Din brugermanual GAGGENAU RB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual GAGGENAU RB"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract:.. Sikkerheds og advarselshenvisninger Opstilling af skabet.... Tilslut skabet..... Lær skabet at kende... Betjeningspanel Overhold stuetemperaturen.. Tænd skabet Temperaturindstilling.. Advarselstone.... Placering af fødevarer Effektiv volumen.. Køleafdeling. Hurtig køling..... Køleskabets udstyr.... Ekstra kold afdeling

3 Fryseafdeling..... Frysning og opbevaring..... Indfrysning af ferske fødevarer.... Indfrysning af fødevarer..... Hurtig frysning... Udstyr til fryseren Optøning af dybfrostvarer... Sluk skabet. Afrimning Rengør skabet... Lugt... Belysning (LED).. Sådan sparer du energi..... Driftsstøj.... Afhjælpning af små forstyrrelser Service.

4 ... med til at hjælpe: Bortskaf emballagen iht. gældende regler og bestemmelser. der tvivl om ord ningerne og hvor genbrugspladserne er placeret, kan kommunen kontaktes. Sikkerheds og advarselshenvisninger Før skabet tages i brug Læs brugsanvisningen og monteringsvejledningen grundigt! De indeholder vigtige oplysninger om opstilling, brug og vedligeholdelse. Opbevar venligst brugs og opstillingsvejledningen og øvrigt materiale til senere brug og giv dem videre til en senere ejer. Teknisk sikkerhed D x Bortskaffelse af gamle skabe Gamle skabe er ikke værdiløst affald! Desuden indeholder gamle skabe værdifulde stoffer, der kan genanvendes. Dete apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2002/96/CE om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment WEEE). Dete direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.! Dette skab indeholder små mængder af kølemidlet R600a, som er meget miljøvenligt, men brandbart. Ved transport og opstilling af skabet skal du være opmærksom på, at kølekredsløbet ikke er blevet beskadiget. Udsivende kølemiddel kan føre til øjenskader eller antændes. I tilfælde af beskadigelser - Hold åben ild og tændkilder væk fra skabet, - Træk stikket ud. - Luft rummet ud et par minutter, - Kontakt en servicetekniker. Rumstørrelsen, hvor skabet placeres, er afhængig af kølemiddelmængden i skabet. Hvis skabet lækker, kan der opstå en brandbar gas luft blanding, hvis opstillingsrummet er for lille. Pr. 8 g kølemiddel skal rummet være mindst 1 m3. Kølemiddelmængden i dit skab finder du på typeskiltet inde i skabet. Advarsel Gamle apparater 1. Træk stikket ud. 2. Klip ledningen over og fjern stikket, Køleskabe indeholder kølemiddel og isolationsgas. Kølemiddel og gas skal bortskaffes iht. gældende regler og bestemmelser. Vær opmærksom på, at kredsløb og rør ikke bliver beskadiget under transporten til en miljøvenlig genbrugsstation. D Skift af nettilslutningsledning og udførelse af andre reparationer må kun foretages af en servicetekniker. Udføres installations og reparationsarbejde forkert, kan der opstår fare for brugeren. 5 Under brug D D Der må aldrig benyttes elektriske apparater i skabet (f. eks. varmeaggregater, elektriske ismaskiner osv.). Eksplosionsfare! Skabet må under ingen omstændigheder afrimes eller rengøres med et damprengøringsapparat! Dampen kan komme i kontakt med elektriske dele og udløse kortslutning. Risiko for stød! Anvend hverken spidse eller skarp kantede genstande til at fjerne rim og islag. Kølemiddelrørerne kan blive beskadiget. Udsprøjtende kølemiddel kan antændes eller føre til øjenskader. Væsker i dåser og flasker med brandbare drivgasser (f.eks. spraydåser) samt eksplosive stoffer må ikke opbevares i skabet. Eksplosionsfare! Brug ikke sokkel, skuffer og dør som trinbræt. Træk stikket ud eller slå hovedafbryderen fra, før skabet afrimes og rengøres. Træk i stikket, ikke i ledningen. Spiritus med høj alkoholprocent må kun opbevares i tætlukkede og opretstående flasker. Olie og fedt må ikke komme i kontakt med plastikdelene og dørpakningen. Plastikdele og dørpakning kan blive porøse. Ventilations og udluftningsåbningerne på skabet må aldrig dækkes til eller spærres. Dette skab må kun blive brugt af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller manglende viden, hvis de overvåges af en sikkerhedsansvarlig person eller modtager instruktioner fra denne person. Væsker i dåser og flasker (især kulsyreholdige drikkevarer) må ikke opbevares i fryseafdelingen. Flasker og dåser kan eksplodere! Frostvarer må aldrig tages direkte ud af fryseren og puttes i munden. Fare for forbrænding! Undgå længere håndkontakt med frostvarer, is eller fordamperrør osw. Fare for forbrænding! D D D D Børn i husholdningen D Emballage og emballagedele må ikke opbevares i nærheden af, hvor der er børn. De kan blive kvalt, hvis de pakker sig ind i foldekartoner og folie! Skabet er ikke legetøj for børn! Hvis skabet har en dørlås: Opbevar nøglen uden for børns rækkevidde! D D D D D Generelle bestemmelser Skabet er egnet D D D til køling og indfrysning af fødevarer, til fremstilling af is. D Skabet er beregnet til anvendelse i private husholdninger. Skabet er støjdæmpet iht. EF direktiv 2004/108/EC. Kuldekredsløbet er afprøvet for uigennemtrængelighed. Dette produkt er i overensstemmelse med pågældende sikkerhedsbestemmelser for elektriske apparater (EN 60335/2/24). D D 6 Opstilling af skabet Som opstillingssted egner sig et tørt og godt ventileret rum. Skabet bør ikke placeres et sted, hvor det er udsat for direkte sollys og ikke være i nærheden af en varmekilde som komfur, radiator osv.

5 Hvis det ikke kan undgås at placere skabet ved siden af en varmekilde, skal der anvendes en egnet isoleringsplade eller følgende mindsteafstand skal overholdes til varmekilden: Til elektro eller gaskomfurer 3 cm. Til brændeovn: 30 cm. I begge tilfælde gælder følgende: S Ved en stikdåse til et trebenet stik skal den grøn/gule isolering tilsluttes til jordklemmen (med mærkningen 417 IEC 5019 a). S Ved en stikdåse til et tobenet stik skal der bruges et tobenet stik. Lederen med den grøn gule isolering skal skæres over så tæt som muligt ved stikket. I alle andre tilfælde bør du få en fagmand til at kontrollere, hvordan man bedst kan forsyne skabet med en ekstra beskyttelse. Det Elektriske råd anbefaler, at den krævede beskyttelse oprettes med et HFI relæ med en udløsende nominel værdi på 0,03 Ampere. Advarsel S Skabet må under ingen omstændigheder forbindes med elektroniske energisparestik og vekselrettere, der omformer jævnstrøm til 230 V vekselstrøm (f.eks. solenergianlæg, skibsnet).! Tilslut skabet Når skabet er opstillet, bør man vente i mindst 1 time, før skabet tages i brug. Under transporten kan det ske, at olien i kompressoren strømmer ind i kølesystemet. Den indvendige side af skabet skal rengøres, før det tages i brug første gang (se Rengøring). Stikdåsen skal være frit tilgængelig. Skabet må kun tilsluttes V/50 Hz vekselstrøm via en forskriftsmæssig installeret stikkontakt. Stikdåsen skal være sikret med en 10 A til 16 A sikring. På skabe til ikke europæiske lande skal typeskiltet kontrolleres for, om værdierne for spænding og strøm passer sammen. Typeskiltet findes nederst til venstre i køleskabet. Ledningen må kun udskiftes af en autoriseret fagmand. Dette skab skal forsynes med ekstra beskyttelse iht. gældende forskrifter for stærkstrøm. Dette gælder også, når et allerede eksisterende skab skiftes, der ikke er forsynet med en ekstra beskyttelse. Formålet med den ekstra beskyttelse er at beskytte brugeren mod farlig elektrisk stød i tilfælde af fejl. I beboelsesejendomme, der er opført efter den 1. april 1975, er alle stikdåser i køkkener og evt. også i vaskerummet forsynet med en ekstra sikring. I lejligheder, der er opført før den 1. april 1975, er den ekstra beskyttelse sikret, hvis stikdåsen, som skabet skal tilsluttes, er sikret med et HFI relæ. S Fare for elektrisk stød! Apparatet er udstyret med et EU Schuko stik (sikkerhedsstik). For at sikre korrekt jordforbindelse i stikkontakter i Danmark skal apparatet tilsluttes med en egnet stik adapter. Denne adapter (tilladt til maks. 13 ampere) kan bestilles via kundeservice (reservedel nr ). 7 Lær skabet at kende Denne brugsanvisning gælder for flere modeller. Illustrationerne kan afvige fra modellerne. 1 7 Betjeningspanel 8 9 Hovedafbryder Glashylde 16 Fugtighedsskuffe 17 Frysebeholder (lille) 18 Glashylde 19 Frysebeholder (stor) 20 Dørhylde 21 Dørhylde til store flasker 22 Ventilations og udluftningsåbninger (eksempler på udførelse) 10 Trinlagt hylde med Gastronorm beholdere 11 Belysning (LED) 12 Udtrækbar glashylde med serveringsskål 13 Skuffebelysning 14 Ekstra kolde skuffer 15 Fugtighedsfilter A B C 8 Køleafdeling Ekstra kold afdeling Fryseafdeling Betjeningspanel 1 Alarm taste Benyttes til at frakoble alarmtonen. 2 Hurtig taste fryseafdeling Benyttes til at tænde og slukke for hurtig frysning. 3 Temperaturindstillingstaste fryseafdeling Med tasten indstilles temperaturen i fryseafdelingen. 4 Temperaturviser Fryseafdeling Tallene svarer til de indstillede temperaturer i fryseren i C. 5 Hurtig taste køleafdelingen Benyttes til at tænde og slukke for hurtig køling. 6 Temperatur indstillingstaste køleafdeling Med tasten indstilles temperaturen i køleafdelingen. 7 Temperaturvisning køleafdeling Tallene svarer til de indstillede temperaturer i k&oslaælder så ikke længere. Temperaturadvarsel Alarmtonen kan gå i gang, uden at fødevarerne derved er i fare: D D D Når skabet tages i brug. Når der ilægges store mængder ferske fødevarer. Når fryseren har været åbnet for lang tid. 11 Placering af fødevarer Læg mærke til kuldezonerne i køleafdelingen! Luftcirkulationen i køleafdelingen sørger for, at der opstår forskellige kuldezoner: Det anbefales at anbringe levnedsmidlerne på følgende måde: D På hylderne i køleafdelingen: bagværk, færdigretter, mejeriprodukter, kød og pølse I den ekstra kolde afdeling: mejeriprodukter, kød og pølse I grøntsagsskuffen: grøntsager, salat og frugt I døren (oppefra og nedefter): smør, ost, æg, tuber, små flasker, store flasker, mælk, saftkartoner I fryseren: dybfrosne madvarer, isterninger, spiseis D D D D Effektiv volumen D De koldeste zoner findes på bagvæggen, på de udtrækbare glashylder og i serveringsskålen. Bemærk De koldeste zoner er velegnet til opbevaring af sarte fødevarer (f. eks. fisk, pålæg, kød). Angivelserne vedr. effektiv volumen findes på typeskiltet i skabet. Køleafdeling Temperaturen i køleafdelingen kan indstilles fra +2 C til +8 C. Køleafdelingen er det ideelle opbevaringssted til færdige madvarer, bagværk, konserves, kondensmælk, ost, kuldemodtagelig frugt og grønt samt sydfrugter. D Den varmeste zone er i døren øverst i skabet. Bemærk Den varmeste zone er velegnet til opbevaring af f. eks. ost og smør. Ved serveringen er osten aromatisk og smøret kan smøres på uden problemer. Når du lægger flasker i skabet, bør du være opmærksom på følgende Fødevarer placeres godt emballeret eller godt tildækket i skabet. Derved bevares aroma, farve og friskhed. Desuden undgår man, at smagen overføres og kunststofdele misfarves. Bemærk Undgå at fødevarerne kommer i kontakt med bagvæggen. Ellers forringes luftcirkulationen. Fødevarer eller emballage kan fryse fast til bagvæggen. 12 Hurtig køling Er hurtig køling tændt, køles køleafdelingen så meget som muligt i ca. 6 timer. Herefter stilles temperaturen automatisk tilbage på den temperatur, som var indstillet før hurtig køling.

6 Hurtig køling tændes f. eks.: D D Før ilægning af store mængder fødevarer. Til hurtig køling af drikkevarer. Tænd og sluk Tryk på hurtig tasten 5. Tasten lyser, når hurtig køling er tændt. Bemærk Er hurtig køling tændt, kan driftsstøjen være noget højere. Glashyldens position kan ændres ved at forskyde propperne. Trinlagt hylde Gastronorm beholderne skal tages ud, før den trinlagte hylde kan tages ud. Køleskabets udstyr Glashylde Løft den trinlagte hylde, træk den frem, tryk den ned og sving den ud til siden. Glashylden til at tage ud trækkes skråt opad og tages ud. 13 Udtrækkelig glashylde Serveringsskålen skal fjernes, før den udtrækbare glashylde kan tages ud. Ekstraudstyr (ikke alle modeller) Flaskehylde Løsne glashylden fra låsen foran og tag den ud. Dørhylde Flaskehylden er god til at lægge flasker på. Skal pladsen benyttes til andre fødevarer, kan metalbøjlerne klappes opad. Gastronorm beholder Hylden i døren løftes og tages ud. Gastronorm beholderen bruges til at gemme madvarer og kan opbevares pladsbesparende i køleafdelingen. 14 Ekstra kold afdeling Temperaturen i den ekstra kolde afdeling holdes omkring 0 C. Den lave temperatur og den høje luftfugtighed (i grøntsagsskuffen) gør skuffen velegnet til opbevaring af friske fødevarer. Fødevarerne kan opbevares op til tre gange så lang tid i forhold til den normale kølezone, uden at de mister deres friske art. Ekstra kolde skuffer I skuffen i den ekstra kolde afdeling ligger temperaturen omkring 0 C og luftfugtigheden op til 50%. Skuffen er velegnet til opbevaring af fisk, kød, pålæg, ost og mælk. Skal der bruges en Gastronorm beholder, der har en anden størrelse, kan holdernes positioner ændres. Fugtighedsskuffe Grøntsagsskuffen er tildækket af et specialfilter, som er luftgennemtrængende, men fugtighedstilbageholdende. Derved hersker op til 90% luftfugtighed i grøntsagsskuffen, afhængigt af hvor mange grøntsager der er i skuffen; Ideelle betingelser for alt, hvad der kommer fra haven og marken som f. eks. salat, grøntsager, svampe og krydderurter. Serveringsskål Ikke egnet til køling af: Kuldemodtagelig frugt og grønt som f. eks.: sydfrugter, avocadoer, papayafrugter, passionsfrugter, auberginer, agurker, paprika, desuden ikke moden frugt, grønne tomater, kartofler og hård ost. Disse fødevarer opbevares bedst i køleafdelingen A. Ved indkøb af levnedsmidler: Flaskeholder Holdbarheden af levnedsmidlerne afhænger af, hvor friske de var, da de blev købt. Principielt gælder følgende: Jo friskere fødevarerne er, desto længere kan de holdes friske i den ekstra kolde afdeling. Sørg derfor altid for at købe friske levnedsmidler. Flaskeholderen forhindrer, at flaskerne vælter, når skabsdøren åbnes og lukkes. 15 Frysning og opbevaring Opbevaringstider (ved 0 C) Afhængigt af indkøbskvaliteten pølser, pålæg, kød, spiselig indmad, fisk, frisk mælk, kvark kød i små stykker, medisterpølse, svampe, salat, bladgrøntsager kød i store stykker, færdigretter røgede eller saltede pølser, kål varmebehandlet kød i store stykker, oksekød, vildt, bælgfrugter op til 7 dage Køb af dybfrostvarer Emballagen må ikke være beskadiget. Iagttag holdbarhedsdatoen. Temperaturen i dybfryseren i forretningen 18 C eller derunder. Dybfrostvarer skal helst transporteres i en termopose og lægges så hurtigt som muligt i fryseafdelingen. Tag skuffer ud op til 10 dage op til 15 dage op til 20 dage op til 30 dage Fryseafdeling Brug fryseren D D D Til opbevaring af dybfrosne madvarer. Til tilberedning af isterninger. Til indfrysning af friske levnedsmidler. Vip skufferne fremad og tag dem ud. Anbring skuffen forrest på udtrækningsskinnerne og skub den ind i skabet. Skuffen falder i hak i skabet ved at skubbe den ind. Tag glashylderne ud af fryseren Løft den forreste del af hylden og tag den ud. Døren til fryseren skal altid være lukket! Hvis døren står åben, tør madvarerne op! Fryseren tiliser hurtigt. Desuden: øges strømforbruget! 16 Indfrysning af ferske fødevarer Indfrysning af ferske fødevarer Hvis man selv indfryser fødevarer, bør der kun anvendes friske varer af god kvalitet. Egnede frysevarer: Kød og pølser, fjerkræ og vildt, fisk, grøntsager, krydderurter, frugt, bagværk, pizza, færdigretter, madrester, æggeblommer og æggehvider. Ikke egnede frysevarer: Hele æg med skal, cremefraiche og mayonnaise, salat, radisser og løg. Blanchering af frugt og grønt For at holde på farver, smag, aroma og C vitaminer, skal frugt og grønt blancheres inden frysning. Ved blanchering gives grøntsager og frugt et kort opkog i vand. Se evt. i en kogebog. Indfrysning af fødevarer Brug kun friske og fejlfrie fødevarer til indfrysning. Allerede frosne fødevarer må ikke komme i berøring med de friske fødevarer, der skal fryses. Varerne skal pakkes lufttæt, så de ikke mister deres smag eller tørrer ud. Frysekapacitet Oplysninger om den max. frysekapacitet på 24 timer findes på typeskiltet. Indpakning af fødevarer: 1. Fødevarerne pakkes ind. 2. Tryk luften ud. 3. Pakkerne lukkes lufttæt. 4. Forsyn pakkerne med etiket med angivelse af indhold og indfrysningsdato. Egnet indpakningsmateriale: Filmfolie, alufolie og frysebeholdere. Kan købes i faghandlen. Uegnet indpakningsmateriale: Indpakningspapir, pergamentpapir, cellofan, affaldsposer og brugte indkøbsposer. Egnet lukkemateriale: Gummiringe, plastclips, tråd, kulderesistent klæbebånd. Ved anvendelse af film kan der anvendes en foliesvejser til lukning. Frostvarernes holdbarhed Afhænger af fødevarernes art. Ved gennemsnitlig temperatur: D Fisk, pålæg, færdigretter og bagværk: op til 6 måneder Ost, fjerkræ og fisk: op til 8 måneder Frugt, grønt: op til 12 måneder. D D 17 Hurtig frysning Fødevarerne skal være frosset igennem helt ind til kernen så hurtigt som muligt, derved bevares vitaminer, næringsværdier, udseende og smag bedst muligt. For at undgå en uønsket temperaturstigning når friske fødevarer lægges i, tændes for hurtig frysning et par timer før fødevarerne lægges i.

7 Mindre mængder fødevarer kan nedfryses uden aktivering af hurtig frysning. Fremgangsmåde ved tilberedning af isterninger Tænd og sluk Tryk på hurtig tasten 2. Er der tændt for hurtig frysning, lyser tasten. Hurtig frysning kobler automatisk fra efter 2½ dage. Bemærk Er hurtig frysning tændt, kan driftsstøjen være noget højere. Fyld isterningsbakken 3/4 med vand og stil den nederst i rummet til indfrysning. Er isterningsbakken frosset fast, må den kun løsnes med en uskarp genstand (skaftet på en ske). Hold isbakken kortvarigt ind under rindende vand eller vrid den lidt for at løsne isterningerne. Udstyr til fryseren (ikke alle modeller) Optøning af dybfrostvarer Alt efter art og anvendelsesformål er der følgende muligheder: D D D D Køleakkumulatoren ved stuetemperatur i køleskabet i den elektriske ovn, med/uden varmluftventilator i mikrobølgeovnen Bemærk Helt eller delvis optøede frysevarer må ikke fryses igen. Varerne bør laves til færdigretter (koges eller steges) og indfryses igen. Ved strømsvigt eller funktionsforstyrrelse forsinker køle akkumulatoren opvarmningen af frostvarerne. Køleakku mulatoren kan f.eks. også lægges i en køletaske til midlertidig køling af fødevarer. Den maksimale opbevaringstid af frostvarerne gælder herefter ikke mere. 18 Sluk skabet Tryk på hovedafbryderen 8. Kompressor og indvendig belysning er nu slukket. Rengør skabet Pas på! Uegnede er sand, klorid eller syreholdige rengørings og opløsningsmidler. Brug ikke skurende eller skarpe svampe. På de metalliske overflader i skabet kan der opstå korrosion. Hylder og beholdere må aldrig sættes i opvaskemaskinen. Delene kan deformeres! Fremgangsmåde: D Tag skabet ud af brug Hvis skabet ikke skal anvendes gennem en længere periode: 1. Sluk skabet. 2. Træk netstikket ud eller slå sikringen fra. 3. Rengør skabet. 4. Lad skabsdøren stå åben. Sluk for skabet, før det rengøres. Træk netstikket ud eller slå sikringen fra! Rengør skabet med en blød klud og lunkent vand, der er tilsat en smule PH neutralt opvaskemiddel. Opvaskevandet må ikke komme i kontakt med belysningen. Dørpakningen skal kun vaskes af med rent vand og derefter gnides grundigt tør. Rengøringsvandet må ikke løbe ned i fordampningsområdet gennem afløbsrøret. Efter rengøringen: Tilslut skabet og tænd for det. D D Afrimning Køleafdeling og ekstra kold afdeling Afrimning gennemføres automatisk. Tøvandet løber via vandledningsrenderne og afløbshullet ind i skabets fordampningsområde. Bemærk Sørg for at holde samlerenden og afløbshullet ren, så tøvandet altid kan løbe fra. D D D Henvisninger Rengør tøvandsrenden og afløbsrøret regelmæssigt med vatpinde el. lign., så tøvandet kan løbe ud. Den øverste tøvandsrende kan tages ud til rengøring. Proppen til afløbshullet i køleafdelingen skal sættes i igen efter rengøringen af funktionstekniske grunde. Fryseafdeling Takket være det fuldautomatiske No Frost system danner der sig ikke is i fryseren. Afrimning er ikke nødvendig. 19 Udstyr rengøres Alle variable dele i køleafdelingen kan tages ud til rengøring. (Se kapitel Køleskabets udstyr.) Glashylde Udtrækkelig glashylde Anbring glashylden bagved, flet den ind og tryk den fast foran ved at trykke hylden ned. Tag skuffer ud Vip skufferne fremad og tag dem ud. Trinlagt hylde Anbring skuffe forrest på udtrækningsskinnerne og skub den ind i skabet. Skuffen falder i hak i skabet ved at skubbe den ind. 20 Tag fugtfilteret ud Fugtighedsfilteret over grøntsagsskuffen kan tages ud, når skabet skal rengøres. Tag først grøntsagsskuffen ud og træk så fugtighedsfilteret ud. Filterafdækningen, løftes og filteret tages ud. Rengør det i lunken vand. Lad det tørre og sæt det på plads igen. Udtrækningsskinner monteres 1. Anbring udtrækningsskinnen i udkørt tilstand på den forreste bolt. 2. Træk udtrækningsskinnen let fremad til isætning. 3. Sæt udtrækningsskinnen i på den bageste bolt. 4. Skub låsen bagud. Lugt Hvis der opstår ubehagelig lugt: D D D Sluk for skabet med hovedafbryderen 8. Tag alle fødevarerne ud af skabet. Rengør den indvendige side af skabet. (Se kapitel Rengøring af skabet.) Rengør alle emballager. Pak stærkt lugtende fødevarer i lufttæt emballage for at forhindre lugtdannelse. Tænd for fryseren igen. Placering af fødevarer. Kontrollér efter 24 timer, om ny lugt er opstået i skabet. Skift lugtfilteret. Lugtfilteret findes bag ved den øverste ekstra kolde skuffe. Reservefiltre fås hos din kundeservice. Tag udstræksskinnerne ud D D D D D D 1. Træk udtrækningsskinnen ud. 2. Skub låsen i pilens retning. 3. Løs udtrækningsskinnen fra den bageste bolt. 4. Skub udtrækningsskinnen sammen, skub den bagud og løsne den over den bageste bolt. 21 Belysning (LED) Skabet er udstyret med en vedligeholdelsesfri LED belysning. Vær forsigtig! LED belysning Laserstråler fra klasse 1M (standard IEC 60825). Ret ikke optiske instrumenter direkte ind i strålen. Fare for øjenskader! Reparationer på denne belysning må kun udføres af kundeservice eller en autoriseret fagmand. Driftsstøj Helt normal støj Brummende lyd køleaggregatet arbejder. kølemidlet Boblende, surrende eller klukkende lyd strømmer gennem rørene. Klikkende lyd motoren tændes eller slukkes. Undgåelse af støj Skabet står ikke stabilt Sådan sparer du energi D Indbygningsnichen skal være i vatter dette skal gøres ved hjælp af et vaterpas. Sættes i vatter med de justerbare ben eller læg en kile ind under skabet. Skuffer, kurve eller hylder er ikke placeret rigtigt eller sidder i klemme Kontrollér de udtagelige dele og isæt dem i givet fald rigtigt. Berører flasker eller beholdere hinanden i skabet Sørg i dette tilfælde for afstand mellem de enkelte flasker og beholdere. Placér skabet i et tørt, godt ventileret rum! Skabet bør ikke placeres på et sted, hvor det er udsat for direkte sollys og ikke i nærheden af en varmekilde som ovn, radiator etc.

8 Brug evt. en isoleringsplade. Varme retter og drikke afkøles, før de sættes i køleskabet. Til optøning lægges frysevarer ind i køleafdelingen. Således udnyttes kulden i frysevarerne til at køle fødevarerne i køleskabet med. Sørg for, at skabsdøren ikke står åben mere end nødvendigt! Ventilations og udluftningsåbningen i soklen skal en gang imellem rengøres med en støvsuger eller en pensel for at undgå et øget strømforbrug. D D D D 22 Afhjælpning af små forstyrrelser Før du kontakter kundeservice: Find ud af om du selv kan afhjælpe fejlen ved hjælp af nedenstående. Vær opmærksom på, at garantien ikke gælder ved besøg for at afhjælpe betjeningsfejl/driftsstop m. m., som du selv kan afhjælpe, og at der i sådanne tilfælde opkræves normalt honorar! Fejl Temperatur afviger meget fra indstillingen. Mulig årsag Afhjælpning I nogle tilfælde er det nok at slukke for skabet i 5 minutter. Er temperaturen for varm, kontrolleres efter et par timer, om en temperaturtilnærmelse har fundet sted. Er temperaturen for kold, kontrolleres temperaturen en gang til næste dag. Ingen lampe lyser. Strømsvigt; sikringen er slået fra; netstikket er ikke sat rigtigt i. Kontrollér om strømmen er tilsluttet, sikringen skal være tændt. Kontrollér om strømmen er tilsluttet, kontrollér sikringerne. Kompressoren tænder hyppigere og længere. Skab køler ikke. Ingen lampe lyser. Ventilations og udluftnings åbningen er dækket til. Strømsvigt! D D Fjern forhindringer. Tryk på hovedafbryderen 8. Se kapitel Lær skabet at kende. Sikringen er sprunget. Netstikket sidder ikke fast. Tryk på alarm tasten 1, og hold den nede i 10 sekunder, indtil der høres en bekræftelsestone. Se kapitel Betjeningspanel. Kontroller efter et stykke tid, om skabet køler. Skab køler ikke, temperaturvisningslam pe og indvendig belysning lyser. Det indvendige lys fungerer ikke. Udstillingsfunktion er tændt. LED belysningen er defekt. Døren var åben i for lang tid. Belysningen slukkes efter ca. 10 minutter. Se kapitel Belysning (LED). Belysningen lyser igen ved at lukke og åbne døren. Temperaturvisningslam perne blinker. Der høres en advarselstone, temperaturvisningslam pen blinker. Hyppig åbning af skabsdøren. Mange fødevarer er blevet lagt i. Fejl der er for varmt i fryseren! Fare for frysevarerne! Sørg for at døren ikke åbnes mere end nødvendigt. Tænd for hurtig frysning, før fødevarer lægges i. Se kapitel Advarselstone. 23 Fejl Temperaturen i den ekstra kolde afdeling er for kold eller for varm. Mulig årsag Den faste indstilling er indstillet for højt eller for lavt (f. eks. ved frost i den ekstra kolde afdeling) Afhjælpning Temperaturen i den ekstra kolde afdeling kan ændres 2 trin varmere eller koldere. Er lysbjælken indstillet på trin 4, har den ekstra kolde afdeling en temperatur omkring 0 C. Tallene i temperaturvisningslamperne svarer ikke til temperaturerne i den ekstra kolde afdeling. Trin 2 Trin 8 koldeste indstilling varmeste indstilling Tryk på tasten 2 i 3 sekunder, til pibtonen høres, temperaturvisningslamperne 4 flimrer. Ændre indstillingen med tasten 3. Efter et minut gemmes den indstillede temperatur. Service En kundeservice i nærheden af dit hjem kan du finde i telefonbogen eller i kundeservicefortegnelsen. Hvis du kontakter kundeservice, bør du altid oplyse skabets produkt (E nr.) og fabrikationsnummer (FD nr.). Disse angivelser findes på typeskiltet. Det er vigtigt at have produktnummer og fabrikationsnummer parat, når du henvender dig til kundeservice. Dermed kan du spare tid og penge. 24 no Innholdsfortegnelse Veiledning om utrangering... Henvisningen om sikkerhet og advarsler Plassering av apparatet Elektrisk tilkopling Lær apparatet å kjenne. Betjeningspanelet..... Ta hensyn til romtemperaturen.... Innkopling av apparatet Innstilling av temperatur Varsellyd.... Plassering av matvarer. Nytteinnhold

9 Kjølerommet Hurtigkjøling Interiøret i kjølerommet. Ferskkjølerommet..... Fryserommet Frysing og lagring..... Nedfrysing av ferske matvarer.... Nedfrysing av mat Hurtigfrysing Utstyr i fryserommet... Tining av frosne varer.. Utkopling av apparatet. Avriming.... Rengjøring.. Lukt...

10 Lys (LED)... Slik kan du spare energi..... Driftsstøy fra apparatet Små feil som du kan utbedre selv. Kundeservice Veiledning om utrangering x Kast av emballasjen fra det nye apparatet Emballasjen beskytter apparatet mot transportskader. Alle brukte materialer er miljøvennlige og egnet for resirkulering. Hjelp med og reduser avfallsvolumet ved å fjerne emballasjen på en miljøvennlig måte. Faghandelen er forpliktet til å ta imot ditt gamle apparat. Henvisningen om sikkerhet og advarsler Før apparatet blir tatt i bruk Før du tar apparatet i bruk, må du lese nøye igjennom de informasjonene som finnes i bruks og monteringsanvisningen. Disse inneholder viktige råd om installasjon, bruk og vedlikehold av apparatet. Oppbevar alle trykksakene for senere bruk eller for en eventuell ny eier. x Kast av gammelt apparat Utrangerte kjøle og fryseskap er ikke verdiløst avfall. Ved å fjerne det på en miljøvennlig måte kan verdifulle råstoffer gjenvinnes. Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2002/96/EF om avhending av elektrisk og elektronisk utstyr (waste electrical an electronic equipment WEEE). Dette direktivet angir rammen for en EU omspennende praksis for tilbakelevering og gjenvinning av gamle apparater.

11 ! Teknisk sikkerhet D Dette apparatet inneholder små mengder av kjølemiddelet R 600a. Pass på at rørene på kjølemiddel kretsløpet ikke blir skadet under transport eller montering. Dersom kjølemiddel spruter ut, kan dette føre til skader på øynene eller det kan antennes. Ved skade - Åpen flamme og antenningskilder må holdes borte fra apparatet, - Trekk ut støpselet. - Rommet må luftes ut godt i noen minutter, - Kundeservice må informeres. Jo mer kuldemiddel det er i et apparat, jo større må rommet være hvor apparatet skal stå. I små rom kan det derfor ved et eventuelt lekk oppstå en brennbar blanding av luft og gass. Per 8 g kuldemiddel må rommet være minst 1 m3 stort. Mengden kuldemiddel i kjøleskapet ditt står på typeskiltet på innsiden av apparatet. Advarsel! Ved utrangerte apparater 1. Trekk ut støpselet. 2. Skjær over kabelen og fjern den sammen med støpselet. Kjøle og fryseskap inneholder isolasjonsgasser og kjølemidler som krever en fagkyndig behandling. Pass på at rørene på kjøleapparatet ikke blir skadet før transport til en sakkyndig og miljøvennlig destruksjon. D Skift av elektrisk kabel og andre reparasjoner må kun foretas av kundeservice. Ikke sakkyndige installasjoner og reparasjoner kan føre til alvorlig fare for brukeren. 26 Under bruken D Barn i husholdningen D Det må aldri brukes elektriske apparater inne i dette apparatet (f. eks. varmeapparater, elektriske isberedere osv. ). Fare for eksplosjon! Rim aldri av eller rengjør apparatet med dampvasker. Dampen kan trenge inn i de elektriske delene og kan utløse en kortslutning. Fare for strømstøt! Ikke bruk gjenstander som er spisse eller har skarpe kanter til å fjerne rim og islag. De kan ødelegge kuldemiddelrørene. Dersom kuldemiddelet spruter ut, kan dette antenne eller det kan føre til skade på øynene. Ikke lagre produkter med brennbar drivgass (f. eks. spraybokser) og ingen eksplosive stoffer i kjøleskapet. Fare for eksplosjon! Sokkel, uttrekk, dører osv. må ikke brukes som stigbrett eller som støtte. For avriming og rengjøring må støpselet trekkes ut eller sikringen slås av. Trekk i støpselet, ikke i snoren. Flasker som inneholder alkohol med høy prosent må alltid oppbevares stående og må holdes godt lukket under lagringen. Deler av kunststoff og dørpakninger må ikke bli tilsmusset med fett eller olje. Kunststoff og dørpakninger blir porøs av dette. Ventilasjonsåpningene på apparatet må aldri dekkes til eller blokkeres. Personer som har innskrenket fysisk, sensorisk eller psykiske evner, må kun få bruke dette apparatet under tilsyn eller få utførlig veiledningen når det gjelder bruken. I fryserommet må det ikke lagres flasker eller bokser (særlig kullsyreholdige drikkevarer). Flasker og bokser kan sprekke! Ikke ta frosne varer inn i munnen straks etter de blir tatt ut av fryserommet. Fare for fryseforbrenning. Unngå lengere kontakt med hendene og frosne varer, is eller dampristene på fryseren osv. Fare for fryseforbrenning. Emballasjen og deler av denne må ikke være tilgjengelig for barn. Det er fare for kvelning på grunn av foldekartonger og folier. Kjøleskapet er ikke leketøy for barn! Ved skap som er utstyrt med lås, må nøkkelen til skapet oppbevares utilgjengelig for barn. D D D D Generelle bestemmelser Skapet er beregnet for D D kjøling og frysing av matvarer, For islaging. D Det er beregnet for bruk i husholdningen. Apparatet er fjernet for radiostøy i henhold til EU direktivet 2004/108/EC. Kuldekretsløpet er kontrollert for tetthet. Dette produktet tilsvarer de gyldige sikkerhetsbestemmelsene for elektroapparater (EN 60335/2/24). D D D D D D D D D 27 Plassering av apparatet Best egnet er et tørt, godt ventilert rom for plassering av skapet. Stedet bør ikke ha direkte sollys og må heller ikke være i nærheten av en varmekilde som f. eks. komfyr, ovn osv. Dersom det ikke kan unngås at det må plasseres ved siden av en varmekilde, må det brukes en egnet isolasjonsplate eller du må overholde følgende minste avstander: til elektrisk eller gasskomfyr 3 cm. til olje eller kullkomfyr 30 cm. Elektrisk tilkopling Etter oppstillingen må apparatet stå loddrett i minst 1 time før det tas i bruk. Under transporten kan det forekomme at oljen som er i kompressoren har rent inn i kuldesystemet. Før første gangs bruk må innsiden av apparatet rengjøres (se rengjøring). Stikkontakten må være fritt tilgjengelig. Skapet må kun tilkoples V/50 Hz vekselstrøm via en forskriftsmessig installert stikkontakt. Stikkontakten må være sikret med en 10 A til 16 A sikring. Ved apparater som blir brukt i ikke europeiske land, må det kontrolleres på typeskiltet om den angitte spenningen og strømtypen stemmer overens med de verdiene som finnes i strømnettet ditt. Typeskiltet befinner seg i kjølerommet nede til venstre. En eventuell nødvendig utskifting av tilkoplingsledningen må kun foretas av en fagmann.! Advarsel! Apparatet må ikke tilkoples til elektroniske energi sparekontakter eller til et anlegg som omformer likestrøm i 230 V vekselstrøm (f.eks. solaranlegg, skipsnett). 28 Lær apparatet å kjenne Denne bruksanvisninger gjelder for flere modeller. Det er mulig med avvik på bildene. 1 7 Betjeningspanelet 8 9 Hovedbryter Glasshylle 16 Fuktighetsskuff 17 Fryseskål (liten) 18 Glasshylle 19 Fryseskål (stor) 20 Dørhylle 21 Hylle i døren for store flasker 22 Ventilasjonsåpning (eksempler for forskjellige utførelser) 10 Hylletrinn med gastronombeholdere 11 Lys (LED) 12 Glasshyller som kan trekkes ut med serveringsskål 13 Lys i skuffen 14 Ferskkjøleskuffen 15 Fuktighetsfilter A B C Kjøledel Ferskkjølerom Fryserom 29 Betjeningspanelet 1 Alarm tast Brukes for å slå av varsellyden. 2 Hurtig tast fryserommet Brukes for å slå på og av hurtigfrysing. 3 Innstillingstast for temperatur i fryserommet Med tasten blir temperaturen i fryserommet stilt inn. 4 Temperaturindikasjon for fryserommet Tallene på lysstreken tilsvarer fryseromstemperaturen i C. 5 Hurtig tast kjølerommet Brukes for å slå på og av hurtigkjøling.

12 6 Innstillingstast for temperatur i kjølerommet Med tasten blir temperaturen i kjølerommet stilt inn. 7 Temperaturindikasjon for kjølerom Tallene på lysstreken tilsvarer kjøleromstemperaturen i C. 30 Ta hensyn til romtemperaturen Apparatet er utlagt for en bestemt klimaklasse. Avhengig av klimaklassen kan apparatet drives ved følgende romtemperaturer. Klimaklassen finnes på typeskiltet til venstre nede i apparatet. Innkopling av apparatet Apparatet slås på med hovedbryteren 8. En varsellyd høres og alarmtasten 1 blinker. Ved å trykke på alarmtasten 1 blir varsellyden slått av. Alarmtasten lyser og temperaturviseren blinker inntil apparatet har nådd den innstilte temperaturen. Belysningen innvendig i kjølerommet lyser når døren er åpen. Klimaklasse SN N ST T Romtemperatur +10 C til 32 C +16 C til 32 C +16 C til 38 C +16 C til 43 C Opplysninger om driften D Ventilasjon Den oppvarmede luften må få kunne slippe ut uhindret 22. Kjølemaskinen må ellers arbeide mer. Dette øker strømforbruket. Derfor: Dekk til eller blokker aldri vifteåpningen! Når kjølemaskinen går, danner det seg vannperler eller rim på bakveggen i kjølerommet. Dette er funksjonsbetinget. Det er ikke nødvendig å tørke eller å skrape av dette. Bakveggen rimes automatisk av. Avrimingsvannet renner via rennen og avløpshullet og ned i fordampingsområdet på apparatet. Ved det helautomatiske No Frost systemet forblir fryserommet og kjølerommet fritt for is. Det er ikke nødvendig å avrime dette. Frontsiden på apparatet blir delvis lett oppvarmet, dette forhindrer at det danner seg kondensvann ved dørpakningen. Dersom døren ikke lar seg åpne straks etter at den er lukket igjen, så vent et par minutter inntil undertrykket har utjevnet seg. D D D 31 Innstilling av temperatur Kjølerom (kan innstilles fra +2 C til +8 C) Innstillingstasten for temperaturen 6 trykkes flere ganger inntil den ønskede temperaturen i kjølerommet er stilt inn. Den sist innstilte verdien blir lagret. Den innstilte temperaturen blir vist på indikasjon 7. Vi anbefaler en innstilling på +4 C. Ømfintlige matvarer bør ikke lagres varmere enn +4 C. Varsellyd Slå av varsellyden Ved å trykke på alarm tasten 1, slås varsellyden av og indikasjonen blir satt i ny beredskap. Varsellyd for åpen dør Varsellyden for døren slåss på når døren står lenger åpen enn i ett minutt. Det høres en vedvarende lyd. Varsellyd for temperatur Varsellyden for temperaturen slås på når det er blitt for varmt i fryserommet. Det høres en pipelyd. Ferskkjølerom Temperaturen i ferskkjølerommet B er innstilt fra fabrikken nært opp mot 0 C og bør helst ikke forandres på. Dersom det skulle danne seg frost på varene, kan temperaturen innstilles noe varmere. (Se kapittel små feil som du kan rette på selv".) Alarm tast lyser blinker blinker Lampe for temperatur angivelse blinker blinker lyser Forklaring Temperaturvarsel: Det er ikke fare for de frosne varene. Fare for opptining: Det er fare for de frosne varene. Fare for opptining: Det har vært for varmt. Det er fare for de frosne varene. Fryserom (kan innstilles fra -16 C til -24 C) Innstillingstasten for temperaturen 3 trykkes flere ganger inntil den ønskede temperaturen i fryserommet er stilt inn. Den sist innstilte verdien blir lagret. Den innstilte temperaturen blir vist på indikasjon 4. Vi anbefaler en innstilling på -18 C i fryserommet. Fare for opptining Dersom smak, lukt og utseende ikke har forandret seg, kan maten fryses ned igjen etter at den er blitt kokt eller stekt. Den maksimale lagringstiden for disse varene kan ikke lenger utnyttes. Temperaturvarsel Det er mulig at varsellyden kan høres uten at det er fare for de frosne varene når: D D D Apparatet blir tatt i bruk. Når det blir lagt inn store mengder ferske matvarer. Når døren har stått lenge åpent. 32 Plassering av matvarer Ta hensyn til kuldesonene i kjølerommet! På grunn av luftsirkulasjonen i kjølerommet oppstår det soner med forskjellig temperatur: Vi anbefaler at maten blir plassert som følger: D På hyllene i kjøledelen: bakst, ferdige retter, melkeprodukter, kjøtt og pålegg I ferskkjølerommet: melkeprodukter, kjøtt og pålegg I skuffen med høy fuktighet: grønnsaker, salat, frukt I døren (ovenfra og nedover): smør, ost, egg, tuber, små flasker, store flasker, melk, saftkartonger I fryserommet: dypfrosne retter, isbiter, is D D D D Nytteinnhold De kaldeste sonene er ved bakveggen, på glassplatene som kan trekkes ut, og i serveringsskålen. Henvisning Ømfintlige matvarer lagres i den kaldeste sonen, (f. eks. fisk, pålegg, kjøtt). D D Informasjoner om nytteinnholdet finnes på typeskiltet til apparatet. Kjølerommet Temperaturen i kjølerommet kan innstilles fra +2 C tuk +8 C. Kjølerommet er det ideelle oppbevaringsstedet for ferdige retter, bakst, konserver, kondensmelk, hard ost, frukt og grønnsaker som ikke tåler kulde og for sydfrukter. Den varmeste sonen er i døren helt oppe. Henvisning I den varmeste sonen lagres f. eks. ost og smør. Ved servering beholder dermed osten sin aroma og smøret holder seg mykt. Pass på når du fyller skapet Matvarer må helst være innpakket eller godt tildekket før de legges inn i skapet. Derved holdes de ferske og beholder aroma, farge og fuktighet. Dessuten unngås det bismak og misfarging av kunststoffdelene. Henvisning Unngå at matvarene berører bakveggen. Ellers blir luftsirkulasjonen hindret. Matvarer eller emballasjen kan fryse fast på bakveggen av apparatet. 33 Hurtigkjøling Ved hurtigkjøling blir kjølerommet nedkjølt så lavt som mulig i ca. 6 timer. Deretter blir det automatisk omstilt til den temperaturen som var innstilt før hurtigkjøling. Hurtigkjøling kan brukes f. eks.: D D Før du fyller på store mengder av mat. For hurtigkjøling av drikkevarer. Inn og utkopling Trykk hurtig tasten 5. Tasten lyser når hurtigkjøling er slått på. Henvisning Når hurtigkjølingen er slått på, kan det oppstå høyere driftsstøy.

13 Plasseringen for glasshyllene kan forandres ved å flytte tappene. Hylletrinn Før hylletrinnet kan tas ut, må først gastronombeholderne tas ut. Interiøret i kjølerommet Glasshylle Hylletrinnet løftes opp, trekkes framover og senkes ned. Deretter kan de svinges ut til siden. For å ta ut glasshyllene, trekkes de oppover på skrå og tas ut. 34 Glasshylle som kan trekkes ut Før glasshyllen som trekkes ut kan tas ut, må serveringsskålene tas ut. Spesialutstyr (ikke på alle modellene) Flaskehylle Løsne glasshyllene framme ved feste ig ta dem ut. Dørhylle På flaskehyllen kan flaskene lagres sikkert. Dersom du trenger plass for andre matvarer, kan metallbøylene klaffes opp. Gastronombeholder Rommene i døren løftes opp og tas ut. I gastronombeholderen kan det på plassparende måte lagres mat i kjølerommet. 35 Ferskkjølerommet Temperaturen i ferskkjølerommet blir holdt nært 0 C. Den lave temperaturen og den høye luftfuktigheten (i skuffen med høy fuktighet) gjør det mulig å få optimale lagringsbetingelser for ferske matvarer. Matvarene kan lagres her opptil tre ganger så lenge som i den normale kjølesonen uten at de taper sin ferskhet. Ferskkjøleskuffen I ferskkøleskuffen er det en temperatur nært mot 0 C og opptil 50% luftfuktighet. Dette er ideelt for oppbevaring av fisk, kjøtt, pålegg, ost og melk. Fukteskuffen Dersom det skal brukes en annen størrelse på en gastronombeholder, kan plasseringen av holderne forandres. Fukteskuffen blir dekket med et spesielt filter, som lar luften trenge igjennom, men som holder fuktigheten tilbake. Dermed er det i denne skuffen, alt etter hvor full den er, opptil 90% luftfuktighet. Det er ideelle betingelser for alt som blir høstet i hagen og på jordene som f. eks. salat, grønnsaker, frukt, sopp og urter. Serveringsskål Mat som ikke er egnet for ferskkjøling er: Frukt og grønnsaker som er ømfintlig overfor kulde som: sydfrukter, avocado, papaya, pasjonsfrukt, auberginer, agurk, paprika, dessuten frukt som skal modne, grønne tomater, poteter og hard ost. Det ideelle oppbevarings stedet for disse matvarene er kjølerommet A. Ta hensyn til når du kjøper inn mat: Viktig for holdbarheten av matvarer er ferskheten når de kjøpes". Prinsipielt gjelder: jo ferskere varene er når de kommer ned i ferskkjølerommet, desto lenger holder de seg også ferske. Pass derfor alltid på at matvarene alltid er ferske når du kjøper dem. Flaskeholder Flaskeholderen forhindrer at flasken vipper når døren åpnes eller lukkes. 36 Frysing og lagring Lagringstid (ved 0 C): Alt etter kvalitet pølser, pålegg, kjøtt, innvoller, fisk, fersk melk, kvarg (opphengt melk) kjøtt i små stykker, stekepølser, sopp, salat, grønnsaker med blad kjøtt i større stykker, ferdigretter røkte varer eller røkt/saltet pølser, kål inntil 7 dager Innkjøp av frosne varer Emballasjen må ikke være ødelagt. Ta hensyn til holdbarhetsdatoen. Temperaturen i fryseboksen i butikken må ha -18 C eller lavere. Transporter helst frosne ting i en isoleringspose, og legg dem straks i fryserommet. Uttaking av skuffene inntil 10 dager inntil 15 dager inntil 20 dager kjøtt som er varmebehandlet i store stykker, oksekjøtt, vilt, inntil 30 dager belgfrukt Fryserommet Fryserommet brukes til å D D D Lagring av dypfrosne varer. Tilberedning av isbiter. Nedfrysing av ferske matvarer. Skuffene kan helles framover og tas ut. For å skyve skuffene inn igjen, settes de oppå uttrekksskinnen og skyves inn i apparatet. Skuffen smekker fast når den blir skjøvet inn i apparatet. Ta glasshyllene ut av fryserommet Løft hyllene framover og ta dem ut. Pass på at døren til fryserommet alltid er lukket! Dersom døren står åpen, tiner varene opp. Fryserommet blir sterkt iset. Dessuten: Misbruk av energi på grunn av høyt strømforbruk! 37 Nedfrysing av ferske matvarer Når du selv vil fryse ned mat Dersom du selv vil fryse ned mat, må du bruke ferske og fine matvarer. Ting som egner seg for nedfrysing: kjøtt og pålegg, fjærkre og vilt, fisk, grønnsaker, urter, frukt, bakst, pizza, ferdige retter, eggeplomme og eggehvite. Ting som ikke egner seg for nedfrysing: Hele egg i skall, sur fløte og majones, bladsalat, reddik, nepe og løk. Forvelling av grønnsaker og frukt For at farge, smak, aroma og vitamin C" skal bli bibeholdt, bør grønnsaker og frukt forvelles før de fryses ned. Ved forvelling blir grønnsakene og frukten lagt i kokende vann i kort tid. Litteratur om nedfrysing, også om forvelling, fåes i bokhandelen. For emballasje egner seg best: Kunststoff folier, slange" folier, plastfolie av polyetylen, aluminiumsfolie og frysebegre. Disse produktene fåes i faghandelen. Ikke egnet som emballasje er: Pakkepapir, pergament papir, cellofan, bossposer og brukte handleposer. Som lukkemekanisme brukes: Gummiringer, plastklemmer, snor, tapebånd som tåler kulde o.l. Poser og plastfolie kan sveises sammen med et spesielt sveiseapparat. Holdbarhet for de frosne varene Dette avhenger at type matvarer. Ved middels temperatur: D Fisk, pålegg, ferdigretter, bakst: inntil 6 måneder Ost, fjærkre, kjøtt: inntil 8 måneder Grønnsaker, frukt: inntil 12 måneder. D Nedfrysing av mat Dersom du selv skal fryse ned mat, må du kun bruke ferske, fine matvarer. Mat som skal nedfryses må ikke komme i kontakt med allerede frosne varer. Matvarer må pakkes lufttett, slik at de ikke mister smak eller tørker ut. D Hurtigfrysing Matvarene bør fryses ned inntil kjernen så fort som mulig, for at vitaminer, næringsstoffer, utseende og smak blir bibeholdt. For at det ikke oppstår en uønsket temperaturstigning dersom man legger ferske matvarer inn, må hurtigfrysing slås på noen timer på forhånd før varene legges inn. Små mengder matvarer kan fryses ned uten hurtigfrysing. Max. frysekapasitet Informasjon om den maksimale frysekapasiteten i løpet av 24 timer finnes på typeskiltet. Slik pakker du riktig inn: 1. Legg maten inn i pakningen. 2. Trykk ut luften. 3. Lukk pakningen lufttett. 4. Emballasjen må merkes med innhold og dato for nedfrysingen. Inn og utkopling Trykk hurtig tasten 2. Når hurtigfrysing er slått på, lyser tasten.

14 Powered by TCPDF ( Hurtigfrysing slås automatisk av etter 2½ dager. Henvisning Når hurtigfrysing er på, kan det oppstå høyere driftsstøy. 38 Utstyr i fryserommet (ikke på alle modellene) Tining av frosne varer Alt etter type og hva du skal bruke dem til, kan du velge mellom følgende muligheter: D D D D Kuldeakku ved romtemperatur i kjøleskapet i elektrisk stekeovn, med/uten varmluft i mikrobølge Tips Varer som er delvis oppting, må ikke fryses ned igjen. Etter tilberedning til en ferdigrett (kokt eller stekt) kan de fryses ned igjen. Den maksimale lagringstiden må i et slikt tilfelle ikke utnyttes fullt ut. Ved strømbrudd eller en feil forsinker kuldeakkuene at de frosne varene tiner opp. Kuldeakkuet kan også tas ut og brukes for å kjøle ned matvarer f. eks. i en kjølebag. Utkopling av apparatet Trykk hovedbryteren 8. Kjølemaskinen og det innvendige lyset slås av. Produksjon av isbiter Når apparatet skal tas ut av bruk Dersom du ikke skal bruke apparatet i lengre tid: 1. Utkopling av apparatet. 2. Trekk ut støpselet eller slå av sikringen. 3. Rengjør apparatet. 4. La døren på apparatet stå litt åpen. Fyll isskålen ¾ med vann og sett det på bunnen i fryserommet. En isskål som er frosset fast må kun løsnes med en rund gjenstand (treskje). For løsning av isbitene holdes skålen kort under rennende vann og vris lett på. 39 Avriming Kjøle og ferskkjølerommet Avrimingen skjer automatisk. Avrimingsvannet renner igjennom vannrennen, igjennom avløpshullet og ned i fordamperen på apparatet. Henvisning Hold rennen og avløpshullet rent, slik at kondensvannet kan renne ut. Gå fram som følger: D D D Før rengjøring må apparatet slås av. Trekk ut støpselet eller slå av sikringen! Rengjør apparatet med en myk klut, lunkent vann og litt oppvaskmiddel som er PH nøytral. Vaskevannet må ikke komme bort i lyset. Dørpakningen må kun vaskes med rent vann og tørkes godt av. Vaskevannet må ikke renne ned i avløpshullet og i fordampingsområdet. Etter rengjøringen må apparatet lukkes og slås på igjen. D D D Legg merke til Rennen for avrimingsvannet og avløpsrøret må regelmessig rengjøres med en bomullspinn e. l. slik at avrimingsvannet kan renne ut. Den øvre rennen for avrimingsvannet kan tas ut for rengjøring. Proppen i avløpshullet på kjølerommet må av funksjonstekniske grunner settes inn igjen etter rengjøringen. Fryserom På grunn av det helautomatiske No Frost systemet forblir fryserommet isfritt. Det er ikke nødvendig å avrime dette. Rengjøring Obs! Ikke bruk pusse eller løsemidler som inneholder sand, klorid eller syre. Ikke bruk skurende eller skrapende svamper. På metalloverflatene på apparatet kan det oppstå korrosjon. Hyllene og beholderne må aldri vaskes i oppvaskmaskin. Delene kan bli deformert! 40 Rengjøring av utstyret For rengjøring kan alle de variable delene i kjølerommet tas ut. (Se kapittel Interiøret i kjølerommet".) Glasshylle Glasshylle som kan trekkes ut Legg glasshyllen ned bak, trekk den inn og la den smekk i framme på hyllen ved å trykke den ned. Uttaking av skuffene Skuffene kan helles framover og tas ut. Hylletrinn For å skyve skuffen inn igjen, settes de oppå uttrekksskinnen og skyves inn i apparatet. Skuffen smekker fast når den blir skjøvet inn i apparatet. 41 Uttaking av fuktefilteret Fuktefilteret over fukteskuffen kan tas ut for rengjøring. Ta først ut fukteskuffen og trekk så ut fuktefilteret. Filterlokket, løftes av og filteret tas ut. Det rengjøres i lunkent vann. La det tørke og sett det sammen igjen. Innbygging av uttrekksskinnen 1. Sett skinnen i uttrekket tilstand oppå bolten framme. 2. Trekk uttrekksskinnen litt framover for at den skal smekke i. 3. Sett uttrekksskinnen inn ved bolten bak. 4. Skyv låsen bakover. Lukt Dersom det oppstår ubehagelig lukt: D D Slå først av hovedbryteren 8. Alle matvarer tas ut av apparatet. Rengjør innsiden av apparatet. (Se kapittel om Rengjøring av apparatet". ) Rengjør alle emballasjene. Mat som lukter sterkt må pakkes lufttett for å forhindre at de lukter. Slå apparatet på igjen. Plassering av matvarer. Etter 24 timer må det kontrolleres om det fremdeles oppstår lukt. Skift da ut luktfilteret. Luktfilteret befinner seg bak den øvre fersk kjøleskuffen. Reservefilter kan fåes hos kundeservice. Uttaking av skinnen D D D D D D D 1. Trekk ut skinnen. 2. Skyv låsen i pilens retning. 3. Løsne skinnen fra bolten bak. 4. Skyv skinnen sammen, skyv den inn ovenfor bolten bak og la den smekke i. 42 Lys (LED) Dette apparatet er utstyrt med en vedlikeholdsfritt LED belysning. Forsiktig! LED belysning Laserstråling i klasse 1M (norm IEC 60825). Du må ikke se direkte inn i strålen med optiske hjelpemidler (brille, kontaktlinse osv.). Fare for øyenskader! Reparasjoner på denne belysningen må kun foretas av kundeservice eller autoriserte fagfolk. Driftsstøy fra apparatet Helt normale lyder Lav brumming - er helt normalt når kuldeaggregatet arbeider. Lav bobling, surring eller gurglelyd - er typisk når kjølemiddelet som strømmer igjennom de tynne rørene. Et kort klikk - høres når motoren slås av og på. Unngå lyder Apparatet står ujevnt Slik kan du spare energi D Monteringsnisjen må innrettes med et water. Bruk hertil skruføttene for nisje eller legg noe under. Skuffene, kurvene eller lagringshyllene rister eller klemmer Forsøk å ta ut løse deler, og sett dem så inn igjen. Tingene i skapet berører hverandre Flytt flaskene eller beholderne litt bort fra hverandre. Apparatet må stilles opp i et tørt, godt ventilert rom! Stedet bør ikke være utsatt for direkte sollys og ikke i nærheten av en varmekilde (som f. eks. komfyr, varmeovn etc). Bruk om nødvendig en isolasjonsplate. Varm mat og drikke må alltid avkjøles før de settes inn i skapet! Legg de frosne varene inn i kjøleskapet når det skal tine opp. Dermed kan du utnytte kulden i de frosne varene for å kjøle tingene i skapet. Åpne døren på kjøleskapet i så kort tid som mulig! Ventilasjonsåpningene i sokkelen bør rengjøres av og til med en støvsuger eller pensel.

Din brugermanual GAGGENAU RB272371 http://da.yourpdfguides.com/dref/3560667

Din brugermanual GAGGENAU RB272371 http://da.yourpdfguides.com/dref/3560667 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual BALAY KI4BYU4 http://da.yourpdfguides.com/dref/3571716

Din brugermanual BALAY KI4BYU4 http://da.yourpdfguides.com/dref/3571716 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual BALAY 3KIB4850 http://da.yourpdfguides.com/dref/3655149

Din brugermanual BALAY 3KIB4850 http://da.yourpdfguides.com/dref/3655149 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual GAGGENAU RT

Din brugermanual GAGGENAU RT Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS KI40FP60 http://da.yourpdfguides.com/dref/3571694

Din brugermanual SIEMENS KI40FP60 http://da.yourpdfguides.com/dref/3571694 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual CONSTRUCTA CK66443

Din brugermanual CONSTRUCTA CK66443 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

KIV.. da Brugsanvisning no Bruksanvisning. sv Bruksanvisning fi Käyttöohje

KIV.. da Brugsanvisning no Bruksanvisning. sv Bruksanvisning fi Käyttöohje KIV.. da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning fi Käyttöohje da Indholdsfortegnelse Sikkerheds- og advarselshenvisninger... 4 Bortskaffelse... 6 Leveringsomfang... 6 Opstillingssted... 7 Rumtemperatur

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Køle-/ frysekombination Kjøle-/frysekombinasjon Kyl-/ fryskombination Jääkaappipakastin

Køle-/ frysekombination Kjøle-/frysekombinasjon Kyl-/ fryskombination Jääkaappipakastin da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning fi Käyttöohje KG..N.. Køle-/ frysekombination Kjøle-/frysekombinasjon Kyl-/ fryskombination Jääkaappipakastin da Indholdsfortegnelse Sikkerheds- og

Læs mere

GSN.. da Brugsanvisning no Bruksanvisning. sv Bruksanvisning fi Käyttöohje

GSN.. da Brugsanvisning no Bruksanvisning. sv Bruksanvisning fi Käyttöohje GSN.. da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning fi Käyttöohje da Indholdsfortegnelse Sikkerheds- og advarselshenvisninger... 4 Bortskaffelse... 6 Leveringsomfang... 7 Rumtemperatur og ventilation...

Læs mere

GSN.. da Brugsanvisning no Bruksanvisning. sv Bruksanvisning fi Käyttöohje

GSN.. da Brugsanvisning no Bruksanvisning. sv Bruksanvisning fi Käyttöohje GSN.. da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning fi Käyttöohje da Indholdsfortegnelse Sikkerheds- og advarselshenvisninger... 4 Bortskaffelse... 6 Leveringsomfang... 6 Rumtemperatur og ventilation...

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Din brugermanual GAGGENAU RC

Din brugermanual GAGGENAU RC Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EU8209C

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EU8209C Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning Käyttöohje GS..N.. Fryser Fryseapparat Frysskåp Pakastin

da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning Käyttöohje GS..N.. Fryser Fryseapparat Frysskåp Pakastin da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning fi Käyttöohje GS..N.. Fryser Fryseapparat Frysskåp Pakastin da Indholdsfortegnelse Sikkerheds- og advarselshenvisninger... 4 Bortskaffelse... 6 Leveringsomfang...

Læs mere

BESKRIVELSE AF SKABET

BESKRIVELSE AF SKABET BESKRIVELSE AF SKABET A. Køleafdeling 1. Frugt- og grøntsagsskuffe 2. Hylder og zone til hylder 3. Termostatknap med lys 4. Hylder i døren 5. Flaskehylde 6. Udtrækkelig flaskeholder 7. Typeplade (anbragt

Læs mere

KSV.. da Brugsanvisning no Bruksanvisning. sv Bruksanvisning fi Käyttöohje

KSV.. da Brugsanvisning no Bruksanvisning. sv Bruksanvisning fi Käyttöohje KSV.. da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning fi Käyttöohje da Indholdsfortegnelse Sikkerheds- og advarselshenvisninger... 4 Bortskaffelse... 6 Leveringsomfang... 6 Rumtemperatur og ventilation...

Læs mere

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

RT 242. Gaggenau da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning fi Käyttöohje

RT 242. Gaggenau da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning fi Käyttöohje Gaggenau da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning fi Käyttöohje RT 242 Indbygningsmodel Apparat som bygges inn Inbyggnadsskåp Kalusteisiin sijoitettava laite da Indholdsfortegnelse 3 no Innholdsfortegnelse

Læs mere

KGE.. da Brugsanvisning no Bruksanvisning. sv Bruksanvisning fi Käyttöohje

KGE.. da Brugsanvisning no Bruksanvisning. sv Bruksanvisning fi Käyttöohje KGE.. da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning fi Käyttöohje da Indholdsfortegnelse Sikkerheds- og advarselshenvisninger.. 4 Bortskaffelse... 6 Leveringsomfang... 6 Iagttag rumtemperaturen

Læs mere

da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning Käyttöohje GS..D.. Fryser Fryseapparat Frysskåp Pakastin

da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning Käyttöohje GS..D.. Fryser Fryseapparat Frysskåp Pakastin da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning fi Käyttöohje GS..D.. Fryser Fryseapparat Frysskåp Pakastin da Indholdsfortegnelse Sikkerheds- og advarselshenvisninger... 4 Bortskaffelse... 6 Leveringsomfang...

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning Käyttöohje GS..N.. Fryser Fryseapparat Frysskåp Pakastin

da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning Käyttöohje GS..N.. Fryser Fryseapparat Frysskåp Pakastin da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning fi Käyttöohje GS..N.. Fryser Fryseapparat Frysskåp Pakastin da Indholdsfortegnelse Sikkerheds- og advarselshenvisninger... 4 Bortskaffelse... 6 Leveringsomfang...

Læs mere

KGN.. da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning. fi Käyttöohje pl Instrukcja obsługi

KGN.. da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning. fi Käyttöohje pl Instrukcja obsługi KGN.. da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning fi Käyttöohje pl Instrukcja obsługi da Indholdsfortegnelse Sikkerheds- og advarselshenvisninger... 5 Bortskaffelse... 7 Leveringsomfang... 7

Læs mere

KGF.. da Brugsanvisning no Bruksanvisning. sv Bruksanvisning fi Käyttöohje

KGF.. da Brugsanvisning no Bruksanvisning. sv Bruksanvisning fi Käyttöohje KGF.. da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning fi Käyttöohje da Indholdsfortegnelse Sikkerheds- og advarselshenvisninger... 4 Bortskaffelse... 6 Leveringsomfang... 6 Iagttag rumtemperaturen

Læs mere

Gaggenau da Brugsanvisning RB 292

Gaggenau da Brugsanvisning RB 292 Gaggenau da Brugsanvisning RB 292 da Indholdsfortegnelse dabrugsanvi sningogmonteringsvej ledning Sikkerheds- og advarselshenvisninger 3 Før skabet tages i brug 3 Teknisk sikkerhed 3 Under brug 3 Børn

Læs mere

Din brugermanual ELEKTRO HELIOS BL2509

Din brugermanual ELEKTRO HELIOS BL2509 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECM1942

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECM1942 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

Brugsanvisning. Køleskab KE 9700-0-2TZ

Brugsanvisning. Køleskab KE 9700-0-2TZ Brugsanvisning Køleskab KE 9700-0-2TZ Indholdsfortegnelse 1. Køleskabet 5 2. Sikkerheds- og advarselshenvisninger 6 Før skabet tages i brug Anbefalet brug Generel sikkerhed Børn i husholdningen HCA advarsel

Læs mere

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 DK INDHOLD BESKRIELSE AF APPARATET Side 39 FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39 FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 BRUG AF APPARATET Side 40 VEDLIGEHOLDELSE AF KØLESKABET Side 41 VEJLEDNING, HVIS

Læs mere

Din brugermanual SMEG CVB20RNE http://da.yourpdfguides.com/dref/3498998

Din brugermanual SMEG CVB20RNE http://da.yourpdfguides.com/dref/3498998 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SMEG CVB20RNE i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kære kunde Læs denne vejledning grundigt, før du tager din nye fryser i brug. Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om installation, sikker brug og vedligeholdelse af fryseren.

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECM26111W http://da.yourpdfguides.com/dref/631063

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECM26111W http://da.yourpdfguides.com/dref/631063 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECM26111W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERB34300W8 http://da.yourpdfguides.com/dref/623353

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERB34300W8 http://da.yourpdfguides.com/dref/623353 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Køle-/ frysekombination Kjøle-/frysekombinasjon Kyl-/ fryskombination Jääkaappipakastin KI24F..

Køle-/ frysekombination Kjøle-/frysekombinasjon Kyl-/ fryskombination Jääkaappipakastin KI24F.. Køle-/ frysekombination Kjøle-/frysekombinasjon Kyl-/ fryskombination Jääkaappipakastin KI24F.. da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning fi Käyttöohj da Indholdsfortegnelse Sikkerheds- og

Læs mere

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren BRUG AF FRYSEREN I denne fryser kan der opbevares fødevarer, der allerede er frosne, ligesom der kan nedfryses friske madvarer. Igangsætning af fryseren Det er unødvendigt at indstille fryserens temperatur

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECS2373 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF APPARATET

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF APPARATET FØRSTE GANGS BRUG Slut apparatet til strømforsyningen. På nogle modeller kan lydsignalet blive aktiveret. Det betyder, at temperaturalarmen er aktiveret: Tryk vedvarende på knappen til slukning af lydalarmerne.

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EUC2503 http://da.yourpdfguides.com/dref/625514

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EUC2503 http://da.yourpdfguides.com/dref/625514 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning. Køleskab KE 9800

Brugsanvisning. Køleskab KE 9800 Brugsanvisning Køleskab KE 9800 Læs venligst denne manual, før skabet tages i brug! Kære kunde. Vi håber at dette produkt - som er produceret under moderne forhold og kvalitetskontrolleret efter en metodisk

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX SANTO2590DT6 http://da.yourpdfguides.com/dref/609797

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX SANTO2590DT6 http://da.yourpdfguides.com/dref/609797 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX SANTO2590DT6 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Køle-/ frysekombination Kjøle-/frysekombinasjon Kyl-/ fryskombination Jääkaappipakastin Ch odziarko-zamrażarka

Køle-/ frysekombination Kjøle-/frysekombinasjon Kyl-/ fryskombination Jääkaappipakastin Ch odziarko-zamrażarka da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning fi Käyttöohje pl Instrukcja obs ugi KG..N.. Køle-/ frysekombination Kjøle-/frysekombinasjon Kyl-/ fryskombination Jääkaappipakastin Ch odziarko-zamrażarka

Læs mere

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+ FRITSTÅENDE KØLESKAB Brugervejledning KS 345 A+ Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ------------------------- 1~2 Tegning ----------------------------------------------------- 3 Klargøring --------------------------------------------------

Læs mere

Brugsanvisning. Fryseskab F2282I

Brugsanvisning. Fryseskab F2282I Brugsanvisning Fryseskab F2282I Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat. Apparatet er udelukkende beregnet til brug i husholdning.

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX SANTO3230-1KG http://da.yourpdfguides.com/dref/609850

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX SANTO3230-1KG http://da.yourpdfguides.com/dref/609850 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZVF190R http://da.yourpdfguides.com/dref/651760

Din brugermanual ZANUSSI ZVF190R http://da.yourpdfguides.com/dref/651760 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUG AF KØLESKABET. Temperaturregulering Se vedlagte produktkort vedrørende indstillingen af temperaturen.

BRUG AF KØLESKABET. Temperaturregulering Se vedlagte produktkort vedrørende indstillingen af temperaturen. BRUG AF KØLESKABET Tænding af apparatet 1. Sæt stikket i stikkontakten. 2. Apparatet er normalt fabriksindstillet til en temperatur på 5 C, når stikket sættes i stikkontakten. Temperaturregulering Se vedlagte

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INDEN KØLESKABET TAGES I BRUG SIDE 65 MILJØRÅD SIDE 65 FORHOLDSREGLER OG ALMINDELIGE FORSLAG SIDE 65

INDHOLDSFORTEGNELSE INDEN KØLESKABET TAGES I BRUG SIDE 65 MILJØRÅD SIDE 65 FORHOLDSREGLER OG ALMINDELIGE FORSLAG SIDE 65 DK INDHOLDSFORTEGNELSE INDEN KØLESKABET TAGES I BRUG SIDE 65 MILJØRÅD SIDE 65 FORHOLDSREGLER OG ALMINDELIGE FORSLAG SIDE 65 HVORLEDES FUNGERER KØLEAFDELINGEN SIDE 66 HVORLEDES FUNGERER FROSTBOKSEN SIDE

Læs mere

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet.

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet. BRUG AF KØLESKABET Tænding af apparatet Start af apparatet Sæt stikket i stikkontakten. Lyset under betjeningspanelet eller i skabet (afhængigt af modellen) tænder ved åbning af døren. Den grønne kontrollampe

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS KA62DV71 http://da.yourpdfguides.com/dref/3556532

Din brugermanual SIEMENS KA62DV71 http://da.yourpdfguides.com/dref/3556532 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SIEMENS KA62DV71 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual GAGGENAU RW496280 http://da.yourpdfguides.com/dref/3547406

Din brugermanual GAGGENAU RW496280 http://da.yourpdfguides.com/dref/3547406 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kyl-/ fryskombination Kjøle-/frysekombinasjon Jääkaappipakastin Køle-/ frysekombination Chłodziarko-zamrażarka

Kyl-/ fryskombination Kjøle-/frysekombinasjon Jääkaappipakastin Køle-/ frysekombination Chłodziarko-zamrażarka da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning fi Käyttöohje pl Instrukcja obsługi KG..N.. Kyl-/ fryskombination Kjøle-/frysekombinasjon Jääkaappipakastin Køle-/ frysekombination Chłodziarko-zamrażarka

Læs mere

Din brugermanual ATLAS KF490 http://da.yourpdfguides.com/dref/829229

Din brugermanual ATLAS KF490 http://da.yourpdfguides.com/dref/829229 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ATLAS KF490 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG MW71E http://da.yourpdfguides.com/dref/785631

Din brugermanual SAMSUNG MW71E http://da.yourpdfguides.com/dref/785631 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG MW71E i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Køle-/ frysekombination Kjøle-/frysekombinasjon Kyl-/ fryskombination Jääkaappipakastin Chłodziarko-zamrażarka

Køle-/ frysekombination Kjøle-/frysekombinasjon Kyl-/ fryskombination Jääkaappipakastin Chłodziarko-zamrażarka da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning fi Käyttöohje pl Instrukcja obsługi KG..N.. Køle-/ frysekombination Kjøle-/frysekombinasjon Kyl-/ fryskombination Jääkaappipakastin Chłodziarko-zamrażarka

Læs mere

Gaggenau Brugsanvisning. Væghængt emhætte AW 480

Gaggenau Brugsanvisning. Væghængt emhætte AW 480 Gaggenau Brugsanvisning Væghængt emhætte AW 480 Indhold Sikkerhedshenvisninger 4 Vedr. førstegangsbrug 5 Vedr. brug 5 Dette er Deres nye apparat 6 Væghængt emhætte AW 480 6 Manøvrepanel 6 Tilbehør 7 Specialtilbehør

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Brugervejledning KT55T2A217W2

Brugervejledning KT55T2A217W2 Brugervejledning KT55T2A217W2 Læs venligst denne brugervenlighed før brug På grund af produktforbedring, kan det være, at dit køle-/fryseskab ikke er helt i overensstemmelse med denne manual. Generelt:

Læs mere

KIR51.. KIR41.. KIR31.. KIR21.. da Brugsanvisning no Bruksanvisning. sv Bruksanvisning fi Käyttöohje

KIR51.. KIR41.. KIR31.. KIR21.. da Brugsanvisning no Bruksanvisning. sv Bruksanvisning fi Käyttöohje KIR51.. KIR41.. KIR31.. KIR21.. da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning fi Käyttöohje da Indholdsfortegnelse Sikkerheds- og advarselshenvisninger... 4 Bortskaffelse... 6 Leveringsomfang...

Læs mere

ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side

ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side 20 3 VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN ADVARSEL:

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

Generel beskrivelse. Termostaten er placeret i kompressorrummet. Fryserklap 1. Midterskuffe 1. Nederste skuffe 1. Justerbare fødder 2

Generel beskrivelse. Termostaten er placeret i kompressorrummet. Fryserklap 1. Midterskuffe 1. Nederste skuffe 1. Justerbare fødder 2 FRYSESKAB F73 ADVARSEL 1. Apparatet må ikke betjenes af personer (herunder børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller mental formåen eller uden kendskab til eller erfaring med apparatet, medmindre de har

Læs mere

RC 242. Gaggenau da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning fi Käyttöohje

RC 242. Gaggenau da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning fi Käyttöohje Gaggenau da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning fi Käyttöohje RC 242 Indbygningsmodel Apparat som bygges inn Inbyggnadsskåp Kalusteisiin sijoitettava laite da Indholdsfortegnelse 3 no Innholdsfortegnelse

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KF 194 55-01

BETJENINGSVEJLEDNING KF 194 55-01 BETJENINGSVEJLEDNING DK KF 194 55-01 1 DK VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køle-/fryseskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køle-/ fryseskab. Køle-/fryseskabet er udviklet under stor

Læs mere

OVERSIGTSVEJLEDNING. Fejlfinding Mulig årsag: Løsninger: Der kan være et problem med strømforsyningen.

OVERSIGTSVEJLEDNING. Fejlfinding Mulig årsag: Løsninger: Der kan være et problem med strømforsyningen. LED-pærer holder i længere tid end almindelige pærer og er miljøvenlige. Kontakt Servicecentret, hvis der er brug for udskiftning. OVERSIGTSVEJLEDNING Stand by Tryk i 3 sekunder på knappen "Temp." for

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual GAGGENAU IK302254 http://da.yourpdfguides.com/dref/3571401

Din brugermanual GAGGENAU IK302254 http://da.yourpdfguides.com/dref/3571401 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual ATLAS KX304-4 http://da.yourpdfguides.com/dref/829440

Din brugermanual ATLAS KX304-4 http://da.yourpdfguides.com/dref/829440 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KSI 240 95-02

BETJENINGSVEJLEDNING KSI 240 95-02 BETJENINGSVEJLEDNING DK KSI 240 95-02 1 DK VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køleskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køleskab. Køleskabet er udviklet under stor hensyntagen til fødevarernes

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KF 204 95-02

BETJENINGSVEJLEDNING KF 204 95-02 BETJENINGSVEJLEDNING KF 204 95-02 1 VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køle-/fryseskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køle-/ fryseskab. Køle-/fryseskabet er udviklet under stor hensyntagen

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG MW82Y-S

Din brugermanual SAMSUNG MW82Y-S Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

Din brugermanual GAGGENAU RS495310 http://da.yourpdfguides.com/dref/3560759

Din brugermanual GAGGENAU RS495310 http://da.yourpdfguides.com/dref/3560759 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i GAGGENAU RS495310 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ZI9235 http://da.yourpdfguides.com/dref/608507

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ZI9235 http://da.yourpdfguides.com/dref/608507 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ZI9235 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX SANTO3232-4KG http://da.yourpdfguides.com/dref/609854

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX SANTO3232-4KG http://da.yourpdfguides.com/dref/609854 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KF 244 95-02 F KF 244 95-02 F X

BETJENINGSVEJLEDNING KF 244 95-02 F KF 244 95-02 F X BETJENINGSVEJLEDNING KF 244 95-02 F KF 244 95-02 F X 1 VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køle-/fryseskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køle-/ fryseskab. Køle-/fryseskabet er udviklet

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B Distributør i Skandinavien: wineandbarrels.com 1 Tak fordi du har købt

Læs mere

Unifrigor. Unibar- køleborde

Unifrigor. Unibar- køleborde Unifrigor Unibar- køleborde Betjeningsvejledning Dæncker/lw Rev. 01 08/11 DK Indholdsfortegnelse Almindelig betjenings- og vedligeholdelsesvejledning... 3 VIGTIGT... 3 1 Inspektion af kabinettet... 3 2

Læs mere

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning KØLESKAB K44W HN 8700 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Køleskabets indretning... 2 Før køleskabet tages i brug... 3 Beskyttelse af miljøet... 3 Sikkerhedsregler og generelle anbefalinger... 4 Installation...

Læs mere

Brugsanvisning K2365W. Køleskab

Brugsanvisning K2365W. Køleskab Brugsanvisning K2365W Køleskab General beskrivelse af køleskabet 1. Top-panel 2. Køleskabshylde 3. Grøntsags-skuffe 4. Justerbare fødder 5. Termostatenhed 6. Øvre flaskeholder 7. Mellemste flaskeholder

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

BRUGSANVISNING TIL KØLE-/ FRYSESKAB

BRUGSANVISNING TIL KØLE-/ FRYSESKAB DA BRUGSANVISNING TIL KØLE-/ FRYSESKAB www.gorenje.com Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat. Apparatet er udelukkende beregnet til

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

DANSK Brugsanvisninger Side 3

DANSK Brugsanvisninger Side 3 Brugsanvisninger DANSK Brugsanvisninger Side 3 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1: INSTALLATION...4 1.1. OPSTILLING AF ENKELT APPARAT...4 1.2. OPSTILLING AF TO APPARATER...4 1.3. JUSTER DØRE (HVIS TILGÆNGELIG)...4

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZFK22/9R http://da.yourpdfguides.com/dref/656824

Din brugermanual ZANUSSI ZFK22/9R http://da.yourpdfguides.com/dref/656824 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KSI 160 95-02

BETJENINGSVEJLEDNING KSI 160 95-02 BETJENINGSVEJLEDNING DK KSI 160 95-02 1 DK VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køleskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køleskab. Køleskabet er udviklet under stor hensyntagen til fødevarernes

Læs mere

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Monteringsvejledning

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Monteringsvejledning KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Monteringsvejledning Før køle-/fryseskabet stilles op 4 Vandtilslutning 4 Eltilslutning 5 Anbringelse og nivellering af køleskab 6 Mål og krav vedrørende

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ER7326C http://da.yourpdfguides.com/dref/633292

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ER7326C http://da.yourpdfguides.com/dref/633292 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Din brugermanual GAGGENAU RF471200 http://da.yourpdfguides.com/dref/3565537

Din brugermanual GAGGENAU RF471200 http://da.yourpdfguides.com/dref/3565537 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

KØLE/FRYSESKAB KF109W HN 8562. Brugervejledning

KØLE/FRYSESKAB KF109W HN 8562. Brugervejledning KØLE/FRYSESKAB KF109W HN 8562 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Køle/fryseskabets indretning... 2 Før køle/fryseskabet tages i brug... 3 Beskyttelse af miljøet... 3 Generelle sikkerhedsregler og anbefalinger...

Læs mere