Virksomhedsplan. Sandved Børnegård Bilag:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan. Sandved Børnegård Bilag:"

Transkript

1 Bilag: Når stuerne skal på tur/udflugt Sikkerhed om bygninger Forebyggelse af brand Sikkerhed på legeplads Børn på legepladsen Regler på legeplads i børnehaven og vuggestuen Bål på legepladsen Hvis et barn kommer til skade Forebyggelse af overgreb mod børn Børn i sorg og krise Hvis et barn forlader institutionen Afhentning af børn Medbragt legetøj Børnefødselsdag Sygdom Medicingivning Lus Deltidspladser Børn i solen Når børn sover i Sandved Børnegård Ferie og afspadsering Rygepolitik Kostpolitik Sorg og kriseplan Lærerplan: Næstved kommunes overordnet læreplan Selvforvaltningsaftale Virksomhedsplan Sandved Børnegård

2 Indholdsfortegnelse Forord 3 Faktaoplysninger 3 Samfundsmæssige forudsætninger 4 Værdigrundlag 5 Målsætning for det pædagogiske arbejde 7 Det pædagogiske arbejde 10 Bestyrelsen 14 Forældresamarbejde 15 Personalesamarbejde 16 Ledelse 18 Økonomi 19 Evaluering 19 Bilag 20 2 Ledelsens forventninger til personalet: Vi forventer, at den ansatte i Sandved Børnegård er: - ansvarlig overfor sit arbejde og sine kollegaer. - samarbejdsvillig. - møder børn og forældre i øjenhøjde. - ærlig over for sine kollegaer og ledelsen. - tør sige sin mening. - medvirkende til at udvikle institutionen. - aktiv i personalegruppen. - deltager aktivt ved møder og forældrearrangementer. Økonomi: Politikkerne i Næstved kommune har udstukket et budget, som vi naturligvis skal forsøge at overholde. Budgettet står i selvforvaltningsaftalen. Ledelsen har sammen med forældrebestyrelsen en opgave i at skabe de bedste mulige lærings- og udviklingsbetingelser for børnene. Det er en stor opgave at få til at harmonere med økonomien. Her henvises til budget, som vedlægges som bilag samt eventuelle principper for økonomiske dispositioner. Vurdering og evaluering af virksomhedsplanen: Der vurderes løbende på virksomhedsplanen sammen med forældrebestyrelsen, men på det sidste forældrebestyrelsesmøde inden sommerferien evalueres virksomhedsplanen, og eventuelle ændringer sættes på dagsorden til det første møde med den nye forældrebestyrelse til godkendelse. Virksomhedsplanen ses som et håndslag mellem personale, forældrebestyrelse og NK, på hvordan det enkelte dagtilbud konkret omsætter de gældende love og politikker til praksis. Derudover er virksomhedsplanen et styringsredskab for både leder og medarbejdere i det pædagogiske arbejde. 19

3 Ledelse: Ledelsen i Sandved Børnegård består af Leder Lone Jørgensen og stedfortræder Jette Larsen. Lederen har ansvaret for den pædagogiske og personalemæssige ledelse, og for den daglige ledelse og drift af institutionen som helhed, herunder også den økonomiske og administrative drift. Lederen og stedfortræder, varetager vikarstyringen. Lederen varetager alt vedrørende møde- og ferieplanlægning. Stedfortræderen varetager alt vedrørende rengøring. Stedfortræderen, varetager det fulde ledelsesansvar ved lederens længerevarende fravær, herunder også bestyrelsesansvaret. I vort ledelsessamarbejde lægger vi vægt på et højt informationsniveau og på at se ressourcer frem for begrænsninger. Ledelsens opgaver: - At have det overordnede overblik i hverdagen. - At være opmærksom på at alle, både børn og personale trives. - At sikre at personalet udarbejder mål for institutionen og at der arbejdes med disse mål. - At uddelegere opgaver og ansvar. - At være drivkraft i forhold til udvikling og nytænkning. - At sikre en effektiv og målrettet drift. - At sikre en tilpasning til de skiftende krav og ressourcer. - At stå ved sin faglige og personlige autoritet uden at være autoritær. - At sikre et godt samarbejde med forældrebestyrelsen. - At være til at stole på og regne med når der er behov for hjælp. 18 Denne virksomhedsplan er udarbejdet i foråret 2012 af Personale i Sandved Børnegård i samarbejde med forældrebestyrelsen. Forældrebestyrelsen har udarbejdet formuleringen af afsnittene omkring forældresamarbejdet og forældrebestyrelsen. Derudover har de diskuteret og godkendt virksomhedsplanen. Virksomhedsplanen er gældende fra august 2012 til august De ord, der er fremhævet med fed skrift, skal du være særlig opmærksom på, det er nemlig værdier og begreber vi vil sætte fokus på. Faktaoplysninger: Daginstitutionen Sandved Børnegård Klaksvej Sandved Telefon: el Leder: Stedfortræder: Lone Jørgensen Jette Larsen Formand for forældrebestyrelsen: Line Berner Hjemmeside: Vil vi arbejde med i den kommende periode ud fra et fælles koncept, som bliver meldt ud af Næstved Kommune. 3

4 Sandved Børnegård er en integreret institution, normeret til 24 vuggestuebørn og max 59 børnehavebørn. Vuggestuegrupperne hedder Regnbuen og Skyen, og på disse er børnene i alderen ½ år til 3 år. Vi har 3 børnehavegrupper; Månen, hvor børnene er i alderen 3-4 år. Stjernen hvor børnene er 4-5 år og Solen, som er vores førskolegruppe med børn i alderen 5-6 år. Yderligere praktiske informationer kan læses på Næstved Kommunes hjemmeside under Daginstitutioner -> Sandved Børnegård, samt i de velkomstskrivelser som de enkelte grupper har udarbejdet. Samfundsmæssige forudsætninger: Sandved Børnegård er en kommunal daginstitution i Næstved Kommune der er underlagt de områder, som er beskrevet i Dagtilbudslovens kapitel hvad angår indholdet i dagtilbuddet. Det vil sige, at dagtilbuddet skal opfattes som et lærings- og udviklingsmiljø for børn, med udarbejdelse af lære- og udviklingsplaner, der arbejdes særligt med børnenes sprog, herunder sprogvurderinger samt arbejdes med børnemiljøvurderinger. Ligeledes er den underlagt de politiske beslutninger, som træffes lokalt, herunder blandt andet Næstved Kommunes Børne- og Unge Politik, samt det Strategi- og Arbejdsgrundlag, som er udarbejdet for området. Informationer: Vi har en kalender og en postbog, hvor alle skriver beskeder som har betydning for det daglige arbejde. F.eks. fravær af enhver art, om der er vikar, kommer håndværkere, møder blandt personale eller med eksterne samarbejdspartnere. Det faglige samarbejde udmønter sig bl.a. i personalemøder. Disse møder indeholder gensidig information, praktiske ting, faglige debatter, implementering af ny viden og oplæg fra personale til personale. Her kan alle være med til at tage beslutninger, modtage og give fælles information og snakke om div. sager vedr. børnehaven. Derudover afholdes pædagogisk udviklingsdage 2 gange årligt for hele personalegruppen, hvor der bl.a. kan arbejdes med virksomhedsplan, pædagogiske læreplaner m.m. Hver stue afholder en pædagogisk dag årligt, hvor lederen deltager. Denne dag giver mulighed for dybtgående pædagogiske diskussioner. Personalet deltager ligeledes i faglige relevante kurser. En gang om året holdes en MUS-samtale mellem leder og den enkelte medarbejder, som omhandler det faglige, det sociale og samarbejdsmæssige samt det personlige med afsæt i institutionens virksomheds- og læreplaner. De centrale elementer i samtalen er dialog, udvikling, kvalitet og opfyldelse af mål. På forhånd udleveres et skema til planlægning og inspiration for samtalen. 4 17

5 Samarbejdet mellem forældre og personale skal være præget af en stemning, som udstråler glæde og engagement, og hvor begge parter er bevidste om det fælles ansvar vi har for at skabe de bedste rammer for børnene i Sandved Børnegård. Personalesamarbejdet: Målet med børnehavens samlede personalepolitik er, at opnå et højt niveau af medansvar, medbestemmelse, engagement og at øge arbejdsglæden for samlet at skabe en attraktiv institution for såvel personale, børn og forældre. Samarbejdet i personalegruppen er afgørende for atmosfæren i vores hus og dermed det daglige arbejde. Vi har en positiv tilgang til hverdagen, en god omgangstone og humor. Det er vigtigt, at Sandved Børnegård er et godt sted at være. For at det skal gå i opfyldelse skal de voksne have respekt for hinandens forskellige holdninger, erfaringer og faglige kompetence. Det er vigtigt at personalet er enige om en fælles overordnet pædagogisk holdning omkring normer, regler aktiviteter osv. Vi arbejder ikke efter en bestemt pædagogisk retning, men tager det bedste fra alle metoder og retninger. Det betyder også, at alle skal kunne tage nye udfordringer op. Vi lægger vægt på et højt informationsniveau og på at se ressourcer frem for begrænsninger og samtidig at have det sjovt med at afprøve nye ting. Samarbejde handler også om at gå på kompromis og være loyal overfor de retningslinjer, politikker og øvrige beslutninger der bliver truffet. Personalet er bevidste om, at de er rollemodeller for både børn og voksne. Der henvises i øvrigt til div. politikker der sidder i bilagene. 16 Sandved Børnegårds værdigrundlag: Sandved Børnegård skal være stedet, hvor børn, forældre og personale ikke kan være i tvivl om, hvad vi tilbyder hinanden. Vort værdigrundlag skal være så fasttømret i vores bevidsthed, at der ikke må herske tvivl om hvilken vej vi går, hvor målstregen er, og hvordan vi kommer sikkert i mål. Vi vil - vi kan - vi tør... og vi gør det Værdigrundlag for arbejdet med børnene i Sandved Børnegård: Livsglæde er vigtig for alles trivsel og er et godt udgangspunkt for at skabe et godt miljø og for at kunne se muligheder frem for begrænsninger. Derfor vægter vi en atmosfære i Sandved Børnegård, der er positivt og plads til humor, samtidig med at der er fokus på fagligheden. Vi udviser ansvarlighed for samarbejdet i hverdagen, ved at tage ansvar for børnenes trivsel og læring og ved at vise respekt over for hinanden, samt arbejde bevidst med at passe på hinanden og tingene i Sandved Børnegård. Vi er åbne og rummelige overfor andre kulturer, normer og livsholdninger, og tager udgangspunkt i barnets kompetencer, så barnet oplever, at det bliver inkluderet, set, hørt og forstået, og oplever at være er en vigtig del af Sandved børnegårds fællesskab, og at fællesskabet både er hele Sandved Børnegård, men også fællesskabet på stuen. 5

6 Vi har fokus på de enkelte børns forskelligheder og ressourcer og arbejder med børnenes kompetencer i hverdagen ved at skabe rum for leg og læring, og er bevidste om at alle ikke lærer på den samme måde. Dette er medvirkende til at skabe et sundt miljø, hvor barnet anerkendes og føler sig værdifuldt og ligeværdigt. Vi skaber muligheder for udvikling og understøtter det sunde miljø ved at give plads til kropslig udfoldelse, ude såvel som inde. Vi prioriterer en sund kostpolitik, hvor vi guider og opmuntrer børn og forældre til sunde valg, og prioriterer renlighed og hygiejne som en del af dagligdagens gøremål. En åben og ligeværdig dialog med forældre er afgørende for at skabe den bedste trivsel for børnene, og dialogen med børnene er vigtig, således at de kan lære at tage del i demokratiske processer, ved at de voksne lytter til dem og giver dem ansvar og indflydelse på relevante beslutninger på deres niveau. De får opgaver og valgmuligheder der er overskuelige for dem, og udgangspunktet er, at børnene ved hvad de har lyst til, de voksne ved hvad børnene har behov for og at vi inddrager begge dele i planlægningen. Børn lærer af det de ser, derfor er det vigtigt at vi som voksne er bevidste om at vi er rollemodeller, og går foran og viser det vi gerne vil have at børnene skal lære. 6 Det er bestyrelsens opgave, at varetage den overordnede ledelse af Sandved Børnegård inden for de mål og rammer, som Næstved Kommune har fastsat. Bestyrelsen fastsætter bl.a. principper for Sandved Børnegård, herunder pædagogiske principper og personalespørgsmål, hvilket i Sandved Børnegård bl.a. betyder, at bestyrelsesmedlemmer kan deltage i ansættelsessamtaler. For mere detaljeret beskrivelse af bestyrelsens opgaver henvises til styrelsesvedtægterne. Forældresamarbejdet: I Sandved Børnegård, prioriterer vi et godt forældresamarbejde. Et godt samarbejde opstår ved gensidig tillid, respekt og åbenhed. Det er vigtigt, at forældre og personale er åbne og ærlige overfor hinanden, og at vi respekterer hinandens synspunkter og er i stand til at være imødekommende overfor både positiv og konstruktiv kritik, og at vi ser forskelligheder som en ressource frem for en begrænsning. Forældresamarbejdet foregår på mange forskellige planer, lige fra den daglige snak på stuen eller på gangen, hvor information og små sjove historier fra barnets hverdag bliver videregivet, til de større forældrearrangementer og forældresamtaler. Derfor mener vi, at forældre og personale skal være fælles om at støtte og skabe den bedste udvikling for det enkelte barn. Derfor er I som forældre altid velkommen til at deltage i dagligdagen. Det kan være på ture, en eftermiddag på stuen eller i aktiviteter som planlægges i fællesskab. Det er vigtigt for det enkelte barn, at I som forældre giver jer tid, når I afleverer og henter jeres barn. 15

7 Barneperspektivet tilstræbes at være således, at dokumentationen er et redskab for barnet til at huske igennem genkendelse, samt reflektere og få nye ideer og ny inspiration. Dokumentation kan udføres i mundtlig, skriftlig og visuel form, og skal kunne læses og forstås af den valgte målgruppe og fremstå i en form, hvor der lægges vægt på æstetikken. Forældrebestyrelsen: Sandved Børnegård ledes af en bestyrelse, som består af 5 forældrerepræsentanter og 2 medarbejderrepræsentanter. Institutionens leder er sekretær for bestyrelsen og deltager i alle møder uden stemmeret. De 5 forældrerepræsentanter er valgt af og blandt forældrekredsen i Sandved Børnegård. Alle bestyrelsesmedlemmer er valgt for 2 år. Der afholdes valg hvert forår, således at der i ulige år vælges 2 forældrerepræsentanter og i lige år 3 forældrerepræsentanter til bestyrelsen. Der vælges hvert år suppleanter for både forældre og medarbejderrepræsentanter. Bestyrelsen vælger blandt forældrerepræsentanterne, en formand, næstformand og repræsentant til regionsforældrenævnet. Den pædagogiske målsætning i Sandved Børnegård: I Sandved Børnegård vil vi være kendt for, at vi sender stærke, sociale og kompetente børn videre ud i livet. Og at børnenes lærings-, udviklings- og dannelsesprocesser sker i et tæt samarbejde mellem personalet i Sandved Børnegård og børnenes forældre. Med udgangspunkt i de overordnede temaer i læreplanen, arbejder vi med at styrke det enkelte barns kompetencer. Dette gøres på en anerkendende og inkluderende måde. Vi arbejder både med hele gruppen og i mindre grupper, som kan være aldersopdelte og på tværs mellem vuggestue og børnehave. En forudsætning for at børnene trives, lære og udvikler sig, er at det foregår i et trygt og omsorgsfuldt miljø. Det skabes ved at se på det enkelte barns ressourcer og kompetencer. Når børnene forlader Sandved børnegård er vores målsætning at: Barnets alsidige personlige udvikling: - At børnene mester evnen til koncentration, fordybelse, forundring, er opmærksomme, eftertænksomme og interesseret. - At børnene viser tillid til egne færdigheder og derved føler sig værdifuld, så de tør stå frem for en gruppe. 14 7

8 Sociale kompetence: - At børnene kan indgå i det sociale fællesskab, udvise empati over for andre, samt være aktive medspillere, hvor de både kan samarbejde og gå på kompromis i legen. - At børnene kan skaber kontakter og knytter venskaber. Sproglig udvikling: - At barnet har udviklet sit sprog gennem dagligdagsaktiviteter, og kan udtrykke sig på mange forskellige måder. - At barnet har opnået sproglige forudsætninger for at udtrykke, hvad det mener og bliver forstået af andre. - At barnet har interesse og nysgerrighed for tegn, symboler, tal og bogstaver. Barnet støttes i at eksperimentere med tale-, skrift-, tegn-, krops- og billedsprog. Krop og bevægelse: - At børnene oplever glæden ved at bruge egen krop ved fysisk aktivitet både inde og inde. - At børnene har fået kendskab til sund mad og betydningen af dette. - At børnenes selvværd er styrket gennem gode oplevelser med kroppen i bevægelse. De 6 temaer som læreplanen skal forholde sig til er: - Sprog - Sociale kompetencer - Personlige kompetencer - Kulturelle udtryksformer og værdier - Natur og naturfænomener - Krop og bevægelse. Vi ser arbejdet med de nye læreplaner som noget positivt. Personalet får synliggjort, i-talesat og beskrevet begreber og alt det, der i forvejen arbejdes med, og samtidig øges bevidstheden omkring egne værdier, udviklings- og handlemuligheder og igangsættelse af nye tiltag. Vi arbejder ud fra de nye overordnede kommunale læreplaner, som er gældende for 2 år af gangen. De tilhørende detailplaner vil blive udarbejdet løbende. Her vil vi få nedskrevet dels metoder og dels udviklingspunkter til de enkelte temaer. Hvert år sikrer vi at komme rundt om alle temaområder, som ministeriet har beskrevet. Vi benytter de af kommunen udarbejdede hjælpeskemaer til at udarbejde detailplanerne med. Dokumentation, undersøgelse og evaluering af arbejdet: Der skal arbejdes med dokumentation som redskab til, at: - Synliggøre den teoretiske og praktiske pædagogik. - Arbejde med erindring og refleksion. - Kommunikere og formidle til forældre, bestyrelse og andre interessenter. - Arbejde med evaluering og målopfyldelse. 8 13

9 Vi er i vores samvær med børnene til rådighed og igangsættende. Vi er nærværende og giver omsorg. Både den omsorg, der kan ses i børnenes fysiske behov (trænger de til at blive taget sig af, få knus og kram, skal de skiftes, trøstes, hjælpes osv.), samt den omsorg, hvor vi skal bruge vores indfølingsevne og empati, og bruge vores hjerter til at se, høre og forstå børnene, så de føler sig værdsat og trygge. Vi er af den overbevisning at børn, der bliver mødt med respekt i samværet, oplever selvværd og udvikler gode sociale kompetencer. Dagtilbuddets læringssyn: Når barnet fødes er det kompetent, socialt, nysgerrigt, eksperimenterende, skabende og kommunikerende. Barnet er i tiden op til 6 års alderen i en rivende og stadig udvikling både i forhold til de personlige og de færdighedsmæssige kompetencer. Alle børn er forskellige og har forskellige ressourcer. Det betyder at vi skal se barnet som det er, udvise særlige hensyn, give det kærlighed, omsorg, udfordringer, anerkendelse, nærvær, oplevelser, succes, muligheder, tryghed, fællesskaber, klare rammer og give rum for udvikling på alle områder. Læring sker, når barnet erfarer noget, der udvikler ny indsigt og nye kompetencer. Læring foregår hele tiden både formelt og uformelt. Forskellige børn lærer på forskellige måder. Legen er et vigtigt forum for læring. Naturen og naturfænomener: - At børnene glædes over naturen og får en forståelse overfor naturen, årstiderne, vejret, dyr, planter, miljø mv. - At børnene oplever forståelse og respekt for alt levende i naturen, og har en forståelse for at færdes i naturen og bevare den, samt får kendskab til brugen af naturens ressourcer. Kulturelle udtryksformer og værdier: - At børnene kender baggrunden for vores højtider og traditioner. - At børnene ikke kun har kendskab til vores kultur i Danmark, vores lokalområde m.v. men også til andre landes kulturer. - At børnene har fået kendskab til og glædes over forskellige kulturelle udtryksformer f.eks. musikformer, eventyr, kunst mv. - At børnene skal have kendskab til forskellige materialer og deres muligheder. Børn og voksne skal have viden om og udvise respekt for hinanden, naturen, passe på tingene rydde op efter sig selv og behandle huset, legepladsen, legetøjet, bøger og møbler ordentligt. Det er vores mål at give børnene en hverdag, der er meningsfuld og indholdsrig. 12 9

10 Det pædagogiske arbejde: I Sandved Børnegård skaber vi betingelser for, at alle børn indgår i sociale relationer, så de oplever at have glæde af at være sammen med andre. Vi støtter barnet i dets venskaber og lader det, så vidt det er muligt, selv vælge hvor det vil lege - og med hvem. Vi arbejder med omgangstonen børnene imellem, og børn/voksne imellem. Vi støtter barnet i at samarbejde, i at sige til og fra og klare konflikter på en konstruktiv måde. Vi arbejder for at udvikle barnets omsorg for andre, dets empati og respekt for egne og andres følelser. Vi hjælper det med at sætte ord på følelser og til både at kunne sætte sine egne grænser og mærke egne behov, og også give plads til andres behov og acceptere deres grænser. Børnene skal have mulighed for at dele sig op i små grupper, hvor de kan opbygge deres venskaber og gennem egne erfaringer, med den nødvendige voksenstøtte, få trænet deres evne til social adfærd og konfliktløsning. Når vi bliver opmærksomme på et barns manglende tætte relation til andre børn, søger vi at opfordre og invitere barnet til at deltage i aktiviteter, hvor andre jævnaldrende børn deltager. Vi vil tilbyde familier med yderligere behov, hjælp ud fra deres individuelle situation. Vi vil hjælpe børnene til at lære hinanden og sig selv at kende. Børnene skal lære at sætte grænser for sig selv, uden at begrænse andre. Vi vil forstå barnets reaktioner og handlinger ud fra vores indsigt i barnet. Den voksne skal lytte til barnet, tage hensyn til, og vise respekt for hvert enkelt barns udviklingstrin, ønsker og behov, og kunne rumme barnets følelser. Ved at lade barnet gøre alt det, det overhovedet kan selv, og ved at vise det tillid, styrker vi barnets selvtillid. Et barn med selvværd og selvtillid er et barn der selv kan tage stilling, selv kan tage ansvar og handle, når det støder på noget uforudset, en ny og ukendt udfordring, en konflikt eller et problem. Ved at lade barnet eksperimentere og opleve en verden fuld af muligheder og ikke en verden fuld af begrænsninger, giver vi barnet handlemuligheder. De regler vi har, kan opløses eller skærpes. De kan altid diskuteres og overvejes. De skal tilpasses hverdagen, gruppen og det enkelte barn. Børnene skal støttes i at udtrykke deres mening, og blive respekteret for denne. Børnene skal have mulighed for at få indflydelse på dele af deres hverdag, alt efter evne og modenhed. De skal udfordres, men vi må aldrig stille større krav end de har mulighed for at leve op til. Den voksne skal gennem sit kendskab til børns udvikling og alder, være med til at skabe læringsmiljøer, hvor barnet gennem medbestemmelse og medansvar bliver i stand til at træffe sine egne valg. Det betyder f.eks., at vi som voksne tager børnene med på ture i naturen eller på legepladsen, og fortæller og viser børnene om de ting og muligheder naturen rummer

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn.

For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn. For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn. Vi møder børn med vanskeligheder, det kan være sproglige motoriske psykosociale eller andet.

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder amarbejde Værdier for personalet i ybbølsten ørnehave: et er værdifuldt at vi samarbejder viser gensidig respekt accepterer forskelligheder barnet får kendskab til forskellige væremåder og mennesker argumenterer

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Forord til læreplaner 2012.

Forord til læreplaner 2012. Pædagogiske 20122 læreplaner 2013 Daginstitution Søndermark 1 Forord til læreplaner 2012. Daginstitution Søndermark består af Børnehaven Åkanden, 90 årsbørn, som er fordelt i 2 huse og Sct. Georgshjemmets

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Målene i læreplanen skal udarbejdes med udgangspunkt i det rammer, vilkår og ressourcer institutionen har. Det vil sige med udgangspunkt i dagtilbuddets fysiske rammer, børne- og

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE 1. Barnets alsidige Personlige Udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Lidt om os og dagligdagen.

Lidt om os og dagligdagen. April 2011 Lidt om os og dagligdagen. Høgevængets børneinstitution er en sammenlagt institution som består af 2 bygninger der er bygget samtidigt og fremstår som sammenbygget med indgange ca. 20 meter

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet, der hvor det er. Tydelige og nærværende voksne.

Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet, der hvor det er. Tydelige og nærværende voksne. Institutionens værdigrundlag: Vi tager udgangspunkt i Kolding Kommunes værdier: En anderkendende og omsorgsfuld tilgang Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet,

Læs mere

Uddannelsesplan for PAU elever 2014

Uddannelsesplan for PAU elever 2014 Kære Elev Velkommen til Vi glæder os til at lære dig at kende og håber på et godt samarbejde. På de følgende sider kan du læse om hvad vi står for og hvilke krav og forventninger du kan stille til os og

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Elverhøjs uddannelsesplan:

Elverhøjs uddannelsesplan: Grønnedalsvej 8 8660 Skanderborg Tlf. 87942421 E-mail: elverhoj@skanderborg.dk www.skanderborg.dk/elverhoej.dk Elverhøjs uddannelsesplan: Elverhøj er en kommunal daginstitution oprettet i 1996. I 2007

Læs mere

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Vi er en privat børnehave som er placeret ved Gymnastik- og Idrætshøjskolen i Viborg. Normeringen er 80 børnehavebørn

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Værdier for Solsikken/Dyrefryd.

Værdier for Solsikken/Dyrefryd. Bilag til Virksomhedsplanen Værdier for Solsikken/Dyrefryd. Vores mission er: - at passe godt på børnene - at udvikle og lære børnene - at være i dialog med forældrene om børnene - at yde et positivt samarbejde

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Læreplan for Privatskolens børnehave

Læreplan for Privatskolens børnehave Læreplan for Privatskolens børnehave Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 0 Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse 2 Kommunalt formål 3 Fritidspædagogikken og læring i SFO 4 Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 5 Mål A: Børnenes personlighedsudvikling 6 Fire delmål Mål

Læs mere

Pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner. Gazellen Der er ved lov servicelovens 8a d. 1. august 2004 vedtaget, at alle institutioner skal udarbejde læreplaner for det pædagogiske arbejde, der udføres i institutionen Gazellen.

Læs mere

Læreplan for Selmers Børnehus

Læreplan for Selmers Børnehus Læreplan for Selmers Børnehus Barnets alsidige personlige udvikling At barnet skal have sociale og kulturelle erfaringer. Leg. Konfliktløsnig. Tid til leg, skabe fysiske rum inde og ude, plads til ro og

Læs mere

VESTBIRK NATURBØRNEHAVE 2014

VESTBIRK NATURBØRNEHAVE 2014 VESTBIRK NATURBØRNEHAVE 2014 Værdigrundlag - Menneskesyn Det er vores ansvar at skabe en kultur, hvor børn, forældre og personale oplever glæde, humor, anerkendelse, tillid og empati. Vi gir omsorg, varme,

Læs mere

Vuggestuens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. Maj 2013

Vuggestuens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. Maj 2013 Vuggestuens Pædagogiske værdier Anerkendende fællesskab Udfordrende udvikling Positivt livssyn Maj 2013 Vuggestuen Værdi: anerkendende fællesskab Hvordan skal værdien komme til udtryk i Voksen - Voksen

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde Pædagogisk læreplan Rønde Børnehus Moesbakken Vigen Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde Syddjurs kommunes værdier Åbenhed, Udvikling, Respekt, Kvalitet Rønde Børnehuses mål og værdigrundlag

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 Pædagogiske læreplaner : BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 1. Barnets personlige kompetencer 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Børneuniversets læreplan:

Børneuniversets læreplan: Børneuniversets læreplan: Vi bruger dagligt lærerplanerne i vores pædagogiske arbejde. Fremtidens Dagtilbud (se afsnittet om dette i virksomhedsplanen) er Børneuniverset tilknyttet indtil 2016, som tager

Læs mere

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for Pædagogisk læreplan for 1 Indhold 1. Idégrundlag 2. Læring og pædagogik 3. De 6 temaer: Sproglig udvikling Sociale kompetencer Personlig udvikling Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer Krop

Læs mere

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school Årsplan for SFO 2015-2016 Ahi International school Formål Som udgangspunkt sætter vi fokus på nogle vigtige pædagogiske principper i vores pædagogiske praksis. Vores målsætninger er: Det unikke barn a)

Læs mere

Tryllefløjten Jernbanegade 12, 4700 Næstved Tlf. 5588 7530 E-mail: trylleflojten@naestved.dk Næstved Kommune 2010-2012

Tryllefløjten Jernbanegade 12, 4700 Næstved Tlf. 5588 7530 E-mail: trylleflojten@naestved.dk Næstved Kommune 2010-2012 Tryllefløjten Jernbanegade 12, 4700 Næstved Tlf. 5588 7530 E-mail: trylleflojten@naestved.dk Næstved Kommune 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...4 Faktaoplysninger...4 Samfundsmæssige

Læs mere

Fakta oplysninger. Daginstitutionen Galaksen 6710 Esbjerg V Telefon De 3 afdelinger. Stjerneskuddet Krebsens kvarter

Fakta oplysninger. Daginstitutionen Galaksen 6710 Esbjerg V Telefon De 3 afdelinger. Stjerneskuddet Krebsens kvarter 1 Indholdsfortegnelse Fakta oplysninger.... 3 Grundlæggende værdier... 4 Læringssyn pædagogisk tilgang.... 5 Barnets alsidige personlige udvikling... 8 Sociale kompetencer... 10 Sproglig udvikling... 12

Læs mere

Virksomhedsplan. Markblomsten

Virksomhedsplan. Markblomsten Virksomhedsplan Markblomsten 2013-2014 1 Indholdsfortegnelse Forord. S.3 Faktaoplysninger. S.3 Samfundsmæssige forudsætninger. S.3 Institutionens værdigrundlag. S.4 Beskrivelse af hvad værdigrundlag betyder

Læs mere

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE Juni 2012 GEMSEVEJENS OG GARTNERVEJENS BØRNEHUSE REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER Revision af Den Pædagogiske Læreplan Nedenstående revision er af den pædagogiske læreplan

Læs mere

Pædagogik og læreplaner for Hyllebjerget

Pædagogik og læreplaner for Hyllebjerget Pædagogik og læreplaner for Hyllebjerget Det er vigtigt, at institutionens ledelse er synlig og aktiv. Derfor er vores mål: At den pædagogiske leder er synlig i hverdagen, både for personaler, børn og

Læs mere

Det gode børneliv og KLAR-pædagogikken maj Lupinvejens Børnehave

Det gode børneliv og KLAR-pædagogikken maj Lupinvejens Børnehave Det gode børneliv og KLAR-pædagogikken maj 2013 Lupinvejens Børnehave Vi skaber en sammenhængende pædagogik og organisation, der målrettet kan medvirke til at give barnet det gode barneliv samt rumme alle

Læs mere

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen.

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen. 1 Værdibaseret ledelse gør det muligt for alle i organisationen at navigere efter fælles værdier i en i øvrigt omskiftelig verden. Gennem de fælles værdier bliver både ledere og medarbejdere i stand til

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Børnehaven Sønderled Her skaber vi rammerne for et godt børneliv..

Børnehaven Sønderled Her skaber vi rammerne for et godt børneliv.. Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Udarbejdet Februar 2016 1 Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Børnehavelivet er en stor del af et barns liv. De tilbringer mange timer i hænderne

Læs mere

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige.

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer Mål 0-2 årige. At børnene gennem leg lærer at være tolerante og hjælpsomme overfor hinanden. Børnene lærer sig selv og andre at kende. Børn får lov

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplaner i Børnehuset Pilehaven

Den Pædagogiske Læreplaner i Børnehuset Pilehaven Den Pædagogiske Læreplaner i Børnehuset Pilehaven Bekendtgørelsen omkring pædagogiske læreplaner i daginstitutionerne blev indført den 1. august 2004. I Bekendtgørelsen er der opstillet seks temaer, ud

Læs mere

Børnehøjen. At lege er at leve...

Børnehøjen. At lege er at leve... Børnehøjen At lege er at leve... Præsentation af Stavtrup Dagtilbud STAVTRUP DAGTILBUD BESTÅR AF 7 AFDELINGER: 1 DAGPLEJEAFDELING OG 6 INSTITUTIONSAFDELINGER, DER TILSAMMEN PASSER CA. 285 BØRN I ALDEREN

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER - 1 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Velkommen i Blåbjerg Børnehave 3 Vision for børnehaven. Hvorfor læreplaner 4 Barnets Alsidige Personlige udvikling 5 Sociale

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder 2013... 5 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 6 Science -

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN. Saltum & Vester Hjermitslev børnehaver. - vi går efter forskellen

PÆDAGOGISK LÆREPLAN. Saltum & Vester Hjermitslev børnehaver. - vi går efter forskellen PÆDAGOGISK LÆREPLAN Saltum & Vester Hjermitslev børnehaver - vi går efter forskellen Pædagogisk læreplan for børnehavedelene i Saltum SI Den pædagogiske læreplan skal skabe en bevidsthed både over for

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen.

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen. 1 Læreplan for dagplejen. Forvaltningen på dagtilbudsområdet har udarbejdet en fælles ramme for arbejdet med læreplaner, som dagplejen også er forpligtet til at arbejde ud fra. Det er med udgangspunkt

Læs mere

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Gruppe Krop og bevægelse I Skanderborg vil vi understøtte at børn gives mulighed for at vælge sunde livsvaner sikre at der er fokus på kost og bevægelse. Den bedste start

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Evaluering af Firkløverens læreplaner

Evaluering af Firkløverens læreplaner af Firkløverens læreplaner Februar 2012 1 Barnets alsidige og personlige udvikling hviler i sig selv og får rum til deres forskelligheder føler sig afholdt og værdsat, og oplever sig som en del af fællesskabet

Læs mere

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til, at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Status på det overordnede arbejde med læreplaner: Vi arbejder ud fra vores læreplaner

Læs mere

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har Lærerplaner Siden 2004 har der været et lovkrav om, at alle dagtilbud skal udarbejde pædagogiske læreplaner, som forholder sig til seks temaer: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

Fritidsklubbens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. April 2013

Fritidsklubbens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. April 2013 Fritidsklubbens Pædagogiske værdier Anerkendende fællesskab Udfordrende udvikling Positivt livssyn April 2013 Værdi: Anerkendende fællesskab Hvordan skal værdien komme til udtryk i Voksen - Voksen relationen

Læs mere

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag.

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Læreplanen omhandler følgende 6 temaer: 1. Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2. Sociale

Læs mere

Indledning Pædagogiske overvejelser:

Indledning Pædagogiske overvejelser: Børnegårdens læreplan 2016 Indledning Børnegården har valgt at aldersopdele børnegruppen. Således at vi har et hus med vuggestue, et hus med mellemgruppe børn 3- ca. 4,5 år, samt et hus for de ældste børn

Læs mere

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens SFO Mail.kongsbjergsfo@kolding.dk TLF. 1 29279264 Kongsbjergskolens SFOs Mål og indholdsplaner. Vi ønsker med vores mål og indholdsplaner

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 Dagtilbudspolitik Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 1 Indhold Vision 3 Baggrund 3 Formål 3 Pædagogisk tilgang 4 Helhed for børnene 5 Vision I Rebild kommunes dagtilbud vil vi, at børnene skal

Læs mere

Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled

Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Børnehavelivet er en stor del af et barns liv. De tilbringer mange timer i hænderne på andre voksne, væk fra deres eget hjem og forældrene. Børnehaven er

Læs mere

Beskrivelse af praktikstedet. s. 2. Institutionstype/foranstaltning. s. 2. Ansatte. s. 3. Mentorvejlederens kvalifikationer s. 4

Beskrivelse af praktikstedet. s. 2. Institutionstype/foranstaltning. s. 2. Ansatte. s. 3. Mentorvejlederens kvalifikationer s. 4 Indholdsfortegnelse Beskrivelse af praktikstedet. s. 2 Institutionstype/foranstaltning. s. 2 Ansatte. s. 3 Mentorvejlederens kvalifikationer s. 4 Karakteristik/beskrivelse af brugergruppen. s. 4 Arbejdsmetoder.

Læs mere

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 4 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Indholdsfortegnelse: Præsentation af Nøddehøj Børnehus Vision og værdigrundlag Læreplanstemaerne: Personlig alsidig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og

Læs mere

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal Børne- og Ungepolitik i Rudersdal 1. juni 2015 Sekretariatet Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år - i Rudersdal Kommune, og det supplerer lovbestemmelser,

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Børnehuset værdier er, Nærvær, Respekt, Ansvar, & tryghed. Hvis du vil læse mere om vores værdier, kan du læse dem alle på de forskellige faner.

Børnehuset værdier er, Nærvær, Respekt, Ansvar, & tryghed. Hvis du vil læse mere om vores værdier, kan du læse dem alle på de forskellige faner. 1 I børnehuset ved Noret udspringer vores menneskesyn af den hermeneutiske tilgang, hvilket betyder at det enkelte individ, barn som voksen tillægges betydning og værdi. I tillæg til dette, er vores pædagogiske

Læs mere

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder, særpræg og unikke tilbud

Læs mere

Pædagogisk læreplan Rollingen

Pædagogisk læreplan Rollingen Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 TEMA LÆRINGSMÅL Hvad vil vi opnå ift.

Læs mere

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg Læreplan for Børnehaven Augusta 2016-2019 Børnehaven Augusta Primulavej 2-4 6440 Augustenborg 74 47 17 10 Arbejdet med de pædagogiske læreplaner i Børnehaven Augusta skal som minimum omfatte 7 temaer:

Læs mere

det har mulighed for at agere og handle, og dermed kunne mestre sit eget liv. Børnesyn Pædagogiske læreplaner i Dalhaven

det har mulighed for at agere og handle, og dermed kunne mestre sit eget liv. Børnesyn Pædagogiske læreplaner i Dalhaven Pædagogiske læreplaner i Dalhaven Når du træder ind i Dalhaven, træder du ind i et hus fyldt med liv og engagement. Vi ønsker at du får en følelse af, at være kommet til et sted, hvor der et trygt og rart

Læs mere

Guide til arbejdet med pejlemærket om forældrepartnerskab/ forældresamarbejde

Guide til arbejdet med pejlemærket om forældrepartnerskab/ forældresamarbejde Guide til arbejdet med pejlemærket om forældrepartnerskab/ forældresamarbejde KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Kære ledere og personale I 2012 arbejdede det pædagogiske kvalitetsudvalg

Læs mere

Pædagogisk læreplan Hyllinge

Pædagogisk læreplan Hyllinge Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 EMA Personlige kompetencer / alsidig

Læs mere