Vejledning for RØS aktivitetsledere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning for RØS aktivitetsledere"

Transkript

1 Juni 2014 Vejledning for RØS aktivitetsledere Medlemskab og indmeldelse... 3 Aktivitetsplan for ugen... 3 Undervisningsplan... 3 Den daglige sejlads... 5 Vejrlig og sikkerhed... 6 Sejladsområde... 7 Uddeling, bemanding og sejlads af både... 7 Windsurfing... 7 Reglement... 8 Øvede / uøvede sejlere... 8 A, B og C sejlere... 8 Sejlads på egen hånd... 8 Påklædning... 9 Landkrabber... 9 Følgebåde og radioer... 9 Anløbsbroen, Slæbestedet, sejlads ud og hjem Skader og reparationer Værktøj Klubhuset Kontoret RØS leveregler Forholdet til nye børns forældre:

2 Instruks ved ulykke Stands ulykken Red Alarmér Vejled redningsmandskab Orientér Begræns skadevirkninger. Sørg for, at de andre instruktører og landkrabben tager sig af de øvrige sejlere Giv om nødvendigt livreddende førstehjælp Sikre frie luftveje Giv om nødvendigt kunstigt åndedræt Giv om nødvendigt hjertemassage Benyt havnens hjertestarter, som findes ved havnefogedens kontor. Tilkald om muligt en person, der har været på kursus i at anvende hjertestarteren. Stands blødninger Forebyg afkøling Ved mindre alvorlige hændelser: Tag hånd om den tilskadekomne. Om nødvendigt foretag forbinding eller lignende. Trøst vedkommende. Hvis ulykken kræver assistance udefra: Ring til alarmcentral Oplys: Hvad der er sket Type af skade Antal tilskadekomne Sted, hvor den tilskadekomne befinder sig Eget navn Eget telefonnummer At du ringer på vegne af RØS Postér en vejleder ved indkørslen til havnen. Hold adgangsveje frie. Orienter nærmeste pårørende. Orienter formand Ole Brix Andersen og næstformand Otto Graham Orienter havnefogeden og øvrige sejlere i RØS og på havnen. Hvis den tilskadekomne ikke har behov for redning og transport til skadestue, følg sejleren hjem og overdrag vedkommende til en voksen; giv beretning om det passerede. 2

3 Medlemskab og indmeldelse Der er kun tilgang for nye, uøvede medlemmer i RØS mandage i sommersæsonen af hensyn til planlægning af undervisningen og sejladsprogrammet. Rutinerede sejlere kan efter AK-lederens skøn starte når som helst. Kuvert med velkomstbrev og introduktion til RØS, vedtægter, reglement og leveregler hentes på hjemmesiden Den kan også udleveres af landkrabben. Indmeldelse og betaling af indmeldelsesgebyr og første års kontingent sker via hjemmesiden Landkrabben kan hjælpe med indmeldelsen i klubhuset. Som det fremgår af reglementet, skal sejlere kunne svømme 200 meter og kajakroere 600 meter. Ved tvivl om, at sejleren er i stand hertil, bør AK-lederen afholde en svømmeprøve. Svømmekravet gælder også for passagerer i kølbåde og følgebåde. Hvis ikke-medlemmer medtages i en af klubbens både, skal de gøres opmærksom på, at RØS ikke har en kollektiv ulykkesforsikring. Det forudsættes, at nye medlemmer anskaffer sig Dansk Sejlunions Optihæfte 1. Et antal eks. ligger i bureauet til salg til medlemmerne. Prisen er 100 kr. Aktivitetsplan for ugen Senest søndag skal næste uges AK-leder sætte den kommende uges aktivitetsplan op i vinduet i klubhuset. Aktiviteterne skal specificeres for Optier/joller, for windsurfere, for kølbåde (Yngling), for kajakker og fællesaktiviteter såsom grillaften. Samtidig opsættes tilmeldingsliste for næste onsdags voksensejlads, torsdags D-dag (diplom 1, 2 og 3), fredags diplomprøver (Sæl, Søløve og Delfin) og søndags stjernesejlads. Det forventes ikke at det daglige lederteam står for ugens voksensejlads og D-dag. AK-lederen skal forsøge at rekruttere ledere til disse aktiviteter, hvis ingen har meldt sig på listen til disse aktiviteter (listen hænger i klubhuset og dækker alle uger i sommersæsonen). Undervisningsplan Der tilbydes undervisning på mange niveauer, til alle aldersklasser og i mange discipliner. Hovedvægten af undervisningen er dog rettet mod jollesejlads for begyndere og let øvede svarende til diplomerne Sæl, Søløve og Delfin. Ambitionen er, at alle aktive medlemmer som minimum opnår disse færdigheder i løbet af 2-3 sæsoner. Al undervisning foregår via frivillig indsats, og det er klubbens generelle princip, at alle medlemmer bidrager med instruktion og vejledning i særdeleshed i mødet med nye medlemmer således at alle medlemmers kompetence til stadighed fastholdes eller øges. Undervisningen er inddelt i følgende aktiviteter: Daglige sejladser for begyndere 3

4 Undervisning i teori og praksis for begyndere og uøvede. Fokus er på basale færdigheder og tryghed. Pensum svarende til Sæl og Søløve diplomerne. Hvis vejr, vind, evner og flid er til stede, er det muligt at tage Sæl-diplomet på 1-2 uger. Der sejles kun i Optimistjoller. Undervisningen varetages af AK-lederen støttet af bådsmænd. Daglige sejladser for let øvede Undervisning i teori og praksis for let øvede. Pensum svarende til Søløve og Delfin diplomerne. Der sejles i Optimistjoller, Tera og Laser. Fokus er på diplomøvelser, kapsejlads og lege, der skærper sejladsevnerne. Undervisningen planlægges af AK-lederen, men varetages primært af følgebådsførerne. Daglige S-træner sejladser for let øvede og øvede Selvorganiseret undervisning og træning i teori og praksis for sejlere, der har bestået Sæl, Søløve og Delfin diplomerne. Pensum fra Sejler 1, 2 og 3. En sejlende træner (S-træner) er en ung sejler, der har bestået Sejler diplom 1, en AK-leder eller en følgebådsfører. S-træneren sejler selv i en jolle sammen med en gruppe på op til 5 personer. Gruppen finder selv på, hvad de har lyst til på vandet, så længe det foregår sikkert for deltagere og materiel. Ugentlig diplomdag (torsdag eftermiddag) D-dag eller Diplom-dag foregår hver torsdag i sommerferien (når bemandingen og interessen er til stede). Her koncentreres undervisning og prøvetagning i Sejler diplom 1-3, og det foregår konkret ved, at sejlerdagen forlænges til omkring 16:00, eller hvad man nu har energi til. Landkrabberne sørger for sandwich/frokost til gruppen bestående af en følgebådsfører/eksaminator, en S-træner og de sejlere, der ønsker at forbedre deres færdigheder. Ugentlig voksensejlads (onsdag eftermiddag) Onsdag eftermiddag fra 14:00 til 17:00 (når bemandingen og interessen er til stede) undervises voksne, der kunne tænke sig at prøve kræfter med jollesejlads, uden at skulle gøre det under kække tilråb fra egne børn og andre talentfulde poder. Fokus er på opnåelse eller genopfriskning af basale færdigheder, således at deltagelse i normale daglige aktiviteter ikke vil være forbundet med unødig stress. En følgebådsfører og et par erfarne sejlere varetager undervisningen. Alle voksne også erfarne er meget velkomne det er jo opvarmning til Onsdags-grill. Diplomprøver fredag Fredag afholdes prøver i Sæl, Søløve og Delfin pensum. Det gør der også i det omfang det kan lade sig gøre i løbet af ugen, men fredag samles der op på det der er lært i løbet af ugen. Der henvises i øvrigt til bilaget [RØS undervisningsplan] med en beskrivelse af pensum og øvelser for begyndere, let øvede og øvede sejlere med udgangspunkt i Dansk Sejlunions Diplomsejlerskole. Der er som udgangspunkt 3 instruktører AK-leder og 2 følgebådsførere. Herudover et antal sejlende trænere (S-træner) og bådsmænd afhængigt af fremmøde. Sejlerne fordeles således: AK-leder: begynderne Bådsmænd: primært assistenter for AK-lederen Følgebådsfører 1: let øvede Følgebådsfører 2: S-træner grupper og overordnet opsyn S-træner(e): øvede sejlere 4

5 Den daglige sejlads Følgende punkter gennemføres af lederteamet for at sikre en optimal planlægning og gennemførelse af dagens sejlads/aktiviteter. Lederteamet møder i god tid, før sejlerne kommer, og tager bestik af vind og vejr. De forbereder dagens aktiviteter og fordeler opgaverne, inden sejlerne kommer. Når sejlerne møder op, sikrer landkrabben sig, at sejlerne er aktive medlemmer af RØS. De skal enten være på kartoteksførerens liste over medlemmer i AK-ledermappen eller være nyindmeldte (de skal fremvise kvitteringsmail fra Winkas, evt. ved at vise den på en smart phone). For hver uge fører landkrabben en deltagerliste. I tilfælde af aflyst sejlads pga dårligt vejr for meget eller for lidt vind - underviser lederteamet sejlerne i sejladsteori/praktik. Det er vigtigt, at sejlerne (og deres forældre) føler, at vi tager det på os at udnytte tiden til noget fornuftigt. Men husk på, at det også kan være fornuftigt at lade sejlerne hygge sig med hinanden i klubhuset, hvis de ikke kan komme på vandet. AK-lederen forespørger, om der er bådsmænd og S-trænere tilstede. Hvis der er S-trænere til stede, mødes S-træner(e) og de, der ønsker at sejle med disse, efter fordeling af joller uden for klubhuset for at lægge planer for dagen. S-trænerne holder i løbet af dagen følgebådsførerne orienterede om deres planer. Bådsmænd koordinerer med AK-lederen, når alle joller er fordelt. En landkrabbe checker at S-trænerne og bådsmænd over 15 år har udfyldt børneattest. Hvis ikke, ordnes papirarbejdet inden sejladsen. AK-lederen fordeler Optier, joller og surfere blandt sejlerne, jfr. om principperne nedenfor. Alle sejlerne også dem i følgebådene - skal have en farvekode og brik, der anvendes på magnettavlen over både og sejlere, så AK-lederen til enhver tid kan redegøre for, hvem der er ude på vandet. AK-lederen informerer sejlerne om dagens aktiviteter på vand/land. Begynderne, de let øvede, de øvede og surferne går med hver deres instruktør til dagens undervisning/øvelser. Instruktørerne bistået af bådsmænd påser, at tilrigning af Optier, joller og surfere er sket korrekt, inden de sættes i vandet. Optier skal have fastbundet øse med. Joller med selvlæns som f.x. Laser behøver ikke øse. Alle både skal have en fastbundet fangline, der kan flyde, således at slæbning kan foregå. (Lad være med at fastgøre fanglinen til øjer eller lignende svage punkter; fastgør den til toften i Optier og til masten i en Tera eller en Laser). Opdriftsmidlerne i Optier bør checkes regelmæssigt. Det vil normalt være nok at checke ved hver uges begyndelse, medmindre der opstår konkret mistanke om, at f.x. en luftsæk er punkteret. Radiokommunikationen mellem land/følgebåde checkes ved kanalrundfart. En af instruktørerne sejler ud for at lægge bøjer/bane i overensstemmelse med dagens øvelsesprogram. Der udlægges to uafhængige baner i nærheden af hinanden. En for let øvede og øvede og en for begynderne. Benyt evt. et af de faste mærker som den ene bøje. Instruktørerne sender sejlerne ud med assistance af bådsmænd og landkrabber/forældre på land. AK-lederen kalder sejlerne ind, når tiden er gået. Planlæg efter, at sejlerne og lederne kan forlade havnen mellem 12:30 og 13:00. Landkrabben sikrer sig, at alle sejlere er kommet ind efter dagens sejlads og melder til AK-lederen. Ingen må gå hjem, før de har meldt fra hos landkrabben og placeret brikken i inde området på sejladstavlen. 5

6 Instruktørerne bør forlange, at alle hjælper til med at rigge af, stille/lægge på plads og rydde op i slæbested, bådhal og klubhus, og at ingen går i bad eller hjem, før der er ryddet helt op. Det er et vigtigt element i udviklingen af ansvarsfølelse og godt kammeratskab. Sejl, der har været i saltvand, skylles. Bådene bør også skylles fra tid til anden, men da vandet er dyrt, skal vandforbruget begrænses mest muligt. I tilfælde af fejl, mangler og skader på udstyr, som sejlerne ikke selv kan udbedre, meldes det til AK-lederen, som registrerer det og sørger for reparation. Hvis han ikke selv kan klare det, kontaktes materieludvalgsformand Peter Fibiger-Lundberg tlf , evt. Gregers Treschow tlf Følgebådsførerne rigger følgebådene af og sikrer, at der er benzin på tankene til næste dag. AK-lederen og følgebådsførerne gennemfører hver fredag DS diplomsejler prøve Sæl, Søløve og Delfin. I forbindelse med den daglige undervisning kan den enkelte instruktør beslutte at afholde praktiske prøver på disse niveauer. Der foretages afkrydsning på elev skemaer og tavlen i klubhuset for Sæl, Søløve og Delfin for de enkelte elever, efter at de har bestået de relevante praktiske prøver. Fredag afholdes de teoretiske og udestående praktiske prøver (teoriprøverne ligger på PC en på første sal). Hvis eleverne har vanskeligt ved at forstå den skriftlige prøve, gennemføres der i stedet en mundtlig eksamination. Beståede elever får udleveret diplom om fredagen. Ved standernedhaling i efteråret summeres over årets beståede elever i alle klasser. Listen offentliggøres i Agterspejlet. Sejler 1, 2 og 3 prøver afholdes alene torsdage på D-dag. Beståede delprøver for disse diplomer afkrydses ligeledes på skemaer og tavlen i klubhuset. AK-lederen skriver sammen med resten af teamet fredag eftermiddag en overlevering over ugens aktiviteter, som sættes ind i AK leder mappen til næste uges leder-team. Den skal indeholde: o Kort resume af ugens aktiviteter dag for dag, herunder fremmøde, vind og vejr, hvilke øvelser er gennemført på vandet, aflyste sejladser, oprydning etc. o Nye medlemmer registreret o Elever til eksamen og bestået DS prøver o Skader på joller og udstyr, og om skader er repareret eller udestår. o Forslag til forbedringer o AK-lederen sikrer sig, at alt udstyr er intakt og klar til brug den følgende uge eller tydeligt lagt til side. Vejrlig og sikkerhed AK-lederen - ikke sejlerne - afgør, om der er for lidt eller for meget vind. Sikkerheden for sejlerne har første prioritet. Ved frisk vind anbefales det kun at tage få Optier/joller med ud ved instruktion af let øvede og begyndere. De uøvede sejlere kan så komme med i en følgebåd og bytte med en øvet sejler på vandet. Eller de kan beskæftiges på land med teoriundervisning eller praktiske gøremål. Alle sejlere skal i henhold til reglementet bære redningsvest eller sejlervest under sejlads, og når aktivitetslederen ellers skønner, at dette er nødvendigt, (f.eks. i forbindelse med badning fra strand). Dette gælder også AK-ledere, følgebådsførere og seniorer. Overtrædelse af dette påbud skal påtales af AK-lederen. I alvorlige eller gentagelsestilfælde kan bestyrelsen give den pågældende karantæne i 1 eller flere dage. AK-lederen indberetter sagen med en indstilling til bestyrelsen. Det er vigtigt, at AK-lederne sætter sig i respekt på en sådan måde, at sejlerne ved, at de skal adlyde instruktioner, når de gives. Det er der elementære sikkerhedsmæssige grunde til. Hvis vejrliget 6

7 pludselig ændrer sig til det foruroligende, eller hvis der sker noget, der kræver hurtig reaktion, skal instruktioner adlydes uden indsigelser eller forsøg på at sætte dem til forhandling. Der skal på den anden side naturligvis være en tone, så alle føler sig velkomne og respekterede. Sejladsområde Sejlads bør normalt foregå syd for havnen, så der ikke er behov for at krydse færgeruten. Sejlerne må ikke uden tilladelse fra en aktivitetsleder sejle uden for det område, der afgrænses af en linie fra Skansehage til Skredbjerg. AK-ledere må ikke foranstalte jollesejlads øst og nord for Skansehages sydspids. Ved planlægningen af sejladsområdet bør der i øvrigt tages hensyn til vind, bølger og strøm samt bundforhold, således at sejladsen er sikker for sejlerne og materiellet. Grupper, der under ledelse af en S-træner organiserer deres egen træning, skal sejle væk fra træningsområdet for begyndere og let øvede, således at områderne er klart adskilt. Hvis en gruppe ønsker at sejle længere væk (f.eks. mod Skredbjerg ) orienteres følgebådsføreren med opsyn først, og det aftales, hvor langt der må sejles. Husk at tage hensyn til færgen. Uddeling, bemanding og sejlads af både Klubbens både kan benyttes af alle aktive medlemmer af RØS. Optier, joller og surfere uddeles med fortrinsret til førsteårssejlere. Kun hvis der ikke er førsteårssejlere, kan ældre sejlere komme i betragtning. Herved tilskyndes de ældre sejlere til at anskaffe egen båd. Men der kan være anledning til at lade nogle øvede sejlere tage bådene ud med henblik på indskiftning af de uøvede sejlere fra følgebådene. Juniorerne skal have bestået Sælprøven i en Opti, før de får lov til at sejle i de andre joller, medmindre de fysisk er for store til en Opti. Men det kan være pædagogisk hensigtsmæssigt at lade nybegyndere sejle med i Laser eller Yngling sammen med erfarne sejlere, så de kan få vist, hvorledes man krydser, lænser, vender, bommer og meget andet. Men så er det tilbage i Optien igen, indtil de har lært det grundlæggende og bestået Sælprøven. Der må kun være 1 sejler i Optierne og i Tera I Laser må der i let vejr være 2 sejlere, som ikke er for tunge. Det er for ikke at overbelaste skrog, mast og bom. Hvis der er sejlere, som gerne vil sejle alene i en Laser, har de fortrinsret frem for sejlere, som gerne vil sejle hyggesejlads for 2, medmindre det har et undervisningsmæssigt formål at tage en uøvet med ud i en Laser for at vise trim og teknik. Vær opmærksom på, om der bør sejles med standardrig, radialrig eller 4,7 rig på Laserne. Windsurfing Vi lægger vægt på, at der kommer aktivitet i windsurfing-afdelingen. Det skal fremgå af ugeplanen, hvornår der er windsurfing på programmet, og hvem der er ansvarlig for surferne. 7

8 Sejlads skal normalt ske i området syd for havneområdet og ikke f.x. Skansebugten. Da det kræver særlig baggrund at have med windsurferne at gøre, iværksættes der kun surf-aktiviteter for begyndere, hvis der er en kvalificeret RØS surf-leder til stede. AK-lederen aftaler med surf-lederen, hvilken følgebåd, der særligt skal holde øje med surfere, der kan have behov for hjælp. Følgebådene skal dog normalt kun være på tilkald via surf-lederens radio. Hvis der ikke er en surf-leder til stede, må kun surfere, der vurderes at kunne klare sig på egen hånd, sejle ud. Det skal nøje aftales, hvilken følgebåd, der holder øje med surferne. Reglement Reglementet for RØS er udleveret i forbindelse med indmeldelsen. Det er ophængt i klubhuset, og et eks er indsats i AK-ledermappen. AK-lederne bør være fortrolige med reglementet, hvis primære formål er at få gennemført vore aktiviteter på en sikker og ordentlig måde. Øvede / uøvede sejlere Forudsætningen for at blive øvet sejler med adgang i henhold til reglementet til sejlads på egen hånd sammen med 2 andre øvede sejlere uden opsyn af en AK leder er, at alle 6 DS diplom sejlerprøver er bestået, og at bestyrelsen eller en af bestyrelsen bemyndiget person vurderer, at vedkommende har tilstrækkelige praktiske færdigheder i at sejle til at kunne betragtes som øvet sejler. Det gælder både juniorer og seniorer. RØS sejlere frigives også som øvede sejlere mod fremvisning dokumentation for, at alle 6 DS diplom sejlerprøver er bestået i en anden klub, og når det endvidere også vurderes af bestyrelsen eller en af bestyrelsen bemyndiget person, at vedkommende har tilstrækkelige praktiske færdigheder i at sejle til at kunne betragtes som øvet sejler. En liste med navnene på de sejlere, der i RØS regi betragtes som øvede sejlere, vil fremgå af opslag i klubhuset, så enhver tvivl udelukkes. Listen udarbejdes og opdateres løbende af aktivitetsudvalget. A, B og C sejlere Aktivitetsudvalget vedligeholder en liste over A, B og C sejlere. Den liste har ikke noget med sikkerhed at gøre, men er en klassifikation af juniorsejlerne m.h.p. deltagelse i kapsejlads, jf. reglement for stjernesejladserne. Sejlads på egen hånd Hvis juniorsejlere eller seniorsejlere ikke er under opsyn af en aktivitetsleder, må de kun sejle i klubbens både, hvis en aktivitetsleder har givet tilladelse. De skal være mindst 3 i følge, og alle sejlerne skal være øvede ifølge den i klubhuset opslåede liste. Sejlerne skal på et opslag i klubhuset notere navnene på sejlerne, tidspunkt for udsejling og tidspunkt for forventet hjemkomst samt telefonnumre på forældre eller andre pårørende. Disse regler bør også følges, hvis juniorer eller seniorer sejler i egne både og på egen hånd. Sejlads i Ynglingen kræver, at en godkendt skipper skriver sig på reservationslisten på opslagstavlen. Sejlerne bør på et opslag i klubhuset notere navnene på sejlerne, tidspunkt for udsejling og tidspunkt for forventet hjemkomst samt telefonnumre på pårørende. 8

9 Påklædning AK-lederen bør vejlede nye sejlere om fornuftig påklædning. Det er synd og potentielt farligt - hvis sejlerne på grund af manglende viden, får en dårlig oplevelse på vandet. Selv om det er varmt inde på havnen, kan det hurtigt blive koldt at sidde i en båd ude på vandet. Vinden køler meget, især når man er våd. Man kan hurtigt blive så kold, at man har svært ved at håndtere båden, og så er man til fare for sig selv. Nye medlemmer skal naturligvis ikke gå hen og købe en dyr våd- eller tørdragt, før den første sejltur. Mindre kan gøre det. Minimum på en normal sommerdag er, at man har noget vindtæt på overkroppen og en T-shirt eller lignende indenunder samt lange shorts. Ikke cowboybukser eller joggingdragter, som bliver meget tunge i vand! Men man vil hurtigt finde ud af, at det ideelle er en våd- eller tørdragt. Begge typer har deres svorne tilhængere, så vi vil ikke tage stilling til, hvad der for den enkelte er det bedste. Man må spørge sig for hos de erfarne sejlere. Det eneste vi tør sige er, at våddragter er mere robuste over for rifter og skrammer, og at man svømmer lidt mere ubesværet i dem. Sejlertøj kan med fordel købes brugt. Vi vil meget appellere til forældrene om, at nye sejlere er iført hensigtsmæssigt tøj allerede ved den første tur. Det er synd, hvis man får en dårlig oplevelse af sin første sejltur på grund af kulde. Landkrabber Det er en forudsætning for, at aktiviteterne for juniorerne kan gennemføres, at juniorernes forældre deltager i klublivet. De forældre, der har sejlerfaring, vil vi gerne se i kredsen af aktivitetsledere, S- trænere og følgebådshjælpere. De forældre, som (endnu ikke) har sejlererfaring opfordres til at hjælpe til som landkrabber og tilmelde sig til voksensejlads for at lære at sejle sammen med andre voksne. Landkrabbernes opgaver omfatter: Bistand med indmeldelser Kontrol af medlemskab Føring af de ugentlige deltagerlister Håndtering af børneattester for S-trænere og bådsmænd Kontrol af, at alle sejlere er meldt tilbage efter dagens sejlads ved flytning af brikken på magnettavlen og klarmelding til AK-lederen, når alle er inde. At tage sig af en forkommen Optimist, der sejler ind før tid. Landkrabberne bør derfor ikke forlade havnen Kaffebrygning Forberedelse af frugt og saft efter sejlads Sandwich til de sejlere, der har tilmeldt sig til D-dag (torsdag eftermiddag) Oprydning Når vi gør så meget ud af at skaffe aflastning af AK-lederne, er det vigtigt, at landkrabberne føler, at de yder en værdsat indsats. Hvis der ikke er en landkrabbe på listen, bør AK-lederen hurtigst muligt ved ugens begyndelse finde en egnet landkrabbe. Følgebåde og radioer Følgebådene må kun føres af personer, der har bestået RØS egen følgebådsprøve. Undervisningsmateriale ligger på hjemmesiden. 9

10 Vær opmærksom på sikkerheden ved sejlads med følgebådene. Især ved manøvrer tæt på sejlerne skal der udvises forsigtighed. Ved manøvrer i nærheden af sejlere, der er faldet i vandet, skal der udvises den største agtpågivenhed for ikke at ramme en sejler med skruen; andre klubber har haft grimme ulykker af den art. Benzin (95 oktan) hentes på OK Nykøbing eller Go on i Rørvig af en følgebådsfører. OK-kort ligger i skrivebordsskuffe på kontoret. Kortet lægges tilbage sammesteds efter brug, PIN-kode oplyses af et bestyrelsesmedlem. Kvitteringen påføres tydeligt navn og lægges i kasserens boks. Hvis man bruger eget kort, lægges kvitteringen i kassererens boks med navn og anmodning om refusion til en bankkonto. Når man sejler ud, skal tanken være fuld eller så godt som fuld. Når man kommer tilbage, skal tankene fyldes op, så de er klar til næste dag. Om nødvendigt må man hente benzin, så man ikke skal bøvle med det om morgenen, hvor der er så mange andre ting at tage sig til. Dunkene skal under alle omstændigheder fyldes op ved ugens slutning. Der skal altid medbringes en radio i følgebådene, også selv om kun 1 følgebåd er ude. Trifoilen hedder RØS 1, Hr. Møller RØS 2, Røslingen RØS 3. Klubhuset hedder RØS 10. Surf-lederen hedder RØS surf. Ynglingen hedder RØS Yngling. Radioerne som S-trænerne medbringer bruges primært til at tilkalde hjælp disse radioer har intet navn. Anløbsbroen, Slæbestedet, sejlads ud og hjem Erfaringen har vist, at det er forbundet med megen planlægning og afhængighed af forældre at få alle Optier og joller rigget til og søsat fra anløbsbroen syd for havnen uden skader på joller og udstyr. For at begrænse skader på joller og udstyr kan de sejlere, der af AK lederen vurderes til at kunne håndtere en jolle sikkert under trange forhold, eventuelt rigge til på det gamle slæbested og sejle ud gennem havnen. For at effektivisere udskibningen bør en følgebådsfører umiddelbart efter skippermødet gå på vandet således at alle andre end begyndere kan komme på vandet hurtigst muligt. Skader og reparationer AK-lederen skal sørge for, at småskader bliver udbedret samme dag, som de opstår. Det er naturligvis den sejler, hvis båd er blevet skadet, som har det primære ansvar for at udbedre skader. Ofte er det jo ikke andet, end at nogle bindsler er røget af. Men AK-lederen bør påse, at det sker, og yde fornøden vejledning. Ved større eller mere komplicerede skader kontaktes materieludvalgsformanden (Peter Fibiger-Lundberg) eller en anden kyndig, evt. Gregers Treschow. Ved skader på andres både kontaktes kassereren eller materieludvalgsformanden, som har de fornødne forsikringsoplysninger. Værktøj Der er værktøj i værkstedet i grejrummet. Nøglerne findes i de 2 AK-ledersæt i nøgleskabet i kontoret. Værkstedet skal holdes aflåst. Klubhuset Der henvises til klubhusreglementet. 10

11 Det sker, at nogle af de unge mennesker har været så trætte, da de gik hjem om aftenen, at de ikke har fået ryddet op i klubhuset efter sig. AK-lederen bør som det første sætte et oprydningshold på arbejde, således at klubhuset fremstår ordentligt, når f.x. forældre til nye sejlere kommer ned. Kontoret Kontoret på 1. sal skal holdes lukket og låst, når aktivitetslederen ikke er i klubhuset. Der er principielt kun adgang for bestyrelsen og AK-ledere plus hjælpere. Nøgler til kontoret udleveres kun til bestyrelsen, AK-ledere og følgebådsførere. RØS leveregler Der har i de senere år været fokus på seksuelle overgreb på børn. Efter lovgivningen er enhver form for seksuel kontakt med børn under 15 år forbudt. Det er også forbudt at have seksuel kontakt med børn under 18 år, som er betroet den voksne til undervisning eller opdragelse, eller hvor det seksuelle forhold skyldes misbrug af alder og erfaring. Bestyrelsen har på opfordring af kommunen vedtaget [RØS leveregler], som bl.a. tager sigte på at forebygge seksuelle overgreb, men som også går videre og opstiller regler for den almindelige omgangstone og form i klubben. Det er en pligt for alle at underrette bestyrelsen, hvis der er sket overgreb, eller hvis der er mistanke om noget sådant. Underretningen skal som udgangspunkt gives til formanden eller i hans fravær til næstformand eller kasserer. Der indhentes børneattest hos politiet for alle AK-ledere, følgebådsførere, surf-instruktører, S- trænere, bådsmænd, landkrabber og andre, som har en ledelsesfunktion over for børn under 15 år. En enkeltstående bistand udløser ikke kravet, men hvis man i mere end nogle få dage skal hjælpe til, skal der børneattest til. De opdateres hvert andet år. I AK-ledermappen findes en liste over S-trænere, der har udfyldt børneattesten. Landkrabberne sørger for at S-trænere, der ikke har udfyldt en børneattest, gør dette inden dagens sejlads. Landkrabberne sørger for at nye attester indsendes samme dag de underskrives og at listen med S- trænere ajourføres. Forholdet til nye børns forældre: Lederteamet må være forberedt på, at de nye børns forældre har meget forskellige forventninger til hvad det vil sige at sejle i Rørvig Sejlklub. Nogle forventer, at det ligner en kommunal pasningsordning med lønnet personale og ingen forpligtelser fra forældrene; nogle forventer, at det er en professionel sejlerskole hvor man kan checke børnene ind og ud ligesom på skiskolen i Alperne; andre er usikre og vil gerne høre, hvad de egentlig skal forvente, og hvad vi forventer af dem. De fleste er heldigvis meget hjælpsomme og imødekomne. Tal selv, eller lad landkrabben gøre det, med de nye børns forældre og inviter dem f.eks. til en snak efter sejladsen og efter afrigningen. Her kan du: - informere om vores grundlæggende principper om sejlads, både, kammeratskab, - informere om jeres arbejdsvilkår som lederteam, - informere om vore forventninger til forældrene (væk også børnene når det regner, det er RØS - vejr hver dag) 11

12 - forklar, at det er klubbens princip, at forældre holder sig på afstand af deres børn, medens undervisning pågår på land og til vands, så børnene føler sig frie til at lytte til instruktørerne - lade dem spørge til det, de måtte undre sig over. Hvis de beklager sig gentagne gange: bed dem komme igen senere I behøver ikke at diskutere med forældre, mens I prøver at samle børnene og instruere dem. Eller bed dem ringe til formanden eller et medlem af bestyrelsen og få en snak om emnet med dem. Prøv evt. at få nogle af de gamle forældre til at snakke med de nye. Inviter dem til at være med. Foreslå, at de tager en tur med i følgebåd mhp at overveje at tage følgebådsførerbevis. Afvis, at det er for sent at begynde at sejle som voksen, og at vi derfor tilbyder voksensejlads onsdag eftermiddag for voksne begyndere. Annoncér vore sociale arrangementer (det er ikke sikkert, de ser opslagene eller har læst bladet), så de føler sig velkomne, og vi får dem inddraget i netværket omkring klubben. Ole Brix Andersen Formand Liste over referencer: 1 RØS Undervisningsplan (med bilag) 2 Checkskema for rigning af Opti, Tera og Laser (2 første under udarbejdelse, sidstnævnte under revision) 3 Reglement for RØS 4 RØS Bådsmandsordning 5 Sejladstavle 6 RØS leveregler 7 Uddannelse af følgebådsførere Dokument historik Historik fra versioner tidligere end april 2013 findes ikke. Version Ændringer 12

13 Juni 2014 S-træner, D-dag og voksensejlads beskrevet. Undervisningsplanen er beskrevet mere detaljeret men stadig på et overordnet niveau. Undervisning og prøvetagning i Sejler diplom 1, 2 og 3 tages ud af de normale aktiviteter og lægges på D-dage og i selvorganiseret træning med S-træner. Børneattest for S-trænere beskrevet. Diverse smårettelser. 13

Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning

Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning Velkommen til generalforsamling 2013. Vi har igen i år haft den bedste sæson i mange år. Vi har haft et højt aktivitetsniveau. Mange har bestået

Læs mere

Indmeldelse sker ved udfyldelse af skema og betaling af indskud og kontingent via hjemmesiden http://www.roervig-sejlklub.dk/blivmedlem.

Indmeldelse sker ved udfyldelse af skema og betaling af indskud og kontingent via hjemmesiden http://www.roervig-sejlklub.dk/blivmedlem. Rørvig Sejlklub Havnen Toldbodvej 85 4581 Rørvig www.roervig-sejlklub.dk info@roervig-sejlklub.dk Foråret 2015 Kære kommende medlem, I det vedlagte materiale vil jeg gerne fortælle lidt om Rørvig Sejlklub,

Læs mere

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre.

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre. Information til nye sejlere og forældre. Velkommen Velkommen som sejler og forældre i. Vi gælder os til at, I bliver en del af vores klub. Der er en del nye ting at forholde sig til, når man starter i

Læs mere

Skælskør Amatør-Sejlklub

Skælskør Amatør-Sejlklub Information til nye sejlere og forældre i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling (SAS) Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting der er

Læs mere

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Denne sikkerhedspolitik beskriver hvorledes Strandby Sejlklub prioriterer sikkerhed såvel til lands og til

Læs mere

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK SIKKERHEDSPOLITIK Gældende fra den 24. april 2008 I Sejlklubben Greve Strand (SGS) prioriterer vi sejlernes sikkerhed højt. En klar ansvarsfordeling under afvikling af uddannelse, træning og sejladser

Læs mere

Generalforsamlingen den 20. oktober 2012 Formandens beretning

Generalforsamlingen den 20. oktober 2012 Formandens beretning Generalforsamlingen den 20. oktober 2012 Formandens beretning Velkommen til generalforsamling 2012. Hovedemnerne i denne beretning er: Medlemmer, aktiviteter og undervisning, sponsorer, klubhuset og fremtiden.

Læs mere

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen:

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen: Klubbens forventninger til sejlerforældre Alle aktiviteter i klubben drives af frivillige forældre og aktiviteterne afhænger af forældrenes indsats. Klubbens minimum forventninger til jer som forældre,

Læs mere

RØRVIG SEJLKLUB FØLGEBÅDSFØRER UDDANNELSE. Ver. W 14-2

RØRVIG SEJLKLUB FØLGEBÅDSFØRER UDDANNELSE. Ver. W 14-2 1 KONTAKT OPLYSNINGER Navn:.. Adresse:.. Sommer:.... Mobiltelefon:..... Mail:... Sejler erfaring:... Indmeldt i RØS som aktivt medlem den Samtykkeerklæring til børneattest afleveret til Ole B A d.. Børneattest

Læs mere

Referat af RØS generalforsamling den 19.okt 2014 i klubhuset. 1. Valg af dirigent:

Referat af RØS generalforsamling den 19.okt 2014 i klubhuset. 1. Valg af dirigent: Referat af RØS generalforsamling den 19.okt 2014 i klubhuset. 1. Valg af dirigent: Formanden bød velkommen. Anne Bornø valgtes enstemmigt til dirigent. Anne Bornø takkede for valget og konstaterede, at

Læs mere

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks Sejlads på Tommerup Efterskole Generelt & Sikkerhedsinstruks Generelt Søfart/sejlads med TE Regler, retningslinjer og vejledning i forbindelse med sejlads på Tommerup Efterskole Efteråret 2013 Generelle

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 28. juli fre 2. august 2013 Så er det igen tid for tilmelding til årets super sommersejlercamp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Kontakt Sejlerskoleudvalget:

Kontakt Sejlerskoleudvalget: Hvor varmt skal man være påklædt? Hav hellere for meget tøj på end for lidt. Vær klædt på i lag på lag det er varmest og det gør det let at regulere tøjmængden. Der er koldere på vandet end i land, særligt

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.26.11.12 OS 1. Identifikation af redderen Olav Storm, Forstander Ranum Efterskole

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole

Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole Revision 1.0 5. august 2010 Indholdsfortegnelse Sejlerskolens målsætning... 2 Uddannelser... 2 Skoleudvalget... 3 Arbejds-/ansvarsområder... 4 Skoleudvalgs

Læs mere

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 10. og 17. august 2015 Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel og Alex Referent: Maybritt Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015 Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Hvad hedder udstyret på optimistjollen Længde: Bredde: Skrogvægt: 230 cm 113 cm 35 kg Sejlareal:

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? 16 kajakker, 12 kanoer og 2 robåde 1. Identifikation af rederen Skriv navn

Læs mere

2 Forretningsudvalg. 6 2.1 Forretningsudvalgets formål er: 6 2.2 Forretningsudvalgets medlemmer 6 2.3 Funktioner. 6

2 Forretningsudvalg. 6 2.1 Forretningsudvalgets formål er: 6 2.2 Forretningsudvalgets medlemmer 6 2.3 Funktioner. 6 Forretningsorden 2013 1 Indholdsfortegnelse: 1 Generelt 4 1.1 Formål, revision: 4 1.2 Bestyrelsen 4 1.3 Kontingent 4 1.4 Regler for brug af klubbens midler 4 1.5 Ansøgninger om tilskud 4 1.6 Forsikringer

Læs mere

Beredskabsplan for Outrup Skole

Beredskabsplan for Outrup Skole Beredskabsplan for Outrup Skole Formål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for børn,

Læs mere

SBK Junior. Informationer til nye sejler og forældre i Juniorafdelingen i Skærbæk Bådeklub

SBK Junior. Informationer til nye sejler og forældre i Juniorafdelingen i Skærbæk Bådeklub SBK Junior Informationer til nye sejler og forældre i Juniorafdelingen i Skærbæk Bådeklub 1 Kære ny forældre I første omgang vil vi gerne sige mange tak på vegne af vores entusiastiske børn og unge fordi

Læs mere

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund.

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Kolding Dame- Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Reglement: 1 Sæson Sæsonen

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Side 1 Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Megin jolle 1. Identifikation af rederen Center for Kystfriluftsliv Kirkestræde

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Nr. 2 - Juni 2011-39. Årgang www.roervig-sejlklub.dk

Nr. 2 - Juni 2011-39. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Nr. 2 - Juni 2011-39. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Rørvig Sejlklub Bestyrelse Toldbodvej 85, 4581 Rørvig giro 214-0810 www.roervig-sejlklub.dk Formand: Ole Brix Andersen, Charlottenlundvej 29, 2900 Hellerup

Læs mere

Beredskabsplan. Milnersvej 48

Beredskabsplan. Milnersvej 48 Beredskabsplan Milnersvej 48 INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen. Brandtrykket er et internt varslingsanlæg og brandvæsnet alarmeres ikke direkte. 2. Ring til alarmcentralen

Læs mere

Beredskabsplan. Peder Oxes Alle 4

Beredskabsplan. Peder Oxes Alle 4 Beredskabsplan Peder Oxes Alle 4 INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen. Brandtrykket er et internt varslingsanlæg og brandvæsnet alarmeres ikke direkte. 2. Ring til alarmcentralen

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den.

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den. RØS regnskab og balance pr. 31 august 2006 side 1 af 5 Rørvig Sejlklub Regnskab 2005/2006 Balance pr. 31 august 2006 Budget 2006/2007 Godkendt på foreningens generalforsamling, den Dirigent Regnskabsår

Læs mere

Optimist Sailing Team Denmark Sikkerhedspolitik, august 2007

Optimist Sailing Team Denmark Sikkerhedspolitik, august 2007 Optimist Sailing Team Denmark Sikkerhedspolitik, august 2007 Indhold: 1. Baggrund gyldighedsområde. 2. Form. 3. Ledelse/organisation 4. Kravspecifikation motorbåde (planende) 5. Kravspecifikation motorbådsbrugere

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 Vallensbæk Sejlklub Den aktive klub Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 I Vallensbæk Sejlklub kan du deltage i mange forskellige aktiviteter. Ligegyldig om du vil sejle for sejl eller i

Læs mere

Sæl diplom. At han/hun kan: At han/hun ved: At han/hun tør: har vist

Sæl diplom. At han/hun kan: At han/hun ved: At han/hun tør: har vist Sæl diplom Tømme båden for vand. Svømme m med redningsvest Få båden til at ligge stille i vindøjet og få den til at sejle igen. Lave råbåndsknob og ottetalsknob. Nævne navnene på holdkammeraterne og træneren.

Læs mere

Tennissommerskole i Odder Tennisklub

Tennissommerskole i Odder Tennisklub Tidspunkt Februar/marts Tilmelding til DTF Aktion og kommentarer Mail fra DTF om tennissommerskole. Klubben skal tilmelde sig en tennisskolepakke inden en bestemt dato (medio april). Gør opmærksom på ved

Læs mere

J/70 - flere detaljer

J/70 - flere detaljer 4 KAPSEJLADSUDVALGET J/70 - flere detaljer Som beskrevet i flere numre af BARKAS- SEN har K.A.S. investeret i en J/70 er. Nedenfor får du lidt flere detaljer om bookingmuligheder, priser mv. Den nye båd

Læs mere

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 1 - Navn/hjemsted Foreningens navn er "Mountainbike Club Vejle" forkortet MCV med hjemsted i Vejle Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

DEN LILLE BLÅ - en guide til optimister og deres forældre

DEN LILLE BLÅ - en guide til optimister og deres forældre DEN LILLE BLÅ - en guide til optimister og deres forældre Kerteminde Jolleteam Marinavej 2 5300 Kerteminde www.kertemindesejlerne.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Mission og formål... 3 Information...

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

Velkommen til Horsens Kajakklub

Velkommen til Horsens Kajakklub Velkommen til Horsens Kajakklub Vi stiller trænere og materiel til rådighed og forventer så af dig, at du har lysten og viljen til: At lære at ro kajak At du efter endt træning deltager i den sociale del

Læs mere

Gode råd, når du færdes på havnen

Gode råd, når du færdes på havnen Gode råd, når du færdes på havnen Medbring ven og redningsvest TrygFonden Kystlivredning tilbyder alle havne gratis redningskranse, og hver sommer besøger vores LivredderPatrulje havne over hele landet

Læs mere

Horsens Sejlklub. Danske H-Bådssejlere. Pantaenius DIF-DM 2010. H-både

Horsens Sejlklub. Danske H-Bådssejlere. Pantaenius DIF-DM 2010. H-både Horsens Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Pantaenius DIF-DM 2010 Danmarksmesterskab for H-både 7. - 11. juli 2010 K E R T E M I N D E S E J L K L U B DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS DANMARKSMESTERSKAB

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere

En fortælling om klubetablering og klubbens brug af EPP systemet

En fortælling om klubetablering og klubbens brug af EPP systemet En fortælling om klubetablering og klubbens brug af EPP systemet Vision 2015 Den foretrukne kajakklub i KøbenhavnK Medlem 500 frigivne medlemmer over 18 år Instruktør 25 aktive instruktør 1 hav og tur-/kap

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013 Læs inde i bladet: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING SPÆNDENDE FOREDRAG I FORBINDELSE MED GENERALFORSAMLINGEN SE ÅRETS ARRANGEMENTSKALENDER

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Rørvig Sejlklub Bestyrelse Toldbodvej 85, 4581 Rørvig giro 214-0810 www.roervig-sejlklub.dk Formand: Ole Brix Andersen,

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål Stiftet den 25. januar 1978 Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST Sidste ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 3. marts 2010 Navn og formål Klubbens navn er KANOKLUBBEN PUST, hjemsted er radiobugten ved

Læs mere

Harboe Cup 2015. Venskabsstævne Optimist B og Optimist C. Skælskør Amatør-Sejlklub 26.-27. september 2015

Harboe Cup 2015. Venskabsstævne Optimist B og Optimist C. Skælskør Amatør-Sejlklub 26.-27. september 2015 Harboe Cup 2015 Venskabsstævne Skælskør Amatør-Sejlklub 26.-27. september 2015 SEJLADSBESTEMMELSER Bane B/C 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Nordisk Sejler-forbunds

Læs mere

DIF Danmarksmesterskab. Europajolle. Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE

DIF Danmarksmesterskab. Europajolle. Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE DIF Danmarksmesterskab Europajolle Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE 1. REGLER: 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk

Læs mere

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 6. maj Onsdag 6. maj Sæsonplan 2015 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2015 HVER mandag. 17 21. (Opstart 4. maj). Hyggeaften

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF

Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF For al sejlads i Struer FDF gælder: o Lovgivning og retningslinjer fra offentlige myndigheder, herunder søvejsregler, skal som minimum altid følges.. Denne

Læs mere

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 7. maj Onsdag 7. maj Sæsonplan 2014 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2014 HVER mandag. 17 21. Hyggeaften for alle. Gratis

Læs mere

Ku du tænke dig at spille golf? så er

Ku du tænke dig at spille golf? så er så er det rette sted at begynde! Hvorfor spille golf? Golf er en vedvarende udfordring. Uanset hvor ofte du træner, vil du hver gang du er på golfbanen opleve noget nyt og få nye udfordringer. Du vil opleve

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB SPRØJTEN Nr. 2 April 2007 30. årgang MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB Havfruen på vej hjem fra Agger (foto KKW) 1 KOLOFON Lemvig Sejlklub www.lemvigsejlklub.dk Postgiro: 118-2684 Villemoesparken 4 Beliggenhed:

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015

Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015 Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015 Ansvaret for deltagerne i forbindelse med aktiviteter i området er alt afhængig af omstændighederne placeret mellem tre forhold: 1. Naturskolen Åløkkestedet

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved uheld på Ry Marina Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Indhold: 1. Formål 2. Alarmering 3. Brand 4. Drukneulykker 5. Personskader

Læs mere

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Maj 2010 AFTALE OM BRUGSRET Mellem Marselisborg Sejlklub (kaldet MS) og Brugerne til sammen kaldet Parterne er der i dag indgået følgende aftale om Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Preambel

Læs mere

Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både.

Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både. Sidste rettelse: 27/3 2012 Sejladsreglement for Struer Sø 1. Sejladsreglementets gyldighedsområde Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både. Sejladsreglementet

Læs mere

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser Frederikssund Roklub Stiftet 29. Maj 1908 Funktionsbeskrivelser - 1 - Revideret juli 2005 Funktionsbeskrivelser for: Bestyrelsen...3 Formand...4 Næstformand...5 Kasserer...6 Kontingentkasserer...7 Nøgleansvarlige...8

Læs mere

Bestyrelsen er foreningens.

Bestyrelsen er foreningens. Forslag 6.1 Fremsat af Bestyrelsen. Nuværende lovtekst: Ændrings forslag: Motivering: Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og består af 7 medlemmer, der skal repræsentere foreningen i alle forhold

Læs mere

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013 Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer Gennemført i maj/juni 2013 93 har svaret på spørgeskemaet 9 via hjemmesiden. De fleste er mænd, bor i Dragør og over 50 år. Under 18 år 6% 16% Kvinde Mand 18-29

Læs mere

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010 Tennis Nyt 2010 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2010 1 Bestyrelsen 2010 Formand Uffe Rasmussen, Strandvejen 28 tlf.: 8684 5690 Mobil: 2949 0360 privat

Læs mere

Anbefaling til skoler og institutioners sejlads med elever.

Anbefaling til skoler og institutioners sejlads med elever. Anbefaling til skoler og institutioners sejlads med elever. På baggrund af den tragiske ulykke på Præstø Fjord i februar 2011 har Søfartsstyrelsen indskærpet sikkerhedsregler og procedurer for skoler og

Læs mere

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester Udgiver Danmarks Idræts-Forbund, DGI samt Dansk Firmaidrætsforbund Tekst Jan Darfelt, Morten Mølholm, Casper Hollerup, DIF, og Søren

Læs mere

Vedtægter for Sunds forenings fitness.

Vedtægter for Sunds forenings fitness. Vedtægter for Sunds forenings fitness. ~ 1 ~ 1. Navn 1.1 Foreningens navn er Sunds Forenings Fitness 1.2 Forenings hjemsted er Herning Kommune Sunds by. 2. Formål 2.1 At tilbyde de enkelte medlemmer i

Læs mere

Nyhedsbrev august - 2009. Hej alle gode MJ ere! Økonomi

Nyhedsbrev august - 2009. Hej alle gode MJ ere! Økonomi Nyhedsbrev august - 2009 Hej alle gode MJ ere! Økonomi Generelt kører vi pænt efter budgettet - og vi er dybt taknemlige for Jespers (Spar købmandens) sponsorat. Årets sponsorat falder i år i to omgange:

Læs mere

SIKKERHEDSINSTRUKS. for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk. Juni 2014. Side 1 af 5

SIKKERHEDSINSTRUKS. for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk. Juni 2014. Side 1 af 5 SIKKERHEDSINSTRUKS for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk Juni 2014 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1. Identifkation af rederen 2. Beskrivelse af sejladsaktiviteter 3. Identifkation af risici 4.

Læs mere

Agterspejlet. sommer 2015 RØS 50 ÅRS JUBILÆUM. Jubilæumsfest Åbent hus Stjernesejladser Grøn energi RØS tøj 2015. www.roervig-sejlklub.

Agterspejlet. sommer 2015 RØS 50 ÅRS JUBILÆUM. Jubilæumsfest Åbent hus Stjernesejladser Grøn energi RØS tøj 2015. www.roervig-sejlklub. Nr. 2 - sommer 2015-43. Årgang MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB RØS 50 ÅRS JUBILÆUM Jubilæumsfest Åbent hus Stjernesejladser Grøn energi RØS tøj 2015 sommer 2015 www.roervig-sejlklub.dk Formand: Ole Brix

Læs mere

Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole

Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person Kerteminde Efterskole, Degnehøjvej 20, 5300 kerteminde. Forstander Lars Brudvig

Læs mere

DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013.

DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013. DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013. Blue Line H-båd ejet af Svendborg Sunds Sejlklub 1. Parthavere Båden udbydes i alt i 4 parter, og som parthavere har tilmeldt sig følgende: Navn Adresse E. mail Telefon

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar

Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar for hinanden. Der er ingen anden mulighed! Hver dag året rundt rammes 10 danskere af hjertestop på arbejdspladsen, på gaden eller i hjemmet. Her

Læs mere

En Sejlklub med puls titel på oplæg

En Sejlklub med puls titel på oplæg En Sejlklub med puls titel på oplæg Sejlklubben Fælleskabet Attraktive Aktiverende Uddannelse Trænere og som aktivitets og den frivillige sejladstilbud sejladser og træning instruktører center kultur og

Læs mere

OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED

OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED OCD og KDY s Ungdomscenter i Rungsted inviterer til træningslejr den 29.- 30. marts samt den 5.- 6. april. Lejrene er åbne for alle A- og B- sejlere. Alle A- sejlere skal

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe.

Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe. Maj 2015 Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe. Indhold Afsnit 1 Sikkerhedsbestemmelserne gælder for:... 2 Afsnit 2 Bestyrelse, søkyndigt medlem og lederes ansvar... 2 Afsnit 2A

Læs mere

gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne

gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne 1 Hvordan undgår vi seksuelt misbrug af børn? I Gladsaxe ønsker vi et trygt foreningsliv, hvor børn og unge kan trives sammen med de voksne i foreningerne. Der

Læs mere

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i.

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i. Roreglement Dagligt rofarvand Dagligt rofarvand er Tissø. Roning skal foregå fra 100 til 300 m fra søbredden. Den enkeltes ansvar Du har som roer i et fartøj medansvar for sejladsen og sikkerheden. Du

Læs mere

Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den 1. - 5.

Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den 1. - 5. Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den 1. - 5. juli 2009 K E R T E M I N D E S E J L K L U B DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS DANMARKSMESTERSKAB

Læs mere

Velkommen i Skørping Triathlon Klub

Velkommen i Skørping Triathlon Klub Velkommen i Skørping Triathlon Klub De seks sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver sunde, hjælpsomme og positive

Læs mere

Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen.

Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen. Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen. Vi er glade for I ønsker at repræsentere de danske farver ved NM i Horten. Med venlig hilsen Hold lederne

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR VUC ÅRHUS 2010

BEREDSKABSPLAN FOR VUC ÅRHUS 2010 BEREDSKABSPLAN FOR VUC ÅRHUS 2010 Indhold 1. Formål og distribution... 2 2. Oversigt over opsamlingssted ved evakuering og placering af udrykningskøretøjer... 3 3. Alarmering/livstruende Instruks Generel...

Læs mere

VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE FORMÅL

VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE FORMÅL Holte Tennisklub stiftet 1921 Carlsmindevej 26 2840 Holte Den 16. april 2015 VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE 1 1. Klubbens navn er Holte Tennisklub (HT). 2. Klubbens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008

Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008 Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008 1. NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er kajakklubben Nova, og dens hjemsted er Gentofte. 2. FORMÅL Klubbens formål er at dyrke kajaksporten under betryggende

Læs mere

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik Instruktørmappe Gymnastikbestyrelsen Formand Laila Poulsgaard 61664557 poulsgaard@sport.dk Næstformand Mette Johansen 29785886 mette_k_johansen@hotmail.com Kasserer Aase Nørgaard 22739613 aasenoergaard@webspeed.dk

Læs mere

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing. Niveaubeskrivelse

Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing. Niveaubeskrivelse Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing Niveaubeskrivelse Produceret af Dansk Kano og Kajak Forbund 2. udgave, april 2009 www.kano-kajak.dk Niveaubeskrivelse

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 2 - Juni 2008-35. Årgang www.roervig-sejlklub.dk

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 2 - Juni 2008-35. Årgang www.roervig-sejlklub.dk MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB Nr. 2 - Juni 2008-35. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Rørvig Sejlklub Bestyrelse Toldbodvej 85, 4581 Rørvig giro 214-0810 www.roervig-sejlklub.dk Formand: Ole Brix Andersen,

Læs mere

Tennis i Hammel april 2014 1

Tennis i Hammel april 2014 1 Tennis i Hammel april 2014 1 Hammel Tennisklub Gl. Randersvej 22, 8450Hammel BESTYRELSEN Formand Peder Helbo Tlf. 86 96 32 13 40 75 82 22 Peder@helbo.com Kasserer Ole Hollenbo Tlf. 86 96 19 14 27 64 06

Læs mere

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K.A.S. sejlerskole SEJLERSKOLE Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K.A.S. sejlerskole tilbyder en toårig sejleruddannelse, hvor du gennemgår

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

Velkommen i Skørping Triatlon Klub

Velkommen i Skørping Triatlon Klub Velkommen i Skørping Triatlon Klub De seks sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver sunde, hjælpsomme og positive

Læs mere