Perspektivplan Dagtilbud Sønderbro 2012 og 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Perspektivplan Dagtilbud Sønderbro 2012 og 2013"

Transkript

1 Perspektivplan Dagtilbud Sønderbro 2012 og 2013 Indholdsfortegnelse 1) Indledning 2) Beskrivelse af organisationen 2.1 Institutionerne 2.2 Ledelse 2.3 Forældrebestyrelser 2.4 Fælles personalemøder 2.5 MED udvalg 2.6 Arbejdsmiljøgruppe 3) Vision for Dagtilbud Sønderbro 4) Målsætning for Dagtilbud Sønderbro 5) Strategiske udviklingsområder i 2012 og Fortsat implementering af den nye ledelsesstruktur 5.2 Inklusion 5.3 Læring og læringsmiljøer 5.4 Forældreinddragelse 5.5 Overgang fra børnehave til skole/dus 5.6 Sprog 5.7 Brugerundersøgelser 5.8 Digitalisering 5.9 Kompetenceudvikling 6) Pædagogiske læreplaner 6.1 De pædagogiske læreplaner i Dagtilbud Sønderbro 6.2 Metoder, dokumentation og evaluering 7) Værdier og principper 7.1 Om værdier De organisatoriske værdier i Dagtilbud Sønderbro 7.2 Om principper Principper for tilrettelæggelse af den pædagogiske praksis Principper for kompetenceudvikling Principper for håndtering af økonomien i Dagtilbud Sønderbro 8) Ledelse 8.1 Teamledelse 8.2 Tilgang til ledelse 1

2 1.0 Indledning Perspektivplanen for Dagtilbud Sønderbro er en strategisk udviklingsplan. Perspektivplanen skal ses i sammenhæng og helhed med institutionernes pædagogiske læreplaner og informationsfoldere til forældrene. Perspektivplanen er toårig. Perspektivplanen beskriver: Organisationen Dagtilbud Sønderbro; vores vision for Dagtilbud Sønderbro, de overordnede mål samt særlige fokusområder for 2012 og Der er en kort præsentation af vores tilgang til arbejdet med de pædagogiske læreplaner herunder metoder, dokumentation og evaluering. Endvidere beskrives Dagtilbud Sønderbros overordnede værdier og principper, som den pædagogiske praksis i institutionerne tilrettelægges med udgangspunkt i. Perspektivplanen afsluttes med et afsnit om vores tilgang til ledelse, da ledelse har en særlig funktion og betydning i forhold til udviklingen af institutionen. Rammen for perspektivplanen er: Lov om Dagtilbud 1 ; Aalborg Kommunes Børne- og Ungepolitik 2 ; Dagtilbud for fremtiden En overordnet udviklingsplan for 0 5 års området 3 ; Sundhedspolitikken i Aalborg Kommune 4 samt Mål og Strategi i Aalborg Kommune 5. Perspektivplanen er udarbejdet af dagtilbudsbestyrelse, medarbejdere og ledere i Dagtilbud Sønderbro. 2.0 Beskrivelse af organisationen Afsnittet beskriver organisationen Dagtilbud Sønderbro i forhold til: Antal institutioner, børnegrundlag, personaler, ledelse, forældrebestyrelser samt organer der sikre medarbejderindflydelse 2.1 Institutionerne Dagtilbud Sønderbro består af seks institutioner beliggende i centrum af Aalborg: Børnehaven Aagaarden, Daginstitutionen Thomas Boss, Vuggestuen Kastanjen, Daginstitutionen Bornholmsgade, Daginstitutionen Danalien og Daginstitutionen Hyldehaven. Vi er en blanding af 1 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=

3 store og små institutioner, børnehave, vuggestue og aldersintegrerede institutioner samt en enkelt institution for børn med allergi. Det samlede børnetal er 103 vuggestuebørn samt 186 børnehavebørn plus / minus 10 %. Det faste personale består af 1 dagtilbudsleder, 6 pædagogiske ledere, 43 pædagoger, 2 pædagogiske assistenter, 12 pædagogmedhjælpere, 4 ernæringsassistenter, 2 køkkenmedhjælpere. Vi modtager studerende fra pædagoguddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse. Herudover er der personaler i løntilskud samt vikarer ved barsel, sygdom og andet fravær. 2.2 Ledelse Ledelsen i Dagtilbud Sønderbro varetages af dagtilbudslederen og de 6 pædagogiske ledere samarbejdende i et ledelsesteam. Dagtilbudslederen er overordnet ansvarlig for dagtilbuddets samlede drift og udvikling herunder dagtilbuddets økonomi samt fastholdelses af pladsgarantien. De pædagogiske lederes ansvar er knyttet til det i institutionen konkrete. I ledelsesteamet i Dagtilbud Sønderbro har vi udarbejdet mission og vision for vores arbejde som ledelsesteam. Den kan læses i afsnittet Ledelse senere i perspektivplanen. 2.3 Forældrebestyrelser I hver institution er der en forældrevalgt institutionsbestyrelse. Formanden for institutionsbestyrelserne indgår automatisk i dagtilbudsbestyrelsen. Institutionsbestyrelsens kompetenceområde knytter sig til den pædagogiske leders ansvarsområder; dagtilbudsbestyrelsen knytter sig til dagtilbudslederens kompetenceområde. Der er valg hvert år til bestyrelserne. 2.4 Fælles personalemøder I Dagtilbud Sønderbro afholder vi i løbet af året en række fælles personalemøder. Målet med de fælles personalemøder er: At give mulighed for fælles drøftelser som grundlag for beslutninger i Dagtilbud Sønderbro At styrke samarbejdet på tværs i hele Dagtilbuddet At styrke fagligheden gennem fælles viden deling 2.5 MED udvalg MED udvalget er sammensat af ledere og medarbejdere i Dagtilbuddet. Formålet med MED udvalget er: At skabe grundlag for forbedring og udvikling af samarbejdet mellem ledere og medarbejdere 3

4 At arbejde for at styrke og effektivisere arbejdsmiljøarbejdet (sikkerheds- og sundhedsarbejdet) i Aalborg Kommune At sikre medarbejdernes ret til medindflydelse, medbestemmelse og dialog på beslutninger, som vedrører egen arbejdssituation At styrke de ansattes interesse og engagement i det daglige arbejde og for udviklingen af kommunens service At sikre, at der tages udgangspunkt i de lokale forhold og løsninger, således, at man opnår en gensidig forståelse, og At sikre et højt informationsniveau på arbejdspladserne 6 Der holdes minimum 6 møder i MED udvalget i løbet af året. 2.6 Arbejdsmiljøgruppe Arbejdsmiljøgruppen i Dagtilbud Sønderbro består af 2 valgte arbejdsmiljørepræsentanter samt dagtilbudslederen. Arbejdsmiljørepræsentanterne er valgt på vegne af hele Dagtilbud Sønderbro, og varetager opgaver som sådan. Af MED aftalen i Aalborg Kommune, 2011 fremgår at: I Aalborg kommune skal Den fysiske og psykiske sundhed være i højsædet Hensynet til et godt arbejdsmiljø indgå som en naturlig integreret del af opgavevaretagelsen, og Alle medarbejdere oplever, at der tages hånd om deres arbejdsmiljø Konkret betyder det, at arbejdsmiljøgruppen har ansvaret for, at arbejdsmiljøarbejdet i dagtilbudsområderne varetages, så det sikres, at arbejdsmiljøforholdene er sikkerhedsmæssige fuldt forsvarlige og ulykker og nedslidning forebygges. I arbejdsmiljøgruppen i Dagtilbud Sønderbro har vi udarbejdet en folder der beskriver: Retning, rammer, ansvar og opgavevaretagelse for arbejdsmiljøindsatsen og arbejdsmiljøgruppen i Dagtilbud Sønderbro. 6 MED aftale for Aalborg kommune

5 3.0 Vision for Dagtilbud Sønderbro Vores vision i Dagtilbud Sønderbro er: Det skal være godt at være barn i Dagtilbud Sønderbro At lykkes sammen med andre Visionen (det overordnede mål) er et fikspunkt for dagtilbuddets medarbejdere, ledere og forældre herunder bestyrelser, når vi kommunikerer og handler omkring de underliggende delmål. 4.0 Målsætning for Dagtilbud Sønderbro Vores mål i Dagtilbud Sønderbro er at: Børnene i dagtilbud Sønderbro skal have et børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring. Vi vil give børnene omsorg og understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd. Vi vil fremme børnenes læring og udvikling af kompetencer gennem levet hverdagsliv, leg, oplevelser samt udviklingsstøttende aktiviteter. Vi vil give børnene mulighed for fordybelse, udforskning og erfaring. VI vil give børnene medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. Vi vil bidrage til at udvikle børnenes selvstændighed og evner til at indgå i forpligtende fællesskaber. Vi vil sikre børnene en god overgang til skole ved at udvikle og understøtte grundlæggende kompetencer og lysten til at lære. Vi vil i samarbejde med forældrene og skole skabe en sammenhængende overgang til skole og DUS. Vi vil inddrage forældrene i et tæt samarbejde. 5

6 5.0 Strategiske udviklingsområder i 2012 og 2013 Følgende områder er særlige udviklingsområder i Dagtilbud Sønderbro i 2012 og I perspektivplanen beskriver vi vores overordnede mål for de enkelte udviklingsområder samt opgavens tilhørsforhold. Den konkrete indsats og omsætning til praksis vil primært fremgå af institutionernes pædagogiske læreplaner. 5.1 Fortsat implementering af den nye ledelsesstruktur Reference: Mål og Strategi I 2011 overgik daginstitutionerne i Aalborg Kommune til den nye ledelsesstruktur samt etablering af Dagtilbud. Her præsenteres en kort evaluering af det første år som Dagtilbud Sønderbro samt særlige indsatsområder i 2012 og 2013 i forhold til følgende områder: Ledelsesteamet, MED udvalg, arbejdsmiljøgruppe, dagtilbudsbestyrelse samt medarbejdere imellem Ledelsesteam Evaluering 2011: Ledelsesteamet holder møder hver anden uge. Det varierer mellem halvog heldagsmøder. I ledelsesteamet opleves der, at der tages ansvar for helheden, samtidig med at der er plads til det individuelle. Ledelsesteamet støtter hinanden og bliver bedre ledere gennem samarbejdet. Der sættes høje krav til det faglige og professionelle niveau, hvilket anses som en styrke og 2013: De pædagogiske ledere ønsker at kvalificere sparringen med hinanden. Gennemføres som kollegial respons ca. en gang om måneden uden dagtilbudsleder. Der er et ønske om at prioritere mere tid til fordybelse på teammøder og ellers fortsætte de gode takter fra MED-udvalget Evaluering 2011: Der er afholdt seks møder i Der blev foretaget en midtvejsevaluering midt på året. Medlemmerne i MED-udvalget er positive over for det første år i MED. Gode dagsordner og referater. Ønske om at vi kvalificerer opfølgning på emner og 2013: MED-udvalget vil i 2012 og 2013 arbejde med: - Fortsat udarbejdelse af relevante principper, hvor målet er at skabe fælles synlige rammer og retning. - Kvalificering af medarbejderes kendskab til MED-udvalgets arbejde fordi det har betydning for alle ansatte. - Udvalgte områder fra dagtilbuddets APV. - Begrebet social kapital som er et fælles indsatsområde for alle MED-udvalg i Aalborg Kommune. - Værdimåling i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, hvor det vigtigste formål er, at resultaterne anvendes som udgangspunkt for fælles drøftelser mellem medarbejdere og 6

7 ledelse (jvf. Proces for værdimåling ). - Udarbejdelse af Aalborg Kommunes fælles personalepolitik om sundhed, hvor formålet med sundhedspolitikken er, at medarbejdere og ledere har sundhed og trivsel på dagsordnen, samt sikrer initiativer til fremme heraf (Mål og Strategi SAM) Arbejdsmiljøgruppen (AMG) Evaluering 2011: AMG har i 2011 gennemført den obligatoriske uddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter. AMG har udarbejdet materiale om arbejdsmiljøarbejdet i Dagtilbud Sønderbro. Der er gennemført en arbejdsmiljøgennemgang i alle institutioner i slutningen af juni. Afholdt fire møder ud over gennemgangen. Ud over møder i arbejdsmiljøgruppen deltager den ene arbejdsmiljørepræsentant i MED-møder. Fra 2012 deltager begge arbejdsmiljørepræsentanter på MED-møder, hvilket opleves som en kvalificering. Mindre bureaukrati og mere enkelthed og 2013: Møder placeres fremadrettet i forhold til opgaveløsningen. Indholdet i arbejdet forventes at knytte sig til den snarlige interne audit. I fællesskab med MED skal arbejdsmiljøudvalget arbejde med implementering af sundhedspolitikken i Aalborg Kommune Dagtilbudsbestyrelsen Evaluering 2011: Der er afholdt fire møder i Bestyrelsen har arbejdet med værdier og principper for Dagtilbud Sønderbro. Det har været utilfredsstilende for bestyrelsen, at det ikke har været muligt at få overblik over dagtilbuddets økonomi. Bestyrelsens årsberetning vil være tilgængelig på dagtilbuddets hjemmeside, (når vi får en sådan) og 2013: Bestyrelsen vil arbejde for mere sammenhæng mellem de to forældrebestyrelsesniveauer. Bestyrelsen ønsker bedre mulighed for at følge med i dagtilbuddets økonomi. Dagtilbudsbestyrelsen vil støtte op om forældremøder for nye forældre i Dagtilbud Sønderbro ved at deltage på møderne med en repræsentant Medarbejdere imellem Evaluering 2011: Vi har i 2012 afholdt en temadag samt to fælles personalemøder. Der har været positive tilbagemeldinger på alle arrangementer. Der har været besøg i hinandens institutioner halve og hele dage også med positive tilbagemeldinger gående på relation og vidensdeling. Der er oprettet et netværk for medarbejderne i vores køkkener, hvor målet for samarbejdet er vidensdeling og erfaringsudveksling og 2013: Samarbejdet på tværs af institutionerne skal fortsættes og udvikles som en del af kompetenceudviklingen. Målet er at inddrage og undersøge de muligheder, der er for kompetenceudvikling gennem vidensdeling og samarbejde på tværs. Ledelsesteamet er ansvarligt for, at det gennemføres. MED-udvalget inddrages. Der er fastlagt fem datoer i løbet af 2012, hvor det er muligt at afholde fælles personalemøder. 7

8 5.2 Inklusion Reference: Dagtilbud for fremtiden En overordnet udviklingsplan for 0 5 års området. Socialt inkluderet er man, når der i et konkret fællesskab regnes med én i den betydning, at ens bidrag værdsættes i det, man er sammen om. Inklusion er med dette udgangspunkt netop social og bundet til deltagelse. Ekskluderet er man modsat, når der ikke regnes med én i den betydning, at ens bidrag ikke værdsættes i det, man er sammen om. Den pædagogiske praksis må i sit forsøg på at skabe inkluderende læringsmiljøer gå balancegang imellem forskellige måder at organisere og intervenere i læringen på. Det kræver, at pædagoger og pædagogmedhjælpere er i stand til at få øje på inkluderende og ekskluderende processer i egen praksis: I hverdagslivet (normer, adfærd og kultur), når børn leger og i de udviklingsstøttende aktiviteter. Hvorfor inklusion? At være ekskluderet er ikke en eksklusiv eller privilegeret situation for noget barn at være i, og ingen børn vælger frivilligt at udelukke sig selv. Inklusion er overordnet set en del af et dannelsesideal, der skal realisere medborgerskabet som alles ret til deltagelse. 7 Udviklingstiltag i Dagtilbud Sønderbro Det overordnede fælles mål for Dagtilbud Sønderbro er, at: Opnå en fælles teoretisk viden om inklusion og eksklusion. Udvikle begrebet inklusion som et begreb, der er integreret i pædagogernes og pædagogmedhjælpernes faglighed. Inklusion er ikke kun en metode til at løse problemer for enkelte børn i udsatte positioner. Der sættes fokus på inkluderende og ekskluderende processer i egen praksis. Inklusion bliver oplevet som en fælles opgave for hele institutionen (pædagoger, bestyrelse, forældre). 5.3 Læring og læringsmiljøer Reference: Dagtilbud for fremtiden En overordnet udviklingsplan for 0 5 års området. Læring handler om barnets dannelse af identitet. Det kan beskrives som en proces, hvor barnet tilegner sig viden, kundskaber og færdigheder gennem de erfaringer, det gør sig i familien, i fællesskabet, i institutionen og i samfundet generelt. 7 Skrevet med inspiration fra Inklusionens pædagogik. Bent Madsen mfl. 8

9 Målet er: At etablere kreative, mangfoldige og fleksible læringsmiljøer og læringsrum i institutionerne i Dagtilbud Sønderbro, så alle børn udvikler sig fagligt, personligt og socialt. At etablere læringsmiljøer, der understøtter differentierede fællesskaber og sikrer social inklusion. 5.4 Forældreinddragelse Reference: Dagtilbud for fremtiden En overordnet udviklingsplan for 0 5 års området. Forældre er fundamentet i barnets liv. De har hovedansvaret for, at deres barn får en tryg opvækst med gode udviklingsmuligheder. Forældre skal altid ses som en resurse i forhold til det konkrete samarbejde om deres barn. De skal inddrages og deltage aktivt i dagtilbuddets liv. I Dagtilbud Sønderbro vil i sætte fokus på følgende indsatsområder: Det daglige forældresamarbejde Hvor målet er: - At forældre til enhver tid inddrages som en resurse i samarbejdet om deres barns udvikling, læring og trivsel. - At forældrenes perspektiv inddrages som et af barnets vigtigste resurser Forældrenetværk I Dagtilbud Sønderbro vil vi arbejde med oprettelse af forældrenetværksgrupper som en af metoderne til at arbejde med inklusion og forældreinddragelse. Grupperne kan etableres både i de enkelte institutioner og på tværs af institutionerne i dagtilbuddet. Formålet med forældrenetværksgrupper Formålet med forældrenetværksgrupper er, at forældre kan mødes om emner inden for forældreskabet, så man får mulighed for at tale om og dele erfaringer i forhold til de udfordringer, der er knyttet til forældrerollen. Det er ved at fokusere på de forskellige resurser og styrker, hver især besidder, at man som forældre kan inspirere hinanden og derved blive styrket i forældrerollen. Samtidig kan det styrke samarbejdet mellem forældrene og institutionen, da personalet som gruppeledere får en viden om og større forståelse for det, som optager forældrene. Personalet er gruppeledere og sidder ikke med det rigtige svar, men byder ind med faglig viden og erfaring. Grupperne kan sammenlignes med mødregrupper, som de fleste kender. Forældrenetværksgrupperne vil dog være under en fastere struktur. Det vil være to af de 9

10 faste medarbejdere, der er uddannet i at være gruppeleder, som har ansvaret for forældrenetværket. Eksempler på udfordringer/problematikker der kan drøftes på møderne: Hvad er en god barndom? Forskel på piger og drenge. Hvordan er det at være forældre til en fireårig? Hvordan håndterer vi bedst familieforøgelse? Hvilke udfordringer er det ved at få sit første barn i institution? Udfordringer ved at være tilflyttere som børnefamilie. Udfordringer ved at være enlig forsørger. Hvilke udfordringer er der i forældreskabet som ny i Danmark? Sætter vi de rigtige grænser for vores børn? Samspil mellem hjem og børnehave Fælles forældremøder for nye forældre I Dagtilbud Sønderbro vil vi i perioden 2012 og 2013 iværksætte fælles forældremøde for nye forældre i Dagtilbud Sønderbro inden for de første måneder af barnets start i dagtilbuddet. Formålet er gennem information og dialog at klæde forældrene på til at være forældre i dagtilbuddet. Indholdet på mødet skal rette sig mod det fælles med udgangspunkt i dagtilbuddets perspektivplan og de pædagogiske læreplaner: Institutionen som et professionelt læringsmiljø; hvordan kan man som forældre bedst støtte barnet i at få en god hverdag i vuggestuen/børnehaven, forældresamtaler, bestyrelsesarbejde og andet forældresamarbejde. Dertil kommer orientering om hjemmesider, fællesåbning i ferieperioder, mv og 2013 anses som en forsøgsperiode, hvorefter møderne vil blive evalueret for en eventuel fortsættelse. Ledelsesteamet er ansvarligt for gennemførelse. 5.5 Overgang fra institution til skole og DUS Reference: Fælles indsatsområde for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen i Samarbejdet mellem skole og dagtilbud baseres på den fælles skolestartspolitik Godt på vej, der bl.a. forpligter alle skoler og dagtilbud til at lave samarbejdsaftaler og til et udvidet samarbejde i forhold til børn med særlige behov. Herudover har byrådet i budgettet for 2012 afsat kroner til Skole- og Kulturforvaltningen og kroner til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen med det formål at styrke inklusionsindsatsen i overgangen mellem dagtilbud og skole, så det sikres, at alle børn får en god skolestart. 10

11 I 2012 og 2013 vil vi i Dagtilbud Sønderbro sætte fokus på Skoleparathed: Hvad er skoleparathed? Overgangsforløbet fra børnehave til skole og DUS med særlig fokus på inklusionsindsatsen jvf. Byrådsbeslutningen Herudover vil vi i Dagtilbud Sønderbro sætte fokus på: Overgang fra vuggestue til børnehave; da læring i vuggestuen ikke kun handler om læring af konkrete færdigheder i forhold til på sigt at kunne deltage i børnehavens dagligdag, men læring i vuggestuen handler om færdigheder, kompetencer, viden og erfaring der sigter mod livsduelighed generelt 5.6 Sprogpakke Socialministeriet har iværksat en efteruddannelsesindsats i form af en sprogpakke. Det overordnede formål med sprogpakken er at tilbyde en opkvalificering af det pædagogiske personales arbejde med børns sprog, der dels skal bidrage til, at alle børn får bedre sproglige kompetencer, dels understøtte implementeringen af de nye regler om sprogvurdering og sprogstimulering der trådte i kraft 1. juli Efteruddannelsen i Aalborg Kommune retter sig mod personalet i børnehaverne i form af uddannelse af en sprogpædagog i hver institution. I større institutioner uddannes flere sprogpædagoger. Målet i Dagtilbud Sønderbro er: At pædagogernes efteruddannelse til sprogpædagoger medfører en kvalificering af praksis, således at børnenes muligheder for sproglig læring og udvikling forbedres. At sprogpædagogernes nyerhvervede viden formidles til kollegaerne i hjeminstitutionerne. 5.7 Digitalisering I løbet af 2012 forventer vi, at der i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen vil komme et nyt ITsystem, der giver mulighed for oprettelse af Dagtilbuddets, herunder institutionernes hjemmesider. I Dagtilbud Sønderbro ser vi frem til at kunne anvende vores hjemmeside i forhold til både nuværende og kommende forældre samt øvrige eksterne samarbejdspartnere. Målet i Dagtilbud Sønderbro er at: Etablere og vedligeholde aktuelle og relevante hjemmesider for Dagtilbud Sønderbro. Etablere et fælles drev for alle medarbejdere, der gør vidensdeling og erfaringsudveksling mulig. 11

12 5.8 Brugerundersøgelse I foråret 2012 vil der blive gennemført en brugerundersøgelse i Aalborg Kommunes daginstitutioner. I Dagtilbud Sønderbro vil vi arbejde med resultaterne fra brugerundersøgelsen ved at udvælge relevante områder for nærmere undersøgelser gennem fokusgruppeinterview blandt udvalgte forældre i alle institutioner. Indholdet vil knytte sig til resultaterne af brugermålingen. Teamledelsen er ansvarlig for gennemførelsen. 5.9 Kompetenceudvikling Foreløbige overvejelser vedr. kompetenceudvikling i Dagtilbud Sønderbro for 2012 og Kompetenceudvikling der knytter sig til inklusion, læring og læringsmiljøer. Tilrettelægges i samarbejde med UCN og skal omfatte alle pædagoger og pædagogmedhjælpere i Dagtilbud Sønderbro (afhængig af økonomisk råderum). De pædagogiske ledere gennemfører i 2012 et modul i pædagogisk diplom i forhold til ledelse af forandringsprocesser med særlig fokus på inklusion samt læring og læringsmiljøer (jvf. Mål og strategi ). Temadage for pædagogmedhjælpere i dagtilbuddet. Indholdet vil knytte sig til perspektivplanen, pædagogiske læreplaner og praksis. Uddannelse af gruppevejledere i forbindelse med oprettelse af forældrenetværk (jvf. Udviklingsplanen ). Uddannelse af to sundhedsmedarbejdere på ledelsesniveau (jvf. Mål og Strategi ). Uddannelse af sprogmedarbejdere jvf. sprogpakken (jvf. ny dagtilbudslov). Uddannelse af løfteinstruktører, så der er løfteinstruktører i alle institutioner med 0 2 års grupper (jvf. arbejdsmiljøindsatsen). Ledelsesteamet på konference vedr. sprog (og inklusion) for børn med anden etnisk baggrund end dansk marts Medarbejdere og ledere på konference vedr. nyeste viden og forskning om familier med anden etnisk baggrund end dansk nov Konference for MED-udvalg om Social Kapital marts Teamdag for pædagogiske ledere og dagtilbudsledere om forældreinddragelse (jvf. Udviklingsplanen ). Januar Gennemførelse og opfølgning af kurset Fri for mobberi for enkelte medarbejdere. Herudover vil der foregå kompetenceudvikling gennem læring på jobbet: Møder, netværk, fælles erfaringsudveksling, besøg i hinandens institutioner med et særligt planlagt indhold, fælles refleksion og sparring og et mindre musikkursus. 12

13 6.0 Pædagogiske læreplaner I Aalborg Kommune skal alle institutioner udarbejde pædagogiske læreplaner, der er gældende for en etårig periode. 6.1 Den pædagogiske læreplan i Dagtilbud Sønderbro Målet for den pædagogiske læreplan i Dagtilbud Sønderbro er at styrke den pædagogiske praksis og faglige udvikling i institutionen. I Dagtilbud Sønderbro indeholder den pædagogiske læreplan følgende områder: Værdigrundlag og målsætning Beskrivelse af den pædagogiske opgave - Overordnede læringsmål for de seks læreplanstemaer - Overordnede mål for de tre læringsrum - Pædagogiske metoder herunder teori om læring, dokumentation og evaluering - Trivsel og sundhed (herunder børnemiljø) - Forældresamarbejde: Information, dagens smalltalk, samtaler og bestyrelse - Børn med behov for en særlig indsats, herunder en beskrivelse af metode og det tværfaglige samarbejde - Overgange: modtagelse af nye børn, overgang fra vuggestue til børnehave samt overgang fra børnehave til skole og DUS Pædagogiske læreplaner 2012 og 2013 Særlige indsatsområder i 2012 og Inklusion - Læring og læringsmiljøer - Forældreinddragelse - Overgang for børnehave til skole og DUS - Sprogpakke 6.2 Pædagogiske metoderedskaber I Dagtilbud Sønderbro anvender vi samlet set følgende metoderedskaber: Tegn på læring SMTTE Fri for mobberi Marte Meo Læse leg Ressource- og bekymringsmodel Trin for Trin Håndbogen På Tværs herunder børnelinealen 13

14 7.0 Værdier og principper Den pædagogiske praksis tilrettelægges med udgangspunkt i Dagtilbud Sønderbros værdier og principper. Værdier og principper bliver drøftet på personalemøder, i MED-udvalg og i ledelsesteamet for i sidste ende at blive besluttet i dagtilbudsbestyrelsen. 7.1 Det organisatoriske værdigrundlag Indledning I Dagtilbud Sønderbro skelner vi mellem de organisatoriske værdier og de pædagogiske værdier. De organisatoriske værdier knytter sig til organisationen og omhandler fag og faglighed, samarbejde, struktur, arbejdsmiljø og økonomi. Det organisatoriske værdigrundlag er en del af perspektivplanen for Dagtilbud Sønderbro. De pædagogiske værdier knytter sig til det pædagogiske arbejde med børnene og er en del af institutionernes pædagogiske læreplaner. Værdier er ikke endestationer, som vi når eller ej. De er horisonter, som vi kan stræbe imod. Der arbejdes med værdierne som et udgangspunkt for debat mellem og feedback fra bestyrelser, forældre, medarbejdere og ledelse. Hensigten er at opdyrke en reflekterende og diskuterende kultur, der gør organisationen i stand til at reagere på mere komplekse omgivelser. Værdierne omsættes i praksis til kontekstuelle løsninger. Det organisatoriske værdigrundlag Det organisatoriske værdigrundlag i Dagtilbud Sønderbro er med udgangspunkt i kerneopgaven: Faglighed: En høj grad af faglighed, bevidst reflekteret praksis, kontekstuelle løsninger samt ny viden og nye veje. Samarbejde: Kommunikation om fælles mål og retning, koordinering af praksis, en åben dialog samt samarbejde i egen institution, på tværs i dagtilbuddet og med relevante parter. Trivsel: Handlinger opleves som meningsfulde, inddragelse og indflydelse samt et højt informationsniveau. Tillid: At den enkelte får ansvar, og at den enkelte påtager sig ansvar samt rettidig omhu. Retfærdighed: Opleve sig retfærdigt behandlet, synligt beslutningsgrundlag samt anerkendelse. 14

15 Bæredygtig udvikling. Fleksible kontekstuelle løsninger, helhedsorienteret tænkning og løsninger samt inddragelse af flere regnskaber: Det økonomiske, det arbejdsmiljømæssige og det pædagogisk-udviklingsmæssige. 7.2 Principper Indledning Ved et princip forstår man en grundsætning for tænken eller handlen, som en person eller et samfund eller en organisation bevidst følger. Ved et princip forstås en grundsætning for en central del af organisationens virksomhed. Et princip rummer altså en forestilling om, i hvilken retning en institution eller en organisation skal bevæge inden for et bestemt område. Et princip bør formuleres, så det er rummeligt og giver plads til fortolkninger og valgmuligheder på handleplanet. 8 I Dagtilbud Sønderbro har vi udarbejdet principper for følgende områder: Pædagogiske for tilrettelæggelse af den pædagogiske praksis Principper for fællesåbning i ferie og på fridage (kan fås ved henvendelse) Principper for kompetenceudvikling Principper for håndtering af økonomien Principper for tilrettelæggelse af den pædagogiske praksis Af Dagtilbud Sønderbros organisatoriske værdigrundlag fremgår det, at den pædagogiske praksis skal være kendetegnet ved: Faglighed: En høj grad af faglighed; bevidst reflekteret praksis; kontekstuelle løsninger samt søgning af ny viden og afprøvning af nye veje samt samarbejde: Kommunikation om fælles mål og retning; koordinering af praksis; en åben dialog samt samarbejde i egen institution, på tværs i dagtilbuddet og med relevante parter. Den pædagogiske praksis tilrettelægges med udgangspunkt i følgende principper: Inklusion Alle børn har ret til at høre til Når vi i Dagtilbud Sønderbro fokuserer på børn i udsatte positioner, indebærer det fokus på to former for udsathed: Den forudgående udsathed (det barnet har med sig; det private) samt den aktuelle udsathed (de ekskluderende processer i institutionen) 8 Fra Introduktion til nye skolebestyrelser. Undervisningsministeriet 15

16 Læring Alle børn skal have mulighed for at opleve sig som betydningsfulde for fællesskabet Barnets mulighed for deltagelse skal understøttes Pædagogikken skal afspejle børnegruppen Der samarbejdes tværfagligt Barnet anerkendes som en unik person med særlige forudsætninger og ressourcer Barnet tillægges en aktiv rolle i egen udvikling og læring Barnets udvikling forstås som en helhed Læringen tilrettelægges med udgangspunkt i barnets nærmeste udviklingszone Der tages udgangspunkt i barnets ressourcer frem for mangler Organisering og struktur Organisering og struktur af dagligdagen skal understøtte den pædagogiske udvikling Der er ingen selvstændige rum eller tidspunkter for læring men læringen er indlejret i det levet hverdagsliv, leg og udviklingsstøttende aktiviteter Læringsmiljø Det psykiske læringsmiljø pædagogen og pædagogmedhjælperen stiller til rådighed skal kendetegnes ved: En anerkendende tilgang Bæredygtige relationer mellem børn og voksne At der arbejdes med differentieret læring Inddragelse af barnets perspektiv Positiv gruppeledelse Engagerede og engagerende pædagoger og pædagogmedhjælpere At børn og voksne er sammen om noget Det fysiske læringsmiljø skal kendetegnes ved at give mulighed for og plads til: Fleksibilitet Leg Differentieret læring Mangfoldighed At læringsmiljøet understøtter det pædagogiske arbejde med de 6 læreplanstemaer: Barnets alsidige personlige udvikling, social kompetence, sprog, krop og bevægelse, natur og naturfænomener samt kulturelle udtryksformer og værdier 16

17 7.2.2 Principper for kompetenceudvikling i Dagtilbud Sønderbro Af Dagtilbud Sønderbro s organisatoriske værdigrundlag fremgår det, at den pædagogiske praksis i Dagtilbud Sønderbro skal være kendetegnet ved en høj grad af faglighed, bevidst reflekteret praksis og afsøgning af ny viden og afprøvning af nye veje gennem målrettet kompetenceudvikling. Kompetenceudviklingen i Dagtilbud Sønderbro tilrettelægges med udgangspunkt i følgende principper: Kompetenceudvikling i Dagtilbud Sønderbro handler om at udvikle den enkelte medarbejders og personalegruppens kompetencer, så kvaliteten i opgaveløsningen sikres nu og i fremtiden. Kompetenceudviklingen skal understøtte den enkelte medarbejders og personalegruppens evne til at omsætte viden, færdigheder og holdninger til hensigtsmæssige handlinger i arbejdet. Den enkelte medarbejders kompetenceudvikling skal indgå i en samlet plan for institutionens/dagtilbuddets kompetenceudvikling. Den samlede plan for kompetenceudvikling forankres i institutionens og/eller Dagtilbud Sønderbros udvikling jvf. perspektivplan og pædagogiske læreplaner. Den samlede plan for kompetenceudvikling drøftes som minimum i ledelsesteamet og i MED-udvalget Kompetenceudvikling omhandler efteruddannelse, kurser, temadage og læring på jobbet Læring på jobbet kan f.eks. være samarbejde med kollega i anden institution, sidemandsoplæring, nye arbejdsopgaver, supervision, møder, fælles refleksion, deltagelse i projekter, skriftligt materiale, selvstudier, feedback fra brugere m.v. Behov for kompetenceudvikling fremkommer, når behovet for kompetencer synliggøres i den enkelte institution eller i det enkelte team /gruppe i forhold til konkrete opgaver. ( Hvilke kompetencer har vi brug for, for at løse den konkrete opgave? ). Den enkelte medarbejdes kompetenceudvikling drøftes på MUS (medarbejderudviklingssamtaler). Kompetenceudviklingen skal times, så den opleves tidsmæssig relevant. Et kompetenceudviklingsforløb omhandler forberedelse, gennemførelse, omsætning i daglig praksis og evaluering af effekten Principper for håndtering af økonomi i Dagtilbud Sønderbro Af det organisatoriske værdigrundlag for Dagtilbud Sønderbro fremgår det, at vi i Dagtilbud Sønderbro skal arbejde på en bæredygtig udvikling såvel økonomisk som arbejdsmiljømæssig. Der skal arbejdes mod en høj grad høj af faglighed forankret i fleksible og kontekstuelle løsninger, og endelig skal beslutninger opleves som retfærdige og meningsfulde. 17

18 Økonomien i Dagtilbud Sønderbro håndteres med udgangspunkt i følgende principper: Budgettet for Dagtilbud Sønderbro er et samlet budget, både hvad angår løn og drift. Dagtilbudslederen har det overordnede ansvar for og tilsyn med Dagtilbud Sønderbros budget og regnskab. De pædagogiske ledere har et uddelegeret medansvar især for budgettet i egen afdeling men også for hele dagtilbuddet. Lønbudgettet til de faste medarbejdere fordeles i de enkelte afdelinger/institutioner i henhold til personalenormeringsaftalen samt centralt udmeldte nøgletal. Vikarbudgettet er på forhånd fordelt med fordelingsnøglen 75/25 - altså 75 procent til de enkelte institutioner og 25 procent til fælleskassen i dagtilbuddet. Refusioner ved sygdom og barsel dækker den faktiske lønudgift til vikar ved den konkrete sygdoms- eller barselsperiode med mindre særlige hensyn gør sig gældende (flere barsler eller andet fravær). Det fælles vikarbudget anvendes, når særlige hensyn gør sig gældende i de enkelte institutioner. Drift - og vikarbudget bliver fordelt mellem afdelinger og dagtilbud efter en aftalt fordelingsnøgle gældende for et budgetår ad gangen. I fordelingsnøglen tages der i øvrigt hensyn til fælles arrangementer samt fælles indkøb i dagtilbuddet for det kommende budgetår. Fordelingsnøglen evalueres ved et regnskabsårs afslutning for mulige ændringer til det kommende budgetår. Dagtilbudsbestyrelsen inddrages i beslutningsprocessen. Afsatte midler til kurser og efter- og videreuddannelse anvendes til formålet. I forbindelse med timereduktion tilstræbes at bevare fuldtidsstillinger. Der sættes fokus på ressourceforbruget af forbrugsafgifter. Der arbejdes hen imod en ensartet standard i forhold til det fysiske arbejdsmiljø samt vedligeholdelse i dagtilbuddets institutioner. 18

19 8.0 Ledelse Det begynder med ledelse og det slutter med ledelse. God ledelse er afgørende for, at vi kan leve op til de forventninger og krav der er til opgaveløsningen i forhold til børn og forældre; krav fra det politiske system, lovgivning, mv. Derfor har vi valgt at beskrive vores syn på og tilgang til ledelse i Dagtilbud Sønderbro. 8.1 Ledelsesteamet i Dagtilbud Sønderbro Samarbejdet i ledelsesteamet i Dagtilbud Sønderbro har indflydelse på og betydning for opgaveløsningen i hele Dagtilbud Sønderbro. I ledelsesteamet har vi udarbejdet en fælles mission og vision som grundlag for vores arbejde i teamet. Vores mission (opgave og formål) i ledelsesteamet er: At stå i spidsen for udviklingen af dagtilbud Sønderbro Ved at: Etablere et stærkt teamsamarbejde; udvikle mangeartede samarbejdsrelationer; samarbejde indadtil i teamet og udadtil i organisationen Vores vision (fikspunktet / ledestjernen) i ledelsesteamet er: At arbejde for de bedst mulige løsninger til gavn for børn, forældre og medarbejdere Ved at: Lægge vægt på at samarbejde omkring værdier frem for regler; fordomsfrit at søge ny viden samt nye og bedre løsninger; arbejde efter fælles målsætninger; at sætte ambitiøse målsætninger; give tid til implementering; fælles deling af viden og kompetenceudvikling for alle medarbejdere; sikre et højt informationsniveau; inddragelse af medarbejdere i alle relevante sammenhænge; se på muligheder frem for begrænsninger 8.2 Tilgang til ledelse I forhold til ledelse mener vi i ledelsesteamet i Dagtilbud Sønderbro, at ledelse bedst udøves gennem tillid. Hvor rammen bliver defineret gennem fælles kommunikation om mål og værdier, og hvor hver enkelte medarbejder får råderum til og tager ansvar for at omsætte mål og værdier til den bedste praksis. Kontrol skal forstås som selvkontrol i et forpligtende samarbejde, der udøves af den enkelte og/eller i team baseret på professionelle forestillinger, om hvad der er godt arbejde. Den bedste praksis findes ikke én gang for alle, men er afhængig af konteksten og udvikles relationelt gennem teamsamarbejde. 19

20 Som medarbejder er det vigtigt, at man føler sig kvalificeret til at løse opgaven, hvorfor vidensdeling og mulighed for kompetenceudvikling er af stor betydning. Der skal foregå kommunikation om mål og udvikling af praksis mange steder i vores dagtilbud: I institutionerne, i team og i opgaverelaterede grupper. Det vil sige, at fællesskabet ikke bliver defineret af en fælles praksis, hvor alle skal være ens. Fællesskabet skal dannes om og rettes mod de professionelle forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater. Beslutninger tages med udgangspunkt i værdier og principper frem for regler. De pædagogiske ledere har en særlig opgave i at styrke den pædagogiske praksis og pædagogiske kvalitet. Ifølge Bjørg Kjæer 9 er god pædagogisk praksis i relation til inklusion præget af: 1. Kollegialitetskultur som bygger på et professionelt/fagligt rationale. (Ej inderlighed; ej fokus på voksenrelationen i sig selv). 2. Kommunikationskultur som forbinder det konkret oplevede med det abstrakt værdimæssige. (Praksis knyttes til teori/værdi). 3. Værdsætter handlinger som modarbejder personalets medvirken i marginaliseringsprocesser. (Kritisk undersøgende til egen praksis). 4. Værdsætter handlinger som aktivt modarbejder marginaliseringsprocesser blandt børn. (Undersøgende frem for ideologisk tilgang til børns leg). 5. Forholder sig strategisk og bevidst til dagtilbuds traditionelle idealer om hjemlighed. (Institutionen som et særligt kulturelt rum). Den pædagogiske leders opgave bliver med udgangspunkt i ovenstående at arbejde med institutionskulturen i forhold til: Holdninger, viden, organisering, kollegialitet og faglig identitet. 9 Inkluderende Pædagogik; God praksis og gode praktikere. Bjørg Kjær 20

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater!

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater! 1. Indledning Kære læser - velkommen til Dagtilbud Smedegårdens perspektivplan! Du har, gennem denne perspektivplan, mulighed for at få større indblik i og kendskab til Dagtilbud Smedegården! Alle dagtilbud

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune 1 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune føres pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle daginstitutioner uagtet om disse er kommunale institutioner, puljeordninger

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Dagtilbud Midt-Vestbyen. Perspektivplan 2015. Perspektivplan 2015 Dagtilbud Midt-Vestbyen

Dagtilbud Midt-Vestbyen. Perspektivplan 2015. Perspektivplan 2015 Dagtilbud Midt-Vestbyen Dagtilbud Midt-Vestbyen. Perspektivplan 2015. Perspektivplan 2015 Dagtilbud Midt-Vestbyen 1 Dagtilbud Midt-Vestbyen. Perspektivplan 2015 Indholdsfortegnelse 1) Indledning 2) Beskrivelse af dagtilbud Midt-Vestbyen

Læs mere

2013 Perspektivplan 2012-2013. Dagtilbud Gug

2013 Perspektivplan 2012-2013. Dagtilbud Gug 2013 Dagtilbud Børnehaven Korevej Børnehaven Solsikken Børnehave Børnehaven Dannerhøj Daginstitutionen Fortuna Daginstitutionen Tophøj Børnehuset Tvedholm Skov&Natur Indhold Indledning:... 2 Værdier for

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Sags-id: 28.00.00-P20-6-13 Inden for følgende områder: o Læringsmiljøer o Inklusion o Tidlig forebyggende indsats o Overgang fra dagpleje til daginstitution

Læs mere

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013 Dagtilbudspolitik Godkendt i Nyborg Byråd 19.03.2013 Dagtilbudspolitik i Nyborg Kommune Fra pasningsgaranti til kvalitetsgaranti! Dagtilbudspolitikken for 2013 2017 er den første politik for børns udvikling

Læs mere

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner Tegn på læring 2 1. Indledning I august 2004 trådte lovgivningen om de pædagogiske læreplaner i kraft. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Den skal indeholde

Læs mere

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder, særpræg og unikke tilbud

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Faglig ledelse. Kristine Schroll Dagtilbudsleder Aarhus Kommune

Faglig ledelse. Kristine Schroll Dagtilbudsleder Aarhus Kommune Faglig ledelse Kristine Schroll Dagtilbuds Aarhus Kommune Fagligt grundlag Dagtilbuds loven Børn og Unge politikken Kerneopgaven: At fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse Den pædagogi ske

Læs mere

Dagtilbud Midt-Vestbyen. Perspektivplan Perspektivplan 2014 Dagtilbud Midt-Vestbyen

Dagtilbud Midt-Vestbyen. Perspektivplan Perspektivplan 2014 Dagtilbud Midt-Vestbyen Perspektivplan 2014 Dagtilbud Midt-Vestbyen 1 Indholdsfortegnelse 1) Indledning 2) Beskrivelse af Dagtilbud Midt-Vestbyen 2.1 Institutionerne 2.2 Ledelsesteamet 2.3 Dagtilbudsbestyrelse 2.4 Forældrebestyrelser

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Dagtilbudspolitikkens ramme er først og fremmest dagtilbudslovens formål, som indebærer, at Hørsholms dagtilbudspolitik skal

Dagtilbudspolitikkens ramme er først og fremmest dagtilbudslovens formål, som indebærer, at Hørsholms dagtilbudspolitik skal Dagtilbudspolitik Forord - uarbejdes af formanden for Børne- og Skoleudvalget Indledning Det er Hørsholms Kommunes opgave at understøtte og styrke børns muligheder og udvikling. Hørsholm skal skabe de

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kommune. Aftale mellem Dagplejen og Børne- & skoleudvalget

Dialogbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kommune. Aftale mellem Dagplejen og Børne- & skoleudvalget Dialogbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kommune Aftale mellem Dagplejen og Børne- & skoleudvalget 2011-2012 1 1. Formål Formålet med dialogbaseret aftalestyring i Vesthimmerlands Kommune er : At udvikle

Læs mere

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Formålet med samarbejdsaftalen er at sikre alle børn en god overgang fra børnehave til skole. Samarbejdsaftalen skal ses som et

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen.

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen. 1 Værdibaseret ledelse gør det muligt for alle i organisationen at navigere efter fælles værdier i en i øvrigt omskiftelig verden. Gennem de fælles værdier bliver både ledere og medarbejdere i stand til

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

Nogenlunde. Vi har i 2011 haft det antal børn vi skal have, og har et Herunder: børnetal og personaletimer

Nogenlunde. Vi har i 2011 haft det antal børn vi skal have, og har et Herunder: børnetal og personaletimer BASISKVALITET Har i udarbejdet læreplan for 2011? Har i fremsendt evaluering heraf? Kendskab til ændringer i dagtilbudsloven? Ja Ja, Nogenlunde Har hele personalegruppen kendskab til børn- og Nogenlunde

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015 Notat Vedrørende: Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i 2015 Sagsnavn: Tilsyn dagtilbud 2015 Sagsnummer: 28.09.00-K09-1-15 Skrevet af: Bitten Laursen og Anders Beck Pedersen E-mail: bitten.laursen@randers.dk

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Notat. Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere

Notat. Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere Notat Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere Overordnede forventninger Lederen skal se sig selv som en del af en helhed, der omfatter det lokale område, og hele Århus Kommune. Lederrollen tager

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Indhold Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 4 Læringsmiljøer 6 Kvalitetsstandard for dagtilbud September 2014 Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Temperaturmåling 2010

Temperaturmåling 2010 Temperaturmåling 2010 Detaljeret Daginstitution Brædstrup 2010 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud INDLEDNING Denne rapport præsenterer dagtilbuddets egne resultater af temperaturmålingen gennemført

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 Dagtilbudspolitik Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 1 Indhold Vision 3 Baggrund 3 Formål 3 Pædagogisk tilgang 4 Helhed for børnene 5 Vision I Rebild kommunes dagtilbud vil vi, at børnene skal

Læs mere

Udviklingsplan område Slangerup 2013 2015

Udviklingsplan område Slangerup 2013 2015 Udviklingsplan område Slangerup 2013 2015 Område Slangerup omfatter: Børnehuset Troldhøj Børnehuset Kroghøj Børnehuset Strandstræde Specialbørnehaven Stjernen Børnehuset Bakkebo Børnehaven Øparken Børnehuset

Læs mere

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014 Institution: Stærevænget Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen Klynge / netværk: Muffen Klyngeleder / netværkskoordinator:

Læs mere

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Møde i KL den 19. marts 2009

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Møde i KL den 19. marts 2009 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Møde i KL den 19. marts 2009 Hvem er vi? Hvem er vi Baggrund Høje dækningsgrader 5-10% har behov for særlig støtte Børnemiljøvurderinger Sprogvurderinger Dagtilbudslovens

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. Vi er en Dusordning med pt 237 børn fordelt i 3 huse, som består af;

Praktikstedsbeskrivelse. Vi er en Dusordning med pt 237 børn fordelt i 3 huse, som består af; 1 Dussen Gl. Lindholm skole Lindholmsvej 65 9400 Nørresundby Tlf 96 32 17 38 Hjemmeside gllindholm-skole@aalborg.dk Dusfællesleder Charlotte Dencker Cde-kultur@aalborg.dk Praktikstedsbeskrivelse Præsentation

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Dagtilbud Rys udviklingskontrakt 2015

Dagtilbud Rys udviklingskontrakt 2015 Dagtilbud Rys udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk

Læs mere

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET hjernen&hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Børnenes kompetencer 3 1.2 Børnenes trivsel 4 1.3 Børnenes sundhed 4 1.4 Børnenes

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Perspektivplan 2014 Dagtilbud Lindholm Løvvangen

Perspektivplan 2014 Dagtilbud Lindholm Løvvangen Perspektivplan 2014 Dagtilbud Lindholm Løvvangen Indhold Præsentation af dagtilbud Lindholm Løvvangen... 2 Dagtilbuddets leder:... 2 De 7 institutioner i dagtilbuddet... 2 Børnehaven Strandparken, Gadegårdsvej

Læs mere

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitik for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitikkens rammer Dagtilbudspolitikken vedrører 0-6 års området i Hedensted Kommune og skal fungere som en fælles ramme for den

Læs mere

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017 Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 1 Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene

Læs mere

Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune

Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune Indledning Virksomhedsplanen (VP)er et redskab for institutionerne til at omsætte og dokumentere mål og indsatsområder. Institutionslederen er ansvarlig

Læs mere

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Den værdimæssige ramme for det kommunale tilsyn I Skive Kommune arbejder alle ud fra et værdigrundlag om trivsel, ordentlighed og udvikling.

Læs mere

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Indhold: Indledning 3 Det står vi for 5 Dannelse og uddannelse rykker! 6-7 Inkluderende fællesskaber giver bedre muligheder for alle 8-9 Vi gør mere af det, der virker

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Professionel Pædagogisk. faglighed i kommunale dagtilbud

Professionel Pædagogisk. faglighed i kommunale dagtilbud Professionel Pædagogisk faglighed i kommunale dagtilbud Faglighedsblomsten Organisering Refleksiv kompetence Professionel Pædagogisk faglighed i Dagtilbuddet Kommunikation Pædagogisk praksis Faglig håndtering

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud I foråret 2012 er der ført tilsyn med kommunens kommunale og selvejende dagtilbud i Område Syd, Område Nord og Område Lions Børnehuse samt med kommunens puljeinstitution

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Evaluering af læreplaner 2014/2015

Evaluering af læreplaner 2014/2015 Evaluering af læreplaner 2014/2015 Forord Åbyhøj Dagtilbuds læreplaner evalueres årligt i perioden ultimo april ultimo maj. Den Årlige evaluering skal ses i sammenhæng med, at der i er aftalt årlig evaluering

Læs mere

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Indledning Denne samarbejdsaftale omfatter kommende skolebørn i Sønderbroskolens skoledistrikt. Samarbejdsaftalen er baseret på

Læs mere

PÆDAGOGISK PLAN. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan. Dagtilbudsområdet

PÆDAGOGISK PLAN. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan. Dagtilbudsområdet PÆDAGOGISK PLAN Vejledning til udarbejdelse af Dagtilbudsområdet 2013 Indholdsfortegnelse 1. H V A D? 3 2. H V O R F O R? Politik for Dagtilbud Politiske mål på dagtilbudsområdet 4 6 3. H V O R D A N?

Læs mere

I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave

I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave Dagplejen Næstved Kommune Dagplejens I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave at skabe et lærings- og udviklingsmiljø for 0-3 års børn i hjemlige omgivelser baseret på tryghed, nærvær, anerkendelse

Læs mere

Børnehuset Hindbærvangen ÅRSPLAN APRIL 2016 TIL MARTS 2017

Børnehuset Hindbærvangen ÅRSPLAN APRIL 2016 TIL MARTS 2017 Børnehuset Hindbærvangen ÅRSPLAN APRIL 2016 TIL MARTS 2017 Indledning. Udgangspunkterne for arbejdet med børnene og dermed også årsplanen i Børnehuset Hindbærvangen er serviceloven, herunder de 6 læreplanstemaer

Læs mere

I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave

I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave Dagplejen Næstved Kommune Dagplejens I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave! at skabe et lærings- og udviklingsmiljø for 0-3 års børn i hjemlige omgivelser baseret på tryghed, nærvær, anerkendelse

Læs mere

Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune. Marts 2011

Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune. Marts 2011 Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune. Marts 2011 1 Indledning: Virksomhedsplanen (VP)er et redskab for institutionerne til at omsætte og dokumenter mål og indsatsområder. Institutionslederen

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Grundlov FOR. Vanløse Skole

Grundlov FOR. Vanløse Skole Grundlov FOR Vanløse Skole 2 Hvorfor en Grundlov? - Grundloven er Vanløse Skoles DNA. Det er den man kan se, høre og mærke når man er en del af Vanløse Skole - hvad enten det er som elev, forældre eller

Læs mere

Perspektivplan. Dagtilbud Seminariekvarteret

Perspektivplan. Dagtilbud Seminariekvarteret Perspektivplan 2012 2013 Dagtilbud Seminariekvarteret Børnehaven Fantasia Børnehaven Pyramiden Børnehaven Hellevangen Børnehaven Beatesmindevej Børnehaven Frydendal Børnehaven Hans Egede Vuggestuen Luna

Læs mere

Resultatkontrakt 2010 for Børneinstitutionen Søhus-Stige

Resultatkontrakt 2010 for Børneinstitutionen Søhus-Stige Resultatkontrakt 2010 for Børneinstitutionen Søhus-Stige 1. Overordnede rammer og sammenhæng Børne- og Ungeudvalget besluttede 13. juni 2006, at børneinstitutionerne skal kontraktstyres. Formålet med resultatkontrakterne

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN Resultatkontrakt 2010-11 for RASMUS RASK-SKOLEN Odense Kommune - Forvaltning dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Rasmus Rask-skolen er indgået mellem Jørgen Schaldemose

Læs mere

Viborg Kommune. Børnehuset Videbechsminde UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Børnehuset Videbechsminde UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Børnehuset Videbechsminde UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 09-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Dialogbaseret aftale 3 2 TOPI 4 3 Udviklingsprocesser 5 4 forældresamarbejde 6

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Arbejdsseminar den 18. september 2008

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Arbejdsseminar den 18. september 2008 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Arbejdsseminar den 18. september 2008 Formiddagens program Kl. 9.00 9.30 Ankomst og kaffe Kl. 9.30 9.45 Velkomst og formål med dagen Kl. 9.45 10.30 Oplæg v. Kurt

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Dato for tilsyn: 30. november 2011 Deltagere ved tilsynet: Karen Byrne, bestyrelsesformand og Helle Hammerich,

Læs mere

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET Indhold Handleplan for inklusion i Skovvangsområdet.... 2 Sammenhæng... 2 Definition af inklusion.... 2 Område Skovvang... 3 Overordnede principper.... 3 Aktører....

Læs mere

Uddannelsesplan for Børnenes hus Lærkereden

Uddannelsesplan for Børnenes hus Lærkereden Uddannelsesplan for Børnenes hus Lærkereden Beskrivelse af praktikstedet Institutionens navn: Adresse: Børnenes hus Lærkereden L.P. Houmøllersvej 19, 9900 Frederikshavn Telefon nr.: 40 42 30 23 E-mail:

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Dato for tilsyn: 23-09-2011 Deltagere ved tilsynet: Else Levy Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Tilsyn foretages af: Mette Ankjær Andersen Skemaet

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet GENTOFTE KOMMUNE GRØNNEBAKKEN VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING Hjernen&Hjertet GENTOFTE GENTOFTE KOMMUNES KOMMUNES FÆLLES FÆLLES PÆDAGOGISKE PÆDAGOGISKE

Læs mere

Kvalitet i dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljøer Anne Kjær Olsen // 20. september 2017

Kvalitet i dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljøer Anne Kjær Olsen // 20. september 2017 Kvalitet i dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljøer Anne Kjær Olsen // 20. september 2017 Oplæg Kvalitet i dagtilbud hvad siger forskningen? Mastergruppen og den styrkede pædagogiske læreplan Fokus på

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

4F modellen. Redskaber og inspiration til teamsamarbejde DAGTILBUD, VERSION

4F modellen. Redskaber og inspiration til teamsamarbejde DAGTILBUD, VERSION 4F modellen Redskaber og inspiration til teamsamarbejde DAGTILBUD, VERSION 01.2016 Hensigten med folderen Indhold Denne folder indeholder Hjørring Kommunes tilgang til professionelle læringsfællesskaber

Læs mere

I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave

I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave Dagplejen Næstved Kommune Dagplejens pædagogiske fundament I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave at skabe et lærings- og udviklingsmiljø for 0-3 års børn i hjemlige omgivelser baseret på

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere

Professionel Pædagogisk

Professionel Pædagogisk Professionel Pædagogisk faglighed i kommunale og selvejende dagtilbud Dagtilbud www.dagtilbudisvendborg.dk Faglighedsblomsten Organisering af lege og læringsmiljøer Samarbejdskompetence Refleksiv kompetence

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN Ved Maj-Britt Nystrøm, leder og Inaluk Jeppesen, inklusionskoordinator Workshop Præsentation Maj-Britt Nystrøm, daglig leder af Integreret institution Konkylien Inaluk Jeppesen,

Læs mere

PLATANGÅRDEN AFTALE JANUAR 2013

PLATANGÅRDEN AFTALE JANUAR 2013 PLATANGÅRDEN AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013 1 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Indledning Børne- og Ungestrategien er den overordnede strategiske ramme, der er retningsgivende for, hvordan alle medarbejdere

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere