Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference"

Transkript

1 Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen.

2 Introduktion Denne vejledning indeholder detaljerede instruktioner og bemærkninger om betjening og anvendelse af maskinen. Læs vejledningen grundigt, inden du anvender maskinen, for sikker og korrekt brug. Opbevar den i nærheden af maskinen, så du nemt kan finde oplysninger. Vigtigt Indholdet i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. I det omfang, det er tilladt efter gældende lovgivning, er producenten ikke ansvarlig for skader, der måtte opstå ved maskinfejl, tab af registrerede data eller brugen af dette produkt og medfølgende betjeningsvejledninger. Sørg for altid at kopiere eller tage backup af data registreret i maskinen, da der er risiko for, at dokumenter eller data kan gå tabt som følge af betjeningsfejl eller maskinfejl. Producenten er ikke ansvarlig for dokumenter, der er fremstillet ved brugen af denne maskine, eller for fejlfunktioner, der måtte opstå som resultat af handlinger i forbindelse med datakørsler på maskinen. Det er ikke tilladt at kopiere eller udskrive emner, hvis gengivelse er forbudt ved lov. Kopiering eller udskrivning af følgende emner er som regel forbudt ifølge lokal lovgivning: Pengesedler, stempelmærker, gældsbeviser, aktiecertifikater, veksler, checks, pas og kørekort. Den foregående liste er kun ment som en vejledning og er ikke udtømmende. Vi påtager os intet ansvar for dens fuldstændighed eller nøjagtighed. Hvis du har tvivlsspørgsmål vedrørende kopiering eller udskrivning af bestemte emner, bør du kontakte en juridisk rådgiver. Forsigtig: Regulering, tilpasning eller anvendelse af andre procedurer end de i denne vejledning anførte kan medføre bestrålingsfare. Der anvendes to typer størrelsesangivelser i denne vejledning. Til denne maskine anvendes den metriske version. Varemærker Microsoft, Windows, Windows Server og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Navnene på Windows-operativsystemerne er som følger:. Produktnavnene for Windows XP er som følger: Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP Home Edition Microsoft Windows XP Media Center Edition Microsoft Windows XP Tablet PC Edition Microsoft Windows XP Professional x64 Edition. Produktnavnene for Windows Vista er som følger: Microsoft Windows Vista Ultimate Microsoft Windows Vista Business Microsoft Windows Vista Home Premium Microsoft Windows Vista Home Basic Microsoft Windows Vista Enterprise. Produktnavnene for Windows 7 er som følger: Microsoft Windows 7 Home Premium Microsoft Windows 7 Professional Microsoft Windows 7 Ultimate Microsoft Windows 7 Enterprise. Produktnavnene for Windows Server 2003 er som følger: Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition. Produktnavnene for Windows Server 2003 R2 er som følger: Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition Andre produktnavne heri er kun til identifikationsformål og kan være varemærker tilhørende de respektive virksomheder. Vi frasiger os alle rettigheder til disse mærker. Bemærkninger: Visse illustrationer i denne vejledning kan afvige lidt i forhold til selve maskinen. Visse typer ekstraudstyr er muligvis ikke tilgængelige i alle lande. Kontakt din lokale forhandler for yderligere oplysninger.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledninger til denne maskine...3 Sådan læses denne vejledning...4 Symboler...4 Navne på vigtigt udstyr Sådan kommer du i gang Betjeningspanel...5 Læsning af displayet og brug af taster... 6 Tilslutning af maskinen...8 Krav... 8 Tilslutning af maskine til vært ved brug af USB-kabel Installation af software AutoRun...11 Installation af printerdriver...12 Installation af TWAIN-driver Medfølgende software på cd-rom DDST-driver...14 DDST TWAIN-driver Brug af printerfunktionen Menuen Printerfunktioner...17 Justering af printerfunktioner...18 Parametre for printerfunktioner Papirtilførsel...19 Liste-/testudskrivning Vedligeholdelse System...23 Host-interface...24 Indstilling af papir i bypassbakken Indstilling af papirformat Indstilling af brugerdefineret papirformat Indstilling af kraftigt papir eller transparenter...29 Indstilling af kuverter...30 Opsætning af printerdriver og annullering af udskriftsjob...33 Windows XP og Windows Server Adgang til printeregneskaber

4 Annullering af udskriftsjob Brug af TWAIN-scannerfunktionen TWAIN-scanner Procesdiagram Forberedelse til brug af TWAIN-scanner på netværk...38 Skærmbillede for TWAIN-scanner...38 Placering af originaler Placering af originaler Scanning af originaler Problemløsning Printerfunktionen Fejl og statusmeddelelser på displayet Der kan ikke udskrives Andre udskrivningsproblemer...50 Scannerfunktionen...52 Hvis scanningen ikke udføres som forventet Hvis der vises en fejlmeddelelse på klientcomputeren Tillæg Printerfunktionen Sætvis sortering og rotering Kant til kant-udskrivning Scannerfunktionen...57 Forholdet mellem opløsning og filstørrelse Specifikationer...58 Printer Scanner...59 INDEKS

5 Vejledninger til denne maskine De følgende vejledninger beskriver, hvordan denne maskine betjenes. Oplysninger om bestemte funktioner findes under de relevante afsnit. De medfølgende vejledninger er udformet til de enkelte maskintyper. Adobe Acrobat Reader /Adobe Reader skal installeres for at se vejledningerne i PDF-format. Vejledning om generelle indstillinger Denne vejledninger indeholder en beskrivelse af maskinen, systemindstillinger (papirkassetter, brugerværktøjer m.m.) samt hvordan man løser eventuelle problemer. Netværksvejledning Denne vejledning beskriver, hvordan maskinen og computerne konfigureres i et netværksmiljø. Kopivejledning Denne vejledning indeholder oplysninger om maskinens kopifunktion, herunder betjening og problemløsning. Printer-/scannervejledning (denne vejledning) Denne vejledning indeholder oplysninger om maskinens printer- og scannerfunktion, herunder systemindstillinger, betjening og problemløsning. 3

6 Sådan læses denne vejledning Symboler I denne vejledning anvendes følgende symboler: Dette symbol angiver potentielt farlige situationer, der kan resultere i alvorlige skader eller dødsfald, hvis instruktionerne ikke følges. Dette symbol angiver potentielt farlige situationer, der kan resultere i mindre eller større personskader eller tingskader, hvis instruktionerne ikke følges. * Ovenstående bemærkninger er angivet af hensyn til din sikkerhed. Hvis ikke disse vigtige instruktioner følges, kan der opstå papirstop, originaler kan blive beskadiget, eller data kan gå tabt. Sørg for at læse dette. Dette symbol angiver, at der kræves forhåndsviden eller forberedelse før betjening. Dette symbol angiver bemærkninger om forholdsregler i forbindelse med betjening, eller hvordan du kan løse problemer. Dette symbol angiver numeriske begrænsninger, funktioner, der ikke kan anvendes sammen, eller forhold, under hvilke bestemte funktioner ikke kan anvendes. Dette symbol angiver en reference. [ ] Angiver navnene på tasterne på maskinens display eller betjeningspanel. Navne på vigtigt udstyr I denne vejledning betegnes maskinens vigtige udstyr som følger: Automatisk dokumentføder ADF 4

7 1. Sådan kommer du i gang Betjeningspanel CUA [Printer]-tast Tryk på denne for at aktivere printerfunktionen 2. [Scanner]-tast Tryk på denne for at aktivere scannerfunktionen. 3. Indikatorer Viser fejl og maskinstatus. : Fejlindikator. Se Netværksvejledning og Vejledning om generelle indstillinger. : Ilæg papir-indikator. Se Kopivejledning. : Påfyld toner-indikator Se Kopivejledning. 4. Display Viser driftstatus og meddelelser. 5. Piletaster Tryk på en af disse for at vælge et emne. [ ]: Rul opad [ ]: Rul nedad [ ]: Rul til højre [ ]: Rul til venstre 6. [Brugerfunk./Tæller]-tast Tryk her for at ændre standard- eller funktionsparametre efter behov. 7. Strømindikator Strømindikatoren lyser, når maskinen er aktiveret ved et tryk på funktionstasten. 8. Indikator for hovedafbryder Lyser, når der er tændt for maskinen på hovedafbryderen. 5

8 1. Sådan kommer du i gang Der må ikke slukkes på hovedafbryderen, mens strømindikatoren lyser eller blinker. Det kan beskadige hukommelsen. 9. Funktionstast Tryk her for at aktivere funktionerne. Strømindikatoren lyser. Tryk på tasten igen for at slukke. Denne tast er inaktiv under udskrivning eller under indstilling af printerstandarder. 10. [Online]-tast Tryk her for at skifte mellem online- og offline-tilstand. 11. Data ind-indikator Blinker, når printeren modtager data fra en computer eller udskriver. Lyser under forberedelse til udskrivning. 12. Valgtaster Svarer til emnerne på displayet. Tryk her for at vælge det ønskede emne. 13. [Escape]-tast Tryk her for at annullere en handling eller vende tilbage til det forrige display. 14. [OK]-tast Tryk her for at bekræfte et valgt emne eller en indtastet talværdi. 15. Taltaster Tryk her for at indtaste en numerisk værdi. 16. [Slet/stop]-tast Slet: Sletter en indtastet numerisk værdi. Læsning af displayet og brug af taster Dette afsnit beskriver funktionsemner i displayet samt brugen af valgtasterne på startskærmen. Kopidisplayet vises som standard, når maskinen tændes. Du kan ændre indstillingerne under [Systemindstillinger]. Se Vejledning om generelle indstillinger DA CUA202 6

9 Betjeningspanel 1. Valgtaster Svarer til funktionerne nederst i skærmbilledet. Eksempel: Normal skærm Når instruktionen "Tryk på [Nul. job]" optræder i denne vejledning, skal du trykke på den midterste valgtast. 2. [Escape]-tast Tryk her for at annullere en handling eller vende tilbage til det forrige display. 3. [OK]-tast Tryk her for at bekræfte et valgt emne eller en indtastet talværdi. 4. Piletaster Tryk på en af disse for at bevæge markøren i en bestemt retning et trin ad gangen. Når tasterne [ ], [ ], [ ] eller [ ] optræder i denne vejledning, skal du trykke på piletasten for den ønskede retning. 7

10 1. Sådan kommer du i gang Tilslutning af maskinen Se mere om tilslutning ved brug af Ethernet i Netværksvejledning. Krav Kontrollér, at alle miljømæssige og tekniske krav er opfyldt, inden maskinen tages i brug. Tilslut maskinen til værtscomputeren ved brug af USB-porten eller netværksinterface-enheden. Kontrollér, at du har alle de kabler, stik og elektriske kontakter, som skal bruges for at tilslutte maskinen til værtscomputeren eller netværket. Tilslutning af maskine til vært ved brug af USB-kabel Maskinen kan tilsluttes værtscomputeren ved brug af et USB-interfacekabel. Et USB-kabel leveres afhængigt af maskinmodellen: Standardmodel Et USB-kabel leveres med denne model. Standard netværksmodel Der leveres ikke et USB-kabel til denne model. Køb et kabel, der er egnet til tilslutning af denne model til din computer. Følg nedenstående procedure for at tilslutte maskinen til værtscomputeren ved brug af et USBinterfacekabel. 1. Tilslut USB 2.0-interfacekablet til USB-porten på højre side af maskinens baglåge. CUA203 8

11 Tilslutning af maskinen 2. Tilslut den anden ende til USB-porten på værtscomputeren. Maskinen og computeren er nu forbundet. Printerdriveren og TWAIN-driveren skal herefter installeres. Yderligere oplysninger om installation af printerdriveren og TWAIN-driveren findes under s. 12 "Installation af printerdriver" og s. 13 "Installation af TWAIN-driver". 9

12 10 1. Sådan kommer du i gang

13 2. Installation af software Denne vejledning forudsætter, at du er bekendt med generelle Windows-procedurer og -praksisser. Hvis dette ikke er tilfældet, kan du finde yderligere oplysninger i instruktionerne, der leveres med Windows. AutoRun Når cd-rommen lægges i cd-romdrevet, starter installationen automatisk. Installationsprogrammet gør det nemt at installere følgende printerdrivere og software. Når "plug and play" starter, skal du klikke på [Annullér] i dialogboksene [Der er fundet ny hardware], [Guide til enhedsdriver] eller [Guide til ny hardware] og derefter indsætte cd-rommen. Dialogboksene [Der er fundet ny hardware], [Guide til enhedsdriver] eller [Guide til ny hardware] vises afhængigt af systemversionen af Windows XP eller Windows Server AutoRun fungerer muligvis ikke sammen med visse styresystemindstillinger. I det tilfælde skal du starte "Setup.exe", der findes i roden på cd-rommen. Hvis du vil deaktivere AutoRun, skal du trykke på tasten [SKIFT] til venstre, når du sætter cdrommen i drevet, og holde den nede, indtil computeren er færdig med at læse fra cd-rommen. Under Windows XP eller Windows Server 2003 kræver installation af software med AutoRun administratortilladelse. Når du installerer software ved brug af AutoRun, skal du logge på med en administratorkonto. 11

14 2. Installation af software Installation af printerdriver Når du bruger printerfunktionen, skal du installere printerdriveren fra den medfølgende cd-rom. 1. Luk alle åbne programmer. 2. Sæt cd-rommen i cd-rom-drevet. Installationen af driveren starter. 3. Vælg et interfacesprog, og klik på [OK]. Standardindstillingen er English. 4. Klik på [DDST-printerdriver]. Installationen af DDST-printerdriverne starter. 5. Softwarelicensaftalen vises i dialoboksen [Licensaftale]. Når du har læst indholdet, skal du klikke på [Jeg accepterer aftalen. ], og derefter klikke på[næste >]. 6. Følg instruktionerne på displayet for at installere DDST-printerdriverne. Hvis du bliver bedt om at genstarte computeren efter installation af DDST-printerdriverne, skal du genstarte computeren. Når printerdriveren er installeret, aktiveres plug and play, og ikonet for den printer, der er sluttet til USB-porten, føjes til vinduet [Printere] eller [Printere og faxenheder]. Oplysninger om brug af printerfunktionen på Ethernet-interfacet findes i Netværksvejledning. 12

15 Installation af TWAIN-driver Installation af TWAIN-driver Når du bruger scannerfunktionen, skal du installere TWAIN-driveren fra den medfølgende cd-rom. 1. Luk alle åbne programmer. 2. Sæt cd-rommen i cd-rom-drevet. Installationen af driveren starter. 3. Vælg et interfacesprog, og klik på [OK]. Standardindstillingen er English. 4. Tryk på [DDST TWAIN-driver]. Installationen af DDST TWAIN-driveren starter. 5. Klik på [Udfør]. 13

16 2. Installation af software Medfølgende software på cd-rom Der medfølger et par cd-rommer til denne maskines printerfunktion. DDST-driveren og TWAIN-driveren understøtter Windows XP/Vista/7, Windows Server 2003/2008 og Linux. Ved installation af en af driverne under Windows Vista/7 eller Windows Server 2008 skal du følge instruktionerne på startskærmen. Yderligere oplysninger om bruge af driveren findes i Hjælp. DDST-driver DDST-driverne findes på cd-rommen, der leveres med maskinen. Dette gør det muligt for computeren at kommunikere med maskinen via et printersprog. Systemkrav Operativsystem Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows Server 2003 Windows Server 2008 Linux Harddiskplads 80 MB eller mere DDST TWAIN-driver Denne driver er nødvendig for at scanne en original på maskinen. Hvis maskinen skal bruges som TWAIN-netværksscanner, skal denne driver installeres. Systemkrav Hardware PC/AT-kompatibel CPU Pentium 300 MHz eller hurtigere anbefales Operativsystem Windows XP 14

17 Medfølgende software på cd-rom Windows Vista Windows 7 Windows Server 2003 Windows Server 2008 Linux Hukommelse 128 MB eller mere anbefales Harddiskplads 200 MB eller mere Tilslutning Ethernet/USB 15

18 16 2. Installation af software

19 3. Brug af printerfunktionen Menuen Printerfunktioner Der findes fem emner i printerfunktionsmenuen: Papirtilførsel Liste-/testudskr. Vedligeholdelse System Værtsinterface Yderligere oplysninger om kopifunktioner og systemindstillinger findes i Kopivejledning og Vejledning om generelle indstillinger. Følgende funktioner kan vælges: Menu Standard Papirtilførsel Se s. 19 "Papirtilførsel". Bypass-papirformat Aut. papirvalg Duplex Metrisk version: A5 Tomme-version: 8 1 / 2 " 11" Kassette 1 4: Til Kassette 1 4: Til Liste-/testudskr. Se s. 19 "Liste-/ testudskrivning". Vedligeholdelse Se s. 20 "Vedligeholdelse". Funktionstest Menubeskyttelse System Se s. 23 "System". Værtsinterface Se s. 24 "Host-interface". Fortsæt automatisk Kantforbedring Tonerbesparelse I/O-timeout Fra Til Fra 15 sekunder 17

20 3. Brug af printerfunktionen Justering af printerfunktioner Under "Printerfunktioner" kan der foretages justeringer af grundlæggende funktioner, når maskinen bruges som printer. Selvom fabriksindstillingerne er velegnede til de fleste udskriftsjob, kan du via Printerfunktioner få adgang til en række indstillinger, som styrer basale printerfunktioner. Indstillinger, du foretager for printerfunktioner, bevares, selvom der slukkes for maskinen. Yderligere oplysninger om kopifunktioner og systemindstillinger findes i Kopivejledning og Vejledning om generelle indstillinger. 1. Tryk på tasten [Brugerfunktioner/Tæller]. 2. Vælg [Printerfunktioner] ved brug af tasten [ ] eller [ ], og tryk på [OK]. 3. Vælg det ønskede emne ved brug af tasten [ ] eller [ ], tryk på [OK], og skift derefter indstillinger. [OK]-tast: Tryk her for at foretage nye indstillinger og gå tilbage til foregående menu. [Escape]-tast: Tryk her for at vende tilbage til en foregående menu uden at ændre indstillinger. 4. Tryk på tasten [Brugerfunktioner/Tæller], når indstillingerne for printerfunktioner er ændret. Funktionsændringerne forbliver aktive, selvom der slukkes for maskinen. 18

21 Parametre for printerfunktioner Parametre for printerfunktioner Papirtilførsel Bypass-papirformat Du kan angive papirformat for bypassbakken. Se mere om egnede papirformater for bypassbakken i Vejledning om generelle indstillinger. Standard: Aut. papirvalg Metrisk version: A5 Tomme-version: 8 1 / 2 " 11" Du kan indstille denne for at aktivere automatisk papirvalg. Denne maskine registrerer automatisk papirformatet ved brug af printdataene og vælger en kassette. Duplex Standard: Til Du kan indstille denne for at aktivere duplexudskrivning. Denne maskine registrerer duplexudskrivning ved brug af printdataene og vælger en kassette. Standard: Til Liste-/testudskrivning Funktionstest Du kan udskrive et testark for funktioner. Udskrivning af testark for funktioner 1. Tryk på tasten [Brugerfunktioner/Tæller]. Hovedmenuen for brugerfunktioner vises. 19

22 3. Brug af printerfunktionen 2. Vælg [Printerfunktioner] ved brug af tasten [ ] eller [ ], og tryk på [OK]. Menuen for printerfunktioner vises. 3. Vælg [Liste-/testudskr.] ved brug af tasten [ ] eller [ ], og tryk på [OK]. 4. Vælg [Funktionstest] ved brug af tasten [ ] eller [ ], og tryk på [OK]. Testarket for funktioner udskrives. 5. Tryk på tasten [Brugerfunktioner/Tæller]. Vedligeholdelse Menubeskyttelse Med denne funktion kan du beskytte menuindstillingerne mod utilsigtede ændringer. Den gør det umuligt at ændre menuindstillinger på normal vis - de kan kun ændres, hvis bestemte påkrævede handlinger foretages. Niveau 1 Du kan beskytte "Vedligeholdelse", "System" og "Host-interface". Niveau 2 Du kan beskytte "Papirtilførsel", "Vedligeholdelse", "System" og "Host-interface". Fra Standard: Fra 20

23 Parametre for printerfunktioner Indstilling af Menubeskyttelse 1. Tryk på tasten [Brugerfunktioner/Tæller]. Hovedmenuen for brugerfunktioner vises. 2. Vælg [Printerfunktioner] ved brug af tasten [ ] eller [ ], og tryk på [OK]. Menuen for printerfunktioner vises. 3. Vælg [Vedligeholdelse] ved brug af tasten [ ] eller [ ], og tryk på [OK]. 4. Tryk på [Menubeskyttelse]. 5. Indtast en adgangskode med taltasterne, og tryk på [OK]. 6. Vælg et menubeskyttelsesniveau, og tryk på [OK]. 7. Tryk på tasten [Brugerfunktioner/Tæller]. 21

24 3. Brug af printerfunktionen Annullering af Menubeskyttelse 1. Tryk på tasten [Brugerfunktioner/Tæller]. 2. Vælg [Printerfunktioner] ved brug af tasten [ ] eller [ ], og tryk på [OK]. 3. Vælg [Vedligeholdelse] ved brug af tasten [ ] eller [ ], og tryk på [OK]. Der vises en skærm til indtastning af adgangskode. 4. Indtast en adgangskode med taltasterne, og tryk på [OK]. 5. Tryk på [Menubeskyttelse]. 6. Indtast en adgangskode med taltasterne, og tryk på [OK]. 22

25 Parametre for printerfunktioner 7. Vælg [Fra], og tryk på [OK]. 8. Tryk på tasten [Brugerfunktioner/Tæller]. Midlertidig annullering afmenubeskyttelse Hvis du vælger beskyttede emner i Printerfunktioner, vises en skærm til indtastning af adgangskode. Indtast den korrekte adgangskode med taltasterne, og tryk på [OK]. Menubeskyttelse er midlertidigt annulleret. Hvis du indtaster den korrekte adgangskode, forbliver menubeskyttelse annulleret, mens printerfunktionsmenuen vises. System Fortsæt automatisk Du kan vælge denne for at aktivere Fortsæt automatisk. Når dette er aktiveret (Til), fortsætter udskrivningen, selv hvis der er opstået en systemfejl. Fra Omgående 1 minut 5 minutter 10 minutter 15 minutter Standard: Fra Kantforbedring Indstil denne for at aktivere Kantforbedring. Til Fra 23

26 3. Brug af printerfunktionen Standard: Til Hvis Tonerbesparelse er aktiveret (Til), ignoreres Kantforbedring, selv hvis denne er aktiveret (Til). Tonerbesparelse Indstil denne for at aktivere Tonerbesparelse. Til Fra Standard: Fra Host-interface I/O-timeout Du kan indstille, hvor mange sekunder maskinen skal vente, før den afslutter et udskriftsjob. Hvis der normalt kommer data fra en anden port midt i et udskriftsjob, bør du øge denne timeoutperiode. 10 sekunder 15 sekunder 20 sekunder 25 sekunder 60 sekunder Standard: 15 sekunder 24

27 Indstilling af papir i bypassbakken Indstilling af papir i bypassbakken I det følgende forklares, hvordan man indstiller papiret i bypassbakken. Brug bypassbakken til udskrivning på transparenter, labelark, kraftigt papir og kuverter, der ikke kan lægges i kassetten. Yderligere oplysninger om papirindstillinger for kassetter findes i Vejledning om generelle indstillinger. Når der ilægges brevpapir, skal der tages hensyn til dets retning. Se Kopivejledning. Papir med følgende mål kan lægges i bypassbakken: Lodret: 90,0-297,0 mm Vandret: 148,0-600,0 mm Den papirside, du vil udskrive på, skal vendes nedad i bypassbakken. Når der ilægges transparenter eller kraftigt papir i bypassbakken, skal der foretages papirindstillinger via betjeningspanelet eller printerdriveren. Antallet af sider, der kan lægges i bypassbakken, afhænger af papirtypen. Følgende funktioner deaktiveres ved udskrivning fra bypassbakken: Duplexudskrivning Automatisk kassettevalg Aut. kassetteskift Når der udskrives ved brug af printerfunktionen, roteres originalbilleder altid 180 grader (billedretningen er den modsatte af billedretningen i kopifunktionen). Når der udskrives på papir med særlige krav til retningen, f.eks. kuverter og brevpapir, skal fremføringsretningen roteres 180 grader. Når der udskrives data fra computeren, skal papirformatet indstilles ved brug af printerdriveren. Papirformater, der er angivet via printerdriveren, har højere prioritet end formater angivet via betjeningspanelet. 25

28 3. Brug af printerfunktionen 1. Åbn bypassbakken. CUA Indstil papirstyrene til papirformatet. Hvis styrene ikke slutter tæt til papiret, kan billedet blive skævt, eller der kan opstå papirstop. 3. Indfør forsigtigt papiret med forsiden nedad i bypassbakken CUA Vandret format 2. Lodret format 3. Forlænger 4. Papirstyr Ilæg kun så meget papir, som der kan være imellem papirstyrene på bypassbakken. For meget papir i bypassbakken kan resultere i papirstop eller skæve billeder. Træk forlængeren ud for at understøtte større papirformater end A4, 8 1 / 2 " 11. Vift papiret for at få luft mellem arkene for at undgå fremføring af flere ark ad gangen. Når der ilægges transparenter, skal du sørge for, at forsiden og bagsiden placeres korrekt. Når der kopieres på transparenter eller papir, der er kraftigere end 105 g/m 2, skal papirtypen angives. Se mere om dette under s. 29 "Indstilling af kraftigt papir eller transparenter". 26

29 Indstilling af papir i bypassbakken Vælg papirtype ved udskrivning på kuverter. Se mere om dette under s. 30 "Indstilling af kuverter". Angiv papirformatet. Se mere om dette under s. 27 "Indstilling af papirformat". Indstilling af papirformat Du kan angive papirformatet ved brug af printerdriveren. Følgende procedure er ikke nødvendig, når papirformatet angives via printerdriveren. Papirformater, der er angivet via printerdriveren, har højere prioritet end formater angivet via betjeningspanelet. Hvis printerdriveren ikke bruges, kan indstillingerne foretages via betjeningspanelet. Yderligere oplysninger om printerdriverindstillinger findes i hjælpen til denne. Yderligere oplysninger om angivelse af brugerdefinerede formater findes under s. 28 "Indstilling af brugerdefineret papirformat ". 1. Tryk på tasten [Brugerfunktioner/Tæller]. 2. Vælg [Printerfunktioner] ved brug af tasten [ ] eller [ ], og tryk på [OK]. 3. Vælg [Papirtilførsel] ved brug af tasten [ ] eller [ ], og tryk på [OK]. 4. Vælg [Bypass-papirformat], og tryk på [OK]. 27

30 3. Brug af printerfunktionen 5. Vælg papirformat ved brug af tasten [ ] eller [ ], og tryk på [OK]. Når der udskrives på kraftigt papir eller transparenter, skal der vælges papirtype. Se mere om dette under s. 29 "Indstilling af kraftigt papir eller transparenter". 6. Tryk på tasten [Brugerfunktioner/Tæller]. Indstilling af brugerdefineret papirformat Brugerdefinerede formater kan også indstilles ved brug af printerdriveren. Følgende procedure er ikke nødvendig, når brugerdefinerede formater indstilles via printerdriveren. Brugerdefinerede formater, der er angivet via printerdriveren, har højere prioritet end formater angivet via betjeningspanelet. Hvis printerdriveren ikke bruges, kan indstillingerne foretages via betjeningspanelet. Yderligere oplysninger om printerdriverindstillinger findes i hjælpen til denne. 1. Tryk på tasten [Brugerfunktioner/Tæller]. 2. Vælg [Printerfunktioner] ved brug af tasten [ ] eller [ ], og tryk på [OK]. 3. Vælg [Papirtilførsel] ved brug af tasten [ ] eller [ ], og tryk på [OK]. 28

31 Indstilling af papir i bypassbakken 4. Vælg [Bypass-papirformat], og tryk på [OK]. 5. Vælg [Brugerdefineret format] ved brug af tasten [ ] eller [ ], og tryk på [OK]. 6. Indtast papirets vandrette længde med taltasterne, og tryk på [[OK]]. 7. Indtast papirets lodrette længde med taltasterne, og tryk på [[ OK]]. 8. Tryk på tasten [Brugerfunktioner/Tæller]. Indstilling af kraftigt papir eller transparenter Papirindstillingerne kan også foretages via printerdriveren. Følgende procedure er ikke nødvendig, når papirtyper indstilles via printerdriveren. Papirtypeindstillinger, der er foretaget via printerdriveren, har højere prioritet end instillinger foretaget via maskinens betjeningspanel. Hvis printerdriveren ikke bruges, kan indstillingerne foretages via betjeningspanelet. Yderligere oplysninger om printerdriverindstillinger findes i hjælpen til denne. 29

32 3. Brug af printerfunktionen 1. Tryk på tasten [Brugerfunktioner/Tæller]. 2. Vælg [Systemindstillinger] ved brug af tasten [ ] eller [ ], og tryk på [OK]. 3. Vælg [Papirkass.indstil.] ved brug af tasten [ ] eller [ ], og tryk på [OK]. 4. Vælg [Papirtype:Bypassbakke] ved brug af tasten [ ] eller [ ], og tryk på [OK]. 5. Vælg [OHP (Transparent)] eller [Kraftigt papir] ved brug af tasten [ ] eller [ ], og tryk på [OK]. 6. Tryk på tasten [Brugerfunktioner/Tæller]. Indstillingerne er gældende, indtil de slettes igen. Efter udskrivning på transparenter eller kraftigt papir skal du slette indstillingerne til den næste bruger. Indstilling af kuverter 1. Tryk på tasten [Brugerfunktioner/Tæller]. 30

33 Indstilling af papir i bypassbakken 2. Vælg [Systemindstillinger] ved brug af tasten [ ] eller [ ], og tryk på [OK]. 3. Vælg [Papirkass.indstil.] ved brug af tasten [ ] eller [ ], og tryk på [OK]. 4. Vælg [Papirtype:Bypassbakke] ved brug af tasten [ ] eller [ ], og tryk på [OK]. 5. Vælg [Kraftigt papir] ved brug af tasten [ ] eller [ ], og tryk på [OK]. 6. Tryk på tasten [Escape] to gange for at vende tilbage til hovedmenuen Brugerfunktioner. 7. Vælg [Printerfunktioner] ved brug af tasten [ ] eller [ ], og tryk på [OK]. 8. Vælg [Papirtilførsel] ved brug af tasten [ ] eller [ ], og tryk på [OK]. 31

34 3. Brug af printerfunktionen 9. Vælg [Bypass-papirformat], og tryk på [OK]. 10. Vælg kuvertformatet [C6 ], [C5 ] eller [DL ], og tryk på [OK]. 11. Tryk på tasten [Brugerfunktioner/Tæller]. 32

35 Opsætning af printerdriver og annullering af udskriftsjob Opsætning af printerdriver og annullering af udskriftsjob Yderligere oplysninger om opsætning af printerdriveren eller annullering af udskriftsjob under Windows XP/Vista/7, Windows Server 2003/2008 og Linux findes i Hjælp. Windows XP og Windows Server Adgang til printeregneskaber Ændring af standardindstillinger - Printeregenskaber Ændring af maskinens indstillinger kræver tilladelse til styring af printeren. Administratorer og superbrugere har tilladelse til styring af printere som standard. Når du foretager indstillinger for ekstraudstyr, skal du logge på med en konto med tilladelse til styring af printere. 1. Åbn vinduet [Printere og faxenheder] i menuen [Start]. Vinduet [Printere og faxenheder] vises. Under Windows XP Home Edition åbnes vinduet [Printere og faxenheder] ved at klikke på [Kontrolpanel] fra knappen [Start] på proceslinjen. Klik på [Printere og anden hardware], og klik derefter på [Printere og faxenheder]. 2. Klik på ikonet for den maskine, hvis standardindstilling du vil ændre. 3. Klik på [Egenskaber] i menuen [Filer]. Dialogboksen for printeregenskaber vises. 4. Foretag de ønskede indstillinger, og klik på [OK]. Normalt behøver du ikke at ændre "Form to Tray Assignment"-indstillinger på fanen [Enhedsindstillinger] i Postscript 3-printerdriveren. Indstillinger, der foretages her, bruges som standardindstillinger for alle programmer. Ændring af standardindstillinger - Udskriftindstillinger Ændring af maskinens indstillinger kræver tilladelse til styring af printeren. Medlemmer af administrator- og superbrugergrupperne har tilladelse til styring af printere som standard. Når du 33

36 3. Brug af printerfunktionen foretager indstillinger for ekstraudstyr, skal du logge på med en konto med tilladelse til styring af printere. 1. Åbn vinduet [Printere og faxenheder] i menuen [Start]. Vinduet [Printere og faxenheder] vises. Under Windows XP Home Edition åbnes vinduet [Printere og faxenheder] ved at klikke på [Kontrolpanel] fra knappen [Start] på proceslinjen. Klik på [Printere og anden hardware], og klik derefter på [Printere og faxenheder]. 2. Klik på ikonet for den maskine, hvis standardindstilling du vil ændre. 3. Klik på [Udskriftsindstillinger...] i menuen [Filer]. Dialogboksen [Udskriftsindstillinger] kommer frem. 4. Foretag de ønskede indstillinger, og klik på [OK]. Indstillinger, der foretages her, bruges som standardindstillinger for alle programmer. Valg af indstillinger fra et program Hvis du vil foretage indstillinger for et bestemt program, skal du åbne dialogboksen [Udskriv] fra det pågældende program. Følgende eksempel beskriver, hvordan der foretages indstillinger for programmet WordPad, der leveres med Windows XP og Windows Server Fremgangsmåderne for åbning af dialogboksen [Udskriv] varierer afhængigt af programmet. Yderligere oplysninger findes i den medfølgende betjeningsvejledning til programmet, der anvendes. Alle indstillinger, der foretages i følgende procedure, gælder kun for det aktuelle program. 1. Klik på [Udskriv...] i menuen [Fil]. Dialogboksen [Udskriv] kommer frem. 2. I listen [Vælg printer] skal du vælge den ønskede maskine og derefter klikke på [Indstillinger] for at åbne dialogboksen Udskriftsindstillinger. 3. Angiv de ønskede indstillinger. 4. Klik på [OK] og derefter på [Udskriv] for at starte udskrivningen. 34

37 Opsætning af printerdriver og annullering af udskriftsjob Annullering af udskriftsjob 1. Dobbeltklik på printerikonet på Windows-proceslinjen. Der vises et vindue med de job, der står i kø og venter på udskrivning. Kontrollér den aktuelle status for det job, du vil annullere. 2. Klik på navnet på det job, du vil annullere. 3. Klik på [Annuller] i menuen [Dokument]. Du kan også åbne vinduet for jobkøen ved at dobbeltklikke på maskinikonet i vinduet [Printere og faxenheder]. 4. Tryk på tasten [Printer]. 5. Tryk på [Nul. job]. 6. Tryk på [Aktuelt]. [Aktuelt]: Annullerer det udskriftsjob, der er i gang. [Genoptag]: Genoptager udskriftsjob. En bekræftelsesmeddelelse vises. 7. Tryk på [Ja] for at annullere udskriftsjobbet. Tryk på [Nej] for at vende tilbage til det forrige skærmbillede. 35

38 3. Brug af printerfunktionen Hvis maskinen deles af flere computere, skal du passe på, at du ikke ved en fejltagelse kommer til at annullere en anden brugers udskriftsjob. Du kan ikke stoppe udskrivning af data, der allerede er behandlet. Derfor kan udskrivningen fortsætte nogle få sider, efter at du har trykket på [Nulstil job]. Det kan tage temmelig lang tid at annullere et udskriftsjob, der indeholder en stor mængde data. 36

39 4. Brug af TWAIN-scannerfunktionen TWAIN-scanner Denne maskine kan bruges som en TWAIN-scanner ved at maskinen betjenes fra en klientcomputer på netværket. Originaler kan scannes ved brug af samme metode, som anvendes til USB-tilsluttede scannere. Denne maskine kan desuden bruges som en TWAIN-kompatibel scanner ved at forbinde den direkte med en offline-computer via USB. 1 3 TCP/IP USB CUA Denne maskine Tilslut denne maskine til et Ethernet (TCP/IP) og/eller en USB. 2. Klientcomputer Scanneren kan betjenes ved brug af et TWAIN-kompatibelt program. 3. Offline-computer Dette er en pc, der er tilsluttet denne maskine via USB. Du kan bruge denne scanner fra et TWAINkompatibelt program. Procesdiagram 1. Brug et TWAIN-kompatibelt program på en "2. Klientcomputer" eller "3. Offlinecomputer" til at sende en scannerkommando via TWAIN-driveren. 2. Originaler scannes på "1. Denne maskine". 3. De scannede data kan redigeres og lagres ved brug af et TWAIN-kompatibelt program på "2. Klientcomputer" eller "3. Offline-computer". 37

40 4. Brug af TWAIN-scannerfunktionen Forberedelse til brug af TWAIN-scanner på netværk Følgende oversigt angiver, hvordan man gør klar til brug af maskinen som en TWAIN-scanner. Installér TWAIN-driveren på en klientcomputer. *1 Se s. 13 "Installation af TWAINdriver". Forbind scanneren og klientcomputeren med et kabel. USB-tilslutning: Se s. 8 "Tilslutning af maskine til vært ved brug af USB-kabel". Ethernet-tilslutning: Se Netværksvejledning. *1 For at bruge denne maskine som TWAIN-scanner skal et TWAIN-kompatibelt program være installeret på den klientcomputer, du bruger. Skærmbillede for TWAIN-scanner Ved brug af denne maskine som TWAIN-scanner er det ikke nødvendigt at trykke på [Scanner]-tasten på betjeningspanelet. Når TWAIN-driveren aktiveres på en klientcomputer, skifter displayet automatisk til følgende skærm. 38

41 Placering af originaler Placering af originaler I det følgende forklares, hvordan originaler placeres på glaspladen og i ADF'en, og hvordan scanningsområdet og -retningen indstilles i henhold til scanningsmetoden. For at top-/bundretningen af den scannede original vises korrekt på en klientcomputer, skal originalens placering og de foretagede indstillinger via betjeningspanelet og scannerdriveren stemme overens. Placering af originaler Originalen kan placeres i to retninger. Se nedenstående tabel. Normalt vises originalretningen som eller, men i nedenstående tabel er der anvendt et kvadratisk format for at lette forståelsen. Selv om formatet på selve originalen er anderledes, vil de nedenstående kombinationer af originalretning og retningen, der angives via betjeningspanelet eller scannerdriveren, ikke ændre sig. Angivelse af originalretning og placering af originaler 1. Original, der skal scannes 2. Vælg ilægningsmetode Glasplade ADF 3. Placér originalen. (Der er to retninger for originaler). Placér originalen med den øverste kant ind mod øverste venstre hjørne af glaspladen. Placér originalen med den øverste kant ind mod bagsiden af glaspladen. Placér den øverste kant af originalen først. Placér originalen med den øverste kant op ad bagkanten af ADF'en. 4. Originalen vist på en computer 39

42 4. Brug af TWAIN-scannerfunktionen Placering på glaspladen Originaler, som ikke kan lægges i ADF'en, f.eks. ark med pålimede dele eller bøger, kan placeres direkte på glaspladen ved scanning. Yderligere oplysninger om emnet findes i Kopivejledning. 1. Løft glaspladelåget eller ADF'en. Løft glaspladelåget eller ADF'en mindst 30 grader. Åbningen/lukningen udløser automatisk registrering af originalformatet. 2. Placér originalen på glaspladen med siden, der skal scannes, nedad. Brug hjørnemarkeringen til at justere originalpositionen. Der er to originalretninger. Placering af original med den øverste kant ind mod bagsiden af glaspladen 1 2 CUA Positionsmærke 2. Venstre skala Placering af original med den øverste kant ind mod øverste venstre hjørne af glaspladen Ved brug af maskinen som TWAIN-scanner er denne retning standardindstillingen for TWAIN-driveren. Brug normalt denne retning ved placering af originaler. 40

43 Placering af originaler 1 2 CUA Positionsmærke 2. Venstre skala 3. Sænk glaspladelåget eller ADF'en. 4. Vælg originalretning i henhold til retningen af den ilagte original. s. 39 "Placering af originaler" Placering i ADF'en ADF'en kan benyttes, når du vil ilægge flere originaler på én gang. Originaler i ADF'en kan scannes på en side eller begge sider. Originaler som kan eller ikke kan placeres i ADF'en Se mere om emnet i Kopivejledning. Brug af uegnede originaler i ADF'en kan medføre papirstop og beskadigelse af originalerne. Placér denne type originaler direkte på glaspladen. Yderligere oplysninger om originalformater, der kan registreres automatisk, samt bemærkninger vedrørende originaler i ADF'en findes i Kopivejledning. 1. Tilpas papirstyret til originalformatet. 2. Placér originalerne med siden, der skal scannes, opad. For originaler, som skal scannes på begge sider, skal den første side vende opad. Originalerne kan placeres i to retninger. 41

44 4. Brug af TWAIN-scannerfunktionen Placering af original med den øverste kant op ad bagkanten af ADF'en 1 2 CUA Grænsemarkering 2. Dokumentstyr Placering af den øverste kant af originaler først Ved brug af maskinen som TWAIN-scanner er denne retning standardindstillingen for TWAIN-driveren. Brug normalt denne retning ved placering af originaler. 1 2 CUA Grænsemarkering 2. Dokumentstyr Originaler med samme bredde og forskellige længder kan placeres på samme tid. Placér originalerne som vist: 1. Retning for placering i ADF'en AAH022S 42

45 Placering af originaler 2. Højde Originaler scannes i den rækkefølge, de er ilagt, startende med den øverste side. 3. Vælg originalretning i henhold til retningen af de ilagte originaler. s. 39 "Placering af originaler" 43

46 4. Brug af TWAIN-scannerfunktionen Scanning af originaler For at bruge TWAIN-scanneren på netværket skal et TWAIN-kompatibelt program og TWAIN-driveren installeres på klientcomputeren. Hvis originaler skal scannes vha. et TWAIN-kompatibelt program, skal du vælge TWAIN-driveren og derefter angive scanningsindstillinger i dialogboksen Scannerstyring. Opstart af TWAIN-driveren afhænger af programmet. Yderligere oplysninger findes i hjælpen til programmet. Hvis Windows-firewall eller et antivirusprogram er aktiveret under Windows XP SP2/Vista/7 eller Windows Server 2003/2003 R2/2008, vil meddelelsen "Kan ikke finde scanneren." eller "Intet svar fra scanneren." muligvis blive vist, så scanning med TWAIN-scanneren mislykkes. I så fald skal du ændre indstillinger for Windows-firewall'en eller antivirusprogrammet. Yderligere oplysninger findes i hjælpen til Windows. Hvis du allerede har valgt en scanner, behøver du ikke at vælge scanner, medmindre du vil ændre den. Hvis den korrekte scanner ikke vises på listen, kan du søge efter scanneren ved brug af portindstillingen, som er installeret med TWAIN-driveren. Funktionen til registrering af tomme ark er ikke tilgængelig, når TWAIN-scanneren anvendes. 44

47 5. Problemløsning Printerfunktionen Fejl og statusmeddelelser på displayet I dette afsnit beskrives de vigtigste meddelelser, der vises på displayet. Hvis der vises en meddelelse, som ikke er beskrevet her, skal man følge instruktionerne i meddelelsen. Se Kopivejledning for oplysninger om den korrekte procedure for slukning af maskinen. Statusmeddelelser Meddelelse "Offline" "Vent venligst." "Udskriver..." "Klar" "Nulstiller job..." "Indstil. ændring..." "Venter..." Status Maskinen er offline. For at starte udskrivningen skal du skifte til online ved at trykke på [Online]-tasten på betjeningspanelet. Vent et øjeblik. Maskinen udskriver. Vent et øjeblik. Maskinen er klar til brug. Der kræves ikke yderligere handlinger. Maskinen nulstiller udskriftsjobbet. Vent, til "Klar" vises på displayet. Maskinens indstillinger ændres. Vent et øjeblik. Maskinen venter på data til udskrivning. Vent et øjeblik. Advarselsmeddelelser Meddelelse/anden meddelelse "Skift til flg. indstillinger for kassette #:" "xxx yyy" Årsag Indstillingerne for den valgte kassette er forskellige fra de indstillinger, der er angivet for udskrivning. # angiver kassettenummeret. xxx angiver kassettenummeret. yyy angiver papirformatet. Løsning Tryk på [Nul. job] for at skifte kassetteindstillinger, eller tryk på [For.uds.] for at udskrive alligevel. Yderligere oplysninger om kassetteindstillinger findes i Vejledning om generelle indstillinger. 45

48 5. Problemløsning Meddelelse/anden meddelelse "Sætvis udskr. annulleret." "Udskriv sætvis: Maks. sider" Årsag Funktionen for sætvis udskrivning er annulleret. Det maksimale antal sider for sætvis udskrivning er overskredet. Løsning Sluk på hovedafbryderen, og tænd igen. Kontakt din salgskonsulent eller en tekniker, hvis meddelelsen vises igen. Sluk på hovedafbryderen, og tænd igen. Reducér antallet af sider, der skal udskrives, eller øg hukommelseskapaciteten. Kontakt en salgskonsulent eller tekniker for oplysninger om installation af et hukommelsesmodul i maskinen. "Duplex annulleret." Duplexudskrivning er annulleret. Kontrollér, at papiret er egnet til duplexudskrivning, eller øg hukommelseskapaciteten. Kontakt en salgskonsulent eller tekniker for oplysninger om installation af et hukommelsesmodul i maskinen. "Duplex-funktionen er Fra for kasstte #" "Fejl ved Ethernet-kort " "Overskr. maks. udsk.str. Tryk på Forts. uds./ Nulstil job." Den valgte kassette er ikke konfigureret til duplexudskrivning. # angiver kassettenummeret. Der er opstået en fejl i Ethernetinterfacet. Billedformatet for udskriftsjobbet overskrider det maksimale printområde. Tryk på [Nul. job] for at skifte kassetteindstillinger eller foretage enkeltsidet udskrivning. Yderligere oplysninger om kassetteindstillinger findes i Vejledning om generelle indstillinger. Sluk på hovedafbryderen, og tænd igen. Kontakt din salgskonsulent eller en tekniker, hvis meddelelsen vises igen. Tryk på [Nul. job] for at skifte kassetteindstillinger, eller tryk på [For.uds.] for at udskrive alligevel. 46

49 Printerfunktionen Meddelelse/anden meddelelse "I/O-bufferoverløb." "Læg papir i kassette #" Årsag Maksimumstørrelsen på I/O bufferen er overskredet. Der er intet papir i den valgte kassette. # angiver kassettenummeret. Løsning Øg størrelsen på I/O bufferen ved brug af Host Interfacemenuen. Læg papir i kassetten. "NV-RAM-fejl" Der er opstået en fejl i printeren. Sluk på hovedafbryderen, og tænd igen. Kontakt din salgskonsulent eller en tekniker, hvis meddelelsen vises igen. "Fork. pap.form./papirtyp." "Skift indstillinger til:" "xxx yyy" "[Udskriv] uden nedenst. funktion?" Papiret i kassetten svarer ikke til de papirindstillinger, der er valgt under Automatisk kassettevalg. xxx angiver kassettenummeret. yyy angiver papirformat og papirtype. Dette er en advarselsmeddelelse vedrørende en kassette under Automatisk kassettevalg. Tryk på [Nul. job] for at skifte kassetteindstillinger, eller tryk på [For.uds.] for at udskrive alligevel. Yderligere oplysninger om kassetteindstillinger findes i Vejledning om generelle indstillinger. Tryk på [Udskriv] for at annullere denne tilstand og udskrive jobbet. "Printerfontfejl" Der er opstået en fejl i font-filen. Sluk på hovedafbryderen, og tænd igen. Kontakt din salgskonsulent eller en tekniker, hvis meddelelsen vises igen. "Udskriftsoverløb." "Kassetten er i brug." Billeddataene er blevet begrænset på grund af komprimering. Den angivne kassette bruges af en anden funktion, f.eks. kopifunktionen. Øg hukommelseskapaciteten. Kontakt en salgskonsulent eller tekniker for oplysninger om installation af et hukommelsesmodul i maskinen. Vent, til brugen af den angivne kassette er ophørt. 47

50 5. Problemløsning Meddelelse/anden meddelelse "Sæt kassetten korrekt i igen." " Tonerpatron næsten tom" "Påfyld toner" "Fejl kassette #" "Uautoriseret brugeradgang." "USB har et problem" Årsag Den valgte kassette eksisterer ikke eller er ikke indstillet korrekt. Toneren er snart opbrugt. Der er opstået en fejl med kassetten. # angiver kassettenummeret. Udskriftsjobbet blev annulleret på grund af brugerrestriktioner. Der er opstået en fejl i USBinterfacet. Løsning Indstil kassetten korrekt. Udskift snarest tonerpatronen for at undgå forringet udskriftskvalitet. Tryk på [Nul. job] for at skifte kassetteindstillinger, eller tryk på [For.uds.] for at vælge en anden kassette og udskrive. Kontrollér tilladelserne for brugerkoden. Sluk på hovedafbryderen, og tænd igen. Kontakt din salgskonsulent eller en tekniker, hvis meddelelsen vises igen. Der kan ikke udskrives Mulig årsag Er strømmen tilsluttet? Er maskinen online? Lyser printertasten rødt? Er der en advarsels- eller fejlmeddelelse på displayet? Er interfacekablet tilsluttet korrekt til maskinen og computeren? Løsning Kontrollér, at kablet sidder ordentligt fast i stikkontakten og i maskinen. Tænd på hovedafbryderen. Hvis ikke, tryk på [Online]-tasten på betjeningspanelet. Kontrollér fejlmeddelelsen på displayet, og foetag de nødvendige handlinger. Kontrollér meddelelsen på displayet, og foretag de nødvendige handlinger. Tilslut interfacekablet korrekt. Hvis det har en fastgørelsesmekanisme, skal denne også fastgøres korrekt. Se s. 8 "Tilslutning af maskinen". 48

51 Printerfunktionen Mulig årsag Bruger du det rigtige interfacekabel? Blev interfacekablet tilsluttet, efter at der var tændt for maskinen? Blinker eller lyser Data indindikatoren, efter udskriftsjobbet er påbegyndt? Løsning Det er computeren, der afgør, hvilken type interfacekabel der skal bruges. Sørg for at bruge den korrekte type. Hvis kablet er beskadiget eller slidt, skal det udskiftes. Se s. 8 "Tilslutning af maskinen". Tilslut interfacekablet, inden du tænder for maskinen. Hvis ikke, sendes der ikke data til maskinen. Hvis maskinen er forbundet til computeren med et interfacekabel Kontrollér, at portindstillingerne for maskinen er korrekte. Ved tilslutning via en USB-port skal USB-porten indstilles. Windows XP Professional og Windows Server Klik på [Start]-tasten, og klik på [Printere og faxenheder]. 2. Klik på ikonet for maskinen. Klik på [Egenskaber] i menuen [Filer]. 3. Klik på fanen [Porte]. 4. I listen [Udskriv til følgende port(e)] skal du kontrollere, at den korrekte port er valgt. Windows XP Home Edition Netværksforbindelse 1. Klik på [Start], klik på [Kontrolpanel], klik på [Printere og anden hardware], og klik derefter på [Printere og faxenheder]. 2. Klik på ikonet for maskinen. Klik på [Egenskaber] i menuen [Filer]. 3. Klik på fanen [Porte]. 4. I listen [Udskriv til følgende port(e)] skal du kontrollere, at den korrekte port er valgt. Kontakt din netværksadministrator. 49

52 5. Problemløsning Andre udskrivningsproblemer Problem Udskrifterne er udtværede. Layoutet er ikke som forventet. Der kan ikke udskrives i duplex. Kombinerede sider eller foldere udskrives ikke som forventet. Forstørrede/formindskede udskrifter er ikke som forventet. En printordre er afsendt fra computeren, men udskrivningen starter ikke. Printjobbet annulleres ikke, selv når maskinen sættes i offline-tilstand. Fotografier er kornede. Billeder beskæres, eller der udskrives for stort et område. Årsag og løsning Der er ikke valgt indstillinger for kraftigt papir ved udskrivning på kraftigt papir. Vælg [Kraftigt] i listen [Type:] på fanen [Papir] i printerdriveren. Udskriftsområdet afhænger af den anvendte maskine. Data, som kun fylder én side på en bestemt maskine, fylder måske mere end en side på en anden maskine. Duplexudskrivning kan ikke vælges, hvis der er papir i bypassbakken. Når duplexfunktionen anvendes, skal papiret leveres fra en anden kassette end bypassbakken. Der kan ikke foretages duplexudskrivning, hvis der er angivet kraftigt papir, transparenter eller labelark som papirtype. Angiv en anden papirtype. Duplexudskrivning kan ikke foretages fra en kassette, hvis [Til] ikke er angivet for [Duplex] under [Papirtilførsel]. Se mere om dette under s. 19 "Papirtilførsel". Kontrollér, at indstillingerne for papirformat og -retning i programmet svarer til indstillingerne i printerdriveren. Hvis formater og retninger ikke stemmer overens, skal du vælge samme format og retning. Brugerkodestyring er muligvis aktiveret. Bed administrator om en gyldig brugerkode. Brugerkoden skal angives via printerdriveren for at udskrive. Vælg [Printerprioritet] for [Signalstyring]. Se mere om emnet i Vejledning om generelle indstillinger. Nogle programmer reducerer printopløsningen. Du bruger muligvis papir i et mindre format end det, der er valgt i programmet. Brug papir af samme format som det valgte i programmet. Hvis der ikke kan ilægges papir i det korrekte format, kan du formindske billedet og derefter udskrive det. 50

53 Printerfunktionen Problem Det tager lang tid at udføre et udskriftsjob. Det tager for lang tid at genoptage udskrivning. Årsag og løsning Hvis der er en stor mængde data, eller dataene er komplekse, tager behandlingen lang tid. Hvis Data ind-indikatoren blinker, behandles dataene. Vent, til udskrivningen genoptages. Hvis der er en stor mængde data, eller dataene er komplekse, tager behandlingen lang tid. Hvis Data ind-indikatoren blinker, behandles dataene. Vent, til udskrivningen genoptages. Maskinen er i energisparetilstand. Maskinen skal varme op, når den har været i energisparetilstand, hvilket tager tid. Se Vejledning om generelle indstillinger. Papiret indføres ikke fra den valgte kassette. Ekstraudstyr, der er forbundet til maskinen, kan ikke registreres. Billeder udskrives i den forkerte retning. De udskrevne billeder er forskellige fra dem, der vises på computeren. Hvis du bruger et Windows-operativsystem, tilsidesætter printerdriverindstillingerne de indstillinger, der er foretaget via betjeningspanelet. Angiv den ønskede kassette via printerdriveren. Opsætning af ekstraudstyr skal konfigureres i printeregenskaberne, hvis tovejskommunikation ikke er aktiveret. Se hjælpen til printerdriveren. Den valgte fremføringsretning er muligvis en anden end den, der er valgt i printerdriveren. Indstil maskinens fremføringsretning, så den svarer til printerdriverens. Se hjælpen til printerdriveren. Når der bruges bestemte funktioner, f.eks. formindskelse eller forstørrelse, kan layoutet på udskrifterne være forskelligt fra layoutet på computerens skærmbillede. Kontakt en salgskonsulent eller servicetekniker, hvis problemet ikke kan løses. 51

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Printerreference. Betjeningsvejledning

Printerreference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Printerreference 1 2 3 4 5 6 7 8 Kom i gang Forberedelse af maskinen Opsætning af printerdriveren Andre udskriftsfunktioner Printerindstillinger Brug af Dokumentserver Maskinens funktioner

Læs mere

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA Udarbejdet og oversat af: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Betjeningsvejledning Softwarevejledning

Betjeningsvejledning Softwarevejledning Betjeningsvejledning Softwarevejledning Læs dette først Vejledninger til denne printer...11 Sådan læses denne vejledning...12 Symboler...12 Beskrivelse af den angivne model...13 Brug af taster...14 Forberedelse

Læs mere

FAX Option Type 3030. Faxreference Betjeningsvejledning

FAX Option Type 3030. Faxreference <Grundlæggende funktioner> Betjeningsvejledning FAX Option Type 3030 Betjeningsvejledning Faxreference 1 2 3 4 5 Kom i gang Afsendelse og modtagelse af fax Brug af Internet-fax-funktioner Programmering Fejlfinding Læs denne

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Kopifunktioner Faxfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner Sådan registreres

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Kopimaskine- / dokumentserverfunktioner Faxindstillinger Printerfunktioner Scannerfunktioner

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

DX-C200P. Softwarevejledning. Betjeningsvejledning

DX-C200P. Softwarevejledning. Betjeningsvejledning DX-C200P Betjeningsvejledning Softwarevejledning 1 Forberedelse af udskrivning 2 Opsætning af printerdriveren 3 Andre udskriftsfunktioner 4 Direkte udskrivning fra et digitalkamera (PictBridge) 5 Valg

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

Brugervejledning. Vejledningtilmaskinen. Ilægningafpapir. Udskrivningafdokumenter. Konfigurationafmaskinenvedhjælpaf Smart Organizing Monitor

Brugervejledning. Vejledningtilmaskinen. Ilægningafpapir. Udskrivningafdokumenter. Konfigurationafmaskinenvedhjælpaf Smart Organizing Monitor Brugervejledning Vejledningtilmaskinen Ilægningafpapir Udskrivningafdokumenter Konfigurationafmaskinenvedhjælpaf Smart Organizing Monitor Vedligeholdelseafmaskinen Problemløsning Tillæg Husk først at læse

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Denne pakke er designet til at hjælpe leveringspersonalet med at forklare de tilgængelige funktioner på WorkCentre Pro/CopyCentre med en efterbehandler (ekstraudstyr).

Læs mere

Brugervejledning. Vejledningtilmaskinen. Ilægningafpapir. Udskrivningafdokumenter. Kopieringaforiginaler. Scanning via en computer

Brugervejledning. Vejledningtilmaskinen. Ilægningafpapir. Udskrivningafdokumenter. Kopieringaforiginaler. Scanning via en computer Brugervejledning Vejledningtilmaskinen Ilægningafpapir Udskrivningafdokumenter Kopieringaforiginaler Scanning via en computer Afsendelse og modtagelse af en fax Konfigurationafmaskinen via betjeningspanelet

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning

Kopireference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kopireference 1 3 4 5 Placering af originaler Kopiering Fejlsøgning Brugerfunktioner (Kopimaskine-/Dokumentserverfunktioner) Specifikationer Læs denne vejledning omhyggeligt, før du

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Kopimaskine-/Dokumentserverfunktioner Faxfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

Installation og brug af Document Distributor

Installation og brug af Document Distributor Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Installation og brug af Document Distributor Lexmark Document Distributor består af server- og klientprogrampakker.

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning

Kopireference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kopireference 1 3 4 5 Placering af originaler Kopiering Fejlsøgning Brugerfunktioner (Kopimaskine-/Dokumentserverfunktioner) Specifikationer Læs denne vejledning omhyggeligt, før du

Læs mere

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING LYT1254-007A COPYRIGHT 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M4D3 DSC DANSK Trykt i Tyskland 0104HOH-ID-VE Dette dokument indeholder grundlæggende oplysninger

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere 1 HP Deskjet 6500 seriesprintere Klik på et relevant emne nedenfor for at få svar på et spørgsmål: HP Deskjet 6540-50 series Meddelelser Specialfunktioner Introduktion Tilslutning til printeren Udskrivning

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 10 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch P700 P-touch P700 Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Kopi-/dokumentserverreference

Kopi-/dokumentserverreference Betjeningsvejledning Kopi-/dokumentserverreference 1 3 4 Placering af originaler Kopiering Dokumentserver Tillæg Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger maskinen, og opbevar den i nærheden for

Læs mere

Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014

Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014 Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014 Indhold Grundlæggende om systemet... 1 Opstart-login med kort og uden kort... 1 Glemt kortet?... 3 Kopi... 4 Udskrivning... 5 Scan... 7

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

Brugervejledning. Sådan kommer du i gang. Ilægning af papir. Problemløsning

Brugervejledning. Sådan kommer du i gang. Ilægning af papir. Problemløsning Brugervejledning Sådan kommer du i gang Ilægning af papir Problemløsning Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger i "Læs dette først" for sikker og korrekt brug af maskinen. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Softwarevejledning. Betjeningsvejledning

Softwarevejledning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Softwarevejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Forberedelse til udskrivning Opsætning af printerdriveren Andre udskrivningsopgaver Direkte udskrivning fra et digitalt kamera (PictBridge)

Læs mere

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt.

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Hurtig User Guide betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1 Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Oversat af: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City

Læs mere

Placering af mærkater med teksten RADVARSEL og RFORSIGTIG

Placering af mærkater med teksten RADVARSEL og RFORSIGTIG Hardwarevejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Vejledning om printeren Installation af ekstraudstyr Tilslutning af printeren Konfiguration Papir og andre medier Udskiftning af forbrugsstoffer og vedligeholdelsessæt

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning SP 1200S Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du konfigurere hardwaren og installere driveren. Læs denne "Hurtig installationsvejledning" for at få anvisninger for korrekt konfiguration

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver.

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver. Brugervejledning Maskinens egenskaber Sådan kommer du i gang Kopimaskine Fax Printer Scanner Dokumentserver Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Oplysninger om emner, som ikke

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

STOFA VEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL STOFA SAFESURF

STOFA VEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL STOFA SAFESURF STOFA VEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL STOFA SAFESURF Hvad kræver Stofa SafeSurf af min computer? Understøttede platforme Windows 8 Windows 8 Pro Windows 7 (alle udgaver) Windows Vista (alle udgaver)

Læs mere

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt. FORSIGTIG: FORSIGTIG angiver

Læs mere

MacOS 10.4.10, 10.5, 10.6 (Intel) - 10.4.10, 10.5 (PowerPC) Safari 2.0.4, Firefox 2 Adobe Flash Player 8 eller 9

MacOS 10.4.10, 10.5, 10.6 (Intel) - 10.4.10, 10.5 (PowerPC) Safari 2.0.4, Firefox 2 Adobe Flash Player 8 eller 9 Slutbrugervejledning Campus Ebooks Version gældende fra 24. november 2009. Inden du downloader en e-bog: Installer Adobe Digital Edition...1 Prøv en e-bog...6 Sådan bruger du e-bøger...6 Rettigheder og

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse Macintosh Tillæg Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen før du tager

Læs mere

Når du køber hukommelse til printeren, skal du sikre dig, at SDRAM DIMMhukommelseskortet

Når du køber hukommelse til printeren, skal du sikre dig, at SDRAM DIMMhukommelseskortet Printerhukommelse 1 Printeren leveres med mindst 64 MB hukommelse. Du kan konstatere størrelsen på den hukommelse, der aktuelt er installeret i printeren, ved at vælge Udskriv menuer i Testmenu. Den samlede

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Brother Image Viewerbrugsanvisning

Brother Image Viewerbrugsanvisning Brother Image Viewerbrugsanvisning til Android Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: BEMÆRK Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en

Læs mere

Installation Aesiras 2009

Installation Aesiras 2009 Installation Aesiras 2009 Installationsvejledning Denne vejledning guider dig igennem installation af systemet. Hvis du kun har behov for økonomi- og handelsdelen, skal du kun anvende denne installationsvejledning.

Læs mere

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger:

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Brug til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Alarmkontrol Strømbesparer Fortsæt autom. Print timeout Displaysprog Printersprog Indlæs til Spar ressourcer

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 Den software, der beskrives i denne bog, leveres

Læs mere

Forord. Copyright 2001. Alle rettigheder forbeholdes.

Forord. Copyright 2001. Alle rettigheder forbeholdes. Slim U2 TA Scanner Utility Brugermanual Forord Copyright 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Denne manual er designet til at assistere dig ved brug af Slim U2 TA Scanner Utility. Oplysninger i dette dokument

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss SolarApp

Installationsvejledning Danfoss SolarApp MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning Danfoss SolarApp DLX Serie - Invertere med integreret ConnectSmart www.danfoss.com/solar Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden. Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Læs dette først Varemærker...3 Sådan læser du denne vejledning...4 Papir og andre medier Papir og andre medier, der kan anvendes i printeren...5 Anbefalet papir...9 Ilægning

Læs mere

IAU printeropsætning. Udarbejdet af. Lars Mogensen, s001684. Indhold. 23. marts 2006. 1 Indledning 2. 2 SSH opsætning 3. 3 Printer installation 5

IAU printeropsætning. Udarbejdet af. Lars Mogensen, s001684. Indhold. 23. marts 2006. 1 Indledning 2. 2 SSH opsætning 3. 3 Printer installation 5 IAU printeropsætning 23. marts 2006 Lars Mogensen, s001684 Indhold 1 Indledning 2 2 SSH opsætning 3 3 Printer installation 5 4 Dupleks print 7 5 Brug af dupleks print 8 Ørsted DTU 2 1 Indledning Dette

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

Opdatering af Windows XP

Opdatering af Windows XP Opdatering af Windows XP For at sikre computeren mest muligt er det en god idé at opdatere sit styresystem jævnligt. Det anbefales, at man mindst en gang om ugen kontrollerer for opdateringer til sit styresystem,

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Udskrift. Scan. Dokumentserver.

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Udskrift. Scan. Dokumentserver. Brugervejledning Maskinens egenskaber Sådan kommer du i gang Kopimaskine Fax Udskrift Scan Dokumentserver Web Image Monitor Tilføj papir og toner Problemløsning Tillæg Der henvises til HTML-filerne på

Læs mere

HP Scanjet G3010. Brugervejledning

HP Scanjet G3010. Brugervejledning HP Scanjet G3010 Brugervejledning Indhold 1 Sådan bruges scanneren...2 Her kan du få yderligere oplysninger...2 Hjælp til handicappede...2 Sådan bruges softwaren til HP Photosmart...3 Oversigt over frontpanel

Læs mere

MODEL: MX-C300P MX-C300PE MX-C300PL DIGITAL FULDFARVEPRINTER BETJENINGSVEJLEDNING

MODEL: MX-C300P MX-C300PE MX-C300PL DIGITAL FULDFARVEPRINTER BETJENINGSVEJLEDNING MODEL: MX-C300P MX-C300PE MX-C300PL DIGITAL FULDFARVEPRINTER BETJENINGSVEJLEDNING INDLEDNING Denne brugervejledning beskriver MX-C300P/MX-C300PE/MX-C300PL digital fuldfarveprinter. Hvor "MX-XXXX" vises

Læs mere

Fejlsikret Windows Fejlsikret start

Fejlsikret Windows Fejlsikret start Fejlsikret Windows Hvis din computer ikke vil starte, eller hvis den konstant går ned, kan du bruge fejlsikret tilstand til at finde og eventuelt rette fejlen. Fejlsikret tilstand kan også hjælpe dig med

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør. KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7

INDHOLDSFORTEGNELSE. Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør. KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7 INDHOLDSFORTEGNELSE Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7 Windows 7-udgaver... 10 32- eller 64-bit version af Windows 7... 11 Hardware...

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1 DesignPro I Side 1 Installer DesignPro DesignPro 5 DesignPro fra Avery, er fint layoutprogram, der har nogle store fordele frem for Publisher og Draw. Det er på Dansk, og så er det gratis. Programmet er

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING DCP-J125 DCP-J315W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Sikkerhed og juridiske information Hurtig installationsvejledning

Læs mere

Betjeningsvejledning Brugervejledning

Betjeningsvejledning Brugervejledning Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan læses denne vejledning...6 Introduktion... 6

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere

Printer/Scanner Unit Type 3045. Scannerreference. Betjeningsvejledning

Printer/Scanner Unit Type 3045. Scannerreference. Betjeningsvejledning Printer/Scanner Unit Type 3045 Betjeningsvejledning Scannerreference 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Introduktion Afsendelse af scanningsfiler via e-mail Afsendelse af scanningsfiler vha. Scan til mappe Lagring af

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 27 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret...2 Login på RDS-løsningen...3 Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. MFC-J450DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 hp LaserJet 1012 hp LaserJet 1015 series-printer brugervejledning Oplysninger om copyright Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Alle rettigheder

Læs mere

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Startvejledning Klik her for at overføre den seneste version af dette dokument ESET NOD32 Antivirus

Læs mere