Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference"

Transkript

1 Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen.

2 Introduktion Denne vejledning indeholder detaljerede instruktioner og bemærkninger om betjening og anvendelse af maskinen. Læs vejledningen grundigt, inden du anvender maskinen, for sikker og korrekt brug. Opbevar den i nærheden af maskinen, så du nemt kan finde oplysninger. Vigtigt Indholdet i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. I det omfang, det er tilladt efter gældende lovgivning, er producenten ikke ansvarlig for skader, der måtte opstå ved maskinfejl, tab af registrerede data eller brugen af dette produkt og medfølgende betjeningsvejledninger. Sørg for altid at kopiere eller tage backup af data registreret i maskinen, da der er risiko for, at dokumenter eller data kan gå tabt som følge af betjeningsfejl eller maskinfejl. Producenten er ikke ansvarlig for dokumenter, der er fremstillet ved brugen af denne maskine, eller for fejlfunktioner, der måtte opstå som resultat af handlinger i forbindelse med datakørsler på maskinen. Det er ikke tilladt at kopiere eller udskrive emner, hvis gengivelse er forbudt ved lov. Kopiering eller udskrivning af følgende emner er som regel forbudt ifølge lokal lovgivning: Pengesedler, stempelmærker, gældsbeviser, aktiecertifikater, veksler, checks, pas og kørekort. Den foregående liste er kun ment som en vejledning og er ikke udtømmende. Vi påtager os intet ansvar for dens fuldstændighed eller nøjagtighed. Hvis du har tvivlsspørgsmål vedrørende kopiering eller udskrivning af bestemte emner, bør du kontakte en juridisk rådgiver. Forsigtig: Regulering, tilpasning eller anvendelse af andre procedurer end de i denne vejledning anførte kan medføre bestrålingsfare. Der anvendes to typer størrelsesangivelser i denne vejledning. Til denne maskine anvendes den metriske version. Varemærker Microsoft, Windows, Windows Server og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Navnene på Windows-operativsystemerne er som følger:. Produktnavnene for Windows XP er som følger: Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP Home Edition Microsoft Windows XP Media Center Edition Microsoft Windows XP Tablet PC Edition Microsoft Windows XP Professional x64 Edition. Produktnavnene for Windows Vista er som følger: Microsoft Windows Vista Ultimate Microsoft Windows Vista Business Microsoft Windows Vista Home Premium Microsoft Windows Vista Home Basic Microsoft Windows Vista Enterprise. Produktnavnene for Windows 7 er som følger: Microsoft Windows 7 Home Premium Microsoft Windows 7 Professional Microsoft Windows 7 Ultimate Microsoft Windows 7 Enterprise. Produktnavnene for Windows Server 2003 er som følger: Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition. Produktnavnene for Windows Server 2003 R2 er som følger: Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition Andre produktnavne heri er kun til identifikationsformål og kan være varemærker tilhørende de respektive virksomheder. Vi frasiger os alle rettigheder til disse mærker. Bemærkninger: Visse illustrationer i denne vejledning kan afvige lidt i forhold til selve maskinen. Visse typer ekstraudstyr er muligvis ikke tilgængelige i alle lande. Kontakt din lokale forhandler for yderligere oplysninger.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledninger til denne maskine...3 Sådan læses denne vejledning...4 Symboler...4 Navne på vigtigt udstyr Sådan kommer du i gang Betjeningspanel...5 Læsning af displayet og brug af taster... 6 Tilslutning af maskinen...8 Krav... 8 Tilslutning af maskine til vært ved brug af USB-kabel Installation af software AutoRun...11 Installation af printerdriver...12 Installation af TWAIN-driver Medfølgende software på cd-rom DDST-driver...14 DDST TWAIN-driver Brug af printerfunktionen Menuen Printerfunktioner...17 Justering af printerfunktioner...18 Parametre for printerfunktioner Papirtilførsel...19 Liste-/testudskrivning Vedligeholdelse System...23 Host-interface...24 Indstilling af papir i bypassbakken Indstilling af papirformat Indstilling af brugerdefineret papirformat Indstilling af kraftigt papir eller transparenter...29 Indstilling af kuverter...30 Opsætning af printerdriver og annullering af udskriftsjob...33 Windows XP og Windows Server Adgang til printeregneskaber

4 Annullering af udskriftsjob Brug af TWAIN-scannerfunktionen TWAIN-scanner Procesdiagram Forberedelse til brug af TWAIN-scanner på netværk...38 Skærmbillede for TWAIN-scanner...38 Placering af originaler Placering af originaler Scanning af originaler Problemløsning Printerfunktionen Fejl og statusmeddelelser på displayet Der kan ikke udskrives Andre udskrivningsproblemer...50 Scannerfunktionen...52 Hvis scanningen ikke udføres som forventet Hvis der vises en fejlmeddelelse på klientcomputeren Tillæg Printerfunktionen Sætvis sortering og rotering Kant til kant-udskrivning Scannerfunktionen...57 Forholdet mellem opløsning og filstørrelse Specifikationer...58 Printer Scanner...59 INDEKS

5 Vejledninger til denne maskine De følgende vejledninger beskriver, hvordan denne maskine betjenes. Oplysninger om bestemte funktioner findes under de relevante afsnit. De medfølgende vejledninger er udformet til de enkelte maskintyper. Adobe Acrobat Reader /Adobe Reader skal installeres for at se vejledningerne i PDF-format. Vejledning om generelle indstillinger Denne vejledninger indeholder en beskrivelse af maskinen, systemindstillinger (papirkassetter, brugerværktøjer m.m.) samt hvordan man løser eventuelle problemer. Netværksvejledning Denne vejledning beskriver, hvordan maskinen og computerne konfigureres i et netværksmiljø. Kopivejledning Denne vejledning indeholder oplysninger om maskinens kopifunktion, herunder betjening og problemløsning. Printer-/scannervejledning (denne vejledning) Denne vejledning indeholder oplysninger om maskinens printer- og scannerfunktion, herunder systemindstillinger, betjening og problemløsning. 3

6 Sådan læses denne vejledning Symboler I denne vejledning anvendes følgende symboler: Dette symbol angiver potentielt farlige situationer, der kan resultere i alvorlige skader eller dødsfald, hvis instruktionerne ikke følges. Dette symbol angiver potentielt farlige situationer, der kan resultere i mindre eller større personskader eller tingskader, hvis instruktionerne ikke følges. * Ovenstående bemærkninger er angivet af hensyn til din sikkerhed. Hvis ikke disse vigtige instruktioner følges, kan der opstå papirstop, originaler kan blive beskadiget, eller data kan gå tabt. Sørg for at læse dette. Dette symbol angiver, at der kræves forhåndsviden eller forberedelse før betjening. Dette symbol angiver bemærkninger om forholdsregler i forbindelse med betjening, eller hvordan du kan løse problemer. Dette symbol angiver numeriske begrænsninger, funktioner, der ikke kan anvendes sammen, eller forhold, under hvilke bestemte funktioner ikke kan anvendes. Dette symbol angiver en reference. [ ] Angiver navnene på tasterne på maskinens display eller betjeningspanel. Navne på vigtigt udstyr I denne vejledning betegnes maskinens vigtige udstyr som følger: Automatisk dokumentføder ADF 4

7 1. Sådan kommer du i gang Betjeningspanel CUA [Printer]-tast Tryk på denne for at aktivere printerfunktionen 2. [Scanner]-tast Tryk på denne for at aktivere scannerfunktionen. 3. Indikatorer Viser fejl og maskinstatus. : Fejlindikator. Se Netværksvejledning og Vejledning om generelle indstillinger. : Ilæg papir-indikator. Se Kopivejledning. : Påfyld toner-indikator Se Kopivejledning. 4. Display Viser driftstatus og meddelelser. 5. Piletaster Tryk på en af disse for at vælge et emne. [ ]: Rul opad [ ]: Rul nedad [ ]: Rul til højre [ ]: Rul til venstre 6. [Brugerfunk./Tæller]-tast Tryk her for at ændre standard- eller funktionsparametre efter behov. 7. Strømindikator Strømindikatoren lyser, når maskinen er aktiveret ved et tryk på funktionstasten. 8. Indikator for hovedafbryder Lyser, når der er tændt for maskinen på hovedafbryderen. 5

8 1. Sådan kommer du i gang Der må ikke slukkes på hovedafbryderen, mens strømindikatoren lyser eller blinker. Det kan beskadige hukommelsen. 9. Funktionstast Tryk her for at aktivere funktionerne. Strømindikatoren lyser. Tryk på tasten igen for at slukke. Denne tast er inaktiv under udskrivning eller under indstilling af printerstandarder. 10. [Online]-tast Tryk her for at skifte mellem online- og offline-tilstand. 11. Data ind-indikator Blinker, når printeren modtager data fra en computer eller udskriver. Lyser under forberedelse til udskrivning. 12. Valgtaster Svarer til emnerne på displayet. Tryk her for at vælge det ønskede emne. 13. [Escape]-tast Tryk her for at annullere en handling eller vende tilbage til det forrige display. 14. [OK]-tast Tryk her for at bekræfte et valgt emne eller en indtastet talværdi. 15. Taltaster Tryk her for at indtaste en numerisk værdi. 16. [Slet/stop]-tast Slet: Sletter en indtastet numerisk værdi. Læsning af displayet og brug af taster Dette afsnit beskriver funktionsemner i displayet samt brugen af valgtasterne på startskærmen. Kopidisplayet vises som standard, når maskinen tændes. Du kan ændre indstillingerne under [Systemindstillinger]. Se Vejledning om generelle indstillinger DA CUA202 6

9 Betjeningspanel 1. Valgtaster Svarer til funktionerne nederst i skærmbilledet. Eksempel: Normal skærm Når instruktionen "Tryk på [Nul. job]" optræder i denne vejledning, skal du trykke på den midterste valgtast. 2. [Escape]-tast Tryk her for at annullere en handling eller vende tilbage til det forrige display. 3. [OK]-tast Tryk her for at bekræfte et valgt emne eller en indtastet talværdi. 4. Piletaster Tryk på en af disse for at bevæge markøren i en bestemt retning et trin ad gangen. Når tasterne [ ], [ ], [ ] eller [ ] optræder i denne vejledning, skal du trykke på piletasten for den ønskede retning. 7

10 1. Sådan kommer du i gang Tilslutning af maskinen Se mere om tilslutning ved brug af Ethernet i Netværksvejledning. Krav Kontrollér, at alle miljømæssige og tekniske krav er opfyldt, inden maskinen tages i brug. Tilslut maskinen til værtscomputeren ved brug af USB-porten eller netværksinterface-enheden. Kontrollér, at du har alle de kabler, stik og elektriske kontakter, som skal bruges for at tilslutte maskinen til værtscomputeren eller netværket. Tilslutning af maskine til vært ved brug af USB-kabel Maskinen kan tilsluttes værtscomputeren ved brug af et USB-interfacekabel. Et USB-kabel leveres afhængigt af maskinmodellen: Standardmodel Et USB-kabel leveres med denne model. Standard netværksmodel Der leveres ikke et USB-kabel til denne model. Køb et kabel, der er egnet til tilslutning af denne model til din computer. Følg nedenstående procedure for at tilslutte maskinen til værtscomputeren ved brug af et USBinterfacekabel. 1. Tilslut USB 2.0-interfacekablet til USB-porten på højre side af maskinens baglåge. CUA203 8

11 Tilslutning af maskinen 2. Tilslut den anden ende til USB-porten på værtscomputeren. Maskinen og computeren er nu forbundet. Printerdriveren og TWAIN-driveren skal herefter installeres. Yderligere oplysninger om installation af printerdriveren og TWAIN-driveren findes under s. 12 "Installation af printerdriver" og s. 13 "Installation af TWAIN-driver". 9

12 10 1. Sådan kommer du i gang

13 2. Installation af software Denne vejledning forudsætter, at du er bekendt med generelle Windows-procedurer og -praksisser. Hvis dette ikke er tilfældet, kan du finde yderligere oplysninger i instruktionerne, der leveres med Windows. AutoRun Når cd-rommen lægges i cd-romdrevet, starter installationen automatisk. Installationsprogrammet gør det nemt at installere følgende printerdrivere og software. Når "plug and play" starter, skal du klikke på [Annullér] i dialogboksene [Der er fundet ny hardware], [Guide til enhedsdriver] eller [Guide til ny hardware] og derefter indsætte cd-rommen. Dialogboksene [Der er fundet ny hardware], [Guide til enhedsdriver] eller [Guide til ny hardware] vises afhængigt af systemversionen af Windows XP eller Windows Server AutoRun fungerer muligvis ikke sammen med visse styresystemindstillinger. I det tilfælde skal du starte "Setup.exe", der findes i roden på cd-rommen. Hvis du vil deaktivere AutoRun, skal du trykke på tasten [SKIFT] til venstre, når du sætter cdrommen i drevet, og holde den nede, indtil computeren er færdig med at læse fra cd-rommen. Under Windows XP eller Windows Server 2003 kræver installation af software med AutoRun administratortilladelse. Når du installerer software ved brug af AutoRun, skal du logge på med en administratorkonto. 11

14 2. Installation af software Installation af printerdriver Når du bruger printerfunktionen, skal du installere printerdriveren fra den medfølgende cd-rom. 1. Luk alle åbne programmer. 2. Sæt cd-rommen i cd-rom-drevet. Installationen af driveren starter. 3. Vælg et interfacesprog, og klik på [OK]. Standardindstillingen er English. 4. Klik på [DDST-printerdriver]. Installationen af DDST-printerdriverne starter. 5. Softwarelicensaftalen vises i dialoboksen [Licensaftale]. Når du har læst indholdet, skal du klikke på [Jeg accepterer aftalen. ], og derefter klikke på[næste >]. 6. Følg instruktionerne på displayet for at installere DDST-printerdriverne. Hvis du bliver bedt om at genstarte computeren efter installation af DDST-printerdriverne, skal du genstarte computeren. Når printerdriveren er installeret, aktiveres plug and play, og ikonet for den printer, der er sluttet til USB-porten, føjes til vinduet [Printere] eller [Printere og faxenheder]. Oplysninger om brug af printerfunktionen på Ethernet-interfacet findes i Netværksvejledning. 12

15 Installation af TWAIN-driver Installation af TWAIN-driver Når du bruger scannerfunktionen, skal du installere TWAIN-driveren fra den medfølgende cd-rom. 1. Luk alle åbne programmer. 2. Sæt cd-rommen i cd-rom-drevet. Installationen af driveren starter. 3. Vælg et interfacesprog, og klik på [OK]. Standardindstillingen er English. 4. Tryk på [DDST TWAIN-driver]. Installationen af DDST TWAIN-driveren starter. 5. Klik på [Udfør]. 13

16 2. Installation af software Medfølgende software på cd-rom Der medfølger et par cd-rommer til denne maskines printerfunktion. DDST-driveren og TWAIN-driveren understøtter Windows XP/Vista/7, Windows Server 2003/2008 og Linux. Ved installation af en af driverne under Windows Vista/7 eller Windows Server 2008 skal du følge instruktionerne på startskærmen. Yderligere oplysninger om bruge af driveren findes i Hjælp. DDST-driver DDST-driverne findes på cd-rommen, der leveres med maskinen. Dette gør det muligt for computeren at kommunikere med maskinen via et printersprog. Systemkrav Operativsystem Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows Server 2003 Windows Server 2008 Linux Harddiskplads 80 MB eller mere DDST TWAIN-driver Denne driver er nødvendig for at scanne en original på maskinen. Hvis maskinen skal bruges som TWAIN-netværksscanner, skal denne driver installeres. Systemkrav Hardware PC/AT-kompatibel CPU Pentium 300 MHz eller hurtigere anbefales Operativsystem Windows XP 14

17 Medfølgende software på cd-rom Windows Vista Windows 7 Windows Server 2003 Windows Server 2008 Linux Hukommelse 128 MB eller mere anbefales Harddiskplads 200 MB eller mere Tilslutning Ethernet/USB 15

18 16 2. Installation af software

19 3. Brug af printerfunktionen Menuen Printerfunktioner Der findes fem emner i printerfunktionsmenuen: Papirtilførsel Liste-/testudskr. Vedligeholdelse System Værtsinterface Yderligere oplysninger om kopifunktioner og systemindstillinger findes i Kopivejledning og Vejledning om generelle indstillinger. Følgende funktioner kan vælges: Menu Standard Papirtilførsel Se s. 19 "Papirtilførsel". Bypass-papirformat Aut. papirvalg Duplex Metrisk version: A5 Tomme-version: 8 1 / 2 " 11" Kassette 1 4: Til Kassette 1 4: Til Liste-/testudskr. Se s. 19 "Liste-/ testudskrivning". Vedligeholdelse Se s. 20 "Vedligeholdelse". Funktionstest Menubeskyttelse System Se s. 23 "System". Værtsinterface Se s. 24 "Host-interface". Fortsæt automatisk Kantforbedring Tonerbesparelse I/O-timeout Fra Til Fra 15 sekunder 17

20 3. Brug af printerfunktionen Justering af printerfunktioner Under "Printerfunktioner" kan der foretages justeringer af grundlæggende funktioner, når maskinen bruges som printer. Selvom fabriksindstillingerne er velegnede til de fleste udskriftsjob, kan du via Printerfunktioner få adgang til en række indstillinger, som styrer basale printerfunktioner. Indstillinger, du foretager for printerfunktioner, bevares, selvom der slukkes for maskinen. Yderligere oplysninger om kopifunktioner og systemindstillinger findes i Kopivejledning og Vejledning om generelle indstillinger. 1. Tryk på tasten [Brugerfunktioner/Tæller]. 2. Vælg [Printerfunktioner] ved brug af tasten [ ] eller [ ], og tryk på [OK]. 3. Vælg det ønskede emne ved brug af tasten [ ] eller [ ], tryk på [OK], og skift derefter indstillinger. [OK]-tast: Tryk her for at foretage nye indstillinger og gå tilbage til foregående menu. [Escape]-tast: Tryk her for at vende tilbage til en foregående menu uden at ændre indstillinger. 4. Tryk på tasten [Brugerfunktioner/Tæller], når indstillingerne for printerfunktioner er ændret. Funktionsændringerne forbliver aktive, selvom der slukkes for maskinen. 18

21 Parametre for printerfunktioner Parametre for printerfunktioner Papirtilførsel Bypass-papirformat Du kan angive papirformat for bypassbakken. Se mere om egnede papirformater for bypassbakken i Vejledning om generelle indstillinger. Standard: Aut. papirvalg Metrisk version: A5 Tomme-version: 8 1 / 2 " 11" Du kan indstille denne for at aktivere automatisk papirvalg. Denne maskine registrerer automatisk papirformatet ved brug af printdataene og vælger en kassette. Duplex Standard: Til Du kan indstille denne for at aktivere duplexudskrivning. Denne maskine registrerer duplexudskrivning ved brug af printdataene og vælger en kassette. Standard: Til Liste-/testudskrivning Funktionstest Du kan udskrive et testark for funktioner. Udskrivning af testark for funktioner 1. Tryk på tasten [Brugerfunktioner/Tæller]. Hovedmenuen for brugerfunktioner vises. 19

22 3. Brug af printerfunktionen 2. Vælg [Printerfunktioner] ved brug af tasten [ ] eller [ ], og tryk på [OK]. Menuen for printerfunktioner vises. 3. Vælg [Liste-/testudskr.] ved brug af tasten [ ] eller [ ], og tryk på [OK]. 4. Vælg [Funktionstest] ved brug af tasten [ ] eller [ ], og tryk på [OK]. Testarket for funktioner udskrives. 5. Tryk på tasten [Brugerfunktioner/Tæller]. Vedligeholdelse Menubeskyttelse Med denne funktion kan du beskytte menuindstillingerne mod utilsigtede ændringer. Den gør det umuligt at ændre menuindstillinger på normal vis - de kan kun ændres, hvis bestemte påkrævede handlinger foretages. Niveau 1 Du kan beskytte "Vedligeholdelse", "System" og "Host-interface". Niveau 2 Du kan beskytte "Papirtilførsel", "Vedligeholdelse", "System" og "Host-interface". Fra Standard: Fra 20

23 Parametre for printerfunktioner Indstilling af Menubeskyttelse 1. Tryk på tasten [Brugerfunktioner/Tæller]. Hovedmenuen for brugerfunktioner vises. 2. Vælg [Printerfunktioner] ved brug af tasten [ ] eller [ ], og tryk på [OK]. Menuen for printerfunktioner vises. 3. Vælg [Vedligeholdelse] ved brug af tasten [ ] eller [ ], og tryk på [OK]. 4. Tryk på [Menubeskyttelse]. 5. Indtast en adgangskode med taltasterne, og tryk på [OK]. 6. Vælg et menubeskyttelsesniveau, og tryk på [OK]. 7. Tryk på tasten [Brugerfunktioner/Tæller]. 21

24 3. Brug af printerfunktionen Annullering af Menubeskyttelse 1. Tryk på tasten [Brugerfunktioner/Tæller]. 2. Vælg [Printerfunktioner] ved brug af tasten [ ] eller [ ], og tryk på [OK]. 3. Vælg [Vedligeholdelse] ved brug af tasten [ ] eller [ ], og tryk på [OK]. Der vises en skærm til indtastning af adgangskode. 4. Indtast en adgangskode med taltasterne, og tryk på [OK]. 5. Tryk på [Menubeskyttelse]. 6. Indtast en adgangskode med taltasterne, og tryk på [OK]. 22

25 Parametre for printerfunktioner 7. Vælg [Fra], og tryk på [OK]. 8. Tryk på tasten [Brugerfunktioner/Tæller]. Midlertidig annullering afmenubeskyttelse Hvis du vælger beskyttede emner i Printerfunktioner, vises en skærm til indtastning af adgangskode. Indtast den korrekte adgangskode med taltasterne, og tryk på [OK]. Menubeskyttelse er midlertidigt annulleret. Hvis du indtaster den korrekte adgangskode, forbliver menubeskyttelse annulleret, mens printerfunktionsmenuen vises. System Fortsæt automatisk Du kan vælge denne for at aktivere Fortsæt automatisk. Når dette er aktiveret (Til), fortsætter udskrivningen, selv hvis der er opstået en systemfejl. Fra Omgående 1 minut 5 minutter 10 minutter 15 minutter Standard: Fra Kantforbedring Indstil denne for at aktivere Kantforbedring. Til Fra 23

26 3. Brug af printerfunktionen Standard: Til Hvis Tonerbesparelse er aktiveret (Til), ignoreres Kantforbedring, selv hvis denne er aktiveret (Til). Tonerbesparelse Indstil denne for at aktivere Tonerbesparelse. Til Fra Standard: Fra Host-interface I/O-timeout Du kan indstille, hvor mange sekunder maskinen skal vente, før den afslutter et udskriftsjob. Hvis der normalt kommer data fra en anden port midt i et udskriftsjob, bør du øge denne timeoutperiode. 10 sekunder 15 sekunder 20 sekunder 25 sekunder 60 sekunder Standard: 15 sekunder 24

27 Indstilling af papir i bypassbakken Indstilling af papir i bypassbakken I det følgende forklares, hvordan man indstiller papiret i bypassbakken. Brug bypassbakken til udskrivning på transparenter, labelark, kraftigt papir og kuverter, der ikke kan lægges i kassetten. Yderligere oplysninger om papirindstillinger for kassetter findes i Vejledning om generelle indstillinger. Når der ilægges brevpapir, skal der tages hensyn til dets retning. Se Kopivejledning. Papir med følgende mål kan lægges i bypassbakken: Lodret: 90,0-297,0 mm Vandret: 148,0-600,0 mm Den papirside, du vil udskrive på, skal vendes nedad i bypassbakken. Når der ilægges transparenter eller kraftigt papir i bypassbakken, skal der foretages papirindstillinger via betjeningspanelet eller printerdriveren. Antallet af sider, der kan lægges i bypassbakken, afhænger af papirtypen. Følgende funktioner deaktiveres ved udskrivning fra bypassbakken: Duplexudskrivning Automatisk kassettevalg Aut. kassetteskift Når der udskrives ved brug af printerfunktionen, roteres originalbilleder altid 180 grader (billedretningen er den modsatte af billedretningen i kopifunktionen). Når der udskrives på papir med særlige krav til retningen, f.eks. kuverter og brevpapir, skal fremføringsretningen roteres 180 grader. Når der udskrives data fra computeren, skal papirformatet indstilles ved brug af printerdriveren. Papirformater, der er angivet via printerdriveren, har højere prioritet end formater angivet via betjeningspanelet. 25

28 3. Brug af printerfunktionen 1. Åbn bypassbakken. CUA Indstil papirstyrene til papirformatet. Hvis styrene ikke slutter tæt til papiret, kan billedet blive skævt, eller der kan opstå papirstop. 3. Indfør forsigtigt papiret med forsiden nedad i bypassbakken CUA Vandret format 2. Lodret format 3. Forlænger 4. Papirstyr Ilæg kun så meget papir, som der kan være imellem papirstyrene på bypassbakken. For meget papir i bypassbakken kan resultere i papirstop eller skæve billeder. Træk forlængeren ud for at understøtte større papirformater end A4, 8 1 / 2 " 11. Vift papiret for at få luft mellem arkene for at undgå fremføring af flere ark ad gangen. Når der ilægges transparenter, skal du sørge for, at forsiden og bagsiden placeres korrekt. Når der kopieres på transparenter eller papir, der er kraftigere end 105 g/m 2, skal papirtypen angives. Se mere om dette under s. 29 "Indstilling af kraftigt papir eller transparenter". 26

29 Indstilling af papir i bypassbakken Vælg papirtype ved udskrivning på kuverter. Se mere om dette under s. 30 "Indstilling af kuverter". Angiv papirformatet. Se mere om dette under s. 27 "Indstilling af papirformat". Indstilling af papirformat Du kan angive papirformatet ved brug af printerdriveren. Følgende procedure er ikke nødvendig, når papirformatet angives via printerdriveren. Papirformater, der er angivet via printerdriveren, har højere prioritet end formater angivet via betjeningspanelet. Hvis printerdriveren ikke bruges, kan indstillingerne foretages via betjeningspanelet. Yderligere oplysninger om printerdriverindstillinger findes i hjælpen til denne. Yderligere oplysninger om angivelse af brugerdefinerede formater findes under s. 28 "Indstilling af brugerdefineret papirformat ". 1. Tryk på tasten [Brugerfunktioner/Tæller]. 2. Vælg [Printerfunktioner] ved brug af tasten [ ] eller [ ], og tryk på [OK]. 3. Vælg [Papirtilførsel] ved brug af tasten [ ] eller [ ], og tryk på [OK]. 4. Vælg [Bypass-papirformat], og tryk på [OK]. 27

30 3. Brug af printerfunktionen 5. Vælg papirformat ved brug af tasten [ ] eller [ ], og tryk på [OK]. Når der udskrives på kraftigt papir eller transparenter, skal der vælges papirtype. Se mere om dette under s. 29 "Indstilling af kraftigt papir eller transparenter". 6. Tryk på tasten [Brugerfunktioner/Tæller]. Indstilling af brugerdefineret papirformat Brugerdefinerede formater kan også indstilles ved brug af printerdriveren. Følgende procedure er ikke nødvendig, når brugerdefinerede formater indstilles via printerdriveren. Brugerdefinerede formater, der er angivet via printerdriveren, har højere prioritet end formater angivet via betjeningspanelet. Hvis printerdriveren ikke bruges, kan indstillingerne foretages via betjeningspanelet. Yderligere oplysninger om printerdriverindstillinger findes i hjælpen til denne. 1. Tryk på tasten [Brugerfunktioner/Tæller]. 2. Vælg [Printerfunktioner] ved brug af tasten [ ] eller [ ], og tryk på [OK]. 3. Vælg [Papirtilførsel] ved brug af tasten [ ] eller [ ], og tryk på [OK]. 28

31 Indstilling af papir i bypassbakken 4. Vælg [Bypass-papirformat], og tryk på [OK]. 5. Vælg [Brugerdefineret format] ved brug af tasten [ ] eller [ ], og tryk på [OK]. 6. Indtast papirets vandrette længde med taltasterne, og tryk på [[OK]]. 7. Indtast papirets lodrette længde med taltasterne, og tryk på [[ OK]]. 8. Tryk på tasten [Brugerfunktioner/Tæller]. Indstilling af kraftigt papir eller transparenter Papirindstillingerne kan også foretages via printerdriveren. Følgende procedure er ikke nødvendig, når papirtyper indstilles via printerdriveren. Papirtypeindstillinger, der er foretaget via printerdriveren, har højere prioritet end instillinger foretaget via maskinens betjeningspanel. Hvis printerdriveren ikke bruges, kan indstillingerne foretages via betjeningspanelet. Yderligere oplysninger om printerdriverindstillinger findes i hjælpen til denne. 29

32 3. Brug af printerfunktionen 1. Tryk på tasten [Brugerfunktioner/Tæller]. 2. Vælg [Systemindstillinger] ved brug af tasten [ ] eller [ ], og tryk på [OK]. 3. Vælg [Papirkass.indstil.] ved brug af tasten [ ] eller [ ], og tryk på [OK]. 4. Vælg [Papirtype:Bypassbakke] ved brug af tasten [ ] eller [ ], og tryk på [OK]. 5. Vælg [OHP (Transparent)] eller [Kraftigt papir] ved brug af tasten [ ] eller [ ], og tryk på [OK]. 6. Tryk på tasten [Brugerfunktioner/Tæller]. Indstillingerne er gældende, indtil de slettes igen. Efter udskrivning på transparenter eller kraftigt papir skal du slette indstillingerne til den næste bruger. Indstilling af kuverter 1. Tryk på tasten [Brugerfunktioner/Tæller]. 30

33 Indstilling af papir i bypassbakken 2. Vælg [Systemindstillinger] ved brug af tasten [ ] eller [ ], og tryk på [OK]. 3. Vælg [Papirkass.indstil.] ved brug af tasten [ ] eller [ ], og tryk på [OK]. 4. Vælg [Papirtype:Bypassbakke] ved brug af tasten [ ] eller [ ], og tryk på [OK]. 5. Vælg [Kraftigt papir] ved brug af tasten [ ] eller [ ], og tryk på [OK]. 6. Tryk på tasten [Escape] to gange for at vende tilbage til hovedmenuen Brugerfunktioner. 7. Vælg [Printerfunktioner] ved brug af tasten [ ] eller [ ], og tryk på [OK]. 8. Vælg [Papirtilførsel] ved brug af tasten [ ] eller [ ], og tryk på [OK]. 31

34 3. Brug af printerfunktionen 9. Vælg [Bypass-papirformat], og tryk på [OK]. 10. Vælg kuvertformatet [C6 ], [C5 ] eller [DL ], og tryk på [OK]. 11. Tryk på tasten [Brugerfunktioner/Tæller]. 32

35 Opsætning af printerdriver og annullering af udskriftsjob Opsætning af printerdriver og annullering af udskriftsjob Yderligere oplysninger om opsætning af printerdriveren eller annullering af udskriftsjob under Windows XP/Vista/7, Windows Server 2003/2008 og Linux findes i Hjælp. Windows XP og Windows Server Adgang til printeregneskaber Ændring af standardindstillinger - Printeregenskaber Ændring af maskinens indstillinger kræver tilladelse til styring af printeren. Administratorer og superbrugere har tilladelse til styring af printere som standard. Når du foretager indstillinger for ekstraudstyr, skal du logge på med en konto med tilladelse til styring af printere. 1. Åbn vinduet [Printere og faxenheder] i menuen [Start]. Vinduet [Printere og faxenheder] vises. Under Windows XP Home Edition åbnes vinduet [Printere og faxenheder] ved at klikke på [Kontrolpanel] fra knappen [Start] på proceslinjen. Klik på [Printere og anden hardware], og klik derefter på [Printere og faxenheder]. 2. Klik på ikonet for den maskine, hvis standardindstilling du vil ændre. 3. Klik på [Egenskaber] i menuen [Filer]. Dialogboksen for printeregenskaber vises. 4. Foretag de ønskede indstillinger, og klik på [OK]. Normalt behøver du ikke at ændre "Form to Tray Assignment"-indstillinger på fanen [Enhedsindstillinger] i Postscript 3-printerdriveren. Indstillinger, der foretages her, bruges som standardindstillinger for alle programmer. Ændring af standardindstillinger - Udskriftindstillinger Ændring af maskinens indstillinger kræver tilladelse til styring af printeren. Medlemmer af administrator- og superbrugergrupperne har tilladelse til styring af printere som standard. Når du 33

36 3. Brug af printerfunktionen foretager indstillinger for ekstraudstyr, skal du logge på med en konto med tilladelse til styring af printere. 1. Åbn vinduet [Printere og faxenheder] i menuen [Start]. Vinduet [Printere og faxenheder] vises. Under Windows XP Home Edition åbnes vinduet [Printere og faxenheder] ved at klikke på [Kontrolpanel] fra knappen [Start] på proceslinjen. Klik på [Printere og anden hardware], og klik derefter på [Printere og faxenheder]. 2. Klik på ikonet for den maskine, hvis standardindstilling du vil ændre. 3. Klik på [Udskriftsindstillinger...] i menuen [Filer]. Dialogboksen [Udskriftsindstillinger] kommer frem. 4. Foretag de ønskede indstillinger, og klik på [OK]. Indstillinger, der foretages her, bruges som standardindstillinger for alle programmer. Valg af indstillinger fra et program Hvis du vil foretage indstillinger for et bestemt program, skal du åbne dialogboksen [Udskriv] fra det pågældende program. Følgende eksempel beskriver, hvordan der foretages indstillinger for programmet WordPad, der leveres med Windows XP og Windows Server Fremgangsmåderne for åbning af dialogboksen [Udskriv] varierer afhængigt af programmet. Yderligere oplysninger findes i den medfølgende betjeningsvejledning til programmet, der anvendes. Alle indstillinger, der foretages i følgende procedure, gælder kun for det aktuelle program. 1. Klik på [Udskriv...] i menuen [Fil]. Dialogboksen [Udskriv] kommer frem. 2. I listen [Vælg printer] skal du vælge den ønskede maskine og derefter klikke på [Indstillinger] for at åbne dialogboksen Udskriftsindstillinger. 3. Angiv de ønskede indstillinger. 4. Klik på [OK] og derefter på [Udskriv] for at starte udskrivningen. 34

37 Opsætning af printerdriver og annullering af udskriftsjob Annullering af udskriftsjob 1. Dobbeltklik på printerikonet på Windows-proceslinjen. Der vises et vindue med de job, der står i kø og venter på udskrivning. Kontrollér den aktuelle status for det job, du vil annullere. 2. Klik på navnet på det job, du vil annullere. 3. Klik på [Annuller] i menuen [Dokument]. Du kan også åbne vinduet for jobkøen ved at dobbeltklikke på maskinikonet i vinduet [Printere og faxenheder]. 4. Tryk på tasten [Printer]. 5. Tryk på [Nul. job]. 6. Tryk på [Aktuelt]. [Aktuelt]: Annullerer det udskriftsjob, der er i gang. [Genoptag]: Genoptager udskriftsjob. En bekræftelsesmeddelelse vises. 7. Tryk på [Ja] for at annullere udskriftsjobbet. Tryk på [Nej] for at vende tilbage til det forrige skærmbillede. 35

38 3. Brug af printerfunktionen Hvis maskinen deles af flere computere, skal du passe på, at du ikke ved en fejltagelse kommer til at annullere en anden brugers udskriftsjob. Du kan ikke stoppe udskrivning af data, der allerede er behandlet. Derfor kan udskrivningen fortsætte nogle få sider, efter at du har trykket på [Nulstil job]. Det kan tage temmelig lang tid at annullere et udskriftsjob, der indeholder en stor mængde data. 36

39 4. Brug af TWAIN-scannerfunktionen TWAIN-scanner Denne maskine kan bruges som en TWAIN-scanner ved at maskinen betjenes fra en klientcomputer på netværket. Originaler kan scannes ved brug af samme metode, som anvendes til USB-tilsluttede scannere. Denne maskine kan desuden bruges som en TWAIN-kompatibel scanner ved at forbinde den direkte med en offline-computer via USB. 1 3 TCP/IP USB CUA Denne maskine Tilslut denne maskine til et Ethernet (TCP/IP) og/eller en USB. 2. Klientcomputer Scanneren kan betjenes ved brug af et TWAIN-kompatibelt program. 3. Offline-computer Dette er en pc, der er tilsluttet denne maskine via USB. Du kan bruge denne scanner fra et TWAINkompatibelt program. Procesdiagram 1. Brug et TWAIN-kompatibelt program på en "2. Klientcomputer" eller "3. Offlinecomputer" til at sende en scannerkommando via TWAIN-driveren. 2. Originaler scannes på "1. Denne maskine". 3. De scannede data kan redigeres og lagres ved brug af et TWAIN-kompatibelt program på "2. Klientcomputer" eller "3. Offline-computer". 37

40 4. Brug af TWAIN-scannerfunktionen Forberedelse til brug af TWAIN-scanner på netværk Følgende oversigt angiver, hvordan man gør klar til brug af maskinen som en TWAIN-scanner. Installér TWAIN-driveren på en klientcomputer. *1 Se s. 13 "Installation af TWAINdriver". Forbind scanneren og klientcomputeren med et kabel. USB-tilslutning: Se s. 8 "Tilslutning af maskine til vært ved brug af USB-kabel". Ethernet-tilslutning: Se Netværksvejledning. *1 For at bruge denne maskine som TWAIN-scanner skal et TWAIN-kompatibelt program være installeret på den klientcomputer, du bruger. Skærmbillede for TWAIN-scanner Ved brug af denne maskine som TWAIN-scanner er det ikke nødvendigt at trykke på [Scanner]-tasten på betjeningspanelet. Når TWAIN-driveren aktiveres på en klientcomputer, skifter displayet automatisk til følgende skærm. 38

41 Placering af originaler Placering af originaler I det følgende forklares, hvordan originaler placeres på glaspladen og i ADF'en, og hvordan scanningsområdet og -retningen indstilles i henhold til scanningsmetoden. For at top-/bundretningen af den scannede original vises korrekt på en klientcomputer, skal originalens placering og de foretagede indstillinger via betjeningspanelet og scannerdriveren stemme overens. Placering af originaler Originalen kan placeres i to retninger. Se nedenstående tabel. Normalt vises originalretningen som eller, men i nedenstående tabel er der anvendt et kvadratisk format for at lette forståelsen. Selv om formatet på selve originalen er anderledes, vil de nedenstående kombinationer af originalretning og retningen, der angives via betjeningspanelet eller scannerdriveren, ikke ændre sig. Angivelse af originalretning og placering af originaler 1. Original, der skal scannes 2. Vælg ilægningsmetode Glasplade ADF 3. Placér originalen. (Der er to retninger for originaler). Placér originalen med den øverste kant ind mod øverste venstre hjørne af glaspladen. Placér originalen med den øverste kant ind mod bagsiden af glaspladen. Placér den øverste kant af originalen først. Placér originalen med den øverste kant op ad bagkanten af ADF'en. 4. Originalen vist på en computer 39

42 4. Brug af TWAIN-scannerfunktionen Placering på glaspladen Originaler, som ikke kan lægges i ADF'en, f.eks. ark med pålimede dele eller bøger, kan placeres direkte på glaspladen ved scanning. Yderligere oplysninger om emnet findes i Kopivejledning. 1. Løft glaspladelåget eller ADF'en. Løft glaspladelåget eller ADF'en mindst 30 grader. Åbningen/lukningen udløser automatisk registrering af originalformatet. 2. Placér originalen på glaspladen med siden, der skal scannes, nedad. Brug hjørnemarkeringen til at justere originalpositionen. Der er to originalretninger. Placering af original med den øverste kant ind mod bagsiden af glaspladen 1 2 CUA Positionsmærke 2. Venstre skala Placering af original med den øverste kant ind mod øverste venstre hjørne af glaspladen Ved brug af maskinen som TWAIN-scanner er denne retning standardindstillingen for TWAIN-driveren. Brug normalt denne retning ved placering af originaler. 40

43 Placering af originaler 1 2 CUA Positionsmærke 2. Venstre skala 3. Sænk glaspladelåget eller ADF'en. 4. Vælg originalretning i henhold til retningen af den ilagte original. s. 39 "Placering af originaler" Placering i ADF'en ADF'en kan benyttes, når du vil ilægge flere originaler på én gang. Originaler i ADF'en kan scannes på en side eller begge sider. Originaler som kan eller ikke kan placeres i ADF'en Se mere om emnet i Kopivejledning. Brug af uegnede originaler i ADF'en kan medføre papirstop og beskadigelse af originalerne. Placér denne type originaler direkte på glaspladen. Yderligere oplysninger om originalformater, der kan registreres automatisk, samt bemærkninger vedrørende originaler i ADF'en findes i Kopivejledning. 1. Tilpas papirstyret til originalformatet. 2. Placér originalerne med siden, der skal scannes, opad. For originaler, som skal scannes på begge sider, skal den første side vende opad. Originalerne kan placeres i to retninger. 41

44 4. Brug af TWAIN-scannerfunktionen Placering af original med den øverste kant op ad bagkanten af ADF'en 1 2 CUA Grænsemarkering 2. Dokumentstyr Placering af den øverste kant af originaler først Ved brug af maskinen som TWAIN-scanner er denne retning standardindstillingen for TWAIN-driveren. Brug normalt denne retning ved placering af originaler. 1 2 CUA Grænsemarkering 2. Dokumentstyr Originaler med samme bredde og forskellige længder kan placeres på samme tid. Placér originalerne som vist: 1. Retning for placering i ADF'en AAH022S 42

45 Placering af originaler 2. Højde Originaler scannes i den rækkefølge, de er ilagt, startende med den øverste side. 3. Vælg originalretning i henhold til retningen af de ilagte originaler. s. 39 "Placering af originaler" 43

46 4. Brug af TWAIN-scannerfunktionen Scanning af originaler For at bruge TWAIN-scanneren på netværket skal et TWAIN-kompatibelt program og TWAIN-driveren installeres på klientcomputeren. Hvis originaler skal scannes vha. et TWAIN-kompatibelt program, skal du vælge TWAIN-driveren og derefter angive scanningsindstillinger i dialogboksen Scannerstyring. Opstart af TWAIN-driveren afhænger af programmet. Yderligere oplysninger findes i hjælpen til programmet. Hvis Windows-firewall eller et antivirusprogram er aktiveret under Windows XP SP2/Vista/7 eller Windows Server 2003/2003 R2/2008, vil meddelelsen "Kan ikke finde scanneren." eller "Intet svar fra scanneren." muligvis blive vist, så scanning med TWAIN-scanneren mislykkes. I så fald skal du ændre indstillinger for Windows-firewall'en eller antivirusprogrammet. Yderligere oplysninger findes i hjælpen til Windows. Hvis du allerede har valgt en scanner, behøver du ikke at vælge scanner, medmindre du vil ændre den. Hvis den korrekte scanner ikke vises på listen, kan du søge efter scanneren ved brug af portindstillingen, som er installeret med TWAIN-driveren. Funktionen til registrering af tomme ark er ikke tilgængelig, når TWAIN-scanneren anvendes. 44

47 5. Problemløsning Printerfunktionen Fejl og statusmeddelelser på displayet I dette afsnit beskrives de vigtigste meddelelser, der vises på displayet. Hvis der vises en meddelelse, som ikke er beskrevet her, skal man følge instruktionerne i meddelelsen. Se Kopivejledning for oplysninger om den korrekte procedure for slukning af maskinen. Statusmeddelelser Meddelelse "Offline" "Vent venligst." "Udskriver..." "Klar" "Nulstiller job..." "Indstil. ændring..." "Venter..." Status Maskinen er offline. For at starte udskrivningen skal du skifte til online ved at trykke på [Online]-tasten på betjeningspanelet. Vent et øjeblik. Maskinen udskriver. Vent et øjeblik. Maskinen er klar til brug. Der kræves ikke yderligere handlinger. Maskinen nulstiller udskriftsjobbet. Vent, til "Klar" vises på displayet. Maskinens indstillinger ændres. Vent et øjeblik. Maskinen venter på data til udskrivning. Vent et øjeblik. Advarselsmeddelelser Meddelelse/anden meddelelse "Skift til flg. indstillinger for kassette #:" "xxx yyy" Årsag Indstillingerne for den valgte kassette er forskellige fra de indstillinger, der er angivet for udskrivning. # angiver kassettenummeret. xxx angiver kassettenummeret. yyy angiver papirformatet. Løsning Tryk på [Nul. job] for at skifte kassetteindstillinger, eller tryk på [For.uds.] for at udskrive alligevel. Yderligere oplysninger om kassetteindstillinger findes i Vejledning om generelle indstillinger. 45

48 5. Problemløsning Meddelelse/anden meddelelse "Sætvis udskr. annulleret." "Udskriv sætvis: Maks. sider" Årsag Funktionen for sætvis udskrivning er annulleret. Det maksimale antal sider for sætvis udskrivning er overskredet. Løsning Sluk på hovedafbryderen, og tænd igen. Kontakt din salgskonsulent eller en tekniker, hvis meddelelsen vises igen. Sluk på hovedafbryderen, og tænd igen. Reducér antallet af sider, der skal udskrives, eller øg hukommelseskapaciteten. Kontakt en salgskonsulent eller tekniker for oplysninger om installation af et hukommelsesmodul i maskinen. "Duplex annulleret." Duplexudskrivning er annulleret. Kontrollér, at papiret er egnet til duplexudskrivning, eller øg hukommelseskapaciteten. Kontakt en salgskonsulent eller tekniker for oplysninger om installation af et hukommelsesmodul i maskinen. "Duplex-funktionen er Fra for kasstte #" "Fejl ved Ethernet-kort " "Overskr. maks. udsk.str. Tryk på Forts. uds./ Nulstil job." Den valgte kassette er ikke konfigureret til duplexudskrivning. # angiver kassettenummeret. Der er opstået en fejl i Ethernetinterfacet. Billedformatet for udskriftsjobbet overskrider det maksimale printområde. Tryk på [Nul. job] for at skifte kassetteindstillinger eller foretage enkeltsidet udskrivning. Yderligere oplysninger om kassetteindstillinger findes i Vejledning om generelle indstillinger. Sluk på hovedafbryderen, og tænd igen. Kontakt din salgskonsulent eller en tekniker, hvis meddelelsen vises igen. Tryk på [Nul. job] for at skifte kassetteindstillinger, eller tryk på [For.uds.] for at udskrive alligevel. 46

49 Printerfunktionen Meddelelse/anden meddelelse "I/O-bufferoverløb." "Læg papir i kassette #" Årsag Maksimumstørrelsen på I/O bufferen er overskredet. Der er intet papir i den valgte kassette. # angiver kassettenummeret. Løsning Øg størrelsen på I/O bufferen ved brug af Host Interfacemenuen. Læg papir i kassetten. "NV-RAM-fejl" Der er opstået en fejl i printeren. Sluk på hovedafbryderen, og tænd igen. Kontakt din salgskonsulent eller en tekniker, hvis meddelelsen vises igen. "Fork. pap.form./papirtyp." "Skift indstillinger til:" "xxx yyy" "[Udskriv] uden nedenst. funktion?" Papiret i kassetten svarer ikke til de papirindstillinger, der er valgt under Automatisk kassettevalg. xxx angiver kassettenummeret. yyy angiver papirformat og papirtype. Dette er en advarselsmeddelelse vedrørende en kassette under Automatisk kassettevalg. Tryk på [Nul. job] for at skifte kassetteindstillinger, eller tryk på [For.uds.] for at udskrive alligevel. Yderligere oplysninger om kassetteindstillinger findes i Vejledning om generelle indstillinger. Tryk på [Udskriv] for at annullere denne tilstand og udskrive jobbet. "Printerfontfejl" Der er opstået en fejl i font-filen. Sluk på hovedafbryderen, og tænd igen. Kontakt din salgskonsulent eller en tekniker, hvis meddelelsen vises igen. "Udskriftsoverløb." "Kassetten er i brug." Billeddataene er blevet begrænset på grund af komprimering. Den angivne kassette bruges af en anden funktion, f.eks. kopifunktionen. Øg hukommelseskapaciteten. Kontakt en salgskonsulent eller tekniker for oplysninger om installation af et hukommelsesmodul i maskinen. Vent, til brugen af den angivne kassette er ophørt. 47

50 5. Problemløsning Meddelelse/anden meddelelse "Sæt kassetten korrekt i igen." " Tonerpatron næsten tom" "Påfyld toner" "Fejl kassette #" "Uautoriseret brugeradgang." "USB har et problem" Årsag Den valgte kassette eksisterer ikke eller er ikke indstillet korrekt. Toneren er snart opbrugt. Der er opstået en fejl med kassetten. # angiver kassettenummeret. Udskriftsjobbet blev annulleret på grund af brugerrestriktioner. Der er opstået en fejl i USBinterfacet. Løsning Indstil kassetten korrekt. Udskift snarest tonerpatronen for at undgå forringet udskriftskvalitet. Tryk på [Nul. job] for at skifte kassetteindstillinger, eller tryk på [For.uds.] for at vælge en anden kassette og udskrive. Kontrollér tilladelserne for brugerkoden. Sluk på hovedafbryderen, og tænd igen. Kontakt din salgskonsulent eller en tekniker, hvis meddelelsen vises igen. Der kan ikke udskrives Mulig årsag Er strømmen tilsluttet? Er maskinen online? Lyser printertasten rødt? Er der en advarsels- eller fejlmeddelelse på displayet? Er interfacekablet tilsluttet korrekt til maskinen og computeren? Løsning Kontrollér, at kablet sidder ordentligt fast i stikkontakten og i maskinen. Tænd på hovedafbryderen. Hvis ikke, tryk på [Online]-tasten på betjeningspanelet. Kontrollér fejlmeddelelsen på displayet, og foetag de nødvendige handlinger. Kontrollér meddelelsen på displayet, og foretag de nødvendige handlinger. Tilslut interfacekablet korrekt. Hvis det har en fastgørelsesmekanisme, skal denne også fastgøres korrekt. Se s. 8 "Tilslutning af maskinen". 48

51 Printerfunktionen Mulig årsag Bruger du det rigtige interfacekabel? Blev interfacekablet tilsluttet, efter at der var tændt for maskinen? Blinker eller lyser Data indindikatoren, efter udskriftsjobbet er påbegyndt? Løsning Det er computeren, der afgør, hvilken type interfacekabel der skal bruges. Sørg for at bruge den korrekte type. Hvis kablet er beskadiget eller slidt, skal det udskiftes. Se s. 8 "Tilslutning af maskinen". Tilslut interfacekablet, inden du tænder for maskinen. Hvis ikke, sendes der ikke data til maskinen. Hvis maskinen er forbundet til computeren med et interfacekabel Kontrollér, at portindstillingerne for maskinen er korrekte. Ved tilslutning via en USB-port skal USB-porten indstilles. Windows XP Professional og Windows Server Klik på [Start]-tasten, og klik på [Printere og faxenheder]. 2. Klik på ikonet for maskinen. Klik på [Egenskaber] i menuen [Filer]. 3. Klik på fanen [Porte]. 4. I listen [Udskriv til følgende port(e)] skal du kontrollere, at den korrekte port er valgt. Windows XP Home Edition Netværksforbindelse 1. Klik på [Start], klik på [Kontrolpanel], klik på [Printere og anden hardware], og klik derefter på [Printere og faxenheder]. 2. Klik på ikonet for maskinen. Klik på [Egenskaber] i menuen [Filer]. 3. Klik på fanen [Porte]. 4. I listen [Udskriv til følgende port(e)] skal du kontrollere, at den korrekte port er valgt. Kontakt din netværksadministrator. 49

52 5. Problemløsning Andre udskrivningsproblemer Problem Udskrifterne er udtværede. Layoutet er ikke som forventet. Der kan ikke udskrives i duplex. Kombinerede sider eller foldere udskrives ikke som forventet. Forstørrede/formindskede udskrifter er ikke som forventet. En printordre er afsendt fra computeren, men udskrivningen starter ikke. Printjobbet annulleres ikke, selv når maskinen sættes i offline-tilstand. Fotografier er kornede. Billeder beskæres, eller der udskrives for stort et område. Årsag og løsning Der er ikke valgt indstillinger for kraftigt papir ved udskrivning på kraftigt papir. Vælg [Kraftigt] i listen [Type:] på fanen [Papir] i printerdriveren. Udskriftsområdet afhænger af den anvendte maskine. Data, som kun fylder én side på en bestemt maskine, fylder måske mere end en side på en anden maskine. Duplexudskrivning kan ikke vælges, hvis der er papir i bypassbakken. Når duplexfunktionen anvendes, skal papiret leveres fra en anden kassette end bypassbakken. Der kan ikke foretages duplexudskrivning, hvis der er angivet kraftigt papir, transparenter eller labelark som papirtype. Angiv en anden papirtype. Duplexudskrivning kan ikke foretages fra en kassette, hvis [Til] ikke er angivet for [Duplex] under [Papirtilførsel]. Se mere om dette under s. 19 "Papirtilførsel". Kontrollér, at indstillingerne for papirformat og -retning i programmet svarer til indstillingerne i printerdriveren. Hvis formater og retninger ikke stemmer overens, skal du vælge samme format og retning. Brugerkodestyring er muligvis aktiveret. Bed administrator om en gyldig brugerkode. Brugerkoden skal angives via printerdriveren for at udskrive. Vælg [Printerprioritet] for [Signalstyring]. Se mere om emnet i Vejledning om generelle indstillinger. Nogle programmer reducerer printopløsningen. Du bruger muligvis papir i et mindre format end det, der er valgt i programmet. Brug papir af samme format som det valgte i programmet. Hvis der ikke kan ilægges papir i det korrekte format, kan du formindske billedet og derefter udskrive det. 50

53 Printerfunktionen Problem Det tager lang tid at udføre et udskriftsjob. Det tager for lang tid at genoptage udskrivning. Årsag og løsning Hvis der er en stor mængde data, eller dataene er komplekse, tager behandlingen lang tid. Hvis Data ind-indikatoren blinker, behandles dataene. Vent, til udskrivningen genoptages. Hvis der er en stor mængde data, eller dataene er komplekse, tager behandlingen lang tid. Hvis Data ind-indikatoren blinker, behandles dataene. Vent, til udskrivningen genoptages. Maskinen er i energisparetilstand. Maskinen skal varme op, når den har været i energisparetilstand, hvilket tager tid. Se Vejledning om generelle indstillinger. Papiret indføres ikke fra den valgte kassette. Ekstraudstyr, der er forbundet til maskinen, kan ikke registreres. Billeder udskrives i den forkerte retning. De udskrevne billeder er forskellige fra dem, der vises på computeren. Hvis du bruger et Windows-operativsystem, tilsidesætter printerdriverindstillingerne de indstillinger, der er foretaget via betjeningspanelet. Angiv den ønskede kassette via printerdriveren. Opsætning af ekstraudstyr skal konfigureres i printeregenskaberne, hvis tovejskommunikation ikke er aktiveret. Se hjælpen til printerdriveren. Den valgte fremføringsretning er muligvis en anden end den, der er valgt i printerdriveren. Indstil maskinens fremføringsretning, så den svarer til printerdriverens. Se hjælpen til printerdriveren. Når der bruges bestemte funktioner, f.eks. formindskelse eller forstørrelse, kan layoutet på udskrifterne være forskelligt fra layoutet på computerens skærmbillede. Kontakt en salgskonsulent eller servicetekniker, hvis problemet ikke kan løses. 51

DDST Unit Type F. Printer-/Scannerreference. Betjeningsvejledning

DDST Unit Type F. Printer-/Scannerreference. Betjeningsvejledning DDST Unit Type F Betjeningsvejledning Printer-/Scannerreference 1 2 3 4 5 6 Kom godt i gang Installering af software Brug af printerfunktionen Brug af TWAIN-scannerfunktionen Fejlfinding Appendiks Denne

Læs mere

Printer-/Scannerreference

Printer-/Scannerreference Betjeningsvejledning Printer-/Scannerreference 1 2 3 4 5 6 Kom godt i gang Installering af software Brug af printerfunktionen Brug af TWAIN-scannerfunktionen Fejlfinding Appendiks Denne vejledning bør

Læs mere

Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen. Netværksvejledning

Husk først at læse Sikkerhedsoplysninger i vejledningen Kopireference for sikker og korrekt brug af maskinen. Netværksvejledning Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen. Netværksvejledning Introduktion Denne vejledning indeholder detaljerede instruktioner og

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Netværksvejledning. Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks

Netværksvejledning. Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks Netværksvejledning 1 2 3 4 Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt, inden maskinen tages i brug, og opbevares

Læs mere

Placering af originaler Kopiering Problemløsning Brugerfunktioner (kopifunktioner) Bemærkninger Specifikationer

Placering af originaler Kopiering Problemløsning Brugerfunktioner (kopifunktioner) Bemærkninger Specifikationer Betjeningsvejledning Kopireference 1 2 3 4 5 6 Placering af originaler Kopiering Problemløsning Brugerfunktioner (kopifunktioner) Bemærkninger Specifikationer Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen

Læs mere

Der anvendes to forskellige måleenheder i denne vejledning. Se den metriske version for denne maskine.

Der anvendes to forskellige måleenheder i denne vejledning. Se den metriske version for denne maskine. Netværksvejledning 1 2 3 4 5 6 7 Funktioner, der er tilgængelige via et netværk Tilslutning af netværkskablet til netværket Opsætning af printeren på et netværk Windows-konfiguration Brug af printerfunktionen

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sådan kommer du i gang Placering af originaler Kopiering Brugerfunktioner Problemløsning Andre funktioner Bemærkninger Sikkerhed Specifikationer Læs denne vejledning

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks Betjeningsvejledning Kopireference 1 2 3 Placering af originaler Kopiering Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden maskinen tages i brug og opbevares et praktisk sted i nærheden. For sikker

Læs mere

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM Side INTRODUKTION... Inderside af forside OM SOFTWAREN... FØR INSTALLATIONEN... INSTALLATION AF SOFTWARE... TILSLUTNING TIL EN COMPUTER.. KONFIGURATION

Læs mere

Vejledning til firmwareopdatering

Vejledning til firmwareopdatering Modelnummer Vejledning til firmwareopdatering Denne manual forklarer, hvordan man opdaterer maskinens controller-firmware og PDL-firmware. Du kan downloade disse opdateringer fra vores hjemmeside. Om firmware-pakken

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 Sådan kommer du i gang Ændring og kombinering af funktioner Brugerfunktioner (systemindstillinger) Problemløsning Andre funktioner

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks Betjeningsvejledning Kopireference 1 3 Placering af originaler Kopiering Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden maskinen tages i brug og opbevares et praktisk sted i nærheden. For sikker

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks Betjeningsvejledning Kopireference 1 2 3 Placering af originaler Kopiering Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden maskinen tages i brug og opbevares et praktisk sted i nærheden. For sikker

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Kort funktionsoversigt M575 Udskrivning af et lagret job Brug følgende fremgangsmåde til at udskrive et job, der er lagret i produkthukommelsen. 1. På startskærmbilledet

Læs mere

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration MacOS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration MacOS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillæg 2 3 4 Windows-konfiguration MacOS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac Læs denne vejledning omhyggeligt, før du tager maskinen i brug, og opbevar vejledningen,

Læs mere

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Konfiguration af Mac OS Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Konfiguration af Mac OS Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillæg 1 2 3 4 Windows-konfiguration Konfiguration af Mac OS Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac Læs denne vejledning omhyggeligt, før du tager maskinen i brug, og opbevar vejledningen,

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Tilslutning via netværk er ikke tilgængeligt for modellerne SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

Printer/Scanner Unit Type 8000. Printerreference. Betjeningsvejledning

Printer/Scanner Unit Type 8000. Printerreference. Betjeningsvejledning Printer/Scanner Unit Type 8000 Betjeningsvejledning Printerreference 1 2 3 4 5 6 Forberedelse af maskinen Opsætning af printerdriveren Andre udskriftsfunktioner Lagring og udskrivning med anvendelse af

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Wi-Fi-indstillingsguiden

Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-forbindelser med printeren Forbindelse med en computer via en Wi-Firouter Direkte forbindelse til en computer Forbindelse med en smartenhed via en Wi-Firouter Forbind direkte

Læs mere

Installationsvejledning for software

Installationsvejledning for software Installationsvejledning for software FØR INSTALLATION AF SOFTWAREN OPSÆTNING I ET WINDOWS-MILJØ OPSÆTNING I ET MACINTOSH-MILJØ FEJLFINDING Tak fordi du købte dette produkt. Denne vejledning forklarer,

Læs mere

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M570 Brug direkte USB-udskrivning 1. Sæt USB-flashdrevet i USB-porten på produktets forside. 2. Menuen USB-flashdrev åbner. Brug piletasterne til at rulle

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Printerreference. Betjeningsvejledning

Printerreference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Printerreference 1 2 3 4 5 6 7 8 Kom i gang Forberedelse af maskinen Opsætning af printerdriveren Andre udskriftsfunktioner Printerindstillinger Brug af Dokumentserver Maskinens funktioner

Læs mere

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Mac OS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility til Mac

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Mac OS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility til Mac PostScript 3-tillæg 1 2 3 4 Windows-konfiguration Mac OS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility til Mac Læs denne vejledning omhyggeligt, før du tager maskinen i brug, og opbevar vejledningen,

Læs mere

Printer/Scanner Unit Type 3030. Printerreference. Betjeningsvejledning

Printer/Scanner Unit Type 3030. Printerreference. Betjeningsvejledning Printer/Scanner Unit Type 3030 Betjeningsvejledning Printerreference 1 2 3 4 5 6 7 8 Kom i gang Forberedelse af maskinen Opsætning af printerdriveren Andre udskriftsfunktioner Printerfunktioner Brug af

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Softwareinstallationsvejledning Dansk LB9154001 Indledning Egenskaber P-touch Editor Printer Driver P-touch Address Book (kun Windows ) Gør det let at oprette et bredt

Læs mere

Printer/Scanner Unit Type 3045. Printerreference. Betjeningsvejledning

Printer/Scanner Unit Type 3045. Printerreference. Betjeningsvejledning Printer/Scanner Unit Type 3045 Betjeningsvejledning Printerreference 1 2 3 4 5 6 7 8 Kom i gang Forberedelse af maskinen Opsætning af printerdriveren Andre udskriftsfunktioner Printerfunktioner Brug af

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Dette afsnit indeholder oplysninger om operativmiljøet for opdatering af firmwaren.

Dette afsnit indeholder oplysninger om operativmiljøet for opdatering af firmwaren. Modelnr. SP 377-serien Guide til firmwareopdatering Det følgende beskriver, hvordan du opdaterer firmwaren til nedenstående enheder: Multifunktionsprinter: SP 377SNwX/377SFNwX Printer: SP 377DNwX Du kan

Læs mere

Installationsvejledning for software

Installationsvejledning for software MODELL: MX-B381 MULTIFUNKTIONELT DIGITALT SYSTEM Installationsvejledning for software FØR INSTALLATION AF SOFTWAREN OPSÆTNING I ET WINDOWS-MILJØ OPSÆTNING I ET MACINTOSH-MILJØ Gem denne vejledning. Som

Læs mere

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. ABC DEF Menuer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 Når maskinen ikke fungerer som forventet. Fejlsøgning ved anvendelse af kopifunktionen Fejlsøgning ved anvendelse af printerfunktionen Fejlsøgning ved anvendelse

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Papirkass. indstil. Kopimaskine- / dokumentserverfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning. Ilægning af originaler Kopiering Fejlsøgning Brugerfunktioner (kopifunktioner) Bemærkninger Specifikationer

Kopireference. Betjeningsvejledning. Ilægning af originaler Kopiering Fejlsøgning Brugerfunktioner (kopifunktioner) Bemærkninger Specifikationer Betjeningsvejledning Kopireference 1 2 3 4 5 6 Ilægning af originaler Kopiering Fejlsøgning Brugerfunktioner (kopifunktioner) ninger Specifikationer Læs omhyggeligt denne vejledning, før du bruger maskinen,

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning MFC-8220 Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installationsguide. Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks

Installationsguide. Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks Installationsguide 1 2 3 Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks Forord DeskTopBinder V2 Lite kan integrere og håndtere forskellige data som f.eks. filer oprettet af applikationer,

Læs mere

Betjeningsvejledning Brugervejledning

Betjeningsvejledning Brugervejledning Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vejledning til maskinen Sådan læses denne vejledning...5

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 Sådan tilslutter du maskinen Systemindstillinger Kopimaskine-/Dokumentserverfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner Registrering

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610F

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610F Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610F i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

Printer/Scanner Unit Type 7500. Printerreference. Betjeningsvejledning

Printer/Scanner Unit Type 7500. Printerreference. Betjeningsvejledning Printer/Scanner Unit Type 7500 Betjeningsvejledning Printerreference 1 2 3 4 5 6 Forberedelse af maskinen Opsætning af printerdriveren Andre udskriftsfunktioner Lagring og udskrivning med anvendelse af

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 8 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning i kopifunktion Fejlsøgning i faxfunktion Fejlsøgning i printerfunktion Fejlsøgning i scannerfunktion

Læs mere

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation.

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N Kvik Setup Guide Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Find ud af hvilket operativsystem du har (Windows 3.1/95/98/NT 4.0 eller Macintosh),

Læs mere

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 5 Udløserhåndtag til lågen til påfyldning

Læs mere

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA Udarbejdet og oversat af: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Læs mere

Brugervejledning for "RICOH Printer"

Brugervejledning for RICOH Printer series Brugervejledning for "RICOH Printer" Oversigt Windows-version Mac-version Fejlfinding INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan læser du denne vejledning... 2 1. Oversigt Introduktion til RICOH Printer... 4 Driftsmiljøer...

Læs mere

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Dansk MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftwaren og referenceguide daglig brug opstilling pakke

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 8 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning i kopifunktion Fejlsøgning i faxfunktion Fejlsøgning i printerfunktion Fejlsøgning i scannerfunktion

Læs mere

Din brugermanual SHARP AR-M205

Din brugermanual SHARP AR-M205 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SHARP AR-M205 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Netværksforbindelse er ikke tilgængelig for følgende modeller SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

OS Update. Program. Brugsvejledning. (ClassPad OS version 3.03) http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/products/classpad/ http://edu.casio.

OS Update. Program. Brugsvejledning. (ClassPad OS version 3.03) http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/products/classpad/ http://edu.casio. Til ClassPad 330 De OS Update (ClassPad OS version 3.03) Program Brugsvejledning CASIO uddannelses-webside URL http://edu.casio.com ClassPad webside URL http://edu.casio.com/products/classpad/ ClassPad

Læs mere

Printerreference. Betjeningsvejledning

Printerreference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Printerreference 1 2 3 4 5 6 7 Forberedelse af maskinen Opsætning af printerdriveren Andre udskriftsfunktioner Direkte udskrivning fra et digitalkamera (PictBridge) Lagring og udskrivning

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne.

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne. Laser MFP Hurtig reference Kopiering Lave en hurtig kopi 3 Tryk på på printerens kontrolpanel. 4 Hvis du har anbragt dokumentet på scannerens glasplade, skal du trykke på Finish the Job (Afslut job), for

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8)

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Web Services-protokollen gør det muligt for brugere af Windows Vista (SP2 eller højere), Windows 7 og Windows

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Printerreference. Betjeningsvejledning

Printerreference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Printerreference 1 2 3 4 5 6 7 Forberedelse af maskinen Opsætning af printerdriveren Andre udskriftsfunktioner Direkte udskrivning fra et digitalkamera (PictBridge) Lagring og udskrivning

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning

Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning 604P13328 Dokumentlåg Scannermodul, tilslutning Automatisk dokumentfremfører Indfaldsbakke Specialmagasin Dokumentstyr Sorteringsbakke Glasplade Sidelåg

Læs mere

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool Brugsanvisning Brother Meter Read Tool DAN Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Den software,

Læs mere

Lynvejledning DX-C200. Navne og lokaliteter. Brug af kopifunktion. Brug af scanner funktion. Brug af faxfunktion. Fejlsøgning. Fjern fastklemt papir

Lynvejledning DX-C200. Navne og lokaliteter. Brug af kopifunktion. Brug af scanner funktion. Brug af faxfunktion. Fejlsøgning. Fjern fastklemt papir DX-C200 Lynvejledning Navne og lokaliteter Brug af kopifunktion Brug af scanner funktion Brug af faxfunktion Fejlsøgning Fjern fastklemt papir Tonerpatroner Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning i kopifunktionen Fejlsøgning i printerfunktionen Fejlsøgning i scannerfunktionen Sådan tilføjes papir,

Læs mere

Kontrolpanelets indikatorer

Kontrolpanelets indikatorer betyder forskellige ting, afhængigt af rækkefølgen. Indikatorer, som er slukket, tændt og/eller blinker, angiver printertilstande, f.eks. printerstatus, indgriben (f.eks. Mangler papir) eller service.

Læs mere

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m.

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m. Sådan opstilles maskinen og pc en til at arbejde sammen Før du begynder Windows XP brugere Du bedes købe det relevante interface-kabel, du ønsker at anvende med denne maskine (parallelkabel eller USB-kabel).

Læs mere

Betjeningsvejledning Applikationssite

Betjeningsvejledning Applikationssite LÕs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgõngeligt sted. Betjeningsvejledning Applikationssite INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan læses denne vejledning...2 Anvendte symboler...2

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology Xerox ConnectKey.0 Technology Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm

Læs mere

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer HP DeskJet 720C Series Printer Syv enkelte trin til opstilling af din printer Tillykke med købet af HP DeskJet 720C Series printeren! Her har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage

Læs mere

Betjeningsvejledning Brugervejledning

Betjeningsvejledning Brugervejledning Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vejledning til maskinen Sådan læses denne vejledning...5

Læs mere

Boot Camp Installations- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installations- & indstillingshåndbog Boot Camp Installations- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 4 Introduktion 5 Hvad du har brug for 6 Oversigt over installation 6 Trin 1: Søg efter opdateringer. 6 Trin 2: Åbn Boot Camp-assistent.

Læs mere

AR-NB2 NETVÆRKS-KIT. SOFTWARE SETUP GUIDE (til netværksprinter) MODEL. Side 2 4 9

AR-NB2 NETVÆRKS-KIT. SOFTWARE SETUP GUIDE (til netværksprinter) MODEL. Side 2 4 9 MODEL AR-NB NETVÆRKS-KIT SOFTWARE SETUP GUIDE (til netværksprinter) INDLEDNING FØR INSTALLATION OPSÆTNING I WINDOWS OPSÆTNING I MACINTOSH OMGIVELSER Side 9 INDLEDNING Varemærkeanderkendelser Microsoft

Læs mere

Betjeningsvejledning Softwarevejledning

Betjeningsvejledning Softwarevejledning Betjeningsvejledning Softwarevejledning Læs dette først Vejledninger til denne printer...11 Beskrivelse af den angivne model...12 Sådan læses denne vejledning...13 Symboler...13 Forberedelse til udskrivning

Læs mere

Betjeningsvejledning Softwarevejledning

Betjeningsvejledning Softwarevejledning Betjeningsvejledning Softwarevejledning Læs dette først Vejledninger til denne printer...11 Sådan læses denne vejledning...12 Symboler...12 Beskrivelse af den angivne model...13 Brug af taster...14 Forberedelse

Læs mere

Til brugere af RICOH Smart Device Connector: Konfiguration af maskinen

Til brugere af RICOH Smart Device Connector: Konfiguration af maskinen Til brugere af RICOH Smart Device Connector: Konfiguration af maskinen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Til alle brugere Indledning... 3 Sådan læses denne vejledning... 3 Varemærker... 4 Hvad er RICOH Smart Device

Læs mere

LASERPRINTER MODEL: MX-B380P. Udskrivning Basisprocedurer for brug af maskinen.

LASERPRINTER MODEL: MX-B380P. Udskrivning Basisprocedurer for brug af maskinen. MODEL: MX-B380P LASERPRINTER Hurtigstartvejledning Før brug af maskinen Maskinens funktioner og procedurer for ilægning af papir. Udskrivning Basisprocedurer for brug af maskinen. Systemindstillinger Konfiguration

Læs mere

FAX Option Type 3030. Faxreference <Grundlæggende funktioner> Betjeningsvejledning

FAX Option Type 3030. Faxreference <Grundlæggende funktioner> Betjeningsvejledning FAX Option Type 3030 Betjeningsvejledning Faxreference 1 2 3 4 5 Kom i gang Afsendelse og modtagelse af fax Brug af Internet-fax-funktioner Programmering Fejlfinding Læs denne

Læs mere

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference Hurtig reference Beskrivelse af kontrolpanelet Printerens kontrolpanel har to knapper og seks indikatorer. Der er både en knap og en indikator for funktionen Fortsæt. Lys angiver printerens status. Knapperne

Læs mere

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601 INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY DK Code: 577601 PUBLIKATION, DER UDGIVES AF: Olivetti S.p.A. www.olivetti.com Copyright 2012, Olivetti Alle rettigheder forbeholdes Vi

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista.

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. 3-876-169-11 (1) Printer Driver Installationsvejledning I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. Før softwaren tages i brug Læs "ReadMe"-filen, før du tager

Læs mere

Vejledning i frigivningsindstillinger for print

Vejledning i frigivningsindstillinger for print Vejledning i frigivningsindstillinger for print INDHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEJLEDNING............................................................................... 2 FUNKTIONEN FRIGIV UDSKRIFT........................................................................

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

Sådan startes P-touch Editor

Sådan startes P-touch Editor Sådan startes P-touch Editor Version 0 DAN Introduktion Vigtig meddelelse Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel

Læs mere

MULTIFUNKTIONELT DIGITALT FIREFARVE-SYSTEM. Installationsvejledning for software

MULTIFUNKTIONELT DIGITALT FIREFARVE-SYSTEM. Installationsvejledning for software MULTIFUNKTIONELT DIGITALT FIREFARVE-SYSTEM Installationsvejledning for software FØR INSTALLATION AF SOFTWAREN OPSÆTNING I ET WINDOWS-MILJØ OPSÆTNING I ET MACINTOSH-MILJØ FEJLFINDING Tak fordi du købte

Læs mere