SIKRING AF BORGERNES PERSONOPLYSNINGER ENDELIG RAPPORT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIKRING AF BORGERNES PERSONOPLYSNINGER ENDELIG RAPPORT"

Transkript

1 SIKRING AF BORGERNES PERSONOPLYSNINGER ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. KONKLUSION OG SAMMENFATNING 4 3. KONSEKVENSER 6 4. FORSLAG, HENSTILLINGER OG ANBEFALINGER 7 5. UDDYBNING, BISTAND MV. 8 BORGERRÅDGIVERENS KRITIKSKALA 9 BILAG SE SÆRSKILT RAPPORT 10 SIDE 2 SIKRING AF BORGERNES PERSONOPLYSNINGER

3 1. INDLEDNING Denne rapport indeholder Borgerrådgiverens endelige vurderinger og bedømmelser i anledning af Borgerrådgiverens undersøgelse om sikring af borgernes personoplysninger imod uberettiget videregivelse og imod, at medarbejderne i kommunen skaffer sig uberettiget adgang dertil. Undersøgelsen er rettet mod Koncernservices overordnede tilsyn, idet det følger af Regulativ for it-sikkerhed i Københavns Kommune, at Koncernservice bl.a. er ansvarlig for drift og itsikkerhedsfunktionen i Københavns Kommune. Undersøgelsen er afgrænset til en gennemgang og vurdering af Københavns Kommunes sikkerhedsforanstaltninger i forhold til følsomme personoplysninger efter kapitel 3 i bekendtgørelse om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning (herefter sikkerhedsbekendtgørelsen) samt Regulativ for it-sikkerhed i Københavns Kommune. Vurderingsgrundlaget for undersøgelsen er lov om behandling af personoplysninger (herefter persondataloven), sikkerhedsbekendtgørelsen, Regulativ for it-sikkerhed i Københavns Kommune, uddybende it-sikkerhedsregler for Københavns Kommune samt vejledningsmateriale vedrørende it-sikkerhed for Københavns Kommune. Til brug for undersøgelsen har Borgerrådgiveren modtaget en udtalelse fra Koncernservice samt dokumentation. Herudover har Borgerrådgiveren fra Koncernservice modtaget eksterne revisionsrapporter vedrørende revision af generelle it-kontroller hos Københavns Kommune for 2012 samt for 2013, ekstern konsulentrapport vedrørende modenhedsvurdering af informationssikkerhed hos Københavns Kommune for 2014 samt Koncernservices opfølgende initiativer herpå. Rapporten har i en foreløbig udgave været sendt til Økonomiforvaltningen med henblik på forvaltningens eventuelle bemærkninger til rapportens faktiske oplysninger. Rapporten er inddelt i en hoveddel, der indeholder følgende afsnit: konklusion og sammenfatning, konsekvenser, forslag, henstillinger og anbefalinger, uddybende bistand mv. samt Borgerrådgiverens kritikskala. I rapportens bilag findes følgende: Borgerrådgiverens observationer og vurderinger, metode, vurderingsgrundlag (juridiske regler og dokumentation), Borgerrådgiverens høringsbrev, forvaltningens høringssvar, opfølgende spørgsmål og svar samt telefoninterviews. Borgerrådgiveren august 2015 Johan Busse Borgerrådgiver SIKRING AF BORGERNES PERSONOPLYSNINGER SIDE 3

4 2. KONKLUSION OG SAMMENFATNING Denne rapport handler om det overordnede tilsyn med forvaltningernes tilsynsarbejde, som påhviler Koncernservice. For god ordens skyld bemærkes, at ansvarsfordelingen efter Regulativ for it-sikkerhed i Københavns Kommune, er således, at ansvaret for iværksættelse af sikkerhedsforanstaltninger efter kapitel 3 i sikkerhedsbekendtgørelsen er uddelegeret til de enkelte forvaltninger, som har ansvaret for de it-systemer, hvor der behandles personoplysninger, mens ansvaret for det daglige tilsyn med overholdelsen af kommunens it-sikkerhedsbestemmelser påhviler Koncernservice. Min undersøgelse viser, at Koncernservice ikke forholder sig aktivt til, hvorvidt forvaltningernes iværksatte sikkerhedsforanstaltninger for så vidt angår kontrol med autorisation, kontrol med afviste adgangsforsøg samt log-opfølgning er tilstrækkelige. Koncernservice foretager stikprøvekontrol med autorisationer, men Koncernservice foretager ikke tilsyn med forvaltningernes kontrol med afviste adgangsforsøg samt forvaltningernes log-opfølgning, hvilket jeg finder utilstrækkeligt. På grund af manglende stillingtagen og tilsyn er det uvist, hvorvidt forvaltningerne opfylder sikkerhedsforanstaltningerne efter kapitel 3 i sikkerhedsbekendtgørelsen samt kommunens it-sikkerhedsbestemmelser. Ovenstående forhold indebærer efter min opfattelse risiko for, at borgernes følsomme personoplysninger ikke i tilstrækkeligt omfang er sikret imod uberettiget videregivelse samt imod, at medarbejdere uberettiget skaffer sig adgang til disse oplysninger. Koncernservice udgør et selvstændigt it-sikkerhedsområde under Økonomiforvaltningen. Koncernservice er bl.a. ansvarlig for fællessystemer, drift og it-sikkerhedsfunktionen. Det følger af Regulativ for it-sikkerhed i Københavns Kommune, at It-sikkerhedsfunktionen i Koncernservice fører det daglige tilsyn med overholdelsen af kommunens it-sikkerhedsbestemmelser. Alle anskaffelser af nye it-systemer skal sikkerhedsgodkendes via FISKK-proceduren hos itsikkerhedsfunktionen, hvilket sikrer, at systemerne opfylder it-sikkerhedskravene til sikkerhed. Ansvaret for iværksættelse af sikkerhedsforanstaltninger i henhold til Regulativ for it-sikkerhed i Københavns Kommune er, som nævnt, uddelegeret til de enkelte forvaltninger, som har ansvaret for it-systemerne. Når forvaltningerne har ansvaret for it-systemer, skal direktionerne i forvaltningerne fastsætte et passende sikkerhedsniveau og udpege en systemejer til hvert enkelt itsystem. Systemejeren skal sikre, at it-systemet efterlever it-sikkerhedskravene og sikre, at der løbende sker log-opfølgning i forhold til afviste adgangsforsøg mv. De personaleansvarlige ledere skal mindst en gang hvert halve år kontrollere tildelte autorisationer og i øvrigt føre ledelsesmæssigt tilsyn med systemejeres samt medarbejderes opfyldelse af sikkerhedsforanstaltningerne. Koncernservice forholder sig ikke aktivt til, hvorvidt forvaltningernes sikkerhedsforanstaltninger er tilstrækkelige, og fører ikke tilsyn med forvaltningernes kontrol af afviste adgangsforsøg eller forvaltningernes log-opfølgning. Det må antages, at Koncernservice har mulighed herfor inden for rammerne i det gældende Regulativ for it-sikkerhed i Københavns Kommune. På grund af den manglende stillingtagen og det manglende tilsyn er det uvist, hvorvidt forvaltningerne på tilstrækkelig vis opfylder sikkerhedsforanstaltningerne efter kapital 3 i sikkerhedsbekendtgørelsen samt kommunens it-sikkerhedsbestemmelser. Herudover er der risiko for et uensartet sikkerhedsniveau i de forskellige forvaltninger i forhold til sikkerhedsforanstaltningerne. Tilstrækkelige og hensigtsmæssige sikkerhedsforanstaltninger i de enkelte forvaltninger er en afgørende forudsætning for, at brud på it-sikkerheden kan identificeres, idet der ikke forefindes fælles alarmfunktioner i forvaltningernes it-systemer, som underretter Koncernservice i tilfælde af it-sikkerhedshændelser i forvaltningernes egne it-systemer. Koncernservices kan kun opnå kendskab til it-sikkerhedshændelser i forvaltningernes egne it-systemer, såfremt forvaltningerne selv identificerer disse og indberetter til Koncernservice. SIDE 4 SIKRING AF BORGERNES PERSONOPLYSNINGER

5 SIKRING AF BORGERNES PERSONOPLYSNINGER SIDE 5

6 3. KONSEKVENSER De konstaterede fejl kan have betydning for sikkerhedsniveauet for kommunens opbevaring og behandling af borgernes følsomme personoplysninger, idet det er uvist, hvorvidt forvaltningerne på tilstrækkelig vis opfylder sikkerhedsforanstaltningerne efter kapitel 3 i sikkerhedsbekendtgørelsen samt kommunens itsikkerhedsbestemmelser. Herudover er der risiko for et uensartet sikkerhedsniveau i forvaltningerne samt risiko for, at brud på it-sikkerheden ikke identificeres. SIDE 6 SIKRING AF BORGERNES PERSONOPLYSNINGER

7 4. FORSLAG, HENSTILLINGER OG ANBEFA- LINGER Borgerrådgiveren anbefaler, at Koncernservice foretager en aktiv stillingtagen til, hvorvidt forvaltningernes iværksatte sikkerhedsforanstaltninger er tilstrækkelige. Borgerrådgiveren anbefaler samtidig, at Koncernservice fører tilsyn (stikprøvekontrol) med forvaltningernes kontrol med afviste adgangsforsøg samt med forvaltningernes log-opfølgning i it-systemer, hvor der behandles følsomme personoplysninger. Herudover anbefaler Borgerrådgiveren, at Koncernservice iværksætter målrettet vejledning til de personaleansvarlige ledere om deres ansvar for så vidt angår kontrollen med autorisationer samt målrettet vejledning til de personaleansvarlige ledere om systemejeneres ansvar for løbende logopfølgning for at skabe øget fokus på det ledelsesmæssige tilsyn hermed. Borgerrådgiveren anbefaler endvidere, at Koncernservice overvejer mulighederne for at etablere monitoreringsfunktion i it-systemer, som forvaltningerne selv har ansvaret for, med henblik at opnå et fælles overblik over it-sikkerhedshændelser. Borgerrådgiveren er opmærksom på, at Koncernservice på baggrund af PWC ekstern konsulentrapport vedrørende modenhedsvurdering af informationssikkerhed har iværksat en række initiativer, som bl.a. forsøger at imødekomme en del af ovennævnte problemstillinger. Borgerrådgiveren henstiller Koncernservice til at inddrage Borgerrådgiverens vurderinger og anbefalinger i det videre arbejde med disse initiativer. SIKRING AF BORGERNES PERSONOPLYSNINGER SIDE 7

8 5. UDDYBNING, BISTAND MV. Borgerrådgiveren uddyber gerne undersøgelsen samt vurderinger mv. på et møde, såfremt det ønskes. Forvaltningen bedes i givet fald kontakte Daniel Soelberg Bach, tlf , for nærmere aftale. Borgerrådgiveren hjælper også meget gerne til med intern opfølgning på sagen, herunder i form af undervisning, vejledning om reglernes anvendelse i praksis mv. Forvaltningen bedes i givet fald kontakte Daniel Soelberg Bach, tlf , for nærmere aftale. SIDE 8 SIKRING AF BORGERNES PERSONOPLYSNINGER

9 BORGERRÅDGIVERENS KRITIKSKALA Uheldigt Fejl Beklageligt Meget beklageligt Kritisabelt Meget kritisabelt Stærkt kritisabelt Laveste kritikniveau Højeste kritikniveau Kritikskalaen spænder fra konstatering af forhold, der ikke er, som de bør være, uden at nogen konkret bebrejdes herfor (uheldigt) over kritik af forhold, der er mere eller mindre almindeligt forekommende i offentlig forvaltning, men ikke bør forekomme og til kritik af helt utilstedelige og uacceptable forhold (stærkt kritisabelt). Konstateringer af, at noget er uheldigt, registreres ikke som en egentlig kritik i Borgerrådgiverens statistik. Det bemærkes, at Borgerrådgiveren ud over ovennævnte kritikskala naturligvis supplerende kan uddybe og kvalificere sin kritik i almindeligt sprog. SIKRING AF BORGERNES PERSONOPLYSNINGER SIDE 9

10 BILAG SE SÆRSKILT RAPPORT BILAG 1 BORGERRÅDGIVERENS OBSERVATIONER OG VURDERINGER BILAG 2 METODE BILAG 3 VURDERINGSGRUNDLAG BILAG 4 BORGERRÅDGIVERENS HØRINGSBREV BILAG 5 FORVALTNINGENS HØRINGSSVAR BILAG 6 OPFØLGENDE SPØRGSMÅL OG SVAR BILAG 7 TELEFONINTERVIEWS SIDE 10 SIKRING AF BORGERNES PERSONOPLYSNINGER

11 SIKRING AF BORGERNES PERSONOPLYSNINGER ENDELIG RAPPORT Redaktion Borgerrådgiveren Kontakt Københavns Kommune Vester Voldgade 2A 1552 København V Foto Borgerrådgiveren Tryk Oplag ISBN Udgiver Borgerrådgiveren

12 KØBENHAVNS KOMMUNE Borgerrådgiveren Vester Voldgade 2A 1552 København V Telefon: Telefax:

ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER KØBENHAVNS KOMMUNE SIDE 2 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

Læs mere

ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE BILAG BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1 BORGERRÅDGIVERENS OBSERVATIONER OG VURDERINGER

Læs mere

Regulativ for it-sikkerhed i Københavns Kommune

Regulativ for it-sikkerhed i Københavns Kommune Regulativ for it-sikkerhed i Københavns Kommune 2013 2. I medfør af 5 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som

Læs mere

EU-udbud af Beskæftigelsessystem og ESDHsystem

EU-udbud af Beskæftigelsessystem og ESDHsystem EU-udbud af Beskæftigelsessystem og ESDHsystem Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Københavns Kommune Underbilag 2 E Regulativ for IT-sikkerhed i Københavns Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 2 > Publikationen er gratis. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 Telefon:

Læs mere

Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel

Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel tilsynssag En mand klagede til Datatilsynet over ToldSkats behandling af personoplysninger om ham i forbindelse med udsendelsen af selvangivelser

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt Retsudvalget Til: Dato: Udvalgets medlemmer 4. september 2014 Høringssvar Bemærkninger til Beretning nr. 3 om nedsættelse af en parlamentarisk arbejdsgruppe,

Læs mere

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune).

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune). Borgerrådgiverens beretning for 2012 Den 4. marts 2013. Sagsnr.: 13/7402. Dok.nr.: 3. Sagsbehandler: Michael Thomsen. Direkte tlf.: 72596226 E-mail: Borgerraadgiveren@egekom.dk Borgerrådgiverens beretning

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning om Kommunernes Revision A/S tiltrædelse pr. 1. januar 2007. Pag. 1-11 400.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Opgaver og ansvar................................................

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger 2014-169206 Dato: 12-0 5-2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Du har den 28. oktober 2014 klaget over Region Sjællands afgørelse

Læs mere

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat)

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat) Bestyrelsesmøde nr. 75, den 2. december 2014 Pkt. 5A. Bilag 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax

Læs mere

VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM

VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM For virksomheder, der udfører autorisationskrævende elinstallationsarbejde Sikkerhedsstyrelsen 2005 OBS! Du kan downloade eksempelskemaerne

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Vejledning til skabelonen Databehandleraftale_feb2015

Vejledning til skabelonen Databehandleraftale_feb2015 Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Vejledning til skabelonen Databehandleraftale_feb2015 Skabelonen Databehandleraftale_feb2015

Læs mere

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat I forbindelse med behandlingen af en konkret sag blev ombudsmanden opmærksom på nogle breve som en advokat havde skrevet til en borger på en kommunes

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

Faxe Kommune Revision af generelle itkontroller

Faxe Kommune Revision af generelle itkontroller Faxe Kommune Revision af generelle itkontroller 2012 August 2013 Ib Østergaard Rasmussen Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev 13. august 2013 Formål Vi har i juli/august måned 2013 foretaget revision

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

UNDERSØGELSE AF HÆNDELSESFORLØBET VEDRØRENDE SERVICETILPASNINGER PÅ FOREBYGGENDE FORANSTALT- NINGER FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE

UNDERSØGELSE AF HÆNDELSESFORLØBET VEDRØRENDE SERVICETILPASNINGER PÅ FOREBYGGENDE FORANSTALT- NINGER FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE UNDERSØGELSE AF HÆNDELSESFORLØBET VEDRØRENDE SERVICETILPASNINGER PÅ FOREBYGGENDE FORANSTALT- NINGER FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE PAGE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPGAVEN 3 1.1 Indledning 3 1.2 Beskrivelse

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Ny IT sikkerhedspolitik. for. Jammerbugt Kommune

Ny IT sikkerhedspolitik. for. Jammerbugt Kommune Ny IT sikkerhedspolitik for Jammerbugt Kommune Udkast november 2104 IT Sikkerhedspolitik, Jammerbugt Kommune Side 1 af 22 Versionsstyring Version nr. Dato for version Ændring Årsag Ansvar 01.02 26.11.2014

Læs mere

- 2 - Overvåget samvær

- 2 - Overvåget samvær Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for redegørelsen...2 2. Lovgrundlaget...3 3. Civilretsdirektoratets vejledning om behandling af samværssager...5 4. Anvendelsen af overvåget samvær...7 4.1. Hvornår iværksættes

Læs mere

Bemærkninger til udkast til rapport benævnt Evaluering af Københavns Kommunes revisionsordning

Bemærkninger til udkast til rapport benævnt Evaluering af Københavns Kommunes revisionsordning Intern Revision NOTAT Til: Økonomiforvaltningen Dato 16. september 2013 Fra: Revisionschef Kurt Wagner Bemærkninger til udkast til rapport benævnt Evaluering af Københavns Kommunes revisionsordning Nærværende

Læs mere

Udkast til Vejledning om sagsbehandling i sager om specialundervisning

Udkast til Vejledning om sagsbehandling i sager om specialundervisning Udkast til Vejledning om sagsbehandling i sager om specialundervisning December 2008 Forord Baggrund for vejledningen Kap. 1 Indledning Tjekliste til sagsforløbet Kap. 2 Indledende fase i sager om specialundervisning.

Læs mere