Berlingske Tidende søn og søn = KOMBI (effektgarantien udløber ) Direktør

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Berlingske Tidende søn. 30.03. og søn. 06.04.2008 = KOMBI (effektgarantien udløber 06.07.2008) Direktør"

Transkript

1 Berlingske Tidende søn og søn = KOMBI (effektgarantien udløber ) Direktør Proces- og resultatorienteret chef til etableringen af Statens It Baggrund Regeringen har besluttet, at der skal etableres et fælles statsligt servicecenter for it, der skal varetage alle opgaver på administrativ it-drift og support, herunder de statslige serveropgaver. Statens It vil få ca. 650 medarbejdere, der i fællesskab skal stå for betjeningen af de mere end statslige itbrugere i de forskellige ministerier, styrelser og institutioner. Statens It vil blive etableret som en selvstændig enhed i Skatteministeriet. Implementerings- og fusionsopgave Til etablering af Statens It har Skatteministeriet besluttet, at der i første omgang skal etableres en fusionsorganisation, hvortil der rekrutteres en direktør. Implementeringen af Statens It vil være en kompleks opgave, hvor it-opgaverne skal samles fra de forskellige ministerier, styrelser og institutioner, sådan at it-driften og it-udviklingen forløber optimalt samtidig med arbejdet med implementering. Implementeringen vil være en fusionsopgave, der forventes at vare op til tre år. Som direktør vil du få ansvaret for opbygningen af fusionsorganisationen, der forventes opbygget som en projektorganisation med delprojekter og projektledere for de forskellige områder. Succeskriterier Målet med at etablere fusionsorganisationen er bl.a. at sikre en bred interessentinvolvering i implementeringsfasen. Det vil være et succeskriterium, at du kan tiltrække og fastholde de nødvendige kompetencer til fusionsorganisationen. Statens It skal udvikles til at være et effektivt servicecenter og en attraktiv arbejdsplads for medarbejderne. Kvalifikationer og erfaringer Du forventes at have en solid ledelseserfaring gerne fra arbejdet med etablering, fusionering og udvikling af komplekse organisationer. Du har bred indsigt på it-området, herunder vedr. it-styring og it-drift i større organisationer. Kendskab til staten og den offentlig forvaltning kan være en fordel evt. fra arbejde som leverandør af it-ydelser til det offentlige. Du forventes at være en stærk kommunikator og integrator, der evner at træffe de fornødne beslutninger i samspil med styregruppen for implementeringen og i samråd med det kontaktforum for de forskellige statslige kunder, som forventes etableret i forbindelse med etableringen af fusionsorganisationen. Vi tilbyder en selvstændig fusions- og udviklingsledelsesfunktion med et bredt netværk både i de statslige organisationer og hos it-leverandørerne. Stillingen forventes besat på åremål og vil være klassificeret i lønramme 39 med cheflønstillæg, der forhandles særskilt, så aflønningen matcher de kvalificerede ansøgere. Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende institutioner. Skatteministeriet opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge. Du kan kontakte departementschef Peter Loft, Skatteministeriet, på telefon , eller chefkonsulent Christian Kofoed-Enevoldsen, Mercuri Urval, på telefon for yderligere information om stillingen. Ansøgning mærket DK W bedes sendt til Mercuri Executive, Philip Heymans Allé 5, 2900 Hellerup eller via til gerne som en Word-fil. Ansøgningsfristen er den 9. april 2008 inden kl

2 Job- og kravprofil Direktør Statens It Mercuri Urval A/S Marts 2008 Steen Vidø og Christian Kofoed-Enevoldsen

3 1. Indledning Regeringen har besluttet, at der skal etableres et fælles statsligt servicecenter for it, der skal varetage alle opgaver på administrativ it-drift og support, herunder de statslige serveropgaver. Det statslige servicecenter - Statens It - vil blive etableret som en selvstændig enhed i Skatteministeriet. Til etablering af Statens It har Skatteministeriet besluttet, at der i første omgang skal etableres en fusionsorganisation, hvortil der rekrutteres en direktør. Denne job- og kravprofil er udarbejdet af Mercuri Urval på grundlag af en arbejdsanalyse. Arbejdsanalysen baserer sig på gennemlæsning af udleveret materiale og samtaler med udvalgte personer med relationer til det nye centers opgaver. Job- og kravprofilen vil blive anvendt til: At sikre en fælles forståelse mellem Skatteministeriet og Mercuri Urval af organisationen, stillingen og profilen på den nye direktør At udsende til kandidater, der søger stillingen At vurdere kandidaternes kvalifikationer i forhold til de formulerede krav og forventninger til direktøren. Job- og kravprofilen er godkendt af Skatteministeriet som grundlag for de videre overvejelser omkring rekruttering og udvælgelse af ny direktør. 2. Jobprofil 2.1 Statens It Statens It vil få ca. 650 medarbejdere, der i fællesskab skal stå for betjeningen af de mere end statslige it-brugere i de forskellige ministerier, styrelser og institutioner. Formålet med etableringen af Statens It er: At skabe et stærkt fagligt miljø At skabe høj kvalitet i arbejdet At tiltrække nye medarbejdere At effektivisere de nuværende processer Grundlaget for etableringen af Statens It er beskrevet i en rapport fra Finansministeriet, som sammen med andet baggrundsmateriale kan ses på Skatteministeriets hjemmeside: Statens It skal dække de administrative it-opgaver på alle ministerområder med undtagelse af de virksomheder, der af sikkerhedsmæssige årsager har behov for særlige it-løsninger eksempelvis Forsvarskommandoen, Rigspolitiet og dele af Udenrigsministeriet. Statens It vil skulle stå for driften af ca servere og datalagring samt for opgaverne brugerservice, drift og vedligehold, it-strategi, styring og opfølgning og it-projekter. De administrative hovedopgaver på it-området er samlet set de opgaver, der ikke er direkte knyttet til myndighedernes fagapplikationer. Det enkelte ministerium beholder ansvaret for udvikling, vedligehold og support af deres egne fagapplikationer, som er kendetegnet ved at være tæt koblet til løsning af myndighedens kerneopgaver, hvorfor der typisk kan være store tekniske og funktionelle forskelle på de enkelte løsninger. På et senere tidspunkt forventes gennemført en vurdering af potentialer og barrierer ved at konsolidere udviklingen, vedligeholdelsen og supporten af fagapplikationer. Side 2

4 Etableringen af Statens It skal ses i forlængelse af Strategi for digitalisering af den offentlige sektor , som regeringen, KL og Danske Regioner vedtog i juni Strategien har tre hovedtemaer, bedre service, øget effektivisering og stærkere samarbejde. De tre temaer har været retningsgivende for den foreslåede løsning på it-området. Der skal udvikles bedre og mere intelligente services til de statsligt ansatte, således at effektiviteten øges, og kvaliteten af arbejdsprocesserne forbedres Der skal frigøres ressourcer der, hvor stordriftsfordele og digitalisering kan højne produktiviteten og sikre en øget faglig bæredygtighed i statens opgaveløsning Endelig skal der skabes en strategisk platform, fælles standarder, fælles drift og fælles løsninger inden for it-området. Om baggrunden for etablering af Statens It se endvidere bilag 1 uddrag af kapitel 6 af Finansministeriets rapport om etablering af administrative servicecentre i staten. 2.2 Implementerings- og fusionsopgaven Etableringen af Statens It vil være en kompleks opgave, hvor it-opgaverne skal samles fra de forskellige ministerier, styrelser og institutioner, sådan at it-driften og it-udviklingen forløber optimalt samtidig med arbejdet med implementering. Implementeringen vil være en meget omfattende opgave, der forventes at forløbe indtil medio 2011, hvor de sidste institutioner på it-området er fuldt implementeret. I estimeringen af den tidsmæssige udstrækning af implementeringen har der været fokus på: At der afsættes den nødvendige tid til implementeringsforløbene At de enkelte implementeringsforløb ikke bliver for lange, da det kan resultere i usikkerhed hos såvel medarbejdere som kunder At ministerierne og særligt berørte medarbejdere fra starten involveres tæt i implementeringsforløbet At der sikres en effektiv implementering samt en sikker driftssituation under og efter implementeringen. Implementeringen vil falde i fire faser - forberedelse, udvikling, test, udrulning. Herefter vil der være en overgang til en driftsperiode med et yderligere optimeringspotentiale. Der vil være en række indsatsområder, hvor der vil være aktiviteter i hver fase, og hvor der vil være en tæt involvering af ministerierne: Generel projektledelse (planlægning af implementeringsforløb i samarbejde med ministerierne, sikre fremdrift, følge op på milepæle) Organisering (etablering af implementeringsorganisationer, der etableres styregrupper og andre koordinerende fora og styringsmekanismer) Centerfaciliteter (identificering og klargøring af lokaler til det nye center) It-transformation (nye it-systemer skal anskaffes og tilpasninger af andre systemer skal gennemføres) Procesændringer (arbejdsgange optimeres og standardiseres, SLA er udvikles) Opdatering af økonomi (fokus på at gevinster realiseres, udmøntning af implementeringsmidler) Medarbejderforhold og ledelse (medarbejdere, der skal flytte over til det nye center, identificeres og overflyttes, en ny ledelsesstruktur er på plads, og nye ledere er udpeget eller rekrutteret) Kommunikation (kommunikationsmateriale udarbejdes og kommunikationsaktiviteter gennemføres) Side 3

5 Der er foreløbig fastsat følgende tidsflow for forberedelsesfasen, som forløber i 2008: Udrulningsfaserne forventes at være de tidsmæssigt længste, idet det forventes, at ministerierne flyttes over i Statens It løbende i fasen. De detaljerede tidsplaner for udrulningsfasen vil blive udarbejdet som led i forberedelsesfasen. Rækkefølgen af ministerområdernes indfasning vil på den ene side blive bestemt af kompleksitetsgraden (størrelse, systemkompleksitet etc.) således, at de mindre komplekse ministerområder bliver indfaset først og på den anden side under hensyntagen til, at realiseringen af de identificerede gevinster ikke forsinkes. Implementeringen er gennemført, når følgende elementer er gennemført: Nye it-løsninger inden for de funktionelle områder er implementeret Samtlige ministerier/institutioner har underskrevet SLA er med det nye servicecenter Statens It leverer de ydelser til institutionerne, som er formuleret i SLA-aftalen. Alle relevante ledere og medarbejdere er indplaceret og i funktion i organisationen. 2.3 Organisationsstrukturen i implementerings- og fusionsfasen Organiseringen af implementerings- og fusionsfasen vil være inden for følgende model: Side 4

6 Fusionen vil blive ledet af en styregruppe. Styregruppen træffer de overordnede strategiske beslutninger. Skatteministeriets departementschef Peter Loft er formand for styregruppen, som har deltagelse fra repræsentative ministerier, herunder Finansministeriet. For at sikre ministeriernes løbende involvering i processen etableres der et eller flere fora til at varetage kontakten til de involverede ministerier. Det forventes blandt andet, at der nedsættes en referencegruppe for it-chefer i de enkelte ministerier i april Der vil også blive lavet et netværk for kommunikationsfolk i de enkelte ministerier i løbet af foråret Selve fusionsorganisationen består ud over direktøren - af et sekretariat og en række projekter, der fastlægges i løbet af foråret Fusionssekretariats opgave vil være at bistå direktøren med at koordinere de forskellige delprojekter, være sekretær for styregruppen, og stå for personale og HR, processer, kommunikation mm. Det vil blive ledet af en sekretariatsleder, som refererer til fusionsdirektøren. Sekretariatet forventes nedsat hen over sommeren og vil være fuldt bemandet til september Efterhånden som fusionsorganisationen overtager de enkelte driftsområder, vil organiseringen løbende blive tilpasset. Den endelige bemanding og organisering af Statens It skal herved dels kunne sikre, at det nye center har en tilstrækkelig størrelse til at udnytte de dokumenterede skalafordele, dels tilgodese at der på dele af enkelte ministeriers område kan være særlige krav til it-understøttelsen, som ikke hensigtsmæssigt varetages i en fælles itfunktion. 2.4 Medarbejderforhold Medarbejderne følger i etableringen af Statens It med opgaverne, efter principperne for personaleoverførelserne følger modellen fra kommunalreformen. Af den samlede gruppe består cirka 10% af chefer og mellemledere. Målet for overflytningsprocessen er, at det er de rigtige medarbejdere, der løser de rigtige opgaver både i Statens It og i de enkelte styrelser og institutioner. Side 5

7 Det er et centralt fokusområde at sikre, at medarbejderne samt deres faglige repræsentanter føler sig godt informeret og involveret i etableringen af Statens It. Derved skabes de bedst mulige rammer for medarbejderne og det nye servicecenter samt de lokale institutioner. God ledelse, spændende og udviklende arbejdsopgaver samt gode medarbejderforhold er vigtige, for, at staten kan fastholde og tiltrække medarbejdere i forbindelse med etableringen af administrative servicecentre. Derfor skal Statens It udvikles, så medarbejderne oplever et attraktivt jobindhold, hvor der er gode karrieremuligheder både for dem, der vil prøve kræfter som ledere, og dem, der ønsker at prøve kræfter med nye opgaver inden for deres fagområde eller blive endnu dygtigere til det, de gør i dag. 2.5 Økonomi Det er estimeret, at der over en treårig implementeringsperiode vil være engangsudgifter og investeringer for samlet set 487 mio. kr. Disse fordeler sig med 165 mio. kr. til implementeringen af Statens It, herunder særligt til fusionsøvelsen og sikringen af, at det nye it-center tilrettelægger sine arbejdsgange efter best practice. Investeringer i infrastrukturen, herunder servere og storage, er estimeret til 321 mio. kr., hvoraf størstedelen falder til hardware/software samt rammer til spejling og evt. straksafskrivninger. Omkostninger til etablering af det fysiske datacenter forventes at være i størrelsesordenen 32 mio kr. for at tilvejebringe de nødvendige lokaler med tilstrækkelige tekniske faciliteter. Et alternativ er, at outsource den samlede server- og storagedrift, hvilket vil kunne reducere de initiale omkostninger betydeligt. De samlede konsekvenser ved storskalaoutsourcing er dog ikke afdækket nærmere, hvorfor valg af en outsourcingstrategi beror på en mere systematisk analyse af fordele og ulemper herved. Se endvidere bilag 2 uddrag af Finansministeriets rapport med angivelse af de forventede implementeringsomkostninger. 2.6 Jobbet som direktør Jobbet som direktør for Statens It indebærer en selvstændig fusions- og udviklingsledelsesfunktion med et bredt netværk både i de statslige organisationer og hos it-leverandørerne. Direktøren vil få ansvaret for opbygningen af implementeringsorganisationen, der forventes opbygget som en projektorganisation med delprojekter og projektledere for de forskellige områder. Implementeringsopgaven vil være en fusionsopgave, der forventes at vare op til tre år. Herefter vil Statens It skulle drives videre som en driftsenhed med ansvar for den fortsatte optimering af den statslige it-anvendelse. Direktøren vil i ledelsen af fusionsprocessen referere til den nedsatte styregruppe for Statens It og i øvrigt indgå som medlem af Skatteministeriets koncernledelse med reference til Skatteministeriets departementschef. 2.7 Succeskriterier Målet med at etablere en fusionsorganisation er bl.a. at sikre en bred interessentinvolvering i implementeringsfasen. Det vil herunder være et succeskriterium, at Statens It kan tiltrække og fastholde de nødvendige kompetencer til projektorganisationen samtidig med, at den løbende it-driftsopgave løses for de forskellige ministerområder. Side 6

8 Det vil endelig være et succeskriterium, at det nye it-center efter implementeringen er et effektivt servicecenter og en attraktiv arbejdsplads for dets kommende medarbejdere. 2.8 Ansættelsesforhold Stillingen forventes besat på åremål og vil være klassificeret i lønramme 39 med cheflønstillæg, der forhandles særskilt, så aflønningen matcher de kvalificerede ansøgere. Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende institutioner. 3. Kravprofil Jobbet som direktør for Statens It er som det fremgår ovenfor et udfordrende og mangefacetteret job. Den kommende direktør skal derfor have gode lederegenskaber og en naturlig ledelsesmæssig autoritet gerne baseret på en solid erfaring fra større implementerings-, fusionerings- eller organisationsudviklingsopgaver. De faglige og personlige krav i stillingen vil være præget af, at direktøren skal lede en fusionsproces, hvor mange forskellige interesser både på beslutningsniveau og på mere operationelt plan skal håndteres. Det stiller krav om et bredt erfaringsgrundlag og et personligt engagement, som kan virke positivt engagerende og resultatskabende i fusionsprocessen og i den efterfølgende driftssituation. 3.1 Faglig profil og erfaringsmæssig baggrund Kandidater til stillingen må have en dokumenteret, bred ledelsesmæssig erfaring, som dækker både strategiske udviklingsopgaver og operationel resultatskabelse. Det vil være en fordel med ledelsesmæssig erfaring for ledelse gennem ledere - evt. i form af overordnet projektstyring og programledelse. Der kræves ikke en specifik uddannelsesmæssig baggrund, men direktøren har sandsynligvis en videregående uddannelse inden for det samfundsvidenskabelige eller det it-faglige område. Kandidater til stillingen forventes at have overordnet ledelsesmæssig indsigt på it-området, herunder vedrørende it-styring og it-drift i større organisationer. Det kan endvidere være en fordel at have it-viden på flere niveauer, så direktøren kan evne at sparre med de enkelte delprojekter og interessenter. Endelig kan viden fra it-området være af betydning i forhold til forhandling og indgåelse af aftaler med eksterne it-leverandører. Kandidater til stillingen må have en god forståelse for komplekse og politisk relaterede beslutningsprocesser, rammer og vilkår. Erfaring fra eller kendskab til arbejdet i den statslige forvaltning eller anden offentlig virksomhed vil derfor være en fordel. Det gælder herunder indsigt i og forståelse for det statslige bevillingssystem, resortansvarsfordeling og den statslige ressourceallokering. Kendskabet hertil kan evt. også være fra arbejde som ansvarlig leverandør af it-ydelser til det offentlige. 3.2 Personlige egenskaber For at løfte implementerings- og fusionsopgaven forventes direktøren at være en stærk kommunikator og integrator, der evner at træffe de fornødne beslutninger i samspil med styregruppen for implementeringen og i samråd med det kontaktforum for de forskellige statslige kunder, som etableres i forbindelse med etableringen af fusionsorganisationen. Side 7

9 Direktøren skal evne præcist at kunne aflæse og formidle de eksterne og interne forhold, som påvirker implementeringen af it-centret og de statslige interessenters bedømmelse heraf. Direktøren skal gennem sin ledelse fremme og udvikle det faglige og personlige potentiale ved fusionsprocessen og hermed evne på en engageret måde at fastholde og tiltrække kvalificerede medarbejdere. Direktøren skal være god til at delegere opgaver og give faglig sparring til de enkelte delprojekter. Direktøren skal trives i dialogen med andre mennesker og i mødet med forskellige synspunkter og skal have en evne til at begå sig i mange sammenhænge. Det gælder ikke mindst i forhold til at skabe en fælles vision og et fælles sprog for løsningen af opgaverne i Statens It både internt og eksternt. Direktøren skal kunne møde de statslige interessenter med åbenhed og respekt, men også kunne både udfordre og fastholde den røde tråd i implementeringen og forhandlingerne om serviceaftaler, hvor mange parter skal arbejde sammen for at få tingene til at lykkes. Af ledelsesmæssige og personlige egenskaber skal den kommende direktør samlet set: Være udadvendt og opsøgende med en god fornemmelse for og evne til at begå sig i den statslige forvaltning Have stærke kommunikative evner og herved kunne begejstre og skabe fremdrift i en åben og involverende dialog med interessenter og medarbejdere Være både proces- og resultatorienteret - have den fornødne robusthed, vedholdenhed og tålmodighed til at tage de lange seje træk Have gode forhandlingsevner og evne at indgå klare aftaler i forhold til både kunder og leverandører Være analytisk skarp og sprogligt præcis med en stærk evne til at se og formidle sammenhænge Være beslutnings-/handlingsorienteret og evne at være skarp i sin prioritering Være risikovillig og evne se nye muligheder, uden at det går ud over resultatopnåelsen Fremstå som objektiv og i besiddelse af en høj personlig integritet bl.a. ved at være god til at lytte, men også være klar i mælet. 4. Rekrutterings- og udvælgelsesprocessen 4.1 Ansøgningsfrist og indledende samtaler Ansøgninger skal være Mercuri Urval i hænde senest tirsdag den 9. april 2008, kl Umiddelbart herefter vil Mercuri Urval sammen med Skatteministeriet gennemgå de indkomne ansøgninger. På baggrund af gennemlæsning og vurdering af de indkomne ansøgninger tilbydes de ansøgere, der umiddelbart harmonerer bedst med de formulerede krav, en gensidig uforpligtende drøftelse med en konsulent fra Mercuri Urval. På baggrund heraf vil Skatteministeriet udvælge de kandidater, der i første omgang vil blive indbudt til samtale i Skatteministeriet. Side 8

10 4.2 Personvurdering Kandidater, der efter den første samtale ønsker at opretholde deres ansøgning, og af Skatteministeriet vurderes at være et relevant emne, gennemgår Mercuri Urvals personvurdering i løbet af uge 16/17. Personvurderingen omfatter: Skriftlig test via nettet ca. 2 timer Færdighedstest hos Mercuri Urval ca. 1 time Efterfølgende interview ca. 2 timer. Herefter indhentes efter aftale med kandidaterne referencer hos tidligere arbejdsgivere. 4.3 Samtaler med Skatteministeriet Skatteministeriet nedsætter et ansættelsesudvalg med Skatteministeriets departementschef som formand. Efter personvurdering og referencetagning afholdes samtaler i Skatteministeriet i uge Beslutning Umiddelbart efter anden samtalerunde forventer Skatteministeriet at træffe endelig beslutning om den kandidat, som får stillingen tilbudt. 4.5 Tiltrædelse Den 1. juni 2008 eller snarest efter. Side 9

11

12

13

14

15

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

Etablering af Statens It. Informationsmøder april/maj 2008

Etablering af Statens It. Informationsmøder april/maj 2008 Informationsmøder april/maj 2008 Baggrund Regeringens økonomiudvalg har besluttet, at der skal etableres to administrative servicecentre på tværs af staten. Beslutningen er truffet med udgangspunkt i regeringsgrundlaget

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune

Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Astrid Ravnsbæk Hellerup, den 15. september 2014 Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA

Læs mere

Job- og personprofil. Administrerende direktør KLAR Forsyning

Job- og personprofil. Administrerende direktør KLAR Forsyning Job- og personprofil Administrerende direktør KLAR Forsyning munikationen med forbrugerne, f.eks. ved at have velfungerende hjemmesider og tage nye medier i brug. Klimaændringerne udfordrer byerne, infrastrukturen

Læs mere

JOBPROFIL. Direktør, Halsnæs Kommune

JOBPROFIL. Direktør, Halsnæs Kommune JOBPROFIL Direktør, Halsnæs Kommune 1. Indledning Halsnæs Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny direktør. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS, og den

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN

Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN JOB- OG KRAVPROFIL Jens Jacobsen Hellerup, den 6. februar 2014 Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND

Læs mere

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed JOBPROFIL Vicedirektør Den Sociale Virksomhed 1. Indledning Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en vicedirektør. Jobprofilen

Læs mere

Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social

Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7

Læs mere

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur 23. januar 2013 1. Indledning Nordfyns Kommune ved kommunaldirektør Morten V. Pedersen har rettet henvendelse KL s Konsulentvirksomhed (KLK)

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Vicedirektør til Forbrugerstyrelsen. Job- og kravprofil

Vicedirektør til Forbrugerstyrelsen. Job- og kravprofil Vicedirektør til Forbrugerstyrelsen Job- og kravprofil Dato: 18. marts 2010 Konsulenter: Tina Overgaard og Maja Bjerregaard Have AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane

Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane Tina Overgaard & Ri Kofod København den 11.12.2013 JOBPROFIL Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane 1. Indledning Trafikstyrelsen har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling 14. april 2013. Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling Job- og personprofil Baggrund Slagelse Kommune søger en ny afdelingsleder til Jura og Forhandling. Slagelse Kommune

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kolding, den 10. november 2014 KEN BAGGRUND Dette notat er udarbejdet i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af kandidater til stillingen

Læs mere

Tønder Kommune har ca. 4.000 medarbejdere, heraf ca. 50 medarbejdere i Sekretariat, IT og HR.

Tønder Kommune har ca. 4.000 medarbejdere, heraf ca. 50 medarbejdere i Sekretariat, IT og HR. Job- og personprofil Fagchef Sekretariat, IT og HR Baggrund Tønder Kommune gennemfører i øjeblikket en organisationsændring i forbindelse med at fagchefen for IT går på pension. Ændringen betyder at Sekretariat,

Læs mere

Job- og personprofil. Kontorchef til sekretariatet for netværksaktiviteter og sagsbehandling af ansøgninger om EU-støtte (LAG-sekretariatet)

Job- og personprofil. Kontorchef til sekretariatet for netværksaktiviteter og sagsbehandling af ansøgninger om EU-støtte (LAG-sekretariatet) 1 Job- og personprofil Kontorchef til sekretariatet for netværksaktiviteter og sagsbehandling af ansøgninger om EU-støtte (LAG-sekretariatet) Den 26. januar 2015 Denne job- og personprofil indeholder:

Læs mere

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune It med ny mening Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune Indhold Borgmesterens forord 3 Baggrund 4 Strategiens gyldighed og sammenhæng 5 Organisering af digitaliseringsarbejdet

Læs mere

Overtandlæge til Frederikssund Kommune

Overtandlæge til Frederikssund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jens Marcussen København den 9. september 2013 Overtandlæge til Frederikssund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Stillings- og personprofil Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Marts 2015 Opdragsgiver Danske SOSU-skoler Adresse Danske SOSU-skoler Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 København K Telefon: 42 41 35 01 Email:

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale 4. september 2013. Baggrund Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale Job- og personprofil Slagelse Kommune har besluttet af sammenlægge de to eksisterende afdelinger Løn og

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Sct. Knuds Gymnasium

Stillings- og personprofil. Rektor. Sct. Knuds Gymnasium Stillings- og personprofil Rektor Sct. Knuds Gymnasium November 2012 Opdragsgiver Sct. Knuds Gymnasium Adresse Læssøegade 154 5230 Odense M Telefon: 63 11 56 60 www.sctknud-gym.dk Stilling Refererer til

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Struer Kommune Udvikling af organisationen

Struer Kommune Udvikling af organisationen Projektbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Formål med opgaven... 2 3. Indhold af projektet... 2 4. Organisering af opgaven... 3 5. Resultat af projektet... 4 6. Tidsplan... 4 BILAG 1...

Læs mere

Administrative servicecentre i staten. - Hovedrapport. Udkast. Januar 2008

Administrative servicecentre i staten. - Hovedrapport. Udkast. Januar 2008 1 Administrative servicecentre i staten - Hovedrapport Udkast Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1: Ledelsesresume...4 1.1. De administrative opgaver i centraladministrationen i dag...7 1.2. Anbefalinger

Læs mere

Projekt Ny organisationsstruktur

Projekt Ny organisationsstruktur 1. Vision Kommuneqarfik Sermersooq er en kommune i fremdrift, der prioriterer udvikling, vækst og nytænkning. Med borgeren i centrum skal kommune til stadighed udvikles, således at borgerne opnår den bedst

Læs mere

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune JOBPROFIL Skolechef, Roskilde Kommune 1. Indledning Roskilde Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny skolechef. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS,

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Leder til det fælles beredskab

Leder til det fælles beredskab Henning Meldgaard Nielsen/ Sidsel Diemer Leonhardt København, 8.3.2015 JOB- OG PERSONPROFIL Leder til det fælles beredskab Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby- Taarbæk Kommune 1. Indledning Ballerup,

Læs mere

Stillings- og personprofil. Ret- og administrationschef Energitilsynet

Stillings- og personprofil. Ret- og administrationschef Energitilsynet Stillings- og personprofil Ret- og administrationschef Energitilsynet Marts 2013 Opdragsgiver Sekretariatet for Energitilsynet. Adresse Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 4171 5400 www.energitilsynet.dk

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Jobbeskrivelse DIREKTØR --- LANGELAND FORSYNING A/S --- 2015. August 2015/PBA

Jobbeskrivelse DIREKTØR --- LANGELAND FORSYNING A/S --- 2015. August 2015/PBA Jobbeskrivelse DIREKTØR --- LANGELAND FORSYNING A/S --- 2015 August 2015/PBA Indhold 1. Baggrund... 2 2. Kort om Langeland Forsyning A/S... 3 3. Stillingen... 4 4. Opgaver og ansvarsområder... 4 5. Kravprofil...

Læs mere

Konsulentmedvirken ved rekruttering og udvælgelse af direktør til Faxe Kommune

Konsulentmedvirken ved rekruttering og udvælgelse af direktør til Faxe Kommune TILBUD PÅ Konsulent John Reynolds Hellerup, den 26. juni 2014 Konsulentmedvirken ved rekruttering og udvælgelse af direktør til Faxe Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune JOBPROFIL Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune 1. Indledning Hillerød Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny Ældre- og Sundhedschef. Jobprofilen er udarbejdet

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune 1. Indledning Ballerup Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med ansættelse af en ny centerchef til Center for

Læs mere

Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov

Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov 5. maj 2015. Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov Job- og personprofil Organisationen Skanderborg Kommune I Skanderborg Kommune tror vi på, at tillid betaler

Læs mere

Principper for organisering af it-området i Koncernservice

Principper for organisering af it-området i Koncernservice Bilag 5 til rapport om Koncernservice Principper for organisering af it-området i Koncernservice Projektet har i sit arbejde diskuteret en række principielle forhold vedr. organiseringen af it-området

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Administrative servicecentre i staten

Administrative servicecentre i staten Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 I tabeller

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune

Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune 1 1. Baggrund Sekretariatet for Job og Økonomi søger en udbudsjurist/-konsulent til et 1-årigt vikariat.

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Økonomi- og indkøbschef

Økonomi- og indkøbschef Stillings- og personprofil Økonomi- og indkøbschef Norddjurs Kommune Opdragsgiver Norddjurs Kommune Adresse Torvet 3 8500 Grenaa Telefon 89 59 10 00 Stilling Økonomi- og indkøbschef Refererer til Afdelingen

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013. Job- og personprofil. Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik

Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013. Job- og personprofil. Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013 Job- og personprofil Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik 1. Om Lyngby-Taarbæk Kommune og den nye administrative hovedstruktur Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Kommissorium for den fælles projektorganisation

Kommissorium for den fælles projektorganisation Projekt Social balance i Værebro Park 28. maj 2013 Kommissorium for den fælles projektorganisation Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab besluttede på møde d. 18. marts 2013 at etablere

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Skatteministeriets kompetencestrategi

Skatteministeriets kompetencestrategi Skatteministeriets kompetencestrategi Kompetencestrategien beskriver, hvordan vi systematisk arbejder med løbende udvikling af medarbejdernes kompetencer, således at 1) Skatteministeriet altid er i besiddelse

Læs mere

JOB OG KRAVPROFIL. Tværgående koordinator og projektmedarbejder til det tekniske område

JOB OG KRAVPROFIL. Tværgående koordinator og projektmedarbejder til det tekniske område JOB OG KRAVPROFIL Tværgående koordinator og projektmedarbejder til det tekniske område 1. Det tekniske område Det tekniske område er en del af direktørområdet for Arbejdsmarked, Erhverv og Teknik. Det

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

Job- og personprofil Centerchef. Center for Arealer og Ejendomme

Job- og personprofil Centerchef. Center for Arealer og Ejendomme Job- og personprofil Centerchef Center for Arealer og Ejendomme April 2013 Side 1 af 8 1. Om Lyngby-Taarbæk Kommune og den nye administrative hovedstruktur Lyngby-Taarbæk Kommune har ca. 52.000 indbyggere

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Varde Kommune Rekruttering af personalechef

Varde Kommune Rekruttering af personalechef 16.01.2015. Varde Kommune Rekruttering af personalechef Job- og personprofil Baggrund Da Varde Kommunes nuværende personalechef går på pension, søger vi en ny personalechef. Varde Kommune Kommunen strækker

Læs mere

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund 18.02.2015. Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund Den Jyske Opera søger ny administrationschef. Den Jyske Opera Den Jyske Opera / Danish National Opera er

Læs mere

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller Idegrundlag for netværk i Assens kommune Formål, netværkstyper, spilleregler og roller 30.07.2014 Indledning I dette idegrundlag beskrives for det første formålet med at anvende netværk, for det andet

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet

Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet Job- og kravprofil Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet til Vitus Bering Innovation Park i Horsens Indledning VitusBering Innovation Park er ejet af VIA University College og Insero

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Sammenfatning af Forums tre e-surveys

Sammenfatning af Forums tre e-surveys Sammenfatning af Forums tre e-surveys Forum for Offentlig Topledelse har i perioden fra august 2003 til august 2004 gennemført tre elektroniske spørgeskemaundersøgelser (e-surveys). E-survey 1 og 2 er

Læs mere

Uddybende notat vedrørende stillingen som Direktør

Uddybende notat vedrørende stillingen som Direktør JOB- OG KRAVPROFIL Jan Kjeldsmark Aarhus, den 30. juni 2015 Uddybende notat vedrørende stillingen som Direktør AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY

Læs mere

Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet - anbefalinger til god rekruttering af ledere på Købehavns Universitet

Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet - anbefalinger til god rekruttering af ledere på Købehavns Universitet Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet - anbefalinger til god rekruttering af ledere på Købehavns Universitet FORORD Med KU s fælles ledelsesgrundlag God Ledelse på KU er kimen lagt

Læs mere

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune 01. april 2015 Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune Baggrund I forsommeren 2014 indledte Silkeborg Kommunes

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Stillings og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Opdragsgiver Danske Fysioterapeuter Adresse Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade 90 1358 København K Tlf.: 3341 4620 www.fysio.dk

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

UDBUD. Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland. 6. maj 2015

UDBUD. Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland. 6. maj 2015 UDBUD Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland 6. maj 2015 ormål Erhvervsskolen Nordsjælland (Esnord) har siden januar 2015 arbejdet med gennemførelse af et ca. 2 årigt projekt, der skal

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 8 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus

Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus 1 Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus Langeland Kommune hjemtager 1. januar 2013 alle opgaver på beskæftigelsesområdet, og etablerer nyt jobcenter i kombination med et helt nyt sundhedshus

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet Møde i universitetsledelsen den 27. juni 2011 - Punkt 1, bilag 1h: DFU PiD vedrørende AU Kommunikation AARHUS UNIVERSITET Projektinitieringsdokument version 0.3 Organisering af AU Kommunikation Aarhus

Læs mere

Konsulentydelser fra BDO

Konsulentydelser fra BDO Konsulentydelser fra BDO 3 Konsulentydelser fra BDO Viden og kompetencer til jeres organisation BDO s konsulentydelser har afsæt i vores erfaring og omfattende indblik i hele det grønlandske samfund.

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Implementering og indhentning af gevinster. Erfaringer fra DUBU

Implementering og indhentning af gevinster. Erfaringer fra DUBU Implementering og indhentning af gevinster Erfaringer fra DUBU Agenda Hvordan bidrager forandringsledelse til et vellykket projekt? Janni Bormann, Konsulent, KOMBIT DUBU implementering i praksis? Anders

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET COM/TA/BUDG.R4/14/AD5 UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET Kommissionen afholder en udvælgelsesprocedure med henblik på at besætte en administratorstilling i Generaldirektoratet

Læs mere