BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN"

Transkript

1 Årsmøde på Munkebjerg d november 2003 Flot medlemstal Generalforsamling Pædagogik og daginstitutionsstørrelse Censorer efterlyses Lov om åbenhed og gennemsigtighed i Uddannelsessystemet Elevers undervisningsmiljø September 2003 Blad 377 Igen i år holdes Børne- og Kulturchefforeningens årsmøde på Munkebjerg Hotel ved Vejle. Årsmødeudvalget har sammensat et flot program med fællestemaet den sociale arv. Årsmødeprogram vedlægges denne BKF-udsendelse. Tilmelding sker ved at indbetale konferenceudgiften til foreningens girokonto Der er reserveret 149 enkeltværelser på Munkebjerg Hotel, og værelser her fordeles efter princippet først til mølle. Vi skal derfor opfordre dig til en hurtig tilmelding! Sidste frist for tilmelding er d. 9. oktober. Foreningen kan igen i år konstatere en medlemsstigning. Foreningen har pr. 1. september 434 medlemmer, hvilket er 18 mere end sidste år. Medlemsstigningen er bemærkelsesværdig i en tid, hvor medlemstallet falder i nogle kommuner begrundet i strukturomlægninger og kommunesammenlægninger. I forbindelse med Årsmødet afholdes der generalforsamling torsdag d. 13. november kl Bestyrelsen vil på årsmødet forelægge en kulturpolitisk udtalelse, der skal supplere foreningens kultur- og fritidspolitiske vedtagelse fra Bemærk at forslag til formandskandidater og øvrige forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde torsdag d. 16. oktober kl Bestyrelsen har i det sidste år udarbejdet en række notater og politikker om ledelse på dagområdet. Området blev også omtalt i augustnummeret af BKF-nyt. Efter sommerens debat om begrebet børnefabrikker har bestyrelsen udarbejdet et notat, der søger at komme bag problemstillingen om, hvordan vi sikrer bedre pædagogisk kvalitet gennem større enheder på dagområdet. Bestyrelsen omtaler den bæredygtige institution og opstiller 9 punkter, hvorigennem den bæredygtige institution medvirker til øget pædagogisk kvalitet. Læs notatet i sin helhed på Undervisningsministeriet har kontaktet BKF s sekretariat med en opfordring til, at børne- og kulturchefer melder sig som censorer til den ny diplomuddannelse i ledelse. Ved beskikkelsen vil der blive lagt vægt på uddannelsesbaggrund og ledelseserfaring. Læs mere på eller kontakt Jon Jespersen i Uddannelsesstyrelsen på Ansøgningsfrist er d. 22. september. Bestyrelsen kommer på blad 379 med en kollegial opfordring til at checke kommunens og skolernes hjemmeside i anledning af den nye lov. Bestyrelsen kommer med endnu en kollegial opfordring til at arbejde med elevernes undervisningsmiljø på blad 379.

2 Fokus på klubområdet IT-investeringsplan Møde med CVU-rektorerne Socialpolitisk årsmøde National handlingsplan mod mobning Kulturplanlægning Supplerende Regeringsgrundlag September 2003 Blad 378 Flere kommuner har sat et fornyet fokus på klubområdet. Nu går BUPL og Ungdomsringen samme vej. De 2 organisationer har udarbejdet publikationen klubben en god investering, der tillige tjener som inspirations- og eksempelsamling. Læs herom på Regeringens bebudede IT-satsning i folkeskolen har fået en blandet modtagelse. Læs BKF s kommentarer på blad 380. Formændene for DLF og BKF har afholdt et meget givende møde med CVU-rektorerne på det pædagogiske område. På mødet drøftede man, hvordan grund- efter- og videreuddannelsesindsatsen kan styrkes og kvalificeres. Vi drøftede kommunernes anvendelse af CVU erne som videnscentre, hvordan kommunerne kan kvalificere efterspørgslen efter kurser og uddannelser og hvordan CVU erne kan omstille deres virksomhed til kommunernes behov. Endelig drøftede vi den kommende evaluering af læreruddannelsen og reformen af de pædagogiske uddannelser. Bestyrelsen skal opfordre til, at amtskredse intensiverer dialogen med de regionale CVU er. BKF deltog også i år i Socialpolitisk årsmøde. Læs herom på blad 380 og læs oplæggene fra årsmødet på Socialministeriets hjemmeside På blad 381 kan du læse om den nationale handlingsplan mod mobning. På blad 381 beretter vi om en konference om kulturplanlægning. Regeringens supplerende regeringsgrundlag fra d. 27. august "Vækst, velfærd og fornyelse" har mange indsatsområder og planer rettet mod børne- og kulturchefernes arbejdsfelt. Regeringen ønsker at nedsætte en velfærdskommission, der peges på frit valg på børne- og ungeområdet, målretning af 10. klasse, øget fokus på integration og retssikkerhed, bedre uddannelse, øget idrætsdeltagelse og sundhed, indsats mod den negative sociale arv og endelig en ny struktur af den offentlige sektor. Læs regeringsoplægget i sin helhed på

3 Lov om åbenhed og gennemsigtighed Check hjemmesiden Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø Aktuelt fokus på området Tag loven alvorligt September 2003 Blad 379 Den 1. august 2003 trådte lov om åbenhed og gennemsigtighed i uddannelsessystemet i kraft. Loven stiller krav til kommuner og skoler om at offentliggøre skolens og skolevæsnets målsætning, diverse handleplaner, virksomhedsplaner, evalueringer, undervisningsplaner og karakterer. BKF har tidligere udtalt, at vi ser positivt på den nye lovgivning, idet den giver skoler og kommuner mulighed for at dokumentere, at skolen bør vurderes på andet end prøver, eksamener og karakterer. Bestyrelsen erfarer gennem Undervisningsministeriet, at mange kommuner og skoler endnu ikke lever op til intentionerne bag den nye lovgivning. Vi har overfor ministeriet fremført, at der formentlig er tale om et overgangsproblem og skal på denne plads komme med en kollegial opfordring til et hjemmesidecheck. BKF har i drøftelserne med Undervisningsministeriet endvidere peget på, at der bør være en større entydighed mellem de krav og forventninger der stilles i Indenrigsministeriets Sammenlignelig Brugerinformation og Lov om åbenhed og gennemsigtighed. Den trådte loven om elevers og studerendes undervisningsmiljø i kraft. Der stilles i loven krav om, at undervisningsmiljøet på skoler og uddannelsesinstitutioner skal fremme deltagernes muligheder for udvikling og læring og omfatter derfor også uddannelsesstedets psykiske og æstetiske miljø. Som en del af loven skal det enkelte uddannelsessted udarbejde en skriftlig undervisningsmiljøvurdering, der omfatter såvel det sikkerheds- og sundhedsforhold samt forholdene vedrørende det psykiske og æstetiske miljø på stedet. Undervisningsmiljøvurderingen skal være tilgængelig på uddannelsesstedet for elever samt studerende og andre interesserede. Når BKF bringer loven om undervisningsmiljø på banen - her to år efter ikrafttrædelsen - hænger det sammen med pressens aktuelle fokusering på området. Meldingerne lyder, at alt for få skoler interesserer sig for området og laver de påkrævede undervisningsmiljøvurderinger. Danske folkeskoler blæser på miljøet, lyder det. Undervisningsministeren varsler i den forbindelse stramninger og beklager, at det er nødvendigt med trusler over for skoler, før loven bliver taget seriøst. BKF skal opfordrer sine medlemmer i de forskellige kommuner til at være opmærksomme på loven og dens krav, der som al anden lovgivning på området skal tages alvorligt. Det er naturligvis ikke acceptabelt, at bestemmelserne i loven ikke følges. I det fælles arbejde med at udvikle større rummelighed i normalmiljøet er det afgørende vigtigt, at der er fokus på såvel den enkelte elevs som gruppen af elevers trivsel.

4 September 2003 Blad 380 Der er efter BKF s vurdering ikke behov for en stramning af loven. Derfor er det vigtigt, at der rundt omkring tages en fælles diskussion om, hvordan lovens bestemmelser kan opfyldes. Loven er ikke vejledende, den er gældende. IT-satsning i folkeskolen IT-satsningen skal sættes ind i den rette sammenhæng Regeringen har i forbindelse med præsentationen af Finanslov 2004 lanceret en større IT-plan i folkeskolen. Undervisningsminister Ulla Tørnæs peger i den forbindelse på det fundamentalt vigtige i, at samfundet er åbent overfor ny teknologi og denne åbenhed skal grundlægges tidligt i undervisningen. På uddannelsesområdet må vi ikke indtage en afventende position og tro, at unge mennesker kan vente med at lære IT til de står i en situation, hvor de har et konkret behov for at kunne håndtere IT - for så er de allerede et skridt bagud siger Undervisningsminister Ulla Tørnæs. Børne - og Kulturchefforeningen hilser Regeringens nye IT-satsning på folkeskoleområdet velkommen. Foreningen glæder sig over håndsrækningen til skoler og kommuner og over at satsningen først og fremmest rettes mod de yngre elever. BKF finder dog, at investeringen i skolens kompetence- og metodeudvikling skal være bredere. Der er behov for at fokusere på nye læringsformer generelt- og her IT ét blandt flere midler. Sats også på efter- og videreuddannelse Socialpolitisk årsmøde Væk med sektortænkningen I forlængelse af den nye folkeskolelovs fokus på rummelighed og faglighed er der også brug for at investere i læreres- og pædagogers generelle efter- og videreuddannelse. Her kunne kommuner og skoler godt bruge en statslig håndsrækning. BKF skal derfor anmode forligspartierne bag folkeskoleforliget om at inddrage dette element i finanslovsforhandlingerne ellers har man et troværdighedsproblem Socialpolitisk årsmøde handlede i år om arbejdet for en sammenhængende børnepolitik. Som vært lagde socialminister, Henriette Kjær, ud med at opridse de temaer, der især skal drøftes i den kommende tid: Familiens ansvar, læreplaner og rummelighed. Samspillet mellem familien, institutionen, skolen, og politikerne er krumtappen i en børne- og ungepolitik, der sætter bekæmpelsen af den negative sociale arv på dagsordenen. Ministeren havde nogle kraftige hip til forældrene, idet hun henviste til at en KL undersøgelse blandt de nye skolebørns forældre viste, at to ud af tre forældre mener, at børn skal have deres tilbud et andet sted end i klassen, hvis det har problemer. Det blev set med BKF s briller et særdeles positivt årsmøde. I sær er det værd at hæfte sig ved, at man også i den socialpolitiske sektor tager fat om problemstillinger, der vedrører fx rummeligheden i folkeskolen

5 September 2003 Blad 381 og andre almen pædagogiske institutioner Der synes at sket en endelig opblødning i "sektortænkningen" og afløst af det fælles fokus. Det tegner godt - også for et fremtidigt samarbejde mellem BKF og Socialchefforeningen. National indsats mod mobning BKF har modtaget erklæringen om Nationalt Samarbejde for Social Trivsel og mod Mobning i Grundskolen til høring. Børne- og Kulturchefforeningen bemærker i sit høringssvar, at vi kan tilslutte os den fremsendte erklæring fra Dansk Center for Undervisningsmiljø og deltager gerne i et samarbejde med den i høringen brede deltagergruppe mod mobning i grundskolen. Mobning findes i alle sammenhænge i mange forskellige varianter. Vi ved, at mobning uanset, hvordan vi anskuer og definerer begrebet, kan ødelægge elevers sociale liv og indlæring i folkeskolen. Vi ved, at mange elever har oplevet social isolation grundet mobning. Vi ved at mange elever psykisk har mistrivedes grundet mobning. Vi ved at mobning kan blokere for god læring. Vi ved at mange tidligere og nuværende elever skuer tilbage på en skolegang med dårlige oplevelser og blandede følelser, fordi de professionelle voksne omkring deres skolegang ikke har været tilstrækkeligt opmærksomme på betydningen af et mobningsfrit miljø. Derfor vil Børne- og Kulturchefforeningen engagere sine medlemmer i de danske kommuner i arbejdet med elevernes sociale og psykiske arbejdsmiljø i grundskolen. Derfor støtter Børne- og Kulturchefforeningen også hovedintentionen bag Erklæringen og arbejdet for social trivsel og mod mobning i grundskolen. BKF advarer dog samtidig i sit høringssvar mod at gøre erklæringen for deltajeret. Læs også på Konference om Kulturplanlægning Den 27. november 2003 fra kl arrangeres en konference med titlen "Kulturpolitisk planlægning - politik, praksis, perspektiv" i Dansk Design Center. Konferencen retter sig bl.a. mod forvaltningschefer på Kulturområdet Hvis du ikke har modtaget en indbydelse kan du enten kontakte Bibliotekarforbundet på telefon eller til Kulturchef Annette Sørensen på

Ordinær generalforsamling November 2003

Ordinær generalforsamling November 2003 Ordinær generalforsamling November 2003 Indhold Forord 4 Bestyrelsen 5 Endelig dagsorden 6 Sammenhæng i indsatsen 7 Opfølgning på Hvordan knækker vi kurven? 7 Vejledning om tavshedspligt 8 Reform af vejledningsindsatsen

Læs mere

En lille forening i udvikling - fra Skoledirektørforening til Børne- og Kulturchefforening. - et rids over aktiviteter og historie fra 1995-2005

En lille forening i udvikling - fra Skoledirektørforening til Børne- og Kulturchefforening. - et rids over aktiviteter og historie fra 1995-2005 Børne- og Kulturchefforeningen 20 år. En lille forening i udvikling - fra Skoledirektørforening til Børne- og Kulturchefforening. - et rids over aktiviteter og historie fra 1995-2005 Forord Der er al mulig

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen. Beretning til ordinær generalforsamling. Torsdag den 15.november 2007 Munkebjerg Hotel, Vejle

Børne- og Kulturchefforeningen. Beretning til ordinær generalforsamling. Torsdag den 15.november 2007 Munkebjerg Hotel, Vejle Børne- og Kulturchefforeningen Beretning til ordinær generalforsamling Torsdag den 15.november 2007 Munkebjerg Hotel, Vejle Beretning til ordinær generalforsamling Torsdag den 15.november 2007 2 Indhold

Læs mere

Ordinær generalforsamling November 2002

Ordinær generalforsamling November 2002 Ordinær generalforsamling November 2002 Indhold Forord 4 Endelig dagsorden 5 Helhed og sammenhæng 6 Den rummelige daginstitution og skole - fokus på udsatte børn og unge 6 Publikationen Hænger det sammen?

Læs mere

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform Februar 2007 Blad 668 Kvalitetsreform BKF er inviteret til Regeringens tredje møde om kvalitetsreformen, der har fokus på mål og evaluering og som afholdes på Bornholm d. 8. februar. Læs BKF`s bidrag til

Læs mere

NYHEDSBREV. Oktober-I 2008 Blad 791. Du kan nå at tilmelde dig årsmødet endnu

NYHEDSBREV. Oktober-I 2008 Blad 791. Du kan nå at tilmelde dig årsmødet endnu Oktober-I 2008 Blad 791 Du kan nå at tilmelde dig årsmødet endnu Og den nye kulturminister kigger forbi Vedtægtsændringer Hvilke ændringer? Det strømmer ind med tilmeldinger til BKF s årsmøde fra den 12.

Læs mere

Folkeskolens svar på OECD s anbefalinger

Folkeskolens svar på OECD s anbefalinger 4. oktober 2004 Folkeskolens svar på OECD s anbefalinger - Tilbagemelding til undervisningsministeren fra KL, Danmarks Lærerforening, Lederforeningen, Danmarks Skolelederforening, Skole og Samfund, Børne-

Læs mere

NYHEDSBREV. December 2008 Blad 805. Årsmøde 2008 og 2009. Tak for et godt årsmøde og velkommen igen den 11.-13. november 2009 på Munkebjerg.

NYHEDSBREV. December 2008 Blad 805. Årsmøde 2008 og 2009. Tak for et godt årsmøde og velkommen igen den 11.-13. november 2009 på Munkebjerg. December 2008 Blad 805 Årsmøde 2008 og 2009 Tak for et godt årsmøde og velkommen igen den 11.-13. november 2009 på Munkebjerg. Det var endnu engang en fornøjelse at afholde årsmøde for BKF s engagerede

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Sådan kommer vi videre - anbefalinger, baggrund og overvejelser November 2007 Foto: Kissen Møller Hansen

Læs mere

15.11.2001. BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Skoledirektørforeningen. 01-1115 Mundtlig beretning årsmøde 2001

15.11.2001. BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Skoledirektørforeningen. 01-1115 Mundtlig beretning årsmøde 2001 Side 1 af 11 15.11.2001 BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Skoledirektørforeningen Formandens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2001. En forening som Børne- og Kulturchefforeningen rummer p.g.a.

Læs mere

BERETNING ORDINÆR GENERALFORSAMLING

BERETNING ORDINÆR GENERALFORSAMLING BERETNING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 11.- 13. NOVEMBER 2009 ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 11.- 13. NOVEMBER 2009 Børne- og Kulturchefforeningen Fællessekretariatet Rådmandshaven 20 4700 Næstved Tlf.

Læs mere

August 2005. Verdens bedste folkeskole. vision og strategi. Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet

August 2005. Verdens bedste folkeskole. vision og strategi. Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet August 2005 Verdens bedste folkeskole vision og strategi Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet 18. og 19. august 2005 1 Indledning: Folkeskolen og globaliseringen Folkeskolen har et hovedansvar

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

NYHEDSBREV. April 2007 Blad 683

NYHEDSBREV. April 2007 Blad 683 April 2007 Blad 683 Ny handlingsplan om større idrætsarrangementer Kulturminister Brian Mikkelsen offentliggjorde d. 3. april regeringens handlingsplan for at trække store idrætsbegivenheder til Danmark.

Læs mere

Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen

Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Redegørelse til Folketinget UNDERVISNINGSMINISTERIET - MARTS 2004 Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Redegørelse til Folketinget Marts 2004 Pædagoguddannelsen

Læs mere

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN I SKOLEBESTYRELSEN Kære forældre. Vi går et spændende år i møde med en ny folkeskole, nye fag, anderledes måder at undervise på og en længere skoledag,

Læs mere

Børne- og Ungepanelet

Børne- og Ungepanelet Børne- og Ungepanelet - En satspuljebevilling til Børnerådet Dokumentation Resultater Anbefalinger Udarbejdet for Børnerådet af UdviklingsForum september 2009 Børne- og Ungepanelet - En satspuljebevilling

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Forslag til lov om ændring af folkeskoleloven (Ophævelse af krav til organisering af lektiehjælp og faglig fordybelse) 1

Forslag til lov om ændring af folkeskoleloven (Ophævelse af krav til organisering af lektiehjælp og faglig fordybelse) 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 L 51 Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet Høringsnotat til Forslag til lov om ændring af folkeskoleloven, ungdomsskoleloven, musikloven og forskellige andre

Læs mere

Varde Lærerkreds generalforsamling 2015. Generalforsamling. afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16.

Varde Lærerkreds generalforsamling 2015. Generalforsamling. afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16. 1 Generalforsamling afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16.30 2 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Dersom formandens beretning indeholder punkter,

Læs mere

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Dette er et arbejdspapir fra Danmarks Lærerforening Tak til de mange enkeltpersoner og grupper af lærere, som har bidraget med

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1 Inklusion2016 November 2013. Endelig version Acadre 13/23744 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 5 3. Fælles overordnede

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

April 2007. Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation

April 2007. Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation April 2007 Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreformen 19. april 2007 1 Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation Høj kvalitet i den offentlige

Læs mere

KL inviterer til fælles handling om børn og unge

KL inviterer til fælles handling om børn og unge KL inviterer til fælles handling om børn og unge 2 KL inviterer til fælles handling om børn og unge Vær med til at finde nye løsninger! Vi har alle et ansvar for, at vores børn og unge trives og klarer

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011-12

Bestyrelsens beretning 2011-12 Beretning 2011 2012 Bestyrelsens beretning 2011-12 Krisen koster på mange planer, men først og fremmest er det jo vores brugere der bliver ramt. De får ikke den hjælp, de skal have ifølge loven og må betale

Læs mere

Sproglærerforeningens Den 14. april 2012

Sproglærerforeningens Den 14. april 2012 Sproglærerforeningens Den 14. april 2012 Generalforsamling Iflg. foreningens vedtægter skal formanden, fagudvalgene, landskasserer, redaktør og forretningsfører aflægge deres beretninger/regnskaber og

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning til generalforsamlingen på Hotel Nyborg Strand tirsdag den 13. marts 2012

Bestyrelsens skriftlige beretning til generalforsamlingen på Hotel Nyborg Strand tirsdag den 13. marts 2012 1 Pædagogiske Psykologers Forening Bestyrelsens skriftlige beretning til generalforsamlingen på Hotel Nyborg Strand tirsdag den 13. marts 2012 Den skriftlige beretning omhandler væsentlige forhold for

Læs mere