CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat"

Transkript

1 CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014

2 Indhold Indhold Indledning Problemformulering Afgrænsninger Metode Målgruppe og formål Forkortelser Skattelovgivning Skattehistorie i Danmark Skattereformerne igennem årene Skattereformen af Skattereformen af Skattereformen af 2009 (Forårspakke 2.0) Statsskatteloven Delkonklusion Personskatteloven Definition af en personligt ejet virksomhed Enkeltmandsvirksomheder Interessentskaber (I/S er) Kommanditselskaber (K/S'er) og partnerselskaber (P/S'er) Typer af indkomst Personlig indkomst Kapitalindkomst af 62

3 3.2.3 Ligningsmæssige fradrag Skattepligtig indkomst Aktieindkomst Beregning af skatten Bundskat Topskat Sundhedsbidrag Kommunalskat og kirkeskat Skat af aktieindkomst Arbejdsmarkedsbidrag Personfradrag Eksempel på beregning af skatten jf. PSL Delkonklusion Virksomhedsskatteloven Baggrund for og formålet med virksomhedsordningen Regler ved anvendelse af virksomhedsordningen Aktiver og gæld Begreber i virksomhedsordningen Indskudskonto Kapitalafkastgrundlag og kapitalafkast Rentekorrektion Mellemregningskontoen Hæverækkefølgen Indkomstopgørelse Opsparing og hævning af årets overskud af 62

4 4.3.8 Underskud Overskud Kapitalafkastordningen Case: Ejendommen Introduktion til casen Anvendelse af virksomhedsordningen Opgørelse af indskudskontoen Opgørelse af kapitalafkastgrundlag Overskudsdisponering Beregning af skatten Anvendelse af kapitalafkastordningen Delkonklusion Case: Brug af virksomhedsordningen - Josephine Smykker Introduktion til casen Opgørelse af skatten Beregning af skattepligtig indkomst og slutskat for Sammenfatning Det efterfølgende indkomstår Indskudskonto og kapitalafkastgrundlag ultimo Delkonklusion Omdannelse til selskab Virksomhedsomdannelse Afståelsesprincippet (skattepligtig virksomhedsomdannelse) Virksomhedsomdannelsesloven (skattefri virksomhedsomdannelse) Valg af virksomhedsform af 62

5 8 Konklusion Bilag Bilag 1 - Resultatopgørelse og balance Litteraturliste Internet Bøger af 62

6 1 Indledning Der findes i Danmark overvægt af selvstændigt erhvervsdrivende, som ikke anvender de forskellige metoder, vi har i det danske skattesystem til at optimere skatten. Dette skyldes primært, at man ikke er klar over, at der er alternative metoder, og man bliver ikke oplyst om det. Rigtig mange virksomheder må efter en kort tid lukke igen, da økonomien ikke hænger sammen og mange betaler en høj pris for det, da det kan være ens livsværk, som man som iværksætter vil bringe til livs. Der er mange årsager til, at mange virksomheder går konkurs, mange grundet manglende salg, mangelfuld markedsføring og lignende, men der er selvfølgelig også dem, som klarer sig gennem de første hårde år og vokser sig større. En konstant pine for alle erhvervsdrivende er den måde, som skattesystemet er indrettet på i Danmark. Man føler, at man skal aflevere en stor del af sine hårdt optjente penge til skattevæsnet. Selvom det selvfølgelig er uundgåeligt at komme udenom at skulle betale skat, er der måder, hvorpå man kan optimere sin skattebetaling i virksomheden, alt efter hvordan virksomheden ser ud drifts- og regnskabsmæssigt. Det er netop denne del, som der er interessant for forfatteren af denne opgave. Forfatterens kendskab til revisionsbranchen har påvist, at de selvstændigt erhvervsdrivende ikke har det fornødne kendskab til de forskellige metoder, man kan betale skat på. Selv revisorer og rådgivere kan have svært ved at finde rundt i det. Selvstændigt erhvervsdrivende kan vælge tre forskellige måder at beskatte deres indkomst på. Disse er virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen, som reguleres i virksomhedsskatteloven, og derudover kan man beskattes efter reglerne i personskatteloven. Størstedelen af alle personlige virksomheder anvender personskatteloven, da dette er standarden ved opstart. Virksomhedsordningen er noget, man krydser af på selvangivelsen, og denne har de færreste kendskab til. Opgaven vil forsøge at komme tvivlen omkring valg af beskatningsform til gode ved at opstille, analysere og beregne skatten på de tre måder. Det primære emne i opgaven er dog virksomhedsordningen, da denne er anset for den mest komplicerede af de tre, men samtidig der, hvor man potentielt kan spare mest skat. 6 af 62

7 1.1 Problemformulering Opgaven tager udgangspunkt i den personligt ejede virksomhed Josephine Smykker, som ejes af Josephine. Josephines interesse for smykker startede allerede i barndomsårene, hvor hun gennem sin opvækst tegnede egne versioner af smykker, hun kunne lide. Hun arbejdede indtil slutningen af 2009 i en dansk smykkeforretning, der selv designer og producerer deres smykker. Den 1. januar 2010 besluttede Josephine sig så endelig for at udleve sin drøm om at sælge sine egne smykker, og hun startede derfor den personligt ejede virksomhed Josephine Smykker op. Josephine Smykker har pr. 31. december 2013 vokset sig til en pæn størrelse, og Josephine har en revisor til at hjælpe sig med bogføringen. Josephine Smykker fik ikke profit ud af de to første år. Dog vendte det, da hun i sommeren 2012 blev opdaget af en kendt dansk designerkæde, som gerne ville købe hendes smykker, og hun fik overskud både i 2012, 2013 og Josephines revisor har fortalt hende, at man kan vælge at anvende virksomhedsordningen til at spare en del af overskuddet, og derudover at man kan skatteoptimere, så hun ikke skal betale topskat. Det er Josephine interesseret i at høre mere om, hvorfor hun beder revisor om at fortælle hende om fordele og ulemper ved at vælge virksomhedsordningen. Hun ønsker at tiltræde i virksomhedsordningen, hvis skatteoptimeringen er fordelagtig for hende, da hun gerne vil betale så lidt skat som muligt, da virksomheden stadig er i opstartsfasen, så de opsparede midler kan anvendes til investeringer o. lign. Josephine arbejder i en ejerlejlighed, som hendes forældre har købt til hende. Josephine betaler leje af lejligheden, og den anvendes udelukkende erhvervsmæssigt. Josephines forældre har hørt, at der er tre former for beskatning, man kan vælge i forhold til opgørelse af skatten i forbindelse med et forældrekøb. De har spurgt deres revisor, hvilken metode er mest hensigtsmæssig, taget forudsætningerne i betragtning. Problemformulering: Hvilke skattemæssige konsekvenser vil det have for Josephine Smykker at indtræde i virksomhedsordningen, herunder hvilke skattemæssige optimeringsmuligheder har hun? Hvilken beskatningsform skal Josephines forældre vælge til opgørelse af skatten af ejendommen? 7 af 62

8 Opgavens problemformulering vil blive løst ved besvarelse af følgende underspørgsmål: Hvad er den skattemæssige status i virksomheden ved anvendelse af de forskellige beskatningsformer i de omtalte år? Hvilke fordele og ulemper er der for Josephine ved indtrædelse i virksomhedsordningen? Hvordan beregnes skatten, og hvad er den mest hensigtsmæssige metode ved køb af ejendom? Opgaven vil munde ud i en konklusion, som vil vise de mest optimale valg i forhold til problemformuleringen, set ud fra et skattemæssigt synspunkt. 1.2 Afgrænsninger Der tages afsæt i en selvstændigt erhvervsdrivende virksomhed, som gerne vil anvende virksomhedsordningen. Da der er mange metoder at opgøre den skattepligtige indkomst på, vil disse blive nævnt i løbet af opgaven, men fokus for opgaven er at belyse virksomhedsordningens facetter og metoder. Da opgaven skrives i første halvår af 2014, vil der blive taget udgangspunkt i satser og regler pr. 31. december 2013 (indkomståret 2013). Det er ikke hensigten, at personen i opgaven skal være begrænset skattepligtig til Danmark, hvorfor det forudsættes, at der arbejdes med fuld skattepligt. Det forudsættes desuden heller ikke, at personen har en ægtefælle, der skal tages højde for. Forfatteren er opmærksom på de ændrede skatteprocenter for virksomheder, som vil sænke skatteprocenten til 22 % over de følgende år. Der vil som udgangspunkt ikke blive taget højde for disse ændrede regler. Virksomheden og ejendommens er opdigtet af forfatteren, hvorfor tal, personer mv. er fiktive og udarbejdet udelukkende til brug for denne opgave. Det er ikke meningen at tallene skal afspejle en virkelighed, men den skal give en fornemmelse af konsekvenserne ved de forskellige valg af metoder. 8 af 62

9 1.3 Metode Opgaven bygges op på en kronologisk måde, så man får skabt et godt flow igennem opgaven. Læseren skal føle at blive klogere og mere oplyst, jo længere ned i opgaven, man kommer. Der vil blive omtalt teori i en så tilstrækkelig grad, at denne vil blive anvendt i efterfølgende afsnit, hvor problemformuleringen vil blive afdækket ved hjælp af modeller og beregninger. Opgaven er opdelt i 8 kapitler, hvoraf kapitel 2, 3 og 4 redegør for den skattemæssige historie i Danmark samt teorien bag personskatteloven og virksomhedsskatteloven. Efterfølgende vil der i kapitel 5 og 6 blive gået praktisk til værk, hvor den opstillede case i problemformuleringen svares på ved hjælp af modeller, metoder og beregninger, som redegjort for i teoridelen. Kapitel 7 er en både teoretisk og praktisk opsamling vedrørende omdannelse af virksomhed til selskab. Opgaven afsluttes med konklusion. 1.4 Målgruppe og formål Målgruppen for opgaven er som udgangspunkt tiltænkt personer, som har en personligt ejet virksomhed. For disse personer vil de skattemæssige optimeringsmuligheder ved indtrædelse i ordningen blive belyst. Derudover henvender opgaven sig til de rådgivere, der måtte have udfordringer med at forstå ordningen, da forfatterens indtryk er, at der ikke blive rådgivet tilstrækkeligt og korrekt i forbindelse med valg af beskatningsform. Herudover vil der i opgaven blive foretaget regneeksempler, så læseren får et indtryk af kompleksiteten. Formålet med opgaven er at vise, hvilke skattemæssige konsekvenser der forbindes med indtrædelse i virksomhedsordningen hhv. beskatning efter personskatteloven og indtrædelse i kapitalafkastordningen. 1.5 Forkortelser Igennem opgaven vil der blive anvendt forkortelser. Disse er listet op her. PSL VSO KAO SEL Personskatteloven Virksomhedsordningen Kapitalafkastordningen Selskabsloven 9 af 62

10 SL LL VSL ABL PBL VLL VOL KSL Statsskatteloven Ligningsloven Virksomhedsskatteloven Aktieavancebeskatningsloven Pensionsbeskatningsloven Varelagerloven Virksomhedsomdannelsesloven Kildeskatteloven 10 af 62

11 2 Skattelovgivning 2.1 Skattehistorie i Danmark I tiden før statsskattelovens indførelse i 1903 var beskatningen i det væsentligste rettet mod besiddelse af fast ejendom og anden formue, og var afhængig af, om den skattepligtige boede på landet eller i en købstad. Med tiden indså man, at stigende øget udvikling af bysamfundene måtte finansieres af borgerne, hvorfor der blev indført en kommunal beskatning i byerne, som blev fastsat ved hjælp af en skønsmæssig vurdering af den pågældende persons samlede formue og økonomiske stilling samt brugen og nytten af fast ejendom, hhv. kaldet formue- og lejlighedsskat og bygningsafgift. Indkomstskatten blev indført i 1903, hvor beskatningens hovedgrundlag blev ændret fra at være besiddelse af fast ejendom til at være erhvervelse af indkomst. Indkomstbeskatningen efter den nye lov var progressiv med et progressionsfelt fra 0,4 % i skat af indtægter på under 500 kr. til 25 % i skat af indtægter på over 1 mio. kr. Perioden op til skattereformen af 1987 var præget af en betydelig stabilitet, dog steg skattetrykket til ca. 30 % i Afskrivningsloven blev indført i 1957 og muliggjorde saldoafskrivninger, der skulle få virksomheder til at investere mere for at styrke erhvervslivet samtidig med, at selskabsskatten blev sænket fra 50 % til 25 % i Kildeskatteloven trådte i kraft i 1970, som var den hidtil vigtigste lovgivning før skattereformen i Kildeskatteloven gjorde, at beskatningen skete efter fradrag af betalte skatter. Skatten blev desuden opdelt i A- og B-indkomster. For A- indkomster blev skatten af løn m.v. indeholdt og indbetalt af arbejdsgiveren før udbetaling af den resterende del af lønnen til indkomstmodtageren. For B-indkomster indførtes en tillempet samtidighed, idet skatten forfaldt i rater i det løbende indkomstår og blev opgjort på grundlag af en forskudsregistrering. 2.2 Skattereformerne igennem årene Igennem Danmarks historie er der blevet reformeret en del på skattelovgivningen. Jeg vil i de efterfølgende afsnit kort beskrive de vigtigste reformer igennem nyere tid. 11 af 62

12 2.2.1 Skattereformen af 1987 Baggrunden for skattereformen af 1987 var især, at den fulde rentefradragsret for de højere indkomster bevirkede et nedslag i skatten på 73 % af renteudgiften. Hovedfilosofien bag reformen bestod i at "straffe" lånoptagelser. Det gjorde man ved at begrænse skattefradragsværdien af renteudgifter meget væsentligt og uden overgangsregler for husstandsindtægter over en vis størrelse. For at gøre opsparing mere attraktiv blev beskatningen af renteindtægter og andre kapitalindtægter formindsket. Disse ændringer blev gennemført igennem personskatteloven, så man kunne opdele indkomster i personlig indkomst og kapitalindkomst. I samme ombæring blev VSL indført, hvis hovedformål egentlig var, at en person kan drive en erhvervsmæssig virksomhed uden selskabsdannelse, og helt eller delvis kunne undlade at hæve det overskud, virksomhedens drift medførte, og dermed undgå at betale personindkomstskat. Dette overskud bliver derimod nu opsparet i virksomheden, og bliver derved blot beskattet af selskabsskatten på 25 %, som derved er langt lavere end skatten for personlig indkomst. Ordningen gav derudover den erhvervsdrivende mulighed for at fradrage sine erhvervsmæssige renteudgifter fuldt ud. Virksomhedsordningen blev desuden indført for at erhvervsmæssige renter i en virksomhed ikke skulle rammes af den lavere fradragsværdi, der henvises til kapitel 4, hvor virksomhedsordningen er gennemgået yderligere i detaljer Skattereformen af 1993 Skattereformen af 1993's primære formål i lovforslaget var, at beskatningen i dets største omfang skulle være uafhængig af indkomstens form og uafhængig af, hos hvilke skattesubjekter indkomsten optjentes. Desuden skulle personalegoder og andre løngoder beskattes, og der blev indført grønne afgifter. Alle de mange fradrag skulle begrænses til primært at fokusere på driftsudgifter samt en samlet beskatningsprocent for diverse kapitalgevinster. Det primære ved skattereformen af 1993 var indførsel af arbejdsmarkedsbidrag, der beregnes som en procentdel af den personlige indkomst før fradrag. Arbejdsmarkedsbidraget var reelt en bruttoskat på 5 % i 1994, som indtil 1998 løbende skulle stige til 8 %, som vi kender den i dag. De øvrige skatter skal altså beregnes efter, at arbejdsmarkedsbidraget er fradraget i den personlige indkomst. 12 af 62

13 Det blev besluttet, at over en 5-årig periode fra skulle de grundlæggende skatter ændres. Bundskatten blev reduceret fra 14,5 % til 8 %, mens topskatten blev øget fra 12,5 % til 15 %, "6-pcts.-skat" blev afskaffet i 1996 og mellemskatten skulle øges fra 4,5 % til 6 % Skattereformen af 2009 (Forårspakke 2.0) I Skattereformen af 2009 var der ikke så drastiske ændringer, som de to ovennævnte reformer, men det var mere en præcisering og tilpasning af loven til den nuværende konjunktur- og verdenssituation. Skattekommissionen oplistede en række langsigtede udfordringer, som skulle danne baggrund for skattereformen af 2009: faldende arbejdsstyrke og arbejdstid pres på de offentlige finanser fra både indtægts- og udgiftssiden som følge af befolkningsudviklingen skærpede krav til befolkningens kompetencer øget konkurrence om kapital og arbejdskraft som følge af stigende globalisering krav om effektive virkemidler i forbindelse med ambitiøse mål i klima- og energipolitikken De væsentligste ændringer var, at skatterne på indkomst og aktier blev sænket, fradragsmuligheder blev indskærpet, der kom nye regler for nogle personalegoder, og en række afgifter blev forhøjet. Bundskatten blev nedsat til 3,76 %, mellemskatten blev afskaffet og grænsen for topskat blev øget til kr. Skatteloftet blev nedsat fra 59 til 51,5 % på baggrund af nedsættelsen af bundskatten og fjernelse af mellemskatten. Grøn check på kr. blev indført. Ligeledes blev bundfradraget på kr. for positiv nettokapitalindkomst indført. Skatten af aktieindkomst over kr. blev sænket til 42 %, mens skatten af aktieindkomst under beløbsgrænsen uændret blev på 28 % (2013: 27 %). Derudover er der en række andre ændringer, indførsler og afskaffelser, som jeg vælger ikke at gå dybere ned i. 2.3 Statsskatteloven SL 4 definerer, hvad der er skattepligtige indtægter, SL 5 definerer de ikke-skattepligtige indtægter og SL 6 definerer de fradragsberettigede udgifter. Som udgangspunkt har man nu 13 af 62

14 både begreber og lovgrundlag til at komme frem til den skattepligtige indkomst, men der er naturligvis reguleringer, specificeringer m.v. En af dem er bl.a. ligningsloven, som definerer regler for, hvad der kan fradrages, dvs. en nærmere specificering af SL 6. Det skal desuden bemærkes, at ved opgørelse af den skattepligtige indkomst, jf. ovenstående regler, gøres der ikke forskel på, om der er tale om en lønmodtager eller en selvstændigt erhvervsdrivende. 2.4 Delkonklusion Siden statsskattelovens indførelse i 1903 har skattesystemet i Danmark udviklet sig meget voldsomt. Det er blevet meget mere kompliceret som følge af nye tiltag fra folketinget mv. Hvor det tilbage i tiden blot var statsskatteloven, der regulerede skattebetalingerne, er der nu kommet nye love, såsom virksomhedsskatteloven, personskatteloven, kursgevinstloven osv. Det er med tiden også blevet erfaret, at retspraksis definerer, hvordan love skal fortolkes, og folkets stemmer har også helt klart haft en rolle. Skattesystemet i Danmark er progressivt og meget skiftende, hvilket som udgangspunkt er en fornuftig ting, da tiderne ændrer sig hele tiden, og der kommer skærpede krav fra både os selv, EU og den øvrige verden. Jeg syntes, at der har været en meget fornuftig udvikling igennem de seneste hundrede år, og jeg er sikker på, at det fortsætter den rigtige vej, som vi bliver klogere og klogere. 14 af 62

15 3 Personskatteloven Skattepligtige personer i Danmark beskattes efter reglerne i PSL. Lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende er eksempler på personer, der beskattes efter disse regler. Selvstændige erhvervsdrivende, der driver deres virksomhed som personlig virksomhed, kan selv vælge, hvordan de vil blive beskattet. Valget står mellem PSL (som standard), VSO og KAO. Selvstændige erhvervsdrivende kan som regel få nogle fordele ud af at vælge en alternativ beskatningsform som VSO og KAO, så den selvstændigt erhvervsdrivende kan få skatteregler, som ligner SEL. 3.1 Definition af en personligt ejet virksomhed I Danmark er der en overvægt af personlige virksomheder. Ud af de i alt registrerede firmaer er halvdelen eller af disse enkeltmandsvirksomheder, det vil sige personligt ejede. Yderligere er en mindre del (15.820) de såkaldte øvrige personligt ejede virksomheder såsom Interessentskaber (I/S er). Dette betyder, at der i Danmark skal lægges særligt vægt på de regler og love, som findes inden for beskatning af personligt ejede virksomheder, da langt størstedelen af de registrerede virksomheder findes i denne kategori. Det skal naturligvis bemærkes, at der ikke er tale om antal fuldtidsansatte, da der er en langt større overvægt af ansatte i de øvrige kategorier (anparts- og aktieselskaber mv.) end i de personligt ejede virksomheder. Se nedenstående tabel. Figur 1 data pr. 2011, udtrukket april 2014 Begrebet personligt ejede virksomheder dækker primært over to grupper af virksomhedsformer, nemlig enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber (I/S er). Herudover kommer en række øvrige former, som der ikke vælges at gå i dybden med. 15 af 62

16 3.1.1 Enkeltmandsvirksomheder En enkeltmandsvirksomhed er en virksomhed, som er personligt ejet af mindst en ejer. Denne ejers formue er lig med virksomhedens formue. Det betyder, at ejeren er ansvarlig for virksomhedens gæld og andre forpligtelser også benævnt personlig og ubegrænset hæftelse. I enkeltmandsvirksomheder er det lovligt at have ansatte eller hjælp fra f.eks. sin ægtefælle. Der er ved en enkeltmandsvirksomhed ikke krav om at have en formel direktion eller bestyrelse. Som ejer handler man på vegne af virksomheden over for omverdenen. Der er ej heller krav om indskydelse af en kapital ved virksomhedens start, da virksomhedens økonomi skal ses som lig med sin egen økonomi Interessentskaber (I/S er) Et I/S har to eller flere ejere, som både kan være fysiske personer, men også selskaber som anparts- og aktieselskaber. Denne form for virksomhedsform er typisk anvendt, hvis to eller flere personer vil starte en virksomhed sammen. Virksomheden ejes som udgangspunkt ligeligt mellem virksomhedens ejere, dvs. er der to ejere, ejer de 50 % hver, medmindre andet er aftalt. Væsentlige beslutninger i virksomheden skal ligeledes træffes i enighed. Til forskel for enkeltmandsvirksomhed, hvor der kun er én ejer, hæftes der personligt, solidarisk mellem ejerne med alt, hvad de har og ejer. Solidarisk hæftelse betyder, at en kreditor kan opkræve et skyldigt beløb, hos hvilken som helst af ejerne, uanset hvad der ellers er aftalt indbyrdes ejerne imellem. Et interessentskab har lige som en enkeltmandsvirksomhed ikke nogen formelle krav om bestyrelse eller direktion, og der er ej heller krav om indskydelse af kapital. Fælles for de to virksomhedstyper er, at de begge kan vælge en af de tre nævnte beskatningsformer, nemlig efter personskatteloven, virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen Kommanditselskaber (K/S'er) og partnerselskaber (P/S'er) Et kommanditselskab består altid af mindst to personer, hvor en af deltagerne hæfter personligt og de øvrige deltagere hæfter solidarisk. Stifteren, også kaldet komplementaren, hæfter personligt 16 af 62

17 og med hele sin formue og kan både være en fysisk person eller et selskab. De øvrige deltagere hæfter solidarisk med det beløb, de har indskudt i kommanditselskabet. Disse kaldes kommanditister. Da der ikke er nogen direkte lovgivning vedrørende kommanditselskaber, fastsættes K/S'ets ledelsesform m.v. i vedtægterne. Et partnerselskab er et erhvervsdrivende kommanditselskab, dvs., at det beskattes som et kommanditselskab, men det er hos partnerne imellem, at resultatet beskattes. Deltagelse i et K/S eller P/S for en person er skattemæssigt erhvervsmæssig virksomhed og opgøres som en sådan. 3.2 Typer af indkomst I personskattelovens afsnit om opgørelse af den skattepligtige indkomst definerer PSL 2, hvad der betragtes som skattepligtig indkomst: Personlig indkomst Kapitalindkomst Aktieindkomst CFC-indkomst Den skattepligtige indkomst er personlig indkomst, kapitalindkomst fratrukket ligningsmæssige fradrag. Fremgangsmåden for opgørelse af de enkelte elementer i beregningen af den skattepligtige indkomst vil blive gennemgået i de følgende afsnit. Som nævnt ovenfor skal aktieindkomst også opgøres. Aktieindkomst behandles særskilt jf. PSL 4a og vil blive nærmere beskrevet i afsnit CFC-indkomst er beskrevet i PSL 4b. Der afgrænses fra at omtale CFC-indkomst i denne opgave Personlig indkomst Personlig indkomst er, jf. PSL 3, stk. 1, defineret som alle de indkomster, der indgår i den skattepligtige indkomst, og som ikke er kapitalindkomst. 17 af 62

18 Indkomstarter, der medregnes til personlig indkomst: Lønindkomst, overskud af virksomhed, honorarer, værdi af personalegoder - herunder beløb til beskatning af fri telefon -, folkepension, dagpenge, efterløn, SU, private pensionsudbetalinger, underholdsbidrag m.v. Fradrag, der kan foretages ved opgørelsen af personlig indkomst: Driftsudgifter for selvstændigt erhvervsdrivende, arbejdsmarkedsbidrag, indskud på iværksætterkonto, indbetalinger til fradragsberettiget pensionsopsparing Kapitalindkomst Kapitalindkomsten omfatter, jf. PSL 4 det samlede nettobeløb af en række indtægter og udgifter. En persons kapitalindkomst opgøres som et nettobeløb af positive indkomstbeløb (renteindtægter, kursgevinster på fordringer m.v.) og negative fradragsbeløb (renteudgifter, kurstab på fordringer m.v.). Hvis renteindtægterne m.v. er større end renteudgifterne m.v., så er der positiv kapitalindkomst, men hvis finansielle udgifter er større end finansielle indtægter, så er der en negativ kapitalindkomst. I beskatningsgrundlaget for bund- og topskatten medregnes en persons positive nettokapitalindkomst, mens der ikke gives fradrag for negativ nettokapitalindkomst Ligningsmæssige fradrag Ligningsmæssige fradrag der kan foretages i forbindelse med opgørelsen af den skattepligtige indkomst, er beskæftigelsesfradrag, befordringsfradrag, kontingent til fagforening, A-kasse og efterløn, underholdsbidrag, indskud på etableringskonto, gavefradrag m.v. I modsætning til beskæftigelsesfradrag er de øvrige fradrag omkostninger, der skal fratrækkes efter faktiske udgifter eller bestemte satser, da disse allerede er betalt privat. Beskæftigelsesfradraget er derimod et procentmæssigt fradrag, som dermed ikke skal betales privat Skattepligtig indkomst Den skattepligtige indkomst er nettobeløbet af de ovennævnte indkomster og fradrag. Den beregnes som vist i figur 2. Den skattepligtige indkomst vil i korte træk sige, at det er det beløb, som der skal betales indkomstskat af. Beregningen og beskrivelsen af indkomstskatten kommer i det efterfølgende afsnit 3.3. Aktieindkomst vises ligeledes på selvangivelsen, men opgøres separat og er ikke en del af den samlede beregning for skattepligtig indkomst. 18 af 62

19 Skattepligtig indkomst + Personlig indkomst +/- Kapitalindkomst - Ligningsmæssige fradrag = Skattepligtig indkomst Tabel 1 Skattepligtig indkomst (egen illustration) Aktieindkomst Aktieindkomsten defineres i PSL 4a og består af indkomstarterne aktieudbytte og aktieavancer. Der kan foretages fradrag for følgende ved opgørelse af aktieindkomst: Tab ved salg af aktier handlet uden for et reguleret marked (ikke noterede). Tab ved salg af aktier, der handles på et reguleret marked (noterede), kan alene modregnes i udbytter og gevinster fra denne kategori af aktier. Adgangen til fradrag for tab er endvidere betinget af, at SKAT har modtaget oplysning om erhvervelse af aktien. Det bemærkes, at aktieindkomst opgøres særskilt, hvorfor indkomster og fradrag, der medregnes i aktieindkomsten, ikke indgår i den skattepligtige indkomst. 3.3 Beregning af skatten I opgaven vil teorien blive koblet på praksis i form af en fiktiv persons ønske omkring viden og forståelse inden for skatteemnet. Dette bliver gjort for at give læseren en forståelse af, hvordan skatten beregnes. Eksemplet tager udgangspunkt i Josephine Smykker, som omtalt i problemformuleringen, og tilhørende underspørgsmål vil blive besvaret. For at kunne udregne den skat, som skal betales af den skattepligtige indkomst, er der en række skatter, som skal forstås, da disse danner baggrund for beregning af indkomstskatten. PSL 5 angiver, at indkomstskatten til staten opgøres som summen af 1 Arbejdsmarkedsbidrag 2 Bundskat efter 6, 3 Topskat efter 7, 4 Udligningsskat efter 7a, 19 af 62

20 5 Sundhedsbidrag efter 8, 6 Skat af aktieindkomst efter 8 a, 7 Skat af CFC-indkomst efter 8 b og 8 Skat svarende til kommunal indkomstskat efter 8 c Disse skatter gennemgås i de efterfølgende afsnit. Der afgrænses dog fra at gennemgå udligningsskat og skat af CFC-indkomst. Derudover gennemgås kirkeskat, arbejdsmarkedsbidrag, personfradrag, ligningsmæssige fradrag, beskæftigelsesfradrag og personfradrag, da disse begreber ligeledes er relevante for beregning af den skattepligtige indkomst Bundskat Bundskatten beregnes af den personlige indkomst med tillæg af positiv nettokapitalindkomst, jf. PSL 6. Har den skattepligtige en kapitalindkomst, som er negativ, beregnes der ingen fradragsværdi, da negativ kapitalindkomst ikke anvendes i grundlaget for beregning af bundskatten. Jf. PSL 6, stk. 2, udgør bundskatteprocenten 5,83 for indkomståret Bundskatten vil gradvist stige over årene, så der for indkomståret 2019 og efterfølgende er en bundskat på 11,83 %. Dog vil der, jf. PSL 8, være en reduktion i sundhedsbidraget, som i 2019 er 0 % Topskat Topskatten udgør, jf. PSL 7, 15 % af den personlige indkomst med tillæg af fradragsberettigede indskud på skattepligtige pensionsordninger 1 og med tillæg af positiv nettokapitalindkomst, der overstiger et grundbeløb på kr. (2010-niveau). Dette er kun i det omfang, at det samlede beløb overstiger bundfradraget, som anført i PSL 7, stk. 2. Der skal nemlig kun betales topskat, hvis ens personlige indkomst for indkomståret 2013 udgør mere end kr. (2010-niveau). 1 PBL 16, stk. 1, 3. pkt. 20 af 62

21 3.3.3 Sundhedsbidrag Sundhedsbidraget beregnes af den skattepligtige indkomst med den procent, der er aktuel for det gældende indkomstår. For indkomståret 2013 udgør sundhedsbidraget 6 %. Der er pligt til at betale sundhedsbidrag, så snart man er skatteyder i Danmark. Sundhedsbidraget bliver nedjusteret i de kommende år, for helt at forsvinde fra og med indkomståret Det bliver i stedet flyttet ind i en stigende bundskat. Baggrunden for dette er, at man har et ønske om, at sundhedsbidraget ikke længere skal beregnes af den skattepligtige indkomst, men af den personlige indkomst med tillæg af den positive nettokapitalindkomst. Dette giver en reduktion i fradragsværdien for ligningsmæssige fradrag og negativ nettokapitalindkomst Kommunalskat og kirkeskat Den skattepligtige skal betale en kommuneskat til sin hjemstedskommune. Hjemstedskommunen er kommunen, som den skattepligtige bor i den 5. september forud for indkomståret. Kommuneskatten fastsættes af kommunalbestyrelsen årligt. Den gennemsnitlige kommunale skatteprocent for 2013 udgjorde 24,9 %. Kirkeskatten betales, hvis den skattepligtige er medlem af folkekirken, og udgjorde pr. indkomståret ,7 % Skat af aktieindkomst Skat af aktieindkomst, der ikke overstiger et grundbeløb på kr. (2010-niveau), beregnes som en endelig skat, der for indkomståret 2013 og efterfølgende år udgør 27 %. Skat af aktieindkomst, der overstiger et grundbeløb på kr. (2010-niveau), beregnes med 42 %. Kort sagt vil det sige, at man skal betale en udbytteskat på 27 % af aktieindkomsten, indtil grundbeløbet på kr. nås, og aktieindkomst udover dette skal der betales 42 % skat af. Har man ægtefælle, kan beløbet på kr. fordobles til kr., som er beløbet, ægtefællen skal betale 27 % i skat af. 21 af 62

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3 Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Skatteprocenter 2006-2009 2007 2008 2009 2010 Pct. Pct. Pct. Pct. Gennemsnitlig kommuneskatteprocent 24,6 24,8 24,8

Læs mere

Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende

Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende HD(R) afhandling forår 2015 Copenhagen Business School Forfatter: Mette Sofie Andersen Vejleder: Henrik Bro Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende Afleveringsdato: 11. maj 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed HD(R) Hovedopgave forår 2013 CBS Claus Dahlgaard Vejleder: Marianne Mikkelsen Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Beskatning af personlig virksomhed Afgangsprojekt HD(R)

Beskatning af personlig virksomhed Afgangsprojekt HD(R) 2016 Beskatning af personlig virksomhed Afgangsprojekt HD(R) Vejleder: Henrik Bro COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL 10-05-2016 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 4 1.1 Forord... 4 1.2 Problemformulering...

Læs mere

Afsluttende hovedopgave

Afsluttende hovedopgave HD REGNSKAB OG ØKONOMISTRYRING COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Afsluttende hovedopgave Vejleder: Henrik Nielsen Udarbejdet af: Antal anslag: 160.497 Antal sider ekskl. forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Valg af virksomhedsform og beskatning. En analyse af mindre virksomheders muligheder

Valg af virksomhedsform og beskatning. En analyse af mindre virksomheders muligheder HD Regnskab og Økonomistyring, Handelshøjskolecenteret Valg af virksomhedsform og beskatning En analyse af mindre virksomheders muligheder Afsluttende specialeafhandling fra HD Regnskab og Økonomistyring

Læs mere

Indkomstskattens beregning:

Indkomstskattens beregning: Indkomstskattens beregning: Reglerne om skatteberegningsgrundlagene og indkomstopdeling fremgår af personskatteloven (PSL). Hvor der efterfølgende i notatet ikke er anført en anden lovhenvisning, er -

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes kommentar til henvendelsen af 14. december 2005 fra Foreningen Registrerede Revisorer og Skatterevisorforeningen

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen

Virksomhedsskatteordningen Afgangsprojekt HD(R) Virksomhedsskatteordningen Indtrædelse, drift og udtrædelse af virksomhedsskatteordningen Navn: Christian Carsten Ahlmann Vejleder: Jeanne Jørgensen 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 )

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 ) Dokumentet er Historisk LBK nr 850 af 30/09/1994 Historisk Offentliggørelsesdato: 11 10 1994 Skatteministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 214 af 29/03/1995 2 LOV nr 313 af 17/05/1995 13 LOV

Læs mere

Virksomhedsskatteloven

Virksomhedsskatteloven Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision HD(R) 8. semester Efterår 2013 Virksomhedsskatteloven Konsekvenser ved medtagelse af privat gæld i virksomhedsordningen Casper Christiansen

Læs mere

Virksomhedsordningen - Fordele og ulemper ved beskatning efter VSO og PSL

Virksomhedsordningen - Fordele og ulemper ved beskatning efter VSO og PSL HD 4 Semester Erhvervsøkonomisk institut Forfatter: Janni Fries Vejleder: Jane Thorhauge Møllmann Virksomhedsordningen - Fordele og ulemper ved beskatning efter VSO og PSL Handelshøjskolen, Århus Universitet

Læs mere

Personlig beskatning Med fokus på optimering af beskatning af resultat af selvstændig erhvervsvirksomhed

Personlig beskatning Med fokus på optimering af beskatning af resultat af selvstændig erhvervsvirksomhed HD Regnskab og Økonomistyring Copenhagen Business School 2012 Personlig beskatning Med fokus på optimering af beskatning af resultat af selvstændig erhvervsvirksomhed Vejleder: Christen Amby Afleveringsdato:

Læs mere

Optimal beskatningsform for selvstændig erhvervsdrivende

Optimal beskatningsform for selvstændig erhvervsdrivende Optimal beskatningsform for selvstændig erhvervsdrivende Skal bestemmelserne fra personskatteloven, kapitalafkastordningen eller virksomhedsskatteordningen anvendes? Udarbejdet af; Annette Bruhn Rasmussen

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS 30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS KORT OM VIRKSOMHEDSORDNINGEN Virksomhedsordningen har følgende hovedformål: At give fuld fradragsværdi for

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Indkomstopgørelse og skatteberegning efter personskatteloven (PSL), kapitalafkastordningen (KAO) og virksomhedsordningen

Indkomstopgørelse og skatteberegning efter personskatteloven (PSL), kapitalafkastordningen (KAO) og virksomhedsordningen Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Selvstændigt erhvervsdrivende personer kan vælge imellem tre beskatningsordninger: Personskattelovens regler Kapitalafkastordningen Virksomhedsordningen.

Læs mere

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO).

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Regeringen var blevet opmærksom på, at nogle selvstændigt erhvervsdrivende

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Beskatning af den selvstændige erhvervsdrivende contra hovedaktionæren

Beskatning af den selvstændige erhvervsdrivende contra hovedaktionæren Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision HD (R), 8. Semester Foråret 2009 Beskatning af den selvstændige erhvervsdrivende contra hovedaktionæren Udarbejdet af: Julija Otto Lene Andersen

Læs mere

Valg af virksomhedsform set over 20 år

Valg af virksomhedsform set over 20 år Copenhagen Business School 2013 HD Regnskab og Økonomistyring Hovedopgave Valg af virksomhedsform set over 20 år Med fokus på skat som en omkostning Vejleder: Henrik Meldgaard Udarbejdet af: Mette Dahlgaard

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

Beskatning af virksomhedsindkomst HD Regnskab og Finansiering - Hovedopgave. Forår 2014 Tina Juul Janus Corneliussen

Beskatning af virksomhedsindkomst HD Regnskab og Finansiering - Hovedopgave. Forår 2014 Tina Juul Janus Corneliussen Beskatning af virksomhedsindkomst HD Regnskab og Finansiering - Hovedopgave Forår 2014 Tina Juul Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Problemfelt... 1 2.1 Problemformulering... 2 2.1.1 Undersøgelsesspørgsmål...

Læs mere

Virksomhedsbeskatning. og Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsbeskatning. og Virksomhedsomdannelse Virksomhedsbeskatning og Virksomhedsomdannelse skattepligtig contra skattefri Udarbejdet af Rasmus Hemmingsen Vejleder: Henrik Vestergaard Andersen Antal anslag: 145.753 Side 1 af 83 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Virksomhedsordningen

Virksomhedsordningen HD 4. semester Erhvervsøkonomisk Institut Afsluttende projekt HD 1. del Forfatter: Lone Gabel Jensen Vejleder: Torben Rasmussen Virksomhedsordningen - med fokus på valg af beskatnings- og selskabsform

Læs mere

Beskatningsregler ved udlejningsejendom i personlig regi

Beskatningsregler ved udlejningsejendom i personlig regi AFGANGSPROJEKT HD(R) 2013 HANDELSHØJSKOLEN KØBENHAVN Beskatningsregler ved udlejningsejendom i personlig regi Navn: Pia Hansen og Katrine Jensen Vejleder: Anders Lützhøft Antal anslag: 133.400 ekskl. forside,

Læs mere

Skattemæssig optimering i forbindelse med valg af virksomhedstype ved opstart

Skattemæssig optimering i forbindelse med valg af virksomhedstype ved opstart Skattemæssig optimering i forbindelse med valg af virksomhedstype ved opstart Udarbejdet af: Martin Ernst Emil Buch-Andersen Vejleder: Marianne Mikkelsen Indholdsfortegnelse 1. Indledning & problemformulering...

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2014 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

Indkomstskat i Danmark

Indkomstskat i Danmark - 1 - Indkomstskat i Danmark Introduktion Materialet her er muligt at anvende som supplerende materiale til bogens del 2: Procent og rente (s. 41-66). Materialet kan anvendes som et forløb, eller det kan

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2010 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

Skatteregnskab Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte Model B Direkte Model C side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Indkomstopgørelse

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven)

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven) LBK nr 1163 af 08/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2192816 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1574 af 15/12/2015

Læs mere

Afsluttende hovedopgave. Optimering af beskatning af selvstændig erhvervsvirksomhed

Afsluttende hovedopgave. Optimering af beskatning af selvstændig erhvervsvirksomhed HD Regnskab og Økonomistyring Copenhagen Business School 2009 Afsluttende hovedopgave Optimering af beskatning af selvstændig erhvervsvirksomhed Forfattere: Afleveringsdato: 9. december 2009 -----------------------

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

HD (R) Hovedopgave december 2011

HD (R) Hovedopgave december 2011 HD (R) Hovedopgave december 2011 Personlige beskatningsregler ved vindmølleinvestering Opgaveløsere: Navn: Tine Thusgaard Underskrift: Navn: Mathias Them Kjær Underskrift: Vejleder: Pernille Pless Copenhagen

Læs mere

Må vi præsentere. Knap 200 veluddannede og engagerede medarbejdere. Heraf 29 statsautoriserede revisorer

Må vi præsentere. Knap 200 veluddannede og engagerede medarbejdere. Heraf 29 statsautoriserede revisorer Kommanditselskaber Må vi præsentere Lokalt og regionalt statsautoriseret revisions- og rådgivningsfirma i Esbjerg, Grindsted, Kolding, København, Skjern, Tørring, Vejen, Vejle og Aarhus Knap 200 veluddannede

Læs mere

Bogen om skat for selvstændige

Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige af Søren Revsbæk Regnskabsskolen ApS 2011 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 Redaktion: Anette Sand regnskabsskolen.dk

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende (virksomhedsskatteloven)

Bekendtgørelse af lov om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende (virksomhedsskatteloven) LBK nr 1114 af 18/09/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0249625 Senere ændringer til forskriften LOV nr 792 af 28/06/2013

Læs mere

Jens Jensen Jensine Jensen

Jens Jensen Jensine Jensen Jens Jensen Jensine Jensen Rådhuspladsen 1001 København K CPR.nr.: 010101-0101 INDKOMST- OG FORMUEOPGØRELSE 2016 Indholdsfortegnelse SIDE Hovedoversigt for 2016 3. Indkomstopgørelse for 2016 4. Formueopgørelse

Læs mere

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7)

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Beskrivelse af rapporten: Dette regnskab anvendes til at udarbejde den private indkomst- og formueopgørelse for personer. Virksomhedens resultat beskattes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skattepligt for personer. International dobbeltbeskatning. Den skattepligtige indkomst

Indholdsfortegnelse. Skattepligt for personer. International dobbeltbeskatning. Den skattepligtige indkomst Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forkortelsesliste... 5 Indholdsfortegnelse... 7 I II III Skattepligt for personer 1. Fuld skattepligt... 15 1.1. Bopæl her i landet... 16 1.2. Ophold her i landet... 19

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Afsluttende Hovedopgave

Afsluttende Hovedopgave HD REGNSKAB OG ØKONOMISTYRING COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Afsluttende Hovedopgave Beskatning af personlig virksomhed - overvejelser og valg Vejleder: Henrik Nielsen Udarbejdet af: Sinisa Novakovic Stefan

Læs mere

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf.

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. Generationsskifte af Udlejningsejendomme Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. 62 22 02 12 Indehavere Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Eva Kristensen

Læs mere

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg Investering i solceller Faktablad om investering i solcelleanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE KORT OM SOLCELLEANLÆG... 3 Nettomåleordningen... 3 Salg af strøm... 3 Registrering og ejerskab... 4 Aflæsning af måler...

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Optimering af en mindre virksomheds beskatningsforløb

Optimering af en mindre virksomheds beskatningsforløb Optimering af en mindre virksomheds beskatningsforløb Forfatter: Bent Erik Laursen Antal Sider: 103 Antal Tegn: 179.758 V e j l e d e r : M a r i a n n e M i k k e l s e n C o p e n h a g e n B u s i n

Læs mere

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg Vedvarende Energianlæg Anders Christiansen Stastaut. revisor 1 2 januar 212 Vedvarende Energianlæg Private anlæg uden tilslutning: 1. Intet fradrag for investeringen og driftsudgifter. 2. Ingen beskatning

Læs mere

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt investeringsafkast, men derimod om resultatandel i en erhvervsvirksomhed, jf. ovenfor. Side 2 Det må antages, at det er den pågældendes

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

Valg af selskabs-/ organisationsform

Valg af selskabs-/ organisationsform Valg af selskabs-/ organisationsform Retslige forhold og skattemæssige forhold HD 2. del Regnskab & økonomistyring Afleveret den 2. december 2015 Vejleder: Marianne Mikkelsen Udarbejdet af: Simon Vollmond

Læs mere

positiv. Hvis man omvendt har større renteudgifter end renteindtægter, er kapitalindkomsten negativ. Med skattepligtig indkomst forstås indkomst

positiv. Hvis man omvendt har større renteudgifter end renteindtægter, er kapitalindkomsten negativ. Med skattepligtig indkomst forstås indkomst Skat i Danmark Som borger i Danmark betaler man forskellige former for skat: Direkte skat i form af hvad man betegner personskat og evt. ejendomsskat (hvis man ejer bolig) Indirekte skat i form af moms

Læs mere

Valg af virksomheds- og beskatningsform

Valg af virksomheds- og beskatningsform Valg af virksomheds- og beskatningsform Afsluttende opgave HD 2. del regnskab og økonomistyring Christian Anthoni Møller Nanna Meldgård Jensen INDLEDNING... 5 PROBLEMFORMULERING... 6 AFGRÆNSNING... 7 METODEVALG...

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal begynde en længerevarende uddannelse. Skal man læse i fem år

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen herunder den skattemæssige behandling af biler

Virksomhedsskatteordningen herunder den skattemæssige behandling af biler Handelshøjskolen i Århus HD Regnskabsvæsen Afhandling Efterår 2005 Forfatter: Henriette Jessen Vejleder: Torben Bagge Virksomhedsskatteordningen herunder den skattemæssige behandling af biler INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj -FØR OG EFTER FORÅRSPAKKEN 2.0 klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ 09-12-2009

asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj -FØR OG EFTER FORÅRSPAKKEN 2.0 klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ 09-12-2009 qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå VALG AF BESKATNINGSFORM asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Læs mere

Jannie Borup Gade. Virksomhedsskatteloven med kommentarer

Jannie Borup Gade. Virksomhedsskatteloven med kommentarer Jannie Borup Gade Virksomhedsskatteloven med kommentarer Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2017 Jannie Borup Gade Virksomhedsskatteloven med kommentarer 1. udgave, 1. oplag 2017 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Januar Skatteguide. - Generelt om skat.

Januar Skatteguide. - Generelt om skat. Januar 2017 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011

Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011 Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011 Vejledning og nøgletal for kommanditister med individuelle afskrivninger og/eller "brugte" anparter. Indledning I dette vejlednings-

Læs mere

Status ultimo Seminar for Folketingets Skatteudvalg 17. januar 2012

Status ultimo Seminar for Folketingets Skatteudvalg 17. januar 2012 Skatteudvalget 2011-12 (Omtryk - 10/02/2012 - Vedlagt plancher) SAU alm. del Bilag 122 Offentligt Personbeskatningen Status ultimo 2011 Seminar for Folketingets Skatteudvalg 17. januar 2012 Emner for indlægget

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 17. marts 2015 Henvendelse vedr. virksomhedsordningen Der er fortsat en del usikkerheder

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing?

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? 31.03.2009 SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? Der kan være rigtig mange gode argumenter for og imod at hæve sin SP-opsparing. Er man blandt dem, der har et reelt

Læs mere

De umiddelbare provenu- og fordelingsmæssige konsekvenser af en flad skat på 43 pct. med et personfradrag på 100.000 kr.

De umiddelbare provenu- og fordelingsmæssige konsekvenser af en flad skat på 43 pct. med et personfradrag på 100.000 kr. Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 154 Offentligt Departementet J.nr. 2005-318-0398 De umiddelbare provenu- og fordelingsmæssige konsekvenser af en flad skat på 43 pct. med et

Læs mere

Videregående skatteret

Videregående skatteret Side 1 af 7 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2008 Videregående skatteret Onsdag den 9. januar 2008 Kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Viden til tiden 2014 Nyheder om skat Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Agenda Restskat og pensionsindbetaling, personer Fraflytterbeskatning Salg af aktier, personer Virksomhedsordningen

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Ændring af virksomhedsordningen HVORDAN BERØRER DET MIG??

Ændring af virksomhedsordningen HVORDAN BERØRER DET MIG?? Ændring af virksomhedsordningen HVORDAN BERØRER DET MIG?? Justering af virksomhedsordningen: 175.000 bruger virksomhedsordningen 45.000 heraf brugte i 2012 opsparingsordning. Skatteministeriet: 2.000 personer

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt 25. februar 2016 J.nr. 16-0111050 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 195 af 28. januar 2016

Læs mere

Virksomhedsskatteordning. Susanne Mortensen

Virksomhedsskatteordning. Susanne Mortensen Virksomhedsskatteordning Susanne Mortensen Virksomhedsskatteordningen Sikkerhedsstillelser Kaution Opsparing i virksomhedsordningen Rentekorrektion Virksomhedsskatteordningen Eksempler: Stuehus Sommerhus

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Skatteregnskab 2012 01.01.2012 31.12.2012. Direkte model D. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab 2012 01.01.2012 31.12.2012. Direkte model D. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2012 01.01.2012 31.12.2012 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte model D side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Virksomhedens balance 5 Kapitalforklaring

Læs mere

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (J7)

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (J7) Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (J7) Beskrivelse af rapporten: Regnskabet anvendes til at lave indkomst- og formueopgørelsen for en person, der beskattes efter personskatteloven. I privatdelen

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen. Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014

Virksomhedsskatteordningen. Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014 Virksomhedsskatteordningen Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014 Formålet med VS-ordning Fuld fradragsret for renteudgifter Udjævne overskud fra virksomheden over flere år Skattemæssigt at behandle

Læs mere

Valg af virksomhedsform ved opstart af virksomhed

Valg af virksomhedsform ved opstart af virksomhed Copenhagen Business School HD (R) - Institut for Regnskab og Revision Hovedopgave, 3. semester, 2011 Valg af virksomhedsform ved opstart af virksomhed Juridiske, regnskabsmæssige og skattemæssige forhold

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Freddi Nielsen Jan Hove. Finansanalytikerforeningen 2011

Freddi Nielsen Jan Hove. Finansanalytikerforeningen 2011 Freddi Nielsen Jan Hove Finansanalytikerforeningen 211 Agenda Nyeste skattemæssige ændringer (genopretningspakke, udligningsskat, L112) Familie 1 og 2 Forudsætninger Sammenhæng Familie 1 og 2 Formue, hvis

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk K/S Difko XXXIX (39) Sønderlandsgade

Læs mere

Er en bestemt gruppe virksomhedsejere ramt af ændringerne i L200?

Er en bestemt gruppe virksomhedsejere ramt af ændringerne i L200? Er en bestemt gruppe virksomhedsejere ramt af ændringerne i L200? En analyse af konsekvenser af lovændringen indsat ved lov nr. 992 Udarbejdet af: Malene Heiden Winkler HD Regnskab og Økonomi Copenhagen

Læs mere