Servicekvalitetsrapport for Stog 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Servicekvalitetsrapport for Stog 2012"

Transkript

1 1 Servicekvalitetsrapprt fr Stg 2012 Jf. Eurpaparlamentets g Rådets frrdning (EF) nr. 1371/2007 af 23. ktber 2007 m jernbanepassagerers rettigheder g pligter (passagerrettighedsfrrdningen) artikel 28 skal jernbanevirksmheder hvert år udarbejde en rapprt m deres servicekvalitetsniveau. Denne skal sm minimum gøre rede fr følgende punkter: Oplysninger g billetter Frbindelsers punktlighed g generelle principper fr behandling af trafikfrstyrrelser samt aflysninger af tgfrbindelser Rengøring af tgvgne g statinsbygninger Tilfredshedsundersøgelser blandt kunderne Klagebehandling, refusin g erstatning fr ikkepfyldelse af servicekvalitetsstandarderne Assistance til handicappede g bevægelseshæmmede persner DSB s standarder genereres dels af mål sm DSB selv frmulerer g dels af mål sm er aftalt i DSB s kntrakt m kllektiv trafik med staten (ved Transprtministeriet). En del af standarderne er at læse i DSB s frretningsbetingelser fr rejse med tg, sm er at finde på DSB s hjemmeside: DSB har en løbende målpfølgning, en del af målpfølgningen videresendes til Transprtministeriet i frm af kvartalsrapprter, halvårlige rapprter g årsrapprter. En del af målpfølgningen, f.eks. ift. frsinkelser g aflysninger er at findes på DSB s hjemmeside g andet freligger primært i interne rapprter (f.eks. pfølgning på rengøring i tg g på statiner). 1. Oplysninger g billetter Adgang til infrmatin DSB udgiver køreplaner g plyser m tgafgange g ændringer i køreplaner i brchurer g ved løbende infrmatin på statiner, via internetsiden g andre passende medier. Der er infrmatinstavler på alle statiner med infrmatin m afgange g ankmster samt tavler med infrmatiner m køreplansændringer g lignende i frbindelse med fr eksempel sprarbejder. DSB Stg giver trafikinfrmatin direkte til de kunder, der er tilmeldt tjenesten trafikinfrmatin via lyalitetsgrgrammet Smre. Kunderne mdtager sms besked m større mlægninger eller urden på Sbanen. Infrmatinen er målrettet kundens behv i frhld til statiner g tidsintervaller, hvr kunden efterspørger infrmatin m trafikken. DSB rienterer m praktiske frhld på rejsen g andre tilsvarende serviceinfrmatiner på g i brchurer. På DSB s hjemmeside er det endvidere muligt at få plyst hvilket faciliteter der er på de enkelte statiner på S tgsnettet. I tget plyses passagererne m rejsen via realtime infrmatinstavler g af højtalerpkald. Handicappede g persner med nedsat mbilitet kan på DSB s hjemmeside få infrmatin m rejser med DSB. Se i øvrigt mere herm i afsnit 6. 1

2 2 Rejseplanen På kan man søge på en rejse mellem t specifikke destinatiner (adresse til adresse) g få plyst rejsemuligheder med kllektiv trafik samt tid g pris fr rejsen uanset peratør g rejsemiddel. Rejseplanen A/S er et direkte resultat af et Bus g Tg samarbejde. Ejerkredsen består af alle trafikselskaberne i Danmark, samt DSB g Metrselskabet. Derudver er Arriva, Abildsku g Netbus tilsluttede parter, g alle leverandører af kllektiv trafik leverer således gså køreplaner til Rejseplanen. Antallet af kundefrespørgsler på Rejseplanen er frtsat stigende g ligger nu på ver 20 milliner søgninger m måneden. Især er der sket en stigning i brug på mbiltelefner de seneste år. Salg af billetter DSB giver plysninger m priser, rabatter, gebyrer g kntrlafgifter på dsb.dk. Billetter g krt kan købes på enkelte statiner i disses åbningstider, derudver kan de købes i autmater på statinerne, pr. sms, på dsb.dk eller bestilles telefnisk g sendes med psten md gebyr. Ngle billetter kan udelukkende købes på dsb.dk g ngle statiner fører et begrænset srtiment. Liste herver kan findes på dsb.dk. Passageren skal ved mdtagelsen af billet eller krt sikre sig, at det udleverede svarer til det ønskede. Når et billetsalg er lukket ved det pågældende tgs afgang, skal billet på rejsedagen købes i en billetautmat. Kan billet til den samlede rejse ikke købes på den statin, hvr rejsen begynder, må passageren købe billet til den nærmeste statin, hvr den ønskede billet kan købes. Billet kan ikke købes i tget. Billet g krts gyldighed fremgår af billet eller krt. Billet g krt må ikke verdrages til en anden persn, når de lyder på navn, eller når rejsen er begyndt eller afsluttet. I 2012 blev brugen af rejsekrt landsdækkende fr DSB. Rejsekrt kan købes på internettet, i rejsekrtautmater samt i enkelte billetsalg. 2. Frbindelsers punktlighed g generelle principper fr behandling af trafikfrstyrrelser samt aflysninger af tgfrbindelser Regularitet g pålidelighed I kntrakten mellem Transprtministeriet g DSB Stg m Stgstrafikken udført sm ffentlig service er der fastsat regler fr hhv. regularitet, pålidelighed g afbødning af virkninger fr passagerer ved trafikfrstyrrelser. I 2012 var målet fr rettidige tg ifølge DSB Stgs kntrakt med Transprtministeriet på 94 % En frsinkelse er i kntrakten fr DSB Stg defineret til at være tg der ankmmer mere end 2 minutter efter planlagt ankmst. Målet fr pålidelighed, sm er udtryk fr frhldet mellem den planlagte trafik g antallet af aflysninger, var 97,5. I 2012 var rettidighed fr Stg på 96,1 %. Frsinkelser kan skyldes frhld hs DSB Stg, Banedanmark, eller eksterne frhld sm f.eks. ekstreme vejrfrhld. 2

3 3 Pålideligheden fr Stg var i ,2 %. DSB er frpligtet til at afbøde virkningerne fr passagererne i tilfælde af frsinkelser g aflysninger af tg. Ved planlagte ændringer i tgtrafikken, sm er annnceret med pslag på statinen, på DSB s hjemmeside g på teksttv minimum 24 timer i frvejen fr den enkelte rejse, ydes der alene kmpensatin såfremt der er yderligere frsinkelser på rejsen. Beredskabsplaner DSB har beredskabsplaner fr indsatsen ved større afbrydelser af trafikken på grund af pludselige eller på anden måde ufrudsigelige hændelser sm eksempelvis større tekniske prblemer eller hændelser, der lukker en strækning i et krtere eller længere tidsrum. Ved persnpåkørsel er beredskabets indsatsleder ansvarlig fr trafikafviklingen på ulykkesstedet. Nrmalt vil det berørte sprafsnit blive lukket fr al trafik af hensyn til prydningen. DSB vurderer knkret behvet fr g værdien af at indsætte erstatningsbusser til løsning af de pståede trafikale prblemer. DSB har aftaler m buskørsel g har etableret g skiltet stppesteder fr erstatningsbusser. Der er udarbejdet køreplaner g kørselsvejledninger til buspersnalet g planer fr den relevante kundeinfrmatin. Der er desuden beredskabsplaner mfattende blandt andet nødkøreplaner, der kan sikre prethldelse af trafikken på et lavere men stabilt grundlag i tilfælde af ekstrardinære vejrfrhld, eller andre frhld, sm umuliggør en prethldelse af nrmal trafik/den planlagte trafik. 3. Rengøring af tgvgne g statinsarealer Rengøring af tgvgne Rengøring i Stgene fretages af DSB Stg. Alle tg rengøres sm udgangspunkt før de indsættes i daglig drift. Der føres tilsyn med rengøringens kvalitet efter gængse kvalitetsstyringssystemer. Der er ikke tiletter på Stg. Rengøring af statinsarealer På de stre statiner fretages der daglig rengøring, visse steder med supplerende signering i løbet af dagen. På mindre statiner fretages rengøringen efter vurderet behv. Alle statiner rengøres sm udgangspunkt i henhld til en fast plan g efter et fast rengørings g kvalitetskncept. Ud ver den daglige rengøring, er der indført et znerengøringssystem, der skal sikre, at alle DSB s elementer på statinerne grundrengøres jævnligt Der gælder fr statinsarealer det særlige frhld, at ansvaret fr arealerne er delt mellem DSB g Banedanmark. Ansvarsfrdelingen er kmpleks. F.eks. er lys, højtalere, beplantninger, ure på perrnerne eller ydre adgangstunneller i udgangspunkt Banedanmarks ansvar mens plysningstavler, skraldespande, venterum, tiletter g indre adgangstunneller kan være DSB s. Reklameplakater er delt mellem DSB g Banedanmark. På ngle statiner er der særlige frhld der gør sig gældende i frhld til frdelingen. DSB s andel af statinsarealerne rengøres primært af DSB s Statinsservice i DSB Statiner & Tryghed. Der er pstillet mål fr rengøringen g DSB s markedsansvarlige vurderer løbende den daglige rengøring 3

4 4 Der er adgang til tiletter på en række Stgs statiner, Der blev i 2012 åbnet fr betalingstiletter på enkelte statiner. 4. Tilfredshedsundersøgelser blandt kunderne Kundetilfredshedsundersøgelser I kntrakten mellem Transprtministeriet g DSB Stg er det aftalt, at DSB halvårligt skal gennemføre kundetilfredsundersøgelser. Nedenfr angives besvarelserne fr 2012 i hhv. 1. g 2. halvår på en skala fra 010: Afrapprtering af kundetilfredshed (tilfredshed på rejserelatiner) fr Stg Spørgsmål 1h h 2012 Rejsen alt i alt 7,85 7,75 Stgs serviceniveau på denne rejse 7,16 7,21 Tgets højtalerinfrmatin 7,30 7,25 Tgets verhldelse af køreplanen 8,21 7,90 Mulighed fr at få en siddeplads på denne rejse 8,10 7,86 Tgets generelle standard 7,47 7,38 Indvendig rengøring i tget 6,26 6,40 Rejsetiden fr denne rejse 8,00 7,93 Sum /Gnst. 7,53 7,47 Kundetilfredsheden på Stg er generelt meget stabil. 5. Klagebehandling, refusin g erstatning fr ikkepfyldelse af servicekvalitetsstandarderne 6. Generelt m klager Af DSB s frretningsbetingelser af 7. juni 2011 fremgår følgende: 7 Reklamatiner Klager ver frhld vedrørende rejsen, sm ikke er løst ved henvendelse til DSB s persnale i tg eller på statiner, kan sendes til DSB Kundecenter, Pstbks 340, 0900 KH C. Klagen skal være kmmet frem til DSB senest 14 dage efter den hændelse, der har givet anledning til klagen. Klagen skal være ledsaget af kpi af riginal stemplet billet eller krt. Inden fr 14 dage efter klagens mdtagelse kvitterer DSB fr mdtagelsen af klagen g plyser m dens videre behandling. DSB er tilsluttet Ankenævnet fr Bus, Tg g Metr g klager kan gså rettes til Ankenævnet Fremgangsmåde g betingelser findes på ankenævnets hjemmeside eller fås ved telefnisk eller skriftlig henvendelse til ankenævnet. Ankenævnet kan pkræve gebyr fr behandling af e klage. 4

5 5 DSB s klagecenters behandling af klager I alt mdtg DSB s kundecenter i henvendelser m indlandsrejser, klager m kntrlafgifter g henvendelser m udlandsrejser Målene fr behandlingen af henvendelser i Kundecentret er fr 2012: Besvarelse af alle skriftlige henvendelser skal ske inden 10 dage 85 % af alle telefniske henvendelser skal besvares. Reelt var besvarelsestiden fr skriftlige henvendelser i ,8 dage g besvarelsesprcenten på telefniske henvendelser i alt 81,52 % Opfølgning g frbedringer DSB s kundecenter udarbejder hver måned en intern psamling på de mdtagne klager. Det fremgår heraf m der har været særlige temaer fr klagerne i periden g der følges p på m der i den frbindelse er gjrt særlige tiltag. Opsamlingen tilsendes de relevante persner i DSB sm på baggrund heraf kan verveje at igangsætte frbedrende tiltag. Tilbagebetaling på grund af frsinkelser Fr DSB Stg var der ved udgangen af 2012 tilmeldt i alt persner til pendlergarantien. I alt blev der i 2012 på grund af frsinkelser på Sbanen udbetalt kr. i gdtgørelse til pendlerne. Gdtgørelse er udbetalt på følgende strækninger: Strækning Udbetalt kr. i 2012 Valby Nørreprt Hellerup Hellerup Flinthlm Ny Ellebjerg Valby Høje Taastrup Dybbelsbr Køge Valby Frederikssund Hellerup Klampenbrg Svanemøllen Farum Hellerup Hillerød Stgs strækninger i alt Det skal i øvrigt bemærkes, at det fremgår af DSB s frretningsbetingelser af 7. juni 2011 at rejser med tg er mfattet af den til enhver tid gældende lv m jernbane, g af Passagerrettighedsfrrdningen, EU Frrdning 1371/2007 af 23. ktber Frretningsbetingelserne er at finde på DSB s hjemmeside. 7. Assistance til handicappede g bevægelseshæmmede persner DSB s service til handicappede kunder På DSB s hjemmeside er der infrmatin m de tilbud DSB har til handicappede kunder. Man kan bestille handicapservice, enten direkte på hjemmesiden eller ved at ringe til DSB. Billetter kan afhentes på ngle statiner eller kan tilsendes når de bestilles i gd tid. Man kan få kørestle med i tget eller få hjælp til at kmme ind eller ud af tget ved frudgående bestilling. Der er fr handicappede eller persner med nedsat mbilitet infrmatin m følgende på hjemmesiden: Bestilling af handicapservice ved telefnisk henvendelse eller nline. 5

6 6 Infrmatin m handicapservice i udlandet til på g afstigning på statinerne. Infrmatin m tilgængelighed fr handicappede. Infrmatin m ledsagerrdningen. Vide med en kørestlsbruger, der skal på rejse med IC3tget. Og vide med en blind, der er på tur i S tget. Materiale m udviklingsprjektet m et standard ledelinjekncept til brug fr Banedanmark, DSB Stg g DSB. DSB udgiver sammen med de øvrige tg peratører brchuren "Handicapservice". Der vejleder kunder med nedsat mbilitet ved rejser med tg g bus DSB har endvidere udgivet en flder lige til fr handicappede henvendt til handicappede kunder, rganisatiner g plitikker. DSB har en centralt placeret medarbejder, sm er særskilt ansvarlig fr DSB s tiltag ift. handicappede. Denne medarbejder har løbende samarbejde g dialg med handicap rganisatiner. Blandt andet afhldes møder i DSB s handicappanel mindst 4 gange årligt. DSB har siden 2003 en gang årligt fremsendt en redegørelse til Flketingets Ombudsmand indehldende de seneste tiltag på statiner g i tg fr at frbedre tilgængeligheden fr kunder med nedsat mbilitet. Alle statiner på Sbanen er udstyret med enten elevatrer eller ramper. 6

Servicekvalitetsrapport for Stog 2011

Servicekvalitetsrapport for Stog 2011 1 Servicekvalitetsrapprt fr Stg 2011 Jf. Eurpaparlamentets g Rådets frrdning (EF) nr. 1371/2007 af 23. ktber 2007 m jernbanepassagerers rettigheder g pligter (passagerrettighedsfrrdningen) artikel 28 skal

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Vesthimmerlands Kmmune Psykiatri g handicapafdelingen Revideret April 2013 1. 2. INDLEDNING... 4 DET SIGER LOVEN... 5 2.1 2.2 Frmål med

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2014 Side 1 af 69 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2014 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013 1. INDLEDNING... 4 2. DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance....

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Lederne og miljøet 1. november 1999

Lederne og miljøet 1. november 1999 Lederne g miljøet 1. nvember 1999 Frrd Offentlighedens interesse fr virksmhedernes interne frhld er stærkt stigende. Det betyder, at virksmhederne stadig ftere stilles ver fr samfundsmæssige krav g frventninger.

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

Udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt EU-udbud af Dentalprodukter til tandbehandling

Udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt EU-udbud af Dentalprodukter til tandbehandling Udbudsbetingelser i frbindelse med ffentligt EU-udbud af Dentalprdukter til tandbehandling 2014 1. INDLEDNING Følgende 11 Kmmuner i Indkøbsfællesskab Nrdsjælland (herefter samlet benævnt Kmmunerne) er

Læs mere

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger Center fr HR g Udvikling 2014 Håndbg m specielle jbtyper Det sciale kapitel g integratins- g plæringsstillinger Indhld Frrd 3 Regler g rdninger 4 Persner med nedsat arbejdsevne 5 Aftalebaserede jb 6 Løntilskudsjb

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sciale Arbejde i Danmark Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM's Sciale Arbejde i Danmark

Læs mere

Håndtering af vanskelige kundesituationer

Håndtering af vanskelige kundesituationer Håndtering af vanskelige kundesituatiner FØR, UNDER g EFTER Frrd Sm et led i at frbedre det psykiske arbejdsmiljø inden fr Jernbanetransprt har man i Branchearbejdsmiljørådet fr transprt g engrs (BAR-transprt)

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

Arriva Vil du vide mere?

Arriva Vil du vide mere? Arriva Vil du vide mere? Gyldig fra 19. januar 2014 Vores kundeservicekoncept og forretningsbetingelser 32 INDHOLD HVOR ER ARRIVA TOGS KUNDESERVICEKONCEPT GÆLDENDE?...SIDE 4 ARRIVA LEVERER REJSER MED TOG...SIDE

Læs mere

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 MICROSOFT DYNAMICS C5 2015

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 MICROSOFT DYNAMICS C5 2015 VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 MICROSOFT DYNAMICS C5 2015 Disse licensvilkår ( aftale ) er en aftale mellem Micrsft Crpratin (eller, afhængigt af hvr De befinder Dem, en

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 april 2012 Llland Byråd har den 29. marts 2012 vedtaget denne spildevandsplan 2011 2021 fr Llland Kmmune. Llland Kmmune har i samarbejde med Llland Spildevand A/S udarbejdet spildevandsplan

Læs mere

Danske Bank, Statens Betalinger. Kontohavervilkår

Danske Bank, Statens Betalinger. Kontohavervilkår Danske Bank, Statens Betalinger Knthavervilkår Side 1 af 22 14. marts 2014 1 Frmål g baggrund... 4 2 Definitiner..... 4 3 Mduler. 7 4 Kntfrhld prduktbeskrivelse...... 7 4.1 Tpknten.... 7 4.1.1 Interne

Læs mere

Regnskabskonferencen 2015

Regnskabskonferencen 2015 www.pwc.dk Velkmmen til Revisin. Skat. Rådgivning. Præsentatin af regnskabshåndbgen Henrik Steffensen partner Kim Tang Lassen directr Regnskabshåndbgen gennem 20 år Premiere på Regnskabshåndbgen. Første

Læs mere

Informationsstrategi

Informationsstrategi Infrmatinsstrategi Skandinavisk Kmpetenceudviklingsnetværk Baggrund Infrmatinsstrategien fr Skandinavisk kmpetence er en verrdnet ramme, der har sit fkus på de generelle hensyn, sm skal tilgdeses i prjektets

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune ROSKILDE BRANDVÆSEN Plan fr risikbaseret redningsberedskab i Rskilde Kmmune Risikbaseret Redningsberedskab af Rskilde Kmmune 2013, versin 3 FIGUR 1: [SKRIV BILLEDTEKSTEN] rrrrdfdfd Frmateret: Kapitæler

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Europæiske retningslinjer for god praksis inden for industriel fremstilling af sikre fodermidler

Europæiske retningslinjer for god praksis inden for industriel fremstilling af sikre fodermidler Eurpæiske retningslinjer fr gd praksis inden fr industriel fremstilling af sikre fdermidler Sektrer: frmaling af liefrø, raffinering af lie g frarbejdning af stivelse Versin 2.2 Gældende fra: 1. juli 2010

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Hændelig skade og tyveri

Hændelig skade og tyveri CmpleteCare Hændelig skade g tyveri Dækningsbetingelser Overblik Dette dkument redegør fr detaljerne i de tre niveauer af frsikringsdækning dækning ved Hændelig Skade, Tyveri g Multidækning (både Hændelig

Læs mere

Torsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere

Torsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere 1 REFERAT Af det ffentlige dialgmøde m Brnhlms Sekretariatet frivillighedsplitik Trsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere Prgram Kl. 16.00 Kl. 16.15 Kl. 16.25 Kl. 17.45 Kl. 18.10

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere