Udsatte børn og brydning af negativ social arv Et samarbejde mellem Norddjurs Kommune og CVUalpha Efteruddannelses Koncept

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udsatte børn og brydning af negativ social arv Et samarbejde mellem Norddjurs Kommune og CVUalpha Efteruddannelses Koncept"

Transkript

1 Efteruddannelses Koncept Udsatte børn og brydning af negativ social arv 1

2 Udsatte børn og brydning af negativ social arv Norddjurs kommune modtager 1,2 millioner fra Ministeriet for Familie- og Forbrugsanliggender til efter og videreuddannelse indenfor temaet Bedre kvalitet i dagtilbud med fokus på Udsatte børn, fysiske rammer og brydning af negativ social arv. Pengene skal bruges til efter og videreuddannelse, som igangsættes i 2007, men videreføres i Forløbet er relateret til de forventninger Ministeriet for Familie- og Forbrugsanliggender har til implementeringen af midlerne, hvor der især lægges vægt på initiativer, der skal mindske den negative sociale arv, øge muligheden for efteruddannelse og opkvalificering af dagtilbudspersonale i forhold til udsatte børn og indsatser i dagtilbud for at bryde negativ social arv. Samarbejde der gør en forskel I forløbet forpligtiger CVUalpha sig til at udvikle koncepter, der relaterer sig til Norddjurs Kommunes behov og ønsker omkring efter- og videreuddannelse af 0-6 års området med fokus på udsatte børn og brydning af negativ social arv. Endvidere forpligtiger CVUalpha sig til at skabe projektledelse og afsætte administrative timer til at rekruttere undervisere, udarbejde undervisningsforløb, deltage i styregrupper, igangsætte samarbejdsrelationer, udarbejde informations materiale, modtage tilmeldelser til kurser og efteruddannelse, fakturering og indberetning til SVU, lave foldere og informationsmateriale. Endvidere forpligtiger CVUalpha sig til at dokumentere og evaluere i forhold til Ministeriet for familie og forbrugeranliggender i samarbejde med Norddjurs Kommune. Herunder beskrive grundlaget for forløbet, udarbejde evalueringsredskaber, indsamle viden fra praksis, skabe dokumentation og skriftliggøre dokumentationen til ministeriet. Konkrete efteruddannelsesforløb udarbejdes i samarbejde med forvaltningsledelse, institutionsledelse og dagplejeledelse fra Norddjurs Kommune. Efter- og 2

3 videreuddannelseskonceptet relaterer sig til hele 0-6 års området og er opdelt i fire elementer. 1. Ledelse 2. Pædagoger/souschefer 3. Dagplejere, pædagogmedhjælpere, pgu er og andet ikke pædagogisk faglært personale 4. Foredrag/temadage For at udvikle fælles kultur, barnesyn og værdier i Norddjurs Kommunes 0-6 års område tages der i uddannelsesforløbet udgangspunkt i ambassadør forståelsen. Der efteruddannes ambassadører, cirka en pædagog fra hver institution, dagplejepædagoger fra hvert distrikt og et antal støttepædagoger. Ambassadørerne forpligter sig til at undervise kollegaer og andet personale i de nævnte metoder. På den måde bliver der mulighed for vidensdeling, som kommer til gavn for hele organisationen. Ligeledes udvikle 0-6 års området en fælles referenceramme, som skal bruges i det daglige pædagogiske arbejde, og den fortsatte udvikling af området. Der lægges på denne måde vægt på et fælles fagsprog, som kan skabe sammenhængskraft i hele kommunen blandt andet ved at alle uddannelseselementer skal indeholde Norddjurs Kommunes værdiggrundlag og 0-6 års områdets barnesyn. Norddjurs Kommune ønsker at lægge vægt på den systemiske og narrative tilgang ud fra et anerkendende perspektiv. Den systemiske tilgang lægger vægt på de mønstre, der forbinder en given kultur sammen. Der lægges vægt på en dialektik mellem relationer og kontekst. Den narrative tilgang har omdrejningspunkt i de fortællinger, der påvirker vores forståelser og værdier. For at ændre en given kultur vil det være nødvendigt at introducere alternative fortællinger. Det anerkendende perspektiv har den grundlæggende forståelse, at alle motiveres bedst til nytænkning og forandring, når de mødes af anerkendelse. Her lægges vægt på ressourcer og styrker som grundlag for pædagogisk arbejde og samarbejde. 3

4 Efteruddannelseskonceptet har både diplom niveau, efteruddannelsesforløb, udviklings perspektiver samt foredrag, som sikre at alle personalegrupper i hele 0-6 års området bliver tilgodeset. 1. Udviklingsgruppe Målgruppe på tværs af 0-6 års området 2. Kursus: Ledelses Laboratoriet Målgruppe Ledere 3. Diplom modul: Børn, unge og familier med særlige behov Målgruppe Pædagoger/souschefer 4. Kursus: Udsatte børn og brydning af negativ social arv ud fra et systemisk narrativt perspektiv Målgruppe Pædagoger/souschefer 5. Kursus: Pædagogisk arbejde med udsatte børn og deres forældre Målgruppe Dagplejere, pædagogmedhjælpere 6. Foredrag/temadage: Indhold defineres af udviklingsgruppen Målgruppe Forældre/medarbejdere Yderligere kontakt Centerleder Lone Gitz-Johansen Projektleder Maria Schou Informationsmøde for ledere Den. 10 oktober

5 Udviklings gruppe For at styrke sammenhængskraften i Norddjurs Kommune og opkvalificere forebyggelsen i forhold til udsatte børn nedsættes en udviklings gruppe. I gruppen deltager repræsentanter for institutionsledere, pædagoger, dagplejepædagoger og forvaltningschef under koordinering af en CVUalpha konsulent. Udviklingsgruppen har til opgave at udarbejde et dokument der beskriver værdier, menneske- og barnesyn for 0-6 års området på et systemisk, narrativt og anerkendende grundlag. Dette sker i relation til Norddjurs værdigrundlag, som er åbenhed, ligeværdighed og dialog. Herunder skal der udarbejdes retningslinier til fremtidig indsats i forhold til udsatte børn og brydning af negativ social arv til brug i hele Norddjurs Kommune. Gruppen skal opstarte i 2007 og fortsætte i I det omfang at gruppen får udarbejdet materialet kan det blive en integreret del af de efteruddannelses forløb, der igangsættes i Derefter er intentionen at materialet skal bruges fremover i Norddjurs Kommune. Udviklingsgruppen skal mødes hver tredje uge og deltagerne skal imellem møderne indhente oplysninger, skriftliggøre og kommunikere med baglandet om gruppens arbejde. Udviklingsgruppen fortsætter efterfølgende til udvikling af andre relevante projekter i kommunen. Her kan der rekvireres yderligere konsulentbistand fra CVUalpha. CVUalpha forpligtiger sig til at være proceskonsulent, lave skriftlige oplæg på baggrund af gruppens dialoger, fungere som mødeindkalder og referent, samt udarbejde endeligt materiale. 5

6 Ledelses Laboratoriet Målgruppe: Ledere Ledelsesforståelsen i den offentlige kontekst er under stærk udvikling. Der fokuseres i højere grad på synlig og udviklingsorienteret ledelse, hvor der er skærpede forventninger til det pædagogiske indhold. Eksterne strukturændringer herunder kommunesammenlægninger og øget fokus på pædagogiske institutioner sætter ledelse i fokus både som profession og som en del af den daglige pædagogiske praksis. Ledelses Laboratoriet igangsætter en udviklingsproces mod bedre ledelse i Norddjurs Kommune. Efteruddannelsen er baseret på princippet: den som eksperimenterer, udvikler sig Der lægges vægt på forandringsprocesser og tages udgangspunkt i dilemmaer og praktiske problemstillinger i pædagogisk ledelse, hvor den enkelte deltagers personlige lederskab er i centrum. Som i resten af efteruddannelsesprojektet inddrages systemisk ledelse, fortælling som ledelsesværktøj, socialkonstruktivistisk perspektiv og anerkendende ledelse. Kvalificering af handleviden Kvalificeret handleviden er en udviklingsproces mellem viden, handling og erkendelse, der giver nye kvalificerede handlemuligheder. Kvalificeret handleviden skabes gennem en udviklingsproces som baseres på de tre E er: Elevation, Eksperiment og Erkendelse Eksperiment Kvalificeret handleviden Elevation Erkendelse 6

7 Elevation: Kvalificering og tilegnelse af teoretisk viden som giver deltagerne kundskaber og handleberedskab på højt niveau Eksperiment: Afprøve konkrete, individuelle og praksisrelevante opgaver, ved at deltagerne øver sig i analyse og ledelsesredskaber så der skabes meningsfuld ejerskab. Erkendelse: Erfaringsopsamling og refleksion hvor der er fordybelse i problemfelter og muligheder. Der skabes ny mening og nye sammenhænge i spejling mellem forskellige forståelser og synsvinkler. Moduler Ledelses Laboratoriet er bygget op omkring syv grundmoduler Modul 1 Ledelse i rivende udvikling (Udvikling i offentlig ledelse) Modul 2 Hvad skal mit eftermæle være? (Strategisk ledelse) Modul 3 Også organisationer har rødder (Ledelse i en kulturel kontekst) Modul 4 Ledelse handler om passende forstyrrelser (Systemisk ledelse) Modul 5 At lære er at leve (Ledelse af lærende og værdibaseret organisationer) Modul 6 Uden anerkendelse ingen udvikling (Anerkendende ledelse) Modul 7 Du er din egen fortælling (Narrativitet i et ledelsesperspektiv) 7

8 Børn, unge og familier med særlige behov Målgruppe Pædagoger/souschefer Der igangsættes diplom modulet Børn, unge og familier med særlige behov. De pædagogiske diplomuddannelser er videreuddannelse for pædagoger m.fl. og er meritgivende, så moduler kan tages enkeltvis eller samlet. Der er mulighed for SVU godtgørelse, som i 2007 svarer til 3415 kr. netto pr. uge, hvilket kan bruges til vikardækning. Et modul svarer til 9 ECTS point og er et fuldtidsstudie på 6 uger. Diplom modulet tager udgangspunkt i forståelsen af ambassadører, hvor deltagerne skal være en pædagog/souschef fra hver institution, to dagplejepædagoger pr. distrikt og et antal støttepædagoger. Den deltagende pædagog skal fungerer som ambassadør i den enkelte institution. Og forpligter sig dermed til at videreformidle den konkrete viden i egen organisation. Ambassadører skal derforuden tage udgangspunkt i egen institution i forhold til indsamling af empiri og opgaveskrivning for at relatere teori og den konkrete praksis til gavn for hele institutionen. Indhold Deltagerne tilegner sig viden om teorier og begreber om udsatte børn og familiers behov og levevilkår. Viden om forældresamarbejde og tværfagligt samarbejde herunder arbejde med fordomme, egne værdier og adskillelse af privat, personlig og professionel sfærer. Der arbejdes med det lovmæssige grundlag for pædagogisk arbejde herunder læreplaner, underretningspligt mv. Forudsætninger for løsning af sociale problemer i forbindelse med pædagogisk arbejde. Viden om normalitet og negativ social arv herunder mønsterbrydning. Der gives kendskab til marginalisering og integration herunder viden om risikofamilier og truede børn. Deltagerne får indsigt i forvaltningsmæssig opbygning og opgavefordeling herunder Norddjurs Kommunes værdigrundlag og opbygning. Der skabes viden i forhold til 8

9 forskellige syn på børns udvikling og læring. Afslutningsvis arbejdes der med kommunikative processer i forhold til faglig-, tværfaglig-, og forældre-samarbejde. 9

10 Udsatte børn og brydning af negativ social arv ud fra et systemisk narrativt perspektiv Målgruppe Pædagoger/souschefer Et skræddersyet kursusforløb for pædagoger/souschefer som relaterer sig til målgruppen udsatte børn og brydning af negativ social arv ud fra et systemisk narrativt perspektiv. Ud fra ambassadør forståelsen skal alle daginstitutioner og dagplejegrupper sende en deltager til dette kursus. Deltagerne skal forpligte sig til at videreformidle indholdet løbende i personalegruppen og ligeledes skal hele personalet læse den litteratur der ligger til grund for kurset. På den måde kan der i de enkelte personalegrupper ske en vidensdeling omkring det faglige indhold og samtidig være grundlag for en efterfølgende pædagogisk diskussion i det enkelte dagtilbud på baggrund af et fælles fagsprog. I det omfang udviklingsgruppens arbejde skrider frem kan det indgå i kursets indhold. Kurset vil have et systemisk udgangspunkt forstået som at udsatte børn og familier ikke blot er individuelle problemer, men at disse grupper af børn og familier fastholdes i et socialt samspil og at en forholden hertil må kræve inddragelse af flere systemer. Ligeledes vil der være en narrativ tilgang i forståelsen af at barnets identitet udvikles gennem nye livshistorier og handlemuligheder, hvor dagtilbudet har en positiv og anerkendende tilgang til barnet. Her er forældresamarbejdet også relevant i forhold til at skabe de gode fortællinger og få forståelse for forældrenes baggrund og historik. Herunder kan der arbejdes med adskillelse af privat, personlig og professionel og en aktiv forholden til hvordan fordomme og myter kan fastholde den negative sociale arv. Der må være en forståelse af de forskellige systemer, som henholdsvis forældre og pædagoger indgår i og er en del af. 10

11 Der arbejdes i kurset ligeledes ud fra et anerkendende perspektiv, hvor der lægges vægt på barnets og forældrenes ressourcer og styrker, som fundament for pædagogisk arbejde. Det handler om at skabe mening og sammenhængkraft mellem barn og pædagogen og mellem forældre og institution. Temaer i undervisningen kunne være Teori og viden omkring den systemiske tilgang Narrativitet som pædagogisk felt Anerkendende relationer i pædagogisk arbejde Udsatte børn og deres signaler Forældresamarbejde med udsatte familier Personalesamarbejde og tværfagligt samarbejde Kurset vil have en varighed på 15 hele undervisningsdage, hvor der både er indlagt oplæg og gruppearbejde. Undervisningen planlægges med en fast dag om ugen. Der må forventes tid til at læse, skrive og formidle ud over de 15 dage. 11

12 Pædagogisk arbejde med udsatte børn og deres forældre Målgruppe: Dagplejere, pædagog-medhjælpere, pguér I relation til temaet Udsatte børn og brydning af negativ social arv laves der et kursusforløb for dagplejere og pædagogmedhjælpere. Kurset vil være et introduktionskursus til de forskellige tilgange af relevans for pædagogisk arbejde med udsatte børn og brydning af negativ social arv. Indhold Der gives viden om udsatte familier og truede børn. Der undervises i forældresamarbejde og tværfagligt samarbejde herunder arbejde med fordomme, egne værdier og adskillelse af privat, personlig og professionel. Der arbejdes ud fra Norddjurs Kommunes værdigrundlag, og barnesyn herunder det systemiske og narrative udgangspunkt for pædagogisk arbejde med udsatte børn og familier. På denne måde vil deltagerne kunne forhold sig til målgruppen ud fra et mere professionaliseret synspunkt, og der skabes et fagsprog som kan give denne medarbejdergruppe mulighed for at deltage i en kvalificeret diskussion på et højere niveau. Kurset vil indeholde nogle af de samme elementer som for pædagogerne/souscheferne, men på et mindre dybdegående niveau. Herunder viden omkring den systemiske tilgang, narrativitet som pædagogisk felt, anerkendende relationer i pædagogisk arbejde, udsatte børn og deres signaler, forældresamarbejde med udsatte familier, og personalesamarbejde og tværfagligt samarbejde. Der skal i høj grad arbejdes ud fra konkrete cases, så den pædagogiske praksis bliver en nærværende del af kurset. Der bliver tale om 2 x 1 uges fuldtidskursus, hvor der mellem de to uger bliver indlagt konkrete læse- og/eller arbejdsopgaver for at koble teori og praksis. Her kan det være en fordel af holdene både har dagplejere og 12

13 pædagogmedhjælpere, da de kan supplere hinandens faglighed og samtidig give ansigt til ansigt relationer i kommunen til skabelse af sammenhængkraften. 13

14 Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) Det er muligt at søge SVU støtte til diplom modulet. Følgende krav skal opfyldes: Være mellem 25 og 65 år Være dansk statsborger Være studieaktiv Have været beskæftiget i en årrække Have en aftale med arbejdsgiver om orlov Være optaget på en uddannelse For at være studieaktiv skal der deltages i de aktiviteter, som er knyttet til uddannelsen herunder deltage i undervisning, prøver samt aflevere opgaver. Det er uddannelsesstedet, der afgør om studieaktiviteten opfyldes blandt andet gennem deltagelses registrering. Gennem de sidste fem år skal der være beskæftigelse svarende til mindst tre år på fuld tid, hvis udgangspunktet er fuldtid, når der søges SVU. Ved deltidsbeskæftiget skal der gennem de sidste fem år være beskæftigelse svarende til mindst to år på fuld tid. Beskæftigelse indbefatter perioder med job i Danmark og udlandet, eksempelvis skåne eller servicejob, barselsorlov dog ikke børnepasningsorlov og perioder med modtagelse af SVU, VEU, VUS. Der er tale om fuldtidsbeskæftigelse, ved 37 timers arbejde om ugen de sidste 10 uger, før ansøgning om SVU. SVU udbetales i relation til ansættelse som henholdsvis fuld- eller deltid. Der kan ikke modtages SVU, hvis du samtidig får anden offentlig støtte eksempelvis SU, VEU, dagpenge, fortidspension, arbejdsløshedsdagpenge, uddannelsesgodtgørelse, orlovsydelse, revalideringsydelse eller kontanthjælp. 14

15 SVU følger den højeste dagpengesats. I 2007 er det kr. for en uges heltidsundervisning svarende til 37 timer. SVU skemaet skal udfyldes i samarbejde med din arbejdsgiver og sendes til CVUalpha, som videresender det til SVU - administratorer. 15

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Systemisk valgfagspakke på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU - henvender sig til alle, der arbejder med mennesker og sociale processer.

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1 Inklusion2016 November 2013. Endelig version Acadre 13/23744 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 5 3. Fælles overordnede

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor)

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 64 Offentligt Udkast af 2. november 2005 Fremsat den {FREMSAT} af Bertel Haarder Forslag til Lov om uddannelsen til pædagog (professionsbachelor) Kapitel 1 Formål

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD. Efteruddannelse. med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring

TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD. Efteruddannelse. med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD Efteruddannelse med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring 2 Efteruddannelse med fokus på inklusion af BØRN I EN UDSAT POSITION Langt de fleste børn i Danmark går i dagtilbud.

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Første delrapport Juli 2007 INDHOLD Forord...3 1. Evalueringsramme...4 2. Projektets relevans...7

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse:

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse: PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

NIRAS Analyse & Strategi UdviklingsForum. Kortlægning og analyse af efteruddannelses- og kompetenceudviklingsmuligheder HOVEDRAPPORT.

NIRAS Analyse & Strategi UdviklingsForum. Kortlægning og analyse af efteruddannelses- og kompetenceudviklingsmuligheder HOVEDRAPPORT. Kortlægning og analyse af efteruddannelses- og kompetenceudviklingsmuligheder på dagtilbudsområdet HOVEDRAPPORT Maj 2010 SERVICESTYRELSEN NIRAS Analyse & Strategi UdviklingsForum Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder: Kommunal: Privat: Regional:

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

VIDA. VIDA-modelrapport 2. Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram Uddannelse og implementering

VIDA. VIDA-modelrapport 2. Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram Uddannelse og implementering VIDA-modelrapport 2 VIDA Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram Uddannelse og implementering Kristina Kristoffersen, Ove Steiner Rasmussen & Bente Jensen (red.) VIDA-forskningsserien

Læs mere

VEJLEDNING TIL MEDARBEJDERE OG LEDERE EFTERÅR 2015

VEJLEDNING TIL MEDARBEJDERE OG LEDERE EFTERÅR 2015 TILBUD TIL MEDARBEJDERE I BØRN OG UNGE INFORMATION Uddannelsesindhold: Line Asp Rotationsvikar: Anders Probst-Jensen / Maria Luisa van Binsbergen Tilmelding: Kursusportalen Tilmeldingsfrist: 26. juni 2015

Læs mere

PRAKTIKHÅNDBOG PRAKTIKHÅNDBOG. Pædagoguddannelsen i Hjørring. Professionshøjskolen University College Nordjylland

PRAKTIKHÅNDBOG PRAKTIKHÅNDBOG. Pædagoguddannelsen i Hjørring. Professionshøjskolen University College Nordjylland PRAKTIKHÅNDBOG PRAKTIKHÅNDBOG Professionshøjskolen University College Nordjylland Pædagoguddannelsen i Hjørring 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2 A. Forholdet mellem praksis og teori 3 B. Forholdet

Læs mere

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering i Norddjurs Kommune. Revideret 09.11.12 Udarbejdet af nedsat projektgruppe. Revideret af styregruppen for Mål og handleplan for sprogvurdering og

Læs mere

Kommentar. God dialog. Gælder også for FTF og AC.

Kommentar. God dialog. Gælder også for FTF og AC. Kommune: Holstebro Spørgsmål Ja Nej Ved ikke Har I oplevet uenigheder X på medarbejdersi- den? Er pengene blevet fordelt ligeligt i forhold til gruppens størrelse? Har i fordelt pengene på tværs af grupperne

Læs mere

Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk

Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Projekt Ressourcepædagoger

Projekt Ressourcepædagoger 2010 Projekt Ressourcepædagoger VIA University College Videreuddannelse og kompetenceudvikling 01-03-2010 Kolofon Rapporten er skrevet og redigeret af: Kirsten Rasmussen, Lektor, e-mail kirr@viauc.dk Lisbet

Læs mere

Opkvalificering af den tidlige indsats

Opkvalificering af den tidlige indsats Jill Mehlbye, John Andersen & Maj-Britt Høybye Hansen Opkvalificering af den tidlige indsats Udvikling og afprøvning af opsporingsmodellen AKF, UdviklingsForum og EVA i samarbejde med Assens, Haderslev,

Læs mere

Praktikhåndbog. Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik. Diakonhøjskolen i Aarhus. Diakoni og socialpædagogik

Praktikhåndbog. Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik. Diakonhøjskolen i Aarhus. Diakoni og socialpædagogik Praktikhåndbog Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik Diakonhøjskolen i Aarhus Diakoni og socialpædagogik Diakonhøjskolens praktikhåndbog...3 Forord...4 Praktikken i diakonuddannelsen...5 Praktikvejlederens

Læs mere

Coaching Grundlæggende Coaching I 41 Grundlæggende Coaching II 42 Ledelse og coaching 43 Teamcoaching 44

Coaching Grundlæggende Coaching I 41 Grundlæggende Coaching II 42 Ledelse og coaching 43 Teamcoaching 44 indholdsfortegnelse Interne virksomhedsforløb Virksomhedskurser 3 Ledernes VærdiSpil 4 HR-support nyt 5 Lederrollen ledelse af medarbejdere Fra kollega til leder 7 Kommende leder er ledelse noget for mig?

Læs mere