Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference"

Transkript

1 Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen.

2 Introduktion Denne vejledning indeholder detaljerede instruktioner og bemærkninger om betjening og anvendelse af maskinen. Læs vejledningen grundigt, inden du anvender maskinen, for sikker og korrekt brug. Opbevar den i nærheden af maskinen, så du nemt kan finde oplysninger. Vigtigt Indholdet i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. I det omfang, det er tilladt efter gældende lovgivning, er producenten ikke ansvarlig for skader, der måtte opstå ved maskinfejl, tab af registrerede data eller brugen af dette produkt og medfølgende betjeningsvejledninger. Sørg for altid at kopiere eller tage backup af data registreret i maskinen, da der er risiko for, at dokumenter eller data kan gå tabt som følge af betjeningsfejl eller maskinfejl. Producenten er ikke ansvarlig for dokumenter, der er fremstillet ved brugen af denne maskine, eller for fejlfunktioner, der måtte opstå som resultat af handlinger i forbindelse med datakørsler på maskinen. Det er ikke tilladt at kopiere eller udskrive emner, hvis gengivelse er forbudt ved lov. Kopiering eller udskrivning af følgende emner er som regel forbudt ifølge lokal lovgivning: Pengesedler, stempelmærker, gældsbeviser, aktiecertifikater, veksler, checks, pas og kørekort. Den foregående liste er kun ment som en vejledning og er ikke udtømmende. Vi påtager os intet ansvar for dens fuldstændighed eller nøjagtighed. Hvis du har tvivlsspørgsmål vedrørende kopiering eller udskrivning af bestemte emner, bør du kontakte en juridisk rådgiver. Forsigtig: Regulering, tilpasning eller anvendelse af andre procedurer end de i denne vejledning anførte kan medføre bestrålingsfare. Der anvendes to typer størrelsesangivelser i denne vejledning. Til denne maskine anvendes den metriske version. Varemærker Microsoft, Windows, Windows Server og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Navnene på Windows-operativsystemerne er som følger:. Produktnavnene for Windows XP er som følger: Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP Home Edition Microsoft Windows XP Media Center Edition Microsoft Windows XP Tablet PC Edition Microsoft Windows XP Professional x64 Edition. Produktnavnene for Windows Vista er som følger: Microsoft Windows Vista Ultimate Microsoft Windows Vista Business Microsoft Windows Vista Home Premium Microsoft Windows Vista Home Basic Microsoft Windows Vista Enterprise. Produktnavnene for Windows 7 er som følger: Microsoft Windows 7 Home Premium Microsoft Windows 7 Professional Microsoft Windows 7 Ultimate Microsoft Windows 7 Enterprise. Produktnavnene for Windows Server 2003 er som følger: Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition. Produktnavnene for Windows Server 2003 R2 er som følger: Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition Andre produktnavne heri er kun til identifikationsformål og kan være varemærker tilhørende de respektive virksomheder. Vi frasiger os alle rettigheder til disse mærker. Bemærkninger: Visse illustrationer i denne vejledning kan afvige lidt i forhold til selve maskinen. Visse typer ekstraudstyr er muligvis ikke tilgængelige i alle lande. Kontakt din lokale forhandler for yderligere oplysninger.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledninger til denne maskine...3 Sådan læses denne vejledning...4 Symboler...4 Navne på vigtigt udstyr Sådan kommer du i gang Betjeningspanel...5 Læsning af displayet og brug af taster... 6 Tilslutning af maskinen...8 Krav... 8 Tilslutning af maskine til vært ved brug af USB-kabel Installation af software AutoRun...11 Installation af printerdriver...12 Installation af TWAIN-driver Medfølgende software på cd-rom DDST-driver...14 DDST TWAIN-driver Brug af printerfunktionen Menuen Printerfunktioner...17 Justering af printerfunktioner...18 Parametre for printerfunktioner Papirtilførsel...19 Liste-/testudskrivning Vedligeholdelse System...23 Host-interface...24 Indstilling af papir i bypassbakken Indstilling af papirformat Indstilling af brugerdefineret papirformat Indstilling af kraftigt papir eller transparenter...29 Indstilling af kuverter...30 Opsætning af printerdriver og annullering af udskriftsjob...33 Windows XP og Windows Server Adgang til printeregneskaber

4 Annullering af udskriftsjob Brug af TWAIN-scannerfunktionen TWAIN-scanner Procesdiagram Forberedelse til brug af TWAIN-scanner på netværk...38 Skærmbillede for TWAIN-scanner...38 Placering af originaler Placering af originaler Scanning af originaler Problemløsning Printerfunktionen Fejl og statusmeddelelser på displayet Der kan ikke udskrives Andre udskrivningsproblemer...50 Scannerfunktionen...52 Hvis scanningen ikke udføres som forventet Hvis der vises en fejlmeddelelse på klientcomputeren Tillæg Printerfunktionen Sætvis sortering og rotering Kant til kant-udskrivning Scannerfunktionen...57 Forholdet mellem opløsning og filstørrelse Specifikationer...58 Printer Scanner...59 INDEKS

5 Vejledninger til denne maskine De følgende vejledninger beskriver, hvordan denne maskine betjenes. Oplysninger om bestemte funktioner findes under de relevante afsnit. De medfølgende vejledninger er udformet til de enkelte maskintyper. Adobe Acrobat Reader /Adobe Reader skal installeres for at se vejledningerne i PDF-format. Vejledning om generelle indstillinger Denne vejledninger indeholder en beskrivelse af maskinen, systemindstillinger (papirkassetter, brugerværktøjer m.m.) samt hvordan man løser eventuelle problemer. Netværksvejledning Denne vejledning beskriver, hvordan maskinen og computerne konfigureres i et netværksmiljø. Kopivejledning Denne vejledning indeholder oplysninger om maskinens kopifunktion, herunder betjening og problemløsning. Printer-/scannervejledning (denne vejledning) Denne vejledning indeholder oplysninger om maskinens printer- og scannerfunktion, herunder systemindstillinger, betjening og problemløsning. 3

6 Sådan læses denne vejledning Symboler I denne vejledning anvendes følgende symboler: Dette symbol angiver potentielt farlige situationer, der kan resultere i alvorlige skader eller dødsfald, hvis instruktionerne ikke følges. Dette symbol angiver potentielt farlige situationer, der kan resultere i mindre eller større personskader eller tingskader, hvis instruktionerne ikke følges. * Ovenstående bemærkninger er angivet af hensyn til din sikkerhed. Hvis ikke disse vigtige instruktioner følges, kan der opstå papirstop, originaler kan blive beskadiget, eller data kan gå tabt. Sørg for at læse dette. Dette symbol angiver, at der kræves forhåndsviden eller forberedelse før betjening. Dette symbol angiver bemærkninger om forholdsregler i forbindelse med betjening, eller hvordan du kan løse problemer. Dette symbol angiver numeriske begrænsninger, funktioner, der ikke kan anvendes sammen, eller forhold, under hvilke bestemte funktioner ikke kan anvendes. Dette symbol angiver en reference. [ ] Angiver navnene på tasterne på maskinens display eller betjeningspanel. Navne på vigtigt udstyr I denne vejledning betegnes maskinens vigtige udstyr som følger: Automatisk dokumentføder ADF 4

7 1. Sådan kommer du i gang Betjeningspanel CUA [Printer]-tast Tryk på denne for at aktivere printerfunktionen 2. [Scanner]-tast Tryk på denne for at aktivere scannerfunktionen. 3. Indikatorer Viser fejl og maskinstatus. : Fejlindikator. Se Netværksvejledning og Vejledning om generelle indstillinger. : Ilæg papir-indikator. Se Kopivejledning. : Påfyld toner-indikator Se Kopivejledning. 4. Display Viser driftstatus og meddelelser. 5. Piletaster Tryk på en af disse for at vælge et emne. [ ]: Rul opad [ ]: Rul nedad [ ]: Rul til højre [ ]: Rul til venstre 6. [Brugerfunk./Tæller]-tast Tryk her for at ændre standard- eller funktionsparametre efter behov. 7. Strømindikator Strømindikatoren lyser, når maskinen er aktiveret ved et tryk på funktionstasten. 8. Indikator for hovedafbryder Lyser, når der er tændt for maskinen på hovedafbryderen. 5

8 1. Sådan kommer du i gang Der må ikke slukkes på hovedafbryderen, mens strømindikatoren lyser eller blinker. Det kan beskadige hukommelsen. 9. Funktionstast Tryk her for at aktivere funktionerne. Strømindikatoren lyser. Tryk på tasten igen for at slukke. Denne tast er inaktiv under udskrivning eller under indstilling af printerstandarder. 10. [Online]-tast Tryk her for at skifte mellem online- og offline-tilstand. 11. Data ind-indikator Blinker, når printeren modtager data fra en computer eller udskriver. Lyser under forberedelse til udskrivning. 12. Valgtaster Svarer til emnerne på displayet. Tryk her for at vælge det ønskede emne. 13. [Escape]-tast Tryk her for at annullere en handling eller vende tilbage til det forrige display. 14. [OK]-tast Tryk her for at bekræfte et valgt emne eller en indtastet talværdi. 15. Taltaster Tryk her for at indtaste en numerisk værdi. 16. [Slet/stop]-tast Slet: Sletter en indtastet numerisk værdi. Læsning af displayet og brug af taster Dette afsnit beskriver funktionsemner i displayet samt brugen af valgtasterne på startskærmen. Kopidisplayet vises som standard, når maskinen tændes. Du kan ændre indstillingerne under [Systemindstillinger]. Se Vejledning om generelle indstillinger DA CUA202 6

9 Betjeningspanel 1. Valgtaster Svarer til funktionerne nederst i skærmbilledet. Eksempel: Normal skærm Når instruktionen "Tryk på [Nul. job]" optræder i denne vejledning, skal du trykke på den midterste valgtast. 2. [Escape]-tast Tryk her for at annullere en handling eller vende tilbage til det forrige display. 3. [OK]-tast Tryk her for at bekræfte et valgt emne eller en indtastet talværdi. 4. Piletaster Tryk på en af disse for at bevæge markøren i en bestemt retning et trin ad gangen. Når tasterne [ ], [ ], [ ] eller [ ] optræder i denne vejledning, skal du trykke på piletasten for den ønskede retning. 7

10 1. Sådan kommer du i gang Tilslutning af maskinen Se mere om tilslutning ved brug af Ethernet i Netværksvejledning. Krav Kontrollér, at alle miljømæssige og tekniske krav er opfyldt, inden maskinen tages i brug. Tilslut maskinen til værtscomputeren ved brug af USB-porten eller netværksinterface-enheden. Kontrollér, at du har alle de kabler, stik og elektriske kontakter, som skal bruges for at tilslutte maskinen til værtscomputeren eller netværket. Tilslutning af maskine til vært ved brug af USB-kabel Maskinen kan tilsluttes værtscomputeren ved brug af et USB-interfacekabel. Et USB-kabel leveres afhængigt af maskinmodellen: Standardmodel Et USB-kabel leveres med denne model. Standard netværksmodel Der leveres ikke et USB-kabel til denne model. Køb et kabel, der er egnet til tilslutning af denne model til din computer. Følg nedenstående procedure for at tilslutte maskinen til værtscomputeren ved brug af et USBinterfacekabel. 1. Tilslut USB 2.0-interfacekablet til USB-porten på højre side af maskinens baglåge. CUA203 8

11 Tilslutning af maskinen 2. Tilslut den anden ende til USB-porten på værtscomputeren. Maskinen og computeren er nu forbundet. Printerdriveren og TWAIN-driveren skal herefter installeres. Yderligere oplysninger om installation af printerdriveren og TWAIN-driveren findes under s. 12 "Installation af printerdriver" og s. 13 "Installation af TWAIN-driver". 9

12 10 1. Sådan kommer du i gang

13 2. Installation af software Denne vejledning forudsætter, at du er bekendt med generelle Windows-procedurer og -praksisser. Hvis dette ikke er tilfældet, kan du finde yderligere oplysninger i instruktionerne, der leveres med Windows. AutoRun Når cd-rommen lægges i cd-romdrevet, starter installationen automatisk. Installationsprogrammet gør det nemt at installere følgende printerdrivere og software. Når "plug and play" starter, skal du klikke på [Annullér] i dialogboksene [Der er fundet ny hardware], [Guide til enhedsdriver] eller [Guide til ny hardware] og derefter indsætte cd-rommen. Dialogboksene [Der er fundet ny hardware], [Guide til enhedsdriver] eller [Guide til ny hardware] vises afhængigt af systemversionen af Windows XP eller Windows Server AutoRun fungerer muligvis ikke sammen med visse styresystemindstillinger. I det tilfælde skal du starte "Setup.exe", der findes i roden på cd-rommen. Hvis du vil deaktivere AutoRun, skal du trykke på tasten [SKIFT] til venstre, når du sætter cdrommen i drevet, og holde den nede, indtil computeren er færdig med at læse fra cd-rommen. Under Windows XP eller Windows Server 2003 kræver installation af software med AutoRun administratortilladelse. Når du installerer software ved brug af AutoRun, skal du logge på med en administratorkonto. 11

14 2. Installation af software Installation af printerdriver Når du bruger printerfunktionen, skal du installere printerdriveren fra den medfølgende cd-rom. 1. Luk alle åbne programmer. 2. Sæt cd-rommen i cd-rom-drevet. Installationen af driveren starter. 3. Vælg et interfacesprog, og klik på [OK]. Standardindstillingen er English. 4. Klik på [DDST-printerdriver]. Installationen af DDST-printerdriverne starter. 5. Softwarelicensaftalen vises i dialoboksen [Licensaftale]. Når du har læst indholdet, skal du klikke på [Jeg accepterer aftalen. ], og derefter klikke på[næste >]. 6. Følg instruktionerne på displayet for at installere DDST-printerdriverne. Hvis du bliver bedt om at genstarte computeren efter installation af DDST-printerdriverne, skal du genstarte computeren. Når printerdriveren er installeret, aktiveres plug and play, og ikonet for den printer, der er sluttet til USB-porten, føjes til vinduet [Printere] eller [Printere og faxenheder]. Oplysninger om brug af printerfunktionen på Ethernet-interfacet findes i Netværksvejledning. 12

15 Installation af TWAIN-driver Installation af TWAIN-driver Når du bruger scannerfunktionen, skal du installere TWAIN-driveren fra den medfølgende cd-rom. 1. Luk alle åbne programmer. 2. Sæt cd-rommen i cd-rom-drevet. Installationen af driveren starter. 3. Vælg et interfacesprog, og klik på [OK]. Standardindstillingen er English. 4. Tryk på [DDST TWAIN-driver]. Installationen af DDST TWAIN-driveren starter. 5. Klik på [Udfør]. 13

16 2. Installation af software Medfølgende software på cd-rom Der medfølger et par cd-rommer til denne maskines printerfunktion. DDST-driveren og TWAIN-driveren understøtter Windows XP/Vista/7, Windows Server 2003/2008 og Linux. Ved installation af en af driverne under Windows Vista/7 eller Windows Server 2008 skal du følge instruktionerne på startskærmen. Yderligere oplysninger om bruge af driveren findes i Hjælp. DDST-driver DDST-driverne findes på cd-rommen, der leveres med maskinen. Dette gør det muligt for computeren at kommunikere med maskinen via et printersprog. Systemkrav Operativsystem Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows Server 2003 Windows Server 2008 Linux Harddiskplads 80 MB eller mere DDST TWAIN-driver Denne driver er nødvendig for at scanne en original på maskinen. Hvis maskinen skal bruges som TWAIN-netværksscanner, skal denne driver installeres. Systemkrav Hardware PC/AT-kompatibel CPU Pentium 300 MHz eller hurtigere anbefales Operativsystem Windows XP 14

17 Medfølgende software på cd-rom Windows Vista Windows 7 Windows Server 2003 Windows Server 2008 Linux Hukommelse 128 MB eller mere anbefales Harddiskplads 200 MB eller mere Tilslutning Ethernet/USB 15

18 16 2. Installation af software

19 3. Brug af printerfunktionen Menuen Printerfunktioner Der findes fem emner i printerfunktionsmenuen: Papirtilførsel Liste-/testudskr. Vedligeholdelse System Værtsinterface Yderligere oplysninger om kopifunktioner og systemindstillinger findes i Kopivejledning og Vejledning om generelle indstillinger. Følgende funktioner kan vælges: Menu Standard Papirtilførsel Se s. 19 "Papirtilførsel". Bypass-papirformat Aut. papirvalg Duplex Metrisk version: A5 Tomme-version: 8 1 / 2 " 11" Kassette 1 4: Til Kassette 1 4: Til Liste-/testudskr. Se s. 19 "Liste-/ testudskrivning". Vedligeholdelse Se s. 20 "Vedligeholdelse". Funktionstest Menubeskyttelse System Se s. 23 "System". Værtsinterface Se s. 24 "Host-interface". Fortsæt automatisk Kantforbedring Tonerbesparelse I/O-timeout Fra Til Fra 15 sekunder 17

20 3. Brug af printerfunktionen Justering af printerfunktioner Under "Printerfunktioner" kan der foretages justeringer af grundlæggende funktioner, når maskinen bruges som printer. Selvom fabriksindstillingerne er velegnede til de fleste udskriftsjob, kan du via Printerfunktioner få adgang til en række indstillinger, som styrer basale printerfunktioner. Indstillinger, du foretager for printerfunktioner, bevares, selvom der slukkes for maskinen. Yderligere oplysninger om kopifunktioner og systemindstillinger findes i Kopivejledning og Vejledning om generelle indstillinger. 1. Tryk på tasten [Brugerfunktioner/Tæller]. 2. Vælg [Printerfunktioner] ved brug af tasten [ ] eller [ ], og tryk på [OK]. 3. Vælg det ønskede emne ved brug af tasten [ ] eller [ ], tryk på [OK], og skift derefter indstillinger. [OK]-tast: Tryk her for at foretage nye indstillinger og gå tilbage til foregående menu. [Escape]-tast: Tryk her for at vende tilbage til en foregående menu uden at ændre indstillinger. 4. Tryk på tasten [Brugerfunktioner/Tæller], når indstillingerne for printerfunktioner er ændret. Funktionsændringerne forbliver aktive, selvom der slukkes for maskinen. 18

21 Parametre for printerfunktioner Parametre for printerfunktioner Papirtilførsel Bypass-papirformat Du kan angive papirformat for bypassbakken. Se mere om egnede papirformater for bypassbakken i Vejledning om generelle indstillinger. Standard: Aut. papirvalg Metrisk version: A5 Tomme-version: 8 1 / 2 " 11" Du kan indstille denne for at aktivere automatisk papirvalg. Denne maskine registrerer automatisk papirformatet ved brug af printdataene og vælger en kassette. Duplex Standard: Til Du kan indstille denne for at aktivere duplexudskrivning. Denne maskine registrerer duplexudskrivning ved brug af printdataene og vælger en kassette. Standard: Til Liste-/testudskrivning Funktionstest Du kan udskrive et testark for funktioner. Udskrivning af testark for funktioner 1. Tryk på tasten [Brugerfunktioner/Tæller]. Hovedmenuen for brugerfunktioner vises. 19

22 3. Brug af printerfunktionen 2. Vælg [Printerfunktioner] ved brug af tasten [ ] eller [ ], og tryk på [OK]. Menuen for printerfunktioner vises. 3. Vælg [Liste-/testudskr.] ved brug af tasten [ ] eller [ ], og tryk på [OK]. 4. Vælg [Funktionstest] ved brug af tasten [ ] eller [ ], og tryk på [OK]. Testarket for funktioner udskrives. 5. Tryk på tasten [Brugerfunktioner/Tæller]. Vedligeholdelse Menubeskyttelse Med denne funktion kan du beskytte menuindstillingerne mod utilsigtede ændringer. Den gør det umuligt at ændre menuindstillinger på normal vis - de kan kun ændres, hvis bestemte påkrævede handlinger foretages. Niveau 1 Du kan beskytte "Vedligeholdelse", "System" og "Host-interface". Niveau 2 Du kan beskytte "Papirtilførsel", "Vedligeholdelse", "System" og "Host-interface". Fra Standard: Fra 20

23 Parametre for printerfunktioner Indstilling af Menubeskyttelse 1. Tryk på tasten [Brugerfunktioner/Tæller]. Hovedmenuen for brugerfunktioner vises. 2. Vælg [Printerfunktioner] ved brug af tasten [ ] eller [ ], og tryk på [OK]. Menuen for printerfunktioner vises. 3. Vælg [Vedligeholdelse] ved brug af tasten [ ] eller [ ], og tryk på [OK]. 4. Tryk på [Menubeskyttelse]. 5. Indtast en adgangskode med taltasterne, og tryk på [OK]. 6. Vælg et menubeskyttelsesniveau, og tryk på [OK]. 7. Tryk på tasten [Brugerfunktioner/Tæller]. 21

24 3. Brug af printerfunktionen Annullering af Menubeskyttelse 1. Tryk på tasten [Brugerfunktioner/Tæller]. 2. Vælg [Printerfunktioner] ved brug af tasten [ ] eller [ ], og tryk på [OK]. 3. Vælg [Vedligeholdelse] ved brug af tasten [ ] eller [ ], og tryk på [OK]. Der vises en skærm til indtastning af adgangskode. 4. Indtast en adgangskode med taltasterne, og tryk på [OK]. 5. Tryk på [Menubeskyttelse]. 6. Indtast en adgangskode med taltasterne, og tryk på [OK]. 22

25 Parametre for printerfunktioner 7. Vælg [Fra], og tryk på [OK]. 8. Tryk på tasten [Brugerfunktioner/Tæller]. Midlertidig annullering afmenubeskyttelse Hvis du vælger beskyttede emner i Printerfunktioner, vises en skærm til indtastning af adgangskode. Indtast den korrekte adgangskode med taltasterne, og tryk på [OK]. Menubeskyttelse er midlertidigt annulleret. Hvis du indtaster den korrekte adgangskode, forbliver menubeskyttelse annulleret, mens printerfunktionsmenuen vises. System Fortsæt automatisk Du kan vælge denne for at aktivere Fortsæt automatisk. Når dette er aktiveret (Til), fortsætter udskrivningen, selv hvis der er opstået en systemfejl. Fra Omgående 1 minut 5 minutter 10 minutter 15 minutter Standard: Fra Kantforbedring Indstil denne for at aktivere Kantforbedring. Til Fra 23

26 3. Brug af printerfunktionen Standard: Til Hvis Tonerbesparelse er aktiveret (Til), ignoreres Kantforbedring, selv hvis denne er aktiveret (Til). Tonerbesparelse Indstil denne for at aktivere Tonerbesparelse. Til Fra Standard: Fra Host-interface I/O-timeout Du kan indstille, hvor mange sekunder maskinen skal vente, før den afslutter et udskriftsjob. Hvis der normalt kommer data fra en anden port midt i et udskriftsjob, bør du øge denne timeoutperiode. 10 sekunder 15 sekunder 20 sekunder 25 sekunder 60 sekunder Standard: 15 sekunder 24

27 Indstilling af papir i bypassbakken Indstilling af papir i bypassbakken I det følgende forklares, hvordan man indstiller papiret i bypassbakken. Brug bypassbakken til udskrivning på transparenter, labelark, kraftigt papir og kuverter, der ikke kan lægges i kassetten. Yderligere oplysninger om papirindstillinger for kassetter findes i Vejledning om generelle indstillinger. Når der ilægges brevpapir, skal der tages hensyn til dets retning. Se Kopivejledning. Papir med følgende mål kan lægges i bypassbakken: Lodret: 90,0-297,0 mm Vandret: 148,0-600,0 mm Den papirside, du vil udskrive på, skal vendes nedad i bypassbakken. Når der ilægges transparenter eller kraftigt papir i bypassbakken, skal der foretages papirindstillinger via betjeningspanelet eller printerdriveren. Antallet af sider, der kan lægges i bypassbakken, afhænger af papirtypen. Følgende funktioner deaktiveres ved udskrivning fra bypassbakken: Duplexudskrivning Automatisk kassettevalg Aut. kassetteskift Når der udskrives ved brug af printerfunktionen, roteres originalbilleder altid 180 grader (billedretningen er den modsatte af billedretningen i kopifunktionen). Når der udskrives på papir med særlige krav til retningen, f.eks. kuverter og brevpapir, skal fremføringsretningen roteres 180 grader. Når der udskrives data fra computeren, skal papirformatet indstilles ved brug af printerdriveren. Papirformater, der er angivet via printerdriveren, har højere prioritet end formater angivet via betjeningspanelet. 25

28 3. Brug af printerfunktionen 1. Åbn bypassbakken. CUA Indstil papirstyrene til papirformatet. Hvis styrene ikke slutter tæt til papiret, kan billedet blive skævt, eller der kan opstå papirstop. 3. Indfør forsigtigt papiret med forsiden nedad i bypassbakken CUA Vandret format 2. Lodret format 3. Forlænger 4. Papirstyr Ilæg kun så meget papir, som der kan være imellem papirstyrene på bypassbakken. For meget papir i bypassbakken kan resultere i papirstop eller skæve billeder. Træk forlængeren ud for at understøtte større papirformater end A4, 8 1 / 2 " 11. Vift papiret for at få luft mellem arkene for at undgå fremføring af flere ark ad gangen. Når der ilægges transparenter, skal du sørge for, at forsiden og bagsiden placeres korrekt. Når der kopieres på transparenter eller papir, der er kraftigere end 105 g/m 2, skal papirtypen angives. Se mere om dette under s. 29 "Indstilling af kraftigt papir eller transparenter". 26

29 Indstilling af papir i bypassbakken Vælg papirtype ved udskrivning på kuverter. Se mere om dette under s. 30 "Indstilling af kuverter". Angiv papirformatet. Se mere om dette under s. 27 "Indstilling af papirformat". Indstilling af papirformat Du kan angive papirformatet ved brug af printerdriveren. Følgende procedure er ikke nødvendig, når papirformatet angives via printerdriveren. Papirformater, der er angivet via printerdriveren, har højere prioritet end formater angivet via betjeningspanelet. Hvis printerdriveren ikke bruges, kan indstillingerne foretages via betjeningspanelet. Yderligere oplysninger om printerdriverindstillinger findes i hjælpen til denne. Yderligere oplysninger om angivelse af brugerdefinerede formater findes under s. 28 "Indstilling af brugerdefineret papirformat ". 1. Tryk på tasten [Brugerfunktioner/Tæller]. 2. Vælg [Printerfunktioner] ved brug af tasten [ ] eller [ ], og tryk på [OK]. 3. Vælg [Papirtilførsel] ved brug af tasten [ ] eller [ ], og tryk på [OK]. 4. Vælg [Bypass-papirformat], og tryk på [OK]. 27

30 3. Brug af printerfunktionen 5. Vælg papirformat ved brug af tasten [ ] eller [ ], og tryk på [OK]. Når der udskrives på kraftigt papir eller transparenter, skal der vælges papirtype. Se mere om dette under s. 29 "Indstilling af kraftigt papir eller transparenter". 6. Tryk på tasten [Brugerfunktioner/Tæller]. Indstilling af brugerdefineret papirformat Brugerdefinerede formater kan også indstilles ved brug af printerdriveren. Følgende procedure er ikke nødvendig, når brugerdefinerede formater indstilles via printerdriveren. Brugerdefinerede formater, der er angivet via printerdriveren, har højere prioritet end formater angivet via betjeningspanelet. Hvis printerdriveren ikke bruges, kan indstillingerne foretages via betjeningspanelet. Yderligere oplysninger om printerdriverindstillinger findes i hjælpen til denne. 1. Tryk på tasten [Brugerfunktioner/Tæller]. 2. Vælg [Printerfunktioner] ved brug af tasten [ ] eller [ ], og tryk på [OK]. 3. Vælg [Papirtilførsel] ved brug af tasten [ ] eller [ ], og tryk på [OK]. 28

31 Indstilling af papir i bypassbakken 4. Vælg [Bypass-papirformat], og tryk på [OK]. 5. Vælg [Brugerdefineret format] ved brug af tasten [ ] eller [ ], og tryk på [OK]. 6. Indtast papirets vandrette længde med taltasterne, og tryk på [[OK]]. 7. Indtast papirets lodrette længde med taltasterne, og tryk på [[ OK]]. 8. Tryk på tasten [Brugerfunktioner/Tæller]. Indstilling af kraftigt papir eller transparenter Papirindstillingerne kan også foretages via printerdriveren. Følgende procedure er ikke nødvendig, når papirtyper indstilles via printerdriveren. Papirtypeindstillinger, der er foretaget via printerdriveren, har højere prioritet end instillinger foretaget via maskinens betjeningspanel. Hvis printerdriveren ikke bruges, kan indstillingerne foretages via betjeningspanelet. Yderligere oplysninger om printerdriverindstillinger findes i hjælpen til denne. 29

32 3. Brug af printerfunktionen 1. Tryk på tasten [Brugerfunktioner/Tæller]. 2. Vælg [Systemindstillinger] ved brug af tasten [ ] eller [ ], og tryk på [OK]. 3. Vælg [Papirkass.indstil.] ved brug af tasten [ ] eller [ ], og tryk på [OK]. 4. Vælg [Papirtype:Bypassbakke] ved brug af tasten [ ] eller [ ], og tryk på [OK]. 5. Vælg [OHP (Transparent)] eller [Kraftigt papir] ved brug af tasten [ ] eller [ ], og tryk på [OK]. 6. Tryk på tasten [Brugerfunktioner/Tæller]. Indstillingerne er gældende, indtil de slettes igen. Efter udskrivning på transparenter eller kraftigt papir skal du slette indstillingerne til den næste bruger. Indstilling af kuverter 1. Tryk på tasten [Brugerfunktioner/Tæller]. 30

33 Indstilling af papir i bypassbakken 2. Vælg [Systemindstillinger] ved brug af tasten [ ] eller [ ], og tryk på [OK]. 3. Vælg [Papirkass.indstil.] ved brug af tasten [ ] eller [ ], og tryk på [OK]. 4. Vælg [Papirtype:Bypassbakke] ved brug af tasten [ ] eller [ ], og tryk på [OK]. 5. Vælg [Kraftigt papir] ved brug af tasten [ ] eller [ ], og tryk på [OK]. 6. Tryk på tasten [Escape] to gange for at vende tilbage til hovedmenuen Brugerfunktioner. 7. Vælg [Printerfunktioner] ved brug af tasten [ ] eller [ ], og tryk på [OK]. 8. Vælg [Papirtilførsel] ved brug af tasten [ ] eller [ ], og tryk på [OK]. 31

34 3. Brug af printerfunktionen 9. Vælg [Bypass-papirformat], og tryk på [OK]. 10. Vælg kuvertformatet [C6 ], [C5 ] eller [DL ], og tryk på [OK]. 11. Tryk på tasten [Brugerfunktioner/Tæller]. 32

35 Opsætning af printerdriver og annullering af udskriftsjob Opsætning af printerdriver og annullering af udskriftsjob Yderligere oplysninger om opsætning af printerdriveren eller annullering af udskriftsjob under Windows XP/Vista/7, Windows Server 2003/2008 og Linux findes i Hjælp. Windows XP og Windows Server Adgang til printeregneskaber Ændring af standardindstillinger - Printeregenskaber Ændring af maskinens indstillinger kræver tilladelse til styring af printeren. Administratorer og superbrugere har tilladelse til styring af printere som standard. Når du foretager indstillinger for ekstraudstyr, skal du logge på med en konto med tilladelse til styring af printere. 1. Åbn vinduet [Printere og faxenheder] i menuen [Start]. Vinduet [Printere og faxenheder] vises. Under Windows XP Home Edition åbnes vinduet [Printere og faxenheder] ved at klikke på [Kontrolpanel] fra knappen [Start] på proceslinjen. Klik på [Printere og anden hardware], og klik derefter på [Printere og faxenheder]. 2. Klik på ikonet for den maskine, hvis standardindstilling du vil ændre. 3. Klik på [Egenskaber] i menuen [Filer]. Dialogboksen for printeregenskaber vises. 4. Foretag de ønskede indstillinger, og klik på [OK]. Normalt behøver du ikke at ændre "Form to Tray Assignment"-indstillinger på fanen [Enhedsindstillinger] i Postscript 3-printerdriveren. Indstillinger, der foretages her, bruges som standardindstillinger for alle programmer. Ændring af standardindstillinger - Udskriftindstillinger Ændring af maskinens indstillinger kræver tilladelse til styring af printeren. Medlemmer af administrator- og superbrugergrupperne har tilladelse til styring af printere som standard. Når du 33

36 3. Brug af printerfunktionen foretager indstillinger for ekstraudstyr, skal du logge på med en konto med tilladelse til styring af printere. 1. Åbn vinduet [Printere og faxenheder] i menuen [Start]. Vinduet [Printere og faxenheder] vises. Under Windows XP Home Edition åbnes vinduet [Printere og faxenheder] ved at klikke på [Kontrolpanel] fra knappen [Start] på proceslinjen. Klik på [Printere og anden hardware], og klik derefter på [Printere og faxenheder]. 2. Klik på ikonet for den maskine, hvis standardindstilling du vil ændre. 3. Klik på [Udskriftsindstillinger...] i menuen [Filer]. Dialogboksen [Udskriftsindstillinger] kommer frem. 4. Foretag de ønskede indstillinger, og klik på [OK]. Indstillinger, der foretages her, bruges som standardindstillinger for alle programmer. Valg af indstillinger fra et program Hvis du vil foretage indstillinger for et bestemt program, skal du åbne dialogboksen [Udskriv] fra det pågældende program. Følgende eksempel beskriver, hvordan der foretages indstillinger for programmet WordPad, der leveres med Windows XP og Windows Server Fremgangsmåderne for åbning af dialogboksen [Udskriv] varierer afhængigt af programmet. Yderligere oplysninger findes i den medfølgende betjeningsvejledning til programmet, der anvendes. Alle indstillinger, der foretages i følgende procedure, gælder kun for det aktuelle program. 1. Klik på [Udskriv...] i menuen [Fil]. Dialogboksen [Udskriv] kommer frem. 2. I listen [Vælg printer] skal du vælge den ønskede maskine og derefter klikke på [Indstillinger] for at åbne dialogboksen Udskriftsindstillinger. 3. Angiv de ønskede indstillinger. 4. Klik på [OK] og derefter på [Udskriv] for at starte udskrivningen. 34

37 Opsætning af printerdriver og annullering af udskriftsjob Annullering af udskriftsjob 1. Dobbeltklik på printerikonet på Windows-proceslinjen. Der vises et vindue med de job, der står i kø og venter på udskrivning. Kontrollér den aktuelle status for det job, du vil annullere. 2. Klik på navnet på det job, du vil annullere. 3. Klik på [Annuller] i menuen [Dokument]. Du kan også åbne vinduet for jobkøen ved at dobbeltklikke på maskinikonet i vinduet [Printere og faxenheder]. 4. Tryk på tasten [Printer]. 5. Tryk på [Nul. job]. 6. Tryk på [Aktuelt]. [Aktuelt]: Annullerer det udskriftsjob, der er i gang. [Genoptag]: Genoptager udskriftsjob. En bekræftelsesmeddelelse vises. 7. Tryk på [Ja] for at annullere udskriftsjobbet. Tryk på [Nej] for at vende tilbage til det forrige skærmbillede. 35

38 3. Brug af printerfunktionen Hvis maskinen deles af flere computere, skal du passe på, at du ikke ved en fejltagelse kommer til at annullere en anden brugers udskriftsjob. Du kan ikke stoppe udskrivning af data, der allerede er behandlet. Derfor kan udskrivningen fortsætte nogle få sider, efter at du har trykket på [Nulstil job]. Det kan tage temmelig lang tid at annullere et udskriftsjob, der indeholder en stor mængde data. 36

39 4. Brug af TWAIN-scannerfunktionen TWAIN-scanner Denne maskine kan bruges som en TWAIN-scanner ved at maskinen betjenes fra en klientcomputer på netværket. Originaler kan scannes ved brug af samme metode, som anvendes til USB-tilsluttede scannere. Denne maskine kan desuden bruges som en TWAIN-kompatibel scanner ved at forbinde den direkte med en offline-computer via USB. 1 3 TCP/IP USB CUA Denne maskine Tilslut denne maskine til et Ethernet (TCP/IP) og/eller en USB. 2. Klientcomputer Scanneren kan betjenes ved brug af et TWAIN-kompatibelt program. 3. Offline-computer Dette er en pc, der er tilsluttet denne maskine via USB. Du kan bruge denne scanner fra et TWAINkompatibelt program. Procesdiagram 1. Brug et TWAIN-kompatibelt program på en "2. Klientcomputer" eller "3. Offlinecomputer" til at sende en scannerkommando via TWAIN-driveren. 2. Originaler scannes på "1. Denne maskine". 3. De scannede data kan redigeres og lagres ved brug af et TWAIN-kompatibelt program på "2. Klientcomputer" eller "3. Offline-computer". 37

40 4. Brug af TWAIN-scannerfunktionen Forberedelse til brug af TWAIN-scanner på netværk Følgende oversigt angiver, hvordan man gør klar til brug af maskinen som en TWAIN-scanner. Installér TWAIN-driveren på en klientcomputer. *1 Se s. 13 "Installation af TWAINdriver". Forbind scanneren og klientcomputeren med et kabel. USB-tilslutning: Se s. 8 "Tilslutning af maskine til vært ved brug af USB-kabel". Ethernet-tilslutning: Se Netværksvejledning. *1 For at bruge denne maskine som TWAIN-scanner skal et TWAIN-kompatibelt program være installeret på den klientcomputer, du bruger. Skærmbillede for TWAIN-scanner Ved brug af denne maskine som TWAIN-scanner er det ikke nødvendigt at trykke på [Scanner]-tasten på betjeningspanelet. Når TWAIN-driveren aktiveres på en klientcomputer, skifter displayet automatisk til følgende skærm. 38

41 Placering af originaler Placering af originaler I det følgende forklares, hvordan originaler placeres på glaspladen og i ADF'en, og hvordan scanningsområdet og -retningen indstilles i henhold til scanningsmetoden. For at top-/bundretningen af den scannede original vises korrekt på en klientcomputer, skal originalens placering og de foretagede indstillinger via betjeningspanelet og scannerdriveren stemme overens. Placering af originaler Originalen kan placeres i to retninger. Se nedenstående tabel. Normalt vises originalretningen som eller, men i nedenstående tabel er der anvendt et kvadratisk format for at lette forståelsen. Selv om formatet på selve originalen er anderledes, vil de nedenstående kombinationer af originalretning og retningen, der angives via betjeningspanelet eller scannerdriveren, ikke ændre sig. Angivelse af originalretning og placering af originaler 1. Original, der skal scannes 2. Vælg ilægningsmetode Glasplade ADF 3. Placér originalen. (Der er to retninger for originaler). Placér originalen med den øverste kant ind mod øverste venstre hjørne af glaspladen. Placér originalen med den øverste kant ind mod bagsiden af glaspladen. Placér den øverste kant af originalen først. Placér originalen med den øverste kant op ad bagkanten af ADF'en. 4. Originalen vist på en computer 39

42 4. Brug af TWAIN-scannerfunktionen Placering på glaspladen Originaler, som ikke kan lægges i ADF'en, f.eks. ark med pålimede dele eller bøger, kan placeres direkte på glaspladen ved scanning. Yderligere oplysninger om emnet findes i Kopivejledning. 1. Løft glaspladelåget eller ADF'en. Løft glaspladelåget eller ADF'en mindst 30 grader. Åbningen/lukningen udløser automatisk registrering af originalformatet. 2. Placér originalen på glaspladen med siden, der skal scannes, nedad. Brug hjørnemarkeringen til at justere originalpositionen. Der er to originalretninger. Placering af original med den øverste kant ind mod bagsiden af glaspladen 1 2 CUA Positionsmærke 2. Venstre skala Placering af original med den øverste kant ind mod øverste venstre hjørne af glaspladen Ved brug af maskinen som TWAIN-scanner er denne retning standardindstillingen for TWAIN-driveren. Brug normalt denne retning ved placering af originaler. 40

43 Placering af originaler 1 2 CUA Positionsmærke 2. Venstre skala 3. Sænk glaspladelåget eller ADF'en. 4. Vælg originalretning i henhold til retningen af den ilagte original. s. 39 "Placering af originaler" Placering i ADF'en ADF'en kan benyttes, når du vil ilægge flere originaler på én gang. Originaler i ADF'en kan scannes på en side eller begge sider. Originaler som kan eller ikke kan placeres i ADF'en Se mere om emnet i Kopivejledning. Brug af uegnede originaler i ADF'en kan medføre papirstop og beskadigelse af originalerne. Placér denne type originaler direkte på glaspladen. Yderligere oplysninger om originalformater, der kan registreres automatisk, samt bemærkninger vedrørende originaler i ADF'en findes i Kopivejledning. 1. Tilpas papirstyret til originalformatet. 2. Placér originalerne med siden, der skal scannes, opad. For originaler, som skal scannes på begge sider, skal den første side vende opad. Originalerne kan placeres i to retninger. 41

44 4. Brug af TWAIN-scannerfunktionen Placering af original med den øverste kant op ad bagkanten af ADF'en 1 2 CUA Grænsemarkering 2. Dokumentstyr Placering af den øverste kant af originaler først Ved brug af maskinen som TWAIN-scanner er denne retning standardindstillingen for TWAIN-driveren. Brug normalt denne retning ved placering af originaler. 1 2 CUA Grænsemarkering 2. Dokumentstyr Originaler med samme bredde og forskellige længder kan placeres på samme tid. Placér originalerne som vist: 1. Retning for placering i ADF'en AAH022S 42

45 Placering af originaler 2. Højde Originaler scannes i den rækkefølge, de er ilagt, startende med den øverste side. 3. Vælg originalretning i henhold til retningen af de ilagte originaler. s. 39 "Placering af originaler" 43

46 4. Brug af TWAIN-scannerfunktionen Scanning af originaler For at bruge TWAIN-scanneren på netværket skal et TWAIN-kompatibelt program og TWAIN-driveren installeres på klientcomputeren. Hvis originaler skal scannes vha. et TWAIN-kompatibelt program, skal du vælge TWAIN-driveren og derefter angive scanningsindstillinger i dialogboksen Scannerstyring. Opstart af TWAIN-driveren afhænger af programmet. Yderligere oplysninger findes i hjælpen til programmet. Hvis Windows-firewall eller et antivirusprogram er aktiveret under Windows XP SP2/Vista/7 eller Windows Server 2003/2003 R2/2008, vil meddelelsen "Kan ikke finde scanneren." eller "Intet svar fra scanneren." muligvis blive vist, så scanning med TWAIN-scanneren mislykkes. I så fald skal du ændre indstillinger for Windows-firewall'en eller antivirusprogrammet. Yderligere oplysninger findes i hjælpen til Windows. Hvis du allerede har valgt en scanner, behøver du ikke at vælge scanner, medmindre du vil ændre den. Hvis den korrekte scanner ikke vises på listen, kan du søge efter scanneren ved brug af portindstillingen, som er installeret med TWAIN-driveren. Funktionen til registrering af tomme ark er ikke tilgængelig, når TWAIN-scanneren anvendes. 44

47 5. Problemløsning Printerfunktionen Fejl og statusmeddelelser på displayet I dette afsnit beskrives de vigtigste meddelelser, der vises på displayet. Hvis der vises en meddelelse, som ikke er beskrevet her, skal man følge instruktionerne i meddelelsen. Se Kopivejledning for oplysninger om den korrekte procedure for slukning af maskinen. Statusmeddelelser Meddelelse "Offline" "Vent venligst." "Udskriver..." "Klar" "Nulstiller job..." "Indstil. ændring..." "Venter..." Status Maskinen er offline. For at starte udskrivningen skal du skifte til online ved at trykke på [Online]-tasten på betjeningspanelet. Vent et øjeblik. Maskinen udskriver. Vent et øjeblik. Maskinen er klar til brug. Der kræves ikke yderligere handlinger. Maskinen nulstiller udskriftsjobbet. Vent, til "Klar" vises på displayet. Maskinens indstillinger ændres. Vent et øjeblik. Maskinen venter på data til udskrivning. Vent et øjeblik. Advarselsmeddelelser Meddelelse/anden meddelelse "Skift til flg. indstillinger for kassette #:" "xxx yyy" Årsag Indstillingerne for den valgte kassette er forskellige fra de indstillinger, der er angivet for udskrivning. # angiver kassettenummeret. xxx angiver kassettenummeret. yyy angiver papirformatet. Løsning Tryk på [Nul. job] for at skifte kassetteindstillinger, eller tryk på [For.uds.] for at udskrive alligevel. Yderligere oplysninger om kassetteindstillinger findes i Vejledning om generelle indstillinger. 45

48 5. Problemløsning Meddelelse/anden meddelelse "Sætvis udskr. annulleret." "Udskriv sætvis: Maks. sider" Årsag Funktionen for sætvis udskrivning er annulleret. Det maksimale antal sider for sætvis udskrivning er overskredet. Løsning Sluk på hovedafbryderen, og tænd igen. Kontakt din salgskonsulent eller en tekniker, hvis meddelelsen vises igen. Sluk på hovedafbryderen, og tænd igen. Reducér antallet af sider, der skal udskrives, eller øg hukommelseskapaciteten. Kontakt en salgskonsulent eller tekniker for oplysninger om installation af et hukommelsesmodul i maskinen. "Duplex annulleret." Duplexudskrivning er annulleret. Kontrollér, at papiret er egnet til duplexudskrivning, eller øg hukommelseskapaciteten. Kontakt en salgskonsulent eller tekniker for oplysninger om installation af et hukommelsesmodul i maskinen. "Duplex-funktionen er Fra for kasstte #" "Fejl ved Ethernet-kort " "Overskr. maks. udsk.str. Tryk på Forts. uds./ Nulstil job." Den valgte kassette er ikke konfigureret til duplexudskrivning. # angiver kassettenummeret. Der er opstået en fejl i Ethernetinterfacet. Billedformatet for udskriftsjobbet overskrider det maksimale printområde. Tryk på [Nul. job] for at skifte kassetteindstillinger eller foretage enkeltsidet udskrivning. Yderligere oplysninger om kassetteindstillinger findes i Vejledning om generelle indstillinger. Sluk på hovedafbryderen, og tænd igen. Kontakt din salgskonsulent eller en tekniker, hvis meddelelsen vises igen. Tryk på [Nul. job] for at skifte kassetteindstillinger, eller tryk på [For.uds.] for at udskrive alligevel. 46

49 Printerfunktionen Meddelelse/anden meddelelse "I/O-bufferoverløb." "Læg papir i kassette #" Årsag Maksimumstørrelsen på I/O bufferen er overskredet. Der er intet papir i den valgte kassette. # angiver kassettenummeret. Løsning Øg størrelsen på I/O bufferen ved brug af Host Interfacemenuen. Læg papir i kassetten. "NV-RAM-fejl" Der er opstået en fejl i printeren. Sluk på hovedafbryderen, og tænd igen. Kontakt din salgskonsulent eller en tekniker, hvis meddelelsen vises igen. "Fork. pap.form./papirtyp." "Skift indstillinger til:" "xxx yyy" "[Udskriv] uden nedenst. funktion?" Papiret i kassetten svarer ikke til de papirindstillinger, der er valgt under Automatisk kassettevalg. xxx angiver kassettenummeret. yyy angiver papirformat og papirtype. Dette er en advarselsmeddelelse vedrørende en kassette under Automatisk kassettevalg. Tryk på [Nul. job] for at skifte kassetteindstillinger, eller tryk på [For.uds.] for at udskrive alligevel. Yderligere oplysninger om kassetteindstillinger findes i Vejledning om generelle indstillinger. Tryk på [Udskriv] for at annullere denne tilstand og udskrive jobbet. "Printerfontfejl" Der er opstået en fejl i font-filen. Sluk på hovedafbryderen, og tænd igen. Kontakt din salgskonsulent eller en tekniker, hvis meddelelsen vises igen. "Udskriftsoverløb." "Kassetten er i brug." Billeddataene er blevet begrænset på grund af komprimering. Den angivne kassette bruges af en anden funktion, f.eks. kopifunktionen. Øg hukommelseskapaciteten. Kontakt en salgskonsulent eller tekniker for oplysninger om installation af et hukommelsesmodul i maskinen. Vent, til brugen af den angivne kassette er ophørt. 47

50 5. Problemløsning Meddelelse/anden meddelelse "Sæt kassetten korrekt i igen." " Tonerpatron næsten tom" "Påfyld toner" "Fejl kassette #" "Uautoriseret brugeradgang." "USB har et problem" Årsag Den valgte kassette eksisterer ikke eller er ikke indstillet korrekt. Toneren er snart opbrugt. Der er opstået en fejl med kassetten. # angiver kassettenummeret. Udskriftsjobbet blev annulleret på grund af brugerrestriktioner. Der er opstået en fejl i USBinterfacet. Løsning Indstil kassetten korrekt. Udskift snarest tonerpatronen for at undgå forringet udskriftskvalitet. Tryk på [Nul. job] for at skifte kassetteindstillinger, eller tryk på [For.uds.] for at vælge en anden kassette og udskrive. Kontrollér tilladelserne for brugerkoden. Sluk på hovedafbryderen, og tænd igen. Kontakt din salgskonsulent eller en tekniker, hvis meddelelsen vises igen. Der kan ikke udskrives Mulig årsag Er strømmen tilsluttet? Er maskinen online? Lyser printertasten rødt? Er der en advarsels- eller fejlmeddelelse på displayet? Er interfacekablet tilsluttet korrekt til maskinen og computeren? Løsning Kontrollér, at kablet sidder ordentligt fast i stikkontakten og i maskinen. Tænd på hovedafbryderen. Hvis ikke, tryk på [Online]-tasten på betjeningspanelet. Kontrollér fejlmeddelelsen på displayet, og foetag de nødvendige handlinger. Kontrollér meddelelsen på displayet, og foretag de nødvendige handlinger. Tilslut interfacekablet korrekt. Hvis det har en fastgørelsesmekanisme, skal denne også fastgøres korrekt. Se s. 8 "Tilslutning af maskinen". 48

51 Printerfunktionen Mulig årsag Bruger du det rigtige interfacekabel? Blev interfacekablet tilsluttet, efter at der var tændt for maskinen? Blinker eller lyser Data indindikatoren, efter udskriftsjobbet er påbegyndt? Løsning Det er computeren, der afgør, hvilken type interfacekabel der skal bruges. Sørg for at bruge den korrekte type. Hvis kablet er beskadiget eller slidt, skal det udskiftes. Se s. 8 "Tilslutning af maskinen". Tilslut interfacekablet, inden du tænder for maskinen. Hvis ikke, sendes der ikke data til maskinen. Hvis maskinen er forbundet til computeren med et interfacekabel Kontrollér, at portindstillingerne for maskinen er korrekte. Ved tilslutning via en USB-port skal USB-porten indstilles. Windows XP Professional og Windows Server Klik på [Start]-tasten, og klik på [Printere og faxenheder]. 2. Klik på ikonet for maskinen. Klik på [Egenskaber] i menuen [Filer]. 3. Klik på fanen [Porte]. 4. I listen [Udskriv til følgende port(e)] skal du kontrollere, at den korrekte port er valgt. Windows XP Home Edition Netværksforbindelse 1. Klik på [Start], klik på [Kontrolpanel], klik på [Printere og anden hardware], og klik derefter på [Printere og faxenheder]. 2. Klik på ikonet for maskinen. Klik på [Egenskaber] i menuen [Filer]. 3. Klik på fanen [Porte]. 4. I listen [Udskriv til følgende port(e)] skal du kontrollere, at den korrekte port er valgt. Kontakt din netværksadministrator. 49

52 5. Problemløsning Andre udskrivningsproblemer Problem Udskrifterne er udtværede. Layoutet er ikke som forventet. Der kan ikke udskrives i duplex. Kombinerede sider eller foldere udskrives ikke som forventet. Forstørrede/formindskede udskrifter er ikke som forventet. En printordre er afsendt fra computeren, men udskrivningen starter ikke. Printjobbet annulleres ikke, selv når maskinen sættes i offline-tilstand. Fotografier er kornede. Billeder beskæres, eller der udskrives for stort et område. Årsag og løsning Der er ikke valgt indstillinger for kraftigt papir ved udskrivning på kraftigt papir. Vælg [Kraftigt] i listen [Type:] på fanen [Papir] i printerdriveren. Udskriftsområdet afhænger af den anvendte maskine. Data, som kun fylder én side på en bestemt maskine, fylder måske mere end en side på en anden maskine. Duplexudskrivning kan ikke vælges, hvis der er papir i bypassbakken. Når duplexfunktionen anvendes, skal papiret leveres fra en anden kassette end bypassbakken. Der kan ikke foretages duplexudskrivning, hvis der er angivet kraftigt papir, transparenter eller labelark som papirtype. Angiv en anden papirtype. Duplexudskrivning kan ikke foretages fra en kassette, hvis [Til] ikke er angivet for [Duplex] under [Papirtilførsel]. Se mere om dette under s. 19 "Papirtilførsel". Kontrollér, at indstillingerne for papirformat og -retning i programmet svarer til indstillingerne i printerdriveren. Hvis formater og retninger ikke stemmer overens, skal du vælge samme format og retning. Brugerkodestyring er muligvis aktiveret. Bed administrator om en gyldig brugerkode. Brugerkoden skal angives via printerdriveren for at udskrive. Vælg [Printerprioritet] for [Signalstyring]. Se mere om emnet i Vejledning om generelle indstillinger. Nogle programmer reducerer printopløsningen. Du bruger muligvis papir i et mindre format end det, der er valgt i programmet. Brug papir af samme format som det valgte i programmet. Hvis der ikke kan ilægges papir i det korrekte format, kan du formindske billedet og derefter udskrive det. 50

53 Printerfunktionen Problem Det tager lang tid at udføre et udskriftsjob. Det tager for lang tid at genoptage udskrivning. Årsag og løsning Hvis der er en stor mængde data, eller dataene er komplekse, tager behandlingen lang tid. Hvis Data ind-indikatoren blinker, behandles dataene. Vent, til udskrivningen genoptages. Hvis der er en stor mængde data, eller dataene er komplekse, tager behandlingen lang tid. Hvis Data ind-indikatoren blinker, behandles dataene. Vent, til udskrivningen genoptages. Maskinen er i energisparetilstand. Maskinen skal varme op, når den har været i energisparetilstand, hvilket tager tid. Se Vejledning om generelle indstillinger. Papiret indføres ikke fra den valgte kassette. Ekstraudstyr, der er forbundet til maskinen, kan ikke registreres. Billeder udskrives i den forkerte retning. De udskrevne billeder er forskellige fra dem, der vises på computeren. Hvis du bruger et Windows-operativsystem, tilsidesætter printerdriverindstillingerne de indstillinger, der er foretaget via betjeningspanelet. Angiv den ønskede kassette via printerdriveren. Opsætning af ekstraudstyr skal konfigureres i printeregenskaberne, hvis tovejskommunikation ikke er aktiveret. Se hjælpen til printerdriveren. Den valgte fremføringsretning er muligvis en anden end den, der er valgt i printerdriveren. Indstil maskinens fremføringsretning, så den svarer til printerdriverens. Se hjælpen til printerdriveren. Når der bruges bestemte funktioner, f.eks. formindskelse eller forstørrelse, kan layoutet på udskrifterne være forskelligt fra layoutet på computerens skærmbillede. Kontakt en salgskonsulent eller servicetekniker, hvis problemet ikke kan løses. 51

DX-C200P. Softwarevejledning. Betjeningsvejledning

DX-C200P. Softwarevejledning. Betjeningsvejledning DX-C200P Betjeningsvejledning Softwarevejledning 1 Forberedelse af udskrivning 2 Opsætning af printerdriveren 3 Andre udskriftsfunktioner 4 Direkte udskrivning fra et digitalkamera (PictBridge) 5 Valg

Læs mere

Brugervejledning. Vejledningtilmaskinen. Ilægningafpapir. Udskrivningafdokumenter. Kopieringaforiginaler. Scanning via en computer

Brugervejledning. Vejledningtilmaskinen. Ilægningafpapir. Udskrivningafdokumenter. Kopieringaforiginaler. Scanning via en computer Brugervejledning Vejledningtilmaskinen Ilægningafpapir Udskrivningafdokumenter Kopieringaforiginaler Scanning via en computer Afsendelse og modtagelse af en fax Konfigurationafmaskinen via betjeningspanelet

Læs mere

Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning

Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan læses denne vejledning...9 Introduktion... 9 Lovmæssige forbud...

Læs mere

Softwarevejledning. Betjeningsvejledning

Softwarevejledning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Softwarevejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Forberedelse til udskrivning Opsætning af printerdriveren Andre udskrivningsopgaver Direkte udskrivning fra et digitalt kamera (PictBridge)

Læs mere

MODEL: MX-C300P MX-C300PE MX-C300PL DIGITAL FULDFARVEPRINTER BETJENINGSVEJLEDNING

MODEL: MX-C300P MX-C300PE MX-C300PL DIGITAL FULDFARVEPRINTER BETJENINGSVEJLEDNING MODEL: MX-C300P MX-C300PE MX-C300PL DIGITAL FULDFARVEPRINTER BETJENINGSVEJLEDNING INDLEDNING Denne brugervejledning beskriver MX-C300P/MX-C300PE/MX-C300PL digital fuldfarveprinter. Hvor "MX-XXXX" vises

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Læs dette først Varemærker...3 Sådan læser du denne vejledning...4 Papir og andre medier Papir og andre medier, der kan anvendes i printeren...5 Anbefalet papir...9 Ilægning

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Kopifunktioner Faxfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner Sådan registreres

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Udskrift. Scan. Dokumentserver.

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Udskrift. Scan. Dokumentserver. Brugervejledning Maskinens egenskaber Sådan kommer du i gang Kopimaskine Fax Udskrift Scan Dokumentserver Web Image Monitor Tilføj papir og toner Problemløsning Tillæg Der henvises til HTML-filerne på

Læs mere

Betjeningsvejledning Softwarevejledning

Betjeningsvejledning Softwarevejledning Betjeningsvejledning Softwarevejledning Læs dette først Vejledninger til denne printer...11 Sådan læses denne vejledning...12 Symboler...12 Beskrivelse af den angivne model...13 Brug af taster...14 Forberedelse

Læs mere

Placering af mærkater med teksten RADVARSEL og RFORSIGTIG

Placering af mærkater med teksten RADVARSEL og RFORSIGTIG Hardwarevejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Vejledning om printeren Installation af ekstraudstyr Tilslutning af printeren Konfiguration Papir og andre medier Udskiftning af forbrugsstoffer og vedligeholdelsessæt

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver.

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver. Brugervejledning Maskinens egenskaber Sådan kommer du i gang Kopimaskine Fax Printer Scanner Dokumentserver Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Oplysninger om emner, som ikke

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN BRUGSANVISNING DCP-8085DN Version B DAN Hvis du får brug for at kontakte vores kundeservice Udfyld følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: DCP-8085DN Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1

Læs mere

Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger

Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger Introduktion Denne vejledning indeholder detaljerede instruktioner og bemærkninger om betjeningen og brugen af dette produkt Læs denne vejledning

Læs mere

LASERJET PRO MFP. Brugervejledning M521

LASERJET PRO MFP. Brugervejledning M521 LASERJET PRO MFP Brugervejledning 2 M521 HP LaserJet Pro MFP M521 Brugervejledning Copyright og licens 2013 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Brugervejledning NPD4893-03 DA

Brugervejledning NPD4893-03 DA NPD4893-03 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

BRUGSANVISNING HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere

BRUGSANVISNING HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere Brother-laserprinter BRUGSANVISNING Svagtseende brugere Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale - software. HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN

Læs mere

KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E. Betjeningsvejledning

KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E. Betjeningsvejledning KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E Betjeningsvejledning Denne betjeningsvejledning er for modellerne KM-C2525E, KM-C3225E, KM-C3232E og KM-C4035E. I vejledningen henviser KM-C2525E til modellen til

Læs mere

Brugervejledning NPD4670-00 DA

Brugervejledning NPD4670-00 DA NPD4670-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning

HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING DCP-J125 DCP-J315W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J125 og DCP-J315W (Sæt en ring

Læs mere

Her finder du oplysningerne

Her finder du oplysningerne Her finder du oplysningerne Installationsvejledning Indeholder oplysninger om samling af printeren og installation af printersoftwaren. Brugervejledning (denne manual) Indeholder detaljerede oplysninger

Læs mere

Brugervejledning NPD5057-01 DA

Brugervejledning NPD5057-01 DA NPD5057-01 DA Copyright Copyright Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering,

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

HP LaserJet M1120 MFP Series Brugervejledning

HP LaserJet M1120 MFP Series Brugervejledning HP LaserJet M1120 MFP Series Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig tilladelse,

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL P1100 Printer series Brugervejledning

LASERJET PROFESSIONAL P1100 Printer series Brugervejledning LASERJET PROFESSIONAL P1100 Printer series Brugervejledning HP LaserJet Professional P1100 printerserien Brugervejledning Copyright og licens 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion,

Læs mere

SP 1200SF/SP 1200S Softwarebrugsanvisning

SP 1200SF/SP 1200S Softwarebrugsanvisning SP 1200SF/SP 1200S Softwarebrugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen

Læs mere

Brugervejledning NPD5087-02 DA

Brugervejledning NPD5087-02 DA NPD5087-02 DA Copyright Copyright Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering,

Læs mere

Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175

Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 LaserJet Pro 100 farve-mfp M175 Brugervejledning Copyright og licens 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning

Læs mere

Brugervejledning NPD5015-00 DA

Brugervejledning NPD5015-00 DA NPD5015-00 DA Copyright Copyright Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering,

Læs mere

Brugervejledning NPD4862-00 DA

Brugervejledning NPD4862-00 DA NPD4862-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere