Landinspektøruddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landinspektøruddannelsen"

Transkript

1 Landinspektøruddannelsen INSTITUT 20, INSTITUT FOR SAMFUNDSUDVIKLING OG PLANLÆGNING FAGLIG OG PROFESSIONEL UDVIKLING (PROFESSIONAL DEVELOPMENT), 9. SEMESTER SPATIAL INFORMATION MANAGEMENT TITEL: TEMA: GEOINTERNETGIS FAGLIG OG PROFESSIONEL UDVIKLING PROJEKTPRAKTIK, COWI AALBORG PROJEKTPERIODE: 1. SEPTEMBER JANUAR 2006 PROJEKTGRUPPE: VEJLEDER: MIKKEL KAPPEL JENSEN LEKTOR, BENT HULEGAARD JENSEN OPLAGSTAL: 4 SIDEANTAL: 59 BILAGSANTAL: 3 SYNOPSIS: TRE MÅNEDERS PRAKTIKOPHOLD HOS COWI I AALBORG, LIGGER TIL GRUND FOR NÆRVÆRENDE RAPPORT. JEG HAR ARBEJDET PÅ EN UDVIKLINGSOPGAVE FOR GEOTEKNIK AFDELINGEN I COWI, HERUDOVER HAR JEG DELTAGET I DE DAGLIGE ARBEJDSOPGAVER I AFDELINGEN GIS, LANDMÅLING OG IT. AFDELINGEN GEOTEKNIK ANVENDER GEOGIS-DATABASEN, OG HERI ER DER REGISTRERET FLERE TUSINDE BORINGER. PROBLEMET ER IMIDLERTID, AT DE ØVRIGE AFDELINGER I COWI IKKE KAN TILGÅ HINANDENS DATA. MIN OPGAVE VAR DERFOR AT LØSE PROBLEMET VED AT KNYTTE DEN GEOGRAFISKE DIMENSION PÅ DATAENE FRA GEOGIS-DATABASEN OG VISE DEM VIA EN BROWSER PÅ INTERNETTET. TIL ARBEJDET HAR JEG ANVENDT BENTLEYS INTERNETGIS LØSNING - GEO WEB PUBLISHER. RESULTATET ER GEOINTERNETGIS, SOM I LØBET AF 2006 IMPLEMENTERES I HELE COWI. FØR PRAKTIKOPHOLDET OPSTILLEDE JEG LÆRINGSMÅL FOR PRAKTIKFORLØBET. RAPPORTEN REDEGØR BLANDT ANDET FOR DET KONKRETE PROJEKTS RESULTAT, PRAKTIKFORLØBET OG OM LÆRINGSMÅLENE ER OPFYLDT. FORSIDEBILLEDE: GEOINTERNETGIS PROTOTYPEN 02/21/2006 Page 1 of 59

2

3 FORORD Nærværende rapport dokumenterer forløbet af min projektpraktik hos COWI Aalborg. Rapporten redegør og beskriver den faglige problemstilling, som blev løst under opholdet hos COWI. Inden opholdet opstillede jeg læringsmål for praktikperioden, hele dokumentet er samlet i Appendiks I. Mine overvejelser, oplevelser i selve praktikken og erfaringer herom er samlet i Appendiks II procesanalysen. Rapporten er opbygget med fortløbende nummerering af kapitler og underafsnittene benævnes med kapitelnummer og fortløbende afsnitsnumre. Figurer nummereres med fortløbende figurnumre. Kilder angives i firkantede parenteser med efternavn, udgivelsesår og eventuelt sidetal. Hvis en kilde berører et helt afsnit, er kildehenvisningen placeret efter afsnittet. Eksempel på kilde: [Jepsen et al., 2003]. I litteraturlisten er de enkelte kilder uddybet med ISBN nummer, forlag mm. og for internetkilder URL-adresse. Fodnoter anvendes i denne rapport til uddybende forklaringer af ord eller sammenhænge og er fortløbende nummereret. Citater angives med kursiv. Appendiks er samlet bagerst i rapporten og benævnes med I-III. Jeg vil gerne takke COWI Aalborg og firmaets medarbejdere for at de gjorde opholdet muligt og for den venlige velkomst jeg fik. Intet må videregives eller trykkes uden forfatteren og COWIs tilkendegivelse. Aalborg den 13. januar MIKKEL KAPPEL JENSEN 02/21/2006 Page 3 of 59

4

5 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING FORBEREDELSEN TIL PRAKTIKOPHOLDET Arbejdsopgaver Læringsmål PROBLEMFORMULERING METODEREDEGØRELSE PROJEKTETS OPBYGNING: NUVÆRENDE SAGSGANG KRAVSPECIFIKATION PROTOTYPEN SYSTEMKONCEPT SYSTEMDEFINITION UDARBEJDELSE AF GEOINTERNETGIS GEO WEB PUBLISHER Præsentation af programmet DATAKONVERTERING - OG TILPASNING OPSÆTNING Installering Tilføjelse af lag Søgninger Tilføjelse af raster GEOINTERNETGIS PROTOTYPEN IMPLEMENTERING STATUS OG STRATEGI ANBEFALINGER/ ERFARINGSOPSAMLING METODEKRITIK KONKLUSION PERSPEKTIVERING...45 LITTERATURLISTE...47 APPENDIKS I INDHOLD OG LÆRINGSMÅL FOR PROJEKTPRAKTIK...49 APPENDIKS II PROCESANALYSE...51 APPENDIKS III UGEDAGBOG /21/2006 Page 5 of 59

6

7 Kapitel 1 Indledning Projektet tager afsæt i et konkret projekt, som er defineret i samarbejde med afdelingen GeoTeknik i COWI. Afdelingen GeoTeknik 1 tilbyder geotekniske undersøgelser og omfattende rådgivningsydelser indenfor geoteknisk design for anlæg og byggeri. Afdelingen dækker hele Danmark og har kontorer i Aalborg, Holstebro, Århus, Odense og Lyngby. Enheden er opdelt i en vest og en øst afdeling. GeoTeknik Øst omfatter Lyngby, mens resten er placeret under GeoTeknik Vest. Selvom afdelingerne er jævnt fordelt ud over landet, opererer de enkelte afdelinger alligevel over hele Danmark. GeoTeknik anvender GeoGIS-databasen til registrering, søgning, analyse, rapportering og visualisering af indsamlet data. GeoGIS-databasen er udviklet af ingeniørfirmaet Rambøll i forbindelse med etableringen af Storebæltsbroen i slutningen af 1980 erne. Indenfor COWI er situationen den, at hvert kontor hver især administrerer en GeoGIS-database, som ingen af de øvrige kontorer har adgang til. Da de enkelte afdelinger som tidligere nævnt har opgaver over hele landet, betyder det, at der ikke kan skabes overblik over allerede foretagne boringer i et givent område. Dette ledte mig frem til det initierende problem: Hvordan kan de enkelte kontorer i afdelingen GeoTeknik, få mulighed for, at se om en af de andre afdelinger har foretaget boringer i et givent område? I afdelingen GeoTeknik har der tidligere været arbejdet med et lignende system. Det oprindelige mål var, at systemet skulle være implementeret i år Der er flere grunde til, at det ikke gik efter planen. Enheden GeoTeknik er overtaget af COWI i forbindelse med købet af GEODAN og siden hen Kampsax. Det har bland andet medført, at andre forhold har været prioriteret højere. Desuden er samarbejdet imellem afdelingerne i det daglige meget begrænset, hvilket også smitter af, når sådanne tiltag skal føres ud i livet / /21/2006 Page 7 of 59

8

9 Kapitel 2 Forberedelsen til praktikopholdet Under min specialisering på Landsinspektøruddannelsens overbygning Spatial Information Management har jeg beskæftiget mig med GIS i mange aspekter, så det forestående arbejde hos COWI lå tæt op af min faglige profil. Da det initierende problem kan løses ved at koble den geografiske dimension på det eksisterende system, valgte jeg at prøve kræfter med det nye tiltag på uddannelsen - Projektpraktik. Det var den faglige og sociale udfordring samt muligheden for at være med til at skabe noget, der skal anvendes i praksis, jeg fandt rigtig spændende. Ovenstående var baggrunden for mit praktikophold hos COWI Aalborg. I COWI fik jeg tilknyttet en kontaktperson, og kontakten til GeoTeknik Vest, blev ført igennem Aalborg Kontoret, som havde taget initiativet til, at gøre noget ved problemet og som kan kaldes kunden i projektet. Med udgangspunkt i det initierende problem samt de indledende møder med afdelingen GeoTeknik Vest, opstillede jeg til selve praktikopholdet en beskrivelse af de arbejdsopgaver, jeg skulle beskæftige mig med under praktikopholdet. Disse blev tilpasset det miljø, jeg skulle indgå i hos COWI. F.eks. anvender afdelingen Bentleys programmer, derfor blev sådanne elementer inkorporeret i beskrivelsen. Udover arbejdet med den valgte problemstilling, som gerne skulle dække læringsmålene, ville jeg komme til at indgå i de forskellige foreliggende arbejdsopgaver, som var en del af hverdagen på praktikstedet. Nedenfor ses et uddrag af indhold og læringsmålene for praktikken, dokumentet som helhed kan ses i Appendiks I Arbejdsopgaver Hovedopgaven var at udarbejde et GIS til brug for afdelingen GeoTeknik Vest i COWI. Opgaven består i at kortlægge brugerens behov og herefter opstille en kravspecifikation og præsentere dette via et InternetGIS. Hos COWI Aalborg anvendes og rådgives der primært i produkter fra Bentley. Under praktikopholdet anvendes der Bentleys produkter og dermed også i arbejdet med at løse det initierende problem. Bentley udgav i sommeren 2005 en ny udgave af deres software til at 02/21/2006 Page 9 of 59

10 publicere data via Internettet, kaldet Geo Web Publisher. Med udgangspunkt i dette program skal det undersøges, om det er muligt, at præsentere de nødvendige elementer direkte fra GeoGISdatabasen. Et sideløbende læringsmål er at få kendskab og forståelse for programmet; Geo Web Publisher Læringsmål Målet med projektpraktikken var at vise data fra GeoGIS-databasen via en InternetGIS løsning. Resultatet vises for de forskellige GeoTeknik Vest afdelinger, hvorefter det besluttes, om projektet skal implementeres i hele COWI. Jeg udarbejdede desuden en implementeringsplan, som beskriver det resterende arbejde og udfører det, der indenfor praktikperioden er muligt. Opsætte et Intranet/InternetGIS Praktisk implementering af en InternetGIS løsning Database håndtering Generel netværksforståelse Kendskab til programmet Bentley Geo Web Publisher Analyserer et eksisterende arbejdsflow, i forbindelse med de data der anvendes Systemudvikling og dens anvendelse i praksis 02/21/2006 Page 10 of 59

11 Kapitel 3 Problemformulering Som beskrevet ovenfor er det tanken at skabe øget overblik og åbenhed om allerede foretagne boringer ved grafisk at vise, hvor og hvilke boringer, der findes. Dette kan gøres via et distribuerende Geografisk Informationssystem (GIS). Arbejdet løses igennem en tæt dialog med GeoTeknik Vest afdelingen, og til løsningen anvender jeg programmet Geo Web Publisher. Problemformuleringen for arbejdet kan beskrives således: Hvordan opstilles og konfigureres data fra GeoTeknik Vest afdelingen, således at boringer fra alle kontorer kan vises via et InternetGIS ved brug af Geo Web Publisher? For at kunne svare på dette, er der nogle delspørgsmål, som løbende bliver belyst, omhandlende om det overhovedet er muligt at lave systemet, hvilke muligheder er der for at optimere systemet i forhold til eksempelvis søgninger, samt hvilke krav skal der være til systemet udover de allerede nævnte? For at styre projektet anvender jeg elementerne fra den generelle projektmodel. Efter kravspecifikationen er opstillet, begynder arbejdet med at analysere GeoGIS-databasen samt programmet Geo Web Publisher, som skal anvendes i konstruktionen. Når der er opnået forståelse og kendskab til den nye software version, påbegyndes fasen, hvor der arbejdes med dataene fra GeoGIS-databasen. Dette indebærer blandt andet, at der skal foretages nogle analyser på GeoGISdatabasen, for at se hvordan den er opbygget, og hvordan dataene kan hentes fra databasen ind i Geo Web Publisher. Det efterfølgende arbejde består i at analysere de data, der skal bruges for at opfylde kravspecifikationen. Der skal indhentes det nødvendige kortgrundlag, og den praktiske implementering skal udføres. Efterhånden bliver der oprettet og vist de nødvendige lag via en browser. Projektets opbygning kan ses i afsnit XX. Resultaterne vises for GeoTeknik Vest afdelingen løbende, og produktet er en løsning, hvor funktionaliteten fra kravspecifikationen er opfyldt. 02/21/2006 Page 11 of 59

12

13 Kapitel 4 Metoderedegørelse Med udgangspunkt i det initierende problem, min faglige profil samt forberedelserne til praktikopholdet var problemstillingen blevet indskrænket. Den videre proces består i at udarbejde et løsningsforslag til problemstillingen. Til udarbejdelsen af den konkrete problemstilling anvendes der som tidligere nævnt den generelle projektmodel eller vandfaldsmodellen, se figur 1. En projektmodel beskriver, hvilke aktiviteter, der skal indgå i udviklingen af IT løsninger, og hvordan udviklingen planlægges og styres. Der findes mange forskellige projektmodeller, som hver især er tilpasset til forskellige slags opgaver. Fælles for de fleste er, at de tager udgangspunkt i skelettet fra den generelle projektmodel. Den metode, vi har fået præsenteret på landinspektøruddannelsens overbygning i Spatial Information Management, er systemudviklingsmetoden. Metoden er beskrevet i bogen IT udvikling [Jepsen et al., 2003] samt i kurset Systemudvikling [Bodum, 2004]. Figur 1 Den generelle projektmodel. [Jepsen et al., 2003, s. 18] Nærværende rapport er opbygget omkring den generelle projektmodel. Da det er en konkret udviklingsopgave, der løses i praktikken, vil forløbet blive dækket ind af den generelle projektmodel. Indenfor de specifikke områder af udviklingsarbejdet, hvor det kræver anvendelse af teoretisk metoder og værktøjer, anvendes den ovennævnte systemudviklingsmetode. Metoden er blevet anvendt i de indledende faser, da det initierende problem opstår. Her vurderes det om projektet kan og skal gennemføres, hvilket er en del af Foranalysen. Desuden vil metoden blive anvendt til selve systemudviklingen, som primært foregår ved kortlægningen af den nuværende 02/21/2006 Page 13 of 59

14 Mikkel Kappel Jensen Aalborg Universitet GeoInternetGIS sagsgang hos GeoTeknik afdelingen samt ved udarbejdelsen af kravspecifikationen og systemkonceptet. Det er primært i Foranalysen og Analysen at metoden vil blive anvendt, dette skyldes flere grunde. Dels er det fordi, at identificeringen af problemområderne netop er grunden til, at projektet er startet af GeoTeknik afdelingen. Dels at der efter kravspecifikationen er tilpas præcise retningslinjer for udarbejdelsen af InternetGIS systemet, dels at Konstruktionsfasen gennemføres ved hjælp af Geo Web Publisher. Hertil skal det nævnes, at der igennem Foranalysen defineres en skitse for, hvordan designet af InternetGIS systemet skal resultere i. 4.1 Projektets opbygning: Figur 2 viser projektets opbygning sammenstillet med praktikperioden og metodeanvendelsen. Figur 2: Strukturdiagrammet er opdelt i tre søjler. Udgangspunktet er den midterste søjle som viser rapportens opbygning. Søjlen til venstre viser sammenhængen mellem rapporten og praktikopholdet. Søjlen til højre angiver metodeanvendelse i forhold til rapporten. Nuværende sagsgang kortlægger processen i GeoTeknik afdelingen. 02/21/2006 Page 14 of 59

15 Systemkoncept er en kort og præcis beskrivelse af systemet. Udarbejdelsen af GeoInternetGIS beskriver tilvejebringelsen af Prototypen. Implementering beskriver arbejdsgangene der skal udføres før GeoInternetGIS er en realitet. Metodekritik og overvejelser redegør for metodeanvendelsen. 02/21/2006 Page 15 of 59

16

17 Kapitel 5 Nuværende sagsgang I dette kapitel beskrives den nuværende sagsgang, og hvilke ønsker der er til det nye system. Det hele samles i en kravspecifikation, hvori det specifikt er beskrevet hvilken funktionalitet, systemet skal omfatte. GeoGIS-databasen indeholder alle sags- og kundeoplysninger for de enkelte GeoTeknik afdelinger. Det er relativt få boringer, der har tilknyttet koordinater i afdelingen GeoTeknik Vest. Foreløbig er det kun GeoTeknik Øst, der anvender GPS, så her er alle sager tilknyttet et koordinatsæt. I nogle af kontorerne i GeoTeknik Vest tilføjes koordinaterne manuelt efter boringerne er udført. Idet der er to feltet til at skrive koordinaterne ind i (primær og sekundær), anvendes der i GeoGIS-databaserne mange forskellige koordinatsystemer. Det forudsiges, at de resterende afdelinger får GPS senest i Når afdelingerne får en forespørgsel på en boring i et givent område, bruger afdelingerne hjemmesiden Krak.dk til at printe et kort ud over det område, hvori der skal bores. Der findes ingen værktøjer til at se, om der i det givne område allerede findes boringer. Da der manuelt skal tilføjes koordinater, aflæses disse på et kort og skrives ind herefter. Datahåndtering De enkelte GeoGIS-databaser er spredt rundt på forskellige og til dels lokale netværksdrev. Status for den nuværende fordeling er følgende: Lyngby: SQL server Lyngby (LYDB6) Aalborg/Holstebro: SQL server Lyngby (LYDB6) 2 Lokal (flyttes fra lokal Odense: Access maskine til fælles drev hver eftermiddag) Århus: Acces Fælles drev lokalt i Århus 2 Blev foretaget i november pga. netværksproblem. 02/21/2006 Page 17 of 59

18 Herudover findes der desuden arkiv-databaser på hvert kontor, disse er listet nedenfor: Lyngby: Aalborg/Holstebro: Odense: Århus: Ingen Databasen er samlet i en Access database Excel regneark Excel regneark Der skal foretages en omstrukturering af GeoGIS-databaserne. Målet er at samle alle GeoGISdatabaser på serveren i Lyngby, enten samlet eller adskilt via afdeling dvs. GeoTeknik Vest og Øst. Eksisterende data (til og med 2005) importeres fra Excel regneark. Nye data (fra og med 2006) overføres automatisk hver nat via FTP fra GeoGIS-databaserne til det nye system. Hvis der er koordinater til alle boringer (normalt bestemt med GPS), repræsenterer den første boring sagens koordinater. Hvis der ikke er koordinater til boringerne, bestemmes sagens koordinater ved at give den første boring et koordinatsæt bestemt ved på kortgrundlaget at klikke på den aktuelle lokalitet, hvorved koordinaterne vises. 5.1 Kravspecifikation I dette afsnit opstilles kravspecifikationen for GeoInternetGIS, som bliver løsningens officielle navn. Løsningen placeres i henhold til aftale på Bentleys GIS-hotel i Odense som varetages af COWI Aalborg, GIS, Landmåling og IT. Krav til GeoInternetGIS Søgning i GeoGIS-databaserne foregår ved på en "hjemmeside" at indtaste postadresse, koordinater for den aktuelle lokalitet eller sags nr. På baggrund heraf vises et kortudsnit med eksisterende sager for alle kontorer markeret med et tegn med tilhørende sagsnummer. Hvert kontor har sin farvekode. Den aktuelle lokalitet er i centrum. Det er muligt at zoome ind og ud på kortet, ligesom det er muligt at bevæge sig rundt på kortet. Hvis der er koordinater til alle boringer på en sag, vises alle sagens boringer ved et klik på sagsnummeret. 02/21/2006 Page 18 of 59

19 Det ønskede kortudsnit med sagsmarkering og sagsnummer for eksisterende sager kan printes ud med en markering af den nye lokalitet, og nederst på printet af kortudsnittet er koordinaterne til den nye lokalitet anført. Det er endvidere muligt for det aktuelle kortudsnit at printe en liste, hvor der for hver sag er angivet sagsnummer, koordinater og postadresse. Som kortgrundlag anvendes 4cm-kort (Kort25 fra KMS). Ved valg af kortgrundlag skal der sikres en jævnlig fremtidig opdatering af kortgrundlaget, ligesom der skal sikres en fornuftig driftsøkonomi. Herudover skal der anvendes et oversigtskort i forskellig målestoksforhold, det kan enten være COWIs eget produkt DDK eller det produkt, der kommer ud af samarbejdet mellem COWI og Krak. Der foreligger ikke nogen aftale, så det skal undersøges nærmere igennem forløbet. Systemet skal være forberedt til anvendelse af geologiske jordartskort sammen med 4cm-kort. Udvidelse af datagrundlag kan ske løbende, og arbejdet afregnes efter forbrugt tid. Der anvendes det i fremtiden mest hensigtsmæssige koordinatsystem. 5.2 Prototypen Som beskrevet i procesanalysen, Appendiks II, udarbejdes der en Prototype af det ovenfor beskrevne system. Prototypen adskiller sig ved, at der kun anvendes data fra Aalborg Kontoret, ellers følger den kravspecifikationen. Det skyldes, at der er flere ting, som skal på plads inden hele GeoInternetGIS kan implementeres og det er ting jeg ikke har indflydelse på. På nuværende tidspunkt skal Prototypen anvendes til at overbevise de øvrige afdelinger om, at GeoInternetGIS skal implementeres i hele COWI. Det var ikke påtænkt i planlægningsfasen af praktikopholdet at der skulle udarbejdes en Prototypen, men da det som nævnt har været ting, som jeg ikke har haft indflydelse på, er det nærmere beskrevet i procesanalysen, Appendiks II. 02/21/2006 Page 19 of 59

20

21 Kapitel 6 Systemkoncept Kapitlet præsenterer det overvejende koncept for det fremtidige GeoInternetGIS. Funktionerne gennemgås med udgangspunkt i figur 3. Figur 3: Cylinderne angiver data. FØR er situationen med separate GeoGIS-databaser, EFTER er når GeoGIS-databaserne er samlet, RESULTAT bevirker, at der findes en opdateret version af GeoGIS-databaserne på Internettet, nemlig GeoInternetGIS. Resultat i figuren viser at der i Odense oprettes en SQL databasen med indholdet fra GeoGISdatabaserne. Oprettelsen kan foretages på to måder: 1) databasen opsættes præcis med de samme tabeller som GeoGIS-databasen, 02/21/2006 Page 21 of 59

22 2) databasen opsættes så den kun indeholder de nødvendige tabeller fra GeoGISdatabasen. Den første løsning anvender en kopi af den anvendte GeoGIS-database, og dette er en fordel, fordi opdateringen sker ved hjælp af FTP. Fordelen er desuden, at hvis GeoInternetGIS senere skal udbygges, er systemet forberedt på det. Den anden løsning har den ulempe, at opdateringen via FTP skal tilpasses databaseløsningen. Men løsningen kan optimeres ved hjælp af en unik nøgle, som defineres af systemet. Resultatet kan være et hurtigere system. Mængden af data, der skal overføres, er mindre, fordi løsningen kun skal indeholde data om de ting, som der er nødvendige for brugeren, jf. kravspecifikationen. Indekseringen kunne resultere i hurtigere søgning. Valg af løsning træffes af COWI Aalborg GIS, Landmåling og IT i samråd med GeoTeknik Vest. 6.1 Systemdefinition Systemdefinitionen er en kortfattet og præcis beskrivelse af rammerne for og omfanget af systemet. Baggrundskort: GeoTeknik Vest er vant til at bruge det gamle 4cm-kort fra KMS, nu Kort25, så dette ønskes som baggrund ved lille måleforhold. DDK ønskes som navigeringskort. Kortproduktet omfatter kort i alle måleforhold og kan således anvendes som oversigtskort og navigeringskort. Da DDK udgår i nærmeste fremtid til fordel for COWI Krak løsningen, undersøges der priser for dette. Ortofoto ønskes hvis prisen tillader det. Adressetema: Da Kort25 ikke indeholder vejnavne, ønskes der et vejtema som vises disse vejnavne. Punkttema: data fra GeoGIS-databasen vises på kortet som punkter. Oplysninger fra databasen skal hentes, yderligere oplysninger beskrives senere. Søgninger: der skal kunne søges på en adresse; kommunenavn vejnavn evt. husnummer. Stednavne søgning via bynavne og søgning direkte på Job nr. (sagsnummer). Ovenstående er skitseret på figur 4. Det centrale er GeoInternetGIS i midten af figuren, som vises via en browser. 02/21/2006 Page 22 of 59

23 Figur 4: Detaljeret skitse over systemkonceptet. Som koordinatsystem anvendes der EUREF89 UTM32. 02/21/2006 Page 23 of 59

24

25 Kapitel 7 Udarbejdelse af GeoInternetGIS Kapitlet repræsenterer det udviklingsarbejde, jeg har foretaget hos COWI. Først præsenteres Geo Web Publisher, dernæst beskriver jeg hvilke trin, der skal gennemløbes for at installere og opsætte Geo Web Publisher så det opfylder kravspecifikationen. Herefter præsenterer jeg resultatet. 7.1 Geo Web Publisher Konceptet er inddelt i tre overordnede niveauer; Klienter, Servere og Data. Klinten der understøttes er Internet Explorer enten via Internettet eller Intranettet. Servere er selve kernen bag Geo Web Publisher og dens opbygning. Selve konfigurationen styres af pubconfig.xml, som brugeren ændrer gennem programmets brugerflade. Publiceringen foregår via Microsoft IIS. Adgangen til data styres via de såkaldte Publishing Engines. Data kan være i MicroStations format (.dgn), adskillige raster-filer samt data, som er lagret i databaser. Figur 5 skitserer elementerne udenom Geo Web Publisher. 02/21/2006 Page 25 of 59

26 Figur 5: Figuren viser den nye version af Geo Web Publisher i en større kontekst [Geo Web Publisher Help, 2005] Præsentation af programmet Geo Web Publisher er inddelt i tre selvstændige programmer; Administration, Site Author og Map Author. Administrationsprogrammet skal køres på serveren, mens de andre kan koble op til serveren, og derfor køres lokalt. På figur 6 er vist Administrationsprogrammet, som definerer alle forbindelser, der kan tilgås fra de andre programmer, det er f.eks. databaseforbindelser og rasterforbindelser. 02/21/2006 Page 26 of 59

27 Figur 6: Geo Web Publisher Administration. Figur 7: Geo Web Publisher Map Author. I programmet Map Author, figur 7, defineres de forbindelser og lag, som skal vises på den pågældende internetside. Siden defineres også i dette program, der opsættes definitioner for 02/21/2006 Page 27 of 59

28 lagene, f.eks. Scale Range, som definerer hvilket måleforhold, det pågældende lag skal vises i, Symbology som definerer hvilket symbol, laget skal repræsenteres af. Programmet definere, hvad de enkelte lag viser, i hvilken rækkefølge samt om lagene skal vises som default. Figur 8: Designvinduet fra Geo Web Publisher Site Author. Site Author, figur 8, styrer opsætningen og designet af internetsiden. Siden sættes op via frames, som defineres i programmet. Hertil kan der tilføjes lagkontrol, søgninger, selve kortvinduet, informationsvindue osv. 7.2 Datakonvertering - og tilpasning I GeoGIS-databasen anvendes der ikke et bestemt koordinatsystem, der er bare et tekstfelt i databasen, hvorfor alt derfor er muligt. Alle data skal konverteres til UTM EUREF89, da det anbefales i forbindelse med kommunalreformen. Det første, der skal gøres er, at adskille dataene og gemme dem i tekstfiler, så de hver især kun indeholder data i ét koordinatsystem. Derefter kan disse tekstfiler konverteres med programmet KMStrans [KMStrans, 2005]. Det vigtigste er at få indtastet de rigtige koordinatsystemer til input og output. På figur 9 ses der et udsnit af GeoGIS-databasen, hvorpå de skiftende koordinatsystemer kan ses. 02/21/2006 Page 28 of 59

29 Figur 9: Tabellen på figuren er fra GeoGIS-databasen og den indeholder alle boringerne. I kolonnen før x og y koordinaterne er det anvendte koordinatsystem angivet. Outputtet fra KMStrans skal være en kommasepareret fil, før den kan importeres til Microsoft SQL Server. Resultatet efter at dataene er importeret til databasen er vist på figur Opsætning Figur 10: De konverterede og importerede koordinater. Herunder følger en overvejende teknisk beskrivelse af mit arbejde hos COWI med programmet Geo Web Publisher Installering Installer alle tre komponenter af Bentley Geo Web Publisher. Tilføj de brugere som skal have adgang til Bentley Geo Web Publisher Administration og til Bentley Geo Web Publisher Map Author. Dette gøres under Kontrolpanel > Administrative tools > Computer Management. Heri vælges Brugere og Grupper og derefter Grupper. Herunder vælges Bentley Geo Web Publisher Power Users. Start Bentley Geo Web Publisher Administration programmet. Dette gøres fra Windows Start menuen, vælge alle Programmer > Bentley Geo Web Publisher > Bentley Geo Web Publisher Administration. Herefter vises Log ind dialog boksen I denne skrives der skrives der servernavn og der klikkes log ind. 02/21/2006 Page 29 of 59

30 I Bentley Geo Web Publisher Administration programmet, skal det tjekkes hvilken status Serveren har, for at se om serveren kører. Før Serveren startes, kan du tjekke, om den valgte port er i konflikt med porte, som allerede er i brug på computeren, det kan tjekkes under General Settings. For at se hvilke porte, der er i brug, kan man skrive netstat a i en DOS Prompt. Bentley Geo Web Publisher skal bruges sammen med en gyldig licens, ellers vil service stoppe efter en periode på 4 timer. Mine erfaringer Fejl ved logind (både ved servernavn, serverens ip adresse og localhost): HTTP status 404: not found. Problemet kan løses ved at installere ASP.net under Microsoft IIS. Hvis der er problemer med at logge ind på serveren, skal det sikres, at den Windows bruger, som er logget på, er medlem af gruppen Bentley Geo Web Publisher Administrators. Hvis Geo Web Publisher installeres på Windows server 2003, se mere herom i readme og afsnittet Windows 2003 Server. [Geo Web Publisher Readme, 2005] Tilføjelse af lag I afsnittet tages der udgangspunkt i laget med boringsoplysninger. For at oprette laget skal der i Geo Web Publisher Administrationsprogrammet tilføjes forbindelse til databasen, dette gøres ved hjælp af en ODBC forbindelse, se figur 11. Figur 11: Oprettelsen af en ny databaseforbindelse i Geo Web Publisher. 02/21/2006 Page 30 of 59

31 Figur 12: Geo Web Publisher kan vise grafisk relateret data direkte fra en database. Igennem den oprettede ODBC-forbindelse tilføjes en grafisk adgang til databasen, figur 12, heri fastsættes tabellens felter med x og y koordinater. Fra Map Author kan laget hentes direkte ind hvorefter det er muligt at sætte forskellige parametre til dette lag. Det kan opsættes med hvilken signatur punktet skal vises, i hvilket målestoksforhold det skal vises for brugeren og om der skal vises en tekst når brugeren holder musen henover punktet. På figur 13 ses de generelle indstillinger for laget, de øvrige indstillinger kan ændres i de respektive faneblade. Figur 13: Oprettelsen af et lag sker igennem Map Author. Teksten som vises når musen holdes over, kan være en hvilken som helst information fra databasen. Efter at laget er gemt åbnes Geo Web Publisher Site Author. Efter at designet er defineret tilføjes lagene til venstre side at kortvinduet, jævnfør kravspecifikationen. 02/21/2006 Page 31 of 59

32 Det oprettede lag ses på figur 14. Figur 14: Administration af hvilke lag der skal vises Søgninger En beskrivelse af den anvendte procedure for at tilføje søgninger til Geo Web Publisher. Til adressesøgningerne anvendes der DAV2004. Disse blev overført til GIS-hotellets SQL server. Herefter tilføjes der en databaseforbindelse til DAV2004-tabellen, og der opsættes en søgefunktion som vist i figur /21/2006 Page 32 of 59

33 Figur 15: Det er nemt at oprette en søgning og angive hvilke spørgsmål brugeren skal i gennem i Geo Web Publisher Tilføjelse af raster Her redegørelses der for proceduren for at få vist raster i Geo Web Publisher. Proceduren er fremkommet efter adskillige forsøg samt med support fra Bentley. Den komplette guide er afleveret til COWI til brug i det videre arbejde med programmet. Nedenstående er således kun de grove træk. Ved henvendelse er det muligt at få den komplette beskrivelse. Raster-filer kan sammenstilles til et lag som en *.PSS fil. Trin: Opret eller vælg en mappe som skal indeholde raster-filerne. Tilføj en rasterforbindelse til rastermappen fra Admin delen. Flyt raster-filerne til denne mappe Fra MicroStation anvendes Raster Manager. Med denne tilføjes raster-filerne til en *.dgn fil (det er nødvendigt at denne *.dgn findes i mappen oprettet i trin #1). *.PSS filen oprettes på samme måde idpr-filer. *.PSS bliver dannet via en.bat fil igennem en dos prompt. 02/21/2006 Page 33 of 59

34 Det der følger nedenfor er et eksempel, som med de nødvendige modifikationer, kan gennem som *.bat.. Variablerne er anvendt for at reducerer stierne til filerne, og de kan derfor godt udskiftes med de fulde stinavne. ECHO ** SET GWPINSTALLPATH=C:\ \Program\GeoWebPublisher\ SET PROJECTPATH=C:\geogis\ SET OUTPUTPATH=C:\idpr\geogis\ %GWPINSTALLPATH%iDPRcnv.exe -type=dgn -input="%projectpath%dgn\01_raster.dgn" -output="%outputpath%01_raster_dgn.idpr" -Mosaic=01_raster ECHO ** Her er: filen 01_raster_dgn.idpr bliver dannet og kan kasseres, da den ikke skal bruges filen 01_raster.pss bliver dannet i den samme mappe. Kopier den resulterende *.PSS fil ind i den mappe, som blev oprettet i trin #1 ovenfor. Tilføj *.PSS filen fra Map Author. Tilføj *.PSS filen som et lag via Site Author. 7.4 GeoInternetGIS Prototypen På figur 16 ses den endelige Prototype af GeoInternetGIS, som jeg udviklede i løbet af praktikopholdet. 02/21/2006 Page 34 of 59

35 Figur 16: Den færdige GeoInternetGIS Prototype, de røde prikker på kortet I det næste kapitel beskrives de skridt, der skal gennemføres for at GeoInternetGIS ville være en realitet. 02/21/2006 Page 35 of 59

36

37 Kapitel 8 Implementering Implementeringen foretages i løbet af det første kvartal i Status og strategi Nedenfor følger de elementer, der skal udføres før, under og efter implementeringen af GeoGISdatabaserne for GeoTeknik Vest. Med en implementering af nedenstående opnås der et funktionsdygtig GeoInternetGIS. Personer, priser med videre er udeladt. Udover det beskrevne heri er der afleveret interne oplysninger til afdelingen GIS, Landmåling og IT. Koordinater på print Det er tilstrækkeligt at koordinaterne kommer med ud på udskriften, da boreholdet får dette papir med i marken. Hvis dette kan lade sig gøre, er det ikke nødvendigt at kunne oprette en sag via hjemmesiden. Dette undersøges Prisoverslag: Ej oplyst Baggrundskort Indtil videre er der anvendt følgende: 4cm-kort (Kort25), DDK Bemærkning: DDK er kun til låns, så her skal der findes en anden løsning. Jeg har forespurgt den ansvarshavende om priser på det nye produkt, der er resultatet af COWIs samarbejde med Krak. (dette produkt afløser DDK) Det skal der følges op på. Prisoverslag: Ej oplyst Ortofoto Muligheden skal undersøges. Dette indgår i prisoverslaget om COWI-Krak. Alternativt skal det undersøges, hvad det ellers ville koste. Prisoverslag: Ej oplyst Matrikelkort COWI har ikke adgang til matrikelkortet. GeoTeknik Øst har ikke på nuværende tidspunkt adgang til matrikelkort pt. Hvis dette ønskes, skal omkostningerne undersøges, men i forhold til pris er det uvæsentligt på nuværende tidspunkt. 02/21/2006 Page 37 of 59

38 WMS er på nuværende tidspunkt ikke en mulighed i Bentley Geo Web Publisher. Prisoverslag: Ej undersøgt Vejtema DDK datasættet indeholder ikke nok vejnavne i lille målestok. Dette løses, hvis der anvendes COWI-Krak kortet i stedet. En anden mulighed er at undersøge, om COWI har adgang til andre vejtemaer, det kunne f.eks. være Top10dk Dette arbejde er i gang og skal følges op. Prisoverslag: Ukendt Jordartskort Hertil skal der anvendes scanningsproceduren som er benyttet i GeoTeknik Øst. Hvis det ønskes, skal der skaffes tilladelse hos GEUS. COWI Aalborg, GIS, Landmåling og IT kan foretage scanningen og opretningen (selve scanningen udføres af en studerende) Prisoverslag: Ukendt Data fra GEUS GeoTeknik Øst har købt data fra GEUS og lagt det på en SQL-server. Priser for adgangen til data kan evt. undersøges. Prisoverslag: Ukendt Datakonvertering Eksisterende databaser skal gøres klar til konvertering, dvs. at de enkelte afdelinger skal aflevere en kopi af databasen, med de gældende data som er de gældende så vidt det er muligt. Herunder skal dubletter fjernes i det omfang det er muligt. Konverteringen foretages af COWI Aalborg GIS, Landmåling og IT. Aalborg og Holstebros data er samlet i en SQL server i Lyngby. Dataene skal adskilles via feltet; COM. Odense og Århus data skal igennem følgende: Dataene skal adskilles via feltet COM Dataene skal konverteres til EUREF89 Dubletter skal findes (disse skal sendes tilbage til de enkelte afdelinger, som sørger for at slette de overflødige data) Tidsforbrug: 2-3 arbejdsdage + arbejdstiden hos de enkelte afdelinger, transformation 1 arbejdsdag. 02/21/2006 Page 38 of 59

39 Prisoverslag: Ej oplyst. 8.2 Anbefalinger/ erfaringsopsamling Historiske elementer i afdelingen GeoTeknik gjorde, at det ikke var det tekniske aspekt, der var den største udfordring, men til tider mere organisatoriske aspekter på tværs af organisationen. I sådanne tilfælde er det vigtigt, at der er opbakning indenfor en hel afdeling, også selvom den går på tværs af geografi, inden et sådant projekt. Om det så er nødvendigt at involvere ledere på et højere organisatorisk niveau, planlægge møder mellem gruppeledere på tværs af geografien, så burde det gøres i tilfælde, hvor der bare er en lille chance for, at det kan påvirke udviklingen af systemet. Arbejdet med nyt software skal overvejes. Dels skal tidsforbruget tages med ind i det samlede forløb. Når det er en rådgivende virksomhed som COWI, er det nødvendigt, at der anvendes den nødvendige tid på at sætte sig ind i det nye software, da det er et rådgivende ingeniørfirma. Det, synes jeg, også kan mærkes efter praktikopholdet hos COWI, hvor der hersker en rigtig god, naturlig og afslappet stemning. Jeg har fået forståelse for, at det i en udviklingsopgave er en stor udfordring at overholde deadlines. Det er så kompleks idet der er mange involveret. De involverede kan være optaget af daglige arbejdsopgaver som endvidere kan udsætte processen Konsekvenserne af det ovenstående blev, at jeg var nødt til at udvikle en Prototype. Meningen var, at Prototypen skulle vises for de andre afdelinger. Herigennem skulle de se de muligheder, som Geo Web Publisher og den nødvendige tilpasning giver. På baggrund af dette skulle det organisatorisk komme på plads og dermed skabe grundlag for at systemet implementeres i hele COWI. Der kan læses mere om mine tanker i Appendiks II i afsnittet praktikopholdet. 02/21/2006 Page 39 of 59

40

41 Kapitel 9 Metodekritik Projektet har en anderledes metodisk vinkel, end den som anvendes i andre projekter på Landinspektøruddannelsen. Dette skyldes primært, at projektet har form som en decideret udviklingsopgave. På den måde bliver arbejdet meget resultatorienteret. Man kan også sige det på en anden måde. Projektet foregår i den virkelige verden, og der er det jo netop resultatet, som er målet. Hvorimod det på universitet er den metodiske tilgangsvinkel og det læringsmæssige, som er målet. Under hele praktikopholdet har jeg blandt andet anvendt systemudviklingsmetoden som støtte i forhold til det praktiske arbejde. Det har været lærerigt at anvende den metodiske tilgang i praksis. På universitet kommer vi igennem de forskellige faser i forbindelse med projektarbejdet, og jeg kan godt mærke, at værktøjskassen har været igennem lidt af hvert. Selvom det aldrig er muligt at afspejle virkeligheden, har jeg i hvert fald følt, at jeg har været godt rustet. Den anvendte metode er den generelle projektmodel, som anvendes rigtig mange steder i den virkelige verden. Projektets type og størrelse har stor indvirke på mængden af metodeinddragelse. Dette afspejles også i det omfang, jeg har anvendt systemudviklingsmetoden. Udover de elementer fra metoden jeg har anvendt, har jeg desuden anvendt mange forskellige aspekter af metoden, som jeg har svært ved at forklare. Men i og med at jeg har arbejdet med analysemetoden før, så gør det, at den på en eller anden måde er inkorporeret, og dermed er den blevet anvendt i alle de situationer, hvor det har været muligt. Mange af dem er små ting, som ubevidst anvendes i det daglige arbejde. I afrapporteringsprocessen i forbindelse med praktikopholdet har det været nødvendigt at forholde sig anderledes. Det er sværere at dokumentere og beskrive den konkrete metodeanvendelse, end det er i et overvejende teoretisk projekt på Landinspektøruddannelsen på Aalborg Universitet. Afrapporteringsprocessen over det metodiske kan være svær, men jeg mener samtidig, det kan være en stor fordel at have prøvet det. Det gælder især hos de firmaer, hvor den metodiske anvendelse er prioriteret højt. Fordelen kan være, at der gennem praktikopholdet er foretaget overvejelser løbende over det metodiske arbejde samtidig med, at det er blevet opsamlet igennem afrapporteringsprocessen. På et nystartet job er det ikke sikkert, at der er tid til de store overvejelser. 02/21/2006 Page 41 of 59

42 Jeg har oplevet, at metodeanvendelsen i praksis også anvendes i en anden sammenhæng. Her bliver metodebegrebernes rolle at skabe forståelse og konsensus imellem konsulenten og kunden. Overordnet set et det for eksempel kravspecifikationen, som fungerer som kontrakten for et udviklingsprojekt, og dermed er den med til at skabe rammerne for samarbejdet. Det er rart at se, hvordan man styrer så vigtige ting i praksis. Aftaler med kunder anvendes ikke på Universitet, det er noget der hører til i praksis, og måden det håndteres på, er forskellig fra virksomhed til virksomhed. Det har været lærerigt at se, hvor vigtigt det er at tale samme sprog, og samtidig har jeg også set, hvor svært det alligevel kan være, når to faglige verdener skal tale sammen. Vigtigheden af en fælles begrebsramme er essentiel indenfor alle brancher, hvor der arbejdes på tværs. I forhold til GIS-området er det et vigtigt element. De stillede opgaver går typisk ind og påvirker et andet fagligt område. I forbindelse med den kommende kommunalreform er det et vigtigt aspekt, og det har stor betydning for resultatet på sigt. 02/21/2006 Page 42 of 59

43 Kapitel 10 Konklusion Kapitlet redegør for, om projektets problemstilling er blevet belyst igennem projektpraktikken. Konklusionen på selve praktikopholdet og processen forefindes i Appendiks II, afsnit 5. Heri redegøres der desuden for, om de læringsmæssige mål er opfyldt. GeoInternetGIS videregiver boreinformationer direkte fra alle GeoTekniks GeoGIS-databaser. Det er dermed muligt for den enkelte sagsbehandler via en browser at tjekke, om der i et givent område er foretaget boringer. Informationer om den enkelte boring kan vises, eksporteres til forskellige filformater eller printes. Opslaget på hjemmesiden kan foretages enten på det enkelte sagsnummer, eller det kan være en geografisk søgning efter adresse eller bynavn. Det overordnede formål med projektet er blevet opfyldt igennem GeoInternetGIS Prototypen. Igennem kravspecifikationen er der desuden opstillet andre anvendelsesmuligheder, som giver GeoInternetGIS større unktionalitet. Projektet har betydet, at der medfølger andre fordele for de enkelte GeoTeknik afdelinger, for eksempel får 75 % en hurtigere GeoGIS-database og dermed en hurtigere sagsbehandling. De øvrige anvendelsesmuligheder, bliver en realitet efter implementering af det komplette GeoInternetGIS. Prototypen er at betragte som resultatet af praktikopholdet. Af andre forhold kan nævnes en komplet implementeringsstrategi, som netop nu er under behandling i COWI. Erfaringen med programmet, håber jeg, kan gavne afdelingen i forbindelse med de kommende udviklingsopgaver. Jeg har igennem arbejdet opnået indsigt i InternetGIS generelt. Svaret på problemformuleringen kan findes igennem det arbejde, jeg har lavet, det vil sige igennem nærværende rapport og igennem det koncept som den udviklede Prototype står for. Den gennemførte praktikperiode Udfordringerne har været talrige undervejs. Det har primært været arbejdet med et re-designet og første versions produkt fra Bentley. Tidsforbruget hertil har været stort, og det har selvfølgelig været frustrerende. De øvrige ansatte i afdelingen GIS, Landmåling og IT er vant til at der engang imellem skal bruges ekstra tid på at sætte sig ind i nyt software. Hos et rådgivende ingeniørfirma er et højt fagligt niveau essentiel. Jeg oplevede også igennem praktikken at der blev anvendt en del 02/21/2006 Page 43 of 59

44 tid på at udforske nye tiltag indenfor det faglige område, sådan at den faglige profil er opdateret konstant. I forhold til min praktik, ville jer gerne gøre et godt indtryk igennem det jeg fik udrettet. Jeg har igennem hele praktikforløbet fået testet og anvendt nogle andre faglige og personlige aspekter. 02/21/2006 Page 44 of 59

45 Kapitel 11 Perspektivering Kapitlet redegør for anvendelsen af produktet i fremtiden samt udviklingen og udbredelsen af InternetGIS. GeoInternetGIS Efter at jeg stoppede hos COWI Aalborg i løbet af december 2005, er systemkonceptet for Prototypen oppe at køre på GIS-hotellet. Det der mangler er forholdene som er omtalt i Kapitlet Implementering. Heri er hovedopgaven selve flytningen af GeoGIS-databaserne, før dette er gjort er det ikke muligt at foretage yderligere på Prototypen. Når hele GeoInternetGIS er implementeret i COWI, vises der kun en begrænset del af de tilgængelige data fra GeoGIS-databaserne. Derfor er der mange anvendelsesmuligheder i den fremtidige udvikling af systemet. Ud fra de tilgængelige data i GeoGIS-databasen er mulighederne uendelige. Internt kan der vises informationen om de enkelte boringer, hvilke lag der er i de enkelte boringer. På sigt ville det endda være muligt anvende dataene til at danne flader med de forskellige jordlag, som kunne vises på intranettet. Eksternt er der mange muligheder for at skabe en bedre kontakt til kunderne. Via InternetGIS delen kan de tjekke, om der er foretaget målinger indenfor deres område. Det ville f.eks. være muligt at kræve betaling via Internettet, hvis brugerne gerne ville have oplysninger om eksisterende boringer. Faktisk på samme måde som man kan købe adgang til Ortofoto via Kortalen.dk. GeoInternetGIS konceptet kan endda sælges til de øvrige brugere af GeoGIS-databasen. På Kortdage 2005 i Kolding talte jeg med en af medarbejderne, som arbejder på udviklingen af GeoGIS-databasen hos Rambøll. Han mente også, at potentialet var der og fortale, at der i dag er et par hundrede brugere i Danmark. Produktet anvendes herudover i Sverige og Holland. InternetGIS generelt I fremtiden tror jeg InternetGIS får en meget central rolle. Jeg tror dog begrebet udviklingen bliver størst indenfor distribueret GIS. InternetGIS er en del af det, men dataoverførslerler, services osv. 02/21/2006 Page 45 of 59

46 benytter i dag andre protokollerne end dem som anvendes til InternetGIS. InternetGIS består da det er visningsmediet. Men i fremtiden bliver mobilgis dagligdag for de fleste tror jeg. Det bliver især interessant, når den enkeltes reelle position bliver koblet på via GPS. Området er stadig i startfasen, der er blandt andet et forskningsprojekt i gang på Aalborg Universitet [GIS og GPS, 2005]. InternetGIS viser geografiske data. Kvaliteten af koordinaterne i et InternetGIS er afgørende for resultatet. Det er vigtigt at have styr på hvilket koordinatsystem koordinaterne findes i. Min erfaring igennem arbejdet med GeoInternetGIS er, at andre faggrupper slet ikke ser på koordinater som vi gør. Derfor ligger der meget arbejde i at omskole og disse grupper, hvor vigtigt det. Jeg tror det muligt at forklare dem det at det er vigtigt, men noget andet er at der kommer rutiner ind i arbejdet med koordinater. Med indførelsen af System 2000 [System 2000, 2005] i forbindelse med den forestående kommunalreform, mener jeg, at grundlaget for at kvalitets InternetGIS er tilstede. Kommunalreformen bliver udskældt mange steder, men inden for GIS-området for den stor betydning tror jeg [KL, 2005]. Men det er vigtigt at der investeres det der skal til. Hos COWI præsenterede et nyt produkt fra et svensk udviklingsfirma, ISM-applikationen i slutningen af Produktet er beskrevet i Stads- og havneingeniøren, nr. 12, 2005, artiklen om produktet kan hentes fra linket i litteraturlisten [ISM, 2005]. ISM står for Independent Spatial Management og det banebrydende er, at det slet ikke er nødvendigt at udskifte dyrt indkøbte GIS-systemer. Dermed skal de enkelte brugere ikke tvinges til at anvende en anden og ukendt platform. Jeg mener det er sådanne værktøjer der kan være med til, at placere investeringerne de rigtige steder. For i stedet for at bruge dem på indkøb af nyt software, kan de anvendes til at få datakvaliteten forbedret. Organiseringen af GIS-data forventes af KL at udgøre en lille del, i forhold til dataene fra de tekniske forvaltninger. 02/21/2006 Page 46 of 59

47 Litteraturliste Bøger og artikler [Jepsen et al., 2003] Jepsen, Rie; Nordestgaard, Allan; Petersen, Jens Emil og Lassen, Morten IT udvikling, 2003 ISBN: udgave, 1. oplag Dafolo Forlag [Mathiassen et al., 2001] Mathiassen, Lars; Munk-Madsen, Andreas; Nielsen, Peter Axel og Stage, Jan Objekt Orienteret Analyse & Design, 2001 ISBN: udgave Forlaget Marko [Stanek, 2003] William R. Stanek Microsoft Windows Server administratorens håndbog, 2003 ISBN udgave. Oversat fra engelsk af Marianne Svit. Vejle: Kroghs Forlag [Nigel, 1996] England, Ken og Stanley, Nigel The SQL server handbook: a guide to Microsoft database computing, udgave Forlaget Boston [Geo Web Publisher Readme, 2005] Bentley Bentley Geo Web Publisher Readme, Commercial Release English Forelæsninger [Bodum, 2004] Bodum, Lars Systemudvikling /21/2006 Page 47 of 59

48 Internetadresser [Bentley, 2005] 29/ [Bentley Discussion, 2005] 29/ [Bentley Services, 2005] 29/ [GIS og GPS, 2005] [ISM, 2005] BC380C85CC63/0/SpatialTechnology_GISnyhed.pdf, 28/ [KL, 2005] 28/ [KMStrans, 2005] 04A9102?open&page=transformations-programmer&omr=ERPRODUKT, 29/ [Geo Web Publisher Help, 2005] 29/ [System 2000, 2005] KL, 28/ /21/2006 Page 48 of 59

49 Appendiks I Indhold og læringsmål for projektpraktik Studerende: Mikkel Kappel Jensen Semester: Landinspektøruddannelsen, 9.semester Praktikperiode: 1. september november Kort beskrivelse af praktikstedet COWI A/S Aalborg, rådgivende ingeniørfirma. Tilknyttet afdelingen; GIS, Landmåling og IT Vejleder: Bent Hulegaard Jensen, Lektor, Aalborg Universitet Kontaktperson på praktikstedet: Anders Duerlund, GIS-konsulent, COWI A/S Aalborg Universitet Landinspektøruddannelsen Arbejdsopgaver: Hovedopgaven er at udarbejde et GIS til brug for afdelingen GeoTeknik Vest i COWI. Opgaven består i at kortlægge brugerens behov og herefter opstille en kravspecifikation og præsentere dette via et InternetGIS. Hos COWI Aalborg anvendes og rådgives der primært i produkter fra Bentley. Under praktikopholdet anvendes der Bentleys produkter og dermed også i arbejdet med at løse det initierende problem. Bentley udgav i sommeren 2005 en ny udgave af deres software til at publicere data via Internettet, kaldet Geo Web Publisher. Med udgangspunkt i programmet skal det undersøges, om det er muligt at præsentere de nødvendige ting direkte fra GeoGIS-databasen. Et sideløbende læringsmål er at få kendskab og forståelse for programmet; Geo Web Publisher. Ud over arbejdet med den ovennævnte opgave deltager jeg i løsning af forskellige foreliggende arbejdsopgaver der er en del af hverdagen på praktikstedet. Læringsmål: Den studerende gennemfører projektpraktikken med henblik på at lære: Opsætte et Intranet/InternetGIS Praktisk implementering af en InternetGIS løsning Database håndtering 02/21/2006 Page 49 of 59

50 Generel netværksforståelse Kendskab til programmet Bentley Geo Web Publisher Analyserer et eksisterende arbejdsflow, i forbindelse med de data der anvendes Systemudvikling og dens anvendelse i praksis På baggrund af den gennemførte opgave forventes den studerende at: have viden om praktisk implementering af gis, systemudvikling, kunne redegøre for metoder til løsning af gis relaterede problemstillinger, kunne analysere en given struktur af et problemområde, kunne anvende denne viden til at opsætte og sammenstille en tilpasset løsning, kunne vurdere om denne løsning tilfredsstiller kundens behov. I forhold til det valgte praktiksted forventes den studerende desuden at: kunne reflektere over egen læring redegøre for erfaringer med praktiske arbejdsgange og metoder på praktikstedet at have forståelse for på den pågældende organisation og dens rammevilkår 02/21/2006 Page 50 of 59

Department of computer science

Department of computer science Department of computer science Titel: Wap.studenternet.auc.dk Tema: Design og vurdering af et edb-system i samarbejde med brugere Projektperiode: 3/2 30/5 2003 Semester: Informatik 2. Semester Projektgruppe:

Læs mere

DEF ÅBEN HYPERMEDIE-PROJEKT DELIVERABLE 1.1 ANALYSEDOKUMENT

DEF ÅBEN HYPERMEDIE-PROJEKT DELIVERABLE 1.1 ANALYSEDOKUMENT DEF ÅBEN HYPERMEDIE-PROJEKT DELIVERABLE 1.1 ANALYSEDOKUMENT Dok-ID: DEF-HM-00-01 Version: 1.0 Dato: 14/04-2000 Status: Endelig Ansvarlige: Mikkel Verner Nielsen, Christian Yndigegn, Kaj Grønbæk Tilgængelighed:

Læs mere

Administrationssystem med Android applikation Driving Academy

Administrationssystem med Android applikation Driving Academy Dette er produktrapporten til Bacheloropgaven på University College Nordjylland, omhandlende udviklingen af et Administrationssystem til Driving Academy. Opgaven indeholder alt information og dokumentation

Læs mere

MobilGIS til natur- og arealforvaltere Foranalyse af behov og teknik

MobilGIS til natur- og arealforvaltere Foranalyse af behov og teknik MobilGIS til natur- og arealforvaltere Foranalyse af behov og teknik MTM master i geoinformationsmanagement September 2012 til januar 2013 Gruppe 1 Denne rapport omhandler en foranalyse til udvikling af

Læs mere

System til vagtplanlægning

System til vagtplanlægning System til vagtplanlægning Virkelighed og modeller Gruppe A312, Software Det Teknisk- Naturvidenskabelige Basisår Aalborg Universitet 19. december 2005 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Software

Læs mere

IT System til administration af UEFA Champions League

IT System til administration af UEFA Champions League IT System til administration af UEFA Champions League P2-projekt 2009: IT System til administration af UEFA Champions League Vejleder: Kurt Nørmark Gruppe B122: Michael K. Nielsen Christoffer H. Poulsen

Læs mere

Kravspecifikation for Business Intelligence System

Kravspecifikation for Business Intelligence System Kravspecifikation for Business Intelligence System Forord Denne kravspecifikation er udarbejdet af Business Intelligence-gruppen under Knowledge Lab. Kravspecifikationen er udarbejdet som led i opfyldelsen

Læs mere

Magic Stats. - Samarbejde med brugere

Magic Stats. - Samarbejde med brugere Magic Stats - Samarbejde med brugere Institut for datalogi Aalborg Universitet INF 2 TITEL: Magic Stats - samarbejde med brugere. PROJEKTPERIODE: INF2, 3. februar - 30.maj, 2008 PROJEKT GRUPPE: i201ba

Læs mere

Synopsis: Tema: Design og vurdering af et edbsystem i samarbejde med brugere

Synopsis: Tema: Design og vurdering af et edbsystem i samarbejde med brugere 15pt0pt Department of Computer Science Informatik Fredrik Bajers Vej 7E DK-9220 Aalborg Øst http://www.cs.aau.dk Titel: Workout & Fitnesss Tema: Design og vurdering af et edbsystem i samarbejde med brugere

Læs mere

Automatiseret vagtplanlægning

Automatiseret vagtplanlægning Automatiseret vagtplanlægning P1 projekt, Aalborg Universitet Datalogi TEK-NAT Basis Gruppe A224 Rune Wejdling Nicholas Tinggaard Andreas Dalsgaard Kristian Riishøj Niels Husted Michael Møller Jakob Knudsen

Læs mere

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 Indholdsfortegnelse Synopsis ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 Abstract -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet. Projektledelse (42430) Projekt: DFDS. Dato: 14/05/2013. I denne rapport er følgende kapitler fra [1] anvendt:

Danmarks Tekniske Universitet. Projektledelse (42430) Projekt: DFDS. Dato: 14/05/2013. I denne rapport er følgende kapitler fra [1] anvendt: Danmarks Tekniske Universitet Projektledelse (42430) Projekt: DFDS Dato: 14/05/2013 I denne rapport er følgende kapitler fra [1] anvendt: Målsætning (Kapitel 3) Interessenthåndtering(Kapitel 4) Planlægning(Kapitel

Læs mere

Aalborg Universitet. Institut for samfundsudvikling og planlægning Landinspektøruddannelsen Fibigerstræde 11, 9220 Aalborg Ø

Aalborg Universitet. Institut for samfundsudvikling og planlægning Landinspektøruddannelsen Fibigerstræde 11, 9220 Aalborg Ø Aalborg Universitet Institut for samfundsudvikling og planlægning Landinspektøruddannelsen Fibigerstræde 11, 9220 Aalborg Ø Titel: Flådestyring ved Himmerlands Elforsyning Tema: Kortlægning og Geoinformation

Læs mere

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen Forord Denne rapport er skrevet af projektgruppe N4-211 ved Aalborg Universitet, afdeling for datalogi. Rapporten er baseret på gruppens arbejde foretaget ved VR-Center Nord og med brug af dette centers

Læs mere

Udarbejdet af: Lars Kristian Engelsby Hansen Kursus: Faglig og professionel udvikling Praktiksted: Danmarks Miljøportal Dato: 31.05.

Udarbejdet af: Lars Kristian Engelsby Hansen Kursus: Faglig og professionel udvikling Praktiksted: Danmarks Miljøportal Dato: 31.05. R e g i s t r e r i n g a f V V M r e d e g ø r e l s e r Udarbejdet af: Lars Kristian Engelsby Hansen Kursus: Faglig og professionel udvikling Praktiksted: Danmarks Miljøportal Dato: 31.05.13 ECTS: 15

Læs mere

S I M P E L. 93% ren matematik. Gruppe 358, storgruppe 0031, Aalborg Universitet

S I M P E L. 93% ren matematik. Gruppe 358, storgruppe 0031, Aalborg Universitet S I M P E L 93% ren matematik Gruppe 358, storgruppe 0031, Aalborg Universitet Den Teknisk-Naturvidenskabelige Basisuddannelse Storgruppe 0031 Titel: SIMPEL Tema: Gennemførelse af et IT-design Projektperiode:

Læs mere

TN Transport og Spedition PROJEKT

TN Transport og Spedition PROJEKT 1 TN Transport og Spedition PROJEKT TN Transport og Spedition PROJEKT 2 semesters projekt på datamatiker uddannelsen på UCN. Skrevet efteråret 2009. DM67 gruppe : Jeanette Nielsen 21-12-2009 Side 1 2 TN

Læs mere

Mellemkommende rettigheder i tinglysningssystemet

Mellemkommende rettigheder i tinglysningssystemet Titel: Mellemkommende rettigheder i tinglysningssystemet Specialisering: 9. semester Projektpraktik Tema: Faglig og professionel udvikling Projektgruppe: L9LM-08 Deltager: Lars Peter Larsen Vejleder: Bent

Læs mere

Jørn Justesen Dat07a 5 semester projekt Kasper Holm. Projektetablering... 5

Jørn Justesen Dat07a 5 semester projekt Kasper Holm. Projektetablering... 5 5. semesters projekt EDBskolen, Erhvervs akademiet Vejle Eksamensprojekt Efterår 2009 Kontaktlærer Dat07a Skrevet for Personalesystem Jørn Justesen: : Indholdsfortegnelse Projektetablering... 5 Problemformulering...

Læs mere

Department of Computer Science

Department of Computer Science Department of Computer Science Aalborg University TITLE: exhib-it Et Context Aware Mobile System. PROJECT: Inf3, Efteråret 2003 PROJEKT GRUPPE i306a MEDLEMMER: Claus Broholm Christensen Trine Buus-Pedersen

Læs mere

5. semesters projekt. Personalesystem. EDBskolen, Erhvervs akademiet Lillebælt Eksamensprojekt Efterår 2009 Vejleder: Per Larsen Dat07a Skrevet for

5. semesters projekt. Personalesystem. EDBskolen, Erhvervs akademiet Lillebælt Eksamensprojekt Efterår 2009 Vejleder: Per Larsen Dat07a Skrevet for 5. semesters projekt EDBskolen, Erhvervs akademiet Lillebælt Eksamensprojekt Efterår 2009 Vejleder: Per Larsen Dat07a Skrevet for Personalesystem Jørn Justesen: Kasper Holm: Indholdsfortegnelse Projektetablering...

Læs mere

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger DYB D I G I T A L I S E R I N G S E P T E M B E R 2 0 1 0 CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger FORORD I CSC har vi en klar vision og strategi for digitaliseringen af den offentlige

Læs mere

Implementering af BIM

Implementering af BIM Dan Nissen Speciale 7.semester 13 03 2012 1 Titelblad: Titel: Forfatter: Dan Nissen Lille Thorupvej 17 8860 Ulstrup dn42130@ucn.dk / dk@lykkenissen.dk Udarbejdet som: 7. semesters speciale, med valgfrit

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematisk Modellering. IT-Diplom eksamensprojekt februar 2008 WEBSHOP.

Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematisk Modellering. IT-Diplom eksamensprojekt februar 2008 WEBSHOP. Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematisk Modellering IT-Diplom eksamensprojekt februar 2008 WEBSHOP Skrevet af: Naqae Ahmad Halil Sertdemir IMM-B.Eng-2007-74 Eksamensprojekt

Læs mere

Diagnose af IT Infrastrukturer baseret på eksplicitte afhængighedsrelationer

Diagnose af IT Infrastrukturer baseret på eksplicitte afhængighedsrelationer Diagnose af IT Infrastrukturer baseret på eksplicitte afhængighedsrelationer Silas Hansen & Morten Fachmann Kongens Lyngby 2012 IMM-B.Eng-2012-23 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...5 2 Analyse...7 2.1

Læs mere

Test System for SimCorp IMS Controlling and Tools. Automatisk kontrol af data - IMM-B.Eng-2010-42. 28. november 2010. Christoffer W.

Test System for SimCorp IMS Controlling and Tools. Automatisk kontrol af data - IMM-B.Eng-2010-42. 28. november 2010. Christoffer W. 28. november 2010 Christoffer W. Krogslund S062588@student.dtu.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Opgaven... 4 2.1. Problemet... 4 2.2. Proces... 8 3. Analyse... 10 3.1. Indledning / Scope...

Læs mere

Service Orienteret Arkitektur - løfter, forventninger og argumenter. 4 ugers projekt

Service Orienteret Arkitektur - løfter, forventninger og argumenter. 4 ugers projekt Service Orienteret Arkitektur - løfter, forventninger og argumenter 4 ugers projekt Martin Høgedal og Flemming Mertz IT-Universitetet, sommeren 2005 Vejleder: Carsten Butz 24. august 2005 Abstract Målet

Læs mere

Cloud computing i danske virksomheder

Cloud computing i danske virksomheder Cloud computing i danske virksomheder (Cloud Computing in Danish Companies) Copenhagen Business School, maj 2010 Speciale: HD 2. del, Økonomistyring og procesledelse Udarbejdet af: Casper Thomsen Peter

Læs mere

MIA. Matrikulært Informations- og Ajourføringssystem. 2010 Kort & Matrikelstyrelsen, Matrikel og Jura området

MIA. Matrikulært Informations- og Ajourføringssystem. 2010 Kort & Matrikelstyrelsen, Matrikel og Jura området MIA Matrikulært Informations- og Ajourføringssystem 2010 Kort & Matrikelstyrelsen, Matrikel og Jura området Dette dokument er dannet 28. maj 2010 Indhold Indholdsfortegnelse 1. Om Mia 7 1.1 MIA's...7

Læs mere