze gør meget enklere. Tidens hurtige udvikling har mange udfordringer til os. I fremtiden

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Version 1.1 re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning... 2 Sådan kommer du i gang... 3 Sådan sender du fakturaer til Nordea... 6 Sådan modtager du filer fra Nordea... 9

Læs mere

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil.

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. OPDATERINGS- GUIDE TIL MEDIA NAV navigationssystemet i din Renault Opdater GRATIS! * www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. Velkommen til MEdia Nav! Tak for at du netop har anskaffet

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Autohjælp. Betingelser

Autohjælp. Betingelser Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra 01.09.2014 2 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den

Læs mere

Hovedresultater fra PISA 2009

Hovedresultater fra PISA 2009 Hovedresultater fra PISA 2009 Notatets opbygning Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA 2009. Notatet indeholder desuden en kommentering af resultaterne i hvert fag på baggrund

Læs mere

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK Konkurrenceevne DK 30. okt. 12 Konkurrenceevne DK Lars Disposition Hvad skal vi leve af Danmark er udfordret Rammebetingelser er afgørende Hvad kan vi selv gøre DI s indsats 2 Hvad skal Danmark leve af

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Stor styrke og lav vægt

Stor styrke og lav vægt Stor styrke og lav vægt MONTERINGSANVISNING BESKRIVELSE Murer- og reparationsstillads klasse 6/3 P6 er en nyudvikling inden for stilladser. Det er stærkt - det er sikkert og det er let. P står for Paschal

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015. samtaler Afghanistan 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Albanien 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80 2,00 48,00 Algeriet 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Andorra 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Følg monteringsvejledningen 08/2011. Bjerganker 15,0. Art.nr. 581120000

Følg monteringsvejledningen 08/2011. Bjerganker 15,0. Art.nr. 581120000 08/2011 Følg monteringsvejledningen 999415008 da jerganker 15,0 rt.nr. 581120000 Produktbeskrivelse jerganker 15,0 bruges til ensidet forskallingsforankring i beton. et er principielt forbudt at genanvende

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015 fermacell Drift og vedligehold Juni 2015 222 Information IHA, Aarhus, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Ingeniør Underentreprenører Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S Arkitektfirmaet C. F. Møller

Læs mere

Lidt om os. - det sikre valg

Lidt om os. - det sikre valg Lidt om os Hele idegrundlaget bag vores virksomhed er bygget op omkring tætninger til industriel anvendelse. Vi dækker hele området fra små finmekaniske tætninger til store, krævende maskintætninger. Vores

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Arla på Sønderhøj Merværdi ved optimering af de fysiske rammer. v/facilitychef Hardy Kjærgaard, Arla

Arla på Sønderhøj Merværdi ved optimering af de fysiske rammer. v/facilitychef Hardy Kjærgaard, Arla Arla på Sønderhøj Merværdi ved optimering af de fysiske rammer v/facilitychef Hardy Kjærgaard, Arla Kort om Arla Arla Foods er verdens 8. største mejeriselskab og verdens største leverandør af økologiske

Læs mere

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed SafeCom er repræsenteret af certificerede partnere i: Australien Danmark England Finland Frankrig Holland Hong Kong Indonesien Irland

Læs mere

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Priserne er gældende fra 1. juli 2013 Alle priser i danske kroner inklusiv moms. * Visse operatører tager en ekstra afgift for samtaler i deres net i udlandet.

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015. Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 100,00 Angola

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 Denne side viser en international sammenligning af skat på arbejdsindkomst. Her vises tal for både gennemsnits- og marginalskatterne for otte

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

Kunden i fokus Service og kurser

Kunden i fokus Service og kurser Kunden i fokus Service og kurser Salg og service... HEIDENHAIN udvikler og producerer måleudstyr til længde- og vinkelmåling, drejegivere, udstyr til positionsvisning og CNC styringer. HEIDENHAIN leverer

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Tryghed i danske hjem Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Udgave: 13. august 2014 1 Forslaget kort fortalt I 2013 blev der begået 41.888 indbrud i danske hjem og 16.280 indbrud i danske virksomheder.

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Gennemgang af kollektiv Forsikringsprogram 2012 1 DCH s forsikringsprogram: Erhvervsansvarsforsikring Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring Hundeansvarsforsikring (Figurantdækning) Kollektiv Ulykkesforsikring

Læs mere

Brugsanvisning for aftagelig kugle

Brugsanvisning for aftagelig kugle Brugsanvisning for aftagelig kugle DK Kære kunde: Bosal vil gerne sige tak for den tillid til vores produkter, De har udvist ved købet at dette anhængertræk med aftagelig krogarm. Bosal ønsker hermed at

Læs mere

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger Den samarbejdende virksomhed - De danske forudsætninger LO s arbejdsmiljøpolitiske udvalg d. 6. december 2006 Peter Hasle, Niels Møller & Vibeke Andersen Arbejdsmiljøinstituttet Økonomi i EU Hvem lider

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

RM Papirkurve 1108B. www.rm-papirkurve.dk

RM Papirkurve 1108B. www.rm-papirkurve.dk RMIG RM Papirkurve 1108B www.rm-papirkurve.dk Serie 200 Se flere farver på www.rm-papirkurve.dk RM pick-up til affaldssortering, Type 223 (14 liter) mat sort (RAL 9011) fx til batterier eller organisk

Læs mere

Brug overenskomsten og skab produktivitet

Brug overenskomsten og skab produktivitet Brug overenskomsten og skab produktivitet Kim Graugaard Viceadm. direktør, DI Disposition for oplægget Produktivitet DI s nye taskforce 2 Produktivitet 3 Aftagende vækst i produktiviteten 4 Danmark tæt

Læs mere

Eksportudsigten februar 2015

Eksportudsigten februar 2015 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten februar 2015 Realvækst i BNP og basisvareeksport, 2014-2016. Pct. og mia.kr. 2015 2016 Real BNP vækst Vækst i basisvareeksport, pct. Basisvækst mia.kr.

Læs mere

Murer- og reparationsstillads i stål/alu - kl. 5. Brochure og monteringsanvisning

Murer- og reparationsstillads i stål/alu - kl. 5. Brochure og monteringsanvisning Murer- og reparationsstillads i stål/alu - kl. 5 Brochure og monteringsanvisning Januar 2007 Murer- og reparationsstillads i stål/alu kl. 5 P5 findes kun i én bredde: 1.650 mm for stilladset m/udkragende

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser 2013 Cirkulære af 20. december 2013 Modst.nr. 055-13 J.nr. 2013-1753-001 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser 2014 Cirkulære af 18. december 2014 Modst. nr. 067-14 J.nr. 2014-1753-0003 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

Eksportudsigten maj 2014

Eksportudsigten maj 2014 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten maj 2014 Eksportudsigten fra Eksportrådet, Udenrigsministeriet --- Real BNP-vækst --- --- Vækst i basisvareeksport --- Globalt 2,2% 2,9% 3,0% 1,7% 5,5%

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning VIGTIG INFORMATION: Læs monteringsanvisningen grundigt igennem inden montering. Følg anvisningerne i manualen og opbevar den til senere brug ADVARSEL VEDRØRENDE

Læs mere

Brændstofcellesystem VeGA. Servicehæfte. Skal medbringes i køretøjet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon

Brændstofcellesystem VeGA. Servicehæfte. Skal medbringes i køretøjet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon Brændstofcellesystem VeGA Servicehæfte Skal medbringes i køretøjet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon 1 1,6 Nm Nm 1,6 Nm Figur Figur 5 Figur 5 6 1 7 6 0,5 Nm,5 Nm 1 5 1 5 1 6 Servicehæfte VeGA Serienummer VeGA

Læs mere

Til dig der vil arbejde i Danmark

Til dig der vil arbejde i Danmark Til dig der vil arbejde i Danmark Arbejdstilsynet Telefon 70 12 12 88 E-mail: at@at.dk www.at.dk 2 EU/EØS-lande Azorerne Balearerne (Mallorca, Ibiza) Belgien Bulgarien Ceuta Cypern (syd-ø) Danmark De Kanariske

Læs mere

PISA 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater

PISA 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater PISA 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA 2012. Notatet er disponeret efter de tre faglige områder i undersøgelsen og består

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Ledon Tunnel rutsjebane. Montagevejledning

Ledon Tunnel rutsjebane. Montagevejledning 1 Ledon Tunnel rutsjebane Montagevejledning 2 Indholdsfortegnelse Gode råd og vink... 3 Montageeksempel... 4 Tunnel Maker vejledning... 5 Startplade... 6 Værd at vide om LEDON tunnelrør... 7 Montering

Læs mere

Schöck Isokorb type KS

Schöck Isokorb type KS Schöck Isokorb type 20 1VV 1 Schöck Isokorb type Indhold Side Tilslutningsskitser 13-135 Dimensioner 136-137 Bæreevnetabel 138 Bemærkninger 139 Beregningseksempel/bemærkninger 10 Konstruktionsovervejelser:

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

mobil, praktisk, billig

mobil, praktisk, billig mobil, praktisk, billig Sådan fungerer det: til individuelle hytter, som følger det testede Igloo Veranda koncept. Igloerne og overdækningen flyttes. for ca. 2 x 5 enkelthytter og deres respektive løbegårde

Læs mere

Altiflex. Interimslukninger F O R S K A L L I N G & S T I L L A D S E R

Altiflex. Interimslukninger F O R S K A L L I N G & S T I L L A D S E R Interimslukninger 1 August 2012 Justerbare moduler Altiflex System er et modulært og fleksibelt produkt til midlertidig lukning af åbninger i bygninger under opførsel eller renovering. Produktets fleksibilitet

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115

Læs mere

Additiv Decke - beregningseksempel. Blivende tyndpladeforskalling til store spænd

Additiv Decke - beregningseksempel. Blivende tyndpladeforskalling til store spænd MUNCHOLM A/S TOLSAGERVEJ 4 DK-8370 HADSTEN T: 8621-5055 F: 8621-3399 www.muncholm.dk Additiv Decke - beregningseksempel Indholdsfortegnelse: Side 1: Forudsætninger Side 2: Spændvidde under udstøbning Side

Læs mere

DHL EUROCONNECT. DEN LETTESTE VEJ TIL EUROPA OG VIDERE ENDNU

DHL EUROCONNECT. DEN LETTESTE VEJ TIL EUROPA OG VIDERE ENDNU DHL EUROCONNECT. VEJ TIL EUROPA OG VIDERE ENDNU få mere at vide Det suveræne, alt-i et stykgodsprodukt fra DHL Freight FORSENDELSESMÅDE FOR DIG Ved transport af gods i Europa har du brug for et brugervenligt

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader.

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader. StandUp SystemRoMedic TM Manual - Dansk REF 60800001 StandUp med strømkabel REF 60800002 StandUp, med batteri SWL: 160 kg StandUp er en løftestol, der er udviklet til at hjælpe personer op fra gulv til

Læs mere

PROTECTO sikkerhedsrækværk MANTO Arbejdsvejledning

PROTECTO sikkerhedsrækværk MANTO Arbejdsvejledning juni 2005 sikkerhedsrækværk MANTO Arbejdsvejledning 1.0 Indholdsfortegnelse 2.0 Egenskaber 2 2.1 Sikkerhedsanvisninger 2.1 Sikkerhedsanvisninger 2 3.0 Enkeltdele 3 4 4.0 Anvendelse 4.1 -Stolpe 5 4.2 -Stolpe

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Udførelsesstandard for betonarbejder

Udførelsesstandard for betonarbejder Byggelovgivning (Byggeloven + BR 10) DS/ Nationalt anneks EN 1990 DK NA DS 409 DS/ Nationalt anneks EN 1992 DK NA DS 411 Udførelsesstandard for betonarbejder DS/EN 13670 og DS 2427 DS 2426 DS481 DS/ DS/

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere