HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. GENEREL DEL enfamiliehuse. Version Revideret den 1. juni 2011.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. GENEREL DEL enfamiliehuse. Version 2011. Revideret den 1. juni 2011."

Transkript

1 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2011 GENEREL DEL enfamiliehuse Revideret den 1. juni 2011.

2 Indhold 1 Læsevejledning Energimærkning i hovedtræk Energimærkningens indhold Bygningens energimærke Rentable energibesparelser Besparelser ved renovering CO 2 udledning Retningslinjer for udarbejdelse af energimærkningen Hvad omfatter energimærkningen Anvendelse af IT værktøjer Bygningsgennemgang og registrering Definition af opvarmede arealer Energikonsulentens kommentar til bygningsgennemgangen Retningslinjer for forslag om energibesparelser Præsentation og prioritering af forslag Beskrivelse af forslag til energiforbedring Stamdata Bygningens adresse BBR-nummer Opførelsesår, årstal for til- og ombygninger m.v Bygningens anvendelse Foto af bygningen Energikonsulentens navn Firmaets navn og registreringsnummer Energimærkningens nummer Energimærkningens gyldighed Metode til energimærkning Forberedelse og indhentning af data Kvalitet i mærkningen Indberetning og beregning Kvalitetssikringen af energimærkningen Indberetning af energimærkningen Assistenter Kvalitet i mærkningen Bygningsbeskrivelse og registrering Bygningens energimærke Forslag til energiforbedringer Forståelighed for brugere Uvildighed HB Enfamiliehuse generel del juni 2011 side 1

3 1 Læsevejledning Denne håndbog gælder for energimærkning af eksisterende enfamiliehuse med BBR anvendelseskoderne 110, 120, 130, 190 (Stuehus til landbrugsejendom, fritliggende eenfamilieshus (parcelhus), række, kæde, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne)) og nye sommerhuse 510. Håndbogen har til formål at sikre en høj og ensartet kvalitet ved mærkningerne uafhængigt af hvilken konsulent, der udarbejder den. Håndbogen fastlægger kravene til energimærkningen og retningslinjerne for udarbejdelse af energimærkninger. Håndbogen udgør en del af grundlaget for energikonsulenternes arbejde med energimærkningen. Håndbogen er inddelt i to hoveddele en generel del og en teknisk del. Generel del Håndbogens generelle del omfatter afgrænsende og beskrivende retningslinjerne for energimærkningen. Denne indeholder retningslinjer for hvordan mærkningerne udarbejdes og kvalitetskravene til energimærkninger. Retningslinjerne i dette kapitel skal følges af energikonsulenterne ved udarbejdelse af energimærkninger. Teknisk del Håndbogens tekniske del indeholder dels metode for hvordan energimærkningen udføres i praksis, og dels anvisninger på detaljeringsniveau ved mærkningen. Anvisningerne om detaljeringsniveau er vejledende. Energikonsulenter kan vælge gennemføre registreringen på et andet detaljeringsniveau end foreslået så længe man følger den metode, der er angivet. HB Enfamiliehuse generel del juni 2011 side 2

4 2 Energimærkning i hovedtræk Energimærkningen omfatter: en standardiseret og dokumenteret karakteristik af en bygnings energimæssige tilstand beregnet ud fra en normal brug af bygningen. Heri indgår energiforbruget til opvarmning, varmt brugsvand, køling og evt. ventilation. en dokumenteret oversigt over forslag til energibesparende foranstaltninger. Det primære formål med energimærkningen er, at fremme energibesparelser ved standard anvendelse af bygningen. For at opnå dette skal energimærkningen: oplyse potentielle købere, ejere eller lejere om bygningens energimæssige tilstand og de forventede energiomkostninger ved et standardiseret brug, oplyse bygningens ejer, administrator eller brugere om mulighederne for at gennemføre energibesparelser eller effektivisere energiforbruget, og dermed motivere til at gennemføre disse. Samtidig skal energimærkningen kunne anvendes af blandt andre energiselskaberne i forbindelse med opfyldelsen af deres besparelsesforpligtelser, af byggebranchen mv. i forbindelse med deres rådgivning af kunderne og af finansieringsinstitutter som grundlag for deres rådgivning om finansiering af byggeprojekter mv. Standardanvendelsen er som udgangspunkt defineret i SBI Energimærkningens indhold Energimærkningen omfatter i hovedtræk følgende elementer: bygningens energimærke, en bygningsbeskrivelse en oversigt over rentable energibesparelser, en oversigt over besparelser, som kan gennemføres i forbindelse med renoveringer. CO 2 udledning og CO 2 besparelse. 2.2 Bygningens energimærke Bygningens energimærke udtrykker bygningens energieffektivitet. Dette beskrives ved at indplacere bygningen på en skala bestående af skalatrinene A1, A2, B til G. A1 svarer til en ny bygning, der opføres som lavenergibygning (lavenergiklasse 2015) efter Bygningsreglement 10 (BR10). A2 svarer til en ny bygning, der opføres efter Bygningsreglement 10 (BR10). B svarer til en bygning opført efter kravene i Bygningsreglement 06 med tillæg (BR06) eller Bygningsreglement 08 (BR08). Indplacering på skalaen fremkommer ved en beregning af bygningens behov for energitilførsel udefra per kvadratmeter opvarmet areal. Dette energibehov er det samme som benyttes i bygningsreglementet (BR10) som grundlag for fastsættelsen af energirammen. Det fremgår af mærkningsskalaen, hvorledes en bygning indplaceres afhængig af energibehovet per m². HB Enfamiliehuse generel del juni 2011 side 3

5 Beregningen af energibehovet skal ske ved brug af beregningskernen for Be10 (SBi s program til beregning af energiramme). Retningslinjerne for beregningen af energibehovet fremgår af SBi anvisning 213, hvortil der henvises for yderligere oplysninger. Ved beregning af det samlede energibehov til brug for indplacering af bygningen på energimærkeskalaen, benyttes skal energiforbruget af de enkelte energiformer ganges med en vægtfaktor. Vægtfaktoren for el er 2,5. Faktoren for de øvrige energiformer er 1. Dog benyttes vægtfaktoren 0,8 for fjernvarme ved vurderingen af om en bygning opfylder kravene til lavenergiklasse Rentable energibesparelser Energimærket indeholder en beskrivelse af de rentable energibesparelser, der kan gennemføres. Energibesparelser, hvor den simple tilbagebetalingstid er maksimalt lig med foranstaltningens levetid, skal medtages. Tilbagebetalingstiden (Tbt) defineres som den årlige beregnede energibesparelse (Eb) ved gennemførelsen af foranstaltningen divideret med investeringen (I), det vil sige: 2.4 Besparelser ved renovering. Tbt = Eb/I. Energimærkningen indeholder en gennemgang af hvilke energibesparelser, der kan overvejes i forbindelse med gennemførelsen af renoveringer eller ombygninger. Det vil sige som tillæg til en renovering, der alligevel skal gennemføres uafhængigt af besparelsesforslaget. Dette omfatter de besparelsesforslag, der er beskrevet i bilag 6 til Bygningsreglement 10 (BR10). Disse foranstaltninger, skal udføres ved udskiftninger af pågældende bygningsdel. I forbindelse med vedligeholdelse af den pågældende bygningsdel, skal energibesparelsen gennemføres, hvis den er rentabel. 2.5 CO 2 udledning Energimærkningen indeholder beregning af bygningens CO 2 udledning og forventet CO 2 - besparelse ved gennemførelsen af energibesparelser. CO 2 - udledningen ved forbrug af brændsler beregnes ud fra brændslernes emissionskoefficienter. CO 2 udledning fra fjernvarme og elforbruget beregnes ud fra landsdækkende gennemsnit. Såfremt der forefindes specifikke, aktuelle data for det enkelte selskab kan disse benyttes. HB Enfamiliehuse generel del juni 2011 side 4

6 3 Retningslinjer for udarbejdelse af energimærkningen 3.1 Hvad omfatter energimærkningen Energimærkningen omfatter altid en hel bygning. Der benyttes samme bygningsafgrænsning, som anvendes i BBR. Bygninger i anvendelsesgruppe 110, 120 og 190 (stuehuse, parcelhuse og øvrige helårshuse) udgør den enhed, som omfattes af energimærkningen. I række eller kædehuse i anvendelsesgruppe 130, hvor der er lodret skel mellem de enkelte boligenheder, betragtes de enkelte boligenheder som en særskilt bygning. I disse situationer vil den enkelte boligenhed i langt de fleste tilfælde være registreret i BBR med sit eget bygningsnummer. Hvis et parcelhus er opdelt to selvstændige boligenheder, med hver sin ejer uden at dette er registreret i BBR, udarbejdes et særskilt energimærke for hver enhed. Der indsættes dog en bemærkning i energimærket om at der er fejl i BBR. 3.2 Anvendelse af IT værktøjer Der skal anvendes IT værktøjer til udarbejdelsen af energimærkninger. De anvendte IT værktøjer skal følge særlige retningslinjer hvad angår hvorledes beregningerne af energiforbrug og energibesparelser, og format for indberetning af energimærkningen til Energistyrelsen. IT værktøjer udvikles og markedsføres af selvstændige IT leverandører på kommercielle vilkår. Energistyrelsen godkender de IT værktøjer, der kan indberette energimærkninger til Energistyrelsen, hvis disse følger kravene til beregninger og indberetningsformater. Energistyrelsen blander sig ikke i hvorledes programmerne i øvrigt er opbygget, og hvilke brugerfaciliteter, der i øvrigt stilles til rådighed. Leverandører af godkendte IT programmer fremgår af SEeB s hjemmeside. 3.3 Bygningsgennemgang og registrering For at beregne energiforbruget og energibesparelser skal energikonsulenten gennemføre en bygningsregistrering. Bygningsregistreringen gennemføres i henhold til SBi anvisning 213. Eventuelle forenklinger i forhold til SBi anvisning 213 fremgår af denne Håndbog. Regelsættet i SBi anvisning dækker alle forhold, som ikke er beskrevet i denne Håndbog. I det følgende beskrives særlige retningslinjer vedrørende registreringen af bygningen, som skal følges ved energimærkningen. 3.4 Definition af opvarmede arealer Energimærkningen skal baseres på det opvarmede etageareal. Ved det opvarmede etageareal forstås det samlede etageareal af de etager eller dele heraf, der er opvarmet til mindst 15 C, inkl. eventuelle glasrum, kældre og overdækkede rum. Det opvarmede etageareal bestemmes som beskrevet i BR10 bilag Indeliggende trapperum, gange og entré regnes dog for opvarmede, selv om der ikke er en varmekilde. HB Enfamiliehuse generel del juni 2011 side 5

7 En bygnings etageareal beregnes ved sammenlægning af bruttoarealerne af samtlige etager, herunder kældre og udnyttelige tagetager samt altanlukninger, udestuer, forbindelsesgange og lignende. En bygnings opvarmede etageareal beregnes ved sammenlægning af bruttoarealerne af samtlige opvarmede etager, herunder opvarmede kældre og tagetager. Bruttoarealet måles i et plan bestemt af oversiden af færdigt gulv og til ydersiden af ydervæggene. I udnyttelige tagetager medregnes alene det areal, der i et vandret plan 1,5 m over færdigt gulv ligger inden for planets skæring med tagbeklædningens udvendige side. Ved fælles vægge mellem rum, der skal medregnes til hver sin etage, måles til midten af den fæles væg. Rum, der går gennem flere etager medregnes kun til den etage, i hvilken gulvet er beliggende. Trapper, trapperum, installationsskakte, altangange og elevatorskakter medregnes dog for hver etage. En tagetage regnes for udnyttelig, når der uden væsentlige indgreb i tagkonstruktionen kan indrettes opholdsrum. Udestuer, kældre, tagrum, garager, rum hvis eneste varmekilde er varmerør betragtes som udgangspunkt som uopvarmede. Hvis opvarmningskilden er bygningens varmeproducerende anlæg, betragtes området også som uopvarmet. En udestue betragtes kun som opvarmet i de tilfælde, hvor klimaskærmen er isoleret og der forefindes en permanent opvarmningskilde, som vurderes at kunne opvarme udestuen til minimum 15 C. En kælder, dele af en kælder, tagrum eller garage betragtes kun som opvarmet, hvis der er åben forbindelse til opvarmede rum eller hvis der er permanent opvarmningskilde, som skønnes at kunne opvarme området til minimum 15 C. Undtagelser er kælder eller tagrum, der skønnes uegnede til daglig brug eller udgør mindre end 10 % af etagearealet for denne etage. Det opvarmede areal fremgår ikke af BBR, og energikonsulenten skal derfor enten: foretage en opmåling af det opvarmede areal i henhold til ovenstående beskrivelse, eller bestemme de uopvarmede arealer ved opmåling eller ud fra tegningsmateriale og trække dem fra ejendommens boligareal/erhvervsareal jf. BBR. Energikonsulenten skal herefter lægge dette areal til grund for energimærkningen. Det skal fremgå af Kommentarer til energimærkningen, hvorledes energikonsulenten har opmålt og vurderet det opvarmede areal Afgrænsning mellem bolig og erhvervsareal Boligarealer og erhvervsarealer fremgår af BBR, og kan ses via opslag i Energikonsulenterne har adgang til at foretage opslag via de ITprogrammer, der benyttes til energimærkningen. Disse arealer er opgjort efter samme princip som beskrevet for opvarmet areal. Boligarealerne/erhvervsarealerne inkluderer ifølge BBR: andel i adgangsarealer, herunder trapper, elevatorer m.m. I rene beboelsesbygninger og bygninger, hvor der er fælles indgang til bolig og erhvervsenheder er disse fordelt med lige store andele på de enheder, der har adgang hertil, uanset størrelse. For bygninger med altangang er arealet fordelt på alle bolig og erhvervsenheder, dvs. også på enheder i stueetagen, areal af samtlige beboelses og erhvervsrum, herunder areal af rum indenfor enheden (rum, der hænger sammen via intern trappe) i kælder, og rum, som lovligt må anvendes til beboelse eller erhverv, HB Enfamiliehuse generel del juni 2011 side 6

8 køkken, baderum og wc rum i kælderareal, der er indrettet til beboelse og/eller erhverv. Areal, der er indrettet til beboelse og/eller erhverv i udnyttet tagetage. Til tagetagens samlede areal medregnes både det areal, som udnyttes, og det areal, der kan udnyttes til beboelse eller erhverv. Areal, der fx. på grund af blokering med spær eller for lav loftshøjde ikke kan udnyttes til disse formål, medregnes således ikke. Boligarealer/erhvervsarealer inkluderer ikke kælderarealer, der anvendes til bolig/erhverv og er beliggende adskilt fra enheden Vurdering af arealoplysninger i BBR Energikonsulenten skal vurdere om der er store afvigelser mellem det faktiske areal i bygningen og det registrerede areal i BBR. Hvis dette er tilfældet skal konsulenten i feltet Kommentarer til bygningsbeskrivelsen anføre dette og kort beskrive afvigelsen. Der lægges ikke op til en detaljeret opmåling af areal ud over det, som i øvrigt er nødvendigt til beregning af de opvarmede areal. Energikonsulenten skal kun notere afvigelserne hvis der er tale om markante og i øjenfaldende afvigelser, større end 10 % Opdeling af bygningen i zoner Ved bygningsregistreringen kan bygningen opdeles i flere zoner. Dette kan gennemføres hvis der er behov for en underopdeling af en bygning, for eksempel ved energimærkning af bygninger med blandet anvendelse. Ved opdeling af en bygning i zoner, skal de enkelte zoner markeres ved et nummer Bygninger med blandet anvendelse Bygninger med blandet anvendelse har bygningsafsnit, som skal mærkes i henhold Skala for boliger, og afsnit, som skal mærkes i henhold til Skala for erhverv m.v.. Dette skal dog gennemføres hvis mindst 30 % af det samlede, opvarmede areal har anden anvendelse end hovedanvendelsen af bygningen. Energimærkning af bygninger med blandet anvendelse foregår på en måde, at bygningen opdeles i zoner, hvor hver bygningsanvendelse omfattes af en mindst en zone. Den samme zone kan derfor ikke omfatte to bygningsdele, hvor der er to anvendelser. Ved beregningen af energibehov og energibesparelser i IT-programmet tages hensyn til bygningsanvendelsen af hver zone. Hvis bygningen skal energimærkes som blandet anvendelse, skal der være separat elmåler for elforbruget for boligdelen. Elforbruget for erhvervsdelen sættes til et normtal pr. m² afhængig af erhvervsdelens type. Normtallet defineres senere. 3.5 Energikonsulentens kommentar til bygningsgennemgangen. I forbindelse med bygningsgennemgangen skal energikonsulenten udarbejde kortfattede beskrivelser af energirelevante forhold om de enkelte bygningsdele. Beskrivelserne skal tjene som en oplysning til bygningsejeren og potentielle købere om bygningsenergieffektivitet og mulighederne for at lave energibesparelser. hvorledes det opvarmede areal er fremkommet, har der været rum som der ikke har været adgang til, har dele af det opvarmede ikke været opvarmet af nuværende ejer, benyttes bygningen anderledes end det er registreret på BBR-meddelelsen, HB Enfamiliehuse generel del juni 2011 side 7

9 passer BBR-meddelelsens oplysninger med det af Energikonsulenten registrerede? andre forhold som kan have betydning for energimærkningen. 3.6 Retningslinjer for forslag om energibesparelser Energikonsulenten skal vurdere muligheden for energiforbedring i forhold til: alle dele af klimaskærmen alle installationer som indgår i energirammeberegningen, herunder også automatik som måtte knytte sig hertil varmtvandsforbrug, konvertering til anden forsyning, herunder vedvarende energi. Energimærkning skal ikke indeholde forslag til energibesparelser på andre områder, fx hårde hvidevarer og elektronik Kategorisering af forslag I mærkningsrapporten opdeles forslag til energiforbedring i 2 kategorier: Kategori 1: Forslag som er rentable: Energibesparelser, hvor den simple tilbagebetalingstid er maksimalt lig med foranstaltningens levetid når forslaget gennemføres uafhængigt af andre renoveringstiltag. Tilbagebetalingstiden (Tbt) defineres som den årlige energibesparelse (Eb) ved gennemførelsen af foranstaltningen divideret med investeringen (I), det vil sige: Tbt = Eb/I Levetiden er det antal år som den ændrede installation eller bygningsdel må forventes at kunne fungere. Levetider kan enten være standardværdier, som fremgår under tabeller eller den levetid, som leverandøren af den pågældende komponent kan garantere Kategori 2: Forslag til brug ved renovering og ombygning: Forslag som normalt har god rentabilitet, når forslaget gennemføres i forbindelse med andre renoveringstiltag. Dette omfatter alle besparelsesforslag, som er beskrevet i bilag 6 til BR10. For disse forslag skal der ikke angives investeringsbehov eller beregnes tilbagebetalingstid. 3.7 Præsentation og prioritering af forslag Energimærkning skal motivere bygningens ejer og brugere til at gennemføre energiforbedringer med størst mulig samlet effekt. Energikonsulenten skal, altid overveje følgende besparelsesforslag: Forslag som indgår i bilag 6 til BR10. Hvis disse kan gennemføres med tilbagebetalingstid, som er mindre end foranstaltningens levetid, skal disse medtages som forslag under kategori 1. Ellers indgår disse forslag i kategori 2. Andre forslag, som altid skal tages i betragtning og medtages under kategori 1, hvis tilbagebetalingstiden er mindre end levetiden: o o o udbedring af utætheder i klimaskærmen, udskiftning af kedler ældre end 10 år, varmtvandsinstallation og styring, HB Enfamiliehuse generel del juni 2011 side 8

10 o installation af solvarmeanlæg og/eller varmepumpe. Det skal endvidere altid vurderes om der findes andre forslag, herunder mindre vidtgående forslag, som har kortere tilbagebetalingstid, kræver en mindre investering eller som af anden grund må formodes at virke mere motiverende. Alle forslag skal respektere bygningens arkitektur, forstået således at besparelsesforslag, der ændrer bygningens udtryk væsentligt ikke skal medtages. Der skal i denne situation dog gøres opmærksom på, at der forslag, der ikke medtaget af denne grund. Alle forslag skal beskrives klart og entydigt. Det skal oplyses, både hvad forslagene indebærer og hvilke forudsætninger der er lagt til grund ved beregning af energibesparelse og evt. tilbagebetalingstid. 3.8 Beskrivelse af forslag til energiforbedring Alle forslag skal beskrives entydigt, så læseren af mærket umiddelbart kan finde det relevante sted i bygningen eller den omtalte installation. For forslag i kategori 1 omfatter beskrivelsen: En overskrift, som præcist beskriver hvad forslaget går ud på. En uddybende beskrivelse, som skrives ind i rapporten under rubrikken Energikonsulentens bygningsgennemgang. Hvis tilbagebetalingstiden er længere end 10 år skal Energikonsulenten så vidt muligt fremhæve andre forhold, som gør forslaget attraktivt. Det kan fx være komfortforbedring, interesse fra fremtidige købere og/eller forventning om stigende energipriser. For forslag i kategori 2 omfatter beskrivelsen: En overskrift, som præcist beskriver hvornår forslaget vil være relevant fx hvis bygningen skal have nyt tag og derefter hvad forslaget går ud på. Overskriften skrives ind i rapporten under rubrikken Energiforbedring ved ombygning og renovering. En uddybende beskrivelse, hvoraf det fremgår hvilken variant af løsningen i bilag 6 til BR10 vil være relevant for den pågældende bygning. Der skal gøres opmærksom på de usikkerheder, som måtte vedrøre forudsætningerne og det skal fremgå, om der er behov for yderligere analyse, inden forslagene gennemføres Investeringsbehov For hvert rentabelt besparelsesforslag (kategori 1) skal energikonsulenten estimere investeringsbehovet. Estimatet skal omfatte samtlige udgifter til forslagets gennemførelse, herunder: materialer, timeløn det forudsættes at projektet gennemføres af professionelle håndværkere, projekteringsomkostninger, byggepladsomkostninger, herunder stillads, følgeomkostninger, fx omlægning af el og vand eller andet, som er nødvendigt, hvis forslaget gennemføres, miljøomkostninger herunder bortskaffelse af affald. I forbindelse med estimatet skal det vurderes om de berørte bygningsdele er vanskeligt tilgængelige og i så fald tages der hensyn hertil. HB Enfamiliehuse generel del juni 2011 side 9

11 Estimatet skal baseres på almindeligt anvendte byggevarer. Energikonsulenten kan benytte anerkendte prisbøger og prisoversigter i elektronisk form. Hvis det lokale prisniveau for materialer og arbejdsløn er anderledes skal der tages hensyn hertil. Alle priser skal være aktuelle når energimærket indberettes. Energikonsulenten skal sikre at estimatet alt i alt er realistisk og retvisende. Både den årlige energibesparelse og estimat for investeringsbehovet skal omfatte det pågældende forslag i sin helhed. Hvis der fx stilles forslag om bedre vinduer skal investeringsbehov og energibesparelse dække alle de berørte vinduer og ikke blot et enkelt vindue også selvom alle de berørte vinduer måtte være ens. På samme måde skal tallene for fx efterisolering dække hele opgaven og må ikke opgives som investering eller besparelse per kvadratmeter. Energikonsulenten kan gøre opmærksom på usikkerheden ved estimeringen af investeringen, f.eks. ved at bemærke, at det normalt kræver konkrete tilbud for at få sikkerhed for hvad et tiltag koster De tre bedste forslag I energimærkningsrapporten er de tre bedste energispareforslag fremhævet før de andre. Konsulenten skal derfor udpege hvilke tre forslag skal fremhæves som de bedste forslag. De tre bedste forslag skal udpeges blandt kategori 1 eller 2 forslagene. Udgangspunktet for udpegelsen af de tre forslag er, at listen skal vise de mest aktuelle forslag. For eksemper vil anses forslag med kortest tilbagebetalingstid som mest aktuelle og motiverende. Det gælder dog ikke ubetinget, fx ikke hvis et andre forslag giver en væsentligt større årlig besparelse og kun en mindre forlængelse af tilbagebetalingstiden. Dog bør der ikke medtages forslag med tilbagebetalingstid over 15 år. Andre motivationsfaktorer kan være praktiske forhold ved forslagets gennemførelse, herunder hensyn til bygningens fortsatte anvendelse under arbejdet, synergi med andre bygningsændringer, arkitektoniske forhold, komfortforbedring, for eksempel hvis der er konstateret nedslidte bygningsdele i forbindelse med udarbejdelse af tilstandsrapport kan energibesparelsen i forbindelse med renoveringen også indgå. Kriterier for udvælgelsen er de tre bedste forslag bør derfor være: 1) Forslag med kortest tilbagebetalingstid. 2) Forslag der giver størst energibesparelse med tilbagebetalingstid under 15 år. 3) Energibesparelser i forbindelse med renovering af nedslidte bygningsdele. Hvis der kun identificeres tre eller færre forslag, skal de alle medtages som de bedste forslag Energipriser Til brug for beregningen af besparelsen i udgifterne til energi og til opgørelsen af de årlige energiudgifter, skal konsulenten angive energiprisen for de forskellige energiformer, der anvendes i bygningen. Priserne angives inklusive afgifter og moms. HB Enfamiliehuse generel del juni 2011 side 10

12 Hvis der anvendes fjernvarme skal der angives en eventuel fast og variabel tarif samt eventuel målerleje, effektafgift tilslutningsafgift eller lignende. Der anvendes aktuelle energipriser for alle brændselstyper fx olie, el, naturgas brænde eller træpiller. HB Enfamiliehuse generel del juni 2011 side 11

13 4 Stamdata Stamdata omfatter alle centrale oplysninger, der identificerer bygningen, energimærkningen, energikonsulenten og det certificerede energimærkningsfirma. Stamdata omfatter således: bygningens adresse, bygningens BBR nummer, opførelsesår, år for væsentlig renovering, hvis dette er oplyst, bygningens anvendelse, foto af bygningen, energikonsulentens navn, firmaets navn og registreringsnummer, energimærkningens nummer, energimærkningens gyldighed, ejers (sælgers) navn, adresse og telefonnummer, evt. administrators navn, adresse, telefon og e mail. 4.1 Bygningens adresse. Der angives adresse for bygningen. Adressen omfatter vejnavn, nummer, postnummer og by. Adressen skal skrives i det korrekte format, som fx Nørregade 7. Vejnummeret er altid på 1 til 3 cifre og eventuelt et bogstav. Betegnelser som Nørregade 7 11 må ikke bruges i adressen. Adressen for bygningen kan slås op på som indeholder centrale oplysninger om alle bygninger i Danmark. Opslag sker via de IT programmer, der benyttes til energimærkningen. 4.2 BBR-nummer. Registreringsstrukturen i BBR er på 3 niveauer. Det øverste niveau er ejendommen. Ejendommen identificeres ved to numre. Dels kommunenummeret på 3 cifre dels et ejendomsnummer på 6 cifre. Det underliggende niveau er bygningen eller bygningerne. Er der flere bygninger på ejendommen, nummereres de enkelte bygninger i BBR ved en fortløbende nummerkode (på 3 cifre) under det givne ejendomsnummer. For almindelig enfamiliehuse er der normalt en bygning i hver ejendom. Det sidste niveau er afsnitsniveau, som beskrives ved bygningsnr. Dette benyttes ved f.eks. rækkehuse, hvor en bygning indeholder flere husnumre. Hvis bygningen er opdelt i zoner, skal de enkelte zoner nummereres. Zonenummeret indgår som det 4. niveau i bygningsregistreringen. Konsulenten skal sikre, at adresse og BBR registreringsnummer for bygningen passer sammen. Det vil sige, at adressen og det angivne BBR nummer skal referere til samme bygning i BBR. For enfamiliehuse vil der normalt altid være en enkel sammenhæng mellem adresse og BBR nummer fordi alle bygninger på ejendommen oftest har samme adresse i BBR. HB Enfamiliehuse generel del juni 2011 side 12

14 4.3 Opførelsesår, årstal for til- og ombygninger m.v. Bygningens opførselsår skal fremgå af energimærkningen. Opførselsåret kan slås op på Særlige ændringer af betydning for energiforbruget (termoruder, energiruder, efterisolering, nyt varmeanlæg osv.) noteres med årstal for installation, såfremt oplysninger herom er tilgængelige. Der vil normalt være tale om energikonsulentens iagttagelser kombineret med ejers/brugers oplysninger. 4.4 Bygningens anvendelse Bygningens anvendelse skal indberettes ved den anvendelseskode, der anvendes i BBR. Anvendelseskoden vil normalt fremgå af BBR-meddelelsen. Hvis koden i BBR-meddelelsen ikke er korrekt, skal energikonsulenten gøre bygningsejeren opmærksom på dette, og indsætte en bemærkning i rapporten om, at der er fejl i registret. Energimærkningen skal baseres på den korrekte anvendelse. 4.5 Foto af bygningen Der indsættes et digitalt foto af bygningen i mærkningsrapporten. Fotos skal være i farver og opløsningen skal være på ca. 448 X 336 px, og må ikke fylde mere end 100 kb. 4.6 Energikonsulentens navn Energikonsulentens navn fremgår af energimærkningsrapporten. Energikonsulenten er den medarbejder i det certificerede firma, der er ansvarlig for udarbejdelsen af energimærkningen, og som derfor opfylder kravene som energikonsulent. 4.7 Firmaets navn og registreringsnummer Navnet på det certificerede energimærkningsfirma, der står for udarbejdelsen af energimærkningen skal fremgå af rapporten. Det certificerede firma er certificeret til udarbejdelse af energimærkninger efter Energistyrelsens retningslinjer. Der kan kun udarbejdes energimærkninger af certificerede firmaer, der er registreret i Sekretariatet for Energieffektive bygninger. Det certificerede firmaer er over for bygningsejeren ansvarlig for energimærkningens kvalitet. 4.8 Energimærkningens nummer Energimærkningerne er entydigt identificeret ved et nummer. Nummeret tildeles energimærkningen af Energistyrelsens registreringssystem for energimærkninger efter at mærkningen er indberettet og verificeret af systemet. Nummeret fremgår af energimærkningsrapporten. 4.9 Energimærkningens gyldighed Energimærkningens gyldighed vises på forsiden af energimærkningsrapporten. Gyldigheden er i udgangspunktet 10 år. Hvis der identificeres energibesparelse med tilbagebetalingstid under 10 år, der udgør mere end 5 % af det årlige klimakorrigerede energiforbrug, nedsættes gyldigheden til 7 år. HB Enfamiliehuse generel del juni 2011 side 13

15 Gyldigheden beregnes af IT-programmerne, der benyttes til energimærkningen efter retningslinjerne fastsat af Energistyrelsen. HB Enfamiliehuse generel del juni 2011 side 14

16 5 Metode til energimærkning Inden udarbejdelsen af energimærkningen påbegyndes, skal der foreligge en aftale mellem energikonsulentfirmaet og rekvirenten eller dennes befuldmægtigede. Aftalen skal mindst indeholde følgende punkter: At aftalen omfatter energimærkning i henhold til gældende retningslinjer i Håndbogen for energimærkning. At udarbejdelsen af mærkningen sker i overensstemmelse med vilkårene i Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand ABR 89. Det bemærkes, at bestemmelserne i ABR 89 om at der kan træffes aftale om størrelsen af rådgiverens ansvar og om rådgiveransvarets forsikringsdækning ikke gælder ved gennemførelse af energimærkning. I hvilket omfang, der kan foretages destruktive undersøgelser af de enkle bygningsdele. Honorar for opgaven. Firmaet kan benytte standardaftaleformularerne om energimærkning. Standardaftalerne skal forstås som minimumskrav til, hvad en aftaleseddel bør indeholde. Energikonsulentfirmaerne kan bruge Standardaftalerne direkte eller udbygge aftalen med andre oplysninger, hvis det er hensigtsmæssigt. Aftalen er energikonsulentens dokumentation for grundlaget for energimærkningen, som det er aftalt med rekvirenten. Aftalen er et vigtigt grundlag for behandling af eventuelle senere klager. Uden en skriftlig aftale kan energikonsulenten risikere ikke at kunne dokumentere grundlaget for energimærkningen i tilfælde af en erstatningssag eller ved klage over energimærkningen. 5.1 Forberedelse og indhentning af data For at udarbejde en retvisende energimærkning skal energikonsulenten aktivt søge at indhente følgende oplysninger fra ejeren eller administratoren af en ejendom: udfyldt ejeroplysningsskema, navn og adresse, kopi af årsopgørelse for det seneste års energi og vandforbrug og omkostninger til samme, kopi af evt. hulmursattest, evt. bygningstegninger. Hvis ejeren ikke kan eller nægter at udlevere disse oplysninger skal det fremgå af kommentarfeltet i energimærkningsrapporten. Energimærkningen skal udarbejdes uanset om ejeren udleverer disse oplysninger. Såfremt en ejendom er omfattet af et dødsbo skal ejeroplysningerne indhentes hos administrator. Ejendomsoplysningsskema bør bruges, når ejer eller administrator giver oplysninger om bygningen til brug for mærkningen. Hvis ejer giver oplysning om isolerings eller efterisoleringstilstand af konstruktioner, bør energikonsulenten ved sin gennemgang af bygningen vurdere sandsynligheden af disse oplysninger. Hvis de ikke umiddelbart forekommer sandsynlige skal det anføres energimærkningsrapporten. Derudover skal energikonsulenten tilvejebringe følgende: HB Enfamiliehuse generel del juni 2011 side 15

17 BBR oplysninger eller alternativt oplysninger om ejendommens bruttoareal og opvarmet areal, samt oplysninger om ejendommens anvendelse. Evt. oplysninger om kedel fra mærkat fra seneste kedeleftersyn og oplysninger om engangseftersyn af varmeanlægget. Energikonsulenten skal gennemgå det forelagte materiale, der er fremskaffet i forbindelse med aftalens indgåelse. Konsulenten skal danne sig et overblik over den bygning, der omfattes af mærkningen, herunder: bygningens alder, arealer og indbyrdes placering, bygningens anvendelse, forbrugsoplysninger, fremtidige fællesforsyningsmuligheder. Energikonsulenten skal uanset om oplysningerne er tilvejebragt af ejeren vurdere om de forekommer rimelige. Hvis energikonsulenten er i tvivl om rigtigheden, skal de givne oplysninger kontrolleres. Viser det sig, at ejerens oplysninger er forkerte, skal energikonsulenten skrive dette i energimærkningsrapporten og bruge de korrekte oplysninger til at lave energimærkningen. Hvis oplysningerne om forbrug baseres på oplysningerne fra andre end ejeren, så bør dette fremgå meget tydeligt af energimærkningsrapporten, da der eventuelt kan blive tale om et erstatningsansvar. HB Enfamiliehuse generel del juni 2011 side 16

18 6 Kvalitet i mærkningen 6.1 Indberetning og beregning Registreringens resultater kan sammen med forslag til energiforbedring inddateres i et af de kommercielt tilgængelige edb programmer, som er udviklet til brug ved energimærkning. 6.2 Kvalitetssikringen af energimærkningen Efter at mærkningen er udført, skal energikonsulenten kvalitetssikre energimærkningen. Dette indebærer at energikonsulenten sikrer, at mærkningen er udført i henhold til retningslinjerne kvalitetshåndbogen for det certificerede firma, som har udført mærkningen. Dette indebærer som minimum at konsulenten, der har udført mærkningen eller en anden energikonsulent, gennemgår: grundlaget for mærkningen med henblik på at sikre, at dette følger retningslinjerne i denne Håndbog, bygningsregistreringen med henblik på at sikre, at denne er udført henhold til retningslinjerne i Håndbogen, herunder at eventuelle forenklinger er velbegrundet, energibesparelserne med henblik på at sikre at disse er dækkende for den givne bygning, benyttede energipriser for at sikre at disse er korrekte, og investeringerne for at vurdere om disse er rimelige, energimærkningsrapporten for at sikre, at der ikke er indtastningsfejl og at alle tekster fremstår klart i et forståeligt sprog om stamdata for bygningen er korrekte. 6.3 Indberetning af energimærkningen Energimærkning skal indberettes. Indberetningen sker over internettet via ITprogrammerne til udarbejdelse af energimærkningerne. I forbindelse med indberetningen kontrolleres en række oplysninger, herunder: at det certificerede firma, der forestår energimærkningen, er registreret hos Sekretariatet for energieffektive bygninger (SEeB), at energikonsulenten, der forestår energimærkningen, er registreret af administratoren for det certificerede firma hos SEeB, at bygningens BBR-nummer eksisterer i BBR og i øvrigt stemmer overens med adressen. Derudover vil der løbende blive indført flere kontroller på feltniveau. Når mærkningen er accepteret af indberetningssystemet, tildeles den et nummer, og der returneres en rapport til energikonsulenten. Herefter kan energimærkningsrapporten udskrives og sendes til kunden. Indberetningsfilen tilhører kunden, så den kan danne grundlag for næste energimærkning, hvorfor den skal afleveres til kunden enten pr. mail eller på elektronisk lagringsmiddel (eksempelvis USB-stik eller CD-rom). Indberetning af energimærkning skal ske indenfor to måneder efter at besigtigelsen er afsluttet. HB Enfamiliehuse generel del juni 2011 side 17

19 6.4 Assistenter Energikonsulenten kan inddrage assistenter i arbejdet. Assistenter må ikke forringe mærkningens kvalitet. Konsulenten skal derfor overvåge assistenters arbejde for at sikre dette. Energikonsulenten skal altid deltage i besigtigelsen af bygningen på stedet. Brug af assistenter fratager ikke konsulenten ansvaret for mærkningen, herunder ansvaret for at den lever op til kravene i denne Håndbog. 6.5 Kvalitet i mærkningen Dette afsnit indeholder en præcisering af, hvad der forstås ved kvalitet i energimærkningen. Det overordnede formål med afsnittet er at skabe grundlag for høj og ensartet kvalitet i energimærkningen. Derudover skal afsnittet udgøre et grundlag for at energikonsulenter kan tilrettelægge deres arbejde med mærkningen. Kvalitetsdefinitionen giver dels en rettesnor for tilrettelæggelse og prioritering af konsulenternes arbejde, dels et råderum for de faglige vurderinger, som kan anlægges. Endelig udgør kvalitetsdefinitionen et grundlag for den tekniske revision af energimærkningen, idet den fastlægger de kriterier, som skal benyttes. Kvalitet i mærkningen defineres ud fra 4 kriterier, disse er uddybet i de følgende afsnit: bygningsregistreringen, bygningens energimærke, energibesparelsesforslagene, forståeligheden for brugerne. 6.6 Bygningsbeskrivelse og registrering Bygningsregistreringen ligger til grund for beregningen af energimærket og energibesparelser. Beskrivelsen af bygningen og registreringen, som indlægges i edb modellerne, skal afspejle bygningens fysiske karakteristika. Det betyder blandt andet, at nedennævnte parametre skal svare til den fysiske bygning: orienteringen af bygningen, afgrænsningen af klimaskærmen, den overordnede beskrivelse af bygningsdelene, varmeanlæggets type, brændsel/energiform. Det betyder ikke, at disse forhold nødvendigvis skal registreres på detaljeret niveau, men blot at der ikke må være åbenbare fejl i registreringen. Det vil sige oplysninger, som er direkte forkerte, selv om konsulenten har haft adgang til de korrekte oplysninger. I tilfælde, hvor konsulenten ikke har adgang til centrale oplysninger, fx om bygningsdeles sammensætning mv. må der foretages en faglig vurdering. Viser den sig efterfølgende forkert, vil det, hvis den var rimelig i det konkrete tilfælde, ikke tælle som en fejl. HB Enfamiliehuse generel del juni 2011 side 18

20 6.7 Bygningens energimærke Bygningens indplacering på A1 G skalaen udtrykker dens stand i energimæssig henseende. Dette resultat er kun meningsfuldt, hvis det kan reproduceres Da der indgår et element af faglig vurdering i mærkningen, kan der dog være forskelle mellem de resultater som forskellige konsulenter vil nå frem til med en konkret bygning. Kvalitet i energimærket er blandt andet defineret ved, at det beregnede varmebehov ikke må afvige mere end +/ 15 % fra det resultat, som nås ved at følge anvisningerne i den tekniske del. 6.8 Forslag til energiforbedringer Kvalitet i energimærket defineres blandt andet ved at kvaliteten af besparelsesforslagene er i orden. Hermed forstå, at alle energispareforslag, som kan findes ved at følge retningslinjerne i denne håndbog er med i rapporten for energimærkningen. 6.9 Forståelighed for brugere Energimærkning skal motivere ejere og brugere af bygninger til at gennemføre energiforbedringer med størst mulig samlet effekt. Det kan kun opnås, hvis energimærkningsrapporten er forståelig og virker troværdig for brugerne. Kvalitet i energimærket defineres blandt andet ved: At forslag til energiforbedring gives i klart og letforståeligt sprog, uden brug af tekniske termer, som kun giver mening for fagfolk. At forslag til energiforbedring er beskrevet meningsfuldt og forståeligt. Det skal stå klart, hvilke bygningsdele, installationer og foranstaltninger, de enkelte forslag drejer sig om, både for bygningsejer og for håndværkere, byggeindustri og andre som eventuelt skal bidrage til at implementere forslagene. At der er en direkte sammenhæng mellem forslagenes overskrifter og den uddybende beskrivelse. At bygningen er beskrevet så bygningsejer og andre lægfolk kan genkende alle de elementer i bygningen, som beskrives. lat rapporten som helhed er klar i sin opbygning. HB Enfamiliehuse generel del juni 2011 side 19

21 7 Uvildighed Uvildighed er nærmere beskrevet i bekendtgørelse nr. 61 af 27. januar Energikonsulenten og det certificerede firma hvori konsulenten er beskæftiget skal være uvildige i den enkelte sag, det vil sige uafhængige af interesser som kan påvirke arbejdet med sagen. Det certificerede energimærkningsfirma, som skal gennemføre energimærkning må ikke have deltaget i projektering af, opførelse af, eller ombygning af den pågældende bygning, hvor projekteringen er udført efter den 31. december 2005 og som herefter energimærkes i forbindelse med ibrugtagning eller færdigmelding. Reglerne skal sikre, at konsulenter eller firmaer, som kunne have en personlig eller økonomisk interesse i hovedresultaterne fra energimærkning af en bestemt ejendom, ikke medvirker ved mærkning af den pågældende ejendom. HB Enfamiliehuse generel del juni 2011 side 20

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. GENEREL DEL erhverv beregnet forbrug. Version 2011. Høring 24. januar 2011.

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. GENEREL DEL erhverv beregnet forbrug. Version 2011. Høring 24. januar 2011. HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2011 GENEREL DEL erhverv beregnet forbrug Høring 24. januar 2011. Indhold 1. Læsevejledning... 1 2. Energimærkningen i hovedtræk... 1 2.1. Bygningens energimærke...

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER REGLER. Version 2012. Nye bygninger 2012. Gyldig fra den 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER REGLER. Version 2012. Nye bygninger 2012. Gyldig fra den 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 REGLER Nye bygninger 2012 Gyldig fra den 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE GYLDIGHED 02 Gyldighed 02 LÆSEVEJLEDNING 03 Læsevejledning 03 ENERGIMÆRKNINGEN I HOVEDTRÆK

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER REGLER. Version 2012. Erhverv oplyst 2012. Gyldig fra den 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER REGLER. Version 2012. Erhverv oplyst 2012. Gyldig fra den 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 REGLER Erhverv oplyst 2012 Gyldig fra den 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE GYLDIGHED 02 Gyldighed 02 LÆSEVEJLEDNING 03 Læsevejledning 03 ENERGIMÆRKNINGEN I HOVEDTRÆK

Læs mere

Håndbog for Energikonsulenter 2014

Håndbog for Energikonsulenter 2014 Håndbog for Energikonsulenter 2014 Indholdsfortegnelse 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Håndbogens anvendelsesområde 1.2. Anvendelse af IT-værktøjer 2. Energimærkningens indhold 3. Retningslinjer for udarbejdelse

Læs mere

Håndbog for Energikonsulenter (HB2014) af 8. marts 2014

Håndbog for Energikonsulenter (HB2014) af 8. marts 2014 Indhold Introduktion... 6 1. Almindelige bestemmelser... 7 1.1 Håndbogens anvendelsesområde... 7 1.2 Anvendelse af IT-værktøjer... 7 2. Energimærkningens indhold... 8 3. Retningslinjer for udarbejdelse

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norupvej 31 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-006788 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Østerhøjvej 66 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-143865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vægtens Kvarter 134 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-571034 Energikonsulent: Bodolf Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Søren Møllers Gade 44 8900 Randers 730-018399-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

BBR-nr.: 219-152752 Energimærkning nr.: 100041877 Gyldigt 5 år fra: 14-08-2007 Energikonsulent: Ole Holck Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 219-152752 Energimærkning nr.: 100041877 Gyldigt 5 år fra: 14-08-2007 Energikonsulent: Ole Holck Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Strøvej 94 Postnr./by: 3330 Gørløse BBR-nr.: 219-152752 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Thorsager 12A 2640 Hedehusene BBR-nr.: 169-166129 Energikonsulent: Stig Tange Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: factum2

Læs mere

BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkning nr.: 0 Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Peter Petersen Firma: Standardbygnings-gruppen

BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkning nr.: 0 Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Peter Petersen Firma: Standardbygnings-gruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Enfamilie 1970 elvarme - Eksempel 3 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bystrædet 3B Postnr./by: 4050 Skibby BBR-nr.: 250-018443 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing.

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bryndumdamvej 36 Postnr./by: 6715 Esbjerg N BBR-nr.: 561-015007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 6 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112010 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hejmdalsvej 45 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-033765 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kærsangervej 3 Postnr./by: 4250 Fuglebjerg BBR-nr.: 370-002166 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 851-097473 Energimærkning nr.: 200002556 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-097473 Energimærkning nr.: 200002556 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gustav Thostrups Vej 1-38 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-097473 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Retningslinjer for teknisk revision 2008

Retningslinjer for teknisk revision 2008 23. maj 2008 Side 1/4 Retningslinjer for teknisk revision 2008 I Håndbog for Energikonsulenter 2008 kan konsulenterne bruge faglige vurderinger og forenklinger i forbindelse med beregningen af bygningers

Læs mere

At energimærke sin ejendom

At energimærke sin ejendom ABF Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation At energimærke sin ejendom Ved beskikket energikonsulent Niels Hansen Hvad skal vi igennem i aften: Hvad er et energimærke? Hvorfor skal der energimærkes?

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Holbækvej 71 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-026568 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grønlandsvej 33 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-003463 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevej 2 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-004533 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mørdrupvej 16 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-085489 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sundby Alle 76 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000229 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Klitrosevej 11 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-248881 Energikonsulent: Ole Toustrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kongensgade 1 Postnr./by: 6070 Christiansfeld BBR-nr.: 621-259743 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ørbækvej 10 Postnr./by: 5683 Haarby BBR-nr.: 420-10280 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3003 m³ Naturgas - 7536 kwh Elvarme, -88 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3003 m³ Naturgas - 7536 kwh Elvarme, -88 kwh el SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Uge Bygade 14 Postnr./by: 6360 Tinglev BBR-nr.: 580-015061 Energikonsulent: Henry Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: INTSCICON

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Thorkildsgade 28 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-402011-001 Energikonsulent: Jesper Evald Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lillegade 2 Postnr./by: 4871 Horbelev BBR-nr.: 376-022479 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærkning 9. juni 2015

Energimærkning 9. juni 2015 Energimærkning 9. juni 2015 Indhold: Typiske fejl begået ved udarbejdelse af energimærket, herunder bygningsregistrering, besparelsesforslag og tekster. V./ Vivi Gilsager Retningslinjer for teknisk revision

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Søren Møllers Gade 42 8900 Randers 730-018398-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dansgade 7 Postnr./by: 8260 Viby J BBR-nr.: 751-072929 Energikonsulent: Ole Toustrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Aarhus/Ebeltoft

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Gammel Byvej 004A 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009042 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

BBR-nr.: 580-005931 Energimærkning nr.: 200012202 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-005931 Energimærkning nr.: 200012202 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Thøgersens Gård 5 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-005931 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udvendig isolering af built-up tag. 3.3 MWh Fjernvarme 1500 kr. 74900 kr. 49.

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udvendig isolering af built-up tag. 3.3 MWh Fjernvarme 1500 kr. 74900 kr. 49. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lokesvej 12 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-029360 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Akacievænget 20 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-006451 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nykøbingvej 160 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-022663 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Enevold Sørensens Vej 8 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-040332 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolegade 42 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000699 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dalsagervej 20 Postnr./by: 9850 Hirtshals BBR-nr.: 860-000432 Energikonsulent: Michael Dissing Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Østvænget 97A 7490 Avlum BBR-nr.: 657-902875 Energikonsulent: Mogens Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Korsvang 30-40 Korsvang 30 5610 Assens Bygningernes energimærke: Gyldig fra 5. november 2014 Til den 5. november 2024.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Næsgårdvej 7 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-090766-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by: SIDE 1 AF 5 Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-000000-000 Energikonsulent: Hans Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P.N. Lagonis Vej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-017746 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Englandsvej 29 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-125068 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: hasselhaven 14 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-006122-001 Energikonsulent: Carsten Hørling Nielsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Laenvej 12 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-103581-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvadbrovej 34 Postnr./by: 8920 BBR-nr.: 730-017574 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om bygningens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Glesborg Bygade 69 8585 Glesborg 707-103083-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rimsø Bygade 20 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-105639 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 2 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055010 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Granbakkevej 14 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107983-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

BBR-nr.: 159-108325 Energimærkning nr.: 100085881 Gyldigt 5 år fra: 18-06-2008 Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS

BBR-nr.: 159-108325 Energimærkning nr.: 100085881 Gyldigt 5 år fra: 18-06-2008 Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Porsevænget 32 Postnr./by: 2800 Lyngby BBR-nr.: 159-108325 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 580-016532 Energimærkning nr.: 200012544 Gyldigt 5 år fra: 16-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-016532 Energimærkning nr.: 200012544 Gyldigt 5 år fra: 16-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dravengvej 14 Postnr./by: 6360 Tinglev BBR-nr.: 580-016532 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Schaldemosevej 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2729 kwh Elvarme. 2269 kwh Elvarme. 11524 kwh elvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2729 kwh Elvarme. 2269 kwh Elvarme. 11524 kwh elvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Pilevænget 4 Postnr./by: 9850 Hirtshals BBR-nr.: 860-002885 Energikonsulent: Michael Dissing Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ribstonvænget 10 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-315194 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Adresse: Ebbemosen 4 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Ebbemosen 4 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Ebbemosen 4 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-005026-001 Energikonsulent: Erik Ilsøe Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Allegade 31 Postnr./by: 4690 Haslev BBR-nr.: 320-000043 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Varmerør isoleres 80 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Varmerør isoleres 80 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Centervej 18N Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114548 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i kr. inkl. moms. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Årlig besparelse i kr. inkl. moms. Årlig besparelse i energienheder Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nordre Fuglsangsvej 7 Postnr./by: 4270 Høng BBR-nr.: 326-15488 Gyldigt 5 år fra: 23-01-2007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug.

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vølundsvej 5 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013249 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Håndbog for ENERGIKONSULENTER

Håndbog for ENERGIKONSULENTER Håndbog for ENERGIKONSULENTER Håndbog for Energikonsulenter 1. udgave, 1. oplag 2014 Byggecentrum Fotografisk, mekanisk, elektronisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af denne bog eller dele

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Ahornvej 1 6520 Toftlund Bygningens energimærke: Gyldig fra 2. maj 2013 Til den 2. maj 2023. Energimærkningsnummer 310037852

Læs mere

BBR-nr.: 851-573186 Energimærkning nr.: 200002183 Gyldigt 5 år fra: 27-07-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-573186 Energimærkning nr.: 200002183 Gyldigt 5 år fra: 27-07-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Stillekrogen 62-80 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-573186 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Omegavej 2 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-570616 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præsteparken 6 Postnr./by: 4894 Øster Ulslev BBR-nr.: 376-011252 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Pæregrenen 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

BBR-nr.: 580-007092 Energimærkning nr.: 100115804 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-007092 Energimærkning nr.: 100115804 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nøddevænget 2 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-007092 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Tværvej 3 D 4700 Næstved BBR-nr.: 370-033461 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Piledamsvej 7 6000 Kolding 621-104683-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Viaduktvej 6 Postnr./by: 6360 Tinglev BBR-nr.: 580-015339 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud Midtgaard

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Højen 9B 4700 Næstved BBR-nr.: 370-006003 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Haraldsborgvej 54 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-136567 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstevænget 115 Postnr./by: 7280 Sønder Felding BBR-nr.: 657-910590 Energikonsulent: Gunner Lund Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Møllemarken 2 Postnr./by: 9800 Hjørring BBR-nr.: 860-016150 Energikonsulent: Mette Bebe Juel Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Brix

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Marielyst, erhverv Gladsaxevej 130 2860 Søborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 31. marts 2015 Til den 31. marts 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ejbyvej 24 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-012570 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

71.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

71.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Nordostvej 2 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Møllebankevej 2 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-014415 Energikonsulent: Søren Surrow Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Blåbærvænget 20 4700 Næstved Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. september 2013 Til den 21. september 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Vester Altanvej 10 8900 Randers 730-019444-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Farvergårdsvej 13 Postnr./by: 3200 Helsinge BBR-nr.: 270-018476 Energikonsulent: Jan Chrillesen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Consult-88

Læs mere