Udgivet af Operate A/S Tekst, layout og grafik: Operate A/S Tryk: Schultz Grafisk Oplag: ISBN:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgivet af Operate A/S Tekst, layout og grafik: Operate A/S Tryk: Schultz Grafisk Oplag: 1.000 ISBN: 978-87-92402-00-4"

Transkript

1

2 Udgivet af Operate A/S Tekst, layout og grafik: Operate A/S Tryk: Schultz Grafisk Oplag: ISBN: Denne tryksag er trykt på Cyclus Print, 100 % genbrugspapir. Tryksagen er svanemærket.

3 Forord Henkastning af affald er defineret af samfundet som en form for asocial adfærd, som vi gerne vil undgå. Det understreges af det faktum, at stort set ingen mennesker smider affald i deres eget hjem. Og ikke kunne drømme om at smide affald, når de er på besøg hos venner eller familie. Som mennesker tillader vi os altså at overskride vores egne normer for social adfærd i andre rum og situationer, end når vi er hjemme hos os selv. Det er dybt interessant. Skal man nå gode resultater, handler det om at forstå. Ikke om at stemple de, der smider affald som dårlige mennesker. Løftede pegefingre og stigmatisering af individer bidrager sjældent til konstruktiv deltagelse. Ofte tværtimod. Der ligger et omfattende analysearbejde til grund for konklusioner og anbefalinger i denne rapport. Udgangspunktet for analysearbejdet har været en konstruktiv og fordomsfri tilgang til området. Det handler ikke om at placere skyld eller ansvar. Det interessante er at lede efter løsninger.

4 Indhold Indledning og sammenfatning, 7 1. Metode og hovedkonklusioner, Analysemetode, Hovedkonklusioner, 10 DEL 1: Kortlægning af problemet, Stort og stigende problem, Problemer med mange typer affald, Omkostninger på flere hundrede millioner kr., Danskerne tager klart afstand fra henkastet affald, Mange danskere kan komme til at smide affald, Årsagerne er komplekse men ikke et moralsk problem, Der mangler regler på affaldsarenaer og viden om affaldstyper, Hæmmere og fremmere, 36 DEL 2: Strategier for håndtering af henkastet affald, Overordnet prioritering og metodeudvikling, Nødvendigt med systematiseret indsamling og formidling af viden, Udvikling af en metode til opgørelse af henkastet affald i Danmark, Kortlægning og udvikling af hæmmere og fremmere, Sikring af lokal og national interesse omkring henkastet affald, Kommunikation til borgere og virksomheder, Fælles udgangspunkt: henkastet affald er IKKE i orden, Behov for at arbejde med reglerne i bestemte affaldsarenaer, Behov for at arbejde med specifikke affaldstyper, 57

5 11.4. Oversigt over kampagner, det vil være relevant at gennemføre, Faktakommunikation udbreder budskaber og øger viden, Handlingskommunikation understøtter ændring af faktisk adfærd, Husk målgruppen, Undervisning skal rettes mod børn og unge, Civilsamfundet skaber sammenhold og ejerskab, Partnerskaber øger effekten, Tilstrækkelig offentlig indsats nødvendig for at knække kurven, Centrale indsamlingsordninger sætter fokus på problemet, Straf virker, hvis håndhævelsen er i orden, Organisering af den fremtidige indsats, En løsning kræver et højere ambitionsniveau, Ny organisation: Hold Danmark Rent, Mulige opgaver for Hold Danmark Rent, Behov for mere viden og specifikke indsatser fremefter, 77 DEL 3: Værktøjskasse sådan kommer du godt i gang, Kampagneplan, Cases til inspiration, Indsamling af data om problemets omfang, Affaldsindsamlinger, Personligt ejerskab, Straf og håndhævelse, Handlingskommunikation, Partnerskaber, 95 Litteraturliste, 98 Ressourcepersoner, 102

6

7 Indledning og sammenfatning

8 1. metode og hovedkonklusioner Henkastet affald er affald smidt i skovene, på landet, langs kysten, langs vejene og i byerne. Henkastet affald er den forkerte ting på den forkerte plads. Der er tale om et omfattende problem, som miljøministeren og en række organisationer er blevet enige om at gøre noget ved. For at få et godt grundlag for en styrket indsats på området, har der derfor været nedsat en arbejdsgruppe bestående af KL, Vejdirektoratet, Dansk Landbrug, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Skovforening, Dansk Retursystem, Friluftsrådet, Skov- og Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen. Operate A/S har bistået arbejdsgruppen med udarbejdelse af analyser og strategi. Arbejdsgruppen har haft to mål: Skabe et overblik over problemets omfang, karakter og årsager både ved at indsamle eksisterende viden og gennemføre nye analyser. Udvikle en strategi og værktøjskasse, som kan anvendes af og inspirere de mange, der arbejder med henkastet affald både lokalt og nationalt. På den baggrund er der udarbejdet to rapporter en analyserapport og en strategirapport. Analyserapporten er meget omfattende og detaljeret og indeholder også de nye analyser, der er blevet gennemført i forbindelse med dette projekt. Strategirapporten indeholder en opsamling af de vigtigste resultater fra analyserapporten, men ser herefter fremad. Mange vil således kunne nøjes med at anvende strategirapporten. henkastet affald viden og analyser Analysen indeholder: DEL 1: Omfang og omkostninger DEL 2: Holdninger DEL 3: Adfærd og årsager DEL 4: Delanalyser: - Danskernes holdninger til henkastet affald - Kommunernes vurderinger af henkastet affald - Studier af personer, der hen kaster affald - Udpluk af medieomtale Analyse af parallelproblemer. Henkastet affald strategi og værktøjer Strategien og værktøjskassen indeholder: DEL 1: Kortlægning af problemet DEL 2: Strategier for håndtering af henkastet affald - Prioritering og metodeudvikling - Kommunikation - Offentlig oprydningsindsats - Fremtidig organisering DEL 3: Værktøjer - sådan kommer du godt i gang. 8 Henkastet affald strategi og værktøjer

9 1.1. Analysemetode Analysen har haft til formål at afdække tre typer af viden i forhold til henkastet affald: Problemets omfang og omkostninger Viden og holdninger til henkastet affald Adfærden og årsagerne til adfærden Endvidere har analysen haft til formål at indsamle cases og metoder, som kan bruges i forbindelse med udviklingen af en overordnet strategi for håndtering af henkastet affald samt en konkret værktøjskasse til de, der allerede er i gang. Dermed er der tale om den første samlede danske analyse af problemerne med henkastet affald. Analysen kortlægger en lang række interessante forhold, men der er også steder, hvor analysen støder på problemer med manglende eller usikre data. Analysen fokuserer generelt på henkastet affald, men nogle steder er det relevant at se nærmere på særlige problemstillinger som større aflæsninger af affald på rastepladser og affald med pant. Dette vil blive fremhævet, hvor det er relevant. Problemet med henkastet affald har en sådan karakter, at det metodisk har været relevant at kombinere kvantitative og kvalitative metoder og kombinere et bredt spektrum af forskellige analysemetoder. Operate A/S har i forbindelse med analysen blandt andet benyttet følgende metoder: Desk research, interviews, observationsstudier, holdningsundersøgelser og fokusgrupper. Som led i desk researchen har der været etableret kontakt med en lang række danske og internationale ressourcepersoner gennem telefon- eller mailinterview. Alle ressourcepersoner er listet bagerst i analyserapporten. Fem nye delanalyser Der er gennemført fem nye delanalyser, som alle præsenteres i den fulde tekst i del 4 i analyserapporten: en undersøgelse af danskernes holdning til henkastet affald Undersøgelsen er lavet som en webbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt et tilfældigt udvalg af danskerne over 15 år efter køn, alder, geografi, indkomst og uddannelse. Spørgeskemaet er lavet som en pop-up på da brugerne på dette website i meget stor udstrækning afspejler befolkningens demografi. Respondenterne på sitet er på forhånd uvidende om undersøgelsen, hvilket giver mere præcise og pålidelige tal tilfældigt udvalgte danskere deltog i undersøgelsen. Henkastet affald strategi og værktøjer 9

10 en undersøgelse af kommunernes vurderinger af henkastet affald Undersøgelsen er lavet som en webbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt landets 98 kommuner. Spørgeskemaet er sendt via mail til kommunerne med de tekniske direktører som modtagere. De tekniske direktører har i flere tilfælde uddelegeret spørgeskemabesvarelsen til medarbejdere i forvaltningen, der har konkret erfaring med henkastet affald. 64 kommuner deltog i undersøgelsen, hvilket svarer til 2 ud af 3 kommuner. Storbykommunerne København, Århus, Aalborg, Esbjerg og Randers har alle deltaget i undersøgelsen. Blandt respondenterne er der således både storbykommuner, bykommuner, landkommuner, kommuner ved Vesterhavet og kommuner i grænseområdet. studier af personer, der henkaster affald Undersøgelsen er lavet som en kombination af et observationsstudie af forskellige affaldsarenaer og fokusgruppeinterview samt enkeltinterview. Der er gennemført studier af fem arenaer: Gader, parker, stationer, strande og veje/tankstationer. Der er gennemført enkeltinterview med otte personer og to fokusgrupper med i alt 19 personer. Med afsæt i analysens resultater er den personsegmentering, som Keep Britain Tidy har lavet, vurderet i en dansk kontekst. udpluk af medieomtale Der er tale om en mindre undersøgelse. Data baserer sig på avisklip og en søgning i Infomedia-databasen på forskellige emneord i og omkring henkastet affald. Artiklerne er sorteret efter observans og vinkling. Medieanalysen giver et billede af, i hvor høj grad og på hvilken måde, henkastet affald sætter mediedagsordenen. en analyse af parallelproblemer Der findes andre problemer, der på forskellig vis ligner problemerne med henkastet affald. Det har derfor været naturligt at undersøge, hvad der er erfaringen fra indsatsen på disse områder. Der er gennemført kvalitative interviews med ressourcepersoner, der arbejder med fire problemstillinger, der har paralleller til problemerne med henkastet affald selvom der naturligvis også er forskelle. De fire områder er: Adfærdsændringer på motionsområdet, adfærdsændringer på rygeområdet, adfærdsændringer på trafikområdet og adfærdsændringer på frugt- og grøntområdet Hovedkonklusioner Det gennemførte analyse- og strategiarbejde omfatter en række delundersøgelser og mange anbefalinger. Følgende repræsenterer de vigtigste konklusioner i koncentreret form. 10 Henkastet affald strategi og værktøjer

11 1. Mængderne og omkostningerne stiger Det er blevet bekræftet, at henkastet affald er et betydeligt og stigende problem. Mængderne stiger over hele landet. Det vurderer 90 % af landets kommuner og 85 % af danskerne. Især engangsemballage, cigaretskodder og udenlandske dåser giver problemer. Det offentlige Danmarks omkostninger stiger tilsvarende, og skal tælles i hundreder af millioner kroner hvert år. Hertil skal lægges omkostningerne hos de private skovejere, landbruget m.v. 2. Akut behov for at udvikle en fælles og enkel metode til at opgøre henkastet affald Meget få aktører har opgørelser over henkastet affald og de, der indsamler data, benytter vidt forskellige metoder. Analysen peger på et akut behov for at få udviklet fælles og enkle metoder til at opgøre henkastet affald. Når vi ikke kender de reelle omkostninger, der er forbundet med henkastet affald, er det vanskeligt at prioritere indsatsen. I Sverige og Storbritannien har man allerede udviklet enkle metoder, som vi kan søge inspiration i. 3. Danskerne tager klart afstand fra henkastet affald Flere end 90 % af danskerne mener, at det er meget forkert at smide affald. Vi har gennemgående en meget klar moral omkring affald. Som konsekvens af dette er der ikke behov for at gennemføre landsdækkende oplysningskampagner med budskabet om, at det er forkert at smide affald. Det er alle sådan set allerede enige om. Årsagerne til at vi smider affald, skal findes andre steder. Og løsningerne ligeså. 4. Alligevel kan stort set alle danskere finde på at smide affald Alle danskere er i udgangspunktet velopdragne. Men vi har en veludviklet forhandlingsmoral, der i forskellige situationer kan gøre os til bebrejdere, som forsvarer sig med, at der i forvejen er beskidt. Eller til selvretfærdige som skyder skylden på fx fraværet af skraldespande. Den vigtige konklusion er, at vi opfatter os selv som moralske, men at vi forskyder vores moral afhængig af situation og hvilken type affald vi står med. Henkastet affald strategi og værktøjer 11

12 5. Løsningen består i at arbejde med normerne i konkrete arenaer og affaldsregimer Gader, parker, bagscener, lagerpladser, biografer, stadioner/haller osv. Her er der behov for en klar deklaration af rettigheder og pligter hos brugerne. Og i forhold til nogle affaldsarenaer, vil kommunikationen specielt skulle rette sig mod bestemte målgrupper. Blandt de oplagte indsatser er: Rygere som smider cigaretskodder udenfor barer og restauranter og ved busstoppesteder. Et problem, der er blevet betydeligt forværret som følge af den ny rygelov. Brugere af gratisaviser. De bliver i høj grad efterladt og skaber store mængder af affald i og omkring stationer og trafikknudepunkter. Udenlandske dåser især i Sønderjylland. Et alvorligt problem som på nuværende tidspunkt savner en løsning. Grilladfærd. Især i parker og på stranden. Et problem som også vil skulle håndteres forskelligt omkring storbyer og fx på Vestkysten. Fastfoodemballage. Her ligger der interessante potentialer i at udvikle nye typer af partnerskaber med producenter og butiksejere 6. Løsningen består i at arbejde med danskernes viden om bestemte typer af affald Vi kan konstatere betydelige videnhuller omkring konkrete typer af affald. Et par eksempler: Det er meget dyrt for kommunerne at samle tyggegummi op, selvom det kun er et lille stykke affald. Organisk affald er langt fra nedbrydeligt. Ispinde er laminerede, filtre fra cigaretter går ikke bare i opløsning, når det regner, hundelorte i sorte plastikposer ligger lige så længe som andet plastikaffald osv. Kapsler og plastik gør skade i naturen og overfor dyrelivet. Her er der behov for faktakommunikation for at fjerne den uklarhed, som får mange til at forhandle sig til, at det er i orden at smide affald. 7. Vi har fået bekræftet den såkaldte Broken Window Theory Teorien går helt enkelt ud på, at svineri genererer mere svineri. Områder, som har en høj renholdningsstandard, er mindre udsat for henkastet affald end områder med lav renholdningsstandard. Problemet med henkastet affald kan derfor ikke løses uden en effektiv indsamling af affald. Kommunerne efterspørger mere viden om, hvor og hvordan det vil være mest hensigtsmæssigt at samle affald ind. Der er behov for at få delt viden og erfaring om de mest effektive affaldsløsninger. Og den fysiske indretning, fx hjørner, fordybninger og aflukker, har også stor indflydelse på mængderne af affald. 12 Henkastet affald strategi og værktøjer

13 8. Vi skal præsentere løsninger, der understøtter handling Både borgere og kommuner efterspørger en mere koordineret indsats og redskaber, som kan hjælpe dem videre. Det handler om kommunikation, metoder og værktøjer, der gør det lettere at ændre adfærd, eller som ansporer os til det i dagligdagen. Der er behov for initiativer, som hjælper med at vise os vejen i hverdagen. Analysen bekræfter, at der skal såkaldt handlingskommunikation til, hvis vi skal få store grupper i befolkningen til faktisk at ændre adfærd. 9. Hold Danmark Rent kan være et hovedelement i en fremtidig løsningsstrategi Der skal en langsigtet og flerstrenget strategi til, hvis kurven for omfanget af henkastet affald i Danmark skal knækkes. Og der skal sikres ressourcer til andet og mere end oplysningskampagner, hvis arbejdet skal lykkes. Der bør arbejdes for at etablere en selvstændig organisation, som har midler og kompetencer til at koordinere indsatsen i Danmark mod henkastet affald. Det vil være nærliggende at kalde organisationen for Hold Danmark Rent. Henkastet affald strategi og værktøjer 13

14

15 DEL 1 Kortlægning af problemet

16 2. Stort og stigende problem Procent PROBLEMETS UDVIKLING DE SENESTE 5 ÅR Hvordan oplever du, at problemet med henkastet affald har udviklet sig de seneste 5 år? Problemet er kraftigt stigende Problemet er stigende Problemet er faldende Kilde: Operate 2007, Henkastet affald analyse af kommunernes vurderinger Problemet er kraftigt faldende Mængden af henkastet affald udgør et betydeligt problem. Og det er i stigning. Det peger alle aktører på. Der findes i dag ikke en fælles metode til at opgøre henkastet affald. Konsekvensen er, at de mængdeopgørelser, der findes, er få og spredte. Mængden af henkastet affald i byer, langs vejene og i naturen skal tælles i titusinder af ton. Desværre er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at komme med et metodisk troværdigt bud på de samlede mængder. Ingen klare data dog tydeligt at mængderne er store Fra en undersøgelse blandt landets kommuner (Operate 2007, Kommunernes vurderinger) fremgår det, at kun et fåtal af kommunerne opgør henkastet affald. Opgørelsesmetoderne er forskellige, og der anvendes ikke en fælles definition af det affald, der medregnes. Danmarks Naturfredningsforenings store landsindsamling af affald dokumenterer, at der findes store mængder henkastet affald. I 2007 deltog i alt personer i indsamlingen. Resultatet af indsamlingen var 187 ton affald og dåser. Antallet af plastflasker blev ikke opgjort. DN s affaldsindsamling viser, at henkastet affald er et stort problem i hele landet, og at der ikke er nævneværdige geografiske forskelle på mængden af indsamlet affald pr. borger. Indsamlingen viser dog, at der et særligt stort problem med pantløse dåser i de sønderjyske kommuner DEN POLITISKE BEVÅGENHED - Hvordan er den politiske bevågenhed om problemet med henkastet affald i din kommune? Problemet vokser ifølge kommunerne Adspurgt om, hvordan problemet med henkastet affald har udviklet sig de seneste 5 år, svarer over 80 % af kommunerne, at de oplever en stigning (Operate 2007, Kommunernes vurderinger). 10 % af kommunerne anser problemet for at være kraftigt stigende. Procent Kraftigt stigende Stigende Faldende Kraftigt faldende Og kommunerne prioriterer henkastet affald højere 9 ud af 10 danske kommuner har stigende politisk fokus på henkastet affald. Den politiske bevågenhed stiger mest i bykommunerne. 88 % af kommunerne giver udtryk for, at de bruger flere eller mange flere midler på fjernelse af henkastet affald end for 5 år siden. Kilde: Operate 2007, Henkastet affald analyse af kommunernes vurderinger 16 Henkastet affald strategi og værktøjer

17 Problemerne vokser ifølge landbruget Analyseinstituttet Aspecto gennemførte i juli-august 2007 en websurvey blandt aktive medlemmer af Dansk Landbrug. Undersøgelsen viser, at næsten halvdelen af landbrugene udsættes for affaldsproblemer. Affaldsproblemet består oftest af henkastet affald, men 14 % af brugene er også plaget af de større aflæsninger. 17 % af brugene må ligeledes stå model til andre typer af affald (bilvrag og lign.). Omkring hver 3. landmand finder, at affaldsproblemet er blevet større. Næsten ingen landmænd oplever, at affaldsproblemet er blevet mindre. 3. Problemer med mange typer affald Det er mange forskellige affaldstyper, der henkastes i byerne og i naturen. De ting som findes i størst antal i byen er cigaretskodder og forskellige former for emballage til føde- og drikkevarer. På strandene er små plastikstykker den hyppigst forekommende affaldstype. I takt med en stigende mængde plastik- og metalemballage vil problemet med henkastet affald, selv med samme affaldsmængde, blive større, da nedbrydningstiderne er meget længere for disse materialer. Mængden af engangsemballage stiger En af kilderne til de stigende problemer er engangsemballage, som der kommer mere og mere af. Dansk Retursystem modtager anmeldelse om nye produkter i engangsemballage om ugen, og andelen stiger stærkt Engangsemballagers andel af samlet salg (%) Antal engangsemballager solgt i DK (mio. stk.) (primo 2007) Kilde: Videncenter for affald, 2006b I 2006 er den gennemsnitlige returprocent for engangsemballage i Danmark beregnet til 86 %. Returprocenten for genbrugsflasker ligger tæt på 100 % (Dansk Retursystem, 2007a). Det betyder også, at mindst 210 mio. enheder aldrig afleveres via retursystemet. Henkastet affald strategi og værktøjer 17

18 Byerne plages af cigaretskodder, papiraffald og drikkevareemballage En optælling af henkastet affald i udvalgte gader i Københavns Kommune i maj 2007 viser hvilke affaldstyper, der er de hyppigst forekommende i større danske byer. Tyggegummi er ikke medtaget. Affaldstype Antal Cigaretskodder Papiraffald Kapsler 520 Drikkekrus 124 Glas 112 Frugt 110 Dåser 55 Hundelorte 22 Fastfood emballage 19 Bygningsaffald 16 Pizzabakker 1 Andet 246 Total Kilde: Rostra Research 2007 for Københavns Kommune. Omtalt i Berlingske Tidende, Billedet ser anderledes ud, når kommunerne bliver spurgt, hvad der giver dem størst problemer (Operate 2007, Kommunernes vurderinger). Her svarer flest (65 %), at affald fra fast-foodindustrien giver de største problemer. Cigaretskodder er også et stort problem, siger mere end 60 % af kommunerne. En af forklaringerne er, at cigaretskodder i områder med brosten eller lignende belægning giver store problemer i forhold til renholdningen. Man kan nemlig ikke suge skodderne op uden også at fjerne gruset mellem stenene. Tobaks- og fødevareproducenter sætter uheldigt præg på omgivelserne I Danmark er der ikke foretaget undersøgelser af hvilke varemærker, der lægger navn til det henkastede affald. Men i Sverige har foreningen Håll Sverige Rent, i en række affaldsindsamlinger i Stockholm, registreret hvilke varemærker, der forekommer hyppigst. I 2006 så den upopulære hitliste således ud: Philip Morris (tobak) GB Glace (is) Swedish Match (tobak, tændstikker) Cloetta/Fazer (slik) Coca-Cola Company & McDonald s (fastfood) 18 Henkastet affald strategi og værktøjer

19 Masterfoods (diverse fødevarer) House of Prince (tobak) 7-Eleven (brød, fastfood mv.) Marabou/Kraft (slik) Flere aviser på gaden Gratisavisernes indtog har sat sit tydelige præg på bybilledet, hvor de ofte ses smidt på gaden og i den offentlige transport. I 2006 blev der hver dag trykt næsten 2 millioner trafik- og gratisaviser. En del af dem bliver efterfølgende til affald i busser, i toget og på gader (Videncenter for affald, 2006c). Meget affald på strandene Skagen Nordstrand var med i en stor undersøgelse af forurening på strandene. Ved fire observationstilfælde i 2006 optalte man stykker affald fra skibstrafik, offshore-aktiviteter og besøgende på strandene på en enkelt 100 meter-strækning. Vestkysten har kraftigt opskyl af fiskeri-, marine- og kabysaffald, og det udgør op mod 90 % af Frederikshavns Kommunes indsamlede affald. På Tisvildeleje Strand har Den frivillige strandrensningspatrulje i flere år arbejdet for at renholde området for henkastet affald. Indsamlingsdata herfra viser, at affaldstyperne bærer mere præg af byaffald som drikke- og fødevareemballager, aviser og cigaretskod. Aflæsset affald er også et problem Der findes kun begrænset viden om omfanget af problemet med bevidst aflæsning af store mængder affald. Men meget tyder på, at Danmark også her har et omfattende problem, som der bør sættes ind overfor. Som nævnt plages 14 % af landbrugene i Danmark af problemer med aflæsset affald, og 17 % plages af andre typer af affald såsom bilvrag (Dansk Landbrug 2007). I blev kun 33 forskellige sager om aflæsset affald ført til doms. Det fremgår af en analyse af samtlige knap 250 sager om overtrædelse af miljøbeskyttelsesloven, naturbeskyttelsesloven og planloven i de to år (Miljøstyrelsen, 2005b). Det aflæssede affald deles op i tre grupper: Henkastning i skov Henkastning på P-pladser Henkastning uden for modtagestation, fordi denne har lukket. Over halvdelen af sagerne (18) vedrører aflæsning af affald i skov. Henkastet affald strategi og værktøjer 19

20 4. Omkostninger på flere hundrede millioner kr. Det offentlige Danmarks omkostninger til håndtering af henkastet affald er betydelige. Alene tal fra fire kommuner (Århus, Aalborg, Randers og Helsingør) viser, at de samlet set bruger mere end 25 mio. kr. om året på henkastet affald. Læg hertil omkostningerne på vejene. Og det beløb det ville koste, hvis vi skulle aflønne de mindst frivillige, der deltager i de årlige affaldsindsamlinger. I Sverige har man foretaget en kvalificeret beregning på grundlag af data fra 19 kommuner. Her kommer man frem til, at henkastet affald kostede de svenske skatteydere 377 mio. SEK i De danske offentlige udgifter til henkastet affald forventes også at løbe op i adskillige hundrede millioner kroner. I fraværet af en ensartet opgørelsesmetode og et samlet indberetningssystem, kommer man ikke tættere på en samlet opgørelse over mængder og omkostninger til henkastet affald i Danmark. De reelle samfundsomkostninger er meget større De reelle samfundsøkonomiske omkostninger ved henkastet affald er meget større end udgifterne i den offentlige sektor. Man skal nemlig også tage følgende faktorer med i regnskabet: Landbrugets udgifter til oprydning i det åbne land. Udgifter til oprydning i private skove. Udgifter til oprydning på andre private grunde ikke mindst detailhandlens udgifter til oprydning. Langsigtede tab af indtægter, hvis Danmark ikke opleves som et rent land, der er dejligt at besøge. Hertil kommer, hvad de offentlige udgifter ville være, hvis problemet ikke skulle opleves som stort og stigende. 5. Danskerne tager klart afstand fra henkastet affald Danskerne er fuldstændig enige om, at det er meget forkert at smide affald uanset hvor det sker. Afhængigt af affaldsarenaen synes mellem 87,8 % og 93,3 %, at det er meget forkert at smide affald. Det 20 Henkastet affald strategi og værktøjer

21 fremgår af den aktuelle undersøgelse af danskernes holdninger til henkastet affald (Operate 2007, Danskernes holdninger). Det er meget få danskere, der mener, at det er fuldstændig acceptabelt at smide affald alle steder. Undersøgelsen tyder på, at det kun er i alt 0,5 % af danskerne, der har denne overordnede holdning. Til gengæld er der en mellemgruppe på ca. 10 % af befolkningen, der ikke har en klar holdning til henkastet affald i det offentlige rum. De svarer ja lidt eller hverken/eller. Det svarer til ca danskere. HOLDNING TIL HENKASTNING AFFALD Er det forkert at smide affald følgende steder: Naturen Rastepladser og veje Byen Ja, meget Ja, lidt Hverken/eller Nej, ikke specielt Nej, overhovedet ikke Kilde: Operate 2007, Henkastet affald analyse af danskernes holdninger Danskerne oplever et stort og stigende problem Danskernes holdning er klar: Henkastet affald er et stort problem ifølge 60 % af respondenterne. Hertil kommer, at hver fjerde dansker vurderer problemet med henkastet affald som meget stort. Det svarer til, at knap 4,5 mio. danskere mener, at henkastet affald er et stort eller meget stort problem. Danskernes vurdering af problemets udvikling er også ret entydig. Tre ud af fire danskere synes, at henkastet affald udvikler sig uheldigt. Således synes 51,5 %, at mængden af henkastet affald er blevet værre, og 21,5 % af danskerne oplever, at problemet er blevet meget værre. Ingen store regionale forskelle dog aldersforskelle Der er ikke er særlige regionale forskelle i danskernes holdninger til henkastet affald. Der vil således ikke være forskel på, om man spørger Procent PROBLEMET MED HENKASTET AFFALD - Hvor stort synes du, at problemet med henkastet affald er? Meget stort Stort Lille Meget lille Kilde: Operate 2007, Henkastet affald analyse af danskernes holdninger Uden betydning Ved ikke Henkastet affald strategi og værktøjer 21

22 en københavner, en fynbo eller en nordjyde om deres overordnede holdninger til at smide affald. De unge kommer klart ud som tvivlere, når de bliver spurgt om deres holdning til henkastet affald. Det er den tendens, der er mest markant, når det kommer til adfærd i byen. Faktisk synes hver 3. af de unge i alderen år, at det kun er lidt forkert at smide affald i byen. Heller ikke her er der væsentlige regionale, uddannelsesmæssige eller indkomstmæssige forskelle. Danskerne har forskellige holdninger til forskellige typer af affald I undersøgelsen af danskernes holdninger til henkastet affald er der spurgt direkte ind til en lang række forskellige affaldstyper. Cigaretskodder, tyggegummi og små papirstykker er mere acceptabelt end større genstande som plastikposer og pizzabakker. Knap 20 % af danskerne mener, at det er acceptabelt at smide et tyggegummi, en cigaret eller et lille stykke papir. Årsagen til, at folk smider små-affald, er i høj grad dovenskab. Organisk nedbrydeligt affald ligger lidt uden for kategori hos mange af respondenterne. Det viser sig i de åbne besvarelser. Mange af respondenterne opfatter fx ikke et æbleskrog som affald, hvis det smides et hensynsfuldt sted. Hverken i naturen eller i byen. Hundeekskrementer Små papirstykker Tyggegummi Cigaretskodder Aviser Tømte askebæger Pizzabakker Fastfoodemballage Plastikposer Glas og flasker Dåser Kondomer, sprøjter og lign. ACCEPT AF HENKASTNING AF AFFALDSTYPER - Du bedes vurdere på en skala fra 1-7, hvor acceptabelt det er at smide følgende typer affald i naturen, i byen eller langs vejene Uacceptabelt Acceptabelt Kilde: Operate 2007, Henkastet affald analyse af danskernes holdninger 22 Henkastet affald strategi og værktøjer

23 Små køns- og aldersforskelle i synet på typer af affald Der er ikke væsentlige forskelle på, hvordan unge og gamle ser på de forskellige affaldstyper. De unge ser dog generelt lettere på alle affaldsformer end de ældre. Kønsforskellene er ligeledes små, men der er dog en svag tendens til, at kvinder har skarpere holdninger til små-affald end mændene. Mændene tager eksempelvis mere løst på cigaretskodder end kvinder. 8,6 % af de mandlige respondenter synes, at det er helt og aldeles acceptabelt at smide skodder i det offentlige rum. Kun 4,7 % af kvinderne deler denne opfattelse. DANSKERNES HOLDNING TIL AFFALDSTYPER ORGANISK/SMÅT AFFALD Æbleskrog Pizzabakkke Aviser Småt papir Tyggegummi UACCEPTABELT Cigaretskod u/filter ACCEPTABELT Fastfoodemballage Cigaretskod m/filter Plastikpose Dåser Tømt askebæger Glas og flasker Kondomer og kanyler Hundelorte FARLIGT/ULÆKKERT AFFALD Kilde: Operate 2007, Danskernes holdninger samt Explora 2007 Henkastet affald strategi og værktøjer 23

Henkastet affald. - analyse af danskernes holdninger. 13.10.06 Side 1 af 29

Henkastet affald. - analyse af danskernes holdninger. 13.10.06 Side 1 af 29 13.10.06 Side 1 af 29 Henkastet affald - analyse af danskernes holdninger Operate A/S Slotsgade 2 2200 København N tlf. +45 38 16 80 90 fax +45 38 16 80 99 operate@operate.dk www.operate.dk Side 2 af 29

Læs mere

Studie af personer, der henkaster affald. September, 2007

Studie af personer, der henkaster affald. September, 2007 Studie af personer, der henkaster affald September, 2007 Opgave Observere/registrere forskellige arenaer for henkastning af affald Teste hypoteser om henkastning gennem o diskussion af observationer med

Læs mere

Henkastet affald. - analyse af kommunernes vurderinger Side 1 af 19

Henkastet affald. - analyse af kommunernes vurderinger Side 1 af 19 13.10.06 Side 1 af 19 Henkastet affald - analyse af kommunernes vurderinger Operate A/S Slotsgade 2 2200 København N tlf. +45 38 16 80 90 fax +45 38 16 80 99 operate@operate.dk www.operate.dk Side 2 af

Læs mere

BAGGRUNDSRAPPORT Henkastet affald - viden og analyser

BAGGRUNDSRAPPORT Henkastet affald - viden og analyser BAGGRUNDSRAPPORT Henkastet affald - viden og analyser Operate A/S Slotsgade 2 2200 København N tlf. +45 38 16 80 90 fax +45 38 16 80 99 operate@operate.dk www.operate.dk 2 3 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...

Læs mere

Ren By-kampagnen 2012

Ren By-kampagnen 2012 Ren By-kampagnen 2012 Aarhus Kommune Natur & Miljø Kendskabsmåling Om kampagnemålingen 2012 Aarhus Kommune råder over et borgerpanel med bredt repræsenterede medlemmer over 18 år - alle bosat i Aarhus

Læs mere

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen MAJ 2009 HOVEDKONKLUSIONER 391 borgere i Slagelse Kommune har svaret på spørgsmålene 97 % mener, at henkastet

Læs mere

Optælling af affald. Københavns Kommune. Rostra Research A/S Oktober 2007 (måling 5)

Optælling af affald. Københavns Kommune. Rostra Research A/S Oktober 2007 (måling 5) Optælling af affald Københavns Kommune Rostra Research A/S Oktober 2007 (måling 5) 1 Indholdsfortegnelse Baggrund 3 Metode 4 Tidspunkter for optælling 5 Hovedresultater 6 Rute 1: Østerbrogade 9 Rute 2:

Læs mere

ramt ved siden af skralde-

ramt ved siden af skralde- Forsidehenvisning: 197 anslag Har du 5 ramt ved siden af skralde- 10 spanden? 15 20 Affald, som ligger på gaden eller i busken, koster samfundet en halv milliard kroner hvert år. Men det kan ikke bare

Læs mere

Ren By-kampagnen 2011

Ren By-kampagnen 2011 Ren By-kampagnen 2011 Aarhus Kommune, Natur & Miljø Kendskabsmåling Om kampagnemålingen 2011 Aarhus Kommune råder over et borgerpanel, som er bredt sammensat af personer over 18 år, der er bosat i Aarhus

Læs mere

1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN...

1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen, efterår 2008 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... 3 1.1 DATAGRUNDLAGET... 3 1.2 RAPPORTENS STRUKTUR... 4 2. OPSAMLING

Læs mere

// KØBENHAVN AFFALD OG ADFÆRD. Foto by Ursula Bach Kira Thume - Center for Driftsudvikling d. 12. januar

// KØBENHAVN AFFALD OG ADFÆRD. Foto by Ursula Bach Kira Thume - Center for Driftsudvikling d. 12. januar // KØBENHAVN AFFALD OG ADFÆRD Foto by Ursula Bach Kira Thume - Center for Driftsudvikling d. 12. januar 2017 1 // KØBENHAVN MÅLET OM EN REN BY 2 // AFFALD I NATTELIVET 3 // GPS DATA 4 // AFFALDSBELASTNING

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Datarapport - Skraldetragten

Datarapport - Skraldetragten Datarapport - Skraldetragten I løbet af skraldetragtens testperiode er der blevet foretaget fire målinger/registreringer af det affald, der har ligget henkastet på tilkørselsramperne ved henholdsvis rasteplads

Læs mere

Kortlægning af henkastet affald i Danmark 2011

Kortlægning af henkastet affald i Danmark 2011 Kortlægning af henkastet affald i Danmark 2011 December 2011 Presse Hold Danmark Rent udleverer gerne undersøgelser, tal, rapporter og fotos til interesserede journalister. Hold Danmark Rent Annaborg Frederiksværksgade

Læs mere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere Holdninger til socialt udsatte - Svar fra 1.13 danskere Epinion for Rådet for Socialt Udsatte, februar 216 Introduktion Rådet for Socialt Udsatte fik i oktober 213 meningsmålingsinstituttet Epinion til

Læs mere

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER - 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER I de senere år har der generelt i samfundet været sat fokus på kvinders forhold i arbejdslivet. I Forsvaret har dette givet sig udslag i, at Forsvarschefen

Læs mere

BORGERNE OG AFFALDET I KAVO. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen

BORGERNE OG AFFALDET I KAVO. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen BORGERNE OG AFFALDET I KAVO Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen MAJ 2009 HOVEDKONKLUSIONER 580 borgere fra Slagelse og Sorø Kommune har svaret på spørgsmålene 98 % mener, at henkastet

Læs mere

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen Børn med diabetes og deres trivsel i skolen Indholdsfortegnelse Indledning Hovedresultater Baggrund..... 3 Formål....... 4 Metode og gennemførelse.... 6 Udvalgets sammensætning.... 7 Kommunikation med

Læs mere

Store aflæsninger. En guide til skovejere. En Værktøjskasse fra. Lavet i samarbejde med Dansk Skovforening samt Skov- og Naturstyrelsen

Store aflæsninger. En guide til skovejere. En Værktøjskasse fra. Lavet i samarbejde med Dansk Skovforening samt Skov- og Naturstyrelsen Store aflæsninger En guide til skovejere En Værktøjskasse fra Lavet i samarbejde med Dansk Skovforening samt Skov- og Naturstyrelsen Hvad er en stor aflæsning? En stor aflæsning er, når private eller virksomheder

Læs mere

Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007

Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007 Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007 Horsens Kommune Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 16 9. klasse elevers ryge- og alkoholvaner Indholdsfortegnelse Sammenfatning og perspektiver

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

KORTLÆGNING AF HENKASTET AFFALD I DANMARK 2014

KORTLÆGNING AF HENKASTET AFFALD I DANMARK 2014 KORTLÆGNING AF HENKASTET AFFALD I DANMARK 24 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 SÅDAN KORTLAGDE KOMMUNERNE I 24 4 KOMMUNERNES RESULTATER I 24 5 HVAD LIGGER HVOR? 6 HVAD FORTÆLLER RESULTATERNE OS? 7 FREMTIDENS

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Forundersøgelsens resultater Arbejdsgruppen har indledningsvis holdt et strategiseminar, hvor Sociologerne Jakob Demant (Center for Rusmiddelforskning) og Lars Fynbo

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. B, C og D stillet af Folketingets Miljøudvalg

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. B, C og D stillet af Folketingets Miljøudvalg Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 28 Offentligt Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. B, C og D stillet af Folketingets Miljøudvalg Spørgsmål B Af regeringens finanslovsforslag for 2013 fremgår

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011 Trafik og bil BD272 Business Danmark juli 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Afstand til forankørende...

Læs mere

Analyse Sommerskrald

Analyse Sommerskrald Analyse Sommerskrald Juni 2011 Indholdsfortegnelse 1.1. Indledning 3 1.2. Resumé af analyseresultaterne 4 2. HOLDNINGER TIL SKRALD PÅ FERIEN 5 2.1. Skrald påvirker fire ud af 10 negativt i ferien 5 2.2.

Læs mere

Arbejdspladstyverier. Rapport

Arbejdspladstyverier. Rapport Arbejdspladstyverier Rapport Disposition 1. Om undersøgelsen 2. Resultater 3. Bivariate sammenhænge 4. De underliggende holdningsdimensioner 5. Multivariate analyser 2 Arbejdspladstyverier Om undersøgelsen

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier SoMe og demokratiet en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier DEL 1: PERSPEKTIVER INDHOLD DEL 1: PERSPEKTIVER DEL 2: RESULTATER SOCIALE MEDIER OG DEMOKRATI...

Læs mere

Frederiksberg Kommune September 2014 Rapport 4

Frederiksberg Kommune September 2014 Rapport 4 Optælling af affald Frederiksberg Kommune September 24 Rapport 4 Indholdsfortegnelse Baggrund 2 Metode 3 Hovedresultater 4 Udviklingen i skraldemængden 5 Rutens andel af optalt affald 6 Nordre Fasanvej

Læs mere

Kapitel 1. Kort og godt

Kapitel 1. Kort og godt Kapitel 1. Kort og godt 1.1 Ideen bag rusmiddelundersøgelserne En væsentlig grund til, at det er interessant at beskæftige sig med børn og unges brug af rusmidler, er, at det er her, det starter. Det betyder,

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Kortlægning af henkastet affald i Danmark 2012

Kortlægning af henkastet affald i Danmark 2012 Kortlægning af henkastet affald i Danmark 2012 December 2012 »Kortlægningen skaber fokus på henkastet affald. Den giver viden om, hvor der smides affald, og hvad der smides mest af. Det er vigtigt, at

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

Henkastet affald. Undervisningsforløb. Natur/Teknik 3. 6. klasse

Henkastet affald. Undervisningsforløb. Natur/Teknik 3. 6. klasse Henkastet affald Undervisningsforløb Natur/Teknik 3. 6. klasse Side 1 af 30 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Som indledning tales der med eleverne om, hvad affald

Læs mere

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent Rapport Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus September 2009 0Capacent Kort om undersøgelserne Etablering af færgeforbindelse Benyttelse af færgeforbindelse Styrkelse af Mols? Prioritering

Læs mere

HVAD GØR EN BY ATTRAKTIV AT LEVE I? BORGERUNDERSØGELSE I SYV DANSKE BYER

HVAD GØR EN BY ATTRAKTIV AT LEVE I? BORGERUNDERSØGELSE I SYV DANSKE BYER HVAD GØR EN BY ATTRAKTIV AT LEVE I? BORGERUNDERSØGELSE I SYV DANSKE BYER INDHOLD INTRODUKTION Metode, undersøgelsens spørgsmål og baggrundsvariable RESULTATER PÅ TVÆRS AF SYV BYER Største gaps, borgernes

Læs mere

Frederiksberg Kommune April 2016 Rapport 7

Frederiksberg Kommune April 2016 Rapport 7 Optælling af affald Frederiksberg Kommune April 6 Rapport 7 Indholdsfortegnelse Baggrund Metode Hovedresultater Udviklingen i skraldemængden 5 Rutens andel af optalt affald 6 Udviklingen i cigaretskod

Læs mere

Henfaldstid i naturen Farligt for dyr (1-20) Mængde i naturen (1-50) Hvor ulækkert? (1-20) Genbrugsværdi (1-20)

Henfaldstid i naturen Farligt for dyr (1-20) Mængde i naturen (1-50) Hvor ulækkert? (1-20) Genbrugsværdi (1-20) METAL DÅSE MED PANT 500 år 16 30 3 20 15% af alle dåser kommer aldrig retur. METAL INDKØBS- VOGN 800 år 7 2 2 17 En ny indkøbsvogn koster 1200-1500 kr. METAL KAPSEL 100 år 10 41 1 15 7 kapsler svarer til

Læs mere

Markedsanalyse. Flere danskere kender og køber Fairtrade. 30. juni 2016

Markedsanalyse. Flere danskere kender og køber Fairtrade. 30. juni 2016 Markedsanalyse 30. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Flere danskere kender og køber Fairtrade Highlights: Fairtrade-mærket har en

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100.

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100. 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Plast og kemi. - Resultater af survey om danskernes holdning

Plast og kemi. - Resultater af survey om danskernes holdning Plast og kemi - Resultater af survey om danskernes holdning Det mener danskerne om plast og kemi Undersøgelsen giver tre hovedkonklusioner: 1. Hovedparten af danskerne er overordnet glade for plasten i

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Hvad gør vi ved affaldet? Lavet af Julie, Maria og Alberte 8.b

Hvad gør vi ved affaldet? Lavet af Julie, Maria og Alberte 8.b Hvad gør vi ved affaldet? Lavet af Julie, Maria og Alberte 8.b Hvad gør vi ved affaldet? Hvert år stiger mængden af affaldet vi bruger. Både i Danmark og i resten af verden. Det skyldes primært vores overforbrug

Læs mere

Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald. Sagsnr Dokumentnr

Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling BILAG 2 Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald Nedenstående er en kort sammenfatning af udenlandske erfaringer

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Undersøgelse af udbredelsen af udeskole i 2014

Undersøgelse af udbredelsen af udeskole i 2014 Undersøgelse af udbredelsen af udeskole i 2014 Niels Ejbye-Ernst, VIAUC & Peter Bentsen, Steno Diabetes Center (2015) Udarbejdet i forbindelse med projekt Udvikling af udeskole Artiklen præsenterer kort

Læs mere

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Befolkningen støtter op om udrulning af digitale løsninger i det offentlige Der

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

Dagens program. Gebyrer 2018 Emballageoplysninger. Pause

Dagens program. Gebyrer 2018 Emballageoplysninger. Pause Dagens program Gebyrer 2018 Emballageoplysninger Pause Hvad rører sig i markedet lige nu Dansk Retursystem har fået en CSR politik Strategi for udbydere 2018-2020 31.10.2017 Gebyr 2018 Dansk Retursystem

Læs mere

Kortlægning af henkastet affald i Danmark 2013

Kortlægning af henkastet affald i Danmark 2013 Kortlægning af henkastet affald i Danmark 2013 December 2013 »Vi havde nogle hyggelige timer og en god dialog med mange borgere. Rigtig mange tilkendegav, at det var et godt initiativ, og at der er for

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Rygning og kriminalitet blandt elever i 5. - 9. klasse 2004. Procent der har lavet tyveri, hærværk, vold eller røveri seneste år 74% 64% 64%

Rygning og kriminalitet blandt elever i 5. - 9. klasse 2004. Procent der har lavet tyveri, hærværk, vold eller røveri seneste år 74% 64% 64% Kapitel 8. Rygning Unges rygevaner har været genstand for adskillige undersøgelser. Fra di ved man bl.a., at rygeadfærd skal ses i sammenhæng med socioøkonomiske og kulturelle forhold. Således har faktorer

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Resultat af undersøgelse om virkningerne af kunde-, konkurrence- og kombinations klausuler

Resultat af undersøgelse om virkningerne af kunde-, konkurrence- og kombinations klausuler Resultat af undersøgelse om virkningerne af kunde-, konkurrence- og kombinations klausuler DJØF Danske Sælgere IDA, Ingeniørforeningen i Danmark Kommunikation og Sprog Ledernes Hovedorganisation Dansk

Læs mere

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014 Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hovedresultater september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner sammenfatning

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT NOTAT Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse og Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi...

Læs mere

EVALUERING AF LEJRE KOMMUNES AFFALDSORDNINGER DECEMBER 2008

EVALUERING AF LEJRE KOMMUNES AFFALDSORDNINGER DECEMBER 2008 EVALUERING AF LEJRE KOMMUNES AFFALDSORDNINGER DECEMBER 2008 Q/markedsanalyse Låsbygade 65 6000 Kolding Tlf. 75 50 39 60 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Sammenfatning...4 1.1. Dagrenovation...4 1.2. Hjemmekompostering...4

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Effektiv kommunikation i sommerhusområder - Resultatopsamling. Hjørring Kommune

Effektiv kommunikation i sommerhusområder - Resultatopsamling. Hjørring Kommune Effektiv kommunikation i sommerhusområder - Resultatopsamling Hjørring Kommune Gennemført i efteråret 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultater... 3 Spørgsmål 1: Viden om affaldssortering...

Læs mere

Mere end halvdelen af alle unge har problemer men ved ikke, hvor de skal få hjælp

Mere end halvdelen af alle unge har problemer men ved ikke, hvor de skal få hjælp Nyt initiativ under: Pressemeddelelse Mere end halvdelen af alle unge har problemer men ved ikke, hvor de skal få hjælp Mere end halvdelen af alle unge mellem 15 25 år har personlige problemer, der påvirker

Læs mere

Skraldiaden. En affaldskampagne for de 5-8-årige. En værktøjskasse fra Hold Danmark Rent

Skraldiaden. En affaldskampagne for de 5-8-årige. En værktøjskasse fra Hold Danmark Rent Skraldiaden En affaldskampagne for de 5-8-årige En værktøjskasse fra Hold Danmark Rent Formål Det er Hold Danmark Rents overordnede formål at sikre en varig forankring af holdningen til IKKE at smide affald.

Læs mere

Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011

Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011 Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011 Notat Juli 2011 1. Indledning I foråret 2011 gennemførte Miljøstyrelsen for anden gang kampagnen Hudallergi en partner for livet. Kampagnen

Læs mere

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Siden terrorangrebet den 11. september 2001 og Muhammed-krisen i 2005 er spørgsmålet om danskernes

Læs mere

Ledelse. Hovedkonklusion. 7. maj 2015

Ledelse. Hovedkonklusion. 7. maj 2015 7. maj 2015 Ledelse Hovedkonklusion I forbindelse med projektet Effektiv drift har vi gennemført ca. 60 interviews. Vi har talt med ejendomsfunktionærer, driftschefer og beboerdemokrater. Disse interviews

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT Forundersøgelse til kampagne om biocider NOTAT 1 Kort om undersøgelsen Miljøstyrelsen er ved at udvikle en informationskampagne, der skal skabe kendskab til miljø- og sundhedseffekter af hverdagsgifte

Læs mere

Antal respondenter: 1.000. Dataindsamlingsperiode: 04.12.2012 til 14.12.2012

Antal respondenter: 1.000. Dataindsamlingsperiode: 04.12.2012 til 14.12.2012 Faktaboks Stikprøve: Udtrukket blandt 18-74 årige Stikprøven er udtrukket tilfældig stratificeret på køn, alder og geografi (region) samt uddannelse, så den afspejler befolkningssammensætningen på disse

Læs mere

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER Forsorgshjemmene i Aarhus Kommune HVEM ER BRUGERNE og hvad får de ud af deres ophold? Pixi-rapport med hovedresultater for perioden 2009-2014 Socialpsykiatri og Udsatte Voksne CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Kære beboer i Snebærhaven

Kære beboer i Snebærhaven Kære beboer i Snebærhaven Her er som lovet en sammenfatning af besvarelserne fra spørgeskemaundersøgelserne i forbindelse med projektet med de nedgravede containere, og svar på en række problemstillinger,

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017 Markedsanalyse 17. juli 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket Fairtrade-mærket er en af de bedst

Læs mere

Pendlermåling Øresund 0608

Pendlermåling Øresund 0608 Pendlermåling Øresund 0608 DAGENS PROGRAM INDHOLD Konklusioner Hvem pendler og hvorfor? Medievaner Tilfredshed med medierne/ Hvad mangler pendlerne 2 FORMÅL OG METODE Undersøgelsens primære formål er at

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Indledning ASE har spurgt 925 selvstændigt erhvervsdrivende om deres holdning til en barselsfond for selvstændige. Undersøgelsen blevet lavet i forlængelse

Læs mere

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med Markedsanalyse 9. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Langt flere danskere købere oftere økologi Siden 2013 har Landbrug & Fødevarer

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet 14. september 2015 Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet Vi har i samarbejde med YouGov spurgt danskerne om, hvilke større investeringer drømmer du især om at få råd til? Ikke overraskende

Læs mere

Økonomistyrelsens kundetilfreds- og effektmåling 2010. Generelle resultater

Økonomistyrelsens kundetilfreds- og effektmåling 2010. Generelle resultater Økonomistyrelsens kundetilfreds- og effektmåling 2010 Generelle resultater Februar 2011 DATAINDSAMLING & AFRAPPORTERING 2 GENERELT OM METODE OG DATAINDSAMLING Økonomistyrelsens kundetilfredsheds- og effektmåling

Læs mere

Affald på havnen. Om undervisningsforløbet Affald på havnen. Lærervejledning. Fælles mål - Natur/teknik. Efter 6. klasse

Affald på havnen. Om undervisningsforløbet Affald på havnen. Lærervejledning. Fælles mål - Natur/teknik. Efter 6. klasse Lærervejledning Tidsforbrug (samlet for de fire aktiviteter) 1-2 timer Klassetrin 4.-9. klasse Om undervisningsforløbet Undervisningsforløbet tager udgangspunkt i, at eleverne er affaldskonsulenter, hvor

Læs mere

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Unges madkultur. Sammenfatning. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti

Unges madkultur. Sammenfatning. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti Unges madkultur Sammenfatning Forfattet af Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti 2013 Introduktion Denne sammenfatning præsenterer de væsentligste fund fra en undersøgelse

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

Udviklingssamtaler og dialog

Udviklingssamtaler og dialog Udviklingssamtaler og dialog Undersøgelse om Lederudviklingssamtaler Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Den daglige dialog Lederne Marts 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse - Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi... 8

Læs mere

Henkastet affald. Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser

Henkastet affald. Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser Henkastet affald Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser I dette emne skal du blandt andet: Lære om affald

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey)

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 16. juni 2016 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 43 procent af FOAs medlemmer har haft en arbejdsskade inden for de seneste 10 år. Travlhed er blandt de primære årsager til medlemmerne arbejdsskader.

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Resume af kortlægning af indsatsen for børn som pårørende i psykiatrien Psykiatri Skåne og Region Hovedstadens Psykiatri maj 2013

Resume af kortlægning af indsatsen for børn som pårørende i psykiatrien Psykiatri Skåne og Region Hovedstadens Psykiatri maj 2013 Resume af kortlægning af indsatsen for børn som pårørende i psykiatrien Psykiatri Skåne og Region Hovedstadens Psykiatri maj 2013 1 Forskning viser, at mindst 30 % af brugerne i voksenpsykiatrien er forældre

Læs mere

Hvad gør vi ved affald?

Hvad gør vi ved affald? Hvad gør vi ved affald? Affald I Danmark og i resten af verden stiger affaldet år for år. Det gør den fordi, at vi vil leve i vores moderne livsstil. Hvis vi bliver ved med det, bliver vi nødt til at bruge

Læs mere