Syddjurs Kommune 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Syddjurs Kommune 2009"

Transkript

1 12. udbud Syddjurs Kommune 2009 Udbudsbetingelser

2 Indholdsfortegnelse Oversigt over den udbudte kørsel 4 Krav til busser mv. 6 Oversigt over vigtige datoer 7 Udbudsvilkår B-kontrakt 8 Forord 9 1. Udbudsmaterialet Retsgrundlaget Hvem kan byde Tilbuddets form Prisniveau Aflevering og åbning af tilbud Vedståelsesfrist Henvendelse Køreplanændringer Virksomhedsoverdragelse Overtagelse af hidtil anvendte busser Krav til busser Overtagelser af busser ved kontraktudløb Kontraktløbetid Forlængelsesmuligheder Redegørelse for organisation og resurser Underentreprenører Personaleforhold Terminalforhold Opsætning af køreplantavler og postbefordring Kørsel med ikke kontraktbusser (dubleringsaftale) Kvalitetskrav Kommunikation mellem Midttrafik og busselskabet Opgørelse af køreplantimer og afregning Forbehold Alternative tilbud Sikkerhedsstillelse Aktindsigt Offentliggørelse Valg af tilbud Reduktion i den udbudte kørsel Indgåelse af kontrakt Oplysninger om vejforhold og andre forhold på ruterne 19 Bilag til udbudsvilkår B-kontrakt Bilag A1: Ansøgning om dokumentation for tilladelsen fra Færdselsstyrelsen 20 Bilag A2: Dokumentation for tilladelse fra Færdselsstyrelsen 21 Bilag B: Gældserklæring 22 Bilag C: Tilbudsblanket (B-kontrakt) 23 Bilag D: Virksomhedsbeskrivelse 24 Bilag E: Udgår 26 Bilag F: Garantierklæring 27 Midttrafik 12. udbud - Syddjurs

3 B-kontrakt Skema med nøgleoplysninger Generelt Køreplanlægning mv Kørselsomfang Kørslens udførelse Kundebetjening Takst, kontrol, tælling Kørselsmateriellet Betalingsmodellen Afregning mv Ikrafttræden og opsigelse Modregning i betalingen ved misligholdelse Voldgift 39 Bilag til B-kontrakt Bilag 1: Udgår 41 Bilag 2: Udgår 42 Bilag 3A: Busoplysningsskema 43 Bilag 3B: Oversigt over kontraktbusser 44 Bilag 4: Virksomhedsbeskrivelse 45 Bilag 5: Procedure for prisregulering 46 Bilag 6A: Opg. af køreplantimer pr. dag og pr. år dagkørsel 47 Bilag 6B: Opg. af køreplantimer pr. dag og pr. år ungdomsskolekørsel 48 Bilag 7: Månedsafregning 49 Bilag 8: Oplysninger om personaleforhold m.v. ved kontraktudløb 50 Bilag 9: Dubleringsaftale (kørsel med ikke kontraktbusser) 53 Bilag 10: Oplysninger om andre forhold på ruterne v. kontraktudløb 55 Bilag 11: Her indsættes den udfyldte tilbudsblanket 56 Midttrafik 12. udbud - Syddjurs

4 Oversigt over den udbudte kørsel i Syddjurs Kommune Udbydes på B-kontraktvilkår: Pakke Rute Strækning Køre- Antal Mindste Bemærkning 1 2 plan- kontrakt- passager timer busser kapacitet * 4 Hornslet Skole - Hornslet Kirke Mørke Skole - Ommestrup - Dagstrup Ådalsskolen - Hvilsager - Lime Ådalsskolen - Estrupgård - Halling A Ungdomsskole 89 - Sum Feldballe Skole - Thorsager Skole - Røn Rønde Skole - Feldballe Skole - Ugelbø Thorsager Skole A Ungdomsskole T Tandlægekørsel m.m. 93 Sum Det samlede udbud udgør Bemærkning: Budmuligheder Der kan bydes på ovenstående pakker hver for sig. Herudover kan der alene bydes på følgende kombinationer. Ved kombinationstilbud gælder de anførte krav for de pakker, der indgår i kombinationen Kombination Består af pakkerne Timer Busser Bemærkning: A 1 og Kontraktlængde: Alle pakker udbydes for en 6 årig periode. * Opgørelsen af køreplantimer svarer til det forventede behov i køreplanår 2009/2010. ** Passagerkapacitet er lig summen af antal siddepladser og antal ståpladser. For landevejsbusser skal antallet af siddepladser udgøre mindst 65 % af det samlede indregistrerede passagertal. Budmuligheder: Der kan bydes på ovenstående pakker hver for sig. Herudover kan der alene bydes på de kombinationer, som er anført på næste side. En samlet oversigt over budmuligheder er vist på næste side. Midttrafik 12. udbud - Syddjurs

5 Oversigt over budmuligheder Tal fra dette skema anføres på tilbudsblanketter. Pakke/ Består af A-kontrakt B-kontrakt kombination pakkerne køreplantimer Kontraktbusser Antal timer Antal timer Kontrakt- Dagkørsel Ungdomsskolekørsel busser A De i udbudsmaterialet anførte bestemmelser for den enkelte pakke, gælder for pakken, uanser om pakken er vundet som enkeltpakke eller i en kombination af pakker. Midttrafik 12. udbud - Syddjurs

6 Krav til busser m.v. Pakkerne Kontraktform Kontraktlængde B-kontrakt 1 - Hornslet, Mørke og Skørring 2 - Rønde 6 år Bustype Landevejsbusser * Busstørrelse 12 m Kontraktbusser Maksimal alder Kontraktbusser Maks. gennemsnitsalder Reservebusser Busfarve Miljøkrav til busserne Takstsystem 15 år Ingen krav Ingen alderskrav Midttrafiks blå inden udgangen af 1. kontraktår Gældende EU-norm ved bussens 1. indregistrering 0-takst Postkassetømning Ingen Stoppestedstavler Ingen opsætning Tildelingskriterier Laveste pris Ved kombinationstilbud gælder de anførte krav for de pakker, der indgår i kombinationen. * Se særlige krav til passagerkapacitet for rute 3, pk. 2, i skemaet oversigt over den udbudte kørsel. Midttrafik 12. udbud - Syddjurs

7 Oversigt over vigtige datoer: Emne Dato Sidste frist for modtagelse af spørgsmål 3. marts 2009 Sidste frist for fremsendelse af svar på spørgsmål 10. marts 2009 Afleveringsfrist 17. marts 2009, kl Åbning af indkomne tilbud 17. marts 2009, kl Sidste frist for fremsendelse af tilladelse til buskørsel 31. marts 2009 Forventet beslutning om tildeling af kørsel 17. april 2009 Frist for garantistillelse En måned efter den faktiske tildeling Vedståelsesfrist 14. maj 2009 Kontraktstart 1. august 2009 Driftsstart 10. august 2009 Tidligste kontraktudløb 31. juli 2015 Seneste kontraktudløb 31. juli 2017 Midttrafik 12. udbud - Syddjurs

8 Udbudsbetingelser B-kontrakt

9 Udbudsvilkår B-kontrakt Forord I dette udbud bruges nogle nye begreber i forhold til tidligere udbud. Disse begreber vil i det følgende blive forklaret nærmere. Trafikselskabet Midttrafik blev dannet som led i strukturreformen. Trafikselskabet har siden 1. januar 2007 administreret den kollektive trafik, der er åben for alle, i Region Midtjylland. Indførelsen af de nye begreber er en konsekvens af de aftaler, der i forbindelse med strukturreformen blev indgået mellem Regionen, kommunerne i Region Midtjylland og Trafikselskabet Midttrafik. Bestiller Kommunen kaldes i dette udbud bestiller. Denne betegnelse er opstået, fordi kommunen afgør kørselsomfanget og serviceniveauet for den kollektive trafik og bestiller den hos Midttrafik. Midttrafiks opgave er blandt andet at udbyde den af kommunen ønskede trafik. Rabatrute Rabatruter er skoleruter, der også er åbne for andre end skolesøgende. Ruterne kaldes rabatruter, fordi kommunen får rabat på administrationsudgifterne hos Midttrafik. Til gengæld påtager kommunen sig flere af de arbejdsopgaver, der er knyttet til ruterne. Følgelig står kommunen selv for køreplanlægning, udarbejdelse af køreplantavler og opsætning af køreplantavler. Kommunikation omkring driften foregår også direkte mellem kommunen og busselskabet. Rabatruter administreres ikke gennem Trapeze IT-systemet. Busselskabet skal derfor selv opgøre afregningsgrundlaget. Det vil ske ved, at busselskabet sender månedlige fakturaer til Midttrafik. Planlægning og gennemførelse af udbud varetages af Midttrafik. Det gælder også rabatruter. Midttrafik 12. udbud - Syddjurs

10 Udbudsvilkår B-kontrakt 1. Udbudsmaterialet Det samlede udbudsmateriale består af: Udbudsvilkår med tilhørende bilag B-kontrakt med tilhørende bilag Beskrivelse af de enkelte pakker Udbudsvilkårene anvendes i forbindelse med tilbudsgivningen og efterfølgende indgåelse af kontrakt(er) og indeholder vejledning og krav til byderen. Kontrakten om buskørsel fastlægger de krav, der vil være gældende for udførelsen af kørslen og angiver, hvorledes forholdet mellem Midttrafik og busselskabet reguleres. Kontrakten regulerer ligeledes forholdet mellem kommunen (herefter kaldet bestiller) og busselskabet. Det er et bindende vilkår, at kørslen udføres på grundlag af kontrakten. Beskrivelsen af de enkelte pakker indeholder blandt andet foreløbige køreplaner, kørselsomfang, rutekort, oplysninger om det personale, der kan blive tale om at overtage efter lov om virksomhedsoverdragelse. Herudover indeholder beskrivelsen oplysninger om andre forhold på ruterne. 2. Retsgrundlaget Udbuddet foretages som et offentligt udbud i henhold til EU s direktiv 2004/17/EF, jf. bekendtgørelse nr. 936 af 16. september 2004, forsyningsvirksomhedsdirektivet. 3. Hvem kan byde Aftale kan indgås med såvel enkeltperson som et selskab eller anden juridisk person. Byderen skal opfylde de kvalifikationskrav, der fremgår af busloven og ledsagende bekendtgørelser. Byderen skal enten have en tilladelse efter buslovens 1, stk. 1 ( Grundtilladelse ) og tilladelse for det nødvendige antal busser eller et forhåndstilsagn fra Færdselsstyrelsen. Dokumentation for, at de nødvendige tilladelser foreligger eller kan udstedes, vedlægges tilbuddet. Dokumentation indhentes ved, at byderen indsender Skema A1 og A2 til Færdselsstyrelsen. Færdselsstyrelsen fremsender herefter, hvis tilladelse foreligger eller kan udstedes, udfyldte skema A2, som byderen vedlægger tilbuddet. Dokumentation fra Færdselsstyrelsen skal indhentes af alle tilbudsgivere. Der er fra 2 6 ugers ekspeditionstid hos Færdselsstyrelsen. Det vil blive accepteret, at dokumentationen indsendes efter, at tilbuddet er indsendt, hvis der er rimelige begrundelser herfor. Begrundelse skal angives ved fremsendelse af tilbuddet. Hvilken dato dokumentationen skal være Midttrafik i hænde, fremgår af skemaet Oversigt over vigtige datoer. Midttrafik 12. udbud - Syddjurs

11 Udbudsvilkår B-kontrakt Byder skal endvidere - i henhold til Lov om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love, nr. 336 af 13. maj afgive en tro og love erklæring herom. Bilag B (Gældserklæring) udfyldes og vedlægges tilbuddet. Midttrafik kan anmode om supplerende oplysninger om byderens økonomiske og faglige baggrund. Disse oplysninger vil blive behandlet fortroligt. 4. Tilbuddets form Tilbuddet afgives på en særlig tilbudsblanket (Bilag C), som er vedlagt udbudsmaterialet. Bemærk at bilag A samt B og D skal udfyldes og følge tilbuddet. Tilbuddet skal afleveres i en særlig tilbudskuvert. Den særlige tilbudskuvert rekvireres hos Midttrafik. Hvis tilbudskuverten ikke er rummelig nok, påklæbes kuverten det materiale, der afleveres. På kuverten anføres byders navn, udbudsnummer og licitationsdato (afleveringsfrist). Tilbud, der afleveres personligt, skal afleveres i receptionen hos Midttrafik. Tilbuddet skal afgives på dansk og i danske kroner, inkl. eventuel moms og afgifter. Se dog nærmere afsnit 5, der blandt andet vedrører afgiftsrefusion og cross border leasing Der kan afgives tilbud på enkeltpakker samt på de kombinationer af pakker, der er anført i oversigten over den udbudte kørsel. Der kan ikke afgives tilbud på andre kombinationer af pakker end anført i oversigten. Indeholder en pakke/kombination ikke ungdomsskolekørsel, skal der ikke afgives tilbud på en sådan kørsel. Afgives der alligevel tilbud på ungdomsskolekørsel, vil der blive set bort fra den del af tilbuddet, der vedrører ungdomsskolekørsel. Der skal afleveres en tilbudsblanket for hvert tilbud. Er der tale om en pakke eller en kombination, der indeholder kørsel efter både en A og en B-kontrakt, udfyldes en tilbudsblanket for A-kontraktkørslen og en tilbudsblanket for B-kontraktkørslen. Det betyder, at der skal afleveres to tilbudsblanketter, hvis pakken eller en kombinationen indeholder både A- og B-kontraktkørsel. Der kan ikke afgives tilbud med forbehold om, at andre pakker vindes. Byder kan betinge, at man opnår en bestemt kørselsmængde. Der kan ikke afgives tilbud på en del af en pakke. Tilbud må ikke være afhængige af andre juridiske personers bud. Som bilag til tilbudsblanketten skal der gives en beskrivelse af byders virksomhed. Virksomhedsbeskrivelsen fremgår af bilag D. Hvis der bydes på flere enkeltpakker eller kombinationer, skal byder kun vedlægge en beskrivelse pr. udbud for henholdsvis A- og B-kontraktkørsel. På tilbudsblanketten angives såvel den samlede tilbudspris som en specifikation af tilbudsprisen. Den samlede tilbudspris angives på tilbudsblanketten som den samle- Midttrafik 12. udbud - Syddjurs

12 Udbudsvilkår B-kontrakt de betaling pr. år. De specificerede priser angives som betaling til dækning af timeafhængige omkostninger og betaling pr. busmåned pr. kontraktbus til dækning af faste omkostninger. De specificerede tilbudspriser refererer til betalingsmodellen i kontraktens 17. Såvel felterne med den samlede tilbudspris som felterne med de specificerede priser skal udfyldes. Hvis der er uoverensstemmelser mellem den samlede tilbudspris og de specificerede priser, vil den samlede tilbudspris blive lagt til grund for tilbuddet. Det antal køreplantimer, som tilbudsprisen er baseret på, anføres på tilbudsblanketten. Betalingen vil, når kørslen påbegyndes, blive beregnet på grundlag af den faktisk udførte kørsel. 5. Prisniveau (energiafgift og cross border leasing) Tilbuddet angives i det prisniveauet, der er anført på tilbudsblanketten (bilag C). Der reguleres for prisudviklingen to gange årligt, jf. 17 i kontrakten. Reguleringen sker efter et sammenvejet indeks, jf. kontraktens bilag 5. Der skal ved tilbudsgivningen tages højde for, at fritagelsen for energiafgifter er bortfaldet pr. 1. september De tilbudte priser skal således være inkl. energiafgifter og moms af disse. Det betyder samtidig, at de tilbudte priser ikke som i de hidtidige kontrakter vil blive reguleret særskilt som følge af, at fritagelsen for energiafgifter er bortfaldet pr. 1. september De tilbudte priser skal ligeledes afspejle omkostningsforholdene efter de gældende regler om cross border leasing. Ved ændringer heri kan der blive tale om genforhandling af betalingssatserne, jf. kontraktens Aflevering og åbning af tilbud Tilbuddet sendes til eller afleveres på følgende adresse: Midttrafik Søren Nymarks Vej Højbjerg Hvornår tilbuddet senest skal være Midttrafik i hænde fremgår af skemaet Oversigt over vigtige datoer. Åbning af tilbuddene vil finde sted i mødelokalet hos Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg. Dato og klokkeslæt for åbning af tilbuddene fremgår af skemaet Oversigt over vigtige datoer. Der vil være offentlig adgang i forbindelse med åbning af tilbuddene. Ved åbningen vil følgende blive oplyst: Byder, pakke/kombination, pris og om der er taget forbehold. Det indkomne tilbudsmateriale med tilhørende bilag er Midttrafiks ejendom og vil ikke blive returneret. Midttrafik 12. udbud - Syddjurs

13 Udbudsvilkår B-kontrakt 7. Vedståelsesfrist Hvor lang tid byder skal vedstå sit tilbud, fremgår af skemaet Oversigt over vigtige datoer 8. Henvendelse Ved både telefonisk og skriftlig henvendelse til Midttrafik angående et af de nedennævnte udbud bedes byder oplyse udbudsnummer og udbuddets geografiske placering. Derudover bedes byder så vidt muligt oplyse, hvilken pakke i det enkelte udbud spørgsmålet vedrører. Henvendelser med henblik på bekræftelse af data eller oplysninger i materialet kan rettes telefonisk til: Udbuds nr. Område Kontaktperson Tlf.nr. 10. udbud Favrskov og Randers Kommune Flemming Krogh udbud Ikast-Brande Kommune Maria Lotte Christensen udbud Syddjurs Kommune Jan Ingebrigtsen udbud Skanderborg Kommune Jan Ingebrigtsen Skriftlig henvendelse vedrørende et af de nedennævnte udbud bedes sendt pr. e- mail til den i forbindelse med det enkelte udbud nævnte person. Hver enkelt sendes med kopi som anført i skemaet. Udbuds nr. 10. udbud 11. udbud 12. udbud 13. udbud Område Favrskov og Randers Kommuner Ikast-Brande Kommune Syddjurs Kommune Skanderborg Kommune Kontaktperson Flemming Krogh Kopi af til Maria Lotte Christensen Jan Ingebrigtsen Jan Ingebrigtsen Skriftlig henvendelse kan også ske pr. brev til følgende adresse; Midttrafik, Udbud og kontrakter, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg. Alle spørgsmål, som Midttrafik vurderer kan have generel interesse for øvrige tilbudsgivere, besvares skriftligt. Bydere kan ved henvendelse til Midttrafik komme med på en udsendelsesliste, således at spørgsmål og svar samt eventuelle rettelsesblade automatisk bliver tilsendt. Spørgsmål og svar tilsendes alle på udsendelseslisten. Det angives ikke, hvem der har stillet spørgsmålet. Spørgsmål og svar vil også blive lagt på Midttrafiks hjemmeside Dette gælder også eventuelle rettelsesblade. Midttrafik 12. udbud - Syddjurs

14 Udbudsvilkår B-kontrakt Spørgsmål skal være Midttrafik i hænde senest 14 dage før tilbudsfristens udløb. Der vil ikke blive udsendt svar senere end 7 dage før tilbudsfristens udløb. Fristen fremgår af skemaet Oversigt over vigtige datoer. 9. Køreplanændringer Køreplanerne i bilagsbindet er ikke endelige køreplaner. Det betyder, at der kan ske ændringer i køreplanerne. Tilbuddet baseres på køreplanerne i udbudsmaterialet, inkl. eventuelle ændringer. Ændringer i forhold hertil vil udløse ny opgørelse af køreplantimer. Køreplanerne i udbudsmaterialet, inkl. eventuelle ændringer vil også være udgangspunktet for beregningen af ændringer i kørselsomfanget i henhold til 5 i kontrakten. I følge denne kan Midttrafik ændre antallet af køreplantimer med op til 20 % i kontraktperioden i både opadgående og nedadgående retning. 10. Virksomhedsoverdragelse Ved genudbud skal lov nr. 710 af 20. august 2002 om lønmodtagers retstilling ved virksomhedsoverdragelse og EU-overførselsdirektiv (77/187 EØF) følges. Den byder, der opnår kontrakt, vil derfor være stillet som ved erhvervelse af en virksomhed. Dette indebærer, at kontrakthaveren umiddelbart indtræder i de pligter, som påhvilede tidligere busselskaber i henhold til (1) kollektiv overenskomst og aftale, (2) bestemmelser om løn- og personaleforhold, der er fastsat eller godkendt af offentlig myndighed, eller (3) individuel aftale om løn- og arbejdsforhold, jf. lovens 2, stk. 1. Opmærksomheden henledes på, at jf. lovens 3, stk. 2 må afskedigelse ikke finde sted alene som følge af den virksomhedsoverdragelse, som udbuddet indebærer. Ansvaret for, hvorvidt én eller flere af undtagelserne i lovens 3, stk. 2 er opfyldt eller ej, påhviler kontrakthaveren selv. Opmærksomheden henledes ligeledes på, at jf. lovens 5, stk. 2 skal kontrakthaveren, hvis denne i forvejen er virksomhedsindehaver, underrette egne medarbejdere, der berøres af overdragelsen, om konsekvenserne m.v. De nødvendige oplysninger vedrørende det personale, der skal overtages, er angivet under den enkelte pakke i bilagsbindet. Oplysningerne er givet af de nuværende busselskaber og oplyses uden ansvar for Midttrafik. Hvis det efterfølgende viser sig, at disse oplysninger er mangelfulde eller fejlagtige, skal det nye busselskab godtgøre, at dette har en væsentlig økonomisk betydning. Der vil herefter blive foretaget en regulering af prisen i perioden, indtil de pågældende aftaler m.v. vil kunne opsiges med sædvanligt varsel. Tilbuddet skal beregnes på grundlag af de oplysninger om personaleforhold m.v., som fremgår af de enkelte pakker og rettelsesblade. Der kan i tilbuddet ikke tages forbehold for virkningerne af virksomhedsoverdragelsesloven. Midttrafik 12. udbud - Syddjurs

15 Udbudsvilkår B-kontrakt 11. Overtagelse af hidtil anvendte busser Der skal ikke overtages busser ved kontraktstart. 12. Krav til busser Kontraktbusser skal opfylde de krav, der er stillet i de to skemaer Oversigt over den udbudte kørsel og Krav til busser m.v. De for den enkelte pakke anførte alderskrav gælder for busserne i pakken, uanset om pakken er vundet som enkeltpakke eller som kombination af pakker. Yderligere krav til busserne fremgår af B-kontraktens 12, 13 og 14. Der kan ikke tages forbehold for de anførte krav. Der er ikke krav om, at tilbuddet vedlægges en busudskiftningsplan. Men der skal hvert år indsendes en busoversigt, jf. kontraktens 12. Hvis kontrakten forlænges gælder følgende i forlængelsesperioden: Den maksimale absolutte alder må overskrides med længden af den forløbne forlængelsesperiode. 13. Overtagelse af busser ved kontrakt udløb Der er ingen busoverdragelsesret ved kontraktophør. 14. Kontraktløbetid Tidspunktet for kontraktens start, driftsstart og kontraktudløb fremgår af skemaet Oversigt over vigtige datoer. 15. Forlængelsesmuligheder Midttrafik har mulighed for at forlænge kontrakten på uændrede vilkår med op til et år. Kontraktforlængelse skal meddeles senest et år før kontraktudløb. Efter aftale mellem parterne kan kontrakten forlænges med yderligere et år. 16. Redegørelse for organisation og resurser (Virksomhedsbeskrivelse) Sammen med tilbuddet skal byderen vedlægge en redegørelse for sin organisation og resurser, jf. bilag D (Virksomhedsbeskrivelse). Byderen skal beskrive, hvordan driftsledelsen vil blive varetaget, og hvordan kvalitetskravene vil blive opfyldt. Redegørelsen skal være velunderbygget og dokumentere byderens evne til at udføre opgaverne, der er beskrevet i udbudsvilkårene. Redegørelsen er forpligtende for byderen og vil indgå som et bilag til kontrakten. Det er et krav, at redegørelsen vedlægges tilbuddet. I redegørelse for organisation og resurser er der et punkt vedrørende referencer. Midttrafik kan anvende de indkomne referencer med henblik på at vurdere, om busselskabet kan udføre opgaven tilfredsstillende. Midttrafik 12. udbud - Syddjurs

16 Udbudsvilkår B-kontrakt 17. Underentreprenører Byderen skal på tilbudsblanketten oplyse om eventuelle underentreprenører og omfanget af deres kørsel. Underentreprenøren skal opfylde buslovens kvalifikationskrav, og tilladelse efter busloven skal dokumenteres på samme måde som for bydere, der selv udfører kørslen. Byderen er eneansvarlig over for Midttrafik og har dermed det fulde ansvar for den kørsel, der udføres af underentreprenører. Antagelse af underentreprenører, udskiftning af underentreprenører eller væsentlige ændringer i omfanget af underentreprenørers kørsel i kontraktperioden skal godkendes af Midttrafik, jf. kontraktens 1, stk Personaleforhold Midttrafik forventer, at busselskabet arbejder for at sikre medarbejderne et godt arbejdsmiljø. Ifølge kontraktens 2 afgøres ethvert personaleanliggende af busselskabet, ligesom busselskabet er forpligtet til at følge de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende overenskomster - jf. endvidere punkt 9 vedrørende lønmodtagerens retsstilling ved virksomhedsoverdragelse. Busselskabet skal endvidere sikre, at køre og hviletidsbestemmelser overholdes. For ruter på 50 km og derover gælder særlige EU-regler om køre- og hviletid (bekendtgørelse nr. 328 af 28. marts 2007 om køre- og hviletidsbestemmelser i vejtransport). De almindelige danske arbejdsmiljøregler for køre- og hviletid gælder for ruter under 50 km. 19. Terminalforhold Ansvaret for at indgå aftaler om drift af rutebilstationer påhviler Midttrafik. Byderen sørger selv for tilvejebringelse af busanlæg, opstillingsplads og personalefaciliteter m.v. 20. Opsætning af køreplantavler og postbefordring Er busselskabet forpligtet til at sætte køreplantavler op, fremgår det af skemaet Krav til busser m.v.. Se derudover B-kontraktens 4, stk. 4. Hvorvidt der er postbefordring fremgår af skemaet Krav til busser m.v Kørsel med ikke kontraktbusser (Dubleringsaftale) Kørsel med ikke kontraktbusser betales efter særskilt aftale. Aftalen er vist i B- kontraktens bilag Kvalitetskrav Midttrafik lægger vægt på, at servicen over for kunderne har så høj en kvalitet som muligt. Midttrafik forventer derfor, at busselskabet og chaufførerne sikrer sig et godt lokalkendskab til den kommune, den enkelte rute kører i, samt til øvrige lokale Midttrafik 12. udbud - Syddjurs

17 Udbudsvilkår B-kontrakt og regionale bus- og togforbindelser. Det er ligeledes væsentligt for Midttrafik, at busselskabets materiel har en god standard og at materiellet løbende vedligeholdes. Chaufførernes uddannelse og efteruddannelse, virksomhedens miljøforanstaltninger og kørslens udførelse er ligeledes vigtige forhold for Midttrafik 23. Kommunikation mellem Midttrafik og busselskabet Kontrakten indgås mellem Midttrafik og byder. For kørsel på skoleruter vil den daglige kontakt omkring driften, udarbejdelse af køreplaner, vognløb, ændringer i linjeføring samt klager over kørslen, ske i samarbejde med bestiller. I øvrige forhold sker samarbejdet med Midttrafik. 24. Opgørelse af køreplantimer og afregning Bemærk den i B-kontraktens 16 anførte opgørelse af køreplantimer og de i 17 anførte tilsvarende afregningsbestemmelser. I B-kontrakter har det hidtil oftest været sådan, at der er en sats for kørsel før kl og en sats for kørsel efter kl Der er altså i afregningen skelnet skarpt ved kl Der er i enkelte af de udbud, Midttrafik nu har ude, eksempler på, at ungdomsskolekørslen påbegyndes før kl Det er afregningsmæssigt upraktisk, at ungdomsskolekørslen afregnes med 2 forskellige satser. Derfor skelnes der i dette udbud, afregningsmæssigt, mellem dagkørsel (skolekørsel, svømmekørsel m.v.) og ungdomsskolekørsel. Dette betyder bl.a., at al ungdomsskolekørsel afregnes til samme sats uanset at kørslen påbegyndes lidt før kl Ovenstående skal også ses i sammenhæng med, at det i dette udbud er busselskabet, der skal udarbejde afregningen og indsende elektronisk faktura. De nærmere regler for busselskabets udarbejdelse af opgørelser og afregning er anført i kontraktens 19 og Forbehold Eventuelle forbehold over for udbudsmaterialet skal anføres på tilbudsblanketten. Forbehold skal så vidt muligt prisfastsættes. Midttrafik accepterer ikke forbehold over for grundlæggende elementer i udbudsvilkårene, herunder formuleringer i kontrakten, virkningerne af virksomhedsoverdragelsesloven eller Midttrafiks videregivelse af nøgleoplysninger i tilbuddet. Forbehold på disse områder betyder, at tilbuddet ikke er konditionsmæssigt. 26. Alternative tilbud Der kan ikke afgives alternative tilbud. 27. Sikkerhedsstillelse Der er i dette udbud nye skærpede krav vedrørende garantistillelse. Det betyder blandt andet, at Midttrafik senest en måned efter tildeling af kontrakt skal have modtaget gyldig garanti. Se nærmere vedrørende garantistillelse i B-kontraktens 1, stk De bydende opfordres derfor til, inden de afgiver tilbud, at få afklaret med deres Midttrafik 12. udbud - Syddjurs

18 Udbudsvilkår B-kontrakt pengeinstitut, hvorvidt der er mulighed for garantistillelse. 28. Aktindsigt - offentliggørelse Efter udløbet af tilbudsfristen vil Midttrafik dels ved åbningen og dels på forespørgsel oplyse, hvem der har indgivet tilbud, hvilke pakker tilbuddene omfatter, antal kontraktbusser, tilbudspriser og eventuelle forbehold. Samme oplysninger vil kunne offentliggøres til pressen. Der kan ikke f.eks. ved forbehold kræves indskrænkning i det nævnte oplysningsomfang. 29. Valg af tilbud For udbuddet som helhed vil der alene blive vurderet tilbud fra tilbudsgivere, der opfylder udbudsmaterialets konditioner, med vederlæggelse af de krævede bilag og korrekt udformede udbud. Blandt de konditionsmæssige tilbud vælges de tilbud, der har den laveste pris. Midttrafik vil se bort fra urealistiske bud eller bud fra busselskaber, som skønnes ikke at kunne udføre opgaven. 30. Reduktion i den udbudte kørsel Indeholder et accepteret tilbud både A- og B-kontraktkørsel, betragtes det i enhver henseende som to kontrakter, bortset fra spørgsmål om reduktion i kørselsomfang. Se nærmere i B-kontraktens 5. Ovenstående regel om, at A- og B-kontraktkørsel i et accepteret tilbud, ses samlet i forhold til reduktion i kørselsomfang, gælder kun så lang tid begge kontrakter er gyldige. 31. Indgåelse af kontrakt Hvis Midttrafik vælger flere tilbud fra samme byder, kan Midttrafik vælge at indgå en eller flere kontrakter om den pågældende kørsel. Hvis flere tilbud samles i en kontrakt, fastsættes betalingssatserne i 17 i kontrakten som en sammenvejning af tilbudspriserne for de enkelte tilbud. Satserne i 17, stk. 2 og 3, jf. skemaet med nøgleoplysninger sammenvejes på grundlag af timetallet for den kørsel, der indgår, mens satserne i 17, stk. 4 sammenvejes efter antal kontraktbusser. Midttrafik sender den udfyldte kontrakt. Kontrakten udarbejdes i to eksemplarer, der begge underskrives, således at et eksemplar opbevares af Midttrafik og et af busselskabet. Det eller de tilbud, der danner grundlag for kontrakten, optages som bilag. 32. Oplysninger om vejforhold og andre forhold på ruterne Disse oplysninger findes i beskrivelsen af de enkelte pakker. Oplysningerne er afgivet af det nuværende busselskab og de skal være med til at sikre, at der tages hen- Midttrafik 12. udbud - Syddjurs

19 Udbudsvilkår B-kontrakt syn til chaufførernes sikkerhed og sundhed i forbindelse med den buskørsel, der udbydes i dette udbud jf. arbejdsmiljølovens 33 a. Midttrafik 12. udbud - Syddjurs

20 Udbudsvilkår B-kontrakt Bilag A1 Skema 1 Ansøgning om dokumentation for tilladelse fra Færdselsstyrelsen Udfyldes af busselskabet (kun i ét eksemplar - ikke for hver pakke). Busselskabets navn: Adresse: Der afgives tilbud til: Midttrafik Busselskabet har allerede tilladelse(r) til erhvervsmæssig personbefordring sæt X ID nr.: Gyldig til: Ansvarlig leder: Antal tilladelser: Herudover søges der om yderligere tilladelser. Til færdselsstyrelsens behandling vedlægger busselskabet: skatteregnskab og kopi af årsopgørelse fra skattevæsenet, eller sikkerhedsstillelse, eller revisorerklæring Busselskabet har ikke tilladelse til erhvervsmæssig befordring sæt X Der søges om godkendelse af som ansvarlig leder. Der søges om tilladelser. Busselskabet vedlægger en udfyldt ansøgningsblanket til Færdselsstyrelsen. Vejledning om egenkapital kan findes på færdselsstyrelsens hjemmeside ( Der må regnes med en vis ekspeditionstid i Færdselsstyrelsen. Hvis busselskabets allerede har tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring, må der påregnes 2 ugers ekspeditionstid. Hvis busselskabet ikke har en tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring, må der påregnes 6 ugers ekspeditionstid. Færdselsstyrelsen returnerer et skema med oplysning om det godkendte antal tilladelser. Skemaet vedlægges tilbudsblanketten. busselskabets underskrift Ovenstående skema sendes til: Færdselsstyrelsen, Adelgade 13, 1304 København K Midttrafik 12. udbud - Syddjurs

21 UDBUDSVILKÅR Bilag A2 Skema 2 Dokumentation for tilladelse fra Færdselsstyrelsen Udfyldes af Færdselsstyrelsen Busselskab: Ansvarlig leder: opfylder i forbindelse med udbuddet i Midttrafik betingelserne for at være godkendt som indehaver af tilladelser til erhvervsmæssig befordring. Godkendelse gælder indtil / år: Kravene til økonomi er opfyldt ved antal tilladelser ( ) Skatteregnskab ( ) Sikkerhedsstillelse ( ) Revisorerklæring Bemærkninger: Færdselsstyrelsens underskrift og stempel Skemaet returneres til busselskabet, som vedlægger det sammen med tilbudsblanketten. Midttrafik 12. udbud - Syddjurs

22 Udbudsvilkår B-kontrakt Bilag B Gældserklæring Tro og love erklæring på ikke at have ubetalt forfalden gæld til det offentlige I henhold til Lov om begrænsning af skyldneres mulighed for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love, lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 skal en ordregiver, der udbyder tjenesteydelser, kræve, at enhver tilbudsgiver samtidigt med afgivelsen af sit tilbud afgiver en erklæring på tro og love om, i hvilket omfang tilbudsgiveren har ubetalt forfalden gæld til det offentlige. Tilbudsgiver: erklærer herved på tro og love ikke at have ubetalt forfalden gæld til det offentlige. Dato Tilbudsgivers underskrift samt forretningsstempel I tilfælde af forfalden gæld til det offentlige: Hvor stor er gælden? Tilbudsgiver: erklærer på tro og love kun at have ovenstående beløb som forfalden gæld til det offentlige. Dato Tilbudsgivers underskrift samt forretningsstempel Midttrafik 12. udbud - Syddjurs

23 Udbudsvilkår B-kontrakt Midttrafik. Tilbudsblanket for B-kontraktkørsel Bilag C 1. Byder: Firmanavn: Bykøbing Rute- og Turisttrafik Aps Kontaktperson: Peter Sørensen Postadresse: Vestergade 999, 9999 Bykøbing Ansvarlig leder: Hans Hansen Telefon: Tilbuddet omfatter. B- kontrakt Midttrafiks udbudsnummer 10 Tilbuddet angår pakkenr. eller kombination C Kontraktløbetid. 5 år Køreplantimer pr. år - dagkørsel (alene B-timer) timer Køreplantimer pr. år - ungdomsskolekørsel (alene B-timer) 300 timer Antal kontraktbusser (alene B-kontraktbusser) 2 busser Byder kan i dette udbud højst påtage sig at køre - busser 3. Tilbudspris (ekskl. eventuelle forbehold). Timebetaling for dagkørsel ,00 kr. pr køreplantime Timebetaling for ungdomsskolekørsel ,00 kr. pr køreplantime Betaling til dækning af busafhængige omk ,00 kr. pr. bus pr. måned Gennemsnitlig timepris 456,20 kr. Pris pr. år ,00 kr. Tilbuddet angives i prisniveau for marts 2009: 175,4 Det er byders ansvar, at den samlede pris er korrekt. 4. A-kontraktkørsel i pakken/kombinationen. Hvis den pakke /kombination, dette tilbud vedrører, også indeholder A-kontraktkørsel, skal pris pr. år for B-kontraktkørslen overføres til tilbudsblanketten for A-kontraktkørslen, og denne tilbudsblanket skal vedhæftes tilbudsblanketten for A-kontraktkørslen 5. Evt. forbehold (herunder evt. prissættelse heraf) 6. Bilag (sæt kryds) Gældserklæring - bilag B (skal vedlægges) Virksomhedsbeskrivelse - bilag D (skal vedlægges) Kopi af tilladelse fra Færdselsstyrelsen - bilag A2 vedlægges Kopi af tilladelse fra Færdselsstyrelsen - bilag A2 eftersendes Anfør hvilke yderligere bilag der eventuelt er vedlagt x x x Undertegnede er indforstået med, at kørslen udføres på de vilkår, der fremgår af kontrakten om buskørsel, jævnfør kontraktens 1 stk. 1. Tilbuddet sendes/afleveres til: Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Hølbjerg Dato Underskrift Midttrafik 12. udbud - Syddjurs

24 Udbudsvilkår B-kontrakt Virksomhedsbeskrivelse Bilag D Alle punkter skal beskrives: A: Vedligeholdelsesprogram og rengøringsstandard for kontraktbusser, herunder reservebusser: B: Hvorledes driftsledelse og overvågning vil blive varetaget, herunder beredskab i forbindelse med sygdom og busnedbrud: C: Erfaring med udførelse af kollektiv trafik: D: Busselskabets sikring af at chaufførerne har et godt kendskab til kommunen: Midttrafik 12. udbud - Syddjurs

25 Udbudsvilkår B-kontrakt E: Beskrivelse af hvorledes oplæring af nye chauffører og efteruddannelse vil blive tilrettelagt: F: Muligheder for kundehenvendelser til busselskabet (glemte sager, medtagning af cykler, spørgsmål vedr. driften m.v.): G: Hvordan god kundebetjening i øvrigt vil blive sikret: H: Busselskabets miljøforanstaltninger med hensyn til busser og anlæg, herunder rengøringsmidler, samt arbejdsmiljø: Undertegnede er indforstået med, at ovennævnte beskrivelse af virksomheden er en del af en mulig kontrakt og derfor skal opfyldes i hele kontraktperioden. Dato: Tilbudsgivers underskrift samt stempel Midttrafik 12. udbud - Syddjurs

26 Udbudsvilkår B-kontrakt Bilag E Busudskiftningsprogram Der er ikke krav om, at tilbuddet skal vedlægges et busudskiftningsprogram. Midttrafik 12. udbud - Syddjurs

27 Udbudsvilkår B-kontrakt UDBUDSVILKÅR Bilag F Garantierklæring Garantidebitor: Busselskab Garantikreditor: Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Garanti kontonummer: Arbejde: Udførelse af kontraktkørsel i perioden Kontraktdato: Garantien vedrører Midttrafiks: Udbudsnr.: Pakkenr.: På foranledning af garantidebitor holder (pengeinstitut) til rådighed for Midttrafik et beløb af Dkr. : Skriver: der skal tjene som sikkerhed for Midttrafik i tilfælde af, at entreprenøren misligholder sine forpligtelser i henhold til den indgåede kontrakt. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle krav, som Midttrafik måtte have i anledning af aftaleforholdet. Sikkerhedsstillelsen ophører 3 måneder efter kontraktens udløb, medmindre Midttrafik forinden skriftligt meddeler busselskabet, at der vil blive rejst krav mod sikkerhedsstillelsen. I så fald ophører sikkerhedsstillelsen, når misligholdelsen er afhjulpet. Midttrafik kan uden indvirkning på garantiforpligtelsen give busselskabet udsættelse af lempelser med hensyn til opfyldelsen af busselskabets forpligtelser. Garantien skal på anfordring af Midttrafik frigives til Midttrafik, uden at Midttrafik kan dokumentere sin ret ved forlig, endelig domstolsafgørelse eller en voldgiftskendelse. Udbetaling af garantien sker til Midttrafik på anfordring senest 5 arbejdsdage efter en skriftlig anfordring er modtaget. Garantien er med maskinstempling eller 2 underskrifter gyldig jf. ovenstående. Ved garantiens bortfald skal denne garantierklæring returneres til (pengeinstitut). Underskrift: Pengeinstitut: Hvis dette garantiforhold er stempelpligtigt, er regarantien stemplet. Midttrafik 12. udbud - Syddjurs

28 B-kontrakt Nøgleoplysninger om kontrakten (Udfyldes ved kontraktindgåelse) Busselskab Udbudsnavn Udbudsnummer Pakkenummer / kombination Kontrakttype Køreplantimer ved kontraktens indgåelse, se 7, stk. 1 Antal kontraktbusser ved kontraktens indgåelse Rute Strækning Ruter ved kontraktens indgåelse Bustype Busstørrelse Kontraktbusser, maks. alder Kontraktbusser, maks. gennemsnitsalder Reservebusser Sats pr. køreplantime for dagkørsel, se 17, stk. 2 Sats pr. køreplantime for ungdomsskolekørsel, se 17, stk. 3 Sats pr. kontraktbus pr. måned, se 17, stk. 4 Prisniveau, Se 17 stk. 5, og bilag 5 Kontraktstart Driftsstart Tidligste kontraktudløb Midttrafik 12. udbud - Syddjurs

29 B-kontrakt (i det følgende kaldet busselskabet) og Midttrafik indgår følgende aftale om buskørsel: 1. Generelt 1 Kontraktgrundlaget består af de tre nedenfor nævnte dele og er prioriteret på følgende måde: - Kontrakten med bilag - Det øvrige udbudsmateriale, herunder evt. rettelsesblade. - Det vindende busselskabs tilbud med tilhørende bilag. Stk. 2 Kontrakten kan indgås med en enkeltperson, et selskab eller en anden juridisk person. Stk. 3 Kontrakten underskrives i en enkeltmandsejet virksomhed af ejeren, der samtidig er den ansvarlige leder af virksomheden. Ved kontraktindgåelse med et interessentskab underskrives kontrakten af samtlige interessenter. Midttrafik skal have en kopi af en eventuel interessentskabskontrakt. Ved kontraktindgåelse med et aktieeller anpartsselskab skal kontrakten underskrives af en person, der er tegningsberettiget for selskabet. Tegningsretten skal dokumenteres. Stk. 4 For aktie- og anpartsselskaber skal Midttrafik i forbindelse med kontraktindgåelsen have oplysning om ejerforholdet. Ændringer i ejerforholdet i aktie- eller anpartsselskaber i løbet af kontraktperioden skal meddeles skriftligt til Midttrafik. Aktie-/anpartsbesiddelse på under 10 % af aktie-/anpartskapitalen skal dog ikke oplyses, medmindre en sådan aktiepost giver adgang til bestemmende indflydelse i selskabet. Selskaberne skal på Midttrafiks anmodning indsende regnskaber senest 14 dage efter modtagelse af anmodningen, med en detaljeringsgrad og informationsværdi svarende til kravet i aktieselskabsloven. Stk. 5 Hvis der i aktie- eller anpartsselskaber sker ændringer i ejerforholdet til bestemmende andele af kapitalen, er Midttrafik berettiget til at opsige kontrakten med 3 måneders varsel, hvis vægtige grunde taler herfor. Opsigelsen skal i givet fald ske senest en måned efter, at Midttrafik har modtaget meddelelse om ændringen i ejerforholdet. Busselskabet kan klage over afgørelsen, jf. 27. Stk. 6 Busselskabet udpeger en kontaktperson, der med bindende virkning for busselskabet kan indgå alle aftaler vedrørende den løbende opfyldelse af kontrakten. Den udpegede kontaktperson skal have hjemsted eller bopæl i Danmark. Kontaktpersonen skal kunne skrive og tale dansk, da al kommunikation med Midttrafik og bestiller foregår på dansk. Midttrafik 12. udbud - Syddjurs

30 B-kontrakt Stk. 7 Busselskabet skal oplyse Midttrafik om eventuelle underentreprenører og om omfanget af deres kørsel. Antagelse eller udskiftning af en underentreprenør samt væsentlige ændringer i omfanget af en underentreprenørs kørsel skal godkendes af Midttrafik. Busselskabet er eneansvarlig over for Midttrafik og har det fulde ansvar for den kørsel, der udføres af underentreprenører. Herunder at underentreprenører er i besiddelse af de krævede tilladelser til udførelse af buskørsel efter busloven. Stk. 8 Til sikkerhed for busselskabets opfyldelse af kontrakten stilles en anfordringsgaranti på kr. pr. kontraktbus. Garantien skal stilles gennem et anerkendt pengeinstitut/ kautionsforsikringsselskab og indestå indtil 3 måneder efter kontraktens udløb, medmindre der forinden er rejst krav mod garantien. Garantien skal på anfordring fra Midttrafik frigives, uden at Midttrafik kan dokumentere sin ret ved forlig, endelig domstolsafgørelse eller voldgiftskendelse. Stk. 9 Anfordringsgarantien skal være Midttrafik i hænde seneste 1 måned efter, at busselskabet har modtaget besked om tildeling af buskørslen. På trods af en forsinkelse kan Midttrafik alligevel vælge at indgå kontrakt med det pågældende busselskab. Stk. 10 Medfører busselskabets manglende garantistillelse, at kontrakt ikke kan indgås, kan busselskabet blive erstatningsansvarlig for det tab, Midttrafik eventuelt pådrager sig. Stk. 11 Forlænges kontrakten, jf. 21, stk. 2, er busselskabet forpligtet til uopfordret at stille ny garanti i hele forlængelsesperioden. Busselskabet er forpligtet til at sende den nye originale garanti til Midttrafik. Midttrafik kan indtil den nye garanti modtages tilbageholde betaling vedrørende den til garantien hørende kontrakt. Stk. 12 Den i bilag F til udbudsvilkårene fortrykte blanket skal anvendes i forbindelse med garantistillelse og ved forlængelse af garanti. 2 Busselskabet leder og driver selvstændigt sin virksomhed. Ethvert personaleanliggende afgøres af busselskabet. Stk. 2 Busselskabet er forpligtet til at følge de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster, jf. lov om buskørsel 18, stk Nærværende kontrakt indgås mellem Midttrafik og busselskabet. Stk. 2 Busselskabets daglige kontakt er kommunen (herefter kaldet bestiller). Det nærmere samarbejde med bestiller følger de i 4, 6, 7, 10 og 11 beskrevne procedurer og samarbejdsbeskrivelser. I tilfælde af uenighed mellem busselskabet og bestilleren, træffer Midttrafik den endelige beslutning i respekt for kontraktens bestemmelser. Midttrafik 12. udbud - Syddjurs

31 B-kontrakt 2. KØREPLANLÆGNING M.V. 4 Bestiller fastlægger de køreplaner og vognløb, der ligger til grund for kontraktbetalingen. Stk. 2 Bestiller udarbejder linjeføring, køreplan og vognløb i samarbejde med busselskabet. Stk. 3 Påtænkte ændringer af linjeføring, køreplan og vognløb drøftes mellem bestiller og busselskabet, inden bestiller træffer beslutning herom. Busselskabet og chauffører, der kører på ruter i denne kontrakt, skal deltage aktivt i dette samarbejde. Den endelige køreplan sendes sædvanligvis senest 1 ½ måned inden ikrafttræden til busselskabet. Hvis ændringen gennemføres med kortere varsel end en måned, drøftes konsekvenserne heraf mellem Midttrafik, bestiller og busselskabet. Stk. 4 Er busselskabet forpligtet til at sætte køreplantavler op fremgår det af skemaet Krav til busser m.v.. Opsætning af køreplantavler skal ske uden beregning. Opsætningen vil ske efter aftale med bestiller. 3. KØRSELSOMFANG 5 Det antal køreplantimer pr. køreplanår, der er omfattet af kontrakten, er opgjort ud fra udbudsmaterialet, inkl. rettelsesblade. Det antal køreplantimer pr. køreplanår, der er omfattet af kontrakten fremgår af skemaet med Nøgleoplysninger om kontrakten. Stk. 2 Antallet af køreplantimer, der er nævnt i stk. 1, kan i kontraktperioden af Midttrafik ændres med op til 20 % i både op- og nedadgående retning med bibeholdelse af de kontraktlige enhedspriser. Stk. 3 Ved nedskæringer i kørselsomfanget på mere end 20 % betaler Midttrafik en godtgørelse til busselskabet for kontraktens restperiode, dog maksimalt for 1 år. Betalingen sker med et engangsbeløb forud. Godtgørelsen beregnes efter følgende regler: - 18 % af timebetalingen efter 17, stk. 2 for det antal køreplantimer, der overstiger nedskæringen på 20 %, - 50 % af den faste betaling efter 17, stk. 4 for de kontraktbusser, der bliver overtallige, fordi nedskæringen overstiger 20 %. Godtgørelsen betales for kontraktens restperiode, dog maksimalt for et år. Betalingen sker med et engangsbeløb forud. Busselskabet kan herudover ikke rejse noget krav. Stk. 4 Indeholder et accepteret tilbud både A- og B-kontraktkørsel, betragtes det i enhver henseende som to kontrakter, bortset fra spørgsmål om reduktion i kørselsomfang. Midttrafik 12. udbud - Syddjurs

32 B-kontrakt Ovenstående regel om, at A- og B-kontraktkørsel i et accepteret tilbud ses samlet i forhold til reduktion i den udbudte kørsel, gælder kun, så længe begge kontrakter er gyldige. 4. KØRSLENS UDFØRELSE 6 Busselskabet er ansvarlig for kørslens planmæssige gennemførelse, medmindre det hindres af vejrforhold eller andre udefra kommende begivenheder som busselskabet ikke kan afværge eller afhjælpe, og som har en ekstraordinær karakter (force majeure). Stk. 2 Ved driftsstop, sygdom eller lignende skal busselskabet indsætte reservemateriel af rimelig standard, reservechauffører eller træffe aftale med anden trafikudøver om kørslens gennemførelse, jf. dog stk. 1. Stk. 3 Ved driftsstop eller forsinkelser på mere end 20 minutter skal busselskabet straks meddele dette til bestiller efter nærmere aftale med denne. 5. KUNDEBETJENING 7 Chaufførerne skal have kendskab til Midttrafiks takstsystem, rejseregler og være så godt kendt med det samlede trafiknet, at de er i stand til at vejlede kunderne. Vejledningsmateriale, der er udarbejdet af Midttrafik og bestiller til brug for chaufførerne, samt andet relevant materiale skal være tilgængeligt for og kendt af chaufførerne. Stk. 2 Chaufførerne, andet personale og busselskabet skal yde en kundevenlig og serviceorienteret betjening. Chaufførerne skal være velsoigner ede og være egnede til at køre med skoleelever. Chaufførerne, andet personale og busselskabets kontaktperson skal beherske det danske sprog i tale og skrift og have et godt lokalt kendskab. Stk. 3 På ruter, hvor der er godsbefordring, skal chaufførerne udføre de nødvendige arbejdsfunktioner i forbindelse hermed. Stk. 4 Midttrafik kan kræve, at busselskabet udnytter sine muligheder for at frigøre sig for en chauffør eller andet personale, hvis denne gentagne gange har givet anledning til berettigede klager. Stk. 5 Busselskabet og dettes personale skal deltage i normale instruktionsmøder om takst- og billetteringssystem, chaufførkurser o.l., der arrangeres af Midttrafik eller bestiller. Chaufførerne skal normalt højest deltage i ét møde pr. år. Der ydes vederlag på 1 time for hver chauffør, der deltager i et møde. Vederlaget beregnes efter 17, stk. 3. Stk. 6 Busselskabet har ansvaret for, at chaufførerne får en grund- og efteruddannelse, der gør dem i stand til at leve op til de krav til arbejdsudførelse og til kundebetjening, der er angivet i 7, 8, 9,10 og 11. Midttrafik 12. udbud - Syddjurs

33 B-kontrakt Stk. 7 Såfremt bestiller eller Midttrafik modtager klage over busselskabets kørsel, fremsendes klagen til busselskabet til udtalelse. Besvarelse skal være bestiller eller Midttrafik i hænde senest 5 arbejdsdage efter fremsendelse. 6. TAKST, KONTROL, TÆLLING 8 Midttrafik fastlægger takst- og billetteringssystem og øvrige rejsebestemmelser. Det aktuelle takst- og billetingssystem fremgår af skemaet Krav til busser m.v.. Midttrafik kan til enhver tid foretage ændringer heri mod dækning af busselskabets dokumenterede meromkostninger. 9 Midttrafik har ret til at installere billetteringsudstyr, busradio og tælleudstyr i busselskabets busser. Den daglige service af udstyret varetages af busselskabet. Reservedele hertil leveres af Midttrafik. Øvrig vedligeholdelse forestås og betales af Midttrafik. Busselskabet skal straks meddele Midttrafik, hvis udstyret ikke fungerer tilfredsstillende. Stk. 2 Chaufførernes personlige billetteringsudstyr (møntveksler, kortholder og taske) anskaffes og betales af busselskabet. Møntbord anskaffes og betales af busselskabet. Stk. 3 Udstyr, der er stillet til rådighed af Midttrafik, tilbageleveres på sidste kørselsdag i funktionsdygtig og ubeskadiget stand, bortset fra almindelig slitage. Overdragelsen sker til Midttrafik eller til et nyt busselskab efter Midttrafiks anvisning. Busselskabet bærer ansvaret for udstyret i forbindelse med brand, trafikskade, hærværk og tyveri. 10 Busselskabet medvirker til gennemførelse af de kontrolforanstaltninger, der iværksættes af Midttrafik og bestiller, herunder passagerkontrol i busserne. 11 Bestiller kan iværksætte trafiktællinger og -undersøgelser. Busselskabet og dets personale medvirker herved uden særskilt kontraktbetaling i op til 10 dage om året pr. rute. 7. KØRSELSMATERIELLET 12 Kørslen kan udføres med forskellige busser. Det er dog et krav, at busserne godkendes af Midttrafik og at der stilles tilstrækkelig pladskapacitet til rådighed på alle afgange. Stk. 2 Busser skal i kontraktperioden opfylde kravene i skemaet Krav til busser m.v. Midttrafik 12. udbud - Syddjurs

34 B-kontrakt Stk. 3 Busselskabet skal give meddelelse om, hvilke busser der anvendes til kørslen. For de busser, der anvendes, skal der indsendes busoplysningsskemaer, jf. bilag 3 A, til Midttrafik senest 7 dage før kontraktens ikrafttrædelse og senest 7 dage efter udskiftningen af en bus. Kopi af registreringsattest vedlægges. Reservebusser må ikke være af ringere standard end de oplyste busser. Stk. 4 Busselskabet skal årligt til Midttrafik indsende en opgørelse over den eksisterende buspark jf. bilag 3 B. Opgørelsen skal indeholde status for busparken pr. 1. januar og den skal være Midttrafik i hænde senest d. 1. februar. Stk. 5 Ved ændringer i busselskabets kørselsomfang reguleres antallet af kontraktbusser i overensstemmelse med kapacitetsbehovet. Stk. 6 Midttrafik kan kræve, at der indsættes en større bus efter behov. I så fald optages forhandling om dækning af busselskabets meromkostninger ved regulering af 17, stk. 4. Stk. 7 Midttrafik har ikke pligt til at overtage kørselsmateriellet ved udløbet af kontrakten. 13 De anvendte busser skal have en rimelig standard, og de skal være rengjorte og vel vedligeholdte. Stk. 2 Alle busser skal være forsynet med store destinationsskilte, der foran skal vise rutenummer. Stk. 3 De anvendte busser skal være forsynet med destinationsskilte, der angiver ruteforløb. Destinationsskilte anskaffes og betales af busselskabet. Stk. 4 Midttrafik og bestiller må uden beregning ophænge informationsog oplysningsskilte i bussen. Det drejer sig om pladsen bag chaufføren og ophængningspladserne i det forreste passagervindue i begge sider. Busselskabet skal hænge materialet op og føre tilsyn med, at det er intakt og ajourført. Stk. 5 Busselskabet kan, ud over de nævnte pladser i stk. 4, frit anvende reklamer på de anvendte busser. Alle reklameindtægter herfra tilfalder busselskabet. Reklamer skal overholde dansk/international reklamekodeks. Stk. 6 De anvendte busser skal være udstyret med håndfri mobiltelefon. Betaling for etablering og drift af mobiltelefoner afholdes af busselskabet Stk. 7 Busserne skal være forsynet med Midttrafiks logo efter Midttrafiks anvisning. Midttrafik 12. udbud - Syddjurs

24. Udbud. Ruter i Syddjurs Kommune 2011. Udbudsbetingelser

24. Udbud. Ruter i Syddjurs Kommune 2011. Udbudsbetingelser 24. Udbud Ruter i Syddjurs Kommune 2011 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Oversigt over udbudt kørsel 4 Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel 5 Udbudsvilkår B-kontrakt 7 Forord 7 1. Udbudsmaterialet

Læs mere

11. udbud. Ikast-Brande Udbudsbetingelser

11. udbud. Ikast-Brande Udbudsbetingelser 11. udbud Ikast-Brande 2009 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Oversigt over den udbudte kørsel 6 Krav til busser mv. 8 Oversigt over vigtige datoer 9 Udbudsvilkår A-kontrakt 10 1. Udbudsmaterialet

Læs mere

18. udbud. Norddjurs og Syddjurs Kommuner 2010. Udbudsbetingelser

18. udbud. Norddjurs og Syddjurs Kommuner 2010. Udbudsbetingelser 18. udbud Norddjurs og Syddjurs Kommuner 2010 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Oversigt over den udbudte kørsel 5 Krav til busser mv. 7 Oversigt over vigtige datoer 8 Udbudsvilkår A-kontrakt 9 1.

Læs mere

Buskørsel i Herning Kommune

Buskørsel i Herning Kommune 7. udbud Buskørsel i Herning Kommune Udbudsbetingelser Bind A UDBUDSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SAMLET OVERSIGT OVER DEN UDBUDTE KØRSEL UDBUDSVILKÅR A - KONTRAKT BILAG TIL UDBUDSVILKÅR: Bilag A, skema

Læs mere

5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel

5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel 16. marts 2009 5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel De med gult markerede spørgsmål/svar var med i 1.- 4. rettelsesblad. Fælles spørgsmål og svar vedr. 10. udbud 13. udbud 1. Skiltning

Læs mere

27. udbud. Struer Kommune. Tilbudsåbning januar 2012

27. udbud. Struer Kommune. Tilbudsåbning januar 2012 27. udbud Struer Kommune Tilbudsåbning januar 2012 Indholdsfortegnelse Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel 4 Udbudsvilkår A- og B-kontrakt 8 1. Udbudsmaterialet 9 2. Retsgrundlaget 9 3. Hvem kan byde

Læs mere

34. Udbud. Udbudsbetingelser

34. Udbud. Udbudsbetingelser 34. Udbud Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Oversigt over den udbudte kørsel... 4 Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel... 4 Vigtige datoer vedrørende kontrakten... 4 Tildeling og budmuligheder...

Læs mere

26. udbud. Rute 53 Viborg-Herning, Udbudsbetingelser

26. udbud. Rute 53 Viborg-Herning, Udbudsbetingelser 26. udbud Rute 53 Viborg-Herning, 2011 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel 4 Udbudsvilkår 7 Væsentlige ændringer i udbudsbetingelserne og særlige forhold i dette

Læs mere

Udbudsmateriale, 39. udbud Skanderborg bybusser og åbne skoleruter. Juni 2014 UDBU DSBETING. midttrafik.dk

Udbudsmateriale, 39. udbud Skanderborg bybusser og åbne skoleruter. Juni 2014 UDBU DSBETING. midttrafik.dk Udbudsmateriale, 39. udbud Skanderborg bybusser og åbne skoleruter Juni 2014 UDBU DSBETING ELSER midttrafik.dk Indholdsfortegnelse Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel... 3 Udbudsvilkår... 7 Væsentlige

Læs mere

4. udbud. Holstebro bybusser. Udbudsbetingelser Bind A

4. udbud. Holstebro bybusser. Udbudsbetingelser Bind A 4. udbud Holstebro bybusser Udbudsbetingelser Bind A UDBUDSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SAMLET OVERSIGT OVER DEN UDBUDTE KØRSEL UDBUDSVILKÅR A - KONTRAKT BILAG TIL UDBUDSVILKÅR: Bilag A, skema 1: Ansøgning

Læs mere

5. udbud Holstebro lokale busruter. Udbudsbetingelser Bind B

5. udbud Holstebro lokale busruter. Udbudsbetingelser Bind B 5. udbud Holstebro lokale busruter Udbudsbetingelser Bind B UDBUDSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SAMLET OVERSIGT OVER DEN UDBUDTE KØRSEL UDBUDSVILKÅR B - KONTRAKT BILAG TIL UDBUDSVILKÅR: Bilag A, skema

Læs mere

23. Udbud. Ruter i Lemvig Kommune. Udbudsbetingelser

23. Udbud. Ruter i Lemvig Kommune. Udbudsbetingelser 23. Udbud Ruter i Lemvig Kommune Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser 03.01.2011 Indholdsfortegnelse Oversigt over udbudt kørsel 5 Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel 6 Udbudsvilkår A-kontrakt 8 Forord

Læs mere

22. udbud. Silkeborg Kommune Udbudsbetingelser

22. udbud. Silkeborg Kommune Udbudsbetingelser 22. udbud Silkeborg Kommune 2011 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel 5 Udbudsvilkår A-kontrakt 9 0. Fordord 10 1. Udbudsmaterialet 10 2. Retsgrundlaget 10 3. Hvem

Læs mere

Referat fra Orienteringsmøde vedr. udbud i Ringkøbing-Skjern Kommune på Hotel Ringkøbing 17. april 2007.

Referat fra Orienteringsmøde vedr. udbud i Ringkøbing-Skjern Kommune på Hotel Ringkøbing 17. april 2007. Referat fra Orienteringsmøde vedr. udbud i Ringkøbing-Skjern Kommune på Hotel Ringkøbing 17. april 2007. 3 vognmænd kom til mødet. Fra Midttrafik deltog: Morten Christensen Per Elbæk Mette Storgaard Karin

Læs mere

Buskørsel i Ringkøbing-Skjern Kommune

Buskørsel i Ringkøbing-Skjern Kommune 6. udbud Buskørsel i Ringkøbing-Skjern Kommune Udbudsbetingelser Bind B UDBUDSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SAMLET OVERSIGT OVER DEN UDBUDTE KØRSEL UDBUDSVILKÅR B - KONTRAKT BILAG TIL UDBUDSVILKÅR: Bilag

Læs mere

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010. Udbudsbetingelser

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010. Udbudsbetingelser 19. udbud Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Side Oversigt over den udbudte kørsel, samt krav til busser med videre 4 Oversigt over vigtige datoer 5 Udbudsvilkår A-kontrakt

Læs mere

Udbud af lokale busruter i Ringkøbing-Skjern Kommune

Udbud af lokale busruter i Ringkøbing-Skjern Kommune Udbud af lokale busruter i Ringkøbing-Skjern Kommune Udbudsvilkår - B-kontraktkørsel 1. udbud marts 2007 UDBUDSVILKÅR INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 1 HVEM KAN BYDE?...5 2 TILBUDDETS FORM...6 3 KONTRAKTLØBETID...7

Læs mere

15. udbud. Herning Kommune Udbudsbetingelser

15. udbud. Herning Kommune Udbudsbetingelser 15. udbud Herning Kommune 2010 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Oversigt over den udbudte kørsel 4 Krav til busser mv. 5 Oversigt over vigtige datoer 6 Udbudsvilkår A-kontrakt 7 0. Forord om miljøtiltag

Læs mere

30. Udbud. Lokalruter i Ringkøbing-Skjern kommune. Udbudsbetingelser

30. Udbud. Lokalruter i Ringkøbing-Skjern kommune. Udbudsbetingelser 30. Udbud Lokalruter i Ringkøbing-Skjern kommune Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel 4 Udbudsvilkår A- og B-kontrakt 9 1. Udbudsmaterialet 10 2. Retsgrundlaget

Læs mere

17. udbud. Skive Kommune Udbudsbetingelser

17. udbud. Skive Kommune Udbudsbetingelser 17. udbud Skive Kommune 2010 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Side Oversigt over den udbudte kørsel 4 Oversigt over budmuligheder 5 Krav til busser med videre 6 Oversigt over vigtige datoer 7 Udbudsvilkår

Læs mere

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010. Prækvalifikationsbetingelser

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010. Prækvalifikationsbetingelser 19. udbud Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010 Prækvalifikationsbetingelser 1. Prækvalifikationsbetingelser 1.1 Indledning 1.2 Ordregiver 1.3 Kontakt og spørgsmål 1.4 Tidsplan og frister mv. 1.5 Informationsmateriale

Læs mere

3. rettelsesblad vedr. 14. udbud af buskørsel i Randers Kommune

3. rettelsesblad vedr. 14. udbud af buskørsel i Randers Kommune 6. august 2009 3. rettelsesblad vedr. 14. udbud af buskørsel i Randers Kommune De med skygge markerede spørgsmål/svar var med i 1. og 2. rettelsesblad. Spørgsmål 1. Adgang til Trapeze eksportfiler Er det

Læs mere

14. udbud. Randers Kommune Udbudsbetingelser

14. udbud. Randers Kommune Udbudsbetingelser 14. udbud Randers Kommune 2010 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Oversigt over den udbudte kørsel 6 Krav til busser mv. 8 Oversigt over vigtige datoer 9 Udbudsvilkår A-kontrakt 10 1. Udbudsmaterialet

Læs mere

4. rettelsesblad vedr. 21. udbud af regionale og lokale ruter i Viborgområdet

4. rettelsesblad vedr. 21. udbud af regionale og lokale ruter i Viborgområdet 18. februar 2011 4. rettelsesblad vedr. 21. udbud af regionale og lokale ruter i Viborgområdet De med skygge markerede spørgsmål/svar var med i 1., 2. eller 3. rettelsesblad. Spørgsmål / Fejl 1. Forkert

Læs mere

Struer lokale busruter på Thyholm

Struer lokale busruter på Thyholm 8. udbud Struer lokale busruter på Thyholm Udbudsbetingelser Bind B UDBUDSVILKÅR, B - KONTRAKT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. UDBUDSGRUNDLAG...2 2. DEN UDBUDTE KØRSEL...3 3. HVEM KAN BYDE?...3 4. TILBUDDETS FORM...4

Læs mere

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010 (genudbud) Prækvalifikationsbetingelser

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010 (genudbud) Prækvalifikationsbetingelser 19. udbud Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010 (genudbud) Prækvalifikationsbetingelser Forord Dette materiale vedrører genudbuddet af Midttrafiks 19. udbud Pendlerruten Silkeborg Århus Nord. Beklageligvis

Læs mere

Udbudsvilkår for B- og T-kontraktkørsel

Udbudsvilkår for B- og T-kontraktkørsel NT s 21.0 udbud, Udbudsvilkår for B- og T-kontrakt Udbudsvilkår for B- og T-kontraktkørsel Indhold 1 Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet 2 2 Den udbudte kørsel 2 3 Hvem kan byde? 2 4 Tidsfrister og

Læs mere

32. udbud. Ruter i Skanderborg og Odder Kommuner. Udbudsbetingelser

32. udbud. Ruter i Skanderborg og Odder Kommuner. Udbudsbetingelser 32. udbud Ruter i Skanderborg og Odder Kommuner Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Oversigt over udbudt kørsel 5 Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel 6 Udbudsvilkår for A- og B-kontrakt Væsentlige

Læs mere

Udbud af lokale busruter i Lemvig Kommune. Bilag til udbudsvilkår B og T-kontraktkørsel Bind 1 ruter 1. udbud marts 2007

Udbud af lokale busruter i Lemvig Kommune. Bilag til udbudsvilkår B og T-kontraktkørsel Bind 1 ruter 1. udbud marts 2007 Udbud af lokale busruter i Lemvig Kommune Bilag til udbudsvilkår B og T-kontraktkørsel Bind 1 ruter 1. udbud marts 2007 UDBUDSVILKÅR INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2 1 HVEM KAN BYDE?... 4 2 TILBUDDETS

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Notatark. Nøgleoplysninger om udbuddet... 3 Udbudsvilkår... 5 1. Udbudsmaterialet 5. 2. Retsgrundlaget 5. 3.

Indholdsfortegnelse. Notatark. Nøgleoplysninger om udbuddet... 3 Udbudsvilkår... 5 1. Udbudsmaterialet 5. 2. Retsgrundlaget 5. 3. Notatark Sagsnr. 88.16.12-Ø54-1-14 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 25.2.2014 Indholdsfortegnelse Nøgleoplysninger om udbuddet... 3 Udbudsvilkår... 5 1. Udbudsmaterialet 5 2. Retsgrundlaget 5 3. Egnethed 5

Læs mere

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel Udbudsbetingelser & B-kontrakt samt bilag Kontrakt start 11.august 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. del Udbudsvilkår, B- kontraktkørsel 1 Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

8. udbud af buskørsel Sommer 2014

8. udbud af buskørsel Sommer 2014 8. udbud af buskørsel Sommer 2014 Sydtrafik Banegårdspladsen 5 DK-6600 Vejen Oktober 2013 INDLEDNING Sydtrafik er et fælleskommunalt selskab, der blev dannet 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen,

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

3. udbud Århus Kommune

3. udbud Århus Kommune 3. udbud Århus Kommune 2. Rettelsesblad. De 4 første spørgsmål svar var med i 1. rettelsesblad. Spørgsmål 1 Dørarrangement I bilag 5 til kontrakten - punkt 1 på side 65 er der anført krav til dørarrangementer

Læs mere

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune FynBus 24 oktober 2011 Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune Baggrund I 2008 blev buskørsel i Svendborg Kommune udbudt for perioden køreplanskiftet 2008 30. juni 2012. Der forventes

Læs mere

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER 1/7 TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER oktober 2007 2/7 INDHOLD Indledning side 3 Udbudets omfang side 3 Udbudsform og udbudsmateriale side 3 Udformning af tilbud

Læs mere

A-KONTRAKT OM BUSKØRSEL

A-KONTRAKT OM BUSKØRSEL A-KONTRAKT OM BUSKØRSEL... (i det følgende kaldet vognmanden) og Sydtrafik indgår følgende aftale om buskørsel: 1. GENERELT 1. Kørslen udføres på de vilkår, der fremgår af nærværende kontrakt med bilag.

Læs mere

3. rettelsesblad vedr. 32. udbud Ruter i Skanderborg og Odder Kommune 2011

3. rettelsesblad vedr. 32. udbud Ruter i Skanderborg og Odder Kommune 2011 3. rettelsesblad vedr. 32. udbud Ruter i Skanderborg og Odder Kommune 2011 13. december 2011 De med gråt markerede spørgsmål/svar var med i 1. og 2. rettelsesblad. Spørgsmål / Fejl 1. Bilag D for B-kontrakter

Læs mere

5. rettelsesblad vedr. 39. udbud - Skanderborg

5. rettelsesblad vedr. 39. udbud - Skanderborg 8. juli 2014 5. rettelsesblad vedr. 39. udbud - Skanderborg Spørgsmål / Fejl De med gråt markerede spørgsmål og svar indgik i 1.-4. rettelsesblad Svar / Rettelser 1. Rettelse til timetallet i pakke 2 2.

Læs mere

4. udbud af buskørsel Sommer 2010

4. udbud af buskørsel Sommer 2010 4. udbud af buskørsel Sommer 2010 Sydtrafik Banegårdspladsen 5 DK-6600 Vejen August 2009 INDLEDNING Sydtrafik er et fælleskommunalt selskab, der blev dannet 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen,

Læs mere

MEMO. Spørgsmål 1: Er det korrekt opfattet at det fire pakker med hver 1 garantivogn de efter Følgene 4 er biler der muligvis skal i gang?

MEMO. Spørgsmål 1: Er det korrekt opfattet at det fire pakker med hver 1 garantivogn de efter Følgene 4 er biler der muligvis skal i gang? MEMO TITEL Spørgsmål og svar til udbudsmateriale vedr. kommunal kørsel i Faxe Kommune DATO 24. juni 2013 TIL KOPI FRA PROJEKTNR Tilbudsgivere Faxe Kommune COWI A039863 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800

Læs mere

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter Gerringe. EU-udbud, TED-publikation nr. 046469-2014 April 2014 I/S REFA, Energivej 4, 4800 Nykøbing F. E-mail: refa@refa.dk

Læs mere

10. udbud af buskørsel

10. udbud af buskørsel 10. udbud af buskørsel Udbudsbetingelser Udbud af kontrakter om kørsel i Aabenraa Kommune, Tønder Kommune, Vejen Kommune samt Regionalkørsel Sydtrafik Banegårdspladsen 5 DK-6600 Vejen Oktober 2016 Udbudsbetingelser

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Udbud efter forhandling December 2015-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 PRÆKVALIFIKATION... 3 Offentliggørelse af prækvalifikationsmateriale... 3 Udbyder... 3

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Udbudsbetingelser for prækvalifikation, 36. udbud Holstebro Bybusser. Juni 2013 UDB UDSMATERI ALE. midttrafik.dk

Udbudsbetingelser for prækvalifikation, 36. udbud Holstebro Bybusser. Juni 2013 UDB UDSMATERI ALE. midttrafik.dk Udbudsbetingelser for prækvalifikation, 36. udbud Holstebro Bybusser Juni 2013 UDB UDSMATERI ALE midttrafik.dk J.nr. 1-23-4-216-1-12 MIDTTRAFIKS 36. UDBUD HOLSTEBRO BYBUSSER Juni 2013 UBUDSBETINGELSER

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere

Buskørsel i Århus Kommune

Buskørsel i Århus Kommune 3. udbud Buskørsel i Århus Kommune Udbudsbetingelser November 2007 UDBUDSVILKÅR Indholdsfortegnelse Udbudsvilkår Side Oversigt over den udbudte kørsel... 3 1. Udbudsgrundlag...... 4 2. Den udbudte kørsel.

Læs mere

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Copenhagen Business School Handelshøjskolen Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Annonceringsbetingelser November 2016

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Indsamling af dagrenovation

Indsamling af dagrenovation Odsherred kommune Indsamling af dagrenovation Offentligt EU-udbud Udbuds- og tilbudsbetingelser Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Orientering 2 1.1 Forventet tidsplan for udbuddet 2 1.2 Ordregiver 3 2 Udbudsbetingelser

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart 01.09.2016 Indhold Prisaftale på bandager og ortoser i Assens Kommune... 3 1. Indledning... 3 1.1 Generel

Læs mere

6. Udbud. Nr. Spørgsmål Svar. Sydtrafik har ikke opmålt længden af de enkelte ruter.

6. Udbud. Nr. Spørgsmål Svar. Sydtrafik har ikke opmålt længden af de enkelte ruter. 6. Udbud Spørgsmål og svar - Spørgsmål 1-3 offentliggjort d. 07.11.2011 - Spørgsmål 4-16 offentliggjort d. 21.11.2011 - Spørgsmål 17-28 offentliggjort d. 30.11.2011 Nr. Spørgsmål Svar 1 Hvilket kilometertal

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Post Ydelse Enhed Antal Enhedspris Samlet pris 1 Teknisk-biologisk. Stk. 1 forundersøgelse / projektforslag

Tilbudsliste (TBL) Post Ydelse Enhed Antal Enhedspris Samlet pris 1 Teknisk-biologisk. Stk. 1 forundersøgelse / projektforslag Tilbudsliste (TBL) Tilbudslisten skal suppleres med besvarelse af bilag 1-8. Tilbudsgiver er bekendt med indholdet af udbudsmaterialet af 1. oktober 2012 samt eventuelt udsendte rettelsesblade og spørgsmål

Læs mere

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for tjenesteyderens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Randers Kommunes udbud... 2 Tjenesteyderens tilbud...

Læs mere

Offentligt udbud. På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder

Offentligt udbud. På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder Offentligt udbud På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder Dagcenter- og træning Læge og Speciallæge Sundhedscenter og genoptræning Handicapkørsel 1 1 Udbudsbetingelser... 3 1.1

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Fælleskontrakt mellem busselskaberne og Midttrafik. Juni 2014 KON TRAKT. midttrafik.dk

Fælleskontrakt mellem busselskaberne og Midttrafik. Juni 2014 KON TRAKT. midttrafik.dk Fælleskontrakt mellem busselskaberne og Midttrafik Juni 2014 KON TRAKT midttrafik.dk Indholdsfortegnelse Side Fælles A-kontrakt for busselskaber hos Midttrafk... 3 1. Generelt... 3 2. Køreplanlægning...

Læs mere

6. udbud af buskørsel Sommer 2012

6. udbud af buskørsel Sommer 2012 6. udbud af buskørsel Sommer 2012 Sydtrafik Banegårdspladsen 5 DK-6600 Vejen Oktober 2011 INDLEDNING Sydtrafik er et fælleskommunalt selskab, der blev dannet 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen,

Læs mere

7. udbud af buskørsel Sommer 2013

7. udbud af buskørsel Sommer 2013 7. udbud af buskørsel Sommer 2013 Sydtrafik Banegårdspladsen 5 DK-6600 Vejen Oktober 2012 INDLEDNING Sydtrafik er et fælleskommunalt selskab, der blev dannet 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen,

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Haderslev kommune ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE. om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige

Haderslev kommune ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE. om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige Bilag 1 ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige I henhold til bekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om lov om begrænsning af skyldneres mulighed for at deltage

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER... 6 INDLEDNING... 6 UDBYDER... 6

UDBUDSBETINGELSER... 6 INDLEDNING... 6 UDBYDER... 6 Indholdsfortegnelse UDBUDSBETINGELSER... 6 INDLEDNING... 6 UDBYDER... 6 FYNBUS... 6 HOVEDOPGAVER... 6 DEN UDBUDTE BUSKØRSEL... 7 SEKRETARIATET... 7 SAGSNUMMER... 7 KOMMUNIKATION... 7 UDBUDSMATERIALE...

Læs mere

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

3. rettelsesblad vedr. 28. udbud Bybusser og lokale ruter i Viborg Kommune

3. rettelsesblad vedr. 28. udbud Bybusser og lokale ruter i Viborg Kommune 13. januar 2012 3. rettelsesblad vedr. 28. udbud Bybusser og lokale ruter i Viborg Kommune De med gråt markerede spørgsmål/svar var med i 1. og 2. rettelsesblad. 1. 2. 3. 4. 5. Spørgsmål / Fejl Der er

Læs mere

FORELØBIG 6. AUGUST 2015

FORELØBIG 6. AUGUST 2015 SEPTEMBER 2015 VORDINGBORG KOMMUNE OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg APPENDIKS 3 Udbudsvilkår FORELØBIG 6. AUGUST 2015 2 INDHOLD 1 Indledning 4 2 Det endelige udbudsmateriale

Læs mere

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Generelle forhold omkring udbuddet Ordregiver er: Væksthus Midtjylland

Læs mere

7. udbud af buskørsel Sommer 2013

7. udbud af buskørsel Sommer 2013 7. udbud af buskørsel Sommer 2013 Sydtrafik Banegårdspladsen 5 DK-6600 Vejen Oktober 2012 INDLEDNING Sydtrafik er et fælleskommunalt selskab, der blev dannet 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 61.866

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 61.866 Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 61.866 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Iver Pedersen) 3. juli 1998 K E N D E L S E Nybus A/S, Skørringe Turistbusser A/S, Funchs Turisttrafik ved Erik Funch, Kruse Rute og Turistbiler

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

2. udbud af buskørsel Sommer 2009

2. udbud af buskørsel Sommer 2009 2. udbud af buskørsel Sommer 2009 Sydtrafik Banegårdspladsen 5 DK-6600 Vejen Oktober 2008 INDLEDNING Sydtrafik er et fælleskommunalt selskab, der blev dannet 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen,

Læs mere

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune 1 Parterne Mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenå CVR: 29 18 99 86 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring,

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring, Udbudsbetingelser 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud, udbudsbetingelserne, indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. Udbudsprocessen

Læs mere

Godkendelsesmateriale m. godkendelsesanmodning

Godkendelsesmateriale m. godkendelsesanmodning Godkendelsesmateriale m. godkendelsesanmodning Madservice - februar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Baggrund... 4 1.2 Organisering... 4 1.3 Materialets opbygning... 4 1.4 Opgavens omfang...

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Udbud af kommunale kørselsordninger

Udbud af kommunale kørselsordninger Randers Kommune Udbud af kommunale kørselsordninger Udbudsmateriale December 2007 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Randers Kommune Udbud af kommunale

Læs mere

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Oktober 2011 11/16307 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 11/16249 7244 3652 Hans-Carl Nielsen h UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING BESTEMMELSER

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium 1 Indledning: 1.1 Disse betingelser gælder for prækvalifikation til Støvring Gymnasiums ombygning af gymnasiet.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. 2 Udbudsform og bydere.

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. 2 Udbudsform og bydere. Frederikssund Kommune Oplæg om udbud af supplerende skolekørsel Notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 97 22 Telefax 97 22 2 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 2 6 7 8 9 0 Indledning Udbudsform

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler Assens Kommune Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk. 3500 kg ladbiler Marts 2016 Side 2 Indhold Side 1. INDLEDNING... 3 2. TIDSPLAN... 3 3. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 4. OPGAVENS OMFANG... 3 5. UDBUDSMATERIALE...

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Udbudsspecifikation vedr. indkøb af elektronisk handlingsplansværktøj

Udbudsspecifikation vedr. indkøb af elektronisk handlingsplansværktøj Udbudsspecifikation vedr. indkøb af elektronisk handlingsplansværktøj Kolding Kommune, HR-Arbejdsmiljø ønsker et tilbud på levering af et elektronisk handlingsplansværktøj. Kolding Kommune ønsker, at indgå

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD J.nr. Vejafdelingen Eksempel på BILAG til Udbudsmateriale 2006 for Kørebaneafmærkning i XXX Amt LAVESTE TILBUD Amternes stribegruppe og Stribebranchen 21. december 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRING PÅ

Læs mere

Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse. Garantitekst

Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse. Garantitekst Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@tbst.dk Maj 2016 Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse Garantitekst Generelt:

Læs mere

ODENSE RENOVATION A/S. Udbud vedr. indkøb af 1 stk. gummihjulslæsser. UB Udbudsbetingelser. September Side PAGE 1 af 10

ODENSE RENOVATION A/S. Udbud vedr. indkøb af 1 stk. gummihjulslæsser. UB Udbudsbetingelser. September Side PAGE 1 af 10 ODENSE RENOVATION A/S Udbud vedr. indkøb af 1 stk. gummihjulslæsser UB Udbudsbetingelser September 2013 Sag J.nr. Udarb. OFD Udg. 01 Kontrol EP Dato 2013-09-23 Godk. Side PAGE 1 af 10 Udbudsbetingelser

Læs mere

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune UDBUD vedrørende fodbehandling Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Leverancens art og omfang...

Læs mere

Spørgsmål og Svar A6 udbud af almindelig rutekørsel

Spørgsmål og Svar A6 udbud af almindelig rutekørsel Spørgsmål og Svar A6 udbud af almindelig rutekørsel 9. februar 2010 Ændring til udbudsbetingelserne: Nyt tilbud på udbudsenhed 8 eller kombinationer, hvori udbudsenhed 8 indgår. Udbudsenhed 8 er udbudt

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2013 Sagsnr. 2011-21692 Dokumentnr. 2013-119937 UDBUDSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ordregivende myndighed 3 3. Udbudsmaterialet

Læs mere

9. udbud af buskørsel

9. udbud af buskørsel 9. udbud af buskørsel EU-Udbud nr. 2015/S 245-446077 Udbudsbetingelser Udbud af kontrakt om lokal- og bybuskørsel i Sønderborg Kommune Sydtrafik Banegårdspladsen 5 DK-6600 Vejen Marts 2016 Udbudsbetingelser

Læs mere