Udsatte børn og brydning af negativ social arv Et samarbejde mellem Norddjurs Kommune og CVUalpha Efteruddannelses Koncept

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udsatte børn og brydning af negativ social arv Et samarbejde mellem Norddjurs Kommune og CVUalpha Efteruddannelses Koncept"

Transkript

1 Efteruddannelses Koncept Udsatte børn og brydning af negativ social arv 1

2 Udsatte børn og brydning af negativ social arv Norddjurs kommune modtager 1,2 millioner fra Ministeriet for Familie- og Forbrugsanliggender til efter og videreuddannelse indenfor temaet Bedre kvalitet i dagtilbud med fokus på Udsatte børn, fysiske rammer og brydning af negativ social arv. Pengene skal bruges til efter og videreuddannelse, som igangsættes i 2007, men videreføres i Forløbet er relateret til de forventninger Ministeriet for Familie- og Forbrugsanliggender har til implementeringen af midlerne, hvor der især lægges vægt på initiativer, der skal mindske den negative sociale arv, øge muligheden for efteruddannelse og opkvalificering af dagtilbudspersonale i forhold til udsatte børn og indsatser i dagtilbud for at bryde negativ social arv. Samarbejde der gør en forskel I forløbet forpligtiger CVUalpha sig til at udvikle koncepter, der relaterer sig til Norddjurs Kommunes behov og ønsker omkring efter- og videreuddannelse af 0-6 års området med fokus på udsatte børn og brydning af negativ social arv. Endvidere forpligtiger CVUalpha sig til at skabe projektledelse og afsætte administrative timer til at rekruttere undervisere, udarbejde undervisningsforløb, deltage i styregrupper, igangsætte samarbejdsrelationer, udarbejde informations materiale, modtage tilmeldelser til kurser og efteruddannelse, fakturering og indberetning til SVU, lave foldere og informationsmateriale. Endvidere forpligtiger CVUalpha sig til at dokumentere og evaluere i forhold til Ministeriet for familie og forbrugeranliggender i samarbejde med Norddjurs Kommune. Herunder beskrive grundlaget for forløbet, udarbejde evalueringsredskaber, indsamle viden fra praksis, skabe dokumentation og skriftliggøre dokumentationen til ministeriet. Konkrete efteruddannelsesforløb udarbejdes i samarbejde med forvaltningsledelse, institutionsledelse og dagplejeledelse fra Norddjurs Kommune. Efter- og 2

3 videreuddannelseskonceptet relaterer sig til hele 0-6 års området og er opdelt i fire elementer. 1. Ledelse 2. Pædagoger/souschefer 3. Dagplejere, pædagogmedhjælpere, pgu er og andet ikke pædagogisk faglært personale 4. Foredrag/temadage For at udvikle fælles kultur, barnesyn og værdier i Norddjurs Kommunes 0-6 års område tages der i uddannelsesforløbet udgangspunkt i ambassadør forståelsen. Der efteruddannes ambassadører, cirka en pædagog fra hver institution, dagplejepædagoger fra hvert distrikt og et antal støttepædagoger. Ambassadørerne forpligter sig til at undervise kollegaer og andet personale i de nævnte metoder. På den måde bliver der mulighed for vidensdeling, som kommer til gavn for hele organisationen. Ligeledes udvikle 0-6 års området en fælles referenceramme, som skal bruges i det daglige pædagogiske arbejde, og den fortsatte udvikling af området. Der lægges på denne måde vægt på et fælles fagsprog, som kan skabe sammenhængskraft i hele kommunen blandt andet ved at alle uddannelseselementer skal indeholde Norddjurs Kommunes værdiggrundlag og 0-6 års områdets barnesyn. Norddjurs Kommune ønsker at lægge vægt på den systemiske og narrative tilgang ud fra et anerkendende perspektiv. Den systemiske tilgang lægger vægt på de mønstre, der forbinder en given kultur sammen. Der lægges vægt på en dialektik mellem relationer og kontekst. Den narrative tilgang har omdrejningspunkt i de fortællinger, der påvirker vores forståelser og værdier. For at ændre en given kultur vil det være nødvendigt at introducere alternative fortællinger. Det anerkendende perspektiv har den grundlæggende forståelse, at alle motiveres bedst til nytænkning og forandring, når de mødes af anerkendelse. Her lægges vægt på ressourcer og styrker som grundlag for pædagogisk arbejde og samarbejde. 3

4 Efteruddannelseskonceptet har både diplom niveau, efteruddannelsesforløb, udviklings perspektiver samt foredrag, som sikre at alle personalegrupper i hele 0-6 års området bliver tilgodeset. 1. Udviklingsgruppe Målgruppe på tværs af 0-6 års området 2. Kursus: Ledelses Laboratoriet Målgruppe Ledere 3. Diplom modul: Børn, unge og familier med særlige behov Målgruppe Pædagoger/souschefer 4. Kursus: Udsatte børn og brydning af negativ social arv ud fra et systemisk narrativt perspektiv Målgruppe Pædagoger/souschefer 5. Kursus: Pædagogisk arbejde med udsatte børn og deres forældre Målgruppe Dagplejere, pædagogmedhjælpere 6. Foredrag/temadage: Indhold defineres af udviklingsgruppen Målgruppe Forældre/medarbejdere Yderligere kontakt Centerleder Lone Gitz-Johansen Projektleder Maria Schou Informationsmøde for ledere Den. 10 oktober

5 Udviklings gruppe For at styrke sammenhængskraften i Norddjurs Kommune og opkvalificere forebyggelsen i forhold til udsatte børn nedsættes en udviklings gruppe. I gruppen deltager repræsentanter for institutionsledere, pædagoger, dagplejepædagoger og forvaltningschef under koordinering af en CVUalpha konsulent. Udviklingsgruppen har til opgave at udarbejde et dokument der beskriver værdier, menneske- og barnesyn for 0-6 års området på et systemisk, narrativt og anerkendende grundlag. Dette sker i relation til Norddjurs værdigrundlag, som er åbenhed, ligeværdighed og dialog. Herunder skal der udarbejdes retningslinier til fremtidig indsats i forhold til udsatte børn og brydning af negativ social arv til brug i hele Norddjurs Kommune. Gruppen skal opstarte i 2007 og fortsætte i I det omfang at gruppen får udarbejdet materialet kan det blive en integreret del af de efteruddannelses forløb, der igangsættes i Derefter er intentionen at materialet skal bruges fremover i Norddjurs Kommune. Udviklingsgruppen skal mødes hver tredje uge og deltagerne skal imellem møderne indhente oplysninger, skriftliggøre og kommunikere med baglandet om gruppens arbejde. Udviklingsgruppen fortsætter efterfølgende til udvikling af andre relevante projekter i kommunen. Her kan der rekvireres yderligere konsulentbistand fra CVUalpha. CVUalpha forpligtiger sig til at være proceskonsulent, lave skriftlige oplæg på baggrund af gruppens dialoger, fungere som mødeindkalder og referent, samt udarbejde endeligt materiale. 5

6 Ledelses Laboratoriet Målgruppe: Ledere Ledelsesforståelsen i den offentlige kontekst er under stærk udvikling. Der fokuseres i højere grad på synlig og udviklingsorienteret ledelse, hvor der er skærpede forventninger til det pædagogiske indhold. Eksterne strukturændringer herunder kommunesammenlægninger og øget fokus på pædagogiske institutioner sætter ledelse i fokus både som profession og som en del af den daglige pædagogiske praksis. Ledelses Laboratoriet igangsætter en udviklingsproces mod bedre ledelse i Norddjurs Kommune. Efteruddannelsen er baseret på princippet: den som eksperimenterer, udvikler sig Der lægges vægt på forandringsprocesser og tages udgangspunkt i dilemmaer og praktiske problemstillinger i pædagogisk ledelse, hvor den enkelte deltagers personlige lederskab er i centrum. Som i resten af efteruddannelsesprojektet inddrages systemisk ledelse, fortælling som ledelsesværktøj, socialkonstruktivistisk perspektiv og anerkendende ledelse. Kvalificering af handleviden Kvalificeret handleviden er en udviklingsproces mellem viden, handling og erkendelse, der giver nye kvalificerede handlemuligheder. Kvalificeret handleviden skabes gennem en udviklingsproces som baseres på de tre E er: Elevation, Eksperiment og Erkendelse Eksperiment Kvalificeret handleviden Elevation Erkendelse 6

7 Elevation: Kvalificering og tilegnelse af teoretisk viden som giver deltagerne kundskaber og handleberedskab på højt niveau Eksperiment: Afprøve konkrete, individuelle og praksisrelevante opgaver, ved at deltagerne øver sig i analyse og ledelsesredskaber så der skabes meningsfuld ejerskab. Erkendelse: Erfaringsopsamling og refleksion hvor der er fordybelse i problemfelter og muligheder. Der skabes ny mening og nye sammenhænge i spejling mellem forskellige forståelser og synsvinkler. Moduler Ledelses Laboratoriet er bygget op omkring syv grundmoduler Modul 1 Ledelse i rivende udvikling (Udvikling i offentlig ledelse) Modul 2 Hvad skal mit eftermæle være? (Strategisk ledelse) Modul 3 Også organisationer har rødder (Ledelse i en kulturel kontekst) Modul 4 Ledelse handler om passende forstyrrelser (Systemisk ledelse) Modul 5 At lære er at leve (Ledelse af lærende og værdibaseret organisationer) Modul 6 Uden anerkendelse ingen udvikling (Anerkendende ledelse) Modul 7 Du er din egen fortælling (Narrativitet i et ledelsesperspektiv) 7

8 Børn, unge og familier med særlige behov Målgruppe Pædagoger/souschefer Der igangsættes diplom modulet Børn, unge og familier med særlige behov. De pædagogiske diplomuddannelser er videreuddannelse for pædagoger m.fl. og er meritgivende, så moduler kan tages enkeltvis eller samlet. Der er mulighed for SVU godtgørelse, som i 2007 svarer til 3415 kr. netto pr. uge, hvilket kan bruges til vikardækning. Et modul svarer til 9 ECTS point og er et fuldtidsstudie på 6 uger. Diplom modulet tager udgangspunkt i forståelsen af ambassadører, hvor deltagerne skal være en pædagog/souschef fra hver institution, to dagplejepædagoger pr. distrikt og et antal støttepædagoger. Den deltagende pædagog skal fungerer som ambassadør i den enkelte institution. Og forpligter sig dermed til at videreformidle den konkrete viden i egen organisation. Ambassadører skal derforuden tage udgangspunkt i egen institution i forhold til indsamling af empiri og opgaveskrivning for at relatere teori og den konkrete praksis til gavn for hele institutionen. Indhold Deltagerne tilegner sig viden om teorier og begreber om udsatte børn og familiers behov og levevilkår. Viden om forældresamarbejde og tværfagligt samarbejde herunder arbejde med fordomme, egne værdier og adskillelse af privat, personlig og professionel sfærer. Der arbejdes med det lovmæssige grundlag for pædagogisk arbejde herunder læreplaner, underretningspligt mv. Forudsætninger for løsning af sociale problemer i forbindelse med pædagogisk arbejde. Viden om normalitet og negativ social arv herunder mønsterbrydning. Der gives kendskab til marginalisering og integration herunder viden om risikofamilier og truede børn. Deltagerne får indsigt i forvaltningsmæssig opbygning og opgavefordeling herunder Norddjurs Kommunes værdigrundlag og opbygning. Der skabes viden i forhold til 8

9 forskellige syn på børns udvikling og læring. Afslutningsvis arbejdes der med kommunikative processer i forhold til faglig-, tværfaglig-, og forældre-samarbejde. 9

10 Udsatte børn og brydning af negativ social arv ud fra et systemisk narrativt perspektiv Målgruppe Pædagoger/souschefer Et skræddersyet kursusforløb for pædagoger/souschefer som relaterer sig til målgruppen udsatte børn og brydning af negativ social arv ud fra et systemisk narrativt perspektiv. Ud fra ambassadør forståelsen skal alle daginstitutioner og dagplejegrupper sende en deltager til dette kursus. Deltagerne skal forpligte sig til at videreformidle indholdet løbende i personalegruppen og ligeledes skal hele personalet læse den litteratur der ligger til grund for kurset. På den måde kan der i de enkelte personalegrupper ske en vidensdeling omkring det faglige indhold og samtidig være grundlag for en efterfølgende pædagogisk diskussion i det enkelte dagtilbud på baggrund af et fælles fagsprog. I det omfang udviklingsgruppens arbejde skrider frem kan det indgå i kursets indhold. Kurset vil have et systemisk udgangspunkt forstået som at udsatte børn og familier ikke blot er individuelle problemer, men at disse grupper af børn og familier fastholdes i et socialt samspil og at en forholden hertil må kræve inddragelse af flere systemer. Ligeledes vil der være en narrativ tilgang i forståelsen af at barnets identitet udvikles gennem nye livshistorier og handlemuligheder, hvor dagtilbudet har en positiv og anerkendende tilgang til barnet. Her er forældresamarbejdet også relevant i forhold til at skabe de gode fortællinger og få forståelse for forældrenes baggrund og historik. Herunder kan der arbejdes med adskillelse af privat, personlig og professionel og en aktiv forholden til hvordan fordomme og myter kan fastholde den negative sociale arv. Der må være en forståelse af de forskellige systemer, som henholdsvis forældre og pædagoger indgår i og er en del af. 10

11 Der arbejdes i kurset ligeledes ud fra et anerkendende perspektiv, hvor der lægges vægt på barnets og forældrenes ressourcer og styrker, som fundament for pædagogisk arbejde. Det handler om at skabe mening og sammenhængkraft mellem barn og pædagogen og mellem forældre og institution. Temaer i undervisningen kunne være Teori og viden omkring den systemiske tilgang Narrativitet som pædagogisk felt Anerkendende relationer i pædagogisk arbejde Udsatte børn og deres signaler Forældresamarbejde med udsatte familier Personalesamarbejde og tværfagligt samarbejde Kurset vil have en varighed på 15 hele undervisningsdage, hvor der både er indlagt oplæg og gruppearbejde. Undervisningen planlægges med en fast dag om ugen. Der må forventes tid til at læse, skrive og formidle ud over de 15 dage. 11

12 Pædagogisk arbejde med udsatte børn og deres forældre Målgruppe: Dagplejere, pædagog-medhjælpere, pguér I relation til temaet Udsatte børn og brydning af negativ social arv laves der et kursusforløb for dagplejere og pædagogmedhjælpere. Kurset vil være et introduktionskursus til de forskellige tilgange af relevans for pædagogisk arbejde med udsatte børn og brydning af negativ social arv. Indhold Der gives viden om udsatte familier og truede børn. Der undervises i forældresamarbejde og tværfagligt samarbejde herunder arbejde med fordomme, egne værdier og adskillelse af privat, personlig og professionel. Der arbejdes ud fra Norddjurs Kommunes værdigrundlag, og barnesyn herunder det systemiske og narrative udgangspunkt for pædagogisk arbejde med udsatte børn og familier. På denne måde vil deltagerne kunne forhold sig til målgruppen ud fra et mere professionaliseret synspunkt, og der skabes et fagsprog som kan give denne medarbejdergruppe mulighed for at deltage i en kvalificeret diskussion på et højere niveau. Kurset vil indeholde nogle af de samme elementer som for pædagogerne/souscheferne, men på et mindre dybdegående niveau. Herunder viden omkring den systemiske tilgang, narrativitet som pædagogisk felt, anerkendende relationer i pædagogisk arbejde, udsatte børn og deres signaler, forældresamarbejde med udsatte familier, og personalesamarbejde og tværfagligt samarbejde. Der skal i høj grad arbejdes ud fra konkrete cases, så den pædagogiske praksis bliver en nærværende del af kurset. Der bliver tale om 2 x 1 uges fuldtidskursus, hvor der mellem de to uger bliver indlagt konkrete læse- og/eller arbejdsopgaver for at koble teori og praksis. Her kan det være en fordel af holdene både har dagplejere og 12

13 pædagogmedhjælpere, da de kan supplere hinandens faglighed og samtidig give ansigt til ansigt relationer i kommunen til skabelse af sammenhængkraften. 13

14 Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) Det er muligt at søge SVU støtte til diplom modulet. Følgende krav skal opfyldes: Være mellem 25 og 65 år Være dansk statsborger Være studieaktiv Have været beskæftiget i en årrække Have en aftale med arbejdsgiver om orlov Være optaget på en uddannelse For at være studieaktiv skal der deltages i de aktiviteter, som er knyttet til uddannelsen herunder deltage i undervisning, prøver samt aflevere opgaver. Det er uddannelsesstedet, der afgør om studieaktiviteten opfyldes blandt andet gennem deltagelses registrering. Gennem de sidste fem år skal der være beskæftigelse svarende til mindst tre år på fuld tid, hvis udgangspunktet er fuldtid, når der søges SVU. Ved deltidsbeskæftiget skal der gennem de sidste fem år være beskæftigelse svarende til mindst to år på fuld tid. Beskæftigelse indbefatter perioder med job i Danmark og udlandet, eksempelvis skåne eller servicejob, barselsorlov dog ikke børnepasningsorlov og perioder med modtagelse af SVU, VEU, VUS. Der er tale om fuldtidsbeskæftigelse, ved 37 timers arbejde om ugen de sidste 10 uger, før ansøgning om SVU. SVU udbetales i relation til ansættelse som henholdsvis fuld- eller deltid. Der kan ikke modtages SVU, hvis du samtidig får anden offentlig støtte eksempelvis SU, VEU, dagpenge, fortidspension, arbejdsløshedsdagpenge, uddannelsesgodtgørelse, orlovsydelse, revalideringsydelse eller kontanthjælp. 14

15 SVU følger den højeste dagpengesats. I 2007 er det kr. for en uges heltidsundervisning svarende til 37 timer. SVU skemaet skal udfyldes i samarbejde med din arbejdsgiver og sendes til CVUalpha, som videresender det til SVU - administratorer. 15

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

Hvis det kun er en afdeling, angiv da afdelingens navn og/eller ansvarsområde:

Hvis det kun er en afdeling, angiv da afdelingens navn og/eller ansvarsområde: TilmeldingNNS Status Aktiv Dokument-id 014.38M.512 Afsluttet den Sagsnummer 003.21M.511 Sagsbehandler Morten Outzen Larsen Sagstitel Den kommunale Dagpleje - Org.nr. 37100, Ministeriets journalnr. 8261-0066

Læs mere

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved:

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: Til KL Bikubenfonden, udsatte børn i dagtilbud Kommuneberetning fra Aalborg august 2010 Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: I 2007 fik vi bevilget midler til kompetenceløft

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kommune. Aftale mellem Dagplejen og Børne- & skoleudvalget

Dialogbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kommune. Aftale mellem Dagplejen og Børne- & skoleudvalget Dialogbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kommune Aftale mellem Dagplejen og Børne- & skoleudvalget 2011-2012 1 1. Formål Formålet med dialogbaseret aftalestyring i Vesthimmerlands Kommune er : At udvikle

Læs mere

Opkvalificeringsprojekt i inklusion for dagtilbud

Opkvalificeringsprojekt i inklusion for dagtilbud Opkvalificeringsprojekt i inklusion for dagtilbud Børn og Skole 2011 Forord Uddannelses og opkvalificeringsprojektet er planlagt i et samarbejde imellem: FOA, BUPL, AOF, Jobcenter Bornholm, CFU Bornholm,

Læs mere

Kommunefortælling/ Slagelse kommune KL-projekt Udsatte børn Lokalt projekt Udvikling til alle

Kommunefortælling/ Slagelse kommune KL-projekt Udsatte børn Lokalt projekt Udvikling til alle Kommunefortælling/ Slagelse kommune KL-projekt Udsatte børn Lokalt projekt Udvikling til alle Center for dagtilbud Bente Jørgensen bente@slagelse.dk 13. august 2010 1. Udfordringen Den Sammenhængende Børne

Læs mere

Natur og naturfænomener i dagtilbud

Natur og naturfænomener i dagtilbud Natur og naturfænomener i dagtilbud Stærke rødder og nye skud I denne undersøgelse kaster Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) lys over arbejdet med læreplanstemaet natur og naturfænomener i danske dagtilbud.

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Læservejledning til resultater og materiale fra

Læservejledning til resultater og materiale fra Læservejledning til resultater og materiale fra Forsknings- og udviklingsprojektet Potentielt udsatte børn en kvalificering af det forebyggende og tværfaglige samarbejde mellem daginstitution og socialforvaltning

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgfagspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU - henvender sig til alle, der arbejder med mennesker og

Læs mere

DGI Nordsjælland og UCC. Diplom modul i bevægelse og dannelse. Efteruddannelse for pædagoger

DGI Nordsjælland og UCC. Diplom modul i bevægelse og dannelse. Efteruddannelse for pædagoger DGI Nordsjælland og UCC Diplom modul i bevægelse og dannelse Efteruddannelse for pædagoger 2 Bevægelse skaber liv og glæde Bevægelse og dannelse 3 Som noget helt nyt har DGI Nordsjælland indgået et samarbejde

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse

NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse Facilitering Flow og fremdrift af arbejdsprocesser NGO ere er medlems- og frivillighedsbaserede vidensorganisationer,

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Fortællinger og praksisværktøjer

Fortællinger og praksisværktøjer fordi forandring og forvandling handler om at se, hvad et andet menneske kan blive og ikke kun, hvad det er lige nu Et mentorkursus for dig, der vil skabe inklusion Fortællinger og praksisværktøjer - der

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Ny Nordisk Skole-institution.

Ny Nordisk Skole-institution. Ny Nordisk Skole-institution. 1. GRUNDOPLYSNINGER OM ANSØGER: 2. MOTIVATION OG TILGANG TIL FORANDRINGSPROCESSEN: Hvorfor vil I være Ny Nordisk Skole-institution og hvordan vil I skabe forandringen? Vi

Læs mere

Samarbejdsaftale om Fremtidens Dagtilbud

Samarbejdsaftale om Fremtidens Dagtilbud Samarbejdsaftale om Fremtidens Dagtilbud Samarbejdsaftale mellem programkonsortiet og Frederiksberg Kommune om forskningsprogrammet Fremtidens Dagtilbud Dato 13. marts 2014 På vegne af Ministeriet for

Læs mere

Temperaturmåling 2010

Temperaturmåling 2010 Temperaturmåling 2010 Detaljeret Daginstitution Brædstrup 2010 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud INDLEDNING Denne rapport præsenterer dagtilbuddets egne resultater af temperaturmålingen gennemført

Læs mere

Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse?

Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse? Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse? Indledning Implementering af viden, holdninger og færdigheder i organisationen Intentionen er at

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

LEDELSE MED SPECIALE I DETAILHANDEL AKADEMIUDDANNELSEN I RETAIL

LEDELSE MED SPECIALE I DETAILHANDEL AKADEMIUDDANNELSEN I RETAIL LEDELSE MED SPECIALE I DETAILHANDEL AKADEMIUDDANNELSEN I RETAIL Tag en akademiuddannelse Uddannelsen tager udgangspunkt i din virkelighed, og undervisningen giver dig mulighed for aktivt at bruge din erhvervserfaring

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse (vvu) i Sundhedspraksis Kort videregående uddannelsesniveau Uddannelsen giver kompetencer til at varetage generelle og specialiserede funktioner og

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Drømmer du om at arbejde med mennesker? om at arbejde i børnehave, vuggestue, dagpleje eller klub

Drømmer du om at arbejde med mennesker? om at arbejde i børnehave, vuggestue, dagpleje eller klub Drømmer du om at arbejde med mennesker? 6 ugers jobrettet AMUuddannelse for dig, der drømmer om at arbejde i børnehave, vuggestue, dagpleje eller klub WWW.UCC.DK Uddannelse og opkvalificering skaber vejen

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i skolen I dette katalog kan du finde inspiration til kompetenceudvikling

Læs mere

SUPERVISIONSUDDANNELSE ved UCL

SUPERVISIONSUDDANNELSE ved UCL Kompetencegivende SUPERVISIONSUDDANNELSE ved UCL To sammenhængeden diplommoduler fra Den sociale diplomuddannelse: i alt 20 ECTS points svarende til 1/3 diplomuddannelse Modtag supervision - Træn supervisorrollen

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Nøglen til succes ligger i høj grad i de tidlige år af børns liv. Vi skal have et samfund, hvor alle børn trives og bliver så dygtige,

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA- Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse

Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse Fælles obligatoriske moduler 15 ECTS-point Praksis videnskabsteori og metode Undersøgelse af sundhedsfaglig

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

Familiecoaching i systemisk perspektiv

Familiecoaching i systemisk perspektiv Særligt tilrettelagt kursus eller uddannelsesforløb for fagprofessionelle, der arbejder med familier og plejefamilier. Vi udbyder både forløbet som en formelt kompetencegivende uddannelse (10 ECTS) i samarbejde

Læs mere

Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor

Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor Centerleder Områdeleder Sektionsleder Institutionsleder Idrætschef Gruppeleder Halinspektør Køkkenleder Pleje- og omsorgsleder Sjakbajs Tilsynsførende

Læs mere

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn STRATEGI FOR LÆRING OG UDVIKLING Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn Vi ønsker en løbende udvikling af vores daglige udviklingsproces, der sikrer, at den nye viden bliver

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

Teamkoordinator-uddannelsen

Teamkoordinator-uddannelsen Teamkoordinator-uddannelsen De mange krav, den store kompleksitet og den accelererende udvikling, som opleves overalt i samfundet i dag, er også blevet en naturlig del af skolens virkelighed. For at navigere

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Fælles - om en god skolestart

Fælles - om en god skolestart Fælles - om en god skolestart 1 Indledning Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Der ud over henvender pjecen sig også til

Læs mere

Lederuddannelser PB 1

Lederuddannelser PB 1 Lederuddannelser 1 LEDELSE KAN LÆRES Ledelse kan læres Effektiv ledelse er grundstenen til en virksomheds fortsatte succes. Med vore kurser i ledelse tilbyder vi et komplet efteruddannelsesforløb af nøglepersonerne

Læs mere

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området.

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området. Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETØNSKE 1. september 2011 Budgetønske: Stærk skoleledelse Baggrund BUF står over for et generationsskifte både på almen- og specialområdet skoleledernes gennemsnitlige

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Pædagogisk assistentuddannelse PAU Daginstitution Højvang 1 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn Hoved tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Tema 2 Ledelse og Metoderne

Tema 2 Ledelse og Metoderne Tema 2 Ledelse og Metoderne Genbesøg i : Oplæg; kort præsentation af modellens redskaber. v/ projektleder Britta Hilding Jeppesen, Viborg kommune Tidlig opsporing og indsats VIL: At alle børn og unge skal

Læs mere

1-årigt uddannelsesforløb. i et systemisk og narrativt perspektiv for konsulenter & familie-behandlere

1-årigt uddannelsesforløb. i et systemisk og narrativt perspektiv for konsulenter & familie-behandlere 1-årigt uddannelsesforløb i et systemisk og narrativt perspektiv for konsulenter & familie-behandlere v / Pia Laursen Underviser: Pia Laursen, uddannet Cand. Psych. Efter-følgende uddannet på Milano-skolens

Læs mere

Ledelse af lærings- og forandringsprocesser i en tosprogskontekst

Ledelse af lærings- og forandringsprocesser i en tosprogskontekst Ledelse af lærings- og forandringsprocesser i en tosprogskontekst Målgruppe: Pædagogiske ledere i dagtilbud, skoler og fritidstilbud Omfang: 25 timers forløb Opbygning: 2 dages internat i januar 2015 og

Læs mere

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje Kursuskatalog 2013-2014 En vigtig brik Den kommunale Dagpleje Vi har en vigtig og betydningsfuld opgave i at styrke børns læring, udvikling og trivsel Velkommen til Vordingborg kommunes Fælles Pædagogiske

Læs mere

1-årigt uddannelsesforløb. i systemisk teori og metode for konsulenter & familie-behandlere

1-årigt uddannelsesforløb. i systemisk teori og metode for konsulenter & familie-behandlere 1-årigt uddannelsesforløb i systemisk teori og metode for konsulenter & familie-behandlere v / Pia Laursen Underviser: Pia Laursen, uddannet Cand. Psych. Efter-følgende uddannet på Milano-skolens 3-årige

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende i DUS en v/ Vejgaard Østre skole

Uddannelsesplan for studerende i DUS en v/ Vejgaard Østre skole 1 Uddannelsesplan for studerende i DUS en ved Vejgaard Østre Skole. Denne folder skal læses som et supplement af den studerende i forhold til vores velkomstfolder, hvor der forefindes en generel beskrivelse

Læs mere

Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud

Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud Beskrivelse af uddannelsen Studiestart ultimo januar. 2016-2019 0 Indhold Diplom i ledelse for medlemmer af LOS... 2 Opbygning af Diplom i Ledelse...

Læs mere

Det tværfaglige kulturprojekt i praksis

Det tværfaglige kulturprojekt i praksis Det tværfaglige kulturprojekt i praksis 02 Det tværfaglige kulturprojekt i praksis Målgruppe: Faglige medarbejdere i kulturforvaltninger og -institutioner Kultur inviteres i en kommunal sammenhæng stadig

Læs mere

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Efterår 2014 Forår 2015 VPC-ERHVERV 2 formål Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik AKADEMIUDDANNELSEN MODUL 1 120

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

M e n t o r. Diplomuddannelsen

M e n t o r. Diplomuddannelsen M e n t o r N e t v æ r k - u d d a n n e l s e Diplomuddannelsen Diplom uddannelse tonet til Mentordiplom uddannelse Målgruppen for en mentordiplomuddannelse er: Alle der har interesse i at kvalificere

Læs mere

FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART

FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART FÆLLES OM EN GOD START 3 INDLEDNING Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Derudover henvender

Læs mere

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt om klinisk undervisning med Ergoterapeutuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Målsætningen for klinisk

Læs mere

Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor

Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor Centerleder Områdeleder Sektionsleder Institutionsleder Idrætschef Gruppeleder Halinspektør Køkkenleder Pleje- og omsorgsleder Sjakbajs Tilsynsførende

Læs mere

KLYNGELEDELSESPROFIL KØBENHAVNS KOMMUNE

KLYNGELEDELSESPROFIL KØBENHAVNS KOMMUNE KLYNGELEDELSE I KØBENHAVN Alle børn og unge i København skal have lige adgang til at trives, udvikle sig og lære, sådan at de har de bedste muligheder nu og fremover i livet. Dag- og fritidstilbud har

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Systemisk valgfagspakke på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU - henvender sig til alle, der arbejder med mennesker og sociale processer.

Læs mere

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger.

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere På Virupskolen ændrer vi skolens ledelsesstruktur pr. 1. august 2015. Vi søger derfor 2 pædagogiske ledere til at indgå i vores ledelsesteam. Vi søger en pædagogisk

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Baggrunden for denne standard er krav til undervisningens kvalitet. Kravene er defineret i bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

1-årigt uddannelsesforløb overbygning

1-årigt uddannelsesforløb overbygning 1-årigt uddannelsesforløb overbygning i systemisk teori og metode for konsulenter & familie-behandlere v / Pia Laursen Underviser: Pia Laursen, uddannet cand. Psych. Efter-følgende uddannet på Milano-skolens

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

Favrskov læring for alle

Favrskov læring for alle Favrskov læring for alle 2013- Kontekst og baggrund: Byrådet vedtog i forbindelse med B-2013, at der afsættes 1 mio. i 20 og 2 mio. i 20, 20 og 2016 til at sikre øget inklusion i folkeskolen, ved at have

Læs mere

PROJEKTLEDELSE OG KOORDINERING

PROJEKTLEDELSE OG KOORDINERING PROJEKTLEDELSE OG KOORDINERING EN SIKKER VEJ MOD ET NYT VÆRDISKABENDE JOB Projektledelse og koordinering er et vigtigt element, næsten uanset i hvilken retning, du vil udvikle din karriere. En uddannelse

Læs mere

Den overordnede uddannelsespolitik for Næstved Kommune. Bilag 3

Den overordnede uddannelsespolitik for Næstved Kommune. Bilag 3 Den overordnede uddannelsespolitik for Næstved Kommune. Bilag 3 I MED-aftalen er der i 8 stk.3, punkt 3, beskrevet de overordnede retningslinjer for efter- og videreuddannelse af medarbejdere, herunder

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud Indledning Denne vejledning omhandler Temperaturmålingen. I de næste afsnit vil du finde en kort beskrivelse af Temperaturmålingens anvendelsesmuligheder, fokus og metode. Du vil også få information om,

Læs mere

4F modellen. Redskaber og inspiration til teamsamarbejde DAGTILBUD, VERSION

4F modellen. Redskaber og inspiration til teamsamarbejde DAGTILBUD, VERSION 4F modellen Redskaber og inspiration til teamsamarbejde DAGTILBUD, VERSION 01.2016 Hensigten med folderen Indhold Denne folder indeholder Hjørring Kommunes tilgang til professionelle læringsfællesskaber

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Professionel Pædagogisk. faglighed i kommunale dagtilbud

Professionel Pædagogisk. faglighed i kommunale dagtilbud Professionel Pædagogisk faglighed i kommunale dagtilbud Faglighedsblomsten Organisering Refleksiv kompetence Professionel Pædagogisk faglighed i Dagtilbuddet Kommunikation Pædagogisk praksis Faglig håndtering

Læs mere

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Vi er en privat børnehave som er placeret ved Gymnastik- og Idrætshøjskolen i Viborg. Normeringen er 80 børnehavebørn

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD. Efteruddannelse. med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring

TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD. Efteruddannelse. med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD Efteruddannelse med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring 2 Efteruddannelse med fokus på inklusion af BØRN I EN UDSAT POSITION Langt de fleste børn i Danmark går i dagtilbud.

Læs mere

I udviklingsprogrammet kommer de deltagende dagtilbud til at arbejde med følgende kerneelementer:

I udviklingsprogrammet kommer de deltagende dagtilbud til at arbejde med følgende kerneelementer: 2 Institut for Uddannelse og Pædagogik ved Aarhus Universitet, Center for Børnesprog ved Syddansk Universitet og Rambøll Management Consulting (konsortiet) har fået midler fra Socialstyrelsen til sammen

Læs mere

Det pædagogiske område. uddannelse2002. Grundlæggende lederuddannelse for dagplejepædagoger og ledere

Det pædagogiske område. uddannelse2002. Grundlæggende lederuddannelse for dagplejepædagoger og ledere Det pædagogiske område uddannelse2002 Grundlæggende lederuddannelse for dagplejepædagoger og ledere Dagpleje Skab forandring som dagplejepædagog/dagplejeleder seks målrettede kursustilbud i 2002 Dagplejeområdet

Læs mere

Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015

Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015 Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015 Praktikstedets forventninger Forventninger til vejledning I børnehusene i Skørping er vi glade for at tage imod studerende. Vi er åbne, og læringsaktiviteter

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere