Berlingske Tidende søn og søn = KOMBI (effektgarantien udløber ) Direktør

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Berlingske Tidende søn. 30.03. og søn. 06.04.2008 = KOMBI (effektgarantien udløber 06.07.2008) Direktør"

Transkript

1 Berlingske Tidende søn og søn = KOMBI (effektgarantien udløber ) Direktør Proces- og resultatorienteret chef til etableringen af Statens It Baggrund Regeringen har besluttet, at der skal etableres et fælles statsligt servicecenter for it, der skal varetage alle opgaver på administrativ it-drift og support, herunder de statslige serveropgaver. Statens It vil få ca. 650 medarbejdere, der i fællesskab skal stå for betjeningen af de mere end statslige itbrugere i de forskellige ministerier, styrelser og institutioner. Statens It vil blive etableret som en selvstændig enhed i Skatteministeriet. Implementerings- og fusionsopgave Til etablering af Statens It har Skatteministeriet besluttet, at der i første omgang skal etableres en fusionsorganisation, hvortil der rekrutteres en direktør. Implementeringen af Statens It vil være en kompleks opgave, hvor it-opgaverne skal samles fra de forskellige ministerier, styrelser og institutioner, sådan at it-driften og it-udviklingen forløber optimalt samtidig med arbejdet med implementering. Implementeringen vil være en fusionsopgave, der forventes at vare op til tre år. Som direktør vil du få ansvaret for opbygningen af fusionsorganisationen, der forventes opbygget som en projektorganisation med delprojekter og projektledere for de forskellige områder. Succeskriterier Målet med at etablere fusionsorganisationen er bl.a. at sikre en bred interessentinvolvering i implementeringsfasen. Det vil være et succeskriterium, at du kan tiltrække og fastholde de nødvendige kompetencer til fusionsorganisationen. Statens It skal udvikles til at være et effektivt servicecenter og en attraktiv arbejdsplads for medarbejderne. Kvalifikationer og erfaringer Du forventes at have en solid ledelseserfaring gerne fra arbejdet med etablering, fusionering og udvikling af komplekse organisationer. Du har bred indsigt på it-området, herunder vedr. it-styring og it-drift i større organisationer. Kendskab til staten og den offentlig forvaltning kan være en fordel evt. fra arbejde som leverandør af it-ydelser til det offentlige. Du forventes at være en stærk kommunikator og integrator, der evner at træffe de fornødne beslutninger i samspil med styregruppen for implementeringen og i samråd med det kontaktforum for de forskellige statslige kunder, som forventes etableret i forbindelse med etableringen af fusionsorganisationen. Vi tilbyder en selvstændig fusions- og udviklingsledelsesfunktion med et bredt netværk både i de statslige organisationer og hos it-leverandørerne. Stillingen forventes besat på åremål og vil være klassificeret i lønramme 39 med cheflønstillæg, der forhandles særskilt, så aflønningen matcher de kvalificerede ansøgere. Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende institutioner. Skatteministeriet opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge. Du kan kontakte departementschef Peter Loft, Skatteministeriet, på telefon , eller chefkonsulent Christian Kofoed-Enevoldsen, Mercuri Urval, på telefon for yderligere information om stillingen. Ansøgning mærket DK W bedes sendt til Mercuri Executive, Philip Heymans Allé 5, 2900 Hellerup eller via til gerne som en Word-fil. Ansøgningsfristen er den 9. april 2008 inden kl

2 Job- og kravprofil Direktør Statens It Mercuri Urval A/S Marts 2008 Steen Vidø og Christian Kofoed-Enevoldsen

3 1. Indledning Regeringen har besluttet, at der skal etableres et fælles statsligt servicecenter for it, der skal varetage alle opgaver på administrativ it-drift og support, herunder de statslige serveropgaver. Det statslige servicecenter - Statens It - vil blive etableret som en selvstændig enhed i Skatteministeriet. Til etablering af Statens It har Skatteministeriet besluttet, at der i første omgang skal etableres en fusionsorganisation, hvortil der rekrutteres en direktør. Denne job- og kravprofil er udarbejdet af Mercuri Urval på grundlag af en arbejdsanalyse. Arbejdsanalysen baserer sig på gennemlæsning af udleveret materiale og samtaler med udvalgte personer med relationer til det nye centers opgaver. Job- og kravprofilen vil blive anvendt til: At sikre en fælles forståelse mellem Skatteministeriet og Mercuri Urval af organisationen, stillingen og profilen på den nye direktør At udsende til kandidater, der søger stillingen At vurdere kandidaternes kvalifikationer i forhold til de formulerede krav og forventninger til direktøren. Job- og kravprofilen er godkendt af Skatteministeriet som grundlag for de videre overvejelser omkring rekruttering og udvælgelse af ny direktør. 2. Jobprofil 2.1 Statens It Statens It vil få ca. 650 medarbejdere, der i fællesskab skal stå for betjeningen af de mere end statslige it-brugere i de forskellige ministerier, styrelser og institutioner. Formålet med etableringen af Statens It er: At skabe et stærkt fagligt miljø At skabe høj kvalitet i arbejdet At tiltrække nye medarbejdere At effektivisere de nuværende processer Grundlaget for etableringen af Statens It er beskrevet i en rapport fra Finansministeriet, som sammen med andet baggrundsmateriale kan ses på Skatteministeriets hjemmeside: Statens It skal dække de administrative it-opgaver på alle ministerområder med undtagelse af de virksomheder, der af sikkerhedsmæssige årsager har behov for særlige it-løsninger eksempelvis Forsvarskommandoen, Rigspolitiet og dele af Udenrigsministeriet. Statens It vil skulle stå for driften af ca servere og datalagring samt for opgaverne brugerservice, drift og vedligehold, it-strategi, styring og opfølgning og it-projekter. De administrative hovedopgaver på it-området er samlet set de opgaver, der ikke er direkte knyttet til myndighedernes fagapplikationer. Det enkelte ministerium beholder ansvaret for udvikling, vedligehold og support af deres egne fagapplikationer, som er kendetegnet ved at være tæt koblet til løsning af myndighedens kerneopgaver, hvorfor der typisk kan være store tekniske og funktionelle forskelle på de enkelte løsninger. På et senere tidspunkt forventes gennemført en vurdering af potentialer og barrierer ved at konsolidere udviklingen, vedligeholdelsen og supporten af fagapplikationer. Side 2

4 Etableringen af Statens It skal ses i forlængelse af Strategi for digitalisering af den offentlige sektor , som regeringen, KL og Danske Regioner vedtog i juni Strategien har tre hovedtemaer, bedre service, øget effektivisering og stærkere samarbejde. De tre temaer har været retningsgivende for den foreslåede løsning på it-området. Der skal udvikles bedre og mere intelligente services til de statsligt ansatte, således at effektiviteten øges, og kvaliteten af arbejdsprocesserne forbedres Der skal frigøres ressourcer der, hvor stordriftsfordele og digitalisering kan højne produktiviteten og sikre en øget faglig bæredygtighed i statens opgaveløsning Endelig skal der skabes en strategisk platform, fælles standarder, fælles drift og fælles løsninger inden for it-området. Om baggrunden for etablering af Statens It se endvidere bilag 1 uddrag af kapitel 6 af Finansministeriets rapport om etablering af administrative servicecentre i staten. 2.2 Implementerings- og fusionsopgaven Etableringen af Statens It vil være en kompleks opgave, hvor it-opgaverne skal samles fra de forskellige ministerier, styrelser og institutioner, sådan at it-driften og it-udviklingen forløber optimalt samtidig med arbejdet med implementering. Implementeringen vil være en meget omfattende opgave, der forventes at forløbe indtil medio 2011, hvor de sidste institutioner på it-området er fuldt implementeret. I estimeringen af den tidsmæssige udstrækning af implementeringen har der været fokus på: At der afsættes den nødvendige tid til implementeringsforløbene At de enkelte implementeringsforløb ikke bliver for lange, da det kan resultere i usikkerhed hos såvel medarbejdere som kunder At ministerierne og særligt berørte medarbejdere fra starten involveres tæt i implementeringsforløbet At der sikres en effektiv implementering samt en sikker driftssituation under og efter implementeringen. Implementeringen vil falde i fire faser - forberedelse, udvikling, test, udrulning. Herefter vil der være en overgang til en driftsperiode med et yderligere optimeringspotentiale. Der vil være en række indsatsområder, hvor der vil være aktiviteter i hver fase, og hvor der vil være en tæt involvering af ministerierne: Generel projektledelse (planlægning af implementeringsforløb i samarbejde med ministerierne, sikre fremdrift, følge op på milepæle) Organisering (etablering af implementeringsorganisationer, der etableres styregrupper og andre koordinerende fora og styringsmekanismer) Centerfaciliteter (identificering og klargøring af lokaler til det nye center) It-transformation (nye it-systemer skal anskaffes og tilpasninger af andre systemer skal gennemføres) Procesændringer (arbejdsgange optimeres og standardiseres, SLA er udvikles) Opdatering af økonomi (fokus på at gevinster realiseres, udmøntning af implementeringsmidler) Medarbejderforhold og ledelse (medarbejdere, der skal flytte over til det nye center, identificeres og overflyttes, en ny ledelsesstruktur er på plads, og nye ledere er udpeget eller rekrutteret) Kommunikation (kommunikationsmateriale udarbejdes og kommunikationsaktiviteter gennemføres) Side 3

5 Der er foreløbig fastsat følgende tidsflow for forberedelsesfasen, som forløber i 2008: Udrulningsfaserne forventes at være de tidsmæssigt længste, idet det forventes, at ministerierne flyttes over i Statens It løbende i fasen. De detaljerede tidsplaner for udrulningsfasen vil blive udarbejdet som led i forberedelsesfasen. Rækkefølgen af ministerområdernes indfasning vil på den ene side blive bestemt af kompleksitetsgraden (størrelse, systemkompleksitet etc.) således, at de mindre komplekse ministerområder bliver indfaset først og på den anden side under hensyntagen til, at realiseringen af de identificerede gevinster ikke forsinkes. Implementeringen er gennemført, når følgende elementer er gennemført: Nye it-løsninger inden for de funktionelle områder er implementeret Samtlige ministerier/institutioner har underskrevet SLA er med det nye servicecenter Statens It leverer de ydelser til institutionerne, som er formuleret i SLA-aftalen. Alle relevante ledere og medarbejdere er indplaceret og i funktion i organisationen. 2.3 Organisationsstrukturen i implementerings- og fusionsfasen Organiseringen af implementerings- og fusionsfasen vil være inden for følgende model: Side 4

6 Fusionen vil blive ledet af en styregruppe. Styregruppen træffer de overordnede strategiske beslutninger. Skatteministeriets departementschef Peter Loft er formand for styregruppen, som har deltagelse fra repræsentative ministerier, herunder Finansministeriet. For at sikre ministeriernes løbende involvering i processen etableres der et eller flere fora til at varetage kontakten til de involverede ministerier. Det forventes blandt andet, at der nedsættes en referencegruppe for it-chefer i de enkelte ministerier i april Der vil også blive lavet et netværk for kommunikationsfolk i de enkelte ministerier i løbet af foråret Selve fusionsorganisationen består ud over direktøren - af et sekretariat og en række projekter, der fastlægges i løbet af foråret Fusionssekretariats opgave vil være at bistå direktøren med at koordinere de forskellige delprojekter, være sekretær for styregruppen, og stå for personale og HR, processer, kommunikation mm. Det vil blive ledet af en sekretariatsleder, som refererer til fusionsdirektøren. Sekretariatet forventes nedsat hen over sommeren og vil være fuldt bemandet til september Efterhånden som fusionsorganisationen overtager de enkelte driftsområder, vil organiseringen løbende blive tilpasset. Den endelige bemanding og organisering af Statens It skal herved dels kunne sikre, at det nye center har en tilstrækkelig størrelse til at udnytte de dokumenterede skalafordele, dels tilgodese at der på dele af enkelte ministeriers område kan være særlige krav til it-understøttelsen, som ikke hensigtsmæssigt varetages i en fælles itfunktion. 2.4 Medarbejderforhold Medarbejderne følger i etableringen af Statens It med opgaverne, efter principperne for personaleoverførelserne følger modellen fra kommunalreformen. Af den samlede gruppe består cirka 10% af chefer og mellemledere. Målet for overflytningsprocessen er, at det er de rigtige medarbejdere, der løser de rigtige opgaver både i Statens It og i de enkelte styrelser og institutioner. Side 5

7 Det er et centralt fokusområde at sikre, at medarbejderne samt deres faglige repræsentanter føler sig godt informeret og involveret i etableringen af Statens It. Derved skabes de bedst mulige rammer for medarbejderne og det nye servicecenter samt de lokale institutioner. God ledelse, spændende og udviklende arbejdsopgaver samt gode medarbejderforhold er vigtige, for, at staten kan fastholde og tiltrække medarbejdere i forbindelse med etableringen af administrative servicecentre. Derfor skal Statens It udvikles, så medarbejderne oplever et attraktivt jobindhold, hvor der er gode karrieremuligheder både for dem, der vil prøve kræfter som ledere, og dem, der ønsker at prøve kræfter med nye opgaver inden for deres fagområde eller blive endnu dygtigere til det, de gør i dag. 2.5 Økonomi Det er estimeret, at der over en treårig implementeringsperiode vil være engangsudgifter og investeringer for samlet set 487 mio. kr. Disse fordeler sig med 165 mio. kr. til implementeringen af Statens It, herunder særligt til fusionsøvelsen og sikringen af, at det nye it-center tilrettelægger sine arbejdsgange efter best practice. Investeringer i infrastrukturen, herunder servere og storage, er estimeret til 321 mio. kr., hvoraf størstedelen falder til hardware/software samt rammer til spejling og evt. straksafskrivninger. Omkostninger til etablering af det fysiske datacenter forventes at være i størrelsesordenen 32 mio kr. for at tilvejebringe de nødvendige lokaler med tilstrækkelige tekniske faciliteter. Et alternativ er, at outsource den samlede server- og storagedrift, hvilket vil kunne reducere de initiale omkostninger betydeligt. De samlede konsekvenser ved storskalaoutsourcing er dog ikke afdækket nærmere, hvorfor valg af en outsourcingstrategi beror på en mere systematisk analyse af fordele og ulemper herved. Se endvidere bilag 2 uddrag af Finansministeriets rapport med angivelse af de forventede implementeringsomkostninger. 2.6 Jobbet som direktør Jobbet som direktør for Statens It indebærer en selvstændig fusions- og udviklingsledelsesfunktion med et bredt netværk både i de statslige organisationer og hos it-leverandørerne. Direktøren vil få ansvaret for opbygningen af implementeringsorganisationen, der forventes opbygget som en projektorganisation med delprojekter og projektledere for de forskellige områder. Implementeringsopgaven vil være en fusionsopgave, der forventes at vare op til tre år. Herefter vil Statens It skulle drives videre som en driftsenhed med ansvar for den fortsatte optimering af den statslige it-anvendelse. Direktøren vil i ledelsen af fusionsprocessen referere til den nedsatte styregruppe for Statens It og i øvrigt indgå som medlem af Skatteministeriets koncernledelse med reference til Skatteministeriets departementschef. 2.7 Succeskriterier Målet med at etablere en fusionsorganisation er bl.a. at sikre en bred interessentinvolvering i implementeringsfasen. Det vil herunder være et succeskriterium, at Statens It kan tiltrække og fastholde de nødvendige kompetencer til projektorganisationen samtidig med, at den løbende it-driftsopgave løses for de forskellige ministerområder. Side 6

8 Det vil endelig være et succeskriterium, at det nye it-center efter implementeringen er et effektivt servicecenter og en attraktiv arbejdsplads for dets kommende medarbejdere. 2.8 Ansættelsesforhold Stillingen forventes besat på åremål og vil være klassificeret i lønramme 39 med cheflønstillæg, der forhandles særskilt, så aflønningen matcher de kvalificerede ansøgere. Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende institutioner. 3. Kravprofil Jobbet som direktør for Statens It er som det fremgår ovenfor et udfordrende og mangefacetteret job. Den kommende direktør skal derfor have gode lederegenskaber og en naturlig ledelsesmæssig autoritet gerne baseret på en solid erfaring fra større implementerings-, fusionerings- eller organisationsudviklingsopgaver. De faglige og personlige krav i stillingen vil være præget af, at direktøren skal lede en fusionsproces, hvor mange forskellige interesser både på beslutningsniveau og på mere operationelt plan skal håndteres. Det stiller krav om et bredt erfaringsgrundlag og et personligt engagement, som kan virke positivt engagerende og resultatskabende i fusionsprocessen og i den efterfølgende driftssituation. 3.1 Faglig profil og erfaringsmæssig baggrund Kandidater til stillingen må have en dokumenteret, bred ledelsesmæssig erfaring, som dækker både strategiske udviklingsopgaver og operationel resultatskabelse. Det vil være en fordel med ledelsesmæssig erfaring for ledelse gennem ledere - evt. i form af overordnet projektstyring og programledelse. Der kræves ikke en specifik uddannelsesmæssig baggrund, men direktøren har sandsynligvis en videregående uddannelse inden for det samfundsvidenskabelige eller det it-faglige område. Kandidater til stillingen forventes at have overordnet ledelsesmæssig indsigt på it-området, herunder vedrørende it-styring og it-drift i større organisationer. Det kan endvidere være en fordel at have it-viden på flere niveauer, så direktøren kan evne at sparre med de enkelte delprojekter og interessenter. Endelig kan viden fra it-området være af betydning i forhold til forhandling og indgåelse af aftaler med eksterne it-leverandører. Kandidater til stillingen må have en god forståelse for komplekse og politisk relaterede beslutningsprocesser, rammer og vilkår. Erfaring fra eller kendskab til arbejdet i den statslige forvaltning eller anden offentlig virksomhed vil derfor være en fordel. Det gælder herunder indsigt i og forståelse for det statslige bevillingssystem, resortansvarsfordeling og den statslige ressourceallokering. Kendskabet hertil kan evt. også være fra arbejde som ansvarlig leverandør af it-ydelser til det offentlige. 3.2 Personlige egenskaber For at løfte implementerings- og fusionsopgaven forventes direktøren at være en stærk kommunikator og integrator, der evner at træffe de fornødne beslutninger i samspil med styregruppen for implementeringen og i samråd med det kontaktforum for de forskellige statslige kunder, som etableres i forbindelse med etableringen af fusionsorganisationen. Side 7

9 Direktøren skal evne præcist at kunne aflæse og formidle de eksterne og interne forhold, som påvirker implementeringen af it-centret og de statslige interessenters bedømmelse heraf. Direktøren skal gennem sin ledelse fremme og udvikle det faglige og personlige potentiale ved fusionsprocessen og hermed evne på en engageret måde at fastholde og tiltrække kvalificerede medarbejdere. Direktøren skal være god til at delegere opgaver og give faglig sparring til de enkelte delprojekter. Direktøren skal trives i dialogen med andre mennesker og i mødet med forskellige synspunkter og skal have en evne til at begå sig i mange sammenhænge. Det gælder ikke mindst i forhold til at skabe en fælles vision og et fælles sprog for løsningen af opgaverne i Statens It både internt og eksternt. Direktøren skal kunne møde de statslige interessenter med åbenhed og respekt, men også kunne både udfordre og fastholde den røde tråd i implementeringen og forhandlingerne om serviceaftaler, hvor mange parter skal arbejde sammen for at få tingene til at lykkes. Af ledelsesmæssige og personlige egenskaber skal den kommende direktør samlet set: Være udadvendt og opsøgende med en god fornemmelse for og evne til at begå sig i den statslige forvaltning Have stærke kommunikative evner og herved kunne begejstre og skabe fremdrift i en åben og involverende dialog med interessenter og medarbejdere Være både proces- og resultatorienteret - have den fornødne robusthed, vedholdenhed og tålmodighed til at tage de lange seje træk Have gode forhandlingsevner og evne at indgå klare aftaler i forhold til både kunder og leverandører Være analytisk skarp og sprogligt præcis med en stærk evne til at se og formidle sammenhænge Være beslutnings-/handlingsorienteret og evne at være skarp i sin prioritering Være risikovillig og evne se nye muligheder, uden at det går ud over resultatopnåelsen Fremstå som objektiv og i besiddelse af en høj personlig integritet bl.a. ved at være god til at lytte, men også være klar i mælet. 4. Rekrutterings- og udvælgelsesprocessen 4.1 Ansøgningsfrist og indledende samtaler Ansøgninger skal være Mercuri Urval i hænde senest tirsdag den 9. april 2008, kl Umiddelbart herefter vil Mercuri Urval sammen med Skatteministeriet gennemgå de indkomne ansøgninger. På baggrund af gennemlæsning og vurdering af de indkomne ansøgninger tilbydes de ansøgere, der umiddelbart harmonerer bedst med de formulerede krav, en gensidig uforpligtende drøftelse med en konsulent fra Mercuri Urval. På baggrund heraf vil Skatteministeriet udvælge de kandidater, der i første omgang vil blive indbudt til samtale i Skatteministeriet. Side 8

10 4.2 Personvurdering Kandidater, der efter den første samtale ønsker at opretholde deres ansøgning, og af Skatteministeriet vurderes at være et relevant emne, gennemgår Mercuri Urvals personvurdering i løbet af uge 16/17. Personvurderingen omfatter: Skriftlig test via nettet ca. 2 timer Færdighedstest hos Mercuri Urval ca. 1 time Efterfølgende interview ca. 2 timer. Herefter indhentes efter aftale med kandidaterne referencer hos tidligere arbejdsgivere. 4.3 Samtaler med Skatteministeriet Skatteministeriet nedsætter et ansættelsesudvalg med Skatteministeriets departementschef som formand. Efter personvurdering og referencetagning afholdes samtaler i Skatteministeriet i uge Beslutning Umiddelbart efter anden samtalerunde forventer Skatteministeriet at træffe endelig beslutning om den kandidat, som får stillingen tilbudt. 4.5 Tiltrædelse Den 1. juni 2008 eller snarest efter. Side 9

11

12

13

14

15

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

DEN KOMMUNALE DIGITALISERINGFORENING Projektchef - JOB- OG PERSONPROFIL Februar 2016

DEN KOMMUNALE DIGITALISERINGFORENING Projektchef - JOB- OG PERSONPROFIL Februar 2016 DEN KOMMUNALE DIGITALISERINGFORENING Projektchef - JOB- OG PERSONPROFIL Februar 2016 1. BAGGRUND Denne job- og personprofil er udarbejdet på baggrund af interview med det tværkommunale ansættelsesudvalg

Læs mere

Etablering af Statens It. Informationsmøder april/maj 2008

Etablering af Statens It. Informationsmøder april/maj 2008 Informationsmøder april/maj 2008 Baggrund Regeringens økonomiudvalg har besluttet, at der skal etableres to administrative servicecentre på tværs af staten. Beslutningen er truffet med udgangspunkt i regeringsgrundlaget

Læs mere

Business Controller til Fors A/S

Business Controller til Fors A/S Mia Hvilshøj Dal & Anders Amund Nielsen 11-12-2017 Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership Advisory Worldwide Business Controller til Fors A/S JOB- OG KRAVPROFIL Business Controller

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

Kommunaldirektør til Ishøj Kommune

Kommunaldirektør til Ishøj Kommune til Ishøj Kommune Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 01-12-2016 www.malenehansen.dk Den korte introduktion

Læs mere

Planlægnings- og Udviklingschef FynBus

Planlægnings- og Udviklingschef FynBus Job- og personprofil Planlægnings- og Udviklingschef FynBus 1. Indledning FynBus søger en Planlægnings- og Udviklingschef. Denne job- og personprofilen er udarbejdet af Genitor ApS med henblik på, at:

Læs mere

Jobprofil. Direktør Gymnasieskolernes Lærerforening (GL)

Jobprofil. Direktør Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) Jobprofil Direktør Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) 1. Indledning GL søger en ny direktør, som er den øverste administrative ansvarlige i organisationen. Den nuværende direktør går på pension, og forlader

Læs mere

Financial Controller til Fors A/S

Financial Controller til Fors A/S Mia Hvilshøj Dal & Anders Amund Nielsen 11-12-2017 Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership Advisory Worldwide Financial Controller til Fors A/S JOB- OG KRAVPROFIL Financial Controller

Læs mere

Juridisk konsulent til Fors A/S

Juridisk konsulent til Fors A/S Mia Hvilshøj Dal & Anders Amund Nielsen 14-12-2017 Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership Advisory Worldwide Juridisk konsulent til Fors A/S JOB- OG KRAVPROFIL Juridisk konsulent

Læs mere

Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil

Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil Horsens Kommune søger en driftssikker leder til HR-afdelingen. Det gode arbejde i HR skal videreføres, og de allerede udviklede koncepter

Læs mere

Morsø Kommune Vicekommunaldirektør

Morsø Kommune Vicekommunaldirektør 17.06.2015. Morsø Kommune Vicekommunaldirektør Job- og personprofil Baggrund Morsø Kommune har gennemført en evaluering og udvikling af den eksisterende organisations- og ledelsesstruktur. Dette har medført,

Læs mere

Regler om ansættelse

Regler om ansættelse Regler om ansættelse 2010 Holdning Det er holdningen i Ringsted Kommune, at der skal arbejdes professionelt med rekruttering Rekrutteringsprocessen afspejler, at der i Ringsted Kommune arbejdes efter værdierne

Læs mere

Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé:

Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé: Evt. sorteringsnøgle: Placering:Jobadministration» Jobprofiler 2017» Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé: Redaktion: Alle Målgruppe: Intern Offentlig Nyhed: Ja Nej Periode: 29-06-2017 -> portal:

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Job- og kravprofil HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge søger en forvaltningschef til at stå i spidsen for det strategiske arbejde med mennesker, kultur og samarbejde i hele

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER EN STRATEGISK HANDLENDE KONTORCHEF

Læs mere

Job- og personprofil. Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning

Job- og personprofil. Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning Job- og personprofil Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning Indhold 1. Indledning... 2 2. Holstebro Kommune... 2 2.1 Fælles ledestjerne og fælles værdier... 3 2.2 Overordnet administrativ

Læs mere

Job- og personprofil. Administrerende direktør KLAR Forsyning

Job- og personprofil. Administrerende direktør KLAR Forsyning Job- og personprofil Administrerende direktør KLAR Forsyning munikationen med forbrugerne, f.eks. ved at have velfungerende hjemmesider og tage nye medier i brug. Klimaændringerne udfordrer byerne, infrastrukturen

Læs mere

JOBPROFIL. Direktør, Halsnæs Kommune

JOBPROFIL. Direktør, Halsnæs Kommune JOBPROFIL Direktør, Halsnæs Kommune 1. Indledning Halsnæs Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny direktør. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS, og den

Læs mere

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015 Stillings- og personprofil Lægelig direktør Sygehus Lillebælt Region Syddanmark April 2015 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76 63 10 00 Stilling

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN

Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN JOB- OG KRAVPROFIL Jens Jacobsen Hellerup, den 6. februar 2014 Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND

Læs mere

Digitaliserings- og It-chef Esbjerg Kommune

Digitaliserings- og It-chef Esbjerg Kommune Evald Eriksen/Katharina Jespersen 26-01-2018 Executive Search Professional Recruitment Talent og Leadership Advisory Worldwide Digitaliserings- og It-chef Esbjerg Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Digitaliserings-

Læs mere

Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage

Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage Holbæk Kommune Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage Afdelingsledere for: I job og uddannelse 1. Indledning og baggrund for stillingen Den 1. januar 2015 satte Byrådet i Holbæk Kommune en fuldstændig

Læs mere

Rekruttering og udvælgelse af direktør til KARA/NOVEREN

Rekruttering og udvælgelse af direktør til KARA/NOVEREN JOB- OG KRAVPROFIL Mia Hvilshøj Dal og John Reynolds Hellerup, d. 17. november 2015 Rekruttering og udvælgelse af direktør til KARA/NOVEREN AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Du vil få et udfordrende job og vil blandt andet kunne se frem til følgende ansvarsområder

Du vil få et udfordrende job og vil blandt andet kunne se frem til følgende ansvarsområder Visionær HR-chef Ønsker du et lederjob, hvor du har indflydelse på at skabe innovative, effektive og attraktive arbejdspladser? Så er stillingen som HR-chef i Greve Kommune noget for dig! Du skal være

Læs mere

Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane

Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane Tina Overgaard & Ri Kofod København den 11.12.2013 JOBPROFIL Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane 1. Indledning Trafikstyrelsen har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen

Læs mere

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed JOBPROFIL Vicedirektør Den Sociale Virksomhed 1. Indledning Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en vicedirektør. Jobprofilen

Læs mere

Administrerende sygehusdirektør

Administrerende sygehusdirektør Stillings- og personprofil Administrerende sygehusdirektør Sygehus Lillebælt Region Syddanmark Februar 2015 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76 63

Læs mere

Allerød Kommune Job- og personprofil for it-chef

Allerød Kommune Job- og personprofil for it-chef Allerød Kommune Job- personprofil for it-chef Allerød Kommune søger en ny it-chef. Om Allerød Kommune Allerød Kommune har i dag ca. 24.500 indbyggere, flere er på vej. Kommunen ligger centralt i Nordsjælland,

Læs mere

Inspektør hos Hobro Boligforening

Inspektør hos Hobro Boligforening Evald Eriksen 06-10-2017 Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership Advisory Worldwide Inspektør hos Hobro Boligforening JOB- OG KRAVPROFIL Inspektør hos Hobro Boligforening 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jobprofil. Chef for sekretariats- og kommunikationsafdelingen - Region Hovedstadens Psykiatri

Jobprofil. Chef for sekretariats- og kommunikationsafdelingen - Region Hovedstadens Psykiatri Jobprofil Chef for sekretariats- og kommunikationsafdelingen - Region Hovedstadens Psykiatri 1. Indledning Region Hovedstadens Psykiatri (RHP) ønsker at ansætte en ny chef for Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen.

Læs mere

Beredskabschef for Brand & Redning MidtVest

Beredskabschef for Brand & Redning MidtVest Indledning 1 Brand & Redning MidtVest. 2 Stillingen. 4 Profilen.. 5 Processen 6 Vi giver dig muligheden for at blive én af de 20 Alle der arbejder på Beredskabsområdet ved at der sker en egentlig revolution

Læs mere

København november Job- og personprofil FAGCHEF, VICEVÆRTSOMRÅDET KFF, EJENDOMSDRIFT & SERVICE KØBENHAVNS KOMMUNE

København november Job- og personprofil FAGCHEF, VICEVÆRTSOMRÅDET KFF, EJENDOMSDRIFT & SERVICE KØBENHAVNS KOMMUNE København november 2017 Job- og personprofil FAGCHEF, VICEVÆRTSOMRÅDET KFF, EJENDOMSDRIFT & SERVICE KØBENHAVNS KOMMUNE Indledning Ejendomsdrift & Service (E&S) søger en ny fagchef, der vil være med til

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF DYNAMISK UDVIKLINGSCHEF TIL GREVE KOMMUNE Er du god til strategisk udvikling af medarbejdere og organisation? Og er du stærkt processuelt forankret og har talent

Læs mere

Skoleleder på Låsby Skole

Skoleleder på Låsby Skole JOB- OG KRAVPROFIL Skoleleder på Låsby Skole Børn og Unge, Skanderborg Kommune 1. Introduktion 1.1 Baggrund Låsby Skoles nuværende skoleleder har søgt nye udfordringer, og derfor er stillingen som skoleleder

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Kolding, den 30. november 2016 KEN / JS. Kravprofil til brug ved ansættelse af salgs- og marketingdirektør til Loomis Danmark A/S

Kolding, den 30. november 2016 KEN / JS. Kravprofil til brug ved ansættelse af salgs- og marketingdirektør til Loomis Danmark A/S Kolding, den 30. november 2016 KEN / JS Kravprofil til brug ved ansættelse af salgs- og marketingdirektør til Loomis Danmark A/S BAGGRUND Dette notat er udarbejdet i forbindelse med rekruttering og udvælgelse

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage

Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage Holbæk Kommune Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage Afdelingsleder for: Ydelsesservice/kontante ydelser 1. Indledning og baggrund for stillingen Den 1. januar 2015 satte Byrådet i Holbæk Kommune

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Job- og personprofil for Erhvervsdirektør

Job- og personprofil for Erhvervsdirektør Job- og personprofil for Erhvervsdirektør Direktøren i Næstved Erhverv A/S har besluttet at tiltræde en direktørstilling i andet regi. Stillingen som direktør opslås derfor til besættelse cirka 1. november

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse. Leder af staben for Ældre og Social Service

Stillings- og funktionsbeskrivelse. Leder af staben for Ældre og Social Service Stillings- og funktionsbeskrivelse Leder af staben for Ældre og Social Service Indledning Frederikssund Kommune søger en dygtig leder til staben for Ældre og Social Service. Hvis du, efter at have læst

Læs mere

Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune

Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Astrid Ravnsbæk Hellerup, den 15. september 2014 Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA

Læs mere

Skolechef. Frederikssund Kommune

Skolechef. Frederikssund Kommune Skolechef Frederikssund Kommune 1. Indledning Frederikssund Kommune ønsker at ansætte en ny skolechef. Stillingen er vakant og ønskes besat snarest muligt, gerne pr. 1. august 2016 eller snarest derefter.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016

HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016 HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016 1. BAGGRUND Denne job- og personprofil er udarbejdet på baggrund af interview med ansættelsesudvalget med henblik

Læs mere

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur 23. januar 2013 1. Indledning Nordfyns Kommune ved kommunaldirektør Morten V. Pedersen har rettet henvendelse KL s Konsulentvirksomhed (KLK)

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense

Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense Job- og Kravprofil Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense side 1 af 9 Indhold Indledning...2 Ansættelsesudvalg...2 Tidsplan...2 Nordfyns Kommune...3 Ledelsesstruktur...5

Læs mere

Har du styr på den kommunale økonomi, er du ansvars- og kvalitetsbevidst, og respekterer du faglighed?

Har du styr på den kommunale økonomi, er du ansvars- og kvalitetsbevidst, og respekterer du faglighed? Ambitiøs økonomichef til Greve Kommune Har du styr på den kommunale økonomi, er du ansvars- og kvalitetsbevidst, og respekterer du faglighed? Kan du svare ja hertil, og kan du også omsætte disse centrale

Læs mere

Stillings- og personprofil. Ret- og administrationschef Energitilsynet

Stillings- og personprofil. Ret- og administrationschef Energitilsynet Stillings- og personprofil Ret- og administrationschef Energitilsynet Marts 2013 Opdragsgiver Sekretariatet for Energitilsynet. Adresse Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 4171 5400 www.energitilsynet.dk

Læs mere

Finanstilsynets Direktørkontrakt 2008

Finanstilsynets Direktørkontrakt 2008 Finanstilsynets Direktørkontrakt 2008 2/6 Finanstilsynets direktørkontrakt Kontraktstyringen i relation til styrelserne på Økonomi- og Erhvervsministeriets område udgøres af styrelsens resultatkontrakt,

Læs mere

Rekruttering og udvælgelse af Erhvervs- og udviklingschef

Rekruttering og udvælgelse af Erhvervs- og udviklingschef JOB- OG KRAVPROFIL John Reynolds Hellerup, den 13. november 2013 Rekruttering og udvælgelse af Erhvervs- og udviklingschef AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Skoleleder distrikt Kystskolen. Job- og Kravprofil

Skoleleder distrikt Kystskolen. Job- og Kravprofil Skoleleder distrikt Kystskolen Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommune... 3 Ledelsesopgaven... 5 Lederprofil... 6 Ansættelsesvilkår... 6 1 Skoleleder

Læs mere

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted.

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted. Job- og personprofil for Leder af UU-Nordvestjylland Indledning Vores UU-leder har besluttet at gå på pension efter et markant virke som leder af UU-Nordvestjylland. Vi søger derfor hans afløser til tiltrædelse

Læs mere

Lederansættelser i Region Syddanmark

Lederansættelser i Region Syddanmark Lederansættelser i Region Syddanmark Indledning Proceduren er udarbejdet med henblik på at sikre en god og kompetent proces for lederansættelser. Der foreslås medarbejderinddragelse som en del af bedømmelsesudvalget,

Læs mere

Næstved Kommune. Job- og personprofil for teamleder for Team Ejendom i Center for Trafik og Ejendomme

Næstved Kommune. Job- og personprofil for teamleder for Team Ejendom i Center for Trafik og Ejendomme Næstved Kommune Job- og personprofil for teamleder for Team Ejendom i Center for Trafik og Ejendomme Indledning I forbindelse med den nye organisering i Næstved Kommune pr. 1.1.2017 er det besluttet, at

Læs mere

Leder til det fælles beredskab

Leder til det fælles beredskab Henning Meldgaard Nielsen/ Sidsel Diemer Leonhardt København, 8.3.2015 JOB- OG PERSONPROFIL Leder til det fælles beredskab Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby- Taarbæk Kommune 1. Indledning Ballerup,

Læs mere

Allerød Kommune Rekruttering af direktør. 9. august 2015

Allerød Kommune Rekruttering af direktør. 9. august 2015 Allerød Kommune Rekruttering af direktør 9. august 2015 1. Indledning Allerød Kommune har rettet henvendelse til KL s Konsulentvirksomhed (KLK) med henblik på bistand til rekruttering af ny direktør. Stillingen

Læs mere

Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social

Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7

Læs mere

INTERFERE REKRUTTERING - FORDI MENNESKER ER AFGØRENDE

INTERFERE REKRUTTERING - FORDI MENNESKER ER AFGØRENDE INTERFERE REKRUTTERING - FORDI MENNESKER ER AFGØRENDE APRIL 2016 INTERFERE INTERFERE 1 Indledning Lederansættelser er enhver organisations mest kritiske valg - fordi mennesker er afgørende. Ansættelser

Læs mere

Jobbeskrivelse DIREKTØR --- LANGELAND FORSYNING A/S --- 2015. August 2015/PBA

Jobbeskrivelse DIREKTØR --- LANGELAND FORSYNING A/S --- 2015. August 2015/PBA Jobbeskrivelse DIREKTØR --- LANGELAND FORSYNING A/S --- 2015 August 2015/PBA Indhold 1. Baggrund... 2 2. Kort om Langeland Forsyning A/S... 3 3. Stillingen... 4 4. Opgaver og ansvarsområder... 4 5. Kravprofil...

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017)

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillingsbetegnelse Erhvervschef Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat Afdelingen Erhverv med reference til direktøren Arbejdssted Danske

Læs mere

Struer Kommune Udvikling af organisationen

Struer Kommune Udvikling af organisationen Projektbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Formål med opgaven... 2 3. Indhold af projektet... 2 4. Organisering af opgaven... 3 5. Resultat af projektet... 4 6. Tidsplan... 4 BILAG 1...

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Rekruttering af direktør

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Rekruttering af direktør 21. september 2011 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Rekruttering af direktør Job- og personprofil Baggrund Social- og Sundhedsskolen Esbjerg søger en ny direktør, der vil medvirke til at fastholde og

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Miljø og Teknik Ballerup Kommune

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Miljø og Teknik Ballerup Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Centerchef Center for Miljø og Teknik Ballerup Kommune 1. Indledning Ballerup Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med ansættelse af en ny centerchef til Center

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SUNDHEDSPLEJELEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SUNDHEDSPLEJELEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SUNDHEDSPLEJELEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE Sundhed og Trivsel SUNDHEDSPLEJELEDER TIL

Læs mere

Sundhedschef. Frederikssund Kommune

Sundhedschef. Frederikssund Kommune Sundhedschef Frederikssund Kommune 1. Indledning Frederikssund Kommune ønsker at ansætte en sundhedschef. Stillingen, der er nyoprettet i forbindelse med en organisationsændring, er vakant og ønskes besat

Læs mere

Job- og personprofil, Centerleder i Holstebro Kommune

Job- og personprofil, Centerleder i Holstebro Kommune Job- og personprofil, Centerleder i Holstebro Kommune Udgangspunktet Pr. 1. oktober 2016 justerer vi organiseringen af Sundhedsafdelingen i Kultur- og Sundhedsforvaltningen i Holstebro Kommune. Vi etablerer

Læs mere

2 vicedirektører til Udlændingestyrelsen

2 vicedirektører til Udlændingestyrelsen København maj 2016 Jobprofil 2 vicedirektører til Udlændingestyrelsen 1. Indledning Denne jobprofil er udarbejdet af Genitor ApS på baggrund af samtaler med ledere i Udlændingestyrelsen og Ministeriet

Læs mere

Rekruttering og udvælgelse af beredskabsdirektør til Vestsjællands Brandvæsen

Rekruttering og udvælgelse af beredskabsdirektør til Vestsjællands Brandvæsen JOB- OG KRAVPROFIL John Reynolds & Nina Allin Hellerup, den 1. februar 2016 Rekruttering og udvælgelse af beredskabsdirektør til Vestsjællands Brandvæsen AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA

Læs mere

Programleder til Ringparken og Motalavej trygge boligområder Slagelse Kommune

Programleder til Ringparken og Motalavej trygge boligområder Slagelse Kommune Programleder til Ringparken og Motalavej trygge boligområder Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen

Læs mere

Favrskov Kommune Job- og personprofil Afdelingsleder til Trafik og Veje

Favrskov Kommune Job- og personprofil Afdelingsleder til Trafik og Veje Favrskov Kommune Job- og personprofil Afdelingsleder til Trafik og Veje 1. Baggrund Afdelingslederen for Trafik og Veje i Favrskov Kommune har fået nyt job, og vi søger derfor en ny afdelingsleder. Favrskov

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Trafik & Byg Afdelingsleder Vej & Trafik

Trafik & Byg Afdelingsleder Vej & Trafik Maj 2017 Job og personprofil Trafik & Byg Afdelingsleder Vej & Trafik 1 1. Baggrund Da den nuværende afdelingsleder for Vej og Trafik under afdeling - Trafik & Byg i Assens Kommune har valgt nye udfordringer

Læs mere

Kundedirektør til KAB

Kundedirektør til KAB JOB- OG KRAVPROFIL Steen Vidø & Hirse Tikjøb Hellerup, den 3. juli 2017 Kundedirektør til KAB AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL. Planlæggere Nordfyns Kommune

JOB- OG PERSONPROFIL. Planlæggere Nordfyns Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Planlæggere Nordfyns Kommune Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDLEDNING... 3 2. KORT OM NORDFYNS KOMMUNE... 3 3. STILLINGERNE... 4 4. PROFIL... 5 5. ANSÆTTELSESVILKÅR...

Læs mere

Rebild Kommune Job- og personprofil for Centerchef Pleje og Omsorg

Rebild Kommune Job- og personprofil for Centerchef Pleje og Omsorg Rebild Kommune Job- og personprofil for Centerchef Pleje og Omsorg December 2012 1. Baggrund Der skal ansættes en ny centerchef for Center Pleje og Omsorg. Direktionen består af en kommunaldirektør og

Læs mere

indeholder flere berøringsflader og løses i samspil med andre af kommunens enheder,

indeholder flere berøringsflader og løses i samspil med andre af kommunens enheder, Job- og personprofil Afdelingsleder, Natur og Miljø Gentofte Kommune, den 3. februar 2016 Jobbet Opgaverne i Natur og Miljø kan grupperes i to typer: Myndighedsopgaver med afsæt i lovgivning, og strategi-

Læs mere

Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent

Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent 16.01.08 Fra leg til landshold 1 Det er projektets formål at styrke klubudviklingen, så klubberne fremover er endnu bedre til at imødekomme spillernes ønsker og behov

Læs mere

Samtidigt præges fritids- og idrætsområdet af en række udfordringer og forandringer, som optræder på landsplan, men også i Holstebro:

Samtidigt præges fritids- og idrætsområdet af en række udfordringer og forandringer, som optræder på landsplan, men også i Holstebro: Job- og personprofil, chef for biblioteks- og fritidsområdet Udgangspunktet Pr. 1. juni 2015 sker der en omlægning af organisationen i Kultur og Sundhedsforvaltningen i Holstebro Kommune. Her samles biblioteksområdet

Læs mere

N O TAT. KL s HR-strategi

N O TAT. KL s HR-strategi N O TAT August 2013 KL s HR-strategi KL er en moderne interesseorganisation. Vi sætter offensive dagsordner, vi gør det på en troværdig måde, og vi skaber resultater. En organisation med de mål sætter

Læs mere

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune JOBPROFIL Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune 1. Indledning Hillerød Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny Ældre- og Sundhedschef. Jobprofilen er udarbejdet

Læs mere

Direktør i Dragør Kommune

Direktør i Dragør Kommune Borgmestersekretariat, HR og Udvikling Kirkevej 7 2791 Dragør Tlf.: 32 89 01 00 CVR: 12881517 www.dragoer.dk Job- og personprofil Direktør i Dragør Kommune Dragør Kommune ønsker at sikre den politiske

Læs mere

Job- og personprofil. Skoleleder til Mejrup Skole Holstebro Kommune

Job- og personprofil. Skoleleder til Mejrup Skole Holstebro Kommune Job- og personprofil Skoleleder til Mejrup Skole Holstebro Kommune Indhold 1. Indledning... 2 2. Holstebro Kommune... 2 2.1 Fælles ledestjerne og fælles værdier... 3 2.2 Overordnet administrativ organisation...

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE. Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 JOB- OG KRAVPROFIL

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE. Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 1 JOB OG FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLECHEF Børn og Unge, Aarhus Kommune, søger en fritids- og ungdomsskolechef

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PLADSANVISNING OG ELEV- ADMINISTRATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PLADSANVISNING OG ELEV- ADMINISTRATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PLADSANVISNING OG ELEV- ADMINISTRATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE 11 BØRN OG UNGE PLADSANVISNING OG ELEVADMINISTRATION KONTORCHEF

Læs mere

Vicedirektør til Forbrugerstyrelsen. Job- og kravprofil

Vicedirektør til Forbrugerstyrelsen. Job- og kravprofil Vicedirektør til Forbrugerstyrelsen Job- og kravprofil Dato: 18. marts 2010 Konsulenter: Tina Overgaard og Maja Bjerregaard Have AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL. Indkøbschef til Koncern Økonomi, Region Sjælland

JOB- OG KRAVPROFIL. Indkøbschef til Koncern Økonomi, Region Sjælland Indkøbschef til Koncern Økonomi, Region Sjælland Indhold 1. Indledning... 3 2. Om Region Sjælland, Koncern Økonomi... 3 3. Vigtige opgavefelter... 6 4. Den ideelle kandidat... 7 5. Ansættelsesforhold...

Læs mere

Viceskoleleder distrikt Kystskole. Job- og Kravprofil

Viceskoleleder distrikt Kystskole. Job- og Kravprofil Viceskoleleder distrikt Kystskole Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 3 Nordfyns Kommune... 3 Ledelsesopgaven... 5 Lederprofil... 6 Ansættelsesvilkår... 6 1 Viceskoleleder

Læs mere

Stillings- og personprofil. Kontorchef til Center for Energibesparelser Energitilsynet

Stillings- og personprofil. Kontorchef til Center for Energibesparelser Energitilsynet Stillings- og personprofil Kontorchef til Center for Energibesparelser Energitilsynet Maj 2017 Opdragsgiver Sekretariatet for Energitilsynet Adresse Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41 71 54 00 www.energitilsynet.dk

Læs mere

Leder af Center for Læring og Trivsel. Job- og Kravprofil

Leder af Center for Læring og Trivsel. Job- og Kravprofil Leder af Center for Læring og Trivsel Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 3 Tidsplan... 3 Nordfyns Kommune... 4 Ledelsesopgaven... 6 Lederprofil... 7 Ansættelsesvilkår... 7

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere