Perspektivplan Dagtilbud Sønderbro 2012 og 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Perspektivplan Dagtilbud Sønderbro 2012 og 2013"

Transkript

1 Perspektivplan Dagtilbud Sønderbro 2012 og 2013 Indholdsfortegnelse 1) Indledning 2) Beskrivelse af organisationen 2.1 Institutionerne 2.2 Ledelse 2.3 Forældrebestyrelser 2.4 Fælles personalemøder 2.5 MED udvalg 2.6 Arbejdsmiljøgruppe 3) Vision for Dagtilbud Sønderbro 4) Målsætning for Dagtilbud Sønderbro 5) Strategiske udviklingsområder i 2012 og Fortsat implementering af den nye ledelsesstruktur 5.2 Inklusion 5.3 Læring og læringsmiljøer 5.4 Forældreinddragelse 5.5 Overgang fra børnehave til skole/dus 5.6 Sprog 5.7 Brugerundersøgelser 5.8 Digitalisering 5.9 Kompetenceudvikling 6) Pædagogiske læreplaner 6.1 De pædagogiske læreplaner i Dagtilbud Sønderbro 6.2 Metoder, dokumentation og evaluering 7) Værdier og principper 7.1 Om værdier De organisatoriske værdier i Dagtilbud Sønderbro 7.2 Om principper Principper for tilrettelæggelse af den pædagogiske praksis Principper for kompetenceudvikling Principper for håndtering af økonomien i Dagtilbud Sønderbro 8) Ledelse 8.1 Teamledelse 8.2 Tilgang til ledelse 1

2 1.0 Indledning Perspektivplanen for Dagtilbud Sønderbro er en strategisk udviklingsplan. Perspektivplanen skal ses i sammenhæng og helhed med institutionernes pædagogiske læreplaner og informationsfoldere til forældrene. Perspektivplanen er toårig. Perspektivplanen beskriver: Organisationen Dagtilbud Sønderbro; vores vision for Dagtilbud Sønderbro, de overordnede mål samt særlige fokusområder for 2012 og Der er en kort præsentation af vores tilgang til arbejdet med de pædagogiske læreplaner herunder metoder, dokumentation og evaluering. Endvidere beskrives Dagtilbud Sønderbros overordnede værdier og principper, som den pædagogiske praksis i institutionerne tilrettelægges med udgangspunkt i. Perspektivplanen afsluttes med et afsnit om vores tilgang til ledelse, da ledelse har en særlig funktion og betydning i forhold til udviklingen af institutionen. Rammen for perspektivplanen er: Lov om Dagtilbud 1 ; Aalborg Kommunes Børne- og Ungepolitik 2 ; Dagtilbud for fremtiden En overordnet udviklingsplan for 0 5 års området 3 ; Sundhedspolitikken i Aalborg Kommune 4 samt Mål og Strategi i Aalborg Kommune 5. Perspektivplanen er udarbejdet af dagtilbudsbestyrelse, medarbejdere og ledere i Dagtilbud Sønderbro. 2.0 Beskrivelse af organisationen Afsnittet beskriver organisationen Dagtilbud Sønderbro i forhold til: Antal institutioner, børnegrundlag, personaler, ledelse, forældrebestyrelser samt organer der sikre medarbejderindflydelse 2.1 Institutionerne Dagtilbud Sønderbro består af seks institutioner beliggende i centrum af Aalborg: Børnehaven Aagaarden, Daginstitutionen Thomas Boss, Vuggestuen Kastanjen, Daginstitutionen Bornholmsgade, Daginstitutionen Danalien og Daginstitutionen Hyldehaven. Vi er en blanding af 1 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=

3 store og små institutioner, børnehave, vuggestue og aldersintegrerede institutioner samt en enkelt institution for børn med allergi. Det samlede børnetal er 103 vuggestuebørn samt 186 børnehavebørn plus / minus 10 %. Det faste personale består af 1 dagtilbudsleder, 6 pædagogiske ledere, 43 pædagoger, 2 pædagogiske assistenter, 12 pædagogmedhjælpere, 4 ernæringsassistenter, 2 køkkenmedhjælpere. Vi modtager studerende fra pædagoguddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse. Herudover er der personaler i løntilskud samt vikarer ved barsel, sygdom og andet fravær. 2.2 Ledelse Ledelsen i Dagtilbud Sønderbro varetages af dagtilbudslederen og de 6 pædagogiske ledere samarbejdende i et ledelsesteam. Dagtilbudslederen er overordnet ansvarlig for dagtilbuddets samlede drift og udvikling herunder dagtilbuddets økonomi samt fastholdelses af pladsgarantien. De pædagogiske lederes ansvar er knyttet til det i institutionen konkrete. I ledelsesteamet i Dagtilbud Sønderbro har vi udarbejdet mission og vision for vores arbejde som ledelsesteam. Den kan læses i afsnittet Ledelse senere i perspektivplanen. 2.3 Forældrebestyrelser I hver institution er der en forældrevalgt institutionsbestyrelse. Formanden for institutionsbestyrelserne indgår automatisk i dagtilbudsbestyrelsen. Institutionsbestyrelsens kompetenceområde knytter sig til den pædagogiske leders ansvarsområder; dagtilbudsbestyrelsen knytter sig til dagtilbudslederens kompetenceområde. Der er valg hvert år til bestyrelserne. 2.4 Fælles personalemøder I Dagtilbud Sønderbro afholder vi i løbet af året en række fælles personalemøder. Målet med de fælles personalemøder er: At give mulighed for fælles drøftelser som grundlag for beslutninger i Dagtilbud Sønderbro At styrke samarbejdet på tværs i hele Dagtilbuddet At styrke fagligheden gennem fælles viden deling 2.5 MED udvalg MED udvalget er sammensat af ledere og medarbejdere i Dagtilbuddet. Formålet med MED udvalget er: At skabe grundlag for forbedring og udvikling af samarbejdet mellem ledere og medarbejdere 3

4 At arbejde for at styrke og effektivisere arbejdsmiljøarbejdet (sikkerheds- og sundhedsarbejdet) i Aalborg Kommune At sikre medarbejdernes ret til medindflydelse, medbestemmelse og dialog på beslutninger, som vedrører egen arbejdssituation At styrke de ansattes interesse og engagement i det daglige arbejde og for udviklingen af kommunens service At sikre, at der tages udgangspunkt i de lokale forhold og løsninger, således, at man opnår en gensidig forståelse, og At sikre et højt informationsniveau på arbejdspladserne 6 Der holdes minimum 6 møder i MED udvalget i løbet af året. 2.6 Arbejdsmiljøgruppe Arbejdsmiljøgruppen i Dagtilbud Sønderbro består af 2 valgte arbejdsmiljørepræsentanter samt dagtilbudslederen. Arbejdsmiljørepræsentanterne er valgt på vegne af hele Dagtilbud Sønderbro, og varetager opgaver som sådan. Af MED aftalen i Aalborg Kommune, 2011 fremgår at: I Aalborg kommune skal Den fysiske og psykiske sundhed være i højsædet Hensynet til et godt arbejdsmiljø indgå som en naturlig integreret del af opgavevaretagelsen, og Alle medarbejdere oplever, at der tages hånd om deres arbejdsmiljø Konkret betyder det, at arbejdsmiljøgruppen har ansvaret for, at arbejdsmiljøarbejdet i dagtilbudsområderne varetages, så det sikres, at arbejdsmiljøforholdene er sikkerhedsmæssige fuldt forsvarlige og ulykker og nedslidning forebygges. I arbejdsmiljøgruppen i Dagtilbud Sønderbro har vi udarbejdet en folder der beskriver: Retning, rammer, ansvar og opgavevaretagelse for arbejdsmiljøindsatsen og arbejdsmiljøgruppen i Dagtilbud Sønderbro. 6 MED aftale for Aalborg kommune

5 3.0 Vision for Dagtilbud Sønderbro Vores vision i Dagtilbud Sønderbro er: Det skal være godt at være barn i Dagtilbud Sønderbro At lykkes sammen med andre Visionen (det overordnede mål) er et fikspunkt for dagtilbuddets medarbejdere, ledere og forældre herunder bestyrelser, når vi kommunikerer og handler omkring de underliggende delmål. 4.0 Målsætning for Dagtilbud Sønderbro Vores mål i Dagtilbud Sønderbro er at: Børnene i dagtilbud Sønderbro skal have et børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring. Vi vil give børnene omsorg og understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd. Vi vil fremme børnenes læring og udvikling af kompetencer gennem levet hverdagsliv, leg, oplevelser samt udviklingsstøttende aktiviteter. Vi vil give børnene mulighed for fordybelse, udforskning og erfaring. VI vil give børnene medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. Vi vil bidrage til at udvikle børnenes selvstændighed og evner til at indgå i forpligtende fællesskaber. Vi vil sikre børnene en god overgang til skole ved at udvikle og understøtte grundlæggende kompetencer og lysten til at lære. Vi vil i samarbejde med forældrene og skole skabe en sammenhængende overgang til skole og DUS. Vi vil inddrage forældrene i et tæt samarbejde. 5

6 5.0 Strategiske udviklingsområder i 2012 og 2013 Følgende områder er særlige udviklingsområder i Dagtilbud Sønderbro i 2012 og I perspektivplanen beskriver vi vores overordnede mål for de enkelte udviklingsområder samt opgavens tilhørsforhold. Den konkrete indsats og omsætning til praksis vil primært fremgå af institutionernes pædagogiske læreplaner. 5.1 Fortsat implementering af den nye ledelsesstruktur Reference: Mål og Strategi I 2011 overgik daginstitutionerne i Aalborg Kommune til den nye ledelsesstruktur samt etablering af Dagtilbud. Her præsenteres en kort evaluering af det første år som Dagtilbud Sønderbro samt særlige indsatsområder i 2012 og 2013 i forhold til følgende områder: Ledelsesteamet, MED udvalg, arbejdsmiljøgruppe, dagtilbudsbestyrelse samt medarbejdere imellem Ledelsesteam Evaluering 2011: Ledelsesteamet holder møder hver anden uge. Det varierer mellem halvog heldagsmøder. I ledelsesteamet opleves der, at der tages ansvar for helheden, samtidig med at der er plads til det individuelle. Ledelsesteamet støtter hinanden og bliver bedre ledere gennem samarbejdet. Der sættes høje krav til det faglige og professionelle niveau, hvilket anses som en styrke og 2013: De pædagogiske ledere ønsker at kvalificere sparringen med hinanden. Gennemføres som kollegial respons ca. en gang om måneden uden dagtilbudsleder. Der er et ønske om at prioritere mere tid til fordybelse på teammøder og ellers fortsætte de gode takter fra MED-udvalget Evaluering 2011: Der er afholdt seks møder i Der blev foretaget en midtvejsevaluering midt på året. Medlemmerne i MED-udvalget er positive over for det første år i MED. Gode dagsordner og referater. Ønske om at vi kvalificerer opfølgning på emner og 2013: MED-udvalget vil i 2012 og 2013 arbejde med: - Fortsat udarbejdelse af relevante principper, hvor målet er at skabe fælles synlige rammer og retning. - Kvalificering af medarbejderes kendskab til MED-udvalgets arbejde fordi det har betydning for alle ansatte. - Udvalgte områder fra dagtilbuddets APV. - Begrebet social kapital som er et fælles indsatsområde for alle MED-udvalg i Aalborg Kommune. - Værdimåling i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, hvor det vigtigste formål er, at resultaterne anvendes som udgangspunkt for fælles drøftelser mellem medarbejdere og 6

7 ledelse (jvf. Proces for værdimåling ). - Udarbejdelse af Aalborg Kommunes fælles personalepolitik om sundhed, hvor formålet med sundhedspolitikken er, at medarbejdere og ledere har sundhed og trivsel på dagsordnen, samt sikrer initiativer til fremme heraf (Mål og Strategi SAM) Arbejdsmiljøgruppen (AMG) Evaluering 2011: AMG har i 2011 gennemført den obligatoriske uddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter. AMG har udarbejdet materiale om arbejdsmiljøarbejdet i Dagtilbud Sønderbro. Der er gennemført en arbejdsmiljøgennemgang i alle institutioner i slutningen af juni. Afholdt fire møder ud over gennemgangen. Ud over møder i arbejdsmiljøgruppen deltager den ene arbejdsmiljørepræsentant i MED-møder. Fra 2012 deltager begge arbejdsmiljørepræsentanter på MED-møder, hvilket opleves som en kvalificering. Mindre bureaukrati og mere enkelthed og 2013: Møder placeres fremadrettet i forhold til opgaveløsningen. Indholdet i arbejdet forventes at knytte sig til den snarlige interne audit. I fællesskab med MED skal arbejdsmiljøudvalget arbejde med implementering af sundhedspolitikken i Aalborg Kommune Dagtilbudsbestyrelsen Evaluering 2011: Der er afholdt fire møder i Bestyrelsen har arbejdet med værdier og principper for Dagtilbud Sønderbro. Det har været utilfredsstilende for bestyrelsen, at det ikke har været muligt at få overblik over dagtilbuddets økonomi. Bestyrelsens årsberetning vil være tilgængelig på dagtilbuddets hjemmeside, (når vi får en sådan) og 2013: Bestyrelsen vil arbejde for mere sammenhæng mellem de to forældrebestyrelsesniveauer. Bestyrelsen ønsker bedre mulighed for at følge med i dagtilbuddets økonomi. Dagtilbudsbestyrelsen vil støtte op om forældremøder for nye forældre i Dagtilbud Sønderbro ved at deltage på møderne med en repræsentant Medarbejdere imellem Evaluering 2011: Vi har i 2012 afholdt en temadag samt to fælles personalemøder. Der har været positive tilbagemeldinger på alle arrangementer. Der har været besøg i hinandens institutioner halve og hele dage også med positive tilbagemeldinger gående på relation og vidensdeling. Der er oprettet et netværk for medarbejderne i vores køkkener, hvor målet for samarbejdet er vidensdeling og erfaringsudveksling og 2013: Samarbejdet på tværs af institutionerne skal fortsættes og udvikles som en del af kompetenceudviklingen. Målet er at inddrage og undersøge de muligheder, der er for kompetenceudvikling gennem vidensdeling og samarbejde på tværs. Ledelsesteamet er ansvarligt for, at det gennemføres. MED-udvalget inddrages. Der er fastlagt fem datoer i løbet af 2012, hvor det er muligt at afholde fælles personalemøder. 7

8 5.2 Inklusion Reference: Dagtilbud for fremtiden En overordnet udviklingsplan for 0 5 års området. Socialt inkluderet er man, når der i et konkret fællesskab regnes med én i den betydning, at ens bidrag værdsættes i det, man er sammen om. Inklusion er med dette udgangspunkt netop social og bundet til deltagelse. Ekskluderet er man modsat, når der ikke regnes med én i den betydning, at ens bidrag ikke værdsættes i det, man er sammen om. Den pædagogiske praksis må i sit forsøg på at skabe inkluderende læringsmiljøer gå balancegang imellem forskellige måder at organisere og intervenere i læringen på. Det kræver, at pædagoger og pædagogmedhjælpere er i stand til at få øje på inkluderende og ekskluderende processer i egen praksis: I hverdagslivet (normer, adfærd og kultur), når børn leger og i de udviklingsstøttende aktiviteter. Hvorfor inklusion? At være ekskluderet er ikke en eksklusiv eller privilegeret situation for noget barn at være i, og ingen børn vælger frivilligt at udelukke sig selv. Inklusion er overordnet set en del af et dannelsesideal, der skal realisere medborgerskabet som alles ret til deltagelse. 7 Udviklingstiltag i Dagtilbud Sønderbro Det overordnede fælles mål for Dagtilbud Sønderbro er, at: Opnå en fælles teoretisk viden om inklusion og eksklusion. Udvikle begrebet inklusion som et begreb, der er integreret i pædagogernes og pædagogmedhjælpernes faglighed. Inklusion er ikke kun en metode til at løse problemer for enkelte børn i udsatte positioner. Der sættes fokus på inkluderende og ekskluderende processer i egen praksis. Inklusion bliver oplevet som en fælles opgave for hele institutionen (pædagoger, bestyrelse, forældre). 5.3 Læring og læringsmiljøer Reference: Dagtilbud for fremtiden En overordnet udviklingsplan for 0 5 års området. Læring handler om barnets dannelse af identitet. Det kan beskrives som en proces, hvor barnet tilegner sig viden, kundskaber og færdigheder gennem de erfaringer, det gør sig i familien, i fællesskabet, i institutionen og i samfundet generelt. 7 Skrevet med inspiration fra Inklusionens pædagogik. Bent Madsen mfl. 8

9 Målet er: At etablere kreative, mangfoldige og fleksible læringsmiljøer og læringsrum i institutionerne i Dagtilbud Sønderbro, så alle børn udvikler sig fagligt, personligt og socialt. At etablere læringsmiljøer, der understøtter differentierede fællesskaber og sikrer social inklusion. 5.4 Forældreinddragelse Reference: Dagtilbud for fremtiden En overordnet udviklingsplan for 0 5 års området. Forældre er fundamentet i barnets liv. De har hovedansvaret for, at deres barn får en tryg opvækst med gode udviklingsmuligheder. Forældre skal altid ses som en resurse i forhold til det konkrete samarbejde om deres barn. De skal inddrages og deltage aktivt i dagtilbuddets liv. I Dagtilbud Sønderbro vil i sætte fokus på følgende indsatsområder: Det daglige forældresamarbejde Hvor målet er: - At forældre til enhver tid inddrages som en resurse i samarbejdet om deres barns udvikling, læring og trivsel. - At forældrenes perspektiv inddrages som et af barnets vigtigste resurser Forældrenetværk I Dagtilbud Sønderbro vil vi arbejde med oprettelse af forældrenetværksgrupper som en af metoderne til at arbejde med inklusion og forældreinddragelse. Grupperne kan etableres både i de enkelte institutioner og på tværs af institutionerne i dagtilbuddet. Formålet med forældrenetværksgrupper Formålet med forældrenetværksgrupper er, at forældre kan mødes om emner inden for forældreskabet, så man får mulighed for at tale om og dele erfaringer i forhold til de udfordringer, der er knyttet til forældrerollen. Det er ved at fokusere på de forskellige resurser og styrker, hver især besidder, at man som forældre kan inspirere hinanden og derved blive styrket i forældrerollen. Samtidig kan det styrke samarbejdet mellem forældrene og institutionen, da personalet som gruppeledere får en viden om og større forståelse for det, som optager forældrene. Personalet er gruppeledere og sidder ikke med det rigtige svar, men byder ind med faglig viden og erfaring. Grupperne kan sammenlignes med mødregrupper, som de fleste kender. Forældrenetværksgrupperne vil dog være under en fastere struktur. Det vil være to af de 9

10 faste medarbejdere, der er uddannet i at være gruppeleder, som har ansvaret for forældrenetværket. Eksempler på udfordringer/problematikker der kan drøftes på møderne: Hvad er en god barndom? Forskel på piger og drenge. Hvordan er det at være forældre til en fireårig? Hvordan håndterer vi bedst familieforøgelse? Hvilke udfordringer er det ved at få sit første barn i institution? Udfordringer ved at være tilflyttere som børnefamilie. Udfordringer ved at være enlig forsørger. Hvilke udfordringer er der i forældreskabet som ny i Danmark? Sætter vi de rigtige grænser for vores børn? Samspil mellem hjem og børnehave Fælles forældremøder for nye forældre I Dagtilbud Sønderbro vil vi i perioden 2012 og 2013 iværksætte fælles forældremøde for nye forældre i Dagtilbud Sønderbro inden for de første måneder af barnets start i dagtilbuddet. Formålet er gennem information og dialog at klæde forældrene på til at være forældre i dagtilbuddet. Indholdet på mødet skal rette sig mod det fælles med udgangspunkt i dagtilbuddets perspektivplan og de pædagogiske læreplaner: Institutionen som et professionelt læringsmiljø; hvordan kan man som forældre bedst støtte barnet i at få en god hverdag i vuggestuen/børnehaven, forældresamtaler, bestyrelsesarbejde og andet forældresamarbejde. Dertil kommer orientering om hjemmesider, fællesåbning i ferieperioder, mv og 2013 anses som en forsøgsperiode, hvorefter møderne vil blive evalueret for en eventuel fortsættelse. Ledelsesteamet er ansvarligt for gennemførelse. 5.5 Overgang fra institution til skole og DUS Reference: Fælles indsatsområde for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen i Samarbejdet mellem skole og dagtilbud baseres på den fælles skolestartspolitik Godt på vej, der bl.a. forpligter alle skoler og dagtilbud til at lave samarbejdsaftaler og til et udvidet samarbejde i forhold til børn med særlige behov. Herudover har byrådet i budgettet for 2012 afsat kroner til Skole- og Kulturforvaltningen og kroner til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen med det formål at styrke inklusionsindsatsen i overgangen mellem dagtilbud og skole, så det sikres, at alle børn får en god skolestart. 10

11 I 2012 og 2013 vil vi i Dagtilbud Sønderbro sætte fokus på Skoleparathed: Hvad er skoleparathed? Overgangsforløbet fra børnehave til skole og DUS med særlig fokus på inklusionsindsatsen jvf. Byrådsbeslutningen Herudover vil vi i Dagtilbud Sønderbro sætte fokus på: Overgang fra vuggestue til børnehave; da læring i vuggestuen ikke kun handler om læring af konkrete færdigheder i forhold til på sigt at kunne deltage i børnehavens dagligdag, men læring i vuggestuen handler om færdigheder, kompetencer, viden og erfaring der sigter mod livsduelighed generelt 5.6 Sprogpakke Socialministeriet har iværksat en efteruddannelsesindsats i form af en sprogpakke. Det overordnede formål med sprogpakken er at tilbyde en opkvalificering af det pædagogiske personales arbejde med børns sprog, der dels skal bidrage til, at alle børn får bedre sproglige kompetencer, dels understøtte implementeringen af de nye regler om sprogvurdering og sprogstimulering der trådte i kraft 1. juli Efteruddannelsen i Aalborg Kommune retter sig mod personalet i børnehaverne i form af uddannelse af en sprogpædagog i hver institution. I større institutioner uddannes flere sprogpædagoger. Målet i Dagtilbud Sønderbro er: At pædagogernes efteruddannelse til sprogpædagoger medfører en kvalificering af praksis, således at børnenes muligheder for sproglig læring og udvikling forbedres. At sprogpædagogernes nyerhvervede viden formidles til kollegaerne i hjeminstitutionerne. 5.7 Digitalisering I løbet af 2012 forventer vi, at der i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen vil komme et nyt ITsystem, der giver mulighed for oprettelse af Dagtilbuddets, herunder institutionernes hjemmesider. I Dagtilbud Sønderbro ser vi frem til at kunne anvende vores hjemmeside i forhold til både nuværende og kommende forældre samt øvrige eksterne samarbejdspartnere. Målet i Dagtilbud Sønderbro er at: Etablere og vedligeholde aktuelle og relevante hjemmesider for Dagtilbud Sønderbro. Etablere et fælles drev for alle medarbejdere, der gør vidensdeling og erfaringsudveksling mulig. 11

12 5.8 Brugerundersøgelse I foråret 2012 vil der blive gennemført en brugerundersøgelse i Aalborg Kommunes daginstitutioner. I Dagtilbud Sønderbro vil vi arbejde med resultaterne fra brugerundersøgelsen ved at udvælge relevante områder for nærmere undersøgelser gennem fokusgruppeinterview blandt udvalgte forældre i alle institutioner. Indholdet vil knytte sig til resultaterne af brugermålingen. Teamledelsen er ansvarlig for gennemførelsen. 5.9 Kompetenceudvikling Foreløbige overvejelser vedr. kompetenceudvikling i Dagtilbud Sønderbro for 2012 og Kompetenceudvikling der knytter sig til inklusion, læring og læringsmiljøer. Tilrettelægges i samarbejde med UCN og skal omfatte alle pædagoger og pædagogmedhjælpere i Dagtilbud Sønderbro (afhængig af økonomisk råderum). De pædagogiske ledere gennemfører i 2012 et modul i pædagogisk diplom i forhold til ledelse af forandringsprocesser med særlig fokus på inklusion samt læring og læringsmiljøer (jvf. Mål og strategi ). Temadage for pædagogmedhjælpere i dagtilbuddet. Indholdet vil knytte sig til perspektivplanen, pædagogiske læreplaner og praksis. Uddannelse af gruppevejledere i forbindelse med oprettelse af forældrenetværk (jvf. Udviklingsplanen ). Uddannelse af to sundhedsmedarbejdere på ledelsesniveau (jvf. Mål og Strategi ). Uddannelse af sprogmedarbejdere jvf. sprogpakken (jvf. ny dagtilbudslov). Uddannelse af løfteinstruktører, så der er løfteinstruktører i alle institutioner med 0 2 års grupper (jvf. arbejdsmiljøindsatsen). Ledelsesteamet på konference vedr. sprog (og inklusion) for børn med anden etnisk baggrund end dansk marts Medarbejdere og ledere på konference vedr. nyeste viden og forskning om familier med anden etnisk baggrund end dansk nov Konference for MED-udvalg om Social Kapital marts Teamdag for pædagogiske ledere og dagtilbudsledere om forældreinddragelse (jvf. Udviklingsplanen ). Januar Gennemførelse og opfølgning af kurset Fri for mobberi for enkelte medarbejdere. Herudover vil der foregå kompetenceudvikling gennem læring på jobbet: Møder, netværk, fælles erfaringsudveksling, besøg i hinandens institutioner med et særligt planlagt indhold, fælles refleksion og sparring og et mindre musikkursus. 12

13 6.0 Pædagogiske læreplaner I Aalborg Kommune skal alle institutioner udarbejde pædagogiske læreplaner, der er gældende for en etårig periode. 6.1 Den pædagogiske læreplan i Dagtilbud Sønderbro Målet for den pædagogiske læreplan i Dagtilbud Sønderbro er at styrke den pædagogiske praksis og faglige udvikling i institutionen. I Dagtilbud Sønderbro indeholder den pædagogiske læreplan følgende områder: Værdigrundlag og målsætning Beskrivelse af den pædagogiske opgave - Overordnede læringsmål for de seks læreplanstemaer - Overordnede mål for de tre læringsrum - Pædagogiske metoder herunder teori om læring, dokumentation og evaluering - Trivsel og sundhed (herunder børnemiljø) - Forældresamarbejde: Information, dagens smalltalk, samtaler og bestyrelse - Børn med behov for en særlig indsats, herunder en beskrivelse af metode og det tværfaglige samarbejde - Overgange: modtagelse af nye børn, overgang fra vuggestue til børnehave samt overgang fra børnehave til skole og DUS Pædagogiske læreplaner 2012 og 2013 Særlige indsatsområder i 2012 og Inklusion - Læring og læringsmiljøer - Forældreinddragelse - Overgang for børnehave til skole og DUS - Sprogpakke 6.2 Pædagogiske metoderedskaber I Dagtilbud Sønderbro anvender vi samlet set følgende metoderedskaber: Tegn på læring SMTTE Fri for mobberi Marte Meo Læse leg Ressource- og bekymringsmodel Trin for Trin Håndbogen På Tværs herunder børnelinealen 13

14 7.0 Værdier og principper Den pædagogiske praksis tilrettelægges med udgangspunkt i Dagtilbud Sønderbros værdier og principper. Værdier og principper bliver drøftet på personalemøder, i MED-udvalg og i ledelsesteamet for i sidste ende at blive besluttet i dagtilbudsbestyrelsen. 7.1 Det organisatoriske værdigrundlag Indledning I Dagtilbud Sønderbro skelner vi mellem de organisatoriske værdier og de pædagogiske værdier. De organisatoriske værdier knytter sig til organisationen og omhandler fag og faglighed, samarbejde, struktur, arbejdsmiljø og økonomi. Det organisatoriske værdigrundlag er en del af perspektivplanen for Dagtilbud Sønderbro. De pædagogiske værdier knytter sig til det pædagogiske arbejde med børnene og er en del af institutionernes pædagogiske læreplaner. Værdier er ikke endestationer, som vi når eller ej. De er horisonter, som vi kan stræbe imod. Der arbejdes med værdierne som et udgangspunkt for debat mellem og feedback fra bestyrelser, forældre, medarbejdere og ledelse. Hensigten er at opdyrke en reflekterende og diskuterende kultur, der gør organisationen i stand til at reagere på mere komplekse omgivelser. Værdierne omsættes i praksis til kontekstuelle løsninger. Det organisatoriske værdigrundlag Det organisatoriske værdigrundlag i Dagtilbud Sønderbro er med udgangspunkt i kerneopgaven: Faglighed: En høj grad af faglighed, bevidst reflekteret praksis, kontekstuelle løsninger samt ny viden og nye veje. Samarbejde: Kommunikation om fælles mål og retning, koordinering af praksis, en åben dialog samt samarbejde i egen institution, på tværs i dagtilbuddet og med relevante parter. Trivsel: Handlinger opleves som meningsfulde, inddragelse og indflydelse samt et højt informationsniveau. Tillid: At den enkelte får ansvar, og at den enkelte påtager sig ansvar samt rettidig omhu. Retfærdighed: Opleve sig retfærdigt behandlet, synligt beslutningsgrundlag samt anerkendelse. 14

15 Bæredygtig udvikling. Fleksible kontekstuelle løsninger, helhedsorienteret tænkning og løsninger samt inddragelse af flere regnskaber: Det økonomiske, det arbejdsmiljømæssige og det pædagogisk-udviklingsmæssige. 7.2 Principper Indledning Ved et princip forstår man en grundsætning for tænken eller handlen, som en person eller et samfund eller en organisation bevidst følger. Ved et princip forstås en grundsætning for en central del af organisationens virksomhed. Et princip rummer altså en forestilling om, i hvilken retning en institution eller en organisation skal bevæge inden for et bestemt område. Et princip bør formuleres, så det er rummeligt og giver plads til fortolkninger og valgmuligheder på handleplanet. 8 I Dagtilbud Sønderbro har vi udarbejdet principper for følgende områder: Pædagogiske for tilrettelæggelse af den pædagogiske praksis Principper for fællesåbning i ferie og på fridage (kan fås ved henvendelse) Principper for kompetenceudvikling Principper for håndtering af økonomien Principper for tilrettelæggelse af den pædagogiske praksis Af Dagtilbud Sønderbros organisatoriske værdigrundlag fremgår det, at den pædagogiske praksis skal være kendetegnet ved: Faglighed: En høj grad af faglighed; bevidst reflekteret praksis; kontekstuelle løsninger samt søgning af ny viden og afprøvning af nye veje samt samarbejde: Kommunikation om fælles mål og retning; koordinering af praksis; en åben dialog samt samarbejde i egen institution, på tværs i dagtilbuddet og med relevante parter. Den pædagogiske praksis tilrettelægges med udgangspunkt i følgende principper: Inklusion Alle børn har ret til at høre til Når vi i Dagtilbud Sønderbro fokuserer på børn i udsatte positioner, indebærer det fokus på to former for udsathed: Den forudgående udsathed (det barnet har med sig; det private) samt den aktuelle udsathed (de ekskluderende processer i institutionen) 8 Fra Introduktion til nye skolebestyrelser. Undervisningsministeriet 15

16 Læring Alle børn skal have mulighed for at opleve sig som betydningsfulde for fællesskabet Barnets mulighed for deltagelse skal understøttes Pædagogikken skal afspejle børnegruppen Der samarbejdes tværfagligt Barnet anerkendes som en unik person med særlige forudsætninger og ressourcer Barnet tillægges en aktiv rolle i egen udvikling og læring Barnets udvikling forstås som en helhed Læringen tilrettelægges med udgangspunkt i barnets nærmeste udviklingszone Der tages udgangspunkt i barnets ressourcer frem for mangler Organisering og struktur Organisering og struktur af dagligdagen skal understøtte den pædagogiske udvikling Der er ingen selvstændige rum eller tidspunkter for læring men læringen er indlejret i det levet hverdagsliv, leg og udviklingsstøttende aktiviteter Læringsmiljø Det psykiske læringsmiljø pædagogen og pædagogmedhjælperen stiller til rådighed skal kendetegnes ved: En anerkendende tilgang Bæredygtige relationer mellem børn og voksne At der arbejdes med differentieret læring Inddragelse af barnets perspektiv Positiv gruppeledelse Engagerede og engagerende pædagoger og pædagogmedhjælpere At børn og voksne er sammen om noget Det fysiske læringsmiljø skal kendetegnes ved at give mulighed for og plads til: Fleksibilitet Leg Differentieret læring Mangfoldighed At læringsmiljøet understøtter det pædagogiske arbejde med de 6 læreplanstemaer: Barnets alsidige personlige udvikling, social kompetence, sprog, krop og bevægelse, natur og naturfænomener samt kulturelle udtryksformer og værdier 16

17 7.2.2 Principper for kompetenceudvikling i Dagtilbud Sønderbro Af Dagtilbud Sønderbro s organisatoriske værdigrundlag fremgår det, at den pædagogiske praksis i Dagtilbud Sønderbro skal være kendetegnet ved en høj grad af faglighed, bevidst reflekteret praksis og afsøgning af ny viden og afprøvning af nye veje gennem målrettet kompetenceudvikling. Kompetenceudviklingen i Dagtilbud Sønderbro tilrettelægges med udgangspunkt i følgende principper: Kompetenceudvikling i Dagtilbud Sønderbro handler om at udvikle den enkelte medarbejders og personalegruppens kompetencer, så kvaliteten i opgaveløsningen sikres nu og i fremtiden. Kompetenceudviklingen skal understøtte den enkelte medarbejders og personalegruppens evne til at omsætte viden, færdigheder og holdninger til hensigtsmæssige handlinger i arbejdet. Den enkelte medarbejders kompetenceudvikling skal indgå i en samlet plan for institutionens/dagtilbuddets kompetenceudvikling. Den samlede plan for kompetenceudvikling forankres i institutionens og/eller Dagtilbud Sønderbros udvikling jvf. perspektivplan og pædagogiske læreplaner. Den samlede plan for kompetenceudvikling drøftes som minimum i ledelsesteamet og i MED-udvalget Kompetenceudvikling omhandler efteruddannelse, kurser, temadage og læring på jobbet Læring på jobbet kan f.eks. være samarbejde med kollega i anden institution, sidemandsoplæring, nye arbejdsopgaver, supervision, møder, fælles refleksion, deltagelse i projekter, skriftligt materiale, selvstudier, feedback fra brugere m.v. Behov for kompetenceudvikling fremkommer, når behovet for kompetencer synliggøres i den enkelte institution eller i det enkelte team /gruppe i forhold til konkrete opgaver. ( Hvilke kompetencer har vi brug for, for at løse den konkrete opgave? ). Den enkelte medarbejdes kompetenceudvikling drøftes på MUS (medarbejderudviklingssamtaler). Kompetenceudviklingen skal times, så den opleves tidsmæssig relevant. Et kompetenceudviklingsforløb omhandler forberedelse, gennemførelse, omsætning i daglig praksis og evaluering af effekten Principper for håndtering af økonomi i Dagtilbud Sønderbro Af det organisatoriske værdigrundlag for Dagtilbud Sønderbro fremgår det, at vi i Dagtilbud Sønderbro skal arbejde på en bæredygtig udvikling såvel økonomisk som arbejdsmiljømæssig. Der skal arbejdes mod en høj grad høj af faglighed forankret i fleksible og kontekstuelle løsninger, og endelig skal beslutninger opleves som retfærdige og meningsfulde. 17

18 Økonomien i Dagtilbud Sønderbro håndteres med udgangspunkt i følgende principper: Budgettet for Dagtilbud Sønderbro er et samlet budget, både hvad angår løn og drift. Dagtilbudslederen har det overordnede ansvar for og tilsyn med Dagtilbud Sønderbros budget og regnskab. De pædagogiske ledere har et uddelegeret medansvar især for budgettet i egen afdeling men også for hele dagtilbuddet. Lønbudgettet til de faste medarbejdere fordeles i de enkelte afdelinger/institutioner i henhold til personalenormeringsaftalen samt centralt udmeldte nøgletal. Vikarbudgettet er på forhånd fordelt med fordelingsnøglen 75/25 - altså 75 procent til de enkelte institutioner og 25 procent til fælleskassen i dagtilbuddet. Refusioner ved sygdom og barsel dækker den faktiske lønudgift til vikar ved den konkrete sygdoms- eller barselsperiode med mindre særlige hensyn gør sig gældende (flere barsler eller andet fravær). Det fælles vikarbudget anvendes, når særlige hensyn gør sig gældende i de enkelte institutioner. Drift - og vikarbudget bliver fordelt mellem afdelinger og dagtilbud efter en aftalt fordelingsnøgle gældende for et budgetår ad gangen. I fordelingsnøglen tages der i øvrigt hensyn til fælles arrangementer samt fælles indkøb i dagtilbuddet for det kommende budgetår. Fordelingsnøglen evalueres ved et regnskabsårs afslutning for mulige ændringer til det kommende budgetår. Dagtilbudsbestyrelsen inddrages i beslutningsprocessen. Afsatte midler til kurser og efter- og videreuddannelse anvendes til formålet. I forbindelse med timereduktion tilstræbes at bevare fuldtidsstillinger. Der sættes fokus på ressourceforbruget af forbrugsafgifter. Der arbejdes hen imod en ensartet standard i forhold til det fysiske arbejdsmiljø samt vedligeholdelse i dagtilbuddets institutioner. 18

19 8.0 Ledelse Det begynder med ledelse og det slutter med ledelse. God ledelse er afgørende for, at vi kan leve op til de forventninger og krav der er til opgaveløsningen i forhold til børn og forældre; krav fra det politiske system, lovgivning, mv. Derfor har vi valgt at beskrive vores syn på og tilgang til ledelse i Dagtilbud Sønderbro. 8.1 Ledelsesteamet i Dagtilbud Sønderbro Samarbejdet i ledelsesteamet i Dagtilbud Sønderbro har indflydelse på og betydning for opgaveløsningen i hele Dagtilbud Sønderbro. I ledelsesteamet har vi udarbejdet en fælles mission og vision som grundlag for vores arbejde i teamet. Vores mission (opgave og formål) i ledelsesteamet er: At stå i spidsen for udviklingen af dagtilbud Sønderbro Ved at: Etablere et stærkt teamsamarbejde; udvikle mangeartede samarbejdsrelationer; samarbejde indadtil i teamet og udadtil i organisationen Vores vision (fikspunktet / ledestjernen) i ledelsesteamet er: At arbejde for de bedst mulige løsninger til gavn for børn, forældre og medarbejdere Ved at: Lægge vægt på at samarbejde omkring værdier frem for regler; fordomsfrit at søge ny viden samt nye og bedre løsninger; arbejde efter fælles målsætninger; at sætte ambitiøse målsætninger; give tid til implementering; fælles deling af viden og kompetenceudvikling for alle medarbejdere; sikre et højt informationsniveau; inddragelse af medarbejdere i alle relevante sammenhænge; se på muligheder frem for begrænsninger 8.2 Tilgang til ledelse I forhold til ledelse mener vi i ledelsesteamet i Dagtilbud Sønderbro, at ledelse bedst udøves gennem tillid. Hvor rammen bliver defineret gennem fælles kommunikation om mål og værdier, og hvor hver enkelte medarbejder får råderum til og tager ansvar for at omsætte mål og værdier til den bedste praksis. Kontrol skal forstås som selvkontrol i et forpligtende samarbejde, der udøves af den enkelte og/eller i team baseret på professionelle forestillinger, om hvad der er godt arbejde. Den bedste praksis findes ikke én gang for alle, men er afhængig af konteksten og udvikles relationelt gennem teamsamarbejde. 19

20 Som medarbejder er det vigtigt, at man føler sig kvalificeret til at løse opgaven, hvorfor vidensdeling og mulighed for kompetenceudvikling er af stor betydning. Der skal foregå kommunikation om mål og udvikling af praksis mange steder i vores dagtilbud: I institutionerne, i team og i opgaverelaterede grupper. Det vil sige, at fællesskabet ikke bliver defineret af en fælles praksis, hvor alle skal være ens. Fællesskabet skal dannes om og rettes mod de professionelle forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater. Beslutninger tages med udgangspunkt i værdier og principper frem for regler. De pædagogiske ledere har en særlig opgave i at styrke den pædagogiske praksis og pædagogiske kvalitet. Ifølge Bjørg Kjæer 9 er god pædagogisk praksis i relation til inklusion præget af: 1. Kollegialitetskultur som bygger på et professionelt/fagligt rationale. (Ej inderlighed; ej fokus på voksenrelationen i sig selv). 2. Kommunikationskultur som forbinder det konkret oplevede med det abstrakt værdimæssige. (Praksis knyttes til teori/værdi). 3. Værdsætter handlinger som modarbejder personalets medvirken i marginaliseringsprocesser. (Kritisk undersøgende til egen praksis). 4. Værdsætter handlinger som aktivt modarbejder marginaliseringsprocesser blandt børn. (Undersøgende frem for ideologisk tilgang til børns leg). 5. Forholder sig strategisk og bevidst til dagtilbuds traditionelle idealer om hjemlighed. (Institutionen som et særligt kulturelt rum). Den pædagogiske leders opgave bliver med udgangspunkt i ovenstående at arbejde med institutionskulturen i forhold til: Holdninger, viden, organisering, kollegialitet og faglig identitet. 9 Inkluderende Pædagogik; God praksis og gode praktikere. Bjørg Kjær 20

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

PERSPEKTIVPLAN DAGTILBUD HASSERIS 2014

PERSPEKTIVPLAN DAGTILBUD HASSERIS 2014 PERSPEKTIVPLAN DAGTILBUD HASSERIS 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Værdi/det pædagogiske arbejde... 2 Dagligdagens pædagogiske gøremål... 3 Dagtilbud for fremtiden en overordnet udviklingsplan

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Den værdimæssige ramme for det kommunale tilsyn I Skive Kommune arbejder alle ud fra et værdigrundlag om trivsel, ordentlighed og udvikling.

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere

Vision. Perspektivplan for Dagtilbud Nordøstkysten 2014 2016.

Vision. Perspektivplan for Dagtilbud Nordøstkysten 2014 2016. Perspektivplan for Dagtilbud Nordøstkysten 2014 2016. Vision At være et dagtilbud, hvor der er trivsel og udviklingsmuligheder for børn, personale og forældre. Indholdsfortegnelse : Forord : s. 3 Præsentation

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

Professionel Pædagogisk. faglighed i kommunale dagtilbud

Professionel Pædagogisk. faglighed i kommunale dagtilbud Professionel Pædagogisk faglighed i kommunale dagtilbud Faglighedsblomsten Organisering Refleksiv kompetence Professionel Pædagogisk faglighed i Dagtilbuddet Kommunikation Pædagogisk praksis Faglig håndtering

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN Ved Maj-Britt Nystrøm, leder og Inaluk Jeppesen, inklusionskoordinator Workshop Præsentation Maj-Britt Nystrøm, daglig leder af Integreret institution Konkylien Inaluk Jeppesen,

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Dato for tilsyn: 30. november 2011 Deltagere ved tilsynet: Karen Byrne, bestyrelsesformand og Helle Hammerich,

Læs mere

Virksomhedsaftale Dagtilbud

Virksomhedsaftale Dagtilbud Virksomhedsaftale Dagtilbud Gældende for 2015/16 0-6 års institution Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 4 2.1 Navn og kontakt... 4 2.2 stype og antal pladser... 4 2.3 Ledelsen...

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Indledning Denne samarbejdsaftale omfatter kommende skolebørn i Sønderbroskolens skoledistrikt. Samarbejdsaftalen er baseret på

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 25.11.2011 Institutionens navn: Slotsgårdens Naturinstitution Tilsyn foretaget af: Ulrik Moll (pæd.konsulent) Deltagere

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Nej

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Nej Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Sneglehuset Bøgevej 7 9670 Løgstør Normeret børnetal

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Vision. Perspektivplan for Dagtilbud Nordøstkysten 2014 2016.

Vision. Perspektivplan for Dagtilbud Nordøstkysten 2014 2016. Perspektivplan for Dagtilbud Nordøstkysten 2014 2016. Vision At være et dagtilbud, hvor der er trivsel og udviklingsmuligheder for børn, personale og forældre. Indholdsfortegnelse : Forord : s. 3 Præsentation

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Skolefritidsordningen har en leder (SFO-leder), og tre FPL er, heraf den ene som souschef. Disse 4 udgør SFOens ledelsesteam.

Skolefritidsordningen har en leder (SFO-leder), og tre FPL er, heraf den ene som souschef. Disse 4 udgør SFOens ledelsesteam. SFO - ledelsesteam: Det er ledelsens opgave at sikre en optimal fungerende SFO indenfor de rammer og konkrete vilkår, som bl.a. er beskrevet i folkeskoleloven, kommunens/b/u forvaltningens mål nævnt i

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Kernehuset 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø...

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse DAGTILBDUD SØNDERBRO Praktikstedsbeskrivelse Daginstitutionen Thomas Boss 15-07-2011 Praktikstedsbeskrivelsen og uddannelsesplanen for pædagogstuderende i dagtilbud Sønderbro BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted.

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. 1 Indholdsfortegnelse Forside s. 1 Indholdsfortegnelse s. 2 Præsentation af Regnbuen s. 3 Regnbuens

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Værdi grundlag. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Værdi grundlag. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Værdi grundlag Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Professionalisme I betjeningen af borgerne samt i interne og eksterne samarbejdsrelationer optræder vi professionelt og serviceorienteret. Vi er opmærksomme

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 R A P P O R T Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Dagtilbud og Undervisning, januar 2013 F a g l i g e k v a l i t e t s o p l y s n i n g e r 2 0 1 2 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue.

Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue. Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue. Helsted børnehave blev oprettet i 1972. Helsted børnehave / vuggestue en selvejende daginstitution. Der er indgået driftsoverenskomst med

Læs mere

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Dato 07.02.2011 Dok.nr. 764907 Sagsnr. 752309 Ref. edni Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Baggrund Med baggrund i Varde Kommunes overordnede Børn

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport Hjemly 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Strategiplan for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Holmegaardskolen er en skole, hvor der er store forventninger og krav til lærings- og udviklingsmål i undervisningen og i fritidsaktiviteterne.

Læs mere

Inkluderende pædagogik: God praksis og gode praktikere

Inkluderende pædagogik: God praksis og gode praktikere Inkluderende pædagogik: God praksis og gode praktikere Bjørg Kjær, ph.d., adjunkt Gladsaxe kommune, 18. januar 2013 Kick off: Videncenter for Inklusion Festsalen Blaagaard/KDAS Kvalitetsdiskussion og professionel

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014.

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014. Partssamarbejdet bestående af repræsentanter for DLF Lærerkreds Nord, BUPL Nordjylland, FOA Hjørring og Hjørring Kommune, har udarbejdet nedenstående. Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og

Læs mere

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Dagtilbudsrapporten 2015 Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Forår 2015 Formål Dagtilbudsrapporten henvender sig til dagtilbud, forvaltning og kommunalbestyrelse. Den kan fungere som et dialog-

Læs mere

Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj

Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj Børn og Unge Dagtilbudsafdelingen Centrumpladsen 7, 1. sal tv. 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 19 Britt.lykke.ejby@svendborg.dk www.svendborg.dk December 2014 Sagsid:

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011 Fælles fokus på pædagogisk udvikling Børne- og Kulturforvaltningen September 2009 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder,

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det

En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det Formål En sammenhængende ledelsesstruktur skal understøtte de politiske målsætninger for området: Daginstitutionerne skal målrette det pædagogiske

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Perspektivplanen for Dagtilbud Seminariekvarteret 2014-2015

Perspektivplanen for Dagtilbud Seminariekvarteret 2014-2015 Perspektivplanen for Dagtilbud Seminariekvarteret 2014-2015 Perspektivplanen del 1 Grundlaget for pædagogikken Udarbejdet af: Pædagogiske ledere og Dagtilbudsleder. 1 2 Indhold Velkommen til Dagtilbud

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Børnehaven Præstegårdsvej Præstegårdsvej 13 9600

Læs mere

SMITTE model for strategisk planlægning af arbejdet med fælles pædagogiske læreplaner i dagtilbuddet Firkløveret

SMITTE model for strategisk planlægning af arbejdet med fælles pædagogiske læreplaner i dagtilbuddet Firkløveret SMITTE model for strategisk planlægning af arbejdet med fælles pædagogiske læreplaner i dagtilbuddet Firkløveret Sammenhæng: I september 2013 på vores fælles pædagogiske dag i Firkløveret, udvalgte personalet

Læs mere

Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen

Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen I forbindelse med ansættelse af skoleleder ved Ørebroskolen er der udarbejdet et forventningsgrundlag og en funktions- og stillingsbeskrivelse

Læs mere

Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere

Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere Uddannelse og kompetencer Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere Pædagogisk uddannet med solid Pædagogisk

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Vision for læring og dannelse

Vision for læring og dannelse 13-32036 / April 2014 Børn og Unge Svendborg Kommune Indledning Udvalget for Børn og Unge har beskrevet deres vision for læring og dannelse i Svendborg Kommune. Visionen er en ledestjerne, som arbejdet

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

KVALITETSLØFT I HVIDOVRE KOMMUNES

KVALITETSLØFT I HVIDOVRE KOMMUNES KVALITETSLØFT I HVIDOVRE KOMMUNES DAGTILBUD 2013-2015 Formålet med kvalitetsløftet er, at alle børn i Hvidovre Kommune vil blive stimuleret og motiveret til leg og læring i den tid, de tilbringer i kommunens

Læs mere

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet Velfærd, Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Pædagogisk tilsyn 1. Loven og tilsynet Ifølge Dagtilbudsloven 1

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Uddannelse og organisatorisk placering

Uddannelse og organisatorisk placering Uddannelse og organisatorisk placering (aftaleholder) Pædagogisk uddannet med ledelseserfaring og skal have relevant videreuddannelse i ledelse (vigtigt med ledelsesuddannelse da områdelederen skal lede

Læs mere