GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING OG DRIFT AF COOP M OBILS TJENESTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING OG DRIFT AF COOP M OBILS TJENESTER"

Transkript

1 GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING OG DRIFT AF COOP M OBILS TJENESTER

2 Generelle betingelser for levering og drift af coop mobils tjenester September Aftalen A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne B. Fortrydelsesret for forbrugere Aftalens parter A. Registrering og ændring af adresseoplysninger Kvalitets- og serviceniveau Leveringstidspunkt coop mobils udstyr Kundens udstyr og interne net, kundens brug af tjenesten mv Nummertildeling Behandling af kundeoplysninger, opkalds- og trafikdata Tillægsydelser og abonnementsformer A. Elektronisk selvbetjening (kundelogin) Flytning Priser Betaling A. Automatisk Optankning B. Automatisk Optankning - Point Kreditvurdering og sikkerhedsstillelse A. Forbrugsmaksimum Kundens misligholdelse (coop mobils lukkeret) coop mobils misligholdelse A. Fejlafhjælpning B. Afslag i abonnementsafgiften C. Erstatningsansvar D. Force majeure Overdragelse af aftalen Opsigelse Ændringer af coop mobils teletjenester Ændring af betingelser og priser Tvister og klager Ikrafttrædelse S i d e

3 Generelle betingelser for levering og drift af coop mobils tjenester 1. Aftalen Disse generelle betingelser gælder for aftaler om levering og drift af coop mobils teletjenester og datatjenester (herefter tjenester), der udbydes af coop mobil A/S (herefter coop mobil). Sådanne aftaler kaldes også abonnementsaftaler. For hver af coop mobils tjenester gælder tjenestespecifikke betingelser i supplement til nærværende generelle betingelser (herefter tjenestespecifikke betingelser). For visse abonnementsformer/produkter, rabataftaler og tillægsydelser, jf. pkt. 9, gælder endvidere særskilte tillægsbetingelser i tillæg til de tjenestespecifikke betingelser og/eller nærværende generelle betingelser (herefter tillægsbetingelser). Ved modstrid mellem betingelserne gælder, at tillægsbetingelser går forud for tjenestespecifikke betingelser, som igen går forud for nærværende generelle betingelser. En aftale om levering og drift af tjenesten (et abonnement) omfatter følgende: Etablering af én eller flere forbindelser til tjenesten. Mulighed for at bruge tjenesten med de til enhver tid tilknyttede funktioner og faciliteter, der hører til det abonnement, som kunden har valgt. Adgang til at indgå aftale om levering af tillægstjenester, funktioner og faciliteter (tillægsydelser), jf. pkt. 9. Det fremgår af coop mobils ordrebekræftelse, hvad aftalen omfatter. Ordrebekræftelsen sendes pr. , jf. pkt. 1.A. Ordrebekræftelsen er sammen med betingelser og priser grundlaget for aftalen mellem kunden og coop mobil. Senere bestilling af ydelser i tilknytning til aftalen kan ske under kundelogin eller ved henvendelse til coop mobil. 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at kunden har en adresse. Meddelelser fra coop mobil til kunden vedrørende kundens aftaler med coop mobil, sendes via til den adresse, som kunden har oplyst ved aftaleindgåelsen, jf. pkt. 2.A. Meddelelser fra coop mobil omfatter bl.a. ordrebekræftelser om senere bestillinger, og meddelelser vedrørende kundens aftaler med coop mobil, herunder varsling om væsentlige ændringer af priser, rykkere og betingelser, jf. pkt. 19. Kunden modtager således ikke meddelelserne som almindelig post. coop mobil kan dog frit vælge at fremsende meddelelser til kunden som almindeligt brev. Meddelelser mv., som kunden modtager pr. til den aftalte adresse, har samme juridiske retsvirkning med hensyn til bl.a. betalings-, accept- og klagefrister, som hvis de var modtaget som almindelig post. Kunden har ansvaret for løbende at kontrollere, om der er kommet meddelelser fra coop mobil frem til den aftalte adresse. Ved ændring af kundens adresse skal kunden straks give coop mobil meddelelse herom. Hvis fremsendelse af meddelelser ikke kan ske til den aftalte adresse, er coop mobil berettiget til at opkræve et gebyr ved genfremsendelse af meddelelsen pr. almindeligt brev til kunden. 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere Hvis kunden er privatkunde (forbruger), kan kunden fortryde en bestilling i 14 dage efter modtagelsen af ordrebekræftelsen. Dette gælder dog ikke, hvis bestillingen er sket ved fremmøde på coop mobils' forretningssted eller hos forhandlere af coop mobil's tjenester. Hvis kunden ved bestillingen har accepteret, at coop mobil påbegynder levering af tjenesten/tillægsydelsen inden fortrydelsesfristens udløb, ophører kundens fortrydelsesret dog allerede, når coop mobil påbegynder leveringen, jf. pkt Aftalens parter Parterne i denne aftale om levering og drift af tjenesten er kunden (abonnenten) og coop mobil (CVR: ). Kunden er i alle henseender ansvarlig for overholdelsen af betingelserne. Tjenesten må ikke stilles til rådighed eller anvendes til formidling af trafik for andre end kunden eller dennes husstand/virksomhed eller en eventuel bruger. Kunden hæfter for betalingen for de ydelser, der leveres i henhold til aftalen, også i de tilfælde, hvor brugen af abonnementet overlades til andre. 2.A. Registrering og ændring af adresseoplysninger Er kunden en privatkunde eller en enkeltmandsvirksomhed, skal kunden ved aftaleindgåelsen give coop mobil oplysning om kundens navn og adresse (folkeregisteradresse) samt adresse. Enkeltmandsvirksomheder skal desuden oplyse CVR-nummer. coop mobil kan endvidere kræve oplysning om CPR-nummer til brug for løbende validering af kundens oplysninger. Kun myndige personer kan indgå aftale med coop mobil. 2 S i d e

4 Er kunden en juridisk person/virksomhed, skal kunden ved aftaleindgåelsen give coop mobil oplysning om virksomhedens navn, adresse (hjemstedsadresse), selskabsform og CVR-nummer samt adresse. Kunden skal efter coop mobils anmodning dokumentere oplysningernes rigtighed. coop mobil kan kræve bopælsattest og/eller billedlegitimation forevist, hvis det skønnes nødvendigt. Oplysningerne og coop mobils registreringer heraf lægges til grund for aftalen, indtil der meddeles ændringer heraf. Ved adresseændring skal kunden straks give coop mobil meddelelse herom. 3. Kvalitets- og serviceniveau Oplysning om det til enhver tid værende kvalitets- og serviceniveau, herunder leveringstider og fejlretningstider, kan fås ved henvendelse til coop mobil. 4. Leveringstidspunkt Ved levering af ydelser i henhold til aftalen fastlægger coop mobil på baggrund af en nærmere vurdering af arbejdets omfang mv. et leveringstidspunkt, som meddeles kunden i coop mobils ordrebekræftelse. Leveringstidspunktet fastlægges i videst muligt omfang efter kundens ønske. Levering har fundet sted, når forbindelsen til tjenesten er idriftsat. 5. coop mobils udstyr Der udleveres som udgangspunkt ikke udstyr fra coop mobil til brug af coop mobils' tjenester. 6. Kundens udstyr og interne net, kundens brug af tjenesten mv. Kunden skal sikre, at forbindelsen til det offentlige telenet benyttes på en måde, der ikke forårsager forstyrrelser, afbrydelser eller lignende for trafikken i det offentlige telenet. Indtræder sådanne forstyrrelser mv., skal kunden straks træffe foranstaltninger herimod, f.eks. regulere mængden af indkommende og udgående teletrafik eller abonnere på yderligere forbindelser til det offentlige telenet, eller standse den adfærd, der forårsager forstyrrelserne mv. Kunden er forpligtet til ikke at udøve chikane mod coop mobil eller coop mobils medarbejdere. Kunden skal sikre, at udstyr (computere, teleterminaludstyr eller andre former for kommunikationsudstyr), der tilsluttes det offentlige telenet, er CE-mærket i overensstemmelse med reglerne i lov om radio- og teleterminal-udstyr mv. Samtidig skal kunden sikre, at udstyret er beregnet til at kunne tilsluttes det offentlige telenet og tjenester, og at udstyret bruges i overensstemmelse med sit formål. Hvis udstyr eller interne net (teleinstallation til eget brug fx ekstra telefon-stik), der tilsluttes eller bruges i forbindelse med det offentlige telenet, giver anledning til forstyrrelser i telenettet på grund af fejl eller lignende i udstyret eller det interne net, er kunden forpligtet til straks at afbryde tilslutningen. 7. Nummertildeling coop mobil tildeler kunden et telefonnummer, kredsløbsnummer eller anden form for identifikation for hver forbindelse til tjenesten. coop mobil er i ganske særlige tilfælde berettiget til uden ansvar at ændre nummeret, hvis det er påkrævet af tekniske eller driftsmæssige grunde. Kunden informeres om ændringen med længst muligt varsel. Nummerændring efter kundens anmodning kan sædvanligvis finde sted. coop mobil er berettiget til at opkræve et gebyr herfor. coop mobil kan opkræve ekstra betaling for tildeling af udvalgte telefonnumre, også kaldt Guldnumre. Ved abonnement på telefonitjenester kan kunden mod betaling indgå aftale om tildeling af en nummerserie. Tildelte nummerserier til brug for telefonitjenester skal opsiges samlet og kan ikke deles i enkeltnumre. 8. Behandling af kundeoplysninger, opkalds- og trafikdata coop mobil registrerer kundeoplysninger samt forbrugs- og trafikdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for kundens forbrug af tjenesten, jf. pkt. 12, og med henblik på opfyldelse af reglerne i logningsbekendtgørelsen. Arten af de registrerede oplysninger afhænger af, hvilken tjeneste aftalen vedrører, og omfatter bl.a. kundens navn og adresse, kundens eget nummer eller IP-adresse, det kaldte nummer, tidsregistrering af forbruget (begyndelsestidspunkt og varighed) samt størrelsen af den overførte datamængde målt i Megabytes (MB). For mobiltjenester registreres endvidere simkortets nummer (IMSI/ICC), mobiltelefonens nummer (IMEI) og lokaliseringsdata. Endvidere registreres telefonnummer (MSISDN) til brug for korrekt taksering og opkrævning ved coop mobils services og 3 S i d e

5 tjenester. For internettjenester registrerer Coop mobil endvidere serienummer på kundens udstyr (MAC-adresse) samt IP-adresser på kunder, der opfanges i coop mobils virus- og spamfiltre. 9. Tillægsydelser og abonnementsformer For tillægstjenester, funktioner og faciliteter (tillægsydelser) gælder i visse tilfælde særskilte tillægsbetingelser til de tjenestespecifikke betingelser og/eller nærværende generelle betingelser, jf. pkt. 1. Betingelser for tillægsydelser kan endvidere indgå i de tjenestespecifikke betingelser. Et abonnement kan indgå i en særlig abonnementsform eller være omfattet af en rabataftale, hvor der gælder særskilte tillægsbetingelser, jf. pkt A. Elektronisk selvbetjening (kundelogin) Kunden får adgang til en personlig side på coop mobils hjemmeside ved at benytte kundens personlige brugernavn og adgangskode. Kundens udveksling af data med coop mobil via elektronisk selvbetjening sker i krypteret form via en sikker forbindelse. Kunden kan bl.a. benytte følgende tillægsydelser via elektronisk selvbetjening: Oversigt over kundens eksisterende aftaler med coop mobil Saldooplysning Takstopdelt forbrug (forbrugsoversigt) Specificeret forbrug (opkaldslister) Tyverispærring Kunden har endvidere adgang til at foretage følgende bestillinger via elektronisk selvbetjening: Ændring af abonnement Tilmelding/Framelding af standard services og ekstra services Ændring af kundedata, herunder den aftalte adresse, jf. pkt. 2.A. Hvis kunden har glemt den oprindelige adgangskode til elektronisk selvbetjening, kan ny adgangskode oplyses til kunden via til den aftalte e- mail adresse, jf. pkt. 1.A. 10. Flytning Ved flytning finder pkt. 4 (leveringstidspunkt) anvendelse. Hvis flytning medfører ændring af telefonnummer, kredsløbsnummer eller anden form for identifikationsnummer finder pkt. 7 tilsvarende anvendelse. 11. Priser coop mobil fastsætter priser for ydelser i henhold til abonnementsaftalen, jf. pkt. 1. coop mobil kan opkræve oprettelsesafgift, abonnementsafgift og forbrugsafgifter. Derudover kan coop mobil opkræve specifikke afgifter og gebyrer for tillægsydelser og engangsydelser mv. Oplysning om de til enhver tid gældende listepriser og rabatordninger kan fås på coop mobils hjemmeside eller ved henvendelse til coop mobil. 12. Betaling Beløb, som kunden skal betale i henhold til abonnementsaftalen trækkes løbende fra kundens personlige konto hos coop mobil (herefter kundens coop mobil konto) også selvom saldoen derved bliver negativ. Kunden er ved løbende indbetaling til kontoen forpligtet til at sørge for, at saldoen på kontoen altid er positiv. Kunden kan have en eller flere konti hos coop mobil. Det er en forudsætning for aftalen, at kunden har et kredit- eller betalingskort, som kan benyttes til indbetaling til coop mobil via internettet. I visse tilfælde kan kunden endvidere vælge at betale via optjente Point, jf. særskilte betingelser herfor. Yderligere informationer om kort typer, Coop medlemskort og Point kan findes på Ved forud betaling udsender coop mobil ikke regninger til kunden. Fakturaer og specifikation af kundens forbrug af forbrugstakserede tjenester er tilgængelig via elektronisk selvbetjening, jf. pkt. 9.A. Oprettelsesafgift trækkes fra kundens coop mobil konto i forbindelse med indgåelse af abonnementsaftalen. Abonnementsafgifter trækkes fra kundens coop mobil konto fra leveringstidspunktet, jf. pkt. 4, og opkrævningen sker månedsvis forud. Forbrugsafgifter, øvrige afgifter og gebyrer trækkes løbende fra kundens coop mobil konto. For forbrugstakserede tjenester opdateres kundens coop mobil konto som regel indenfor 24 timer. I visse tilfælde f.eks. ved roamede opkald eller opkald til særtjenester, kan opdateringen dog ske med yderligere forsinkelser. 4 S i d e

6 Når kundens coop mobil konto nærmer sig 0 kr., vil coop mobil sende meddelelser herom pr. sms til kundens mobilnummer og pr. til den aftalte adresse, jf. pkt. 1.A. Kunden skal i den forbindelse være opmærksom på, at opdatering af kundens coop mobil konto sker med en vis forsinkelse, jf. ovenfor om opdateringshyppighed. Kunden hæfter for forbrug ud over det forudbetalte beløb, uanset om coop mobil har fremsendt sådan meddelelse eller ej, og coop mobil kan ikke drages til ansvar for forsinket eller manglende fremsendelse af meddelelse og eventuelle følger heraf. Hvis kunden misligholder sin forpligtelse til at sikre, at saldoen på kundens coop mobil konto altid er positiv, sender coop mobil en besked pr. til kunden om at saldoen er negativ. Hvis saldoen på kundens coop mobil konto har været negativ i 5 dage eller bliver negativ med 200 kr., er coop mobil umiddelbart herefter berettiget til at afbryde kundens forbindelse til tjenesten, herunder så der spærres for udgående opkald, sms, mms, data mv. Kunden vil modtage meddelelse herom pr. og eventuelt pr. sms. Spærringen ophæves automatisk, når det ved indbetaling til kundens coop mobil konto sikres, at kontoens saldo igen er positiv. Coop mobil er berettiget til at opkræve et gebyr herfor. coop mobil kan i henhold til dansk rets regler herom foretage efteropkrævning af afgifter og gebyrer, der f.eks. ved en fejl ikke er opkrævet tidligere. Betaling sker i danske kroner. coop mobil er berettiget til at opkræve morarenter fra det tidspunkt, hvor saldoen på kundens coop mobil konto bliver negativ, og indtil betaling sker, og i øvrigt i henhold til rentelovens bestemmelser. Coop mobil er endvidere berettiget til at opkræve gebyr ved udsendelse af rykkere samt for fremsendelse af sagen til inkasso. 12.A. Automatisk Optankning Kunden kan tilmelde sig Automatisk Optankning via coop mobils hjemmeside. Ved Automatisk Optankning sker der automatisk overførsel fra kundens betalingskort til kundens coop mobil konto af et af kunden valgt fast beløb (optankningsbeløbet), med tillæg af eventuel negativ saldo og tillæg af kortgebyr for det valgte betalingskort. Den automatiske overførsel sker når coop mobil konstaterer, at saldoen på kundens coop mobil konto er 0 kr. eller negativ. Hvis kunden abonnerer på tjenester uden forbrugstaksering skal optankningsbeløbet dække abonnementsbetalingen for tjenesten. Såfremt summen af det faste optankningsbeløb og en evt. negativ saldo overstiger kr ,00 overfører coop mobil dog maksimalt kr ,00 pr. dag fra kundens betalingskort til kundens coop mobil konto. Efter hver Automatisk Optankning vil kunden modtage meddelelse herom pr. sms og pr. til den aftalte adresse, jf. pkt. 1.A. Hvis kunden har tilmeldt sig Automatisk Optankning, modtager kunden ikke automatisk meddelelse fra coop mobil, når kundens coop mobil konto nærmer sig 0 kr., jf. pkt. 12, ligesom tilmelding til Automatisk Optankning og tilmelding til saldokontrol ikke kan kombineres. Hvis kunden har tilmeldt sig Automatisk Optankning, og den automatiske optankning ikke kan gennemføres på grund af kundens forhold (f.eks. hvis kundens betalingskort er spærret eller udløbet), vil kunden modtage meddelelse herom pr. og eventuelt pr. sms. Coop mobil er berettiget til at opkræve et gebyr herfor. Coop mobil anser herefter aftalen om Automatisk Optankning for at være bortfaldet. Pkt. 12 finder i øvrigt anvendelse, når kundens coop mobil konto bliver negativ. Ved tilmelding til Automatisk Optankning registrerer og opbevarer en tredjemand godkendt efter internationale sikkerhedsstandarder (PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard) de nødvendige betalingskort-oplysninger til brug for automatisk debitering af kundens betalingskort, på vegne af coop mobil. Kunden kan til enhver tid ændre det faste optankningsbeløb og betalingskort-oplysningerne ved gentilmelding af Automatisk Optankning. Kunden kan endvidere til enhver tid framelde sig Automatisk Optankning. 12.B. Automatisk Optankning - Point Denne service er en tillægsservice til pkt. 12.A. Automatisk Optankning. Det er en forudsætning: At kunden er korrekt tilmeldt servicen Automatisk Optankning At kunden har registreret et gyldigt Coop Kort (jf. pkt. Betingelser for anvendelse af Point) Ved aktivering af Automatisk Optankning (når coop mobil konstaterer, at saldoen på kundens coop mobil konto er 0 kr. eller negativ) vil denne service automatisk veksle kundens Point til kr. på kundens coop mobil konto svarende til det aftalte optakningsbeløb, jf. pkt. 12.A. Hvis der efter trækning af Point er et restbeløb (dvs. kunden har ikke Point nok til at betale for det aftalte optankningsbeløb), trækkes restbeløbet efterfølgende automatisk fra kundens betalingskort. Efter hver Automatisk Optankning vil kunden modtage meddelelse herom pr. sms og pr. til den aftalte adresse, jf. pkt. 1.A.. Hvis kundens aftale om Automatisk Optankning jf. pkt. 12.A. bortfalder, bortfalder aftalen om Automatisk Optankning - Point samtidigt. Kunden kan til enhver tid tilmelde og framelde sig Automatisk Optankning - Point under sit kundelogin. 5 S i d e

7 13. Kreditvurdering og sikkerhedsstillelse coop mobil kan ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt foretage en kreditvurdering af kunden og kan til brug herfor indhente oplysninger fra uafhængige kreditoplysningsbureauer eller advarselsregistre. Hvis coop mobil ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt finder begrundet anledning til at antage, at kundens betalingsforpligtelser ikke vil blive opfyldt rettidigt, er coop mobil berettiget til at forlange sikkerhedsstillelse i form af kontant depot eller uigenkaldelig anfordringsgaranti i en bank eller kautionsforsikringsselskab, der er godkendt af coop mobil. Kunden afholder alle udgifter i forbindelse med sikkerhedsstillelse. Kontant depot forrentes ikke over for kunden. 13.A. Forbrugsmaksimum For forbrugstakserede tjenester, kan coop mobil som et supplement eller som et alternativ til krav om sikkerhedsstillelse, jf. pkt. 13, tildele kunden et forbrugsmaksimum. Et forbrugsmaksimum indebærer, at coop mobil kontakter kunden og/eller afbryder kundens forbindelse, hvis det tildelte forbrugsmaksimum overskrides. Størrelsen af forbrugsmaksimum fastsættes til et beløb svarende til tilsvarende kunders gennemsnitsforbrug i et kvartal, dog mindst 500 kr. Coop mobil kan i henhold til dansk rets regler herom foretage efteropkrævning af afgifter og gebyrer, der f.eks. ved en fejl ikke er opkrævet tidligere. 14. Kundens misligholdelse (coop mobils lukkeret) For forbrugstakserede tjenester, er coop mobil berettiget til at afbryde kundens forbindelser til tjenesten, hvis kundens forbrug skønnes væsentligt at overstige tilsvarende kunders gennemsnitsforbrug eller udviser meget betydelig eller pludselig stigning i forhold til tidligere. I tilfælde af kundens væsentlige misligholdelse af forpligtelser i henhold til aftalen er coop mobil endvidere berettiget til at afbryde kundens forbindelser til tjenesten eller begrænse kundens mulighed for brug af tjenesten. Følgende forhold anses blandt andet for væsentlig misligholdelse: A. Kunden undlader rettidigt at opfylde Coop mobils krav om sikkerhedsstillelse, jf. pkt. 13. B. Oprettelsesafgift betales ikke rettidigt. C. Saldoen på kundens coop mobil konto er negativ og abonnementsafgifter, forbrugsafgifter mv. betales ikke efter coop mobils fremsendelse af meddelelse herom til kunden. D. Kunden undlader efter krav fra Coop mobil herom at træffe foranstaltninger med henblik på at afhjælpe forstyrrelser mv. af trafikken i det offentlige telenet, jf. pkt. 6. E. Kunden udøver chikane mod Coop mobil eller coop mobils medarbejdere eller forårsager ved sin adfærd forstyrrelser i coop mobils offentlige telenet, jf. pkt. 6. F. Kunden bruger udstyr, der ikke er CE-mærket eller beregnet til tilslutning til coop mobils offentlige telenet, jf. pkt. 6, og undlader efter krav fra coop mobil herom at frakoble eller afbryde udstyret. G. Kunden undlader efter krav fra coop mobil herom at afbryde tilslutning af udstyr eller interne net, der på grund af fejl eller lignende i udstyret eller det interne net giver anledning til forstyrrelser i coop mobils offentlige telenet, jf. pkt. 6. H. coop mobil afskæres fra at få adgang til egne anlæg og installationer med henblik på fejlsøgning mv., jf. pkt. 15.A. I. Kunden afgiver urigtige oplysninger eller undlader at give meddelelse om ændring af adresse eller -adresse, jf. pkt. 2.A. J. Kunden er taget under konkursbehandling. K. Abonnementet anvendes til formidling af trafik for andre end kunden eller dennes husstand/virksomhed eller en eventuel registreret bruger, jf. pkt. 2, og dette forhold bringes ikke til ophør umiddelbart efter påtale fra coop mobil. Afbrydelse af kundens forbindelser i henhold til pkt. A, B eller C kan kun ske for de forbindelser, der ikke er betalt for, medmindre der foreligger svig eller gentagne gange for sen eller manglende betaling. Afbrydelse af kundens forbindelse medfører ikke afslag i abonnementsafgiften for den pågældende periode. Hvis kunden retter det forhold, der gav anledning til afbrydelsen, samt betaler eventuel forfalden gæld, foretager coop mobil snarest genåbning af forbindelsen. coop mobil er berettiget til at opkræve et gebyr herfor. Hvis kunden ikke retter det forhold, der gav anledning til afbrydelsen, kan coop mobil opsige aftalen uden varsel, jf. pkt. 17. coop mobil er i øvrigt berettiget til at afbryde kundens forbindelse til tjenesten, begrænse kundens mulighed for brug af tjenesten eller ophæve aftalen helt eller delvist ved kundens konkurs, betalingsstandsning, åbning af forhandling om akkord eller væsentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt. En kunde, der har misligholdt aftalen ved at undlade at betale forfalden gæld, kan ikke på ny indgå aftale om abonnement på coop mobils teletjenester eller tillægsydelser, før gælden er betalt. 15. coop mobils misligholdelse 15.A. Fejlafhjælpning Kunden kan anmelde fejl til coop mobils kundeservice (telefonnummer ). Ved opkald til coop mobils kundeservice betales almindelige forbrugstakst. 6 S i d e

8 coop mobil afhjælper fejl i egne anlæg og installationer i overensstemmelse med de gældende fejlretningstider, jf. pkt. 3. Fejlafhjælpning sker i almindelighed inden for normal arbejdstid (mandag - fredag fra kl til kl ). Kunden er forpligtet til i nødvendigt omfang at medvirke med henblik på fejlsøgning og fejlretning. Hvis kunden anmelder en fejl, og det viser sig, at der ikke er fejl i det offentlige telenet eller tjenesten, eller at fejlen ligger i kundens udstyr eller interne net, jf. pkt. 5 og pkt. 6, er coop mobil berettiget til at fakturere kunden for coop mobils udgifter til fejlsøgning. 15.B. Afslag i abonnementsafgiften Hvis coop mobil ved ændring eller flytning af eksisterende forbindelser til tjenesten ikke overholder det fastlagte leveringstidspunkt, jf. pkt. 4, eller hvis der opstår fejl i det offentlige telenet eller tjenesten, der medfører afbrydelse af forbindelsen, foretager coop mobil efter henvendelse fra kunden et forholdsmæssigt afslag i abonnementsafgiften for den pågældende periode. Afslaget ydes dog kun, hvis afbrydelsen har varet i mere end 3 døgn i træk fra fejlmeldingstidspunktet. For mobiltjenester gælder, at afbrydelser, som skyldes manglende dækning eller lokal overbelastning af nettet, ikke berettiger til afslag i abonnementsafgiften. Beløbet fratrækkes ved en efterfølgende opkrævning af abonnementsafgift. 15.C. Erstatningsansvar coop mobil er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af coop mobil eller nogen, som coop mobil har ansvaret for, med nedenfor anførte begrænsninger: A. coop mobil er ikke erstatningsansvarlig for tab, der er opstået som følge af afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af det offentlige telenet og tjenester i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige og driftsmæssige årsager eller er pålagt af myndighederne, medmindre coop mobil har forsømt at begrænse ulemperne herved. B. coop mobil er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avance, produktionstab, tab som følge af at tjenesten ikke kan benyttes som forudsat, tab som følge af at en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes og lignende. C. coop mobil er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af ændring af indholdet af data, modtaget eller afsendt fra kunden, som skyldes kommunikationsfejl. D. coop mobil er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uopfordret eller uønsket fremsendelse af data til kunden eller som følge af kundens tab af personlige data eller installeret software. E. coop mobil er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uvedkommendes adgang til kundens data og/eller systemer eller for uvedkommendes aflytning af kundens forbindelser til tjenesten. 15.D. Force majeure coop mobil er ikke forpligtet til at yde erstatning, jf. pkt. 15.C, såfremt den manglende levering eller afbrydelse mv. skyldes forhold uden for coop mobils kontrol, herunder men ikke begrænset til lynnedslag, strømafbrydelse, oversvømmelser, ildebrand, krig, strejke og lockout, herunder også strejke og lockout blandt coop mobils egne medarbejdere og eventuelle underleverandører. 16. Overdragelse af aftalen Kunden kan med coop mobils samtykke overdrage (abonnements)aftalen til en ny kunde, jf. pkt. 2. coop mobil kan forlange, at både den hidtidige og den fremtidige kunde skriftligt tiltræder overdragelsen. Den nye og den gamle kunde og coop mobil aftaler et tidspunkt for overdragelsen, dog således at overdragelsen først sker, den gamle kunde har betalt forfalden gæld, og når den nye kunde har modtaget en ordrebekræftelse. På dette tidspunkt opgøres coop mobils mellemværende med den hidtidige kunde. Den fremtidige kunde hæfter i henhold til aftalen for alle betalingsforpligtelser, der opstår efter overdragelsestidspunktet. coop mobil er i forbindelse med overdragelse af aftalen berettiget til at opkræve et gebyr herfor af den fremtidige kunde. coop mobil kan til enhver tid overdrage abonnementsaftalen eller dele heraf til et med coop mobil koncernforbundet selskab eller som led i en samlet overdragelse af coop mobils aktiviteter til tredjemand. 17. Opsigelse Kunden kan opsige aftalen uden varsel, med mindre kunden har indgået aftale om en bindingsperiode. Hvis der er aftalt en bindingsperiode (uopsigelighedsperiode), er aftalen uopsigelig fra kundens side i 6 måneder fra aftalens ikrafttrædelse. Det fremgår af ordrebekræftelsen, om der er aftalt en bindingsperiode. Kunden kan med et varsel på mindst 1 måned opsige aftalen til udgangen af bindingsperioden. Kunden kan endvidere - mod betaling af et beløb, der dækker abonnementsafgift og eventuelt minimumsforbrug i bindingsperioden - opsige aftalen med omgående virkning. Opsigelse kan ske skriftligt ved at sende et brev eller en til kundeservice. coop mobil bekræfter kundens opsigelse pr. til den aftalte e- mail adresse, jf. pkt. 1.A. 7 S i d e

9 Ved coop mobils varsling af ændring af betingelser og priser, jf. pkt. 19, kan kunden i varslingsperioden opsige aftalen til udgangen af varslingsperioden med et varsel på mindst 14 dage, uanset en eventuel bindingsperiode og uanset det normale opsigelsesvarsel. Ændringer, der kan gennemføres uden forudgående varsel, kan dog ikke begrunde en sådan opsigelse. coop mobil opgør parternes mellemværende på tidspunktet for aftalens udløb og tilbagebetaler eller opkræver et eventuelt differencebeløb. Kunden kan ved opsigelse få tilbagebetalt ubrugte forudbetalte beløb, som kunden har indbetalt til kundens coop mobil konto, jf. pkt. 12. Kunden kan ikke få tilbagebetalt beløb, som coop mobil eventuelt har tilført kundens coop mobil konto. coop mobils tilbagebetaling gennemføres ca. 30 dage efter coop mobils modtagelse af opsigelsen til et bankkontonummer, som kunden oplyser overfor coop mobil. coop mobil kan opkræve et gebyr for opgørelse af kundens aftale. Kunden kan derudover til enhver tid opsige tillægsaftaler om abonnementsformer eller tillægsydelser mv. med et varsel på mindst 1 måned. coop mobil bekræfter pr. mail kundens opsigelse. coop mobil kan opsige aftalen uden varsel, hvis kundens forbindelse til tjenesten er afbrudt som følge af misligholdelse i henhold til pkt. 14. coop mobil kan i øvrigt opsige aftalen med et varsel på mindst 3 måneder, herunder hvis coop mobil ophører med at udbyde tjenesten. Hvis coop mobil helt eller delvist ophører med at udbyde abonnementsformer eller tillægsydelser, som coop mobil ikke er forpligtet til at udbyde, kan coop mobil opsige aftalen herom eller dele heraf med mindst 1 måneds varsel. Hvis kunden i 6 måneder i træk ikke har brugt mobiltjenesten på en måde, som medfører taksering over for kunden, kan Coop mobil opsige abonnementsaftalen med mindst 1 måneds varsel. 18. Ændringer af coop mobils teletjenester coop mobil er berettiget til at foretage nødvendige ændringer af coop mobils teletjenester for at sikre en tilfredsstillende drift heraf eller for at imødekomme myndighedskrav. coop mobil tilstræber at informere kunden om ændringer med passende varsel, hvis coop mobil skønner, at ændringen har væsentlig betydning for kundens brug af tjenesten. 19. Ændring af betingelser og priser coop mobil kan ændre disse betingelser, supplerende tjenestespecifikke betingelser, særskilte tillægsbetingelser samt abonnementsafgifter, forbrugsafgifter og gebyrer, jf. pkt. 11, med et varsel på mindst 1 måned. Ændringerne varsles pr. til den aftalte adresse, jf. pkt. 1.A, og på coop mobils hjemmeside Ændringer, der ikke er til ugunst for kunden, kan ske uden varsel ved offentliggørelse på coop mobils hjemmeside. Ændringer af rent begunstigende karakter, herunder for eksempel generelle nedsættelser af priser, kan dog gennemføres uden varsel eller offentliggørelse. Ændring af éngangsafgifter, herunder oprettelsesafgifter og flytteafgifter mv. kan ske uden varsel ved indførelse i coop mobils prislister. 20. Tvister og klager I tilfælde af tvist mellem kunden og coop mobil om forhold, der udspringer af aftalen, kan kunden klage til coop mobil. Coop mobil træffer som udgangspunkt afgørelse i sagen senest 3 måneder efter, at klagen er indgivet. coop mobils afgørelse kan indbringes for Teleankenævnet, Nørre Voldgade 48, st., 1358 København K, tlf Hvis Teleankenævnet ikke finder at have kompetence til at behandle en indbragt klage, vil Teleankenævnet i muligt omfang videresende klagen til den rette myndighed. Tvister kan i øvrigt af hver af parterne indbringes for de almindelige domstole i Danmark efter gældende regler herom. 21. Ikrafttrædelse Disse betingelser træder i kraft den 1. september S i d e

Generelle betingelser for levering og drift af Mojo Mobiles tjenester

Generelle betingelser for levering og drift af Mojo Mobiles tjenester Generelle betingelser for levering og drift af Mojo Mobiles tjenester Februar 2013 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere...

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012

LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012 LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012 LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Mobilics Generelle vilkår samt de tjenestespecifikke vilkår, udgør sammen med den fremsendte ordrebekræftelse og prisliste,

Læs mere

April 2010. Vilkår for TDC s mobiltjenester

April 2010. Vilkår for TDC s mobiltjenester April 2010 Vilkår for TDC s mobiltjenester Abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester April 2010 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Juli 2011 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation... 3 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 3 1.C. Fravigelse af udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015 Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee April 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med YouSee.

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder

Læs mere

Vilkår for TDC s mobiltjenester

Vilkår for TDC s mobiltjenester Vilkår for TDC s mobiltjenester Juni 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten

Læs mere

Vilkår for TDC s mobiltjenester September 2009

Vilkår for TDC s mobiltjenester September 2009 Vilkår for TDC s mobiltjenester September 2009 Generelle vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Erhvervskunder Abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester Tillægsvilkår Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2011

Abonnementsvilkår Januar 2011 Abonnementsvilkår Januar 2011 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med ANDELS.NET. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Abonnementsvilkår. Januar 2014

Abonnementsvilkår. Januar 2014 Abonnementsvilkår Januar 2014 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med Andels.net. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008.

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008. TDC Webmore 2008 I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken &. XG Business Pro pakken - tillæg til : Produktbeskrivelse XG Business Pro pakken består af de fire produkter: Remote Backup

Læs mere

JUSTFONE. Generelle Abonnementsvilkår. Version 1.0 - oktober 2014. 1 Justfone A/S Lyskær 3D DK-2730 Herlev CVR: 35247556

JUSTFONE. Generelle Abonnementsvilkår. Version 1.0 - oktober 2014. 1 Justfone A/S Lyskær 3D DK-2730 Herlev CVR: 35247556 Generelle Abonnementsvilkår JUSTFONE Version 1.0 - oktober 2014 1 Indhold 1. Aftalen... 5 1.1 Aftalen mellem dig og Justfone - herunder aftalens parter... 5 Aftalen forudsætter... 5 Aftalens parter...

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

1. Aftalen... 2. 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 2 2. Aftalens parter...

1. Aftalen... 2. 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 2 2. Aftalens parter... Gener el l ebe i ngel s erf orl ever i ngogdr i f af L ok al Tel ef onens j enes er Ver s i on1. 0-Febr uar2013 L ok al Tel ef onena/ S-Pos bok s201-8310tr anbj er gj-k on ak @l ok al el ef onen. dk www.

Læs mere

Zenji Abonnementsvilkår. Forever more

Zenji Abonnementsvilkår. Forever more Zenji Abonnementsvilkår Forever more Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILTJENESTER 1 Generelt 1.1 Disse almindelige betingelser er en del af aftalen mellem Signafon

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILTJENESTER 1 Generelt 1.1 Disse almindelige betingelser er en del af aftalen mellem Signafon SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILTJENESTER 1 Generelt 1.1 Disse almindelige betingelser er en del af aftalen mellem Signafon (Signafon) og kunden og gælder således for Signafons levering

Læs mere

Abonnementsbetingelser

Abonnementsbetingelser Abonnementsbetingelser Telefoni, Internet, TV Gældende pr. 15. maj 2007 Indhold 1.Kort præsentation af abonnementsvilkår hos ComX Networks A/S 2. Tilslutning til ComX og fortrydelsesret 3. Forudsætninger

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Tilslutningsvilkår for private

Tilslutningsvilkår for private Tilslutningsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne tilslutningsaftale mellem AURA Fiber A/S og

Læs mere

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER Bolignet Aarhus SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER Telefoni, tv og/eller internet INDHOLD 1. Overordnet beskrivelse af aftalens omfang... 2 2. Installationer hos Kunden... 3 2.1 Fysiske installationer... 3

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 INDHOLD Velkommen 3 Aftalevilkår for Stofa Telefoni 4 Kontaktoplysninger 20 2 Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR VELKOMMEN TIL STOFA TELEFONI Du får her et overblik over de vilkår,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect Stofa Erhverv A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N stofaerhverv.dk Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect 1. Aftalens parter Parterne i aftalen er Stofa Erhverv A/S (CVR nr. 36403527)

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser Forretningsbetingelser Disse forretningsbetingelser omfatter alle aftaler om din benyttelse af Sonofons telenet (fastnet eller mobilnet) indgået mellem dig på den ene side og på den

Læs mere