NOTAT. J.nr. MST Ref. libec Den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. J.nr. MST-131-00145 Ref. libec Den 30.6.2015"

Transkript

1 NOTAT J.nr. MST Ref. libec Den Kravspecifikation styrket indsats for miljøledelse i små og mellemstore virksomheder med fokus på strategisk miljøarbejde og øget ressourceeffektivitet Baggrund Som led i indsatsen for at modernisere virksomheders miljørapportering, ønsker Miljøstyrelsen at gøre det nemmere for danske virksomheder herunder særligt små og mellemstore virksomheder at integrere miljøaspekter strategisk og systematisk i deres forretning. Derfor igangsættes et projekt, der skal øge antallet af virksomheder i Danmark, der arbejder med miljøledelse. Formål Formålet med projektet er at understøtte højere ressourceeffektivitet og kontinuerlige og konkrete miljøforbedringer i virksomheder gennem systematiske og strategiske metoder som miljøledelse. Miljøledelse kan sætte virksomheders miljøarbejde i system og fx sikre en bedre styring med og færre udgifter til ressourcer, materialer og affaldsstrømme, overholdelse af lovgivning, kommunikation med kunder, markedsføring samt bidrage til fastholdelse af medarbejdere via øget medarbejdertilfredshed. Miljøstyrelsen forventer en stigende efterspørgsel efter miljøledelse i danske virksomheder fra 2015, fx pga. at: 1) miljø indføres som rapporteringskrav i årsregnskabsloven 99a, 2) det nye udbudsdirektiv gør det muligt for offentlige indkøbere at efterspørge miljøledelsessystemer hos leverandører. 3) miljøledelse vil blive indført som krav i forbindelse med miljøgodkendelse af bilag 1 virksomheder som følge af IE-direktivet og de dertilhørende BAT konklusioner 4) et stigende fokus på ressourceoptimering og cirkulær økonomi i danske virksomheder. Beskrivelse af opgaven Opgaven har fokus på at få flere virksomheder i Danmark til at arbejde strategisk og systematisk gennem miljøledelsessystemer. Fokus er at øge optaget af certificerbare (ISO og EMAS) og ikke-certificerbare miljøledelsessystemer blandt danske små og mellemstore virksomheder. Et eksempel på et ikkecertificerbart system er Key2Greens miljøredegørelsesmanual og branchetilpassede systemer, som fx i regi af Grakom. Fokus er dermed at skabe positiv opmærksomhed om og udbredelse af de eksisterende og fungerende miljøledelsessystemer. Det er ikke formålet at udvikle nye miljøledelsessystemer. Der afgrænses fra andre ledelsessystemer som fx energiledelse, OHSAS og ISO

2 Den primære målgruppe er danske små og mellemstore produktionsvirksomheder (primært fra medarbejdere), som på nuværende tidspunkt ikke arbejder med systematisk miljøledelse, eller som har et ønske om at avancere deres eksisterende miljøledelsessystem, fx ved at opnå en certificering. Indsatsen må gerne have fokus på én eller flere udvalgte brancher, men det er ikke en forudsætning. Ved fokus på særlige brancher forventes involvering fra relevante brancheforeninger. Det er centralt, at tilbudsgiver tydeliggør, hvordan målgruppen nås ved at beskrive metoder til at komme i dialog med virksomhederne. Leverancer Følgende leverancer ønskes gennemført i løbet af projektperioden: - Udarbejdelse af handlingsplan for minimum 15 virksomheder herunder en gap analyse af, hvor langt de er fra et miljøledelsessystem, hvad der skal til for at opnå det og hvad besparelsespotentialet og miljøeffekterne ved forskellige tiltag. Ledelsen i virksomhederne skal godkende deltagelse i projektet og forpligte sig til at arbejde med handlingsplanen. Det kan fx være virksomheder, der bevæger sig fra ikke at have et miljøledelsessystem til at få et ikke-certificerbart system eller fra et ikke-certificerbart system til et certificerbart system. Udvælgelse af virksomheder vil ske i samarbejde med Miljøstyrelsen. Der forventes en vis spredning af virksomheder ift. størrelse, niveau af miljøledelse og geografi. Tilbudsgivers beskrivelse af valg af metode til udarbejdelse af handlingsplan skal indgå i projektbeskrivelsen. - Minimum 5 case beskrivelser, som repræsenterer forskellige størrelser virksomheder samt virksomheder, som er på forskellige niveauer ift. miljøledelse. Case-beskrivelserne kan fx være 2-4 siders layoutet pdf dokumenter eller korte videospots. Der skal i casebeskrivelserne være fokus på økonomiske effekter og miljøeffekter ved miljøledelse, virksomhedens proces for opnåelse af miljøledelse samt virksomhedens vurdering af om miljøledelse har givet dem forretningsmæssig værdi. Valg af form på case beskrivelserne skal indgå i projektbeskrivelsen. - Kommunikationsplan og kommunikationsaktiviteter for at øge opmærksomheden omkring miljøledelse i danske virksomheder. Elementer i kommunikationsaktiviteter kunne være formidling af den nye ISO standard, den kommende udbudslov m.m inspirationsmøder om ressourceeffektivitet og systematisk miljøarbejde for små og mellemstore virksomheder. Inspirationsmøderne forventes afholdt forskellige steder i landet. - Kort notat over indsatsen med henblik på erfaringsopsamling samt idekatalog til en evt. videre indsats for at styrke danske små og mellemstore virksomheders arbejde med miljøledelsessystemer. Notatet skal leveres i form af en korrekturlæst publikation i formatet Miljøprojekt fra Miljøstyrelsen, udformet efter styrelsens designmanual (findes på der er klar til publicering på Miljøstyrelsens hjemmeside. 2

3 Succeskriterier Det forventes, at det samlede antal af miljøledelsescertificerede og ikkecertificerede virksomheder i Danmark skal stige. Miljøledelse vil blive omtalt minimum 2 gange i nationale erhvervsrettede medier samt minimum 10 gange i relevante branchespecifikke medier, fagmedier og/eller nyhedsbreve. Minimum 25 deltagere fra målgruppen til hvert inspirationsmøde. Organisering og aktørinddragelse Til projektet nedsættes en styregruppe med deltagelse af Miljøstyrelsen og leverandøren. Foruden kick-off møde ved projektstart og afsluttende møde med godkendelse af endelige leverancer afholdes 1-2 statusmøder efter nærmere aftale med Miljøstyrelsen. Der forventes nedsat en følgegruppe til projektet bestående af centrale aktører, der mødes 2-3 gange i løbet af projektperioden, herunder ved projektstart. Gruppens bemanding og mødefrekvens aftales nærmere med Miljøstyrelsen ved projektstart. Leverandøren er sekretær for såvel styre- som følgegruppe. 3

4 Appendix 1 Miljøledelse i virksomheder Det er i dag muligt at blive miljøledelsescertificeret iht. den internationale ordning, ISO 14001, samt EMAS, det europæiske miljøledelsessystem. Derudover er der flere ikke-certificerbare miljøledelsessystemer, fx i regi af de grønne virksomhedsnetværk samt forskellige brancherelaterede systemer 1. Certificerbare og ikke-certificerbare miljøledelsessystemer ISO er den dominerende miljøledelsesstandard på internationalt plan. Ordningen er frivillig og blev første gang lanceret i 1996 og er senest revideret i Standarden er pt. under revision, og der forventes en nyrevideret standard i 4. kvartal af ISO beskriver de elementer, som et certificerbart miljøledelsessystem skal omfatte. ISO kræver, at virksomheden får overblik over de miljøforhold, som den kan styre og har indflydelse på, at den løbende opstiller miljømål og handlingsplaner for at forbedre miljøindsatsen og beskrive de miljømæssige arbejdsopgaver og placerer kompetence og ansvar for at nå miljømålene. Der er i dag ca. 800 danske ISO certificeringer. Antallet af certificerede danske virksomheder har været nogenlunde stabilt siden 2005 dog med en svag nedgang i I hele Europa har antallet af ISO certificeringer været markant stigende med en fordobling af ISO certifikater fra 2006 til Danmark har dermed ikke haft samme positive udvikling af ISO certifikater som Europa generelt [ISO survey 2013]. EMAS, står for Eco-Management and Audit Scheme og er en frivillig ordning etableret af EU Kommissionen i EMAS III er den nyeste udgave af standarden, som trådte i kraft i januar Der er ca. 50 EMAS registrerede organisationer i Danmark. Antallet af EMAS registrerede organisationer i Danmark er faldet markant de seneste 15 år. Virksomheder, der er EMASregistrerede forpligter sig løbende til at forbedre miljøindsatsen udover miljølovgivningen og være i dialog med omverdenen. EMAS indebærer, at virksomheden indfører et miljøledelsessystem og derudover udarbejder og offentliggør en miljøredegørelse. Miljøredegørelsen skal beskrive virksomhedens miljøforhold, miljøledelsessystem og de aktiviteter, der indgår i miljøhandlingsplanerne. EMAS kræver årlige miljøforbedringer og aktiv inddragelse af medarbejdere i miljøarbejdet. Andre, ikke-certificerbare miljøledelsessystemer, fx Key2Green s miljøredegørelsessystem er en manual, der kan anvendes af de grønne virksomhedsnetværks virksomheder. Minimumskravene til redegørelserne omfatter miljøpolitik, nøgletal, prioritering, mål og handlingsplan. Når virksomheden har udarbejdet en miljøredegørelse, og den er godkendt af et regionalt miljøværk, modtager virksomhederne et diplom som tegn på den officielle anerkendelse af redegørelsen. Ligeledes er brancheorganisationen, Grakoms, arbejde med at udbrede et branchetilpasset miljøledelsessystem blandt medlemmer et eksempel. Sammenhæng mellem regeloverholdelse og miljøledelse Tentative resultater fra en igangværende analyse af sammenhæng mellem graden af regeloverholdelse i virksomheder og tilstedeværelsen af miljøledelse viser, at 1 Der er under den tidligere produktorienterede indsats i Miljøstyrelsen (omkring år 2000), blevet udviklet branchespecifikke miljøledelsessystemer til ca. 28 brancher. 4

5 virksomheder med miljøledelse har færre lovovertrædelser end dem uden. Det vil sige, at virksomheder med miljøledelse generelt set får signifikant færre henstillinger, indskærpelser eller påbud ifm. miljøtilsyn. Det gælder både virksomheder med certificeret miljøledelse og virksomheder med andet dokumenterbart miljøledelsessystem. En yderligere udbredelse i brugen af miljøledelse blandt danske virksomheder kan derfor potentielt bidrage til en større grad af regeloverholdelse. Af de virksomheder som indgik i undersøgelsens population fremgår det, at lidt over halvdelen af de godkendelsespligtige virksomheder og 65 % af de ikkegodkendelsespligtige virksomheder ikke arbejder systematisk med miljøledelse. Sammenlignet, med undersøgelsens samlede population af virksomheder, er der flere virksomheder i metalbranchen, som ikke arbejder systematisk med miljøledelse, hhv. 59 % for godkendelsespligtige virksomheder og 69 % for de ikkegodkendelsespligtige virksomheder. I metalindustrien gør det sig gældende, at antallet af håndhævelser pr. virksomhed stiger mere i takt med at graden af systematisk miljøledelse falder. Sammenhæng mellem miljøledelse og konkurrencedygtighed En højere ressourceeffektivitet som fx kan opnås gennem et systematisk miljøarbejde - er centralt for danske virksomheder. I danske industrivirksomheder udgør omkostninger til råvarer og halvfabrikata 53 % af virksomhedernes totale omkostninger. Ligeledes har en undersøgelse vist, at der er et potentiale på at spare 7 milliarder kroner årligt alene ved at løfte de mindst ressourceeffektive virksomheder til et gennemsnitsniveau [Damvad 2013: Ressourceproduktivitet i dansk industri ]. Der eksisterer kun få danske analyser, der påviser sammenhængen mellem miljøledelse og ressourceeffektivitet og konkurrencedygtighed. En undersøgelse fra Mandag Morgen fra 2014 blandt større danske virksomheder indikerer, at de certificerede virksomheder har opnået flere resultater ift. fx spildminimering, reduktion af CO2 udslip, vandforbrug og medarbejderopmærksomhed på miljø. Figur 1: sammenhæng mellem certificeret miljøledelse og resultater af miljøinitiativer [Mandag Morgen 2014] I en medlemsundersøgelse gennemført af MiljøForum Fyn blandt 43 medlemmer i 2013 svarer 64 %, at miljøledelse/miljødiplom/miljøcertificering er et kundekrav. Dette er en indikation af, at mange kunder efterspørger systematisk miljøarbejde hos leverandørerne [MiljøForum Fyn 2013]. 5

Miljøledelse i SME i Norden

Miljøledelse i SME i Norden Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Nordisk Ministerråd, København 2006 ISBN 92-893-1366-8 Tryk: Ekspressen Tryk & Kopicenter Oplag: 165 Trykt på

Læs mere

Værktøjskasse for miljøledelse. Best practice i bæredygtig miljøledelse i danske erhvervshavne DANSKE HAVNE 1 1

Værktøjskasse for miljøledelse. Best practice i bæredygtig miljøledelse i danske erhvervshavne DANSKE HAVNE 1 1 Værktøjskasse for miljøledelse Best practice i bæredygtig miljøledelse i danske erhvervshavne 2014 DANSKE HAVNE 1 1 Danske Havne Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Tlf.: 3370 3137 www.danskehavne.dk

Læs mere

Manual. Udarbejdelse af Miljøredegørelse

Manual. Udarbejdelse af Miljøredegørelse Manual Udarbejdelse af Miljøredegørelse 2 FORORD I 2006 udgav Key2Green den første manual for miljøredegørelser. Manualen er anvendt hos mange virksomheder over hele landet. Udviklingen har gjort, at manualen

Læs mere

grønne regnskaber og miljøledelse

grønne regnskaber og miljøledelse Beretning til statsrevisorerne om grønne regnskaber og miljøledelse April 2002 RB B201/02 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, metode og afgrænsning... 13 A. Indledning...

Læs mere

Regionale miljønetværk og grønne job

Regionale miljønetværk og grønne job Erfaringer fra evalueringen af Den Grønne Jobpulje Regionale miljønetværk og grønne job Center for Alternativ Samfundsanalyse Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) har skrevet dette hæfte om projekter,

Læs mere

Håndbog for tilsynskampagner. Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 3, 2013

Håndbog for tilsynskampagner. Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 3, 2013 Håndbog for tilsynskampagner Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 3, 2013 Titel: Håndbog for tilsynskampagner Redaktion: Hanne Lylov Nielsen, Miljøstyrelsen Bjørn Bauer, PlanMiljø ApS Kia Rose Egebæk, PlanMiljø

Læs mere

Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013

Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013 Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Udgivet 14. oktober 2014 Denne redegørelse verificeret af DNV-GL den 10. oktober 2014. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Keynotes 2012 Indledning side 2

Keynotes 2012 Indledning side 2 Keynotes 2012 Indledning side 2 Keynotes 2012 Indledning side 3 Indledning Baggrund En virksomhed med /Den Grønne Nøgle signalerer til omgivelserne, at der gøres en indsats for at passe på miljøet. HORESTA

Læs mere

Virksomhedernes Miljøguide

Virksomhedernes Miljøguide Virksomhedernes Miljøguide - Det store miljøoverblik er på vej Resumé De allerfleste virksomheder vil gerne have styr på miljøet, men især for små og mellemstore virksomheder kan det være en jungle at

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse

Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse 9. marts 2006 Aalborg Universitet Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Forord

Læs mere

HÅNDBOG FOR PARTNERSKAB FOR OFFENTLIGE GRØNNE INDKØB

HÅNDBOG FOR PARTNERSKAB FOR OFFENTLIGE GRØNNE INDKØB Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb Dokumenttype Håndbog for Partnerskabet Dato September, 2013 HÅNDBOG FOR PARTNERSKAB FOR OFFENTLIGE GRØNNE INDKØB INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Hvad er baggrunden

Læs mere

Potentialer for standardisering og vækst

Potentialer for standardisering og vækst Potentialer for standardisering og vækst 1549:02 Erhvervsstyrelsen August 2013 Forfattere: Martin H. Thelle Claus Frelle-Petersen Tine Jeppesen 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 1 Introduktion 7 2

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden Grønt regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Region Hovedstaden Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe 2 GRØNT REGNSKAB 2013 Indholdsfortegnelse Forord...4 1 Indledning...5

Læs mere

Handlingsplanen beskriver i kort form de væsentligste interne og eksterne indsatser for at sikre målopfyldelse for de kommende år.

Handlingsplanen beskriver i kort form de væsentligste interne og eksterne indsatser for at sikre målopfyldelse for de kommende år. Bilag 2 Handlingsplan 2013 Handlingsplanen beskriver i kort form de væsentligste interne og eksterne indsatser for at sikre målopfyldelse for de kommende år. Kommunikationsstrategi Kommunikation af klimaindsatsen

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Opgavebeskrivelse for udviklingsprojekter med demonstrationsskoleforsøg

Opgavebeskrivelse for udviklingsprojekter med demonstrationsskoleforsøg Den 28. januar 2013 Opgavebeskrivelse for udviklingsprojekter med demonstrationsskoleforsøg 1. Baggrund Regeringen har afsat 500 mio. kr. til øget anvendelse af it i folkeskolen i perioden 2012-2015. Indsatsen

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler En analyse af resultater og effekter Del 1 Hovedrapport Februar 2006 Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Læs mere

Inspiration til partnerskaber: Case-samling

Inspiration til partnerskaber: Case-samling Inspiration til partnerskaber: Case-samling Økonomi- og Indenrigsministeriet Maj 2014 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Partnerskaber udspringer af behov... 5 Forudsætninger for succes... 7 Fælles indsats

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

Delrapport Miljøledelse EMAS

Delrapport Miljøledelse EMAS Delrapport Miljøledelse EMAS Specielt i forhold til dambrug og små og mellemstore virksomheder Master Management System for ferskvandsdambrug Projektet er støttet af Fødevareministeriet og EU gennem FIUF

Læs mere

SPAR PENGE PÅ MILJØ- OG ENERGI

SPAR PENGE PÅ MILJØ- OG ENERGI SPAR PENGE PÅ MILJØ- OG ENERGI -Slå to fluer med ét smæk... Mange virksomheder arbejder med integreret miljø- og energiledelse, fordi det kan betale sig Her er et eksempel på, hvad 11 virksomheder har

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten

Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten www.fm.dk Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten - Afrapportering fra arbejdsgruppen vedrørende bedre statslige it-projekter

Læs mere

Analyse af produktionsmedarbejderes AMUuddannelsesbehov. - Projektrapport

Analyse af produktionsmedarbejderes AMUuddannelsesbehov. - Projektrapport Analyse af produktionsmedarbejderes AMUuddannelsesbehov inden for det ydre miljø - Projektrapport Udført af: Svend Jensen ERA i samarbejde med Solvej Sigaard Knoth fra Industriens Uddannelsessekretariat

Læs mere