Perspektivplan Dagtilbud Sønderbro 2012 og 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Perspektivplan Dagtilbud Sønderbro 2012 og 2013"

Transkript

1 Perspektivplan Dagtilbud Sønderbro 2012 og 2013 Indholdsfortegnelse 1) Indledning 2) Beskrivelse af organisationen 2.1 Institutionerne 2.2 Ledelse 2.3 Forældrebestyrelser 2.4 Fælles personalemøder 2.5 MED udvalg 2.6 Arbejdsmiljøgruppe 3) Vision for Dagtilbud Sønderbro 4) Målsætning for Dagtilbud Sønderbro 5) Strategiske udviklingsområder i 2012 og Fortsat implementering af den nye ledelsesstruktur 5.2 Inklusion 5.3 Læring og læringsmiljøer 5.4 Forældreinddragelse 5.5 Overgang fra børnehave til skole/dus 5.6 Sprog 5.7 Brugerundersøgelser 5.8 Digitalisering 5.9 Kompetenceudvikling 6) Pædagogiske læreplaner 6.1 De pædagogiske læreplaner i Dagtilbud Sønderbro 6.2 Metoder, dokumentation og evaluering 7) Værdier og principper 7.1 Om værdier De organisatoriske værdier i Dagtilbud Sønderbro 7.2 Om principper Principper for tilrettelæggelse af den pædagogiske praksis Principper for kompetenceudvikling Principper for håndtering af økonomien i Dagtilbud Sønderbro 8) Ledelse 8.1 Teamledelse 8.2 Tilgang til ledelse 1

2 1.0 Indledning Perspektivplanen for Dagtilbud Sønderbro er en strategisk udviklingsplan. Perspektivplanen skal ses i sammenhæng og helhed med institutionernes pædagogiske læreplaner og informationsfoldere til forældrene. Perspektivplanen er toårig. Perspektivplanen beskriver: Organisationen Dagtilbud Sønderbro; vores vision for Dagtilbud Sønderbro, de overordnede mål samt særlige fokusområder for 2012 og Der er en kort præsentation af vores tilgang til arbejdet med de pædagogiske læreplaner herunder metoder, dokumentation og evaluering. Endvidere beskrives Dagtilbud Sønderbros overordnede værdier og principper, som den pædagogiske praksis i institutionerne tilrettelægges med udgangspunkt i. Perspektivplanen afsluttes med et afsnit om vores tilgang til ledelse, da ledelse har en særlig funktion og betydning i forhold til udviklingen af institutionen. Rammen for perspektivplanen er: Lov om Dagtilbud 1 ; Aalborg Kommunes Børne- og Ungepolitik 2 ; Dagtilbud for fremtiden En overordnet udviklingsplan for 0 5 års området 3 ; Sundhedspolitikken i Aalborg Kommune 4 samt Mål og Strategi i Aalborg Kommune 5. Perspektivplanen er udarbejdet af dagtilbudsbestyrelse, medarbejdere og ledere i Dagtilbud Sønderbro. 2.0 Beskrivelse af organisationen Afsnittet beskriver organisationen Dagtilbud Sønderbro i forhold til: Antal institutioner, børnegrundlag, personaler, ledelse, forældrebestyrelser samt organer der sikre medarbejderindflydelse 2.1 Institutionerne Dagtilbud Sønderbro består af seks institutioner beliggende i centrum af Aalborg: Børnehaven Aagaarden, Daginstitutionen Thomas Boss, Vuggestuen Kastanjen, Daginstitutionen Bornholmsgade, Daginstitutionen Danalien og Daginstitutionen Hyldehaven. Vi er en blanding af 1 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=

3 store og små institutioner, børnehave, vuggestue og aldersintegrerede institutioner samt en enkelt institution for børn med allergi. Det samlede børnetal er 103 vuggestuebørn samt 186 børnehavebørn plus / minus 10 %. Det faste personale består af 1 dagtilbudsleder, 6 pædagogiske ledere, 43 pædagoger, 2 pædagogiske assistenter, 12 pædagogmedhjælpere, 4 ernæringsassistenter, 2 køkkenmedhjælpere. Vi modtager studerende fra pædagoguddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse. Herudover er der personaler i løntilskud samt vikarer ved barsel, sygdom og andet fravær. 2.2 Ledelse Ledelsen i Dagtilbud Sønderbro varetages af dagtilbudslederen og de 6 pædagogiske ledere samarbejdende i et ledelsesteam. Dagtilbudslederen er overordnet ansvarlig for dagtilbuddets samlede drift og udvikling herunder dagtilbuddets økonomi samt fastholdelses af pladsgarantien. De pædagogiske lederes ansvar er knyttet til det i institutionen konkrete. I ledelsesteamet i Dagtilbud Sønderbro har vi udarbejdet mission og vision for vores arbejde som ledelsesteam. Den kan læses i afsnittet Ledelse senere i perspektivplanen. 2.3 Forældrebestyrelser I hver institution er der en forældrevalgt institutionsbestyrelse. Formanden for institutionsbestyrelserne indgår automatisk i dagtilbudsbestyrelsen. Institutionsbestyrelsens kompetenceområde knytter sig til den pædagogiske leders ansvarsområder; dagtilbudsbestyrelsen knytter sig til dagtilbudslederens kompetenceområde. Der er valg hvert år til bestyrelserne. 2.4 Fælles personalemøder I Dagtilbud Sønderbro afholder vi i løbet af året en række fælles personalemøder. Målet med de fælles personalemøder er: At give mulighed for fælles drøftelser som grundlag for beslutninger i Dagtilbud Sønderbro At styrke samarbejdet på tværs i hele Dagtilbuddet At styrke fagligheden gennem fælles viden deling 2.5 MED udvalg MED udvalget er sammensat af ledere og medarbejdere i Dagtilbuddet. Formålet med MED udvalget er: At skabe grundlag for forbedring og udvikling af samarbejdet mellem ledere og medarbejdere 3

4 At arbejde for at styrke og effektivisere arbejdsmiljøarbejdet (sikkerheds- og sundhedsarbejdet) i Aalborg Kommune At sikre medarbejdernes ret til medindflydelse, medbestemmelse og dialog på beslutninger, som vedrører egen arbejdssituation At styrke de ansattes interesse og engagement i det daglige arbejde og for udviklingen af kommunens service At sikre, at der tages udgangspunkt i de lokale forhold og løsninger, således, at man opnår en gensidig forståelse, og At sikre et højt informationsniveau på arbejdspladserne 6 Der holdes minimum 6 møder i MED udvalget i løbet af året. 2.6 Arbejdsmiljøgruppe Arbejdsmiljøgruppen i Dagtilbud Sønderbro består af 2 valgte arbejdsmiljørepræsentanter samt dagtilbudslederen. Arbejdsmiljørepræsentanterne er valgt på vegne af hele Dagtilbud Sønderbro, og varetager opgaver som sådan. Af MED aftalen i Aalborg Kommune, 2011 fremgår at: I Aalborg kommune skal Den fysiske og psykiske sundhed være i højsædet Hensynet til et godt arbejdsmiljø indgå som en naturlig integreret del af opgavevaretagelsen, og Alle medarbejdere oplever, at der tages hånd om deres arbejdsmiljø Konkret betyder det, at arbejdsmiljøgruppen har ansvaret for, at arbejdsmiljøarbejdet i dagtilbudsområderne varetages, så det sikres, at arbejdsmiljøforholdene er sikkerhedsmæssige fuldt forsvarlige og ulykker og nedslidning forebygges. I arbejdsmiljøgruppen i Dagtilbud Sønderbro har vi udarbejdet en folder der beskriver: Retning, rammer, ansvar og opgavevaretagelse for arbejdsmiljøindsatsen og arbejdsmiljøgruppen i Dagtilbud Sønderbro. 6 MED aftale for Aalborg kommune

5 3.0 Vision for Dagtilbud Sønderbro Vores vision i Dagtilbud Sønderbro er: Det skal være godt at være barn i Dagtilbud Sønderbro At lykkes sammen med andre Visionen (det overordnede mål) er et fikspunkt for dagtilbuddets medarbejdere, ledere og forældre herunder bestyrelser, når vi kommunikerer og handler omkring de underliggende delmål. 4.0 Målsætning for Dagtilbud Sønderbro Vores mål i Dagtilbud Sønderbro er at: Børnene i dagtilbud Sønderbro skal have et børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring. Vi vil give børnene omsorg og understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd. Vi vil fremme børnenes læring og udvikling af kompetencer gennem levet hverdagsliv, leg, oplevelser samt udviklingsstøttende aktiviteter. Vi vil give børnene mulighed for fordybelse, udforskning og erfaring. VI vil give børnene medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. Vi vil bidrage til at udvikle børnenes selvstændighed og evner til at indgå i forpligtende fællesskaber. Vi vil sikre børnene en god overgang til skole ved at udvikle og understøtte grundlæggende kompetencer og lysten til at lære. Vi vil i samarbejde med forældrene og skole skabe en sammenhængende overgang til skole og DUS. Vi vil inddrage forældrene i et tæt samarbejde. 5

6 5.0 Strategiske udviklingsområder i 2012 og 2013 Følgende områder er særlige udviklingsområder i Dagtilbud Sønderbro i 2012 og I perspektivplanen beskriver vi vores overordnede mål for de enkelte udviklingsområder samt opgavens tilhørsforhold. Den konkrete indsats og omsætning til praksis vil primært fremgå af institutionernes pædagogiske læreplaner. 5.1 Fortsat implementering af den nye ledelsesstruktur Reference: Mål og Strategi I 2011 overgik daginstitutionerne i Aalborg Kommune til den nye ledelsesstruktur samt etablering af Dagtilbud. Her præsenteres en kort evaluering af det første år som Dagtilbud Sønderbro samt særlige indsatsområder i 2012 og 2013 i forhold til følgende områder: Ledelsesteamet, MED udvalg, arbejdsmiljøgruppe, dagtilbudsbestyrelse samt medarbejdere imellem Ledelsesteam Evaluering 2011: Ledelsesteamet holder møder hver anden uge. Det varierer mellem halvog heldagsmøder. I ledelsesteamet opleves der, at der tages ansvar for helheden, samtidig med at der er plads til det individuelle. Ledelsesteamet støtter hinanden og bliver bedre ledere gennem samarbejdet. Der sættes høje krav til det faglige og professionelle niveau, hvilket anses som en styrke og 2013: De pædagogiske ledere ønsker at kvalificere sparringen med hinanden. Gennemføres som kollegial respons ca. en gang om måneden uden dagtilbudsleder. Der er et ønske om at prioritere mere tid til fordybelse på teammøder og ellers fortsætte de gode takter fra MED-udvalget Evaluering 2011: Der er afholdt seks møder i Der blev foretaget en midtvejsevaluering midt på året. Medlemmerne i MED-udvalget er positive over for det første år i MED. Gode dagsordner og referater. Ønske om at vi kvalificerer opfølgning på emner og 2013: MED-udvalget vil i 2012 og 2013 arbejde med: - Fortsat udarbejdelse af relevante principper, hvor målet er at skabe fælles synlige rammer og retning. - Kvalificering af medarbejderes kendskab til MED-udvalgets arbejde fordi det har betydning for alle ansatte. - Udvalgte områder fra dagtilbuddets APV. - Begrebet social kapital som er et fælles indsatsområde for alle MED-udvalg i Aalborg Kommune. - Værdimåling i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, hvor det vigtigste formål er, at resultaterne anvendes som udgangspunkt for fælles drøftelser mellem medarbejdere og 6

7 ledelse (jvf. Proces for værdimåling ). - Udarbejdelse af Aalborg Kommunes fælles personalepolitik om sundhed, hvor formålet med sundhedspolitikken er, at medarbejdere og ledere har sundhed og trivsel på dagsordnen, samt sikrer initiativer til fremme heraf (Mål og Strategi SAM) Arbejdsmiljøgruppen (AMG) Evaluering 2011: AMG har i 2011 gennemført den obligatoriske uddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter. AMG har udarbejdet materiale om arbejdsmiljøarbejdet i Dagtilbud Sønderbro. Der er gennemført en arbejdsmiljøgennemgang i alle institutioner i slutningen af juni. Afholdt fire møder ud over gennemgangen. Ud over møder i arbejdsmiljøgruppen deltager den ene arbejdsmiljørepræsentant i MED-møder. Fra 2012 deltager begge arbejdsmiljørepræsentanter på MED-møder, hvilket opleves som en kvalificering. Mindre bureaukrati og mere enkelthed og 2013: Møder placeres fremadrettet i forhold til opgaveløsningen. Indholdet i arbejdet forventes at knytte sig til den snarlige interne audit. I fællesskab med MED skal arbejdsmiljøudvalget arbejde med implementering af sundhedspolitikken i Aalborg Kommune Dagtilbudsbestyrelsen Evaluering 2011: Der er afholdt fire møder i Bestyrelsen har arbejdet med værdier og principper for Dagtilbud Sønderbro. Det har været utilfredsstilende for bestyrelsen, at det ikke har været muligt at få overblik over dagtilbuddets økonomi. Bestyrelsens årsberetning vil være tilgængelig på dagtilbuddets hjemmeside, (når vi får en sådan) og 2013: Bestyrelsen vil arbejde for mere sammenhæng mellem de to forældrebestyrelsesniveauer. Bestyrelsen ønsker bedre mulighed for at følge med i dagtilbuddets økonomi. Dagtilbudsbestyrelsen vil støtte op om forældremøder for nye forældre i Dagtilbud Sønderbro ved at deltage på møderne med en repræsentant Medarbejdere imellem Evaluering 2011: Vi har i 2012 afholdt en temadag samt to fælles personalemøder. Der har været positive tilbagemeldinger på alle arrangementer. Der har været besøg i hinandens institutioner halve og hele dage også med positive tilbagemeldinger gående på relation og vidensdeling. Der er oprettet et netværk for medarbejderne i vores køkkener, hvor målet for samarbejdet er vidensdeling og erfaringsudveksling og 2013: Samarbejdet på tværs af institutionerne skal fortsættes og udvikles som en del af kompetenceudviklingen. Målet er at inddrage og undersøge de muligheder, der er for kompetenceudvikling gennem vidensdeling og samarbejde på tværs. Ledelsesteamet er ansvarligt for, at det gennemføres. MED-udvalget inddrages. Der er fastlagt fem datoer i løbet af 2012, hvor det er muligt at afholde fælles personalemøder. 7

8 5.2 Inklusion Reference: Dagtilbud for fremtiden En overordnet udviklingsplan for 0 5 års området. Socialt inkluderet er man, når der i et konkret fællesskab regnes med én i den betydning, at ens bidrag værdsættes i det, man er sammen om. Inklusion er med dette udgangspunkt netop social og bundet til deltagelse. Ekskluderet er man modsat, når der ikke regnes med én i den betydning, at ens bidrag ikke værdsættes i det, man er sammen om. Den pædagogiske praksis må i sit forsøg på at skabe inkluderende læringsmiljøer gå balancegang imellem forskellige måder at organisere og intervenere i læringen på. Det kræver, at pædagoger og pædagogmedhjælpere er i stand til at få øje på inkluderende og ekskluderende processer i egen praksis: I hverdagslivet (normer, adfærd og kultur), når børn leger og i de udviklingsstøttende aktiviteter. Hvorfor inklusion? At være ekskluderet er ikke en eksklusiv eller privilegeret situation for noget barn at være i, og ingen børn vælger frivilligt at udelukke sig selv. Inklusion er overordnet set en del af et dannelsesideal, der skal realisere medborgerskabet som alles ret til deltagelse. 7 Udviklingstiltag i Dagtilbud Sønderbro Det overordnede fælles mål for Dagtilbud Sønderbro er, at: Opnå en fælles teoretisk viden om inklusion og eksklusion. Udvikle begrebet inklusion som et begreb, der er integreret i pædagogernes og pædagogmedhjælpernes faglighed. Inklusion er ikke kun en metode til at løse problemer for enkelte børn i udsatte positioner. Der sættes fokus på inkluderende og ekskluderende processer i egen praksis. Inklusion bliver oplevet som en fælles opgave for hele institutionen (pædagoger, bestyrelse, forældre). 5.3 Læring og læringsmiljøer Reference: Dagtilbud for fremtiden En overordnet udviklingsplan for 0 5 års området. Læring handler om barnets dannelse af identitet. Det kan beskrives som en proces, hvor barnet tilegner sig viden, kundskaber og færdigheder gennem de erfaringer, det gør sig i familien, i fællesskabet, i institutionen og i samfundet generelt. 7 Skrevet med inspiration fra Inklusionens pædagogik. Bent Madsen mfl. 8

9 Målet er: At etablere kreative, mangfoldige og fleksible læringsmiljøer og læringsrum i institutionerne i Dagtilbud Sønderbro, så alle børn udvikler sig fagligt, personligt og socialt. At etablere læringsmiljøer, der understøtter differentierede fællesskaber og sikrer social inklusion. 5.4 Forældreinddragelse Reference: Dagtilbud for fremtiden En overordnet udviklingsplan for 0 5 års området. Forældre er fundamentet i barnets liv. De har hovedansvaret for, at deres barn får en tryg opvækst med gode udviklingsmuligheder. Forældre skal altid ses som en resurse i forhold til det konkrete samarbejde om deres barn. De skal inddrages og deltage aktivt i dagtilbuddets liv. I Dagtilbud Sønderbro vil i sætte fokus på følgende indsatsområder: Det daglige forældresamarbejde Hvor målet er: - At forældre til enhver tid inddrages som en resurse i samarbejdet om deres barns udvikling, læring og trivsel. - At forældrenes perspektiv inddrages som et af barnets vigtigste resurser Forældrenetværk I Dagtilbud Sønderbro vil vi arbejde med oprettelse af forældrenetværksgrupper som en af metoderne til at arbejde med inklusion og forældreinddragelse. Grupperne kan etableres både i de enkelte institutioner og på tværs af institutionerne i dagtilbuddet. Formålet med forældrenetværksgrupper Formålet med forældrenetværksgrupper er, at forældre kan mødes om emner inden for forældreskabet, så man får mulighed for at tale om og dele erfaringer i forhold til de udfordringer, der er knyttet til forældrerollen. Det er ved at fokusere på de forskellige resurser og styrker, hver især besidder, at man som forældre kan inspirere hinanden og derved blive styrket i forældrerollen. Samtidig kan det styrke samarbejdet mellem forældrene og institutionen, da personalet som gruppeledere får en viden om og større forståelse for det, som optager forældrene. Personalet er gruppeledere og sidder ikke med det rigtige svar, men byder ind med faglig viden og erfaring. Grupperne kan sammenlignes med mødregrupper, som de fleste kender. Forældrenetværksgrupperne vil dog være under en fastere struktur. Det vil være to af de 9

10 faste medarbejdere, der er uddannet i at være gruppeleder, som har ansvaret for forældrenetværket. Eksempler på udfordringer/problematikker der kan drøftes på møderne: Hvad er en god barndom? Forskel på piger og drenge. Hvordan er det at være forældre til en fireårig? Hvordan håndterer vi bedst familieforøgelse? Hvilke udfordringer er det ved at få sit første barn i institution? Udfordringer ved at være tilflyttere som børnefamilie. Udfordringer ved at være enlig forsørger. Hvilke udfordringer er der i forældreskabet som ny i Danmark? Sætter vi de rigtige grænser for vores børn? Samspil mellem hjem og børnehave Fælles forældremøder for nye forældre I Dagtilbud Sønderbro vil vi i perioden 2012 og 2013 iværksætte fælles forældremøde for nye forældre i Dagtilbud Sønderbro inden for de første måneder af barnets start i dagtilbuddet. Formålet er gennem information og dialog at klæde forældrene på til at være forældre i dagtilbuddet. Indholdet på mødet skal rette sig mod det fælles med udgangspunkt i dagtilbuddets perspektivplan og de pædagogiske læreplaner: Institutionen som et professionelt læringsmiljø; hvordan kan man som forældre bedst støtte barnet i at få en god hverdag i vuggestuen/børnehaven, forældresamtaler, bestyrelsesarbejde og andet forældresamarbejde. Dertil kommer orientering om hjemmesider, fællesåbning i ferieperioder, mv og 2013 anses som en forsøgsperiode, hvorefter møderne vil blive evalueret for en eventuel fortsættelse. Ledelsesteamet er ansvarligt for gennemførelse. 5.5 Overgang fra institution til skole og DUS Reference: Fælles indsatsområde for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen i Samarbejdet mellem skole og dagtilbud baseres på den fælles skolestartspolitik Godt på vej, der bl.a. forpligter alle skoler og dagtilbud til at lave samarbejdsaftaler og til et udvidet samarbejde i forhold til børn med særlige behov. Herudover har byrådet i budgettet for 2012 afsat kroner til Skole- og Kulturforvaltningen og kroner til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen med det formål at styrke inklusionsindsatsen i overgangen mellem dagtilbud og skole, så det sikres, at alle børn får en god skolestart. 10

11 I 2012 og 2013 vil vi i Dagtilbud Sønderbro sætte fokus på Skoleparathed: Hvad er skoleparathed? Overgangsforløbet fra børnehave til skole og DUS med særlig fokus på inklusionsindsatsen jvf. Byrådsbeslutningen Herudover vil vi i Dagtilbud Sønderbro sætte fokus på: Overgang fra vuggestue til børnehave; da læring i vuggestuen ikke kun handler om læring af konkrete færdigheder i forhold til på sigt at kunne deltage i børnehavens dagligdag, men læring i vuggestuen handler om færdigheder, kompetencer, viden og erfaring der sigter mod livsduelighed generelt 5.6 Sprogpakke Socialministeriet har iværksat en efteruddannelsesindsats i form af en sprogpakke. Det overordnede formål med sprogpakken er at tilbyde en opkvalificering af det pædagogiske personales arbejde med børns sprog, der dels skal bidrage til, at alle børn får bedre sproglige kompetencer, dels understøtte implementeringen af de nye regler om sprogvurdering og sprogstimulering der trådte i kraft 1. juli Efteruddannelsen i Aalborg Kommune retter sig mod personalet i børnehaverne i form af uddannelse af en sprogpædagog i hver institution. I større institutioner uddannes flere sprogpædagoger. Målet i Dagtilbud Sønderbro er: At pædagogernes efteruddannelse til sprogpædagoger medfører en kvalificering af praksis, således at børnenes muligheder for sproglig læring og udvikling forbedres. At sprogpædagogernes nyerhvervede viden formidles til kollegaerne i hjeminstitutionerne. 5.7 Digitalisering I løbet af 2012 forventer vi, at der i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen vil komme et nyt ITsystem, der giver mulighed for oprettelse af Dagtilbuddets, herunder institutionernes hjemmesider. I Dagtilbud Sønderbro ser vi frem til at kunne anvende vores hjemmeside i forhold til både nuværende og kommende forældre samt øvrige eksterne samarbejdspartnere. Målet i Dagtilbud Sønderbro er at: Etablere og vedligeholde aktuelle og relevante hjemmesider for Dagtilbud Sønderbro. Etablere et fælles drev for alle medarbejdere, der gør vidensdeling og erfaringsudveksling mulig. 11

12 5.8 Brugerundersøgelse I foråret 2012 vil der blive gennemført en brugerundersøgelse i Aalborg Kommunes daginstitutioner. I Dagtilbud Sønderbro vil vi arbejde med resultaterne fra brugerundersøgelsen ved at udvælge relevante områder for nærmere undersøgelser gennem fokusgruppeinterview blandt udvalgte forældre i alle institutioner. Indholdet vil knytte sig til resultaterne af brugermålingen. Teamledelsen er ansvarlig for gennemførelsen. 5.9 Kompetenceudvikling Foreløbige overvejelser vedr. kompetenceudvikling i Dagtilbud Sønderbro for 2012 og Kompetenceudvikling der knytter sig til inklusion, læring og læringsmiljøer. Tilrettelægges i samarbejde med UCN og skal omfatte alle pædagoger og pædagogmedhjælpere i Dagtilbud Sønderbro (afhængig af økonomisk råderum). De pædagogiske ledere gennemfører i 2012 et modul i pædagogisk diplom i forhold til ledelse af forandringsprocesser med særlig fokus på inklusion samt læring og læringsmiljøer (jvf. Mål og strategi ). Temadage for pædagogmedhjælpere i dagtilbuddet. Indholdet vil knytte sig til perspektivplanen, pædagogiske læreplaner og praksis. Uddannelse af gruppevejledere i forbindelse med oprettelse af forældrenetværk (jvf. Udviklingsplanen ). Uddannelse af to sundhedsmedarbejdere på ledelsesniveau (jvf. Mål og Strategi ). Uddannelse af sprogmedarbejdere jvf. sprogpakken (jvf. ny dagtilbudslov). Uddannelse af løfteinstruktører, så der er løfteinstruktører i alle institutioner med 0 2 års grupper (jvf. arbejdsmiljøindsatsen). Ledelsesteamet på konference vedr. sprog (og inklusion) for børn med anden etnisk baggrund end dansk marts Medarbejdere og ledere på konference vedr. nyeste viden og forskning om familier med anden etnisk baggrund end dansk nov Konference for MED-udvalg om Social Kapital marts Teamdag for pædagogiske ledere og dagtilbudsledere om forældreinddragelse (jvf. Udviklingsplanen ). Januar Gennemførelse og opfølgning af kurset Fri for mobberi for enkelte medarbejdere. Herudover vil der foregå kompetenceudvikling gennem læring på jobbet: Møder, netværk, fælles erfaringsudveksling, besøg i hinandens institutioner med et særligt planlagt indhold, fælles refleksion og sparring og et mindre musikkursus. 12

13 6.0 Pædagogiske læreplaner I Aalborg Kommune skal alle institutioner udarbejde pædagogiske læreplaner, der er gældende for en etårig periode. 6.1 Den pædagogiske læreplan i Dagtilbud Sønderbro Målet for den pædagogiske læreplan i Dagtilbud Sønderbro er at styrke den pædagogiske praksis og faglige udvikling i institutionen. I Dagtilbud Sønderbro indeholder den pædagogiske læreplan følgende områder: Værdigrundlag og målsætning Beskrivelse af den pædagogiske opgave - Overordnede læringsmål for de seks læreplanstemaer - Overordnede mål for de tre læringsrum - Pædagogiske metoder herunder teori om læring, dokumentation og evaluering - Trivsel og sundhed (herunder børnemiljø) - Forældresamarbejde: Information, dagens smalltalk, samtaler og bestyrelse - Børn med behov for en særlig indsats, herunder en beskrivelse af metode og det tværfaglige samarbejde - Overgange: modtagelse af nye børn, overgang fra vuggestue til børnehave samt overgang fra børnehave til skole og DUS Pædagogiske læreplaner 2012 og 2013 Særlige indsatsområder i 2012 og Inklusion - Læring og læringsmiljøer - Forældreinddragelse - Overgang for børnehave til skole og DUS - Sprogpakke 6.2 Pædagogiske metoderedskaber I Dagtilbud Sønderbro anvender vi samlet set følgende metoderedskaber: Tegn på læring SMTTE Fri for mobberi Marte Meo Læse leg Ressource- og bekymringsmodel Trin for Trin Håndbogen På Tværs herunder børnelinealen 13

14 7.0 Værdier og principper Den pædagogiske praksis tilrettelægges med udgangspunkt i Dagtilbud Sønderbros værdier og principper. Værdier og principper bliver drøftet på personalemøder, i MED-udvalg og i ledelsesteamet for i sidste ende at blive besluttet i dagtilbudsbestyrelsen. 7.1 Det organisatoriske værdigrundlag Indledning I Dagtilbud Sønderbro skelner vi mellem de organisatoriske værdier og de pædagogiske værdier. De organisatoriske værdier knytter sig til organisationen og omhandler fag og faglighed, samarbejde, struktur, arbejdsmiljø og økonomi. Det organisatoriske værdigrundlag er en del af perspektivplanen for Dagtilbud Sønderbro. De pædagogiske værdier knytter sig til det pædagogiske arbejde med børnene og er en del af institutionernes pædagogiske læreplaner. Værdier er ikke endestationer, som vi når eller ej. De er horisonter, som vi kan stræbe imod. Der arbejdes med værdierne som et udgangspunkt for debat mellem og feedback fra bestyrelser, forældre, medarbejdere og ledelse. Hensigten er at opdyrke en reflekterende og diskuterende kultur, der gør organisationen i stand til at reagere på mere komplekse omgivelser. Værdierne omsættes i praksis til kontekstuelle løsninger. Det organisatoriske værdigrundlag Det organisatoriske værdigrundlag i Dagtilbud Sønderbro er med udgangspunkt i kerneopgaven: Faglighed: En høj grad af faglighed, bevidst reflekteret praksis, kontekstuelle løsninger samt ny viden og nye veje. Samarbejde: Kommunikation om fælles mål og retning, koordinering af praksis, en åben dialog samt samarbejde i egen institution, på tværs i dagtilbuddet og med relevante parter. Trivsel: Handlinger opleves som meningsfulde, inddragelse og indflydelse samt et højt informationsniveau. Tillid: At den enkelte får ansvar, og at den enkelte påtager sig ansvar samt rettidig omhu. Retfærdighed: Opleve sig retfærdigt behandlet, synligt beslutningsgrundlag samt anerkendelse. 14

15 Bæredygtig udvikling. Fleksible kontekstuelle løsninger, helhedsorienteret tænkning og løsninger samt inddragelse af flere regnskaber: Det økonomiske, det arbejdsmiljømæssige og det pædagogisk-udviklingsmæssige. 7.2 Principper Indledning Ved et princip forstår man en grundsætning for tænken eller handlen, som en person eller et samfund eller en organisation bevidst følger. Ved et princip forstås en grundsætning for en central del af organisationens virksomhed. Et princip rummer altså en forestilling om, i hvilken retning en institution eller en organisation skal bevæge inden for et bestemt område. Et princip bør formuleres, så det er rummeligt og giver plads til fortolkninger og valgmuligheder på handleplanet. 8 I Dagtilbud Sønderbro har vi udarbejdet principper for følgende områder: Pædagogiske for tilrettelæggelse af den pædagogiske praksis Principper for fællesåbning i ferie og på fridage (kan fås ved henvendelse) Principper for kompetenceudvikling Principper for håndtering af økonomien Principper for tilrettelæggelse af den pædagogiske praksis Af Dagtilbud Sønderbros organisatoriske værdigrundlag fremgår det, at den pædagogiske praksis skal være kendetegnet ved: Faglighed: En høj grad af faglighed; bevidst reflekteret praksis; kontekstuelle løsninger samt søgning af ny viden og afprøvning af nye veje samt samarbejde: Kommunikation om fælles mål og retning; koordinering af praksis; en åben dialog samt samarbejde i egen institution, på tværs i dagtilbuddet og med relevante parter. Den pædagogiske praksis tilrettelægges med udgangspunkt i følgende principper: Inklusion Alle børn har ret til at høre til Når vi i Dagtilbud Sønderbro fokuserer på børn i udsatte positioner, indebærer det fokus på to former for udsathed: Den forudgående udsathed (det barnet har med sig; det private) samt den aktuelle udsathed (de ekskluderende processer i institutionen) 8 Fra Introduktion til nye skolebestyrelser. Undervisningsministeriet 15

16 Læring Alle børn skal have mulighed for at opleve sig som betydningsfulde for fællesskabet Barnets mulighed for deltagelse skal understøttes Pædagogikken skal afspejle børnegruppen Der samarbejdes tværfagligt Barnet anerkendes som en unik person med særlige forudsætninger og ressourcer Barnet tillægges en aktiv rolle i egen udvikling og læring Barnets udvikling forstås som en helhed Læringen tilrettelægges med udgangspunkt i barnets nærmeste udviklingszone Der tages udgangspunkt i barnets ressourcer frem for mangler Organisering og struktur Organisering og struktur af dagligdagen skal understøtte den pædagogiske udvikling Der er ingen selvstændige rum eller tidspunkter for læring men læringen er indlejret i det levet hverdagsliv, leg og udviklingsstøttende aktiviteter Læringsmiljø Det psykiske læringsmiljø pædagogen og pædagogmedhjælperen stiller til rådighed skal kendetegnes ved: En anerkendende tilgang Bæredygtige relationer mellem børn og voksne At der arbejdes med differentieret læring Inddragelse af barnets perspektiv Positiv gruppeledelse Engagerede og engagerende pædagoger og pædagogmedhjælpere At børn og voksne er sammen om noget Det fysiske læringsmiljø skal kendetegnes ved at give mulighed for og plads til: Fleksibilitet Leg Differentieret læring Mangfoldighed At læringsmiljøet understøtter det pædagogiske arbejde med de 6 læreplanstemaer: Barnets alsidige personlige udvikling, social kompetence, sprog, krop og bevægelse, natur og naturfænomener samt kulturelle udtryksformer og værdier 16

17 7.2.2 Principper for kompetenceudvikling i Dagtilbud Sønderbro Af Dagtilbud Sønderbro s organisatoriske værdigrundlag fremgår det, at den pædagogiske praksis i Dagtilbud Sønderbro skal være kendetegnet ved en høj grad af faglighed, bevidst reflekteret praksis og afsøgning af ny viden og afprøvning af nye veje gennem målrettet kompetenceudvikling. Kompetenceudviklingen i Dagtilbud Sønderbro tilrettelægges med udgangspunkt i følgende principper: Kompetenceudvikling i Dagtilbud Sønderbro handler om at udvikle den enkelte medarbejders og personalegruppens kompetencer, så kvaliteten i opgaveløsningen sikres nu og i fremtiden. Kompetenceudviklingen skal understøtte den enkelte medarbejders og personalegruppens evne til at omsætte viden, færdigheder og holdninger til hensigtsmæssige handlinger i arbejdet. Den enkelte medarbejders kompetenceudvikling skal indgå i en samlet plan for institutionens/dagtilbuddets kompetenceudvikling. Den samlede plan for kompetenceudvikling forankres i institutionens og/eller Dagtilbud Sønderbros udvikling jvf. perspektivplan og pædagogiske læreplaner. Den samlede plan for kompetenceudvikling drøftes som minimum i ledelsesteamet og i MED-udvalget Kompetenceudvikling omhandler efteruddannelse, kurser, temadage og læring på jobbet Læring på jobbet kan f.eks. være samarbejde med kollega i anden institution, sidemandsoplæring, nye arbejdsopgaver, supervision, møder, fælles refleksion, deltagelse i projekter, skriftligt materiale, selvstudier, feedback fra brugere m.v. Behov for kompetenceudvikling fremkommer, når behovet for kompetencer synliggøres i den enkelte institution eller i det enkelte team /gruppe i forhold til konkrete opgaver. ( Hvilke kompetencer har vi brug for, for at løse den konkrete opgave? ). Den enkelte medarbejdes kompetenceudvikling drøftes på MUS (medarbejderudviklingssamtaler). Kompetenceudviklingen skal times, så den opleves tidsmæssig relevant. Et kompetenceudviklingsforløb omhandler forberedelse, gennemførelse, omsætning i daglig praksis og evaluering af effekten Principper for håndtering af økonomi i Dagtilbud Sønderbro Af det organisatoriske værdigrundlag for Dagtilbud Sønderbro fremgår det, at vi i Dagtilbud Sønderbro skal arbejde på en bæredygtig udvikling såvel økonomisk som arbejdsmiljømæssig. Der skal arbejdes mod en høj grad høj af faglighed forankret i fleksible og kontekstuelle løsninger, og endelig skal beslutninger opleves som retfærdige og meningsfulde. 17

18 Økonomien i Dagtilbud Sønderbro håndteres med udgangspunkt i følgende principper: Budgettet for Dagtilbud Sønderbro er et samlet budget, både hvad angår løn og drift. Dagtilbudslederen har det overordnede ansvar for og tilsyn med Dagtilbud Sønderbros budget og regnskab. De pædagogiske ledere har et uddelegeret medansvar især for budgettet i egen afdeling men også for hele dagtilbuddet. Lønbudgettet til de faste medarbejdere fordeles i de enkelte afdelinger/institutioner i henhold til personalenormeringsaftalen samt centralt udmeldte nøgletal. Vikarbudgettet er på forhånd fordelt med fordelingsnøglen 75/25 - altså 75 procent til de enkelte institutioner og 25 procent til fælleskassen i dagtilbuddet. Refusioner ved sygdom og barsel dækker den faktiske lønudgift til vikar ved den konkrete sygdoms- eller barselsperiode med mindre særlige hensyn gør sig gældende (flere barsler eller andet fravær). Det fælles vikarbudget anvendes, når særlige hensyn gør sig gældende i de enkelte institutioner. Drift - og vikarbudget bliver fordelt mellem afdelinger og dagtilbud efter en aftalt fordelingsnøgle gældende for et budgetår ad gangen. I fordelingsnøglen tages der i øvrigt hensyn til fælles arrangementer samt fælles indkøb i dagtilbuddet for det kommende budgetår. Fordelingsnøglen evalueres ved et regnskabsårs afslutning for mulige ændringer til det kommende budgetår. Dagtilbudsbestyrelsen inddrages i beslutningsprocessen. Afsatte midler til kurser og efter- og videreuddannelse anvendes til formålet. I forbindelse med timereduktion tilstræbes at bevare fuldtidsstillinger. Der sættes fokus på ressourceforbruget af forbrugsafgifter. Der arbejdes hen imod en ensartet standard i forhold til det fysiske arbejdsmiljø samt vedligeholdelse i dagtilbuddets institutioner. 18

19 8.0 Ledelse Det begynder med ledelse og det slutter med ledelse. God ledelse er afgørende for, at vi kan leve op til de forventninger og krav der er til opgaveløsningen i forhold til børn og forældre; krav fra det politiske system, lovgivning, mv. Derfor har vi valgt at beskrive vores syn på og tilgang til ledelse i Dagtilbud Sønderbro. 8.1 Ledelsesteamet i Dagtilbud Sønderbro Samarbejdet i ledelsesteamet i Dagtilbud Sønderbro har indflydelse på og betydning for opgaveløsningen i hele Dagtilbud Sønderbro. I ledelsesteamet har vi udarbejdet en fælles mission og vision som grundlag for vores arbejde i teamet. Vores mission (opgave og formål) i ledelsesteamet er: At stå i spidsen for udviklingen af dagtilbud Sønderbro Ved at: Etablere et stærkt teamsamarbejde; udvikle mangeartede samarbejdsrelationer; samarbejde indadtil i teamet og udadtil i organisationen Vores vision (fikspunktet / ledestjernen) i ledelsesteamet er: At arbejde for de bedst mulige løsninger til gavn for børn, forældre og medarbejdere Ved at: Lægge vægt på at samarbejde omkring værdier frem for regler; fordomsfrit at søge ny viden samt nye og bedre løsninger; arbejde efter fælles målsætninger; at sætte ambitiøse målsætninger; give tid til implementering; fælles deling af viden og kompetenceudvikling for alle medarbejdere; sikre et højt informationsniveau; inddragelse af medarbejdere i alle relevante sammenhænge; se på muligheder frem for begrænsninger 8.2 Tilgang til ledelse I forhold til ledelse mener vi i ledelsesteamet i Dagtilbud Sønderbro, at ledelse bedst udøves gennem tillid. Hvor rammen bliver defineret gennem fælles kommunikation om mål og værdier, og hvor hver enkelte medarbejder får råderum til og tager ansvar for at omsætte mål og værdier til den bedste praksis. Kontrol skal forstås som selvkontrol i et forpligtende samarbejde, der udøves af den enkelte og/eller i team baseret på professionelle forestillinger, om hvad der er godt arbejde. Den bedste praksis findes ikke én gang for alle, men er afhængig af konteksten og udvikles relationelt gennem teamsamarbejde. 19

20 Som medarbejder er det vigtigt, at man føler sig kvalificeret til at løse opgaven, hvorfor vidensdeling og mulighed for kompetenceudvikling er af stor betydning. Der skal foregå kommunikation om mål og udvikling af praksis mange steder i vores dagtilbud: I institutionerne, i team og i opgaverelaterede grupper. Det vil sige, at fællesskabet ikke bliver defineret af en fælles praksis, hvor alle skal være ens. Fællesskabet skal dannes om og rettes mod de professionelle forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater. Beslutninger tages med udgangspunkt i værdier og principper frem for regler. De pædagogiske ledere har en særlig opgave i at styrke den pædagogiske praksis og pædagogiske kvalitet. Ifølge Bjørg Kjæer 9 er god pædagogisk praksis i relation til inklusion præget af: 1. Kollegialitetskultur som bygger på et professionelt/fagligt rationale. (Ej inderlighed; ej fokus på voksenrelationen i sig selv). 2. Kommunikationskultur som forbinder det konkret oplevede med det abstrakt værdimæssige. (Praksis knyttes til teori/værdi). 3. Værdsætter handlinger som modarbejder personalets medvirken i marginaliseringsprocesser. (Kritisk undersøgende til egen praksis). 4. Værdsætter handlinger som aktivt modarbejder marginaliseringsprocesser blandt børn. (Undersøgende frem for ideologisk tilgang til børns leg). 5. Forholder sig strategisk og bevidst til dagtilbuds traditionelle idealer om hjemlighed. (Institutionen som et særligt kulturelt rum). Den pædagogiske leders opgave bliver med udgangspunkt i ovenstående at arbejde med institutionskulturen i forhold til: Holdninger, viden, organisering, kollegialitet og faglig identitet. 9 Inkluderende Pædagogik; God praksis og gode praktikere. Bjørg Kjær 20

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse DAGTILBDUD SØNDERBRO Praktikstedsbeskrivelse Daginstitutionen Thomas Boss 15-07-2011 Praktikstedsbeskrivelsen og uddannelsesplanen for pædagogstuderende i dagtilbud Sønderbro BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

Læs mere

Vision. Perspektivplan for Dagtilbud Nordøstkysten 2014 2016.

Vision. Perspektivplan for Dagtilbud Nordøstkysten 2014 2016. Perspektivplan for Dagtilbud Nordøstkysten 2014 2016. Vision At være et dagtilbud, hvor der er trivsel og udviklingsmuligheder for børn, personale og forældre. Indholdsfortegnelse : Forord : s. 3 Præsentation

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

LUP. Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014

LUP. Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014 LUP Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 RAMMESÆTNING... 4 ARBEJDET MED LÆREPLANER... 4 VORES LOKALE KENDETEGN MISSION, PÆDAGOGIK

Læs mere

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2014

Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2014 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Indledning og formål... 4 DEL 1... 6 2. Fastsættelse af mål på baggrund af kvalitetsrapporten 2012... 6 Opsummering fra arbejdet

Læs mere

LUP. Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014

LUP. Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014 LUP Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 1.RAMMESÆTNING... 4 2.VORES LOKALE KENDETEGN MISSION, PÆDAGOGIK OG VISIONER... 4 DAGTILBUDDETS

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Kvalitetsrapport Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Indledning...2 Kort om kvalitetsrapporten for...2 Delrapportens indhold og opbygning...2 Oplysninger om effekt...3

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud

Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud 1 Kvalitetsrapport for 2011 For dagtilbuddene i Fredensborg Kommune Center for Skoler og Dagtilbud Børn, Kultur og Sundhed Fredensborg Kommune 1. udgave september 2012 2

Læs mere

Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner

Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner Dagtilbudsbestyrelser Forældrebestyrelser Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Børne- og Familieafdelingen 2013 Forældreindflydelse i dagtilbud og

Læs mere

Pædagogisk Sektor F O A F A G O G A R B E J D E. Pædagogmedhjælperens rolle og opgaver

Pædagogisk Sektor F O A F A G O G A R B E J D E. Pædagogmedhjælperens rolle og opgaver Pædagogisk Sektor F O A F A G O G A R B E J D E Pædagogmedhjælperens rolle og opgaver Forord 3 Dagtilbuddets rammebetingelser 4 Personalets forhold 4 Formål og opgaver 6 Samfundet vil også have noget 8

Læs mere

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Børnelys værdigrundlag side 3 Den pædagogiske målsætning for arbejdet med børnene side 9 Det pædagogiske

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger

Faglige kvalitetsoplysninger Faglige kvalitetsoplysninger 2012 Status på dagtilbudsområdet 1/26 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 SAMMENFATTENDE VURDERING AF DAGTILBUDSOMRÅDET... 4 STATUS PÅ NY OMRÅDESTRUKTUR... 4 OPDELING AF DE

Læs mere

Dagtilbud til Børn Kvalitetsrapport 2011-2012

Dagtilbud til Børn Kvalitetsrapport 2011-2012 Dagtilbud til Børn Kvalitetsrapport 2011-2012 1 Dagtilbud til Børn Administrationscentret Stationsvej 36 3460 Birkerød Tlf: 46 11 43 09 www.rudersdal.dk Mail: dagtilbud@rudersdal.dk 2 Indledning Denne

Læs mere

Kvalitetsrapport fra Distrikt Midt for 2011

Kvalitetsrapport fra Distrikt Midt for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Midt for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt MIDT Leder, mail, tlf. Pia Moustgaard pm@holb.dk 72364976 Antal

Læs mere

Områdelæreplan for 0-14 år Børnehusene Langebjerg Områdeinstitution 2012-2014

Områdelæreplan for 0-14 år Børnehusene Langebjerg Områdeinstitution 2012-2014 Områdelæreplan for 0-14 år Børnehusene Langebjerg Områdeinstitution 2012-2014 Center for Skole og Dagtilbud, efterår 2011 1 indholdsfortegnelse 1. FAKTA OM DAGTILBUDDET... 3 2. LEDELSE...7 3. VÆRDIGRUNDLAG

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og Uddannelsesplan

Praktikstedsbeskrivelse og Uddannelsesplan Praktikstedsbeskrivelse og Uddannelsesplan Børn skal ses med hjertet og udfordres med hjernen. Børnehuset BakkeToppen Vestergade 41 8464 Galten Tlf.: 8794 2990 E-Mail: dorte.holst.rafn@skanderborg.dk Hjemmeside:

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2.

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2. Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning 2 Vision 3 Præsentation og grundlag 3 De pædagogiske strategier 5 Sprogets

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering... Forventningsgrundlag til Ny skoleleder på Fjerritslev Skole Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere