Pædagogisk Diplom Uddannelse. Synopsis. 3. semester

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogisk Diplom Uddannelse. Synopsis. 3. semester"

Transkript

1 1 Studerende: Kim B. J. Tange Vejleder: Jens Ager Hansen, DEL Pædagogisk Diplom Uddannelse Synopsis 3. semester 13. december 1999

2 2 Indholdsfortegnelse 1. Emneafgrænsning 3 2. Problemformulering 3 3. Kort kommentar til det New Zealandske uddannelsessystem 4 4. Det danske uddannelsessystem i New Zealandske rammer Rammer & relationer Erhvervsuddannelsernes og efteruddannelsernes funktion Udvikling af skoleorganisation Erhvervsuddannelsernes internationalisering 5 5. Merkonom uddannelsen 5 6. Professionernes interesse Muligheder & begrænsninger uden arbejdstagerorganisaitoner 5 7. Muligheder & begrænsninger uden arbejdsgiverorganisationer 6 8. Andre råd & udvalg der forsvinder 6 9. Ændringer på erhvervsskolen Historiens og traditionernes indflydelse Konklusion 7 SIDE Bilag 1: Sammenligning af vilkår og rammer for uddannelse mellem DK & NZ Bilag 2: Oversigt over Merkonomuddannelsens linier

3 3 1. Emneafgrænsning I 90`erne har erhvervsuddannelserne været præget af store ændringer i erhvervsuddannelser, først i 90/91, siden i 95 og 96 samt nu igen med reform 2000, der primært vedrører de tekniske erhvervsuddannelser. I 1998 var der også ganske væsentlige strukturændringer i Undervisnings-ministeriet. Erhvervsskolerne har oplevet en decentralisering med stor centralstyring/kontrol. Erhvervsskolerne har i forbindelse med ovennævnte også oplevet store ændringer med mål & rammestyring, ret til at gå konkurs. For Handelsskolerne har de sænkede af taxametere på ÅU-korte kurser og PC-brugeruddannelsen, med totalt bortfald pr. 1. januar 2000, faldende ungdomsårgange, øgede deltagerbetaling i forbindelse med efteruddannelse samt den nye arbejdstidsaftale der snart træder i kraft, medført store ændringer. P.t. er der i de sidste måneder afskediget flere hundrede medarbejdere på Handelsskolerne, og flere afskedigelser er på vej. Reformen på KVU området får også stor betydning. Erhvervsskolerne har (pr. 10. december) stadig ikke fået svar på hvilke KVU-uddannelser man kan udbyde. Ligeledes er der kommet rammebevillinger på HE (AMU) for beskæftigede, efter alt sandsynlighed med deltagerbetaling. Samt at alt AMU uddannelse for arbejdsledige og kontanthjælpsmodtagere skal betales af henholdsvis RAR og kommunerne, har og får stor indflydelse på muligheder og begrænsninger indenfor efteruddannelses-området & voksen HG. Ovennævnte giver erhvervsskolerne nogle muligheder og begrænsninger. Alt tyder på en øget markedsorientering/brugerorientering/efterspørgselsstyring med større og større deltagerbetaling. Hvad kan dette så udvikle sig til. Jeg vil i denne opgave forsøge at se længere frem ved at tage udgangspunkt i mere markedsorienterede rammer, som rammerne for det New Zealandske system (kort beskrevet i bilag 1), som kunne ligne det vi er på vej mod. Denne opgave vil fokusere på muligheder og begrænsninger hvor der bl.a. kan være følgende meget relevante punkter man bl.a. kan arbejde med: mål, rammestyring, taxameter, arbejdstidsaftale, kvalitetsstyring og sikring, evalueringssystem, lovgivning & bekendtgørelser, økonomi, administration, styring, udbud, efterspørgsel, udviklingstendenser, overenskomstforhold, politisk, uddannelsesudvalg, faglige udvalg, arbejdstagerorganisationer, arbejdsgiverorganisationer m.m.. Af alle disse spændende områder har jeg valgt at fokusere på muligheder og begrænsninger ved, at arbejdsmarkedets parter ikke er tilstede i det fremtidige danske uddannelsessystem. Jeg vil fokusere på efteruddannelsesområdet og jeg vil koncentrer mig om uddannelsen merkonom, som bl.a. udbydes på Kursusafdelingen ved Handelsskolen i Randers. Først i denne synopsis vil der være en kort kommentar til det new zealandske undervisningssystem (bilag 1) er sat over for det danske undervisningssystem. Derefter en kort bedømmelse af hvor ledes det danske undervisningssystem ser ud i New Zealandske rammer, udfra:overskrifterne rammer & relationer, erhvervsuddannelsernes og efteruddannelsernes funktion, udvikling af skoleorganisation & erhvervsuddannelsernes internationalisering, med det New Zealandske undervisningssystems rammer, m.h.p. at få et overblik over rammerne. Herefter følger en kort beskrivelse af Merkonomuddannelsen. Det analyseres hvilke muligheder & begrænsninger Merkonomuddannelsen og erhvervsskolerne stilles overfor når det gælder at arbejdsmarkedets parter er ikke eksisterende, i forhold til råd & udvalg, lokalt & nationalt. Herefter følger en kort vurdering af ændringer på erhvervsskolen i forhold til merkonomuddannelsen. Til sidst den danske historie/traditions indflydelse på muligheder for et uddannelsessystem uden arbejdsmarkedets parter. Sluttelig med en konklusion på denne synopsis. 2. Problemformulering Med udgangspunkt i at rammerne for det New Zealandske undervisningssystem er gældende, hvordan vil så erhvervsskolernes muligheder og begrænsninger være, indenfor efteruddannelsesområdet på uddannelsen Merkonom, når det gælder at arbejdsmarkedets parter ikke er tilstede lokalt & nationalt. Det forudsættes at forholdene er som beskrevet i kapitel 4 (se også bilag 1).

4 4 3. Kort kommentar om det New Zealandske uddannelsesystem Historien der har formet det New Zealandske uddannelsessystem er meget forskellig fra den danske, så det er naturligvis en af årsagerne til at deres uddannelsesystem ser ud som det gør. Indtrykket er,at der ikke er de store pædagogiske debatter i det nuværende system. Uddannelserne er meget internationaliserede, da der er mange personer der hele tiden kommer til og rejser fra New Zealand og landet lever af eksport (primært landbrugsprodukter) og turisme. Universiteterne har en målsætning at minimum 10% af de studerende skal være fuldt betalende udlændinge. Det New Zealandske system har nærmest rendyrket New Public Management, som også er det danske uddannelsessystems udgangspunkt, dog i ret moderat form. I bilag 1 er det forsøgt at stille de 2 uddannelsessystemer over for hinanden. 4. Det danske uddannelsessystem i New Zealandske rammer I dette kapitel er det danske uddannelsessystem i New Zealandske rammer, kort beskrevet i forhold til rammer & relationer, erhvervsuddannelsernes & efteruddannelsernes funktion, udvikling af skoleorganisation og erhvervsuddannelsernes internationalisering Rammer & relationer: Lokalt: Virksomhederne har indflydelse. Fagbevægelse har ingen indflydelse. Lokale uddannelsesudvalg findes ikke Kommunale myndigheder er ikke involverede. Evt. en repræsentant i bestyrelsen men med en helt anden rolle. RAR eksistere slet ikke. AF formidler udelukkende job og intet andet.. Uddannelsesudbyderne er konkurrenter på et markedsstyret marked. Nationalt: UVM meget mindre og betydende organisation. Arbejdsmarkedets parter er ikke eksisterende i den organisatoriske & indholdsmæssige fastlæggelse af uddannelserne. Arbejdsgiverorganisationerne (DA) får stort set ingen indflydelse. Indflydelsen flyttes over på enkelte virksomheder og brancher. Faglige organisationer har ingen indflydelse på uddannelserne. Andet: Udarbejdelse af uddannelses- & undervisningsplaner overlades til virksomheder, uddannelsesudbydere under kontrol af et kvalitetssikringssystem, som administreres af en eller flere organisationer på vegne af Undervisningsministeriets overordnede kvalitets krav. Deltagerbetaling på 25% (I dag koster et 45 lek. merkonomfag kr. 800,00, svarende til ca. 25%) Erhvervsuddannelsernes og efteruddannelsernes funktion Uddannelse er nødvendig men styres af markedet. Bidrager stadig til produktivitetsvækst, demokratisering og mere tilfredse mennesker Udvikling af skoleorganisation Organisationsudvikling går stadig mod krav som kvalitet, effektivitet og fleksible uddannelser. At sikre et udviklingsorienteret miljø går mod at tilfredsstille markedet. Undervisningsudvikling vil være markedsorienteret. Organisationsudviklingen på uddannelsesstederne går mod markedsorienteret virksomhed. De pædagogiske debatter går mere over i retning af hvorledes sikres det at kunden, dvs. virksomheden og kursisten/eleven er tilfredse. Nødvendigheden af et tæt ledelses- & lærersamarbejde får endnu større fokus, især fra ledelsens side.

5 4.4. Erhvervsuddannelsernes internationalisering: Da virksomhederne er internationalt orienterede er det nødvendigt at uddannelserne er sammenlignelige med andre systemer ikke bare i EU, men også andre lande hvor Danmark har tætte handelsforbindelser (Merkonom uddannelsen skal passes ind i minimum EU sammenhæng). Uddannelsernes indhold & varighed tilpasses de internationale forhold. Det kan betyde at de faglige uddannelser bliver meget kortere, måske kun 1-2 års uddannelse, inden man er faglært. (Merkonom uddannelsen skal passes ind så den giver credits svarende til adgang til diplomniveau) Internationaliseringen kommer til at få mere indflydelse, da virksomhederne der skal betjenes bliver mere og mere internationalt orienterede (succes produkter & virksomheder er i øvrigt altid internationalt orienterede). 5. Merkonom uddannelsen Nuværende lovgivningsgrundlag: Lov om åben uddannelse, bekendtgørelse om åben uddannelse, bekendtgørelse om merkonomuddannelsen og teknonmuddannelsen. Reformen for merkonom uddannelsen i 1998 ændrede merkonom uddannelsens struktur, linier, fag og varighed, hvilket merkonom organisationerne var meget utilfredse med. Fra erkendelse af, at uddannelsen skulle ændres til den nye reform trådte i kraft, gik der 7 år. Uddannelse består af 7 linier (se bilag 2), hvor hver linie består af 3 fællesfag, to små speciale fag, et stort specialefag og et valgfag. Merkonom uddannelsens lovgrundlag skal ændres, således at der kun omtales nogle kvalitetsmæssige retningslinier, herunder krav til eksamen & niveaumæssig placering i det samlede uddannelsessystem. 6. Professionernes interesse. Proffesionernes interesser vil være minimale på et markedsstyret uddannelsesmarked, da arbejdsmarkedets parter ikke er tilstede. Dette betyder at faggruppens mere eller mindre bevidste strategi for at styrke sit fag og/eller undgå at blive en truet art, ikke længere vil påvirke udviklingen af merkonomuddannelsen Muligheder & begrænsninger uden arbejdstagerorganisationer For øjeblikket findes følgende 3 arbejdstager organisationer der direkte forsøger at varetage merkonomers interesser: Samarbejde Merkonomer (SAM), Dansk Merkonomforening, Landsforeningen af Merkonomer i HK. De 3 organisationer varetager interesser over for lovgivende & offentlige myndigheder samt skolerne. F.eks.kontakt til undervisningsministeriet, påvirkning af politikerne. Organisationernes egne interne uddannelsesudvalg har en løbende dialog med undervisningsministeriet og skolerne. Uden de 3 organisationers eksistens er der bl.a. følgende muligheder & begrænsninger: 5 Muligheder De skal ikke høres. Skolerne kan gøre hvad de vil i forhold til markedet Mulighed for at udbyde uddannelsen på engelsk til det udenlandske marked (UNESCO) Virksomheds tilrettede merkonomfag Nemt at tilrette, tilpasse & udvikle merkonom uddannelsen i forhold til efterspørgsel og behov Kontakter ikke konstant politikere & undervisningsministeriet, og blander sig samt forsinker processerne. Branche merkonom Begrænsninger Markedsføring af merkonom via organisationerne kan ikke lade sig gøre Markedsføring af erhvervsdiplom-uddannelserne er sværere at markedsføre direkte til merkonompersoner Arbejdstagerne står svagere i forhold til deres krav omkring merkonomuddannelsen. Udviklingen af uddannelsen bliver ikke demokratisk, men markedsstyret Merkonom uddannelserne tilgodeser udelukkende virksomhedernes behov Når vi ellers taler om indflydelse på det politiske/parlamentariske niveau er det jo normalt LO & DA der sidder i råd & udvalg. Når det gælder Merkonom uddannelserne er det oftest de 3 merkonom organisationer.

6 6 7. Muligheder & begrænsninger uden arbejdsgiverorganisationer (DA, DI, DHS m.fl.) DA, DI, DHS & AHTS er som regel de arbejdsgiverorganisationer som bliver hørt af folketingets uddannelsesudvalg og undervisningsministeriet/arbejdsministeriet når der skal ske ændringer i en uddannelse. Muligheder Direkte kontakt til virksomheder og brancher Se under kapitel 6.1. Begrænsninger Uddannelserne bliver ikke så samfundsorienterede Oftest er det DA som sidder i råd og udvalg når det drejer sig om det parlamentariske niveau. I forhold til merkonomuddannelsen er deres indflydelse mere perifær end ved andre uddannelser. 8. Andre nationale råd & udvalg der forsvinder Erhvervsuddannelsesrådet eksistere ikke da arbejdsmarkedets parter ikke har nogen rolle. De Faglige udvalg eksistere ikke. Uddannelses-nævnet, som arbejdsgivernes & -tagernes sekretariat, er ikke eksisterende (det målsættende niveau). De her nævnte råd og udvalg har mere indirekte indflydelse i forhold til merkonomuddannelserne, men der lyttes til dem. Der bliver mere direkte kontakt mellem de enkelte virksomheder/brancher og skolerne samt undervisningsministeriet. Muligheder Giver skolerne meget større frihed til at tilpasse sig markedet Hurtigt forandre sig med samfundsforandringerne Begrænsninger Arbejdsgiverorg. & -tagerorg., får meget lidt indflydelse Det samfundsmæssige perspektiv kan forsvinde Det overordnede uddannelsesoverblik kan forsvinde Undervisningsministeriets rådgivende forum (Merkonom i BEK nr /05/98, 20), vil ikke bestå af arbejdsmarkedets parter men rådgivere fra virksomheder, brancher og erhvervsskolerne. Nævnet for udbud af uddannelser under Åben uddannelse (lov ), vil sandsynligvis forsætte som det er med en repræsentant for undervisningsministeriet, uddannelsesinstitutionerne, DA og Forbrugerrådet. Rådet om Åben Uddannelse vil ikke bestå, da det primært består af arbejdsmarkedets parter. I stedet vil det være direkte kontakt mellem virksomheder/brancher og skolerne. Når råd og udvalg nævnt i dette kapitel stort set nedlægges, tror jeg at det vil være lettere løbende at tilpasse Merkonom uddannelsen til erhvervslivets forandringer og behov. 9. Ændringer på erhvervsskolen For merkonom uddannelsen er indflydelsen fra LUU kun perifær. Gennem LUU vil arbejdsmarkedets parter ikke have indflydelse på undervisningsplanlægningen. Gennem skolebestyrelserne vil arbejdsmarkedets parter ikke have indflydelse på styringen af skolerne. LUU vil sandsynligvis blive nedlagt. Erhvervsskolerne er i gang med at ændre sig til markedssituationen. Disse ændringer bliver nok lettere når der ikke skal tages hensyn til arbejdsmarkedets parter, men udelukkende fokuseres på markedet/efterspørgslen. Skolerne skal yderligere i gang med at udvikle sig til professionelle markedsorienterede virksomheder. Reel konkurrence mellem skolerne vil blive aktuel, bl.a. grundet fraværet af arbejdsmarkedets parter. Konkurrencen mellem skolerne er for øjeblikket minimal.

7 7 Erhvervsskolerne skal være endnu mere fleksible for at imødekomme de aktuelle kvalificeringsbehov, som nu udelukkende er markedsstyret. Den homogenitet og stabilitet arbejdsmarkedets parter er med til at skaffe skolerne (trods alt) vil ikke være tilstede. Uden arbejdsmarkedets parters tilstedeværelse vil disse politiske interesser og dispositioner i erhvervsskolernes bestyrelse forsvinde. Den økonomiske selvforvaltning bliver endnu mere væsentlig i et markedsstyret uddannelsessystem. 10. Historiens og traditionernes indflydelse Mulighederne for, at realisere et uddannelsessystem i Danmark, uden arbejdsmarkedets parter bliver nok meget svært i lyset af den stærke historie/tradition for arbejdsmarkedets parters indflydelse på vort uddannelsessystem & skolerne. Samtidig er organisering meget høj hos arbejdstagerne i Danmark, set i forhold til New Zealand. Uden arbejdsmarkedets parter vil velfærdsstaten få langt mindre betydning i forhold til skolerne og merkonomuddannelsen, da det er markedet der har betydning. Et markedsorienteret uddannelsessystem vil marginalisere visse grupper. Denne marginalisering vil dog ikke blive så udpræget for merkonomuddannelsen, da der altid har været en vis deltagerbetaling. Merkonom uddannelsen er en efteruddannelse for personer i beskæftigelse. Det bliver således en svær og langsom proces at bevæge sig i retning af et markedsstyret uddannelses-system. Konklusion Når det gælder Merkonom uddannelsen, som er meget erhvervs orienteret, er det vigtigt løbende at kunne tilpasse sig erhvervs- og samfundsudviklingens hurtige forandringer. Bl.a. fordi det giver erhvervsskolerne bedre muligheder for at tilpasse sig markedet. Direkte kontakt til virksomheder & brancher ved udvikling af merkonom uddannelsen. Internationaliserings muligheder, herunder eksport og nødvendig indplacering i det internationale uddannelsessystem. Markedstilpasset merkonom uddannelse gennem virksomheds & branche tilrettede fag/linier. Ulemperne kommer til syne i forhold til samfundsperspektivet og den demokratisering vi er vant til hvor alle parter har indflydelse. Arbejdstagerne bliver den svageste part og uddannelse tilgodeser sandsynligvis kun virksomhedernes behov. Merkonom uddannelsen vil blive totalt markedsstyret uddannelse også når det gælder udvikling, hvilket kan gøre uddannelsen alt for smal. Arbejdsmarkedets parter får ingen indflydelse på det politiske/parlamentariske niveau, i lokale og nationale udvalg og råd samt i skolernes bestyrelse. At arbejdsmarkedets parter er væk, betyder for erhvervsskolerne, at det lokale uddannelsesudvalg nedlægges. Arbejdsmarkedets parter er ikke med i skolebestyrelsen og dermed er de ikke med til at styre skolen. Der er mulighed for reel konkurrence mellem erhvervsskolerne. Der vil kræves en øget økonomisk selvforvaltning i et markedsstyret uddannelsessystem. Erhvervsskolerne må udvikle sig til professionelle markedsorienterede virksomheder At arbejdsmarkedets parter bliver udelukket ser jeg i denne henseende, udelukkende som en fordel når det gælder Merkonom uddannelsen. Den historiske og den tradition der er for arbejdsmarkedets parters store og stærke indflydelse på uddannnelsessystemet, herunder Merkonom uddannelsen, vil sandsynligvis gøre denne synopsis problemstilling til noget der bliver meget svært at nå frem til.

8 8 Litteratur & kildeoversigt 2. Erhvervsuddannelsessystemet i Danmark, Søren P. Nielsen, DEL, december Erhvervsuddannelsernes udvikling i en samfundsmæssig sammenhæng, artikel af Karl-Johan Madsen 4. Ledelse & skoleudvikling, Hans Jørgen Knudsen, DEL, Oktober Lov om Åben uddannelse, lov nr. 508 af 30/06/1993 m. senere ændringer 6. Bekendtgørelse om åben uddannelse, BEK nr. 586 af 09/07/ Bekendtgørelse om merkonomuddannelses & tekonomuddannelsen, BEK nr. 306 af 27/05/ Lov om Danmarks evalueringsinsititut, Lov 290 af 12/05/ Erhvervsuddannelsesrådet, undervisningsministeriets hjemmeside 10. Undervisningsministeriets organisation & struktur, undervisningsministeriets hjemmeside 11. Rådet om Åben Uddannelse, 12. Samarbejde Merkonomer SAM 13. Dansk Merkonom forening 14. Landsforeningen af Merkonomer i HK 15. Fællesbrochure for merkonomuddannelserne, rekvireres på næsten alle Handelsskoler i landet 16. Fagbeskrivelse for alle merkonomfagene, august løbende ajourføringer. 17. Barriere for udbud af åben uddannelse ved de lange videregående uddannelser, UVM 04/02/1999, UVM`s hjemmeside online publikationer. 18. Mål & midler i offentligt finansieret voksen- & efteruddannelse, AM, UVM, FM, 27/08/1999, UVM`s hjemmeside online publikationer. 19. Den lærende erhvervsskole, 26/03/99, UVM`s hjemmeside online publikationer. 20. Studietur til Bangkok i 1 dag (Unesco) & New Zealand i uge 43, Herunder en lang række af besøg & foredrag samt dertil hørende materialer fra Undervisningsministeriet, Arbejdsministeriet, NZQA, ITO, uddannelsesinstitutioner m.fl.. Desuden det øvrige pensum i forbindelse med 3. semester PD, efteråret 1999.

9 9 BILAG 1 Sammenligning af vilkår og rammer for uddannelse Danmark (DK) Undervisningsminister Undervisningsministerium Uddannelsesstyrelsen Institutionstyrelsen SU-Styrelsen Arbejdsministeriet for AMU uddannelse Bekendtgørelse for uddannelser Fagbeskrivelser, målbeskrivelser Måske er VEU systemet lignende dette Oprettelse af uddannelse Langsommeligt, tager ofte flere år Mål & rammestyring Taxameter Primært 100% dækning Delvis dækning ÅU PC-bruger korte kurser - intet taxameter Merkonom som fjernundervisning er p.t. ikke støttet med taxameter Deltagerbetaling Evaluerings insitutet Erhvervsuddannelsesråd med arbejdsmarkedets parter (arb.tager/arb.giver). Faglige udvalg med arbejdsmarkedets parter. Uddannelsesnævn. Efteruddannelsesudvalg Uddannelsesudvalg Arbejdstidsaftaler/Overenskomst Studievejledning findes på uddannelsesins. Uddannennelsesinstitutioner Selvejende institutioner Bestyrelse for skolerne med arbejdsmarkedets parter. Lokale uddannelsesudvalg med arbejdsmarkedets parter Eksamination underviser/censor Pædagogik DEL, DLH New Zealand (NZ) Undervisningsminister Undervisningsministerium Så få medarbejdere som muligt lille organisation Studerende kan kun låne penge til studierne Underliggende organisation der godkender & registrere alle undervisere Denne del tager Undervisningsministeriet sig også af. Findes ikke i NZ, i stedet er der NZQA, som sikre kvaliteten gennem at udstikke nogle krav til uddannelsesudbyderne. NZQA godkender uddannelsesudbyderne. NZQA sikre ensartet kvalitet i hele alndet. Unit standards Alle uddannelser er bygget op af Unit Standards (p.t standards) Formål, mål og detaljeret indhold. Hvilke typer af unit standards der findes afgøres af markedet. Efter secondary school er hele uddannelsessystemet opbygget i 8 niveauer. Oprettelse af uddannelse Styres af markedet, som blot henvender sig til ITO. Hurtig proces, som regel under 1 år fra ide til en hel uddannelse for en branche er i gang. ITO (Industry Training Organizations). Af undervisnings-ministeriet anerkendte organisationer der repræsentere brancher inden for industri/handel, for at få en branches uddannelse i gang, og gennemføres samt sikre at kvalitetsstandarderne overholdes. NSB (National Standards Bodys) samme som ITO, men for brancher der ikke varetages af ITO Markedsstyret 25% er egen betaling. 75% taxameter af omk. Deltagerbetaling: Minimum deltagerbetaling på 25%, som betales af individet, virksomheder eller velgørende organisationer Siden 1990 har Education Review Office evalueret de enkelte uddannelsesudbydere. Dette sker også via ITO (se herunder). Og uddannelsesudbydere er blevet frataget deres godkendelse. Findes ikke da arbejdsmarkedets parter stort set ikke findes (20% er organiserede i fagforeninger). Findes ikke i NZ. Arbejdsgiverstyret tæt samarbejde med ITO, NSB og uddannelsesudbyderne Kun individuelle ansættelse kontrakter Private karriere planlægnings virksomheder Studievejledning begrænser sig til at få solgt produktet til kunderne. Uddannelsesinstitutioner Skoler selvejende institutioner Polytechnics Private virksomheder, både virksomheden og private kursusvirksomheder Regerings træningssteder (Arbejdsløse, hvad vi vil kalde kontanthjælpsmodtagere bortset fra at de ikke får noget underhold men gratis kan komme i uddannelse. Universiteter Bestyrelser som i en virksomhed. Tæt kontakt til virksomheder og/eller branche (Branchen er udtrykt gennem ITO). National Examinations fastsat i unit standards. Efter hver unit standard er der en prøve. Man kan gå til prøve/eksamen såfremt en assessor vurdere at vedkommende nok er istand til dette. Assessor vurdere prøven/eksamen Der arbejdes ikke så meget med det pædagogiske på samme måde som i Danmark.

10 10 Bilag 2 Oversigt over Merkonom uddannelsens linier Administration Logistik 1. år Virksomhedsøkonomi Ledelse og samarbejde Virksomhedsøkonomi Indkøb 2. år Personaleadministration IT i administrationen International distribution Ledelse og samarbejde 3. år Administrative systemer Logistik International handel Økonomistyring 1. år Virksomhedsøkonomi Virksomhedsorganisatio Virksomhedsøkonomi n Eksternt Regnskabsvæsen Generel Markedsføring 2. år International erhvervsret Ledelse og samarbejde Ledelse og samarbejde Analyse og finansiering 3. år International handel Økonomistyring Personaleudvikling Markedsføring 1. år Ledelse og samarbejde Personaleadministration Virksomhedsøkonomi Ledelse og samarbejde 2. år Arbejdsret Virksomhedsøkonomi Generel Markedsføring Markedsanalyse og -strategi 3. år Personaleudvikling Markedsføringsplanlægning Innovation 1. år Virksomhedsøkonomi Ledelse og samarbejde 2. år Organisation og strategi Kreativ problemløsning 3. år Innovation

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

Reformer er betegnelsen for politiske forandringsprocesser,

Reformer er betegnelsen for politiske forandringsprocesser, KRONIK De seneste 20 års reformer i erhvervsuddannelserne fra reformer til kontinuerlig forandring Hans Jørgen Knudsen Indledning Reformer er betegnelsen for politiske forandringsprocesser, der søger at

Læs mere

Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området... 1

Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området... 1 Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området Indhold Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området... 1 1. Formål:... 2 2. Behovsredegørelse:... 2 2.1. Behovsafdækning:...

Læs mere

Analyse af overgangen til videregående uddannelse på det merkantile område

Analyse af overgangen til videregående uddannelse på det merkantile område Analyse af overgangen til videregående uddannelse på det merkantile område Teknologisk Institut/Analyse og Erhvervsfremme Februar 2012 Forord Undersøgelsen er gennemført under Den Centrale Analyse- og

Læs mere

Fremtidens kontorarbejde

Fremtidens kontorarbejde Fremtidens kontorarbejde Analyse af udviklingstendenser i jobindhold og kvalifikationskrav August 2003 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Postboks 141 2630 Taastrup Tlf.: 7220 2620 Fax: 7220 2621

Læs mere

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner DEN NØDVENDIGE VIDEN To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner Forord Danmark skal i de kommende år besvare en række spørgsmål, der får afgørende indflydelse på fremtidens

Læs mere

AMU i nye klæder - om implementering af Nyt AMU

AMU i nye klæder - om implementering af Nyt AMU AMU i nye klæder - om implementering af Nyt AMU Morten Lassen & Peter Plougmann under medvirken af Mette Beck-Nielsen, Sune Rosdahl, Anja Lindkvist Jørgensen, Anne-Mette Hjalager og Søren Voxted. CARMA/New

Læs mere

Den gode erhvervsuddannelse?

Den gode erhvervsuddannelse? Den gode erhvervsuddannelse? En analyse af relationerne mellem uddannelsespolitisk tænkning og elever i erhvervsuddannelse. Ph.d.-afhandling Peter Koudahl December 2004 Roskilde Universitetscenter Forskerskolen

Læs mere

løn& udvikling mere i løn videreuddannelse Katalog over kompetencegivende for kostforplejningsområdet økonomaforeningen

løn& udvikling mere i løn videreuddannelse Katalog over kompetencegivende for kostforplejningsområdet økonomaforeningen løn& udvikling Mere uddannelse mere i løn Katalog over kompetencegivende videreuddannelse inden for kostforplejningsområdet set i sammenhæng med Ny løn økonomaforeningen Forord Denne pjece er et redskab

Læs mere

INDHOLD: INTRODUKTION TIL DEBATTEN OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...3 SPØRGSMÅL OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...5 FREMTIDSFACTS MED BETYDNING

INDHOLD: INTRODUKTION TIL DEBATTEN OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...3 SPØRGSMÅL OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...5 FREMTIDSFACTS MED BETYDNING 1 Debatmaterialet er udgivet af Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv 1610 København V tlf. 33 15 14 66 www.dfs.dk Materialet udgives som led i en proces om Fremtidens Folkeoplysning. Projektet

Læs mere

Erhvervsskolerne kan bidrage til at løfte voksnes læse- og regnefærdigheder

Erhvervsskolerne kan bidrage til at løfte voksnes læse- og regnefærdigheder Erhvervsskolerne kan bidrage til at løfte voksnes læse- og regnefærdigheder Analyse af erfaringer fra tekniske og merkantile erhvervsskoler, der udbyder forberedende voksenundervisning (FVU) Danske Erhvervsskoler,

Læs mere

Evaluering af Systemeksport. Redigeret af Søren Carøe

Evaluering af Systemeksport. Redigeret af Søren Carøe Evaluering af Systemeksport Redigeret af Søren Carøe Forord Forord Undervisningsministeriet besluttede i oktober 1997 at gennemføre en ekstern evaluering af aktivitetsområdet Systemeksport. Der blev herefter

Læs mere

Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift

Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift FoU-projekt nr. 2002-2534-0150 Forfatter(e): Mogens Frederiksen, Mette Søndergård, Kim Pedersen, Jane Nielsen & Axel Hoppe

Læs mere

Praktik i læreruddannelse 13

Praktik i læreruddannelse 13 Praktik i læreruddannelse 13 - evaluering og anbefalinger Lærerstuderendes Landskreds www.llnet.dk www.facebook.com/laererstuderende Indholdsfortegnelse Kapitel 1 indledning... 3 Baggrund... 3 Struktur...

Læs mere

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000 Skoleledelse Danmarks Lærerforening 2000 Indholdsfortegnelse: Forord s. 3 Indledning s. 4 Ledelse i fremtidens folkeskole s. 5 - Ledelsens tolkning af loven og udfordringerne s. 5 Ledelse og skolevæsen

Læs mere

Kompetenceudvikling i kontekst. Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen. København, november 2009

Kompetenceudvikling i kontekst. Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen. København, november 2009 Kompetenceudvikling i kontekst af Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen København, november 2009 Forord Nationalt Center for Kompetenceudvikling fremlægger her

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014 Danske Services Brancheundersøgelse af små og mellemstore virksomheder i servicebranchen 2014: FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014 D a n s k e S e r v i c e s B r a n c h e a n a l y s e 2 0 1 4 S i d

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Beklædningshåndværker

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Beklædningshåndværker Det Faglige Udvalg for Beklædningshåndværker 20. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Beklædningshåndværker Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler

Læs mere

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt Indholdsfortegnelse Forord........................................................................................................

Læs mere

Hvorfor ikke udbyde til selvejende daginstitutioner?

Hvorfor ikke udbyde til selvejende daginstitutioner? Hvorfor ikke udbyde til selvejende daginstitutioner? Frit valg på en ny måde Daginstitutionernes Lands-Organisation Frie Børnehaver og Fritidshjem Menighedernes Daginstitutioner Hvorfor ikke udbyde til

Læs mere

Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd. Det vi vil og det vi gør 2007 til 2010. Mission. Vision. Strategi. Værdier. Adfærd.

Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd. Det vi vil og det vi gør 2007 til 2010. Mission. Vision. Strategi. Værdier. Adfærd. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Det vi vil og det vi gør 2007 til 2010 Mission Vision Strategi Værdier Taktik Adfærd Indholdsfortegnelse: 1 Indledning... 1 2 Mission... 2 2.1 Vedtægter...2

Læs mere

Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm

Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm Udarbejdet af Anders Hedetoft og Karin Topsø Larsen Marts 2011 For Kompetenceforum Bornholm Indhold 1. Analysens konklusioner og anbefalinger... 4 2. Arbejdskraftbalance

Læs mere

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling Indhold Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 4 Afgrænsning... 4 Metode... 4 Videnskabsteoretiske overvejelser... 4 De tre domæner... 5 Metodologi... 5 Den kvalitative forskningsmetode...

Læs mere

Kompetencecentre i lærende regioner. Slutevaluering

Kompetencecentre i lærende regioner. Slutevaluering TEKNOLOGISK INSTITUT Kompetencecentre i lærende regioner Slutevaluering Analyse og Erhvervsfremme Juni 2008 Indhold 1. Indledning...3 1.1. Udviklingsprojektets baggrund og formål...3 1.2. Slutevalueringens

Læs mere

NOTAT. Selvejende institutioner på det sociale område: Aktuelle problemstillinger. Maj 2001. Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen

NOTAT. Selvejende institutioner på det sociale område: Aktuelle problemstillinger. Maj 2001. Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen NOTAT Selvejende institutioner på det sociale område: Aktuelle problemstillinger Maj 2001 Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen CASA NOTAT Selvejende institutioner på det sociale område: Aktuelle problemstillinger

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Danmarks strategi for livslang læring -

Danmarks strategi for livslang læring - Udkast Danmarks strategi for livslang læring - Uddannelse og livslang opkvalificering for alle Regeringens redegørelse til EU-kommissionen Januar 2007 Redegørelsen er udarbejdet af Undervisningsministeriet

Læs mere