Udgivet af Operate A/S Tekst, layout og grafik: Operate A/S Tryk: Schultz Grafisk Oplag: ISBN:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgivet af Operate A/S Tekst, layout og grafik: Operate A/S Tryk: Schultz Grafisk Oplag: 1.000 ISBN: 978-87-92402-00-4"

Transkript

1

2 Udgivet af Operate A/S Tekst, layout og grafik: Operate A/S Tryk: Schultz Grafisk Oplag: ISBN: Denne tryksag er trykt på Cyclus Print, 100 % genbrugspapir. Tryksagen er svanemærket.

3 Forord Henkastning af affald er defineret af samfundet som en form for asocial adfærd, som vi gerne vil undgå. Det understreges af det faktum, at stort set ingen mennesker smider affald i deres eget hjem. Og ikke kunne drømme om at smide affald, når de er på besøg hos venner eller familie. Som mennesker tillader vi os altså at overskride vores egne normer for social adfærd i andre rum og situationer, end når vi er hjemme hos os selv. Det er dybt interessant. Skal man nå gode resultater, handler det om at forstå. Ikke om at stemple de, der smider affald som dårlige mennesker. Løftede pegefingre og stigmatisering af individer bidrager sjældent til konstruktiv deltagelse. Ofte tværtimod. Der ligger et omfattende analysearbejde til grund for konklusioner og anbefalinger i denne rapport. Udgangspunktet for analysearbejdet har været en konstruktiv og fordomsfri tilgang til området. Det handler ikke om at placere skyld eller ansvar. Det interessante er at lede efter løsninger.

4 Indhold Indledning og sammenfatning, 7 1. Metode og hovedkonklusioner, Analysemetode, Hovedkonklusioner, 10 DEL 1: Kortlægning af problemet, Stort og stigende problem, Problemer med mange typer affald, Omkostninger på flere hundrede millioner kr., Danskerne tager klart afstand fra henkastet affald, Mange danskere kan komme til at smide affald, Årsagerne er komplekse men ikke et moralsk problem, Der mangler regler på affaldsarenaer og viden om affaldstyper, Hæmmere og fremmere, 36 DEL 2: Strategier for håndtering af henkastet affald, Overordnet prioritering og metodeudvikling, Nødvendigt med systematiseret indsamling og formidling af viden, Udvikling af en metode til opgørelse af henkastet affald i Danmark, Kortlægning og udvikling af hæmmere og fremmere, Sikring af lokal og national interesse omkring henkastet affald, Kommunikation til borgere og virksomheder, Fælles udgangspunkt: henkastet affald er IKKE i orden, Behov for at arbejde med reglerne i bestemte affaldsarenaer, Behov for at arbejde med specifikke affaldstyper, 57

5 11.4. Oversigt over kampagner, det vil være relevant at gennemføre, Faktakommunikation udbreder budskaber og øger viden, Handlingskommunikation understøtter ændring af faktisk adfærd, Husk målgruppen, Undervisning skal rettes mod børn og unge, Civilsamfundet skaber sammenhold og ejerskab, Partnerskaber øger effekten, Tilstrækkelig offentlig indsats nødvendig for at knække kurven, Centrale indsamlingsordninger sætter fokus på problemet, Straf virker, hvis håndhævelsen er i orden, Organisering af den fremtidige indsats, En løsning kræver et højere ambitionsniveau, Ny organisation: Hold Danmark Rent, Mulige opgaver for Hold Danmark Rent, Behov for mere viden og specifikke indsatser fremefter, 77 DEL 3: Værktøjskasse sådan kommer du godt i gang, Kampagneplan, Cases til inspiration, Indsamling af data om problemets omfang, Affaldsindsamlinger, Personligt ejerskab, Straf og håndhævelse, Handlingskommunikation, Partnerskaber, 95 Litteraturliste, 98 Ressourcepersoner, 102

6

7 Indledning og sammenfatning

8 1. metode og hovedkonklusioner Henkastet affald er affald smidt i skovene, på landet, langs kysten, langs vejene og i byerne. Henkastet affald er den forkerte ting på den forkerte plads. Der er tale om et omfattende problem, som miljøministeren og en række organisationer er blevet enige om at gøre noget ved. For at få et godt grundlag for en styrket indsats på området, har der derfor været nedsat en arbejdsgruppe bestående af KL, Vejdirektoratet, Dansk Landbrug, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Skovforening, Dansk Retursystem, Friluftsrådet, Skov- og Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen. Operate A/S har bistået arbejdsgruppen med udarbejdelse af analyser og strategi. Arbejdsgruppen har haft to mål: Skabe et overblik over problemets omfang, karakter og årsager både ved at indsamle eksisterende viden og gennemføre nye analyser. Udvikle en strategi og værktøjskasse, som kan anvendes af og inspirere de mange, der arbejder med henkastet affald både lokalt og nationalt. På den baggrund er der udarbejdet to rapporter en analyserapport og en strategirapport. Analyserapporten er meget omfattende og detaljeret og indeholder også de nye analyser, der er blevet gennemført i forbindelse med dette projekt. Strategirapporten indeholder en opsamling af de vigtigste resultater fra analyserapporten, men ser herefter fremad. Mange vil således kunne nøjes med at anvende strategirapporten. henkastet affald viden og analyser Analysen indeholder: DEL 1: Omfang og omkostninger DEL 2: Holdninger DEL 3: Adfærd og årsager DEL 4: Delanalyser: - Danskernes holdninger til henkastet affald - Kommunernes vurderinger af henkastet affald - Studier af personer, der hen kaster affald - Udpluk af medieomtale Analyse af parallelproblemer. Henkastet affald strategi og værktøjer Strategien og værktøjskassen indeholder: DEL 1: Kortlægning af problemet DEL 2: Strategier for håndtering af henkastet affald - Prioritering og metodeudvikling - Kommunikation - Offentlig oprydningsindsats - Fremtidig organisering DEL 3: Værktøjer - sådan kommer du godt i gang. 8 Henkastet affald strategi og værktøjer

9 1.1. Analysemetode Analysen har haft til formål at afdække tre typer af viden i forhold til henkastet affald: Problemets omfang og omkostninger Viden og holdninger til henkastet affald Adfærden og årsagerne til adfærden Endvidere har analysen haft til formål at indsamle cases og metoder, som kan bruges i forbindelse med udviklingen af en overordnet strategi for håndtering af henkastet affald samt en konkret værktøjskasse til de, der allerede er i gang. Dermed er der tale om den første samlede danske analyse af problemerne med henkastet affald. Analysen kortlægger en lang række interessante forhold, men der er også steder, hvor analysen støder på problemer med manglende eller usikre data. Analysen fokuserer generelt på henkastet affald, men nogle steder er det relevant at se nærmere på særlige problemstillinger som større aflæsninger af affald på rastepladser og affald med pant. Dette vil blive fremhævet, hvor det er relevant. Problemet med henkastet affald har en sådan karakter, at det metodisk har været relevant at kombinere kvantitative og kvalitative metoder og kombinere et bredt spektrum af forskellige analysemetoder. Operate A/S har i forbindelse med analysen blandt andet benyttet følgende metoder: Desk research, interviews, observationsstudier, holdningsundersøgelser og fokusgrupper. Som led i desk researchen har der været etableret kontakt med en lang række danske og internationale ressourcepersoner gennem telefon- eller mailinterview. Alle ressourcepersoner er listet bagerst i analyserapporten. Fem nye delanalyser Der er gennemført fem nye delanalyser, som alle præsenteres i den fulde tekst i del 4 i analyserapporten: en undersøgelse af danskernes holdning til henkastet affald Undersøgelsen er lavet som en webbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt et tilfældigt udvalg af danskerne over 15 år efter køn, alder, geografi, indkomst og uddannelse. Spørgeskemaet er lavet som en pop-up på da brugerne på dette website i meget stor udstrækning afspejler befolkningens demografi. Respondenterne på sitet er på forhånd uvidende om undersøgelsen, hvilket giver mere præcise og pålidelige tal tilfældigt udvalgte danskere deltog i undersøgelsen. Henkastet affald strategi og værktøjer 9

10 en undersøgelse af kommunernes vurderinger af henkastet affald Undersøgelsen er lavet som en webbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt landets 98 kommuner. Spørgeskemaet er sendt via mail til kommunerne med de tekniske direktører som modtagere. De tekniske direktører har i flere tilfælde uddelegeret spørgeskemabesvarelsen til medarbejdere i forvaltningen, der har konkret erfaring med henkastet affald. 64 kommuner deltog i undersøgelsen, hvilket svarer til 2 ud af 3 kommuner. Storbykommunerne København, Århus, Aalborg, Esbjerg og Randers har alle deltaget i undersøgelsen. Blandt respondenterne er der således både storbykommuner, bykommuner, landkommuner, kommuner ved Vesterhavet og kommuner i grænseområdet. studier af personer, der henkaster affald Undersøgelsen er lavet som en kombination af et observationsstudie af forskellige affaldsarenaer og fokusgruppeinterview samt enkeltinterview. Der er gennemført studier af fem arenaer: Gader, parker, stationer, strande og veje/tankstationer. Der er gennemført enkeltinterview med otte personer og to fokusgrupper med i alt 19 personer. Med afsæt i analysens resultater er den personsegmentering, som Keep Britain Tidy har lavet, vurderet i en dansk kontekst. udpluk af medieomtale Der er tale om en mindre undersøgelse. Data baserer sig på avisklip og en søgning i Infomedia-databasen på forskellige emneord i og omkring henkastet affald. Artiklerne er sorteret efter observans og vinkling. Medieanalysen giver et billede af, i hvor høj grad og på hvilken måde, henkastet affald sætter mediedagsordenen. en analyse af parallelproblemer Der findes andre problemer, der på forskellig vis ligner problemerne med henkastet affald. Det har derfor været naturligt at undersøge, hvad der er erfaringen fra indsatsen på disse områder. Der er gennemført kvalitative interviews med ressourcepersoner, der arbejder med fire problemstillinger, der har paralleller til problemerne med henkastet affald selvom der naturligvis også er forskelle. De fire områder er: Adfærdsændringer på motionsområdet, adfærdsændringer på rygeområdet, adfærdsændringer på trafikområdet og adfærdsændringer på frugt- og grøntområdet Hovedkonklusioner Det gennemførte analyse- og strategiarbejde omfatter en række delundersøgelser og mange anbefalinger. Følgende repræsenterer de vigtigste konklusioner i koncentreret form. 10 Henkastet affald strategi og værktøjer

11 1. Mængderne og omkostningerne stiger Det er blevet bekræftet, at henkastet affald er et betydeligt og stigende problem. Mængderne stiger over hele landet. Det vurderer 90 % af landets kommuner og 85 % af danskerne. Især engangsemballage, cigaretskodder og udenlandske dåser giver problemer. Det offentlige Danmarks omkostninger stiger tilsvarende, og skal tælles i hundreder af millioner kroner hvert år. Hertil skal lægges omkostningerne hos de private skovejere, landbruget m.v. 2. Akut behov for at udvikle en fælles og enkel metode til at opgøre henkastet affald Meget få aktører har opgørelser over henkastet affald og de, der indsamler data, benytter vidt forskellige metoder. Analysen peger på et akut behov for at få udviklet fælles og enkle metoder til at opgøre henkastet affald. Når vi ikke kender de reelle omkostninger, der er forbundet med henkastet affald, er det vanskeligt at prioritere indsatsen. I Sverige og Storbritannien har man allerede udviklet enkle metoder, som vi kan søge inspiration i. 3. Danskerne tager klart afstand fra henkastet affald Flere end 90 % af danskerne mener, at det er meget forkert at smide affald. Vi har gennemgående en meget klar moral omkring affald. Som konsekvens af dette er der ikke behov for at gennemføre landsdækkende oplysningskampagner med budskabet om, at det er forkert at smide affald. Det er alle sådan set allerede enige om. Årsagerne til at vi smider affald, skal findes andre steder. Og løsningerne ligeså. 4. Alligevel kan stort set alle danskere finde på at smide affald Alle danskere er i udgangspunktet velopdragne. Men vi har en veludviklet forhandlingsmoral, der i forskellige situationer kan gøre os til bebrejdere, som forsvarer sig med, at der i forvejen er beskidt. Eller til selvretfærdige som skyder skylden på fx fraværet af skraldespande. Den vigtige konklusion er, at vi opfatter os selv som moralske, men at vi forskyder vores moral afhængig af situation og hvilken type affald vi står med. Henkastet affald strategi og værktøjer 11

12 5. Løsningen består i at arbejde med normerne i konkrete arenaer og affaldsregimer Gader, parker, bagscener, lagerpladser, biografer, stadioner/haller osv. Her er der behov for en klar deklaration af rettigheder og pligter hos brugerne. Og i forhold til nogle affaldsarenaer, vil kommunikationen specielt skulle rette sig mod bestemte målgrupper. Blandt de oplagte indsatser er: Rygere som smider cigaretskodder udenfor barer og restauranter og ved busstoppesteder. Et problem, der er blevet betydeligt forværret som følge af den ny rygelov. Brugere af gratisaviser. De bliver i høj grad efterladt og skaber store mængder af affald i og omkring stationer og trafikknudepunkter. Udenlandske dåser især i Sønderjylland. Et alvorligt problem som på nuværende tidspunkt savner en løsning. Grilladfærd. Især i parker og på stranden. Et problem som også vil skulle håndteres forskelligt omkring storbyer og fx på Vestkysten. Fastfoodemballage. Her ligger der interessante potentialer i at udvikle nye typer af partnerskaber med producenter og butiksejere 6. Løsningen består i at arbejde med danskernes viden om bestemte typer af affald Vi kan konstatere betydelige videnhuller omkring konkrete typer af affald. Et par eksempler: Det er meget dyrt for kommunerne at samle tyggegummi op, selvom det kun er et lille stykke affald. Organisk affald er langt fra nedbrydeligt. Ispinde er laminerede, filtre fra cigaretter går ikke bare i opløsning, når det regner, hundelorte i sorte plastikposer ligger lige så længe som andet plastikaffald osv. Kapsler og plastik gør skade i naturen og overfor dyrelivet. Her er der behov for faktakommunikation for at fjerne den uklarhed, som får mange til at forhandle sig til, at det er i orden at smide affald. 7. Vi har fået bekræftet den såkaldte Broken Window Theory Teorien går helt enkelt ud på, at svineri genererer mere svineri. Områder, som har en høj renholdningsstandard, er mindre udsat for henkastet affald end områder med lav renholdningsstandard. Problemet med henkastet affald kan derfor ikke løses uden en effektiv indsamling af affald. Kommunerne efterspørger mere viden om, hvor og hvordan det vil være mest hensigtsmæssigt at samle affald ind. Der er behov for at få delt viden og erfaring om de mest effektive affaldsløsninger. Og den fysiske indretning, fx hjørner, fordybninger og aflukker, har også stor indflydelse på mængderne af affald. 12 Henkastet affald strategi og værktøjer

13 8. Vi skal præsentere løsninger, der understøtter handling Både borgere og kommuner efterspørger en mere koordineret indsats og redskaber, som kan hjælpe dem videre. Det handler om kommunikation, metoder og værktøjer, der gør det lettere at ændre adfærd, eller som ansporer os til det i dagligdagen. Der er behov for initiativer, som hjælper med at vise os vejen i hverdagen. Analysen bekræfter, at der skal såkaldt handlingskommunikation til, hvis vi skal få store grupper i befolkningen til faktisk at ændre adfærd. 9. Hold Danmark Rent kan være et hovedelement i en fremtidig løsningsstrategi Der skal en langsigtet og flerstrenget strategi til, hvis kurven for omfanget af henkastet affald i Danmark skal knækkes. Og der skal sikres ressourcer til andet og mere end oplysningskampagner, hvis arbejdet skal lykkes. Der bør arbejdes for at etablere en selvstændig organisation, som har midler og kompetencer til at koordinere indsatsen i Danmark mod henkastet affald. Det vil være nærliggende at kalde organisationen for Hold Danmark Rent. Henkastet affald strategi og værktøjer 13

14

15 DEL 1 Kortlægning af problemet

16 2. Stort og stigende problem Procent PROBLEMETS UDVIKLING DE SENESTE 5 ÅR Hvordan oplever du, at problemet med henkastet affald har udviklet sig de seneste 5 år? Problemet er kraftigt stigende Problemet er stigende Problemet er faldende Kilde: Operate 2007, Henkastet affald analyse af kommunernes vurderinger Problemet er kraftigt faldende Mængden af henkastet affald udgør et betydeligt problem. Og det er i stigning. Det peger alle aktører på. Der findes i dag ikke en fælles metode til at opgøre henkastet affald. Konsekvensen er, at de mængdeopgørelser, der findes, er få og spredte. Mængden af henkastet affald i byer, langs vejene og i naturen skal tælles i titusinder af ton. Desværre er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at komme med et metodisk troværdigt bud på de samlede mængder. Ingen klare data dog tydeligt at mængderne er store Fra en undersøgelse blandt landets kommuner (Operate 2007, Kommunernes vurderinger) fremgår det, at kun et fåtal af kommunerne opgør henkastet affald. Opgørelsesmetoderne er forskellige, og der anvendes ikke en fælles definition af det affald, der medregnes. Danmarks Naturfredningsforenings store landsindsamling af affald dokumenterer, at der findes store mængder henkastet affald. I 2007 deltog i alt personer i indsamlingen. Resultatet af indsamlingen var 187 ton affald og dåser. Antallet af plastflasker blev ikke opgjort. DN s affaldsindsamling viser, at henkastet affald er et stort problem i hele landet, og at der ikke er nævneværdige geografiske forskelle på mængden af indsamlet affald pr. borger. Indsamlingen viser dog, at der et særligt stort problem med pantløse dåser i de sønderjyske kommuner DEN POLITISKE BEVÅGENHED - Hvordan er den politiske bevågenhed om problemet med henkastet affald i din kommune? Problemet vokser ifølge kommunerne Adspurgt om, hvordan problemet med henkastet affald har udviklet sig de seneste 5 år, svarer over 80 % af kommunerne, at de oplever en stigning (Operate 2007, Kommunernes vurderinger). 10 % af kommunerne anser problemet for at være kraftigt stigende. Procent Kraftigt stigende Stigende Faldende Kraftigt faldende Og kommunerne prioriterer henkastet affald højere 9 ud af 10 danske kommuner har stigende politisk fokus på henkastet affald. Den politiske bevågenhed stiger mest i bykommunerne. 88 % af kommunerne giver udtryk for, at de bruger flere eller mange flere midler på fjernelse af henkastet affald end for 5 år siden. Kilde: Operate 2007, Henkastet affald analyse af kommunernes vurderinger 16 Henkastet affald strategi og værktøjer

17 Problemerne vokser ifølge landbruget Analyseinstituttet Aspecto gennemførte i juli-august 2007 en websurvey blandt aktive medlemmer af Dansk Landbrug. Undersøgelsen viser, at næsten halvdelen af landbrugene udsættes for affaldsproblemer. Affaldsproblemet består oftest af henkastet affald, men 14 % af brugene er også plaget af de større aflæsninger. 17 % af brugene må ligeledes stå model til andre typer af affald (bilvrag og lign.). Omkring hver 3. landmand finder, at affaldsproblemet er blevet større. Næsten ingen landmænd oplever, at affaldsproblemet er blevet mindre. 3. Problemer med mange typer affald Det er mange forskellige affaldstyper, der henkastes i byerne og i naturen. De ting som findes i størst antal i byen er cigaretskodder og forskellige former for emballage til føde- og drikkevarer. På strandene er små plastikstykker den hyppigst forekommende affaldstype. I takt med en stigende mængde plastik- og metalemballage vil problemet med henkastet affald, selv med samme affaldsmængde, blive større, da nedbrydningstiderne er meget længere for disse materialer. Mængden af engangsemballage stiger En af kilderne til de stigende problemer er engangsemballage, som der kommer mere og mere af. Dansk Retursystem modtager anmeldelse om nye produkter i engangsemballage om ugen, og andelen stiger stærkt Engangsemballagers andel af samlet salg (%) Antal engangsemballager solgt i DK (mio. stk.) (primo 2007) Kilde: Videncenter for affald, 2006b I 2006 er den gennemsnitlige returprocent for engangsemballage i Danmark beregnet til 86 %. Returprocenten for genbrugsflasker ligger tæt på 100 % (Dansk Retursystem, 2007a). Det betyder også, at mindst 210 mio. enheder aldrig afleveres via retursystemet. Henkastet affald strategi og værktøjer 17

18 Byerne plages af cigaretskodder, papiraffald og drikkevareemballage En optælling af henkastet affald i udvalgte gader i Københavns Kommune i maj 2007 viser hvilke affaldstyper, der er de hyppigst forekommende i større danske byer. Tyggegummi er ikke medtaget. Affaldstype Antal Cigaretskodder Papiraffald Kapsler 520 Drikkekrus 124 Glas 112 Frugt 110 Dåser 55 Hundelorte 22 Fastfood emballage 19 Bygningsaffald 16 Pizzabakker 1 Andet 246 Total Kilde: Rostra Research 2007 for Københavns Kommune. Omtalt i Berlingske Tidende, Billedet ser anderledes ud, når kommunerne bliver spurgt, hvad der giver dem størst problemer (Operate 2007, Kommunernes vurderinger). Her svarer flest (65 %), at affald fra fast-foodindustrien giver de største problemer. Cigaretskodder er også et stort problem, siger mere end 60 % af kommunerne. En af forklaringerne er, at cigaretskodder i områder med brosten eller lignende belægning giver store problemer i forhold til renholdningen. Man kan nemlig ikke suge skodderne op uden også at fjerne gruset mellem stenene. Tobaks- og fødevareproducenter sætter uheldigt præg på omgivelserne I Danmark er der ikke foretaget undersøgelser af hvilke varemærker, der lægger navn til det henkastede affald. Men i Sverige har foreningen Håll Sverige Rent, i en række affaldsindsamlinger i Stockholm, registreret hvilke varemærker, der forekommer hyppigst. I 2006 så den upopulære hitliste således ud: Philip Morris (tobak) GB Glace (is) Swedish Match (tobak, tændstikker) Cloetta/Fazer (slik) Coca-Cola Company & McDonald s (fastfood) 18 Henkastet affald strategi og værktøjer

19 Masterfoods (diverse fødevarer) House of Prince (tobak) 7-Eleven (brød, fastfood mv.) Marabou/Kraft (slik) Flere aviser på gaden Gratisavisernes indtog har sat sit tydelige præg på bybilledet, hvor de ofte ses smidt på gaden og i den offentlige transport. I 2006 blev der hver dag trykt næsten 2 millioner trafik- og gratisaviser. En del af dem bliver efterfølgende til affald i busser, i toget og på gader (Videncenter for affald, 2006c). Meget affald på strandene Skagen Nordstrand var med i en stor undersøgelse af forurening på strandene. Ved fire observationstilfælde i 2006 optalte man stykker affald fra skibstrafik, offshore-aktiviteter og besøgende på strandene på en enkelt 100 meter-strækning. Vestkysten har kraftigt opskyl af fiskeri-, marine- og kabysaffald, og det udgør op mod 90 % af Frederikshavns Kommunes indsamlede affald. På Tisvildeleje Strand har Den frivillige strandrensningspatrulje i flere år arbejdet for at renholde området for henkastet affald. Indsamlingsdata herfra viser, at affaldstyperne bærer mere præg af byaffald som drikke- og fødevareemballager, aviser og cigaretskod. Aflæsset affald er også et problem Der findes kun begrænset viden om omfanget af problemet med bevidst aflæsning af store mængder affald. Men meget tyder på, at Danmark også her har et omfattende problem, som der bør sættes ind overfor. Som nævnt plages 14 % af landbrugene i Danmark af problemer med aflæsset affald, og 17 % plages af andre typer af affald såsom bilvrag (Dansk Landbrug 2007). I blev kun 33 forskellige sager om aflæsset affald ført til doms. Det fremgår af en analyse af samtlige knap 250 sager om overtrædelse af miljøbeskyttelsesloven, naturbeskyttelsesloven og planloven i de to år (Miljøstyrelsen, 2005b). Det aflæssede affald deles op i tre grupper: Henkastning i skov Henkastning på P-pladser Henkastning uden for modtagestation, fordi denne har lukket. Over halvdelen af sagerne (18) vedrører aflæsning af affald i skov. Henkastet affald strategi og værktøjer 19

20 4. Omkostninger på flere hundrede millioner kr. Det offentlige Danmarks omkostninger til håndtering af henkastet affald er betydelige. Alene tal fra fire kommuner (Århus, Aalborg, Randers og Helsingør) viser, at de samlet set bruger mere end 25 mio. kr. om året på henkastet affald. Læg hertil omkostningerne på vejene. Og det beløb det ville koste, hvis vi skulle aflønne de mindst frivillige, der deltager i de årlige affaldsindsamlinger. I Sverige har man foretaget en kvalificeret beregning på grundlag af data fra 19 kommuner. Her kommer man frem til, at henkastet affald kostede de svenske skatteydere 377 mio. SEK i De danske offentlige udgifter til henkastet affald forventes også at løbe op i adskillige hundrede millioner kroner. I fraværet af en ensartet opgørelsesmetode og et samlet indberetningssystem, kommer man ikke tættere på en samlet opgørelse over mængder og omkostninger til henkastet affald i Danmark. De reelle samfundsomkostninger er meget større De reelle samfundsøkonomiske omkostninger ved henkastet affald er meget større end udgifterne i den offentlige sektor. Man skal nemlig også tage følgende faktorer med i regnskabet: Landbrugets udgifter til oprydning i det åbne land. Udgifter til oprydning i private skove. Udgifter til oprydning på andre private grunde ikke mindst detailhandlens udgifter til oprydning. Langsigtede tab af indtægter, hvis Danmark ikke opleves som et rent land, der er dejligt at besøge. Hertil kommer, hvad de offentlige udgifter ville være, hvis problemet ikke skulle opleves som stort og stigende. 5. Danskerne tager klart afstand fra henkastet affald Danskerne er fuldstændig enige om, at det er meget forkert at smide affald uanset hvor det sker. Afhængigt af affaldsarenaen synes mellem 87,8 % og 93,3 %, at det er meget forkert at smide affald. Det 20 Henkastet affald strategi og værktøjer

21 fremgår af den aktuelle undersøgelse af danskernes holdninger til henkastet affald (Operate 2007, Danskernes holdninger). Det er meget få danskere, der mener, at det er fuldstændig acceptabelt at smide affald alle steder. Undersøgelsen tyder på, at det kun er i alt 0,5 % af danskerne, der har denne overordnede holdning. Til gengæld er der en mellemgruppe på ca. 10 % af befolkningen, der ikke har en klar holdning til henkastet affald i det offentlige rum. De svarer ja lidt eller hverken/eller. Det svarer til ca danskere. HOLDNING TIL HENKASTNING AFFALD Er det forkert at smide affald følgende steder: Naturen Rastepladser og veje Byen Ja, meget Ja, lidt Hverken/eller Nej, ikke specielt Nej, overhovedet ikke Kilde: Operate 2007, Henkastet affald analyse af danskernes holdninger Danskerne oplever et stort og stigende problem Danskernes holdning er klar: Henkastet affald er et stort problem ifølge 60 % af respondenterne. Hertil kommer, at hver fjerde dansker vurderer problemet med henkastet affald som meget stort. Det svarer til, at knap 4,5 mio. danskere mener, at henkastet affald er et stort eller meget stort problem. Danskernes vurdering af problemets udvikling er også ret entydig. Tre ud af fire danskere synes, at henkastet affald udvikler sig uheldigt. Således synes 51,5 %, at mængden af henkastet affald er blevet værre, og 21,5 % af danskerne oplever, at problemet er blevet meget værre. Ingen store regionale forskelle dog aldersforskelle Der er ikke er særlige regionale forskelle i danskernes holdninger til henkastet affald. Der vil således ikke være forskel på, om man spørger Procent PROBLEMET MED HENKASTET AFFALD - Hvor stort synes du, at problemet med henkastet affald er? Meget stort Stort Lille Meget lille Kilde: Operate 2007, Henkastet affald analyse af danskernes holdninger Uden betydning Ved ikke Henkastet affald strategi og værktøjer 21

22 en københavner, en fynbo eller en nordjyde om deres overordnede holdninger til at smide affald. De unge kommer klart ud som tvivlere, når de bliver spurgt om deres holdning til henkastet affald. Det er den tendens, der er mest markant, når det kommer til adfærd i byen. Faktisk synes hver 3. af de unge i alderen år, at det kun er lidt forkert at smide affald i byen. Heller ikke her er der væsentlige regionale, uddannelsesmæssige eller indkomstmæssige forskelle. Danskerne har forskellige holdninger til forskellige typer af affald I undersøgelsen af danskernes holdninger til henkastet affald er der spurgt direkte ind til en lang række forskellige affaldstyper. Cigaretskodder, tyggegummi og små papirstykker er mere acceptabelt end større genstande som plastikposer og pizzabakker. Knap 20 % af danskerne mener, at det er acceptabelt at smide et tyggegummi, en cigaret eller et lille stykke papir. Årsagen til, at folk smider små-affald, er i høj grad dovenskab. Organisk nedbrydeligt affald ligger lidt uden for kategori hos mange af respondenterne. Det viser sig i de åbne besvarelser. Mange af respondenterne opfatter fx ikke et æbleskrog som affald, hvis det smides et hensynsfuldt sted. Hverken i naturen eller i byen. Hundeekskrementer Små papirstykker Tyggegummi Cigaretskodder Aviser Tømte askebæger Pizzabakker Fastfoodemballage Plastikposer Glas og flasker Dåser Kondomer, sprøjter og lign. ACCEPT AF HENKASTNING AF AFFALDSTYPER - Du bedes vurdere på en skala fra 1-7, hvor acceptabelt det er at smide følgende typer affald i naturen, i byen eller langs vejene Uacceptabelt Acceptabelt Kilde: Operate 2007, Henkastet affald analyse af danskernes holdninger 22 Henkastet affald strategi og værktøjer

23 Små køns- og aldersforskelle i synet på typer af affald Der er ikke væsentlige forskelle på, hvordan unge og gamle ser på de forskellige affaldstyper. De unge ser dog generelt lettere på alle affaldsformer end de ældre. Kønsforskellene er ligeledes små, men der er dog en svag tendens til, at kvinder har skarpere holdninger til små-affald end mændene. Mændene tager eksempelvis mere løst på cigaretskodder end kvinder. 8,6 % af de mandlige respondenter synes, at det er helt og aldeles acceptabelt at smide skodder i det offentlige rum. Kun 4,7 % af kvinderne deler denne opfattelse. DANSKERNES HOLDNING TIL AFFALDSTYPER ORGANISK/SMÅT AFFALD Æbleskrog Pizzabakkke Aviser Småt papir Tyggegummi UACCEPTABELT Cigaretskod u/filter ACCEPTABELT Fastfoodemballage Cigaretskod m/filter Plastikpose Dåser Tømt askebæger Glas og flasker Kondomer og kanyler Hundelorte FARLIGT/ULÆKKERT AFFALD Kilde: Operate 2007, Danskernes holdninger samt Explora 2007 Henkastet affald strategi og værktøjer 23

BAGGRUNDSRAPPORT Henkastet affald - viden og analyser

BAGGRUNDSRAPPORT Henkastet affald - viden og analyser BAGGRUNDSRAPPORT Henkastet affald - viden og analyser Operate A/S Slotsgade 2 2200 København N tlf. +45 38 16 80 90 fax +45 38 16 80 99 operate@operate.dk www.operate.dk 2 3 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...

Læs mere

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen MAJ 2009 HOVEDKONKLUSIONER 391 borgere i Slagelse Kommune har svaret på spørgsmålene 97 % mener, at henkastet

Læs mere

Returlogistik i Dansk Retursystem A/S. Den Danske Logistikkonference - 28 oktober 2014

Returlogistik i Dansk Retursystem A/S. Den Danske Logistikkonference - 28 oktober 2014 Returlogistik i Dansk Retursystem A/S Den Danske Logistikkonference - 28 oktober 2014 Dansk Retursystem A/S en miljøvirksomhed Dansk Retursystem A/S skaber råstoffer og en renere natur Vi gør brugte flasker

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 471 Offentligt. Hovedkonklusioner af fokusgrupper om Dansk Retursystem

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 471 Offentligt. Hovedkonklusioner af fokusgrupper om Dansk Retursystem Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 471 Offentligt Hovedkonklusioner af fokusgrupper om Dansk Retursystem Rapport for Miljøstyrelsen af Epinion April 2006 Indholdsfortegnelse 1 Om dette

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

danskernes holdninger

danskernes holdninger Affald i skov danskernes holdninger Bygningsaffald, Ryegård. 2/3 af danskerne synes der ligger meget affald i skovene. Så godt som alle synes det er et problem, især fordi det er grimt at se på. Kun 2%

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash Kapitel 4. Hash Selvom hash har været ulovligt i Danmark siden 1953, er det et forholdsvis udbredt stof. Regeringens Narkotikaråd skønner, at det årlige hashforbrug er på over 25 tons eller omregnet i

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014 Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hovedresultater september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner sammenfatning

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Analyse Sommerskrald

Analyse Sommerskrald Analyse Sommerskrald Juni 2011 Indholdsfortegnelse 1.1. Indledning 3 1.2. Resumé af analyseresultaterne 4 2. HOLDNINGER TIL SKRALD PÅ FERIEN 5 2.1. Skrald påvirker fire ud af 10 negativt i ferien 5 2.2.

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Faktaboks. Antal respondenter: 991. Dataindsamlingsperiode: 21.11.2014 til 03.12.2014

Faktaboks. Antal respondenter: 991. Dataindsamlingsperiode: 21.11.2014 til 03.12.2014 Faktaboks Stikprøve: Udtrukket blandt medlemmer af DK-Panelet i alderen 18 år+ Stikprøven er udtrukket tilfældig stratificeret på køn, alder og geografi (region), så den afspejler befolkningssammensætningen

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget!

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Et flertal i befolkningen på 59 procent mener IKKE at det er i orden, at man melder sig syg fra arbejde, selvom man har travlt, og føler,

Læs mere

* affald * thùng rác * waste

* affald * thùng rác * waste Affald og ressourcer i Danmark og Vietnam Undervisningsmateriale fra Skolernes EnergiForum august 2011 * affald * thùng rác * waste Affald og ressourcer i Danmark og Vietnam Baggrund Vi har store udfordringer

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Ærø Kommunes alkoholstyregruppe Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...2 2. Deltagerne i undersøgelsen...2 3.

Læs mere

Mobning og Konflikt 2006. en undersøgelse i 9. klasse

Mobning og Konflikt 2006. en undersøgelse i 9. klasse Mobning og Konflikt 2006 en undersøgelse i 9. klasse 2 M O B N I N G O G K O N F L I K T E R 2 0 0 6 Indhold Forord 3 Resultater og Konklusioner 4 Fakta om mobning i 9. klasse 6 SMS mobning en myte? 12

Læs mere

Brugerundersøgelse 2009. i Viborg Kommune

Brugerundersøgelse 2009. i Viborg Kommune i Viborg Kommune Indledning Kilde Consult skal gennemføre en brugerundersøgelse på genbrugsstationerne i Viborg Kommune. Undersøgelsen er gennemført i starten af 2009 i forbindelse med, at der skal udarbejdes

Læs mere

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse http://www.radikale.dk Det Radikale Venstre 25. februar 4 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.radikale.dk. Der

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Danmarks TransportForskning/Ermelundsvej Ermelundsvej 101, 2820 Gentofte, Danmark Baggrund Pr. 1. marts 1998 blev promillegrænsen

Læs mere

Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro

Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro 1 Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro April 2011 Mændenes Hjem, Sundhedsrummet, Cafe D. Vesterbrokoordinator 2 Undersøgelse om stofindtagelsesrum

Læs mere

Børn, unge og alkohol 1997-2002

Børn, unge og alkohol 1997-2002 Børn, unge og alkohol 1997-22 Indledning 3 I. Alder for børn og unges alkoholdebut (kun 22) 4 II. Har man nogensinde været fuld? III. Drukket alkohol den seneste måned 6 IV. Drukket fem eller flere genstande

Læs mere

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 KOMMUNIKATION/IT Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 Introduktion Vi har valgt at tage udgangspunkt i case 2 affaldshåndtering, og som fokuspunkt

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Distributør-baseret indsamlingsordning Lyskildebranchens WEEE Forening August/september 2014. Slide 1

Distributør-baseret indsamlingsordning Lyskildebranchens WEEE Forening August/september 2014. Slide 1 Distributør-baseret indsamlingsordning Lyskildebranchens WEEE Forening August/september 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion 2 Konklusion 3 El-installatørernes profil 4 Udgangspunkt; viden og oplevede vanskeligheder

Læs mere

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Forundersøgelsens resultater Arbejdsgruppen har indledningsvis holdt et strategiseminar, hvor Sociologerne Jakob Demant (Center for Rusmiddelforskning) og Lars Fynbo

Læs mere

Fordele og ulemper ved at benytte bil og kollektiv transport - Hvad siger trafikanterne?

Fordele og ulemper ved at benytte bil og kollektiv transport - Hvad siger trafikanterne? Fordele og ulemper ved at benytte bil og kollektiv transport - Hvad siger trafikanterne? Civilingeniør, Ph.D., Lykke Magelund; Hovedstadsomrddets Trafikselskab (HT) Hvorfor benytter nogle af storbyens

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D

Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D 1 Indledning Før jeg lavede opgaven, vidste jeg godt at det var forkert at smide med affald, og at det er godt at genbruge. Men emnet har fået mig til at åbne

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

Rygning og kriminalitet blandt elever i 5. - 9. klasse 2004. Procent der har lavet tyveri, hærværk, vold eller røveri seneste år 74% 64% 64%

Rygning og kriminalitet blandt elever i 5. - 9. klasse 2004. Procent der har lavet tyveri, hærværk, vold eller røveri seneste år 74% 64% 64% Kapitel 8. Rygning Unges rygevaner har været genstand for adskillige undersøgelser. Fra di ved man bl.a., at rygeadfærd skal ses i sammenhæng med socioøkonomiske og kulturelle forhold. Således har faktorer

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

Skattespekulation og samfundsansvar

Skattespekulation og samfundsansvar Skattespekulation og samfundsansvar Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S for Mellemfolkeligt Samvirke 2014 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Metode...3 1.1.1. Dataindsamlingsperiode...3 1.1.2.

Læs mere

SVT Sydnytt & Tv2/Lorry

SVT Sydnytt & Tv2/Lorry SVT Sydnytt & Tv2/Lorry Integration i Øresund Gennemført i August/september 2004 Udarbejdet af Pernille Bjørnholt Cand. scient. soc. JYSK ANALYSEINSTITUT A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Formål

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Der er ialt modtaget 195.788

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.kemin.dk/.

Læs mere

Gode ledere og gode medarbejdere

Gode ledere og gode medarbejdere Gode ledere og gode medarbejdere Lederes og medarbejderes vurdering af, hvad der kendetegner den gode leder og den gode medarbejder i den private sektor Lederne Oktober 2013 Introduktion Hvad kendetegner

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5 Kommissorium Evaluering af den internationale dimension i folkeskolen Lærerne i folkeskolen har gennem mange år haft til opgave at undervise i internationale forhold. Det er sket med udgangspunkt i gældende

Læs mere

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet 14. september 2015 Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet Vi har i samarbejde med YouGov spurgt danskerne om, hvilke større investeringer drømmer du især om at få råd til? Ikke overraskende

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Pressehåndtering i fødevarebranchen

Pressehåndtering i fødevarebranchen Pressehåndtering i fødevarebranchen Rapport udarbejdet af PR- og kommunikationsbureauet ApS ApS er et aarhusiansk PR- og kommunikationsbureau, 1. INDLEDNING... 2 2. TENDENSER... 3 3. ANBEFALINGER... 4

Læs mere

En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker

En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker Udarbejdet af DIOS A/S December 2001 INDHOLDSFORTEGNELSE REGISTRERING AF ANTAL BIBLIOTEKSBESØG...1 BAGGRUNDEN FOR METODENS UDVIKLING...1

Læs mere

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Baggrund Byrådet har besluttet at afprøve en ny type anlæg til indsamling af genanvendelige materialer. Senest med regeringen ressourcestrategi er der lagt

Læs mere

Velkommen til Tom Dåses Returskole

Velkommen til Tom Dåses Returskole Velkommen til Tom Dåses Returskole Hej, jeg hedder Glas-Mads. Velkommen til vores opgavebog. Mit navn er Petra Plast. Vi skal både regne og tegne og gætte. Jeg hedder Tom Dåse. Har du lyst til at blive

Læs mere

Kapitel 3. Alkohol. Andel elever, der har prøvet at drikke alkohol

Kapitel 3. Alkohol. Andel elever, der har prøvet at drikke alkohol Kapitel 3. Alkohol Der er flere gode grunde til at beskæftige sig med alkoholvaner. Alkohol er f.eks. ubetinget danskernes foretrukne rusmiddel. Hver dansker over 14 år drikker således gennemsnitlig godt

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Ud af Børnepanelets 62 6. klasser deltog 56 klasser med i alt 1073 elever 49 procent drenge og 51 procent piger.

Ud af Børnepanelets 62 6. klasser deltog 56 klasser med i alt 1073 elever 49 procent drenge og 51 procent piger. Computerspil fylder en stor del af børns fritidsliv. 9 ud af 10 børn spiller - men der er stor forskel på piger og drenges spillevaner. Næsten alle de børn, der spiller computerspil, ønsker, at computerspil

Læs mere

Muligheder frem for begrænsninger

Muligheder frem for begrænsninger Muligheder frem for begrænsninger Universitetsstuderendes syn på fremtiden Forord Der er langt mellem de gode nyheder i mediernes udlægning af beskæftigelsessituationen blandt nyuddannede akademikere.

Læs mere

ANALYSE AF LOBBYISME I DANMARK

ANALYSE AF LOBBYISME I DANMARK LOBBYISME I DANMARK ERFARINGER OG HOLDNINGER TIL LOBBYISME BLANDT POLITIKERE I FOLKETINGET, REGIONER OG KOMMUNER 25. juni 2012 ADVICE A/S GAMMEL KONGEVEJ 3E, BAGHUSET 1610 KØBENHAVN V ADVICE@ADVICEAS.DK

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

4 ud af 10 på efteruddannelse

4 ud af 10 på efteruddannelse 4 ud af 10 på efteruddannelse Region Syddanmarks borgerpanel om efteruddannelse. Fire ud af ti borgere har deltaget i efteruddannelse i det seneste år. Ikke alle, der har ønsket sig efteruddannelse, har

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Der er ialt

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Holdninger til socialt udsatte. - svar fra 1.011 danskere

Holdninger til socialt udsatte. - svar fra 1.011 danskere Holdninger til socialt udsatte - svar fra 1.11 danskere Epinion og Rådet for Socialt Udsatte, oktober 13 1 Introduktion Hvordan ser den danske befolkning på socialt udsatte er der socialt udsatte, hvem

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013?

Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013? Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013? December måned, online butikkernes travleste tid, er forbi, og derfor har vi hos webbureauet webdanmark.com analyseret på tallene og identificeret 5 vigtige

Læs mere

Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken

Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Indhold Baggrund og formål... 2 Sammenfatning af rapporten... 2 Design og afvikling af undersøgelsen... 3 Effektevalueringens design... 3 Metodiske overvejelser...

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden Medio Oktober 2013 januar 2014 12. februar 2014 1 Indhold Indledning:... 3 Temperaturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Hvad tror du, en gennemsnitlig begravelse/bisættelse koster i Danmark? Her menes de helt praktiske forhold ved selve

Hvad tror du, en gennemsnitlig begravelse/bisættelse koster i Danmark? Her menes de helt praktiske forhold ved selve Resumé af undersøgelse En almindelig begravelse er forbundet med mange udgifter, bl.a. kiste, kremering, urne, rustvogn, dødsannonce, blomster, bedemand, køb af gravplads m.v. En undersøgelse fra Begravelse

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Hovedkonklusioner 143.000 borgere i Region Hovedstaden er læsesvage, 134.000 er regnesvage og 265.000 har meget ringe

Læs mere

Den postmoderne psykologi. Den postmoderne psykologi

Den postmoderne psykologi. Den postmoderne psykologi Den postmoderne psykologi Ifølge den postmoderne tænkning var dannelsen af identitet frem til omkring midten af det 20. århundrede noget Traditioner i opløsning forholdsvist ukompliceret. I hvert fald

Læs mere

Hvordan kan rygning være et personligt anliggende, når røgen er fælleseje?

Hvordan kan rygning være et personligt anliggende, når røgen er fælleseje? a f o r i s m e r Hvordan kan rygning være et personligt anliggende, når røgen er fælleseje? Introduktion Rygestop? Du kan tro, du kan! er en opdatering af den oprindelige samling aforismer, som udkom

Læs mere

BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen

BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen Problembaggrund Togpersonalets arbejdsmiljø påvirkes i stigende grad af passagernes opførsel Konsekvens: Sygemeldinger Længerevarende fravær Utryg arbejdsplads Målsætningen

Læs mere

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland februar 2010 I efteråret 2008 opfordrede Langeland Kommune sine borgere til at deltage i sundhedsundersøgelsen Det gode liv på Langeland. I undersøgelsen blev langelændere

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Beredskabsstyrelsen Rigspolitiet RAPPORT November 2013 Indhold INDHOLD 1 2 Executive summary Side 3-5 Befolkningsundersøgelsen Side 6-17

Læs mere

Enlige ældre kvinder får mest hjælp af deres netværk

Enlige ældre kvinder får mest hjælp af deres netværk Enlige ældre kvinder får mest hjælp af deres netværk Det er især de ældste og de mest svækkede blandt de ældre, som får hjælp af familie og venner til praktiske opgaver, såsom indkøb og pasning af have.

Læs mere

Ledelse. Hovedkonklusion. 7. maj 2015

Ledelse. Hovedkonklusion. 7. maj 2015 7. maj 2015 Ledelse Hovedkonklusion I forbindelse med projektet Effektiv drift har vi gennemført ca. 60 interviews. Vi har talt med ejendomsfunktionærer, driftschefer og beboerdemokrater. Disse interviews

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere