DS-5000 DS-5000iD DK BRUGERVEJLEDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DS-5000 DS-5000iD DK BRUGERVEJLEDNING"

Transkript

1 Introduktion Der tages forbehold for ændringer i dette dokument uden forudgående varsel. Kontakt vores kundeservicecenter for at få de seneste oplysninger om produktnavne og modelnumre. Der er udvist stor omhu for at sikre, at indholdet i dette dokument er korrekt. Hvis du alligevel støder på tvivlsomme ting, fejl eller udeladelser, så kontakt vores kundeservicecenter. Olympus fralægger sig ethvert ansvar for indirekte tab eller tab opstået i forbindelse med tab af data som følge af en fejl i produktet, reparationer udført af en anden part end Olympus eller et autoriseret Olympus-serviceværksted og alt andet, der ikke er omfattet af Olympus ansvar. Olympus Danmark A/S DIGITAL DIKTERMASKINE Tempovej 48-50, 750 Ballerup. Tlf.: Til brugere i Europa»CE«-mærket viser, at dette produkt overholder de europæiske krav vedrørende sikkerhed, helbred, miljø samt forbrugerbeskyttelse. Dette symbol [en skraldespand med et kryds over] betyder, at elektrisk/elektronisk affald indsamles separat. Det må derfor ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Brug det retur- og indsamlingssystem, der findes i dit land til bortskaffelse af dette produkt. Gælder for: DS-5000/DS-5000iD Printed in Germany OIME /08 Hab. E DS-5000 DS-5000iD DK BRUGERVEJLEDNING Tak, fordi du har købt en digital Olympus-diktermaskine. Læs denne vejledning for at få yderligere oplysninger om, hvordan produktet bruges korrekt og sikkeret. Gem brugervejledningen et sted, hvor den er lettilgængelig. Vi anbefaler, at du afprøver optagefunktionen og lyden, før du bruger enheden for at sikre vellykkede optagelser. Varemærker Microsoft og Windows er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Macintosh er et varemærke tilhørende Apple Inc. Intel og Pentium er registrerede varemærker tilhørende Intel Corporation. SD og microsd er varemærker tilhørende SD card Association. SDHC og microsdhc er varemærker tilhørende SD card Association. Andre produkt- og mærkenavne nævnt heri er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive ejere.

2 Delenes betegnelser Delenes betegnelser Garanti $ % ^ # Port til SD-kort Indbygget mikrofon Knappen NEW 4 Skydeknap (REC/STOP/PLAY/REV) 5 Knappen POWER (ON/OFF) 6 Knappen ERASE (slet) 7 Stik til hovedtelefon (EAR) 8 Mikrofonstik (MIC) 9 Indikator for optagelse/ gengivelse 0 Skærm (LCD-skærm)! Knappen VOLUME Knappen 9 (hurtig fremspoling) e w q = - # Knappen OK/MENU $ Programmerbar funktionsknap (F,F,F) % Knappen 0 (tilbagespoling) ^ Knappen VOLUME (-) & Indbygget højttaler * Bånd til udtagning af batteri ( Fingeraftrykssensor* ) Batteridæksel - USB-stik til pc = Stik til ladestation q Strømstik w Udløser til batteridæksel e Dæksel til microsd-kort *kun DS-5000iD ) * ( Visning af statusindikatorer / 00 0 E F! 4 00 M H M 0s # 6 7 VERBAL DISPLY INDEX INSERT SPEED INDEX Visning i optagefunktion Optagesymbol Aktuel mappe Symbol for resterende hukommelse (E/F) 4 Optagetid 5 Resterende optagetid 6 Indikator for niveaumåler 7 Funktionsknapper Indikator for forfatter-id Batteriindikator Indikator for SD-kort msd Indikator for microsd-kort VCVA VCVA-indikator (Variable Control Voice Actuator) VCVA 05 / 00 0 M 50 s M 05s Visning i gengivefunktion 8 Indikator for mikrofonfølsomhed 9 Aktuelt filnummer 0 Samlet antal filer i mappen! Aktuel gengivetid # Samlet optagetid for den valgte fil Indikator for afventer (pending) Indikator for kortlås Krypteringsindikator Prioritetsindikator Indikator for slettelås. Skulle der opstå fejl ved produktet, selvom det er blevet brugt korrekt (i henhold til de medfølgende anvisninger om håndtering og betjening), vil produktet blive repareret eller ombyttet på Olympus foranledning unden omkostninger for kunden i en periode, der varierer afhængigt af det område, hvor produktet blev købt. Yderligere oplysninger om den garanti, der gælder for dit område findes på adressen Hvis der fremsættes krav i henhold til denne garanti, skal kunden indlevere produktet og garantibeviset inden udgangen af garantiperioden til den forhandleren, hvor produktet er købt, eller på et andet Olympus-serviceværksted inden for købets forretningsområde.. Transporten af produktet til forhandleren eller det autoriserede Olympus-serviceværksted sker for kundens egen risiko og regning.. Følgende er ikke dækket af garantien, og kunden skal selv betale for eventuelle reparationer, selvom disse ligger inden for ovennævnte garantiperiode. (a) Enhver defekt, der skyldes forkert brug (f.eks. anvendelse, der ikke er nævnt i anvisningerne for håndtering eller andre steder i brugervejledningen, osv.). (b) Enhver defekt, der skyldes reparation, ændring, rengøring, osv. udført af andre end Olympus eller et autoriseret Olympus-serviceværksted. (c) Enhver defekt eller skade, der skyldes transport, tab, stød, osv. efter købet af produktet. (d) Enhver defekt eller skade, der skyldes brand, jordskælv, oversvømmelse, lynnedslag, andre naturkatastrofer, forurening eller ustabile strømkilder. (e) Enhver defekt, der skyldes skødesløs eller forkert opbevaring (f.eks. opbevaring i meget varme og fugtige omgivelser, i nærheden af insektmidler som naftalin eller andre skadelige midler, osv.), forkert vedligeholdelse osv. (f) Enhver defekt, der skyldes tomme batterier, osv. (g) Enhver defekt, der skyldes, at sand, mudder, osv. er trængt ind i enheden. (h) Hvis der ikke forevises dokumentation for købet. 4. Garantien gælder kun produktet. Garantien dækker ikke tilbehør. 5. Olympus eneste ansvar under denne garanti begrænser sig til reparation eller udskiftning af produktet. Olympus fralægger sig ethvert ansvar for indirekte skader eller følgeskader eller skader, der måtte opstå som følge af en defekt ved produktet og i særdeleshed tab eller skader på andet udstyr eller andet tilbehør, der bruges med produktet, eller andre tab, der måtte opstå som følge af forsinket reparation eller tab af data. Gældende lovgivning påvirkes ikke af ovenstående. 4 65

3 Indholdsfortegnelse Delenes betegnelser... Indholdsfortegnelse... 5 Sikker og korrekt brug... 6 Generelle forholdsregler... 7 Sådan kommer du i gang Egenskaber... 0 Hukommelseskort... Isættelse af batterier... Opladning af batteriet...5 Brug af batteriet...7 Brug af netadapteren...8 Sådan tændes diktermaskinen... 9 Energisparetilstand... 9 Sådan isættes og udtages et SD-kort.. 0 Indstilling af tid/dato (Time & Date)... Valg af hukommelse (Card Select)... Grundlæggende betjening Optagelse... 4 Gengivelse... 8 Sletning... 0 Avanceret betjening Menuoversigt... 4 Brug af menuer... 8 Valg af mapper og filer... 9 Visning af filoplysninger Låsefunktion...4 Valg af prioritering (Priority) Valg af forfatter-id og arbejdstype Talekommentar Indeksmærker Sådan isættes og udtages et microsd-kort Formatering af et kort (Format)...5 Tilpasning af diktermaskinen Filhåndtering på din pc Programmet DSS Player Installering af DSS-programmet Afinstallering af DSS-programmet Brug af onlinehjælp Sådan sluttes diktermaskinen til en pc. 58 Start af DSS Player Øvrige oplysninger Liste over alarmmeddelelser... 6 Fejlfinding... 6 Tilbehør (ekstraudstyr)... 6 Tekniske data Teknisk hjælp og support Garanti

4 Sikker og korrekt brug Før du bruger din nye diktermaskine, bør du læse denne vejledning omhyggeligt, så du får et godt kendskab til, hvordan den bruges sikkert og korrekt. Opbevar vejledningen på et lettilgængeligt sted til senere brug. Vigtige sikkerhedsregler Denne brugervejledning og produktet bruger symboler for at hjælpe brugerne med at beskytte sig selv, omgivelserne og deres ejendele mod skader. Du bør lære betydningen af følgende symboler, før du læser sikkerhedsreglerne. Fare Advarsel Forsigtig Angiver fare, der kan medføre alvorlig personskade eller død. Angiver ting eller handlinger, der kan medføre alvorlig personskade eller død. Angiver ting eller handlinger, der kan medføre skade eller personskade. Symboler, der forbyder en bestemt handling Forbudt Særligt for denne vejledning Må ikke adskilles Symboler, der kræver en bestemt handling Obligatorisk Tag stikket ud af kontakten Ordet»kort«bruges til at henvise til SD-kort og microsd-kort. Ordet»DSS Player«bruges til at henvise til DSS Player Pro R5 Dictation Module i Windows og DSS Player i Apple Macintosh. De bemærkninger, der fi ndes nederst på nogle sider bruges til yderligere oplysninger, undtagelser eller relaterede handlinger. Ord med store bogstaver som PLAY eller REC bruges til at betegne en funktion, knap eller position på diktermaskinen. 6

5 Generelle forholdsregler Diktermaskinen må ikke efterlades i varme og fugtige omgivelser, f.eks. i en lukket bil i direkte sollys eller på stranden om sommeren. Diktermaskinen må ikke opbevares i meget fugtige eller støvede omgivelser. Brug ikke organiske opløsningsmidler som alkohol eller lakfortynder til at rengøre enheden. Diktermaskinen må ikke placeres på eller i nærheden af elektrisk udstyr som tv eller køleskabe. Undgå optagelse eller gengivelse i nærheden af mobiltelefoner eller andet trådløst udstyr, da de kan forårsage interferens og støj. Hvis du oplever støj, så bevæg dig lidt væk, eller flyt diktermaskinen væk fra sådant udstyr. Undgå sand og snavs. Dette kan forårsage uoprettelig skade. Undgå kraftige vibrationer eller stød. Du må ikke selv adskille, reparere eller ændre enheden. Udstyret må ikke betjenes, mens du kører (f.eks. på cykel, motorcykel eller gokart). Opbevar enheden utilgængeligt for børn. <Advarsel vedrørende tab af data> Optaget indhold i hukommelsen kan blive ødelagt eller slettet ved forkert brug, fejl i enheden eller under reparation. Det anbefales at lave en sikkerhedskopi og gemme vigtigt indhold på et andet medie, f.eks. på harddisken på din computer. Batteri/genopladeligt batteri Fare Der må ikke loddes ledninger eller poler direkte på batteriet, og batteriet må ikke modificeres. Forbind ikke polerne + og _ med hinanden. Det kan medføre brand, overophedning eller elektrisk stød. Batteriet skal være i det medfølgende etui under transport og opbevaring for at beskytte polerne. Batteriet må ikke transporteres eller opbevares sammen med metalgenstande, f.eks. en nøglering. Hvis denne advarsel ikke overholdes, kan der opstå brand, overophedning eller elektrisk stød. Slut ikke batteriet direkte til en stikkontakt eller cigarettænderen i en bil. Isæt ikke batteriet, når polerne + og _ vender forkert. Hvis væske fra batteriet kommer i kontakt med øjnene, skal du straks skylle stedet med rent vand og søge læge. Der er et hul i +-polen, hvor der kan slippe luft ud. Det må ikke blokeres. Advarsel Batteriet må ikke udsættes for åben ild, høje temperaturer og må ikke kortsluttes eller adskilles. Forsøg ikke at oplade alkaline-, lithium- og andre batterier, der ikke er genopladelige. Brug aldrig et batteri med revnet eller ødelagt ydre kappe. Batteriet skal opbevares utilgængeligt for børn. Gør følgende, hvis du bemærker noget usædvanligt, når du bruger produktet, f.eks. unormal støj, varme, røg eller røglugt: Fjern omgående batteriet (pas på, du ikke brænder dig). Kontakt forhandleren eller det lokale Olympus-serviceværksted for at få produktet tjekket. 7

6 Generelle forholdsregler 8 Det genopladelige batteri må ikke udsættes for vand. Der må ikke komme vand på batteripolerne. Batteriets isolerende kappe må ikke beskadiges. Brug ikke batteriet, hvis der ser ud til at være noget galt med det, hvis det f.eks. er utæt, farven eller formen har ændret sig. Afbryd opladeren, hvis opladningen ikke er færdig efter den angivne periode. Hvis der kommer batterivæske på hud eller tøj, skal det straks vaskes af med rent vand. Sørg for, at batteriet ikke kommer i nærheden af åben ild. Forsigtig Det genopladelige batteri må kun bruges til den digitale Olympusdiktermaskine DS-5000/5000iD. Batteriet må ikke bruges i andet udstyr. Batteriet må ikke udsættes for kraftige stød. Brug ikke et batteri af anden type, spænding og/eller mærke. Hvis du bruger flere genopladelige batterier, skal du sørge for, at de oplades samtidig. Hvis du bruger et genopladeligt batteri, der ikke har været brugt i længere tid, skal du huske at lade det op før brug. Ladestation Fare Netadapteren og netledningen må aldrig afbrydes med våde hænder. Det kan medføre elektrisk stød eller personskade. Ladestationen må kun bruges med den medfølgende netadapter. Hvis den bruges med en anden netadapter, kan der opstå overophedning, brand og fejlfunktion. Må ikke adskilles Advarsel Forsigtig Tag stikket ud af kontakten Du må aldrig selv adskille, modificere eller reparere diktermaskinen. Det kan medføre brand, elektrisk stød eller personskade. Brug den aldrig, hvor den kan komme i kontakt med vand, f.eks. på badeværelset. Hvis diktermaskinen bliver våd, kan der opstå brand eller elektrisk stød. Tab ikke diktermaskinen, og udsæt den ikke for stød. Det kan medføre skade, brand eller elektrisk stød. Stik aldrig metaltråde eller lignende ind i enheden. Det kan medføre brand, overophedning eller elektrisk stød. Skal opbevares utilgængeligt for børn. Dette produkt må kun bruges af børn under opsyn af en voksen. Ladestationen må ikke bruges eller opbevares et ustabilt sted, f.eks. et tv, osv. Hvis den falder, kan det medføre personskade, eller den kan gå i stykker. Tag netadapteren eller netledningen ud af ladestationen og stikkontakten, når den ikke bruges i en længere periode. Hvis denne forholdsregel ikke overholdes, og ladestationen tager skade, kan der opstå brand.

7 Generelle forholdsregler Netadapter Fare Tag stikket ud af kontakten Brug kun netadapteren med den korrekte spænding (00-40 VAC). Hvis den bruges med en anden spænding, kan der opstå brand, eksplosion, overophedning, elektrisk stød eller personskade. Tag netadapteren ud af stikkontakten, før du udfører vedligeholdelse eller rengøring. Og du må aldrig have våde hænder, når du sætter stikket i eller trækker det ud. Det kan medføre elektrisk stød eller personskade. Advarsel Forsøg ikke at adskille, reparere eller modificere netadapteren på nogen måde. Sørg for, at fremmedlegemer, herunder vand, metal og brandbare væsker, ikke kommer ind i produktet. Netadapteren må ikke blive fugtig eller holdes med våde hænder. Netadapteren må ikke bruges i nærheden af brandfarlige gasser, herunder benzin, rensebenzin og lakfortynder. Hvis følgende sker: Netadapterens indvendige dele er blottede, fordi den tabes eller beskadiges på anden vis. Netadapteren tabes i vand, eller der kommer vand, metal, brandbare væsker eller andre fremmedlegemer ind i den. Du bemærker noget usædvanligt, når du bruger netadapteren, f.eks. unormal støj, varme, røg eller røglugt. Må du ikke røre ved de blottede dele. Skal du omgående tage stikket ud af stikkontakten og kontakte din forhandler eller det lokale Olympus-serviceværksted. Fortsat brug af netadapteren i disse situationer kan medføre elektrisk stød, brand eller personskade. Forsigtig Tag stikket ud af kontakten Brug ikke netadapteren, hvis strømstikket er beskadiget eller ikke er sat helt ind i stikkontakten. Det kan medføre brand, overophedning, elektrisk stød, kortslutning eller skade. Tag netadapteren ud af stikket, når du ikke bruger den. Hvis denne forholdsregel ikke overholdes, kan der opstå brand, overophedning eller elektrisk stød. Hold i stikket og ikke i ledningen, når du tager stikket ud af stikkontakten. Ledningen må ikke bøjes eller placeres under en tung genstand. Det kan medføre brand, overophedning, elektrisk stød eller skade. Hvis der ser ud til at være noget i vejen med netadapteren, skal du trække netadapteren ud af stikket og kontakte det nærmeste servicecenter. Fortsat brug af netadapteren kan medføre brand, overophedning, elektrisk stød eller personskade. Netadapteren må ikke bruges eller opbevares i meget varme omgivelser, f.eks. i direkte sollys, i en lukket bil på en solskinsdag, ved en radiator, på et varmetæppe, osv. Bruge ikke netadapteren, hvis den er dækket til af noget, f.eks. et tæppe. Det kan medføre brand, eksplosion, udsivning eller overophedning. 9

8 Sådan kommer du i gang Egenskaber Vigtige funktioner Skydeknap for let betjening og hurtig reaktion. Understøtter to hukommelsestyper: SD-kort og microsd-kort ( s. ). Tre programmerbare funktionsknapper F, F og F ( s. 5). Optagelse og lagring af tale i DS-format (Digital Speech Standard Pro). To optagetilstande QP (Quality Playback) og SP (Standard Playback) ( s. 6). Krypteringsfunktion, der anvender kryptering på filer. Det genopladelige Ni-MH-batteri kan oplades i diktermaskinen med USB-kablet eller netadapteren ( s. 5, 6). Understøtter USB.0. Hurtig dataoverførsel fra diktermaskine til computer. Fem mapper og op til 00 filer/mapper og plads til maks..000 optagelser ( s. 4). Når du bruger DSS Player er det muligt at oprette op til syv mapper (.400 filer) ( s. 5, 54). Stor belyst LCD-skærm. Låsefunktion, der forhindrer andres adgang til enheden uden din tilladelse ( s. 4). Godkendelsessystem via adgangskode og scanning af fingeraftryk ( s. 4, 4). (Kun DS-5000iD) Indeksmærkefunktion, der kan bruges til at søge efter bestemte steder i en optagelse ( s. 49). Talekommentarfunktion, der gør det muligt at søge og afspille anvisninger på en computer i forbindelse med afskrivning af en diktering ( s. 48). Prioritering ( s. 44). Programmet DSS Player medfølger ( s. 54). Diktermaskinen kan brugertilpasses på forskellige måder. 0

9 Hukommelseskort Denne diktermaskine har to hukommelser i form af et SD-hukommelseskort og en indbygget hukommelse (microsd-kort), hvilket gør det muligt at optage til den valgte hukommelse. Der bruges et flytbart microsd-kort til den indbyggede hukommelse, hvilket gør det muligt at tage dine optagelser ud af diktermaskinen på en sikker måde, hvis der skulle opstå en defekt eller fejl i enheden. Kompatible kort Diktermaskinen understøtter kort med en hukommelseskapacitet fra 5 MB til 8 GB. Indstillinger og driftsmiljø for kort Læs de seneste oplysninger om betjening på Olympus hjemmeside (http://www.olympus.com/), hvis du bruger et andet kort end det medfølgende. Se også følgende sider, før du håndterer kortet. Sådan isættes og udløses et SD-kort ( s. 0) Sådan isættes og udløses et microsd-kort ( s. 50) Valg af hukommelse (Card Select) ( s. ) Formatering af et kort (Format) ( s. 5) SD-kort Kortlås SD-kort er udstyret med en låsefunktion. Når låsefunktionen er slået til, beskyttes vigtige data, så de ikke kan overskrives eller slettes ved en fejl. Når låsefunktionen er slået til, vises på skærmen. Indeksområde Til notering af oplysninger om kortet eller dets indhold. Grænseflade Kommer i kontakt med diktermaskinens kontakter til signallæsning. microsd-kort Grænseflade Kommer i kontakt med diktermaskinens kontakter til signallæsning. Størrelse på og omtrentlig optagetid* for hukommelseskort Hukommelseskort SD-kort microsd-kort Størrelse QP-tilstand SP-tilstand 5 MB 8 t. 45 min. 79 t. 0 min. GB 77 t. 40 min. 59 t. 05 min.* GB 57 t. 55 min. t. 5 min.* 4 GB 0 t. 0 min.* 65 t. 5 min.* 8 GB 6 t. 5 min.*.9 t. 5 min.* Ovenstående er standardtider, og den tilgængelige optagetid afhænger af kortet. *: Tilgængelig optagetid for en kontinuerlig film. Den tilgængelige optagetid kan være kortere, hvis der laves mange korte optagelser. *: Samlet optagetid for flere filer. Den maksimale optagetid pr. fil er 99 timer og 59 minutter.

10 Hukommelseskort Hukommelseskort Advarsel Rør ikke ved kortets kontakter. Det kan beskadige kortet. Placer ikke kortet på steder, hvor der kan være statisk elektricitet. Opbevar kortet et sted, hvor det er utilgængeligt for børn. Kontakt omgående læge, hvis kortet sluges. Få vist kortoplysninger (Card Info.) Oplysninger som hukommelseskapacitet og resterende hukommelse for isatte kort kan vises på diktermaskinen ( s. 5). Card Info. SD Remain 540MB Capacity 04MB msdmicro SD Remain 50MB Capacity 5MB BACK Bemærk Når du initialiserer (formaterer) et kort, skal du kontrollere, at der ikke ligger vigtige data på det. Initialiseringen sletter de eksisterende data på kortet. I nogle tilfælde kan kort, der er blevet formateret (initialiseret) på en anden enhed, f.eks. en computer, ikke genkendes. Sørg for, at formatere dem med diktermaskinen før brug. Kortet har en begrænset levetid. Når kortets levetid er slut, kan der ikke skrives og slettes data på det. Når det sker, skal kortet udskiftes. Hvis du bruger en pc-kortadapter, der er kompatibel med kortet, til at gemme og slette nogle data på kortet, bliver kortets maksimale optagetid muligvis mindre. Du kan gendanne den oprindelige optagetid ved at initialisere/formatere kortet med diktermaskinen. Olympus kan ikke holdes ansvarlig for beskadigede eller tabte data som følge af forkert brug af et mediekort.

11 Isættelse af batterier Diktermaskinen kan bruges med et genopladeligt Ni-MH-batteri eller alkaliske AAA-batterier (Alkaline). Genopladeligt Ni-MH-batteri (medfølger) Isæt forsigtigt på batteriudløseren, og åbn batteridækslet som vist på illustrationen nedenfor. det genopladelige Ni-MH-batteri, kontroller, at polerne vender korrekt som vist på illustrationen nedenfor, og luk batteridækslet. Når du bruger det genopladelige Ni-MHbatteri, skal det sættes i, så den flade side vender nedad som vist på illustrationen. Vær omhyggelig den polretning, der vises i batterikammeret gælder kun for AAA-batterier. Når du sætter batteriet i, skal båndet være under batteriet som vist på illustrationen. Batteriet kan nu let tages ud ved at trække i båndet. Når du trækker i båndet, kan batteriet pludseligt springe ud. Du bør derfor trykke svagt på batteriet med en finger, når du trækker i båndet. Batteriet skal være ladet helt op, før det bruges første gang i diktermaskinen. Opladning af batteriet Batterisymbolet på skærmen ændres, efterhånden som batteriet mister strøm. Når vises på skærmen, skal batteriet lades op snarest muligt. Når batteriet er ved at være tomt, slukkes diktermaskinen og [ Battery Low] vises på skærmen. Bemærk Hvis batteriet fjernes, mens diktermaskinen er i brug, kan filen blive beskadiget. Hvis der ikke er mere strøm under en optagelse, kan den aktuelle fil gå tabt eller blive beskadiget! Det er vigtigt at oplade batteriet, når batterisymbolet på skærmen kun viser én streg. Fjern batteriet, hvis diktermaskinen ikke skal bruges i en længere periode. Isættelse af batterier

12 Isættelse af batterier Isættelse af batterier Alkaliske AAA-batterier forsigtigt på batteriudløseren, og åbn batteridækslet ( s. ). Isæt to AAA-batterier, og sørg for, at polerne vender korrekt som vist på illustrationen nedenfor. Luk batteridækslet. Forholdsregler i forbindelse med batterier Advarsel Brug af batterier, hvor den ydre kappe (isoleringen) er helt eller delvist faldet af, og batterier med brud, kan forårsage lækage, overophedning og eksplosion. Derfor må sådanne batterier aldrig bruges. Brug aldrig almindelige batterier, hvor den ydre kappe (isoleringen) er helt eller delvist faldet af. Ubrugelige batterier 4 Isæt batterierne i den retning, der er vist i diktermaskinens batterikammer. Når du sætter batterierne i, skal båndet være under batterierne som vist på illustrationen. Batterierne kan nu let tages ud ved at trække i båndet. Når du trækker i båndet, kan batterierne pludseligt springe ud. Du bør derfor trykke svagt på batterierne med en finger, når du trækker i båndet. Batterisymbolet på skærmen ændres, efterhånden som batterierne mister strøm. Udskiftning af batterier Når vises på skærmen, skal batterierne udskiftes snarest muligt. Når batterierne er blevet for svage, slukkes diktermaskinen, og [ Battery Low] vises på skærmen. Batterier, der har mistet hele eller en del af den udvendige kappe (isolering) (nøgne batterier). Bemærk Husk, at slukke diktermaskinen, før batterierne udskiftes. Hvis batteriet fjernes, mens diktermaskinen er i brug, kan kortet tage skade. Hvis batteriet løber tør, mens du er ved at optage til en fil, mister du den aktuelle fil, fordi filens header ikke kan skrives. Det er vigtigt at udskifte batteriet, når der kun er én streg tilbage i batterisymbolet. Sørg for at udskifte begge batterier samtidig. Bland aldrig nye og gamle batterier eller batterier af forskellig type og/eller mærke. Hvis det tager over et minut at skifte batteri, skal du muligvis indstille tiden, når du har isat nye batterier. Fjern batteriet, hvis diktermaskinen ikke skal bruges i en længere periode.

13 Opladning af batteriet Du kan oplade det genopladelige Ni-MH-batteri i diktermaskinen ved hjælp af ladestationen i kombination med USB-kablet eller netadapteren. Eller ved at slutte netadapteren eller USB-kablet direkte til diktermaskinen. Batteriet skal lades helt op, før det bruges første gang. Fuld opladning: Ca. timer. Opladning af det genopladelige Ni-MH-batteri med ladestationen Det genopladelige Ni-MH-batteri i diktermaskinen kan lades op ved at slutte netadapteren eller USB-kablet til ladestationen, når diktermaskinen sidder i. Opladning med ladestation og netadapter Slut netadapteren til ladestationen. Fremgangsmåden beskrives på s. 59. Når netadapteren bruges til opladning, skal strømstikket sættes i ladestationens netstik ( s. 8). diktermaskinen på plads i ladestationen med et fast tryk som vist på illustrationen. CHARGE-lampen lyser rødt og opladningen starter. Lyset går ud, når opladningen er færdig. Opladning med ladestation og USB-kabel Slut USB-kablet til ladestationen. Fremgangsmåden beskrives på s. 59. Sluk for diktermaskinen ved at stille knappen POWER på OFF ( s. 9), og tryk diktermaskinen på plads i ladestation med et fast tryk som vist på illustrationen. CHARGE-lampen lyser rødt, og opladningen begynder. Lyset går ud, når opladningen er færdig. Hvis knappen POWER står på OFF, når diktermaskinen tilsluttes computeren med et USB-kabel, starter opladningen uden, at computeren registrerer diktermaskinen som et drev. Opladning af batteriet CHARGE-indikator 5

14 Opladning af batteriet Opladning af batteriet Direkte opladning via diktermaskinen Det genopladelige Ni-MH-batteri i diktermaskinen kan lades op ved at slutte netadapteren eller USB-kablet til ladestationen. Opladning med netadapteren (uden ladestation) Slut netadapteren til diktermaskinen. Fremgangsmåden beskrives på s. 8. Når netadapteren bruges til opladning, skal strømstikket sættes i ladestationens netstik. Opladning med USB-kablet (uden ladestation) Slut et USB-kabel til diktermaskinen, når knappen POWER står på OFF. Hvis knappen POWER står på OFF, når diktermaskinen tilsluttes computeren med et USB-kabel, starter opladningen uden, at computeren registrerer diktermaskinen som et drev. 6 Bemærk Oplad batteriet ofte de første gange, du bruger det. Batteriet opnår sine fulde ydelse, når det har været ladet helt op/helt afladet nogle gange. Batterier af anden type end den medfølgende kan ikke oplades. Hvis du lader batteriet op umiddelbart efter, at opladningen er færdig, tager det kun få minutter at lade batteriet op. Pc en skal være tændt, når batteriet lades op via USB-kablet. Det afhænger af pc ens strømforsyningskapacitet, om opladningen af batteriet via USB-kablet lykkes. Brug netadapteren i stedet. Diktermaskinen må ikke sættes i eller fjernes fra ladestationen, når den er i brug. Oplad ikke diktermaskinen, når USB fordeleren er tilsluttet. Det genopladelige batteri må ikke sættes i eller tages ud, når netadapteren eller USB-kablet er tilsluttet.

15 Brug af batteriet Batteriet må kun bruges i DS-5000/5000iDdiktafoner fra Olympus. Det må aldrig bruges i andet udstyr. Afladning Batteriet aflader sig selv, når det ikke bruges. Husk at lade batteriet op jævnligt før brug. Batteriets levetid Med tiden bliver genopladelige batterier slidte. Hvis du jævnligt oplader batteriet og må konstatere, at det ikke holder så længe mere, så er det nok tid til at købe et nyt batteri. Driftstemperatur Genopladelige batterier som dette er kemiske produkter. Effektiviteten kan svinge, selvom et batteri bruges inden for det anbefalede temperaturområde. Det er et kendetegn ved disse produkter. Anbefalet temperaturområde (brug) Afladning (ved brug af apparat): 0 til 4 C Opladning: 5 til 40 C Opbevaring: -0 til 0 C Brug af batteriet ude og over temperaturområdet kan medføre lavere effektivitet og kortere levetid. Du kan undgå lækager og rust på batteriet ved af fjerne det fra produktet, når det ikke bruges i længere tid, og opbevare det separat. Bemærk Denne diktermaskine er designet til at lade batteriet helt op, uanset det aktuelle batteriniveau. Ved opladning af et helt nyt batteri eller et batteri, der ikke har været brugt i lang tid (over én måned), opnås det bedste resultat ved at lade batteriet helt op og derefter at aflade det til gange. Overhold altid lokale love og regler ved bortskaffelse af brugte batterier. Kontakt den lokale genbrugsstation for oplysninger om korrekt bortskaffelse. Hvis det genopladelige Ni-MH-batteri ikke er helt afladet, skal det beskyttes mod kortslutning (f.eks. ved at sætte tape over polerne) før det bortskaffes. Til brugere i Tyskland Olympus har en aftale med GRS (Joint Battery Disposal Association) i Tyskland om miljøvenlig bortskaffelse. Brug af batteriet 7

16 Brug af netadapteren Brug af netadapteren Brug netadapteren (Olympus Model A5, medfølger), hvis strømforbruget er et problem, f.eks. i forbindelse med lange optagelser. Sæt netadapteren (Olympus Model A5, medfølger) i en almindelig stikkontakt, og sæt strømstikket i diktermaskinens strømtilslutning (DC 5V). Sluk altid diktermaskinen, før du tænder for strømmen. Se s. 5 6 om strømforsyning til diktermaskinen og ladestationen med henblik på opladning af det genopladelige Ni-MH-batteri ( s. ). Netadapter Netstik Advarsel Stop altid optagelsen, før strømmen tilsluttes eller afbrydes. Når netadapteren ikke bruges, skal du tage stikket ud af stikkontakten. Brug kun en strømforsyning med den spænding, der er angivet på adapteren. Brug ikke netadapteren, når diktermaskinen sluttes til USBporten. Registrering af unormal spænding Hvis diktermaskinen registrerer en DCspænding, der ligger uden for det tilladte niveau (tilladt spænding: 4,6 til 5,5 V), vises [Power Supply Error Remove Power Plug] (Fejl i strømforsyning, fjern strømstik) på skærmen, og alle handlinger stopper. Diktermaskinen kan ikke bruges, når der registreres en unormal spænding. Brug den medfølgende netadapter (A5). Netledning Stiktypen varierer fra land til land. Power Supply Error Remove Power Plug 8

17 Sådan tændes diktermaskinen Diktermaskinen er klar til brug, når der er isat et opladet batteri, og hukommelseskortet sidder korrekt. Så længe, at knappen POWER på siden af diktermaskinen står på OFF, er ingen af knapperne på enheden aktive. Skub knappen over på ON for at tænde diktermaskinen. Energisparetilstand Når diktermaskinen står på ON, men ikke har været brugt i 0 minutter (standard), skifter den automatisk til energisparetilstand. på en vilkårlig knap eller skydeknappen for at tænde diktermaskinen igen. Energispareindstilling (Power Save) Du kan indstille, hvor længe der skal gå, før energisparetilstand aktiveres: [5 min.], [0 min.], [0 min.], [ hour] og [Off]. på en vilkårlig knap for at afslutte energisparetilstand. Indstillingen [Power Save] kan ændres fra menuen. Yderligere oplysninger findes i»menuoversigt«( s. 4) og»brug af menuer«( s. 8). Power Save 5min. 0min. 0min. hour Off BACK Sådan tændes diktermaskinen/energisparetilstand 9

18 Sådan isættes og udtages et SD-kort Sådan isættes og udtages et SD-kort 0 Isætning af et SD-kort Sæt SD-kortet i kortporten i den retning, der vises på illustrationen, indtil det klikker på plads. Denne diktermaskine bruger et microsd-kort som indbygget hukommelse. MicroSD-kortet er isat på forhånd. Se s. 50, hvis det bliver nødvendigt at tage kortet ud eller sætte det i igen. Ved isætning af et kort Meddelelsen [Please Wait] blinker i nogle sekunder på skærmen. Hvis der isættes et ikke-valgt kort, når det kort, der er valgt via [Card Select], ikke sidder i diktermaskinen, bruges det ikke-valgte kort som optagedestination. Når det valgte kort isættes, skifter optage-destinationen tilbage til det valgte kort. SD SD Card Selected Udløsning af et SD-kort SD-kortet indad for at udløse låsen og skubbe det ud. Ved udløsning af et kort Når et kort, der er valgt gennem [Card Select], fjernes, skifter optagedestinationen til det andet kort. Bemærk Hold kortet lige, når du sætter det i. Der høres et klik, når kortet er sat helt i. Hvis kortet isættes forkert eller skævt, kan kontakterne blive beskadiget, og kortet kan sætte sig fast. Hvis kortet ikke er sat helt i, overføres der muligvis ikke data til kortet. Tag fat i kortet, og træk det lige ud. Hvis det isatte kort ikke er formateret, vises formateringsfunktionen automatisk på diktermaskinen. ( s. 5). Brug aldrig kort, der ikke er formateret med denne enhed ( s. 5). Tag aldrig kortet ud, mens diktermaskinen er i brug. Dette kan beskadige dataene. Hvis fingeren flyttes for hurtigt, når kortet trykkes ind, kan kortet springe ud af holderen.

19 Indstilling af tid/dato (Time & Date) Det er vigtigt, at indstille korrekt tid og dato på diktermaskinen, da alle filer, der optages, gemmes med tid og dato i filheaderen. Det gør det lettere at holde styr på filerne. Timeindikatoren blinker automatisk, første gang du isætter et batteri, eller hvis diktermaskinen ikke har været brugt i en længere periode. Men, hvis der er angivet en adgangskode eller et fingeraftryk (kun DS-5000iD) som enhedens låsefunktion ( s. 4), skifter diktermaskinen til skærmen tid/dato efter godkendelsen (diktermaskinen er låst op). Knappen F og F OK / MENU, +,, 9, 0 på knappen 9 eller 0 for at vælge det menupunkt, der skal indstilles. Vælg [hour], [minute], [year], [month] og [day] med den blinkende markør. Time & Date BACK M 4 D 008 Y 5: 00 PM 4H på knappen 9 eller 0 for at vælge det menupunkt, der skal indstilles. Følg samme fremgangsmåde ved at trykke på knappen 9 eller 0 for at vælge det næste punkt, og tryk på knappen + eller for at indstille. Time & Date 0 M 4 D 008 Y BACK 4H 5 : 45 PM Du kan vælge mellem -timers- og 4- timersvisning ved at trykke på knappen F(4H eller H)*, mens du indstiller timer og minutter. Eksempel: 5:45 P.M. 5:45 P.M. 7:45 (standardindstilling) Indstilling af tid/dato (Time & Date)

20 Indstilling af tid/dato (Time & Date) Indstilling af tid/dato (Time & Date) Du kan vælge rækkefølge for år, måned og dag ved at trykke på knappen F(D / M / Y eller Y / M / D eller M / D / Y)*, mens de indstilles. Eksempel: den 4. januar 008 (standardindstilling) M 4D 008Y 4D M 008Y 008Y M 4D * Visningen varierer, afhængigt af den aktuelle indstilling. på knappen OK / MENU for at lukke opsætningsskærmen. Uret starter med den tid og dato, som du har indstillet. på knappen OK / MENU for at acceptere tidsoplysningerne. Bemærk Hvis skydeknappen står på en anden position end STOP, når tid/dato indstilles, annulleres den tid/ dato, som du er ved at indstille (uafsluttet tid/dato), og diktermaskinen skifter tilbage til den oprindelige tid/dato-indstilling. Du kan indstille tid og dato via din pc med programmet DSS Player ( s. 54). Ændring af tid/dato Når knappen POWER på diktermaskinen står på ON, vises [Time & Date] i to sekunder. Hvis [Time & Date] ikke er korrekt, skal du indstille dem ved at følge nedenstående fremgangsmåde. på knappen + eller i menuen, og vælg [Time & Date]. Se s. 5, 7 for oplysninger om menuen. Device Menu USB Class Time & Date Power Save Reset Settings Card Info. System Info. BACK på knappen OK / MENU eller 9. Skærmen Time / Date vises. Timemarkøren blinker for at angive, at du er ved at indstille tid/dato. De næste trin, er de samme som i trin til i»indstilling af tid/dato (Time & Date)«( s. ). på knappen F(BACK) eller 0 for at vende tilbage til skærmen [Main Menu]. på knappen F(BACK) eller 0 igen for at afslutte indstillingen.

21 Valg af hukommelse (Card Select) [SD Card] er valgte som standardhukommelse fra fabrikken. Følg nedenstående fremgangsmåde for at vælge en anden hukommelse. Vælg [Card Select] på skærmen [Device Menu], og tryk på knappen OK / MENU eller 9. Se s. 5 for oplysninger om de enkelte menupunkter. Device Menu Fingerprint Card Select Beep Format USB Class Time & Date BACK Knappen F OK/MENU, +,, 9, 0 4 på knappen + eller for at vælge mellem [SD] og [micro SD]. Card Select SD msdmicro SD BACK på knappen OK / MENU for at lukke opsætningsskærmen. [SD Card Selected] eller [microsd Card Selected] vises på skærmen, og diktermaskinen vender tilbage til skærmen [Device Menu]. Hvis der trykkes på 0 eller F(BACK), annulleres indstillingen, og diktermaskinen vender tilbage til skærmen [Device Menu]. Den valgte hukommelse ( eller ) vises på skærmen. Card Select SD BACK msd 05 / 00 microsd Card Selected E New File0 M 0 s H 08 M 05s FOLDER PRIOR INFO på knappen F(BACK) eller 0 for at vende tilbage til skærmen [Main Menu]. på knappen F(BACK) eller 0 igen for at afslutte indstillingen. Valg af hukommelse (Card Select)

22 Grundlæggende betjening Optagelse Optagelse Diktermaskinen har som standard fem mapper (A, B, C, D, E), og du kan vælge en mappe ved at trykke på knappen F(FOLDER). De fem mapper kan bruges til at holde styr på forskellige optagelser. Mappe A kan f.eks. bruges til private oplysninger, mens mappe B udelukkende bruges til arbejdsrelaterede oplysninger. Der kan gemmes op til 00 meddelelser i hver mappe. Optagetilstanden er QP som standard. Optagefunktion Funktionen RECORD er som standard konfigureret til at optage i den aktuelle position (overskrivning). Denne indstilling kan dog ændres til følgende: Append (Tilføj): Føjer optagelsen til slutningen af den aktuelle fil ( s. 5). Overwrite (Overskriv): Overskriver optagelsen fra den aktuelle position i filen ( s. 6). Insert (Indsæt): Indsætter optagelsen på den aktuelle position i filen ( s. 7). Optagerelaterede indstillinger Det er muligt at konfigurere optagerelaterede indstillinger for at få et passende optagemiljø. Rec Mode (Optagetilstand) ( s. 6) VCVA Recording (VCVA-optagelse) ( s. 6) Mic Sense (Mik.følsomhed) ( s. 6) Verbal Comment (Talekommentar) ( s. 48) Pending (Afventer) ( s. 6) 4

23 Optagelse Ny optagelse Opret en ny fil til din optagelse. på knappen NEW for at oprette en ny fil. a b Når [The Worktype List is displayed when a new file is created] (Arbejdstypelisten vises, når der oprettes en ny fil) er valgt i DSS Player ( s. 54) kan du vælge en arbejdstype på listen Work Type. a Det valgte forfatter-id b Nyt filnummer c Resterende optagetid Skub skydeknappen over på REC for at starte optagelsen. Indikatoren for optagelse/gengivelse lyser rødt. Ret mikrofonen mod lydkilden. Når du trykker på knappen F (DISPLY) under gengivelsen, kan du ændre LCD-skærmens visning. Skub skydeknappen over på STOP for at stoppe optagelsen. Hvis du vil føje yderligere optagelser til samme fil, skal du skubbe skydeknappen over på REC igen. 0 / 00 E F New File Remain c 5 H M 40 s FOLDER PRIOR INFO E 0 / 0 F 00 M 0 s 5 H M 0 s VERBAL DISPLY INDEX 0 / 0 0 M 0 s 5 H 0 M 0 s FOLDER PRIOR INFO Bemærk Der høres et bip under optagelsen, når der er 60, 0 og 0 sekunder tilbage af optagetiden. Når den resterende optagetid er under 60 sekunder, blinker indikatoren for optagelse/gengivelse rødt. Når der er mellem 0 og 0 sekunder tilbage af optagetiden, blinker den hurtigere. Når hukommelsen er fuld, eller når mappekapaciteten er nået, blinker [Memory Full] eller [Folder Full] på skærmen. Slet unødvendige filer, før du laver flere optagelser ( s. 0), eller overfør filer til din computer med programmet DSS Player ( s. 54). Skift hukommelsesindstilling i [Card select] ( s. ), eller skift til et kort med ledig plads. Optagelse 5

24 Optagelse Optagelse Overskrivning af en optagelse Du kan overskrive en tidligere optaget fil fra en vilkårlig placering i filen. Bemærk, at de optagelser, der overskrives, bliver slettet. Vælg og gengiv den fil, der skal overskrives. Stop gengivelsen der, hvor overskrivningen skal starte. Skub Skub skydeknappen over på REC for at starte overskrivningen. Indikatoren for optagelse/gengivelse lyser rødt. a Optagetid b Samlet optagetid for den valgte fil skydeknappen over på STOP for at stoppe overskrivningen. a b E 0 / F 0 M 5 s 00H 4 M 00 s VERBAL DISPLY INDEX Bemærk Du kan ikke vælge en anden optagetilstand (QP, SP) end den, der blev valgt for den oprindelige fil, før optagelsen blev overskrevet. 6

25 Optagelse 4 Sådan indsættes en optagelse Det er muligt at sætte en optagelse ind i en tidligere optaget fil. Vælg og gengiv den fil, som du vil indsætte en optagelse i. VCVA på knappen F(INSERT), når filen gengives for at indsætte en optagelse. 4 / 4 [Insert Rec?] vises på skærmen. 00 H 00 M 0 s M 5s Insert Rec? Skub 4 Skub skydeknappen over på REC for at starte indsættelsen af en optagelse. Indikatoren for optagelse/gengivelse lyser rødt. [Insert Rec] og den resterende optagetid vises skiftevis på skærmen. skydeknappen over på STOP for at stoppe indsættelsen af optagelsen. E 4 / 4 F 00 M s 4 H M 06 S VERBAL DISPLY INDEX E 4 / 4 F 00 M s Insert Rec VERBAL DISPLY INDEX Optagelse Bemærk Hvis skydeknappen står i positionen STOP i mere end to sekunder, når du skubber den fra PLAY over på REC, annulleres indsætningen. Optagetid og fildato opdateres til tid og dato for den indsatte optagelse. Du kan ikke vælge en anden optagetilstand (QP, SP) end den, der blev valgt for den oprindelige fil før indsættelsen. 7

26 Gengivelse Gengivelse Du kan starte gengivelsen af en fil fra en vilkårlig position. Vælg den ønskede fil, og skub skydeknappen over på PLAY for at starte gengivelsen. Indikatoren for optagelse/gengivelse lyser grønt. Skub på knappen + eller for at indstille lydstyrken. Lydstyrkeniveauet vises på skærmen. Du kan vælge et niveau fra 0 til 0. a Lydstyrke skydeknappen over på STOP et vilkårligt sted i optagelsen for at stoppe gengivelsen. 0 / 00 M 05 s 7 M 58s INSERT SPEED INDEX 0 / 00 M 07 s a Volume 5 INSERT SPEED INDEX 8

27 Gengivelse Gengivefunktioner Fast Forward (Hurtig fremspoling) (FF) Rewind én gang på knappen 0, når gengivelsen (Tilbagespoling) er stoppet. (REW) Cue (CUE) Review (REV) Playback Speed (Gengivehastighed) Betjening én gang på knappen 9, når gengivelsen er stoppet. Hold knappen 9 nede under gengivelsen af en fil, eller når den er stoppet. Hold knappen 0 nede under gengivelsen af en fil, eller når den er stoppet. Skub skydeknappen over på REV. på knappen F(SPEED) under gengivelse. Afspilningshastigheden skifter hver gang der trykkes på knappen F(SPEED). Play (gengivelse): Gengivelse i normal hastighed. Slow Play (langsom gengivelse): Gengivehastigheden bliver langsommere (-50 %), og»slow play«aktiveres. Fast Play (hurtig gengivelse): Gengivehastigheden bliver hurtigere (+50 %), og»fast play«aktiveres. Sådan annulleres Skub skydeknappen til en anden position en STOP. Diktermaskinen starter fra den valgte position. Slip knappen. Slip knappen. Slip skydeknappen. Gengivelse Bemærk Hvis du trykker én gang på knappen 9 under fremspoling eller to gange, når gengivelsen er stoppet, stopper diktermaskinen ved filens slutning (F.SKIP). Hvis du trykker én gang på knappen 0 under tilbagespoling eller to gange, når gengivelsen er stoppet, stopper diktermaskinen ved filens begyndelse (B.SKIP). Hvis du trykker på knappen 0 i sekunder, springer diktermaskinen til begyndelsen af den forrige fil. Hvis du bliver ved med at holde knappen 9 nede under hurtig fremspoling (FF), udfører diktermaskinen F.SKIP, så længe knappen holdes nede. Hvis du bliver ved med at holde knappen 0 nede under tilbagespoling (REW), udfører diktermaskinen B.SKIP, så længe knappen holdes nede. 9

28 Sletning Sletning 4 Sletning af en fil Det er meget let at slette en fil i en mappe på diktermaskinen. Vælg den fil, der skal slettes. på knappen ERASE. 09 / 0 4 på knappen +, vælg [File Erase], og tryk derefter på knappen OK / MENU. på knappen +, vælg [Start], og tryk derefter på knappen OK / MENU. Skærmen skifter til [File Erase!], og sletningen starter. [Erase Done] vises, når filen er slettet. Filnumrene ændres automatisk. All Erase File Erase Cancel All Erase File Erase Cancel File Erase Start Cancel BACK 09 / 0 File Erase! 09 / 00 Erase Done Bemærk En slettet fil kan ikke gendannes. Filer kan ikke slettes i følgende tilfælde. Filen er indstillet til [Lock] ( s. 6). SD-kortlåsen er slået til, og SD-kortet er valgt som den aktuelle hukommelse ( s. ). 0

29 Sletning 4 Sletning af alle filer i en mappe Alle filerne i en mappe kan slettes samtidigt. Vælg den mappe, der skal slettes. på knappen ERASE. 09 / 00 4 på knappen +, vælg [All Erase], og tryk derefter på knappen OK / MENU. på knappen +, vælg [Start], og tryk derefter på knappen OK / MENU. Skærmen skifter til [All Erase!], og sletningen starter. [Erase Done] vises, når filerne er slettet. Alle låste filer i mappen tildeles nye filnumre i stigende rækkefølge. All Erase File Erase Cancel All Erase File Erase Cancel E All Erase Start Cancel BACK All Erase! / 00 Sletning E 000 / 000 Erase Done Bemærk Sletningen kan tage op til 0 sekunder. Afbryd ikke denne proces! Dataene bliver ødelagt. Filer kan ikke slettes i følgende tilfælde. Filen er indstillet til [Lock] ( s. 6). SD-kortlåsen er slået til, og SD-kortet er valgt som den aktuelle hukommelse ( s. ).

30 Sletning Sletning Delvis sletning af en fil Du kan slette en valgt fil delvis. Start gengivelsen af den fil, der skal slettes delvist. på knappen ERASE på det sted, hvor sletningen skal starte. [Partial Erase] vises på skærmen, mens gengivelsen fortsætter. 4 / 4 45 M 0 s 0 H 55M 5s INSERT SPEED INDEX på knappen ERASE på det sted, hvor sletningen skal slutte. Startpunktet for sletningen (tid) angivet i trin og slutpunktet (tid) angivet i dette trin, vises skiftevis på skærmen i 8 sekunder. Hvis du gengiver filen til dens slutning eller til startpunktet af en talekommentar ( s. 48), markeres slutpunktet for den delvise sletning automatisk. 45 M 0 s 0H 55 M s Partial Erase 4 / 4 05 M 0 s Partial Erase Start 4 / 4 45 M s Partial Erase End

31 Sletning 4 4 på knappen ERASE for at bekræfte sletningen. Skærmen skifter til [Partial Erase!], og sletningen starter. Når [Erase Done] vises på skærmen, er den delvise sletning udført. 4 / 4 H 0 M 5 s Partial Erase! 4 / 4 H 0 M 5 s Erase Done Sletning Bemærk Hvis der ikke trykkes på knappen ERASE inden for 8 sekunder efter, at [Starting point] og [Ending point] vises, skifter diktermaskinen tilbage til stoptilstand. En slettet fil kan ikke gendannes. Filer kan ikke slettes delvist i følgende tilfælde. Filen er indstillet til [Lock] ( s. 6). Filer, hvor der gengives en talekommentar ( s. 48). SD-kortlåsen er slået til, og SD-kortet er valgt som den aktuelle hukommelse ( s. ).

32 Avanceret betjening Menuoversigt Valg af menu (tryk på knappen OK / MENU, når diktermaskinen er stoppet). Hovedmenu Menupunkt Indstilling Se side Pending Finished, Pending s. 6 File Menu (Filmenu) Lock Off, On s. 6 Menuoversigt Priority Work Type Cancel, Set Rediger arbejdstype og valgmulighed. s. 44 s. 45 Rec Mode QP, SP s. 6 Record Menu (Optagemenu) VCVA Off, On s. 6 Mic Sense Dictation, Conference s. 6 Backlight On, Off s. 7 Display Menu (Skærmmenu) LED On, Off s. 7 Contrast Programkontrastniveau ~ (6 er standard). s. 7 Language English, Deutsch, Français, Español, Italiano, Русском s. 7 4 Device Menu (Enhedsmenu) (se næste side)

33 Menuoversigt Hovedmenu Menupunkt Indstilling Se side Fingerprint Enroll, Verify s. 4 Device Menu (Enhedsmenu) Card Select SD, microsd s. Beep Format USB Class Time & Date On, Off Initialiserer kortet (SD/microSD). Composite, Storage I rækkefølgen timer, minutter, år, måned og dag. s. 7 s. 5 s. 7 s. Menuoversigt Power Save I rækkefølgen 5 min., 0 min., 0 min., time og Off. s. 9 Reset Settings Gendanner menuernes oprindelige indstillinger. s. 5 Card Info. SD (resterende, kapacitet), microsd (resterende, kapacitet) s. 0 System Modelnavn, Version, Serienummer s. 7 File Menu (Filmenu) (se side 4) Bemærk De tilgængelige sprog afhænger af, hvilket land produktet er købt i. Menupunktet [Fingerprint] vises kun i DS-5000iD (ikke i DS-5000). Standardindstillingerne er angivet med fed i kolonnen»indstilling«. 5

34 Menuoversigt Menuerne og deres funktioner Diktermaskinen er udstyret med forskellige funktioner, der ikke alle beskrives i detaljer i denne vejledning. Disse kan vælges via de fire hovedmenuer i menuoversigten. Menuoversigt File Menu (Filmenu) Funktion Beskrivelse Pending (Afventer) Lock (Lås) Priority (Prioritet) Når du vælger [Pending] for en fil, bliver den en»afventende fil«, og redigeringssymbolet vises på skærmen. Hvis [Download file] (Download fil) er indstillet til [Finished file] (Afsluttet fil) af DSS Player, overføres filer, der er markeret som [Pending] (Afventer) ikke (dvs. redigerede fil), og kun filer, der er markeret som [Finished] (Afsluttet), overføres til pc en. Når en fil er indstillet til [Lock], vises på skærmen, så du ikke kommer til at slette vigtige filer ved en fejl. Filen slettes ikke, selvom alle filer i en mappe bliver slettet. Se s. 44 for detaljer. Indstilling [Pending / Finished] [On / Off] Work Type (Arbejdstype) Se s. 45 for detaljer. Record Menu (Optagemenu) Funktion Beskrivelse Indstilling Rec Mode (Optagetilstand) Der kan vælges mellem optagetilstanden QP (Quality Play) og SP (Standard Play). Du kan ikke vælge QP, når diktermaskinen er indstillet til tilstanden Classic DSS. [QP/SP] VCVA Variable Control Voice Actuator (VCVA) er en funktion, der automatisk starter en optagelse, når mikrofonen registrerer lyd, der overskrider en forudindstillet grænseniveau, og afbryder optagelsen igen, når lydniveauet falder til under grænsen. VCVA-funktionen gør det muligt at spare hukommelse ved at optagelsen automatisk stopper, når der f.eks. opstår en lang periode med stilhed under et møde. Når denne funktion er slået til, vises VCVA på skærmen. [On / Off] på knappen 9 eller 0 under en optagelse for at indstille VCVA-niveauet. 6 Mic Sense (Mik. følsomhed) Mikrofonen har to følsomhedsniveauer, som du kan skifte imellem for at opfylde dine optagebehov: [Dictation] til diktering og [Conference], der egner sig til situationer som møder og konferencer med få deltagere. Den aktuelle indstilling vises på skærmen som [Conference] eller [Dictation]. [Dictation / Conference]

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug.

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Digitalkamera Brugervejledning De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. s Oversigt over kameradele Zoomknap (s.45) Udløserknap (s.24) Tænd/sluk-knap,

Læs mere

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug.

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Digitalkamera Brugervejledning De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Tak fordi du valgte dette PENTAX WG-10. Vi anbefaler, at du læser denne

Læs mere

Brugervejledning. Kom godt i gang. Grundlæggende funktioner. Digitalkamera. Optagelse af billeder. Visning og sletning af billeder

Brugervejledning. Kom godt i gang. Grundlæggende funktioner. Digitalkamera. Optagelse af billeder. Visning og sletning af billeder Kom godt i gang 1 Digitalkamera Grundlæggende funktioner 2 Brugervejledning Optagelse af billeder Visning og sletning af billeder 3 4 Redigering og udskrivning 5 Indstillinger 6 Tilslutning til en computer

Læs mere

DAN. Brugervejledning. Digitalkamera. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet.

DAN. Brugervejledning. Digitalkamera. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. DAN Digitalkamera Brugervejledning Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Særlige funktioner ved COOLPIX L27 Lad kameraet overtage G-indstilling (let auto)... A 32 Når du retter kameraet mod motivet, vælger kameraet selv de egnede indstillinger.

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller

Læs mere

Dansk. Brugerhåndbog

Dansk. Brugerhåndbog Dansk Brugerhåndbog Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra Seiko Epson Corporation må ingen del af denne publikation reproduceres, lagres i en database eller overføres i

Læs mere

DAN. Brugervejledning. Digitalkamera. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet.

DAN. Brugervejledning. Digitalkamera. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. PENTAX RICOH IMAGING CO., LTD. 2-35-7, Maeno-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8639, JAPAN (http://www.pentax.jp) PENTAX RICOH IMAGING FRANCE S.A.S. (European Headquarters) 112 Quai de Bezons, B.P. 204, 95106

Læs mere

GZ-MC500E DIGITALT MEDIEKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK INTRODUKTION 7 VIDEOINDSPILNING- OG AFSPILNING 20 INDSPILNING OG AFSPILNING AF STILLBILLEDER 25

GZ-MC500E DIGITALT MEDIEKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK INTRODUKTION 7 VIDEOINDSPILNING- OG AFSPILNING 20 INDSPILNING OG AFSPILNING AF STILLBILLEDER 25 DANSK INTRODUKTION 7 DIGITALT MEDIEKAMERA GZ-MC500E VIDEOINDSPILNING- OG AFSPILNING 20 INDSPILNING OG AFSPILNING AF STILLBILLEDER 25 STEMMEINDSPILNING- OG AFSPILNING 29 AVANCEREDE FUNKTIONER 31 MENUINDSTILLINGER

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Vigtige funktioner i COOLPIX S6500 Billedredigerings-effekter, som er sjove og nemme at anvende under optagelse p Hurtige effekter... A30, 39 Lav billeder med

Læs mere

K-r_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, September 30, 2010 10:27 AM

K-r_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, September 30, 2010 10:27 AM K-r_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, September 30, 2010 10:27 AM Tak fordi du valgte digitalkameraet PENTAX W. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt udbytte

Læs mere

Digitalkamera. Startguide. Læs denne vejledning, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet.

Digitalkamera. Startguide. Læs denne vejledning, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. Digitalkamera Startguide Læs denne vejledning, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. Tak fordi du har købt dette RICOH WG-5 GPS digitalkamera. Denne startguide indeholder

Læs mere

SLR-digitalkamera K-500. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug.

SLR-digitalkamera K-500. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. SLR-digitalkamera K-500 Brugervejledning De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Tak, fordi du valgte dette PENTAX K-500 digitalkamera. Vi

Læs mere

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

OptioWG1_OPM_DAN.book Page -1 Friday, March 11, 2011 11:20 AM

OptioWG1_OPM_DAN.book Page -1 Friday, March 11, 2011 11:20 AM OptioWG1_OPM_DAN.book Page -1 Friday, March 11, 2011 11:20 AM Tak, fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt

Læs mere

DIGITALKAMERA. Brugervejledning

DIGITALKAMERA. Brugervejledning DIGITALKAMERA Brugervejledning Dk Her finder du tingene Find det du leder efter: i Indholdsfortegnelse s. viii-xiii Find ting ud fra deres funktion eller ud fra menunavnet. i Indeks med spørgsmål og svar

Læs mere

Ls denne brugsanvisning grundigt, inden De tager Deres P-touch i brug. Hav denne brugsanvisning ved hnden, s De hurtigt kan konsultere den.

Ls denne brugsanvisning grundigt, inden De tager Deres P-touch i brug. Hav denne brugsanvisning ved hnden, s De hurtigt kan konsultere den. 7500/7600 BRUGSANVISNING Ls denne brugsanvisning grundigt, inden De tager Deres P-touch i brug. Hav denne brugsanvisning ved hnden, s De hurtigt kan konsultere den. www.brother.com Version E DAN Overensstemmelseserklæring

Læs mere

ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød.

ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød. A-fatning ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød. VIGTIGE SIKKER- HEDSINSTRUK- TIONER -GEM DISSE INSTRUKTIONER FARE LÆS OMHYGGELIGT

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

OptioW90_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, February 25, 2010 4:49 PM

OptioW90_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, February 25, 2010 4:49 PM OptioW90_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, February 25, 2010 4:49 PM Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst

Læs mere

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Symboler brugt i denne vejledning

Symboler brugt i denne vejledning Symboler brugt i denne vejledning Angiver oplysninger, der ved manglende overholdelse kan forårsage beskadigelse af eller fejl på enheden. Angiver yderligere oplysninger og tip, der kan være nyttige at

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

BRUGSANVISNING ESPAÑOL ESPAÑOL DANSK

BRUGSANVISNING ESPAÑOL ESPAÑOL DANSK ESPAÑOL DANSK ESPAÑOL BRUGSANVISNING Læs denne Brugsanvisning, inden du begynder at bruge din P-touch. Opbevar denne Brugsanvisning på et let tilgængeligt sted, så du kan bruge den senere. INDLEDNING KOM

Læs mere

Nikons guide til digital fotografering med DIGITALKAMERA

Nikons guide til digital fotografering med DIGITALKAMERA Dk Nikons guide til digital fotografering med DIGITALKAMERA Dokumentation til dette produkt Dokumentationen for dette produkt omfatter manualerne nævnt nedenfor. Læs venligst alle instruktioner grundigt.

Læs mere

Betjeningsvejledning til avancerede funktioner

Betjeningsvejledning til avancerede funktioner Betjeningsvejledning til avancerede funktioner Digitalkamera Model nr. DMC-SZ10 Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt igennem, før du anvender dette produkt, og gem vejledningen til fremtidig brug.

Læs mere

Lyn-startvejledning Quick Start Guide

Lyn-startvejledning Quick Start Guide Altek_Bali_UM_EN.book Page 1 Friday, October 2, 2009 3:55 PM Digitalkamera Camera Lyn-startvejledning Quick Start Guide Altek_Bali_UM_EN.book Page 2 Friday, October 2, 2009 3:55 PM Altek_Bali_UM_EN.book

Læs mere

Memory Stick USB Reader/Writer

Memory Stick USB Reader/Writer 3-268-115-22(1) Memory Stick USB Reader/Writer Brugsanvisning MSAC-US40 Dansk Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne brugsanvisning omhyggeligt og gemme den til fremtidig brug. Bemærk! Genstart

Læs mere